You are on page 1of 1

Đề THI HKII Q.

12 (2006-2007)

Bài 1 : Giải các phương trình và hệ phương trình sau :


3 x + 4 y = 5
a) 
4 x + 3 y = 2
b) 4 x 4 + 5 x 2 − 9 = 0
x2
Bài 2 : Vẽ đồ thị hàm số y =
2
Bài 3 : Một khu vườn hình chữ nhật có diện tích bằng 960m2. Nếu tăng chiều rộng 6m và
giảm chiều dài 8m thì diện tích không đổi . Tính kích thước của khu vườn ấy.
Bài 4 : Cho phương trình x 2 + 11x − 12 = 0
a) Không giải phương trình ,chứng tỏ phương trình có hai nghiệm phân biệt
b) Gọi x1 , x2 là hai nghiệm của phương trình . Tính A = x1 + x2 + 2 x1.x2
Bài 5 : Cho tam giác ABC (AB<AC) có ba góc nhọn nội tiếp đường tròn (O;6cm) . Các
đường cao AD,BE của tam giác ABC cắt nhau tại H.
a) Chứng minh : Các tứ giác CDHE, ABDE nội tiếp .
b) Đường thẳng AD cắt đường tròn (O) tại M (M khác A) .
Chứng minh : AB.CD = AD.CM
c) Tia phân giác của góc BAC lần lượt cắt BC và đường tròn (O) tại I và K .
Chứng minh OK ⊥ BC và AI là tia phân giác của góc OAH.
d) Cho biết AB=4cm và AC=9cm . Tính diện tích tam giác ACI ( làm tròn đến chữ
số thập phân thứ hai).