You are on page 1of 1

üÌ®Ω-éEπ £æ…O’©’!

j d

 °çúÕçí˚ v§ƒñ„-èπ◊d© ´’çvA Ææ´’-éπ~ç™ £j«ü¿-®√-¶«-ü˛™  v°æûËuéπ §ÒØ√o© v°æA-§ƒ-Cç-î√®Ω’. ¢Ë’ç ûÌN’tC ≤ƒí∫’- éπç°F £j«éÓ-®Ω’dèπ◊ ¢Á∞«xLq Öçô’ç-ü¿E ñ„j®√ç
Ææ´÷¢Ë¨»Eo à®√pô’ îËߪ÷©E E®Ωg-®·ç*... Ç FöÀ v§ƒñ„-èπ◊d©’, 15 Nü¿’uûª’h v§ƒñ„-èπ◊d©’, È®çúø’ ®Ω¢Ë’≠ˇ ÅGµ-v§ƒ-ߪ’-°æ-úÕ-†ô’x ûÁL-ÆœçC. ü∆E B®Ω’p-
ņ’´’ûª’-©Â°j ´÷öÀ-´yE Ææ´÷-¢Ë-¨»-EéÀ ñ„j®√ç ®Ω¢Ë’-≠ˇ†’ Ç£æ…y-Eç-î√®Ω’. Å©÷u-N’-Eߪ’ç v§ƒñ„-èπ◊d© éÓÆæç ņ’-´’-ûª’©’ †èπ◊ ņ’-í∫’-ùçí¬ û√´· †úø’--èπ◊ç-ö«-´’E
ñ„j®√ç ®Ω¢Ë’≠ˇ ´’çvûª’©’ °Cl-È®úÕf ®√´’-îªç-vü∆-È®úÕf, §ÒØ√o© ÅúÕí¬ç—— ÅE ÅØ√o®Ω’. Ñ ´’üµ¿u ≤ÚçÊ°ô, ÑÆˇd- îÁ°œp-†ô’x Ææ´÷-î√®Ωç. ÑÆˇd-éÓÆˇd Nü¿’uûª’h ÆæçÆæn
©éπ~ t-ߪ’u©’ N™‰-éπ-®Ω’-©ûÓ ´÷ö«x-úÕØ√ Ææp≠ædçí¬ à éÓÆˇd ü∑¿®Ωt-™¸-°æ-´®˝ v§ƒñ„-èπ◊d©èπ◊ °æ®√u-´-®Ωù ņ’-´’- ņ’-´’-ûª’-©Â°j ØÁ©-®Ó-V-™x°æ¤ E®Ωgߪ’ç BÆæ’-èπ◊ç-
 ¢Á†’-C-J-T† Å®Ω-úø--´’ç-C v§ƒñ„-èπ◊d© í∫’Jç* Íéçvü¿-´’ç-vAE ÅúÕ-TçD ¢Á©x- ûª’©’ ®Ωü¿’l-îË-Æœ† Å稻Eo ñ„j®√ç ®Ω¢Ë’-≠ˇèπ◊ í∫’®Ω’h- ö«-´’E Ê°®Ì\-†oô’x ´’çvA ¢Á©x-úÕç-î√®Ω’.
®√≠æZ ´’çvûª’©’ úÕç-îª-™‰ü¿’. Ø√©’í∫’ ÉJ-Íí-≠æØ˛ v§ƒñ„-èπ◊d-©èπ◊ ØËúÓ îËÆœ, ¶«Cµûª éπç°F v°æA-E-üµ¿’© ÅGµv§ƒßª÷Eo ûÌN’tC ≤ƒí∫’-FöÀ v§ƒñ„- π◊d©’: v°æÆæ’hûªç ñ„j®√ç-®¢-Ω ’Ë ¨- ¸ ◊π ¢Á’¢Á·®- √çúøç ÉÆæ’h†o §ÒØ√o©, ®√´’-îçª v- ü∆-È®úÕ,f úÕ.Èé.-Å®- ’Ω ù, Xüµ®-¿ ¶-˝ «•’, ´- ö- dÀ
®Ó§Ú ņ’-´’-ûª’©’ ´’çW®Ω’ îË≤ƒh-´’E ñ„j®√ç ûÁ©’-Ææ’-éÓ-¢√-©E Nïc°œh îËÆœ-†ô’x îÁ§ƒp®Ω’. DEéÀ ûÌN’tC ≤ƒí∫’-FöÀ v§ƒñ„èπ◊d©èπ◊ °æ®√u-´-®Ωù, Åô-O-
†÷uúµÕMx, †÷uÆˇ-ô’úË: °çúÕçí˚ v§ƒñ„-èπ◊d© ®Ω¢Ë’≠ˇ £æ…O’ É*a-†ô’x §ÒØ√o© îÁ§ƒp®Ω’. Ç ´’çvA ≤ƒ†’-èπÿ-©ûª ´uéπhç îËÆæ÷h ØÁ©-™°æ¤ Ñ ¨»ê ņ’-´’-ûª’©’ ®√¢√Lq Öçü¿E ´’çvA ņ’-´’-ûª’© í∫’Jç* ÅúÕ-T-†-°æ¤púø’ ÅC éÓ®Ω’d™  v§ƒñ„è- π◊©-d èπ◊ °æ®√u-´®- Ωù ņ’-´’A ©Gµç*- †- ô’x
ņ’-´’-ûª’© éÓÆæç Å®Ω-úø- ´’çC ´’çvûª’©’ v§ƒñ„-èπ◊d© Ê°®Ωx-úÕT†°æ¤úø’ Çߪ’† ´’¯†çí¬ é¬®Ωuvéπ´÷Eo °æ‹Jh-îË-≤ƒh-´’E £æ…O’ É*a-†ô’x §ÒØ√o© îÁ§ƒp®Ω’. ï©-ߪ’ïcç éÀçü¿ 44 v§ƒñ„-èπ◊d- Ö†oç-ü¿’† Ŷµºuç-ûª®Ωç °öÀd-†ô’x ûÁL-ÆœçC. ®√≠æZ-´’çvA §ÒØ√o© ©éπ~ tߪ’u •’üµ¿-¢√®Ωç
úµÕMx-éÌ*aØ√ °∂æLûªç ™‰éπ-§Ú-®·çC. ®√≠æZ ÖØ√o®Ω’. ûÌ©’ûª °Cl-È®úÕf ®√´’-îªç-vü∆-È®úÕf îÁ§ƒp®Ω’. ņ’-´’-ûª’©’ éÓJ† Å©÷u-N’-Eߪ’ç ©èπ◊ É°æp-öÀ-´-®Ωèπÿ 140 ņ’-´’-ûª’©’ ≤ƒCµç-î√- Å®·ûË ñ„j®√ç ´÷vûªç ü∆E°j Åö«Ko ï†-®Ω™ ¸ ≤ƒßª’çvûçª äéπ v°éæ πô- † Núø’ü- ¿© î˨»®Ω’. ñ„®j √ç
´’çvûª’©’ §ÒØ√o© ©éπ~ tߪ’u, °Cl-È®úÕf ®√´’-îªç- ´÷ö«x-úø’ûª÷ ''®√≠æZç™ Nü¿’uû˝, ≤ƒí∫’-F®Ω’, v§ƒñ„-èπ◊d™x >çü∆™¸, áØ˛-®√-é˙©’ ÖØ√o-ߪ’-Ø√o®Ω’. ´’E, ´’®Ó 30 ņ’-´’-ûª’©’ ®√¢√Lq Öçü¿E ÅGµ-v§ƒßª’ç BÆæ’-éÌE ´·çü¿’-Èé-∞«h-´’E £æ…O’ ®Ω¢’Ë ≠- †ˇ ’ éπLÆ- †œ ¢ÁçôØË N™‰éπ®Ω’©èπ◊ Ñ
vü∆-È®úÕf, éπØ√o ©éÃ~ t-Ø√-®√-ߪ’ù, ´öÀd ´Ææç-ûª-èπ◊- í∫†’©’, ®Ω£æ«-ü∆-®Ω’-©èπ◊ Ææç•ç-Cµç-*† °çúÕçí˚ É°æ¤púø’ *†o v§ƒñ„-èπ◊d-©-Eoç-öÀéà ņ’-´’-ûª’©’ Ê°®Ì\-Ø√o®Ω’. Éçü¿’™ 25 v§ƒñ„-èπ◊d-©èπ◊ °æ‹Jh É*a-†ô’x §ÒØ√o© îÁ§ƒp®Ω’. Ñ v§ƒñ„-èπ◊dèπ◊ N≠æߪ÷Eo ¢Á©ú-x çÕ î- Eª ´’çvA ≤ƒßª’ç-vû√-EéÀ
´÷®˝, úÕ.X-üµ¿-®˝-¶«•’, úŒÍé Å®Ω’-ù©’ •’üµ¿-¢√®Ωç v§ƒñ„-èπ◊d© ņ’-´’A éÓÆæç Íéçvü¿-´’ç-vAE éπL¨»ç. É≤ƒh-´’E £æ…O’ Éî√a-®ΩE, ¶µ«K v§ƒñ„-èπ◊d©Â°j ņ’-´’-ûª’©’ ´î√a-ߪ’E, v°æÆæ’hûªç 9 v§ƒñ„-èπ◊d© ûªy®Ω-™ ØË Å†’-´’A ©Gµ-Ææ’hç-ü¿E Çߪ’† Ǩ»- °ævAé¬ v°éæ πô- † Núø’ü- ¿© îËߪ’úøç N¨Ï≠çæ . N¨»-ê-
≤ƒßª’çvûªç Íéçvü¿ °æ®√u-´-®Ωù, Åô-O-¨»ê ´’çvA î√™« ¢√öÀéÀ ûªy®Ω-™ØË Å†’-´’-ûª’©’ ´’çW®Ω’ ´·êu-´’çvA Ææ´’-éπ~ç™ ïJÍí Ææ´÷-¢Ë-¨¡ç™ ņ’-´’-ûª’©’ ûª’C ü¿¨¡™  ÖØ√o-ߪ’-Ø√o®Ω’. ¶µ«´ç ´uéπhç î˨»®Ω’. °æô- oç™ ®Ω÷.20 ¢Ë© éÓôxûÓ ûª©Â- °-ö†dÀ Åù’
ñ„j®√ç ®Ω¢Ë’-≠ˇ†’ éπLÆœ Ææ’´÷®Ω’ í∫çô-†o-®Ω-§ƒô’ îË≤ƒh-´’E îÁ§ƒp®Ω’. ´·êu-´’çvA Ææ´’-éπ~ç™ îªJa-ü∆l-´’E Ææ÷*ç-*-†ô’x ¢Á©x-úÕç-î√®Ω’. ≤ÚçÊ°ô äéπöÀ È®çúø’ ®ÓV™x Ø√©’í∫’ v§ƒñ„-èπ◊d-©èπ◊ ņ’- éÌEo ņ’-´’-û’ª ©’ ´î√aߪ’çô’†o ´’çvA: Éçüµ¿† v§ƒñ„èπ◊,d íÓü∆-´J- °j ´çûÁ†, ØÁ©÷x®Ω’, é¬éÀ-
îªJaç-î√®Ω’. Å®·Ø√ Ö°æ-ßÁ÷í∫ç ™‰èπ◊ç-ú≈-§Ú- ñ„j®√ç ®Ω¢Ë’-≠ˇûÓ O’öÀçí˚ à®√p-ô’-îËÆœ, ¢√JéÀ °æ´®˝ v§ƒñ„èπ◊d °æ®√u-´-®Ωù ņ’-´’-ûª’-©†’ Å°œp- ´’-ûª’©’ ´≤ƒh-ߪ’E, N’í∫û√ ¢√öÀéÀ éÌCl-®Ó-V© Å®·ûË... ®√≠æçZ ™- E éπ©y-èπ◊Jh áAh§- Ú-û©ª ’, ÉçC- Ø√úø, ÉçéÓ È®çúø’ Æ‘Ç®- ˝ñ- ú„ ˛ v§ƒï-èπ◊©-d èπ◊ ûªy®Ω™
®·çC. DçûÓ ÑØÁ© 19, 20 ûËD™x ´·êu- 鬢√-Lq† °æ‹Jh Ææ´÷-î√-®√Eo ÅçC-≤ƒh-´’E ™‰ö¸ Åü∑∆-Jöà éÓ®Ω’d ®Ωü¿’l îËÆœ-†ç-ü¿’† Ø√í¬-®Ω’b† Ææ´’-ߪ’ç-°æ-úø’-ûª’ç-ü¿E îÁ§ƒp®Ω’. §ƒ™«®˝ ú≈uç ®√-≤ƒ-í®∫ ˝ áAh§- Ú-û©ª ’, ûÁ©’-í∫’í- ç∫ í∫ Ææ’ï© vÆ´æ çA ņ’-´’-ûª’©’ ´≤ƒhß - ª’E Çߪ’† Ê°®Ì\-Ø√o®Ω’.