You are on page 1of 1

Bài tập Assignment 2 cho môn Hệ Điều

Hành – Lớp Hè
Thời hạn đăng ký Assignment 2: 12/8/2010.

Tuần báo cáo: 17h0 ngày 30/8/2010

Thành lập nhóm làm việc trên mỗi đề tài. Mỗi nhóm có tối đa 3 sinh viên.

Đề 1: Nghiên cứu về XEN:

- Nguồn: http://www.xen.org/
- Yêu cầu: nghiên cứu về cơ chế tạo máy ảo trên XEN, cơ chế lập lịch thực thi các máy ảo
XEN ở dạng độc lập và trên hệ điều hành nền là Ubuntu hoặc CentOS 5. Demo hệ thống.

Đề 2: Nghiên cứu về KVM

- Nguồn: http://www.linux-kvm.org/page/Main_Page
- Yêu cầu: nghiên cứu về cơ chế tạo máy ảo trên KVM, cơ chế lập lịch thực thi các máy ảo
KVM trên hệ điều hành nền là Ubuntu hoặc CentOS 5. Demo hệ thống.

Đề 3: Viết chương trình minh họa các giải thuật định thời CPU.

- Đầu vào: Hiển thị giao diện nhập các thông số cần cho từng giải thuật định thời tương
ứng:
o Hệ thống có một (1) CPU. Mở rộng thì hệ thống có p CPU.
o Số lượng các process trang hàng đợi ready là N.
o Thời điểm đến và CPU Burst time cho từng process.
o Nhập thêm “quantum time” nếu cần
o ..v..v..
- Kết quả:
o Yêu cầu với 4 giải thuật: FCFS, SJF, SJRF, Round-Robin.
o Hiển thị dạng đồ họa trực quan minh họa cho từng giải thuật định thời.
o Hiển thị dạng đồ họa trực quan các giản đồ Gantt, các thông số về “scheduling
criteria” khác để so sánh các giải thuật định thời (ví dụ: người dùng sẽ chọn các
giải thuật cần so sánh).
- Báo cáo thuyết minh và mã nguồn chương trình chạy được trên Windows XP hoặc
Ubuntu 9.10/10.04. Ngôn ngữ lập trình tùy ý (Java/C/C++,…).