VTŠSS – ČAČAK

Predavač: Radonjić Vojislav
PREGLED BROJA STUDENATA KOJI SU POLOŽILI ISPIT U ISPITNOM ROKU:
JANUAR APRIL I JUN 2010. GOD.

Predmet
1
Priprema
štamparske
forme
Tehnologija
štampe I
Tehnologija
štampe II
Izrada
ambalaže

Ukupno upisani
Generacija 2008/09
Studijska
Procenat
godina i
status
2 0 0 8 9/ 0 2 0 0 6 7/ 0 2 0 0 5 6/ 0 2 0 0 4 5/ 0 Prijavili Polagali Položili
9/7
9/8
predmeta

Ostale generacije

Procenat

Prijavili Polagali Položili

14/12 14/13

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

2/O

40

61

55

29

17

4

2

11,7
6

50,0
0

19

10

6

31,58 60,00

2/O

40

60

54

24

19

8

6

31,5
8

75,0
0

19

16

11

57,89 68,75

3/O

/

55

52

19

24

13

7

29,17 53,85

3/I

/

56

52

20

17

14

9

52,94 64,29

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful