You are on page 1of 1

u y f y v u v o

®Ωé-hπE-C°

µ j ÇúÕ-öçÀ í˚ ïJ-°çœ -îçª úÕ
´·êu-´’ç-vAéÀ v°æ®√§ƒ N†A ™«a-©E v°¶æ ºµ’û- √yEo éÓÍ®ç-ü¿’èπ◊ ´*a-†ô’x Çߪ’†
N´-Jç-î√®Ω’. ÇúÕö¸ îË®·-≤ƒh´- ’E Æ‘áç Ææ©£- …æ -
£j«ü¿-®√-¶«ü˛, †÷uÆˇ-ô’úË: *®Ωç@- N ®ΩéπhE- - ü∆®Ω’ £æ…O’ É*a-†ô’x ûÁL§- ƒ®Ω’.
CµÂ°j v°¶æ ºµ’ûªyç ÇúÕö- çÀ í˚ ïJ°œ v°ïæ ©- èπ◊ ¢√Ææh- ®√ï-¨Ï-ê®˝ ü¿ç°æ-ûª’-©÷... Ææyߪ’çí¬ ´*a
¢√©’ ûÁLß - ª’ñ- ß-‰ ª÷©- E v°ñæ «-®√ïuç §ƒKd ØËû©ª ’ Eñ«©’ ûÁ©’-Ææ’-éÓçúÕ: ®√ï-¨Ïê- ®˝ ü¿ç°æû- ª’©- èπ◊
Æ‘á- ç ®Ó¨¡ßª’uèπ◊ Nïc°hœ î˨»®Ω’. Ñ ¢Ë’®Ωèπ◊ éπ∞¡Ÿx ´‚Ææ’è- π◊§- Ú-ߪ÷ߪ÷ ÅE v°®æ √§ƒ Æ‘Eß - ª’®˝
Æ‘áçèπ◊ N†-A°- væ ûªç ÉîËaç-ü¿’èπ◊ •’üµ¿¢- √®Ωç ØËûª Å©’x Å®ΩN- çü˛ v°æPoç-î√®Ω’. ¢√®Ω’ ®ΩéπhE- Cµ
v°®æ √§ƒ ØËû©ª ’ Å©’x Å®ΩN- çü˛, éÓô-TJ Nü∆u-ü®¿-µ Ω- Íéçvü∆-EéÀ Ææyߪ’çí¬ ´*a Eñ«©’ ûÁ©’-Ææ’é- Ó-¢√-
®√´¤ ûªCû- ®-ª Ω’©’ Ææ*¢- √-©ß - ª÷E- éÀ ´î√a®Ω’. Ç ©E Ææ÷*ç-î√®Ω’. ' ´÷†-´ûªyç ´’J* ´÷ö«x-
Ææ´’-ߪ’ç™ Æ‘áç ™‰éπ§- Ú-´ú- çø ûÓ Çߪ’† Ææ©£- …æ - -N-™‰éπ®Ω’-©-ûÓ -´÷-ö«x-úø’-ûª’-†o -Å-©’x -Å®Ω-Nç-ü˛ úÌü¿’.l ¶µºN≠- uæ û- ª’h™ ¢√J Gúø©-f èπ◊ èπÿú≈ ®Ωéπhç
ü∆-®Ω’úø’ °œ.Èé.Åí∫®- √y™¸èπ◊ N†A °ævûçª Éî√a®Ω’. Å´-Æ®æ Ωç 鬴-îaª ØË N≠æß - ª÷Eo ´’®Ω¢- Ìü¿’—l ÅE
Ñ Ææçü¿®- Ωsç¥ í¬ v°®æ √§ƒ ØËû©ª ’ N™‰é- π®- ûΩx Ó ´÷ö«x- éπ®- ´Ω- ’E Å®ΩN- çü˛ ÅØ√o®Ω’. ã ´uéÀh †’ç* BÆæ’- ÅØ√o®Ω’. Ç®Ó-°ù-æ ©’ îËÆæ’h†- o-¢√J v°æß÷Á ï- Ø- √-™-‰
ú≈®Ω’. éÌçûª´- ’çC ´uéÀhí- û∫ ª éπéπ~©- ûÓ ®√ï-éß Ã ª’, é̆o ®Ωé¬hEo Å™«Íí Éûª®- Ω’©- èπ◊ ÉîËaß - ª’úøç èπ◊ü¿®- Ω- N’ö ûªy®Ω™- ØË •ßª’ô- °- ú-æ û-ø √-ߪ’Ø- √o®Ω’. *®Ωç-
Ææyv°ß -æ ÷Á ï- Ø- √© éÓÆæç ®ΩéπhE- C- µ °j Ŷµ«ç-ú≈©’ ¢ËÆæ’h- ü¿E, Ç ®Ωé¬hE- éÀ °æ©’ °æKé- π~©’ îËÊÆç-ü¿’èπ◊ î√™« @N ÅGµ´- ÷†’© ¨¡éhÀ ã ≤ƒJ ®Ω’* îª÷§ƒ-®ΩE,
Ø√o-®ØΩ- √o®Ω’. Å´Fo O’úÕß - ª÷™ ®√´úøç ¶«üµ∆é- π- ê®Ωa´- ¤û- ª’ç-ü¿E N´-Jç-î√®Ω’. Ñ ê®Ω’a†’ *®Ωç- ´’Sx ¢√JE È®îªaí- Ì-öÔdü- ¿El £œ«ûª´¤ °æLé- ¬®Ω’. éÓô-
®Ω´- ’E Å©’x Å®ΩN- çü˛ ÅØ√o®Ω’. ´’çí∫∞- ¡¢- √®Ωç ã @N ¶µºJÆ- æ’hØ- √o-®ΩE, äéπ\ í¬çDµ ÇÆæ’°- v-æ AÍé 30 TJ Nü∆u-ü¿µ®- Ω®- √´¤ ´÷ö«xú- ’ø ûª÷.. @Nûª ≤Úü¿-
vÊ°´’-ïç-ô(-@-Nûª, ®√ï-¨Ï-ê-®˝-©†’ ÖüËl-Pç*) ¢Ë© ߪ‚Eôx ®Ωéπhç Ææ®°Ω- ®æ∂ √ îËƆ-œ ô’x îÁ§ƒp®Ω’. ®Ω’úø’ ïí∫D- ≠ˇ 2004™ *®Ωç@- N ®ΩéπhE- Cµ ü∆y®√
´÷ö«xú- †Õ N≠æß - ª÷©’ éÌEo îµ√†-∞¡™x  E®Ωçû- ®-ª √- Ææyîªa ç¥ ü- ¿çí¬ ÊÆ´©’ ÅçC-Ææ’h†o ûª´’ ÆæçÆæÂn °j ©Gl¥ §Òçü∆-úEø ûÁL§- ƒ®Ω’. Ñ Ææçü¿®- Ωsç¥ í¬ *®Ωç-
ߪ’çí¬ ´î√a-ߪ’E, Ææyîªa ç¥ ü¿ ÆæçÆæ©-n °j îËÊÆ Ç®Ó- Ç®Ó-°ù-æ ©’ îËߪ’úøç ´©x Éûª®Ω ÆæçÆæ©-n Â- °jØ√ @N ÅGµ´- ÷-†’©’ °ü¿á-l û- ª’h† ûª®ΩL ´*a
°æù- ©- †’ O’úÕß - ª÷™ É™« îª÷°œçî- úª çø ü¿’®Ωü- ¿%≠- -dæ v°¶æ «µ ´ç °æú’ø û- ª’ç-ü¿E, Åçü¿’Íé ¢√Ææh¢- √©’ Eí∫’û-_ -Ë Ææyîªa ç¥ ü- ¿çí¬ ®Ωéπhü- ∆†ç îËÆœ E®ΩÆ- †æ ûÁL§- ƒ®Ω’.