You are on page 1of 17

MIM332 YAPIM YÖNETİM VE EKONOMİSİ DERSİ

PROF.DR. ATİLLA DİKBAŞ, DOÇ.DR. MURAT ÇIRACI,


ARAŞ.GÖR. BAHRİYE İLHAN
Integrated Project Delivery
Integrated Project Delivery
Anlaşmanın temel özellikleri
ve diagram analizi

 Bu anlaşma çoğunlukla IPD’ye


entegre proje partileri için uygun ve
kullanışlıdırlar.
Integrated Project Delivery
Anlaşmanın temel özellikleri
ve diagram analizi
 Planlama tasarım ve
uygulama amaçlı bir
limited şirketi
oluşturularak projenin tüm
süreçleri bu şirket
tarafından denetlenir ve
belirlenir. Bu şirket
Owner/Architect/CM/Oth
er Members
birleşenlerinden oluşur.
Integrated Project Delivery
Anlaşmanın temel özellikleri
ve diagram analizi
 Yapım sürecinin tüm
bileşenleri tam entegre bir
biçimde bu sistemde
bulundukları için sürecin
başından sonuna tüm gidişatı
kontrollü ve hedeflidir. Bu ise
yapım ve proje sürecinde ya
da ikisi arasında doğabilecek
belli sorunları en aza indirmeyi
sağlar.
Integrated Project Delivery
Anlaşmanın temel özellikleri
ve diagram analizi
 Öte yandan bu süreç
özellikle endüstrileşmiş
yapım süreci ve tekniği
açısından uygundur.
Yapım süreci ve uygulama
birbirinin ihtiyaçları
doğrultusunda iç içe bir
süreçtir.
Integrated Project Delivery
Anlaşmanın temel özellikleri
ve diagram analizi
 Yine büyük hacimli
projelerde proje owner ve
yüklenici arasında
doğabilecek sorunlar öneli
ölçüde sınırlanmış
olacaktır.
Integrated Project Delivery
Anlaşmanın temel özellikleri
ve diagram analizi
 Bu süreçte Construction
Manager aracılığı ile proje
yönetimi gerçekleştirilir,
ancak bu proje yönetim
sürecinin tek elden
yapılan sözleşme aracılığı
ile CM’a verildiği anlamına
gelmez.
Integrated Project Delivery
Anlaşmanın temel özellikleri
ve diagram analizi
 İlgili tüm taraflar C 195 ile (AIA
belge C195-2008 proje sahibi,
mimar, inşaat yöneticisi ve
belki projenin hayata
geçirilmesinde önemli diğer
kişilerin bir araya gelerek bir
sınırlı sorumlu şirket kurması
ile ilgili standart sözleşme
formudur) bir araya gelerek bir
sınırlı sorumlu şirket
oluştururlar.
Integrated Project Delivery
Anlaşmanın temel özellikleri
ve diagram analizi
 Yine tüm diğer alanlar bu
şirket ile konusu ile ilgili
sözleşmelerini oluştururlar
(C196, C197, C198, C199
sözleşmeleri)
Integrated Project Delivery
Sözleşmeler

 AIA belgesi A195-2008


 bir proje sahibi ile müteahhit arasında entegre proje teslimi için yapılan
standart bir anlaşma formudur. A195-2008 öncelikle sadece işletme terimleri
ve proje sahibi ve müteahhit arasındaki anlaşmanın şartları gibi noktaları
içerir; tazminat detayları ve servis araçlarının lisansı gibi. A195-2008
yüklenicinin çalışmalarının belirli bir kapsamını içermez. Bunun yerine AIA
belge A295-2008’e atıf yapar. A295-2008 Entegre proje tesliminin genel
koşulları ile ilgili bir sözleşmedir. Bu sözleşme yüklenicinin görev ve
yükümlülükleri ile birlikte projenin her altı aşaması için proje sahibi ve
mimarın görev yükümlülüklerini düzenler. A195-2008 yüklenici garantili
maksimum bir fiyat sağlar. Bu amaçla Sergi A’da sözleşme garantili bir
maksimum fiyat sağlamakta.
Integrated Project Delivery
Sözleşmeler

 AIA Belgesi A295-2008 AIA


belgesi
 B-195-2008 için terimleri ve şartları sağlar. B-195-2008 Entegre Proje Teslimi
için Proje sahibi ve mimar arasındaki standart sözleşme formudur. Hem
B195-2008 hem de A195-2008’in ikisi de A295-2008’e referans olurlar. BU
sözleşmeler sadece iş koşullarını düzenler ve mimarların hizmetleri,
müteahhit öncesi inşaat hizmetleri ve inşaat koşulları A295-2008’e dayanır.
A295-2008 sadece proje sahibinin, mimarın ve müteahhitin yükümlülüklerini
tanımlamaz. Ayrıca projenin her aşamasına dair birlikte çalışma kurallarını
belirler: kavramsallaştırma, tasarım kriterleri, detaylı tasarım, uygulama
belgeleri, inşaat ve tahliye etmek(??) A295-2008 yapı bilgi modellemesinin
her parçasının işlevlendirilmesini de gerektirir.
Integrated Project Delivery
Sözleşmeler

 AIA Belge B195-2008


 proje sahibi ile mimar arasında yapılan ve entegre proje teslimini
işlevlendirme projesine dair olan standart anlaşma formudur. B195-2008
öncelikle tazminat bilgileri ve servis araçlarının ruhsatlandırılması gibi sadece
proje sahibi ile mimar arasındaki iş koşullarını belirler. B-195-2008 mimarın
hizmetinin kapsamı ile ilgili belirlilik içermez. Bu konuda AIA295-2008’e atıf
yapar.
Integrated Project Delivery
Sözleşmeler

 AIA belge C191-2009


 proje sahibi, mimar, müteahhit ve belki de diğer önemli proje katılımcıları arasında çok
taraflı olarak yapılan ve tasarım, inşaat ve projenin hayata geçirilmesi konularının
hepsinin tek sözleşmede düzenlendiği anlaşmanın standart formudur. Bu sözleşme
maliyet ve performans hedefi açısından işbirliği ortamının oluşması için gerekli
çerçeveyi sağlar. Proje sahibi olmayan taraflara alt yapı maliyeti ödenir. Komisyon
modeli ayrıca hedef odaklı ve tasarımda ve yapıö sürecinde işbirliği sağlanmasını
teşvik eder. Projenin öncelikli yönetimi, projenin her aşamasını temsil eden birer
kişiden oluşan Proje Yönetim Ekibindedir. Bu ekip ayrıca her aşamadan bir temsilci
alarak, proje gözetimi ve sorun çözümünü de destekler. Burada bir uyuşmazlık
yaşandığında sorunun hızlı ve etkin bir biçimde çözülmesi amaçlanmıştır. Bu işbirliğine
dayalı süreç proje sahibi açısından yüksek kaliteli bir proje ortaya çıkması potansiyelini
ve diğer taraflar açısından da önemli parasal ve maddi olmayan kazanımlar sağlar.
Integrated Project Delivery
Sözleşmeler

 AIA belge C195-2008


 proje sahibi, mimar, inşaat yöneticisi ve belki projenin hyaata geçirilmesinde önemli
diğer kişilerin bir araya gelerek bir sınırlı sorumlu şirket kurması ile ilgili standart
sözleşme formudur. Şirketin tek amacı, tasarım ve Entegre Pjote Teslimi-Guide A’da
yayımlanmış ilkelere uygun olarak bir projeyi inşa etmektir. C195-2008, işbirliği
çerçevesinde faaliyet göstererek, maliyet ve performans hedefleri konularında bütün
ortaklarının ortak karar alabilmesi koşullarını sağlar. Projenin finansmanı için şirket
proje sahibi ile ayrı bir anlaşma yapar. Projenin tasarımı ve inşası için şirket, mimar,
inşaat yöneticisi ve diğer proje sahibi olmayan ortaklar ve ortak olmayan danışman ve
müteahhitlerle ayrı ayrı anlaşma yapar. Proje sahibi olmayanların ücret modeli
anşaşmaları hedef odaklıdır ve tasarımda işbirliğini ve projenin yapımı için teşviki ve
elbette ortaya çıkan sorunların hızlı ve etkin çözümünü sağlar. Bu son derece işbirliği
içinde gelişen süreç proje sahibi açısından yüksek kaliteli bir sonuç ve diğer ortaklar
açısından önemli parasal ve maddi olmayan sonuç potansiyeli taşır.
Integrated Project Delivery
Sözleşmeler

 C196-2008
 C196-2008 tek amaçlı şirket ile proje sahibi ortak arasında yapılan
anlaşmanın standart formudur. BU proje C195-2008 anlaşmasının tarafı
olanlar için tasarlanmıştır. C196-2008 entegre proje tesliminin ilkelerinin
C195-2008 ile uyumlu olarak karşılıklı kabulü anlamına gelmektedir. C196-
2008 proje sahibinin tasarım ve yapım sürecinin maliyetini proje sahibinin
sahiplenmesi ile ilgili şartları düzenler. Tek amaçlı şirket projenin tasarım ve
yapımı; diğer ortaklar ile, - mimar ve inşaat yöneticisi de dahil olmak üzere-
AIA Belge C197-2008 Tek Amaçlı Şirket ve Proje Sahibi olmayan ortaklar
arasında sözleşme yaparak sağlar. Tek amaçlı şirket (SPE) ayrıca ortak
olmayan tasarım danışmanları, özel ticaret firmaları, satıcılar, tedarikçilerle
de sözleşme yapma yoluna gidebilir.
Integrated Project Delivery
Sözleşmeler

 AIA Belge C197-2008 Tek Amaçlı Şirket (SPE),


SPE ortağı olan ve proje sahibi olmayan ortaklar arasında yapılan standart
sözleşmedir. Bu sözleşme, C195-2008 ile oluşturulmuş tek amaçlı şirketin
(SPE)’nin gerçekleştireceği projeye yöneliktir. C197-2008, C195-2005 ile
uyumlu bir biçimde entegre proje tesliminin gerçekleşmesinin ilkelerini ve
üzerinde hepbirlikte anlaşılmış hedefleri içerir. SPE’nin proje sahibi dışındaki
bütün ortakları C197-2008’i imzalar. C197-2008, SPE’nin proje sahibi
olmayan ortaklarının projenin tasarım ve inşasını bitirmeleri için gereken
hizmetlerinin şartlarını tanımlar. Proje sahibi olmayan ortakları belirgin
hizmetleri; C195-2008’in Hedef-Maliyet değişikliği bölümünün bir parçası olan
Entegre Kapsam Hizmetleri bölümünde düzenlenmiştir. Proje sahibi olmayan
ortakların hizmetlerinin değişiminde , proje sahibi olmayan ortaklara direk ve
indirek olarak yaptıkları hizmetin bedeli ödenir/ödetilir. Ayrıca bu anlaşma
proje sahibi olmayan ortaklara kar elde etme olanağı da verir.