H.

MAS’OED ABIDIN

1

TAUHID ULUHIYAH DASAR SYARAK MANGATO
Oleh : H. Mas’oed Abidin

Menurut asal usul kata Allah berasal dari Ilah - yakni Al Ma’bud, sesuatu yang dianggap berkuasa dan
besar, mempunyai nilai yang pantas disembah dan ditaati sepenuh hati. Kata al Ma’bud, adalah pengabdian hanya kepada Allah SWT. Hanya kepada Allah seorang hamba minta pertolongan.1 Realisasinya dipahamkan ; 1. Islam tidak mengenal ada “pengabdian kepada benda”. Pengabdian kepada benda apapun selain Allah adalah suatu sikap yang munafik dan syirik (musyrik). Konsekwensnya seorang muslim dituntut semata-mata mengabdi (menyembah) hanya kepada Allah saja, tidak pada yang lain.2 2. Seluruh Rasul diutus dengan Misi Tauhid. Maka, – Laa ilaaha illa Allah – sebagai satu misi risalah.3. Konsepsi Tauhid adalah konsepsi tertinggi dalam ajaran ke-Tuhanan.4 Karenanya apabila syarak telah mengata, maka adat memakai. Pariangan manjadi tampuak tangkai, Pagarruyuang pusek Tanah Data, Tigo luhak rang mangatokan. Adat jo syarak jiko bacarai, akeh bagantuang nan lah sakah, tampek bapijak nan lah taban. 5 Apabila kedua sarana ini telah berperan sempurna, maka akan didapati di kelilingnya masyarakat yang hidup dengan memiliki akhlaq perangai yang terpuji dan mulia (akhlaqul-karimah) sesuai bimbingan syarak. 3. Ajaran Islam adalah Monotheisme berarti setiap Muslim menolak pengamalan semua bentuk ideologi dan falsafah di luar konsepsi tauhid tersebut. Dalam tatanan masyarakat Minangkabau dirakitkan dalam filosofi hidup anak nagarinya dengan adat basandi syarak syarak basandi Kitabullah. 4. Konsepsi Tauhid Uluhiyah harus istiqamah terhadap hukum wahyu dalam gagasan keyakinan dan gerak pelaksanaan. Tanpa konsistensi keyakinan ini secara gagasan maupun gerak akan dinyatakan sebagai syirik (musyrik).6 5. Realisasi tauhid uluhiyah adalah pengabdian (ibadah) hanya kepada Allah, semata-mata dapat terwujud kepada di akuinya kedaulatan Allah di bumi (Mulkiyah Allah)7. Pengamalan ajaran tauhid mewajibkan sesorang membuat sesuatu yang lebih baik di masa datang, madiyah (material) maupun ruhaniyah (spiritual). Teguh pendirian menjauhi segala bentuk kemungkaran. Selalu berharap dihindarkan dari azab neraka. Memerankan akhlak karimah. Mengutamakan kesopanan pergaulan dan memakaikan rasa malu. Rarak kalikih dek mindalu, tumbuah sarumpun jo sikasek, kok hilang raso
jo malu, bak kayu lungga pangabek 8

Apabila malu sudah hilang, tidak ada lagi yang mengikat seseorang untuk berbuat seenak hatinya.
Anak urang Koto Hilalang, Handak lalu ka Pakan Baso, malu jo sopan kalau lah hilang, habihlah raso jo pareso. 9 Orang-orang yang akan memperoleh tempat kembali yang baik disisi Allah harus memiliki sifat dan

sikap jiwa yang konsisten (istiqomah)..

SILABUS MATERI DAN METODE PENYAIJAN AQIDAH TAUHID/KEIMANAN
Tujuan umum dari materi ini adalah agar siswa memiliki aqidah tauhid yg mantap, istiqamah melaksanakan ibadah dengan benar, amar makruf nahi mungkar , sehingga berakhlak mulia. N o TOPIK HASIL YG DIHARAPKAN AYAT UTAMA/ HADIS METODE

2

SILABUS MATERI DAN PENYAJIAN AKIDAH TAUHID/KEIMANAN

N o 1

TOPIK
Pengertian Aqidah dan cara memelihara nya

HASIL YG DIHARAPKAN Memahami bahwa manusia harus memelihara tali ikatan (perjanjian) dengan Allah yang Esa, untuk selalu patuh melaksanakan perintah Allah

AYAT UTAMA/ HADIS
QS. 51 : 56, 16: 36, 17:23-24, 4:36,

METODE
Jelaskan nash dan berikan contoh memelihara aqidah yg mantap, yaitu dengan ibadah dan manfaatnya dala kehidupan nyata, pribadi dan bermasyarakat (ketenangan, ketenteraman, penuh harapan, optimisme, berani, disiplin, sikap terpuji), disimpulkan ; a. Hikmah dijadikan manusia dan jin, b. Ibadah adalah hakikat pelaksanaan tauhid c. Tidak beribadah belum bertauhid d. Tauhid mempunyai kedudukan yang sangat mendasar. e. Tauhid adalah mengagungkan Allah Yang Maha Agung f. Kalimat Laa Ilaha Illa Allah mesti diiringi dengan menjauhkan takut patuh kepada selain Allah g. Ibadah kepada Allah tidak akan wujud kecuali mengingkari thaghut h. Rasul diutus kepada seluruh umat manusia.

ِ‫اليْــماَ ُ َأ ن ُؤ ِ ن ِال‬ ‫ِ ن ْت م َب‬ ‫و َلئكتِهــــِ و كتبِهـــِ و‬ ‫ُُ ـ‬ َ َِ ‫م‬ ‫ُ ُلِ ِ و ِاليَوْ م الخِر و‬ ِ ْ ‫رس ه ب‬ 1 )‫ا ْ َد ِ (رواه مسلم و أحمد‬ ‫لق ر‬
A. QS.2,Baqarah:1
65, QS.3,Imran:3132, QS.9, Taubah:24 B. QS.3,Imran:132, QS.4,Nisa’:6465, QS.9,Taubah:10 0, QS.48,alFath:18, QS.58,Mujadilah :22 1. QS.4 :69, QS.3:132, 2. QS.33:21, QS.60:4 -6, QS.59:7, QS.9:33, QS.48:28, 3. QS.3:19 dan 82-85, QS.61:9 C. QS.2,Baqarah:138.
a) Qalban > itikad > niat b) Akal > Fikrah > Manhaj c) Fisik > Harakah > Tanfizan (pelaksanaan)

1. Mengerti hakikat dari alsyahadatain yang diikrar kan, lahir sikap; a. al-mahabbah, b. al-ridha, 1. terhadap Allah 2. terhadap Rasul 3. terhadap Islam c. al-shibghah

 Memahami dgn benar, 1.1 Indikator tauhid dan syirk 1.2 Indikator mu’min, muslim, muhsin. 1.3 Indikator kafir, muna-fik, fasik, zalim. 1.4 Indikator riya’ dan ikhlas.

‫أنَا أعْلم ُ مْ ِالِ و أخ َا ُ مْ َ ُ، و‬ ‫َ ْش ك ل ه‬ ‫َ َ ُك ب‬ ‫َ ِن َق ـ َن ـ أ ـ ْم‬ ُ ‫لكّيـــ أ ُوْم ـُ و أ َام ـُ، و َص ـُو‬ ْ‫وأفْط ُ، و أتزَ ّج ـ ال ّس ـَا َ، فمَن ـ‬ َ ‫َ ُر َ َ و ُ ن ء‬ ‫َ ِ َ ع ْ سن ِي َل ْ س م ّي (متفق‬ ‫رغب َ ن ُ ّت فَي َ ِن‬
)‫عليه‬ Rasul diutus menyerukan tauhid dan melarang syirk j. Syirk perbuatan dosa yang wajib dijauhi k. Syirk merendahkan Allah, perbuatan syirk menjatuhkan martabat manusia l. Riya termasuk syirk ashghar (kecil) m. Meminta berkat kepada alam adalah syirk akbar i.
2

1.1.QS.2:256;
QS.6: 151-153, QS.14 :35 1.2.QS.17, Israk : 22-39, QS.4, an Nisa’ : 36, QS.6, al An’am:82; QS.43, azZukhruf:28 1.3.QS.4,an Nisa : 37-42, QS.109, al Kafirun:3,

Catatan kaki:
1. Iman itu adalah engkau beriman kepada Allah SWT, malaikat-malaikat-Nya, kitabkitab-Nya, rasul-rasul-Nya, hari kiamat dan qadar.

H. MAS’OED ABIDIN

3

2

Pemahaman Timbul keyakinan dan penuh terhadap rukun penghayatan iman dalam diri tentang rukun 2. Ikhtisar arkan al-Iman: iman

QS.5, al Maidah:119; QS.20, Thaha:109-110; penjelasan hari Qiyamat QS.98, al sebagai medan pertanggung jawaban Baiyyinah:8;
umat manusia kepada Allah Maha Pencipta.

Berikan alasan dan contoh untuk meyakini rukun iman
2.1.Rukun Iman adalah kewajiban pertama yang perlu didakwahkan 2.2.Sangat penting menjauhkan generasi mukmin dari pemahaman musyrik, supaya tidak menjadi pengikut mereka. 2.3.Pengertian arkanul iman supaya mentauhidkan Allah dengan pengertian syahadat

‫إنّا الَا َعاَى ل ّاا‬ ‫ت ل َم‬ ‫ل ْ ق َت ب ِ َد ه‬ ِ ِ ‫خََ قَ الخَلْ َ، ك َ َ بي‬ ‫على نَفْ سِهِ: إنّ رَحمتِي‬ َْ
‫(رواه‬

.‫تغْلِبا غضَب ِي‬ َ ُ َ
2

)‫ابن ماجة‬

‫ا‬ َ ‫أكمَ ُ المؤمنيْناا‬ ِِ ْ ُ ْ ‫َ ْ ل‬ ،‫إي َان ًا أحْسانهمْ ُُق ًا‬ ‫ِ ْم َ َ ُ ُ خل‬ ،‫ال ُوطِؤ ا أك َافًاا‬ ‫م َ ُوناَ َ ْن‬ ‫الذيْنا َ يأْلَفوْنا َ و‬ ‫ا‬ ُ َ‫ِ ا‬
3

‫ُِ ّ ِ ث َ ة‬ ٌ َ‫ع َى السْلمِ و قَوَاعد الديْن َلث‬ َ ِ ‫ُر‬ ‫عَ ْ ن ُسس ِ ُ ْ َ َ ِ ْهن‬ ّ ُ ‫َليهِ ّ أ ّ َ السْلَم مَن تركَ من‬ ،ِ ‫َاحدَة ف ُو َافِر َلَل الد‬ ‫و ِ ٌ َه َ ك ٌ ح ُ ّم‬ ُ ‫ش َادَ ُ أن َ ِلَ َ إل ا ُ َ إ َا‬ ‫َه ة َ ْ ل إ ه ِ ّ ل و ِق م‬ ‫ص ة َ ْم َ َ ن‬ َ ‫ال ّلو ِ و صَو ُ رمضَا‬
1

)‫(الحديث‬

.َ ْ‫ُؤْلَفو‬ ‫ي ُ ن‬
Catatan Kaki :
1

2

3

Ikatan utama Islam dan diteguhkan agama oleh tiga hal yang padanya di asaskan Islam. Siapa yang meninggalkan salah satu daripadanya maka sebenarnya dia telah kafir halal darahnya. Ketiga asas adalah, Syahadah Laa ilaaha illa Allah (persaksian bahwa sesungguhnya tidak ada tuhan yang berhak disembah selain hanya Allah), dan menegakkan shalat dan berpuasa Ramadhan. (al Hadist Riwayat Abu Yu’la dan Dailami dari Ibn Abbas R ‘Anhum. Sesungguhnya Allah SWT ketika menciptakan makhluk menetapkan bagi diri-Nya, ‘Rahmat (kasih sayang)-Ku mengatasi kemarahan-Ku. (HR.Ibn Majah, dari Abu Hurairah, (nr.1803) Iman orang-orang Mukmin yang paling sempurna adalah yang paling baik akhlaknya, lembut perangainya, bersikap

4

SILABUS MATERI DAN PENYAJIAN AKIDAH TAUHID/KEIMANAN

3

Konsekwensi dari beriman terhadap ke 6 rukun iman dalam kehidupan sehari-hari

Keyakinan terhadap rukun iman dijadikan dasar dalam menetapkan konsepkonsep kehidupannya

2. Konsekuensi

syahada- tain: alFurqan 3. Hakikat din al-Islam : sebagai pandangan hidup. 4. Muhammad Rasulullah, Alquran dan Sunnah Rasul sebagai pedoman hidup.
1) Taat dan patuh kepada Allah 2) Menafkahkan hartanya dijalan kebaikan (Al Munfiqiina) 3) Sabar (tabah, tahan uji, intens). 4) Benar (jujur, amanah, shiddiq) 5) Bermohon ampun kepada Allah

QS.6, al An’am:82; QS.16, anNahl:120; QS. 23, alMukminun:59; QS.4, an Nisa’:48, dan116, QS.14, Ibrahim:3541

Berikan contoh cara mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari, dengan menumbuhkan kesadaran mendalam bahwa,
3.1.Luasnya karunia Allah 3.2.Banyaknya faedah tauhid, dan menghapuskan dosadosa. 3.3.Tawakkal kepada Allah adalah sifat yang mendasari tauhid 3.4.Gairah dan bersemangat berlomba mengerjakan amal kebaikan 3.5.Tidak silau dengan jumlah yang banyak dan tidak rendah hati dengan jumlah yang kecil 3.6.Keutamaan umat dengan kuantitas dan kualitasnya 3.7.Tidak memiliki tathayyur = pesimis, bernasib sial, tidak meramal nasib buruk, sebaliknya optimis penuh harap. 3.8.Tauhid mengandung tafsiran Laa Ilaaha Illa Allah

‫َك ُ ر ا ل‬ ُ ‫َمَاآ آت ُما ال ّس ُو‬ ‫و‬ ‫ن ك َه‬ ُ ْ‫ف ُ ُو ه ومَا َها ُ مْ عن‬ ُ ‫َخذ‬ ‫َانت ُوا‬ ‫ف ْ َه‬
QS. Al-Hasyr, ayat 7

‫تعب ُ ال ول تشرِك‬ ُْ ‫َ ْ ُد‬ ُ ‫بِها ِ شيئًا، و ُقيْما‬ ‫تِ ا‬ َْ ‫ا‬ ‫الصا ّلَةَ، و ُؤ اي‬ ‫ت ْتِا‬ ‫ا‬ ‫ّ ة ت ل ّح م‬ َ ِ ‫الزكَا َ، و َ صِ ُ الر‬
1

ْ‫ل ُؤم ا أح ُك ا‬ ‫ت ْ ِناُ َد ُما‬ ‫حّىا يحِبّ ِلخيْها ماا‬ ِ ِِ ُ ‫َت‬
)‫(متفق عليه‬

Catatan Kaki.
1

.ِ ِ‫يحِ ّ لنَفْس‬ ‫ُ بِ ه‬
2
2

Sembahlah Allah SWT dan jangan sekutukan Dia dengan apapun. Dirikanlah Shalat, keluarkan zakat, dan sambunglah tali silaturrahim. Belum beriman seorang dari kalian sehingga mereka mencintai terhadap saudaranya (sesama beriman) layaknya mereka mencintai terhadap dirinya sendiri (HR.Muttafaq ‘Alaih)

H. MAS’OED ABIDIN

5

4

Pemahaman dan penghayatan terhadap keberada-an dan keEsaan Allah . Sifatsifat Allah dan kaitannya dalam kehidupan sehari-hari

Dapat membuktikan keberadaan Allah, dan keEsaan Allah secara logika. Dapat memahami sifat-sifat Allah dan berupaya mengimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari
Metoda memahami taqdir (nisbah : shabar, ikhtiyar, dan tawakkal)

QS.2 : 22 QS.7 : 180 QS.3 : 154 QS.16 : 91 QS.39 : 67 QS.41 : 50 QS.45: 24 QS.48 : 6

Contoh bukti bhw Allah Esa. Berikan contoh pengamalan sifat-sifat Allah dalam kehidupan (‘alim, bashir, sami’, rahman, rahim, dst)
1. Wajib menetapkan asma untuk Allah, sesuai keagunganNya, 2. Seluruh Asma Allah adalah husna (Maha Indah) 3. Diperintah untuk berdoa memakai Asma Allah, 4. Diperintah melindungi orang yang menyebut Asma Allah 5. Tidak boleh berprasangka buruk kepada Allah 6. Jangan membatalkan janji (nazar) dengan Allah 7. ‘Arasy, bukti kekuasaan Allah yang tidak terbatas 8. Etika bergerak (jihad) dimulai dengan Bismillahi ar Rahman ar Rahim 9. Selalu bermohon kepada Allah Maha Rahman dan Rahim 10. Tidak satupun milik kita kecuali pemberian Allah Azza Wa Jalla 11. Tidak boleh mencaci zaman dan memanfaatkan untuk dapat redha Allah SWT.

‫َز َ ل‬ ّ َ‫إنّا الَا ع ّ وج‬ ‫ق ُ َ ِي ة ي ن‬ َ ْ‫يَ ُوْل يَوْ م الق َامَ ِ: َاب‬ ‫آد َ! اساتطعَمت َ، فَلَما‬ ْ ‫َما ْ َ ْ ْ ُك‬ !ّ‫تطْعمنِي! قَا َ: يَا رَب‬ ‫ل‬ ِْ ُ ‫كيْفا أطع ُكا و أنْتا‬ َ َ َ ‫َ َ ُ ْ ِم‬ :‫ر ا اْل َالمِيْن َ؟! قال‬ ‫َبّ ع َ ا‬ ‫َمَا عِ ْتا ُ َن ا‬ ُ ‫أ اا َلم ا أ ّها‬ ،ٌ َ ُ ‫ا ستطعَم َ عب ِي‬ ‫ْ َ ْ َك َ ْد فل ن‬ ‫ُ ْ ِ ه َ عِ ت‬ َ ْ‫فَلَ مْ تطعمْ ُ؟ أمَا َلم‬ ُ ْ‫أ ّكَ لَو أطعم َ ُ لوجد‬ ‫َن ْ َ ْ َ ْته َ َ َ ت‬ ‫ذَلكَ عن ِي؟‬ ‫ِ ِ ْد‬
3

)‫(رواه الطبراني‬

Catatan Kaki
3

“Sesungguhnya Allah SWT ‘Azza wa Jalla, berfirman pada hari kiamat. ‘ Hai anak cucu Adam! Aku minta makan kepadamu, tapi kamu tidak memberi-Ku makan.’ Dia (anak Adam) berkata, ‘Ya Rabb! Bagaimana aku mau memberi-Mu makan, sedangkan Engkau adalah Tuhan semesta alam?!’ Allah berfirman, ‘ Apa kau tidak tahu, bahwa si Fulan hambaKu itulah yang meminta kepadamu makan. Mengapa tidak kamu beri makan? Apa kau tidak tahu, kalau kau memberinya makan, maka kau akan mendapatkan (ranjaran) hal itu dari sisi-Ku?’ ‘Hai anak Adam! Aku meminta kepadamu minum, tapi kau tidak memeberi-Ku minum!’ Dia (hamba) berkata, ‘Ya

6

5

Pemahaman dan cara pengamalan zikir kepada Allah, untuk memantapkan tauhid

SILABUS MATERI DAN PENYAJIAN AKIDAH TAUHID/KEIMANAN Berikan contoh ibadah zikir. Dapat memahami, Disuruh selalu Berikan contoh manfaat zikir bahwa manusia harus berdoa kepada bagi kehidupan nyata selalu zikir kepada Allah Allah, sehingga QS. 2 : 18 tauhidnya mantap QS. 29 : 6

،‫مَا ِ ن ُ سْل ٍ يغ ِ ُ غرْ سًا‬ َ ‫م ْ م ِم َ ْر س‬

5.1.Fitrah insan selalu Jangan bertahkim cenderung kepada selain Allah mencari QS. 4 : 60-62 “kebenaran” QS.2 : 11
Tidak boleh beramal untuk hanya kepentingan duniawi saja QS.11 : 15-16 Motivasi beramal untuik mendapatkan bahagia dunia dan akhirat

،ِ‫لي ا ال ِنَى ع ا كثيْرَة ال َرض‬ ‫َن ْ َ ِ ِ ْع ا‬ ‫َ ْسَ ْغ‬
4

)‫(متفق عليه‬

‫إن َا الغنَى غ َى ال ّفْس‬ ِ ‫ّم ْ ِ ِن ن‬

َ‫اغ َنِم خمْ سًا قبْ َ خمْ ٍ: شبَا َ ك‬ ‫َل َ س َ ب‬ َ ‫ِ ْت‬ ،َ‫قبْلَ هرمكَ، و صحتكَ قبْلَ سَقمك‬ َِ َ َّ ِ َِ َ َ ‫ِن َ ل ْر ك َ غ ك َ ل‬ َ ْ‫و غ َا كَ قبْ َ فَق ِ َ، و فرَا َ َ قب‬ .َ‫شغِْك اَ، و ح َا َك َ قبْ َ مو ِك ا‬ ‫َي ت ا َ ل َ ْت‬ ‫ُل‬
5

،ٌ َ‫إ ّ كَ َ مَا أكِل منْه َ ُ صدَق‬ ‫ِل ان ُ َ ِ ُ له َ ة‬ ‫َ ُ ِ ِ ه ُ َ ة َل‬ َ ‫ومَا سرقَ منْ ُ َل ه صدَقَ ٌ، و‬ ‫َ ُ ه َ َد ِ ّ ك َ ل ُ َ ة‬ ٌ َ‫يرْزَؤ ُ أح ٌ إل َا ن َ ه صَدق‬
2

)‫إَى َوم الق َا َ ِ. (رواه مسلم‬ ‫ل ي ْ ِ ِي مة‬

)‫(رواه الحاكم‬

Catatan Kaki :
1

5.2.Metoda mencapai “kebenaran”.

‫َ يبْقَاى على ظهرِ الرضا‬ ِ َْ َ‫ل‬ ‫بيْتا مدَ ٍ ول وبرٍ، إل أدخَلَها‬ ُ َْ ّ ََ ‫َ َ َر‬ ‫الم، بع ّ عزيزٍ، أو‬ ْ ِ َ ‫ِ ِز‬ ‫ال السا‬
‫اااد و‬ ‫(رواه أحما‬
3

... ٍ ْ‫ب ُ ّ ذَلي‬ ‫ِذل ِ ل‬

)‫الطبراني و ابن حبان و الحاكم‬

5.3.Fitrah insani perlu akan agama (din al-haq)

‫نعمَتَانا مغ ُوْنا فيْ ِم َا‬ ‫ِ َ ْب ٌ ِ ه‬ ِْ ‫كثيْ ٌ ِنا الن ِ: الصا ّ ُ و‬ ‫ّحة‬ ‫َ ِ ر م َ ّاسا‬
1

)‫(رواه البخاري‬

ُ ‫الف َا‬ ‫َر غ‬

Ada dua nikmat yang di dalam keduanya banyak orang melalaikan, yakni sehat dan waktu lapang (kesempatan). (HR. Imam Bukhari didalam al Adab al Mufrad (300). 2 Seorang Muslim yang menanam suatu tanamaan, maka jika hasil dari tanamannya itu dimakan oleh manusia, maka akan menjadi sedekah baginya; jika hasilnya dicuri orang, juga akan menjadi sedekah baginya, dan jika dicabut oleh orang lain, maka itu juga akan menjadi sedekah baginya hingga hari kiamat. (HR.Muslim) 3 Tidak ada rumah yang mewah maupun yang sederhana di muka bumi ini yang tidak akan dimasuki Islam. Dengan memuliakan orang yang mulia, atau dengan nebnghinakan orang yang hina. (HR.Ahmad (6/4), Thabarani (20/601), Ibnu Hibban (6699,6701), al Hakim (4/430) ia menshahihkan atas syarath Bukhari Muslim dan itu disetujui oleh adz Dzahabi. Al Haitsam mencantumkannya di dalam Majma’ Zawaid (6/14) . 4 Kekayaan itu bukanlah dengan banyaknya harta benda, tetapi kekayaan itu adalah kaya jiwa (HR.Muttafaq ‘alaihi, (sepakat perawi hadist) dari Ibnu Umar dan Abu Hurairah, lihat Lu’Lu’ walMarjan (1334-1335), 5 Manfaatkanlah sebaik-baiknya lima macam kesempatan sebelum datang lima yang lainnya; masa mudamu sebelum datang masa tuamu, waktu sehatmu sebelum

6

Pemahaman dan penghayatan terhadap makhluk gaib(malaikat dan syaitan)

H. MAS’OED ABIDIN Timbul kesadaran bahwa seluruh aktivitas QS.13 : 23-24 kehidupan manusia di QS.14 : 27 dunia ini selalu dibawah QS.21 : 19-20 pengawasan Allah dan QS.21 : 26-27 petugasnya(malaikat).

7 Berikan contoh bahwa seluruh gerak gerik dimonitor Allah (Vidio caset, VCD, dll)

QS.50 : 17-18

،ِ ْ‫يت َاق ُو ا في ُم ْ: َلئكَة ِاللي‬ ‫َ َع َب ْن َ ِ ْك ا م ِ ِ ُ ب ّ ل‬ ‫و َلئكَ ُ ِالن َا ِ، و يجتم ُوْ َ فِي‬ ‫م ِ ِ ة ب ّه ر َ ْ َ ِع ن‬ ّ‫َلَة الفجرِ، و َلَ ِ ال َ صْ ِ، ثم‬ ُ ‫ص ة ْع ر‬ َْ ِ ‫ص‬ ْ‫يعِر ُو ن الذيْ ن َا ُوْا في ُ مْ، فيَ سأَُهم‬ ُ ‫َ ُج ْ َ ّ ِ َ ب ت ِ ْك َ ْ ل‬ ‫و هاو أعَْما به ْ: كيْفا ترَك ُما‬ ْ ‫َ ل ُ ِ ِما َ َ َ ْت‬ ‫ع َا ِي؟ فيَ ُوُْو َ: ترك َا ُما و ُما‬ ْ ‫ِب د َ ق ل ْنا َ َ ْن ه ْ ه‬ .َ‫ُ َّوْ َ، و أتي َا ُ م و هُم ُ َّوْن‬ ‫ي صل‬ ْ ‫ي صل ن َ َ ْن ه‬
)‫(متفق عليه‬

Di lain pihak harus selalu waspada terhadap perbuatan syaitan
12. Memahami, 13. Menerapkan aqidah 14.Meyakini, b) Pandangan Islam ttg alam syahadah dan alam ghaib c) Makna alam bagi muslim sebagai alat ibadah kepada-Nya 4. Melaksanakan ibadah Islam sebagai mabda’, minhaj, dan ghayah dalam sistem kehidupan sehari-hari.

‫َطتا السامَا ُ، و ي ِقّ َهَا أنا‬ ْ ‫أ ِ ّ ء َح ل‬ ِ ‫تئِ طَ. و ال ِي نَفْ س مح ّ ٍ بي ِ ِ! ما‬ ‫ُ ُ َمد ِ َد ه‬ ‫ّذ‬ َ ‫َ ْ ِعُ ِ ر ّ ِ ْهِ َ ْ ة‬ ُ َ‫فيْهَا موض ا شبْ ٍ إل و في ا جبه‬
‫(رواه‬

.ِ ِ ْ‫َلَ كٍ َاج ٍ، ُ س ّ ُ ال بحم‬ ‫م س ِد ي َبح ِ َ د ه‬
2

)‫ابن مردوبه‬

Catatan Kaki,
Malaikat akan saling bergiliran memperhatikan kalian. Ada malaikat yang bertugas pada malam hari dan ada malaikat yang bertugas pada siang hari. Mereka (kedua kelompok malaikat itu) berkumpul pada shalat Fajar dan shalat Ashar. Kemudian malaikat yang telah bertugas mengawasi kalian akan naik kelangit, dan Allah SWT menanyakan laporan mereka, dan Allah SWT lebih tahu dari merekatentang itu, bagaimana keadaan hamba-hamba-Ku saat kalian meninggalkan mereka? Mereka menjawab, “kami meninggalkan mereka sedang saat shalat, dan kami datang di saat mereka sedang shalat juga. (HR. Muttafaq ‘alaih, dari Abi Hurairah, lihat juga Lu’Lu’ wal Marjan, (nr.367). 2 Langit tertutup, dan memang
1

8

SILABUS MATERI DAN PENYAJIAN AKIDAH TAUHID/KEIMANAN

7

Pemahaman tentang syurga dan neraka , serta dampaknya terhadap kehidupan sehari-hari

Timbul kesadaran dalam diri bahwa semua perbuatan-nya akan mendapat imbalan dari Allah. Mendorong mereka untuk selalu berbuat baik
1. Proses kejadian manusia secara ilmiah & menurut Islam 2. Hidup dan kehidupan dlm Islam 3. Status, fungsi, tugas, dan tujuan hidup manusia. 4. Manusia sebagai khilafah fil ardhi. 5. Mengenal watak manusia yakni mahmudan dan madzmumah di dalam Alquran dan al hadits. 6. Meneladani akhlak al karimah Muhammad SAW 7. Hakikat dan ma’na ibadah dalam Islam 8. Hakikat dan ma’na taqwa dalam Islam. (nata-ij al-taqwa) 9. Istighfar, mohon ampun kepada Allah dan mohon hidayah serta taufiq-Nya

QS.11: QS.17: QS.18: QS.99: QS.21:

15-16 13-14 29 7-8 104

Berikan contoh imbalan nyata perbuatan buruk dan baik daalam kehidupan nyata

ٍ‫َنا ت ُوْ َ ق َمًاا عبد‬ َْ ‫ل ْ َز ل َد‬ ‫يوْماَ الق َامَ ِ حت ا‬ ‫َ ا ْ ِي ة َّىا‬ ‫ي ْ ع ْ َ ْب ا‬ ِ ‫َس اأَلَ َن ا أر َع‬ ‫خ َالٍ: َنا عمرِها‬ ِ ْ ُ ْ ‫ِصا ع‬ ‫فيْمَاا أفنَاه ُ، و عَنا‬ ْ ‫َْ ا‬ ِ ‫ش َابِها فيْمَا أبْل ُ، و‬ ‫َب ِ ِ ِ َها‬ ‫عَنا َالِها ِنا أيْنا‬ َ َْ ‫ْم ِم‬ ،ُ َ َ‫اك َ سبَ ُ، و فيمَا أنف‬ ‫ْت َ ه ِ ْ َ ْ ق ه‬ ‫و ع اْ ِلم ا َا َا‬ ‫َنا ع ْ ِهاِ م ذ‬
1

Catatan Kaki :
Pada hari kiamat seorang hamba (manusia) akan ditanya tentang empat perkara; tentang usianya, di pergunakan untuk apa; tentang masa mudanya, dengan apa di isi; tentang hartanya, dari mana di dapatkan dan kemana di belanjakan; dan tentang ilmunya, apa yang ia perbuat dengannya. (HR.Thabrani, Al Munzhiri (10/346) menyebutkan bahwa hadist yang sama diriwayatkan oleh al Bazzaar dan Thabarani dengan sanad shahih, perawinya tsiqat) 2 Setiap kamu adalah penggembala, dan setiap kamu akan ditanya tentang gembalaannya, maka imaam adalah pemimpin dan dia akan ditanya tentang rakyatnya. (HR. Muttafaq ‘Alaih) 3 Takutlah kepada Allah dimanapun engkau berada. Ikutilah kesalahan oleh kebaikan, niscaya ia akan mengapu skesalahan itu, dan pergauilah manusia dengan akhlak yang baik. (al Hadist) 4 Janganlah kalian menjadi seperti bunglon yang berkata, aku bersama orang-orang, jika mereka baik, maka akupun baik pula, dan jika mereka buruk akhlaknya, maka akhlakku pun buruk pula. Akan tetapi tanamkanlah sikap pada diri kalian ; jika mereka baik, hendaklah kalian baik; dan jika mereka buruk akhlaknya, maka janganlah kalian berbuat dzalim.( HR. Imam Tirmidzi (2008), dan dia berkata hadist Hasan Gharib ). 5 Sembahlah Yang Maha Pengasih (Allah ‘Azza Wa Jalla), dan berilah makanan (kepada orang yang perlu diberi makan, yakni fuqarak wal masakin atau
1

)‫(رواه الطبراني‬

‫عمِ َ بِه‬ ِ ‫َل‬

‫ُل ُما ر ٍ، و ُل ُما‬ ْ ‫كّك ْ َاعا كّك‬ ،ِ ‫َساُو ٌ َنا رَعيت‬ ‫م ْئ ل ع ْ ِ ّ ِها‬ ‫ُو‬ َ ‫َال َاما َاع ٍ، و ه‬ ‫ف ِم ُ ر ا‬ .ِ ‫َساُو ٌ َنا رَعيت‬ ‫م ْئ ل ع ْ ِ ّ ِها‬
2

)‫(متفق عليه‬

،َ‫ات ا ال حي ُمَا كنْت‬ ‫َ ْث ُ ا‬ ِ‫ِ ّق‬ ‫َ ْ ِع ِ اّ ة ح ا ة‬ َ َ‫و أتب ا السّيئَ َ اْل َسَن‬ َ‫تم ُهَا، و َاِ قِ ال ّا س‬ ‫خل ن‬ ‫َ ْح‬
3

.ٍ‫ب ُُق حسَن‬ َ ٍ ‫ِخل‬

‫ل َك ْ ُ ّ َة‬ ً ‫َ ت ُونوْا إمع‬ ‫يَ ُوْ ُ: َنَ اا ماا ع‬ َ ‫اـ‬ ‫ق ل أ ا‬ ‫ال ّاس ِ، إِنا أحْساُوْا‬ ‫ْ َ َن‬ ‫ن ا‬ ‫أحْ سنْ ُ، و إ نْ أ سَا ُوا‬ ‫ء‬ ‫َ َت‬ ‫أس اأْ ُ، لكِن اْ وط ُوا‬ ‫َ ّن‬ َ ‫ت‬ ‫ن‬ َ َ‫أنْ ُساكمْ إنا أحْسا‬ ْ َُ ‫ف‬

H. MAS’OED ABIDIN

9

1

Catatan :

Lihat QS.1:5 Lihat QS.24:56, 18:110, 1:5. 3 Lihat QS.7:59, 7:72, 16:36. 4 The Highest conception of Godhead. 5 Pariangan menjadi tampuk tangkai. Pagaruyung pusat Tanah Datar. Tigo Luhak orang menyebutkan. Adat dan Syarak jika bercerai. Tempat bergantung yang telah putus (serkah). Tempat berpijak yang telah runtuh (terban). Perpaduan Adat dan Syarak di Minangkabau masa dulu itu menjadi undang-undang anak nagari. Undang-undang tersebut dilaksanakan dengan sempurna. Karena itu, kehidupan bermasyarakat terjamin aman dan tenteram. 6 Lihat QS.6:106, 41:6,7 7 Lihat QS.4:64, 4:80, 9:71, 120, 47:2,19, 47:33. 8 Rarak (berjatuhan) kalikih (buah pepaya) karena mindalu (parasit). Tumbuh serumpun dengan sikasek. Kalau hilang rasa dan malu. Bagaikan kayu longgar pengikat. (Artinya, seperti seikat kayu berserakan kesana kemari). 9 Anak orang Koto Hilalang, Hendak lalu ke Pekan Baso. Malu dan kesopanan kalau sudah hilang. Habislah rasa dan periksa. Artinya seorang yang tidak bermalu akan berbuat sekehendaknya, tanpa memikirkan akibat perbuatannya itu.
2

Padang, 19 Rabi’ul Akhir 1423 H/30 Juni 2002 M

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful