You are on page 1of 3

c 

 



? c     ?
TEMA MINGGUAN : ____________________________________________
____________________________________________
? ? ?
HASIL YANG DIJANGKAKAN : 1) Mengetahui serba sedikit latar belakang Bank Rakyat.

2) Mengetahui produk-produk yang terdapat dalam Bank


Rakyat.

? ?
? ? 
?
?


?
Ñ ??
? ??
Ñ ? ? !"#? ? $!%? !"#?
!!? &?'# ?($)? )*??
? ??
Ñ #? $')? $$)+? ? ? ? $$)?
$?)'$ )? ?)' ,)' ?%? ")?
?-?%?."? "*?
?? ??
Ñ $#?$?$)'$?$!%??#?
?? ??
Ñ $!? !')? ")? %? $? ) ?
'$?%? !$)?'$#?$'#'?$!%*?
?? ??
?? ??
 ?
Ñ ??
/?
Ñ $%? '$? %? !$)? '$#? $'#'?
? )'$?!?+?$!%*??
? ??
Ñ -$)!&?#%? $? &??$?+$,
+$?$!%0?$%? ?&)?!%)?!*?
?? ??
Ñ $#?$ )? ?$!%?%?? ?'$#?
&? 1)*?
?? ??
Ñ -$) ? ? $)? $#? &)? 2? $%?
$? ? $!? $!%? $)%?
$!%?#*??
?? ??
Ñ -$+)? $? $)? $%? $'#'? ?
?? ??
+?$!%*??
Ñ -$+)? $? .? ? ? %? $) ?
 %*?
?? ??
?? ??
-3?
Ñ ??
4?
Ñ $)$)&?$#?$?.???
$?? ?$?$%?$)?
#?? *?
? ??
Ñ $%? '$?$'#'??? ?
??2*?
?? ??
Ñ $#?)'$?$!%?#?? ) ?
$&0?$$#0?$$)? ?$!?
)?")*?
?? ??
?
??
 ??
Ñ ??
?
Ñ $#?$?,?%?$) ?? ?-)'?
*?
? ??
Ñ $#??$'#'? ) ?.*?
?? ??
Ñ $)%? ?#? ?.0?-??
$!?$)!?? ?$'#'?%?
? ??$ ?+*?
?? ??
?
??
53??
Ñ ??
?
Ñ $$+)?$?.0?-)'?0?..? ?
5)*?
? ??
Ñ #?$')?2?$$)? $?$)$)&?
?%?$??$$?
'$?$!%*?
?? ??
Ñ #?$')?2?$%?$?")?$??
%? ??$!?$!%*??
?? ??
Ñ $$$2'?$?? ?$?-?!??
?? ??
$ ?$)++?$!%? ?
$!"? '$?%? ?$*?
? ? ?
Komen mingguan (pelajar): ?
? ?
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
? ?
Tandatangan & Cop (Penyelia) : _______________________________________
? ?
Tarikh : _______________________________________
? ? ?
?