You are on page 1of 4

Richárd, Rácz Richárd, Rácz

SPiRiTEN SPiRiTEN

0 0

0 0

1 1

0 0
kilépő lelkek és BE'AM-ek steping out souls and BE'AMs

organikus rímek organic rhimes

veszteséges, generált címek loss, generated adresses

az Egységhez for the Unity

ezt nézd meg! Look this!

Minden egy All is one

egyre megy nothing on

keresni valahova search for somewhere

hol van where is

tested nyoma mark of your body's

egy halványan látszó szoba a room look in blur

plafonra csapódsz lash to the ceiling

ha akarsz if you want

módszer, és kilépsz method and you're out

voltak okosak was clever

kiborgtest enyém cyborg body is mine

segítsetek help me you all

segítsen a bRAIN-remény help the bRAIN-hope

a kintlevők who are out

a régről újraéledők the old relife

itt az idő the time is here

hogy rendezd to order

a halottakat the deads


lelkek egyben spirits are in one block

fogalmazd szebben, have to draw nicer

hogy mindenki nagy all is giant

a bRAIN az agy the bRAIN is the brain

ellened against you

nincs itt keresni valód search nothing

üldöznek they're hunting you

menj innen get out of here!

pedig azt hittem, de but I belived but

nem a sorsod ez it's not your fate

azt még keres- have to find

ni kell this kind

egy fejbelőtt katona felel a soldier answered blowed-brain-up

egy áruló pápa a traitorous pope

vagy ki halálát látta or who saw his death

jó sok, a lot of

éretlen jósok unripe prophets

hazug kiber-ateist(en)ák liar ciber-ate(god)ist

felbomlott elektromosság- disintegrated electricity

tan, eleven holtak doctrine, mercurial deaths

halottak deth...

élőholtak voltak they're were zombies

de még magasabb but more higher

istenített falak godess walls


szavak words

az ősi nyelvből from the ancient language

ma minden eldől today is it

falak fizika walls phisics

a szellemvilág sima world of souls is plain

burok shell

azt hittem mindent tudok I think my knowledge is well

de már érzem but I feel

én is, ahogy sokan as so many others

el fogok veszni I will lost

szépen nicely

a látott örvényben so less in the vortex

nincs gonosz, nincs nem ain’t evil, dead and

gonosz gone no evil

a fizika homok phisics is sand

a falak romok walls are in ruins

görbe bolygók curved planets

csillagok, galaxis-háló stars, galaxy-tunnel

görbe univerzum curved universe

egy lélek-látó a soul-sighter

kín kilátó passion-crier

mélyen in deep

sokezer lélek thousand breast

a légies örvényben in ethereal undertow

forró száraz szél hot and dry wind

minden spiritiszta every vaticinator

az örvényről beszél... about the whirlpool...