You are on page 1of 9

YAPIM SÜRECİNDE KİLİT YÖNETİM

ALANLARI

SÖZLEŞME YÖNETİMİ

Mustafa Küstür 020060001


Nida Pekcan 020060109
SÖZLEŞME YÖMETİMİ KAVRAMI

İnşaat Projelerinde, çıkabilecek problemleri engellemek , yanlış yorumları


ortamdan kaldırmakla mümkün olur. Sözleşmenin doğru uygulanması, doğru
yorumlamayı gerektirir. Yapım aşamasında sözleşme hükümlerinin doğru
yorumlanması bir çok problemin oluşmasını engeller. Sözleşme yönetimi
sürecinin en temel hizmeti sözleşmenin doğru yorumlanmasıdır. Sözleşme
yönetimi, sözleşme hükümlerinin tam ve doğru olarak anlaşılması ve bu
hükğmlerin dah asonra tyaraflar arasında çıkabilecek uyuşmazlıkların en aza
indirgenmesi amacı ile yapım aşamasında uygulanmasıdır. Yani uygulama
aşamasında çıkabilecek uyuşmazlıklara çözüm üretme sürecidir. Çözüm
üretiminde dokümantasyon kullanılarak mümkün olduğunca
nesnelleştirilmeli.
Tasarım ve sözleşme aşamasında başlayan dökümantasyon süreci yapım
aşamasında da sürer. Gerekli dökümantasyonun yapılması projenin
kontrolünün en temel şartıdır. Yapım aşamasında dokümantasyon gerektiren
durumlardan bazıları aşağıdaki gibidir.

- İşe başlama emri


- İş programı izleme raporu
- Proje maliyet raporu
- Sözleşme durum raporu
- Nakit ekışı raporları
- Hakediş raporları
- Kalite kontrol hizmetleri
AIA yaklaşımlarına göre , bir inşaat projesinin başarılı yönetiminin 3 temel
bileşeni vardır :
1. İyi hazırlanmış doküman grubu ; doğru ,tam, iyi koordine edilmiş, açık
bir şekilde planlanmış ve tanımlanmış dokümanlar
2. Dokümanlarda belirtilen her işe ve her seferinde sözleşme şartlarının
uygulanması kararı
3. Ticari ilişkilerin iyi değerlendirilmesi; ticari katılımcıların eğitim ve
uzmanlıklarının bilinmesi
bir projenşn başından sonuna kadar bu bileşenlerin yerine getirilmesi;
bı temel şartları gözetecek bir sözleşme yönetimini gerektirmektedir.
Yine bu kurumların yaklaşımına göre bir projenin mal sahibinin
amaçlarına uygun tamamlanmasının 5 bileşeni vardır.
1. Tasarım ve dökümantasyon
2. Sözleşme düzenlemek
3. Yapım yönetimi
4. Yapım
5. Sözleşme yönetimi
Sözleşme yönetiminin içeriği, malş sahibi - yüklenici sözleşmesine göre
şekillenmektedir. Burada belirtilen kurallar ve açıklamalar aslında sözleşme
yönetimi esnasında ele alınacak konulardır. Yani sözleşmede belirtilen her şey
sözleşme yönetiminin içeriğini oluşturur. Bu durumda sözleşme yönetiminin içeriği
özetle şöyledir:
- mal sahibine projenin ilk oluşum safhasında rehberlik etme,
-sözleşme dökümanlarına hakim olma ve yapım aşamasında gerekli
dökümantasyonu sürdürme
-yapımın gerektirdiği kanunlara hakim olma,
-tüm proje tasarım ve planlama sürecini yakından takip etme,
-sözleşme yorumlama,
-sözleşmesel uygunluğun kontrolü için şantiye ziyaretleri yapma,
-kontrol dahilinde yapılan işin kalitesini kontrol etme,
-çıkabilecek değişiklikleri kontrol etme ve karar verme,
-yüklenici performansını; zaman ve maliyet açısından kontrol etmektir.
Bu bilgiler doğrultusunda projenin dönemsel kararlarını almak sözleşme
yönetiminin içeriğinde yer alır. Bu kararlar sözleşme şartlarına bağlı olarak aşağıdaki
gibidir:
-tamamlanmış işleri onaylamak, uygun olmayanları geri çevirmek
-hakediş ödemelerini onaylamak
-eksik işleri belirlemek
AIA yaklaşımına göre sözleşme yönetimi kavramı

AIA’e göre sözleşme yönetiminin her projeye uyarlanabilecek bir sistemi, planı ya da
konfigürasyonu yoktur. Proje değiştikçe sözleşme yönetimi programı da
değişmektedir. Genellikle müşteri kararına ve isteklerine bağlı bir süreçtir. Mal
sahibinin isteğiyle sözleşme yönetimi uygulanır ya da uygulanmaz. AIA standartları bu
karardan sonra devreye girer. Bu yaklaşıma göre; proje hedeflerinin gerçekleşmesi,
mal sahibi ve yüklenici sözleşmesinin açıklığına ve sözleşme hükümlerinin doğru
anlaşılıp uygulanmasına bağlıdır.

sözleşme yönetiminin kartılımcıları:


-tasarım profesyonelleri
-yapım yöneticileri
- hükümet yetkilileri
-yükleniciler
-ürün imalatçıları
Projenin başarılı bir şekilde tamamlanması, bu süreçlerinin verilerinin doğru
değerlendirilmesine bağlıdır. sözleşme yönetimiayrı bir süreç olarak tüm süreçlerinin
verilerini inceler, kontrol eder ve kullanır. Yani ; sözleşme yönetimi, ayrı bir disiplindir,
zaman planlama , maliyet planlama , yönetim ve başka bilgi alanları ile bağlantılı olarak
yapım sürecini yönetmektedir. Sözleşme yönetimi bu hizmetlerin toplamıdır.
Bu durumda; sözleşme yönetimi:
1. İlk müşteri ilişkisinde ; bir pazarlama aracı
2. Mal sahibi, yüklenici ve tasarım profesyonelleri arasındaki sözleşmede; bir rehber
3. Malzeme seçimi için; bir içerik
4. Maliyet verilerinin değerlendirilmesi için ; bir kaynak
AIA yaklaşımna göre sözleşme yöneticisinin görevleri
yapım aşaması- inşaat sözleşmelirnin yönetimi
1. yapım aşaması, inşaat sözleşmesinin anlaşmasının yapılması ile ve tasarım
profesyonelinin sözleşmeye bağlı olarak bu hizmeti vermeyi kabul etmesiyle başlar ve
yükleniciye son ödeme yapıldığında biter.
2. diğer yandan sözleşme dökümanlarında belirtildiği gibi; tasarım profesyoneli
sözleşme yönetimini; AIA dökümanlarına uygun olarak ve burada yer alan Genel İnşaat
Sözleşmesi şartlarına göre belirtilen süreye göre gerçekleştirilecektir.
3. tasarım profesyoneli yapım aşamasında mal sahibinin bir temsilcisidir ve mal sahibi
ile birlikte danışmanlık yapar. profesyonel, sözleşmede belirtildiği üzere mal sahibinin
otoritesine sahiptir.
4.tasarım profesyoneli gerekli aralıklarla şantiye ziyaretleri yapar. Gelişmeleri ve yapılan
işin kalitesini vew işin sözleşme dökümanlarına uygun olup olmadığını takip eder.
5.tasarım profesyoneli, yapım şartlarından, metotlarından, tekniklerinden ve yapıl
usüllerinden sorumlu değildir. Sadece yüklenicinin ve alt yüklenicilerin yaptığı işin
sözleşmeye uygunluğunu takip eder.
Yurt, A., 2005. Sözleşme Yönetimi
www.kik.org
www.aia.org