You are on page 1of 12

Kaniyadha Manamum Undo written by VPR

கனியாத மன உ ேடா

பாக - பதிைன

"அடேட க பனாவா? வா வா", எ டைர மணி வாச எ - ைம னிைய


எதி பா காத ெதானி ர ெதளிவாக ேக ட .

அைத ேக ட க பனா விள க விதமாக ைகயி இ த ைபைய கா ,


"இ ைன ச கடஹர ச தியா . அ மா ெச த பலகார க எ லா உ க
ெகா வி வ ர ெசா னா க", எ றி வி ைபைய ேமைச
மீ ைவ தா .

Quarantine officer ேபால ச ேதகமாக அ த ைபைய திற பா தா , ப ல வித


உயர தி அகல தி ட பா க ைபயி எ பா த . "ச கடஹர
ச திய எ லா உ க மா ெகா டா வா களா?", அ ைத எ ெசா ல வராம
உ க மா எ ற அளவிேலேய ப கஜ மாைவ நி தினா .

இைத விவரமாக கவனி த க பனா, ஒ அம தலான னைகைய அளவாக சி தி,


"இ வைர ெகா டா னதி ைல. ஆனா , எ ேனாட க யாண ந ல ப யா
நி சயமானதி இ தா மாாியா தா ம கா தா எ லா ெபா க
ேபா இ கா க அ மா. ஆனா, நா அ காக ம உ கள பா க வர ல .
அ மா ெசா னா க கனி அ கா நீ க க யாண ெச க ேபாறதா. அைத
ேக என ெரா ப ச ேதாஷ . அதா ேந ல பா உ க வா
ெசா ேபாக வ ேத . கனி அ கா ட ேபா ேபா ேட . அவ க
எ கல, ேவைலயா இ கா கேளா எ னேவா"

க பனாவி மன நிைற த க மல த வா ைத ேக ட வச ,அ மனதி


இ ஒ உ சாக ெபா வைத உண தா . ெவ நா க பிற க யாண
- மைனவி எ கிற வா ைதகளி ஒ எதி பா கல த ஆ வ ெந ைச நிைற த .
வா தி ந றி ற வாைய திற த ேபா , க பனாவி ைக ேபசி ராக
ஆலாபைனேயா த ைன கவனி க ெசா அைழ த .
All rights reserved by the author. No part of this story shall be copied, distributed or reproduced
electronically or otherwise. Originally published in www. Amuthas.4u.wordpress.comPage 1
Kaniyadha Manamum Undo written by VPR

அைழ பவ ெபயைர திைரயி பா த க பனா, "கனி அ கா தா ேப றா க.


பி ேத இ ைலயா? அதா ....ஹேலா அ கா, எ ப இ கீ க?",

"ஒ ... நா ந லா இ ேக . நீ எ ப இ க மா க யாண ெபா ேண!"

"அ கா, நா பரா இ ேக . நா ம மா க யாண ெபா . நீ க


தா . அ மா எ லா விவர க ெசா னா க. ெரா ப ச ேதாஷ அ கா.
அ தா அ ப ட ன நீ க ம ேப சி லாம வ த ேம நா இைத
எதி பா தி க , இைத ெசா ேபா அ தா க ைத நீ க பா க ேம
அ கா, ஒேர சிாி தா ேபா க", ெவ க தா க, வச அவசரமாக க பனாைவ
அட க ப டா , "ேஹ! சாியான வா நீயி!! நீ க ெர ெப ேபசி கி
இ ேபா , எ ைன எ இ கற?", எ றா ச ேதாஷ தி வ த
ெபா யான அத ட எ ெதளிவாக கா ெகா த .

ஆனா கனியி ர , அ த ச ேதாஷ , உ சாக எைத கா டாம , கறாராக


இைட ெவ ய , "க பனா அெத லா ஒ மி ல. உ க மா, உ ைன உ க
அ தா க யாண ெச ைவ க நிைன ெபா ேக டா க ேபால......",
எ ெதாட கி அ நட த விவர கைள எ த இைட ெசா க க இ லாம ,
வாிகைள மா றாம ெமா தமாக விலாவாாியாக விள கினா .

க பனா திைக ேபா ஒ ேபசாம கனி ெசா வைத ேக


ெகா தவ , ஏமா றமாக ைக ேபசியி ெதாட ைப தா . ேக வியாக
பா த வச திட , "உ க ெர ேப இ கிற க யாண ேப மா
தானாேம. எ க அ மாைவ சமாளி க தா ெசா னீ களா . என ஆன
க யாண ஆன நீ க பிாி சிடலா ேபசி வ சி கீ களா . அ மா
ெதாிய ேவ டா ெசா ன க...... அ தா ,எ ன ேவணா நிைன ேகா க.
நீ க கனி அ கா நிஜமாேவ ஒ தைர ஒ த வி பறீ க நிைன ேச .
க யாண ெச க ேபாறீ க ச ேதாஷ ப ேட ", ஏமா றமாக ெசா
தா க பனா.

All rights reserved by the author. No part of this story shall be copied, distributed or reproduced
electronically or otherwise. Originally published in www. Amuthas.4u.wordpress.comPage 2
Kaniyadha Manamum Undo written by VPR

வச ஒ ெபாிய ஐ ெப 'ஐ தைல ேம ைவ படாெரன ேபா


உைட ேபால இ த .அ ஒ சமாளி காக, க பனா டனான தி மண ைத
தவி பத காக எ ெதாட க ப டதாக இ தா , கனி டனான தி மண
ெதாட எ றஎ ண இனி க இனி க எதி பா ைப உ டா கியேத!

அவ ஒ ேமவா ேதா றவி ைல? அ மனதி இ உ ைமயாக இ க


டாதா எ ற ஆைச இ ைலயா? என வ தி சலன ளி ட இ ைலயா?

ேந அ ேக ப க நி ேபசின ேபா , இனி பா க வராேத.... அதிக ப ச


ந ாிைம ெகா டாடாேத எ அவ ெவ வி ட ேபாேத இைத
எதி பா தி கேவ ேமா!!!

மனதி சலன ைத உ டா கியவளா நிராகாி க ப ட ஏமா ற ேதா


அவமான ேதா பதி ஒ ெசா லாம , க பனாைவேய பா தி தா .
அத ேம ேபச ஒ மி ைல எ ப ேபால, க பனா ப யிற கி ெவளிேய ெச
ெகா தா .

ைக ேபசியி ெதாட ைப த கனிெமாழி, "உன ம எ ேம ளியாவ


வி ப இ தி தா அ த ச ேதாஷ ைத ைரேயறி ெகா ழ க
ேபா டாவ ஊெர லா ெசா இ ேப . ஆனா , வ ஷ னா
உ னா நா ப டஅ ,இ அ மன வைர வ .இ ெனா அ ைய
எ னா தா க யா ", எ நிைன த ப , அ ைறய தின தி ேவைலகைள
கவனி க கைட கிள பினா .

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

வச ட ேபசிவி தி பின க பனா, அ ேக அ மா ெதாைலேபசி


கா மாக இ பைத கவனி அதிக ச த வராத ப உ ேள ெச றா . சில
ெநா களி , எதி ைனயி ெதாட கிைட க ெப , ப கஜ மா ேபச ெதாட கி
இ தா .

All rights reserved by the author. No part of this story shall be copied, distributed or reproduced
electronically or otherwise. Originally published in www. Amuthas.4u.wordpress.comPage 3
Kaniyadha Manamum Undo written by VPR

"ஹா ... கனிெமாழியா? ஹ பா, எ தைன ேநரமா உன ைர ப ணேற


ெதாி மா? ைல கிைட கேவ இ ல. ஒ .... ேவற யாேராட ேபசி இ தியா? சாி
சாி.... அ பற க பனாைவ மா பி ைள கார க ெபா பா க வர ந ல
நா ேஜாசிய கி ட ேக வ ேட . நாள ைன ந ல நாளா இ கா .
அ ைன ேக வ ெபா பா க வ ர ெசா லலா நிைன கிேற . நீ
அ ைன ாீயா வ ேகா. சாியா?"

இ தைன ேநர க பனாவிட கறாராக வச த ைன தி மண ெச


ெகா வதாக ப கஜ மா நிைன தி ப ப றி உ ைம நிைலைய ெசா ன
கனிெமாழியா , ப கஜ மாவிட க பனாவி தி மண ஏ பா இ ஒ கி
ெகா ள எ த காரண ெசா ல யவி ைல எ கிற உ ைம ாி த . ெம ல,
" ..... சாி, நாள ைன தாேன. எ லா ேவைலகைள ஒ கி வ சிடேற .
ெகௗாிைய பா க ெசா டேற . ட ைண எ ைடய அ ைதைய வ
பா க ெசா லேற ", எ ஒ த ெகா தா .

பாவ , ஏ பா ெச உ சாக தி , ப கஜ மாவி நிைல ெகா ளவி ைல.


"உன அ ைத இ கா களா? ெசா லேவ இ ைலேய. எ க இ கா க?", எ
விசாாி க,

ெவ ள தியாக வர ேபா ஆப ைத உணராம , "ஆராதனா, சஹானா ல


இ கா க. ெரா ப வ ஷமா அ ேக தா இ கா க", எ தகவ அளி தா .

"சாி, ஆராதனா எ கிற தாேன மா பி ைளேயாட அ கா. உ ாி இ கா


எ றா அ த ெப ெப பா க வ வா இ ைலயா?"

"ஆமா . அேத ேபால, ஆராதனா க யாண ெச தி ப ெசா த மாமா ைபய .


அதாவ , ஆன ைடய அ மா பவானி ஆ யி அ ணா அ ணி. அ னால,
ெப பா க அவ க வ தா வரலா ", ைதய நா , தா அ ேக
ெச றி த ேபா , அவ க ேபசி ெகா ததி இ ஊகி தைத ெசா னா .

"ஒ ..... அ ப யா? ெரா ப ச ேதாஷ . அ ேபா, நா ஒ வா ைத அவ கைள

All rights reserved by the author. No part of this story shall be copied, distributed or reproduced
electronically or otherwise. Originally published in www. Amuthas.4u.wordpress.comPage 4
Kaniyadha Manamum Undo written by VPR

ேந ல பி டேற . அ தா ெகௗரவமா இ . அவ க ேபா ந ப ,அ ர


ெகா "

"அ ர எ ? ேபா ந ப ேபா ேம! இ க", எ ெசா ேபா ந ப 'ைர


ெகா தா .

"சாி, நா அ ற ேப ேற "

ெதாைல ேபசியி இைண ைப த ப கஜ மா, சிறி ேநர ெநாி த வ


ேயாசைனேயா ெமளனமாக உ கா தி தா . ேவைல ெச ல தயாராகி
ஹா வ த க பனா அ மாைவ இ த நிைலயி பா வி , "எ ன மா
பலமான ேயாசைன? எ த ேகா ைடய பி க தி ட ேபாடறீ க ?", எ றா
ேக யாக.

"ேகா ைடெய லா பி க ேபாறதி ைல. ஆனா , ஒ ேயாசைன ஓ ேட இ .


இ த கனிெமாழி, இ ைன அவ அ ைதைய நா பா கிறைத த கிற மாதிாி
இ த .ஒ ேவைள மா பி ைள இ அவ க விஷய ைத கனிேயாட
அ ைதகி ட ேபசைலேயா எ னேவா! அ ைத ெதாி சா எ ன ெசா வா கேளா
எ ேயாசி கிறாேளா எ னேவா!! நா ேவணா அவ க சா ல கனிெமாழிேயாட
அ ைதகி ட ேபசலாமா ேயாசி கிேற "

அதி சியாக, "அ மா, நீ க மா இ க மா. கனிெமாழி அ கா அவ க


அ ைதகி ட எ ேபா ேபச ெதாியாதா! அெத லா நாம தைலயிட டா .
ந ம உதவி ேவ னா அவ க வ ேக பா க. அ ேபா பா கலா ",
கனிெமாழி இ ேபா தா எ லாவ ைற அ ேவ ஆணி ேவறாக
பிாி ைர தி ததா , க பனாவி அ மாவி ேயாசைனைய ேக ட
பகீெர ற .

ர ாி டவசமாக, இ ேபா தா ப கஜ மாவி அவ ைடய ேயாசைன சாி எ


தீ மானமாகி, "நீ ேபசாம இ . எ லா என ெதாி .உ ேனாட க யாண ந ல
ப யா நட க நா ேக ெகா ேட எ கிற ஒேர காரண காக

All rights reserved by the author. No part of this story shall be copied, distributed or reproduced
electronically or otherwise. Originally published in www. Amuthas.4u.wordpress.comPage 5
Kaniyadha Manamum Undo written by VPR

அைல (!) திாி (!!) மா பி ைளைய க பி சி கா(!!!) அவ நாம ைக


ெகா க ேவ டாமா? தவிர, உதவி ேவ ேக அ க பற ெச யறைத விட,
நாேம அவ க நிைலைய ாி கி ேக காமேல ெச ய .அ தா நிஜமாேவ
உதவி ெச யற ", எ றா அத டலாக.

"வ .... அ மா......"

"ெசா ேற இ ல. எதி எதி ேபசறைத நி . எ லா நா பா கேற .


நீ ஒ வாைய திற காேத. ெசா ேட ", அதிகாரமாக மகளி வாைய
அைட தவ , ம ப ெதாைல ேபசிைய எ தி தா .

வாச வ த க பனா, க ம சிர ைதயாக, ைக ேபசிைய எ , "ஹேலா, கனி ெமாழி


அ காவா? நா க பனா தா ேப ேற . இ ேபா தா லஇ ேவைல
கிள பேற . எ க அ மா ெசா லறா க.......", ப கஜ மாவி மிர ட தகவ , ளிவிவர
க கேளா கனிெமாழி ஒ பர பினா .

************************************

"ஹேலா மா பி ைள, ேவைல கிள பி களா? பலகாரெம லா ெகா


வி ேதேன!! க பனா ெகா தாளா?"

"ஹேலா அ ைத. பலகாரெம லா க பனா ெகா தா. நீ க ஏ அ ைத வயசான


கால ல இைதெய லா இ வி கறீ க?, அ கைறேயா விசாாி தா
வச .

"அெத லா ஒ மி ைல. ெகா ச ேநர ைதல தடவி காைல கி வ சி தா


சாியாகி . நா இ ேபா எ பி ேட னா..... நாள ைன ெப பா க
ந ல நா அ ப ேஜாசிய றி ெகா தி கா . அ னால, அ ைன ேக
மா பி ைள கார கைள வ ர ெசா லலா நிைன சி ேக "

"அ ெக ன அ ைத, ஜமா டலா . நா ஆ 'ல ெசா டேற "

"அதா ெசா ல வ ேத மா பி ைள. நா ெசா லற னா நீ கேள

All rights reserved by the author. No part of this story shall be copied, distributed or reproduced
electronically or otherwise. Originally published in www. Amuthas.4u.wordpress.comPage 6
Kaniyadha Manamum Undo written by VPR

ெசா க", எ தி தியாக ெசா னவ , " வ .... மா பி ைள.... நீ க தா


த மக எ கிற தான ல இ த க யாண ெச ைவ க ேபாகிறதா ெசா
இ கீ க இ ைலயா? அ னால, அ க உ க லேய ெப பா க வர
ெசா ட மா?", எ தய கமாக மா பி ைளயி அபி ராய ைத ேக டா .

"அ ெக ன அ ைத, வ ர ெசா க. நீ க இைதெய லா ேக க ேவ யேத


இ ைல. நா தா ஏ கனேவ ெசா ேடேன க பனா எ ட பிற காத த ைக
ேபால "

"ெரா ப ச ேதாஷ மா பி ைள", எ ேம சில நிமிட ேபசின பிற ெதாைல


ேபசிைய ைவ தா .

ெவ ஆவ ட கா தி த கைடசி மகளி தி மண ஏ பா ந ல விதமாக நட க


ேவ ேம எ கிற பரபர பி , ப கஜ மா ஆ திாி வ ைய ெபா ப தா
கிள பிவி டா .

த ெச பவானிைய , அவ மாமியாைர பா ேபசி, ச பிரதாயமாக


அவ க இ வைர நாளன வ க பனாைவ ெப பா க அைழ தா .

அ ேபா ேப வா கி , உ ாிேலேய இ அவ க ெப ஆராதனாைவ


ெப பா க அைழ க இ பதாக ப கஜ மா ெசா ன ேபா , அவ க
ஆராதனா , அவ ட ஆராதனாவி மாமியா மரகத மாமனா தாேமாதர
வர ேபாவைத ெசா னா க .

இைத ேக ட ப கஜ மா, "ெரா ப ச ேதாஷ . ந ல காாிய னா நா ேப இ தா


அ லஇ கிற ச ேதாஷேம தனி தா . ல ேவற யாராவ ெபாியவ க
இ கா களா?"

"பா இ கா க. அதாவ எ க அ மா. ெகா ச உட யாம


ப தி கா க. ஆனா ஆன வர ேபாகிற ெப ைண பா க அவ க
ெரா பேவ ஆவலா தா இ கா க"

All rights reserved by the author. No part of this story shall be copied, distributed or reproduced
electronically or otherwise. Originally published in www. Amuthas.4u.wordpress.comPage 7
Kaniyadha Manamum Undo written by VPR

"ஒ ..... வய ல ெபாியவ க இ கா களா. அ ேபா, நா ைறயா ேந ல அவ கைள


அைழ கிற தா ைற. அவ க அ ர ெகா கறீ களா?",

"அட , உ க அ த சிரம எ லா ேவ டா . நீ க ெசா னதா நாேன


ெசா டேற . அவ க அ ப ஒ ச பிரதாயெம லா எதி பா க
மா டா க", எ பவானி றினா ,

"ச பிரதாய க எதி பா கைல னா அ அவ க ந ல ண .அ காக ெகா க


ேவ ய மாியாைதைய நா ெகா திட இ ைலயா? தவிர, இ த ஒ
ெப தாேன அைலய ேபாகிேற .அ க பற , என ெக ன ழ ைதயா
யா? அவ க அ பா இ தி தா அவ ேச இ ப தா ெச தி பா .
ஒ ெவா த , ெப ந ல மா பி ைள ேவ ஊ ஊரா அைல
திாியறா க. எ ெபா என அ த சிரம எ லா ைவ கைல", எ
பலவாறாக ேபசி பவானிைய கைர , ஆராதனா கவாிைய வா கி
ெகா டா .

===============================

"வண க , நா க பனா ைடய அ மா ப கஜ . நீ க?"

வாச கா டா சியி வ இற கின ப கஜ ைத ஆராதனா ச தியமாக


எதி பா கவி ைல எ றா , வரேவ கம விதமாக, "ஹேலா ஆ ,
நா ஆராதனா. உ ள வா க", எ அைழ தா .

"ஆராதனாவா? ெரா ப ச ேதாஷ மா. கனிெமாழி ெசா இ பா (1)


நிைன கிேற . எ ெப ேணாட நா தனாரா வர ேபாேற. நீ க லா வ எ
ெப ைண ெப பா க வர . நாைள ைன ந ல நா எ ேஜாசிய றி
ெகா தி கா . இ ேபாதா உ க அ மாைவ பா ைய பா ேபசி
வேர ."

"ஒ.... அ ப யா ஆ . வா க வா க உ கா க. இ தா க க ெகா ச ேமா


All rights reserved by the author. No part of this story shall be copied, distributed or reproduced
electronically or otherwise. Originally published in www. Amuthas.4u.wordpress.comPage 8
Kaniyadha Manamum Undo written by VPR

எ ேகா க. ேந தா அ மா ெசா இ தா க. ஒ ந ல நாளா பா


ெப பா க வர . ெப ேணாட ேபா ேடா ஒ ஆன கி ட இ ைல.
நா க எ லா ேம க பனாைவ பா க ெரா ப ஆவலா இ ேகா ஆ ",
உ சாகமாக பதி ெசா ன ஆராதனாைவ ப கஜ மாவி மிக பி வி ட .

"கனி ெமாழி ெசா னா(2) நீ உ க மாமா ைபயைன தா க யாண ெச தி கறதா.


நா க பனா ைடய அ பா ட உற தா . உ ாிேலேய இ கிறதால,
உ க மாமியா , மாமனாைர வ மா. உன பா
இ கிறதாக உ க மா ெசா னா க. அதா அ ப ேய வ ,உ க
எ லாைர ேந ல பிடலா நிைன ேச ."

"க பா வ ேற ஆ .ஒ நிமிஷ இ க, நா ேபா அ ைதய


வேர ",

ச ேநர தி அ ேக வ த மரகத திட உபசாரமாக ேபசி, க பனாைவ ெப


பா க அைழ தவ , எதி பா பாக அ இ பா ைவைய ழ றினா .
யாைரேயா ேத வ ாி , "எ ன ேவ ஆ ?", எ விசாாி த
ஆராதனாவிட ,

"கனிெமாழியி (3) அ ைத இ க தா இ கா க எ ேக வி ப ேட .
அவ கைள அைழ கலாேம எ தா ....", எ தய கின ப கஜ மாைவ
விய பாக பா தன ஆராதனா மரகத .

இேதா பிடேற ... "நீ க றிெய ைற கனிெமாழியி ெபயைர ெசா


னா !!!", எ மனதி றிய ப விைர தா . எ றி
நாக மாைவ ேத ஆராதனா ெச ல, மரகத விய ைப வா ைதயாகேவ ெவளியி
வி டா .

"ஒ.... அ வா, கனிெமாழி (4) எ த மா பி ைள தா இ த க யாண ைத


எ ெச யறா க. க பனா ைடய அ பா இற டதால க பனா க யாண ப றி
நா ெரா ப கவைல ப ேட . அ ேபா, மா பி ைள கனிெமாழி (5) தா
ைதாிய ெசா , அவ க னி க யாண ைத நட தி ெகா கிறதா
ெசா னா க. அேத ேபால, இ ேபா நீ க ெப பா க வர ேபாவ எ ேனாட
த மா பி ைள தா ", றி ெகா ேட இ த ேபா , நாக மா வ
விட,

All rights reserved by the author. No part of this story shall be copied, distributed or reproduced
electronically or otherwise. Originally published in www. Amuthas.4u.wordpress.comPage 9
Kaniyadha Manamum Undo written by VPR

ைக பி, "வண க மா, எ ேப ப கஜ . க பனா ைடய அ மா. உ க,


கனிெமாழி எ க ெபா மாதிாி. அவ னி ஏ பா ெச யற தா
இ த க யாண .....அ ைமயான ெபா க கனிெமாழி (6). இ த சி ன
வய ைலேய எ தைன ெபா ? , கைட ஓ கி ேட இ தா ,ஒ
ேதைவ வ த ேபா தய காம எ ேனாட த மா பி ைள உதவி ெச ய
வ தி டா... ",

"அ ப யா! ேக கேவ ச ேதாஷமா இ க. எ ேபா பா ந ந


ேபசி கி இ காேள இ . அவைள ப றி நீ க ெப ைமயா ெசா லறைத
ேக க ச ேதாஷமா இ . உ க ெப க யாண ேக வி ப ேட .
உ க ெப மாமியாரா வர ேபாகிற பவானிைய, க யாண ெச ேபாகிற
வைர நா தா வள ேத . நா ெபறாத ெபா தா பவானி", நாக மா
அவ ப கி ெப ைம ப ெகா டா .

"கனிெமாழி (7) உ க கி ட ெசா னாளா எ ன ெதாியல, எ த


மா பி ைள..... அதாவ , எ ெபாிய ெபா வ ஷ னால
இற டா. மா பி ைள இ தைன வ ஷ ேவற க யாண ப ணாமேல இ தா .
இ ப ேய தனிமரமா நி வாேரா எ நா ெரா ப கவைல ப ேக .
இ தைன வ ஷ கழி இ ேபா தா இ ெனா க யாண ப ண வி ப
கா யி கா . ெபா ேவற யா மி ல..... கனிெமாழி தா (8)"

"...................", தின நாேள வ தி த கனிெமாழி இைத ப றி ஒ வா ைத


ெசா லவி ைலேய எ நாக மா மரகத விய பாக பா தி தன .

அவ க பதி ெசா லாம இ பைத தவறாக ாி ெகா ட ப கஜ , "ெர டா


தாரமா எ நீ க ேயாசி கறீ க ேபா . எ மா ..... எ த மக
எ கிற காக ெசா லைல, அவ த க மா. ெப டா இற வ ஷ
ஆகி ேவற ஒ ெப ைண நிமி பா த கிைடயா . ைக நிைறய ச பா திய .
ஒ ெக ட பழ க கிைடயா . ெபாியவ க கி ட மாியாைத. ந ல, ெகௗரவமான
உ திேயாக ....."

"ெதாி .... எ க வச ைத ெதாி ...", ஆராதனாவி ர இைடயி


ெவ ய .

மா பி ைளயி ம க யாண ைத மன வ மாமியாேர ெப ேப வ


எ றா , வச தி ந ல ண தி இைத விட ேவ எ கா இ க
மா? நாக மாவி ெப பார ஒ ெந சி இ இற வ ேபால
இ த .

All rights reserved by the author. No part of this story shall be copied, distributed or reproduced
electronically or otherwise. Originally published in www. Amuthas.4u.wordpress.comPage 10
Kaniyadha Manamum Undo written by VPR

க க பனி க, "ேந தா வ தா. ஆனா, ஒ ெசா லைல.....", எ


ெதாட க,

ப கஜ மா அவசரமாக, "கனிெமாழியா (9)ஒ ேம ெசா லைல வ த


படாதீ க. அவ க எ னிட ஒ ெசா லைல. நாேன தா க
ேக ேட . அ க பற தா மா பி ைள ஒ கி டா . அ ேபா ட, கனிெமாழி
(10) வாேய திற கைல. ஒ ேவைள, நீ க ஒ கேளா இ ைலேயா எ கிற
கவைல நிைன கிேற . இ த கால லஇ கிற ஒெரா ைள க மாதிாி,
பா தாம, ெபா பா ெபாியவ க ந ைடய அ மதிைய
ேக கறா கேள, அ ேவ ெப இ ைலயா?"

"நா ...... எ க ெப ணிட ஒ வா ைத ேபசிடேற .....", இத ேம


எ ன ேப வெத ெதாியாம , நாக மா ெமளனமாக,

"ெரா ப சாி. நீ க எ ன ப க, இவ க எ லா ெப பா க வ ேபா ,


நீ க வா க. எ ப ச ப திய மா உ க ெபறாத ெபா ெசா லறீ க.
அவ க க யாண நீ க வர இ ைலயா? அ ப ேய கனிெமாழிைய
(11) ெர ெடா வா ைத ேக க. ஆனா ெவ க ப கி ஒ காம
அ ப எ லா இ ல, ெபாியவ க ெசா லற ப தா ெச ேவ எ ெற லா
ெசா னா, ந பிடாதீ க. மா பி ைளைய ப க ல வ சி கி ேட ேக க. "

"பா கிேற .... ", எ ெபா வாக றி வி , "நீ க உ க ெப க யாண


ேவைலகைள பா க..", எ ெதாட கினவாிட ,

"எ ெபா க யாண ைத தா கனிெமாழி (12) எ நட தராேள!!!", எ


றி வி ,

"க பா, நாள ைன எ லா ெப பா க வ க. எ க த மா .....


உ க மா பி ைள ல தா நட ேறா . இேதா இதா அவ ைடய அ ர .
ஆராதனா, உ க கா கி ட மாமனா கி ட நா ெசா ேன
ெசா . எ லாைர அைழ சி வ மா", எ பல ைற அைழ வி
மகி வாக(!!!) நிைறவாக(!!!) தி பினா .

நாெமா நிைன க ெத வ ஒ நிைன எ கிற இ தா ேபா !

All rights reserved by the author. No part of this story shall be copied, distributed or reproduced
electronically or otherwise. Originally published in www. Amuthas.4u.wordpress.comPage 11
Kaniyadha Manamum Undo written by VPR

அ கனிெமாழியி விஷய தி அவ ஒ நிைன க, அவைள றி


இ பவ க அைனவ ேவெறா றாக நிைன ெகா தன .

இ த ள ப க எைத அறியாத கனிெமாழி க மேயாக தி ஈ பட, அவ


க பனாவிட உ ைமகைள ெசா தி மண ைத ஒ தி ைவ தத லமாக, த
நா கயி றி க ப ட தா தயா எ றினத மைற கமாக எதி மைற
பதி ெகா வி டதாக ெச வச ேசாக கீத பா ன ப இ தா .

இவ க இ வைர ெவ நா களாக ய ேச ைவ க பா ப ட ம மத ,
வா ைகைய ெவ ேபா வால டாி ாிைடய ெம ப றி ேயாசி க
ெதாட கினா .

All rights reserved by the author. No part of this story shall be copied, distributed or reproduced
electronically or otherwise. Originally published in www. Amuthas.4u.wordpress.comPage 12