You are on page 1of 31

Yapım Yönetimi ve Ekonomisi

2009-2010 Bahar Yarıyılı

MİMARLIK BÜROLARINDA
YÖNETİM II

5 Mayıs 2010
İçerik
1. Mimarlık Bürolarında Finansal Yönetim
1.1. Finansal Sistemler
1.1.1. Muhasebe Sistemleri
1.1.2. Finansal Raporlar
1.2. Finansal Planlama

2. Mimarlık Bürolarında İnsan Kaynakları Yönetimi


2.1. İşgücü özellikleri
2.2. İnsan Kaynakları Yönetiminin temel fonksiyonları

2
MİMARLIK BÜROLARINDA FİNANSAL
YÖNETİM
Finansal Yönetim
Firmanın Amacı
– Kar maksimizasyonu
– Büyümek
– Süreklilik
– Firma Değerinin Artırılması

Finansal yönetim;
– fonların temini
– bu fonların kullanılması ve değerlendirilmesi
– firma değerinin yükseltilmesini dikkate almaktadır.

Finansal yönetim, bu kararları verirken iki temel boyutu dikkate alır:


• Risk
• Beklenen Getiri
Finansal yönetim kararları beklenen getiriyi artırırken, riski de
azaltmalıdır.
4
1. FİNANSAL SİSTEMLER
Neden her mimarlık bürosunun etkin bir finansal
yönetim sistemine ihtiyacı vardır?

– Firmanın faliyetlerindeki etkinlik ve başarı derecesini


ölçmek
– Firmanın hedeflerine ulaşıp ulaşmadığını saptamak
– Geleceğe ait planlar hazırlamak

Gelir Gider

5
Gelir-Gider Denklemi

• Denk bütçe durumu gelir = giderler


• Artık durum gelir > giderler
• Açık durum gelir < giderler

6
Gelirler...

• Mimarlık hizmetlerinden kazanılan tutar


• Firmayı kuran kişiler tarafından yapılan sermaye artırımları
veya firmaya yeni hissedarların katılması
• Yatırımlardan ya da gayri-menkullerden
elde edilen tutar
• Faizlerden elde edilen tutar
• Kiralardan elde edilen tutar...vb.

7
Giderler...
Giderler iki farklı grupta incelenir:

• Direkt Giderler

• Dolaylı Giderler

8
Direkt Giderler...
Doğrudan proje hizmetleri ile ilgili giderler

• Çalışanların maaşları
• Danışmanların maaşları
• Diğer giderler
– Gezi ücretleri
– Telefon ve fax giderleri
– Çıktı giderleri...vb.

9
Dolaylı Giderler...
Doğrudan proje hizmetleri ile ilgili olmayan giderler
(direkt bir proje ile ilişkilendirilemeyen giderler)

• Çalışanların için ayrılan maaş dışı giderler


– Sağlık sigortası
– Çalışanların sosyal sigorta primleri
• Genel ve idari giderler
– Pazarlama giderleri
– Profesyonel eğitim giderleri
– Büronun kira bedeli
– Reklam bedeli
– Vergiler...vb.

10
Dolaylı Giderlerin Hesaplanması...

• Direkt maaş giderlerinin belirli bir yüzdesi


olarak kabul etmek (% 50)

• Direkt personel giderlerinin belirli bir yüzdesi


olarak kabul etmek

11
Kar...
Kar ‘gelirler ve giderler arasındaki fark’ olarak
tanımlanır ve,

– Firma performansının
– Firmanın sürdürülebilirliğinin
– Gelecek için firmanın olası yatırım olanaklarının
değerlendirilmesini sağlar.

12
2. MUHASEBE SİSTEMLERİ
• Muhasebe belirli bir zaman aralığında, bir ticari işletmenin
ticari işlemlerini belgelere dayanarak, çift taraflı kayıt sistemi
kullanarak kaydeden ve raporlayan finansal bilgi sistemidir.

• Muhasebede kayıt birimi ‘para’dır. Türkiye’de TL’dir. Mevcut


sistem tüm dövizlerde ticaret fırsatı vermesine rağmen,
kayıtlara TL girer.

• İki çeşit muhasebe vardır:


• Proje Muhasebesi
• Genel Muhasebe

13
Proje Muhasebesi...
‘Doğrudan projelerle ilişkili olan giderlerin
hesaplarının tutulduğu muhasebe’

Proje ile ilgili dolaylı maliyetler, genelde direkt


işgücü maliyetinin belirli bir yüzdesi olarak bu
hesaba dahil edilir.

14
Genel Muhasebe...

Firma bünyesinde dolaylı


ve direkt tüm
maliyetlerin ve hesap
hareketlerinin tutulduğu
muhasebe

15
3. FİNANSAL RAPORLAR

• Temel Finansal Tablolar


– Gelir Tabloları
– Bilançolar
• Ek Finansal Tablolar
– Satışların Maliyeti Tablosu
– Fon Akım Tablosu
– Nakit Akım Tablosu
– ....
• Yönetim Raporları

16
Gelir Tablosu
• Belirli bir period için firmanın gelir, maliyet ve kar
durumunu aktivite ve operasyonlara göre gösteren
tablolar

• Aylık, 3 Aylık, Yıllık gelir tabloları

• Firmanın karlılık oranı, kişi başı gelir miktarı, dolaylı


maliyetleri gibi konularda genel bilgi elde etme
imkanı sağlar.

• EK 1

17
Bilanço
• Firmanın aktif (alacaklar) ve pasiflerini (borçlar)
gösteren, belirli bir tarihe ait mali tablo

• 3 Aylık veya Yıllık bilançolar

• Bilançolar firmanın nasıl bir sermaye ile işletildiği ve


borçlarını nasıl bir takvimde ödeyebileceği gibi mali
bilgileri içerir.

• EK 2

18
Yönetim Raporları
Firma veya proje yöneticisinin, firmayı
finansal açıdan rahat takip edebilmesi ve
gerekli düzenlemeleri zamanında yapabilmesi
için, firmanın genel mali yapısı hakkında bilgi
veren raporlar

• Vergi raporları
• Alacakların durumunu gösteren raporlar
• Varlıkların durumunu gösteren raporlar...vb.

19
Firmanın Genel Finansal Durumu
Firmanın genel finansal durumunun ifade edilmesi ve
diğer firmalarla kıyaslanabilmesi için tablo ve
raporların yanısıra çeşitli finansal oranlar da kullanılır.

• Firmanın likidite durumunun analizinde kullanılan


oranlar
• Finansal yapı ile ilgili oranlar
• Aktivite oranları
• Karlılık oranları...vb.

20
4. FİNANSAL PLANLAMA
• Hedef ve stratejilerin iş planına
dönüştürülmesi: mali tahminlerin yapılması ve
operasyonel planların hazırlanması
• Gelirlerin tahmini (olası projeler)
• Çalışanların (işgücü) planlanması (direkt
maliyetler)
• Dolaylı Maliyetlerin tahmini
• Beklenen kar oranının belirlenmesi

21
Kar Oranı Belirleme Yöntemleri
YÖNTEM A YÖNTEM B
Beklenen iş yükünün belirlenmesi Kaynakların belirlenmesi ve
ve bunun için gerekli olan bunları destekleyecek gelirlerin
işgücünün hesaplanması hesaplanması
1. Firmanın gelirlerinin hesaplanması 1. İşgücü maliyetlerinin Hesaplanması
2. Personel ihtiyaçlarının belirlenmesi 2. Dolaylı maliyetlerin Hesaplanması
3. Dolaylı Maliyetlerin hesaplanması 3. Kar hedefinin belirlenmesi
4. Kar oranı hesabının yapılması 4. Gelir hedefinin belirlenmesi

5. Ödeme oranlarının belirlenmesi


6. Projenin kar hedeflerinin tanımlanması

7. Firmanın finansal durumunun değerlendirilmesi


8. Hedeflerin tutturulması için gerekli önlemlerin alınması
22
Beklenen Karı Elde Etmek İçin...
• Doğru Müşterilerin ve projelerin seçilmesi
• Proje tekliflerinin müşteri beklentilerine uygunluk kadar,
firmanın kar beklentisini de göz önüne alacak şekilde
hazırlanması
• Proje hedeflerini dikkate alan sözleşmelerin hazırlanması
• Çalışanların gerekli bilgi, beceri ve tecrübelere sahip olması
• İyi bir proje yönetimi uygulaması

23
MİMARLIK BÜROLARINDA İNSAN
KAYNAKLARI YÖNETİMİ
İnsan...

İnsan bir mimarlık bürosunun


en değerli kaynağıdır.

• Tecrübe
• Müşteri ilişkilerinde süreklilik
• İşi sahiplenme oranı (sadakat)

25
İşgücü Özellikleri

• İyi eğitimli
• Projenin karar verme aşamasında da rol almak
isteyen
• Çok uluslu/çok kültürlü
• Teknolojiyi yakından takip eden
• İş değiştirme potansiyeli yüksek

26
İyi bir İK Yönetimi...

• Esnek çalışma saatleri


• Yarı zamanlı iş olanağı
• Yeni teknolojilerin kullanımı ile çalışma şartlarında
kolaylık
• Grup çalışması imkanı
• Kültürel farklılıkların farkında olma
• Sürekli eğitim imkanı
• İş etiği...vb.

27
İK Yönetiminin Fonksiyonları
Temel Fonksiyonlar

• Yeni Personel Alma (Tam zamanlı/Yarı zamanlı)


• Oryantasyon
• Çalışan haklarının tanımlanması
• Ücret Politikasının belirlenmesi
• Yasal yükümlüklerin belirlenmesi

28
Yeni Personel Alımı
• Firmanın gelecek projeler için ihtiyaç duyduğu işgücünün ve
mevcut durumun değerlendirilmesi
• Mevcut personelin çalışma kapasitesinin artırılması/yeni
personel alınması kararı
• İhtiyaç duyulan personelin sahip olması beklenen bilgi ve
becerilerin tanımlanması
• Alınması düşünülen personelin çalışma koşullarının
belirlenmesi
tam zamanlı/yarı zamanlı,
geçici/sürekli,
mezun/stajer,
sözleşmeli/maaşlı...vb.

29
Personel Seçimi
• Doğru personelin seçilmesi için iş tanımının
doğru yapılması
• İşin duyurulması
• Gazete ilanları
• Üniveristelere yapılacak duyurular
• İnsan Kaynakları firmaları
• İş ve işçi bulma kurumları
• İnternet üzerinden çalışan insan kaynakları siteleri...vb.

30
Oryantasyon

• Amaç: Yeni alınan personelin çalışma


ortamına, proje ekibine ve üstünde çalışacağı
projeye adapte olması
• Yöntem: Belirli bir süre için deneme süresi
• Karar: Sürekli personel olarak işe
başlaması/İşten ayrılması

31