c

c 
ccc ccc
c c 
c
c 

’  

:Ω΍Ω έ΍ήϗ ̶γέήΑ ΩέϮϣ ϥ΍ϮΗ ̶ϣ ϥϮ̳ΎϧϮ̳ ̵Ύϳ΍ϭί ί΍ ΍έ ΖϣϮ̰Σ ω΍Ϯϧ΍
.Ζδϫ ΖϴϤϫ΍ΰϳΎΣ ϥΎϤϠδϣ ϭ ΏήϏ ϥΎ̳ΪϨγϮϧ ̵ΎϫΎ̳ΪϳΩ ϥ΍ ϝϼΧ έΩ Ϫ̯ .Ζη΍Ω ωϮοϮϣ Ϧϳ΍ ϪΑ ̶ΨϳέΎΗ ̶ϫΎ̴ϧ ϥ΍ϮΘϴϣ ± ϒϟ΍
̶γήΑ ϪΑ εϭέ Ϧϳ΍ ΎΑ ϢϴϨ̯ ̶ϣ ̶όγΎϣ Ϫ̯ .Ωή̯ ̵ΪϨΑ ϢϴδϘΗ ΍έ Ύϫ ΖϣϮ̰Σ ϥ΍ϮΘϴϣ Ϣϫ ˬΎϫΎ̳ΪϳΩ Ϧϳ΍ ϦΘϓή̳ ήψϧ έΩ ϥϭΪΑ ± Ώ
.Ϣϳί΍Ωή̢Α ωϮοϮϣ 
’’’ 

c 
ϝΎϤϋ΍ ΩϮΧ ̵΃έ ϭ Ϟϴϣ ϪΑ ϭ ΖϴϟϭΆδϣ ϥϭΪΑ ϭ Ωέ΍Ω έ΍ήϗ ΖϣϮ̰Σ α΃έ έΩ ϩΎη Ύϳ ϥΎτϠγ ˬ̵Ωήϓ ΖϣϮ̰Σ έΩ 
έΩ ϥ΍ΪϧϭήϬη Ζ̯έΎθϣ ζϳ΍ΰϓ΍ Ϫτγ΍ϭ ϪΑ ˬΪϳΪΟ ήμϋ έΩ .Ζγ΍ ΖϣϮ̰Σ Ϟ̰η ϦϳήΗ ϦϬ̯ ̵Ωήϓ ΖϣϮ̰Σ .ΪϨ̯ ̶ϣ ΕέΪϗ
.Ζγ΍ ϩΪη ϪΘγΎ̯ ̵Ωήϓ ̵Ύϫ ΖϣϮ̰Σ ί΍ ΎϫέϮθ̯ έϮϣ΍ ϩέ΍Ω΍
ϡϮϗ ˬιΎΧ ϩϭή̳ ΖγΩ έΩ ΖϴϤ̯ΎΣ Ύϫ ϥ΁ έΩ Ϫ̯ Ϣϳ΍ ϪΟ΍Ϯϣ ̶ϳΎϫ ΖϣϮ̰Σ ΎΑ ˬΦϳέΎΗ ϝϮσ έΩ %!’$! "#
ΖγΩ ϪΑ ̵΍ήΑ ΍έ ΩϮΧ ϭ Ϊϧ΍ ̶ΗΎϘΒσ Ύϳ ϭ ̶Βϫάϣ ˬ̵Ω΍̬ϧ ˬ̵ή̰ϓ ̵ήΗήΑ ̶ϋΪϣ Ϫ̯ ̶ϫϭή̳ ˬΖγ΍ ιΎΧ ̶Βϫάϣ ̶ΘΣ ϭ ιΎΧ
.ΪϨϧ΍Ω ̶ϣ ϖΣ ΖϣϮ̰Σ ϦΘϓή̳
Ϟϴ̰θΗ ΍έ ΎϴϧΩ ̵ΎϫέϮθ̯ ήΜ̯΍ ̶ϧϮϨ̯ ̶γΎϴγ ϡΎψϧ Ϫ̯ ̶ϧΎϤϟέΎ̡ ̵έϮϬϤΟ ϭ ̶ΘγΎϳέ ̵έϮϬϤΟ ˬ &'(’"
.Ωήϴ̴ϴϣ έ΍ήϗ ϪΘγΩ Ϧϳ΍έΩ ΪϫΪϴϣ
Ϣ̯ΎΣ ϪΑ ϢϴϘΘδϣ ήϴϏ Ύϳ ϭ ϢϴϘΘδϣ ΕέϮμΑ ϡΩήϣ ϑήσ ί΍ ̶ΘϟϭΩ ̵Ύϫ ΐμϨϣ ϭ ΕέΪϗ ̵έϮϬϤΟ ΖϣϮ̰Σ έΩ &'(
ΩϮη ̶ϣ ϕϼσ΍ ̶ΘϣϮ̰Σ ϪΑ ϭ Ζγ΍ (̶ϫΎηΩΎ̡) ̶ΘϨτϠγ ΖϣϮ̰Σ ϞΑΎϘϣ έΩ ̵έϮϬϤΟ ΖϣϮ̰Σ .ΩϮθϴϣ έ΍ά̳ ΍ϭ (έϮϬϤΟ βϳέ)
ΏΎΨΘϧ΍ ΩϭΪΤϣ ΕΪϣ ̵΍ήΑ Ϣ̯ΎΣ .ΩϮη ΏΎΨΘϧ΍ ϥΎϤϟέΎ̡ ϑήσ ί΍ ϢϴϘΘδϣ ήϴϏ Ύϳ ϭ ϡΩήϣ ̵Ϯγ ί΍ ϢϴϘΘδϣ έϮσ ϪΑ Ϣ̯ΎΣ ϻϭ΍ Ϫ̯
Ζγ΍ ϝϭΆδϣ ϥϮϧΎϗ ϞΑΎϘϣ έΩ ϭ Ωέ΍Ϊϧ ϥ΍ή̴ϳΩ ήΑ ̶μΨη ίΎϴΘϣ΍ ̨ϴϫ Ϣ̯ΎΣ .ΩϮη ̶ϣ
̶ϣ ϪϨϨϘϣ ϩϮϗ ϭ Ζδϴϧ (̶Ϡϣ ̵΍έϮη Ύϳ ϭ ϥΎϤϟέΎ̡) ϪϨϨϘϣ ϩϮϗ Ϯπϋ έϮϬϤΟ βϴ΋έ ˬ̶ΘγΎϳέ ϢΘδϴγ έΩ !)’*&&'(
̵Ύγ΅έ ϭ ΍έίϭ ˬϢΘδϴγ Ϧϳ΍ έΩ .ΪϨ̯ ϪϤ̯ΎΤϣ ϩΪη ̶ϨϴΑ ζϴ̡ ̶γΎγ΍ ϥϮϧΎϗ έΩ Ϫ̯ ζϳΎϫΎτΧ ΖϬΟ ϪΑ ΍έ έϮϬϤΟ βϴ΋έ Ϊϧ΍ϮΗ
ΪϨηΎΑ ̶ϣ Ϯ̳ ΦγΎ̡ ϭ ϝϭΆδϣ έϮϬϤΟ βϴ΋έ ήΑ΍ήΑ έΩ ϪϨϴΑΎ̯ ̵Ύπϋ΍ ϭ ΪϨ̯ ̶ϣ ΏΎΨΘϧ΍ έϮϬϤΟ βϴ΋έ ΍έ ̵έ΍Ω΍ ̵Ύϫ ϥΎϣίΎγ
.Ζγ΍ Ϣ̯ΎΣ ΍Ϯϗ ̮ϴ̰ϔΗ ϭ
c &c 'c(c)*c#c+,c)*c-./*0c12c*c
ccc cc c c c!"c#c$% !+’,&’-&'(
c; (c<=c c; >c$c $c*c*c 3c4'c)56c*#cc)c78c#c 9cc78c:c)c*c ic)
cE$*c-Fc: c c Dc Cc i *c./*0c c4 Ac<cc<./cB ,c$*,ic *c 6c c*c?@ cc &
c *c!Gcc 
c# 0c c!*%cHcI (*ccJE(c +$c*c!*c 2Kc7L8cE$*c!c cc$c ?cDE / 
N ccJ M,c*c 9c)M8c:

̵έϮϬϤΟ Ϫ̯ ΩϮΑ Ϧϳ΍ ε΍ ̶ΗΎΑΎΨΘϧ΍ ̵ΎϫέΎόηί΍ ̶̰ϳ Ϳ΍ΪΒϋ ήΘ̯΍Ω ˬϥΎΘδϧΎϐϓ΍ ̵έϮϬϤΟ ΖγΎϳέ ϝΎδϣ΍ ΕΎΑΎΨΘϧ΍ έΩ )+
.ΪϨ̰ϴϣ ϞϳΪΒΗ ̶ϧΎϤϟέΎ̡ ̵έϮϬϤΟ ϪΑ ΍έ ̶ΘγΎϳέ

c
c

c

c 
ccc ccc
c c 
c
c 

D&".) 
’ 
c 
̶ϣ ̵ΪϨΑ ϪϘΒσ ΰϴϧ ϝ΍έΪϓ ϭ ΰ̯ήϤΘϣ ϪΘγΩ ϭΩ ϪΑ Ύϫ ΖϟΎϳ΍ έΩ ϥ΁ ̶̳ΪϨ̯΍ή̡ Ύϳ ΖΨΘϳΎ̡ έΩ ΕέΪϗ ΰ̯ήϤΗ υΎΤϟ ϪΑ Ύϫ ΖϣϮ̰Σ
.ΪϧϮη
ϞΜϣ ˬ̵ήΗ ̮̩Ϯ̯ ϩίϮΣ ϪΑ ΕέΪϗ ϝΎϤϋ΍ ϖΣ ϭ Ζγ΍ ΰ̯ήϤΘϣ ΖΨΘϳΎ̡ έΩ ΕέΪϗ ˬΰ̯ήϤΘϣ ΖϣϮ̰Σ έΩ .)
̵ΩΎϋ Ϧϴϧ΍Ϯϗ έΩ Ϫ̯ Ϊϧέ΍Ω ̶λΎΧ Ε΍έΎϴΘΧ΍ Ύϫ ϥΎΘγ΍ ϭ Ύϫ ΖϟΎϳ΍ Ϫ̩ ή̳ ˬΩϮη ̶Ϥϧ ξϳϮϔΗ ˬΎϫήϬη ϭ (Ύϫ Ζϳϻϭ) Ύϫ ΖϟΎϳ΍
Ζγ΍ έϮθ̯ ϩέ΍Ω΍ ίήσ ϭ Ϧϴϧ΍Ϯϗ ϥΩϮΑ ϥΎγ ̮ϳ ̶ΘϣϮ̰Σ ϦϴϨ̩ ̵Ύϳ΍ΰϣ ί΍ .Ζγ΍ ϩΪη ̶ϨϴΑ ζϴ̡
΍έ ΩϮΧ ιΎΧ ΖγΎϴγ ΖϟΎϳ΍ ήϫ ϭ Ζγ΍ ϩΪη ϢϴδϘΗ Ύϫ ΖϟΎϳ΍ ϭ ̵ΰ̯ήϣ ΖϟϭΩ ϦϴΑ ΕέΪϗ ϝ΍έΪϓ ̵ΎϫέϮθ̯ έΩ D&
ΎΑ ΪϨΘδϫ ϦϳΩ ϭ ϥΎΑί ˬΖϴϠϣ ˬΩ΍̬ϧ ̶ϧϮ̴ϤϫΎϧ ˬ̶ϳΎϴϓ΍ήϐΟ ϭ ̵΍ ϪϴΣΎϧ ωϮϨΗ ˬϊϴγϭ ϭήϤϠϗ ̵΍έ΍Ω Ϫ̯ ̶ϳΎϫέϮθ̯ .ΪϨ̯ ̶ϣ ϝΎϤϋ΍
̵ΰ̯ήϣ ΖϟϭΩ ̵΍ήΑ Ϫ̯ ̶μΨθϣ ϭ Ϧϴόϣ ϒϳΎχϭ ΰΟ ϪΑ ˬϝ΍έΪϓ ̵ΎϫέϮθ̯ ̶γΎγ΍ ϥϮϧΎϗ έΩ .ΪϧήΗέΎ̳ίΎγ ΖϣϮ̰Σ ωϮϧ Ϧϳ΍
ˬΎϫ ̲ϨΟ ˬ̶ϠϠϤϟ΍ ϦϴΑ έϮϣ΍ ϻϮϤόϣ) .Ζγ΍ ϩΪη έ΍ά̳΍ϭ ̶ϠΤϣ ̵Ύϫ ΖϟϭΩ ϪΑ ϒϳΎχϭ ϭ Ε΍έΎϴΘΧ΍ ήϳΎγ ˬϩΪη ϪΘϓή̳ ήψϧ έΩ
.(ΩϮη ̶ϣ ϢϴδϘΗ Ύϫ ΖϟΎϳ΍ ϦϴΑ Ε΍έΎϴΘΧ΍ ήϳΎγ ϭ Ζγ΍ ̵ΰ̯ήϣ ΖϟϭΩ ϪΑ ρϮΑήϣ ΕήΟΎϬϣ ϭ Ξϳ΍έ ϝϮ̡
ϪΑ ΍έ ΰ̯ήϤΘϣ ΖϣϮ̰Σ Ϫ̯ ΩϮΑ Ϧϳ΍ ϡ΍έΪ̡ ϒϴτϟήΘ̯΍Ω ϑ΍Ϊϫ΍ ί΍ ̮ϳ ˬϥΎΘδϧΎϐϓ΍ ̵έϮϬϤΟ ΖγΎϳέ ϝΎδϣ΍ ΕΎΑΎΨΘϧ΍ έΩ )+
ήψϧ Ϧϳ΍ ϪΘΒϟ΍) .ΩϮΑ Ϊϫ΍ϮΧ Ύϫ ϩέ΍ΰϫ ϊϔϧ ϪΑ ΩϮη ̵ΰϳέ ϪϳΎ̡ ϥΎΘδϧΎϐϓ΍ έΩ ΖϣϮ̰Σ ωϮϧ Ϧϳ΍ ή̳΍ ϪΘΒϟ΍ .ΪϨ̰ϴϣ ϞϳΪΒΗ ϝ΍έΪϓ
.(Ζδϫ Ϧϣ ΩϮΧ ̶μΨη 
&'(’ !
’*/&
ϥΎϤϫ ϭ Ωέ΍Ω Ν΍ϭέ ϥΎϬΟ ̵ΎϫέϮθ̯ ί΍ ̵έΎϴδΑ έΩ Ϫ̯ Ζγ΍ ΖϣϮ̰Σ ΏϮΧ ̵Ύϫ Ϟ̰η ί΍ ̵έϮϬϤΟ ˬ̵ήθΑ ̵Ύϫ ϡΎψϧ έΩ
̶Ϩόϳ ˬΖγ΍ ϢϴϘΘδϣ ήϴϏ Ύϳ ϭ ΩϮη ̶ϣ ϩΪϳΰ̳ήΑ ϡΩήϣ ϢϴϘΘδϣ ̵΍έ΁ ΎΑ έϮϬϤΟ βϴ΋έ ̶Ϩόϳ ˬΖγ΍ ϢϴϘΘδϣ Ύϳ Ϊη ϩέΎη΍ Ϫ̯ έϮσ
Ϣ̯ ϢϠχ ̶ϣΎψϧ ϦϴϨ̩ έΩ ̵έϮΗΎΘ̰ϳΩ ΎΑ ϪδϳΎϘϣ έΩ Ϫ̯ Ζγ΍ ̶όϴΒσ . ΩϮη ̶ϣ ΏΎΨΘϧ΍ βϠΠϣ ϥΎ̳ΪϨϳΎϤϧ ςγϮΗ έϮϬϤΟ βϴ΋έ
.Ωήϴ̳ ̶ϣ ΕέϮλ ̵ήΗ
ϥΎϳήΟ ̶ϣϮϗΎϳ ϭ ̵έϮΗΎΘ̰ϳΩ ˬ̵Ωήϓ ΖϴϤ̯ΎΣ Ύϫ ϥ΁ έΩ Ύϣ΍ ˬΪϨθ̯ ̶ϣ ̭Ϊϳ ΍έ ̵έϮϬϤΟ ϡΎϧ ΎϫέϮθ̯ ̶ΧήΑ Ϫ̯ ϥ΁ ϢϏέ ̶Ϡϋ
ΩϮΧ ϥΎΘδϧΎϐϓ΍ ˬϥ΍ήϳ΍ ϞΜϣ .ΪϨΘδϫ ̵έϮΗΎΘ̰ϳΩ ϞϤϋ ϡΎϘϣ έΩ Ύϣ΍ ̵έϮϬϤΟ ήϫΎχ έΩ ϡϮγ ϥΎϬΟ ̵ΎϫέϮθ̯ ί΍ ̶ΧήΑ .Ωέ΍Ω
...Ϧϴ̩ ˬϥΎϣ 
 3! 2’3 
!"&'(’ 0’1+& 

˭ΪηΎΑ̶ϣ ΎϫΖγΎϴγ ̵΍ήΟ΍ ϭ ϦϳϭΪΗ ϝϮΌδϣ Ϫ̯ :*645%
-ΕΎϴϟΎϣ ̵ϩϮϴη ϭ Ϧϴϧ΍Ϯϗ ΐϳϮμΗ ϝϮΌδϣ .ΪϨϳϮ̶̳ϣ Ϣϫ ϥΎ̳ΪϨϳΎϤϧ βϠΠϣ Ύϳ ̶Ϡϣ βϠΠϣ ˬϥΎϤϟέΎ̡ ϥ΁ ϪΑ Ϫ̯ 45%
.Ζγ΍ ΖϟϭΩ Ωή̰ϠϤϋ ήΑ ΕέΎψϧ ϦϴϨ̩Ϣϫ ϭ ̵ΪϨΑ
ϥΩή̯ ϡϮ̰Τϣ ϭ ϥ΁ ί΍ ̶τΨΗ ̵ϩΪϫΎθϣ ΕέϮλ έΩ ϥϮϧΎϗ ΖϳΎϋέ ϦϴϤπΗ ζΘϴϟϮΌδϣ Ϫ̯ % ,:$ 8’95 45 %7
.ΪηΎΑ̶ϣ ϥΎϴσΎΧ 
c
c

c

c 
ccc ccc
c c 
c
c 

αΎγ΍ ήΑ Ϫ̯ ΖγΎϫΩή̰ϠϤϋ ϝΎΒϗ έΩ ̶ϳϮ̳ΦγΎ̡ ϒϠΘΨϣ ω΍Ϯϧ΍ φϔΣ ̵΍ήΑ ̵έϮϬϤΟ ϡΎψϧ έΩ ή̴ϳΪ̰ϳ ί΍ ϩϮϗ Ϫγ Ϧϳ΍ ̵ίΎγ΍ΪΟ
ˬΪηΎΒϧ Ϫϴ΋΍ήΟ΍ ̵ϩϮϗ ϭ ϪϨϨϘϣ ̵ϩϮϗ ί΍ ϞϘΘδϣ Ϫϴ΋Ύπϗ ̵ϩϮϗ Ωή̰ϠϤϋ ή̳΍ .Ζγ΍ ϩΪϳΩή̳ κΨθϣ ΎϫΩή̰ϠϤϋ Ϧϳ΍ ΍Ϯϗ ̮ϴ̰ϔΗ
ϦϴϤϫϪΑ .ΪηΎΑ ϥϮϧΎϗ ̵ϪτϴΣ έΩ ̶ΘϟϭΩ ϦϴϟϮΌδϣ Ωή̰ϠϤϋ ̵ϩΪϨϨ̯ ϦϴϤπΗ ˬΎϫϪτΑ΍έ ϭ ΕΎψΣϼϣ ί΍ ύέΎϓ ΩϮΑ Ϊϫ΍ϮΨϧ έΩΎϗ
ˬΪηΎΒϧ ̶ϳ΍ήΟ΍ ϩΎ̴ΘγΩ Ωή̰ϠϤϋ ήΑ ϖϴϗΩ ΕέΎψϧ ϭ ΎϫΕΎϴϟΎϣ ϭ Ϧϴϧ΍Ϯϗ ΐϳϮμΗ ̵΍ήΑ ϞϘΘδϣ ΕέΪϗ ̵΍έ΍Ω βϠΠϣ ή̳΍ ΐϴΗήΗ
.Ϊη Ϊϫ΍ϮΧ ̲ϧήϤ̯ ϥΎ̳ΪϨϫΩ ̵΃έ ϞΑΎϘϣ έΩ ΖϟϭΩ ̶ϟΎϣ ϭ ̶γΎϴγ ̵Ϯ̳ΦγΎ̡
ϥϮϧΎϗ ϩΎ̴ΘγΩ ϭΩ .ΩϮη̶ϣ ΏΎΨΘϧ΍ ϝΎγ ̋ ̵΍ήΑ ϡΩήϣ ϢϴϘΘδϣ ̵΍έ ΎΑ ̵έϮϬϤΟ βϴ΋έ ϥΎΘδϧΎϐϓ΍ ̶ϣϼγ΍ ̵έϮϬϤΟ έΩ )+
ϞϤϋ ϞϘΘδϣ έϮτΑ (Ϫϴ΋Ύπϗ) ϪϴϟΪϋ ϩϮϗ .Ωέ΍Ω ΩϮΟϭ (ΎϨγ βϠΠϣ) Ϫ̳ήΟ Ϯϧ΍ήθϣ ϭ (ϥΎϤϟέΎ̡)Ϫ̳ήΟ ̶δϟϭ ̵ΎϫϡΎϧ ϪΑ ̵έ΍ά̳
.ΪϫΩ̶ϣ ̵΍έ ΎϬϧ΁ ϪΑ Ϫ̳ήΟ ̶δϟϭ ϭ ΩϮη̶ϣ ΏΎΨΘϧ΍ έϮϬϤΟ βϴ΋έ ςγϮΗ ϥ΁ βϴ΋έ .ΪϨ̶̯ϣ
Ϧϳ΍ ϪΑ ̮ϳΩΰϧ ί΍ ή̳΍ Ύϣ΍ ϭ .ΩϮθϴϣ ΖϳΎϋέ ̵ήΒΧ ̵ΎϬδϧ΍ήϔϧΎ̯ ϭ έΎΘϔ̳ ˬϥΎΑί ήΑ ςϘϓ "ϻΎΑ ϪΘ̰ϧ" Ϫ̯ ΪηΎΑ ϥΎΗ ΩΎϳ ')+
.Ωέ΍Ω ΩϮΟϭ ̶ϧ΍ϭ΍ήϓ Εϼ̰θϣ ˬϢϴϨ̯ ϩΎ̴ϧ Ϫϴπϗ 

%’) +’;!<&'($’) +’;!) ) 
c 

c
c

c

c 
ccc ccc
c c 
c
c

c 

c
c

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful