You are on page 1of 7

Juli 2010

Beste vrienden van NIÑOS de la LUNA

NIÑOS de la LUNA bestaat dit jaar 5 jaar en


we zijn van plan hier een groot feest voor te
geven. Zet het laatste weekend van november
alvast in je agenda, want dit zal een zijn om
nooit te vergeten .... Ondertussen hebben wij
een nieuw jongste lid van NINOS de la
LUNA, Karen is bevallen van een flinke
dochter. Wij wensen moeder en dochter veel
geluk en plezier.

Dit jaar worden de nieuwe samenwerking


besproken met de verschillende projecten.
NIÑOS de la LUNA heeft beslist om met 2
projecten verder in zee te gaan. PURIRISUN
en SACHAHUASI. Uit de ervaring van de
voorbije jaren hebben we besloten om de
bestaande projecten verder te zetten en uitbreidingen aan toe te voegen. In deze
nieuwsbrief laten we het project SACHAHUASI aan het woord.

Joeri is op 14 juni vertrokken richting Peru voor werkbezoek van 2 maand om alles
grondig te kunnen evaluareren en de nodige stappen te zetten voor een verdere
samenwerking. Annelies gaat de verschillende projecten bezoeken in september.

1
NIÑOS de la LUNA organiseerde op zaterdag 5 juni “wij vragen je de kleren van het
lijf” quiz. Hartelijk bedankt aan alle vrijwilligers voor hun hulp. Niet minder dan 36
ploegen hebben gestreden om onze 5de quiz te kunnen winnen! Bedankt aan Lejo voor
alle voorbereidingen en voor een prachtige quiz.

Veel leesplezier

Het NIÑOS de la LUNA team

Marieke, Annelies, Joeri, Karolien en Karen

2
SACHUASI

Sachahuasi is een ecologich project dat sinds 2008 gesteund wordt door NIÑOS de la
LUNA op 2 gebieden; ecologisch educatie en sinds 2010 het studiebeurs project voor 5
jongeren.

Ecologische week in het middelbaar Jose Carlos Mariategui


(Palma Real)

Eind april ging de eerste ecologische week van het jaar 2010 in het middelbaar in Palma
Real door.
Dit jaar werd het anders aangepakt en besteedden we een volledige dag aan elke graad,
de ervaring van het vorige jaar in gedachten.

De “charlas” of toespraken verliepen vlot in elk jaar. Sachahuasi had boekjes gemaakt
om aan de leerlingen uit te delen om deze milieules wat vlotter te laten verlopen. Die
vielen in goede aarde en zorgden dat de leerlingen goed bij de les bleven.

In het 1ste jaar werden affiches getekend over een bepaald milieuthema. De leerlingen
deden goed hun best op de affiches, gemotiveerd door de prijs die aan de beste affiches
zou gegeven worden. In juni zullen, tijdens de opvolgdag van de ecologische week, de
prijzen uitgedeeld worden en de affiches opgehangen worden op strategische plaatsen in
het dorp.

In het 2de jaar werden er 3 activiteiten georganiseerd.


De compost van vorig jaar werd gerepareerd en gevuld. De leerlingen kregen tijdens de
milieules wat meer uitleg over het maken van compost (en een boekje met informatie)
zodat ze, indien geïnteresseerd, het thuis ook eens kunnen proberen.

Er werden extra vuilbakken geïnstalleerd. Drie cilinders werden aangekocht en in de


helft doorgesneden om wat kleinere vuilbakken te maken die gemakkelijker te dragen
zijn. De vuilbakken werden door de leerlingen enthousiast geschilderd.
Met een deel van het 2de jaar werd een video voorbereid. De leerlingen bereidden tijdens
de schooluren het thema, plaats en dialoog voor

Het filmen zelf verliep uiteindelijk vlot (weliswaar op het niveau van het 2de jaar, op het
niveau van 12-14-jarigen) en we kregen hulp van leerlingen van andere jaren die ook
wilden meedoen.
De film zal geëditeerd worden en op een oudervergadering of op school in de klassen
laten gezien worden.

3
In het 3de jaar werden toespraken voorbereid voor op de oudervergadering en voor de
radio. De 75 leerlingen werden in 6 groepen onderverdeeld waarover de 3 themas
(water, ontbossing en branden) verdeeld werden. De ene helft zou voor de
oudervereniging spreken, de andere helft voor de radio.

In het 4de jaar werd een nieuwe groententuin aangelegd. De leerlingen kregen tijdens de
milieules wat meer uitleg over het maken van een groententuin (en een boekje met
informatie) zodat ze, indien geïnteresseerd, het thuis ook eens kunnen proberen. De
activiteit verliep vlot en de leerlingen deden goed mee.
Er werd een plaatsje gezocht dat wat dichter tegen de composthopen aanlag zodat het
onkruid daar in gegooid kon worden en de compost later in de groententuin kan
gebruikt worden. Het was een spijtig voorval dat de verantwoordelijke leerkracht de
leerlingen niet goed over de nodige materialen had geïnformeerd zodat er op de dag zelf
materialen en werktuigen tekort waren om de tuin aan te leggen. Zo liep het werk wat
vertraging op omdat de leerlingen thuis (voor zover ze niet te ver woonden) materialen
moesten gaan halen. Toch kregen we alles nog op dezelfde dag af omdat de leerlingen
heel goed meewerkten, zij het dat ze soms een duwtje in de rug moesten krijgen. De
tuin werd iets kleiner dan gepland door het tekort aan organisch materiaal maar alle
technieken werden uitgevoerd.

In het 5de jaar werd de nursery voor de bomen onderhouden en werden er nieuwe bomen
geplant. Ook hier hadden de meeste leerlingen vergeten materialen mee te brengen.
Daardoor werd het werk beperkt tot het klaarmaken en vullen van de zakjes en werden
er maar een deel van de zakjes beplant. De leerlingen zouden tegen de volgende week
zaadjes meenemen en er werd een datum vastgelegd om terug te komen om de zakjes te
beplanten.
De bomen van vorig jaar waren goed gegroeid, een deel had het niet gehaald en werd nu
vervangen. De meesten hadden echter last van droogtestress en moesten dringend
geïrrigeerd worden. Daarom werd er voor het 5de jaar een schema opgesteld voor het
hele schooljaar waarbij de leerlingen in groepen van 2 moeten irrigeren gedurende een
week.

 Extracurriculaire milieu-activiteiten

a) Afvalwedstrijd

Ook dit jaar gaat de afvalwedstrijd door. De leerlingen worden er weer toe aangezet om
plastiek flessen te verzamelen waarvoor zij betaald worden en ook een prijs kunnen
winnen. Ook kunnen ze batterijen verzamelen en prijzen winnen. De directrice stelt
gelukkig een opslagplaats ter beschikking zodat het plastiek in groot aantal kan
opgestapeld worden vooraleer het vervoerd wordt naar Chahuares of rechtstreeks naar
de opkoper.

4
b) Ecologische politie

Tijdens de ecologische week werden er verkiezingen georganiseerd in elke klas om een


ecologische politie te kiezen. In totaal werden er 10 polities verkozen over heel de
school. Deze ecologische politie moet toezien op het goed gebruik van de vuilbakken en
kan boetes uitschrijven (die Sachahuasi heeft laten afdrukken), niet alleen aan de
leerlingen maar ook aan leerkrachten, directeurs en andere mensen die zich op de
terreinen van de school bevinden. De boetes zullen dienen om de klaskas van de politie
die de boetes uitschrijft te spekken zodat de leerlingen op het einde van het jaar een
klein feestje kunnen houden.Dat houdt de motivatie er wat in.

In Peru hangt overal een ceremonie aan vast. Zo moest ook de ecologische politie heel
het proces doorlopen. De leerlingen werden tijdens de ochtendformatie naar voren
geroepen om hun lint te ontvangen (donatie van Sachahuasi). Eigenlijk is het geen lint
maar een gevlochten koord, hetzelfde soort koord als de schoolpolitie heeft, alleen in
het groen. Dit koord moest opgespeld worden door de ter plaatse benoemde meters of
peters. Het toeval wilde daarenboven dat juist die dag, de vredesrechter op school was
zodat die ineens de eedaflegging mocht doen. Pas dan waren de polities klaar om hun
werk naar behoren uit te oefenen.

Elke school heeft een schoolpolitie die erop toeziet dat de orde in de klas en de
speelplaats behouden wordt of de leerkrachten helpt tijdens de formatie de leerlingen in
het gareel te houden. Elke klas heeft zo 1 of 2 leerlingen die elk een rood of gouden
koord dragen over hun uniform dat hen onderscheidt van het “gewone volk”. Ze hebben
ook een houten - wit met rood geschilderde - stok bij zich om hun woorden wat meer
kracht bij te zetten, een stok die ze dikwijls maar al te graag te pas en te onpas
gebruiken.

c) Ecologische club

Verschillende leerlingen zijn enorm geïnteresseerd om een ecologische club op te


richten zodat er aan hun wensen tegemoet zal worden gekomen en dit aan de
ecologische weken zal toegevoegd worden. De club zal waarschijnlijk opgericht worden
in juni, tijdens de opvolgdag van de eerste ecologische week.

5
Studiebeurs project

NIÑOS de la LUNA steunt SACHUASI met een nieuw project. We kunnen een aantal
leerlingen van het middelbaar een beurs aanbieden waarbij hun inschrijvingsgeld, hun
maandelijkse bijdrage voor het internaat, hun uniform en hun schoolmateriaal uitbetaald
wordt.
Op basis van de economische situatie selecteerden we een aantal leerlingen in
Chahuares en praatten met de ouders om te weten wat ze ervan vonden. NIÑOS de la
LUNA keurde het project goed maar in de paar maanden die verstreken tussen het
opstellen, indienen en goedkeuren van het project, vonden er weeral veranderingen
plaats.

Yojhan Callapiña Davalos

Zijn mama heeft hem ingeschreven in “La Convencion” in Quillabamba en het


schoolmateriaal aangekocht en we hebben alles volgens ontvangstbewijs terugbetaald.
De ontvangstbewijzen hebben we gekopieerd want ze wou de originelen niet geven.
We wachten nog op het uniform want de school had geen stof meer om nog meer
uniformen te laten aanmaken zodat de aankoop van het uniform iets voor eind maart zal
zijn.

Alexander Valencia Aguirre

We hebben Alexander ingeschreven in het internaat in Chahuares en kochten het


grootste deel van het schoolmateriaal (er ontbreken nog een paar dingen die niet
beschikbaar waren in Quillabamba). Het uniform is besteld en zal eind maart opgehaald
worden.

We namen deel aan de eerste oudervergadering en ondervonden tegenstand van de


directrice die het niet kunnen vond dat we de verantwoordelijken voor de studies van
die leerlingen zouden worden. Uiteindelijk besloten de ouders dat de directie daar geen
zeggen over had en konden we Alexander normaal steunen en op zijn studies toezien.

6
Reyna Arteaga Ttito

We schreven haar in in het internaat van Chahuares en namen net als bij Alexander deel
aan de eerste oudervergadering.

Toen we het uniform en het schoolmateriaal wilden gaan aankopen, deelde de moeder
ons mee dat ze geen steun meer wilde. We kregen te horen van andere personen dat ze
onder druk zou gezet worden door de directrice.

Nayda Quispe Chile

Het duurde lang voordat we dit jaar de ouders van Nayda konden spreken omdat ze heel
afgelegen wonen en een tijdje weg waren in de vakantie. Toen we half maart de vader
spraken, vertelde die ons dat ze onze steun niet meer wilden. Hij had Nayda al
ingeschreven en ze zouden zelf wel voor alles zorgen. Een week later echter zagen we
Nayda als verkoopster langs de rand van de weg zitten tijdens schooluren. Ze zei dat
haar vader haar pas in april zou gaan inschrijven maar tegen ons had hij al gezegd dat ze
al ingeschreven was. Het ziet er naar uit dat ze niet meer zal kunnen gaan studeren dit
jaar en we kunnen de ouders spijtig genoeg niet dwingen.

Er gaan roddels in het dorp rond, verspreid door de directeur van de lagere school en de
directrice van het middelbaar, dat we de kinderen steunen omdat we ze zullen
meenemen naar het buitenland. Daardoor krijgen sommige ouders schrik en willen niet
meer dat we hun kinderen steunen.

Er is echter een vader in Illapani (een dorp tussen Chahuares en Palma Real) die op de
oudervergadering van het internaat had gevraagd of er nog meer studiebeurzen waren
want dat hij het wel kon gebruiken. Hij heeft ook een dochter in het internaat. We
willen met die ouder gaan praten om de studiebeurs van Nayda naar hem en zijn dochter
over te hevelen.

Indien jullie meer informatie wensen, aarzel niet en stuur een mailtje naar

info@ninosdelaluna.be

Tot binnenkort met verslag live uit Peru

Het NINOS de la LUNA team

Related Interests