PROGRAMAZIO LABURRA

IKASTETXEAREN IZENA ARLOA / GAIA ETAPA - MAILA

MENDEBALDEA, B. H. I. FILOSOFIA ETA HIRITARTASUNA 1-2 DBH 3 DBH 4 DBH DATA 1 BATX. x

20092010 2009-097 2 BATX.

1

HELBURUAK: GUTXIENGO GAITASUN MODUAN DEFINITUAK

ZER? -Eguneroko gertaerak ikuspuntu filosofikotik ulertzeko gauza izan eta Filosofiari dagozkion kontzeptu eta terminologia propioa erabili gaien analisi eta eztabaideetan; halaber, jakintza filosofikoaren ezaugarri bereizgarriak ezagutu eta honen eremuak ezberdintzeko gauza izan (Metafisika, Epistemologia, Etika, Antropologia...) -Behin mendebaldeko Filosofiaren Historian zeharko problema filosofiko-metafisiko garrantzitsuenak (errealitatea, giza existentzia, Jainkoa, heriotza, arrazoia...) ezagutu eta ulertzeko gai izan, planteamendu filosofikoak egoki argumentatuz eta gai berari buruzko beste planteamendu eta argumentazioekin alderatuz. NOLA? -Testu filosofikoak analizatzeko gai izan, euren barne koherentzia eta testuinguraketa historikoa kontuan hartuz. Abiapuntu honetatik, ikasleak iruzkin kritikoa garatzeko gauza izan behar du. Horretarako, mahaira ekarritako problemak, erabilitako argudioak eta eskeinitako konponbideak identifikatzeko gaitasuna erakutsi behar du. -Lan intelektual autonomoak eskatzen dituen prozedurak erabili, idatzizko zein interneten bidezko iturrietatik informazioa jaso eta aukeratu, alderatu, analizatu, sintetizatu eta kritikoki baloratuzeko gai izan, beti taldean garatuko den eztabaida arrazionalaren markoan. ZERTARAKO? -Berdintasunaren aldeko eta ezberdintasunarekiko errespetua azpimarratuko duen Giza Eskubideetan oinarrituriko diskurtso demokratikoa garatzeko gauza izan. -Arrazoitik eta hiritartasunetik abiaturik, utopiak proiektatzeko gaitasuna lortu beti mundu hobe baten bila eta horretara ekintzak bideratuz. Gizarte aldakor eta anitzaren aurrean, adigarritasuna eskeintzen duen ikuspegi arrazionala eta orokorra bereganatzeko gai izan, gertakari partikularren nondik norakoa agerian utziz. Konpetentzia orokorrei dagozkienak • Autonomia eta ekimen pertsonalerako gaitasuna. Testu filosofikoak irakurriz eta hauetan eztabaidatutako problemei buruz hausnartuz, ikaslea errealitatea bere osotasunean ulertzeko gauza da. • Hitzen bidezko komunikaziorako gaitasuna. Kontzeptu- eta argumentazio- maila konplexua duten testuak irakurriz, ikaslea izaera zientifiko eta teknikodunak ulertzeko gai da. • Ikasten ikasteko gaitasuna, Ikasleak, bere lanak beste ikaskideen lanekin alderatuz, berari dagokion maila akademikoa berak bere kabuz neurtzen daki. • Gizarte- eta hiritar- gaitasuna. Norberaren lana besteei azaltzean eta honetaz ikaskideekin eztabaidatzean eta debatitzean, ikasleak, aniztasuna aberastasuna dela ulertzen du eta elkarbizitza positiboa garatzeko beharrezkoak diren jarrerak garatzeko gauza da: besteek diotena entzuten jakin, iritzi ezberdinen aurrean errespetua eta tolerantzia erakutsi eta zehaztasun intelektual eta kritikoa mantendu. • Informazio idatzia eta digitala erabiliz eta baloratuz, Ikasleak informazioa erabiltzeko gaitasuna eta gaitasun digitala eskuratu ditu.

2. kodifikazio sinbolikoa (lengoaia). dedukzioa.... egunkarietako berriak.. iritzi artikuluak. erabili daitezke: testu tematikoak. Antropologia filosofikoa: giza arrazoimenaren izaera. gaur eguneko galdera metafisiko nagusienak: errealitatearen problema. ebaluazioa Jakintza filosofikoaren berezitasuna beste jakintza mitologiko. laburpenak. kausalitate printzipioa. -Iturri ezberdinetatik hartutako materialak. balio demokratikoak eta Giza Eskubideak defendatzeko estatu demokratikoak duen zilegikotasuna. lan gidatuak. bi gutxienez: jakintza metafisikoaren izaera eta honen orientabide nagusiak. egokitzapen eraldatzailea (lana. etnozentrismoa. Justiziaren teoriak historian zehar. prozedurak. Metafisikari loturiko gai hauetatik. dogmatismoa. testu iruzkinak. Ezagutzaren Teoria: Errealismoa eta Idealismoa. honen kontrako kritika nagusienak. Bakea. eskemak. . egia irizpideak eta egia mailak. Filosofia politikoa.. 3.. Arrazionalismoa. etab. -Banakako zein taldeko azalpen publikoak. Power point aplikazioan egindako aurkezpak. indukzioa.. sozialismoa. Demokraziaren sorrera eta eboluzioa. 28 29 29 METODOLOGIA -Testu liburua oinarritzat hartzen dela. teknologia). liberalismoa. erreportaiak. 3 Antropologia bilogikoa: gizakiaren ezaugarri psikofisikoak. Zientziaren Filosofia: Zientzia esperimentalen eta formalen izaerak. pertzepzioa.2 ORD. esperientzia estetikoa... Bere zentzua eta beharrezkotasuna. Interneteko web orriak. gaitasun proiektiboa. erlijioso eta zientifikoen aurrean. aukeran. irakurketen komentarioak. Kontraktualismoa eta organizismoa Demokrazia eta herritartasuna. ariketak. metodoak.. idazlan literarioen kapituluak. metafisika izpiritualista eta materialisten arteko ezberdintasuna. -Gai bakoitzari buruzko banakako hausnarketa pertsonalak.. askatasuna eta determinismoa. ebaluazioa ORD.. Darwinen eboluzionismoaren ikuspuntutik. utilitarismoa. Legitimazio kontzeptua. ebaluazioa EDUKIEN DENBORALIZAZIOA ORD. erlatibismo kulturala. 1. Monismo eta dualismo. natura eta kultura. Teoría klasioak. web orriak. -Elkarrizketak eta eztabaidak aurkeztutako ideiak eta teoriak bideratzeko. Botere politikoaren jatorria eta zilegitasuna. giza existentziaren zentzua. -Baliabide digitalak: blogak. Jainkoaren problema. idazlan monografikoak. Antropologia kulturala: hominizazio prozesu sozio-kulturalak. irakaslearen azalpen magistralak.. lantzean behin..

etxerako lanak egitea eta bere epean entregatzea suposatzen ditu. Eta ez dezagun ahaztuko argudiatzeko ahalmenari garrantzi berezia emango zaiola. Munduko historiarik ederrena. -Ikasle batek azterketa arrazoi justifikatu batengatik ez badu egiten. Bizitza ederra da. Matrix. kreatibitatea. beste froga bat egingo zaio Filosofia Mintegiak zehaztuko duen datan. ebaluazioro. adierazpena eta zehaztasun sistematikoa -Ikasgelan ikasleak duen ikasteko jarrera eta eguneroko lanak kontuan izango dira..) -Jarrerak notaren %10 balio izango du. ez da gela barruan azterketaren berrikusketarik egingo. Azterketen balorazioak kontuan hartuko ditu hurrengo aspektu hauek: argitasuna. Erreklamazioak atsedenaldietan bideratuko dira. nota borobiltzeko ere (gorantz zein beherantz. Jarrera ebaluazio nota osoari gehituko zaio. Ebaluazio azterketan hutsegitea justifikatzeko gurasoen justifikazioarekin batera zihurtagiri ofizialak aurkeztuko dira (Eskola Kontseiluak erabakitakoa) KALIFIKAZIOEN BALIO KONTZEPTUAK %70 PROZEDURAK %20 JARRERAK %10 PORTZENTUALA . balioko dute. eta abar Landutako gaiekin zerikusi duten liburuak: El mundo de Sofía. Prozedurek.) 5 EBALUAZIO SISTEMA KALIFIKAZIO IRIZPIDEAK -Idatzizko froga egingo da ebaluaketan zehar kontzeptu nagusiaz jabetu eta helburuak lortu diren egiaztatzeko. El misterio del solitario. eta gurasoei azalduko zaie notaren falta. koherentzia. jarrerako notan kontuan hartzeaz gain.. Prozedurazko notak (%20) kontuan izango dugu froga kontzeptualaren emaitzei gehitzeko. azterketa egin arte ez zaio notarik jarriko boletinean. La odisea de la especie. Beraz. -Ez da nota igotzeko azterketa berezirik eskeiniko. legearen arabera. eta gainditzen ez badu.Batxilergoa Santillana Material osagarriak: Etxean zein klasean pelikulak eta dokumentalak erabili daitezke ikasgaiak laguntzeko (El nombre de la rosa. berreskurapen egunean egingo du. Jarrerazko nota (%10) halaber gehituko da ebaluazio bakoitzean (bataz besteko ponderatuena hain zuzen) nota bat ipintzeko. -Ebaluaketa bat gainditutzat emateko edukin guztietan nota minimo bat ateratzeaz gain. Jarrerazko nota minimo honek portaera ona erakutsiaz gain. -Idatzizko frogetan eta ariketetan argudiatzeko ahalmenari garrantzi berezia emango zaio. guztira bost puntu gutxienez atera behar da. -Erreklamazioei dagozkiona. nota minimo bat atera behar da. Jarrerazko edukinak gainditzeko.4 TESTU LIBURUA: BALIABIDEAK EDITORIALA: Filosofia eta Hiritartasuna 1. egokitasuna.

gainera ohiko frogaren eredua jarraituko du.) -Kurtso amaieran. hamartar gabeko nota jarri beharko dugunez borobilketa bat egingo da azken nota erebakitzeko. Honako azterketaren balioa bost puntu gehienez izango da. berrekurapena izateagatik. hots. Gaiari dagokion idatzizko froga ahalik eta lasterren egin beharko da (ebaluaketaren hurrengo bi asteen barruan. Errekuperazio azterketen nota bost baino gehiago izatekotan.6 BERRESKURASPEN SISTEMA -Gaiari dagokion idatzizko froga egin beharko du berriro (errekuperaketa azterketa deitzen duguna). ipiniko zaion nota bost izango da. -Nota borobiltzea : Legeak hala aginduak. eta gaitasuna emango zaio gaindituz gero. Errekuperazio azterketa ebaluazioaren eredu berdinekoa izango da. zatirik gabe. (borobilketa honek ez du suposatuko derrigorrez igoera bat izango dela) . -Ez ohiko azterketeta globala eta orokorra izango da . azken nota. -Ohiko azterketa nahikotasun froga denez gainditu gabekoaz bakarrik burutuko da. kurtsoan zehar ateratako emaitzen bataz besteko orokorra izango da (ebaluaketaz ebaluaketa) eta ez da nota igotzeko azterketa berezirik eskeiniko.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful