LEMBAGA PEPERIKSAAN KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA

SIJIL PELAJARAN MALAYSIA 2011
PRINSIP PERAKAUNAN TUGASAN PROJEK TINGKATAN 4 Kertas 3 Ogos – September 2010

3756/3

PANDUAN PELAKSANAAN DAN PENILAIAN PROJEK PRINSIP PERAKAUNAN KERTAS 3 OGOS HINGGA SEPTEMBER 2010

3756/3 KANDUNGAN 1.0 2.0 3.0 4.0 5.0 6.0 7.0 8.0 9.0 10.0 Pengenalan Objektif Mata Pelajaran Objektif Penilaian Maklumat Am Maklumat Kepada Calon Maklumat Kepada Guru Elemen dan Aspek Yang Dinilai Carta Alir Pentaksiran Terkawal (Control Assessment) Kriteria Penilaian Pengiraan Untuk Mendapatkan Gred Elemen dan Gred Pencapaian Keseluruhan 3756/3 Pelaporan Lampiran : Lampiran 1 : Panduan Jadual Pelaksanaan Tugasan Lampiran 2 : Perakuan Calon Tentang Ketulenan Lampiran 3 : Kertas Cadangan Tugasan Lampiran 4 : Senarai Keperluan Dokumen Berdasarkan Urus Niaga Lampiran 5 : Kad Stok Lampiran 6 : Senarai Semak dan Penilaian Guru Halaman 3 3 4 4 5 5 6 7 8

44 45 46 48 49 50 51 52

11.0

2 3756/3 © 2010 Hak Cipta Kerajaan Malaysia

3756/3 MAKLUMAT TUGASAN PROJEK 1.0 PENGENALAN Calon Sijil Pelajaran Malaysia (SPM) yang mengambil mata pelajaran Prinsip Perakaunan dikehendaki melaksanakan tugasan projek sebagai satu daripada keperluan persijilan. Tugasan projek dalam konteks ini bermaksud satu kaedah pentaksiran berdasarkan hasilan tugasan calon semasa di tingkatan 4 dan tingkatan 5 yang menepati objektif pentaksiran seperti yang telah ditetapkan. Tugasan projek ini memberi peluang kepada calon untuk melalui dan mengalami pembelajaran dan pengajaran yang pelbagai. Bimbingan akan dijalankan oleh guru dalam aspek pengajaran dan pembelajaran sepanjang tempoh pelaksanaan tugasan yang ditetapkan. Hasilan akhir tugasan projek akan menjadi asas pentaksiran. Skor adalah bersandarkan kepada darjah penguasaan elemen dan kriteria pentaksiran yang ditetapkan. Guru dikehendaki mengemukakan skor tugasan projek bagi setiap pelajarnya kepada Lembaga Peperiksaan. Pendedahan dan penguasaan kefahaman calon tentang seluruh proses kitaran perakaunan diterjemahkan melalui penghasilan tugasan projek yang diintegrasikan dengan berbantukan komputer. Pengukuran sesuatu elemen adalah berdasarkan kepada kriteria tertentu mengikut piawaian di peringkat kebangsaan. Elemen-elemen pentaksiran mencakupi hampir keseluruhan aspek yang ada dalam perakaunan. Buku ini mengandungi maklumat tugasan projek yang mesti dilaksanakan oleh calon serta panduan pentaksiran tugasan bagi pentaksir (guru). Maklumat dan arahan yang terkandung dalam buku ini telah dirancang dengan teliti bagi membolehkan tugasan projek disempurnakan dalam tempoh 10 minggu dan mempunyai ruang masa yang mencukupi kepada guru pentaksir untuk menilai hasilan tugasan projek calon. 2.0 OBJEKTIF MATA PELAJARAN Objektif mata pelajaran prinsip perakaunan adalah untuk membolehkan pelajar: 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6 Menghuraikan konsep dan kitaran perakaunan yang diamalkan dalam organisasi perniagaan dan bukan perniagaan. Menyediakan satu set akaun yang lengkap untuk perniagaan milikan tunggal dan organisasi bukan perniagaan berdasarkan aktiviti-aktiviti perniagaan entiti secara manual dan berkomputer. Mengaplikasikan prinsip pengurusan tunai. Membuat perbandingan dari aspek-aspek perakaunan bagi pemilikan perniagaan milikan tunggal, perkongsian, syarikat dan organisasi bukan perniagaan. Mengaplikasikan analisis kos-volum untung untuk membuat keputusan. Menilai prestasi kewangan sesebuah perniagaan dengan menggunakan analisis nisbah asas. 3 3756/3 © 2010 Hak Cipta Kerajaan Malaysia

3756/3 2.7 2.8 3.0 Mempamerkan kemahiran berkomunikasi, kerja berkumpulan, pengurusan dan kepimpinan serta etika profession dalam melaksanakan aktiviti perakaunan. Mampu menggunakan teknologi maklumat dalam bidang perakaunan.

OBJEKTIF PENILAIAN Objektif Pentaksiran (OP) Prinsip Perakaunan yang dikenalpasti adalah seperti berikut: 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 3.6 Pengetahuan dan Kefahaman Kemahiran Mengaplikasi Kemahiran Menganalisis Kemahiran Membuat Keputusan Kemahiran Menggunakan Teknologi Maklumat dan Komunikasi (TMK) Nilai-nilai Murni Dalam Perakaunan

4.0

MAKLUMAT AM 4.1 4.2 4.3 4.4 4.5 4.6 4.7 4.8 Tugasan projek ini hendaklah dilaksanakan dalam tempoh 10 minggu (penyiapan projek: 8 minggu. Contoh Jadual Pelaksanaan Projek adalah seperti di LAMPIRAN 1 (Carta Gantt) Tugasan projek bagi pelajar Tingkatan 4 akan dimulakan pada bulan Ogos hingga September, manakala bagi pelajar tingkatan 5 dimulakan pada bulan April hingga Mei setiap tahun. Pentaksir adalah guru yang mengajar mata pelajaran Prinsip Perakaunan. Penilaian projek ini merupakan sebahagian daripada proses pengajaran dan pembelajaran. Penilaian projek ini dilakukan secara berterusan dalam tempoh yang ditetapkan. Elemen, aspek dan kriteria dalam buku Panduan Penilaian Projek ini hendaklah dimaklumkan kepada calon. Soalan tugasan boleh dimuat turun daripada laman web LP di http://apps2.moe.gov.my/lpm Skor bagi setiap calon hendaklah dimasukkan ke dalan hamparan elektronik E-PPK3

4 3756/3 © 2010 Hak Cipta Kerajaan Malaysia

3756/3 5 MAKLUMAT KEPADA CALON 5.1 5.2 5.3 5.4 5.5 5.6 Calon wajib melaksana dan menyelesaikan tugasan projek Prinsip Perakaunan 3756/3 secara individu. Penilaian akan dibuat berdasarkan proses kerja dan hasil kerja akhir calon. Penilaian proses kerja calon dan pemberian skor akan dilakukan sepanjang masa tugasan projek dilaksanakan. Pemberian markah dan gred keseluruhan dibuat setelah projek Prinsip Perakaunan disiapkan. Calon dikehendaki menandatangani perakuan tentang ketulenan tugasan projek yang dihasilkan (LAMPIRAN 2). Calon dikehendaki melaksanakan tugasan projek ini dalam tempoh yang telah ditetapkan oleh Lembaga Peperiksaan.

6

MAKLUMAT KEPADA GURU 6.1 Perancangan dan Pelaksanaan 6.1.1 6.1.2 6.1.3 6.1.4 Guru hendaklah memastikan setiap calon menyediakan kertas cadangan tentang urus niaga dan dokumen perniagaan (LAMPIRAN 4 dan LAMPIRAN 5). Guru hendaklah membimbing calon supaya dapat mematuhi jadual tugasan, mengemukakan tugasan projek yang tulen dan menyertakan lampiranlampiran yang bersesuaian supaya dapat menghasilkan kerja yang terbaik. Guru hendaklah membuat penilaian kerja calon secara berterusan serta melaksanakan Pentaksiran Terkawal (Controlled Assessment) (LAMPIRAN 6) Pihak pengurusan sekolah diminta menyediakan kemudahan komputer atau makmal komputer untuk pelajar menyempurnakan tugasan projek 3756/3. Oleh itu, dicadangkan jadual penggunaan makmal komputer sekolah disediakan bagi memastikan calon berjaya menyiapkan tugasan projek 3756/3 dalam tempoh masa yang ditetapkan. Guru juga hendaklah melaksanakan pentaksiran yang adil dan saksama serta mempunyai darjah integriti yang tinggi.

6.1.5 6.2

Penilaian Pentaksir dikehendaki mengisi Borang Pentaksiran Individu (key-in) (LAMPIRAN 7). Gred dan skor bagi setiap aspek yang dinilai hendaklah diisi dalam borang berkenaan. 6.2.2 Aktiviti pengesanan, pemantauan dan penyetaraan akan dilaksanakan oleh pegawai yang dilantik oleh Lembaga Peperiksaan. 6.2.3 Pentaksir hendaklah mengambil tindakan pembetulan dengan segera terhadap sebarang komen atau nasihat daripada pegawai berkenaan. 6.2.1

5 3756/3 © 2010 Hak Cipta Kerajaan Malaysia

3756/3 6.2.4 Pentaksir dikehendaki mencetak Borang Rumusan Skor Projek Prinsip Perakaunan (LAMPIRAN 8). 6.2.5 Borang Rumusan Skor Projek yang telah dicetak hendaklah disahkan oleh Ketua Pentaksir Sekolah dan Pengetua. Borang ini hendaklah difailkan dan disimpan di tempat yang selamat di sekolah. 6.2.6 Hasil kerja calon (eviden) mesti disimpan di tempat yang berkunci selama 6 bulan selepas keputusan peperiksaan SPM diumumkan. 6.2.7 Pentaksir juga mestilah memasukkan skor projek calon secara ‘on-line’ pada tarikh yang akan ditetapkan oleh Lembaga Peperiksaan. Maklumat lanjut akan diberikan oleh Sektor Penilaian dan Peperiksaan (SPP), Jabatan Pelajaran Negeri.

7

ELEMEN DAN ASPEK YANG DINILAI Elemen 1.0 Pengetahuan dan Kefahaman 1.1 Pengenalan Kepada Perniagaan 1.2 Profil Perniagaan Kemahiran Mengaplikasi 2.1 Perancangan Urus Niaga 2.2 Dokumen Perniagaan 2.3 Buku Catatan Pertama 2.4 Lejar (tunjukkan baki h/b dan baki b/b) 2.5 Imbangan Duga 2.6 Penilaian Stok Akhir 2.7 Penyata Pendapatan 2.8 Kunci Kira-kira Kemahiran Menganalisis 3.1 Rumusan Aplikasi Konsep dan Prinsip Perakaunan Kemahiran Menggunakan TMK 4.1 Penggunaan Komputer 4.2 Komunikasi Nilai-nilai Murni Dalam Perakaunan 5.1 Sistematik 5.2 Akauntabiliti 5.3 Rasional 5.4 Ketepatan

Elemen 2.0

Elemen 3.0 Elemen 4.0

Elemen 5.0

6 3756/3 © 2010 Hak Cipta Kerajaan Malaysia

3756/3

8.0

CARTA ALIR Carta Aliran Pentaksiran Terkawal (Controlled Assessment)

Lembaga Peperiksaan
menghasilkan instrumen pentaksiran 3756/3 dan dihantar ke sekolah (H)

Pelaksanaan Projek 3756/3 Bimbingan Guru / Maklum balas (M)
Pengenalan dan penerangan tentang tugasan projek (M) Aktiviti penyelidikan dan pengumpulan maklumat (L) Menyedia dan menghasilkan projek (H/M) Aktiviti penilaian projek (H/M)

Calon mengemukakan tugasan projek akhir (final stage) untuk dinilai
Penyiapan tugasan akhir (H) Pengesahan ketulenan projek (H)

Markah di hantar ke LP

Penilaian guru dan aktiviti moderasi oleh LP (H)
Produk akhir tugasan projek calon disimpan di tempat selamat (H)

Tahap Kawalan: H (High) - Kawalan pada tahap tinggi M (Medium) - Kawalan pada tahap sederhana L (Low) - Kawalan pada tahap rendah

7 3756/3 © 2010 Hak Cipta Kerajaan Malaysia

3756/3

8.0

KRITERIA PENILAIAN TINGKATAN 4

Elemen 1.0 : Pengetahuan dan kefahaman

Bil 1.1

Aspek Pengenalan kepada Perniagaan

Gred A (i) (ii) (iii) (iv)

Kriteria Menyatakan dengan jelas pengenalan perniagaan. Menyatakan sebab-sebab memilih perniagaan. Menyatakan kelebihan menjalankan perniagaan tersebut. Menyatakan risiko-risiko yang bakal dihadapi. Menyatakan mana-mana tiga kriteria di dalam A. Menyatakan mana-mana dua kriteria di dalam A. Menyatakan salah satu daripada kriteria di dalam A. Tiada eviden dikemukakan.

Catatan

B

C

D

TE

8 3756/3 © 2010 Hak Cipta Kerajaan Malaysia

3756/3

Elemen 1.0 : Pengetahuan dan kefahaman

Bil 1.2

Aspek Profil Perniagaan

Gred A

Kriteria Profil perniagaan dinyatakan dengan lengkap dan jelas. Profil perniagaan dinyatakan dengan jelas tetapi tertinggal atau tersilap satu item Profil perniagaan dinyatakan tetapi tertinggal atau tersilap dua hingga tiga item. Profil perniagaan dinyatakan tetapi tertinggal atau tersilap lebih daripada tiga item. Tiada eviden dikemukakan.

Catatan Rujuk : LAMPIRAN 3

B

C

D

TE

9 3756/3 © 2010 Hak Cipta Kerajaan Malaysia

3756/3

Elemen 2.0 : Kemahiran Mengaplikasi

Bil 2.1

Aspek Perancangan urus niaga

Gred A (i)

Kriteria Berkeupayaan menyenaraikan urus niaga dengan lengkap mengikut garis panduan urus niaga yang ditetapkan. Berkeupayaan menentukan dokumen bagi setiap urus niaga yang dikenal pasti dengan betul. Berkeupayaan menyenaraikan urus niaga tetapi tertinggal atau tersilap antara 1 hingga 5 urus niaga. Berkeupayaan menentukan dokumen bagi setiap urus niaga yang dikenal pasti dengan betul. Berkeupayaan menyenaraikan urus niaga tetapi tertinggal atau tersilap antara 6 hingga 12 urus niaga. Berkeupayaan menentukan dokumen bagi setiap urus niaga. Menyenaraikan kurang daripada 28 urus niaga. Tiada eviden dikemukakan.

Catatan

Rujuk : LAMPIRAN 4

(ii)

B

(i)

Bimbingan guru Rujuk maklumat Tugasan / Soalan

(ii)

C

(i)

(ii)

D

TE

10 3756/3 © 2010 Hak Cipta Kerajaan Malaysia

3756/3

Elemen 2.0 : Kemahiran Mengaplikasi

Bil 2.2

Aspek Dokumen Perniagaan

Gred A (i)

Kriteria Berkeupayaan menyediakan dokumen untuk semua urus niaga mengikut arahan tugasan. Berkeupayaan mengemukakan maklumat dalam dokumen dengan lengkap dan tepat. Berkeupayaan menyediakan dokumen untuk semua urus niaga mengikut arahan tugasan. Berkeupayaan mengemukakan maklumat dalam dokumen dengan lengkap tetapi tidak tepat. Berkeupayaan menyediakan sebahagian dokumen untuk semua urus niaga mengikut arahan tugasan. Berkeupayaan mengemukakan maklumat dalam dokumen dengan lengkap tetapi tidak tepat. Berkeupayaan menyediakan sebahagian dokumen untuk semua urus niaga mengikut arahan tugasan. Berkeupayaan mengemukakan sebahagian maklumat dalam dokumen tetapi tidak lengkap dan tidak tepat. Tiada eviden dikemukakan.

Catatan

(ii)

B

(i) (ii)

C

(i)

(ii)

D

(i)

(ii)

TE

11 3756/3 © 2010 Hak Cipta Kerajaan Malaysia

3756/3

Elemen 2.0 : Kemahiran Mengaplikasi

Bil 2.3

Aspek Buku Catatan Pertama dan Buku Tunai

Gred A (i)

Kriteria Berkeupayaan mencatatkan semua urus niaga berasaskan dokumen 2.2 dalam Buku Catatan Pertama dan Buku Tunai dengan tepat. Berkeupayaan mengemukakan maklumat dalam Buku Catatan Pertama dan Buku Tunai dengan lengkap dan tepat. Berkeupayaan mencatatkan urus niaga berasaskan dokumen 2.2 dalam Buku Catatan Pertama dan Buku Tunai dengan tepat. Berkeupayaan mengemukakan maklumat dalam Buku Catatan Pertama dan Buku Tunai dengan lengkap tetapi tidak tepat. Berkeupayaan mencatatkan sebahagian urus niaga berasaskan dokumen 2.2 dalam Buku Catatan Pertama dan Buku Tunai dengan tepat. Berkeupayaan mengemukakan maklumat dalam Buku Catatan Pertama dan Buku Tunai dengan lengkap tetapi tidak tepat. Berkeupayaan mencatatkan sebahagian urus niaga berasaskan dokumen 2.2 dalam Buku Catatan Pertama dan Buku Tunai dengan tepat. Berkeupayaan mengemukakan maklumat dalam Buku Catatan Pertama dan Buku Tunai tetapi tidak lengkap dan tidak tepat. Tiada eviden dikemukakan.

Catatan Rujuk : LAMPIRAN 4 (yang telah dilengkapkan oleh calon dalam 2.1)

(ii)

B

(i)

(ii)

C

(i)

(ii)

D

(i)

(ii)

TE

12 3756/3 © 2010 Hak Cipta Kerajaan Malaysia

3756/3

Elemen 2.0 : Kemahiran Mengaplikasi

Bil 2.4 Lejar

Aspek

Gred A (i)

Kriteria Berkeupayaan mengeposkan catatan dalam 2.3 di atas ke akaun berkaitan dengan lengkap dan tepat. Berkeupayaan mengemukakan maklumat dalam akaun yang berkaitan dengan lengkap dan tepat. Berkeupayaan mengeposkan catatan dalam 2.3 di atas ke akaun berkaitan dengan lengkap dan tepat. Berkeupayaan mengemukakan maklumat dalam akaun yang berkaitan dengan lengkap tetapi tidak tepat. Berkeupayaan mengeposkan sebahagian catatan dalam 2.3 di atas ke akaun berkaitan dengan lengkap dan tepat. Berkeupayaan mengemukakan maklumat dalam akaun yang berkaitan dengan lengkaptetapi tidak tepat. Berkeupayaan mengeposkan sebahagian catatan dalam 2.3 di atas ke akaun berkaitan dengan lengkap dan tepat. Berkeupayaan mengemukakan maklumat dalam akaun yang berkaitan tetapi tidak lengkap dan tidak tepat. Tiada eviden dikemukakan.

Catatan

(ii)

B

(i)

(ii)

C

(i)

(ii)

D

(i)

(ii)

TE

13 3756/3 © 2010 Hak Cipta Kerajaan Malaysia

3756/3

Elemen 2.0 : Kemahiran Mengaplikasi

Bil 2.5

Aspek Imbangan Duga

Gred A

Kriteria Berkeupayaan menyediakan Imbangan Duga berdasarkan baki-baki dari lejar dan Buku Tunai dengan lengkap dan tepat. Berkeupayaan menyediakan Imbangan Duga berdasarkan baki-baki dari lejar dan Buku Tunai dengan lengkap tetapi tidak tepat. Berkeupayaan menyediakan sebahagian Imbangan Duga berdasarkan baki-baki dari lejar dan Buku Tunai dengan lengkap tetapi tidak tepat. Berkeupayaan menyediakan sebahagian Imbangan Duga berdasarkan baki-baki dari lejar dan Buku Tunai tetapi tidak lengkap dan tidak tepat. Tiada eviden dikemukakan.

Catatan

B

C

D

TE

14 3756/3 © 2010 Hak Cipta Kerajaan Malaysia

3756/3

Elemen 2.0 : Kemahiran Mengaplikasi

Bil 2.6

Aspek Penilaian Stok Akhir

Gred A (i) (ii)

Kriteria Merekod stok dengan lengkap dan tepat ke dalam kad stok. Mengira stok akhir dengan betul dan tepat. Merekod stok ke dalam kad stok tetapi terdapat 1 hingga 2 kesilapan. Merekod stok ke dalam kad stok tetapi terdapat 3 hingga 4 kesilapan. Merekod stok ke dalam kad stok sekurang-kurangnya 1 item betul.

Catatan Lampiran 5

B

C

D

TE

Tiada eviden dikemukakan.

15 3756/3 © 2010 Hak Cipta Kerajaan Malaysia

3756/3

Elemen 2.0 : Kemahiran Mengaplikasi

Bil 2.7

Aspek Penyata Pendapatan

Gred A

Kriteria Menyediakan Penyata Pendapatan dengan format yang betul berdasarkan angka-angka di Imbangan Duga. Menyediakan Penyata Pendapatan dengan format yang betul berdasarkan angkaangka di Imbangan Duga tetapi terdapat 1 hingga 5 kesilapan. Menyediakan Penyata Pendapatan dengan format yang betul berdasarkan angkaangka di Imbangan Duga tetapi terdapat 6 hingga 12 kesilapan. Menyediakan Penyata Pendapatan dengan sekurang-kurangnya satu item betul. Tiada eviden dikemukakan.

Catatan

B

C

D

TE

16 3756/3 © 2010 Hak Cipta Kerajaan Malaysia

3756/3

Elemen 2.0 : Kemahiran Mengaplikasi

Bil 2.8

Aspek Kunci Kira-kira

Gred A (i)

Kriteria Menyediakan Kunci Kira-kira dalam bentuk penyata dengan lengkap dan tepat berdasarkan angka-angka di Imbangan Duga. Menunjukkan modal kerja dalam Kunci Kira-kira. Menyediakan Kunci Kira-kira berdasarkan angka-angka di Imbangan Duga dengan format yang betul tetapi terdapat 1 hingga 5 kesilapan. Menyediakan Kunci Kira-kira tetapi terdapat 6 hingga 12 kesilapan. Menyediakan Kunci Kira-kira dengan sekurang-kurangnya 1 item betul.

Catatan

(ii)

B

C

D

TE

Tiada eviden dikemukakan.

17 3756/3 © 2010 Hak Cipta Kerajaan Malaysia

3756/3

Elemen 3.0 : Kemahiran Menganalisis

Bil 3.1

Aspek Rumusan Aplikasi Konsep, Prinsip dan Andaian Perakaunan

Gred A

Kriteria Berkebolehan menghubungkaitkan 3 konsep, prinsip dan andaian perakaunan yang relevan dengan betul dan tepat. Berkebolehan menghubungkaitkan 2 konsep, prinsip dan andaian perakaunan yang relevan dengan betul dan tepat. Berkebolehan menghubungkait 1 konsep, prinsip dan andaian perakaunan yang relevan dengan betul dan tepat. Mengemukakan cadangan yang tidak relevan. Tiada eviden dikemukakan

Catatan

B

C

D

TE

18 3756/3 © 2010 Hak Cipta Kerajaan Malaysia

3756/3

Elemen 4.0 : Kemahiran menggunakan Teknologi Maklumat dan Komunikasi ( TMK)

Bil 4.1

Aspek Penggunaan Komputer

Gred A

Kriteria Berkebolehan menyediakan semua aspek daripada hasil tugasan dengan berbantukan komputer. Berkebolehan menyediakan sekurangkurangnya 10 aspek daripada hasil tugasan dengan berbantukan komputer. Berkebolehan menyediakan sekurangkurangnya 5 aspek daripada hasil tugasan dengan berbantukan komputer. Berkebolehan menyediakan sekurangkurangnya 1 aspek daripada hasil tugasan berbantukan komputer. Tiada eviden dikemukakan. (semua hasil tugasan secara manual)

Catatan

B

C

D

TE

19 3756/3 © 2010 Hak Cipta Kerajaan Malaysia

3756/3

Elemen 4.0 : Kemahiran menggunakan Teknologi Maklumat dan Komunikasi (TMK)

Bil 4.2

Aspek Komunikasi

Gred A

Kriteria Berkebolehan mempersembahkan hasil tugasan projek dengan lancar dan meyakinkan. Berkebolehan mempersembahkan manamana satu aspek daripada hasil tugasan projek dengan lancar dan meyakinkan. Berkebolehan mempersembahkan manamana satu aspek daripada hasil tugasan projek. Berkebolehan mempamerkan kemahiran komunikasi secara minima. Tiada eviden dikemukakan.

Catatan

B

C

D

TE

20 3756/3 © 2010 Hak Cipta Kerajaan Malaysia

3756/3 Elemen 5.0 : Nilai –nilai Murni

Bil 5.1

Aspek Sistematik

Gred A (i) (ii)

Kriteria Berkeupayaan menyusun urus niaga mengikut urutan tarikh. Berkeupayaan menyediakan Penyata Kewangan mengikut urutan kitaran perakaunan dan format yang betul. Berkeupayaan menghasilkan tugasan dan menyusun isi kandungan secara kemas, lengkap , teratur dan sistematik. Telah menjana urus niaga antara 35 hingga 40. Berkeupayaan menyusun urusniaga mengikut urutan tarikh. Berkeupayaan menyediakan Penyata Kewangan mengikut urutan kitaran perakaunan dan format yang betul. Tugasan tidak disusun secara teratur dan sistematik. Telah menjana urus niaga antara 25 hingga 35. Berkeupayaan menyusun urusniaga mengikut urutan tarikh. Berkeupayaan menyediakan Penyata Kewangan mengikut urutan kitaran perakaunan dan format yang boleh diterima. Telah menjana urus niaga antara 18 hingga 25. Berkeupayaan menyediakan Penyata Kewangan mengikut format yang boleh diterima. Tiada eviden dikemukakan.

Catatan

(iii)

(iv)

B

(i) (ii)

(iii) (iv)

C

(i) (ii)

(iii)

D

TE

21 3756/3 © 2010 Hak Cipta Kerajaan Malaysia

3756/3 Elemen 5.0 : Nilai –nilai Murni

Bil 5.2

Aspek Akauntabiliti

Gred A (i) (ii) (iii) (iv)

Kriteria Sentiasa melaksanakan tugasan dengan bertanggungjawab, jujur dan amanah. Hasil tugasan adalah hasil kerja sendiri. Menepati jadual kerja yang ditetapkan. Telah menjana urus niaga antara 35 hingga 40. Sentiasa melaksana tugasan dengan bertanggungjawab , jujur dan amanah. Hasil tugasan adalah hasil kerja sendiri. Menepati sebahagian jadual kerja yang ditetapkan. Telah menjana urus niaga antara 25 hingga 35. Hasil tugasan adalah hasil kerja sendiri. Menepati sebahagian jadual kerja yang ditetapkan. Telah menjana urus niaga antara 18 hingga 25. Tidak memenuhi mana-mana kriteria di atas. Tiada eviden dikemukakan.

Catatan

B

(i) (ii) (iii) (iv)

C

(i) (ii) (iii)

D

TE

22 3756/3 © 2010 Hak Cipta Kerajaan Malaysia

3756/3 Elemen 5.0 : Nilai –nilai Murni

Bil 5.3

Aspek Rasional

Gred A (i) (ii)

Kriteria Berkeupayaan menjanakan urus niaga yang rasional. Mengamalkan semua proses perekodan dan catatan mengikut konsep dan prinsip perakaunan. Telah menjana urus niaga antara 35 hingga 40. Berkeupayaan menjanakan urus niaga yang rasional. Mengamalkan sebahagian proses perekodan dan catatan mengikut konsep dan prinsip perakaunan. Telah menjana urus niaga antara 25 hingga 35. Berkeupayaan menjanakan urus niaga yang rasional. Telah menjana urus niaga antara 18 hingga 25. Tidak memenuhi mana-mana kriteria di atas. Tiada eviden dikemukakan.

Catatan

(iii)

B

(i) (ii)

(iii)

C

(i) (ii)

D

TE

23 3756/3 © 2010 Hak Cipta Kerajaan Malaysia

3756/3 Elemen 5.0 : Nilai –nilai Murni

Bil 5.4

Aspek Ketepatan

Gred A (i) (ii) (iii)

Kriteria Menyiapkan tugasan dalam tempoh masa yang ditetapkan. Menepati spesifikasi jadual kerja yang ditetapkan. Telah menjana urus niaga antara 35 hingga 40. Menyiapkan tugasan dalam tempoh masa yang ditetapkan. Menepati sebahagian spesifikasi jadual kerja yang ditetapkan. Telah menjana urus niaga antara 25 hingga 35. Menyiapkan tugasan dalam tempoh masa yang ditetapkan. Telah menjana urus niaga antara 18 hingga 25. Tidak menepati kriteria di atas.

Catatan

B

(i) (ii) (iii)

C

(i) (ii)

D

TE

Tiada eviden dikemukakan.

24 3756/3 © 2010 Hak Cipta Kerajaan Malaysia

3756/3 PENGIRAAN UNTUK MENDAPATKAN GRED ELEMEN DAN GRED PENCAPAIAN KESELURUHAN 3756/3 9.1 Pengiraan untuk mendapatkan gred elemen dibuat dengan cara berikut: (a) Tukarkan gred tiap-tiap aspek yang diperoleh ke dalam nilai numerik berdasarkan jadual di bawah. Gred A B C D TE (Tiada eviden) Nilai Numerik 4 3 2 1 0 (Pelajar tidak mengemukakan sebarang kriteria untuk dinilai)

(b) (c) (d) (e) (f) (g)

Darabkan nilai numerik (n) dengan wajaran (w) sesuatu aspek Jumlahkan nilai (n x w) bagi semua aspek Jumlah wajaran (w) bagi setiap aspek Bahagikan jumlah (n x w) dengan jumlah (w) Bundarkan nilai daripada (e) kepada satu titik perpuluhan Tentukan gred elemen dengan merujuk jadual di bawah.

Julat 3.5 – 4.0 2.5 - 3.4 1.5 - 2.4 < 1.5 0

Gred Elemen A B C D E

25 3756/3 © 2010 Hak Cipta Kerajaan Malaysia

3756/3 9.2 Rumusan Skor Gred Elemen A B C D E Cemerlang Kepujian Memuaskan Tidak mencapai tahap yang memuaskan. Gagal Definisi

26 3756/3 © 2010 Hak Cipta Kerajaan Malaysia

3756/3

LAMPIRAN 1 PANDUAN JADUAL PELAKSANAAN PROJEK PRINSIP PERAKAUNAN 3756/3 TINGKATAN 4 TAHUN 2010 OGOS SEPTEMBER OKTOBER KEMAHIRAN MINGGU MINGGU MINGGU 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 Perancangan Awal C Taklimat Guru U Proses Tugasan T Profil Perniagaan I Pe rancangan Urus niaga Penyediaan Dokumen Perniagaan P Penyediaan Buku Catatan Pertama E Pengeposan ke Lejar R Penyediaan Imbangan Duga T Penilaian Stok Akhir E Penyediaan Penyata Kewangan N Menganalisis G Rumusan Aplikasi Konsep dan Prinsip Perakaunan A Penggunaan TMK H Penggunaan Komputer A Komunikasi N Nilai Murni Pengurusan dan Penilaian P Pengumpulan dan Semakan Tugasan E Penilaian dan Pentaksiran N Kemasukan Markah ke E-PPK3 G Kemasukan Markah On-line ke LPM G (Markah disimpan untuk tahun SPM) A L

27 3756/3 © 2010 Hak Cipta Kerajaan Malaysia

3756/3 LAMPIRAN 2

Perakuan Calon Tentang Ketulenan Tugasan Projek Kertas 3756/3

Saya memperakui bahawa Tugasan Projek yang dikemukakan untuk memenuhi syarat Peperiksaan Sijil Pelajaran Malaysia ……… bagi mata pelajaran Prinsip Perakaunan 3756/3 adalah tulen.

Tandatangan Calon Nama Calon No. Kad Pengenalan Angka Giliran Calon

: : : :

Borang perakuan ini mestilah disertakan di bahagian hadapan Tugasan Projek.

28 3756/3 © 2010 Hak Cipta Kerajaan Malaysia

3756/3 LAMPIRAN 3 Kertas Cadangan Tugasan. Profil Perniagaan: i. Nama Perniagaan

ii.

Nama Pemilik

iii.

Lokasi/Alamat

iv.

Jenis Perniagaan

v.

Tempoh Perakaunan

vi.

Tempoh Rekod

vii.

Modal Perniagaan

viii. Jumlah Pekerja

ix.

Status Perniagaan

x.

Nama dan Alamat Bank

xi.

Nombor Akaun

29 3756/3 © 2010 Hak Cipta Kerajaan Malaysia

3756/3 LAMPIRAN 4 Senarai Keperluan Dokumen Berdasarkan Urus Niaga Bil Tarikh Urus Niaga Komponen Dokumen

30 3756/3 © 2010 Hak Cipta Kerajaan Malaysia

3756/3 LAMPIRAN 5 KAD STOK Jenis Barang: ………………………………. Masuk Keluar Baki
Amaun (RM)

Bil Tarikh

Kuantiti Harga/unit Amaun Kuantiti Harga/unit Amaun Kuantiti Harga/unit (RM) (RM) (RM) (RM) (RM)

Jenis Barang: ………………………………. Masuk Keluar Baki
Amaun
(RM)

Bil Tarikh

Kuantiti Harga/unit Amaun Kuantiti Harga/unit Amaun Kuantiti Harga/unit (RM) (RM) (RM) (RM) (RM)

Jenis Barang: ………………………………. Masuk Keluar Baki
Amaun
(RM)

Bil Tarikh

Kuantiti Harga/unit Amaun Kuantiti Harga/unit Amaun Kuantiti Harga/unit (RM) (RM) (RM) (RM) (RM)

31 3756/3 © 2010 Hak Cipta Kerajaan Malaysia

3756/3 LAMPIRAN 6 Senarai Semak dan Penilaian Guru Bil 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Fasa Proses Tugasan Profil Perniagaan Perancangan Urus niaga Penyediaan Dokumen Penyediaan Buku Catatan Pengeposan ke lejar Penyediaan Imbangan duga Penilaian Stok Akhir Penyediaan Penyata Menghitung Nisbah Penyata Menganalisis Analisis Penyata Kewangan Membuat keputusan Keputusan Perniagaan Perancangan Perniagaan Penggunaan TMK Penggunaan Komputer Komunikasi Nilai Murni Sistematik Akauntabiliti Rasional Ketepatan Tarikh Tarikh Tarikh Tarikh Tarikh Catatan

32 3756/3 © 2010 Hak Cipta Kerajaan Malaysia

3756/3 LAMPIRAN 7 Borang Pentaksiran Individu
Nama : No. Kad Pengenalan : Angka Giliran : Elemen 1.0 Pengetahuan dan Kefahaman Bil 1.1 1.2 Aspek Pengenalan Perniagaan Profil Perniagaan JUMLAH ` Gred Nilai (n) Wajaran (w) 1 1 2 PURATA Gred Elemen Elemen 2.0 Kemahiran Mengaplikasi Bil 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6 2.7 2.8 Aspek Perancangan Urus niaga Dokumen Perniagaan Buku Catatan Pertama Lejar Imbangan Duga Pengiraan Stok Akhir Penyata Pendapatan Kunci Kira-Kira JUMLAH Gred Nilai (n) Wajaran (w) 2 3 3 3 2 2 3 3 21 PURATA Gred Elemen (nxw) (nxw)

33 3756/3 © 2010 Hak Cipta Kerajaan Malaysia

3756/3

Elemen 3.0 Kemahiran Menganalisis Bil 3.1 Aspek Rumusan Aplikasi Konsep,Prinsip Dan Andaian Perakaunan JUMLAH Gred Nilai (n) Wajaran (w) 1 1 PURATA Gred Elemen Elemen 4.0 Kemahiran Menggunakan TMK Bil 4.1 4.2 Aspek Penggunaan Komputer Komunikasi JUMLAH Gred Nilai (n) Wajaran (w) 1 2 3 PURATA Gred Elemen Elemen 5.0 Nilai-nilai murni dalam Perakaunan Bil 5.1 5.2 5.3 5.4 Sistematik Akauntabiliti Rasional Ketepatan JUMLAH Aspek Gred Nilai (n) Wajaran (w) 1 1 1 1 4 PURATA Gred Elemen (nxw) (nxw) (nxw)

34 3756/3 © 2010 Hak Cipta Kerajaan Malaysia

3756/3

GRED KESELURUHAN Bil 1.0 2.0 3.0 4.0 5.0 Elemen Pengetahuan dan Kefahaman Kemahiran Mengaplikasi Kemahiran Menganalisis Kemahiran Menggunakan TMK Nilai-nilai murni dalam Perakaunan Jumlah Purata dan Peratus Gred Keseluruhan Gred Elemen ∑w 2 21 1 3 4 31

Unit Numerik ∑(nxw)

Item Calon Pentaksir Ketua Pentaksir Sekolah Pengetua

Nama

Tandatangan

Tarikh

35 3756/3 © 2010 Hak Cipta Kerajaan Malaysia

3756/3 LAMPIRAN 8 BORANG RUMUSAN SKOR PROJEK PRINSIP PERAKAUNAN 3756/3
Angka Giliran Skor (%) Nombor K/P KK 1 KK2 ∑Markah Purata

Bil

Nama Calon

Gred

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Dengan ini disahkan bahawa Projek Prinsip Perakaunan 3756/3 telah dilaksanakan dan maklumat di atas adalah benar. Nama Sekolah : Tandatangan Guru Pentaksir : Nama Guru Pentaksir: Tarikh:

Tandatangan Pengetua: Nama Pengetua dan Cop Rasmi Sekolah: Tarikh:

36 3756/3 © 2010 Hak Cipta Kerajaan Malaysia

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful