You are on page 1of 2

HƯỚNG DẪN CHẤM KIỂM TRA HỌC KÌ II – LỚP 9 - THCS

MÔN LỊCH SỬ
NĂM HỌC 2009 - 2010

CÂU NỘI DUNG ĐIỂM


LSVN
1 Hãy trình bày ý nghĩa lịch sử của việc thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam. 3
- Đảng ra đời là kết quả tất yếu của cuộc đấu tranh dân tộc và giai cấp ở Việt Nam... 0.5
- Là sản phẩm của sự kết hợp chủ nghĩa Mác - Lênin với phong trào công nhân và phong 0.5
trào yêu nước...
- Là bước ngoặt vĩ đại trong lịch sử của giai cấp công nhân và cách mạng Việt Nam, khẳng 0.5
định giai cấp vô sản nước ta đã trưởng thành và đủ sức lãnh đạo cách mạng.
- Chấm dứt thời kỳ khủng hoảng về giai cấp lãnh đạo phong trào cách mạng Việt Nam. 0.25
- Từ đây, cách mạng Việt Nam đã thuộc quyền lãnh đạo tuyệt đối của giai cấp công nhân 0.5
mà đội tiên phong là Đảng Cộng sản Việt Nam.
- Cách mạng Việt Nam trở thành bộ phận khăng khít của cách mạng thế giới 0.25
- Là sự chuẩn bị đầu tiên có tính tất yếu, quyết định cho những bước phát triển nhảy vọt về 0.5
sau của cách mạng và lịch sử dân tộc Việt Nam.
2 Nêu những thắng lợi của quân và dân miền Nam trong chiến đấu chống chiến lược 3
“Chiến tranh đặc biệt” của Mĩ (1961 – 1965).
- Năm 1962, ...đánh bại nhiều cuộc hành quân càn quét của quân đội Sài Gòn vào chiến 0.5
khu D, căn cứ U Minh, Tây Ninh.
- Trên mặt trận chống phá “bình định”...phá nhiều Ấp chiến lược... 0.5
- Tháng 1 – 1963...chiến thắng Ấp Bắc (Mỹ Tho)... 0.5
- Ở đô thị...tháng 5 - 1963, 2 vạn tăng ni Phật tử Huế biểu tình..., ngày 11- 6 – 1963, Hòa 0.5
thượng Thích Quảng Đức tự thiêu…
- Ngày 1 - 11 – 1963, chính quyền Ngô Đình Diệm bị lật đổ... 0.5
- Quân giải phóng mở nhiều chiến dịch..., tiêu biểu là chiến dịch Đông – Xuân 1964 – 0.5
1965...  Chiến lược chiến tranh đặc biệt của Mỹ bị phá sản.
3 Trình bày ý nghĩa lịch sử, nguyên nhân thắng lợi của cuộc kháng chiến chống Pháp 3
(1945 – 1954).
Ý nghĩa lịch sử
- Chấm dứt cuộc chiến tranh xâm lược và ách thống trị của Pháp trên đất nước ta... 0.5
- Miền Bắc nước ta được hoàn toàn giải phóng, chuyển sang giai đoạn cách mạng XHCN, 0.5
tạo cơ sở giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước.
- Giáng một đòn nặng nề vào tham vọng xâm lược của chủ nghĩa đế quốc, góp phần làm 0.5
tan rã hệ thống thuộc địa..., cổ vũ mạnh mẽ phong trào giải phóng dân tộc trên thế giới...
Nguyên nhân thắng lợi
- Nhờ sự lãnh đạo sáng suốt của Đảng, đứng đầu là Chủ tịch Hồ Chí Minh với đường lối 0.5
chính trị, quân sự và đường lối kháng chiến đúng đắn...
- ...có hệ thống chính quyền dân chủ nhân dân..., có Mặt trận dân tộc thống nhất..., có lực 0.5
lượng vũ trang ba thứ quân..., có hậu phương rộng lớn...
- Sự đoàn kết chiến đấu của nhân dân ba nước Đông Dương, sự đồng tình, ủng hộ và giúp 0.5
đỡ của Trung Quốc, Liên Xô...
LSĐP
4 Xác định mốc thời gian (tháng, năm) tương ứng với những sự kiện lịch sử về phong 1

1
trào đấu tranh chống Mĩ của nhân dân Sài Gòn trong những năm 1954 - 1975 được
trình bày trong bảng sau:
Thời gian Sự kiện
Tháng 7 -1956 …hơn 70% nhân dân Sài Gòn – Chợ Lớn đã bãi công, bãi thị, khiến cho 0.5
các hoạt động trong thành phố bị đình trệ.
Tháng 3 -1972 …hàng ngàn sinh viên học sinh Sài Gòn biểu tình trước trụ sở Quốc hội 0.5
Sài Gòn, phản đối Nguyễn Văn Thiệu đưa sinh viên ra xét xử trước Tòa
án Quân sự và đòi trả tự do ngay cho họ.