You are on page 1of 8

 c c

 
ϪϨϴτϗ ΪϤΣ΃ ϥΎϧΪϋ /ϱΩΎμΘϗϻ΍ ΚΣΎΒϟ΍ϭ ΐΗΎϜϟ΍
J 
 
J 


ϡΎѧѧѧѧѧѧѧϴϗ άѧѧѧѧѧѧѧϨϣ ϮѧѧѧѧѧѧѧϤϨϟ΍ϭ έϮѧѧѧѧѧѧѧτΘϟ΍ Ϧѧѧѧѧѧѧѧϣ ΔѧѧѧѧѧѧѧϔϠΘΨϣ ϞѧѧѧѧѧѧѧΣ΍ήϤΑ ϲѧѧѧѧѧѧѧϨϤϴϟ΍ ϲϓήѧѧѧѧѧѧѧμϤϟ΍ ωΎѧѧѧѧѧѧѧτϘϟ΍ ήѧѧѧѧѧѧѧϣ
ΔϴϓήѧѧμϤϟ΍ϭ ΔѧϳΪϘϨϟ΍ ΕΎѧѧσΎΒΗέϻ΍ Ϛѧϓ ϰѧѧϠϋ ϞѧϤόϟ΍ϭ ϝϮѧΤΗ ΔѧѧτϘϧ ΖѧϧΎϛ ϲѧѧΘϟ΍ϭ ϡ ήΒϤΘΒѧγ ΓέϮѧΛ
ϞѧΣ΍ήϤΑ ήѧϣ ΎѧϤϛ ˬ()ΝέΎѧΨϠϟ ΔϴϓήѧμϤϟ΍ ΔѧϴόΒΘϟ΍ ˯ΎѧϬϧ·ϭ ˬΔϴϨσϮϟ΍ ΔϴϓήμϤϟ΍ ΕΎδγΆϤϟ΍ ˯ΎθϧΈΑ ΝέΎΨϟΎΑ
ΞϣΎѧѧϧήΑ άѧѧϴϔϨΗ ΪѧѧόΑϭ ϞѧѧΒϗ Ϛϟάѧѧϛϭ ˬ ϡ ϮϳΎѧѧϣ ϲѧѧϓ ΔѧѧϛέΎΒϤϟ΍ ΓΪѧѧΣϮϟ΍ ϖѧѧϴϘΤΗ ΪѧѧόΑϭ ϞѧѧΒϗ έϮѧѧτΗ
.(ϡ-) ϱΩΎμΘϗϻ΍ ΡϼλϹ΍
Ϧѧϣ ΓήѧΘϔϠϟ ϲϓήѧμϤϟ΍ϭ ϱΪѧϘϨϟ΍ ΡϼѧλϹ΍ ΞϣΎѧϧήΑ άϴϔϨΗ ΪόΑ Ύϣ ΔϠΣήϣ ϰϠϋ ϞϴϠΤΘϟ΍ ΍άϫ ϲϓ ΰϛήϧ ϑϮγϭ
-:ϡ-

ϡ- Ϧϣ ΓήΘϔϠϟ ϲϨϤϴϟ΍ ϲϓήμϤϟ΍ ωΎτϘϟ΍ ϞϜϴϫ () Ϣϗέ ϝϭΪΟ


ωϭήϔϟ΍ ΩΪϋ ϝΎϤϟ΍ α΃έ ϝΎϤϟ΍ α΃έ ΔϴϜϠϣ ΦϳέΎΗ
(ΕϻΎϳήϟ΍ ϦϴϳϼϤΑ ) ϚϨΒϟ΍
  ΔΒδϨϟ΍ ΔϬΠϟ΍ βϴγ΄ Θϟ΍
  % ϡΎϋ ϲϨϤϴϟ΍ ϱΰϛήϤϟ΍ ϚϨΒϟ΍
% ϡΎϋ
   ήϴϤόΘϟ΍ϭ ˯ΎθϧϺϟ ϲϨϤϴϟ΍ ϚϨΒϟ΍
% ιΎΧ

.44 ˰λ ± ϩήϛΫ ϖΒγ ϊΟήϣ ˬϱήτϘϤϟ΍ Ϊϴόγ ΪϤΣ΃ ΰϳΰόϟ΍ ΪΒϋ .Ω (1


  % ϡΎϋ ϲϨϤϴϟ΍ ϲϠϫϷ΍ ϚϨΒϟ΍
  % ϲΒϨΟ΃ ΪΘϤϴϟ ϚϨΑ ΪΘϳΎϧϮϳ
  % ϲΒϨΟ΃ ΩϭΪΤϤϟ΍ ϲΑήόϟ΍ ϚϨΒϟ΍
  % ϲΒϨΟ΃ έΎϤΜΘγϻ΍ϭ ϞϳϮϤΘϟ΍ ϚϨΑ ϥϮϴϟΎϛ
  % ιΎΧ ϲϨϤϴϟ΍ ϱέΎΠΘϟ΍ ϚϨΒϟ΍
  % ιΎΧ ΖϳϮϜϟ΍ϭ ϦϤϴϟ΍ ϚϨΑ
% ιΎΧ
   ϲϟϭΪϟ΍ ϦϤϴϟ΍ ϚϨΑ
% ϲΒϨΟ΃
  % ϲΒϨΟ΃ ϦϳΪϓ΍ήϟ΍ ϑήμϣ
% ϡΎϋ
-- 
% ιΎΧ
 ϲϨϤϴϟ΍ ϲϋΎϨμϟ΍ ϚϨΒϟ΍
% ϡΎϋ
   ϥΎϜγϺϟ ϒϴϠδΘϟ΍ ϚϨΑ
% ιΎΧ
% ϡΎϋ
   ϲϋ΍έΰϟ΍ϭ ϲϧϭΎόΘϟ΍ ϒϴϠ δΘϟ΍ ϚϨΑ
% ιΎΧ
% ϡΎϋ
 -- -- % ιΎΧ ΞϴϠΨϟ΍ϭ ϦϤϴϟ΍ ϚϨΑ
% ϲΒϨΟ΃
% ιΎΧ
 -- -- % ϲΒϨΟ΃
 ϲϣϼγϹ΍ ϦϣΎπΘϟ΍ ϚϨΑ
% ϡΎϋ
 -- -- % ιΎΧ ϞϳϮϤΘϠϟ ϲϣϼγϹ΍ ϚϨΒϟ΍
% ϲΒϨΟ΃
% ιΎΧ
 -- -- % ϲΒϨΟ΃
 ϲϣϼγϹ΍ ΄Βγ ϚϨΑ
% ιΎΧ
 -- -- %
 ϞϣΎθϟ΍ ϦϳήΤΒϟ΍ϭ ϦϤϴϟ΍ ϚϨΑ
ϲΒϨΟ΃
 % ϲΒϨΟ΃ ϲϨσϮϟ΍ ήτϗ ϚϨΑ
  ϲϟΎϤΟϹ΍
.ΔϗήϔΘϣ Ω΍Ϊϋ΃ ˬϱϮϨδϟ΍ ήϳήϘΘϟ΍ ˬ ϲϨϤϴϟ΍ ϱΰϛήϤϟ΍ ϚϨΒϟ΍ -:έΪμϤϟ΍

ϲѧѧѧѧѧѧϓ ήѧѧѧѧѧѧϴΒϛ ϞϜѧѧѧѧѧѧθΑ ϊѧѧѧѧѧѧγϮΗ ϲѧѧѧѧѧѧϨϤϴϟ΍ ϲϓήѧѧѧѧѧѧμϤϟ΍ ωΎѧѧѧѧѧѧτϘϟ΍ ϥ΃ ϩϼѧѧѧѧѧѧϋ΃ ϝϭΪѧѧѧѧѧѧΠϟ΍ ΕΎѧѧѧѧѧѧϧΎϴΑ ήѧѧѧѧѧѧϬψΗ
-:ΔϴϟΎΘϟ΍ Ε΍ήηΆϤϟ΍ ϝϼΧ Ϧϣ ΢πΘϳ ΍άϫϭ ˬϡ - ΓήΘϔϟ΍
ϡ ϡΎѧϋ ϲѧϓ (έϻϭΩ ϥϮѧϴϠϣ ϝΩΎѧόϳ Ύѧϣ) ϝΎѧϳέ έΎϴϠϣ Ϧϣ ϲϓήμϤϟ΍ ωΎτϘϟ΍ ϝΎϣ α΃έ ϊϔΗέ΍ -
ϮѧѧϤϧ ϝΪѧѧόϣ ςѧѧγϮΘϤΑϭ ˬϡ ϡΎѧѧϋ ΔѧѧϳΎϬϧ ϲѧѧϓ (έϻϭΩ ϥϮѧѧϴϠϣ ϝΩΎѧѧόϳ Ύѧѧϣ) ϝΎѧѧϳέ έΎѧѧϴϠϣ ϰѧѧϟ·
ΏέΎѧϘϳ Ύѧϣϭ ˬϒόѧο Ϧѧϋ Ϊѧϳΰϳ ΎϤΑ ϊϔΗέ΍ ϲϓήμϤϟ΍ ωΎτϘϟ΍ ϝΎϣ α΃έ ϥ΃ ϱ΃ % ϩέΪϗ ϱϮϨγ
ϲϓήѧμϤϟ΍ ωΎѧτϘϟ΍ ϲѧϓ ϝΎϤϟ΍ α΃έ ϮϤϧ ϲϓ ϲγΎγϷ΍ ΐΒδϟ΍ ϊΟήϳϭ ˬΓήΘϔϟ΍ ϝϼΧ έϻϭΪϟΎΑ ϒόο 
αϭ΅έ ΓΩΎѧѧϳί ϰѧѧϠϋ ϙϮѧѧϨΒϟ΍ ΰѧѧϴϔΤΗϭ ϊѧѧϓΩ ϲѧѧϓ ϲѧѧϨϤϴϟ΍ ϱΰѧѧϛήϤϟ΍ ϚѧѧϨΒϟ΍ ΎϫάѧѧΨΗ΃ ϲѧѧΘϟ΍ Ε΍˯΍ήѧѧΟϹ΍ ϰѧѧϟ·
.ΔϴϟϭΪϟ΍ I ϝίΎΑ ήϴϳΎόϣ ΕΎΒϠτΘϤΑ ˯ΎϓϮϟ΍ϭ ΓΩΎϳΰϟ΍ ϲϓ ΔϳΪϋΎμΘϟ΍ Δϴϟϵ΍ ωΎΒΗ·ϭ ΎϬϟ΍Ϯϣ΃
ΕΩ΍ί ΎϤϛ ˬϡ ϡΎϋ ϚϨΑ ϰϟ· ϡ ϡΎϋ ϚϨΑ Ϧϣ ϦϤϴϟ΍ ϲϓ ΔϠϣΎόϟ΍ ϙϮϨΒϟ΍ ΩΪϋ Ω΍ί ΎϤϛ -
Ύ˱ ϋήϓ ϰϟ· ϡ ϡΎϋ ΔϳΎϬϧ ϲϓ Ύ˱ ϋήϓ Ϧϣ ϦϤϴϟ΍ ϲϓ ΔϠϣΎόϟ΍ ϲϓήμϤϟ΍ ωΎτϘϟ΍ ωϭήϓ ΩΪϋ
΢ο΍ϭ ϞϜθΑ βϜόϳ ΍άϫϭ ˬΓήΘϔϟ΍ ϝϼΧ % ϱϮϨγ ϮϤϧ ϝΪόϣ ςγϮΘϤΑ ϱ΃ ˬϡ ϡΎϋ ΔϳΎϬϧ ϲϓ
ΏΎΒΘΘγ΍ ϰϟ· ΐΒδϟ΍ ϊΟήϳ ΎϤϛ ˬΔϳέϮϬϤΠϟ΍ ΕΎψϓΎΤϣ ϒϠΘΨϣ ϲϓ ϩέΎθΘϧ΍ϭ ϲϓήμϤϟ΍ ωΎτϘϟ΍ ϊγϮΗ
.ΔϳέϮϬϤΠϟ΍ ϖσΎϨϣ ϒϠΘΨϣ ϰϟ· ϝϮλϮϠϟ ϙϮϨΒϟ΍ βϓΎϨΗϭ ΔϳέϮϬϤΠϟ΍ ΕΎψϓΎΤϣ ϊϴϤΟ ϲϓ ϦϣϷ΍
ˬΪΣ΍ϭ ϡΎϋ ϚϨΑ ΪΟϮϳ ϱΰϛήϤϟ΍ ϚϨΒϟ΍ ΐϧΎΟ ϰϟ· ΪΠϧ Ϋ· ˬϲϨϤϴϟ΍ ϲϓήμϤϟ΍ ωΎτϘϟ΍ ϞϜϴϫ ϲϓ ωϮϨΘϟ΍ -
ˬ(ϲΒϨΟ΃+ιΎΧ+ ϡΎϋ) ΔϛήΘθϣ ϙϮϨΑ ϥΎϨΛ΍ϭ (ιΎΧ + ϡΎϋ) ΔτϠΘΨϣ ΔϴϠΤϣ ϙϮϨΑ ΔΛϼΛ ϮΤϧϭ
ϲϠΤϣ ιΎΧ ϥΎϨΛ΍ϭ ΔϴΒϨΟ΃ ϙϮϨΑ ΔδϤΧ ϰϟ· ΔϓΎοϹΎΑ ˬ(ϲΒϨΟ΃ + ιΎΧ) ΔϛήΘθϣ ϙϮϨΑ ΔόΑέ΃ϭ
Ε΍ήΒΨϟ΍ Ϧϣ ϲϠΤϤϟ΍ ϲϓήμϤϟ΍ ωΎτϘϟ΍ ΓΩΎϔΘγ΍ ϯΪϣ βϜόϳ ωϮϨΘϟ΍ ΍άϫϭ ˬΔϴϣϼγ· ϙϮϨΑ ΔόΑέ΃ϭ
ωΎτϘϟ΍ Γ˯Ύϔϛ ϊϓέϭ ϦδΤΗ ϡΪΨϳ ΎϤϣ ΔδϓΎϨϤϟ΍ ωΎδΗ΍ϭ ˬΔϴΒϨΟϷ΍ ΔϴΟϮϟϮϨϜΘϟ΍ϭ Δϳέ΍ΩϹ΍ϭ ΔϴϨϔϟ΍
ωΎτϘϟ΍ ϝΎϣ α΃έ ϲϟΎϤΟ· ϰϟ· ϡΎόϟ΍ ωΎτϘϠϟ ϝΎϤϟ΍ α΃έ ΔϴϜϠϣ ϥ΄Α φΣϼϧ ΎϤϛ ˬϲϨϤ ϴϟ΍ ϲϓήμϤϟ΍
ωΎτϘϠϟ ϝΎϤϟ΍ α΃έ ϲϟΎϤΟ· Ϧϣ ιΎΨϟ΍ ωΎτϘϟ΍ ΔμΣ ώϠΒΗ ΎϤϴϓ ˬ % ϱϭΎδϳ ϞϣΎϜϟΎΑ ϲϓήμϤϟ΍
Ϣϗέ ϲϧΎϴΒϟ΍ Ϣγήϟ΍ ήψϧ΃ ) % ϲΒϨΟϷ΍ ωΎτϘϟ΍ ΔμΣ ώϠΒΗ ϦϴΣ ϲϓ ˬ % ϞϣΎϜϟΎΑ ϲϓήμϤϟ΍
ωΎτϘϟ΍ ρΎθϧ ϲϓ ϲγΎγϷ΍ έϭΪϟ΍ ΐόϠΗ ϲΒϨΟϷ΍ϭ ιΎΨϟ΍ ωΎτϘϟ΍ ϥ΄Α ΢οϮϳ ΍άϫϭ ˬ (()
ϚϨΒϟ΍ ΕΎγΎϴγϭ ϱΩΎμΘϗϻ΍ ΡϼλϹ΍ ΞϣΎϧήΑϭ ΔϣϮϜΤϟ΍ ϪΟϮΗ βϜόϳ ΍άϫϭ ˬϲϨϤϴϟ΍ ϲϓήμϤϟ΍
.ιΎΨϟ΍ ωΎτϘϠϟ Δλήϔϟ΍ ΔΣΎΗ·ϭ ϡΎόϟ΍ ωΎτϘϟ΍ έϭΩ κϴϠϘΗ ϲϓ ϲϨϤϴϟ΍ ϱΰϛήϤϟ΍
Y (X ) Ϣϗέ ϲϧΎϴΒϟ΍ Ϣγήϟ΍

(ϱΰϛήϤϟ΍ ϚϨΒϟ΍ ϥϭΪΑ) ϲϨϤϴϟ΍ ϲϓήμϤϟ΍ ωΎτϘϟ΍ έϮτΘϟ Ε ΍ήηΆϤϟ΍ Ϣϫ΃ () Ϣϗέ ϝϭΪΠϟ΍ ΢οϮϳ ΎϤϛ
ΓήΘϔϟ΍ ϩάϫ ΔϠϴσ ϚϨΒϟ΍ ΎϫάΨΗ΃ ϲΘϟ΍ Ε΍˯΍ήΟϹ΍ϭ ΕΎγΎϴδϟ΍ Ξ΋ΎΘϧ ΖϧΎϛϭ ˬϡ - Ϧϣ ΓήΘϔϟ΍ ϝϼΧ
-:ϲΗϵΎϛ
ΎϬϟ ϯϮΘδϣ ϰϠϋ΃ ϰϟ· ϞμΘϟ ϡ - ΓήΘϔϟ΍ ϝϼΧ ϲϨϤϴϟ΍ ϲϓήμϤϟ΍ ωΎτϘϟ΍ ϝϮλ΃ ΖόϔΗέ΍ -
ˬϡ ϡΎϋ ΔϳΎϬϧ ϲϓ ϝΎϳέ έΎϴϠϣ ˯Ϯγ ϦϜΗ Ϣϟ ϦϴΣ ϲϓ ϝΎϳέ έΎϴϠϣ ˰Α ϡ ϡΎϋ ϲϓ
ϙϮϨΒϟ΍ ϝ΍Ϯϣ΃ αϭ΅έ ΓΩΎϳί ϰϟ· ϊΟήϳ ΍άϫϭ ˬΓήΘϔϟ΍ ϝϼΧ % ϩέΪϗ ϱϮϨγ ϮϤϧ ϝΪόϣ ςγϮΘϤΑ ϱ΃
.ϙϮϨΒϟ΍ ˯΍Ω΃ ϲϓ ήϴΒϛ ϦδΤΗ ϊϣ ΎϬϟ ΔϴΟέΎΨϟ΍ ΕΎϴσΎϴΘΣϻ΍ ΓΩΎϳί Ϛϟάϛϭ ϊ΋΍ΩϮϟ΍ ΓΩΎϳίϭ
ϡ- Ϧϣ ΓήΘϔϟ΍ ϝϼΧ ϲϓήμϤϟ΍ ωΎτϘ ϟ΍ έϮτΗ () Ϣϗέ ϝϭΪΟ
(ϝΎϳέ έΎϴϠϤϟΎΑ ώϟΎΒϤϟ΍)

   2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 1999 1995 ϥΎϴΒϟ΍
ωΎτϘϟ΍ ϝϮλ΃
1677 1545 1300 1040 784 686 563 464 376 311 242 178
ϲϓήμϤϟ΍
ϝϮλ΃ ϮϤϧ ϝΪόϣ
9% 19% 25% 33% 14% 22% 21% 24% 21% 28% 14% 152%
* ϲϓήμϤϟ΍ ωΎτϘϟ΍
ϝΎϤϟ΍ α΃έ
143 119 86 71 49 37 31 28 24 19 19 5
ΕΎϴσΎϴΘΣϻ΍ϭ
α΃έ ϮϤϧ ϝΪόϣ
20% 38% 21% 46% 31% 20% 12% 16% 23% 4% 7% 63% ΕΎϴσΎϴΘΣϻ΍ϭ ϝΎϤϟ΍
*
α΃έ ΔϳΎϔϛ ΔΒδϧ
13% 12% 12% 12% 11% 12% 12% 11% 10% 9% 8% 3%
* ϝΎϤϟ΍

1342 1233 1051 851 638 574 474 388 307 250 190 98 ϊ΋΍ΩϮϟ΍ ϲϟΎϤΟ·
778 747 587 438 321 309 236 189 145 122 90 48 ϝΎϳήϟΎΑ ϊ΋΍ΩϮϟ΍
ΔϠϤόϟΎΑ ϊ΋΍ΩϮϟ΍
565 486 464 413 317 264 239 199 162 128 100 50
ΔϴΒϨΟϷ΍
9% 17% 23% 33% 11% 22% 22% 26% 23% 32% 14% 96% * ϊ΋΍ΩϮϟ΍ ϮϤϧ ϝΪόϣ

940 685 656 472 406 344 251 185 151 139 103 36 ϥΎϤΘ΋ϻ΍ ϲϟΎϤΟ·
ϥΎϤΘ΋ϻ΍ ϢΠΣ
404 424 359 266 226 186 139 110 96 76 63 24
ιΎΨϟ΍ ωΎτϘϠϟ
ϥΎϤΘ΋ϻ΍ ϢΠΣ
520 257 289 2027 180 159 112 75 55 63 40 1
ϲϣϮϜΤϟ΍
ΡϮϨϤϤϟ΍ ϥΎϤΘ΋ϻ΍
16 4 7 3 0.04 0 0.3 0.3 0 0 0 11 ΔϣΎόϟ΍ ΕΎδγΆϤϠϟ
ΔτϠΘΨϤϟ΍ϭ
37% 4% 39% 16% 18% 37% 36% 23% 8% 35% 14% 104% * ϥΎϤΘ΋ϻ΍ ϮϤϧ ΔΒδϧ
ϰϟ· ϥΎϤΘ΋ϻ΍ ΔΒδϧ
70% 56% 62% 55% 64% 60% 53% 48% 49% 56% 54% 37%
* ϊ΋΍ΩϮϟ΍ ϢΠΣ
428 309 278 275 171 165 159 152 121 103 71 37 ΔϴΟέΎΨϟ΍ ϝϮλϷ΍
39% 11% 1% 61% 4% 4% 5% 26% 18% 45% 9.2% 640% *ϮϤϨϟ΍ ϝΪόϣ
-:έΪμϤϟ΍
.ΔϗήϔΘϣ Ω΍Ϊϋ΃ ϱϮϨδϟ΍ ήϳήϘΘϟ΍ ˬϲϨϤϴϟ΍ ϱΰϛήϤϟ΍ ϚϨΒϟ΍ -
.ϡ ήΒϤδϳΩ ˬΔϴϓήμϤϟ΍ϭ ΔϳΪϘϨϟ΍ Ε΍έϮτΘϟ΍ Γήθϧ ˬ ϲϨϤϴϟ΍ ϱΰϛήϤϟ΍ ϚϨΒϟ΍ -
. ϥΎΜΣΎΒϟ΍ ΕΎΑΎδΣ * -

ϡΎϋ ϲϓ ϝΎϳέ έΎϴϠϣ ϲϟ΍ϮΣ Ϧϣ ϙϮϨΒϟΎΑ ΔλΎΨϟ΍ ΕΎϴσΎϴΘΣϻ΍ϭ ϝ΍ϮϣϷ΍ αϭ΅έ ΖόϔΗέ΍ ΎϤϛ -
% ϩέΪϗ ϱϮϨγ ϮϤϧ ϝΪόϣ ςγϮΘϤΑϭ ϡ ϡΎϋ ΔϳΎϬϧ ϲϓ ϝΎϳέ έΎϴϠϣ ϰϟ· ϞμΘϟ ϡ 
ϰϟ· ϙϮϨΒϟ΍ ϊϴΠθΗϭ ϢϋΩ ϲϓ ϲϨϤϴϟ΍ ϱΰϛήϤϟ΍ ϚϨΒϟ΍ ϪΟϮΗ ϰϟ· ϚϟΫ ϲϓ ΐΒδϟ΍ ϊΟήϳϭ ˬΓήΘϔϟ΍ ϝϼΧ
ΔϴϟΎϤϟ΍ Ύϫΰϛ΍ήϣ ΔϳϮϘΗϭ ΔϠϤΘΤϤϟ΍ ήσΎΨϤϟ΍ ΔϬΟ΍ϮϤϟ ΕΎϴσΎϴΘΣ΍ ϦϳϮϜΗϭ ΎϬϟ΍Ϯϣ΃ αϭ΅έ ΓΩΎϳί
.I ϝίΎΑ ΔϴϗΎϔΗ΍ ΎϬϨϣϭ ΔϴϟϭΪϟ΍ ΕΎΒϠτΘϤϟ΍ϭ ήϴϳΎόϤϟΎΑ ˯ΎϓϮϟ΍ϭ
Ρϼλ· ΞϣΎϧήΑ ϑ΍Ϊϫ΃ Ϧϣ ϢϬϣ ϑΪϫ ϖϴϘΤΗ ϲϓ ΢Πϧ Ϊϗ ϲϨϤϴϟ΍ ϱΰϛήϤϟ΍ ϚϨΒϟ΍ ϥ΃ ϝϮϘϟ΍ ΎϨϨϜϤϳϭ
˯ΎϓϮϟ΍ Ϧϣ ΖϨϜϤΗϭ ΔϴϟΎϤγ΃ήϟ΍ ΎϫΪϋ΍Ϯϗ ΰϳΰόΗϭ ˯˱ ΎϨΑ ΔϴϨϤϴϟ΍ ϙϮϨΒϟ΍ ΔϓΎϛ ΖϋΎτΘγ΍ ΪϘϓ ϲϟΎϤϟ΍ ωΎτϘϟ΍
ΖϘϘΣ ϙϮϨΒϟ΍ ξόΑ ϥ΃ ϞΑ ˬ % ΔϐϟΎΒϟ΍ϭ ϝίΎΑ ΔϨΠϠϟ ΔϴϟϭΪϟ΍ ήϴϳΎόϤϟ΍ ΐδΣ ϝΎϤϟ΍ α΃έ ΔϳΎϔϛ ΔΒδϨΑ
Y Capital ϝΎϤϟ΍ α΃έ ΔϳΎϔϛ ΔΒδϧ ΖϠλϭ ΎϤϛ ˬήϴΜϜΑ ΔΒδϨϟ΍ ϚϠΗ ΖϗΎϓ ΎϬϟΎϣ α΃έ ϲϓ ΔϳΎϔϛ ΔΒδϧ
.ϡ ϡΎϋ ΔϳΎϬϧ ϲϓ % ϰϟ· ϙϮϨΒϟ΍ ΔϓΎϛ ϯΪϟ ςγϮΘϤϛ AdequacyY

ϡΎϋ ΔϳΎϬϧ ϲϓ ϝΎϳέ έΎϴϠϣ ϰϟ· ϡ ϡΎϋ ϲϓ ϝΎϳέ έΎϴϠϣ Ϧϣ ϊ΋΍ΩϮϟ΍ ϲϟΎϤΟ· ΖόϔΗέ΍ -
έΎϴϠϣ ϲϟ΍ϮΣ Ϧϣ ϝΎϳήϟΎΑ ϊ΋΍ΩϮϟ΍ ΖόϔΗέ΍ ΎϤϛ ˬ % ϱϮϨγ ϮϤϧ ϝΪόϣ ςγϮΘϤΑ ϱ΃ ˬϡ 
έΎϴϠϣ Ϧϣ ΔϴΒϨΟϷ΍ ΕϼϤόϟΎΑ ϊ΋΍ΩϮϟ΍ ΖόϔΗέ΍ Ϛϟάϛϭ ϝΎϳέ έΎϴϠϣ ϰϟ· ϡ ϡΎϋ ϲϓ ϝΎϳέ
ϊ΋΍ΩϮϟ΍ ΔΒδϧ νΎϔΨϧ΍ φΣϼϤϟ΍ϭ ˬϡ ϡΎϋ ϲϓ ϝΎϳέ έΎϴϠϣ ϰϟ· ϡ ϡΎϋ ϲϓ ϝΎϳέ
ϡ ϡΎϋ ϲϓ ΖϐϠΑ ϦϴΣ ϲϓ ϡ ϡΎϋ ϲϓ % ΖϧΎϛ ΪϘϓ ϊ΋΍ΩϮϟ΍ ϲϟΎϤΟ· ϰϟ· έϻϭΪϟΎΑ
ϲϓ ϦϴϠϣΎόΘϤϟ΍ϭ έϮϬϤΠϟ΍ ϞΒϗ Ϧϣ ϲϋϮϟ΍ϭ ΔϘΜϟ΍ ΓΩΎϳί ϰϟ· ϊ΋΍ΩϮϟ΍ ΓΩΎϳί ϲϓ ΐΒδϟ΍ ϊΟήϳϭ ˬ %
.ϲϓήμϤϟ΍ ωΎτϘϟ΍
Y (‘ ) Ϣϗέ ϲϧΎϴΒϟ΍ Ϣγήϟ΍

 ϲϟ΍ϮѧΣ Ϧѧϣ (ϥΎѧϤΘ΋ϻ΍) Ωέ΍ϮѧϤϠϟ ϒѧϴχϮΘϟ΍ϭ ϞϴϐѧθΘϟ΍ ϰѧϠϋ ϲѧϨϤϴϟ΍ ϲϓήѧμϤϟ΍ ίΎѧϬΠϟ΍ ΓέΪϗ ΖόϔΗέ΍ -
ΔΒѧѧδϧϭ ϝΎѧѧϳέ έΎѧѧϴϠϣ ϲϟ΍ϮѧѧΣ ϰѧѧϟ· ϡ ϡΎѧѧϋ ϲѧѧϓ ϊѧѧ΋΍ΩϮϟ΍ ϢѧѧΠΣ Ϧѧѧϣ % ΔΒѧѧδϧϭ ϝΎѧѧϳέ έΎѧѧϴϠϣ
ˬϥΎѧϤΘ΋ϻ΍ ϢѧΠΣ ϲϟΎѧϤΟ· Ϧѧϣ % ϲϣϮѧϜΤϟ΍ ϥΎѧϤΘ΋ϻ΍ ϞѧΜϤϳ ˬϡ ϡΎϋ ϲϓ ϊ΋΍ΩϮϟ΍ ϢΠΣ Ϧϣ %
ϲѧϓ ϲϓήѧμϤϟ΍ ίΎѧϬΠϟ΍ Γ˯Ύѧϔϛ ϥΈѧϓ ϲϟΎѧΘϟΎΑϭ Δόѧο΍ϮΘϣ ϝ΍ΰѧΗ Ύѧϣ ΎѧϬϧ΃ ϻ· ΔѧϟϮΒϘϣ ϥΎѧϤΘ΋ϻ΍ ΔΒδϧ ήΒΘόΗϭ
-:()ϲϠϳ Ύϣ ϰϟ· ϒόπϟ΍ ΍άϫ ΐΒγ ϯΰόϳϭ ˬΓΩϭΪΤϣ Ζϟ΍ίΎϣ ϝ΍ϮϣϷ΍ ϒϴχϮΗ
ϞϣΎόΘϟ΍ Ϧϋ ΍˱ ΪϴόΑ ϲΗ΍άϟ΍ ϞϳϮϤΘϟ΍ ϰϟ· ˯ϮΠϠϟ΍ϭ έϮϬϤΠϟ΍ ϞΒϗ Ϧϣ ϲϓήμϤϟ΍ ϞϣΎόΘϟ΍ ΔϳΩϭΪΤϣ -
.ϲϓήμϤϟ΍
Ϧϣ Ύ˱ ϓϮΧ ΔϴϠΤϤϟ΍ Ε΍έΎϤΜΘγϼϟ ϞΟϷ΍ ΔτγϮΘϣϭ ΔϠϳϮσ νϭήϘϟ΍ ΢Ϩϣ ΔϳέΎΠΘϟ΍ ϙϮϨΒϟ΍ ΐϨΠΗ -
.ΎϫΩ΍Ϊγ ϰϠϋ ΓέΪϘϟ΍ ϡΪϋϭ ΎϫήΜόΗ
ϢΠΣ Ϧϣ ήΒϛϷ΍ ΔΒδϨϟ΍ ϞΜϤΗ ΎϬϧ΃ ϊϣ ΔτγϮΘϤϟ΍ϭ Γήϴϐμϟ΍ Ε΂θϨϤϟ΍ ν΍ήϗ· ϙϮϨΒϟ΍ ΐϨΠΗ -
.ϦϤϴϟ΍ ϲϓ ΔϋΎϨμϟ΍ϭ ΓέΎΠΘϟ΍ Ε΂θϨϤϟ΍
.ϲοΎϘΘϟ΍ ΓήΘϓ ϝϮσϭ ˬϙϮϨΒϟ΍ ϕϮϘΣ ΔϳΎϤΣ ϲϓ ˯ΎπϘϟ΍ έϭΩ ϒόο -
ϞϳϮϤΗ ϲϓ Ϫϔόοϭ ΔόϨμϤϟ΍ ϊϠδϟ΍ ϲϓ ΓέΎΠΘϟ΍ϭ Ε΍Ωέ΍Ϯϟ΍ ϞϳϮϤΗ ϰϠϋ ϲϓήμϤϟ΍ ωΎτϘϟ΍ ΰϴϛήΗ -
ϥΎϤΘ΋ϻ΍ ϰϠϋ ΰϛήϳ ΎϤϛ ˬΕ΍έΩΎμϟ΍ ϞϳϮϤΗϭ ΔϋΎϨμϟ΍ϭ ΪϴϴθΘϟ΍ϭ ˯ΎϨΒϟ΍ϭ Δϋ΍έΰϟ΍ ΕΎϋΎτϗ
.ϞΟϷ΍ ήϴμϗ

Y ( Â ) Ϣϗέ ϲϧΎϴΒϟ΍ Ϣγήϟ΍

ϰϟ· ϡ ϡΎϋ ϲϓ ϝΎϳέ έΎϴϠϣ Ϧϣ ϲϨϤϴϟ΍ ϲϓήμϤϟ΍ ωΎτϘϠϟ ΔϴΟέΎΨϟ΍ ϝϮλϷ΍ ϲϓΎλ ΖόϔΗέ΍ -
ϥ΄Α ήϛάϟΎΑ ήϳΪΠϟ΍ϭ ˬ% ϩέΪϗ ϱϮϨγ ϮϤϧ ϝΪόϣ ςγϮΘϤΑ ˬϡ ϡΎϋ ΔϳΎϬϧ ϲϓ ϝΎϳέ έΎϴϠϣ 
ˬϡ ϡΎόϟ ϝϮλϷ΍ ϢΠΣ ϲϟΎϤΟ· Ϧϣ % ϞΜϤΗ ϲϨϤϴϟ΍ ϲϓήμϤϟ΍ ωΎτϘϠϟ ΔϴΟέΎΨϟ΍ ϝϮλϷ΍
(ΔϴΟέΎΨϟ΍ ΓέΎΠΘϟ΍ ϞϳϮϤΗ ) ϲΟέΎΨϟ΍ ϢϟΎόϟ΍ϭ ϙϮϨΒϟ΍ ϦϴΑ ΔϴΟέΎΨϟ΍ Εϼϣ ΎόΘϟ΍ ΓΩΎϳί ϰϟ· ϊΟήϳ ΍άϫϭ
ΞϣΎϧήΑ ΰ΋Ύϛέ ΪΣ΃ ΖϧΎϛ ϲΘϟ΍ϭ ˬϝ΍ϮϣϷ΍ ϝΎϘΘϧ΍ ΔϳήΣϭ ΡϮΘϔϤϟ΍ ϕϮδϟ΍ ΔγΎϴγ ΔϣϮϜΤϟ΍ ϲϨΒΗϭ
.ΡϼλϹ΍

Y (f ) Ϣϗέ ϲϧΎϴΒϟ΍ Ϣγήϟ΍

.62-61 ˰λ ˬϡ 2006 ˬϲϟϭΪϟ΍ ϥϭΎόΘϟ΍ϭ ςϴτΨΘϟ΍ Γέ΍ίϭ ± ΔϴϨϤϴϟ΍ ΔϳέϮϬϤΠϟ΍ ± ϱϮϨδϟ΍ ϱΩΎμΘϗϻ΍ ήϳήϘΘϟ΍ (2