FACULTATEA DE ŞTIIIIIINŢE POLIIITIIICE FACULTATEA DE ŞT NŢE POL T CE ACULTATEA E T NŢE OL T CE

ŞCOALA NAŢIONALĂ DE STUDII POLITICE ŞI ADMINISTRATIVE ŞCOALA NAŢIONALĂ DE STUDII POLITICE ŞI ADMINISTRATIVE

PROGRAMĂ PROGRAMĂ
Titulatura cursului
CONCEPTE FUNDAMENTALE ÎÎN ŞTIIIINŢA POLIITIICĂ CONCEPTE FUNDAMENTALE N ŞT NŢA POL T CĂ

Titular: Lector univ. Cristian Pîrvulescu

Număr credite 5

Număr de ore pe săptămână 2+1

Anul I Semestrul I

Condiţii obligatorii de participare
Credite obţinute la cursurile-laboratoarele: 5 Frecvenţa reprezintă un procent de 25% din nota de la seminar. Alte condiţii: seminarul reprezintă 50% din nota finală

Obiectivul general al cursului
Cursul Concepte fundamentale în ştiinţa politică îşi propune să creeze cadrul pentru iniţierea studenţilor din primul an cu instrumentarul conceptual al ştiinţei politice urmărind să contribuie la formarea unor abilităţi cognitive care să faciliteze utilizarea conceptelor în analiza faptelor politice şi sociale.

Modalitatea de desfăşurare a activităţilor de curs şi de seminar
Prin conţinutul său cursul urmăreşte să asigure studenţilor cunoaşterea conceptelor de bază, a problematicii şi a principalelor perspective teoretice caracteristice ştiinţei politice care să faciliteze operarea cu aceste concepte în realizarea unor analize ştiinţifice ale fenomenele politice, astfel încât instrumentele metodologice şi conceptuale să permită identificarea problemelor şi folosirea corectă a referinţelor teoretice în realizarea unor analize politice pertinente. Prrogrrame de iinvăţţământt -- © S..N..S..P..A ©SNSPA P og ame de nvă ămân 1 1 ..

Evaluarea studenţilor
Evaluarea se va face atât permanent în cadrul activităţilor de seminar pe baza participării la dezbateri şi a prezentării unei lucrări semestriale (care vor reprezenta 60% din nota finală), cât şi a încheierea cursului printr–un de un examen scris., tip eseu; ponderea sa este de 40% din notarea finală

Tematică
I. Obiectul ştiinţei politice. Factorii ce au condus la emergenţa disciplinei. Caracteristicile abordării politologice a societăţii. Locul disciplinei în cadrul ştiinţelor despre societate. Raporturile cu ştiinţele înrudite: sociologie, ştiinţa juridică, istorie, economie. Geneza şi esenţa politicului. Originea politicului. Geneza politicului în accepţiunea antropologiei politice, a istoriei si a filosofiei politice. Distincţia politic-politică. Posibilităţile moderne de investigaţie. Baze de date si instrumente de lucru. Metode si tehnici de colectare a informaţiilor. Factori ce influenţează politica: biologici, psihologici, demografici, geografici, socio-economici, culturali. Puterea politică. Concepţii privind natura si fundamentul puterii politice. Legitimitate si obligaţie politică. Forme ale puterii politice. Resursele puterii politice Statul. Geneza si evoluţia statului. Concepţii privind statul si rolul său. Putere si stat. Separaţia puterilor în stat. Stat si societate civilă. Statul de drept. Forme de stat. Rolul statului în societatea contemporană. Partidele politice. Originea partidelor politice. Tipuri de definiţii. Teorii privind raportul partidelor politice cu democraţia. Factorii evoluţiei rolului si locului partidelor în societatea democratică. Tipologia partidelor. Sisteme de partide. Grupurile de presiune. Grupuri de interese si grupuri de presiune. Definirea grupurilor de presiune. Tipologia grupurilor de presiune. Organizaţii profesionale, grupuri private, grupuri politice. Lobby-urile: origine, caracteristici şi funcţii. Organizaţiile non-guvernamentale. Societăţile secrete.

II. III.
IV. V. VI. VII.

VIII.

Bibliografie
1) Aristotel, Politica, Bucureşti, Antet, 1996 George Burdeau, Traite de science politique, t I-VIII, Paris, LGDJ,1978 M.Grawitz, J. Leca, Traite de science politique, t.I-IV, Paris, PUF, 1985 Mattei Dogan, Dominique Pelassy, Cum să comparăm naţiunile, Bucuresti, Alternative, 1993 Max Weber, Politica, o vocaţie şi o profesie, Anima, 1992 Carl Schimitt, La notion de politique. Théorie du partisan, Paris, Calmann-Levy, 1972 Prrogrrame de iinvăţţământt -- © S..N..S..P..A 2 .. ©SNSPA P og ame de nvă ămân 2

Michel Senellart, Artele guvernării, Bucureşti, Meridiane, 1998 Philippe Braud, La science politique, Paris, PUF, 1990 Ghiţă Ionescu, Politica şi căutarea fericirii, Bucureşti, All, 1999 Anton Carpinschi, Cristian Bocancea, Ştiinţa politicului, vol. I, Iaşi, Universitatea “A I Cuza”, 1998 Cristian Pîrvulescu, Politici şi instituţii politice, Bucureşti, Editura Trei, 2000 2) Claude Levi-Strauss, Antropologia structurală, Bucureşti, Editura Politică, 1982 Maurice Duverger, Introduction a la politique, Paris, Gallimard, 1990 Julien Freund, Qu’est-ce la politique, Paris, Seuil, 1967 Charles Debbasch, Jean-Marie Pontier, Introduction a la politique, Paris, Dalloz, 1986 3) Garry King, Robert Keohane, Sidney Veba, Fundamentele cercetării sociale, Iaşi, Polirom, 2000 Lazăr Vlăsceanu, Metodologia cercetării sociologice, Bucureşti, Editura Ştiinţifică si enciclopedică, 1982 Philippe Braud, La science politique, Paris, PUF, 1990 Traian Rotariu, Petre Iluţ, Ancheta socială şi sondajul de opinie, Iaşi, Polirom, 1997 4) Maurice Duverger, Introduction a la politique, Paris, Gallimard,1990 Pierre-Andre Taguieff, Le Racisme, Michel Wievorka, Le Multiculturalisme, Paris, Centre d’etude de la vie politique française, Fondation Nationale des Sciences Politiques, 1998 Michel Hastings, Abordarea ştiinţei politice, Iaşi, Institutul European, 2000 Anton Carpinschi, Cristian Bocancea, Ştiinţa politiculoui, Iaşi, Universitatea A.I . Cuza, 1998 Lazăr Vlăsceanu, Metodologia cercetării sociologice, Bucuresti, Ed stiintifică si enciclopedică, 1982 George Burdeau, Traite de science politique, t I-VIII, Paris, LGDJ,1978 M.Grawitz, J. Leca, Traite de science politique, t.I-IV, Paris, PUF, 1985 Cornelia Mihaela Teşliuc, Lucian Pop, Emil Daniel Teşliuc, Sărăcia şi sistemul de protecţie socială, Iaşi, Polirom, 2000 5) Maurice Duverger, Introduction a la politique, Paris, Gallimard,1990 Raymond Boudon, Tratat de sociologie, Bucureşti, Humanitas, 1997 Jean-William Lapierre, Viaţă fără stat?, Institutul European, Iaşi, 1997 Pierre Clastres, Societatea contra statului, Bucureşti, Ararat, 1995 Jacqueline Russ, Les theories du pouvoir, Paris, Le livre de poche, 1994 J. M. Bochenski, Ce este autoritatea, Bucureşti, Humanitas, 1992 Max Weber, Politica, o vocaţie şi o profesie, Anima, 1992 Samuel P.Huntington, Ordinea politică a societăţilor în schimbare, Polirom, Iaşi, 1999 Ernest Gellner, Naţiuni şi naţionalism, Bucureşti, Antet, 1997 Guy Hermet, Istoria naţiunilor şi naţionalismelor în Europa, Iaşi, Institutul European , 2000 Prrogrrame de iinvăţţământt -- © S..N..S..P..A 3 ©SNSPA P og ame de nvă ămân 3

..

Ernst Gellner, Condiţiile libertăţii, Iaşi, Polirom, 1998 6) Hans Kelsen, Doctrina pură a dreptului, Bucureşti, Humanitas, 2000 Philippe Braud, Sociologie politique, Paris, PUF, 1996 Alexandre Passerin d’Entreves, La notion de l’Etat, Paris, Sirey, 1969 Jacques Chevallier, L’Etat de droit, Paris, Montchrestien, 1992 Ernest Gellner, Naţiuni şi naţionalism, Bucureşti, Antet, 1997 Guy Hermet, Istoria naţiunilor şi naţionalismelor în Europa, Iaşi, Institutul European , 2000 7) Maurice Duverger, Les parties politiques, Paris, A. Colin,1976 Daniel Louis Seiler, Partis et familles politiques, Paris, PUF, 1983 Stein Rokkan, Citizen, Election, Parties. New-York,Oslo, 1970 Arend Lijphart, Modele ale democraţiei, Iaşi, Politrom, 2000 Ovidiu Trăsnea, Probleme de sociologie politică, Bucuresti, Ed. Politică, 1975. George Voicu, Pluripartidismul, Bucureşti, editura All, 1998 Petre P. Negulescu, Partidele politice, , Bucureşti , Garamond, f.a. Joseph LaPalombara, Myron Weiner, Political Parties and Political Development, Princeton University Press, 1966 8) Roger-Gerard Schwartzenberg, Sociologie politique, Paris, Montchrestien, 1998 Didier Anzieu, Jacqies-Yves Martin, La dinamique des groupes restreints, Paris, PUF, 1986 Vladimir Tismaneanu, Reinventarea Politicului - Europa Rasariteana de la Stalin la Havel, Iasi, Polirom, 1997 John Keane, Civil Society, Cambridge, Polity Press, 1998 Jean Cohen , Andrew Arato, Civil Society and Political Theory, Massachusetts Institute of Tehnologie, 1992 Yves Beigbeder, Le role international des ONG, Paris, LGDJ, 1992 Mihaela Vlăsceanu, Sectorul non-profit, Bucureşti, Paideia, 1996 Serge Huitin, Societăţile secrete, Timişoara, Editura de Vest, 1992

Anexa – semiinar Anexa – sem nar diisciiplliina d sc p na
CONCEPTE FUNDAMENTALE ÎÎN ŞTIIIINŢA POLIITIICĂ CONCEPTE FUNDAMENTALE N ŞT NŢA POL T CĂ

Obiectivele seminarului
Familiarizarea cu terminologia de bază a teoriilor din ştiinţele politice Prrogrrame de iinvăţţământt -- © S..N..S..P..A ©SNSPA P og ame de nvă ămân 4 4 ..

Formarea capacităţii de analiză a datelor şi sinteză a concluziilor. Redactarea unor lucrări tip studiu critic.

Tematică
I. II. III. IV. V. VI. Structura şi geneza politicului. Puterea politică. Natura şi formele ei. Legitimitate şi obligaţie politică Natură şi cultură. Influenţe asupra politicii. Evoluţia statului. Putere şi stat. Funcţii ale statului. Partidele politice şi modernizarea politică Grupuri de interese şi grupuri de presiune.

Bibliografie pentru fiecare tema
I. Marc Augé, Religie şi antropologie, Ed. Jurnalul literar, 1995, pp.25- 53 M. Grawitz, J.Lecca (eds), Traité de science politique, PUF, Paris, vol. I., 1985, pp.309-335. Claude Levi-Strauss, Antropologia structurală, Ed.Politică, Bucureşti, 1978, pp.197221. Jean-William Lapierre, Viaţă fără stat?, Institutul European, Iaşi, 1997, pp.217-244. II. Maurice Duverger, Introduction a la politique, PUF, Paris, 1987, pp.25-193. Mattei Dogan, Dominique Pelassy, Cum să comparăm naţiunile, Alternative, Bucureşti, 1993, pp.63-90. Desmond Morris, Maimuţa goală, Ed.Enciclopedică, Bucureşti, 1991, pp.119-152. Jean-William Lapierre, Viaţă fără stat?, Institutul European, Iaşi, 1997, pp.5-54 III. Raymond Boudon, Tratat de sociologie, Humanitas, Bucureşti, 1997, pp.220-257. Ovidiu Trăsnea, Filosofie politică, Editura Politică, Bucureşti, 1987, Capitolul “Legitimitate şi obligaţie politică”. Pierre Clastres, Societatea contra statului, Ararat, 1995, pp. 28-47. Jean-William Lapierre, Viaţă fără stat?, Institutul European, Iaşi, 1997, pp.244-298. IV. Raymond Boudon, Tratat de sociologie, Humanitas, Bucureşti, 1997, pp.91-107. Ghiţă Ionescu, Investigarea comparativă a politicii comuniste, Humanitas, Bucureşti, 1992, pp.9-19. Mattei Dogan, Dominique Pelassy, Cum să comparăm naţiunile, Alternative, Bucureşti, 1993, pp.90-98. Jean-William Lapierre, Viaţă fără stat?, Institutul European, Iaşi, 1997, pp.55-62, 112-127. V. Samuel P.Huntington, Ordinea politică a societăţilor în schimbare, Polirom, Iaşi, 1999, pp. 341-397. Guy Hermet, Poporul contra democraţiei, Institutul European, Iaşi, pp.123-158. Petre P. Negulescu, Partidele politice, Garamond, Bucureşti, pp.257-273, 303-340. Prrogrrame de iinvăţţământt -- © S..N..S..P..A ©SNSPA P og ame de nvă ămân 5 5 ..

Marin Nedelea, Aspecte ale vieţii politice din România în anii 1922-1926, Editura ştiinţifică, Bucureşti, 1987, pp.176-197 VI. Raymond Boudon, Tratat de sociologie, Humanitas, Bucureşti, 1997, pp 70-76. Max Weber, Politica, o vocaţie şi o profesie, Anima, 1992. Ovidiu Trăsnea, Probleme de sociologie politică, Ed. Politică, Bucureşti, 1975, pp.153-168

Prrogrrame de iinvăţţământt -- © S..N..S..P..A ©SNSPA P og ame de nvă ămân

6 6

..