You are on page 1of 1

ÑEÀ ÑEÀ NGHÒ THI HKII NH: 07 – 08 GV: NGUYEÃN VIEÄT PHÖÔNG

Ñeà 2:
I. Traéc nghieäm:
Caâu 1 : Ña thöùc − 3x y + 9 x − 6 xy coù baäc laø :
3 2 5 6

a) 16 b) 6 c) 7 d) 17
5 5 2
Caâu 2 : Ñôn thöùc ñoàng daïng vôùi ñôn thöùc − x y z laø :
6
a) 5 5 2 2 5 5 2 5 5
b) − x y z c) − x y d) − x y z
5 3 2 2 6 6 6
− x y zx
6
Caâu 3 : Soá naøo sau ñaây laø nghieäm cuûa ña thöùc − 2 x + 10 :
a) 5 b) -5 c) 10 d) -1
Caâu 4 : Boä ba ñoaïn thaúng naøo sau ñaây khoâng theå laø ba caïnh cuûa moät tam giaùc :
a) 2 cm ; 3 cm ; 4 cm c) 9 cm ; 15 cm ; 12 cm
b) 7 cm ; 10 cm ; 12 cm d) 5 cm ; 12 cm ; 6 cm
Caâu 5 : Cho tam giaùc ABC coù AB = 7 cm , BC = 9 cm , AC = 5 cm.So saùnh naøo sau ñaây ñuùng
:
a) B < C < A c) A < B < C
b) C < A < B d) C < B < A
Caâu 6 : Cho tam giaùc ABC coù ñöôøng trung tuyeán AM , troïng taâm G. Keát luaän naøo sau ñaây laø
sai :
AG 2 GM 1
a) = d) =
AM 3 AM 3
b) AG = 2GM GM 1
e) =
c) AM 2
II. Töï luaän :
4 1 1 4
Baøi 1 : Cho ñôn thöùc : M = (− x y ) ( x y )( − x )
2 2

3 3 4
a) Thu goïn M roài xaùc ñònh heä soá , phaàn bieán vaø baäc cuûa ñôn thöùc
b) Tính giaù trò cuûa M taïi x = − 1 vaø y = − 2
Baøi 2 : Cho ña thöùc :
f ( x) = − x 2 + 6 x − 2 x 3 + 4 − 2 x 4
g ( x) = 4 x 4 − 10 + 8 x 2 − 4 x 3 − 6 x
a) Saép xeáp caùc haïng töû cuûa moãi ña thöùc treân theo luyõ thöøa giaûm daàn cuûa bieán vaø cho bieát
baäc cuûa töøng ña thöùc .
b) Tính f ( x) + g ( x ) ; f ( x ) − g ( x )
c) Tính f (2)
Baøi 3 : Tìm ña thöùc A bieát : A − (2 x − 6 x y − 4 y ) = 4 x − 8 x y − 6 y
2 2 3 4 2 2 3 4

Baøi 4 : Cho tam giaùc ABC vuoâng ôû A coù C = 300 , trung tuyeán AM .Treân tia ñoái cuûa tia MA
laáy ñieåm D sao cho MD=MA
a) So saùnh AB vaø AC
b) Chöùng minh ∆ ACD vuoâng
c) Goïi K laø trung ñieåm cuûa AC .BK caét AM taïi G , DK caét CM taïi N .
Chöùng minh : ∆ KGN caân
d) Treân tia ñoái cuûa tia AB laáy I sao cho AI=AB. Chöùng minh : D , K , I thaúng haøng
e) CM : IM ⊥ BC