You are on page 1of 1

ü˨¡ç™ 8,500 ´’çC †éπq™¸q!

 21éÀ °jí¬ ¢√´’-°æéπ~ ÅA-¢√ü¿ ÆæçÆæn©’ ü∆®Ω’x, ¢√u§ƒ-®Ω’© †’ç* ¢√®Ω’ •©-´ç- î√a®Ω’. Çߪ’† •’üµ¢¿- √®Ωç ™é˙Æ- ¶-æ ºµ ™ ´÷ö«x-
ûªçí¬úø•’s©’ ´Ææ÷©’ îËÆæ’hØ- √o-®ΩE Ê°®Ì\-Ø√o®Ω’. ú≈®Ω’. ®√≥ƒZ™x ¨»çA-¶ºµ v- üû¿- ©-ª †’ 鬧ƒúË ¶«üµ¿uûª
 Æ‘´÷ç-vüµ¿-™ØË †éπq™¸q v°æ¶µ«´ç ÅCµéπç! Åéπ\úÕ v°¶æ ºµ’û- √y-©ü- †-Ë E, ®√≠æçZ ™ ïJ-T† °∂æ’ô-
Íéçvü¿ £æ«Ùç¨»ê ¢Á©xúÕ †Â°j Nî√-®Ωù 鬢√-©E éÓ®Ω’è- π◊çõ‰ Åéπ\úÕ ÅÂÆç-
†÷uúµMÕ x, †÷uÆˇô- ’úË: ü˨¡ç™ ≤ƒßª·üµ¿ †éπq™¸ v°¶æ «µ N- ûª >™«x© ñ«G-û√™ Ççvüv¿-µ °-æ Hx™- ØË B®√t†ç îË®·ç-é- Ó-¢√-©E Ææ÷*ç-î√®Ω’.
†éπq™¸q áçûª ´’çC ÖçúÌ-îaª E ¶µ«N-Ææ’hØ- √o®Ω’? ü˨¸ †’ç* 10>™«x©- †’ îË®√a-©E ®√≠æZ v°¶æ ºµ’ûªyç ´·í∫’_®Ω’ ´÷¢Ó-®·-Ææ’d© £æ«ûªç
•’üµ¢¿- √®Ωç ®√ïu-ƶ-æ ºµ ™ Ñ L"ûª°‹æ ®Ωyéπ v°¨æ ¡oèπ◊ v°Aæ §- ƒ-ü¿† °æç°œ†- ô’x ´’çvA Åï-ß˝’´- ÷-ÈéØ˛ ûÁL-
Íéçvü¿ v°¶æ ºµ’ûªyç Ææ´÷-ü∆µ †- N- ’-*açC. ü˨¡ç™ §ƒ®Ω’. Åçü¿’™ 6 Æ‘´÷çvü¿µ >™«x©’ Öçúøí¬, ®√ß˝’-°æ‹®˝: Bh-Æˇ-í∫-úµ˛™ 76 ´’çC Æ‘Ç-®˝-°‘-
v°Ææ æ’hûçª Ææ’´÷®Ω’ 8,500 ´’çC ≤ƒßª·üµ¿ ´÷¢Ó- 4ûÁ©çí¬ù >™«x©’ ÖØ√o®·. Æ‘´÷çvü¿µ †’ç* á°∂ˇ ï¢√-†x†’ •L-í̆o ü¿çûË-¢√úø ´÷®Ω-ù-£æ«Ù-
®·-Ææ’©d ’ ÖØ√o-®ΩE Íéçvü¿ £æ«Ù稻ê Æ棅æ ß - ª’- Xé¬-èπ◊∞¡ç, Nï-ߪ’†- í- ®∫ Ωç, N¨»-ê°- ôæ oç, ûª÷®Ω’p-íÓ- ´’çûÓ Ææç•ç-üµ¿-´·†o ´·í∫’_®Ω’ ´÷¢Ó-®·Ææ’d
´’çvA Åïß˝’ ´÷ÈéØ˛ ¢Á©ú-x çÕ î- √®Ω’. ü˨¡¢- √u- ü∆-´J, v°éæ ¬¨¡ç, éπ®Ω÷o©’ Öçúøí¬.. ûÁ©çí¬ù ÈíJ-™«x-©†’ •’üµ¿-¢√®Ωç ¶µºvü¿û√ ü¿∞«©’ ´’ô’d-¶„-
°æhçí¬ 21éÀ °jí¬ ¢√´’-°éæ π~ ÅA-¢√ü¿ ÆæçÆæ©n ’ †’ç* éπKç-†í- ®∫ ˝, ÇC-™«-¶«ü˛, ´®Ωçí- ™∫ ¸, ´’£æ«- ö«d®·. ''v°æûËuéπ §ÚMÆæ’ ÅCµ-é¬-®Ω’-©èπ◊ îÁçC†
£œ«çÆæèπ◊ §ƒ©p-ú’ø û- ª’Ø- √o-ߪ’E îÁ§ƒp®Ω’. E°∂æ÷ •÷-¶¸-†í- ®∫ ˝ îË®√a®Ω’. ê´’tç >™«xèπ◊ É°æpö- ÍÀ é éÌߪ÷ éπ¢Á’ç-úÓ©’ ü¿çûË-¢√úø Åúø-´¤™x 鬩’p©’
´®√_© Ææ´÷-î√®Ωç ¢Ë’®Ωèπ◊ Ñ N≠æß - ª÷©’ ¢Á©ú-x -Õ †éπq™¸ v°¶æ «µ N- ûª >™«x© ñ«G-û√™ îÓô’-üé¿- \À çC. ïJ-§ƒ®Ω’. Ñ °∂æ’ô-†™ ´·í∫’_®Ω’ Bv´-¢√-ü¿’©’
Ææ’h†- oô’x ûÁL§- ƒ®Ω’. éÌçü¿®Ω’ §ƒJ-v¨»-N’-éπ¢- ûË hª © ´÷¢Ó-®·Ææ’d ØËûª Çñ«ü˛ áØ˛é- ıç-ô®- ˝Â°j Nî√- ´’%A-îÁç-ü∆®Ω’. ¢√®Ωç-ü¿®Ω÷ ü¿çûË-¢√úø ´÷®Ω-ù-
†’ç* ´÷¢Ó-®·-Ææ’©d ’ ÇJnéπ Æ棫æ é- ¬®Ωç §Òçü¿’û- ª’- ®Ωù ïJ-°çœ î- √-©†o È®™j y‰ ¨- »ê ´’çvA ´’´’-û√-¶†-„ Kb £æ«Ù-´’ç™ §ƒ™Ô_-†o-¢√Í®—— ÅE ü¿çûË-¢√úø Æ‘E-
†oô’x ᙫçöÀ Ææ´÷-î√®Ωç ™‰ü¿E îÁ§ƒp®Ω’. í∫’ûËh- úÕ´÷ç-ú˛†’ Íéçvü¿ £æ«Ùç´’çvA *ü¿ç•- ®Ωç ûÓÆœ°- ¤æ - ߪ’®˝ áÆ‘p á≤ƒqKp éπ©÷xJ -îÁ-§ƒp®Ω’.