You are on page 1of 7

Beste vrienden 

Het is een  tijdje geleden, onze projecten lopen op volle kracht en via onze vrijwilligers  kunnen jullie zelf 
ondervinden hoe alles in Cusco verloopt. 

Veel leesplezier 

Vrijwilligers ter plaatse in Puririsun .............................................................................................................. 2 

persoonlijke impressies van ...................................................................................................................... 2 

Sacha qari ...................................................................................................................................................... 4 

Recyclage ................................................................................................................................................... 5 

Studiebeurzen ........................................................................................................................................... 6 

Doelstelling ............................................................................................................................................ 6 

Verantwoording van het project ........................................................................................................... 6 

 
Vrijwilligers ter plaatse in Puririsun 
 

Momenteel hebben wij 3 vrijwilligers ter plaatse, Charlotte, Dries en Sara. Zij doen daar een fantastische 
job en proberen via kleine dingen een meerwaarde te zijn. Zij werken in het Project Puririsun, waar wij 
het  project  “reinsercion”  ondersteunen,  hier  wordt  getracht  om  jongeren  van  de  straat  dichterbij  de 
organisatie  te  krijgen  om  hen  nieuwe  kansen  aan  te  bieden.  Deze  jongeren  zijn  reeds  meermaals 
teleurgesteld  door  verschillende  organisaties,  instanties  en  familie,  wat  dit  is  een  zeer  moeilijk  en 
langzaam proces. Vertrouwen en het opbouwen van relaties zijn cruciaal! 

Puririsun  bereikt  momenteel  een  20‐tal  jongeren,  die  zeer  geïnteresseerd  zijn  in  sport.  De  grote 
problemen  zijn)  een  gebrek  aan  educatie,  arbeidskansen  en  het  gebruik  van  drugs  (lijm  snuiven). 
Puririsun heeft in haar eerste 2 jaar een zeer belangrijke basis gelegd met deze jongeren waardoor wij 
het momento rijp achten om het Project meer mogelijkheden te geven om uit te breiden en dieper op de 
drugsproblematiek  in  te  werken.  Wij  stellen  voor  om  een  extra  persoon  aan  te  werven  die  zich  zal 
concentreren  op  de  drugsproblematiek  en  programma’s  gaat  ontwerpen  om  jongeren  weerbaarder  te 
maken. 

persoonlijke impressies van  
Charlotte smolders 

Eén  ding  is  zeker...Peru  is  prachtig!!!  Het  is  een  land  dat  alles  heeft:  een  uitgestrekte  kustlijn,  een 
wonderbaarlijk  regenwoud,  adembenemende  bergen  en  een  archeologisch  erfgoed  om  u  tegen  te 
zeggen. Maar, dit alles heeft ook een schaduwzijde! De onrechtvaardigheid en de armoede zijn niet weg 
te bannen uit de dagdagelijkse realiteit...waarmee  ik niet  wil zeggen dat  er  in België geen armoede is. 
Het  verschil  is  dat  we  er  momenteel  harder  mee  geconfronteerd  worden.  Het  toeristische,  idyllische 
centrum met zijn fonteintjes, winkels en kleine, gezellige steegjes staat bijvoorbeeld in fel contrast met 
de wijk waar we momenteel werken. Volgens de inwoners van Cusco staat deze wijk gelijk aan: zeer arm, 
zeer gevaarlijk en zeer hard te vermijden! En hoe je het ook draait of keert...ze hebben gelijk. Er is veel 
dronkenschap, veel geweld en veel delinquentie. Dit alles maakt dat vele van de kinderen die wonen in 
deze buurt (gebouwd op de vroegere stortplaats), niet opgroeien in de meest gunstige omstandigheden 
en hier dan ook vaak, spijtig genoeg, de gevolgen van dragen. 
 

Puririsun wil bijdragen tot de verbetering van de levenskwaliteit van de kinderen en adolescenten in de 
betreffende  zone.  Binnen  de  organisatie  hebben  ze  verschillende  projecten  lopen  gaande  van 
gezondheid, educatie en tewerkstelling tot misbruik, geweld en justitie. Zelf werk ik binnen het projectje 
"Proniño". Proniño situeert zich niet enkel in Peru, maar in 13 Zuid‐Amerikaanse landen. Hun doelstelling 
is om kinderarbeid een halte toe te roepen en om de levenskwaliteit van de kinderen te verhogen. Dit 
trachten ze te bereiken door te werken rond educatie en gezondheid (fysiek en emotioneel). 

Dries cardoen 

Wat doe ik (Dries) binnen Puririsun? Ik werk hoofdzakelijk in twee projecten. Zo werk ik deeltijds in de 
bibliotheek. De bibliotheek is zowat de 'toegangspoort' tot Puririsun. Dit project is zeer laagdrempelig. 
Dit houdt in dat alle kinderen en adolescenten er terecht kunnen voor hulp bij hun huiswerk. Kinderen 
worden  er  zoveel  mogelijk  gestimuleerd  tot  schoolse  interesse  en  hun  schoolse  ontwikkeling  wordt 
bevorderd. Naast hulp zijn er binnen deze bibliotheek ook allerlei boeken aanwezig. De kinderen kunnen 
deze ontlenen en worden op deze wijze gestimuleerd om zich te informeren. Bijkomend willen we in de 
bibliotheek zoveel mogelijk de interactie en 'interculturele' uitwisseling tussen de kinderen stimuleren. Ik 
help  de  kinderen  4  keer  per  week  bij  het  maken  van  hun  huiswerk  en  ben  verantwoordelijk  voor  het 
doceren van Engels. Ondertussen ben ik op zoek naar een creatieve manier om dit laatste aan te pakken.  

Het merendeel van de tijd werk ik echter in het programma Reinsercion, het project waarin ook Wietse 
werkte.  In  dit  project  werken  we  met  jongeren  en  adolescenten.  Binnen  deze  doelgroep  wordt  een 
onderscheid gemaakt tussen de jongeren die behoren tot de 'risicogroep' en jongeren die daadwerkelijk 
drugs nemen, delinquent gedrag  stellen, enz. Deze jongeren zijn  heel gesloten en het  gemakkelijkst te 
bereiken via sport en dan heb ik het hoofdzakelijk over voetbal. Voor de jongeren uit de risiscogroep zijn 
er twee voetbalploegen opgericht. Beide ploegen participeren in de plaatselijke competitie. De ene ploeg 
speelt  in  tweede  divisie  en  de  andere  in  derde.  Bovendien  trainen  we  twee  keer  per  week  met  de 
jongeren en om de 15 dagen geven we een interactieve workshop gericht op persoonlijke ontwikkeling. 
In het werken met deze groep staan de stimulatie van verantwoordelijkheid en zelfstandigheid centraal. 
Van  elke  jongere  houden  we  een  sociaal  economisch  dossier  bij.  Bovendien  streven  we  naar 
driehoeksrelaties met school en ouders. Dit is echter niet altijd even evident. Drie maal per week gaan 
we voetballen op een plaatselijk voetbalpleintje waar de 'delinquente' groep rondhangt. Door met hen 
te voetballen proberen we ons te integreren in deze groep. Het is voor mij een hele opgave om met hen 
in contact te komen. Veel van deze jongeren spreken immers de jongerentaal. Dit maakte dit werk in het 
begin echt heel zwaar. Het is echter wel enorm interessant om hierin te mogen werken. Verder proberen 
we ook van deze jongeren een sociaal economisch dossier op te stellen. Gezien veel van deze jongeren 
geen  identiteitspapieren  hebben  en  aangesproken  worden  met  een  schuilnaam  is  dit  laatste  een  heel 
moeilijke opdracht. 
 

Verder proberen we contact te maken met jongeren die nieuw zijn in de groep. Via dit contact proberen 
we te stimuleren tot deelname aan de projecten in Puririsun. Dit doen we door hen thuis op te zoeken 
en stap voor stap het vertrouwen op te bouwen. Binnen dit project ben ik nu bezig met het organiseren 
van een “voetbaltornooi”. Aan dit tornooi nemen zes ploegen deel: één ploeg bestaat uit de leerkrachten 
van Puririsun, twee ploegen bestaan uit jongens van de twee voetbalploegen, en verder zijn er nog drie 
ploegen  die  bestaan  uit  de  andere  jongeren.  De  uitwisseling  van  de  ervaringen  lijkt  me  enorm 
interessant.  

Sacha qari 
 

In september werd de missie van Koribeni en de gemeente van Palma Real bezocht om het project aan 
verschillende scholen daar voor te stellen. In Palma Real kregen we toestemming om nog dit jaar enkele 
weken les te geven in de middelbare en lagere school. De gesprekken met de directrices van de scholen 
verliepen heel voorspoedig en geven hoop op een succesvolle samenwerking. 

Het  concept  van  het  huidige  Project,  milieueducatie  wordt  op  basis  van  al  onze  ervaringen  van  de 
voorbije jaren aangepast. We kiezen ervoor om ecologische weken in te lasten, in plaats van wekelijks les 
te geven in de scholen.(milie educatie staat niet in het verplicht curriculum, waardoor de belangrijkheid 
hiervan  niet  altijd  even  goed  werd  ingezien)  In  een  compleet  schooljaar  zullen  er  per  school  3 
ecologische  weken  gegeven  worden,  de  school  is  zelf  verantwoordelijk  voor  het  onderhoud  van  de 
verschillende onderdelen van het project tussen 2 ecologische weken in. Tijdens een ecologische week 
worden  alle  klassen  betrokken,  voor  elke  klas  wordt  een  dag  uitgetrokken,  enkele  klassen  worden 
samengezet.  Er  zal  minder  theorie  gegeven  worden  en  er  zullen  meer  actieplannen  ingelast  worden, 
waardoor jongeren die veel sneller kunnen inpassen in de realiteit. Langs de andere Kant is dit belangrijk 
omdat  er  direct  resultaten  worden  gezien  en  er  veel  meer  aandacht  op  het  thema  milieu  gegevestig 
worden. 
 

Recyclage 
 

In  augustus  brachten  we  de  plastiek  flessen  naar  Cusco  in  een 
gehuurde  vrachtwagen.  Het  werd  een  kostelijke  rit  maar  daar 
wordt  er  tenminste  iets  nuttigs  gedaan  met  de  flessen 
(gerecycleerd  tot  kledingstukken)  en  worden  ze  niet  zomaar  in 
een  afvalput  gestort.  Die  zekerheid  hebben  we  want  anders 
hadden ze ons niet betaald.  

  Flessen verkopen 
Studiebeurzen 

Doelstelling 
Verbeteren van de toegang tot middelbaar onderwijs voor kansarme kinderen in Chahuares 

Verantwoording van het project 
Door kinderen uit kansarme gezinnen een studiebeurs aan te bieden, krijgen zij een kans op onderwijs 
die  ze anders  louter om financiële redenen niet zouden  gekregen hebben. Alleen al  door het afmaken 
van het middelbaar onderwijs, krijgen zij toegang tot mogelijkheden die afgesloten zouden zijn zonder 
een  middelbaar  diploma  bv.  het  behalen  van  een  rijbewijs,  lesgeven  in  kleuterprogramma's  van  de 
regering, voortstuderen (en werken om de studies te bekostigen), etc... 

Realiteit 

Veel  kinderen maken maar net de lagere  school  af en beginnen niet  meer aan het  middelbaar. Vanuit 


Chahuares  kinderen  naar  de  middelbare  school  sturen  kost  geld.  Een  staatsschool  is  gratis  maar  de 
dichtstbijzijnde ligt op 12 km rijden en kost dagelijks 2 tot 4 sol (0.50 cent – 1 euro), wat een groot deel is 
van het dagelijks budget van families aan transport. Alhoewel de staatschool gratis is, kost het verplichte 
uniform net zoals de schoolbenodigdheden wel geld. 

In  Chahuares  bestaan  er  2  middelbare  scholen  (een  jongensinstituut  en  een  meisjesinstituut)  die 
functioren  op  internaatsbasis.  Veertien  dagen  per  maand  krijgen  de  leerlingen  van  's  morgens  tot  's 
avonds les. Ze eten en slapen op school. Per maand betalen de ouders 60 sol (in 2009). Deze prijs stijgt 
elk  jaar  wegens  de  toenemende  levensduurte.  Ook  hier  moeten  de  leerlingen  een  uniform  en 
schoolmateriaal bekostigen.  

De  meeste  ouders  in  Chahuares  verkiezen  de  middelbare  school  in  Chahuares  omdat  ze  werkt  op 
internaatsbasis en de kinderen aldus de andere 14 dagen thuis kunnen helpen. 

Buiten de kosten die de middelbare scholen met zich meebrengen, ervaren de ouders immers ook een 
inkomensverlies doordat hun kinderen niet kunnen verdienen en bijdragen in het familie‐inkomen. 

Veel ouders kunnen de middelbare studies niet bekostigen waardoor hun kinderen niet verder studeren. 
Soms beginnen de kinderen aan middelbare studies maar moeten ze halverwege afhaken omwille van de 
kosten. Zo verliezen veel kinderen, enkel om financiële redenen, een kans op een goede job. 
Controlesysteem: 

SACHA  QARI  bezoekt  de  leerlingen  elke  maand  en  controleert  hun  rapport  en/of  praat  met  de 
leerkrachten over hun vooruitgang. 

Indien er problemen zijn, werkt SACHA QARI aan remediëring om de leerlingen alsnog te helpen slagen. 

SACHA QARI neemt deel aan de oudervergaderingen als voogd van de leerlingen om toe te zien op hun 
onderwijs. 

SCHATTING VAN HET INVESTERINGSBUDGET VOOR DE STUDIEBEURZEN  

Naam  Totaalkost 1ste jaar  Totaalkost volledige middelbare studie 

Reyna Arteaga Ttito  800 soles (200 euro)  3700 soles (5 jaar/2 uniformen) (925 euro) 

Yojhan Callapiña Davalos 800 soles (200 euro)  3700 soles (5 jaar/2 uniformen) (925 euro) 

Nayda Quispe Chile  800 soles(200 euro)  2900 soles (4 jaar/1 uniform) (725 euro) 

Norma Davalos Moya  1150 soles (375 euro)  3250 soles (3 jaar/1 uniform) (812,5 euro) 

In onze volgende nieuwsbrief kunt u de verhalen volgen van ricardo en wawasoqo 

U  kunt  ons  ook  terugvinden  op  facebook  onder  ninosdelaluna@gmail.com  of 


http://www.facebook.com/profile.php?id=1479451411&ref=name 

Tot binnenkort 

Het NIÑOS de la LUNA team