Pelan Strategik Pembestarian BTP 2010-2011

BA

Kementerian Pelajaran Malaysia Bahagian Teknologi Pendidikan

PE _ANSTRATEGIK PEMBESTARIA BAHAGIAN TEKNOLOGI PENDII~

Rumusan

2 3 4 5 7 9

13 15 16 18 20 28 29

lSI KANDUNGAN

Koto Alu-aluon Ketua Setiausaha KPM

Kato Alu-oluon Ketua Pengorah Pelajaron Malaysia

Kata Alu-atuan Pengarah Bahagian Teknologi Pendidikan Pengenalan

Wawasan 2020 & Misi Naslonal

Pelon Transformasi & Modal Boru Ekonomi Malaysia STP : Misi, Visi & iFungsi

Pelon Strategik Pem bestarian SlP 2011-201 5 Bidang Utama Sahagian Teknologi Pendidikan Sttotegi

Motriks Peroncangan Strategik, Pembestarian STP 2011-2015

Task Force Pelon Strotegik Pembestarian Pendidikan Sahagian Teknologi Pendidikan

n

n Malays a

2011 .. 2015

Syabas don tohnloh saya ucapkan kepada Bahagian Teknologi Pendidikan, Kementerian Pelajaran Malaysia kerano berjaya menerbitkan Perancangan Strategik Pembestarian Sahagian Teknologi Pendidikan 2011 - 2015.

Kementerian Pelajaran Malaysia sentiosa memberi penekanan kepada teknologi maklumat dan komunikasi (lCT) yang dikenol posti sebagai salah sctv faktor penting bagi membantu pencapoion matlamot pendidikan. Kepesatan kemajuan leT menjodi cabman kepada negara untuk menyediokan modal inson yang berpengetahuan dan berkemahiran abad ke-21. Bagi menerajui usaha lni, KPM perlu menyediakan keperluan fizikal dan bukan fizikal untuk membolehkon penggunaan leT sebagai olat pengupayo (enabling tool) poda semua peringkat orgonisosi pendidikon. Penggunaan ICT yang optimum berpotensi membowa perubahan dan pembaharuan kepada sistem pendidikan ke aroh memartabatkan pendidikan negara bertaraf dunia.

Tiga dasar utama leT dalam pendidikan telah digariskan oleh KPM iaitu literasi leT untuk semua murid,

mengutamakan peranan dan fungsi leT dalom pendididikon sebagai kvrikulum dan olat P&P, dan menekankan penggunaan leT untuk meningkatkan produktiviti, kecekapan, dan keberkesanan sistern pengurusan organisasi pendidikan.

Dalom konteks ini, usaha penerbiton buku ini, bagi memastikan halo tuju Bahagian Teknologi Pendidikan sebagoi peneraju teknologi pendidikan dan ICT Kementerian Pelajman Malaysia dipacu berlandoskan satu perancangan yang kemas dan terancang, merupakon suotu usaha yang horus dipuji.

Soya berharap agar buku ini depot dijadikon rujukon don panduan dalam melaksanakan keperluan pendidikan yang depat membangkitkan potensi individu secora menyeluruh dan menjadi pemongkin kepado kehidupon yang lestori. seterusnya merealisasikan hosrat negara unfuk mencapai stctus negara maju menjelang 2020.

//6

TAN SRI tfR. ZULKURNAIN BIN HAJI AWANG

21

KATA ALU·ALUAN KETUA SETIAUSAHA

KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA

Bismillahir rahmanir rahim.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakotuh dan salam sejahtera.

o 9

2011-2015

I

KAlA ALU-ALUAN

KETUA PENGARAH PELAJARAN MALAYSIA

Assalamualaikum warahmatullohi wabarakotuh dan salam sejahtera.

Alhamdulillah. soya bersyukur ke hadrat Allah SWT kerana dengan limpah perkenanNya, Perancangan Strategik Pembestarian Bahagian Teknologi Pendidikan 2011 - 2015 dopot dihosilkan sebagai panduan dalam pencapaian matlamot pembongunan pendidikon. Ini adalah selaras dengan dasar negara untuk mencapai pertumbohon ekonomi don kemajuan sosiol yang membanggakan. ontaranya termasuk pengembangan sektor ekonomi baru seperti teknologi maklumat dan komunikasi (ICT).

leT ialah sistem yang membolehkan pengumpulan, pengurusan. manipulasL perolehan. dan komunikosi maklumat dalam pelbagai bentuk. ICT dalam pendidikan bermaksud penggunaan ICT yang menyokong proses teras dalom pengurusan dan pentadbiran, pengojaran dan pembelajaran (P&P) serta pendidikan sepanjang hovct, Penggunaan leT dalam P&P membolehkan oktivif P&P dilaksanakan tanpa kekangon tempat dan meso. meningkotkan penggunaan sumber pendidikan, berupaya meningkatkan kualiti pendidikan di samping mempercepat proses pendidikan berdasarkan kadar kebolehan murid.

Walau bagaimanopun. matlamat pembangunan pendidikan berteraskan leT tidak dapat lari daripada beberapo isu yang kadang kala memberikan cabaran hebat dalom pelaksanaannya, antaranya, pembangunan infrastruktur leT, akses dan ekoif kepada kemudahan ICT, pengintegrasian leT dalam P&P, peningkatan pengetahuan don kemahiran leT. penggunaan leT dalam penporuscr pendidikan, pengurusan dan penyenggaraan perkakasan ICT serta penyelidikan dan pembangunan dalam leT.

Soya menghargai inisiatif Bahagian Teknologi Pendidikan menerbitkan buku ini yang dihorapkan dapot memberikan gans panduan kepoda semua agensi pelaksana dalam menangani isu dan cabaran pelaksanaan leT dalam pendidikan. Adalah menjadi harapan soya, dokumen ini dijadikan rujukan dan ditofsirkan dalam bentuk program dan aktiviti yang memenuhi aspirasi Falsafah Pendidikan Kebangsaan an rneniurus ke arah pembangunan pendidikan bertaraf dunio.

J. ALiMUDDIN BIN HJ. MOHD DOM

TAN SRI CAT

G Baha qla T knolo qi

didik a

me e an e a a Mala

Assalamualaikum w.b.t. dan Salam lMalaysia

Syukur ke hadrat Ilahi kerana dengan izin-Nya, Perancangan Stralegik Pembestorian Sahagian Teknologl Pendidikan 2011 - 2015 dapat dlterbitkon. Buku ini merupakon dokumen rujukan utama Sahagian Ieknoloqi Pendidikan (BTP) dolam merancang, melcksono, memantau dan meniloi bidang fokus utama BTP bagi mencapai matlamat Pembestarion Pendidikan.

Penerbitan buku ini bertujuan memberi panduon kepada semua warga STP pusat dan cawangan seluruh negaro. Ini adoloh kerana setiap fungsi dan tonggungjawab semua ahli berkait rapat antoro satu scrno lain dalam satu rangka kerja yang sistematik. Strategi yang telah dirangka pula adalah osos kepada keseluruhan proses keno yang dilaksanakan oleh BTP dalom pelaksanaan Pembestarian Pendidikan. Oleh itu. soya yakin sekirenya setiap warga BTP memahami dan menghayati isi kandungan buku ini, Insya-Allah BTP akan menjadi hub leT dan Multimedia untuk Pembestarian Pendidikon yang

diiktiraf bukon sahaja di peringkat Kementerian Pelajoran Malaysia malah di peringkat antarobangsa.

Adalah menjadi harapan soya, seluruh warga BTP akan terus berusaho meningkatkan kualiti penyampaian perkhidmotan bagi memastikan pencapaian motiomot Pernbestoricn Pendidikan sererusnvo menyokong hasrat yang terkandung dalam Wawosan 2020.

Akhir kata soya merakamkan ucapan terima kosih dan svcbcs kepeda Timbalan - Tirnbolon Pengarah, Ketua - Ketua Sektor. Pasukan Kerja Perancangan Strategik Pembestarian Bahagian Teknologi Pendidikan Kementerian Pelajaran Malaysia dan sernuo yang terlibat secora langsung dan tidaklongsung dalam menghasllkan dokumen ini.

Sekian, terima kasih.

I '

2011·2015

KAlA ALU-ALUAN PENGARAH

SAHAGIAN TEKNOLOGI PENDIDIKAN

DATIN DR SITl ZALEHA BINn ABDULLAH SANI

41 e Bah aqlan Teknologi Pendidikan Kementerian Pelajaran Malaysia

"The challenge of establishing a scientific and progressive society,

a society that is innovative and forward-looking, one that is not only a consumer of technology but also a contributor to the scienffic and technologica civilisation of the future."

Vision 2020

PENGENALAN

Di neg ora irii. penggunaan teknologi pendidikan s eb c qo i alat bantu pengajoran dan pembelajaran (P&P) bagi memperjelas dan mengukuhkan konsep pembelajaron serto memperkayokan suasana pembelajaran melalui penggunaan bahan audio dan visual (AV) telah bermul.o sebelum merdeko lagi.

Seowal tohun 1949 logi, sebuah Jawotonkuasa Ad-Hoc Alot Pandong Dengar [APD) Persekutuon telah dibentuk bagi menyelaraskon penerbitan topik-topik tempatan dan penggunoan olat bantu mengajor dalom P&P. Ini seterusnyo diikuti dengon Jowatonkuasa Alat Pandang Dengar Negeri dan penubuhan Pusat Alat Pandong Dengar Negeri podo tohun 1950-an.

Dengan rombakan Kementerian Pelajaran pada tohun 1963, pengurusan APD dipertanggungjawabkan kepada Bahagian Sekolah dan ini membawa kepado menubuhkan sebuah Pusat APD Kebangsaan dan sebanyak 302 buah Pusat APD Daerah di seluruh negaro.

Usaha memperluaskan penyampaian pendidikan °ke kawasan luar bandar di Semenanjung Malaysia diteruskan dengan me.lancarkan Perkhidmatan Siaran Radio Ke Sekolah-Sekolah pada tanggal2 Mei 1966. Ini merupakan kerjasama di antara Kementerian Penerangan dan Penyiaran don Kementerian Pelajaron dengon penumpuan diberikan kepoda mota pelajoron Bahasa Melayu, Bahasa inggeris, Bahasa Cino dan Bahasa Tamil. Seferusnya, pada tahun 1967, perkhidmatan ini diperluaskan ke sekolah-sekoloh menengah dan pado tonggal 18 Mei

Tko 9 P

menterian P la alan Malaysia

1970, Perkhidmatan Siaran Radio Ke Sekolah-Sekolah telah diletakkan di bawah Kementerian Pelajaran de riqon bantuan serta sokongan Kementerian Penerangan.

Melalui hasil kajian En. Alan Hancock dari The Centre for Educational Television Overseas (London), kerojaan. pada tahun 1971, bersetuju un luk menubuhkan Bahagian Perkhidmatan Sebaran Pendidikan (PSP) di bawah Kementerian Pelajaran Malaysia dan Projek TV Pendidikan pula dimasukkan sebagoi salah satu projek perkembangan pendidikan dalam Rancangan Malaysia Kedua (1971-1975). Pado 19 J un 1972. perkhidmatan TV Pendidikan ke sekoloh-sekolah di Semenanjung Malaysia teloh dilancarkan dengan rasminya oleh Y.A.B. Tun Haji Abdul Rozak bin Dato' Hussein.

Fungsi ufama PSP pada ketika itu ialah memberi perkhidmafan siaran radio, perkhidmaian alat pandang-dengar dan perkhidmatan siaran TV ke sekolah-sekolah. Bagaimanapun dengan perkembangan teknologi dan bertambahnya kepentingan penggunaan teknologi pendidikan dalam P&P, PSP pada tahun 1988 telah ditukar nama kepada Bahagian Teknologi Pendldikan [STP) apabilo fungsinya dlperluas bogi merangkumi perkhidmatan pusot sumber sekoloh dan penggunaan teknologi baru dalam P&P. Hari inl. BTP terdiri daripada 11 sektor dengan rangkaian 15 Bahagian Teknologi Pendidikan Negeri (BTPNj, 13 Pusat Teknologi Pendidikan Bahagian (PTPB) dan 367 Pusat Kegiatan Guru (PKG) di seluruh negara. Dalam usaha memartabatkan pendidikan dan penggunaan teknologi pendidikan secora berkeson. pada 21 April 2006. BTP

61 0. Bah aqlan e k nc lo qi Pendidikan Kementerian Pelajaran Malays ia

telah menerima pengiktirafan MS ISO 9001:2000 Q ua/Hy Management Systems-Requirements bagi memastikan perkhidmatan dan produk yang dihasilkan oleh BTP mencapai piawoion kuoliti yang diterima dunia.

WAWASAN 2020 DAN MISI NASIONAL

Wawasan 2020 yang diperkenalkan pada tahun 1991, oleh YAB Tun Dr. Mahathir Mohamad, Perdana Menteri Malaysia ketika itu, mensasarkan Malaysia sebagai sebuah negara maju mengikut acuan sendiri ioitu mencapoi kemajuan seimbang dari segi ekonomi. politik, s osiol. kerohanian dan kebudayaan.

Satu rangka dasar dan pelaksanaan pembangunan yang terdiri daripada lima teras utama bagi mencapoi motlamat Wawasan 2020 digariskan melalui Misi Nasional (2006 - 2020). Misi Nasionol memberi penekonon kepodo pembangunon modal insan sebagoi pendekatan utoma bagi melonjakkan Malaysia ke status negora maju. Peronan pendidikan adalah arnot penting do.lam menjoyakan kelima-lima teras Misi Nasional terutomonya Teras 2 don 3 ioitu 'Meningkatkan Keupayaan Pengetahuan dan Inovasi Negara serto Memupuk Minda Kelos Pertama

dan 'Menangani Masalah Ketidaksamaan Sosioekonomi Secora

Membina don Produktif'.

71

Bahagian Teknologi Pendidikan Kementerian Pelajaran Malaysia

Bagi memenuhi hasrat lni. misi utoma Kementerian Pelajaran Malaysia (KPMj adalah untuk membangunkon sistem pendidikan yang bertaraf dunio bagi memperkembangkan patensi individu sepenuhnya dan memenuhi ospirasi negaro Malaysia. Semenjak tohun 1990-on., pendidikan di Malaysio teloh meningkat maju dengan begitu jelos dari segi pertambahan bilongan sekoloh dengan kemudahon diberikan untuk pendidikan soins. teknolog:i dan ICT. Selaros dengon perkembongan teknologi, KPM telah memperkenolkon l C'l dolcrn pendidikan seperti Projek Rintis Sekolah Bestari, SchoolNeL Projek MySchoolNeL Makmal Pengkomputeran, TV Pendidikan, pembekalan kemudahan leT untuk PPSMI, pengenalan mota PelojoronlCT, Latihan leT untuk guru dan Projek Pengkomputeran Pengurusan dalam pendidikan.

Justeru, bag! merealisasikon misi KPM, memacu pelaksanaan Misi Nasional dan memastikon pencapaian Wowason 2020, Peromcongon Stro.tegik Pembestarian d'jbina ag:or satu rangko kerja yang terancong. kemas dan bersepadu dapat menjadi Garis panduon kepada. semua pihak yang terlibat dalam menjoyakon peloksanaan pembestarian pendidikon ..

81 & Bahagian Teknologi Pe n dldlk an Kementerian Pelajaran Ma lays ia .~

"The Government will continue to work hard to transform the Malaysia economy into an innovation-based knowledge-economy with higher value add and having knowledge, technology and innovation as a key drivers of growth. "

YAB Doto' Sri Nojib Tun Rozak Prime Minister of Malaysia

_ ahaq an e nolo

PELAN TRANSFORMASI KERAJAAN & MODE BARU EKONOMI MALAYSIA

Dalam usaha memastikan Wawasan 2020 menjadi suatu kenyataan. Kerajaan Malaysia telah menyediakan perancongan halo tuju baru ekonomi negara dengan mengenal pasti Bidang Petunjuk utama Ekonomi Nasional (NKEA} yang merupakan peneraju kepada aktiviti ekonoml dalom memajukan serta menlngkatkan kadar pertumbuhan ekonomi negara.

Sektor yang bakal dikenal pasti sebagai NKEA merupakan sektor yang mempunyai kelebihan o cr: segi doya saing dan berpotensi tinggi seperti sektor:

• Elektrikal dan elektronik

• Industri berasaskan minyak kelapa sawit, minyak dan gas

• Pelancongan

• Perkhidmatan perniagaan

• Industri asos toni bernilai tinggi dan

• Teknologi maklumat dan perhubungon [IC'T}.

d

t ian e j aran Malaysia

rcr sebagai pengupaya kepada kerajaan dan sekfor ekonomi bagi mening kafkan kecekapan dan produ ktiviti negara

Membina industri leT dengan FDI sebagai pemangkin DOl

ICT-E

r /ICT"-,.

ICT-S

• Fa,: FOleign Direct Investment (PeJaburon langsung Asing)

.. DOl: Domes"c: Direct Inves'menf(Pelaburan langsung Oomestlk) • ICT-I: leT Industry

.. ICT-E: leT economy • ICT-$: ICT Social

10 I ~ Sahagian Teknologi Pendidikan Kementerian Pelajaran Malaysia

leT untuk memaju, menghubung dan memantap kualiti, sosio ekonomi, tarat kehidupan rakyat serta menambah baik kualiti modal insan

11 I

.

. " .

Seiring dengan Pelon Transformasi Kerajaan, Perdana Menteri Malaysia, Y.A.B. Data' Sri Najib Tun Rozak juga telah meloncarkan Model '8aru Ekonomi (MBEJ yang bertujuan melonjakkan ekonomi negara untuk menjodi neg ora maju menjelang 2020 dan seterusnya meningkatkan pendapoton rakyot secora keseluruhan.

Pelbagai strategi akan diloksonakan melalui MBE yang antara lain melonjakkan kuantum pendapatan perkapito rakyot daripada AS$7.000 (RM23,QOO) kepado AS$ J 5,000 (RM49,000) seta hun dalam tempoh 10 tahun. Dijangkakan Malaysia menjelang 2020 berdasarkan MBE akon rnernp unvci ciri-ciri berikut:

Berpandukan Posaran Tadbir Urus yang Rapi Berintegrasi Serantau

• Keusahawanan

• Inovotif

Kuoliti hidup rakyot juga dijangkakan lebih baik dengan pendapatan tinggi yong dinikmati secora terangkum aleh semua serto memenuhi keperluon hari ini dan masa akan datang.

Bahagian Teknologi Pendidikan Kementerian Pelajaran Malaysia

Berpendapatan Ti nggi Sasaran AS$15,OOO - 20,000 per kapita pacta 2020

Memenuhi keperluan semasa ~ menjejask;w1

generasi akan datang

Ke_mpanan

Model Baru Ekonomi

Semua rokyot perlu berusaha bersama-soma menyokong dan memastikan hasrat serta harapan kerajaan beroleh kejayaan yang gemitang. Ini akan dapot dicapai jika rakyat mempunyo[ ilmu dan kemahiran yang diperlukan dan generasi akan datong diberi pendidikan b erku olltl,

121 & Sahagian Teknologi Pendidikan Kementerian Pelajaran Malaysia

131

a

a T k

BIP : MISI, VISI DAN FUNGSI

Bahagian Teknologi Pendidikan sebagai peneraju teknologi dan l C'I bagi tujuan pendidikan berperanan menggalakkan pengintegrasian pelbagoi media dan teknologi pendidikan secara terancang bagi mengukuhkan proses pengajaron dan pembelojaran ser+c pengurusan sekotoh. Setiap murid diberi peluong menguasai ilmu pengetohuan dengan Cairo yang lebih menarik don berkesan sejajar dengan Falsafah Pendidikan Kebongsaan untuk mengembongkan potensi setiap individu secora menyeluruh dan bersepadu.

ogl P

VISI

Meneraju transformasi generasi. bestari melclul teknologi pendldikan

MISI

Pembangunon kapa.siti dan peningkata.n kualili pengl.Husan inshuksional menerusi pembudayaan inovasi teknologi pendidika.n

M.OTO

, Teknologi Untuk Pendidikan Bestari '

Pela ra Malaysia

2011-2015

Fungsi BTP odaloh seperti berikut:

1. Meroncang, memanfau, menilai dan mengurus keper.luan dasor teknologi pendidikon;

2. Merancong don menyelaros halo tuju inisiatif leT pendidikan dan menyediakan sokongan perkhidmaton l CI:

3. Meroncang, memantau, rne nve ldros dan menilai pelaksanaan dan keberkesanan pembestarian sekolah;

4, Merancang, menyediakan dan menerbitkan bahan pengOjaran dan pembelajaran dalam pelbagai media;

5.

Meroncang. menyeloras, menilai dan pembangunon puso t

dan memantau pengurusan

sumber sekoloh dan

pembudayaon literosi maklumat;

6. Menye.barkan bahan pengurusan pendidikon serto pengajaran dan pembelajaran yang diterbitkon melalui pelbagai medium elektronik dan media cetak;

7. Memantau dan menilai penggunaan teknologi pendidik.an dalam pengajaran, pembelajaran dan pengurusan sekolah: dan

8. Menyediakan khidmat kepakaran dan nasihat bagi memperting.katkan inovasi dan kreotivif teknologi pendidikon di sekoloh.

141 G Bahagia n Te k n o lo qi Pen did ika n Kementeria n Pel aja ra n Ma I aysia

2011 .. 2015

PELAN STRATEGIK PEMBESIARIAN BIP 2011 - 2015

Pelon Strotegik Pembestarian BTP 2011-2015 disediakan untuk

memastikan kesinambungan dan kelestarian pembestorion pendidikan.

Pelon Strategik Pembestarian BTP 2011-2015 merupakan perancangan jangka panjang yang menjadf asas kepada Program Pembestarian Sekolah 2011-2015 seperti di bawah.

I':

Pelan Strateglk Pembestarian

Pendidikan 2011.2015

Pelan Str<ilsgik Pembeslansn BTP 2:111 ·2015

Oasa-

Rargk.3ian

Pal .. n 81 lagik Pernhangunan 8TP 2Dt1 ·2015

P (II an Slrat tlgik leT BTP 2011 • 2015

y

Pelan Ti dakan Pembangunan

+

Pelsn Tindakan Pembangunan Infrastruklur leT

RepoSitori

Aphkasl

atila1

I I I

...

In fi"astru ktur

Portal

BTPN dsn fKG

Pelsn Tindakan BTPNf PTPB! PKG

151 G Bahagian Teknologi Pendidikan Kementerian Pelajaran Malaysia

BIDANG UTAMA BAH'AGIAN TEKN010GI PENDIDlKAN

Penyelidikan dan Pembangunan (R&D, Pem~ngunan InfraslrukturlCT Ptndidik3n

bagi Tekoologi dalam P&P

Mod,l I"", & Pembanyunao K,pa'~1 ~idang Ulima B;

Komunikasi Korporat Sokongan Pedagogi dan Teknikal

Sebagal peneroju teknologi pendIdikan untuk pendidikon be s torl. STP memberi tumpuan kepada lima (5) bidang utama:

1. Pem bo.ngun anlnfrosirukturlCTPendldikan

Pengojoron dan Pembelajaron (P&P) Abad ke-21 melihot lCT s eboqci satu pengupaya yang mampu meningkatkan kemahiron guru menyampa! dan murld menerokal llrnu .

. 2. Sokongan Pedagogi dan TeknikaI

BTP berperanan memberi sokongon pedogogi dan teknikal yang relevan bagi membantu guru dolorn P&P don penguruson.

161

lP, B ha ~,

n Te nologi Pendidikan Kemente ian Pelajaran Malays

2011 .. 2015

STRATEGI

Bagi memastikan lima bidang utama BIP dopot dilaksanakan dengon cekap dan berkesan, tumpuan dib eri kepada tujuh strategi utama:

1. Peningkaton infrastruk1ur leT semuosekolahseluruh nega.ra

BTP dengan kerjasama Sahagian KPM berkaitan ok on melaksonakan peningkotan dan penam'bahbaikan infrastruktur leT dalom pelaksanaan P&P secora terancang, sistematik dan berkesan. Seponjang RMK-10, semua sekoloh akon dilengkopi dengan infrastruktur teknologi dan leT yang sesuoi bag! menampung keperluan pendidikan bestari.

2.. PersekltaranPembelajaran Ubiquitous

Persekitaran pembelajaran ini membolehkan murid belajar di mana-mana pada bil.a-bila masa melalui penggunoan media komunikasi yang pelbagoi. Melalui kaedah lnl. pembelajaran dapot dilaksanak.on secora maya (virtual learning) dan tidak hanya terbatas di dal.om bilik dorjoh sahaja.

3. PKG sebagaiPusat Bimbingcn Profesionol Teknologi Pendidikan PKG menjadi puso t bimbingan profesional yang mampu menyediakan khidmat nasihat kepakoran don kemahiran kepada semuo worp o pendidik setempat. Kaedoh pengajoran terbaik berbantukan teknologi mampu mengoptimumkon pembel.ojaran.

181 & Bahagian Teknologi Pendidikan Kementerian Pelajaran Malaysia

~ .... ::;.t

t=: '~ !l002' I Allen I Hamilton

<Ctl~~

""IP~ L __

2011-2015

4,

Kerjasama dan Kolaborasi Pin.tar

Menyediokan satu platform bagi semua pihak berkepentingan dolam pendidikan berkomunikasi, berkongsi dan berkolaborasi bagi tujuan kemajuon pendidikan. Ruang ini juga digunakan untuk melihat peluang baru bagi pelaksanaan teknologi dalam pendidikan secara perkongsian pintar bersama industri. okademia dan Pertubuhan Bukan Kerojaan [NGO).

Jr • .u"....,., I iA "11'''''

W!T -

computer

society

5, Pembinaon bahan P&P melalui pendekatan participatory Pendekata n participatory membolehkan para pendidik membina dan mengubahsuai bahan sumber P&P mengikut keperluan setempat dan memenuhi gave pembelajaran mudd untuk pelbagai persekitaran pembelajaran. Satu platform kolaborotif perlu disediakan untuk para pendidik berkongsi bahan pe ngajoro n.

6. R&D Teknologl Pe"ndidikan berteruscn

BTP sentiasa melaksanakan R&D dalam teknologi pendidikan. Ini adalah bagi memastikan teknologi dan pedagogi yang terkini dan berkeson disampaikan kepada pengguna.

7. BTP sebagoi hub leT den multimedia pendidiken terunggul Sebagoi hub kecemerlangan leT don multimedia, khidmat kepokaran dan kemahiran yang disediokon oleh BTP boleh dijadikan rujukan ke arah meningkatkan kuoliti P&P.

191 G Baha qla n Teknologi Pendidi an Ke rne n te r an Pe ajaran Malaysia

MATRIKS PERANCANGAN SlRATEGIK PEMBESTARIAN BIP 2011-2015

Berikut adalah motriks bogi Pembestarian BTP 2011 ~20' 5.

pengisian

Perancongon Strateg.ik

BIDANG UTAMA

STRATEGI

Pembangunan lnfrostruktur ict Pendidikan

2

Sokongan Pedogogi dan reknikol

3

R&D bagi Teknologi I da.lam p&p

4

Modal.lnsandan Pembangunan Kopasiti

5

Kornunikosi Korporat

1

Peningkatan infrastruktur tct semua sekoloh seluruh negara

Menyediakan infrostruktur leT yang sesuai bagi tujuan P&PuniUK:

• semua 10.000 sekolch yang merangkumi peralatan .sepertf:

o komputer rneio

o komputer riba

o sistern operosi dan aplikasi yangl sesuol

o projektor LCD

o pencetok

o penqimbos.

o kcrnero digital

o interactive

white board (lWB)

Menyediakan perkhidmoion sokongan teknoloqi pendidlkan bagi

• leknolagilCT

• Is.knologi rangkaian

• leknologi untuk P&P dan ped,agogi

Menyediakan don mengurus Porial Pendidikon yang merangl::umi :

• Sislem Pengurusan Sekolch

• Sistem penguTUso n P erncelo jaran

• Platform perkonelon dan koloborosl P&P

• Pongkolan Ilmu Pendidikon (Educalion Knowledge Bose)

Me n jala n\canR & 0

Menyediokon skerno lotihon yang teroncang dan kornprehensit bogi :

• sernuc pe-gowei BTP

• semua pe-gowar BTPN

• sernuo pe-gowar PTPB dan PKG

• sernuo CPS/ GPM

Me nyedialm n kaedoh pelalcsanoon pengurusan, pehggunoan dan pen 9 infegrosio n teknologi dolam P&P secoro berkeson bagi:

• semuo pentadbir sekolch

• semua pegawal PKG

• sernuo GPM/GPB

201

n

m n

n

I J r 11

a aysia

2011-2015

BIDANG UTAMA
1 ! 2 3 4 5
STRATEGI Pembongunan Sokongan R&D bagi Teknologi I Modallnsan dan Komunikasi Korporat
Infrostruktur icr Pedagogi dan dolorn P&P Pembongunan
Pendidilmn Teknikol Kapasiti I
(IWBJ. Teknologi don
0 visualiser pedogogilCT terbaik
0 R a ngkaions.e ternpot dolom persekiloron
a Lain-lain pero.lotan pernbelojoron yang
leT yang diperlukan pelbagoi.
• IPlV
• Pusot Data • VOIP
Pendidikon di STP • RSS
dan lokasi lain yang • Podcasting
sesuoi bagi • Lain-lain teknologi
keperluan P 8. P yong sesuai untuk
dencon peralatan P&P
seperti:
0 pelayan storon
0 core switch
0 NMS
o SSO
0 DRe
0 Lain-loin keoenuon
pusot data
• Rongkaion luas
(WAN)serta 211 \m, Bahagian Teknologi Pendidikan Kementerian Pelajaran Malaysia

~'"-'-"~

BIDANG UTAMA
1 2 3 4 5
STRATEGI Pembonqunon Sokongan R&D bogiTeknologi Modal lnson don Komunikasi Korporat
lnfrostruktur icr Psdagogidon dolam P&P Pembangunan
Pendidikan Teknikal Kapasiti
lebor jalur yang
secukupnvo don
sesuaidengankepe~
luan P&P
• lnfrcsnu ktur osos
lain seperfi:
o Tenoga elektrik
o Ruong/bilik/
rnokmol untuk P&P
Menyediakan Menyediakan perkhid- Menyediakan dan Menyediokon skerno Menyediakan kcecoh
2 Infrastruktur leT yang matan sokongan mengurus Portal latihon yang terancang pelaksanoan penguru-
sesuai untuk tujuon P&P teknalogi pendidikon Pendidikan bagi dan komprehensif bagi son, penggunoan don
di mona-mana don dalam tolion atau pembelojaran pembelajaran berben- pengin I egrosian
pada bilc-bllo moso pusat panggilan bagi: ubiquitous yang tuk ubiquitous bagi: telcnologi ubiquitous
(ubiquitous) seperti: merangkumi: dalam P&P secara
Persekitaran • Bantuan tel::nologi • Sistem Pengurusan • semua pegawai berkescn bagi:
Pembelajaran • Repositori p&p ICT Pembelajaron BTP
Ubiquitous yang boleh dicopai • Bantuon leknologi • EduwebTV • semua pegawal • sernuo pentodbir
seponjang mas a rangl::aion • Pangkalan Ilmu BTPN sekoloh
yang mengondungi • Bantuon teknologf Pendidikon • semuo pegowai • sernuo pegawai PKG
o Kelos otos tollon P&P don pedagogi (Education Knowl PKG • semua GPM/GPB
o Tutorial don lolihan edge Base) • semua GPBJ GPM 221 _ Bahagian Teknologi Pendidikan Kementerian Pelajaran Malaysia

BIDANG UTAMA
1 2 3 4 5
STRATEGI Pem.bohgunon Sokongon R&D bogi Tekno,logi Modallnsan dan Komunikosi Korpcrot
Infraslruktur icr Pedagogi dOn dalam P&P 'Pembangunan
Pendidikan Teknikol t::.oposifi
0 Slstern pengurusan
pembelajaron
3 Menyedia.kon Menyediokon Menyediakan PKG Menyediokan PKG Menyediokan PKG
lnfrostruktur leT yang perkhidmotan dengan persekitaran dengan ilmu dan dengen ilmu dan
sesuoi untuk menjadi- sokongan setempol simulosi bagi mengujl kepckoron yang sesuai kepakaran yang sesuoi
kan PKG sebagai bogi kepakaron dan melopordan seperti: sebagoi:
ousot kepokoron, pedagogl don rn envelesolko n
PKG sebcqol pusot rujukan don teknologi pendidikan keperluon teknologi Kemahiron mengu- Pusat promosi
Pusat pusot latlhan sefempol secara terus dan pedogogi. • (US dan membantu • teknologi P&P
setempot bagi P&P don dolam folian meng,urus p.&P Pusot galak-guna
Bimbingan berbaniu teknologJ bagi: Menyediakan pegawai berbantu teknologi • teknologi P&'P
Profesional seperti; PKG dengan Kemohiron kurikulum Pusat totlhon
Teknologi Teknologi ICT kepokoron kbusus bagi • don penguruson • penggunaan
Kemudahan lotihan • Teknologi rongkoian menyokong keperluan kurikulum teknologi P&P
Pendidikon • Kemudahan simolosi • Teknologi P&P dan P.&P setempat. Kemohiran teknika:1 Pusat teknologi
• ICT dan P&P • pedagogi • as as • baru P&P berbantu
Kemudahan Kemohlron reko- teknologi
• bantuon dalam Berfungsi sebccol Pu.saf • bent uk pengajaran
talion Sokongan Setempa1 Kemohlran P·&P
Teknologi Arm 2 • abed ke-21 231 ~ Ba h a qi an Teknologi Pendidikan Ke m e nt e r an Pe laje r an Malaysia

241

Sahagian Teknologi Pe ndl dlkan Kementerian Pelajaran Malaysia

BIOANG UTAMA
1 2 3 4 5
STRATEGI Pembangunan SOKongon R&D bagi Teknologi Modal Insan dan Komunikosi Korporot
Infrmtruktur icr Pedagogi dan dalom pap Pembangunon
Pendidikon Teknikol Kapasiti
Menjadi rujulcan leT Menjolin perkongsian Menjolin kerjosomo Menjalin I<e~asama Menialin solurcn
dolam pap kepado pintar dengan dan perkonosion bagi tujuan perhubungan yang
4 kolaborasi dan pelbagai agensi pintor dangon perkongsian ilmu berkesan bagi
keriosorno dengan cworn. pihok NGO pelbagai piha.k: R&D berkoiton kerjosorno don
industri teknolagi dan swasta dolam dan pembangun serto perke mbonqo n koloborasi dengon
dalam menjadikon bidang sokonpon pengeluor tei::nologi telcnologi 1erkini pelbagoi pihak R&D
insfitusl pendidikan perkhldrnoton leT dan tinggi dalam dolam penggunaan dan pembongun
Kerjosoma dan negara sebagoi teknologi sernoso don perlcakosan. rangkaian teknologi dalam serto pel1geluar
Kolaborasi sekoloh ongkol akan delong don pembangunon pendidikan serto teknologi linggi
Pintar bahan dan oplkosl leT trend meso hodopon dalom perkokoson.
yang melibatkan rongkoion don
Menjalin kerjasama industry players, pembongunan
dan perkongsian pintar IPTA/IPTS:NGO. GLC bahan don oplikosl
dengan pelbagai pihak dan semuo pihak ICT
yang mengurus dan yang berkepentingon
melaksano piowclon dalam bidang
,
ICT dan icr dalam P&P pendidil<an serta I'
seperti: IPGM/BPG. Kolej
• ISTE Motrikulasi danjuga
• IEEE Education pegowai BTP/BTPN/
• ADL PKG
• SCORM
• dan lain-loin 2011-2015

BIDANG UTAMA
1 2 3 4 5
STRATEGI Pembongunon Sokongan R&D bagi Teknologi Modal Iman dan Komunikosl Korporat
Intrastruktur icr Pedagogi dan dalam P8.P Pembongunan
Pendidikan Teknlkal Kapasiti
pihak yang melaksana-
kan fungsi yang sama
Menyediakcn Menjadikan Menyediokon satu Menyediokan sciu Menyediakan satu
in frastruktur yo ng BTP/BTPN/PKG/ CPS Platform P&P yang mekanisma untuk mekanisma untuk
sesucl bagi dan GPM sebagoi bersesuaian dengan melatih dan menvedorkon dan
membolehkon solu pemangkin kepada persekitaran, teknologi membudayakan mempengoruhi
bentuk perkongsion kelompok masyorokot sernosc. aras masyarakat mosyorokot pendldk
5 bogi lujuon pendldikan pembongun melolui pembelojoran dan pendidikon dengon akan budaya P&P
diwujudkon untuk yang berupayo cora belajor. kemahiran yang sesuol abod [(e-21 yang
masyarakat pendldik. berkoragsi dan untuk menyokong berbentu k perkongsian
berkolaborasi untuk Menyediakan pembangunan bahan dan kolaboratif dalam
Menggunokan menghosil[(an bahan pendekatan pedogogi secoro perkongsian talion.
Pembinaan Platform surnber P&P berkualiti serto berbantu leT yang don kolaborotif bagi
terbuka atau berbayar sentimo kemosklnl dan sesuai dan oerkeson persekitaran P&P
bahan P&P seperri: ciurus oleh kornunif untuk meningkotkon berbantu teknologi
melalui • Moodie pendidik. P&P dalom falian.
pendekatan- • Sakai
• Microsoft Share Point Menjadikan Guru Menjolin perkongsian
participatory • Lain-lain Platform Cemerlong dan guru pinlar dengan
kolobomsi untuk lain yang pelbagai ogensi owam,
pendidikan yang pihak NCO dan
I sesuoi. persekitaron swosto 25 I e Bah d 9 ian Te k n 0 log i Pen did i k an K em e n t e ria n Pel a jar an M a I a y s i a

"'~

2011·2015

BIDANG UTAMA
1 2 3 4 I 5
STRATEGI Pembongurlan Sokongan R&D bagi 1eknologi Modal lnson dan Kornun'kosi Korporat
Infrasrruktur leT Pedagogidan dalom P&P Pembongunan
Pendidikon Teknikal Kapasfti
berminot sebogoi dalam bidang sokon-
penyumbang don gan perthidmotan icr
pengurus Platform dan teknologi semasa
perkongsion dan dan akan datong.
koloborosi bohan P&P
dolom rollon untul::
tujuon pendidikan.
6 Menyediakan Menyediakan dapatan Melaksanokan kerja- Menyediakan pasukan Mewujudkan satu
keroudohen dan loporon serto kerja R&D dolom khas atau SIG (Special jaringan perhubungan
infrastrukfur leT dan cadangon bagi bidang t6knol091 lnterest Group) yang dan kola boros i yang
persekitaran teknologi kebolehgu noon pendidikan baru dan terdiri daripoda ropat dengan pemain
baru bagi tujuan ujian teknologi baru dolom sedang dipelopori pegowai DG don F industrl dolom bidang
R&D Teknologi dan simulasi teknologi pendldkon horl ini dan secora berkesan di yang mempunyol teknologi dan
P&P meso kini dan meso hadapan negara lain minot don kecenderun pendidikan bagi
Pendidikan akan datong. gon dolam bidang memostil::an
berterusan kemajuan teknologi kesesuoian dan
dalom pendidikon keserosion wujud
masa hodapan dolom infegrosi don
penggunaan dan
peloksoncon leT
dolam oencnclkon
Negora. 261 ~! Bahagian Teknologi Pendidikan Kementerian Pelajaran Malaysia

STRATEGI

7

HlP sebagoi hub leT dan multimedia pendidikan terunggul

BIDANG UTAMA

R&D :agLnOIOgi 1-~::alln~n dan

dolom P &P Pembangunan

I Kapasiti

-

I

1

Pembongunan lnfrastruktur leT Pendidikan

2

Sokongon Pedagogidan Teknikal

5

Komunikasi Korporat

Dengan semua yang telah dlroncong. diurus, dilaksana. din][ai dan dilapor sernulo kepada semua pihak berkepenting.an BTP dan ronqkoionnvo sehorusnya secoro sendirinyo menjadi pokor dan ruiukon penggunaon omolon terboil::: tek:nologi bagi tujuan P&P Negara dan juga di peringkot serontou.

271 0, Baha jan Tekrio lo o l Pe did Ka Kerne n terran Pela Malaysia

2011-2015

RUMUSAN

Perancongan Stro.feglk Pembesta,rlan menggaris don membentangkan rangka kerja serta strotegi Bahagian Teknologi Pendidikan Kementerion Pelojoron Malaysia untuk merealisasikan hasrat yang terkandung dol.am Wawason 2020 .. Mis! Nasional. dan misi KPM melalui pelcksoncon Pembestarian Pendi'dikan secaro terancang dan bersepadu. Perancangan ini dibina bagi memenuhi tuntuton dasor-dasor utama negura, perubahan posct leT dan keperluan pendldikan semcso.

BTP sebagoi pemacu tronsforrnosl dan kelestarian pembestarian pendidikan, perlu mengombillangkah proaktif don dinamik bagi memasti'kan usoho membongunkon modal insan berpengetahuan dan berkemahiran abad ke-21, bertonggungjawab, berdayo tahan, mompu bersaing di pasaran kerja global di samping dapot berfungsi secora berkesan dalam masyarakat maju berosaskan maklumat

don pengetohuan, menjadi satu realiti.

Adalah diharapkan penerbitan ini depot dijadikan rujukon agenst pelaksona dalam memaslikon tindokon yang dibuat berloncoskon perincian strategi yangdigariskan

dalam dokumen ini.

281

a

I P nd d kan Kementer"a Pe la]a a Malaysia

291

2011·2015

TASK FORCE PELAN STRATEGIK PEMBESTARIAN PENDIDIKAN BAHAGIAN TEKNOLOGI PENDIDIKAN

Penaung

Y.Bhg. Datin Dr. Sifi Zaleha Binti Abdullah Sani Pengarah

Bahagianleknologi Pendidikan

Penasihat

Pucn Howe Binti Hj. Said Timbalan Pengarah

Pembangunan Teknologi Pendidikan

Pucn Rosncni Bintl Mohamed AI'i Timbalan Pengarah Pembangunan Pendidikan Bestori

Pengerusi

Y.Bllg. Datin Dr. Hjh Fowzia Binti Osman Ketua Seklor

Sektor Pembestarian Sekoloh

Setiausaho 1

Pucn Vanidc Blnti Krishna Sektor Oasar

Setiausaha 2

Pucn Meimunah Binti Mohd.Tahir Sektor Pembestarian Sekolah

Ahli

Tn. Hi. Haliza Bin Adnan

En. Shamsuddin Bin Hassan En. Mohd. Azemi Bin Mohd En. Zulkefl'j Bin Mohammad Pn. Dorothy Dewitt

- Ketua Sektor Pengurusan Aplikosi Pendidikan

- Ketua Sektor Penyiaran Pendidikan

- Sektor Penyiaran Pendidikan

- sektor Pengurusan Aplikasi Pendidikan

- Sektor Pembestarian Sekolah

Bahagian Teknologi Pendidikan Kementerian Pelajaran Malaysia

2011 .. 2015

Pn. Hafidzah Binti Omar Encik Mohd. Azmi Bin lakaria Cik Aishah Binti Othman

Pn. Qhamarioh Binti Samu Pn. Fadzliaton Binti Zainudin Hjh. Zarina Binti Poijo

Encik Ahmad Tarmizi Bin Abdul Kadir

elk Ruzana Binti Tukimin Pn. Sri Banun @ RD Sri Ayu Binti Khirotdin

Rekabentuk Grcfik dan Susun A.tur

En.Mohd. Yassim Bin Ngah

En. Abdul Muaasis Bin Lokman En. Abdul Holim Sin Siklt

Pn. Mary Anne Joseph

- Sektor Pembestarian Sekolah

- Sektor Pembestarian Sekolah

- Sektor Resos Pembelajaran

- Sektor Pengurusan Sumber Pendidikan

- Sektor Pengurusan Sumber Pendidikan

- Sektor Teknologi Maklumot dan Komunikasi

Pendidikan

- Sektor Repositori dan Rangkaian

- Sektor Pembangunan Kopositi Profesionalisme

- Sektor Kejuruteraan

- Sektor Penyiaran Pendidikan

- Sektar Penyiaron Pendidikan

- Sektor Penyiaran Pendidikon

- Sektor Penylaran Pendidikan

Pembaca Pruf

En. Mahmud Pa'oid Bin Yvsof - Sektor Pembestarian Sekolah

30 I G Bahagia n Teknologi Pendidikan Kementerian Pelajaran Malaysia

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful