You are on page 1of 6

MA §ñSµÀ±µÀsûÑï¶m¶¢ÀB

»pñ±ÀµÀ £ÀhµÅv¹±¸,

Êmdº DlûµÀnOµ a¶¢¶m £lû¸¶mAvÑ ¶¢À¶mA ImÐé ¶ªÀP¹v¶mÀ C¶mÀsûµ£¶ªÀåm¸é, EAO¸ JlÐ
O¸¢¸vAdà IAfµ¶¢Ã¶¢Áv È¢Ad ¶p±µÀSÇfµÀhµÃ ¶¢À¶mOµÀ O¸¶¢v»ª¶mlÉlÐ ¶¢À¶mOÉ hÇw±ÀµÀOµ
¶¢Ã¶m»ªOµ ¥¹Ain OÐvÑêhµÀm¸é¶¢ÀÀ. IAhµ fµsÀì, Êp±µÀ ¶pñi¶¨ávÀ ¶ªAq¸l¼AWm¸ EAO¸ JlÐ
vÑdÀS¸Êm sû¹£¶ªÀåm¸éA. Edºà ¶p±¼»ªæhµÀvvÑ ¶¢À¶mOµÀ hµÅ»pån, ¶¢À¶m¥¹÷Ain OµwS¼AVÉl¼
LOµÖ Dlû¸ïiîOµ WAhµ¶m ¶¢ÃhµñÊ¢À. ËlǶmAl¼¶m a£hµAvÑ Cv»ª «Ïv»ª¶m ¶¢À¶m¶ªÀOµÀ
¥¹Ain, ¶mÃhµmÐh¸ù¶®né ¶pñ«¸l¼AW, ¶¢À¶m ¢¸ï¶¢¶®±¼Oµ £¶¨±ÀµÃvvÑ CsûµÀï¶méiOº
¶¢Ã±¸ØÊmé O¸Oµ ¶¢Ã¶m¶¢Y¶mî Iiå¶mAlµÀOµÀ «¸lû¼AVµ¶¢v»ª¶m Ȣ𵶢ñ¸Øné ËȪhµA ¶¢À¶mOµÀ
VµÃ»pAVµSµwS¼¶m ¢¸±µÀ LOµÖ ¶ªlµÀرµÀlɶ¢ÁvÀ ¶¢ÃhµñÊ¢À.

Dlû¸ïiîOµ WAhµ¶m, Ȣ𵶢ñµØA C¶mS¸Êm C¶¢oé ¶¢±ÀµÀ¶ªÀ ¶¢Àzõ¶m ¢¸±¼Oº ¶¢ÃhµñÊ¢À¶mn,


vÉl¸ ¢¸dºOжªA sû¹±¸ï ¶pÁhµÀñv¶mÀ, GlÐïSµ, ¢¸ïq¸±¸lµÀv¶mÀ ¶¢lµw ¶ªm¸ï¶ªA ¾ªöOµ±¼AVµ
¶¢v»ª ¶¢¶ªÀåAlµn sûµ±ÀµÀ¶pfµh¸±µÀ. O¸n, ¶ªA«¸±µAvÑÊm GAdÃ, sû¹±¸ï ¶pÁhµÀñv¶mÀ
Êpñ£À¶ªÃå, ¶ªölûµ±¸îné DVµ±¼¶ªÃåÊm sûµSµ¶¢h³ WAhµ¶m, hµ¶m¶mÀ h¸¶mÀ hÇvÀ¶ªÀOж¢dA l¸ö±¸
Dlû¸ïiîOµ G¶méin «¸lû¼AVµ¶¢VµÛn sÑlû¼AVµdÊ¢À O¸Oµ IAlµ±Ð ¦¶¨Àïv a£h¸vvÑ
¶pñhµï°µAS¸ n±µÃ»pAW VµÃ»p¶m ¶¢À¶¬o±ÀµÀÀvÀ, SµÀAdñµÀ Zv¹ô ¶mAsñµÀ ¶ª¤Àq¸¶mSµv
§ñO¸¡ ¶¢m¸¶¥ñ¶¢À ¶¢ï¶¢«¸æ¶pOµÀvÀ ¶ª¶¢À±µæ ¶ªlµÀرµÀ §ñ§ñ§ñ ¶¬¶mÀ¶¢Àh³ O¸¡ ¶¢±µ ¶pñ«¸lµ
s¹sÃa ¶¢À¶¬±¸Y³.

§ñ s¹sÃa ¶¢À¶¬±¸Y³ ¢¸±¼ l¼¶¢ï D§B¶pÁ¹±µöOµ ¶ªAOµvêAhÐ D¶¥ñ¶¢Ãlû¼¶pi ±ÀÇÃS¼n §ñ


VµAlµñ O¸¡ ¶pñ«¸lµ ¶¢Ãh¸a ¢¸±µÀ CÈ¢À±¼O¸ £VÉÛ»ª ¶pvÀ ¶pñlÉ¥¹vvÑ ¶ªhµùASµ
O¸±µïOµñ¶¢ÃvÀ n±µö»¬AW hµ¶¢À sÑlû¸¶¢ÀÅh¸né ¶¢±¼øAVµ¶mÀm¸é±µÀ. nSµÃfûµËÈ¢À¶m Dlû¸ïiîOµ
hµhµåþö £Ê¥©¸v¶mÀ V¸v¹ hÉwËOǶm ¶¢ÃdvvÑ CAlµ±¼Oº C±µæ¶¢À±ÀÉÀïv¹ hµ¶¢À ¶¢ÀlûµÀ±µËÈ¢À¶m
¢¸OµÀÖvhÐ £¶¢±¼AVµ¶mÀm¸é±µÀ. F ¶ªhµùASµ O¸±µïOµñ¶¢Ãv ¶ªæv, ¶ª¶¢À±ÀµÀ £¶¢±µ¶¢ÀÀvoé
OºñAlµ E¶¢ösfº¶m£. D¶ªOºå Oµv D»ªåOµ ¶¢À¶®¶¥±ÀµÀÀvAlµ±µÃ F C¶¢O¸¥¹né ¶ªl¼ön±ÀÇÃSµ
¶p±µVµÀOÍn ¶¢Ã¶m»ªOµ ¶pñ¥¹Ahµhµ¶mÀ, Dlû¸ïiîOжméin «¸lû¼AVµSµv±µn D¦¶ªÀåm¸é¶¢ÀÀ.

Sµ¶¢ÀnOµ: ¶pñi ±ÐY Glµ±ÀµÀA SµA.4:30 Oº ¶ªÀ¶pñsû¹hµA, SµA.5:00 OµÀ q¸ñ±µæ¶m, SµA.6:00
OµÀ j±µæ ¶pñ«¸lµ¶¢ÀÀvÀ, i±¼S¼ «¸±ÀµÀAhµñA SµA.7:00 OµÀ q¸ñ±µæ¶m Y±µÀSµÀ¶mÀ.

New Jersey:
§ñ ¶¢Ãh¸a ¢¸±¼n F OºñAl¼ ¶pñlɶ¥AvÑ ¶ªö±ÀµÀ¶¢ÀÀS¸ Oµw»ªOͶm¶¢VµÀÛ¶mÀ:

June 9th 2010 - June 12th 2010

Kali Prasad Paluri,


111 Rivendell Way,
Edison NJ 08817
Phone: 732-325-9580(H), 201-208-5115(C)
email: prasadpsrk@yahoo.com

¶ªhµùASµ ¶ª¶¢ÃÊ¢¶¥¶¢ÀÀ:

June 12th 2010 at 12 Noon:

Rama Krishna Talla,


1714 Edison Glen Terrace,
Edison NJ 08837
Phone: 732-548-8819(H), 732-216-7811(C)
email: talla@rktalla.com

Maryland:
§ñ ¶¢Ãh¸a ¢¸±¼n F OºñAl¼ ¶pñlɶ¥AvÑ ¶ªö±ÀµÀ¶¢ÀÀS¸ Oµw»ªOͶm¶¢VµÀÛ¶mÀ:

June 12th 2010 - June 15th 2010

Kali Prasad Challa,


8100 Randolph Way,
Apt 102
Ellicott City MD 21043
Phone: 301-916-7008(H), 240-447-3917(C)
email: ssvchalla@yahoo.com

¶ªhµùASµ ¶ª¶¢ÃÊ¢¶¥¶¢ÀÀ:

June 13th 2010 at 3 PM:


Same Address as above

North Carolina:
§ñ ¶¢Ãh¸a ¢¸±¼n F OºñAl¼ ¶pñlɶ¥AvÑ ¶ªö±ÀµÀ¶¢ÀÀS¸ Oµw»ªOͶm¶¢VµÀÛ¶mÀ:
June 15th 2010 - June 18th 2010

Srikanth Gali,
103 Stanza Ct,
Cary NC 27519
Phone: 919-481-3731(H), 919-645-8617(C)
email: skgali@gmail.com

¶ªhµùASµ ¶ª¶¢ÃÊ¢¶¥¶¢ÀÀ:

June 16th 2010 at 6 PM:


Same address as above

June 18th 2010 - June 24th 2010


Dr. Prasad Kurichety,
St. Louis, Missouri & Champaign, Illinois
Phone: 314-993-6212(H), 618-210-1428(C)

June 24th 2010 - June 26th 2010


Mr. Ram Prasad Mavuleti,
4401 Cassandra Drive
Flowermont, Texas 75022
Phone: 972-539-3646(H), 817-874-7267(C)
June 26th 2010 - June 29th 2010
Dr. Aruna Josyula,
8600 Brodie Lane Apt 327
Austin, Texas 78745
Phone: 512-772-4654(H), 314-807-0980(C)

June 29th 2010 - July 10th 2010 & July 13th 2010 - July 18th
2010
Ms. Sudha Sharma,
785-8, Lakemont Place,
San Ramon, CA 94582
Phone: 650-357-1945(H)

July 10th 2010 - July 13th 2010


Mr. Madhav Popuri,
8815 Venn Ave SE
Snoqualmie, WA - 98065
Phone: 425-458-2633(H), 206-715-9990(C)

£Ê¥¶¨ O¸±µïOµñ¶¢ÃvÀ:
July 3rd 2010 - July 5th 2010:

¶pñi ±ÐY §ñ ¶¢Ãh¸a sÑlû¸¶¢ÀÅhµA, lû¸ï¶mA, ¶ªAO½±µå¶m, nhµï ¶pÁ¹Y ¶¢À±¼±ÀµÀÀ Glµ±ÀµÀA,
«¸±ÀµÀAhµñA q¸ñ±µæ¶m hµñ±ÀµÃ»¬éOµ l¿°µS¸ Y±µÀSµÀ¶mÀ.

Sµ¶¢ÀnOµ: lµ±ÀµÀVÉ»ª ¶¢VÉÛ ¶¢ÀÀAlµÀ rÒ´m VÉ»ª confirm VÉ»ªOж¢v»ªAl¼S¸ q¸ñ±µæ¶m.

§ñO¸¡¶¢m¸¶¥ñ¶¢À¶¢ÀÀ, §ñ s¹sÃa ¶¢À±¼±ÀµÀÀ, §ñ ¶¢Ãh¸a ¢¸±¼ SµÀ±¼AW¶m ¶¢À±¼né


£¶¢±µ¶¢ÀÀvOͱµOµÀ mathaji-babuji.org ¶mÀ ¶ªA¶pñl¼AVµ¶¢VµÀÛ.

M´¢À ¥¹Ai ¥¹Ai ¥¹AiB