You are on page 1of 4

BAHAGIAN 1

PENGAKUAN

“ Saya akui kertas kerja ini adalah hasil kerja saya sendiri kecuali nukilan dan ringkasan
yang tiap-tiap satunya telah saya jelaskan sumbernya”.

Tandatangan :
Nama : A.FITRIANI BINTI ACHO
Nombor Matrix : BG07110222
Kursus :
PENGHARGAAN

Assalamualikum Warahmatullahi Wabarakatuh. Bersyukur kehadrat Ilahi


kerana dengan limpah kurnia-Nya saya dapat menyiapkan laporan industri ini di
mana tempat Latihan industri yang saya jalankan ialah di Bank Kerjasaman
Rakyat (M) Berhad, cawangan Langkawi. Saya ingin mengucapkan jutaan terima
kasih kepada pegawai Perhubungan dan Latihan Industri kerana telah memilih
dan menerima permohonan saya. Terima kasih juga kepada Encik Shamsul
Bahri selaku penyelaras Latihan Industri Universiti Malaysia Sabah Kampus
Antarabangsa Labuan yang sanggup datang untuk membuat lawatan ke tempat
prakatikal pelajar. Selain itu, saya ingin mengambil kesempatan ini untuk
mengucapkan ribuan terima kasih kepada pengurus Bank Kerjasama (M) Rakyat
Berhad cawangan Langkawi Encik Husin Bin Mahadi, ketua-ketua unit,
Eksekutif-Eksekutif cawangan dan tidak lupa juga kepada semua kakitangan
Bank Rakyat cawangan Langkawi yang banyak memberi tunjuk ajar, bimbingan
serta dorongan sepanjang saya menjalani latihan industri ini. Jutaan terima kasih
juga saya ucapkan kepada individu dan pihak yang telah melibatkan diri dalam
menyiapkan laporan lndustri ini secara langsung atau tidak secara langsung.
Kerjasama dari anda amat saya hargai.

Sekian terima kasih


SINOPSIS

Alhamdulillah syukur kehadrat Ilahi dengan limpah kurnia-Nya dapat saya


menamatkan Latihan Industri di Bank Kerjasama Rakyat Malaysia Berhad,
cawangan Langkawi. Latihan industri ini bermula dari 17 May 2010 sehingga 24
Julai 2010. Ia merupakan satu kursus wajib sebagai memenuhi syarat untuk
mendapatkan Ijazah Sarjana Muda Kewangan Islam di Universiti Malaysia
Sabah Kampus Antarabangsa Labuan. Sehubungan dengan itu juga, saya amat
bersyukur dengan izin-Nya saya dapat menyiapkan Laporan Industri yang tidak
seberapa ini. Kandungan laporan ini terdiri daripada dua bahagian, bahagian
pertama berkaitan umum dan bahagian kedua lebih khusus tentang Bank
Rakyat. Bahagian ini juga mempunyai empat bab, bab satu terdiri daripada latar
belakang Syarikat, bab dua operasi, produk dan perkhidmatan, bab tiga strategi
pengurusan syarikat dan bab yang terakhir iaitu analisis program latihan.
Diantara objektif utama latihan industri ini untuk mendedahkan pelajar kepada
realiti alam