(Nama) (Alamat

)

Ketua Eksekutif Majlis Peperiksaan Malaysia Bahagian Pengendalian Peperiksaan STPM & MUET Bangunan MPM, Persiaran 1 Bandar Baru Selayang 68100 Batu Caves, Selangor

(TARIKH)

(u.p. : Encik Badrul Hisham bin Abdullah) [sila semak semula nama ini]

Tuan,

Pemberitahuan Tentang Penukaran Alamat Surat-Menyurat Peperiksaan Malaysia University English Test (MUET)

Merujuk perkara di atas, Saya (NAMA) bernombor kad pengenalan (KAD PENGENALAN) ingin memberitahu pihak tuan tentang pertukaran alamat surat-menyurat bagi MUET. Pada mulanya, saya menulis alamat bagi institusi pengajian tinggi tempat saya belajar, iaitu (TEMPAT PENGAJIAN)

2. Kampus (TEMPAT PENGAJIAN) yang amat besar menyebabkan surat yang dihantar terus ke situ tidak sampai ke tangan saya. Saya ingin menukar alamat ini kepada alamat tempat tinggal tetap supaya ianya lebih mudah untuk saya menerima surat tersebut.

3. Untuk makluman pihak tuan, saya telah gagal untuk menerima slip peperiksaan MUET saya kerana kesalahan alamat tersebut dan saya khuatir ia akan menyebabkan saya tidak akan menerima slip keputusan MUET.

4. Alamat baru saya adalah seperti berikut:

(Alamat Baru)

4. Pertolongan daripada pihak tuan adalah amat dihargai.

Sekian, terima kasih.

Yang Benar,

(NAMA)

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful

Master Your Semester with Scribd & The New York Times

Special offer for students: Only $4.99/month.

Master Your Semester with a Special Offer from Scribd & The New York Times

Cancel anytime.