UPRAVLJANJE KVALITETOM VJEŽBE BROJ 5 Tema

:
PRIMJENA PDCA KRUGA U UPRAVLJANJU KVALITETOM

Neophodnost kontinuiranog poboljšanja procesa Zašto je neophodno da vršimo kontinuirano poboljšanje procesa i/ili proizvoda? Godine 1986, Edward Deming je odgovorio na ovo fundamentalno pitanje u svojoj knjizi „Izlazak iz krize“ uz pomoć sledećeg lanca reakcija.
Poboljšanje kvaliteta
Smanjenje troškova zbog manje grešaka, manje kašnjenja, boljeg korištenja opreme i materijala...

Poboljšanje produktivnosti Opstanak u poslu (na tržištu)

Osvajanje tržišta boljim kvalitetom i nižim troškovima Obezbjeđenje novih poslova

Najčešće korišten metod za kontinuirano unapređenje kvaliteta procesa je tzv. PDCA krug. Razvoj PDCA kruga poboljšanja kvaliteta Prve principe upravljanja i poboljšanja kvaliteta postavio je Walter Shewhart u prvoj polovini 20. vijeka. On je prvi razvio takozvani Shewhart-ov ciklus – krug poboljšanja kvaliteta. Shewhart-ov krug poboljšanja kvaliteta odvija se u tri koraka: specifikacija, proizvodnja i inspekcija, a sam Walter Shewhart je zapisao: Ova tri koraka moraju ići u krug a ne u ravnoj liniji, kao što je prikazano...Korisno je razmišljati o ova tri koraka u procesu masovne proizvodnje kao o koracima u naučnoj metodologiji. U tom smislu, specifikaciji, proizvodnji i inspekciji bi korespondirale faze postavljanja hipoteze, sprovođenje eksperimenta i testiranje hipoteze. Ta tri koraka čine dinamički, naučni, proces sticanja znanja. Shewhart-ov krug poboljšanja, 1939
Korak 1 Korak 2 Korak 3

Specifikacija

Proizvodnja

Inspekcija

prodaje i istraživanja. Deming je istaknuo važnost stalne interakcije između projektovanja. proizvodnje. Demingova ravna linija se takođe sastojala iz tri koraka: projektovanje (dizajniranje). proizvodnja i prodaja. Demingov točak poboljšanja. Japanci su ovaj kružni proces nazvali „Demingov točak“. Takođe je naglasio da ovaj četverostepeni proces treba stalno ponavljati u cilju poboljšanja kvaliteta proizvoda i usluga.Godine 1950-te Edward Deming je modifikovao Shewhart-ov krug kvaliteta i predstavio ga u Japanu na seminaru „Statistička kontrola kvaliteta za menadžere i indžinjere“. godine kako je prikazano na sledećoj slici. 1951 Korak 1: Dizajniranje proizvoda Korak 2: Proizvodnja . Shewhart-Deming-ov kružni ciklus je neznatno izmjenjen 1951. Korak 1 Projektovanje (dizajniranje) Korak 2 Korak 3 Proizvodnja Prodaja Deming je po uzoru na Shewhart-a ovu ravnu liniju transformisao u krug dodajući i četvrti korak: redizajn na osnovu marketing istraživanja.

Godine 1986. možemo govoriti o spirali kontinuiranog poboljšanja kvaliteta. Primjena PDC(S)A kruga Shewhart-Demingov krug poboljšanja ima široku upotrebu u svim tipovima organizacija na svim organizacionim nivoima. godine i PDCA kruga prikazana je u sledećoj tabeli: Demingov točak 1951..) S obzirom da sa Korakom 5 započinjemo novi krug kvaliteta koji će za rezultat imati još veći nivo kvaliteta proizvoda. oprema. godine nastao je poznati PDCA krug poboljšanja kvaliteta.. i ponovo 1993. (Time započinje novi ciklus. god. Funkcija razmatranja treba da prethodno sprovedeno poboljšanje kvaliteta utvrdi i detaljno analizira uz primjenu metoda ulaznog. logistici. dokumentacija. Vremenom je PDC(S)A krug naišao na najveću primjenu u oblasti kvaliteta.Korak 3: Plasiranje na tržište Korak 4: Istraživanje tržišta (šta potrošači misle o proizvodu i zašto ga ostali (nepotrošači) ne kupuju. Povezanost između Demingovog točka iz 1951. Planiranje poboljšanja kvaliteta treba da se odnosi na sve potencijale koji bi mogli doprinjeti poboljšanju kvaliteta (kadrovi. PDSA. Edward Deming vršio izmjene na Shewhart-ovom krugu poboljšanja i tako je nastao Shewhart-Demingov kružni ciklus: Plan-Do-Study-Act (PDSA). marketingu. sadrži četiri funkcije upravljanja kvalitetom. Funkcija planiranja polazi od postavljenih zahtjeva kvaliteta koji treba da se ispune na određenim nivoima organizacije i u određenim dijelovima organizacione strukture radi poboljšanja kvaliteta.. kvalitetu. Na osnovu Demingovog točka poboljšanja iz 1951. procesnog i izlaznog kontrolisanja kvaliteta. IT. To su: funkcija planiranja (Plan). Funkcija izvršenja treba da uz primjenu odgovarajućih tehnika sprovede prethodno planirano poboljšanje kvaliteta. Korak 5: Redizajniranje proizvoda u svjetlu reakcije potrošača na kvalitet. funkcija izvršenja (Do). Može se primjeniti na u sledećim dijelovima preduzeća: proizvodnji.. funkcija razmatranja (Study) i funkcija uvođenja (Act). Funkcija uvođenja ima zadatak da na osnovu dobijenih rezultata razmatranja donese neophodne odluke za primjenu poboljšanja kvaliteta u procesu upravljanja kvalitetom. godine. Shewhart-Demingov kružni ciklus.). Designe Production Sales Research Plan PDCA krug Definisanje problema i postavljanje hipoteza o mogućim uzrocima i rješenjima problema Implementacija mogućih rješenja problema Evaluacija – procjena rezultata implementacije Vrćanje na plan ukoliko rezultati implementacije nisu zadovoljavajući Do Check Action Do 1960-te godine PDCA krug je široko prihvaćen u Japanu kao alat za poboljšanje kvaliteta procesa. upravljanju. .

obrasci za prikupljanje podataka.Pravljenje rasporeda aktivnosti U ovom koraku pravimo privremeni vremenski raspored za svaku aktivnost u procesu poboljšanja i navodimo imena osoba odgovornih za pojedine aktivnosti. SMART tehnika. srednjoročnim ili dugoročnim ciljevima. Analiza uzroka i određivanje korektivnih i/ili preventinih aktivnosti Cilj ovog koraka je utvrđivanje korijenskih uzroka problema i određivanje odgovarajućih korektivnih i/ili preventivnih aktivnosti. kada.2. U ovom koraku od pomoći mogu biti sledeći alati: dijagram toka. prethodno postavljenih ciljeva pojedinih odjeljenja u preduzeću.Definisanje cilja Drugi korak je definisanje cilja koji se želi postići procesom poboljšanja.  utvrđivanje korijenskih uzroka nastanka uočenih nepravilnosti proizvoda i/ili procesa. od koga zavisi ostvarenje cilja i koji je prvi korak ka ostvarenju cilja. 1. Razumjevanje procesa Cilj ovog koraka je potuno razumjevanje projekta i prikupljanje dodatnih podataka ukoliko je to neohodno za razumjevanje. 1 1. Otkrivanjem određene nepravilnosti stičemo uvid u njene karakteristike (Šta nije dobro? Kolika je šteta? Koji su simptomi? Koje su posljedice?). Na osnovu njih određujemo 1 2 Pogledaj dodatak 1 Pogledaj dodatak 2 . kontrolne karte. potreba klijenata. bez obzira da li se radilo o kratkoročnim. Zato je veoma bitna vještina postavljanja ciljeva.1.  sprječavanje ponavljanja uočenih nepravilnosti proizvoda i/ili procesa. U ovom koraku je potrebno da prikažemo pozadinu (relevantne informacije) procesa i da navedemo razloge zbog kojih je donesena odluka da se vrši poboljšanje. Uklanjanje uočenih nepravilnosti na proizvodu/procesu je prvi i najlakši zadatak. šta mogu biti prepreke na putu ostvarenja cilja.Prikaz pozadine procesa i razloga za izbor: Proces na kome će se vršiti poboljšanje može se izabrati na osnovu određenih. Prije definisanja cilja potrebno je znati šta se želi ostvariti ciljem. Rezultat ove faze je privremena GANTT karta. Zato ovaj korak može uključiti sprovođenje pilot istraživanja.2 2. Često se dešava da se prethodno postavljeni ciljevi ne ostvare. rezultata menadžerskog pregleda situacije u preduzeću. rezultata prethodno sprovedene kontrole. 3. na koji način. Pareto dijagram. Izbor projekta/problema/procesa 1. prethodnih projekata i slično. prikupljanje potrebnih podataka koji nisu bili dostupni ili sprovođenje određenih analiza koje nisu ranije sprovedene.PDCA proces poboljšanja PLAN – faza planiranja 1. kako znati da je cilj ostvaren.3. Osnovni zadaci korektivnih aktivnosti su:  uklanjanje uočenih nepravilnosti na proizvodu i/ili procesu. U definisanju cilja može pomoći tzv.

dijagrami toka i ostali alati i metode. Pareto analiza. Takođe se obezbjeđuje obuka za ljude koji su uključeni u implementaciju (sprovođenje). 3. DO – faza izvšenja. Od alata. najuticajniji.1. Određivanje najznačajnijih uzroka U ovom korak analiziramo koji od navedenih uzroka su najznačajniji. Implementacija (sprovođenje) korektivnih i/ili preventivnih aktivnosti U ovom koraku se sprovodi plan razvijen u prethodnoj fazi planiranja. prikupljaju neophodni podaci i bilježe postignuća. Sprovođenje plana se kontinuirano prati od strane zadužene. Ponekad je utvrđivanje uzroka određene nepravilnosti jednostavan posao. prikupljanje podataka i slično. Sprečavanje ponavljanja uočenih nepravilnosti najlakše se postiže uklanjanjem uzroka neusklađenosti. obrasci za prikupljanje podataka. 3. u praksi se priča obično završava na tom nivou. kontrolne karte. uzroci neusklađenosti se ne mogu uvijek ukloniti. 3 Vidi dodatak 3 . U tu svrhu koristimo metodu Paired Choice Analysis. a pravi smisao korektivne aktivnosti tek slijedi nakon toga. Dokumentovanje korektivnih aktivnosti Na osnovu analize sprovedene u prethodnom koraku određuju se odgovarajuće korektivne aktivnosti i preventivne mjere. kompetentne osobe. Da li je time rješen problem??? Na žalost. U cilju uspješnog sprovođenja neophodnih korektivnih i/ili preventivnih aktivnosti za komplikovane procedure se prave dijagrami toka i daju instrukcije za sprovođenje. uzroke koji su doveli do pojave uočene nepravilnosti proizvoda/procesa. korijenske.2. Šta će se dogoditi ako smo uklonili posljedicu a nismo utvrdili uzroke koji su doveli do pojave nepravilnosti??? Nakon nekog vremena ponovo će nam se javiti ta nepravilnost! Iz tog razloga moramo otkriti prave. U stvarnosti problemi su obično mnogo komplikovaniji i u većini slučajeva potrebna je dublja analiza kako bi se utvrdili korijenski uzroci. 3. a zatim se dokumentuju tako da budu jasne i razumljive svim članovima tima. sprovođenja 4. U tom slučaju moramo pojačati kontrolu i uvesti dodatne provjere i nadzore. Identifikovane uzroke prikazujemo uz pomoć Ishikawa dijagrama kako bismo sagledali veze kako između pojedinih uzroka.3 Za uzroke koji su izdvojeni kao najuticajniji traži se potvrda o značajnosti njihovog uticaja kroz eksperimente. ukoliko se radi o propustu radnika velika je vjerovatnoća da je uzrok propusta nedovoljna obučenost radnika ili nemarnost radnika u poslu. u ovoj fazi se koriste ček liste. Na žalost.3. Na primjer.potrebne korektivne aktivnosti koje će ukloniti posljedice uočenih nepravilnosti. Prilikom analize uočenih nepravilnosti ne trebamo gledati samo pojedinačnu nepravilnost već je dobro proširiti analizu i na druge neusklađenosti koje se dešavaju u određenom procesu jer cjelovita slika uveliko pridonosi razumjevanju povezanosti i uzročnoposljedičnih veza. I jedno i drugo se relativno lako rješava. Priprema Ishikawa dijagrama U ovom koraku uz pomoć brainstorming metode identifikujemo moguće uzroke. Za ovaj postupak se koriste obrasci za prikupljanje podataka. analizu dostupnih podataka. dijagram raspršenosti i drugi alati i metode. tako i između uzroka i posljedice.

Ukoliko su postignuti rezultati jednaki ili čak premašuju postavljene ciljeve u fazi planiranja. Ček lista bi trebala da sadrži pitanja koja nas „vode“ kroz sam postupak poboljšanja procesa. trebalo bi provjeriti da nema određenih negativnih sporednih efekata.  Planirani rezultati su ostvareni. Ukoliko uzroci neuspjeha leže u neadekvatnoj implementaciji planiranog onda se vraćamo na fazu izvršenja (DO). Preduzimanje odgovarajućih propratnih aktivnosti Cilj ovog koraka je da se osigura održavanje poboljšanog nivoa prefomansi (rezultata) procesa. . Ukoliko uzroci ne leže u pogrešnoj implementaciji vraćamo se u fazu planiranja (PLAN). Provjera efikasnosti sprovedenih korektivnih i/ili preventivnih aktivnosti Cilj ove faze jeste provjera efikasnosti sprovedenih korektivnih i/ili preventivnih aktivnosti poređenjem planiranih i postignutih rezultata. upareni pareto dijagrami. Sagledavaju se uzroci neuspjeha. kontrolne karte. Takođe. U ovom koraku se revidirani operativni postupak i standardi dokumentuju i ukoliko je potrebno prosleđuju svim povezanim odjeljenjima. i drugi alati i metode. ________________________________________________________________________ Ček lista U cilju obezbjeđenja uspjeha procesa poboljšanja od koristi može biti posebno kreirana ček lista. U ovom koraku odgovarajući alati su: histogrami.CHECK – faza provjere 5. ček lista bi trebala da sadrži kolone koje na pregledan način ukazuju na aktivnosti koje su u potpunosti završene i na aktivnosti koje tek trebaju da se završe (kompletiraju) na bazi naknadnih podataka i informacija. ACT – faza uvođenja 6. Takođe se porede stanje procesa prije implementacije korektivnih i/ili preventivnih aktivnosti sa stanjem procesa nakon implementacije korektivnih i/ili preventivnih aktivnosti. bar-grafovi. Iz pomenutih komparacija mogu proizaći dva rezultata:  Planirani rezultati nisu ostvareni. Osim toga osiguravaju se neophodne obuke radnika.

 na gornjem dijelu karte data je terminska osa tako da su jasno vidljivi termini početka (najraniji.Realni Time based .Specifični Measurable . . Gantt karte imaju i svoje nedostatke:  nepreglednost u slučaju projekata/procesa sa velikim brojem aktivnosti. projekti sistema kvaliteta. mjesec) primjenjuje se na sve aktivnosti.Merljivi Achievable . DODATAK 2 GANTT karta – Gantogram Gantt karta ili gantogram je jedna od najstarijih i vrlo praktičnih metoda za vremensko planiranje i praćenje radova... tako da se u gantogramu može lako prikazati.  nedovoljan prikaz odnosa između pojedinih aktivnosti. sedmica. Osnovne karakteristike Gantt karte su:  jasan prikaz ukupnog toka projekta/procesa.Dostižni Relalistic . Odabrana terminska jedinica (dan.  aktivnosti se unose u posebnu kolonu u pravcu ordinate (redom od početne do završne aktivnosti). vijeka.  može se javiti problem kod određivanja terminske jedinice ako su velike razlike u vremnu trajanja pojedinih aktivnosti. Uz pomoć Gantt karte vrši se planiranje. Terminska osa mora biti primjerena vremenskom trajanju procesa. a njihovo vrijeme trajanja u pravcu apcise. te kontrolu izvođenja aktivnosti.). Gantogram je izumio američki inženjer Henry Gantt 20-tih godina 20.  prikaz gantogramom nije pogodan za aktivnosti kod kojih dolazi do cikličnog ponavljanja istih vrsta radova.  međuzavisne aktivnosti (aktivnosti koje ne mogu započeti dok se završe određene prethodne aktivnosti) su spojene baznim linijama. najkasniji). procesa i projekata. vremensko usklađivanje pojedinih aktivnosti. ciljevi treba da budu: Specific .DODATAK 1 SMART tehnika za definisanje ciljeva Da bismo povećali vjerovatnoću ostvarenja (postizanja) postavljenih ciljeva.Vremenski ograničeni Primjer: Smanjenje kašnjenja radnika u odjeljenju marketinga za 10% u narednih mjesec dana.  lako se uočavaju paralelne aktivnosti (aktivnosti koje se mogu uraditi u isto vrijeme). najkasniji) određene aktivnosti. odnosno završetka (najranmiji. Gantt karta je alat za jednostavan grafički prikaz odvijanja aktivnosti na projektu. kontrola tokova i optimalno korištenje resursa u fazi izrade programa i projekata različite vrste (investicioni projekti.

miljokazne oznake obilježavaju značajne tačke plana. Ganttovi barovi i linije. Ganttovi barovi označavaju dužinu zadatka. Linije obilježavaju vezu između dvije aktivnosti (npr. poput vremena sastanka ili bitnog proizvoda ili početak i kraj aktivnosti. miljokazne oznake (miljokaz ili prekretnica). sljedeća aktivnost ne može početi dok se ne završi prethodna). Gantt barovi Miljokazne oznake Poveznice Ganttov dijagram može biti jednostavna verzija: graf iscrtan na papiru ili kompleksna automatizovana verzija izrađena korištenjem programskih aplikacija poput Microsoft Project ili Excel.Osnovni grafički elementi koji se primjenjuju za izradu Ganttovog dijagrama su tablice. Primjeri Gantt karte Jednostavna Gantt karta Izrada Gantt karte uz pomoć Microsoft Project-a .

ganttchart.html DODATAK 3 Paired Choice Analysis – Postupak određivanja najznačajnijih uzroka .Koristan link: primjeri Gantt karte http://www.com/Examples.

: Upravljanje kvalitetom – alati i metode poboljšanja. M. Norman...sa/eDoc/2009/172779_1.: Evolution of PDCA Cycle. 2009. R.%20TQM%20Planning%20an d%20Implementation/PDCA%20cycle. pkpinc. Mostar. godine  Aichouni.kacst. godine  Moen. S..: The Improvment Cycle (PDCA Cycle). National Productivity Council. Pobrić. Banja Luka.pdf  PDCA Problem Solving Guide. 2009. godine  Klarić.: The Seven Basic Quality Tools and their Application in Manufakturing and Services.: Upravljanje kvalitetom.edu.pdf .Materijal za vježbe pripremljen prema:  Todorović. Ekonomski fakultet. Z. http://ipac. http://www. C. Mašinski fakultet. S. 2000.pdf  Girdish.com/files/NA01MoenNormanFullpaper. S. B.productivity.in/knowledgebase/TQM/b. SD BELLAMY – Group TQM. Benchicou.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful