IKLAN PENGAMBILAN PEGAWAI KERAJAAN

UNTUK BERKHIDMAT DI JABATAN PENUNTUT MALAYSIA (JPM) LUAR NEGARA TAHUN 2010 DAN 2011

Pegawai Perkhidmatan Awam yang sedang berkhidmat dengan Kerajaan Malaysia adalah dipelawa untuk mengisi kekosongan jawatan yang terdapat di Jabatan Penuntut Malaysia (JPM) luar negara bagi sesi pengambilan tahun 2010/2011 seperti berikut-

1. JAWATAN ATASE PENDIDIKAN GRED 41/44 (TERBUKA) / ATASE PENDIDIKAN (BIMBINGAN AGAMA) GRED 41/44 (TERBUKA)

i. Atase Pendidikan Gred 41/44 (Terbuka) di Jabatan Penuntut Malaysia United Kingdom & Eire;

ii. Atase Pendidikan Gred 41/44 (Terbuka) di Jabatan Penuntut Malaysia Indonesia;

iii. Atase Pendidikan Gred 41/44 (Terbuka) di Jabatan Penuntut Malaysia Kaherah;

iv. Atase Pendidikan Gred 41/44 (Terbuka) di Jabatan Penuntut Malaysia Washington D.C;

v. Atase Pendidikan Gred 41/44 (Terbuka) di Jabatan Penuntut Malaysia Kanada;

vi. Atase Pendidikan (Bimbingan Agama) Gred 41/44 (Terbuka) di Jabatan Penuntut Malaysia, Washington D.C; dan

vii. Atase Pendidikan (Bimbingan Agama) Gred 41/44 (Terbuka) di Jabatan Penuntut Malaysia, United Kingdom & Eire.

Calon-calon hendaklah memenuhi syarat-syarat berikut-

a. Terdiri daripada Pegawai Kerajaan Gred 44 atau Gred 41 atau setaraf;

b. Mempunyai pengalaman dalam perkhidmatan Kerajaan sekurang-

kurangnya selama 5 tahun;

c. Berumur tidak melebihi 50 tahun pada tarikh tutup permohonan;

d. Mempunyai rekod perkhidmatan yang cemerlang;

e. Memenuhi syarat pelantikan yang ditetapkan untuk jawatan berkaitan; dan

f. Mempunyai kompetensi yang sesuai dengan bidang tugas jawatan

1

2.' JAWATAN WARDEN GRED 32/34 ITERBUKA)

i. Warden di Jabatan Penuntut Malaysia, United' Kingdom & Eire, London;

ii. Warden di Jabatan Penuntut Malaysia, Jakarta, Indonesia; dan

, iii. Warden di Jabatan Penuntut Malaysia, Kaherah

Calon-calon hendaklah memenuhi syarat-syarat berikut-

a. Terdiri daripada Pegawai Kerajaan Gred 34 atau Gred 32 atau setaraf;

b. Mempunyai pengalaman dalam perkhidmatan Kerajaan sekurang-

kurangnya selama 5 tahun;

c. Berumur tidak melebihi 50 tahun pada tarikh tutup permohonan;

d. Mempunyai rekod perkhidmatan yang cemerlang;

e. Memenuhi syarat pelantikan yang ditetapkan untuk jawatan berkaitan; dan

f. Mempunyai kompetensi yang sesuai dengan bidang tugas jawatan.

3. KEUTAMAAN KELAYAKAN

Keutamaan diberi kepada pemohon-pemohon berikut-

a. Mempunyai pengetahuan dan pengalaman tentang jenis kerja yang perlu dilaksanakan seperti pengurusan dan pentadbiran pejabat, hal ehwal pelajar, pengurusan kewangan, akaun, datal maklumat dan pengkomputeran;

b. Mempunyai markah Laporan Nilaian Pre stasi yang cemerlang iaitu sekurang-kurangnya 85% bagi 3 tahun terakhir secara berturut-turut (2006, 2007 dan 2008);

c. Mempunyai perwatakan dan peribadi yang sesuai;

d. Berkebolehan bertutur dengan fasih dan menulis dengan baik dalam Bahasa Inggeris dan Bahasa Arab (bagi jawatan-jawatan di JPM Kaherah dan Jordan);

e. Bebas daripada tindakan tatatertib; dan

f. Sihat tubuh badan, tidak menghidap penyakit berjangkit dan penyakit yang berpanjangan (pemohon dan ahli keluarga).

2

4. PERAKUAN PEMOHON

Semua permohonan yang diperakukan hendaklah disertai dengan dokumendokumen berikut-

a. Satu (1) salinan Laporan Nilaian Prestasi Tahunan (Tahun 2006, 2007 dan 2008) yang disahkan oleh Ketua Jabatan;

b. Satu (1) salin an Kenyataan Perkhidmatan yang lengkap dan kemas kini yang disahkan oleh Ketua Jabatan;

c. Satu (1) salinan pengesahan Laporan Pengisytiharan Harta yang disahkan; dan

d. Satu (1) salinan fotostat sijil/diploma/ijazah yang berkaitan yang disahkan.

5. CARA MEMOHON

a. Permohonan hendaklah dibuat dengan menggunakan borang KPT(BPSM}1000 sam a ada menggunakan borang hard copy atau dimuat turun melalui laman web KPT;

b. Semua permohonan hendaklah dikemukakan melalui Ketua Jabatan; dan

c. Sorang permohonan yang iengkap hendaklah disertakan dengan dokumen sokongan berkaitan yang disahkan dan dikemukakan kepada:-

Ketua Setiausaha Kementerian Pengajian Tinggi

Sahagian Pengurusan Sumber Manusia Aras 5, Siok E 3, Kompleks E

Pusat Pentadbiran Kerajaan Persekutuan 62505 PUTRAJAYA

(u.p. : Urusan Pengambilan JPM)

3

6. TARIKH TUTUP

Permohonan yang lengkap hendaklah dikemukakan ke alamat di sebelum atau pad a 30 0905 2009. Permohonan yang tidak lengkap atau lewat diterima daripada tarikh tersebut tidak akan dipertimbangkan.

Hanya calon yang layak sahaja akan dipanggil untuk ditemu duga. Permohonan tuan/puan dianggap tidak berjaya sekiranya tidak menerima sebarang jawapan daripada Kementerian ini dalam masa en am (6) bulan dari tarikh tutup permohonan.

7. PERTANYAAN

Sekiranya terdapat sebarang pertanyaan berhubung perkara berkaitan boleh menghubungi :

Nama

Puan Nor Azidah binti Muhammad Ketua Penolong Setiausaha

Bahagian Pengurusan Sumber Manusia 03-88835549

03-88893518

No. Telefon No. Faks

Nama

Encik Rosizham bin Hamdan Penolong Setiausaha

Bahagian Pengurusan Sumber Manusia 03-88835130

03-88893518

No. Telefon No. Faks

4

KPT(BPSM) 1000

KEMENTERIAN PENGAJIAN TINGGI MALAYSIA

BORANG PERMOHONAN BAGI PEGAWAI KERAJAAN UNTUK BERKHIOMAT 01 JABATAN PENUNTUT MALAYSIA (JPM) LUAR NEGARA

GAMBAR TERBARU BERUKURAN PASPORT

Tarikh Borang Diterima

(Sila lekatkan)

Tarikh Mula Diproses

Tarikh Siap Diproses

Tanda Tangan

ARAHAN:r-~~~ __ ~~~ __ ~~~~ --,

i. Sila isikan maklumal dengan lengkap dan jelas.

ii. Sila tandakan (I) di dalam kotak yang berkaitan.

iii. Sila isikan borang ini dalam dua (2) salinan.

iv. Sila sertakan bersama dokumen yang berkailan.

Jawatan yang dipohon : c=JAtase Pendidikan (Terbuka)

DAtase Pendidikan (Bimbingan Agama) (Terbuka)

c=JWarden (Terbuka)

JPM yang dipohon

i.

---------------------------------------------

ii. ___

Nama Penuh :

I I I I I I I I I I I I I I I

I I I I I

2 No. Kad Pengenalan

Baru:'1 --.-~r-~--,---.--,

Lama ::=1 ~I==~~~I==~~==~I ~_-.-----,

Tarikh Lahir : I I I I I

(Hari) (Bulan) (Tahun)

3

4 Negeri Lahir :

5

[:=JLelaki CJ Berkahwin

[:=J Perempuan

[:=J Bujang [:=J Duda/Janda

Jantina Taraf Perkahwinan

7 Alamat Surat Menyurat

6

8 No. Telefon (Rumah) :

9 No. Telefon (Bimbit)

11 Skim Perkhidmatan

12 Gred Jawatan

13

Tarikh Lantikan ke Skim:

Perkhidmatan Sekarang

I I I

(Tahun)

(Hari)

(Bulan)

14 Tarikh Disahkan Dalam Skim: I I I
Perkhidmatan Sekarang (Hari) (Bulan) (Tahun)
15 Gelaran Jawatan
16 Jabatan/Bahagian
17 Alamat Tempat Bertugas : 18 No. Telefon (Pejabat) No. Faks

19 Kelayakan : Institusi/Universiti
a. Sijil
b. Diploma
c. Sarjana Muda
d. Sarjana
e. Kedoktoran
f. Lain-lain (Nyatakan) Bidang

Tahun

Kelas/CGPA

20 Gred Kelulusan Bahasa Malaysia Di Peringkat SPM/MCE

21 Gred Kelulusan Bahasa Inggeris Di Peringkat SPM/MCE

22 Gred Kelulusan Bahasa Arab Di Peringkat SPM/MCE

Tempat

23 Kursus yang melebihi 3 bulan yang pernah diikuti dalam tempoh 3 tahun yang lepas (Sila buat lampiran jika ruang tidak mencukupi)

Nama Kursus

Tempoh/Tarikh

Bil.

Anjuran

24 Nama Suami/Isteri :

I~I~I~I~I~I~I~I~I~I~I~I~I~I~I~I ~I ~I_~I I

25 No. Kad Pengenalan

Baru : ._I _.l...---L_---L-_.l..-..--L_....l Lama :1

~~--~--~ __ ~~ __ ~ __ ~--J

26

(Bulan)

'-....I........::,....-L--,-,LJ (Tahun)

Tarikh Lahir :

(Hari)

27 Gelaran Jawatan

28 Jumlah Gaji Hakiki :RM _ (Bulanan)

29 Alamat Tempat Bertugas :

30

No. Telefon (Pejabat) :

No. Telefon (Bimbit) :

31 Bilangan anak : ( Sila kepilkan larnpiran berasingan jika ruang tidak mencukupi )

Tarikh Lahir Umur

Nama Institusi

Bil.

Nama

Peringkat Persekolahan

32 Bersama-sama ini saya sertakan satu (1) salinan dokumen-dokumen berikut:

i. Senarai tugas sekarang.

ii. Pengalaman bertugas mengikut susunan tarikh.

iii. Kenyataan Perkhidmatan yang kemas kini dan disahkan oleh Ketua Jabatan/Bahagian.

iv. Laporan Nilaian Prestasi Tahunan (Tahun 2006, 2007 dan 2008 ) yang disahkan oleh Ketua Jabatan/Bahagian.

v Salinan fotostat sijil/diploma/ijazah yang berkaitan yang telah disahkan oleh Pegawai Kerajaan Kumpulan Pengurusan dan Profesional.

Tarikh

(Tandatangan Calon )

33

a.

Saya telah/belum mengisytiharkan harta.

b.

Saya mengaku bahawa semua keterangan di atas adalah benar. Sekiranya kenyataan yang diberikan tidak benar, Kementerian berhak rnernbatalkan permohonan ini.

Jawatan

34

a.

SOKONGAN

Disokong / Tidak Disokong

b.

TINDAKAN TATATERTIB

Ada/ Tiada

Saya mengaku bahawa semua kenyataan yang diberikan oleh pegawai tersebut di atas adalah benar.

Ulasan Ketua Jabatan

Tarikh

( Tandatangan Ketua Jabatan )

Nama

Cop Rasmi Jabatan

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful