You are on page 1of 1

Đề THI HKII Q.

TÂN BÌNH 2005-2006

Bài 1 : Giải các phương trình và hệ phương trình sau :


 5 x − y = 16
a) 
 3x − 2 y = − 3
b) x −
2
( 2+ )
5 x + 10 = 0
c) 2 x 4 − 3 x 2 − 5 = 0
x2
Bài 2 : Cho parabol (P) : y = và đường thẳng (D) : y = 2 x − 2
2
a) Vẽ (P) và (D) trên cùng một mặt phẳng tọa độ .
b) Xác định tọa độ các giao điểm của (P) và (D) bằng phép tính .

Bài 3 : Cho phương trình x 2 + 2 x − 15 = 0


a) Không giải phương trình ,chứng tỏ phương trình có hai nghiệm phân biệt.
b) Gọi x1 , x2 là hai nghiệm của phương trình . Tính x1 + x2 − 7 x1 .x2 .
2 2

Bài 4 :
Tính chu vi hình chữ nhật , biết rằng chiều dài hơn chiều rộng 9m và diện tích của nó
bằng 400m2.

Bài 5 : Cho tam giác ABC nội tiếp đường tròn đường kính BC(AC<AB). Trong đó AH
là đường cao , CE là đường phân giác của tam giác ABC ( E ∈ AB ) . Qua A vẽ đường
thẳng vuông góc với CE tại I và cắt cạnh BC tại F.
a) Chứng minh : tứ giác ACHI nội tiếp .
b) Chứng minh : tam giác ACF cân.
c) Chứng minh : CH .CB = CI .CE
d) Với CH=9cm và AF= 6 5 cm .Tính diện tích tam giác ABC.