You are on page 1of 4

แบบฟอร์มเสนอหัวข้อโครงการ

สาขาวิ ชาเทคโนโลยีอินเทอร์เน็ต คณะวิ ทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ชื"อหัวข้อโครงการ (ไทย) ร้านขายสิ นค้าแฟชันออนไลน์


"

ชื"อหัวข้อโครงการ (อังกฤษ) Fashion Shop Online

ประเภทโครงการ

 Electronic Business Project Programming and Software Development


 Network and Hardware System analysis and Database
 Office Automation

ความเป็ นมาและความสําคัญของปัญหา
เนื&องจากปจั จุบนั ร้านขายสินค้าแบบทัวไป& มีขอ้ จํากัด คือ ลูกค้าต้องเดินทางไปซือC สินค้าทีร& า้ น
ภายในระยะเวลาทําการของร้านเท่านันC ทําให้รา้ นค้าขาดโอกาสในการขายสินค้าและเป็ นช่องทางทีม& ี
ต้นทุนในการดําเนินการสูง
ดังนันC จึงได้จดั ทําเว็บไซต์ขายสินค้าออนไลน์ผ่านอินเทอร์เน็ตเพื&อเพิม& ความสะดวกในการจอง
สินค้า สังซื
& อC สินค้า ตรวจสอบราคาสินค้า ตรวจสอบสถานะการสังซื & อC การชําระเงิน เพื&อเป็ นตัวเลือกใน
การเลือกซือC สินค้าและเพิม& โอกาสในการขายสินค้าแก่เจ้าของและทําให้สามารถขายสินค้าได้ตลอด 24
ชัวโมง
&

วัตถุประสงค์ของโครงการ
1. ศึกษาวิธกี ารสร้างเว็บไซต์เกีย& วกับการทําธุรกิจออนไลน์
2. เพื&อจัดทําเว็บไซต์สําหรับการขายสินค้าออนไลน์
3. เพื&อแนะนํารายละเอียดของสินค้าให้ลกู ค้าได้ทราบถึงสินค้าใหม่ๆสินค้าทีข& ายดีของร้านค้า
รวมถึงรายการส่งเสริมการขายของร้านค้าออนไลน์
4. เพื&ออํานวยความสะดวกในด้านการสังซื & อC สินค้า
5. เพื&อลดค่าใช้จา่ ยในการบริหารงาน
6. เพื&อเพิม& ช่องทางให้แก่ลกู ค้าในการทีจ& ะสังซื
& อC สินค้าบนเว็บไซต์ นอกเหนือจากการสังซื
& อC จาก
ทางร้านค้าโดยตรง
7. สามารถออกแบบเว็บไซต์โดยคํานึงถึงความต้องการของผูใ้ ช้บริการ
ขอบเขตโครงการ (ระบุรายละเอียดของเนืCอหาให้ชดั เจน)
1. ระบบสามารถตรวจสอบสิทธิการใช้งาน
- ผูด้ แู ลระบบ
- สมาชิก
- บุคคลทัวไป &
2. การจัดการข้อมูล (เพิม& /ลบ/แก้ไข)
- ข้อมูลผูด้ แู ลระบบ
- ข้อมูลสมาชิก
- ข้อมูลการขายสินค้า
- ข้อมูลรายละเอียดสินค้า
- ข้อมูลการชําระเงิน
3. การรายงานผลข้อมูล
- รายงานผลข้อมูลสมาชิก
- รายงานผลข้อมูลการขายสินค้า
- รายงานผลข้อมูลรายละเอียดสินค้า
- รายงานผลข้อมูลการชําระเงิน

ขัน. ตอนการดําเนิ นงาน

ระยะเวลาในการดําเนิ นงาน (พ.ศ. 2553)


การดําเนิ นการ/กิ จกรรม
เม.ย. พ.ค. มิ .ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค.
1. ศึกษาหาความรูใ้ นเรือ& งการออกแบบ
เว็บไซต์และโปรแกรมทีใ& ช้
2. รวบรวมรายละเอียดข้อมูล
3. นําข้อมูลทีไ& ด้มาศึกษาและวิเคราะห์
4. ทําการออกแบบเว็บไซต์
5. เขียนโปรแกรม
6. ทดลองการใช้งานโปรแกรม
7. ตรวจสอบการใช้งานและหาข้อบกพร่อง
8. ปรับปรุงแก้ไขโปรแกรม
9. จัดทําคู่มอื การใช้งานโปรแกรม
เครื"องมือและอุปกรณ์ ที"ใช้
1. Joomla
2. Wamp
3. Adobe Photoshop
ประโยชน์ ที"คาดว่าจะได้รบั
1. เจ้าของธุรกิจร้านขายสินค้าออนไลน์สามารถบริหารร้านค้าได้ดว้ ยตนเอง
2. เพิม& ช่องทางการขายสินค้าและจัดจําหน่ ายมากขึนC
3. ช่วยลดค่าใช้จ่าย และต้นทุนในการบริหารร้านขายสินค้าออนไลน์
4. เพิม& ความสัมพันธ์กบั ลูกค้าให้ดขี นCึ
5. เป็ นช่องทางทีส& ามารถเข้าถึงกลุ่มลูกค้าได้โดยตรง
6. เพิม& ความสะดวกในการให้บริการด้านต่างๆแก่ลกู ค้า
7. เพิม& โอกาสในการเปิดตลาดบนอินเทอร์เน็ต และพัฒนาการใช้ความรู้

ลงชื&อ นางสาว สุภตั ตรา ผอมถึง


( สุภตั ตรา ผอมถึง )
รหัสนักศึกษา 5014190237 ห้อง ทลอ.502
สําหรับสาขาวิ ชาเทคโนโลยีอินเทอร์เน็ ต

ผลการสอบเสนอหัวข้อโครงการ (………./………./……….)

 ได้รบั การอนุ มตั ิ


 ไม่ได้รบั การอนุ มตั ิ

ลงชื&อ……………………………………………… กรรมการสอบ
(ผศ.เกษรา ปญั ญา) อาจารย์ทป&ี รึกษา

ลงชื&อ……………………………………………… กรรมการสอบ
(ผศ.ทรงเกียรติ ภาวดี) อาจารย์ทป&ี รึกษา

ลงชื&อ……………………………………………… กรรมการสอบ
(นายอดิศกั ดิ i จันทร์มนิ ) อาจารย์ทป&ี รึกษา

ลงชื&อ……………………………………………… กรรมการสอบ
(นางสาวเมทินี อาดัม) อาจารย์ทป&ี รึกษา

ลงชื&อ……………………………………………… กรรมการสอบ
(นายเอกชัย เฟื&องฟู) อาจารย์ทป&ี รึกษา