You are on page 1of 2

PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐẠO TẠO

QUẬN TÂN BÌNH

ÑEÀ CHÍNH THÖÙC

ÑEÀ KIEÅM TRA HOÏC KYØ II NAÊM HOÏC 2008 – 2009


MOÂN HOÙA HOÏC – LÔÙP 8
Thôøi gian laøm baøi: 45 phuùt (khoâng keå thôøi gian phaùt ñeà)

Caâu 1: (2 ñieåm)
Em haõy vieát phöông trình hoùa hoïc cuûa nöôùc vôùi oxit ñeå taïo ra:
a) Axit
b) Bazô
Vaø chöùng minh saûn phaåm cuûa phaûn öùng laø Bazô, Axit baèng moät
thí nghieäm hoùa hoïc.

Caâu 2: (3 ñieåm)
Haõy choïn moät trong chaát thích hôïp: Cu, S, CO, Zn, O2, Fe, C,
KCl ñieàn vaøo choã troáng
trong caùc phöông trình phaûn öùng sau:
a) KClO3  ......... + O2
b) ......... + O2  SO2
c) ......... + HCl  ZnCl2 + H2
d) CuO + H2  ......... + H2O
e) ......... + O2  Fe2O3
f) Fe2O3 + .........  CO2 + Fe
Caân baèng caùc phaûn öùng vöøa thöïc hieän xong.

Caâu 3: (2 ñieåm)
Coù 4 bình ñöïng rieâng bieät ñöïng moãi chaát khí sau: Khoâng khí,
Nitô, Hiñro, Oxi.
Haõy neâu phöông phaùp nhaän bieát chaát khí ñöïng trong moãi bình.

Baøi toaùn: (3 ñieåm)


Boät nhoâm chaùy trong khí Oxi sinh ra nhoâm oxit (Al2O3).
a) Haõy vieát phöông trình hoùa hoïc xaûy ra.
b) Tính theå tích khí oxi (ôû ñieàu kieän tieâu chuaån) caàn duøng

ñeå ñoát chaùy hoaøn toaøn 0,54 gam boät nhoâm.


c) Muoán coù theå tích khí Oxi treân, caàn phaân huûy bao nhieâu

gam KMnO4.
(Cho bieát Al = 27; O = 16; K = 39, Mn = 55)