You are on page 1of 1

PHOØNG GIAÙO DUÏC –ÑAØO TAÏO TAÂN BÌNH-

ÑAÙP AÙN ÑEÀ KIEÅM TRA HOÏC KYØ II


MOÂN ANH VAÊN – KHOÁI 6-NH 2009-2010
I . LISTENING (2 ñieåm.) moãi caâu ñuùng 0.25 ñieåm

Listen 1-c 2- a 3-c 4-b


Pronunciation ° ° ° °
Favorite Tomato Destination Arrive

II .VOCABULARY AND GRAMMAR -( 2 ñieåm) moãi caâu ñuùng 0.25 ñieåm

1-c 2-b 3-b 4-a


5-b 6-c 7-b 8-c

III-READING (3 ñieåm)
1-( 2 ñieåm) moãi töø choïn ñuùng 0.25 ñieåm

1- seasons 2- and 3- hot 4- like


5- because 6- activities 7- fishing 8- sometimes

2-(1 ñieåm) moãi caâu traû lôøi ñuùng 0.25 ñieåm

1- He is going to the sports club to 3- He’s going to go swimming with Thanh and
play table tennis with Ba and Lan . Tan
2-No, he isn’t 4- He is going to the movie theater with his
parents and his sister

IV-TENSES –VERB FORMS


(1 ñieåm) moãi caâu traû lôøi ñuùng 0.25 ñieåm

1-is going to travel/ 2-to walk 3-Does……work 4-jogging


will travel

V-WRITE
( 2 ñieåm) moãi caâu keát noái ñuùng 0.25 ñieåm

1-d 2-c 3-e 4-a


5-f 6-b 7-g 8-h

Đề thi học k ỳ II-môn Anh Văn -Khối 6 1