You are on page 1of 1

SEKOLAH PERNIAGAAN & KEWANGAN ANTARABANGSA LABUAN

UNIVERSITI MALAYSIA SABAH


KAMPUS ANTARABANGSA LABUAN

MAKLUMAT DIRI PELAJAR


1. NAMA PENUH : ______________________________________
2. NO. MATRIK : ______________________________________
3. NO. KAD PENGENALAN : ______________________________________
4. TARIKH LAHIR : ______________________________________
5. TEMPAT LAHIR : ______________________________________
6. PROGRAM : ______________________________________
7. NO. TELEFON : ______________________________________
8. ALAMAT SEMASA LATIHAN : _________________________________
_____________________________________________________________________
_______________________________________________________

9. NAMA DAN ALAMAT AGENSI LATIHAN : ______________________


______________________________________________________________
______________________________________________________________
10. NAMA PENYELIA LATIHAN : _________________________________
11. JAWATAN PENYELIA LATIHAN: _________________________________
12. TEMPOH LATIHAN : _____________ HINGGA : _______________
13. NO. TELEFON ORGANISASI : _________________________________

_______________________
TANDATANGAN & COP
PENYELIA AKADEMIK
SEKOLAH PERNIAGAAN & KEWANGAN
ANTARABANGSA LABUAN