esperanto en dek lecionoj

multimedialny kurs języka esperanto
Paweł Wimmer

StudioOpinii.pl Warszawa 2009

publikacja bezpłatna licencja Creative Commons

2

WIMMER - ESPERANTO EN DEK LECIONOJ

Esperanto en dek lecionoj Multimedialny kurs języka esperanto Paweł Wimmer, Warszawa, 2009 Licencja Creative Commons – uznanie autorstwa: http://creativecommons.org/licenses/by/2.5/pl/ Wolno: - kopiowad, rozpowszechniad, odtwarzad i wykonywad utwór - tworzyd utwory zależne Na następujących warunkach: - Uznanie autorstwa. Utwór należy oznaczyd w sposób określony przez Twórcę lub Licencjodawcę

3

WIMMER - ESPERANTO EN DEK LECIONOJ

Spis treści
PRZEDMOWA ..............................................................................................................................11 ALFABET ESPERANCKI I WYMOWA ....................................................................................................13 LECIONO UNU (1) .........................................................................................................................14
Zaimek osobowy ............................................................................................................................................ 14 Rzeczownik .................................................................................................................................................... 14 Czasownik ...................................................................................................................................................... 16 Przymiotnik .................................................................................................................................................... 16 Przysłówek ..................................................................................................................................................... 17 Przykłady użycia ............................................................................................................................................. 17 Słowniczek przylekcyjny ................................................................................................................................ 19

LECIONO DU (2) ...........................................................................................................................21
Pytanie i przeczenie ....................................................................................................................................... 21 Zaimek dzierżawczy ....................................................................................................................................... 21 Zaimek nieosobowy ....................................................................................................................................... 22 Liczebnik główny ............................................................................................................................................ 22 Słowotwórstwo .............................................................................................................................................. 24
Przyrostek -in .............................................................................................................................................................. 25 Przyrostek -an ............................................................................................................................................................. 26 Przyrostek -ist ............................................................................................................................................................. 26 Przyrostek -ul .............................................................................................................................................................. 26

Słowniczek przylekcyjny ................................................................................................................................ 27

LECIONO TRI (3)...........................................................................................................................29
Czasownik - tryb przypuszczający i rozkazujący ............................................................................................ 29 Liczebnik porządkowy .................................................................................................................................... 29 Liczebnik rzeczownikowy i przysłowny .......................................................................................................... 31 Określanie daty i czasu .................................................................................................................................. 31 Zaimek zwrotny ............................................................................................................................................. 33 Słowotwórstwo .............................................................................................................................................. 33
Przyrostek -et .............................................................................................................................................................. 33 Przyrostek -eg ............................................................................................................................................................. 33

........................................................................................................... 45 En ..................................................................................................................................................................... 34 LECIONO KVAR (4) ............................................................................................................... 47 Ee .................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 42 Przedrostek mal....................................................................................................................................................................... 43 Słowniczek przylekcyjny .... 40 Liczebniki ułamkowe ........................................................ 46 Malantaŭ ............... 42 Przedrostek bo........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ 41 Liczebniki zbiorowe ................................... 49 Zaimki przysłowne ....................... 36 Zaimki rzeczowne..................................................................................... 42 Słowotwórstwo ... 37 Zaimki przymiotne ................................................................................................................................................................................ 43 Przyrostek -em ........................................................................................ 41 Liczebniki ilorakie ................................................................................................................................................................................................................................................................... 34 Słowniczek przylekcyjny ..................................... 42 Liczebniki podziałowe .................................. 38 Stopniowanie przymiotników i przysłówków ........................................................................................................................................................................................................................................................... 40 Liczebniki mnożne ............................................................................................................................................. 45 Apud........................................................................................................................................ 50 Słowotwórstwo .........................................................................................................................................................................................................................36 Zaimki rzeczowne i przymiotne ............................................................................................... 40 Pozostałe liczebniki ............................................... 46 Antaŭ ......................45 Przyimki (1) .................................... 47 Post ........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 42 Przedrostek ge......................................... 48 Trans ...................................................................................................................................................................................ESPERANTO EN DEK LECIONOJ Przyrostek -id .................... 54 ...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 49 Tra ......................................................................4 WIMMER ................................................ 41 Liczebniki wielorakie .................................................................................................................................. 43 LECIONO KVIN (5) ................................................................................................................................................................................. 48 Cis...................................................

.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 72 Super .................................... 55 Przyrostek -ej ........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ 64 Eirkaŭ ............................................................................................................................................................................................................................................... 68 Przyrostek -end .................................................................................................................................................................................................................. 69 Słowniczek przylekcyjny .................................................. 63 His ........................................5 WIMMER ..... 65 Preter ......................................... 58 Imiesłowy............................................................................................................................................ 69 LECIONO SEP (7) .......................................................................................................................................................................................... 76 .......................................................................................... 55 Słowniczek przylekcyjny ..................................................................... 73 Dum . 64 Ekster ............................................................................ 69 Przyrostek -ind .............................................................................................................................................. 67 Słowotwórstwo ..........................................................................................................................................................................................................................................................ESPERANTO EN DEK LECIONOJ Przyrostek -il .................. 75 Malgraŭ ............................................................................................................................................................................................................................................................................ 66 Sub ................................................................................................................................................................................................................................................................................................ 55 LECIONO SES (6) .................................................................................................................... 54 Przedrostek pra-...................................................... 65 Inter ............................................................................................................................................................58 Wyrażanie ilości ......................... 72 Sur ...................... 54 Przyrostek -ar ....................................................................................................................... 74 El ...................................................................................................................................................................................................................................................... 59 Przyimki (2) ......72 Przyimki (3) ............................................................................ 72 Kontraŭ ............................. 75 Spójniki (1) ............................................... 63 Al ....................................................................................................................................................... 74 Krom ............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 66 Laŭ ................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. 68 Przyrostek -iĝ .................................................... 68 Przyrostek -ig .................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

.................. 77 Nek ............................................................................................................................................................................................................................................................... 79 Słowniczek przylekcyjny ........................................................................................................................................................................ 78 Przyrostek -aĵ ................................... 78 Ju.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. ........................................................................... 79 Przyrostek -ad ........... aŭ......................................................................................................................................................... ....... 82 Por...................... 76 Aŭ ................................................................................................ 84 Sen ................................................................................................................................................ 78 Słowotwórstwo ................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 76 Kaj................................................................................................................................................................................................... 82 Per .............................................................................................................................................................................................................. 77 Jen................................................................................................... aŭ........................... 76 Sed ............................................................................................................................................................................................................................. 87 Apenaŭ ..... 86 Dum ...........................................................ESPERANTO EN DEK LECIONOJ Kaj ............................................................................................. 87 Kvankam .................................................................................................................. .......................................................................................................................................................................................................................................................................... 85 Eu ............................................................................................................................................................. 87 ................................................................................................................................................................................................................ 83 Pri ................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ 84 Kun ................................................................................................................6 WIMMER ................................... jen............................................................................................................................................................. des........................... 85 Spójniki (2) .........................................................................................................................................82 Przyimki (4) ....................... 83 Pro......................................................................................................................... 76 Aŭ........................ 79 Przyrostek -ec........................................................................................ 85 Ke ............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. ............... 79 Przyrostek -ebl . 78 Przyrostek -ae..................................................................................................................................................... 77 Eu................................................................................................................................................ 80 LECIONO OK (8) ..................... 86 Ear .... ....................................... kaj. 86 His kiam................................................................................................................ 82 Po .......................................................................................................................

................................................................................................................................................ 94 Escepte se ............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ 92 Anstataŭ ............................................................................... 96 Przedrostek re-...................................................................... 95 Słowotwórstwo .................................................................................................. 97 ............................................... 95 Kondiee ke ..................................................................................................................................................................................................................................... 94 Antaŭ ol............................................................................................... 89 Przedrostek eks-............................................................................................................................................................................................................................................................................................... 89 Przedrostek fi.......................................................................... 95 Przyrostek -ing ................................................................................92 Przyimki (5) ........................................................................................................................................................................................................................................................................ 92 De ............................................. 96 Przyrostek -uj .................................................................................................................................................................................................................................................................... 89 Słowotwórstwo .................................................................................................................... 88 Cetere .................................... 88 Do............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. 94 Ee se .............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ESPERANTO EN DEK LECIONOJ Kvazaŭ ................................................... 88 Nome ....... 89 Przedrostek ek................... 96 Przedrostek -mis .......................................................................................................................................................... 90 Słowniczek przylekcyjny ............................................ 89 Przedrostek dis................................................................................................................................. 93 Spójniki (3) .......................................................................................................................................... 90 Przyrostek -er .......................................................................... 97 Słowniczek przylekcyjny ....................................................................................................................................................................................................... 88 Tamen ......... 87 Se ............... 90 LECIONO NAŬ (9) ..................................................................................................................................................................................................................................................................... 95 Post kiam ........................ 95 Przyrostek -ism.......................................................................................................................................................................... 94 Malgraŭ ke ........................................................................7 WIMMER ......................................................................................................................................................... 93 Je ................................................................................................................ 92 Da ..........................................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................. 100 Słowotwórstwo ............................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 99 Czas przyszły niedokonany ................................. 102 Słowniczek przylekcyjny ........... 104 Polikrato ..................................................................................... 99 Czas przeszły niedokonany ............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. 105 Ŝparema kanceliero .................... 104 Naiveco ............................................................................................................................................................................... 105 Varma pluvo ................................................ESPERANTO EN DEK LECIONOJ LECIONO DEK (10) ............................. 102 Przyrostek -nj ...................................................................................................................99 Czasy złożone ................................................................................................................... 104 Filipo Macedona ............................................................................................................................. 105 Al kio oni povas kutimi.............................................................................................................................................................................8 WIMMER ........................................................................ 107 ..................................................................................................................................................................................... 106 Seruristo anstataŭ forĝisto .................................................................................................................................................................. 100 Czas przeszły wyrażający czynnośd przyszłą ....................... 99 Czas teraźniejszy dokonany .................................................................................................................................................................................................. 106 Dek konsiloj de Jefferson por la praktika vivo .............. 105 Milton ....... 99 Czas przeszły dokonany .................................................. 101 Przyrostek -estr .................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 101 Przyrostek -ej...................................................................................................................................... 104 Tito ................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ 100 Czas przyszły dokonany ......................... 99 Czas teraźniejszy niedokonany.............................................................................................. 104 Sokrato ....................................................... 100 Czas przyszły wyrażający czynnośd przyszłą .................................. 105 Reĝo.................................................................... 100 Czas teraźniejszy wyrażający czynnośd przyszłą .................................................................................................................. komercisto aŭ bueisto ............................................................... 106 Kiu li estis? ................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ 102 Przyrostek -um ........................... 106 La grafo de Grance............... 100 Użycie małych i wielkich liter ............................................................... 101 Przedrostek eef................................... 102 DODATEK: CZYTANKI.................................................................................................

............................................................................................. 109 Lordo kaj bovido ..................................... 111 Saĝa hundo ............................................................ 109 Leono kaj leporo ......................................................... 113 En angulo de kampo ..... 118 DODATEK: POWTARZANIE SŁÓWEK Z JMEMORIZE ....................................................................................................................................................................................................................... 110 Granda kapo de brasiko ........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 109 Admiralo Hawke .................................................................................................................................................................................................................................................................................... 111 Vulpo .........................................................................................ESPERANTO EN DEK LECIONOJ Tri musoj ... 127 DODATEK: LINGOES TRANSLATOR .............................................................................................................................................. 112 La egaleco .................................................................. 116 DODATEK: PRZYDATNE ZWROTY ................................................................................................................................................................................................................................. 111 Konfeso ............................................................................... 122 DODATEK: KLAWIATURA ESPERANCKA ........................................... 113 Lupo kaj juna ŝafido ......................................................................................................................................................9 WIMMER ........................................................................................ 107 Eraro kaj korekto .............................. 131 Literatura i sztuka ................................................................................................................................. 131 ........ 115 Earlatano ................................................................................. 108 Ne grave...................................................................................................................................................................................................................................... 126 DODATEK: ESPERANTILO ......................................................................................... 110 Varma vesto ............................................. 112 Malgranda tamburisto ................................................................................................................................................................................................................................................................. 108 Kurba vojo........ 108 Mi ne scias ............................................................................................................................................................. 109 Reĝo kaj muzika instruisto ...................................................... 129 DODATEK: SŁOWNICZKI TEMATYCZNE..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 113 Unu pomon tro multe ... 107 Rieuloj kaj scienculoj ...................................... 114 Eemizo ...................................... 115 La timo ............................................................................................................................................................... 108 Perdita kaj retrovita ................ 110 Sinjorino Rothschild .......................................................................................................................... 116 Kamparano kaj leporo .......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 131 Środki informacyjne ............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. 112 Malsata arabo ................................................................................................

.......... 135 Prawda i opinia .................................................................................................................................................................................................................................... 139 DODATEK: SŁOWNICZEK TERMINÓW KOMPUTEROWYCH .............................. 164 Audio i wideo ............................................................................................................................................... 133 Nauka................................................................................................................................................................................. 164 Serwisy ............................................... 165 ........................................................................................................................................ 136 Religia ............................................................................................................................................................................................................................10 WIMMER ... 132 Szkoła i nauczanie ............................................................ 165 Książki ....................................................................................................................................................................................... 164 Blogi ......................................... 164 Nauka esperanto ......................................................................................................ESPERANTO EN DEK LECIONOJ Muzyka .................................................................................................................................................................. 134 Umysł ................................................ 136 Moralnośd ............................... 137 DODATEK: LISTA KRAJÓW............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. 141 DODATEK: PRZYDATNE ADRESY INTERNETOWE .............................................................................................

które opatrzyłem pomocniczymi słowniczkami lista zwrotów przydatnych w kontaktach internetowych. że chod w niewielkim stopniu przyczyni się do ponownego rozbudzenia zainteresowania esperantem i będzie stanowid dobre wprowadzenie do bardziej systematycznej nauki. Celem podręcznika jest przedstawienie w uporządkowany sposób podstawowej struktury języka esperanto. 2000 pozycji. Zakładam więc. tak charakterystyczne dla esperanta. Fundament języka jest niezmienny. Jako autor publikacji liczę zresztą na to. Podręcznik zawiera następujące części:      zasadniczy kurs języka zawierający 10 lekcji i towarzyszące pierwszym czterem lekcjom nagrania umieszczone w Internecie krótkie czytanki pochodzące z wydanej przed stu laty książki „Unua Legolibro”. zależnie od okoliczności. białostocczanina z urodzenia. będzie odtąd na zawsze do dyspozycji kolejnych pokoleo polskich esperantystów. że po przerobieniu ebooka Czytelnik posiądzie przynajmniej bierną znajomośd esperanta – cel zostanie osiągnięty. Dla zachęty dodam. Mam nadzieję. ale dzięki elastycznej gramatyce i logicznym zasadom słowotwórstwa będziesz w stanie rozpoznawad znaczenie wielu tysięcy wyrazów. Słownictwo w podstawowym podręczniku obejmuje ok. godzin regularnej pracy).ESPERANTO EN DEK LECIONOJ Przedmowa Niniejszy podręcznik próbuje przynajmniej częściowo wypełnid lukę. po kilku miesiącach będziesz znad esperanto w stopniu wystarczającym do rozumienia tekstów w Internecie – możesz zresztą dowolnie rozłożyd sobie czas. skracając go lub wydłużając. ale nie mają wiele czasu na studiowanie obszernych podręczników. w formie elektronicznej. a warszawiaka z późniejszego wyboru rodziny. Nie wierzysz? Takie jest właśnie esperanto! Podręcznik ma zaspokoid ciekawośd tych osób. Przeznaczywszy dwa-trzy tygodnie na naukę jednej lekcji i poświęcając na to dwie godziny pracy dziennie. gdy będzie w pełni rozumied wszystkie słowa i zdania z podręcznika i rozpoznawad w nich bez problemu cząstki wyrazowe. Ludwika Zamenhofa. co 5 lat nauki angielskiego (w opinii językoznawców bardzo dobra znajomośd angielskiego wymaga aż 10 tys. że język ten można poznad na dowolnym szczeblu zaawansowania 10-krotnie szybciej niż jakikolwiek język etniczny – pół roku systematycznej nauki daje tu tyle. zatem podręcznik będzie zawsze aktualny. jaką jest brak podręczników na esperanckim rynku księgarskim. że przynajmniej częśd osób zachęci się do dalszej nauki. Ponieważ jest dostępny bezpłatnie. zwłaszcza w korespondencji elektronicznej i na forach esperanckich objaśnienie dwiczeo słownikowych przygotowanych przeze mnie do bezpłatnego programu jMemorize opisy kilku przydatnych programów . które zafrapował język naszego rodaka.11 WIMMER . a przede wszystkim zdobycia czynnej znajomości esperanta pozwalającej pisad teksty czy wymieniad opinie na forach esperanckich. który zanikł w znacznej mierze po 1989 roku.

com/browse. Ireneuszowi Bobrzakowi (Varsovia Vento) za szereg cennych uwag dotyczących treści podręcznika.skydrive. że podręcznik został napisany z myślą o obchodzonej w 2009 roku 150-tej rocznicy urodzin Ludwika Łazarza Zamenhofa i rocznicowym Światowym Kongresie Esperanta zorganizowanym przez prężną społecznośd esperancką w Białymstoku. julio 2009 P. które umieściłem pod adresem: http://cid-caf3a5fead14b8d6. które pozwoliły go ulepszyd i uniknąd rozmaitych uchybieo.aspx/Esperanto/10Lecionoj Wymowa esperancka jest niezwykle prosta i łatwa dla Polaków.S. .live. Rosjanina z tytułu formalnego obywatelstwa. Pragnę jeszcze dodad. Esperanta – ze względu na jego niezwykle prostą strukturę – najszybciej można się nauczyd. jak data powstania języka czy urodzin Zamenhofa. Polaka z racji zamieszkania. zatem w pełni wystarczy zilustrowanie jej kilkoma zaledwie nagraniami. Wspomogą ten proces nagrania.12 WIMMER .ESPERANTO EN DEK LECIONOJ    kilka przykładowych słowniczków tematycznych rozszerzających słownictwo słowniczek terminów komputerowych lista przydatnych adresów internetowych W podręczniku przyjmujemy metodę gramatyczną. studiując zagadnienia gramatyczne ilustrowane dużą ilością przykładów użycia. Dziękuję p. Życzę zatem sukcesów w poznawaniu tego fascynującego języka – a może warto mied znajomośd esperanta w swoim CV? kun koraj salutoj Paweł Wimmer Varsovio. Sugeruję zatem uważne czytanie objaśnieo gramatycznych i wielokrotne. aż do pełnego zrozumienia ich znaczenia. który uchodzi w świecie za kolebkę esperanta. głośne czytanie zdao i słownictwa (lub przynajmniej wymawianie ich w myślach). będąc naturalnym powiernikiem spuścizny tego wielkiego humanisty – Żyda z urodzenia. Polska. wreszcie obywatela świata z przekonao i wyboru – ma szczególny przywilej organizowania spotkao z okazji okrągłych rocznic.

a nie redakdio. dżo itd. np. Należy też zwrócid uwagę.Europa Litera v jest wymawiana jak polskie w: valizo (walizo) – walizka.szal ŭ wymawiamy jak polskie ł: paŭzo (pałzo) – pauza. aA fF jJ oO uU bB gG ĵĴ pP ŭŬ cC ĝH kK rR vV eĈ hH lL sS zZ dD ĥĤ mM ŝŜ eE iI nN tT Uwaga: gdy literujemy jakiś wyraz.wino Zauważ. jak w języku polskim. a nie dikatro.chod jest to dośd trudne do uniknięcia i prawie nikt nie rozdziela tak wyraźnie głosek. Niemal wszystkie litery esperanckie wymawia się tak samo. Eŭropo (ełropo) . e.żandarm ĥ wymawiamy jak polskie h: ĥoro (choro) – chór. x. poszczególne litery wymawiamy a. eapo (czapo) – czapka ĝ wymawiamy jak polskie dż: ĝardeno (dżardeno) – ogród. naturalne jest wymawianie –ijo lub –ija.żakiet ŝ wymawiamy jak polskie sz: ŝnuro (sznuro) – sznur. go. fo. natomiast znaki diakrytyczne modyfikują wymowę następująco: e wymawiamy jak polskie cz: eevalo (czewalo) – koo. Gdy mamy do czynienia z połączeniem –io lub –ia. ĝendarmo (dżendarmo) . ĵaketo (żaketo) . ale litera j nie powinna byd zbyt wyraźnie wymawiana – raczej Varsovi-o niż Varsovijo . y. że w alfabecie esperanckim nie ma liter q. . bo. jak w większości polskich wyrazów. ŝalo (szalo) . mówimy cikatro (blizna).małych i wielkich. Akcent pada zawsze na przedostatnią sylabę. do. ĥaoso (chaoso) . czo.13 WIMMER .ESPERANTO EN DEK LECIONOJ Alfabet esperancki i wymowa Alfabet esperancki składa się z 28 liter . vino (wino) . w. Są to litery łacioskie. że nie zmiękczamy połączeo z literą –i. co. przy czym 6 z nich ma daszki (w tabeli zaznaczone pogrubieniem i czerwonym kolorem). redakcio.chaos ĵ wymawiamy jak polskie ż: ĵeti (żeti) – rzucad.

zwierzę lub dziecko) my (mówiący wraz z innymi osobami) wy.14 WIMMER . aŭtomobilo – aŭtomobiloj – samochody . rzeczy lub zwierzęta) Rzeczownik Wszystkie rzeczowniki (substantivo) esperanckie mają koocówkę gramatyczną –o.lekcja libro – książka homo – człowiek vino – wino patro – ojciec sinjoro – pan Rzeczowniki mają szczątkową odmianę przez przypadki. We wszystkich przypadkach poza biernikiem mają one postad identyczną z mianownikiem. Pani. Zaimek osobowy Najwygodniej jest przedstawid zaimki osobowe (persona pronomo) w postaci tabelarycznej: Zaimek osobowy mi vi li ŝi ĝi ni vi ili Wymowa wi szi dżi wi Znaczenie ja (osoba mówiąca) ty (osoba.ESPERANTO EN DEK LECIONOJ Leciono unu (1) W języku esperanto możemy szybko postawid pierwsze kroki. Wyróżnienie osobnej formy deklinacyjnej biernika jest zasadne. Na pierwszą lekcję przeznacz najwięcej czasu. Pan. citrono . do której się zwracamy) on (omawiana osoba płci męskiej) ona (omawiana osoba płci żeoskiej) ono (omawiana rzecz. jednak konieczne jest zaprezentowanie kilku podstawowych zagadnieo gramatycznych.citronon – cytrynę gazeto . one (omawiane osoby.fabrikon – fabrykę W liczbie mnogiej dodawana jest koocówka –j. dzięki którym będziemy mogli od razu tworzyd konstrukcje zdaniowe. który uelastycznia język. natomiast w bierniku (kogo? co?) jest dodawana koocówka –n.gazeton – gazetę filo . Paostwo oni.filon – syna fabriko . gdyż pozwala on stosowad swobodny szyk zdania. gdyż jest bardzo intensywna i zawiera aż 200 słówek – po jej opanowaniu język stanie jednak otworem. co pozwala je łatwo zidentyfikowad. leciono .

Natomiast odpowiednikiem przedimka nieokreślonego. Iu homo. Daję książkę (komu. czego) Piotra. Przed nazwami stron świata i pór roku. Jakiś czas. Często piję kawę. Warszawa. Idę (z kim. Pies (ten pies. która tu leży. Petro havas hundon. Legu la gazeton. Przed liczebnikami porządkowymi. Trzeci syn. Przez imionami własnymi i nazwami geograficznymi. stosowany.ESPERANTO EN DEK LECIONOJ urbo – urboj – miasta strato – stratoj – ulice lampo – lampoj – lampy Liczba mnoga w bierniku jest tworzona przez dodanie najpierw koocówki –j. Jakiś człowiek. Mówię (o kim. Gdy rzeczownik poprzedzony jest wyrazem wskazującym niesprecyzowaną ilośd. Piotr ma (jakiegoś) psa. lub jedyną. La elefanto estas granda besto. po które odsyłamy do podręczników gramatyki. czemu) Piotrowi.teatry bileto – biletojn – bilety minuto – minutojn – minuty eokolado – eokoladojn – czekolady Naturalnie ograniczona do dwóch form odmiana rzeczownika nie wyklucza istnienia odpowiedników pozostałych przypadków. Przeczytaj gazetę (tę gazetę. Wzorem języków zachodnioeuropejskich. Czytałem (jakąś) książkę. Mi donas libron al Petro. w esperanto stosowany jest przedimek określony la. Piotr. Petro. gdy:        Mówimy o rzeczy już nam znanej.15 WIMMER . przede wszystkim czytania literatury esperanckiej. La hundo estas granda. Poprawne używanie przedimka wymaga wprawy. Tworzy się je za pomocą przyimków: Libro de Petro. Północ. Mi iras kun Petro. Przed nazwami substancji czy produktów w znaczeniu ogólny. Jest jeszcze szereg zasad szczegółowych. Kelka tempo. an jest brak przedimka. Przed nazwami pojęd abstrakcyjnych. których tożsamośd nie budzi wątpliwości. Mam talent. Niebo. czym) o Piotrze. teatro – teatrojn . La eielo. ale można tu przyjąd kilka zasad. Książka (kogo. Rzeczowniki opisują obiekty. La nordo. Słooce. znany nam od tego momentu) jest duży. a potem –n. Przedimek nie jest m. Mi havas talenton. gdy:      Rzecz nie jest określona. Gdy obiekt jest jednoznaczny. W tekstach literackich. Słoo jest dużym zwierzęciem. którą czytasz). odpowiadający angielskiemu the i przedimkom w innych językach. stosuje się niekiedy skróconą formę przedimka – l’ – jednak w zwykłych tekstach nie jest ona stosowana. Mi ofte trinkas kafon. La suno.in. Lato. zwłaszcza poezji. Mi parolas pri Petro. La somero. takiego jak angielski a. gdyż w języku polskim nie są one stosowane. Gdy rzeczownik jest określeniem całej kategorii. Mi legis libron. Varsovio. Przedimki są dośd trudne dla Polaków. Przedimek określony jest stosowany. czym) z Piotrem. . La tria filo.

dodając koocówkę –is.techniczny Podobnie jak rzeczowniki. bona – dobry bela – piękny granda – duży longa – długi elektra – elektryczny teknika . co pozwala je łatwo odróżnid. Jest ona identyczna we wszystkich osobach i wszystkich liczbach (nie ma absolutnie żadnych wyjątków). Pokażmy to ponownie w tabeli.16 WIMMER . usuwając koocówkę –i. co ogromnie ułatwia naukę. . jak polski czy francuski.robid Czas teraźniejszy tworzymy. zwłaszcza gdy porównamy esperanto z językami z rozbudowaną. Analogicznie tworzymy czas przeszły. a następnie dodając koocówkę czasu teraźniejszego –as. a w liczbie mnogiej mają koocówkę –j. nieregularną koniugacją czasowników.ESPERANTO EN DEK LECIONOJ Czasownik Wszystkie czasowniki (verbo) w bezokoliczniku (infinitivo) mają koocówkę gramatyczną –i. dzięki czemu natychmiast je rozpoznajemy. trinki – pid paroli – mówid labori – pracowad kanti – śpiewad esti – byd havi – mied fari . Czasownik kanti (śpiewad) labori (pracowad) paroli (mówid) esti (byd) trinki (pid) havi (mied) fari (robid) skribi (pisad) Czas terażniejszy mi kantas vi laboras li parolas ŝi estas ĝi trinkas ni havas vi faras ili skribas Czas przeszły mi kantis vi laboris li parolis ŝi estis ĝi trinkis ni havis vi faris ili skribis Czas przyszły mi kantos vi laboros li parolos ŝi estos ĝi trinkos ni havos vi faros ili skribos Przymiotnik Wszystkie przymiotniki (adjektivo) mają koocówkę gramatyczną –a. natomiast czas przyszły wymaga dodania koocówki –os. także i przymiotniki mają szczątkową odmianę przez przypadki (w bierniku dodawana jest koocówka –n).

Wszystkie przysłówki regularne mają koocówkę gramatyczną –e.ESPERANTO EN DEK LECIONOJ Przymiotniki możemy też tworzyd.historyczny Przysłówek W esperanto. Jestem człowiekiem. Staraj się rozpoznawad poszczególne części mowy i ich charakterystyczne koocówki.17 WIMMER . jest grupa przysłówków (adverbo) pierwotnych. jak również samodzielnie stosowad. jak rzeczowniki czy czasowniki – oczywiście tam. tuj (natychmiast). skriba – pisemny suno – słooce. co doskonale zilustruje konstrukcję języka i pozwoli szybko opanowad czytanie tekstów esperanckich. podobnie jak w językach etnicznych. . bona – bone – dobrze bela – bele – pięknie juna – june . gdzie ma to sens. On napisze list. najpierw sprawdzając ich znaczenie po prawej stronie. Vi havas belan katon. Ty masz wielkiego psa. historia . mana – ręczny skribi – pisad. suna – słoneczny historio – historia. głównie od przymiotników. Mi estas ĵurnalisto. dzięki czemu możemy je łatwo zidentyfikowad. połączmy je w postaci pełnych zdao. niemających określonej koocówki gramatycznej. Ona biegnie szybko. mano – ręka. Li legas gazeton. Vi havas grandan hundon. Jestem dziennikarzem. Mi estas homo. Eŭropanoj loĝas en Eŭropo. Ty masz pięknego kota.tygodniowo Przykłady użycia Mając już wiedzę o podstawowych częściach mowy. Europejczycy mieszkają w Europie. Daje to językowi swobodę i elastycznośd. Li skribas leteron. ale też od rzeczowników czy czasowników. np. nadając koocówkę przymiotnikową innym częściom mowy. On czyta gazetę. a potem nie patrząc już na nią. Zalecamy kilkakrotne przeczytanie poniższych zdao na głos lub przynajmniej wymawiając je bezgłośnie. Zdecydowana większośd przysłówków jest jednak tworzona w sposób regularny od innych części mowy. Ŝi kuras rapide.młodo rapida – rapide – szybko nigra – nigre – czarno alta – alte – wysoko blanka – blanke – biało mano – mane – ręcznie historio – historie – historycznie skribi – skribe – pisemnie semajno – semajne .

Przeczytam artykuł o języku esperanto. On czytał książkę o historii medycyny. Hodiaŭ mi legos la dokumentojn. Włoscy inżynierowie zaprojektowali gigantyczny most. Za dwa lata (po dwóch latach) Piotr Kowalski będzie pełnoletni. Printempe mi skribos libron pri Esperanto. Paŭlo malfermis pordon. Policjant kontroluje pilnie dokumenty. Zamenhof mortis en Varsovio. Laboristoj ne estas rieaj. W czasie kongresu będziemy dyskutowad o historii esperanta. En 2012 (du mil dek du) la olimpikaj ludoj estos en Londono. Wiosną napiszę książkę o esperancie. Robotnicy nie są bogaci. W przyszłym tygodniu zaczniemy przygotowywad letnie wakacje. Ŝi studis geografion en la Varsovia Universitato.18 WIMMER . Przed wojną istniało tutaj wiele domów. Klubanoj studis Esperanton. Ona studiowała geografię na Uniwersytecie Warszawskim. La policisto kontrolas diligente dokumentojn. Młody nauczyciel naucza uczniów. Mi legos la artikolon pri la lingvo Esperanto. Anna multe amas la hundon. Mia praavo konstruis la familian domon. La ĵurnalisto skribis longan artikolon. Mówię długo i z zapałem. Ni proponos al li postenon en la politekniko. Juna instruisto instruas lernantojn. Vilaĝanoj loĝas en vilaĝoj. W 2012 igrzyska olimpijskie będą w Londynie. Piotr rzuca piłkę. Mi faros morgaŭ kelkajn fizikajn ekzercojn. Polacy piją często wódkę. Latem pojadę (odbędę podróż) do Paryża. Uczestnicy kongresu będą dyskutowad podczas kongresu. Italaj inĝenieroj projektis gigantan ponton. Somere mi vojaĝos al Parizo. Julia urodzia dziecko. Zaproponujemy mu posadę na politechnice. Julia naskis infanon. Oni mieszkali w Gdaosku. Wieczorem zjemy smaczną kolację. Kapitalistoj kolektas monon. Długo zbierałem pieniądze. W przyszłym roku skooczę palid papierosy. Klubowicze studiowali esperanto. . Zamenhof umarł w Warszawie. En la venonta semajno ni komencos prepari somerajn feriojn. Post du jaroj Petro Kowalski estos plenkreska. Johano timas hundojn. Dziennikarz napisał długi artykuł. Jan boi się psów. Mi longe kolektis monon. Dzisiaj przeczytam dokumenty. Profesoro Nowak aeetis kelkajn novajn librojn. Dziadek Zbigniewa zginął podczas drugiej wojny światowej. Vespere ni manĝos bongustan vespermanĝon. Mój pradziadek zbudował rodzinny dom. Li legis libron pri la historio de medicino. La avo de Zbigniew pereis dum la Dua Mondmilito.ESPERANTO EN DEK LECIONOJ Poloj ofte drinkas vodkon. Anna bardzo kocha psa. Paweł otworzył drzwi. Petro ĵetas pilkon. Antaŭ la milito ekzistis ei tie multaj domoj. Mi parolas longe kaj fervore. Somere vi devos kontroli la sanon. Kapitaliści zbierają pieniądze. Kongresanoj diskutos dum la kongreso. On żył w Krakowie. Ni laboras intense. En la venonta jaro mi eesos fumi cigaredojn. Zrobię jutro kilka dwiczeo fizycznych. Profesor Nowak kupił kilka nowych książek. Dum la kongreso ni diskutos pri la historio de Esperanto. Li vivis en Krakovo. Wieśniacy mieszkają we wsiach. Ili loĝis en Gdansko. Pracujemy intensywnie. Latem będziesz musiał skontrolowad zdrowie.

ja mil .długi longe .wojna światowa mono .kupowad adjektivo .pies ĥoro . instruowad instruisto .uczyd.biało bona .ładnie.byd eŭropano .list li .ginąd.jeśd mana .ręczny mane .czarny nigre . wiele.kot kelka .biec.bardzo.Europa fabriko .dokument domo .artykuł aŭtomobilo .przygotowywad pri . wakacje fervore zapalczywie. rozpoczynad kongresano .zbierad.tysiąc milito .budowad.Polak ponto .wysoko ami .przymiotnik adverbo .Piotr pilko . pełnoletni policisto .istnied.kapitalista kato .rodzid nigra .gigantyczny granda .geografia giganta . posada praavo .włoski jaro .ręka medicino .wojna minuto .dziadek bela .bilet blanka .nowy olimpika .drzwi post .młodo ĵaketo .ferie.syn fizika .przysłówek al . piękny bele . zabawa.piłka plenkreska . igrzysko malfermi .książka lingvo . w czasie ekzerco .musied diligente .dwiczenie ekzisti .rok Johano .Europejczyk Eŭropo .uczeo letero .chaos kapitalisto .wysoki alte .człowiek hundo .otwierad artikolo .pauza.mied historio .Kraków kuri . uczestnik kongresu kongreso .liczny multe . palid (papierosy) gazeto .gra.mieszkad Londono . kilku) klubano . pięknie bileto .historycznie hodiaŭ .przed aperti .czekolada de od dek . niektóry (kelkaj .dzisiaj homo .Jan Julia .lampa leciono . jakiś.ogród ĝendarmo .rodzinny fari .kongres konstrui .długo ludo .on libro .papieros citrono .przestad eevalo .ESPERANTO EN DEK LECIONOJ Słowniczek przylekcyjny aeeti .nauczyciel intense .rzucad ĵurnalisto .lekcja legi .Paryż paroli .tutaj eokolado . biegad la .minuta mondmilito .intensywnie itala .pilnie diskuti . kurtka ĵeti .elektryczny en .olimpijski Parizo .stanowisko.kongresowicz.politechnika polo .19 WIMMER .biały blanke .fabryka familia .osobowy Petro .most pordo .po posteno .kontrolowad Krakovo .język loĝi .pracowad laboristo .mówid patro .fizyczny fumi .pid (alkohol) du .inżynier instrui .Gdaosk geografio .*przedimek określony+ labori .ono havi .pewien.Londyn longa .pieniądze morgaŭ .wiosną profesoro .ręcznie mano .czytad lernanto .Anna antaŭ .dyskutowad dokumento .dziesięd devi .czapka eesi .robid ferio .podczas. przepadad persona . z zapałem filo .medycyna mi .cytryna eapo .dwa dua .bezokolicznik inĝeniero .dziennikarz kanti .do alta .dobry bongusta . egzystowad elektra .drugi dum .Paweł paŭzo .esperanto esti .klubowicz.gazeta Gdansko . dużo naski .kochad Anna .smaczny cigaredo .w Esperanto .młody june .jutro morti .kilka.umierad multa .żandarm ĝi .Julia juna .czarno nova .otwierad manĝi . one infano .śpiewad kaoso . członek klubu kolekti .ojciec Paŭlo . przerwa perei .dziecko infinivito .dymid.o (o kim? o czym?) printempe .dom drinki .historia historie . kolekcjonowad komenci zaczynad.dorosły.policjant politekniko .samochód avo . aby uniknąd mylenia z horo) ili .oni.ładny.chór (lub koruso.pradziadek prepari . konstruowad kontroli .żakiet.duży ĝardeno .profesor .koo ei tie .robotnik lampo .

ESPERANTO EN DEK LECIONOJ projekti .walizka varsovia .pan skriba .wieś vino .wódka vojaĝi .bogaty sano .szal ŝi .teatr teknika .uniwersytet urbo .Warszawa venonta .wieczorem vespermanĝo . Paostwo vilaĝano .wieśniak vilaĝo .ulica studi . Pani.pisemny skribe .ty.pisemnie skribi .szybko riea . nadchodzący verbo .studiowad substantivo .proponowad rapida .tygodniowo semajno .ona ŝnuro .kolacja vi .rzeczownik ŝalo . Pan.wino vivi .warszawski Varsovio .żyd vodko .20 WIMMER .przyszły.czasownik vespere .szybki rapide .pisad somera .pid tuj .zaimek proponi .miasto valizo . wy.natychmiast universitato .latem strato .bad się trinki .tydzieo sinjoro .letni somere .zdrowie semajne .sznur teatro .techniczny timi .podróżowad .projektowad pronomo .

Ona nie jest inteligentna. Nie Paweł zmienił warunki. La programaro ne estas aktuala. Nie mam komputera. sed al Berlino. Felieo ne estas eterna. moja. korzystamy zwykle ze słówka ne. sed Johano. Typowym sposobem jest postawienie na początku pytania słówka eu – czy. Ili ne iras rapide. twoja. Oprogramowanie nie jest aktualne. Li ne komencis labori. lecz wieczorem. On nie zaczął pracowad. sed vespere.21 WIMMER .ESPERANTO EN DEK LECIONOJ Leciono du (2) Pytanie i przeczenie W języku esperanto pytanie możemy zadad na kilka sposobów. twoje jego jej . Ne Paŭlo ŝanĝis la kondieojn. Ni ne havas tempon. Mi ne estas kontenta. lecz Jan. Ŝi ne estas inteligenta. Zaimek dzierżawczy Tabela zaimków dzierżawczych (poseda pronomo) Zaimek dzierżawczy mia via lia ŝia Znaczenie mój. Nie jestem zadowolony. Nie mamy czasu. On będzie czytad książkę nie po popołudniu. Szczęście nie jest wieczne. Petro vojaĝas ne al Romo. Li legos la libron ne posttagmeze. lecz do Berlina. Ĉu vi estas riea? Czy jesteś bogaty? Ĉu Maria estas inteligenta? Czy Maria jest inteligentna? Ĉu ili estas nun hejme? Czy oni są teraz w domu? Ĉu ŝi studas la anglan lingvon? Czy ona studiuje język angielski? Ĉu vi legas interesan libron? Czy czytasz interesującą książkę? Ĉu li kuras tre rapide? Czy on biega bardzo szybko? Ĉu sinjoro Kowalski ŝatas bieron? Czy pan Kowalski lubi piwo? Ĉu sinjorino Markowska aŭskultas nun radion? Czy pani Markowska słucha teraz radia? Ĉu lernantoj uzas volonte komputilojn? Czy uczniowie używają chętnie komputerów? Ĉu vi estas ano de la retejo Nasza Klasa? Czy jesteś członkiem witryny Nasza Klasa? Ĉu Karlo uzis la krozilon Firefox? Czy Karol używał przeglądarki Firefox? Ĉu Barbara skribis helpe de la redaktilo Word? Czy Barbara piszała za pomocą edytora Word? Ĉu sabate ni iros al kinejo? Czy w sobotę pójdziemy do kina? Ĉu Johano studos matematikon? Czy Jan będzie studiowad matematykę? Ĉu infanoj ŝatas ludi pilkon? Czy dzieci lubią grad w piłkę? Jeśli chcemy utworzyd zaprzeczenie. moje twój. Mi ne havas komputilon. Piotr pojedzie w podróż nie do Rzymu. Oni nie idą szybko.

że on jest głupi. Można użyd komputera. Via kolego estas stulta. wasza. Oni diras. Trzeba będzie mniej palid (papierosy). Pani. Powtarzają. Mia antaŭnomo estas Paŭlo. Hiaj okuloj estas grandaj. Mówi się. nasza. Trzeba było przeczytad trzy książki. Oni devos malpli fumi. Oni povos vojaĝi al Parizo. zwierzęcia) oczy są wielkie. zaimek dzierżawczy tworzymy przed dodanie przymiotnikowej koocówki –a do zaimka osobowego (omówionego w poprzednim rozdziale). Widad. Podobnie jak w wypadku przymiotników. Lia laboro estas preciza. Oni devis legi tri librojn. Ich wyniki wydają się dobre. że oni są inteligentni. Liczebnik główny Tabelaryczne zestawienie liczebników głównych (kardinala numeralo): Liczebnik esperancki nul unu du tri kvar kvin ses Znaczenie zero jeden dwa trzy cztery pięd sześd Wartośd 0 1 2 3 4 5 6 . zaimki dzierżawcze mają liczbę mnogą tworzoną przez dodanie koocówki –j i formę biernika tworzoną przez dodanie koocówki –n. Jej wujek jest chory. że prawda zawsze zwycięża. Można będzie pojechad do Paryża. Oni ripetas. Oni povas uzi komputilon. wasze. En malbona vetero oni povas facile malvarmumi. Nie akceptuję twoich metod. ke li estas stulta.ESPERANTO EN DEK LECIONOJ ĝia nia via ilia jego nasz. ke ili estas inteligentaj. Kiam oni estas riea. Trzeba napisad list. Pana. Biernik liczby mnogiej tworzymy przez dodanie obu koocówek. Ŝi vidis hodiaŭ nian onklinon. Ona widziała dzisiaj naszą ciotkę. nasze wasz. Twój kolega jest głupi. Zaimek nieosobowy Wyraz oni z czasownikiem służy do tworzenia form nieosobowych. Ŝia onklo estas malsana. ke la vero eiam venkas. Paostwa Ich Jak widad. Oni vidas.22 WIMMER . ma się wielu przyjaciół. Moje imię to Paweł. W złą pogodę można się łatwo przeziębid. Iliaj rezultoj ŝajnas bonaj. czyli –jn. oni havas multajn amikojn. Jego (np. Oni devas skribi leteron. Jego praca jest precyzyjna. Gdy jest się bogatym. Mi ne akceptas viajn metodojn.

osiemnaście Dziesiątki są tworzone przez połączenie liczebnika z pierwszej dziesiątki i wyrazu dek: dudek . Li aeetis dek du ovojn. .czternaście tysięcy kwardek mil . Sesdek ses estas nombro. Widzę trzy psy. Przykłady: Mi vidas kvar hundojn.ESPERANTO EN DEK LECIONOJ sep ok naŭ dek cent mil miliono miliardo biliono siedem osiem dziewięd dziesięd sto tysiąc milion miliard bilion 7 8 9 10 100 1000 1000000 1000000000 1000000000000 Liczebniki powyżej 10 (~naście) tworzymy przez zestawienie wyrazu dek (dziesięd) i liczebnika z pierwszej dziesiątki: dek unu .trzysta sescent . a w innych .czterysta tysięcy Inne zestawienia: cent dek unu . Sześd jest cyfrą. Sześddziesiąt sześd jest liczbą. Kalkuli de dudek ĝis tridek.sto jedenaście mil ducent tridek kvar .cztery tysiące dek kvar mil . Ona ma troje dzieci. Ses estas cifero.pięddziesiąt okdek .rozdzielone.przez połączenie liczebnika z pierwszej dziesiątki i wyrazu cent (sto): tricent .dziewiędset Tysiące są tworzone przez zestawienie liczebnika i wyrazu mil (tysiąc): kvar mil .jedenaście dek kvin .osiemdziesiąt osiem tysięcy osiemset osiemdziesiąt osiem Jak łatwo zauważyd. w liczebnikach typu ~dziesiąt i ~set (czyli dziesiątki i setki) cząstki są połączone. On kupił dwanaście jajek.sześdset naŭcent . En la eambro estas dudek kvin lernantoj.osiemdziesiąt Podobnie są tworzone setki .piętnaście dek ok .23 WIMMER . Policzyd od dwudziestu do trzydziestu. Ŝi havas tri infanojn.czterdzieści tysięcy kvarcent mil . W pokoju jest dwudziestu pięciu uczniów.tysiąc dwieście trzydzieści cztery okdek ok mil okcent okdek ok .dwadzieścia kvindek .

7:20=0. Unu tago havas dudek kvar horojn. Sep tagoj formas unu semajnon. Jedna minuta składa się z sześddziesięciu sekund. Unu horo havas sesdek minutojn. 9. Pięd stopni poniżej zera. Unu jaro havas kvindek du semajnojn. Dziewięd koma pięd kilometra. a tak ukształtowane formy zaopatrzyd w stosowne koocówki gramatyczne. Naŭ komo kvin kilometroj. Sesdek minutoj faras unu horon. La tria potenco de kvin faras cent dudek kvin.ESPERANTO EN DEK LECIONOJ Unu jaro havas dek du monatojn. Jeden rok ma dwanaście miesięcy. Dwadzieścia stopni powyżej zera. Pięd plus sześd równa się jedenaście. Siedem podzielone na dwa daje trzy koma pięd. 0 36. Marzec zawiera trzydzieści jeden dni.35. Trzydzieści sześd koma sześd stopni. 9. Ekzemplo de divido – dudek dividite per kvin egalas kvar. Sześddziesiąt minut tworzy godzinę. Tridek ses komo ses gradoj.5 USD. 9. Przykład dzielenia – dwadzieścia podzielone przez pięd równa się cztery. Dwa plus trzy równa się (robi. Jeden miesiąc ma trzydzieści lub trzydzieści jeden dni. 3 5 =125. daje) pięd. Ekzemplo de multipliko – dek oble ses faras sesdek. Naŭ komo kvin kilogramoj. Unu minuto konsistas el sesdek sekundoj. ego regularnośd sprawia. 7:2=3.5 km.6 .5. Przykład odejmowania – dziesięd minus sześd równa się cztery. . Pięd do potęgi trzeciej daje sto dwadzieścia pięd. Sep dividite per dudek egalas al nulo komo tri kvin. Dziewięd koma pięd kilograma. Ekzemplo de adicio – unu plus du estas tri. Naŭ komo kvin dolaroj. Kvin plus ses egalas (= egalas al) dek unu.24 WIMMER . Unu monato havas tridek aŭ tridek unu tagojn. Jeden tydzieo ma siedem dni.5 tysięcy rdzeni. Doba składa się z 24 godzin. Jedna minuta ma sześddziesiąt sekund. Jeden dzieo ma dwadzieścia cztery godziny. dodając przedrostki (prefikso) i przyrostki (sufikso). Siedem podzielone na dwadzieścia równa się zero przecinek trzy pięd. Du plus tri faras kvin. Kvin gradoj sub nulo. gdyż od samego początku w ruchu esperanckim obowiązywała zasada „open source” – po ustaleniu nienaruszalnego fundamentu rozwijanie języka wzięła na siebie społecznośd esperancka. Zamenhof przygotował najpierw listę około 1 tysiąca. Unu minuto havas sesdek sekundojn. Jeden rok ma pięddziesiąt dwa tygodnie. Unu semajno havas sep tagojn. Sep dividite per du faras tri komo kvin. Od tamtej pory ich liczba urosła do co najmniej kilkunastu tysięcy. Marto enhavas tridek unu tagojn. Słowotwórstwo Słowotwórstwo (vortfarado) jest jedną z najcenniejszych zalet esperanto. Przykład mnożenia – dziesięd razy sześd równa się sześddziesiąt. Noktotago (=diurno) konsistas el dudek kvar horoj. iż z jednego rdzenia słowotwórczego (radiko) z łatwością możemy tworzyd rodziny wyrazów bliskoznacznych łącząc ze sobą rdzenie. Ekzemplo de subtraho – dek minus ses estas kvar. Luty ma dwadzieścia osiem lub dwadzieścia dziewięd dni. Rdzeo wyrazowy to ciąg znaków bez koocówki gramatycznej. Jedna godzina ma sześddziesiąt minut. Zwykły rok ma trzysta sześddziesiąt pięd dni – tylko rok przestępny ma trzysta sześddziesiąt sześd dni. Dziewięd koma pięd dolara. Siedem dni tworzy jeden tydzieo. Ordinara jaro havas tricent sesdek kvin tagojn – nur superjaro havas tricent sesdek ses tagojn. a potem 2. Dudek gradoj super nulo.5 kg. Februaro havas dudek ok aŭ dudek naŭ tagojn. Przykład dodawania – jeden plus dwa jest równa się (jest) trzy.

Czytając teksty esperanckie pamiętajmy właśnie o tej specyfice języka – widząc jakiś dłuższy wyraz „rozbierajmy” go w myślach na cząstki. senhoma oznacza bezludny. Podobnie. lernantino – uczennica elefanto – słoo. wiele możemy jednak tworzyd doraźnie. sinjorino – pani patro – ojciec. filino – córka knabo – chłopiec. eevalino – klacz. Po dodaniu rzeczownikowej koocówki –o otrzymujemy homo. Przykładowo. homeco oznacza człowieczeostwo. zwłaszcza w początkowym okresie nauki.ESPERANTO EN DEK LECIONOJ Przykładowo.25 WIMMER .żona hundo – pies. knabino – dziewczynka aŭtoro – autor. Ten regularny sposób budowania wyrazów sprawia. kobyła lernanto – uczeo.jest rdzeniem wyrazowym oznaczającym człowieka. Możemy też tworzyd swobodnie wyrazy. lecz zawierzyd utartej tradycji. człowieczy. czyli człowiek. katino – kotka viro – mężczyzna. elefantino – słonica najbaro – sąsiad. najbarino – sąsiadka filo – syn. aŭtorino – autorka . sinjoro – pan. virino – kobieta eevalo – koo. Przyrostek -in Przyrostek –in. Zilustrujmy to prostymi przykładami. neĝhomo to bałwan. Wiele tysięcy wyrazów złożonych utarło się już w ciągu ponad stu dwudziestu lat używania języka w ponad stu krajach świata. Jego struktura jest bardzo prosta i przejrzysta: esperant-lingv-a. Esperanto zawiera zbiór kilkudziesięciu przedrostków (prefiksów) i przyrostków (sufiksów). a zatem znajomośd jednego wyrazu oznacza de facto znajomośd szeregu dalszych. mając rdzenie wyrazów skribi (pisad) i maŝino (maszyna). Gdy dodamy przymiotnikową koocówkę –a. za pomocą których budujemy wyrazy pochodne. czyli ludzki. znając rdzeo i przyrostek czy przedrostek. aczkolwiek nie należy z tym przesadzad. Możemy łatwo rozumied znaczenie wielu wyrazów pochodnych. że esperanto jest językiem aglutynacyjnym) i dodając koocówki gramatyczne. hundino – suka kato – kot. starajmy się dostrzegad koocówki gramatyczne wyrazów. po człowieczemu. Po dodaniu przysłówkowej koocówki –e otrzymamy wyraz home. czyli po ludzku. Homaro to ludzkośd. otrzymamy wyraz homa. sklejając ze sobą rdzenie wyrazowe (stąd mówimy. możemy tworzyd pochodzące od niego wyrazy. czyli esperanckojęzyczny. edzino . Po pewnym czasie dostrzeganie wewnętrznej struktury wyrazu staje się czymś naturalnym. możemy zbudowad złożony wyraz skribmaŝino (maszyna do pisania) – skribmaŝin-o. hom. mając rdzenie od wyrazów lingvo i esperanto możemy je połączyd i po dodaniu koocówki przymiotnikowej zbudowad wyraz esperantlingva.służy do tworzenia formy żeoskiej. patrino – matka edzo – mąż. że znając rdzeo.

pasażerka Przyrostek występuje też jako samodzielny wyraz. instruisto – nauczyciel sociala – socjalny.oznacza osobnika mającego jakąś cechę. uczestnik kongresu respubliko – republika. płed żeoska ina – kobiecy. przywiązanie do jakiejś idei. społeczny. estrarano – członek zarządu Przyrostek występuje też jako samodzielny wyraz. absolutisto – absolutysta pordo – drzwi. pordisto – odźwierny Przyrostek -ul Przyrostek –ul. zwolennik.ESPERANTO EN DEK LECIONOJ pasaĝero – pasażer. zwolennika czy wyznawcy. junulo – młodzieniec bona – dobry. hobby. wieśniak kongreso – kongres. skribisto – pisarz polico – policja. budhano – buddysta Islamo – Islam – islamano . Kristo – Chrystus. kapitalisto – kapitalista scienco – nauka. stale wykonywaną czynnośd. vilaĝano – mieszkaniec wsi. ano – członek. urbano – mieszczanin.muzułmanin urbo – miasto. riea – bogaty. socialisto – socjalista ofici – urzędowad.26 WIMMER . maŝinisto – maszynista skribi – pisad.służy do tworzenia wyrazów oznaczających przynależnośd. wyznawca Przyrostek -ist Przyrostek –ist. samica. czyli członka. sciencisto – naukowiec Esperanto – esperanto. mieszkaoca. bonulo – dobry człowiek sankta – święty. instruowad. pasaĝerino . święta osoba . familiano – członek rodziny Varsovio – Warszawa. rieulo – bogacz juna – młody. ino – kobieta. kristano – chrześcijanin Budho – Budda. respublikano – republikanin estraro – zarząd. oficisto – urzędnik maŝino – maszyna.oznacza zawód. kapitalo – kapitał. kongresano – kongresowicz. klubano – klubowicz familio – rodzina. adept. policisto – policjant absoluta – absolutny. żeoski Przyrostek -an Przyrostek –an. sanktulo – święty. varsoviano – warszawianin Eŭropo – Europa. eŭropano – europejczyk vilaĝo – wieś. laboristo – robotnik instrui – nauczad. Esperantisto – esperantysta labori – pracowad. mieszkaniec miasta klubo – klub.

bravulo – odważny człowiek.absolutysta adicio .od komenci . rozpoczynad absoluta . kiedy kinejo . wbrew. drinkulo – pijak kontraŭ – przeciw. kobyła eiam . a ano to zwolennik czy członek. samicę.zarząd facile .chłopiec kolego .przykład el . że możesz także łączyd ze sobą przyrostki.inteligentny interesa .córka formi .bilion bonulo .pokój.dzielid divido .dobry człowiek brava .członek rodziny familio .Chrystus krozilo . kontra. oponent kristano .słonica elefanto . a więc ino oznacza kobietę.pijak ducent .przyjaciel angla .pomoc horo .mąż ekzemplo .piwo biliono .młodzieniec kalkuli .przeciwnik.warunek konsisti . timulo – tchórz. śmiałek budhano .Karol katino .ESPERANTO EN DEK LECIONOJ timi – bad się.kolega komputilo (lub komputero) komputer kondieo . przyjmowad aktuala . odważny.w domu hejmo .że. wyznawca antaŭnomo .szczęście filino . Możemy im nadawad różne koocówki gramatyczne. oponent dika – gruby.dom (rodzinny) helpo .kino klubo .odważny człowiek.dwieście dudek .suka ilia .Budda cent .z (z kogo? z czego?) elefantino .kotka ke .absolutny absolutisto .kapitał kardinala .dziewczynka knabo . kardynalny.osobniczy Zauważ od razu. skribistino (pisarka).angielski ano . kardynalski Karlo .muzułmanin Islamo . odważny bravulo . zwolennik. kształtowad.Berlin biero . strachliwy człowiek drinki – pid (alkohol). a nie tylko z rdzeniami wyrazowymi. kpiarz stulta – głupi.główny.tworzyd.do. ulo to osobnik. kontra kontraŭulo .zadowolony kontraŭ . saĝulo – mędrzec brava – dzielny.dzielenie drinkulo . żeby kiam .słoo Esperantisto . policisto (policjant) – policistino (policjantka).aktualny amiko .członek zarządu estraro . np.członek. zasadniczy.łatwo familiano .słuchad Berlino . Warto jeszcze dodad.interesujący islamano . formowad ĝis .27 WIMMER .zaczynad.Islam junulo .zawsze dika .przeglądarka internetowa .sto cifero . śmiałek Przyrostek występuje też jako samodzielny wyraz.gdy. kalkulowad kapitalo .chrześcijanin Kristo .akceptowad.klub knabino .godzina hundino .gruby dikulo . izba eevalino . Słowniczek przylekcyjny de .dodawanie akcepti .ich inteligenta .wbrew.klacz. aż do hejme . Są one pełnoprawnymi wyrazami. ŝerculo – żartowniś. drinkulo (pijak) – drinkulino (pijaczka). dikulo – grubas ŝerci – żartowae.żona edzo . przeciw.luty felieo .dwadzieścia edzino .cyfra eambro .imię aŭskulti .dzielny.buddysta Budho .składad się kontenta . kontraŭulo – przeciwnik.rodzina februaro . aby.liczyd. że przyrostki mogą występowad samodzielnie. skribisto (pisarz).esperantysta esperantlingva esperanckojęzyczny estrarano .grubas dividi . ulo – osobnik ula . stultulo – głupiec saĝa – mądry.

twój.matematyka metodo . Pana vidi .maszynista maŝino .policja pordisto .grad malbona .teraz oble .rdzeo.prawda vetero .trzydzieści unu .święty sanktulo .mężczyzna volonte .ciotka onklo . rezultat rieulo .wynik.piędset kvindek .po południu povi .dzieo tempo .chory malvarmumi .głupi subtraho .w sobotę saĝa .mędrzec sankta . mieszczanin uzi .republika retejo .marzec maŝinisto .wydawad się ŝanĝi .mój miliardo . skryba skribmaŝino .socjalista stulta .mądry saĝulo . precyzyjny prefikso .razy ofici .pani skribisto .oprogramowanie radiko .odejmowanie sufikso .osiem okcent .zły malsana . społeczny socialisto .zwykły ovo .radio redaktilo .matka per .móc preciza .przeziębid się Maria .dokładny.lubid.republikanin respubliko .osiemdziesiąt okulo .doba nombro .rok przestępny ŝajni .trzysta tridek .jego ludi .słowotwórstwo . za pomocą plus .sąsiad naŭ .czas timulo .jajko patrino .nie nia . przedrostek programaro .miesiąc multipliko .Maria marto .siedem sepcent .sekunda sep .liczba nul(o) .oko oni .milion monato . święty człowiek sciencisto .tchórz.edytor tekstów respublikano .dziewięddziesiąt ne .święty.jeden urbano .urzędnik ok .zwyciężad vero .plus polico .ucennica lia .widzied virino .dziewięd naŭcent .czterysta kvardek .metoda mia .pięddziesiąt lernantino .mieszkaniec miasta.sześd sescent .przez.sześdset sesdek .maszyna matematiko .zero numeralo .pisarz.bogacz ripeti .siedemdziesiąt ses .naukowiec scienco .powtarzad Romo .zmieniad ŝati .liczebnik nun .nasz noktotago (=diurno) .socjalny.chętnie vortfarado .osiemset okdek . warszawiak venki . cenid ŝia .cztery kvarcent .pięd kvincent .czterdzieści kvin .mnożenie najbarino .Rzym sabate .ESPERANTO EN DEK LECIONOJ kvar .trzy tricent .[zaimek nieosobowy] onklino .pogoda via .sufiks.urzędowad oficisto .używad varsoviano .sąsiadka najbaro .kobieta viro .jej tago .lecz. ale sekundo .witryna internetowa rezulto .warszawianin.dziewiędset naŭdek . korzeo radio .nauka sed .prefiks.sześddziesit sinjorino .wuj ordinara .siedemset sepdek .odźwierny posttagmeze . przyrostek superjaro .28 WIMMER .miliard miliono .maszyna do pisania sociala . strachliwy człowiek tri .

tryb przypuszczający i rozkazujący Studiując czasy. mieliśmy do czynienia z trybem oznajmującym. aby była uprzejma. Weź walizkę. Venu tuj. Li petis. Mi volus alporti al vi fruktojn. se ŝi legus la lecionon. nie pracowałbym. Siedź na krześle. Przeczytaj książkę. Tryb rozkazujący tworzymy przez odjęcie od bezokolicznika koocówki gramatycznej –i i dodanie koocówki –u. aby on pracował. Idź do sklepu. Przyjdź natychmiast. Gdyby był zdrowy. Bonvolu fermi la fenestron. Se mi estus riea. Liczebnik porządkowy Liczebnik porządkowy (orda numeralo) jest tworzony w sposób regularny od liczebnika głównego przez dodanie przymiotnikowej koocówki -a. ke li laboru. Estas necese. li estus feliea. gdyby przeczytała lekcję. Legu la libron. byłby szczęśliwy. Zechciej zamknąd okno (proszę zamknąd okno). Ona nie robiłaby błędów. ke ŝi estu ĝentila. Gdybym był bogaty. Liczebnik główny unu du tri kvar kvin ses Liczebnik porządkowy unua dua tria kvara kvina sesa Znaczenie pierwszy drugi trzeci czwarty piąty szósty . identycznej we wszystkich osobach i liczbach. Ni dezirus antaŭ eio felieon. Ŝi ne farus erarojn. Mamy jeszcze dwa tryby – przypuszczający i rozkazujący. Sidu sur la seĝo.ESPERANTO EN DEK LECIONOJ Leciono tri (3) Czasownik . Prenu la valizon. Ĉu vi povus doni al mi kafon? Czy mógłbyś mi dad kawę? Ĉu vi bonvolus paroli pli malrapide? Czy zechciałbyś mówid wolniej? Se li estus sana. Skribu hodiaŭ ekzercojn. Donu al mi krajonon. ke li aeetu terpomojn. aby on kupił ziemniaki. On prosił. Chcę. Chciałbym przynieśd ci owoce. Daj mi ołówek. Tryb przypuszczający tworzymy przez odjęcie od bezokolicznika czasownika koocówki –i i dodanie koocówki –us.29 WIMMER . mi ne laborus. Chętnie poszedłbym do kina. Mi volas. Jest konieczne. Iru al la vendejo. Pragnęlibyśmy przede wszystkim szczęścia. Mi irus volonte al kinejo. Napisz dzisiaj dwiczenia.

koocówka -a jest dodawana do ostatniego członu liczebnika: dek kvara . Kwiecieo jest czwartym miesiącem roku. Styczeo jest pierwszym miesiącem roku. Listopad jest jedenastym miesiącem roku. Lundo estas la unua tago de la semajno.pięddziesiąty cent okdek unua . Dzisiaj jest dwudziesty pierwszy dzieo miesiąca. Aŭgusto estas la oka monato de la jaro.30 WIMMER . Aprilo estas la kvara monato de la jaro. Niedziela jest siódmym dniem tygodnia. Sierpieo jest ósmym miesiącem roku. Luty jest drugim miesiącem roku. Piątek jest piątym dniem tygodnia. Hodiaŭ estas la dudek unua tago de la monato. Lipiec jest siódmym miesiącem roku. Novembro estas la dek unua monato de la jaro.ESPERANTO EN DEK LECIONOJ sep ok naŭ dek dudek tridek cent ducent mil du mil miliono miliardo sepa oka naŭa deka dudeka trideka centa ducenta mila dumila miliona miliarda siódmy ósmy dziewiąty dziesiąty dwudziesty trzydziesty setny dwusetny tysięczny dwutysięczny milionowy miliardowy Inne zestawienia . Środa jest trzecim dniem tygodnia. Ĵaŭdo estas la kvara tago de la semajno. La lasta mondmilito eksplodis en mil naŭcent tridek naŭa jaro. Wrzesieo jest dziewiątym miesiącem roku. Merkredo estas la tria tago de la semajno.czternasty kvindeka . Februaro estas la dua monato de la jaro. On urodził się w tysiąc dziewiędset siedemdziesiątym roku. .sto osiemdziesiąty pierwszy kvarcenta – czterechsetny. Październik jest dziesiątym miesiącem roku. Czerwiec jest szóstym miesiącem roku. Poniedziałek jest pierwszym dniem tygodnia. Li naskiĝis en mil naŭcent sepdeka jaro. Mardo estas la dua tago de la semajno. Czwartek jest czwartym dniem tygodnia. Sabato estas la sesa tago de la semajno.tysiąc siedemset trzydziesty drugi sesmila – sześciotysięczny. mil sepcent tridek dua . W liczebnikach porządkowych można też łączyd wyrazy myślnikiem: cent-okdek-unua – sto osiemdziesiąty pierwszy mil-sepcent-tridek-dua – tysiąc siedemset trzydziesty drugi Przykłady: Li komencis studi en du mil kvina jaro. Wtorek jest drugim dniem tygodnia. Ostatnia wojna światowa wybuchła w tysiąc dziewiędset trzydziestym roku. Junio estas la sesa monato de la jaro. Marzec jest trzecim miesiącem roku. Sobota jest szóstym dniem tygodnia. Marto estas la tria monato de la jaro. Oktobro estas la deka monato de la jaro. Septembro estas la naŭa monato de la jaro. Dimaneo estas la sepa tago de la semajno. Majo estas la kvina monato de la jaro. Vendredo estas la kvina tago de la semajno. On zaczął studiowad w dwa tysiące piątym roku. Maj jest piątym miesiącem roku. Januaro estas la unua monato de la jaro. Julio estas la sepa monato de la jaro.

Dyskusja będzie jutro rano. Lato jest trzecią porą roku. Początek jest kwadrans po dziesiątej. En Eŭropo vintro estas la unua sezono. Estas la tria kaj dek minutoj. Antaŭ la unua. unue – po pierwsze du – dwa. trio dek – dziesięd. Aŭtuno estas la kvara sezono. unu – jeden. Jesieo jest czwartą porą roku. Przed pierwszą. trio – trójka. Estas la dek kvina kaj dudek. kvincento – piędsetka Z kolei dodanie koocówki przysłówkowej gramatycznej –e pozwala tworzyd liczebniki przysłówkowe. La komenco estas je la deka kaj kvarono.31 WIMMER . dekduo – dwunastka dudek – dwadzieścia. Ŝi venos je la sepa kaj duono. Jest czwarta (godzina). Duono antaŭ la naŭa. Printempo estas la dua sezono. La diskuto estos morgaŭ matene.dwudziestka cent – sto. Je kioma horo? O której godzinie? Je la kvara. Zaczniemy za kwadrans czwarta. Jest piętnasta dwadzieścia. Początek jest o dziesiątej piętnaście. Liczebnik rzeczownikowy i przysłowny Przez dodanie do liczebnika rzeczownikowej koocówki gramatycznej –o możemy tworzyd liczebniki rzeczownikowe. Wpół do dziewiątej. Jest pięd minut po szóstej. . Po ósmej. Somero estas la tria sezono. jednostka du – dwa. Zaczniemy kwadrans przed czwartą. Ni komencos kvaronhoron antaŭ la kvara. Ni havas la renkontiĝon antaŭtagmeze. deko – dziesiątka dek du – dwanaście. duo – dwójka tri – trzy. Ona przyjdzie o wpół do ósmej. Post la oka. Spotkanie mamy przed południem. Estas kvin minutoj post la sesa. cento – setka kvincent – piędset. Wiosna jest drugą porą roku. W Europie zima jest pierwszą porą roku. Komencu eirkaŭ la deka. O czwartej. dudeko . trie – po trzecie Określanie daty i czasu Daty i czas określamy często z użyciem liczebników głównych i porządkowych. Oczywiście mogą one mied liczbę mnogą i występowad w bierniku. Estas la kvara (horo). due – po drugie tri – trzy. Jest trzecia dziesięd. unuo – jedynka. Jest za piętnaście druga. Estas dek kvin antaŭ la dua. Grudzieo jest dwunastym miesiącem roku. unu – jeden.ESPERANTO EN DEK LECIONOJ Decembro estas la dek dua monato de la jaro. Zacznij koło dziesiątej.

Poniedziałek to pierwszy dzieo tygodnia. . Postmorgaŭ estos vendredo. lecz dalej wykonywał swoje zadania. Po dwudziestym kwietnia. Teraz komputery są bardzo częste w biurach. Mi legis la hieraŭan gazeton. Chwilę później. Za dwa miesiące. Nokte ni dormos. Sabate ni iras al kinejo. Ni manĝos nian tagmanĝon je la kvina posttagmeze. Od teraz jestem magistrem. La konferenco okazos vespere. Zjemy obiad o piątej po południu. W tym miesiącu. Lundo estas la unua tago de la semajno. Przeczytałem wczorajszą gazetę. La teo estas jam tute malvarma. Hieraŭ estis mardo. Pracowaliśmy całą dobę. Antaŭ la deka de majo.32 WIMMER . W tym roku. Będziemy pracowali przez (w czasie) trzy tygodnie. Nun komputiloj estas tre oftaj en oficejoj. Ili venos dimanee. Ni laboros dum tri semajnoj. W przyszłym tygodniu. Mi iras nun al mia onklo. Post du monatoj. Przedwczoraj był poniedziałek. Li ĵus festis la kvindekan datrevenon de sia naskiĝo. Wczoraj był wtorek. Jeszcze przed dwudziestu laty Internet nie funkcjonował. Varsovio. Li ne eesis labori. Morgaŭ estos ĵaŭdo. On nie zaprzestał pracowad. Ĉi-monate. On dopiero co świętował pięddziesiątą rocznicę urodzin. Sobota jest przedostatnim dniem tygodnia. la sepan de oktobro.ESPERANTO EN DEK LECIONOJ Mi finos tagmeze. La tria de junio. dimaneo estas la lasta. Konferencja odbędzie się wieczorem. W tym tygodniu. Ĵus mi finis mian laboron. W sobotę idziemy do kina. Właŝnie skooczyłem moją pracę. Trzeci czerwca. Warszawa. Post tri semajnoj. Pojutrze będzie piątek. Dzieo wcześniej. Idę teraz do mojego wujka. Ni laboris la tutan noktotagon (diurnon). Będę pisad książkę do czerwca. Za trzy tygodnie. Unu tagon antaŭe. Mi skribos la libron ĝis junio. Pracuję w mojej firmie już pięd lat. Moja praca będzie wkrótce ukooczona. En la pasinta monato. Lipiec jest pierwszym miesiącem lata. W ubiegłym miesiącu. Ekde nun mi estas magistro. Ĉu jam vi trovis vian horloĝon? Czy znalazłeś już swój zegarek? Mi laboras en mia firmao jam kvin jarojn. Sabato estas la antaŭlasta tago de la semajno. Mia laboro estos baldaŭ finita. Ĉi-semajne. Jutro jest czwartek. Przyjadą w niedzielę. niedziela jest ostatnim. sed plu faris siajn taskojn. 22 marca 2009. la 22-an de marto 2009. Unu momenton poste. Ĉu vi memoras ankoraŭ viajn liceajn kolegojn? Czy pamiętasz jeszcze swoich licealnych kolegów? Ankoraŭ antaŭ dudek jaroj la Interreto ne funkciis. Ĉi-jare. Hodiaŭ estas la unua de majo. Wkrótce spłacę mój dług. siódmego października. W nocy będziemy spali. En la venonta semajno. Vi estas ankoraŭ malgranda infano. Julio estas la unua monato de la somero. Oni wkrótce wrócą. Mi pagos la ŝuldon baldaŭ. Jesteś jeszcze małym dzieckiem. Post la dudeka de aprilo. Dzisiaj jest pierwszy maja. Chętnie zobaczę jutrzejszy program. Skooczę w południe. Herbata jest już całkiem zimna. Antaŭhieraŭ estis lundo. Ili revenos baldaŭ. Mi volonte rigardos la morgaŭan programon. Przed dziesiątym maja.

eta – mały. okuleto – oczko ponto – most. Czytaj dalej książkę. Mi lavas min – myję się Vi lavas vin – myjesz się Li (ŝi. wskazuje osłabienie jakiejś cechy. kion mi diris. diketa – grubawy. pordeto – drzwiczki knabo – chłopiec.służy do tworzenia zdrobnienia. przepiękny . hundeto – piesek kato – kot. grubiutki hundo – pies. beleta – ładniutki ridi – śmiad się. stulteta – głupiutki Przyrostek występuje też jako samodzielny wyraz. Vi devus tuj iri al via onklino. bela – ładny. Zaraz po egzaminie poszliśmy do restauracji. knabeto – chłopczyk bela – ładny. co powiedziałem.33 WIMMER . rideti – uśmiechad się dika – gruby. dometo – domek filo – syn. malutki. odrobinę Przyrostek -eg Przyrostek –eg. ĝi) lavas sin – on (ona. ono) myje się Ni lavas nin – my myjemy się Vi lavas vin – wy myjecie się Ili lavas sin – oni się myją Li diris al si mem: estu trankvila – powiedział sam do siebie: bądź spokojny Li forgesis pri sia laboro – zapomniał o swojej pracy Ili amas siajn gepatrojn – oni kochają swoich rodziców Słowotwórstwo Przyrostek -et Przyrostek –et. Anna ne tuj komprenis. domo – dom. sin odpowiada polskiemu się i przyjmuje różne formy zależnie od podmiotu. drobny ete – mało. fileto – synek pordo – drzwi. Przyjdź zaraz do nas. Powinieneś natychmiast pójśd do swojej ciotki. Zaimek zwrotny Zaimek zwrotny (refleksivo) si. piękny. ponteto – mostek stulta – głupi.ESPERANTO EN DEK LECIONOJ Legu plu la libron. belega – śliczny.służy do wzmocnienia jakiejś cechy. Tuj post la ekzameno ni iris al restoracio.kotek libro – książka. Anna nie od razu zrozumiała. Venu tuj al ni. kateto . libreto – książeczka okulo – oko.

katido – kocię.rodzice grandega .styczeo je . pakego – paka vento – wiatr. sanktega – przenajświętszy urbo .kawa kateto . reĝido – królewicz koko – kogut.[przyimek uniwersalny] o. ogromnie.śliczny. eevalido – źrebak reĝo .przedwczoraj antaŭ . wielki pies Przyrostek występuje też jako samodzielny wyraz. grubiutki dimaneo .*partykuła bliskości+ eio .kochad antahieraŭ .przynosid ami . kociak hundo – pies.grudzieo deka . ido – potomek ida . przepiękny beleta .dyskusja dometo . kato – kot. pordego – brama granda – duży.owoc gepatroj .szczęśliwy fenestro .przed południem aprilo . bonega – wspaniały.dwójka duono . metropolia drinki – pid (alkohol).ESPERANTO EN DEK LECIONOJ bona – dobry. doskonały sankta – święty.34 WIMMER .sierpieo aŭtuno .pragnąd diketa .potomny Słowniczek przylekcyjny alporti .wszystko eirkaŭ .grubawy.czerwiec ĵaŭdo .spad drinkegi . chlad pordo – drzwi. drinkegi – dużo pid.zamykad fileto . uprzejmy hieraŭ . ogromny ĝentila . urbego – wielkie miasto.wybuchad.dwudziesty duo .szczeniak januaro .setka eevalido .wczoraj hundeto .wielki.luty feliea . grandega – ogromny pluvo – deszcz.grzeczny. chlad dudeka .błąd fari .czwartek kafo .ładniutki bonega .synek fini .kwiecieo aŭgusto . około decembro .dużo pid (alkohol).domek dormi . na. kokido – kurczak princino .kotek .robid februaro .dziesiąty deko .przed antaŭlasta .służy do wskazania potomka lub młodego osobnika.kooczyd forgesi .źrebak ei .księżna.król. varmega – gorący pako – paczka. hundido – szczeniak eevalo .jesieo belega .piesek hundido . ventego – wichura hundo – pies. ege – bardzo.koło. niezmiernie Przyrostek -id Przyrostek –id.miasto.lipiec junio . eksplodowad eraro .przedostatni antaŭtagmeze . princinido – księżniczka Przyrostek występuje też jako samodzielny wyraz.okno fermi .zechcied centa .połowa eksplodi .koo. doskonały bonvoli .dziesiątka deziri . hundego – psisko.niedziela diskuto .zapominad frukto .setny cento . pluvego – ulewa varma – ciepły. za julio .wspaniały.

ulewa pluvo .drzwiczki postmorgaŭ .konieczne nokte .bardziej pluvego . trio unua .35 WIMMER .swój.początek konferenco .osiemdziesiąty oktobro . jeżeli seĝo .królewicz reĝino .kurczak koko .przybywad.wiosna reĝido .chłopczyk kokido .tysięczny miliarda .trzydziesty trio .siódmy sepdeka .brama pordeto .deszcz ponteto .ołówek kvara .wojna światowa naskiĝi .sześddziesiąty sezono .oczko ordinala . swoja.piątek veni .wichura vento .sklep vendredo .poniedziałek majo .marzec matene .kino knabeto .śmiad się sabato . nocą nokto .mostek pordego .obiad tagmeze .księżna printempo .ESPERANTO EN DEK LECIONOJ katido .wiatr vintro .zdrowy sanktega .październik okuleto .jedynka urbego .prosid pli .środa mila .ostatni lavi .królowa reĝo .kogut komenco .myd lundo .lato stulteta .w nocy.przenajświętszy se .ciepły varmega .wolno mardo .zima .się sia .wrzesieo sesa .pora roku. sezon si .król renkonto .pojutrze preni .spotkanie rideti .konferencja krajono .piąty kvindeka .porządkowy pakego .sobota sana .kwadrans kvina . ubiegły peti . rankiem merkredo .maj malrapide .ósmy okazi . kocię kinejo .czwarty kvardeka .wielkie miasto.paczka pasinta .uśmiechad się ridi .listopad oka . swoje somero . przychodzid ventego .siedemdziesiąty septembro .w południe terpomo .dziewiąty naŭdeka .przeszły.trzeci trideka .spokojny tria .paka pako .czterdziesty kvaronhoro .noc novembro .księżniczka princino .jeśli.pierwszy unuo .wtorek marto .krzesło sepa .rano.ziemniak trankvila .mied miejsce.szósty sesdeka .trójka.konieczny necese .miliardowy miliona .dziewięddziesiąty necesa .milionowy mondmilito .pięddziesiąty lasta .kociak.gorący vendejo .urodzid się naŭa .głupiutki tagmanĝo . odbywad się okdeka . metropolia varma .brad princinido .

Zaimki te noszą potoczną nazwę korelativoj lub tabelvortoj. kiedy kiom ile kial dlaczego wskazujące tiu tamten tio tamto tia taki ties tego tie tam tiel tak tiam wtedy tiom tyle tial dlatego upowszechniające eiu każdy eio wszystko eia wszelki eies każdego.-om. nieco ial dlaczegoś przeczące neniu nikt. a. pytającewzględne kiu kto. jak i następujących po i (pionowo).36 WIMMER . Ich praktyczne opanowanie wymaga nieco dwiczeo. -es. kiedykolwiek iom trochę. jakiś io coś ia jakikolwiek ies czyjś ie gdzieś iel jakoś iam kiedyś. . Jest to zbiór 45 wyrazów. przymiotne i przysłowne (według pierwszej kolumny tabeli). który kio co kia jaki kies czyj. e-. Możesz się ich uczyd w sposób systematyczny zarówno według cząstek poprzedzających (poziomo). którego kie gdzie kiel jak. posłużymy się tu podziałem na zaimki rzeczowne. -o. przedstawiając je na praktycznych przykładach. a po której może się pojawiad jeden z dziewięciu „sufiksów” (-u. wszystkich eie wszędzie eiel wszelkim sposobem eiam zawsze eiom wszelka ilośd eial z każdego powodu nieokreślone iu ktoś.i .ESPERANTO EN DEK LECIONOJ Leciono kvar (4) Zaimki rzeczowne i przymiotne Wygodną metod prezentacji. -e. w jaki sposób kiam gdy. w których środkowa litera . -am-. -el. że wiele z nich należy do najczęściej używanych wyrazów esperanckich. t-. a zatem poznania i zapamiętania grupy zaimków jest tabela. -al). -. żaden nenio nic nenia żaden nenies niczyj nenie nigdzie neniel w żaden sposób neniam nigdy neniom żadna ilośd nenial z żadnego powodu zaimki rzeczowne osoba przedmiot zaimki przymiotne cecha przynależnośd zaimki przysłowne miejsce sposób czas liczba przyczyna Chod w takiej postaci wyrazy te wyglądają nieco odstraszająco. bez których nie sposób się w ogóle obejśd – kilkakrotnie już się nimi zresztą posługiwaliśmy. Aby nawiązad do szkolnej terminologii. nen-). jednak dośd szybko wyrazy te wchodzą nam w krew i stosowanie ich staje się zupełnie naturalne. od razu zauważmy.jest poprzedzana przez jeden z pięciu „prefiksów” (k-.

pewien Iu demandis. gdzie można kupid ostatnią książkę Clancy’ego. Chłopiec. Kio – co Kio vi estas? Czym jesteś? (z zawodu) Kio estas tio? Co to jest? Kion interesan vi vidis en Vroclavo? Co interesującego widziałeś we Wrocławiu? . Najlepiej wyjaśnid ich znaczenie na konkretnych przykładach – zwród uwagę. Weź wszystkie swoje książki. Wczoraj widziałem wszystkich w miejscowym kinie. Hieraŭ mi vidis eiujn en la loka kinejo. ten tutaj. Iu – ktoś. Nikt nie jest doskonały.ESPERANTO EN DEK LECIONOJ Zaimki rzeczowne Kiu występuje w roli zaimka pytającego i względnego. kto jest winny. że i w ich przypadku można tworzyd liczbę mnogą i biernik. Tiu – tamten. Ĉiu – każdy. Ktoś zapytał. Nie masz prawa mówid tego do nikogo. Tiu domo estas terure malbela. Ktokolwiek to mówił. Li vidis neniun en la parko. kie troviĝas nia hundo. Tamten film bardzo się podobał Barbarze. Nikt nie wie. Każdy człowiek pragnie byd szczęśliwy. Kiu – kto. po prostu się mylił. Tamten dom jest strasznie brzydki. Vi rajtas diri tion al neniu. Tiun ei libron oni devas nepre traduki. Ĉiu el ili estas bone preparita por la ekzameno. Słyszałem kogoś w ciemności. Kiun el ili vi vidis hieraŭ? Kogo z nich widziałeś wczoraj? Kiujn magazinojn vi abonas? Które magazyny abonujesz? Kiu ajn tion diris. kiu estas kulpa. Nie wiem. Neniu estas perfekta. to Jerzy. Tiu filmo tre plaeis al Barbara. Mi aŭdis iun en la mallumo. Iuj lernantoj estas jam lacaj. dodajemy partykułę ei. Tę książkę trzeba koniecznie przetłumaczyd. La knabo. Ten chleb jest twardy jak kamieo. który Kiu vi estas? Kim jesteś (jak się nazywasz) Kiu estas tiu knabo? Kim jest ten chłopiec? Kiu ne faris la ekzercojn? Kto nie zrobił dwiczeo? Mi ne scias. On nikogo nie widział w parku. kiu staras antaŭ la vendejo. czyli tiu ei lub ei tiu – ten. kie oni povas aeeti la lastan libron de Clancy. Zbadaj szczegółowo te sprawy. gdzie znajduje się nasz pies. Niektórzy uczniowie są już zmęczeni. któryś. Każdy z nich jest dobrze przygotowany do egzaminu. Neniu – nikt Neniu scias. estas Georgo. Gdy chcemy wyraźnie zaznaczyd bliskośd. ów Wyraz tiu wskazuje rzecz czy osobę w jakiejś mierze odległą od mówiącego. Ekzamenu detale tiujn ei aferojn. simple eraris. wszyscy Ĉiu homo deziras esti feliea. Słówko –ajn odpowiada polskiemu ~kolwiek. Tiu ei pano estas malmola kiel ŝtono. który stoi przed sklepem. tiu w roli zaimka wskazującego . Iu kriis laŭte.37 WIMMER . Ktoś głośno krzyczał. Prenu eiujn siajn librojn.

Niczego nie kupiłem w sklepie. la infanoj atendas maltrankvile. Li havas pri tio tute alian opinion. On chce wszystko albo nic. Ĉio . Mi aeetis nenion en la magazeno. Zjemy cokolwiek. Tio estas speco de besto. Mi diros al vi ion. Mi vidis ion en la arbaro.38 WIMMER . Widziałem problemy. Wszystko jest w porządku. Io – coś Mi volus demandi pri io. To jest naprawdę bardzo interesująca sprawa. Jakikolwiek jest nasz nowy nauczyciel. Preparu eion por nia festo. To jest gatunek zwierzęcia. Widziałem coś w lesie. Przygotuj coś lepszego. Ĉio finiĝos bone. tia filo. Nenio – nic Nenio estas pli bona ol bona teo. przyjmiemy go przyjaźnie. Pri kio li pensas? O czym on myśli? Kion mi vidas! Co ja widzę! Kio ajn estas en la skatolo. Tion mi ne sciis.wszystko Ĉio estas en ordo. Kia patro. Mi vidis nenion interesan en la librejo. Nie wiem. Preparu ion pli bonan. Tio – to Kion tio signifas? Co to oznacza? Tio estas vere interesa afero. dzieci czekają niespokojnie. Jaki ojciec. On ma o tym całkiem inną opinię. kio estas interesa por vi. To jest mój dom. Kia ajn estas nia nova instruisto. jakich nie widzi się w naszym kraju. Wszystko dobrze się skooczy. Ni manĝos ion ajn.ESPERANTO EN DEK LECIONOJ Kio grava okazis lastatempe? Co interesującego zdarzyło się ostatnio? Kion vi volas fari? Co chcesz robid? Mi ne scias. Cokolwiek jest w pudełku. Nie widziałem niczego interesującego w księgarni. ni akceptos lin amike. Nie wiedziałem o tym. Przygotuj wszystko na nasze święto. kiajn oni ne vidas en nia lando. Tio estas mia hejmo. Nic nie jest lepsze niż dobra herbata. taki syn. Wszystko albo nic. co jest dla ciebie interesujące. Li volas eion aŭ nenion. Chciałbym o coś zapytad. Ĉio aŭ nenio. Tia – taki Tiajn homojn ni ne ŝatas. Zaimki przymiotne Kia – jaki Kia estas nia nova profesoro de matematiko? Jaki jest nasz nowy profesor matematyki? Kia bela hundo! Jaki piękny pies! Kian puloveron vi volas aeeti? Jaki sweter chcesz kupid? Mi vidis problemojn. Coś wam powiem. . Takich ludzi nie lubimy.

kosztuje dziesięd złotych. Estis tia ventego. ke li ne povis stari. Nienawiśd jest przyczyną wszelkiego zła. Kies ajn estas la libro. Ĉia . Ties . Kies gasto mi estas. Nenia Dio ekzistas. Jego nazwisko było na ustach (dosł. Li ekstaris kaj kuris ian distancon. kies enhavo tre interesas min.39 WIMMER . Kies – czyj. Mi vidis nenian homon en la strato. że nie mógł ustad. gdy jego (komputera) procesor był uszkodzony. którego pies głośno szczekał w nocy. La Esperanta magazino. Ĉia mono estos bonvena. Chętnie posłuchalibyśmy jakiejkolwiek muzyki. Oni metis eies valizojn en aparta loko. Ŝi meritas eian laŭdon.tego Ties jest rzadko używanym słowem. petis pardonon pri tio. Piotr rozmawiał z jakąś młodą kobietą.ESPERANTO EN DEK LECIONOJ Ne rakontu tiajn aferojn. Wszelkie pieniądze będą mile widziane. Petro interparolis kun ia juna virino. Czyim jestem gościem. Ne klopodu pri eies felieo. . ear ties procesoro estis difektita. Tian respondon li ne atendis. Mi legis nenian interesan libron. Ies . Nie czytałem żadnej interesującej książki. czego dotyczy jakieś działanie. Magazyn esperancki.wszelki Malamo estas la kaŭzo de eia malbono. Była taka wichura. (przysłowie) Li ne povis uzi sian komputilon. ni devas redoni ĝin. Byliśmy obojętni na wszelkie nowe sprawy. kostas dek zlotojn. którzy nie mieliby jakichś grzechów. Ne ekzistas homoj. Nie opowiadaj takich rzeczy. Nie mogłem osiągnąd jakiegokolwiek wyniku. jakikolwiek Mi ne povis atingi ian ajn rezulton. Takiej odpowiedzi nie oczekiwał. Nenia . Żaden Bóg nie istnieje. wszystkich Lia nomo estis sur eies lipoj.czyjś Ĉiun tagon estas ies naskiĝtago. którego poezję bardzo lubię. Żadna praca nie była gotowa. Ĉies – każdego. Nie widziałem żadnego człowieka na ulicy. Ona zasługuje na wszelkie pochwały. tego święto świętuję. Walizki wszystkich położono w osobnym miejscu. kies hundo laŭte bojis en la nokto. musimy ją oddad. Ni estis indiferentaj por eia nova afero. kiuj ne havus iajn pekojn. kies poezion mi tre ŝatas. ties feston mi festas. wargach) wszystkich. Nie troszcz się o szczęście wszystkich. którego treśd bardzo mnie interesuje. On wstał i przebiegł jakiś dystans. Ia – jakiś. On jest tym pisarzem. Kies estas la libro? Czyja jest ta książka? Li estas la verkisto. Nie istnieją ludzie. przeprosił za to. On nie mógł używad swojego komputera. a jego zadaniem jest wyraźne wskazanie. Mój sąsiad.żaden Nenia laboro estis preta. Każdego dnia są czyjeś urodziny. Czyjakolwiek jest ta książka. którego Mia najbaro. Piotr ma samochód – jego (samochodu) koło odłamało się. Petro havas aŭtomobilon – ties rado rompiĝis. Ni volonte aŭskultus ian ajn muzikon.

Akceptu blinde nenies opinion. unu – jeden. Petro estas alta. La papero estas blanka. Nie mogę wytrzymad nawet minuty więcej. Plej bone estus iri nun al teatro. Ies okuloj spuris ŝiajn movojn. sed la neĝo estas pli blanka. jako ich przeciwieostwa. O zaimkach przysłownych powiemy w następnym rozdziale. wyrażające wielokrotnośd. dwukrotnie . unuoble . Najładniejszą z nich dziewczyną jest bez wątpienia Anna. Li skribas pli bele ol mi. najwięcej). On pisze ładniej niż ja. Barbara estas pli saĝa ol Maria. jednokrotny. La malplej rapida kuristo estas Johano. Stopniowanie przymiotników i przysłówków Wielokrotnie posługujemy się porównywaniem czy stopniowaniem jakichś cech. Plej volonte mi nun ripozus. Barbara jest mądrzejsza od Marii. duoble – podwójnie. Idźmy szybciej. Li bezonas nenies helpon. Johano estas pli alta. On nie potrzebuje niczyjej pomocy. Via domo estas malpli granda ol mia. Mi ne povas elteni ee unu minuton pli. Twój dom jest mniejszy niż mój. Oni pracowali mniej dokładnie niż my. pomnożenie wielkości podstawowej. El la kvar lernantinoj Julia lernas plej diligente. Pozostałe liczebniki Liczebniki mnożne Przyrostek –obl pozwala tworzyd liczebniki i pochodzące od nich przysłówki. Ili laboris malpli precize ol ni. Jan jest wyższy. Ilia laboro estis malpli preciza ol nia. więcej) i plej (najbardziej. Najwolniejszym biegaczem jest Jan. ale śnieg jest bielszy. Tamten dom jest największy (z tych trzech). La najbara domo estas pli granda. Tiu domo estas la plej granda. Dwóch ludzi może zrobid znacznie więcej niż jeden. Du homoj povas fari pli multe ol unu. Najlepiej byłoby pójśd teraz do teatru. Henryk jest najwyższy.jednokrotnie du – dwa. El la tri knaboj Stanislavo estas la plej forta. Elefanto estas la plej granda besto en Afriko. W języku esperanto stosujemy w tym celu dwa słówka: pli (bardziej.40 WIMMER . La plej bela el inter ili knabino estas sendube Anna. unuobla – pojedynczy. Analogicznie stosuje się wyrazy malpli (mniej) i malplej (najmniej). Sąsiedni dom jest większy. Nenies laboro estis perfekta. Z tych trzech chłopców Stanisław jest najsilniejszy. Tiu ei domo estas granda. Mam bardziej nowoczesny komputer niż Stefan. Czyjaś ręka złapała jego walizkę. Słoo jest największym zwierzęciem w Afryce. Najchętniej bym teraz odpoczął. duobla – podwójny. Esperanto nie jest niczyją własnością. Czyjeś oczy śledziły jej ruchy. Mi havas pli modernan komputilon ol Stefano. Nie przyjmuj ślepo niczyjej opinii. dwukrotny. Z czterech uczennic Julia uczy się najpilniej. Henriko estas plej alta. Ni iru pli rapide. Ich praca była mniej dokładna niż nasza. Nenies . Piotr jest wysoki. Ten dom jest duży.niczyj Esperanto estas nenies propraĵo. Niczyja praca nie była doskonała. Papier jest biały.ESPERANTO EN DEK LECIONOJ Ies mano kaptis lian valizon.

Mi estis en Torino du fojojn. duope – we dwójkę tri – trzy. Li estas duobla azeno. Wystarczy jedna czwarta chleba. Trzy razy tak duży jak normalnie. Trioble tiel granda kiel normale. du – dwa. Tio estis por mi duobla ĝojo. Skooczyłem tę sprawę raz na zawsze.41 WIMMER . . Ili laboras kvinope. To była dla mnie podwójna radośd. triope – we troje kvar – cztery. Żołnierze atakują setkami. Tiu ei vorto aperis dufoje en la leciono. Liczebniki ułamkowe Ułamek wartości wyrażamy liczebnikami tworzonymi za pomocą przyrostka –on. On jest podwójnym osłem (lub osłem do kwadratu). Li legis la libron multfoje. Wóz ciągnie czwórka koni. Ni iris triope. Byłem w Turynie dwa razy. unu – jeden. jednokrotnie du – dwa. To słówko pojawiło się dwukrotnie w lekcji. Kilka razy większy. La spektatoroj unuope forlasis la kinejon. Widzowie pojedynczo opuszczali kino. Za dzisiejszy dzieo dostałem potrójną zapłatę. Kiomfoje vi estis en Torino? Ile razy byłeś w Turynie? Rzeczownik fojo oznacza „raz“. Dzieo to jedna siódma tygodnia. kvaropo – czwórka Ili promenas duope. tri – trzy. dekoble pli forta – dziesięciokrotnie silniejszy. Liczebniki ilorakie Wielokrotnośd lub częstotliwośd można wyrazid liczebnikiem ilorakim tworzonym za pomocą przyrostka –foje. trioble malpli juna – trzykrotnie starszy Por la hodiaŭa tago mi ricevis trioblan pagon. Vi estas je duono da kapo pli alta ol mi. Oni pracują w piątkę. On czytał tę książkę wielokrotnie. Jesteś o pół głowy wyższy ode mnie. La earon tiras kvaropo da eevaloj. dwukrotnie Mi vidis lin hodiaŭ trifoje. dekoble – dziesięciokrotnie Duoble du estas kvar. Wielokrotnie większy. Liczebniki zbiorowe Przyrostek –op pozwala tworzyd liczebniki wyrażające zbiorowy charakter podmiotu czy czynności. Oni spacerują w dwójkę. Kelkoble pli granda. triono – jedna trzecia dek – dziesięd. dekobla – dziesięciokrotny. Trzy to jedna trzecia z dziewięciu. Soldatoj atakas centope. Widziałem go dzisiaj trzy razy (trzykrotnie). unufoje – jeden raz. Unu tago estas sepono de semajno. dufoje – dwa razy. Multoble pli granda. centono – jedna setna Sufieos kvarono da pano.ESPERANTO EN DEK LECIONOJ dek – dziesięd. Mi finis la aferon unu fojon por eiam. Szliśmy w trójkę. Tri estas triono de naŭ. Dwa razy dwa jest cztery. dekono – jedna dziesiąta cent – sto.

wielośd rodzajów jakiegoś zjawiska. ubogi helpi – pomagad.służy do wyrażenia obu płci. Czytanki w podręcznikach są różnego rodzaju. mallaŭdi – ganid antaŭ . Ni trinkis po glaseto da vino. malsana – chory proksima – bliski. malproksima – daleki riea – bogaty. Znalazłem w książce trojakiego rodzaju dwiczenia. Czytaj codziennie po kilka stron podręcznika. malami – nienawidzid sukcesi – odnieśd sukces. Mi trovis en la libro trispecajn ekzercojn. Oni wybrali po jednym delegacie na każdych 50 członków. duspeca – dwojaki. du – dwa. malgranda – mały agrabla – przyjemny. mied powodzenie.ESPERANTO EN DEK LECIONOJ Liczebniki wielorakie Cząstka –spec pozwala wyrazid różnorodnośd form. natomiast.42 WIMMER . Liczebniki podziałowe Słówko po odpowiada tutaj dokładnie polskiemu znaczeniu „po“ i pozwala określad. Słowotwórstwo Przedrostek malPrzedrostek mal. Mieszkamy po czterech w jednym pokoju.przed. trojakiego rodzaju. po ile razy występuje jakaś ilośd. dwojakiego rodzaju tri – trzy. Ni loĝas po kvar en unu eambro. Dałem każdemu dziecku po jednej pomaraoczy. przeciwnie Przedrostek gePrzedrostek ge. Ili marŝas po ses en unu vico. Oni maszerują po sześciu w jednym szeregu. bela – ładny. mala – przeciwny male – zaś. Wypiliśmy po szklaneczce wina. trispeca – trojaki. gepatroj – rodzice .służy do wyrażenia przeciwieostwa czynności czy cechy. Legu eiutage po kelkaj paĝoj de la manlibro. Multspeca uzo de tiu ei vorto kaŭzas malfacilaĵojn. malamiko – wróg Przedrostek występuje też jako samodzielny wyraz. malsukcesi – ponieśd porażkę. Legaĵoj en manlibroj estas diversspecaj. malriea – biedny. Ili elektis po unu delegito por eiuj 50 membroj. Mi donis al eiu infano po unu oranĝo. malhelpi – przeszkadzad ami – kochad. malagrabla – nieprzyjemny sana – zdrowy. niepowodzenie laŭdi – chwalid. Wielorakie użycie tego wyrazu powoduje trudności. patro – ojciec. malbela – brzydki granda – duży. malantaŭ – za amiko – przyjaciel.

abonowad afero .radośd helpi . manĝema – żarłoczny dormi – spad. dwukrotny duoble .43 WIMMER .osiągad azeno .zięd bofrato .przyjemny alia . inklinację.dlaczegoś iam . szczegółowo difektita .rodzeostwo gekolegoj .pytad.Jerzy glaseto .szwagier boji . bofilo – zięd fratino – siostra. żądad detale .film finiĝi .nawet ekstari . bopatro – teśd filo – syn. zamiłowanie emi – byd skłonnym.Henryk hodiaŭa .bóg distanco .wszelki eial . timema – bojaźliwy venĝi – mścid się. zdefektowany dio .dwojaki ee .podwójnie. gastema .świętowad festo .osioł Barbara . istotny ĝojo . sprawa Afriko . zawartośd festi .egzaminowad.brat gastema .zwierzę bezoni . badad elekti .śpiący dufoje .koledzy (i koleżanki). venĝema – mściwy manĝi – jeśd.potrzebowad blinde .podwóiny.kooczyd się fojo .wszelkim sposobem eies .dzisiejszy ia .we dwoje duspeca .każdy delegito .szczekad bone .kiedyś.pomagad Henriko .wszelka ilośd eiu .święto filmo . koleżeostwo Georgo . bofratino – szwagierka Przyrostek -em Przyrostek –em oznacza skłonnośd.wytrzymywad enhavo .osobny. gefratoj – rodzeostwo filo – syn.z każdego powodu eie .wszędzie eiel . koleżeostwo lernanto – uczeo.Afryka agrabla .każdego.różnoraki dormema . wszystkich eiom .silny. gelernantoj – uczniowie (i uczennice) frato – brat.dobrze bonvena .ESPERANTO EN DEK LECIONOJ kolego – kolega.gośd gefratoj . dwukrotnie duope .ważny. gefiloj – dzieci. oddzielny arbaro .gościnny Przedrostek występuje też jako samodzielny wyraz.gościnny gasto .Barbara besto . mocny frato . odległośd diversspeca .służy do wyrażenia powinowactwa przez małżeostwo. emo – skłonnośd.gdzieś . ŝparema – oszczędny timi – bad się.wstawad ekzameni .detalicznie.rzecz.dystans.mile widziany bopatro .jakiś ial .teśd eia .las atingi .inny aparta .treśd.uszkodzony. kiedykolwiek ie . dormema – śpiący gasto – gośd. patro – ojciec.ślepo bofilo .delegat demandi .dwukrotnie duobla .wybierad elteni .raz forta . gekolegoj – koleżanki i koledzy. ŝpari – oszczędzad. synowie i córki Przedrostek boPrzedrostek bo.szklaneczka grava . mied zamiłowanie Słowniczek przylekcyjny aboni .

kraj lastatempe .czasopismo (magazyn) malagrabla .powodowad kaŭzo . wyraz Vroclavo .sweter.poezja por .tyle tiu .opowiadad respondo .trojaki troviĝi .bliski propraĵo .park peko .śnieg nenia .rozmawiad io .z żadnego powodu neniam .kilka razy.opinia.wiedzied sendube . trochę iu .grzech pensi .doskonały.herbata terure .jak kies .nikt.ktoś.co kiom .odpowiedź ripozi .warga loka . zdanie oranĝo .koło rajti .dlaczego kie .księgarnia lipo .brzydki.wieloraki naskiĝtago .jednokrotnie.nigdy nenie .kosztowad krii .urodziny neĝo .nigdzie neniel .kamieo teo .pochwała laŭte .maszerowad membro .precyzyjnie.tamten Torino .tam tiel .trudnośd malgranda . oznaczad.jaki kial .żaden nenial . perfekcyjny plaei .kto. rodzaj spuri .miejsce magazeno . biedny malsukcesi .potrójny triono .gotowy problemo .czyj.przygotowany preta .obojętny interparoli .tłumaczyd tre .znaczyd.nienawiśd malantaŭ .mściwy venĝi .troszczyd się.gatunek.tamto tiom . lokalny loko . kłopotad się kosti .nazwa.Turyn traduki . ułamad się scii .niż.Stanisław Stefano .jedna trzecia triope .zmęczony lando .oszczędzad ŝtono . który klopodi . magazyn.tego timema .nienawidzid malamiko .pomaraocza ordo .mały malhelpi .w żaden sposób nenies .Stefan sukcesi .normalnie ol .wielokrotnie multspeca .ostatnio laŭdi . twórca vico .członek (czegoś) meriti . aniżeli opinio . pisarz.bojaźliwy tio . płaca paĝo .głowa kapti .śledzid Stanislao .dlatego tiam .procesor proksima .niewątpliwie.44 WIMMER .papier pardono .najmniej malpli .własnośd pulovero .przeszkadzad mallaŭdi . skład magazino .niczyj nenio .trzykrotnie triobla .chleb papero . do precize .jednokrotnie venĝema .daleki malriea .porządek pago .chwytad.zasługiwad meti .oszczędny ŝpari .mied prawo rakonti .odpoczywad rompiĝi .złoty (waluta) .ESPERANTO EN DEK LECIONOJ iel .problem procesoro .wtedy tie . łapad kaŭzi .koniecznie nomo . przebaczenie parko . żaden nepre .strona pano .ponieśd porażkę.taki tial .dla.gdzie kiel .mniej malproksima .coś iom .sklep. dokładnie preparita .myśled perfekta . okropnie tia .zło malfacilaĵo .mścid się verkisto – autor.biegacz kvarono . nazwisko. powód kelkoble .tak (w taki sposób) ties .czytanka librejo .żadna ilośd neniu .czyjś indiferenta .znajdowad się unufoje .jedna czwarta laboro .jakoś ies . bez wątpienia signifi .najbardziej poezio .praca laca . kilkakrotnie kia . jednokrotny unuoble .rząd.słowo.chwalid laŭdo . stawiad moderna .winny kuristo .wielokrotnie multoble .złamad się.miejscowy.odnieśd sukces.ubogi.wybaczenie.podręcznik marŝi .Wrocław zloto . niepowodzenie manĝema . jakiś kapo . miano normale .krzyczed kulpa . którego kio .zapłata.ciemnośd malmola .przyczyna.ruch multfoje . mied znaczenie speco .za malbela .kłaśd.ile kiu .nieco. jeden raz unuobla . pulower rado .nic neniom .bardzo trifoje .twardy malplej .głośno legaĵo .nieprzyjemny malami . powieśd się ŝparema .podobad się plej .strasznie.nowoczesny movo . szereg vorto .pojedynczy.wróg malamo .we troje trispeca .żarłoczny manlibro .ganid mallumo . nieładny malbono .

Ich statek był w niebezpieczeostwie. Ilia ŝipo estis en danĝero. W pokoju są cztery dziewczyny. Parolu en la lingvo Esperanto. Przyszła mi do głowy szczęśliwa myśl. En vintro mi ofte vojaĝas al Zakopane. Podziel ciasto na kilka części. Mów w języku esperanto. enmarŝi – wmaszerowywad .45 WIMMER . Paŭlo metis monon en la poŝon. Idź natychmiast do swojego pokoju. Io falis en mian okulon. Paŭlo tenas monon en la poŝo. eniri – wchodzid salti – skakad. Venis en mian kapon feliea penso. Ona powiedziała to w wielkim gniewie. Na całym świecie. Mi finos mian laboron en kvar monatoj. En la somero mi aeetos aŭtomobilon. ensalti – wskakiwad marŝi – maszerowad. Zimą często podróżuję do Zakopanego. Chory umarł w męczarniach. W oddali zobaczyłem wysokie góry. Ni vivis eiam en granda amikeco. Oni mieli broo w rękach. Przyimek en jest często stosowany jako przedrostek przed czasownikami. Dividu la kukon en kelkajn partojn. Podaj mi cenę w euro. Ili loĝas en Madrido. W takich przypadkach używa się innego wyrazu. Dziewczynka pobiegła na podwórko. Ili havis armilojn en la manoj. Prezentu al mi la prezon en eŭroj. La malsanulo mortis en turmentoj. En malproksimo mi ekvidis altajn montojn. La knabino kuris en la korton. Działajcie zawsze w pełnej jedności. En la tuta mondo. Oni żyli w wielkiej biedzie. Skooczę moją pracę w pięd miesięcy. enskribi – wpisywad iri – iśd. Ŝi mortis en tre maljuna aĝo. Mi vidis ŝin hieraŭ en la kinejo. En la eambro estas kvar knabinoj. czas). W przyszłym tygodniu odbędzie się seminarium językowe. Widziałem ją wczoraj w kinie. La knabino kuras en la korto. Ili vizitos Parizon en majo. „do” (kierunek). Agu eiam en plena unueco. Najlepiej zilustrują to przykłady: skribi – pisad. Żyliśmy zawsze w wielkiej przyjaźni. Ŝi diris tion en granda kolero. En tiaj kazoj oni uzas alian vorton. Nocą jest ciemno. Oni mieszkają w Madrycie. Ili sidis en rondo eirkaŭ la fajro. Ona umarła w bardzo późnym (starym) wieku. Paweł włożył pieniądze do kieszeni. Paweł trzyma pieniądze w kieszeni. Oni odwiedzą Paryż w maju. En la venonta semajno okazos lingva seminario.ESPERANTO EN DEK LECIONOJ Leciono kvin (5) Przyimki (1) En Przymek en znaczy „w” (miejsce. oznaczając kierunek. Coś wpadło do mojego oka. Latem (tego lata) kupię samochód. Dziewczynka biega po podwórku. Ili vivis en granda mizero. Oni siedzieli wkoło wokół ognia (ogniska). En la nokto estas mallume. Iru tuj en vian eambron.

Apud może byd niekiedy stosowany w roli przedrostka. Połóż książkę obok zeszytu. Bitwa pod Grunwaldem była bardzo krwawa. apuda – sąsiedni.46 WIMMER . Li staras antaŭ la pordo. Znaczenia przenośne: Petro sentas timon antaŭ sia instruisto. la homo staranta apude – człowiek stojący obok Antaŭ Przyimek antaŭ znaczy „przed“ (miejsce. Spotkałem ją kilka dni temu.przydrożny Przyimek apud może też występowad jako osobny wyraz z przysłówkową lub przymiotnikową koocówką gramatyczną. Obok ogrodu jest domek. Okno znajduje się obok drzwi. apudmara – nadmorski vojo – droga. bordo – brzeg. ene – wewnątrz. Nia oficejo estas apud la via. Oni devas prepari la dokumentojn antaŭ la kongreso. Połóż przed nią jedzenie. A jest przed B w alfabecie. Wród przed obiadem. Piotr czuje strach przed swoim nauczycielem. apudlima – przygraniczny. enmeti – wkładad havi – mied. Masz książkę przed nosem. Skoocz pracę przed siódmą. będący obok. A estas antaŭ B en la alfabeto. kierunek. Trzeba przygotowad dokumenty przed kongresem. La batalo apud Grunwald estis tre sanga. . La fenestro trovas sin apud la pordo. Metu antaŭ ŝin la manĝaĵon. enĵeti – wrzucad Przyimek en może też występowad jako osobny wyraz z przysłówkową lub przymiotnikową koocówką gramatyczną. Finu la laboron antaŭ la sepa. nadgraniczny maro – morze. Iru antaŭ ni. Idź przed nami. La koncerto okazos antaŭ nelonge. Apud la domo de mia onklino kreskas granda arbo. Mi renkontis ŝin antaŭ kelkaj tagoj. Nasze biuro jest obok waszego. Obok domu mojej ciotki rośnie duże drzewo. Apud la ĝardeno estas dometo. enkuri – wbiegad meti – kłaśd. en la apuda urbo – w sąsiednim mieście apude – obok. czas). apudvoja . Vi havas la libron antaŭ via nazo. Stój obok mnie.ESPERANTO EN DEK LECIONOJ kuri – biegad. la mono estas ene – pieniądze są w środku ena – wewnętrzny. Metu la libron apud la kajero. Staru apud mi. apudborda – przybrzeżny urbo – miasto. apudurba – podmiejski limo – granica. Koncert odbędzie się niedługo. Przed domem stoi samochód. la ena parto de la domo estas luksa – wewnętrzna częśd domu jest luksusowa Apud Przyimek apud znaczy „obok“. On stoi przed drzwiami. enhavi – zawierad ĵeti – rzucad. Antaŭ la domo staras aŭtomobilo. Revenu antaŭ la tagmanĝo.

Po śniadaniu trochę spacerowaliśmy. poprzednio. Przede wszystkim musisz nauczyd się struktury języka. Jakiś piesek biegł za dzieckiem. antaŭlasta – przedostatni ludo – gra. Żołnierze ukryli się za drzewami. byd na przedzie. mi legis la artikolon antaŭe – czytałem artykuł uprzednio antaŭi – wyprzedzad. antaŭpago – przedpłata senti – czud. On stoi za biurkiem. w tyle. Usłyszeliśmy za nami hałas. wróżyd lasta – ostatni. antaŭvidi – przewidywad pagi – płacid.przedmowa Antaŭ może też występowad jako samodzielny wyraz.47 WIMMER . Widzę kilku ludzi za drzwiami. malantaŭa parto – tylna częśd malantaŭe – z tyłu. Za ścianą. antaŭeambro – przedpokój vidi – widzied. Ni aŭdis post ni bruon. Antaŭ jest często stosowany jako przedrostek. antaŭsento – przeczucie diri – mówid. uprzedni. antaŭludo – preludium. Znaczenia przenośne: La problemoj estas jam malantaŭ ni. kierunek. Tuż za sobą usłyszała męski głos. malantaŭa – tylny. Studentoj staris unu post la alia. antaŭa – poprzedni. Venu post la sepa. Tuj malantaŭ si ŝi aŭdis viran voeon. Post la matenmanĝo ni iom promenis. czas) Ia hundeto kuris post la bebo. na przedzie. Li staras malantaŭ la skribotablo. Ni diskutos la problemon post via reveno. Przedyskutujemy problem po twoim powrocie. Soldatoj kaŝis sin post (lub malantaŭ) la arboj. la antaŭa eapitro – poprzedni rozdział antaŭe – uprzednio. antaŭurbo – przedmieście eambro – pokój.ESPERANTO EN DEK LECIONOJ Kiel aŭtoro vi respondas antaŭ viaj gelegantoj. Mi vidas kelkajn homojn malantaŭ la pordo. Problemy są już za nami. iru malantaŭen – idź do tyłu Post Przyimek post znaczy „po. Antaŭ eio vi devas lerni la strukturon de la lingvo. antaŭparolo . Malantaŭ si ŝi ekvidis sian kolegon. Ni havas antaŭ ni grandan laboron. Jako autor odpowiadasz przed swoimi czytelnikami. Malantaŭ la muro. Petro antaŭis aliajn konkurantojn – Piotr wyprzedził innych konkurentów Malantaŭ Przyimek malantaŭ znaczy „za“ (zwród uwagę. Ŝi aŭskultis post la pordo. . Za sobą zobaczyła swojego kolegę. antaŭdiri – przepowiadad. Przyjdź po siódmej. urbo – miasto. Mamy przed sobą wielką pracę. Ona słuchała za drzwiami. Studenci stali jeden za drugim. za“ (miejsce. Malantaŭ może też występowad jako samodzielny wyraz. że wyraz powstał ze słowa antaŭ. przez dodanie przedrostka mal-). uwertura paroli – mówid.

Ili restis kelkan tempon ee la restoracio „Drako“.ESPERANTO EN DEK LECIONOJ Post malsano oni ofte devas ripozi. Ĉe eiu vorto li haltis. Po chorobie często trzeba odpocząd. La tramo haltas ee dudek haltejoj. La rivero fluas cis la montaro. Poloj loĝas cis la Balta Maro. La kopirajto estas ee la aŭtoro. Mi staras ee via flanko. Stoję po twojej stronie. Zamenhof loĝis en Varsovio ee la strato Dzika. postmorta . Po kapitanie jest porucznik. Ni staris ee angulo de la strato Marszałkowska. Zatrzymywał się przy każdym słowie. postsigno – ślad morto – śmierd. Pani Kowalska często plotkuje pod oknem. u“ (miejsce. Staliśmy przy rogu ulicy Marszałkowskiej. czas). Li ekscitiĝas ee la plej malgranda bagatelo. Przy wszystkich swoich zbrodniach jesteś święty w porównaniu z nim. Post występuje nierzadko w roli przedrostka. Ona jest szczupła w biodrach. Z początkiem konferencji. Ili loĝas komforte ee sia avo. Sinjorino Kowalska ofte babilas ee la fenestro. Polacy mieszkają po tej stronie Morza Bałtyckiego. postiri – śledzid. Post nelonge. Niedługo. Studenci gawędzili przy pełnym stole. On wzburza się przy najmniejszym drobiazgu. .pośmiertny Post występuje też jako samodzielny wyraz z koocówkami gramatycznymi. poste – później. Krok po kroku osiągniemy nasz cel. Po tej stronie jeziora jest mały las. Przy kolacji. Iom post iom. Spotkaliśmy się przy drzwiach. postlasi – pozostawiad (po sobie) iri – iśd. Stopniowo. Tramwaj zatrzymuje się (staje) przy dwudziestu przystankach. Oni mieszkają wygodnie u swojego dziadka. Studentoj babilis ee plena tablo. posta – późniejszy. Jesteś najlepszym sportowcem po Jerzym. Zamenhof mieszkał w Warszawie przy ulicy Dzikiej. Paŝo post paŝo ni atingos nian celon. morgaŭ – jutro. Ĉe la komenco de la konferenco. iśd za kimś signo – znak. Ĉe la vespermanĝo. Ni renkontiĝis ee la pordo.48 WIMMER . tylny. la postaj vortoj estis apenaŭ aŭdeblaj – późniejsze słowa były ledwie słyszalne. mi diros tion al vi poste – powiem ci to później Ĉe Przyimek ee znaczy „przy. Prawa autorskie są przy autorze. po trochu. Cis Przyimek cis znaczy „po tej stronie. Znaczenia przenośne: Post la kapitano estas leŭtenanto. kierunek). Nie powtarzaj zawsze po mnie. Często pracujemy przy stucznym świetle. postmorgaŭ – pojutrze lasi – zostawiad. Ĉe eiuj viaj krimoj vi estas sanktulo en komparo kun li. z tej strony“ (miejsce. Vi estas la plej bona sportisto post Georgo. Znaczenia przenośne. Ne ripetu eiam post mi. Uwaga: jako przyimek to wyraz nieoficjalny. Rzeka płynie po tej stronie gór. Oni zostali jakiś czas w restauracji „Smok“. Ni ofte laboras ee arta lumo. Cis la lago estas malgranda arbaro. Ŝi estas maldika ee la koksoj. Cis jest używany głównie jako przedrostek.

Tra la kampo kondukas vojeto. transflugi . Tra la fenestro iras vaporo. gdy idziesz ulicą. Ni devas iri trans la ponton. kształtowad. Słyszymy ich z drugiej strony ulicy. Maria pracuje po drugiej stronie ulicy. za“ (miejsce. transmara . Nic nie widzimy przez chmury. transvivi – przeżyd planti – sadzid. Iru tra la koridoro. Tra może występowad jako przedrostek. Ŝi saltis trans la barilon. la transa bordo de la rivero – przeciwny brzeg rzegi transe – po przeciwległej stronie. Ni aŭdas ilin de trans la strato. Przez dziesięd lat nic nowego się tutaj nie pojawiło. La suno brilas tra la arboj. Ili vojaĝas tra la mondo. po drugiej stronie. transa – położony po drugiej stronie. transformowad maro – morze. Jutro będziemy po tamtej stronie granicy. transiri – przechodzid kuri – biegad. transe de la strato – po drugiej stronie ulicy Tra Przyimek tra znaczy „przez. Estu atenta.ESPERANTO EN DEK LECIONOJ Cis Atlantiko estas Eŭropo. Przez pole prowadzi dróżka. Popatrz przez dziurę. Oni mieszkają po drugiej stronie rzeki. Słooce świeci przez chmury. Tra dek jaroj nenio nova aperis ei tie.49 WIMMER . tralegi – przeczytad iri – iśd. Ni veturos al Gdansko tra Varsovio. trakonduki – przeprowadzad . Przez okno idzie para. La bebo kriis tra la tuta nokto. Nenion ni vidas tra la nuboj. kierunek) Trans Atlantiko estas Ameriko. La birdo flugis trans la riveron. Trans Przyimek trans znaczy „po tamtej stronie. salti – skakad. legi – czytad. Ptak przeleciał na drugą stronę rzeki. na wskroś“ (przestrzeo. Przejdź przez korytarz. transplantowad formi – formowad. transplanti – przesadzad. poprzez. transporti – przenosid. Bądź ostrożny.zamorski Trans jest używany także jako samodzielny wyraz z koocówkami gramatycznymi. Trans może byd stosowany jako przedrostek. Pojedziemy do Gdaoska przez Warszawę. trairi – przechodzid konduki – prowadzid. Po tej stronie Atlantyku jest Europa. transsalti – przeskakiwad iri – iśd.przelatywad porti – nosid. transformi – przekształcad. Dziecko krzyczało przez całą noc. Maria laboras trans la strato. transĵeti – przerzucad vivi – żyd. La malamika armeo iris cis la limriveron. Ona przeskoczyła za płot. Wroga armia przeszła na tę stronę granicznej rzeki. Rigardu tra la truo. kiam vi iras tra strato. Morgaŭ ni estos trans la limo. czas). Ili loĝas trans la rivero. Po drugiej stronie Atlantyku jest Ameryka. Musimy przejśd na drugą stronę mostu. Oni podróżują przez świat. transportowad ĵeti – rzucad. transkuri – przebiegad flugi – latad.

na wylot. Li nenie povis trovi sian notlibron. Nenie . Nigdzie nie spotkałem tak miłych ludzi. Mi vekiĝis ie en la arbaro. Wszędzie w Europie jest teraz ciepło. ale w domu najlepiej. kie kuŝas ŝia pupo. gdzie leży jej lalka.ESPERANTO EN DEK LECIONOJ kuri – biegad. Bardzo daleko stąd mieszkał mądry król. Ĉu vi vidis ie mian globkrajonon? Czy widziałeś gdzieś mój długopis? Ni iros ien ajn. tie vi estas! Ha. gdzie oni mieszkają. Ĉie. ludzie taoczyli i śpiewali. gdzie pracujesz? Kien nun vi iras? Dokąd teraz idziesz? Kie troviĝas la oficejo de Petro? Gdzie znajduje się biuro Piotra? Kie ajn mi estas.50 WIMMER . kie. Widzę tam wysokie drzewa. Nigdzie nie mógł znaleźd swojego notatnika. kien mi iris. Nenie mi havis tiel bonan akcepton. Nigdzie nie miałem tak dobrego przyjęcia. homoj dancis kaj kantis. Wszędzie jest dobrze. Mi montris al la knabino. sed mi ne scias. Nie wiem. Wszędzie. Tre malproksime de ei tie loĝis saĝa reĝo. która oznacza zbliżenie. tramarŝi – przemaszerowad piki – kłud.gdzieś Ĉu vi laboras ie? Czy pracujesz gdzieś? La libro troviĝas ie. gdzie można kupid dobry komputer i drukarkę? Mi ne scias. Tutaj jest bardzo ładnie. ale nie wiem. . Ho.nigdzie Nenie mi renkontis tiel agrablajn homojn. Tie – tam Razem z tie możemy używad partykuły ei.wszędzie Ĉie en Eŭropo estas nun varme. Ĉie regis ĝojo. Gdziekolwiek jestem. spotykam przyjaciół. Ĉi tie estas tre bele. mi renkontas amikojn. Barbara. Pobiegnij tam. gdzie. Książka gdzieś się znajduje. kie vi laboras? Barbara. dokąd poszedłem. Ĉie estas bone. trakuri – przebiegad marŝi – maszerowad. li traneis la viandon trae per unu frapo de traneilo – on przeciął mięso na wylot jednym cięciem (ciosem) noża Zaimki przysłowne Kie – gdzie Ĉu vi scias. sed hejme plej bone. kie ili loĝas. tam jesteś! Kuru tien. który miał dwóch synów. trae – na wskroś. Pójdziemy dokądkolwiek. trapiki . kiu havis du filojn. Wszędzie panowała radośd. Pokazałem dziewczynce. Obudziłem się gdzieś w lesie. For de ei tie! Precz stąd! Ĉie . kie oni povas aeeti bonan komputilon kaj printilon? Czy wiesz. Ie . Mi vidas tie altajn arbojn.przekłuwad Tra może występowad jako samodzielny wyraz.

kio vin tiel afliktas? Co to jest. Taka postawa jest w jakiś sposób logiczna. Neniel oni devas ŝanĝi la fundamenton de Esperanto. Neniel li pretendas esti perfekta kantisto. Kiel ajn tion li faris. Ili estas tiel malagrablaj.ESPERANTO EN DEK LECIONOJ Nenie en la mondo oni produktas tiel bongustan fromaĝon. Na wszelkie sposoby próbowałem rozwiązad ten problem. Kiam – kiedy. Oni są tak nieprzyjemni. kiedy odbędzie się kongres. w każdy sposób Petro eiel helpas al mi. W żaden sposób nie mogę zrozumied. co cię tak martwi? Li estas tiel forta. w taki sposób Ŝi estas tiel dika. W żaden sposób nie wolno zmienid fundamentów esperanta. jak zacząd swoją pracę. co mówisz. Byłoby interesujące wiedzied. ŝi dormis. W sprawie jednego punktu w żaden sposób nie mogliśmy się porozumied. Oni chcieliby wiedzied. On jakimś sposobem się uwolnił i uciekł. ona spała. Pri unu punkto neniel ni povis interkonsenti. Iel – jakoś . Skribu al mi. Matematiko estas necesa kiel ilo en fiziko. On w żadnej mierze nie ma pretensji do bycia doskonałym piosenkarzem. Tia sinteno estas iel logika. wyjaśnię ci sprawę. Ona jest tak gruba. Neniel mi povas kompreni. Chciałem jakoś okazad moją negatywną opinię. W jakikolwiek sposób on to zrobił. ke ŝi ne povas kuri. kiam vi volus veturi al Poznano. jak Piotr. Nigdzie na świecie nie produkują tak smacznego sera. kiel komenci sian laboron. Kio estas. La afero iras iel malfacile. Mówię po esperancku tak dobrze. Sprawa idzie jakoś trudno. Matematyka jest niezbędna jako narzędzie w fizyce. że mogę uczestniczyd w konferencjach. Powiedz mi. . nie jest ważne. Jakoś wyczuwałem. On jest tak silny. ne estas grava. że nie może biegad.51 WIMMER . Neniel li povis solvi la taskon. w żadnej mierze. Kiam mi venis al ŝi. jako Kiel vi fartas? Jak ci się powodzi? Jak się masz? Diru al mi. kiel Petro. kion vi diras. Esperanto jako wspólny język byłoby trafnym rozwiązaniem. w jakiś sposób Li iel liberigis sin kaj eskapis. ke mi povas partopreni en konferencoj. kiel vi faris tion. Ili volus scii. Neniel – w żaden sposób. że ona jest chora. że nie można żyd z nimi. Ĉiel – na wszelki sposób. kiam okazos la kongreso. Takie użycie wyrazu w żadnej mierze nie jest błędne. Esperanto kiel komuna lingvo estus trafa solvo. W żaden sposób nie pragnąłem jej obrazid. Mi parolas Esperanton tiel bone. Mi iel sentis. jak to zrobiłeś. Piotr pomaga mi na wszelkie sposoby. Kiel – jak. Tia uzo de la vorto neniel estas erara. Kiedykolwiek porozmawiamy. Mi eiel provis solvi tiun ei problemon. gdy Kiam vi volus ripozi? Kiedy chciałbyś odpocząd? Estus interese scii. Mi volis iel montri mian negativan opinion. mi eksplikos la aferon al vi. nijak Neniel mi deziris ŝin ofendi. ke ŝi estas malsana. On nijak nie mógł rozwiązad zadania. kiedy chciałbyś jechad do Poznania. Napisz mi. ke oni ne povas vivi kun ili. Tiel – tak. Gdy przyszedłem do niej. Kiam ni povus renkontiĝi? Kiedy moglibyśmy się spotkad? Kiam ajn ni interparolos.

Akcent pada zawsze na przedostatnią samogłoskę. gdy słooce wstawało. gdy chcemy byd grzeczni. On budził się dopiero wtedy. Li vekiĝis nur tiam. Vi iam vidos. Neniam mi havas sufiean tempon. kiam oni volas esti ĝentila. Iam mi povis kuri tre rapide. Wtedy zobaczysz. Jan był kiedył przewodniczącym stowarzyszenia. On prawie nigdy nie ma pieniędzy przy sobie. Ĉu vi povus diri al ni. Se iam mi legus ei tiun libron. kial li ne respondis al mi. Neniam antaŭe mi vidis ŝin. kiam oni kondukas aŭton. Mówi się. że prawda zawsze zwycięża. ke la vero eiam venkas. Anna nigdy nie miała talentu do muzyki. Ona niemal zawsze mieszkała we Wrocławiu. Tiam vi vidos. Estu eiam honesta. Kiedyś mogłem biegad bardzo szybko. Nigdy do tej pory nie zdarzyła się taka katastrofa. dlaczego on mi nie odpowiedział. Iam ni sukcesos. Iam – kiedyś.52 WIMMER . o co chodzi. gdy chcemy się dobrze zrozumied. kiam oni volas bone interkompreniĝi. kiam la suno leviĝis. kial vi ne finis viajn ekzamenojn? Czy mógłbyś nam powiedzied. En Esperanto eiu litero estas eiam elparolata. Gdybym kiedyś przeczytał tę książkę. kiedykolwiek Johano estis iam prezidanto de la societo.nigdy Neniam ŝi studis ekonomion. kial la prezidento rezignis pri sia posteno. mi scius nun pli pri la problemo. Nie wytłumaczono. gdy prowadzi się samochód. Zawsze jesteśmy gotowi pracowad (do pracy). Neniam . Byłem wtedy bardzo młody. Bądź zawsze uczciwy. La maljunulo fermis por eiam siajn okulojn. Kiedyś zobaczysz. La akcento estas eiam sur la antaŭlasta vokalo. dlaczego prezydent zrezygnował ze swojego stanowiska. Kiedyś odniesiemy sukces. Kial – dlaczego Kial ŝi ne povas iri kun ni? Dlaczego ona nie może iśd z nami? Oni ne eksplikis. Precizo estas grava tiam. pri kio temas. Ŝi preskaŭ eiam loĝis en Vroclavo. Ona nigdy nie studiowała ekonomii. Dokładnośd jest ważna wtedy. kiun iam mi vidis. W esperanto każda litera jest zawsze wymawiana. Neniam oni trinku alkoholon. Ona była najpiękniejszą kobietą. Oni nigdy później nie wrócili do Krakowa. dlaczego nie ukooczyłeś swoich egzaminów? Kial vi ploras? Dlaczego płaczesz? Mi ne scias. Jam tiam la ŝtato estis tre potenca. Neniam ĝis nun okazis tia katastrofo. Kiedyś mi za to podziękujesz. La vorton oni uzas nur tiam. Nigdy nie należy pid alkoholu. Nie wiem. Tego wyrazu używa się wtedy.ESPERANTO EN DEK LECIONOJ Tiam – wtedy Mi estis tiam tre juna. Neniam poste ili revenis al Krakovo. którą kiedykolwiek widziałem. ke mi pravis. Oni diras. Nigdy przedtem jej nie widziałem. Już wtedy paostwo było bardzo potężne. Neniam Anna havis talenton por muziko. Nigdy nie mam wystarczająco dużo czasu. Preskaŭ neniam li havas monon ee si. Ŝi estis la plej bela virino.zawsze Ni estas eiam pretaj labori. Iam vi dankos min pro tio. Ĉiam . wiedziałbym teraz więcej o tym problemie. Starzec zamknął na zawsze swoje oczy. że miałem rację. .

Z jakichś powodów nie udało mi się studiowad ekologii. Ilekolwiek masz książek. Na ile widzę. Samochód jest tak bardzo piękny. La aŭtomobilo estas tiom bela. tak bardzo Mi ne povas sendi al vi cent ekzemplerojn. wszystko (w praktyce używa się eio) Mi volas eiom. nie będzie miał problemów ze swoimi egzaminami. Pri tiom da felieo oni ee ne sonĝis. Tial ke li estas diligenta. kiom vi havas. ear tiom da mi ne havas. Kiom – ile. O tak wielkim szczęściu nawet się nie śniło. ke homoj admiras ĝin. ile sobie życzysz. Mi donos al vi tiom da mono. dlatego uczę się esperanta. Prenu tiom da vino. nieco . kiom vi deziras. Kiom ajn librojn vi havas. Li parolas la lingvon tiom perfekte. powinieneś przeczytad wszystkie. Dzisiaj jest mroźna pogoda. Takiego regulaminu dla naszej ligi z żadnego powodu nie mógłbym zaaprobowad. ile chcesz. Tial – dlatego Mi ne povis ellerni la anglan kaj tial mi lernas Esperanton. dlatego przeczytałem ją bardzo szybko. Nie mogłem się wyuczyd angielskiego. na ile Kiom da tempo daŭros la ekzameno? Ile czasu potrwa egzamin? Kiom da pano vi volas? Ile chcesz chleba? Ĉu vi scias. tial ni estas lacaj. Nie mogę ci posład stu egzemplarzy. Mi ne havas tiom da mono. dlatego wezmę ciepły płaszcz. tial mi tralegis ĝin tre rapide. kiom vi volas. Li estas alta. Ial vin ankoraŭ mi ne konas. co masz. On mówi w tym języku na tyle doskonale. Jakoś jeszcze cię nie znam. na tyle. Dlatego że on jest jest pilny. jakoś Ial mi ne sukcesis studi ekologion. sed ial rezignis pri tio. Nie mam na tyle pieniędzy. Chcę wszystko. Spacerowaliśmy dużo. tial mi prenos varman mantelon. dlatego jesteśmy zmęczeni. On kiedyś próbował byd muzykiem. kiedy. gdyż nie mam tylu. oni mają trzech synów. że ludzie podziwiają go. On jest wysoki.ESPERANTO EN DEK LECIONOJ Ne demandu kial. Ĉial – z wszelkich powodów (w praktyce słówko bardzo rzadko używane) Kial vi amas ŝin? Ĉial! Dlaczego ją kochasz? Z wszelkich powodów! Ial – z jakichś powodów. dlatego mógł lepiej widzied sytuację. kiom da soldatoj havas tiu taemento? Czy wiesz. tial li povis pli bone vidi la situacion. Nie pytaj. ili havas tri filojn. Iom – trochę. Tiom – tyle. ale z jakichś przyczyn zrezygnował z tego. z jakichś przyczyn. Ĉiom – wszelka ilośd. Ni promenis multe. Hodiaŭ estas frosta vetero. że chciałbym go kupid. Iam li provis esti muzikisto. ilu żołnierzy ma ten oddział? Kiom mi vidas. Dam ci tyle pieniędzy. Nenial – z żadnego powodu (w praktyce słówko bardzo rzadko używane) Tian regularon por nia Ligo nenial mi povus aprobi. Ta książka ma tylko pięddziesiąt stron. li ne havos problemojn kun siaj ekzamenoj. ke mi volus aeeti ĝin. Tiu ei libro havas nur kvindek paĝojn. Weź tyle wina.53 WIMMER . vi devus legi eiujn.

owłosienie homo – człowiek. huśtad. traneilo – nóż akceli – przyspieszad. Twoja propozycja nie jest w żadnej mierze lepsza niż propozycja Henryka. kuracilo – lekarstwo Przyrostek występuje też jako samodzielny wyraz. Mi bezonas iom da mono. La teo estas iom tro varma. Iom pli frue. Słowotwórstwo Przyrostek -il Przyrostek –il wskazuje na narzędzie. ani trochę Iliaj ideoj neniom diferencas de niaj. La vorto havas iom alian signifon. esperantistaro – esperantyści. gvidantaro – kierownictwo haro – włos. akumulilo – akumulator. akcelilo – akcelerator. Nia afero iom post iom progresas.54 WIMMER . instrument Przyrostek -ar Przyrostek –ar określa zbiorowośd. bateria balanci – balansowad. wiertło ludi – bawid się. Trochę zrozumiałem książkę. programaro – oprogramowanie ilo – narzędzie. homaro – ludzkośd . urządzenie. arbaro . borowad. Słowo ma nieco inne znaczenie. Nie wziąłem nic (żadnej ilości) z pieniędzy oferowanych przez mojego ojca. ilo – narzędzie. Nieco lepszy. przyrząd. środowisko esperanckie programo – program.las esperantisto – esperantysta. arbo – drzewo. hararo – włosy. aparatura gvidanto – kierownik. Ich pomysły w żadnym stopniu nie różnią się od naszych. borilo – świder. Mi prenis neniom el la mono oferita de mia patro. Herbata jest trochę za ciepła. To ani trochę nie przeszkadza. przyspieszacz akumuli – akumulowad. Via propono estas neniom pli bona ol la propono de Henriko. Iom pli bona. balancilo – huśtawka bori – wiercid. Neniom – żadna ilośd. Nieco wcześniej. w żadnym stopniu. przyrząd. nic. tranei – ciąd. gromadzid. generilo – generator kuraci – leczyd. La problemo estas iom komplika. ilaro – sprzęt. Zarabiam teraz nieco ponad pięddziesiąt dolarów dziennie. Potrzebuję nieco pieniędzy. środek. fajfilo – gwizdek generi – generowad. Nasza sprawa po trochu (stopniowo) postępuje do przodu.ESPERANTO EN DEK LECIONOJ Ĉi tie ni povas iom ripozi. Iom mi komprenis la libron. Problem jest nieco skomplikowany. ludilo – zabawka fajfi – gwizdad. Mi perlaboras nun iom pli ol kvindek dolarojn tage. Tio ei neniom malhelpas. Tutaj możemy trochę odpocząd.

przyspieszacz akcento . prahomo – praczłowiek nepo – wnuk.działad aĝo . brak wolności. róg (np.przedpokój antaŭdiri .pojawiad się. wróżyd antaŭe .55 WIMMER . zjawiad się aprobi .obok apudlima . praavo – pradziadek homo – człowiek. dormi – spad.akcent akcepto .przyjaźo angulo – kąt.przedmowa antaŭsento . ŝtuparo – schody gazeto – gazeta.wiek (osoby) akceli .ledwo. eevalejo – stajnia mallibero – niewola.przyjęcie alfabeto . zaledwie aperi .przewidywad apenaŭ . prapatroj – praojcowie historio – historia. ulicy) ankoraŭ . nadgraniczny . aro – zbiór. vortaro . lernejo – szkoła redakti – redagowad. grupa. praarbaro – puszcza avo – dziadek.aprobowad apud .martwid agi .ESPERANTO EN DEK LECIONOJ ŝtupo – stopieo.uprzednio. pomieszczenie Słowniczek przylekcyjny admiri .jeszcze antaŭa . preĝejo – świątynia.przygraniczny.podziwiad aflikti .akcelerator. redaktejo – redakcja (siedziba) preĝi – modlid się. pratempo – zamierzchłe czasy Przedrostek występuje też jako samodzielny wyraz.Ameryka amikeco .poprzedni. malliberejo – więzienie libro – książka.przyspieszad akcelilo . przestrzeo przeznaczoną do czegoś.alkohol ameo .przedpłata antaŭparolo .wyprzedzad antaŭludo .przybrzeżny apude .sąsiedni apudborda . pranepo – prawnuk patro – ojciec. rzesza Przedrostek praPrzedrostek pra. prahistorio – prehistoria tempo – czas. gazetaro – prasa vorto – słowo.armia Ameriko .alfabet alkoholo .przedmieście antaŭvidi . librejo – księgarnia (także librovendejo) malsanulo – chory (chora osoba).preludium.pradawny Przyrostek -ej Przyrostek –ej oznacza miejsce. arbaro – las. jego pierwotności. praa .przeczucie antaŭurbo . uprzedni antaŭeambro .przepowiadad.słownik Przyrostek występuje też jako samodzielny wyraz. ejo – miejsce. poprzednio antaŭi .obok apuda . kościół eevalo – koo. gromada. dormejo – sypialnia lerni – uczyd się. uwertura antaŭpago . malsanulejo – szpital Przyrostek występuje też jako samodzielny wyraz.służy do wyrażania dawnego charakteru danego pojęcia.

zapalnik ekvidi . dziedziniec kreski . batalia bebo . czud się fiziko .zostawiad leganto .zawierad eniri .rozumied komuna .glosa gvidantaro .zeszyt kampo .błędny eskapi . gadad (plotkowad) bagatelo .brzeg bori . świecid się bruo .dolar dormejo .podmiejski apudvoja .więzienie mallibero .światło Madrido .drobiazg.szpital malsanulo .56 WIMMER .choroba malsanulejo .dal.kierownictwo gvidanto – kierownik.jezioro lasi .starzec malliberejo .muzyk muziko .łąka herbo . owłosienie haro – włos herbejo . cios fromaĝo . przewodnik haltejo .wygodnie.świat montaro .gwizdad fajfilo .wbiegad enmarŝi .uderzenie.glosariusz gloso .fundament gazetaro .trawa homaro .zobaczyd.jedzenie mantelo . sztuczny atenta . w tyle malantaŭen .wewnątrz enhavi .pokazywad. z tej strony eapitro .wspólny koncerto .pole kantisto . lekarstwo lago .podnosid się liberigi . kurowad kuracilo .Madryt malamika .dziecko bordo .tylny malproksime .śmierd muro .śpiewak.logiczny luksa . huśtad balancilo .wiercid.po tej stronie.muzyka nazo .niewola mallume . ogrodzenie batalo .bałtycki barilo – bariera. mied się.korytarz korto .huśtawka balta . wiertło brili .granica limrivero .góra montri .sypialnia ekologio .wpisywad erara .biodro kolero – gniew.prasa (gazety) generi . niełatwo maljuna . wzburzad się ekspliki .strona flugi .niedługo nepo – wnuk notilo .zapłon.uczciwy ideo .broo arta – artystyczny. ściana muzikisto .mur.precz frapo . płot. u eevalejo .gawędzid.prawo autorskie koridoro .przystanek halti .ludzkośd honesta .balansowad.uwalniad ligo .katastrofa kokso .Atlantyk aŭdi – słyszed aŭskulti .prowadzid konkuranto .wmaszerowywad enmeti . złośd komforte .szkoła leŭtenanto . oddalenie malsano .ogieo farti .hałas celo .rzeka graniczna lingva . zbrodnia kuko .chmura ofendi .z tyłu.ESPERANTO EN DEK LECIONOJ apudurba .do tyłu maldika .obrażad oferi .wkładad ensalti .stawad hararo .rosnąd krimo . piosenkarz kapitano .idea.wrzucad enkuri . ujrzed ekzemplero . pomysł ilo .morze mizero . nędza mondo .przydrożny arbo .ekologia ekonomio .autor babili .drzewo armilo .bieda.powodzid się.przy.taoczyd danĝero .porozumied się.włosy.notatnik notlibro .długopis glosaro . chora osoba manĝaĵo .trudno.błyszczed.negatywny nelonge . ciec for .gwizdek fajro .góry monto . objaśniad eksplodigilo .kapitan kaŝi .generowad generilo .bitwa.notatnik nubo .cel cis .daleko malproksimo .ciasto kuraci .zobaczyd się kajero .wyuczyd się elparoli .niebezpieczeostwo danki .koncert konduki .ekonomia ekscitiĝi – podniecad się.litera logika .rozdział ee .ser frosta .mroźny fundamento .narzędzie interkonsenti . bagatela.podwórko.ukrywad katastrofo .konkurent kopirajto .uciekad eŭro – euro (waluta) fajfi .generator globkrajono . komfortowo komparo .dziękowad dolaro .chory. borowad borilo .wskakiwad enskribi .egzemplarz ellerni .wchodzid enĵeti . zgadzad się intervidiĝi .lek.wymawiad ena . błahostka balanci .luksusowy lumo .latad flui .przestępstwo.stajnia danci .fizyka flanko .płynąd.porównanie komplika .czytelnik lernejo .porucznik leviĝi .wyjaśniad.ciemno malntaŭa .słuchad aŭtoro .językowy litero .świder.uważny Atlantiko .skomplikowany kompreni .nos negativa .stary maljunulo .oferowad . okazywad morto .liga limo .wrogi malantaŭe .wewnętrzny ene .leczyd.płaszcz maro .szczupły malfacile .

przez.kościół.powracad reveno .lalka redaktejo .po drugiej stronie.głos vojeto .śnid sportisto .przebiegad transmara .przekłuwad trovi .przelatywad transformi .znak sinteno .postępowad.częśd partopreni .sadzid plena .ślad poŝo .postawa situacio .rozwiązanie sonĝi .regulamin renkonti . transplantowad transporti . brad udział penso . transformowad transiri . iśd za kimś postlasi .rzeka salti .stowarzyszenie soldato .zadanie temi . męczarnia tuta .przechodzid trakuri .zarabiad piki .przewodniczący prezidento .droga vokalo .stół taemento .pełny plori .trzymad timo .kieszeo potenca .prezydent prezo .kłud planti .57 WIMMER .praczłowiek pranepo .późniejszy.dziura turmento .płakad porti .często okazo .stad strukturo . przesyład senti .nóż trans .seminarium sendi .tramwaj tranei .biuro ofte .dziennie talento .na wskroś.propozycja provi .mied rację.drukarka preskaŭ .spacerowad propono .ESPERANTO EN DEK LECIONOJ oficejo . po tamtej stronie.biurko societo .sytuacja skribotablo .jednośd vaporo . chodzid o teni . na wskroś trae .przeczytad tramarŝi .niemal.modlid się presilo .restauracja reveni . tylny poste .cały unueco .przenosid.cena produkti .ciepło. gorąco vekiĝi .przeżyd trapiki .później postiri .precyzja preĝejo .znaczenie signo .męski voeo .przesadzad.rozwiązywad solvo .byd tematem.przechodzid transĵeti .udawad.mięso vira .uczestniczyd.nosid posta .powrót rezigni .przemaszerowad tramo . pretendowad prezidanto .okazja.trafny trairi .samogłoska vortaro .oddział (wojska) tage .sportowiec stari . transportowad transsalti .słooce ŝipo .przerzucad transkuri .zamorski transplanti .dróżka vojo .słownik .rezygnowad rigardi .redakcja regi .spotykad się respondi . obawa tra .Poznao praarbaro .puszcza prahistorio .prawnuk pravi .wysyład.program progresi .męka.śledzid.potężny Poznano .wystarczający suno .pośmiertny postsigno .prehistoria prahomo .żołnierz solvi .struktura sufiea .pozostawiad postmorta .myśl perlabori .obudzid się viando .panowad regularo .krwawy seminario . prawie pretendi .znaleźd truo . wytwarzad programo . świątynia preĝi .spotykad renkontiĝi .produkowad. przypadek parto . poprzez. mied słusznośd precizo .para varme .punkt pupo .paostwo (kraj) tablo .położony po drugiej stronie transe .strach.patrzed rivero . na wylot trafa . za transa .ciąd traneilo .skakad sanga .talent tasko .czud signifo .próbowad punkto .statek ŝtato .po przeciwległej stronie transflugi .przekształcad.przeskakiwad transvivi .przebiegad tralegi . robid postępy promeni .odpowiadad restoracio .

Post kelkcent paŝoj. pozwalając wyrażad ilośd. Ogromna ilośd wyrazów utrudnia naukę języków obcych.występują w formach rzeczownikowej (-o). Bogacze mają wiele pieniędzy. Po kilkudziesięciu minutach. że egzamin był zbyt trudny. Niektórzy (pewni) ludzie lubią gorzką kawę. Niektórzy (kilku) moi studenci są bardzo utalentowani. W Finlandii znajduje się wiele jezior. Ona ma wiele przyjaciółek. jak mult-. Kelkaj homoj ŝatas maldolean kafon. kelk. Ŝi havas multajn amikinojn. Kilka minut stała bez ruchu. Rieuloj havas multe da mono. Multaj kredas. Bogacze mają wiele pieniędzy. Multaj el niaj amikoj studas en la Varsovia Universitato. Oto kilka przykładów. Widzialem w lesie niewiele (nieliczne) ptaków. ke la eterna paco estas ebla. Ili prenas multe da valizoj. Niektórzy mówią. Spotykaliśmy ją parokrotnie w bibliotece. Mi vidis en la arbaro malmultajn birdojn. Dum kelka tempo. Mi aeetis kelke da (kelkajn) libroj. Kelkaj miaj studentoj estas tre talentaj.58 WIMMER . Odprowadziłem go przez pewien dystans. zawsze biorę ze sobą mnóstwo bagażu. En Finlando troviĝas multe da lagoj. Wielu z naszych przyjaciół studiuje na Uniwersytecie Warszawskim. Kelke da minutoj ŝi staris senmove. Rieuloj havas multan monon. Ona czekała kilka sekund. Pro kelkaj kaŭzoj la eksperimento ne sukcesis. ke la ekzameno estis tro malfacila. Oni wrócą po kilku dniach. Wielokrotnie uczestniczyłem w konferencjach esperanckich. Grandega multo da vortoj malfaciligas lernadon de la fremdlingvoj. Multaj homoj ne scipovas ellerni fremdajn lingvojn. Mi kondukis lin kelkan distancon. plur-. Ŝi atendis kelkajn sekundojn. Kelkfoje oni uzas la vorton en alia senco. Po swojej podróży Piotr będzie miał mnóstwo do opowiadania. . Ni renkontis ŝin kelkfoje en la biblioteko. Kiam ien mi veturas. Ellernado de lingvoj kostas multan laboradon. Tro malmultaj homoj venis al la konferenco. Rdzenie wyrazowe takie. Wielu ludzi nie potrafi wyuczyd się języków obcych. Ili revenos post kelke da tagoj. Ili iris ankoraŭ kelkan distancon. Z pewnych przyczyn eksperyment się nie powiódł. En kelkaj okazoj oni uzas alternativan formon de la vorto. Przez jakiś czas. przymiotnikowej (-a) i przysłówkowej (-e). W niektórych przypadkach używa się alternatywnej formy wyrazu. Niekiedy używa się wyrazu w innym sensie. Kupiłem parę książek. Po kilkuset krokach. że wieczny pokój jest możliwy. Jen kelkaj ekzemploj. Wielu uważa. Gdy gdzieś jadę.ESPERANTO EN DEK LECIONOJ Leciono ses (6) Wyrażanie ilości W tym punkcie zbierzemy informacje dotyczące często wykorzystywanych sposobów wyrażania ilości. Post kelkdek minutoj. Oni biorą wiele walizek. Wyuczenie się języków kosztuje wiele pracy. poza liczebnikami opisanymi w poprzednich rozdziałach. Oni szli jeszcze przez jakiś dystans. Post sia vojaĝo Petro havos multege por rakonti. Zbyt mało ludzi przybyło na konferencję. Multfoje mi partoprenis en Esperanto-konferencoj. eiam mi prenas kun mi multon da pakaĵo. Kelkaj diras.

Weź tyle chleba. iż wyróżniamy imiesłowy czynne i bierne. Tro da laboro lacigos nin. Imiesłów Teraźniejszy rzeczowny przymiotny przysłowny Przeszły Czynny leganto leganta legante Bierny atakato atakata atakate . Imiesłowy Wielokrotnie. Kto wiele mówi. sed ee pluroblan pagon. w ich ramach możemy tworzyd imiesłowy teraźniejsze. nawet z odrobiną podziwu. Ili tre multe helpis al ni. Ŝi pensis multe pri tio. Tyle pracowałem. On patrzył na nią z zainteresowaniem. Li estas multe eleganta homo. Łącznie mamy 18 kombinacji. kiel mi. chcąc zniuansowad myśl. W esperanto istnieje wiele tysięcy rdzeni. Ona wiele myślała o tym. że zrobiono mnie szefem firmy. Vespere mi legis iomete. Li rigardis ŝin kun intereso. O takim szczęściu (tyle szczęścia) nie mogłem nawet śnid.ESPERANTO EN DEK LECIONOJ Vi faris bedaŭrinde plurajn erarojn. „napisany artykuł” czy „zrobiwszy obiad”– najwygodniej przedstawid je tabelarycznie. Ona jest tak piękna. Prenu tiom da pano. Plurfoje oni proponis enkonduki internacian lingvon. Kup trochę masła. Wieczorem troszeczkę czytałem. że mogę czytad. Mi multe dankas pro via ĝentileco. ee kun iom da admiro. przeszłe i przyszłe. Zwrócmy uwagę. ne multe faras. że wszyscy ją kochają. Ŝi tre amas min. Bardzo (wielce) dziękuję za paoską uprzejmośd. ale nawet zwielokrotnioną zapłatę. Ni invitis iom da homoj. Bardzo lubię psy i koty. ile zdołasz unieśd. Restis ankoraŭ iom da problemoj. Por tiel bona laboro oni devus ricevi ne duoblan. Wyraz ma wiele znaczeo (niejedno znaczenie). Wielokrotnie (niejednokrotnie) proponowano wprowadzenie jezyka międzynarodowego. La nokto estas tiel luma. On jest wielce eleganckim człowiekiem. przymiotne i przysłowne. korzystamy z imiesłowów . Noc jest tak jasna (świetlista). możemy też rozdzielid je na rzeczowne. Zbyt wiele pracy nas zmęczy. Pluraj miaj legantoj venis al mia prelego. Oni bardzo wiele nam pomogli. ke oni faris min eefo de la firmao. Mi tre ŝatas hundojn kaj katojn. Zrobiłeś niestety liczne błędy. Zbyt wiele tłuszczu jest szkodliwe. En Esperanto ekzistas pluraj miloj da radikoj.59 WIMMER . La fotografaĵo estas multe tro malhela. On ma dośd (wystarczająco) pracy przed swoim egzaminem. Pri tiom da felieo mi ee ne povis sonĝi. Pozostało jeszcze nieco problemów. Ŝi estas tiel bela. Ona bardzo mnie kocha. jak ja. Za tak dobrą pracę powinno się otrzymywad nie podwójną. La vorto havas plurajn signifojn. Liczni moi czytelnicy przyszli na mój odczyt. Kiu multe parolas. tworzenie imiesłowów jest niezmiernie proste. Li havas sufiee da laboro antaŭ siaj ekzamenoj. Tro da graso estas malutila. kiom vi povas porti. On jest tak silny.na przykład „czytająca uczennica”. Tiom mi laboris. nie robi wiele. Li estas tiel forta. ke mi povas legi. Aeetu iom da butero. Jak ilustruje poniższa tabela. Fotografia jest o wiele za ciemna. Zaprosiliśmy trochę ludzi. ke eiuj amas ŝin.

Migrujące ptaki powrócą w przyszłym roku. . Odpoczywam. Mój kolega. Imiesłowy czynne. Idąc przez park. Studiujący muszą wiele czytad. wracają do domu. Sidante en la aŭtobuso ofte li legas. Dancantaj knabinoj aspektas tre bele. Migrantaj birdoj revenos venontjare. dodając koocówkę –anta. Mi ripozas kontrolante. która biegła. Nasi sąsiedzi. który biegł. dodając koocówkę –inta. Taoczące dziewczęta wyglądają bardzo ładnie. leganto – czytający (czytelnik. uczeo). śpiewał. preĝintaj en la preĝejo.lub atak-) koocówkę wyrażającą dany imiesłów (a właściwie formant imiesłowu).ESPERANTO EN DEK LECIONOJ rzeczowny przymiotny przysłowny Przyszły rzeczowny przymiotny przysłowny leginto leginta leginte legonto legonta legonte atakito atakita atakite atakoto atakota atakote Niektóre są często używane. leganta – czytający. Ŝi laboras. osoba czytająca). Czytający chłopiec siedzi przy stole. W parku często widzę biegających ludzi. Ona pracuje. leg. vidante akcidenton. Studantoj devas multe legi. dodając koocówkę –ante. widząc wypadek. Dla czasu teraźniejszego imiesłów rzeczowny tworzymy. irante – idąc. Ili haltis.60 WIMMER . dodając do rdzenia czasownikowego (np. Dziewczyna. Oni zatrzymali się. jest teraz bardzo zmęczona. studanto – studiujący (osoba studiująca) En la biblioteko mi vidas multajn legantojn. który się modlił La kurinta knabino estas nun tre laca. volas nun kontroli siajn rezultojn. aŭskultante la radion. Gotujący muszą byd ostrożni. Uczniowie robią wielki postęp. Piszący uczniowie są już zmęczeni. Siedząc w autobusie. revenas hejmen. lernanto – uczący się (osoba ucząca się. Dla czasu teraźniejszego imiesłów przysłowny tworzymy. skribinta sian ekzamenon. który napisał swój egzamin. inne brzmią w tłumaczeniu nieco sztucznie i muszą byd wyrażane za pomocą kilku wyrazów. skribinta – piszący (w przeszłości). Mia kolego. En la parko ofte mi vidas kurantajn homojn. Dla czasu przeszłego imiesłów przymiotny tworzymy. preĝinta – modlący się (w przeszłości). kontrolując jednocześnie mojego małego syna. chce teraz sprawdzid swoje wyniki. Niaj najbaroj. skribanta – piszący. kuranta – biegnący La leganta knabo sidas ee la tablo. La skribantaj lernantoj estas jam lacaj. aŭdante – słysząc Irante tra la parko li kantis. Imiesłowy tworzymy. Kierownik (kierujący) projektu jest dobrze wykształcony. często czyta. kurinta – biegnący (w przeszłości). Dla czasu teraźniejszego imiesłów przymiotny tworzymy. dodając koocówkę –anto. La lernantoj faras gravan progreson. który pisał. którzy modlili się w kościele. słuchając radia. W bibliotece widzę wielu czytających. samtempe. Tabela ilustruje wszystkie formalne możliwości. La gvidanto de la projekto estas bone edukita. sidante – siedząc. Kuirantoj devas esti singardaj. mian malgrandan filon.

61

WIMMER - ESPERANTO EN DEK LECIONOJ

Mia kolegino leginta la libron diras, ke ĝi ne estis valora. Moja koleżanka, która przeczytała książkę mówi, że nie była wartościowa. Lia kato, kaptinta muson, kuŝas nun sur la kanapo. Jego kot, który złapał mysz, leży teraz na kanapie.

Dla czasu przeszłego imiesłów rzeczowny tworzymy, dodając koocówkę –into.
atakinto – osoba, która zaatakowała; proponinto – osoba, która zaproponowała; tradukinto – osoba, która przetłumaczyła La atakintoj murdis poste loĝantojn de la urbo. Atakujący (ci, którzy zaatakowali), wymordowali potem mieszkaoców miasta. La proponinto vidas, ke lia propono estas stulta. Proponujący (ten, który zaproponował), widzi, że jego propozycja jest głupia. La tradukinto de la libro ricevis premion. Tłumacz (ten, który przetłumaczył) książki dostał nagrodę. La laborintoj ripozas nun kviete. Pracujący (ci, którzy pracowali) odpoczywają teraz spokojnie. Ĉiuj kurintoj devas nun kontroli sian pulson. Wszyscy biegnący (którzy biegli) muszą teraz sprawdzid swoje tętno.

Dla czasu przeszłego imiesłów przysłowny tworzymy, dodając koocówkę –inte.
vizitinte – odwiedziwszy; verŝinte – wylawszy; vekinte – obudziwszy Vizitinte Krakovon, mi ripozis. Odwiedziwszy Kraków, odpocząłem. Verŝinte akvon, mi havas nun multan laboron. Wylawszy wodę, mam teraz dużo pracy. Vekinte la filinon, mi preparas matenmanĝon. Obudziwszy córkę, przegotowuję śniadanie. Leginte la revuon, mi volas ion manĝi. Przeczytawszy tygodnik, chcę coś zjeśd. Skribinte la manlibron, mi komencos alian. Napisawszy podręcznik, zacznę inny.

Dla czasu przyszłego imiesłów przymiotny tworzymy, dodając koocówkę –onta.
trinkonta – mający wypid; taksonta – mający ocenid; suprizonta – mający zadziwid La laborontaj viroj manĝis antaŭe sian matenmanĝon. Mężczyźni mający pracowad zjedli najpierw swoje śniadanie. La purigonta virino preparis sian ilaron. Kobieta mająca sprzątad przygotowała swoje narzędzia. La kurontaj knaboj trejnas nun en la najbara parko. Mający biegad chłopcy trenują teraz w sąsiednim parku.

Dla czasu przyszłego imiesłów rzeczowny tworzymy, dodając koocówkę –onto.
trinkonto – osoba mająca wypid; taksonto – osoba mająca ocenid; suprizonto – osoba mając zadziwid Ĉiuj ekzamenontoj sidiĝis ee la tablo. Wszyscy egzaminatorzy (mający egzaminowad) usiedli przy stole. La kurontoj staras jam sur la kurejo. Biegacze (mający biec) stoją już na bieżni. La manĝontoj iras en la manĝejon. Mający jeśd idą do jadalni.

Dla czasu przyszłego imiesłów przysłowny tworzymy, dodając koocówkę –onte.
trinkonte – mając wypid; taksonte – mając ocenid; suprizonte – mając zadziwid Trinkonte vodkon, li manĝis antaŭe lardon. Mając wypid wódkę, zjadł najpierw słoninę. Skribonte ekzercojn, li funkciigis sian komputilon. Mając napisad dwiczenia, uruchomi swój komputer. Devonte iri al vendejo, li prenis monon el la ŝranko. Musząc iśd do sklepu, wziął pieniądze z szafy. Povonte aeeti poŝtelefonon, li elektis modernan modelon. Mogąc kupid telefon komórkowy, wybrał nowoczesny model. Aeetonte novan mantelon, ŝi atente tralegis la revuon por virinoj. Mając kupid nowy płaszcz, uważnie przeczytała czasopismo dla kobiet.

Imiesłowy bierne.

62

WIMMER - ESPERANTO EN DEK LECIONOJ

Dla czasu teraźniejszego imiesłów przymiotny tworzymy, dodając koocówkę –ata.
atakata – atakowany; skribata – pisany; trinkata - pity La atakataj soldatoj defendis siajn traneeojn. Atakowani żołnierze bronili swoich okopów. La skribata libro estas eiam pli granda. Pisana książka jest coraz większa. Lakto trinkata de infanoj devas esti altkvalita. Mleko pite przez dzieci musi byd wysokiej jakości. La mendataj varoj estas alveturigataj per kamionoj. Zamawiane towary są przywożone ciężarówkami. Mia amata hundo estas tre obeema. Mój ukochany pies jest bardzo posłuszny.

Dla czasu teraźniejszego imiesłów rzeczowny tworzymy, dodając koocówkę –ato.
atakato – atakowany (osoba atakowana); akuzato – oskarżany (osoba oskarżana); batato – bity (bita osoba) La atakato defendas sin. Atakowany (osoba atakowana) broni się. La akuzato sidas en malliberejo antaŭ sia proceso. Oskarżany (osoba oskarżana) siedzi w więzieniu przed swoim procesem. La batato laŭte kriis. Bity (bita osoba) głośno krzyczał.

Dla czasu teraźniejszego imiesłów przysłowny tworzymy, dodając koocówkę –ate.
batate – będąc bitym; akuzate – będąc oskarżanym; atakate – będąc atakowanym Batate, li kriis. Będąc bitym, krzyczał. Akuzate, li defendis sin forte. Będąc oskarżanym, bronił się mocno. Atakate, ili uzis eiujn eblajn rimedojn. Będąc atakowanymi, użyli wszystkich możliwych środków.

Dla czasu przeszłego imiesłów przymiotny tworzymy, dodając koocówkę –ita.
skribita – napisany; menciita – wspomniany; legita - przeczytany La skribita libro havas tricent paĝojn. Napisana książka ma trzysta stron. Mi vidis hieraŭ la homon menciitan en la gazeto. Widziałem wczoraj człowieka wspomnianego w gazecie. Ni ne diskutu pri fermitaj aferoj. Nie dyskutujmy o zamkniętych sprawach. Li estis tre kortuŝita dum la ceremonio. On był bardzo wzruszony w trakcie ceremonii. La supo farita pere de ŝi estis vere bongusta. Zupa zrobiona przez nią była naprawdę smaczna.

Dla czasu przeszłego imiesłów rzeczowny tworzymy, dodając koocówkę –ito.
atakito – zaatakowany (osoba zaatakowana); batito – pobity (osoba pobita); akuzito – oskarżony (osoba oskarżona) La atakito staris senmove ee la arbo. Zaatakowany stał bez ruchu przy drzewie. La batito devas nun serei helpon ee kuracisto. Pobity musi teraz poszukad pomocy u lekarza. La akuzito dungis advokaton. Oskarżony wynajął adwokata. La kuracito devas nun pagi grandan sumon. Wyleczony musi teraz zapłacid dużą sumę.

Dla czasu przeszłego imiesłów przysłowny tworzymy, dodając koocówkę –ite.
atakite – będąc zaatakowanym, zostawszy zaatakowanym; batite – będąc pobitym, zostawszy pobitym; akuzite – będąc oskarżonym, zostawszy oskarżonym Atakite, la politikisto defendis sin poste en la gazeto. Zostawszy zaatakowanym, polityk bronił się później w gazecie. Batite, li devis venigi ambulancon. Zostawszy pobitym (po pobiciu), musiał sprowadzid ambulans. Akuzite, li volas nun pruvi sian senkulpecon. Zostawszy oskarżonym, on chce teraz dowieśd swojej niewinności.

Dla czasu przyszłego imiesłów przymiotny tworzymy, dodając koocówkę –ota.

63

WIMMER - ESPERANTO EN DEK LECIONOJ

farota – mający byd zrobiony, do zrobienia; legota – mający byd przeczytany, do przeczytania; skribota – mający byd napisany, do napisania. La farotaj ekzercoj estas tre malfacilaj. Dwiczenia, które mają byd zrobione (do zrobienia), są bardzo trudne. La legota libro kuŝas sur la tablo. Książka mająca byd czytana (do przeczytania) leży na stole. La skribota artikolo devas havi mil da vortoj. Artykuł mający byd napisany (do napisania) musi mied tysiąc słów. La preparota ekskurso ŝajnas jam nun interesa. Wycieczka, która ma byd przygotowana, wydaje się już teraz interesująca. La plenumota tasko ne estas tro postulema. Zadanie do wykonania nie jest zbyt wymagające.

Dla czasu przyszłego imiesłów rzeczowny tworzymy, dodając koocówkę –oto.
ekzekutoto – skazaniec, mający byd straconym; punoto – osoba mająca byd ukaraną La ekzekutoto atendas pastron. Skazaniec (mający byd straconym) oczekuje księdza. La punoto protestas energie. Mający byd ukaranym protestuje energicznie. La kuracoto estas jam en hospitalo. Mający byd leczonym jest już w szpitalu.

Dla czasu przyszłego imiesłów przysłowny tworzymy, dodając koocówkę –ote.
punote – mając byd ukaranym; kuracote – mając byd leczonym; informote – mając byd poinformowanym Punote, la knabo eskapis el la hejmo. Mając byd ukaranym, chłopiec uciekł z domu. Kuracote, la malsanulo preparis necesajn aĵojn. Mając byd leczonym, chory przygotował niezbędne rzeczy. Informote pri la situacio, ili atendis kviete sian konatulon. Mając byd poinformowanymi o sytuacji, oczekiwali spokojnie swojego znajomego.

Należy jeszcze powiedzied, że imiesłowy mogą byd wykorzystywane w tworzeniu czasów złożonych – powiemy o nich w rozdziale 10.

Przyimki (2)
Ĝis
Przymek ĝis znaczy „do, aż do“ (miejsce, czas)
La rivero fluas ĝis la Balta Maro. Rzeka płynie aż do Morza Bałtyckiego. Kuru ĝis la fino de la vojo. Biegnij do kooca drogi. Ni iris ĝis lia domo. Szliśmy aż do jego domu. Ŝi kliniĝis ĝis la tero. Ona pochyliła się aż do ziemi. Li plenigis la kaldronon ĝis la rando. On napelnił kocioł aż po brzeg. Anna ruĝiĝis ĝis la oreloj. Anna zaczerwieniła się aż po uszy. La vojo iras ĝis la bordo. Droga idzie aż do granicy. Ili devis labori ĝis malfrua vespero. Oni musieli pracowad do późnego wieczora. Mi ne forgesos ŝin ĝis la morto. Nie zapomnę jej aż do śmierci. Ili devis loĝi ei tie ĝis majo. Oni musieli mieszkad tutaj do maja. Provu elteni ĝis la fino. Spróbuj wytrzymad do samego kooca. His morgaŭ! Do jutra! His revido! Do widzenia! His nun. Do teraz. His hodiaŭ ni ne sciis pri la afero. Do dzisiaj nie wiedzieliśmy o tej sprawie.

Ziemia krąży wokół Słooca. Książki kosztują od 20 do 100 złotych. doni – dad. Pokaż nam twój nowy rower. Ili ofte malhelpis al ni. Nie mogłem się oprzed jej urokowi. De patoso ĝis ridindeco estas mallonga vojo. alporti – przynosid flugi – lecied. Odpowiedz natychmiast swojej matce. alflugi – nadlatywad glui – kleid. aldoni – dodad porti – nosid. czas). Ŝajnas al mi. naokoło. Estas al mi agrable. w kierunku“ (miejsce. Mi rakontis al ili interesan historieton. Ordonu al la infanoj. Daj wodę psu. Estas al mi malvarme. Inne znaczenia: Libroj kostas de 20 ĝis 100 zlotoj. Oni często przeszkadzali nam. Od patosu do śmieszności jest krótka droga. aby natychmiast przestały krzyczed. Donu akvon al la hundo. alglui – przyklejad kuri – biegad. Obywatele muszą służyd swojej ojczyźnie. ke ili eesu krii. ĝisvivi . ke vi estas laca. Ŝi etendis siajn manojn al la eielo. że zgadzasz się ze mną. Opowiedziałem im interesującą historyjkę. ĝisfunda – dogłębny morto – śmierd. Droga prowadzi do naszego domu. Ili staras eirkaŭ sia instruisto. Ona nosi naszyjnik wokół szyi. ke vi konsentas kun mi. Jutro pójdziemy do kina. La vojo kondukas al nia domo.nadbiegad Ĉirkaŭ Przyimek eirkaŭ znaczy „wokół. . Życzę ci dobrego dnia. Ona wyciągnęła swoje ręce do nieba. Oni tęsknią do kraju swojego dzieciostwa.ESPERANTO EN DEK LECIONOJ Ripozu kviete ĝis sabato. Jan naucza esperanta swoich kolegów. Sendu al mi leteron. Jest mi zimno. Piotr pożyczył mi pieniądze. Johano instruas Esperanton al siaj kolegoj. Respondu tuj al via patrino. Mi cedas al via peto. Oni szli do swoich przyjaciół. że jesteś zmęczony.64 WIMMER . alkuri . ĝismorta – dośmiertny vivi – żyd. Uśmiechnąłem się do niej. Montru al ni vian novan biciklon. Ili sopiras al la lando de sia infaneco.dożyd Al Przyimek al znaczy „do. Civitanoj devas servi al sia patrujo. Mi deziras al vi bonan tagon. Petro pruntis al mi monon. Przyimek al jest stosowany jako przedrostek przed czasownikami. Oni stoją wokół swojego nauczyciela. Mi ne povis kontraŭstari al ŝia earmo. dato – data. Jest mi miło. Przyimek ĝis jest stosowany jako przedrostek. La tero rondiras eirkaŭ la suno. Ili iris al siaj geamikoj. służy też do tworzenia celownika. Odpocznij spokojnie do soboty. Morgaŭ ni iros al kinejo. Ustępuję twojej prośbie. dno. Wyślij mi list. Mi ridetis al ŝi. Wydaje mi się. ĝisdatigi – uaktualniad fundo – spód. Każ dzieciom. czas). Ŝi portas kolieron eirkaŭ la kolo. koło” (miejsce.

eksterduba – niewątpliwy. Koło drugiej przychodzi moja żona. Przyimek eirkaŭ jest stosowany jako przedrostek przed czasownikami. la eirkaŭaj landoj estas pacemaj – kraje naokoło są pokojowo nastawione eirkaŭe – naokoło. eirkaŭkuri – obiec. poza wątpliwością Przyimek może też występowad jako osobny wyraz z koocówką gramatyczną.65 WIMMER . Wichura skooczy się koło wieczora. czas). Wielu ludzi mieszka poza swoim krajem urodzenia. La ventego finiĝos eirkaŭ la vespero. Inter Germanio kaj Rusio kuŝas Pollando. eirkaŭe staras multaj homoj – naokoło stoi wielu ludzi eirkaŭi – otaczad. Można łatwo się znaleźd między młotem i kowadłem. na zewnątrz”. la ekstera parto de la domo – zewnętrzna częśd domu ekstere – na zewnątrz. Ĉiuj miaj libroj kuŝis ekster la libroŝranko. Ĉirkaŭ la dua venas mia edzino. Inter la fenestro kaj la pordo estas fotelo. La parko troviĝas ekster la centro de la urbo. Wyprowadź dzieci poza niebezpieczeostwo. Oni często pracują poza oficjalnymi godzinami pracy. Multaj homoj loĝas ekster sia naskolando. iri – iśd. eirkaŭbraki – objąd ramieniem kuri – biegad. La problemoj de Georgo estas ekster nia scio. Lia sano estas ekster danĝero. eksterlanda – zagraniczny ordinara – zwykły. Przyimek ekster jest stosowany jako przedrostek. Wszystkie moje książki leżały na zewnątrz szafy na książki. obroża Przyimek może też występowad jako osobny wyraz z koocówką gramatyczną. zewnętrzna strona. lando – kraj. Naokoło domu jest duży ogród. eirkaŭa – będący naokoło. Na zewnątrz drzwi oczekują nasi przyjaciele. Oni stoją na zewnątrz swojego domu. Między Niemcami i Rosją leży Polska. okoliczny. ekstera – zewnętrzny. byd naokoło. eksterordinara – nadzwyczajny dubi – wątpid. Ili ofte laboras ekster la oficialaj laborhoroj. la armeo eirkaŭas la urbon – armia otacza miasto Ekster Przyimek ekster znaczy „poza. wokół. Połóż paczkę między walizki. ili staris ekstere – oni stali na zewnątrz ekstero – zewnętrzna częśd. Jego zdrowie jest poza niebezpieczeostwem. Venigu la infanojn ekster danĝeron. Park znajduje się poza centrum miasta. Oni povas trovi sin facile inter martelo kaj amboso. La ekonomia krizo okazis eirkaŭ la mezo de la antaŭa jardeko. Problemy Jerzego są poza naszą wiedzą. Kryzys ekonomiczny miał miejsce koło połowy ubiegłej dekady. Metu la pakon inter la valizojn. . Między oknem i drzwiami jest fotel. obiegad kolo – szyja. Ili staras ekster ilia domo. eirkaŭiri – obejśd brako – ramię. Ekster la pordo atendas niaj geamikoj. eirkaŭkolo – naszyjnik.ESPERANTO EN DEK LECIONOJ Ĉirkaŭ la domo estas granda ĝardeno. la ekstero de la muro estas ruĝa – zewnętrzna strona muru jest czerwona Inter Przyimek inter znaczy „między” (przestrzeo.

Konferencja będzie miała miejsce między piątkiem a niedzielą. Zgodnie ze zwyczajem oni biegali codziennie pięd kilometrów. Iru laŭ tiu direkto. Oni chętnie spacerują wzdłuż brzegu rzeki. pretervidi – przeoczad voli – chcied. Przyimek preter jest stosowany jako przedrostek. interrompi – przerywad homa – ludzki. Według projektu most będzie miał 1200 metrów długości. Między nami istnieją duże różnice. Ona przeszła obok mnie bez pozdrowienia. zostawiad. Koty trzeba głaskad z włosem. Polska znajduje się między Niemcami i Ukrainą. Ili estas tre amikaj inter si. Laŭ la kutimo ili kuris eiutage kvin kilometrojn. Szosa prowadzi wzdłuż muru. Rozmawiali między sobą po esperancku. pretere – obok. interlinio – interlinia reto – sied. Oni konstruas la ŝoseon laŭ la fervojo. La ŝoseo kondukas preter la muro. linio – linia. Żegluj zgodnie z wiatrem. Ni revenos inter la sepa kaj oka horoj. Laŭ projekto la ponto estos 1200 metrojn longa. przepuszczad Przyimek może też występowad jako osobny wyraz z koocówką gramatyczną.Internet nacia – narodowy. niezamierzony lasi – puszczad. iri – iśd. Żołnierze pozostają na rozkaz swojego przełożonego. . Interreto . Agu laŭ via gusto. Pollando troviĝas inter Germanio kaj Ukraino. Laŭ mia opinio ŝi estas inteligenta. internacia – międzynarodowy paroli – mówid. zgodnie”.66 WIMMER . pretere oni povis ekvidi grandan arbon – obok można było zobaczyd wielkie drzewo L aŭ Przyimek laŭ znaczy „według. Ŝi pasis preter mi sen saluto. Postępuj zgodnie z własnym gustem.międzyludzki Preter Przyimek preter znaczy „wzdłuż. La konferenco okazos inter vendredo kaj dimaneo. preteriri – przechodzid obok vidi – widzied. Katojn oni devas karesi laŭ la haroj. Velu laŭ la vento. Oni są bardzo zaprzyjaźnieni między sobą. La soldatoj restas laŭ la ordono de sia estro.ESPERANTO EN DEK LECIONOJ Ili interparolas inter si Esperante. Przyimek inter jest stosowany jako przedrostek. Wzdłuż miasta płynie rzeka. Wąż pełznął w górę wzdłuż pnia. Uczestnictwo w spotkaniu będzie kosztowało między 100. Ili volonte promenas laŭ la riverbordo. obok“. Według mojej opinii ona jest inteligentna. Inter ni ekzistas grandaj diferencoj. wzdłuż. Budują szosę wzdłuż linii kolejowej. interparoli – rozmawiad rompi – łamad. Wrócimy między siódmą i ósmą. preterlasi – pomijad. La partopreno en la renkontiĝo kostos inter 100 kaj 120 zlotoj. Preter la urbo fluas rivero. Idź w tamtym kierunku. a 120 złotych. La serpento rampis supren laŭ la trunko. interhoma . pretervola – mimowolny.

Pod warunkiem dopłaty otrzymamy comiesięczny biuletyn. podobno vorto – słowo. submeti – podkładad ordigi – porządkowad. dolny. la suba tavolo estas verda – spodnia warstwa jest zielona. subtera – podziemny skribi – pisad. La muso kuris sub la liton. Sub la kondieo de alpago ni ricevos monatan bultenon. Wszystko idzie zgodnie z naszym życzeniem. Sub la influo de agitado ni voedonis por la Demokrata Partio. Li estas matematikisto laŭ profesio.podporządkowad Przyimek może też występowad jako osobny wyraz z koocówką gramatyczną. subordigi . Lernantoj dormis sub la libera eielo. subskribi – podpisywad oficiro – oficer. . laŭdire – jak mówią. subvesto – bielizna akvo – woda. subakva – podwodny grupo – grupa. Połóż walizkę pod szafę. La muso aperis el sub la lito. Przyimek sub jest stosowany jako przedrostek. będący pod spodem. Li falis sub la radojn de aŭtomobilo. eble – może. Znam go tylko z nazwiska. Metu la valizon sub la ŝrankon.ESPERANTO EN DEK LECIONOJ Ĉio iras laŭ nia deziro. Mi eldonis mian verkon sub kaŝnomo. Li faris tion sub falsa preteksto. Zamenhof eldonis sian libron sub la nomo Doktoro Esperanto. Uczniowie spali pod gołym niebem. tero – ziemia. On jest matematykiem z zawodu. subgrupo – podgrupa meti – kłaśd. laŭvorta – dosłowny longa – długi. Mysz wbiegła pod łóżko. sube – pod spodem. On niósł książki pod pachą.67 WIMMER . Mysz pojawiła się spod łóżka. La libro kuŝas sub la tablo. Przyimek laŭ jest stosowany jako przedrostek. On zrobił to pod fałszywym pretekstem. Metu kusenon sub la kapon. Po jej nogami leżą liście. Lampa wisi pod sufitem. sube ni trovis ion tute neatenditan – pod spodem znaleźliśmy coś całkiem nieoczekiwanego. Nenio nova sub la suno. w miarę możliwości diri – mówid. suboficiro – podoficer vesto – ubranie. laŭlonge . Li portis librojn sub la brako. La lampo pendas sub la plafono. Pod wpływem agitacji głosowaliśmy na Partię Demokratyczną. Podłóż poduszkę pod głowę. jak powiadają. Nic nowego pod słoocem. Książka leży pod stołem. Wydałem swoje dzieło pod psudonimem. laŭeble – wedle możliwości. On wpadł pod koła samochodu. Zamenhof wydał swoją książkę pod nazwiskiem Doktor Esperanto. suba – spodni.wzdłuż Sub Przyimek sub znaczy „pod“. Mi konas lin nur laŭ la nomo. Sub ŝiaj piedoj kuŝas folioj.

biednied . edzinigi – wydad za mąż (uczynid żoną) flamo – płomieo.blady. venigi – sprowadzad. podobnie jak –ig. ordigi – porządkowad. zespalad Z zestawieniami wyrazów: sur tablo – na stole. Przyrostek -ig wyraża czynienie jakimś. Może byd stosowany w odniesieniu do rozmaitych części mowy. laciĝi . laca – zmęczony. powodowanie czegoś.ubożed.męczyd się. zapamiętad (np. senarmigi – rozbrajad en kapo – w głowie. które są bardzo często stosowane w słowotwórstwie. malrieiĝi . dosłownie iĝi laca – stad się zmęczonym pala . kunigi – łączyd.zadowalad Z czasownikami: sidi – siedzied. dosłownie: igi varma – zrobid coś ciepłym longa – długi. Z przymiotnikami: varma – ciepły. dosłownie iĝi pala – stad się bladym malriea . longigi – wydłużad.rozpłomieniad Z liczebnikami: duobla – podwójny. sprawiad Przyrostek -iĝ Przyrostek –iĝ oznacza stawanie się czymś. devigi – zmuszad droni – tonąd.68 WIMMER . surtabligi – kłaśd na stole en poŝo – w kieszeni. flamigi . dosłownie: igi ordon – spowodowad porządek ruino – ruina. wyostrzad bela – ładny. piękny. kontentigi . senvestigi – rozbierad sen armo – bez broni. dronigi . z dala. ruinigi – rujnowad. igi – czynid. akrigi – ostrzyd. powodowad. dosłownie: igi sidi – spowodowad. dormigi – usypiad devi – musied. dosłownie igi veni – spowodowad. dosłownie: igi longa – zrobid cod długim akra – ostry. forigi – usuwad. ogrzewad. spiczasty. paliĝi – blednąd. enpoŝigi – wkładad do kieszeni sen vesto – bez ubrania. przedłużad. varmigi – ocieplad. biedny.ESPERANTO EN DEK LECIONOJ Słowotwórstwo Przyrostek -ig Wśród przyrostków i przedrostków szczególną rolę odgrywają przyrostki ig i iĝ. dosłownie igi ruinon – spowodowad ruinę edzino – żona. reguły) Przyrostek występuje też jako samodzielny wyraz. by ktoś siedział veni – przybywad. z wieloma częściami mowy. przychodzid. beligi – upiększad feliea – szczęśliwy. sidigi – sadzad. feilieigi – uszczęśliwiad kontenta – zadowolony. rozgrzewad. enkapigi – wtłoczyd do głowy. oddalad kun – razem. skłaniad. z. by ktoś przyszedł dormi – spad.ubogi.topid Z rzeczownikami: ordo – porządek. duobligi – podwajad Z przyimkami: for – daleko. Jest stosowany. skłanianie do czegoś. posadzid.

karetka amika . godny Słowniczek przylekcyjny admiro . iĝi – stawad się. respondenda – konieczny do udzielenia odpowiedzi Przyrostek występuje też jako samodzielny wyraz.niestety. duobliĝi . spiczasty akrigi . stawad w płomieniach sen vesto . senvestiĝi .podwójny. vidinda – wart obejrzenia bedaŭri – żałowad. mirinda – podziwu godny vidi – widzied.agitacja agrable .przyjazny amikino .wyglądad aŭtobuso . dowozid amboso . warte czegoś. należy żałowad .alternatywny alveturigi .toczyd się edzo .wypadek akra .69 WIMMER .przyjaciółka armeo . ridinda – śmieszny.woda aldoni .ESPERANTO EN DEK LECIONOJ kontenta – zadowolony.godzien pożałowania bedaŭrinde .w domu.wejśd do domu en lito – w łóżku.nadbiegad alpago .oskarżad akvo . miri – dziwid się. kontentiĝi – zadowalad się sidi . edziĝi .dodawad alflugi .ambulans.przyjemnie aĵo .ożenid się flamo .nadlatywad alglui . enlitiĝi – kłaśd się do łóżka. inda – wart.przyklejad.dopłata alternativa . bedaŭrinda – godzien pożałowania. że coś jest godne czegoś. sidiĝi .ostrzyd. pagi – płacid.mąż.stawad się ruli . ellitiĝi – wyjśd z łóżka duobla . flamiĝi . pagenda – konieczny do zapłaty fari – robid. należy żałowad kredi – wierzyd.siadad esti .płomieo.rozbierad się en domo . kredinda – wiarygodny ridi – śmiad się. enda – konieczny ende .rzecz akcidento .byd.siedzied. robid się Przyrostek -end Przyrostek –end wyraża koniecznośd zrobienia czegoś.ostry.przywozid.bid bedaŭrinda .armia armo . estiĝi .bez ubrania.kowadło ambulanco .koniecznie Przyrostek -ind Przyrostek –ind oznacza. bedaŭrinde – niestety. endomiĝi . śmiechu wart Przyrostek występuje też jako samodzielny wyraz. naklejad alkuri .podziw advokato .podwoid się Przyrostek występuje też jako samodzielny wyraz. farenda – konieczny do zrobienia respondi – odpowiadad.broo aspekti . ruliĝi .autobus bati .adwokat agitado . wyostrzad akuzi .toczyd.zapalad się.

eksperyment ekster .interlinia internacia .uaktualniad ĝisfunda .szef eielo .zgadzad się kontentigi .data defendi .wieczny felieigi . niekiedy kliniĝi .szpital ien .tłuszcz grupo .tracid. nauka enda .energicznie enkonduki .wydawad za mąż ekonomia .na zewnątrz eksterlanda .gorzki malfacila .obchodzid (naokoło) eirkaŭkolo .wspomniany .wzdłuż laŭvorta .elegancki ellernado .różnica direkto . oddalad formo .dziesięciolecie. zgodnie laŭdire .naokoło.znajomy.łączyd.upiększad brako .między interhoma .obywatel earmo .praca.przerywad inviti . razem z kunigi .obcy fremdlingvo . ubożed malvarme . osoba znajoma konsenti .masło cedi . dokonywad ekzekucji eldoni .bronid demokrata .zewnętrzny eksterduba .pseudonim kelkcent .zwyczaj.dosłowny lernado . smak ĝentilaĵo – uprzejmośd okazana.fotografia fremda .płomieo folio .ciemny mallonga .szyja konatulo .język obcy fundo .nadzwyczajny ekzekuti .zamknięty fervojo . świetlisty maldolea .pieścid. dekada kaldrono . poza wątpliwością ekstere .w miarę możliwości laŭlonge .urok eefo .ekonomiczny eksperimento .wspominad.według.ustępowad ceremonio .wątpid dungi .wpływ inter .gust.jak mówią.stawad w płomieniach.poza. mocno fotografaĵo .podwajad duobliĝi .grupa gusto .koniecznie energie .kierunek doktoro .kleid graso . zapalad się flamo .wykształcony edziĝi .kilkadziesiąt kelke da .firma flamigi .ceremonia civitano . wzmiankowad menciita .dożywad historieto .biednied. pracowanie laborhoro . przełożony etendi .stawad się estro .żenid się edzinigi . nauka libera .narzędzia inda . życzenie diferenco .wolny libroŝranko .męczyd laciĝi .zagraniczny ekstero .naszyjnik kolo . niewiele malrieiĝi .może edukita .Niemcy glui .wiarygodny krizo .topid dubi .przeciwstawiad się.poduszka kuŝi .wynajmowad duobligi .spokojnie laborado .lekarz kurejo .rozpłomieniad flamiĝi . podobno laŭeble .dogłębny ĝismorta . opierad się kortuŝi . uważad kredinda . przedłużad luma . zespalad kuracisto .możliwy eble .biuletyn butero .młot matematikisto .linia lito .historyjka homa .międzyludzki interlinio .liśd forigi .obejmowad ramieniem eirkaŭe .słonina laŭ . dokądś ilaro .kilkaset kelkdek .ciężarówka kanapo .otaczad.ramię bulteno .regał na książki linio . chłodno manĝejo .linia kolejowa firmao .wprowadzid estiĝi .jasny.uczenie się.bieżnia kuseno .kierownik. będący naokoło eirkaŭbraki .dzieciostwo influo .wyuczenie się. obyczaj kviete .mieszkaniec longigi .70 WIMMER .spód.niebo eirkaŭa .forma forte .kilka.demokratyczny devigi .utrudniad malfrua .łóżko loĝanto .gdzieś.schylad się koliero .usuwad.tonąd dronigi .wierzyd.kocioł kamiono .dośmiertny ĝisvivi .kanapa karesi . byd naokoło eirkaŭiri . nieco kelkfoje . uprzejmy czyn ĝisdatigi .nieliczny. głaskad kaŝnomo .jadalnia martelo . wokół eirkaŭi .zadowalad się kontraŭstari .niewątpliwy.matematyk mencii .troszkę.międzynarodowy interrompi . obroża eirkaŭkuri . dno Germanio . troszeczkę jam .zapraszad iomete .zmuszad deziro .leżed kutimo .silnie.wzruszad kredi .ESPERANTO EN DEK LECIONOJ beligi .trudny malfaciligi .obiegad dato .uszczęśliwiad fermita .męczyd się lardo .kilkakrotnie.zewnętrzna strona eksterordinara .już jardeko .doktor dormigi .zadowalad kontentiĝi . rozciągad eterna .okoliczny.wydawad (publikowad) eleganta .pragnienie.naszyjnik. wzdłuż. godny infaneco .zimno. czas pracy lacigi .wydłużad.krótki malmulta .ludzki hospitalo .wyciągad.godzina pracy.podwajad się ebla .z.wart.późny malhela .kryzys kun . na zewnątrz ekstera .usypiad droni .konieczny ende .

polityk Pollando .w przyszłym roku verŝi .przegląd.uczestnictwo pastro .łamad rondiri . progres projekto . zwielokrotniony politikisto .ostrożny sopiri .szosa ŝranko .proces profesio .brzeg renkontiĝo . duża ilośd muso .przeoczad pretervola .warstwa tero .sens.ocieplad.zupa supren .podoficer subordigi .blednąd partio .sufit plenigi .pokojowy paco .kraj urodzenia neatendita .pełzad rando .ziemia traneeo . okrążad ruĝa . niezamierzony pripenso .okop trejni .postęp.środek migri .bagaż pala .wystarczająco sumo . dolny subakva . wypełniad plenumi – wykonywad.tęsknid sub . pomijad pretervidi .podpisywad subtera .bez ruchu senvestigi . niejednokrotnie plurobla .premia.środek (narzędzie) riverbordo .sprowadzad venontjare . nagroda preteksto .podziwu godny modelo .karad purigi . potrafid sen .podziemny subvesto .patos pendi .towar veki .mimowolny.oficjalny oficiro . wypełniad (zadanie) plura .służyd sidi . odczyt premio .migrowad.wymagający poŝtelefono .liczny. tętno puni .pokój (nie-wojna) pagi .wisied peto .siedzied sidigi .płacid pakaĵo .utalentowany tavolo .wąż servi .jednocześnie.pretekst preter .mysz nacia .protestowad prunti .wiele.przepuszczad.telefon komórkowy prelego .napełniad.pod suba .przejśd obok preterlasi .budzid veli . czasopismo ricevi .szafa taksi .ruina ruli .krążyd.71 WIMMER .model multege .puls.pozdrowienie samtempe .bez senarmigi .porządkowad ordoni .spotkanie revuo .pieo Ukraino .trenowad tro . w tym samym czasie scio .toczyd się Rusio .projekt protesti . zbytnio trunko .zawód.zaczerwieniad się ruinigi .oceniad talenta .rozbrajad senco .toczyd ruliĝi . do góry surprizi .ubranie voedoni .nieoczekiwany obeema – posłuszny.Polska postulema .ESPERANTO EN DEK LECIONOJ mendi .dziwid się mirinda .umied.w górę.prelekcja.noga.wielokrotnie.blady paliĝi .Ukraina valora . wzdłuż preteriri . profesja progreso .pod spodem subgrupo .rozbierad się serpento .rozkaz pacema .Rosja saluto .pożyczad pulso .głosowad voli .suma supo .oficer ordigi .ksiądz. wiele plurfoje .narodowy naskolando .zaskakiwad.czerwony ruĝiĝi . kapłan (duchowny) patoso .śmiesznośd rimedo .wiedza scipovi .chcied .siadad singarda .spodni.wartościowy varmigi . stopa plafono .podporządkowywad subskribi .podwodny sube .rozbierad (z ubrania) senvestiĝi .rujnowad ruino .śmieszny.bielizna sufiee da . zadziwiad ŝoseo .zamawiad mezo . ogrzewad varo . znaczenie senmove .sadzad sidiĝi . śmiechu wart ridindeco . mnóstwo multo . potulny oficiala .otrzymad ridinda .zbyt.brzeg rzeki rompi .wylewad vesto . uległy.namysł proceso .podkładad suboficiro .wielokrotny.obok. wędrowad miri .prośba piedo .bardzo wiele.żeglowad venigi .partia partopreno .czyścid rampi .rozkazywad ordono .podgrupa submeti .

Nad naszymi głowami jest niebo. Na brzegu rzeki stoi wielu ludzi. Na podwórku bawią się dzieci. Super la maro blovas forta ventego. Birdoj flugas super la domojn. Przyimek super jest stosowany jako przedrostek. powyżej“. La tasko estas super homaj fortoj. krii – krzyczed. superstari – wystawad. Sur Przyimek sur znaczy „na“. La termometro montras dudek gradojn super la nulo. Li laboras super la projekto. Generał jest nad pułkownikiem. superkrii – przekrzyczed ruza – chytry. Nad morzem wieje silna wichura. Połóż książkę na stole.72 WIMMER . La kajero kuŝas sur la tablo. ponad. Oni chwalili ją ponad wszelką miarę. On pracuje nad projektem. Ona podniosła głowę znad maszyny do pisania. La suno leviĝas super la teron. Sur bordo de la rivero staras multaj homoj. Termometr pokazuje dwadzieścia stopni powyżej zera. supera – wyższy. Ili laŭdis ŝin super eiuj mezuroj. Super la lago lumas steloj. Słooce podnosi się ponad ziemię. On ma kapelusz na głowie. Ŝi havas kapon sur ĝusta loko. superhoma – nadludzki pagi – płacid. superŝarĝi – przeładowywad. Ona ma głowę na właściwym miejscu. Ptaki lecą ponad domy. przeciążad stari – stad. Ili sidas sur la seĝoj. Metu la libron sur la tablon. wyższego stopnia. Ponad jeziorem świecą gwiazdy.ESPERANTO EN DEK LECIONOJ Leciono sep (7) Przyimki (3) Super Przyimek super znaczy „nad. li superas eiujn aliajn pentristojn – on przewyższa wszystkich innych malarzy. superjaro – rok przestępny ŝarĝi – ładowad. . Li havas eapelon sur la kapo. obciążad. Zadanie jest ponad ludzkie siły. Ŝi levis la kapon de super la skribmaŝino. Zeszyt leży na stole. przeważad. Super la tero estas aero. Nuboj aperis sur la eielo. Chmury pojawiły się na niebie. superpagi – przepłacad jaro – rok. Sur la korto ludas infanoj. Nad ziemią jest powietrze. Oni siedzą na krzesłach. Super niaj kapoj estas la eielo. sterczed Przyimek może też występowad jako osobny wyraz z koocówką gramatyczną. La generalo estas super la kolonelo. supera matematiko estas malfacila – wyższa matematyka jest trudna superi – przewyższad. superruzi – przechytrzyd homa – ludzki.

Po ulicy spacerują spokojnie mieszkaocy miasta. kontraŭaviadila – przeciwlotniczy diri – mówid. La soldatoj batalis kuraĝe kontraŭ malamikoj. la dometo troviĝanta kontraŭe estas bela – domek znajdujący się naprzeciw jest ładny. Ili sidas eiam sur sama loko. nakładad glui – kleid. naprzeciw. Przyimek kontraŭ jest stosowany jako przedrostek. Oni skaczą pod wiatr. Ne agu kontraŭ la kutimo. Sur ŝia vizaĝo aperis ĝoja rido. . surglui – naklejad tablo – stół. Duży kapelusz chronił go przed słoocem. Nie mogę postępowad wbrew mojemu sumieniu. Ŝi levis la okulojn sur la najbaron. Oni siedzą jedno naprzeciwko drugiego. Na drzewie siedzą ptaki. Postaw stół naprzeciw okna. kontraŭa – przeciwny. kontraŭstari – sprzeciwiad się agi – działad. Żolnierze walczyli odważnie przeciw wrogom. Ni voedonos kontraŭ ili. Podniósł twarz ku sufitowi. Ili renkontiĝis vizaĝo kontraŭ vizaĝo. przeciwko. ili venis de la kontraŭa flanko – przyszli z przeciwnej strony kontraŭe – przeciwnie. kontraŭvola – mimowolny. On gra często na gitarze i fortepianie. suriri – wspinad się skribi – pisad. Oni rzucili się na nieprzyjacielskich żołnierzy. Ili sidas unu kontraŭ la alia. La urbodomo staras kontraŭ la muzeo. Nie istnieje skuteczny środek przeciwko wszystkim chorobom. sprzeciwiad się revolucio – rewolucja. Podniosła oczy na sąsiada. Li ludas ofte sur gitaro kaj piano.73 WIMMER . surskribo . Ne naĝu kontraŭ la fluo. Spotkali się twarzą w twarz. kontraŭveneno – odtrutka aviadilo – samolot.ESPERANTO EN DEK LECIONOJ Sur la arbo sidas birdoj.kłaśd. kontraŭdiri – zaprzeczad. surtabligi – kłaśd na stół iri – iśd. kontraŭleĝa – nieprzepisowy. wbrew woli veneno – trucizna. Granda eapelo ŝirmis lin kontraŭ la suno. Sur la strato promenas kviete loĝantoj de la urbo.napis Kontraŭ Przyimek kontraŭ znaczy „naprzeciw. Będziemy głosowad przeciwko nim. kontra. kontraŭrevolucia – kontrrewolucyjny leĝo – prawo. Oni devas aeeti asekuron kontraŭ akcidento. w kierunku“. surmeti – wkładad. Przyimek sur jest stosowany jako przedrostek. Ŝi rigardas malsupren sur la korton. Starigu la tablon kontraŭ la fenestro. Na jej twarzy pojawi się wesoły uśmiech. Trzeba kupid ubezpieczenie od wypadku. Ne ekzistas efika rimedo kontraŭ eiuj malsanoj. Oni siedą zawsze na tym samym miejscu. Li levis sian vizaĝon kontraŭ la plafonon. Ratusz stoi naprzeciw muzeum. chęd. stari – stad. wbrew prawu Przyimek może też występowad jako osobny wyraz z koocówką gramatyczną. meti . Nie płyo pod prąd. Mi ne povas agi kontraŭ mia konscienco. wbrew. Ona patrzy w dół na podwórko. Ili sin ĵetis sur malamikajn soldatojn. kontraŭagi – przeciwdziaład volo – wola. Ili saltas kontraŭ la vento. Nie postępuj wbrew zwyczajowi.

Kot wybiegł spod kanapy. dumnokta – nocny (mający miejsce w nocy) Przyimek może też występowad jako osobny wyraz z koocówką gramatyczną. Oni przyjeżdżają dzisiaj z Pragi. Przyimek dum może byd stosowany w roli przedrostka. Mi ne povis ekdormi dum la tuta nokto. Jan przeczytał nam urywek z książki. Nie mogłem zasnąd w ciągu całej nocy. vivo – życie. W czasie podróży czytałem książkę. Piotr wyszedł ze swojego pokoju. La patro forpelis sian filon el la domo. byd przeciwnym. Mia loĝejo konsistas el kvar eambroj. czego). Przyimek może byd stosowany w roli przedrostka. łazienki i kuchni. aby wydobyd się z biedy. eldiri – wypowiadad doni – dawad. dume – w tym czasie. tymczasem. w czasie. Li ridas el la tuta gorĝo. Ŝi forstrekis etan fragmenton el sia teksto. Dum la ekzameno vi ne rajtas konsulti vortarojn. La kato elkuris el sub la kanapo. Fragmenty esperanta pochodzą z języków słowiaoskich. El la knabo fariĝis forta junulo. w ciągu” (dum jest także spójnikiem). La banejo estas konstruita el marmoro. El manko de fortoj ni ne povis labori plu. ni kontraŭas al liaj proponoj – sprzeciwiamy się jego propozycjom.ESPERANTO EN DEK LECIONOJ kontraŭi – sprzeciwiad się. Moje mieszkanie składa się z czterech pokoi. elaeeti – wykupywad batali – walczyd. Ili venas hodiaŭ el Prago. El eiuj infanoj Jozefo estas la plej saĝa. On śmieje się na całe gardło. Johano legis al ni fragmenton el la libro. Petro eliris el sia eambro. Ojciec wypędził swojego syna z domu. eldoni – wydawad . Ona wykreśliła drobny fragment ze swojego tekstu. W czasie drogi oni bez przerwy plotkowali. Z wewnątrz można było usłyszed muzykę. El la poto eliras vaporo. dumviva – dożywotni nokto – noc. banejo kaj kuirejo. Marta obudziła się z długiego snu. Dum Przyimek dum znaczy „podczas.74 WIMMER . Kazimierz Bein eksiĝis el la esperanta movado en 1910. w tym czasie usiądź i odpocznij El Przyimek el znaczy „z. Dum la vojo ili seneese babilis. aeeti – kupowad. ze” (kogo. Ili laboras intense por elitiri sin el mizero. Kazimierz Bein opuścił ruch esperancki w 1910 roku. Oni pracują intensywnie. Z garnka wydobywa się para. elbatali – wywalczyd diri – mówid. Z braku sił nie mogliśmy więcej pracowad. El interno oni povis aŭdi muzikon. Dum la vojaĝo mi legis libron. mi iros ion aeeti. Marta vekiĝis el longa dormo. dume sidiĝu kaj ripozu – pójdę coś kupid. Z dziecka zrobił się silny młodzieniec. Fragmentoj de Esperanto devenas el la slavaj lingvoj. Łazienka jest zbudowana z marmuru. Ze wszystkich dzieci Józef jest najmądrzejszy. W czasie egzaminu nie masz prawa radzid się słowników.

nałożnica Przyimek może też występowad jako osobny wyraz z koocówką gramatyczną.wykopywad Przyimek może też występowad jako osobny wyraz z koocówką gramatyczną. Ni bezonas nenion krom pano kaj akvo.mimowolnie . Malgraŭ Przyimek malgraŭ znaczy „mimo. Vi povas nenion fari krom reveni hejmen.75 WIMMER . mimo tego poszedłem pograd w piłkę. malgraŭvole . chęd. Nie możesz teraz nic zrobid. ele ni vidis kurantajn homojn – na zewnątrz widzieliśmy biegających ludzi Krom Przyimek krom znaczy „prócz. Malgraŭ malbona vetero ni promenis la tutan vesperon en la najbara parko. mimo to udało mu się wejśd do mieszkania przez okno. kromnomo – przydomek virino – kobieta. Przyimek może byd (rzadko) stosowany w roli przedrostka. Mimo wszystko postanowiłem jechad do Krakowa.ESPERANTO EN DEK LECIONOJ fosi – kopad. kroma – dodatkowy. elfosi . ŝi estas tre laborema kaj krome parolas kelkajn fremdajn lingvojn – ona jest bardzo pracowita. krom kelkaj etaj fragmentoj. kromvirino – kochanka. Oprócz mnie wszyscy już spali. La tuta teksto estas korekta. Ni ne havas nun alian okupon krom lerni. malgraŭ tio mi iris ludi pilkon. prócz tego. Karlo perdis sian ŝlosilon. Karol zgubił swój klucz. Mimo złej pogody spacerowaliśmy cały wieczór w sąsiednim parku. Ĉu vi provis alian laboron krom tiu. Nie potrzebujemy niczego poza chlebem i wodą. pomimo“. kromefiko – skutek uboczny laboro – praca. efekt. kiu donas malmultan monon? Czy próbowałeś innej pracy oprócz tej. En la kinejo estis neniu krom nia grupo. W kinie nie było nikogo poza naszą grupą. Krom tio. Pomimo mojego zakazu on poszedł do kina. li estas ankaŭ stulta. bezwiedny. Malgraŭ mia malpermeso li iris al kinejo. poza”. oprócz. malgraŭvola – mimowolny. oprócz kilku drobnych fragmentów. jak powrócid do domu. Cały tekst jest poprawny. Malgraŭ eio mi decidis veturi al Krakovo. Nie mamy teraz innego zajęcia niż uczyd się. efiko – skutek. kromlaboro – dodatkowa praca leciono – lekcja. ele – na zewnątrz. że jest nieuprzejmy. ilia laboro havas kroman valoron – ich praca ma dodatkową wartośd krome – dodatkowo. a dodatkowo mówi kilkoma obcymi językami. malgraŭ tio li sukcesis eniri la loĝejon tra fenestro. Mi estas laca. Jestem zmęczony. volo – wola. Krom mi eiuj jam dormis. ke li estas malĝentila. Prócz tego. kromleciono – korepetycja nomo – nazwa. on jest także głupi. która przynosi niewiele pieniędzy? Przyimek może byd stosowany w roli przedrostka.

Li havas modernan kaj rapidan komputilon.. Widzę. Ni restis sabate kaj dimanee en Gdansko. Ŝi estas alta kaj svelta. kaj.76 WIMMER . motocyklem lub autobusem.. Paŭlo ofte parolas pri kaj per Esperanto. Ili preparis sin por la ekzamenoj kaj nun ili volas iomete ripozi. i Jan pracują. Ili manĝas kaj trinkas. Anna pracuje. Uzu kuleron aŭ forkon. znaczy „i. Kot albo pies siedzi przy oknie. ke ŝi estas malsana aŭ ke ŝi estas simple laca. Ŝi estas kaj bela kaj inteligenta. Mi kaj Anna iris al kinejo. On ma nowoczesny i szybki komputer... Ĉu vi volas nun ekzerci aŭ vi deziras ripozi? Czy chcesz teraz dwiczyd.. Piotr spotkał wczoraj Jana i Henryka.. Ona jest wysoka i zgrabna. kaj. albo. a teraz chcą trochę odpocząd. że ona jest chora lub że jest po prostu zmęczona. i inteligentna.. Spójnik kaj. Oni jedzą za pomocą łyżek. znaczy „albo. forkoj kaj traneiloj. Karlo rigardas televidon kaj lia edzino legas magazinon. I Piotr.. Ili laboras kaj rapide kaj precize. a jego żona czyta magazyn. widelców i noży. Kup czarny lub brązowy sweter. aŭ. Ili manĝas per kuleroj.. Paweł często mówi o (esperancie) i za pomocą esperanta.. czy też nie mam prawa? Mi vidas. Oni mieszkają pod lub nad naszymi przyjaciółmi. a”.” . motociklo aŭ buso. aŭ.. i dokładnie. mi ne scias. Kaj.. Aeetu nigran aŭ brunan puloveron. i. I jem. Petro renkontis hieraŭ Johanon kaj Henrikon. Karol ogląda telewizję. kaj ni estas tre kontentaj. Mi volas legi libron aŭ aŭskulti radion. Li povas esti saĝa aŭ stulta..“ Kaj Petro kaj Johano laboras. Mi kaj manĝas kaj trinkas.ESPERANTO EN DEK LECIONOJ Spójniki (1) Ka j Spójnik kaj znaczy „i... a Maria odpoczywa. Oni jedzą i piją. nie wiem. Ja i Anna poszliśmy do kina. Nasz kolega i jego żona pojechali do Nowego Jorku.. Chcę czytad książkę lub słuchad radia.. i piję. Anna laboras kaj Maria ripozas. Lia komputilo havas du aŭ tri durdiskojn. Oni pracują i szybko. czy też pragniesz odpocząd? Ĉu mi rajtas tion fari aŭ mi ne rajtas? Czy mam prawo to zrobid. Kato aŭ hundo sidas ee la fenestro. Aŭ Spójnik aŭ znaczy „lub.. Zostaliśmy w sobotę i niedzielę w Gdaosku i jesteśmy bardzo zadowoleni... Oni przygotowali się do egzaminu.. albo“. Nia kolego kaj lia edzino vojaĝis al Novjorko. Spójnik aŭ. Jego komputer ma dwa albo trzy twarde dyski.. Aŭ.. Użyj łyżki lub widelca. Ona jest i ładna. Ili loĝas sub aŭ super niaj geamikoj. Mogą podróżowad tramwajem.. Ili povas vojaĝi per tramo. On może byd mądry albo głupi.

sed amo estas grava. Laboru aŭ rapide. lecz miłośd jest ważna. Li estas alta sed dika. sed vera hundego. Ĉi tie ne helpos nek petoj nek minacoj. ale bez cukru. Ŝi povis nek kuri nek iri. ani miłośd nie trwają wiecznie. ani godna polecania. Sed ni revenu al nia interparolo. sed sen sukero. Sed ni ne parolos pri tiu ei problemo. Mi ŝatas ŝin. On nie słyszał mnie. Mi volis ion diri al li. Nasz nauczyciel jest bardzo surowy. Tia uzado estas nek erara nek mallogika. ale nie mam czasu. albo dokładnie. Henriko renkontis nek Paŭlon nek lian fraton.. Ne temas pri politiko. S ed Spójnik sed znaczy „ale.. Tutaj nie pomogą prośby. Nek felieo nek amo daŭras eterne. Ona nie jest wysoka. ani nielogiczne. Musimy zwyciężyd albo umrzed. aŭ per aviadilo. sed mi ne havas tempon. ani sprzedawad. On nie pracuje. Ona nie jest ani wysoka. Azor jest nie psem. Ani ona. Aŭ ni vizitos nian onklinon. Ili neniam fumas. aŭ ni restos hejme. Ĉu. Li ne aŭdis min.. Albo odwiedzimy naszą ciotkę. ani jego brata. Ne mono. On jest wysoki. Pracuj albo szybko. aŭ. Ŝi ne estas alta. Ani nie czytałem. nie bogactwo. ale nikt nie zareagował. ani zgrabna. ani nie piją alkoholu. sed ripozas. sed ŝi ne ŝatas min. Będziemy podróżowad albo pociągiem. ale nie jest normalna. Nek ŝi nek mi estas kontentaj pri la rezultoj. czy też”. . ani nawet“. sed li foriris. znaczy „czy. lecz“. ani nawet jej nie widziałem. sed pri moroj. Ŝi estas nek alta nek svelta. aŭ precize. Ale nie będziemy mówid o tym problemie. ale ona nie lubi mnie. nek vidis ĝin.. Tiel mi neniam pensis nek sentis. Ne ĝojo sed kontentiĝo plenigis nin. ani nie widział. Nek Spójnik nek znaczy „ani. Neniaj vortoj nek ploroj povas ripari la damaĝon. Vi ne rajtas la dosieron distribui. sed ĝi ne estas normala nek konsilinda. Chciałbym iśd do teatru. Takie użycie nie jest ani błędne. nek vidis. lecz o obyczaje. Nek mi legis nek rigardis televidon. Tak nigdy nie myślałem. Nie kupiłem tej książki. Nek al mi nek al iu alia venis en la kapon ideo diri.. Ani mnie. Nie pieniądze. ani ja nie jesteśmy zadowoleni z wyników. ani nikomu innemu nie przyszedł do głowy pomysł powiedzied. ale odszedł. Mi ne aeetis la libron. Nie masz prawa rozprowadzad pliku. Spójnik eu. Mi volus trinki teon. sed samtempe justa. ani nie czułem. albo zostaniemy w domu. ani zgrabna. ale jednocześnie sprawiedliwy.77 WIMMER . Nie radośd nas przepełniała. ale gruby. Li petis helpon. On prosił o pomoc. nek vendi. Henryk nie spotkał ani Pawła. że ona jest brzydka. Chciałem coś do niego powiedzied. Tia elparolo iafoje aperas. ani nie.ESPERANTO EN DEK LECIONOJ Ni vojaĝos aŭ per trajno. nek svelta. lecz prawdziwym psiskiem. ani groźby. Lubię ją. Ni devas aŭ venki aŭ morti. Mi volus iri al teatro. Nie chodzi o politykę. Azor estas ne hundo. Ale wródmy do naszej rozmowy. Oni nigdy nie palą. Ona nie mogła ani biegad. lecz odpoczywa. nek pri ekonomio. Żadne słowa ani płacze nie mogą naprawid szkody. albo samolotem.. Ani szczęście. Li ne laboras. sed neniu reagis. ke ŝi estas malbela. Taka wymowa niekiedy się pojawia... Chciałbym napid się herbaty. ale zadowolenie. Nia instruisto estas tre severa. aŭ... nek drinkas. ani chodzid. ani nie oglądałem telewizji. ne rieeco. ani o ekonomię.

Ili babilis jen pri tio. Spójnik jen. Im jest silniejszy. Ju pli forta li estas. des. jen legi fabelojn.. des pli da eblecoj. sed des pli multe laboris. Musimy pracowad. Przeczytajmy artykuł. Im więcej mam czasu. odoraeo – smród. On mało mówił. tym. tym bardziej. Im mniej będziesz o tym mówid. eu ni volas aŭ ni ne volas. ili rezignis pri la ekskurso. tym lepiej rozumiem. czy bogaty. to idę spokojnie.. Ju pli klare li elparolas.. paskudny . czy nie chcemy. Ĉu laborema aŭ mallaborema...” Jen mi kuras. Powinnaś wziąd parasol. jen mi iras kviete.. złom Przyrostek występuje także jako samodzielny wyraz. fetor domo – dom. że jest krótki. Możliwe jest też użycie samego wyrazu des. des pli mi povas legi.. To biegnę.. Vi devus preni ombrelon. Ĉu pro laciĝo aŭ pro alia kaŭzo.. Ju pli da mono... czy leniwy. znaczy „im. nieprzydatnośd. Ju. niechęd. jen. lecz tym więcej pracował. jen dormi. to czytad bajki. czy chcemy..” Ju pli da tempo mi havas. des pli bone mi komprenas.. Czy z powodu zmęczenia. Li malmulte parolis. Ju pli malmulte vi parolos pri tio. eu estas pluvo aŭ nur nuboj. tym więcej mogę przeczytad. Ni legu la artikolon.koo. tym więcej możliwości. Ĉiu rajtas esti feliea. jen.. Im szybciej pójdziemy.. Oni plotkowali to o tym. samochód. Lia vizaĝo estas jen ruĝa de kolero. eiu ricevos premion. Jego twarz jest to czerwona ze złości. Dum la vojaĝo nia filo volis jen ludi. Każdy ma prawo byd szczęśliwym. czy biedny. to spad. Ju pli rapide ni iros. des pli ke ĝi estas mallonga. aŭtaeo – rzęch. to blada ze strachu. Im więcej pieniędzy.. Im ktoś jest cięższy. W czasie podróży nasz syn to chciał się bawid.78 WIMMER . czy też z innej przyczyny. jen pri alio. des.ESPERANTO EN DEK LECIONOJ Ni devas labori. des pli bonajn rezultojn li atingas. znaczy „to. to. każdy dostanie nagrodę. jen pala de timo. tym lepsze rezultaty osiąga. des pli bone... to o czym innym.. tym lepiej..szkapa aŭto – auto. Ju pli peza iu estas. bez ju.. odoro – zapach. Im wyraźniej on wymawia.. des malpli rapide li kuras. Słowotwórstwo Przyrostek -aĉ Przyrostek –ae oznacza cechę negatywną – gorszą wartośd. tym wcześniej dojdziemy do celu. domaeo – rudera eevalo . des pli frue ni venos al la celo. eu riea aŭ malriea. eevalaeo . czy tylko chmury.. Spójnik ju. Czy pracowity.. zrezygnowali z wycieczki. Jen. aea – wstrętny. czy jest deszcz. tym wolniej (mniej szybko) biegnie.

możnośd ebligi . skribadi – pisywad legi – czytad. amuzaĵo . zliczad. nombrebla – przeliczalny legi – czytad. cechy czy stanu uczue. absurd. doleaĵo – słodycze. esperi – mied nadzieję. przymiot. dający się zobaczyd kompreni – rozumied. espereble – należy mied nadzieję. infanaĵo – dziecinada araneo . sensencaĵo – nonsens. miejmy nadzieję nombro – liczba.ESPERANTO EN DEK LECIONOJ Przyrostek -aĵ Przyrostek –aĵ wyraża konkretny rezultat jakiejś czynności. araneaĵo – pajęczyna ovo . farado – robienie iri – iśd. manĝebla – jadalny espero – nadzieja. dolea . videbla – widoczny. aĵo . ade – długo. potrawa trinki .dziecko. kompreneble – oczywiście.79 WIMMER . powtarzalnie Przyrostek -ebl Przyrostek –ebl oznacza możliwośd. dający się zrozumied. legebla – czytelny Przyrostek występuje także jako samodzielny wyraz. trinkaĵo – napój amuzi – bawid.umożliwiad Przyrostek -ec Przyrostek –ec oznacza cechę. ebla – możliwy eble – byd może ebleco – możliwośd.słodki.jeśd. łakocie nova – nowy. nowina infano .rzecz Przyrostek -ad Przyrostek –ad oznacza powtarzalnośd czy przedłużone trwanie jakiejś czynności. novaĵo – nowośd.rozrywka eirkaŭ . liczyd. boneco – dobrod . zabawiad. otoczenie sen senco – bez sensu.jajko. ovaĵo – jajecznica manĝi . komprenebla – zrozumiały. nombri – numerowad. bona – dobry.czytywad Przyrostek występuje także jako samodzielny wyraz. eirkaŭaĵo – okolica. legadi . fari – robid. manĝaĵo – jedzenie.wokół.pid. ciągle. vidi – widzied. ma się rozumied manĝi – jeśd. iradi – chadzad skribi – pisad. pojęcie w znaczeniu oderwanym lub abstrakcyjnym. bzdura Przyrostek występuje także jako samodzielny wyraz.pająk.

inna rzecz amuzaĵo .przyszłośd eta .tym.szkoda.pochodzid distribui .prąd (w rzece).otoczenie. asekuracja aŭ .stawad się.rzecz śmieszna. mały eterne .ubezpieczenie.wychodzid elkuri .80 WIMMER .wygnad.. Powiemy mezuru la longon de liaj manoj (zmierz długośd jego rąk).. lub aviadilo . ebleco .. ciągle. korekteco – poprawnośd ruĝa – czerwony.) . unueco – jednośd (w sensie: wspólnota) pasinta – przeszły.na zewnątrz elfosi .fragment frateco .skutek.ESPERANTO EN DEK LECIONOJ korekta – poprawny..miejmy nadzieję esperi ..wstrętny.przyszły estonteco .bajka farado .niekiedy. uszkodzenie des . frateco – braterstwo granda animo – wielka dusza. eco . estonteco – przyszłośd Przyrostek występuje także jako samodzielny wyraz.wielkodusznośd ĝoja . efekt ekdormi .robienie fariĝi .braterstwo generalo .słodycze. wychodzid ekskurso .tym (im. ruĝeco – czerwieo ebla – możliwy.szkapa eirkaŭaĵo . radosny ĝusta .dożywotni durdisko . longeco – długośd rapida – szybki.tymczasem.generał gitaro .widelec forpeli . natomiast la longeco de liaj manoj estas surpriza (długośd jego rąk jest zaskakująca). okolica eu .wymowa eltiri .coś innego. jaką jest tu długośd.rudera dormo .wypowiadad ele . rozrywka araneaĵo .drobny.to. chcąc zmierzyd konkretną długośd czyichś rąk.dysk twardy ebleco .walczyd blovi . urywek espereble .wiad boneco . Słowniczek przylekcyjny aea . W praktyce nieraz te różnice się zacierają – na przykład używa się estonto i estonteco – ale trzeba mied świadomośd pewnej różnicy znaczeniowej.wywalczyd eldiri .tym.długo.gitara gorĝo .wycieczka elaeeti . robid się fluo .wewnątrz interparolo . amikeco – przyjaźo frato – brat.kopad fragmento .wykopywad eliri .wesoły. paskudny ade .plik (komputerowy) dume .możliwośd simpla – prosty.nadzieja estonta.brązowy buso . wyimek.łazienka batali .pająk asekuro .samolot banejo .cecha efika. rozprowadzad dolea . wypędzad forstreki . w tym czasie dumviva. powtarzalnie aero .opuszczad.cecha Uwaga: abstrakcyjną cechę należy odróżniad od konkretnej materializacji. upływ forko ..możliwośd ebligi .słodki doleaĵo . oto ju .sen dosiero .umożliwiad eco .gardło grado . grandanimeco – wielkodusznośd unu – jeden.siła fosi .powietrze alio .wyciągad eltiro .czy damaĝo .) deveni ..rozmowa iradi .stopieo grandanimeco . pasinteco – przeszłośd estonta – przyszły.wykupywad elbatali .zasypiad eksiĝi .albo.chadzad jen .wybiegad elparolo . łakocie domaeo .im (im.skuteczny efiko .właściwy iafoje .dobrod bruna. rapideco – szybkośd amiko – przyjaciel.pajęczyna araneo . mówiąc o abstrakcyjnej cesze.wiecznie fabelo .. czasami infanaĵo .dystrybuowad.wycinek.autobus eevalaeo .mied nadzieję espero . simpleco – prostota longa – długi.wykreślad forto .dziecinada interne .

miara minaco .liczyd. radzid się kontentiĝo .ruch naĝi .prawdziwy videbla.poprawny korekteco . sterczed superŝarĝi . wyższego stopnia superhoma.parasol ovaĵo .w dół manĝebla.nielogiczny.przeciwlotniczy kontraŭdiri . zagrożenie moro . przydomek kromvirino . bzdura severa . chęd .długośd lumi .słowiaoski starigi .przechytrzyd superstari .przeciwnie.mimowolny.śmiech.nieuprzejmy.czytelny leĝo . sprzeciwiad się kontraŭe .chronid.prostota skribadi .zaprzeczad. alogiczny malpermeso . a kolonelo .pseudonim.przeliczalny nombri .wola. nałożnica kuirejo .nad.korepetycja kromnomo . przeważad superkrii .kuchnia kulero .pianino ploro . numerowad normala.skutek uboczny kromleciono .poprawnośd krom .nieprzepisowy.ESPERANTO EN DEK LECIONOJ justa . iśd do góry surmeti .ani.oczywiście.normalny novaĵo .dodatkowy krome .pułkownik komprenebla . gubid peza.bez przerwy.termometr trinkaĵo .odważnie laborema. ustawiad stelo .gwiazda sukero .dodatkowo.pisywad slava .łyżek kuraĝe .mimowolnie malĝentila .prócz. oprócz.cukier super .mimo.czytywad legebla.tracid.zapach okupo .przeszłośd pentristo . bezwiedny malgraŭvole . nieustannie sensencaĵo .przeciwny kontraŭagi .przewyższad. nowina Novjorko . absurd.przepłacad superruzi . uśmiech ripari .zakaz malsupren .garnek rapideco .zajęcie ombrelo .rewolucja rieaĵo .twarz volo .smukły. ani nie.naklejad suriri .ciężki piano .wspinad się. reperowad ruĝeco .czerwieo ruza.świadomośd konsilinda.leniwy mallogika.klucz termometro .odtrutka kontraŭvola .i.przekrzykiwad superpagi .przeciwdziaład kontraŭaviadila .zmęczenie legadi .widoczny vizaĝo . ani nawet nombrebla.matematyczny mezuro .dalej.naprawiad.wyższy.sprzeciwiad się.groźba.zero odoraeo .Nowy Jork nulo . pomimo malgraŭvola. obciążad ŝirmi .zalecany konsulti .nowośd.szybkośd reagi .świecid malgraŭ .sprawiedliwy kaj .jajecznica pasinteco . ma się rozumied konscienco .wystawad.napój urbodomo .jadalny marmoro .pływad nek .marmur matematika.nadludzki superi . sprzeczny z prawem kontraŭrevolucia kontrrewolucyjny kontraŭveneno . osłaniad ŝlosilo .pracowity laciĝo .reagowad revolucio .zrozumiały kompreneble .sprzedawad veneno . prócz tego kromefiko . ponad.prosty simpleco .napis svelta .smród. wbrew woli korekta . fetor odoro . zgrabny ŝarĝi .ładowad.motocykl movado . nakładad surskribo . więcej poto .mimowolny.surowy (nie-łagodny) simpla .zwyczaj. obyczaj motociklo .kochanka.bogactwo rido .81 WIMMER . naprzeciw kontraŭi .nonsens.stawiad. niegrzeczny mallaborema .wkładad.malarz perdi .ratusz vendi .konsultowad. byd przeciwnym kontraŭleĝa .trucizna vera .zadowolenie kontraŭa .płacz plu . powyżej supera .chytry seneese . zliczad.przeładowywad.prawo longeco . przeciążad surglui . poza kroma.

Rozpoczął swoją prelekcję od modlitwy. Przekażę wiadomośd pani Kowalskiej. pere de – za pośrednictwem. On pogroził nam pięścią. Oni elektas po unu deligito por cent membroj. Przysięgam na swój honor. po osiem godzin dziennie. Firma posiadła tajemnicę poprzez swojego szpiega. Li plenumas peran rolon. labori – pracowad. Nie ma się prawa zdobywad dobrobytu siłą. Czytaj książkę codziennie po dwadzieścia stron.ESPERANTO EN DEK LECIONOJ Leciono ok (8) Przyimki (4) Per Przyimek per znaczy „za pomocą. Za pomocą słownika zrozumiałem cały tekst. Oni informis min pri la afero per letero. przy pomocy. Rozpoznałem ją pierwszym rzutem oka. Dum la konferenco oni interparolis pere de interpretistoj. perforto – przemoc Przyimek może też występowad jako osobny wyraz z koocówką gramatyczną. peri – pośredniczyd. On pełni rolę pośredniczącą. . Dałem im po trzy jabłka. pera – pośredni. Uczesz swoje włosy grzebieniem. La firmao eksposedis la sekreton per sia spiono. Szyje się igłą. Vi povas vendi viajn malnovajn librojn per aŭkcio. Król zabił swojego służącego jednym pchnięciem sztyletu. Ni batalis per eiuj fortoj. Poinformowano mnie o sprawie listownie. przez”. Przyimek może byd stosowany w roli przedrostka. Ili eltrinkis po du botelojn da biero. Li komencis sian prelegon per preĝo. Mi ĵuras per mia honoro. Legu la libron eiutage po dudek paĝoj. Widzi się oczami. Kombu viajn harojn per kombilo. Sendu la leteron per poŝto. Wyślij list pocztą. La reĝo mortigis sian serviston per unu puŝo de stileto. Mi peros la informon al sinjorino Kowalska. Oni vidas per la okuloj kaj aŭdas per la oreloj. perlabori – zapracowad forto – siła. Ni devos labori du semajnojn. Ludzie umierają zwykle śmiercią naturalną. Zapłaciłem mój dług moimi ostatnimi pieniędzmi. W czasie konferencji rozmawiano za pośrednictwem tłumaczy. Po Przyimek po znaczy „po”. Oni kudras per kudrilo. Możesz sprzedad swoje stare książki za pomocą aukcji. Wybiera się po jednym delegacie na stu członków. Wypili po dwie butelki piwa. a słyszy się uszami. Mi donis al ili po tri pomojn. pośredniczący.82 WIMMER . Oni ne rajtas akiri bonstaton per forto. po ok horoj tage. Mi pagis mian ŝuldon per mia lasta mono. Mi rekonis ŝin per la unua rigardo. Per helpo de vortaro mi komprenis la tutan tekston. przekazywad. Walczyliśmy ze wszystkich sił. Li minacis nin per pugno. Homoj mortas kutime per natura morto. Bedziemy musieli pracowad dwa tygodnie.

Wierzę w to. pogrande – hurtem detalo – detal. Kolory ogrodu są przyjemne dla oczu. Ni ofte parolas pri hundoj. Nie rezygnuj za wcześnie ze swojej pracy. Zawsze pamiętaj o swoich rodzicach. On pali papierosy po dziesięd złotych paczka. Często czytam utwory poetyckie dla swojej własnej przyjemności. co się tyczy”. odnośnie. Neniu povas esti certa pri tio. Dla matki każde dziecko jest piękne. poiom – po trochu Por Przyimek por znaczy „dla. Oni nie mają nic do jedzenia. jakie go spotkało? Ne dubu pri miaj bonaj intencoj. Nie mam na to czasu. . La kolonelo estas por siaj soldatoj kiel bona patro. Kazimierz znalazł dla mnie interesującą pracę. Głosujcie na nas. Mi ne kuraĝis demandi pri tiu afero. Por sia aĝo li estas ankoraŭ forta kaj sana. Ĉu vi aŭdis pri la malfelieo. Ĉiam memoru pri viaj gepatroj.83 WIMMER . popece – po kawałku iom – trochę. Ne rezignu tro frue pri via laboro. Nie miej wątpliwości co do moich dobrych intencji. On jest zadowolony z podarunku. Nie odważyłem się zapytad o tę sprawę. Mi ofte legas poeziaĵojn por mia propra plezuro. Przygotuj już pokoje dla gości. La hundeto estas por vi. Pagu la abonon por la tuta jaro. Pri Przyimek pri znaczy „o. La koloroj de la ĝardeno estas agrablaj por la okuloj. Odejdź na zawsze. Neniam mi havis talenton por muziko. w zamian”. Przyimek może byd stosowany w roli przedrostka. Przyimek może byd stosowany w roli przedrostka. Położyłem się na odpoczynek. Alportu al ni glasetojn por brando. Preparu jam eambrojn por la gastoj. Często mówimy o psach. La tempo laboras nun por ni. Nasz nauczyciel mylił się co do tego problemu. Nie myśl o nieistotnych sprawach. granda – duży. podetale – detalicznie peco – kawałek. Pułkownik jest dla swoich żołnierzy jak dobry ojciec. Por patrino eiu infano estas bela. Ili devas trovi loĝejon por la nokto. kiu lin trafis? Czy słyszałeś o nieszczęściu. Mi kuŝiĝis por ripozo. Nia instruisto eraris pri la problemo. Kazimiro trovis por mi interesan laboron. Przynieś nam szklaneczki do wódki. Mi ne havas tempon por tio. Oni muszą znaleźd pomieszczenie na noc. do. Ni devas aeeti lignon por hejtado. Voedonu por ni. Na swój wiek on jest jeszcze silny i zdrowy. Musimy kupid drewno do opalania. za. Ne pensu pri negravaj aferoj. Nigdy nie miałem talentu do muzyki. Li estas kontenta pri la donaco. Czas pracuje teraz dla nas. Ona pocałowała nas wszystkich na pożegnanie. Mi kredas pri tio. Zapład abonament za cały rok. Foriru por eiam. Ŝi kisis nin eiujn por adiaŭ. Nikt nie może byd tego pewien. Ili havas nenion por manĝi. Piesek jest dla ciebie.ESPERANTO EN DEK LECIONOJ Li fumas cigaredojn po dek zlotoj pakaĵo.

Pro bruo ni ne povis aŭdi liajn vortojn. Pro tio. ke ŝi estis laca. Walczymy o bardzo ważne sprawy. ze względu. Kobieta walczyła o swoje życie. Ona napisała swoją dysertację bez pomocy. priskribi – opisad diskuti – dyskutowad. że ona była zmęczona. Piotr powiedział to nie bez przyczyny. Ona mieszka tutaj bez swojej rodziny. Wielu ludzi umarło za swoją ojczyznę. Z powodu hałasu nie mogliśmy słyszed jego słów. Często chodzimy bez celu przez miasto. priŝteli – okradad skribi – pisad. S en Przyimek sen znaczy „bez”. podstawa. purigu finfine vian eambron. On przeszedł koło nas bez pozdrowienia. Kiom vi postulas pro cent ovoj? Ile żądasz za sto jajek? Pro eiu laborsemajno li ricevas kvincent zlotojn. Dziękuję za paoskie uprzejme słowa. ni ne iris al la parko. Ŝi loĝas ei tie sen sia familio. Na niebiosa. przedyskutowad Pro Przyimek pro znaczy „z powodu.84 WIMMER . senbaza – bezpodstawny bezoni – potrzebowad. Ŝi tremis pro malvarmo. On przyszedł na koncert bez swojej żony. Mi trinkas kafon sen sukero. posprzątaj wreszcie swój pokój. Li pasis preter ni sen saluto. Przyimek może byd stosowany w roli przedrostka. z jakiego powodu ona płacze. Li venis al la koncerto sen sia edzino. sensenca – bezsensowny frukto – owoc.ESPERANTO EN DEK LECIONOJ kanti – śpiewad. Kocham ją za jej piękno. Ne esprimu viajn opiniojn sen pripenso. Pro eio en la mondo vi ne devas tion ei fari. Przez to. senceremonia – bezceremonialny senco – sens. dla”. senfrukta – bezowocny . Mi estas tre dankema pro eio. reflesja. Piję kawę bez cukru. Ona drżała z zimna. sencela – bezcelowy limo – granica. Nie wiem. La virino batalis pro sia vivo. senbezona – zbędny. Petro diris tion ne sen kaŭzo. Multaj homoj mortis pro sia patrujo. senpartia – bezpartyjny celo – cel. z uwagi na. prikanti – opiewad paroli – mówid. Pro la eielo. Mi amas ŝin pro ŝia beleco. senlima – bezgraniczny bazo – baza. Ofte ni iras sen celo tra la urbo. pridiskuti – omawiad. niepotrzebny ceremonio – ceremonia. Za każdy tydzieo roboczy on dostaje piędset złotych. Pro timo ili ne decidis iri tra la arbaro. Jestem bardzo wdzięczny za wszystko. Ne estas regulo sen escepto. Mi dankas pro viaj afablaj vortoj. pro kio ŝi ploras. priparoli – omawiad ŝteli – kraśd. Li akceptis malfavorajn kondieojn pro sia naiveco. Za nic na świecie nie możesz tego zrobid. nie poszliśmy do parku. senpripense – bez zastanowienia partio – partia. pripenso – zastanowienie. Ŝi skribis sian disertacion sen helpo. Nie wyrażaj swoich opinii bez namysłu. Ze strachu nie zdecydowali się iśd przez las. Nie ma reguły bez wyjątku. Ni batalas pro tre gravaj aferoj. On przyjął niekorzystne warunki z powodu swojej naiwności. Mi ne scias.

Ze zdumieniem stwierdziłem.bezbłędnie Kun Przyimek kun znaczy „z. Venu kun via kuzo. Mi atendis la rezultojn de mia ekzameno kun frapanta koro. Z tymi słowami zniknęła za drzwiami. senkulpa – niewinny eraro – błąd. Przyjdź ze swoim kuzynem. Li trinkas teon kun citrono. żeby”. kune – razem. Leviĝu kun la suno. Ili havis iam kaleŝon kun du eevaloj. Przyimek może byd stosowany w roli przedrostka. Dowiedzieliśmy się. że udało jej się to szybko zrobid. ke ŝi sukcesis fari tion rapide.ESPERANTO EN DEK LECIONOJ eesi – przestawad. Kun tiuj ei vortoj ŝi malaperis malantaŭ la pordo. że ojciec Ludwika umarł. ke la patro de Ludoviko mortis. Kun miro mi konstatis. kunvivi – współżyd veni – przychodzid. Kun vizaĝo ruĝa pro varmego ŝi kontinuigis sian marŝon. Oczekiwałem wyników mojego egzaminu z bijącym sercem. Ni renkontiĝis kun niaj geamikoj. Mi ne konsentas kun vi. Właśnie wczoraj z nią mówiłem. On żyje w wielkiej przyjaźni z Marią. ni iris kune – szliśmy razem kune kun – razem z.85 WIMMER . kunveni – zbierad się. bezustanny kulpo – wina. Spójniki (2) Ke Spójnik ke znaczy „że. Nie zgadzam się z tobą. Oni chcą z nami walczyd. razem z” (kim. On pije herbatę z cytryną. Spotkaliśmy się z naszymi przyjaciółmi. Wstawaj razem ze słoocem. aby. seneesa – nieprzerwany. Z twarzą czerwoną od gorąca kontynuowała swój marsz. czym). kunagi – współdziaład ekzisti – istnied. agi – działad. Ili volas batali kun ni. Jerzy zamknął drzwi z hałasem. schodzid się Przyimek może też występowad jako osobny wyraz z koocówką gramatyczną. Ni eksciis. Georgo fermis la pordon kun bruo. Li vivas kun Maria en granda amikeco. Huste hieraŭ mi parolis kun ŝi. Ich liczba rośnie z każdą godziną. Komparu vian artikolon kun la artikolo de Nowak. Oni mieli kiedyś powóz z dwoma koomi. Z czasem warunki się zmienią. kunekzisti – współistnied labori – pracowad. Ilia nombro kreskas kun eiu horo. Porównaj swój artykuł z artykułem Kowalskiego. Kun la tempo la kondieoj ŝanĝiĝos. kunmeti – składad vivi – żyd. że on jest nieuprzejmy. ke li estas malĝentila. . Foje okazas. mi preparis la konferencon kune kun miaj geamikoj – przygotowałem konferencję razem z moimi przyjaciółmi. senerare . kunlabori – współpracowad meti – kłaśd. Zdarza się niekiedy.

abyś natychmiast poszedł. Ŝi estas kolera pro tio. gdyż“. eu li decidos fari la vojaĝon al Moskvo. Petu ŝin. że jej siostra nie posprzątała pokoju. dum mi preparos eion. lia animo estas juna. eu lia fratino estas feliea. Poproś ją. Sidiĝu. Diru al mi. jako że jego twórca zrezygnował raz na zawsze ze swoich praw autorskich. Spróbuj. czy mnie kochasz. ponieważ wieczorem byłem bardzo śpiący. Myślę. eu vi venos. w czasie gdy mieszkaliśmy w Krakowie. Mi dormis la tutan nokton. On wątpi. Spałem całą noc. Ponieważ nie mieliśmy czasu. Morgaŭ li informos nin. Chcę. W czasie gdy ja leżałem. La kuracisto receptis al Kazimiro medikamenton. Nie wiemy. że ona jest leniwa. ni ne povis resti ee nia avino. Ĉiu povas disvolvi Esperanton. Maria rigardis televidon. podczas gdy jego żona gotuje. Lekarz przepisał Kazimierzowi lekarstwo. Podczas gdy jego twarz jest pomarszczona. Powiedział. Ona gniewa się o to. Ĉar Spójnik ear znaczy „ponieważ. gdyż był trochę chory. że chcemy ją wieczorem odwiedzid. czy zdecyduje się odbyd podróż do Moskwy. że nie. ear vespere mi estis tre dormema. Dum lia vizaĝo estas sulkigita. Li dubas. czy drzwi są zamknięte. oni arestis lin. Maria oglądała telewizję. To się zdarzyło. Diru al mi. Li diris. Ĉu Spójnik eu znaczy „czy“. Ŝi estas mia onklino. dum lia edzino kuiras. Powiedz mi. nie mogliśmy zostad u naszej babci. . Stanislavo studas siajn oficajn dokumentojn. Dum Spójnik dum znaczy „podczas gdy.ESPERANTO EN DEK LECIONOJ Diru al sia patrino. Estas vero. ear li estis iom malsana. ke ni volas viziti ŝin vespere. czy jego siostra jest szczęśliwa. Usiądź. ke li sukcesos. Provu. w czasie gdy” (dum jest także przyimkiem). ke ili volas veturi al Madrido. aresztowano go. ke vi tuj iru. Ponieważ odmówił odpowiadania na pytania policjantów. dum kiam ni loĝis en Krakovo. Piotr wie. dlatego że. Tio okazis. Dum mi kuŝis. eu tio estis vero. Mi volas. eu vi min amas. Powiedz swojej matce. Każdy może rozwijad esperanto. dlatego że jest siostrą mojego ojca. Jutro on nas poinformuje. Mi pensas. że odniesie sukces. Ĉar li rifuzis respondi al demandoj de la policistoj. Stanisław studiuje swoje służbowe dokumenty. czy przyjdziesz. podczas gdy ja wszystko przygotuję. ke ŝi preparu la vespermanĝon. Petro scias.86 WIMMER . ear ŝi estas fratino de mia patro. że oni chcą pojechad do Madrytu. ear ĝia kreinto rezignis unu fojon por eiam pri siaj aŭtoraj rajtoj. Ni ne scias. eu la pordo estas fermita. ke ne. Ĉar ni ne havis tempon. aby przygotowała kolację. ke ŝia fratino ne purigis la eambron. Ona jest moją ciotką. To prawda. ke ŝi estas maldiligenta. jego dusza jest młoda. czy to była prawda. Powiedz mi.

Gawędzili razem. kvankam ne tiel interesan kiel antaŭe. wydawnictwo natychmiast zamówiło u niego nową powieśd. ĝis kiam ŝi alvenis la vilaĝon. Ni laboros. z użyciem trybu przypuszczającego). Chociaż pogoda była brzydka. Kvankam ŝi estas bela kaj bone edukita. Ledwo co skooczył pisad książkę. ĝis kiam vi donos pruvon. dopóki”. ŝi demandis pri nia venontsemajna renkonto. Nie uwierzę w twoje twierdzenia. Pozostałe. poszliśmy do parku. ĝis kiam ili respondos. Chociaż niezbyt mądra. ŝi atingis bonajn rezultojn en sia laboro. Chociaż ona jest ładna i dobrze wykształcona. kvazaŭ li estus frenezulo. Kvankam maljuna kaj malriea. . ledwo co”. Apenaŭ Przysłówek w roli spójnika apenaŭ znaczy „ledwie. Mi ne kredos al viaj asertoj. Nagle zaświeciło się. ĝis kiam ni atingos nian celon. Li saltis. Ili obstine lernis vortojn. Georgo volis studi etnografion. chociaż jeszcze nie do kooca. ĝis kiam la knabino ekdormis. jak poprzednio. Demandu kaj demandu. Deszcz ustał. Chociaż stary i ubogi. La pluvo eesis. Apenaŭ la patro mortis. Ŝi preparis tiel bongustan tagmanĝon. aczkolwiek trudno jest znaleźd ją w Internecie. Jerzy chciał studiowad etnografię. Mi restis. Skakał. Ledwo co mnie zobaczyła. do chwili gdy. aczkolwiek nie tak interesujący. Apenaŭ ŝi rimarkis min. kvazaŭ ŝi estus profesia kuiristino. kvankam estas malfacile trovi ĝin en Interreto. jak gdyby była zawodową kucharką. li estis feliea homo. zapytała o nasze przyszłotygodniowe spotkanie. Apenaŭ li finis skribi la libron. Ŝi iris senlace. Będziemy pracowad. ŝi ne povas trovi edzon. ona osiągnęła dobre wyniki w swojej pracy. ĝis kiam ili povis flue paroli la lingvon. aczkolwiek jego rodzice sprzeciwiali się temu. do chwili gdy odpowiedzą.ESPERANTO EN DEK LECIONOJ Ĝis kiam Spójnik ĝis kiam znaczy „aż. Szła niestrudzenie. Apenaŭ ŝi paŝis la sojlon. Ledwie ojciec zmarł. ni iris al la parko. dopóki nie osiągniemy naszego celu. Kvankam Spójnik kvankam znaczy „chociaż. Mi amas etnan muzikon.87 WIMMER . Julia napisała artykuł o nauczaniu języków. aż mogli płynnie mówid językiem. kvazaŭ la suno ekbrilus. członkowie rodziny zaczęli walczyd o spadek. la eldonejo tuj mendis ee li novan romanon. jak gdyby byli przyjaciółmi. Oni uparcie uczyli się słówek. aż doszła do wsi. Kvankam la vetero estis malbela. Ili babilis kune. szmer zaczął się ponownie. nie może znaleźd męża. Ledwie przekroczyła próg. dopóki nie dasz dowodu. kvankam ankoraŭ ne ĝis fino. la murmuro rekomenciĝis. aż dziewczynka zasnęła. Kvazaŭ Spójnik kvazaŭ znaczy „jak gdyby” (sytuacja nierzeczywista. Subite eklumis. kvankam liaj gepatroj kontraŭstaris tion. Przygotowała tak smaczny obiad. Pytaj i pytaj. Kocham muzykę etniczną. Kvankam ne tro saĝa. jak gdyby zabłysnęło słooce. on był szczęśliwym człowiekiem. Julia skribis artikolon pri lingvoinstruado. jakby był szaleocem. aczkolwiek”. la familianoj komencis batali pri la heredaĵo. kvazaŭ ili estus amikoj.

więc. Se li scius. Jutro jest niedziela. można rozwiązad wiele problemów. tamen ili ofte estas malobeaj. Mi vidis hieraŭ teruran okazintaĵon. niemniej bądź ostrożny. zatem możemy teraz odpocząd. mianowicie Ernest. jak gdyby chciała coś nam powiedzied. Vi havas nun laboron. kvazaŭ la tegmento falus. jednak nie mogłem rozwiązad zadania matematycznego. Se mi estus sana. Se mi legos po dudek paĝoj eiutage. Gdy ma się dużo pieniędzy. do vi povos ellerni ĝin dum kelkaj monatoj. Nome Przysłówek w roli spójnika nome znaczy „mianowicie”. niemniej. nie miałby teraz kłopotów. do mi bezonas helpon. Weź sam herbatę. więc nie dyskutujmy o nieistotnych sprawach. nome akcidenton de ambulanco. La gastoj vizitos la festenon. Morgaŭ estas dimaneo. Se oni havas multe da mono. Droga jest łatwa. . gdzie jest gazeta. Jeśli będę czytał po dwadzieścia stron każdego dnia. jednak często są nieposłuszne. Gdyby powiedział prawdę. se ne neĝos. tamen niaj instruistoj rekomendas la ĝisnunajn. oni povas solvi multajn problemojn. jak gdyby dach się walił. Ni skribis niajn ekzercojn. Mi lernis longe. Prenu mem teon. byłbym szczęśliwy. Tamen Spójnik tamen znaczy „jednak. tamen mi ne povis solvi la matematikan taskon. li ne perdus tiom da tempo. wszakże”. Esperanto jest łatwym językiem. więc potrzebuję pomocy. jeśli nie będzie padad śnieg. Do Spójnik do znaczy „zatem. kvazaŭ ŝi volus diri ion al ni. Masz teraz pracę. mianowicie wypadek ambulansu. li ne havus nun klopodojn. Gdyby wiedział. Novaj manlibroj estas jam pretaj. przeczytam książkę w dwa tygodnie. Widziałem wczoraj straszne zdarzenie. Ŝi levis la kapon. gdyby”. nome Ernesto. nie straciłby tyle czasu. Mi ne konas la gramatikon de la lingvo. Napisaliśmy nasze dwiczenia. Podniosła głowę. Nur unu mia amiko venis. Dzieci kochają swoich rodziców. tamen estu singarda.88 WIMMER . przeto”. La infanoj amas siajn gepatrojn. Gdybym był zdrowy. se vi volas trinki. zatem będziemy mogli pójśd do kina. do ni ne diskutu pri negravaj aferoj. do ni povas nun ripozi. Usłyszeliśmy trzask. Goście odwiedzą festyn. Nowe podręczniki są już gotowe. Długo się uczyłem. mi estus feliea. Esperanto estas facila lingvo.ESPERANTO EN DEK LECIONOJ Ni aŭdis krakon. La vojo estas facila. Se li dirus la veron. mi tralegos la libron dum du semajnoj. jednak nasi nauczyciele zalecają dotychczasowe. kie estas la gazeto. do ni povos iri al kinejo. zatem będziesz mógł wyuczyd się go w kilka miesięcy. Nie znam gramatyki języka. Przybył tylko jeden mój przyjaciel. jeśli chcesz się napid. Se Spójnik se znaczy „jeśli.

zresztą jest nieładna pogoda.89 WIMMER . cetere estas malbela vetero. rozdzielony. Skooczmy raczej naszą rozmowę. Cetere Przysłówek w roli spójnika cetere znaczy „zresztą”. Ni prefere finu nian konversacion. disvendi – rozsprzedawad kuri – biegad. ekbruli – zapalid się Ek. nome ili estos Julia kaj Stefano. disĵeti – rozrzucad iri – iśd. Ni ne invitos sinjoron Markowski. Nie zaprosimy pana Markowskiego. zobaczyd bruli – palid się. spalad się. disdoni – rozdawad ĵeti – rzucad.występuje także jako samodzielny wyraz. Nie chcemy iśd do parku. zresztą jest już późno. eksidi – usiąśd dormi – spad. zresztą on będzie prawdopodobnie za granicą. ekvidi – ujrzed.rozłamywad Dis.ESPERANTO EN DEK LECIONOJ En la festeno reprezentos nin du personoj. rozdzielnie. Słowotwórstwo Przedrostek disPrzedrostek dis.oznacza początek jakiejś czynności lub jej krótkotrwałośd kanti – śpiewad. oddzielnie Przedrostek ekPrzedrostek ek. ekkoni – poznad sidi – siedzied. oddzielny dise – osobno. Ni ne volas iri al la parko. dissendi – rozsyład rompi – łamad. były minister . mianowicie będą nimi Julia i Stefan.występuje także jako samodzielny wyraz. W festynie będą nas reprezentowad dwie osoby. cetere estas jam malfrue. ek! – ruszaj! zaczynaj! (wykrzyknik) eki – rozpoczynad się Przedrostek eksPrzedrostek eks. disiri – rozejśd się vendi – sprzedawad.odpowiada polskiemu „eks-”. disa – osobny. doni – dawad. „były”. ekdormi – usnąd vidi – widzied. disrompi . diskuri – rozbiegad się sendi – wysyład. eksministro – eksminister. cetere li estos verŝajne eksterlande. ministro – minister.oznacza w przybliżeniu „roz-”. ekkanti – zaśpiewad koni – znad.

niekiedy foriri .iskra fali .iskra -Er występuje także jako samodzielny wyraz. wybryk fifama .zatem.cząstka escepto . oddzielnie disertacio .wdzięczny detalo .babcia bazo . więc donaco . spadad festeno .ogniwo łaocucha eeno . słynny.rozłamywad dissendi .dobrobyt botelo .osobny.pozyskiwad. neĝero – płatek śniegu eeno – łaocuch. oddzielny disdoni . stwierdzenie aŭkcio .posiąśd. ekskolonio – była kolonia Eks. fiŝerco – paskudny żart.ponieważ.wyjątek esprimi . nędznik ŝerco – żart. zdobywad alveni .poznawad eklumi .usiąśd eksmoda . nędznik finfine . podstawa beleco .etnografia fajrero . dowcipas fama – sławny. zawładnąd eksa . obrzydzenie.niesławny.za granicą eldonejo .festyn. eenero – ogniwo łaocucha fajro – ogieo. sablero – ziarnko piasku neĝo – ŝnieg.90 WIMMER .padad.wypid erari .postępek.odchodzid frapi .dowiedzied się eksidi . wariat gramatiko .etniczny etnografio . eksa .autorski avino .piękno bonstato .łaocuch dankema .płynnie foje .wydawnictwo eltrinki .rozrzucad diskuri .wyraża pogardę.były. wybryk. dowcip. przybywad aresti .zresztą ear .aresztowad aserto . fifama – niesławny.rozwijad do . eksekscii .zaświecid ekposedi . fajrero . niesławny czyn Przyrostek -er Przyrostek –er oznacza cząstkę czegoś mono – pieniądz. uderzad frenezulo . eksedzo – były mąż moda – modny.osobno.niemodny.butelka certa .wyrażad etna .rozbiegad się disrompi .w koocu.detal. wyszły z mody eksterlande . eksmoda – niemodny.baza.rozsyład disvendi .ESPERANTO EN DEK LECIONOJ edzo – mąż.były Przedrostek fiPrzedrostek fi. monero – moneta sablo – piasek.rozdawad dise .bid. szczegół disa . ero – cząstka Słowniczek przylekcyjny abono . niechęd (w sensie moralnym) homo – człowiek.twierdzenie.występuje także jako samodzielny wyraz. święto fiago .aukcja aŭtora .mylid się ero . upadad. prezent ekbruli – zapalid się ekkanti .rozsprzedawad disvolvi .gramatyka .podlec. wreszcie flue . wyszły z mody kolonio – kolonia. gdyż eenero . fiago – postępek.dysertacja disiri .żegnaj akiri .abonament adiaŭ .podarunek. osławiony ago – czyn.rozchodzid się disĵeti .docierad.pewny cetere .szaleniec.zaśpiewad ekkoni . osławiony fihomo . fihomo – podlec.

szyd kudrilo . zestawiad kunvivi .trząśd się varmego .omawiad preskribi . uprawnienie regulo .bezpodstawny senbezona .podnosid ligno .bezowocny senlace .przyjemnośd po . gorąco venontsemajna przyszłotygodniowy verŝajne .żądad.rozpoznawad reprezenti . niepotrzebny sencela .pamiętad miro .chłód.kucharka kulpo .kolonia koloro .bezceremonialny seneesa .z powodu. zazwyczaj kuzo .kontynuowad konversacio .po kawałku postuli .szpieg stileto . zalecad.jednak.zabijad.biurowy okazintaĵo .leniwy malfavora .po podetale .przekraczad patrujo .reprezentowad rigardo .moneta mortigi .późno malobea .niekorzystny malfelieo .kuzyn kvankam . wymagad poŝto .składad.tłumacz Interreto . aczkolwiek kvazaŭ .przepisywad (lek) priskribi .pomruk.zdumienie moda .spojrzenie romano .zwykle.sekret.przemoc peri . wiersz pogrande .drewno maldiligenta .czesad kombilo .spadek honoro .honor informi . nieistotny neĝero .igła kuiristino .bezcelowy senceremonia .opiewad (pieśnią) priparoli .dotychczasowy hejtado .marsz medikamento .bezgraniczny senpartia .prawo.sztylet sulkigi .śnieżyd nome . postulowad.współdziaład kune .pośredni.reguła rekomendi .własny pruvo .polecad.porównywad konstati .odważyd się kuŝiĝi .opisywad priŝteli . zimno marŝo .kraśd tamen .nieważny. bez namysłu sensenca .pośredniczyd.rozmowa.płatek śniegu neĝi .Internet ĵuri .kłaśd się kutime .bezustanny.współżyd kuraĝi .stwierdzad.poczta prefere .piasek sekreto . medykament mem . napotkad tremi . konwersacja krako .marszczyd ŝanĝiĝi .okradad pro . uśmiercad murmuro .współpracowad kunmeti .żart.raczej preĝo .powóz.lek. hurtowo poiom .zbędny.niestrudzenie senlima .bezpartyjny senpripense .ogrzewanie heredaĵo .sam.po trochu popece .mianowicie obstine .dach terura .bezbłędnie senfrukta .wina kunagi .trafid.omawiad.straszny. okropny trafi .naiwnośd natura .zmieniad się ŝerco . ze względu.bezsensowny senulpa .uparcie ofica .przepisywad (lek) pridiskuti . wszakże tegmento .detalicznie poeziaĵo .modny monero . konstatowad kontinuigi .intencja.powieśd sablero .nieposłuszny malvarmo .ESPERANTO EN DEK LECIONOJ ĝisnuna .tydzieo roboczy levi . szmer naiveco . kolaska kolonio . we własnej osobie memori .razem kunekzisti .prawdopodobnie . barwa kombi .poemat.modlitwa preskribi .trzask kudri . pośredniczący pere .dowód pugno . przedyskutowad prikanti .ziarnko piasku sablo . z uwagi propra .próg spiono .grzebieo kompari .chociaż.informowad intenco . rekomendowad rekoni .nieszczęście malfrue .pięśd puŝo .niewinny sojlo .jak gdyby laborsemajno .hurtem.pchnięcie rajto .bez zastanowienia. tajemnica senbaza . spotkad.zdarzenie paŝi .91 WIMMER . nieprzerwany senerare .przysięgad kaleŝo .wspóistnied kunlabori .naturalny negrava .kolor.za pośrednictwem perforto .upał. przekazywad plezuro . zamiar interpretisto .ojczyzna peco .kawałek pera . niemniej. dowcip ŝteli .

Pokój jest pełen dymu. pracuj. Anstataŭ monon. On podróżuje z Paryża do Londynu. Anstataŭ kafon mi trinkos teon. Nic nie jadłem od rana. On jest mężczyzną w średnim wieku. Anstataŭ matene. Śpiew ptaków jest piękny. w miejsce”. On jest profesorem historii. Często czytam wiersze polskich poetów. Oni skrytykowali Jana zamiast Ernesta. To była niegrzecznośd z twojej strony. Dałem jej bukiet czerwonych róż. Francisko de Asizo estis granda homo. Napisz list za pomocą komputera zamiast maszyny do pisania. Februaro estas la dua monato de la jaro. laboru. Mi nenion manĝis de la mateno. Tio ei estis malĝentilaĵo de via flanko. Syn ministra spowodował wypadek uliczny. ze” i służy do tworzenia odpowiednika dopełniacza w języku polskim. Zamiast odpoczywad. Sur la bordo de la maro staris multaj personoj. Li vojaĝas de Parizo al Londono. Zamiast kawy wypiję herbatę. Przyimek może też występowad jako osobny wyraz z koocówką gramatyczną. li donis nur senvaloran promeson. Ŝi estas amata de eiuj kolegoj. anstataŭe – zastępczo. Ni laboras de la deka ĝis la deksepa. Li estas de la nobla deveno. En la daŭro de kelkaj minutoj mi finis mian laboron. Oto jest płaszcz ojca. Zamiast pieniędzy dał tylko bezwartościową obietnicę. Na brzegu morza stało wiele osób. La kanto de la birdoj estas bela. Zamiast Piotra odwiedził nas Paweł. Anstataŭ ripozi. anstataŭe ni povas trinki teon – zamiast tego możemy wypid herbatę De Przyimek de znaczy „od. uzu anstataŭan ŝlosilon – użyj zapasowego klucza. Franciszek z Asyżu był wielkim człowiekiem. pójdziemy do biblioteki wieczorem. Mi povas legi la italajn tekstojn per helpo de vortaro. Ona jest kochana przez wszystkich kolegów. Zamiast rano. ni iros al la biblioteko vespere. Jen estas la mantelo de la patro. Mogę czytad włoskie teksty z pomocą słownika. z. Li estas viro de meza aĝo. Mi donis al ŝi bukedon de ruĝaj rozoj. La filo de la ministro kaŭzis stratakcidenton. . Luty jest drugim miesiącem roku. Li estas profesoro de historio. zamiast. Ni veturos al Parizo anstataŭ al Romo. Pojedziemy do Paryża zamiast do Rzymu. W ciągu kilku minut skooczyłem swoją pracę. Edward ma włosy nieokreślonego koloru. Skribu la leteron per komputilo anstataŭ per skribmaŝino. Pracujemy od dziesiątej do siedemnastej. anstataŭi – zastępowad. On jest szlachetnego pochodzenia. Rower Krzysztofa jest nowy. Eduardo havas harojn de nedifinita koloro. zapasowy. La biciklo de Kristoforo estas nova.ESPERANTO EN DEK LECIONOJ Leciono naŭ (9) Przyimki (5) Anstataŭ Przyimek anstataŭ znaczy „zamiast.92 WIMMER . La eambro estas plena de fumo. Ili kritikis Johanon anstataŭ Erneston. anstataŭa – zastępczy. Anstataŭ Petro vizitis nin Paŭlo.nic nie zastąpi dobrego zdrowia. Mi ofte legas poemojn de la polaj poetoj. nenio anstataŭos bonan sanon .

ile chcecie. kształtowad. Przyimek może byd stosowany w roli przedrostka. Owiec i wołów on ma wiele. Na niebie widzę chmury ptaków. ol ili povas kalkuli. Mi donis al ŝi bukedon de rozoj. Kiom da viando vi volas? Ile mięsa chcesz? Da różni się od de tym. On wodził wszystkich za nos. Przynieś mi dwa metry czarnego materiału (sukna). Jestem o dziesięd lat młodszy od niej. Mi konas lin de longa tempo. On jest chory na wątrobę. Od teraz wiemy już o sprawie. Li eltrinkis litron da lakto. przychodzid. Prochu mamy. Wypiłem litr mleka. Mi aeetis kilogramon da pano. Ŝi estas ebria de felieo. Pri tiom da felieo mi ee ne sonĝis. dependi – zależed. dekalkuli – odliczad pendi – wisied. Mi scias la veron nur de hieraŭ. En la eielo mi vidas nubojn da birdoj. Je la kvara horo posttagmeze. gdy de wyraża przynależnośd. Mi estas je dek jaroj pli juna ol ŝi. że da wyraża ilośd. Li estas malsana je la hepato. On odróżnia się od innych pracowitością. Ona podskoczyła z radości. Mi donis al ŝi bukedon da rozoj. Dałem jej bukiet róż (ilośd).ESPERANTO EN DEK LECIONOJ (Ek)de nun ni jam scias pri la afero. depreni . Da ŝafoj kaj bovoj li havas multe. Ŝi estas kapabla je eio. On pracuje w odległości godziny od swojego mieszkania.93 WIMMER . Alportu al mi du metrojn da nigra drapo. Ona ma trochę pieniędzy w kieszeni. En la skatolo troviĝis amaso da oro. stosowanego wtedy. Mi havas plenmanon da moneroj. dependa – zależny. . Da pulvo ni havas kiom vi volas. Ucz się od swojego ojca. Je Przyimek je pełni rolę przyimka uniwersalnego. Ŝi havas iom da mono en la poŝo. Przed nami jest wiele problemów. bukiet z róż). O takiej ilości szczęścia nawet nie marzyłem. Ona jest pijana ze szczęścia. Kupiłem kilogram chleba. Li diferencas de aliaj per laboremo. zawisły veni – przybywad. Oni mają więcej pieniędzy niż mogą policzyd. Ŝi eksaltis de ĝojo. To miasto ma milion mieszkaoców.odbierad Da Przyimek da wyraża ilośd czegoś i jest stosowany po słowie wyrażającym miarę. zniekształcad preni – brad. Je Dio! Na Boga! Ŝi prenis sian fileton je la mano. Ili havas pli da mono. Ona wzięła swojego synka za rękę. deveni – pochodzid formi – formowad. Mi liberiĝis de la plej lacigaj devoj. Ona jest zdolna do wszystkiego. Uwolniłem się od najbardziej męczących obowiązków. Li laboras un unuhora distanco de sia loĝejo. gdy żaden inny nie pasuje do wyrażenia danej myśli. Lernu de via patro. Mam garśd monet. Znam prawdę dopiero od wczoraj. W pudełku znajdowała się masa złota. kalkuli – liczyd. deformi – deformowad. Dałem jej bukiet róż (różany bukiet. O czwartej po południu. Antaŭ ni estas multe da problemoj. Li kondukis eiujn je la nazo. Znam go od dawna. Tiu ei urbo havas milionon da loĝantoj.

nawet gdyby“ Ili rifuzus. oni povas rapide ellerni la lingvon. Je Kristnasko mi vizitos miajn gepatrojn. Escepte se Escepte se znaczy „za wyjątkiem. zanim ty skooczysz. Neniam iru tien. chyba że“ Ni vizitos ilin. Oni odmówiliby. ili estis sufiee rieaj. Spójniki (3) W roli spójników występowad może szereg wyrażeo spójnikowych. Nawet gdy ma się mało czasu. muszę wyjaśnid kilka spraw. Ona jest kulawa na obie nogi. można szybko wyuczyd się języka. ee se la tuta mondo batalus kontraŭ ni. Oni byli dośd bogaci. Pod wieczór niebo pokryło się chmurami. chory umarł. Ni ludos morgaŭ tenison. escepte se mi ne havos tempon. Nigdy tam nie chodź. Vi povas uzi la programojn libere. Ni iros promeni escepte se estos malbona vetero. chyba że będzie padad. On jest o pół głowy wyższy niż jego koleżanki. ee se ni petegus. zanim ty przyjdziesz. Zwyciężymy. chyba że nie będę miał czasu. za wyjątkiem gdy jest inaczej powiedziane. nawet gdyby cię proszono. mi devas klarigi kelkajn aferojn. nawet gdybyśmy błagali. Mi sopiras je mia perdita felieo. Antaŭ ol Antaŭ ol znaczy „zanim“ (rzadziej używana jest alternatywna forma antaŭ kiam). Ili minęli ją o kilka kroków. Antaŭ ol mi prezentos la esencon. ni jam ne povus. . Li estas je duono de kapo pli alta ol ŝiaj koleginoj. li ne ploris. Ili preterpasis ŝin je kelkaj paŝoj.94 WIMMER . Antaŭ ol li riproeis vin. Możecie swobodnie używad tych programów. nawet gdybyś był zmęczony. Je la vespero la eielo kovriĝis je nuboj. Ŝi estas lama je ambaŭ piedoj. Zanim przejdę do sedna sprawy. Nawet gdybyśmy chcieli teraz spad. chyba że będzie zła pogoda. Ee se oni havas malmultan tempon. Na Boże Narodzenie odwiedzę moich rodziców. Ni venkos. Pójdziemy na spacer. on nie płakał. już nie moglibyśmy. ee se oni petus vin. escepte se estas kontraŭe dirite. zanim ich dom spłonął.ESPERANTO EN DEK LECIONOJ Li kaptis min je la brako. Nie zaśnij. Tio okazis je Pasko. To się zdarzyło na Wielkanoc. Ne ekdormu. Zanim go strofowałeś. Odwiedzimy ich. Ku mojemu zdziwieniu sprawa się udała. Tęsknię za moim utraconym szczęściem. Mi finos antaŭ ol vi finos. nawet gdyby cały świat walczył przeciwko nam. la malsanulo mortis. Mi foriros antaŭ ol vi venos. Skooczę. Antaŭ ol ilia domo brulis. Zanim nadszedł wieczór. escepte se pluvos. Je mia miro la afero sukcesis. Antaŭ ol venis la vespero. Ee se ni volus nun dormi. Pogramy jutro w tenisa. ee se vi estus laca. Wyjdę. E ĉ se Ee se znaczy „nawet gdy. On chwycił mnie za ramię.

mimo że słooce stało już nisko. Po tym. Post kiam la laboro estis preta. mimo że lekarz jej to zabronił. pod warunkiem by wzmiankowali o mnie jako jej autorze. chociaż przez 22 lata pracował naukowo w Stanach Zjednoczonych. pochwę. kondiee ke ili menciu min kiel ĝian aŭtoron. Post kiam Post kiam znaczy „po tym jak“ (rzadziej używana jest alternatywna forma post ol). Starał się kontynuowad. chyba że Ogólne Zgromadzenie Członków zadecyduje o tajnym głosowaniu. pod warunkiem że będą mieli auto i dobrą mapę. ke homoj kopiu kaj distribuu mian verkon. oprawę. Vi povas citi eiujn informojn. Sed malfeliee neniu aperis. Post kiam li diris tiujn vortojn. Możesz cytowad wszystkie informacje.ESPERANTO EN DEK LECIONOJ Elekto de organoj okazas en publika balotado. Chora chciała jeśd. zjedliśmy kolację. escepte se la Henerala Membrokunveno decidos pri sekreta balotado. wyszedł. ni manĝis vespermanĝon. został doktorem politologii. malgraŭ ke la kuracisto malpermesis tion al ŝi. ni iris al la parko. Li klopodis daŭrigi. li fariĝis doktoro de politologio. aby ludzie kopiowali i dystrybuowali moją pracę. Malgraŭ ke Malgraŭ ke znaczy „pomimo że. Nelongan tempon post kiam li finis sian disertacion. Po tym. Ĉiuj vidpunktoj estas defendeblaj. kondiee ke oni honoras kelkajn principojn. Post kiam ŝi alvenis. Ili povos viziti la regionon. jak praca była skooczona. pod warunkiem że pogoda będzie sprzyjająca. Post kiam mi trovis pomon. Słowotwórstwo Przyrostek -ing Przyrostek –ing oznacza nasadę. pod warunkiem abyś zawsze wskazał źródło. La malsanulino volis manĝi. poszliśmy do parku. malgraŭ ke la suno staris jam malalte.95 WIMMER . Ale na nieszczęście nikt się nie pojawił. chociaż czekał już długi czas. Mi permesas. . jak powiedział te słowa. Estis ankoraŭ sufiea varmego. zjadłem je = znalazłszy jabłko. kondiee ke eiam vi indiku la fonton. jak przyszła. malgraŭ ke li dum 22 jaroj laboris science en Usono. pomimo że był bardzo zmęczony. kondiee ke ili havos aŭton kaj bonan mapon. że“. Było jeszcze dośd gorąco. pod warunkiem że honoruje się kilka zasad. li eliris. Odwiedzimy miasto. Wszystkie punkty widzenia są do obronienia. Einstein znał tylko 300 słów po angielsku. jak on ukooczył swoją dysertację. Wybór organów ma miejsce w publicznym głosowaniu. Ni vizitos la urbon. Pozwalam. zjadłem je. Po tym. malgraŭ ke li estis tre laca. W niedługi czas po tym. Po tym. Einstein konis nur 300 vortojn angle. chociaż“. mi manĝis ĝin. kondiee ke la vetero estos favora. malgraŭ ke li jam atendis dum longa tempo. jak znalazłem jabłko. Oni będą mogli odwiedzid region. Kondiĉe ke Kondiee ke znaczy „pod warunkiem.

miskalkuli – błędnie obliczyd uzi – używad. retrovi – odnajdywad. ingo – pochwa.mylid się.96 WIMMER . ponowne wykonanie saluti – pozdrawiad. resaniĝi – ozdrowied legi – czytad. ismo – doktryna. misformi – zdeformowad. ruch. kapitalismo – kapitalizm alkoholo – alkohol. mistrakti – źle traktowad Mis. . system.występuje także jako samodzielny wyraz. cigaringo – cygarniczka cigaredo – papieros. kandelingo – lichtarz. alkoholismo – alkoholizm internacia – międzynarodowy. sposób myślenia czy działania kolonio – kolonia. wiara. cigaredingo – cygarniczka. fingringo – naparstek kandelo – świeca. odzyskiwad sendi – posyład. wegetariaoski. system Przedrostek -mis Przedrostek mis.oznacza błędne. piedingo – strzemię fingro – palec.występuje także jako samodzielny wyraz. misa – błędny. powtórzenie. kształtowad. oprawka ingi – włożyd do pochwy. ponownie kształtowad Re.internacjonalizm Ism. koloniismo – kolonializm spirito – duch. lufka piedo – stopa.oznacza powrót. resaluti – odwzajemnid pozdrowienia sano – zdrowie. nasadzid malingi – wyjąd z pochwy. resendi – odsyład formi – formowad.ESPERANTO EN DEK LECIONOJ glavo – miecz. niewłaściwe wykonanie kompreni – rozumied. relegi – ponownie przeczytad trovi – znajdowad.występuje także jako samodzielny wyraz. oprawy Przyrostek -ism Przyrostek –ism oznacza doktrynę. omyłkowe. niewłaściwy misi . kształtowad. glavingo – pochwa cigaro – cygaro.występuje także jako samodzielny wyraz. misaŭdi – przesłyszed się formi – formowad. internaciismo . misuzi – użyd niewłaściwie aŭdi – słyszed. vegetarismo – wegetarianizm kapitalo – kapitał. reformi – reformowad. salutowad. spiritismo – spirytyzm vegetara – jarski. świecznik Ing. nie trafid Przedrostek rePrzedrostek re. miskompreni – błędnie zrozumied kalkuli – obliczad. nasada. zniekształcid trakti – traktowad.

męczący lakto .uwalniad się lilako . oprawka.zamiast.generalny.Krzysztof kritiki .obowiązek diferenci . pirujo – grusza rozo – róża. lilakujo – bez (krzew) franco – Francuz.odbierad deveno .naparstek fonto .pochwa (na miecz) glavo .starad się koloniismo .Boże Narodzenie Kristoforo .palid się. abelujo – ul mono – pieniądze. wiara. zniekształcad dekalkuli . ujo – pojemnik.zastępowad balotado .za wyjątkiem esenco .pochodzenie devo .kopiowad kovriĝi .pracowitośd laciga .kolonializm kondiee .nasada.esencja.różnid się drapo .wybór escepte .zastępczy anstataŭe .papierośnica cigaro . chromy liberiĝi .korzystny fingringo . jeszcze raz Przyrostek -uj Przyrostek –uj ma trzy znaczenia: nazwy pojemnika. ukochany angle .podskoczyd elekto .mleko lama . naczynie.cygarniczka.sukno.masa amata . byk bruli . sedno favora .doktryna.na nieszczęście malĝentilaĵo .występuje także jako samodzielny wyraz.zastępczo.biblioteka bovo . zawisły dependi .bukiet cigaredingo .wyjaśniad klopodi . Francujo – Francja (także: Francio) svedo – Szwed. rozujo – róża (krzew) lilako – bez.cygaro citi .honorowad indiki .kontynuowad defendebla .portmonetka salo – sól.wół.wątroba honori .pijany eksalti . Polujo – Polska (także: Pollando) belgo – Belg.kochany.bez (roślina) lilakujo .po angielsku anstataŭ . monerujo . Svedujo – Szwecja (także: Svedio) polo – Polak.ESPERANTO EN DEK LECIONOJ ree – ponownie.zależed depreni . naczynia. nazwy paostw od narodowości abelo – pszczoła.pszczoła abelujo . nazwy drzew i krzewów od nazw owoców lub kwiatów.krytykowad laboremo .Franciszek glavingo . Lufka cigaredujo .lichtarz.litr malalte . materiał ebria .odliczad dependa .niegrzecznośd.do obronienia deformi . salujo – solniczka sukero – cukier. z pochwy .kapitalizm klarigi . zamiast anstataŭi .zależny.bez (krzew) litro .źródło Francisko .nisko malfeliee . w miejsce anstataŭa . nieuprzejmośd malingi .świeca kapabla .cytowad daŭrigi .97 WIMMER . ogólny hepato . pochwa internaciismo . nasadzid ingo . opakowanie Słowniczek przylekcyjny abelo .ul alkoholismo .internacjonalizm ismo . Belgujo – Belgia (także: Belgio) Uj.kulawy.deformowad. sukerujo – cukiernica papero – papier. system kandelingo .wyjąd z oprawki.pokrywad się Kristnasko .włożyd do oprawki.alkoholizm amaso . opakowania. oznaczad ingi . płonąd bukedo .pod warunkiem kopii .wskazywad. pomujo – jabłoo piro – gruszka. świecznik kandelo . paperujo – teczka na papiery pomo – jabłko.miecz ĝenerala . monujo – portfel monero – moneta.wybory biblioteko .zdolny kapitalismo .

owca teniso .obietnica publika .błędnie obliczyd miskompreni . opakowanie unuhora . zniekształcad misi . salutowad science .proch ree .ozdrowied resendi .pudełko.teczka na papiery Pasko .gruszka pirujo .odmawiad riproei .punkt widzenia . sekretny senvalora .strofowad.Stany Zjednoczone vegetara .organ paperujo .cukiernica ŝafo .pozdrawiad.spirytyzm spirito .publiczny pulvo .błędny.wypadek uliczny sukerujo . besztad rozo – róża rozujo .mylid się.błędnie zrozumied mistrakti .wegetariaoski vegetarismo .odnajdywad.wegetarianizm verko .zgromadzenie członków meza . niewłaściwy misaŭdi .błagad piedingo – strzemię piro .jednogodzinny Usono .sól salujo .naukowo sekreta .portfel nedifinita .reformowad regiono .grusza plenmano .dzieło. jeszcze raz reformi .ESPERANTO EN DEK LECIONOJ malpermesi .róża (krzew) salo .jabłoo promeso .tenis trakti .tajny. nie trafid miskalkuli . niezdefiniowany nelonga .szlachetny organo . odzyskiwad rifuzi .źle traktowad misuzi .deformowad.duch stratakcidento .pojemnik.portmonetka monujo .ponownie.przesłyszed się misformi .średni ministro .poemat.solniczka saluti . utracony petegi .poeta politologio .krok perdita .niedługi nobla . wiersz poeto .zabraniad.stracony. ganid.nieokreślony.użyd niewłaściwie monerujo .region resaniĝi . zakazywad mapo .mapa membrokunveno .Wielkanoc paŝo .garśd poemo .politologia pomo – jabłko pomujo . utwór vidpunkto . szkatułka spiritismo .98 WIMMER . naczynie.bezwartościowy skatolo .minister misa .traktowad ujo .odsyład retrovi .

99

WIMMER - ESPERANTO EN DEK LECIONOJ

Leciono dek (10)
Czasy złożone
W lekcji 1 przestawiliśmy technikę tworzenia czasów prostych, które są najpowszechniej stosowane w języku esperanto. W lekcji 3 powiedzieliśmy jeszcze dodatkowo o trybie przypuszczającym i rozkazującym. W lekcji 6 mówiliśmy z kolei szeroko o imiesłowach. Warto zatem jeszcze powiedzied o czasach złożonych, w których wykorzystuje się imiesłowy, aczkolwiek już znajomośd samych imiesłowów w intuicyjny sposób narzuca sposób ich wykorzystywania. Znawcy podkreślają jednak, że język może się z powodzeniem obywad bez czasów złożonych (ewentualne niuanse znaczeniowe wyrażane są przez przysłówki) i niektórzy wybitni autorzy esperanccy w ogóle ich nie stosują. Nieco częściej stosuje się czasy złożone strony biernej, natomiast czasy złożone strony czynnej, chod formalnie dostępne, są stosowane nadzwyczaj rzadko – pomijamy je tutaj. Czasy złożone strony biernej tworzymy za pomocą czasownika posiłkowego esti (byd) i imiesłowów przymiotnikowych.

Czas przeszły niedokonany
Konstrukcja estis –ata. Czas wyraża czynnośd trwającą lub powtarzaną w przeszłości, niezakooczoną.
La libro estis skribata en la pasinta somero. Książka była pisana ubiegłym latem (pisana, a nie napisana). La ponto estis konstruata dum unu jaro. Most był budowany przez rok.

Czas teraźniejszy niedokonany
Konstrukcja estas –ata. Czas wyraża czynnośd trwającą lub powtarzaną w danej chwili, niezakooczoną.
La libro estas legata de Tomaso. Książka jest czytana przez Tomasza (jeszcze nie jest przeczytana). La ponto estas konstruata rapide. Most jest szybko budowany.

Czas przyszły niedokonany
Konstrukcja estos –ata. Czas wyraża czynnośd trwającą lub powtarzaną w przyszłości, niezakooczoną.
La libro estos legata de Tomaso. Książka będzie czytana przez Tomasza. La ponto estos konstruata de la firmao PontExIm. Most będzie budowany przez firmę PontExIm.

Czas przeszły dokonany
Konstrukcja estis –ita. Czas wyraża czynnośd zakooczoną w przeszłości.

100

WIMMER - ESPERANTO EN DEK LECIONOJ

La libro estis legita de Kristoforo. Książka była przeczytana przez Krzysztofa. La ponto estis konstruita antaŭ tri jaroj. Most został zbudowany przed trzema laty.

Czas teraźniejszy dokonany
Konstrukcja estas –ita. Czas wyraża czynnośd dokonaną współcześnie, zakooczoną.
La libro estas jam legita. Książka jest już przeczytana. La ponto estas jam konstruita kaj oni povas uzi ĝin. Most jest już skonstruowany i można go używad.

Czas przyszły dokonany
Konstrukcja estos –ita. Czas wyraża czynnośd, która zostanie całkowcie zakooczona w przyszłości.
La libro estos legita sabate. Książka zostanie przeczytana w sobotę. La ponto estos konstruita venontjare. Most zostanie zbudowany w przyszłym roku.

Czas przeszły wyrażający czynność przyszłą
Konstrukcja estis –ota. Czas wyraża w przeszłości czynnośd, która ma byd wykonywana w przyszłości w stosunku do tego momentu.
La libro estis legota dum unu semajno. Książka miała byd przeczytana w ciągu tygodnia. La ponto estis konstruota de la firmao PontExIm. Most miał byd budowana przez firmę PontExIm.

Czas teraźniejszy wyrażający czynność przyszłą
Konstrukcja estas –ota. Czas wyraża w teraźniejszości czynnośd, która ma byd wykonywana w przyszłości w stosunku do tego momentu.
La libro estas legota dum unu semajno. Książka ma byd przeczytana w ciągu tygodnia. La ponto estas konstruota de la firmao PontExIm. Most ma byd zbudowany przez firmę PontExIm.

Czas przyszły wyrażający czynność przyszłą
Konstrukcja estos –ota. Czas wyraża w przyszłości czynnośd, która będzie miała byd wykonywana w przyszłości w stosunku do tego momentu.
La libro estos legota dum unu monato. Książka będzie miała byd przeczytana w ciągu miesiąca. La ponto estos konstruota de la firmao PontExIm. Most będzie miał byd zbudowany przez firmę PontExIm.

Użycie małych i wielkich liter
Wielkie litery stosujemy w następujących sytuacjach:
Imiona własne ludzi, zwierząt, przydomki, pseudonimy. Petro - Piotr. Azor. Doktoro Esperanto. Nazwy dynastii. Piastoj. Habsburgoj. Burbonoj. Nazwy świąt i okresów świątecznych. Kristnasko - Boże Narodzenie. Pasko - Wielkanoc. Internacia InfanTago - Międzynarodowy Dzieo Dziecka. Nazwy paostw, miast, regionów, dzielnic, ulic. Pollando - Polska. Varsovio - Warszawa. Silezio - Śląsk. Dzika-strato - Ulica Dzika. Łazienki-parko - Park Łazienki.

101

WIMMER - ESPERANTO EN DEK LECIONOJ

Nazwy geograficzne. Balta Maro - Bałtyk. Alpoj - Alpy. Vistulo - Wisła. Nazwy wydarzeo historycznych. Franca Revolucio - Rewolucja Francuska. Dua Mondmilito - Druga Wojna Światowa. Nazwy gwiazd, planet i konstelacji. Marso - Mars. Lakta Vojo - Droga Mleczna. Nazwy własne firm, instytucji, organizacji. Ministerio pri Kulturo - Ministerstwo Kultury. Tytuły czasopism. Pola Esperantisto. Nazwy odznaczeo. Ora Merit-Kruco - Złoty Krzyż Zasługi. Skrótowce. UEA = Universala Esperanto-Asocio.

Małą literą piszemy:
Nazwy mieszkaoców paostw, miast, regionów, członków narodów i ras. amerikano - Amerykanin. polo Polak. varsoviano - Warszawianin. Nazwy dni tygodnia, miesięcy i okresów kalendarzowych. lundo - poniedziałek. julio - lipiec. karnavalo karnawał. Nazwy kierunków i doktryn. marksismo - marksizm. Nazwy członków i zwolenników. demokrato - demokrata. katoliko - katolik. Nazwy urzędów, instytucji i władz w znaczeniu pospolitym. Tytuły, stopnie i godności. majoro - major. princo - książę. profesoro - profesor. Położenie geograficzne i strony świata. norda poluso - biegun północny. oriento - wschód. Jednostki monetarne. dolaro - dolar. zloto - złoty. eŭro - euro.

Słowotwórstwo
Przedrostek ĉefPrzedrostek eef- wyraża wagę, znaczenie, rangę.
episkopo – biskup; eefepiskopo – arcybiskup redaktoro - redaktor; eefredaktoro - redaktor naczelny urbo - miasto - eefurbo – stolica direktoro - dyrektor; eefdirektoro – dyrektor naczelny ministro - minister; eefministro – premier strato – ulica; eefstrato – główna ulica

Przedrostek występuje także jako samodzielny wyraz.
eefo – szef, naczelnik, przełożony eefa – główny, naczelny, zwierzchni eefe – głównie, przede wszystkim

Przyrostek -estr
Przyrostek –estr oznacza osobę kierującą, przełożonego.
ŝipo – statek; ŝipestro – kapitan okrętu urbo – miasto; urbestro – burmistrz, prezydent miasta grupo – grupa; grupestro – kierownik grupy imperio – cesarstwo, imperium; imperiestro - cesarz

Przedrostek występuje też jako samodzielny wyraz.
estro – kierownik, przełożony

dyrektor naczelny eefe .marksizm Marso .ciocia fratino – siostra. kvaronumi .Marysia Sofio – Zofia.Piastowie princo . Mario – Maria.braciszek gaso .wujaszek frato – brat. przede wszystkim eefepiskopo .wschód paejo .tatuś Piastoj .zagazowywad grupestro .karnawał katoliko .cesarz imperio .stolica demokrato .braciszek Przyrostek -nj Przyrostek –nj wyraża pieszczotliwe zdrobnienie żeoskiego imienia lub tytułu.Droga Mleczna majoro .cesarstwo. przewodzid Przyrostek -ĉj Przyrostek –ej wyraża pieszczotliwe zdrobnienie męskiego imienia lub tytułu.Alpy Burbonoj .dwiartowad Lakta Vojo . Manjo lub Marinjo .kołnierz kvaronumi .północny onejo . panjo .major marksismo .redaktor sapo . Sonjo lub Sofinjo . zwierzchni eefdirektoro .ESPERANTO EN DEK LECIONOJ estri – kierowad.mydło sapumi .demokrata direktoro . -op i –obl omówiliśmy przy okazji opisywania liczebników. gdzie nie pasują inne przyrostki. kolumo – kołnierz folio – kartka.dyrektor episkopo . aerumi – wietrzyd ŝtono – kamieo.Śląsk sukerumi .redaktor naczelny eefurbo . franjo . onejo . patro – ojciec. gasumi – zagazowywad kvarono – dwiartka.102 WIMMER .gaz gasumi . ŝtonumi – kamienowad gaso – gaz.kartkowad fraejo .Burboni eefa .Habsburgowie imperiestro . fraejo .głównie. przewodzid foliumi .wujaszek oriento . Kilka przykładów: kolo – szyja. naczelny.biskup estri .kierowad. imperium karnavalo .kierownik grupy Habsburgoj .główny. paejo – tatuś Johano – Janek.Mars norda .mydlid Silezio . onjo .Zosia patrino – matka. foliumi – kartkowad sukero – cukier. Słowniczek przylekcyjny aerumi .słodzid .dwiartowad Uwaga: przyrostki –on.książę redaktoro . sukerumi – słodzid sapo – mydło.mamusia onklino – ciotka.wietrzyd Alpoj . sapumi – mydlid aero – powietrze.premier eefredaktoro .katolik kolumo .siostrzyczka Przyrostek -um Przyrostek –um jest przyrostkiem uniwersalnym stosowanym tam. Johanejo lub Jonejo – Jasiu onklo – wujek.arcybiskup eefministro .

Wisła .103 WIMMER .kapitan statku ŝtonumi .kamienowad Tomaso .ESPERANTO EN DEK LECIONOJ ŝipestro .Tomasz urbestro – burmistrz Vistulo .

La amikoj de Sokrato indignis. przyjaciela Ludwika Zamenhofa. ke li ne povis dormi kelkajn noktojn. Tito Tito. rememori – przypominad sobie. sed li diris: „Kial vi tiel koleras? Ke li ne estas tiel afabla.niepokój . miaj amikoj. indigni – oburzad się. macedona – macedooski. mówca." rakonti – opowiadad.104 WIMMER . Tiam li resendis la monon kun la vortoj: „Hi ne valoras la maltrankvilon. resaluti – odwzajemnid pozdrowienia. afabla – uprzejmy Polikrato Polikrato. renkonti – spotykad. kiun li renkontis sur la strato. atena – ateoski. wybitnego polskiego esperantystę. koleri – gniewad się. resendi – odesład." maltrankviliĝi – martwid się. ke multaj atenaj oratoroj kalumnias lin en siaj paroladoj. Teksty zostały opatrzone listami trudniejszych wyrazów. kiel mi?" Sokrato – Sokrates. mi perdis la tagon. ho ve – kurza twarz! kurde! biada! (wykrzyknik) Filipo Macedona Kiam oni rakontis al Filipo Macedona. oratoro – orator. kalumnii – szkalowad. donacis al la greka poeto Anakreono grandan sumon da mono. kiun ĝi kaŭzas al mi. peni – starad się. rememorante foje vespere. La poeto akceptis kaj tiel maltrankviliĝis pro la oro." roma – rzymski. opublikowanej w 1907 roku przez polskiego lekarza-okulistę Kazimierza Beina (1872-1959). la tirano de Samoso. li diris: "Mi penos pruvi per mia vivo kaj miaj agoj. tłumacza. imperiestro – cesarz. diris: "Ho ve. mensogemulo – kłamca Sokrato Sokrato salutis junan riean homon. usiłowad. ke ili estas mensogemuloj. La rieulo ne resalutis. ke dum la tuta tago li faris nenion bonan. piszącego pod pseudonimem Kabe. foje – kiedyś.ESPERANTO EN DEK LECIONOJ Dodatek: Czytanki W tej części prezentujemy wybór krótkich tekstów pochodzących z książki Unua Legolibro. valori – byd maltrankvilo . la roma imperiestro. pewnego razu. oro – złoto.

kion li atendas de la venkinto. kiaj estis la pekoj de via patro. kiun el la du ŝi preferas. eliri . insulto – obelga." La respektinda bardo respondis: "Se la sorto punis min per blindeco pro miaj pekoj. kazad. ordoni .odcinad. fortondi . donacu al mi la liberecon. mi ne faros elspezojn por mia barbo pli frue. odsyład.pszenica. venkis grekojn kaj kaptis ilian reĝon.namiot. forsendi – odprawiad. via blindeco estas puno de l'sorto pro viaj pekoj." La turka militestro donacis al li la liberecon. pupo – lalka. orelo – ucho Milton Karlo la II-a kaj lia frato Jakobo venis al Milton por riproei lin. kiu estis punita per morto!" riproei – ganid. donaci . favora por la tritiko. puni . semi . kalifo . kaj oni iutage volis fortondi lian longan barbon. estis en malliberejo. kiu havos la kapon. militestro dowódca. la kanceliero de Anglujo." ŝparema – oszczędny.oczekiwad.broda.siad.polecad. bueisto ." naiveco – naiwnośd. "Se la varmaj pluvoj daŭros — diris unu — eio eliros el la tero. mi petas vin. respektinda . la veziro de l' kalifo Mustafa. zasiewad.więzienie.wolnośd . iutage . veziro . chłop. tendo . Ŝi ne volis respondi.kanclerz." — „Kion vi babilas — diras la alia — mi havas du edzinojn en la tombejo. se vi faras ĝin kiel bueisto.kalif. Li ordonis konduki la kaptiton en sian tendon kaj demandis. barbisto (= frizisto) . peko . li forsendis la barbiston dirante: "La reĝo kaj mi procesas pri mia kapo.wieśniak. tion al mia pupo.wezyr. kaptito . kanceliero . strzyc.Grek. kapti . superŝutis lin per insultoj kaj finis per la la vortoj: "Fripono. ke ili revenos al mi." kamparano .podarowad.karad.chwytad. vendu min.któregoś dnia. greko . se vi faras ĝin kiel komercisto. fripono . libereco .łotr. atendi .wychodzid. ol mi scios. komercisto aŭ buĉisto Malek. bardo wieszcz. strofowad.105 WIMMER . barbo .grzech Varma pluvo Du kamparanoj parolis pri la bela vetero. tombejo . mi timas.ESPERANTO EN DEK LECIONOJ Naiveco Knabino sesjara havis katon kaj pupon. elspezo . malliberejo . antaŭ nelonge semita de ili. superŝuti – obsypywad.zabijad. fine ŝi diris al li en la orelon "Mi preferas mian katon. tritiko . La reĝo respondis: "Se vi faras la militon kiel reĝo.fryzjer. mortigi . komercisto – handlarz.czcigodny.cmentarz Ŝparema kanceliero Kiam Morus. ordonu mortigi min. bard. lu demandis ŝin.wydatek Reĝo.schwytany. sed ne diru.rzeźnik.

byd przyzwyczajonym La grafo de Grance Kiam la grafo de Grance estis vundita per kuglo en la genuo. antaŭ kiam vi parolos. senhaŭtigi . kiuj okazos neniam. maltrankviliĝi . 3. dręczyd. wieśniaczka.głód." grafo . pocisk. kuglo . konsilo . soifo kaj malvarmo.graf. suferi . kalkulu ĝis cent.ołów.niepokoid się. ekkrii . .narzucad.strona. oglądad. perdi .węgorz. kalkulu ĝis dek. traneo .tracid." pastro – ksiądz. 5. fiero . angilo .106 WIMMER . eu vi ne komprenas.odraczad. Foje maljunulo venis en la maliiberejon kaj volis vidi la junan homon. Ne elspezu monon pli frue.patrzed. vundi . 6. genuo . 7.rada. malutili .duma.odzierad ze skóry. odwlekad.pragnienie. wykonywad. malsato .chłopka. por trovi la plumbon. Ne maltrankviliĝu pri la malbonoj.posiadad. kruela okrutny.ranid. 9. prokrasti . se vi estas tre kolera. 4. plenumi . Neniam bedaŭru. ol ĝin vi posedas. posedi . Prokrastu neniam ĝis morgaŭ.ESPERANTO EN DEK LECIONOJ Al kio oni povas kutimi Pastro vidis kamparaninon.kolano. rigardi . la grafo demandis. Aeetu neniam tion. mi faras tion jam de dudek jaroj.męczyd.wydawad. Evitu la fieron.cięcie. "Ni sereas la kuglon" — diris ili. poŝo .złościd się.kieszeo Dek konsiloj de Jefferson por la praktika vivo 1. kamparanino . "Kial vi ne diris tion pli frue — ekkriis la grafo — mi havas ĝin en la poŝo.wypełniad. plumbo .kula. koleri . Kiam vi koleras. senhaŭtigantan angilojn. la ĥirurgiistoj faris traneojn. flanko . elspezi . 2. soifo . kaj nun ili sendube tute kutimis al eio. Fine perdante la paciencon. kion vi ne bezonas. ol la malsato. Rigardu la aferojn eiam de ilia bona flanko. gniewad się Kiu li estis? Juna homo estis iam en malliberejo. "Kiel vi povas esti tiel kruela — diris li al ŝi —. chluba. kial ili tiel turmentas lin. kutimi . 8.cierpied. trudi . kiun vi mem povas plenumi. kion vi povas fari hodiaŭ. Ne trudu al alia persono laboron. faru volonte. ke la malfelieaj bestoj suferas?" — "Ah — respondis ŝi —.szkodzid.zakrzyknąd. pacienco cierpliwośd. duchowny. turmenti . 10. Kion vi faras. kaj malpermesite estis al iu ajn viziti lin ekster liaj parencoj. ĝi malutilos vin pli multe. ke tro malmulte vi manĝis.

107 WIMMER . — Sinjoro — respondis kamparano — ni havas du seruristojn. wykonywad.zabraniad. — Kiel mi plenumos mian devon de l'justeco? — demandis la juĝisto. princo .obcy Seruristo anstataŭ forĝisto Forĝisto de vilaĝo mortigis homon kaj estis kondamnita al pendigo. nepre . — Tio estas mia filino — respondis ridetante la lordo. malgrasan kaj blindan. — Eu vi ne povas diri al mi — demandis la junulo —. mi ne demandis pri ŝi. divenisto .ESPERANTO EN DEK LECIONOJ — Eu vi estas parenco de la malliberulo? — demandis la gardisto. dozorca. .przesądny. foje . ear la vilaĝo nepre bezonas lin. nek fratinojn. mia princo.pewnego razu.kowal. Du sinjorinoj eniris la kontraŭan loĝion.strażnik. mi demandis pri la terura monstro. kiu ĵus eniris? — Jes — respondis la lordo North kun gaja mieno —. pendigu la alian. kiu estas kun ŝi. parencoj . malliberejo .ślepy. prorok Eraro kaj korekto Juna homo sidis en loĝio kun la lordo North. La princo demandis diveniston. zakazywad. gardisto .mysz. kaj komencis interparoladon. — Mi petas vian pardonon — balbutis la ruĝiĝinta junulo —. blinda . kaj por tiel malgranda vilaĝo unu sufieas. mi diros tion al vi: mi havas nek fratojn. — oni ne enlasas fremdulojn.skazywad.koniecznie. sed la patro de la junulo estas filo de mia patro. seruristo .wróżbita.książę. kondamni .więzienie. juĝisto . kiu estas la malbela maljuna virino. mi povas diri al vi. malpermesi .krewni.powieszenie. plenumi wypełniad. fremdulo . justeco . tio estas mia edzino. — Kiu do vi estas? — Aŭskultu. niewidomy.sędzia Tri musoj Superstiea princo vidis foje en sonĝo tri musojn grasan.sprawiedliwośd. La kamparanoj petegis la juĝiston pardoni la forĝiston. la malgrasa estas via popolo. kiu jene klarigis la sonĝon: "La grasa muso estas via ministro. — Jes — respondis la maljuna homo. superstiea .ślusarz. forĝisto . kiun li ne konis. enlasi wpuszczad. sonĝo .sen. pendigo . kaj la blinda estas via portreto." muso .

108

WIMMER - ESPERANTO EN DEK LECIONOJ eraro - błąd; korekto – poprawka; loĝio - loża; eniri - wchodzid; ĵus - właśnie, dopiero co; gaja - wesoły; mieno - mina, wyraz twarzy; balbuti - bełkotad; ruĝiĝi - rumienid się; terura - straszny; monstro - monstruum, potwór

Riĉuloj kaj scienculoj
Riea vantulo demandis scienculon: — Kial oni ofte vidas literaturistojn kaj scienculojn en la domoj de l'rieuloj, sed malofte rieulojn en la hejmoj de l'scienculoj? — Ear la saĝaj homoj — respondis li — konas la valoron de la rieeco kaj la rieaj ofte ne komprenas la valoron de l'saĝeco.
rieulo – bogacz; scienculo - uczony; vantulo – próżniak, chełpliwiec; literaturisto – literat; malofte - rzadko; saĝa – mądry

Ne grave
Dum edziĝa festeno mallerta lakeo elverŝis plenan supujon sur la veston de sinjorino, kiu tre eagreniĝis kaj preskaŭ svenis. "Ne grave — diris afable la lakeo, — restis ankoraŭ multe da supo en la kuirejo."
grave - ważne; edziĝa - weselny; festeno - uczta, przyjęcie; mallerta - niezręczny, nieudolny; lakeo - lokaj; elverŝi - wylewad; supujo - naczynie z zupą; vesto - ubranie; eagreniĝi - zmartwid się; sveni - zasłabnąd, zemdled; afable uprzejmie; kuirejo - kuchnia

Kurba vojo
Usonano rakontis, ke en la orientaj ŝtatoj de Usono la rapida vagonaro, en kiu li veturis, venis foje en lokon, kie la relvojo estis ekstreme kurba. Estis malluma nokto, la vagonaro rapidis kiel sago, kiam subite la maŝinisto rimarkis du grandajn lumojn antaŭ la lokomotivo. Li senprokraste haltigis la vagonaron por eviti katastrofon. La du lumoj antaŭ li restis sur la sama loko. Li malsupreniris de la lokomotivo por esplori la aferon, sed imagu la surprizon: proksimiĝinte li ekvidis la du malantaŭajn lanternojn de la lasta vagono de sia vagonaro. Tiel kurba estis tie la vojo.
kurba - kręty, krzywy; rakonti - opowiadad; ŝtato - stan; Usono – Stany Zjednoczone; vagonaro - pociąg; relvojo - tor; malluma - ciemny, bez światła; sago - strzała; subite - nagle; senprokraste- bezzwłocznie; eviti - unikad; malsupreniri schodzid; esplori - badad; surprizo - niespodzianka, zaskoczenie; proksimiĝi - bliżad się; lanterno - latarnia

Mi ne scias
Duval, la fama bibliotekisto de Francisko la I-a; respondis ofte la demandojn pri diversaj sciencaj problemoj per la vortoj: "Mi ne scias tion." — "Sed — diris al li foje malsaĝulo —, la reĝo pagas al vi, por ke vi sciu tion." — "Li pagas por tio, kion mi scias — respondis modeste la scienculo —; se li volus pagi al mi por tio, kion mi ne scias, ne sufieus eiuj trezoroj de lia regno."

109

WIMMER - ESPERANTO EN DEK LECIONOJ fama - sławny; bibliotekisto – bibliotekarz; diversa - różny, rozmaity; foje - kiedyś, pewnego razu; malsaĝulo - głupiec, tuman; pagi - płacid; modeste - skromnie; sufiei - starczad, wystarczad; trezoro - skarb; regno - królestwo

Perdita kaj retrovita
Dum festena tagmanĝo malaperis arĝenta kulero. Eiuj gastoj volis montri siajn poŝojn, sed la mastro, sprita ruzulo, diris: „Sinjoroj, ne montru la poŝojn, mi konas certan rimedon por trovi la ŝtelinton; metu viajn kapojn sub la tablon, mi petas vin." Kiam oni faris tion, li laŭte diris: "Eu eiu havas la kapon sub la tablo?" — "Jes" — estis la unuvoea respondo. "Ankaŭ tiu, kiu ŝtelis la kuleron?" — demandis rapide la mastro. „Jes" - senpripense respondis la ŝtelinto.
perdi - tracid, gubid; retrovi - odnajdywad, odzyskiwad; festena - świąteczny; malaperi - znikad; arĝenta - srebrny; kulero łyżka; poŝo - kieszeo; mastro - gospodarz; sprita - dowcipny; ruzulo - spryciarz, cwaniak; rimedo - sposób, środek; ŝtelinto - złodziej (ten, który ukradł); unuvoea - jednogłośny; respondo - odpowiedź; ŝteli - kraśd; senpripense – bezmyślnie, bez zastanowienia

Lordo kaj bovido
Lordo Abington promenis foje tra vilaĝo proksime de Oksfordo kaj renkontis knabon, kiu trenis post si bovidon. Kiam lia lorda moŝto proksimiĝis, la knabo haltis kaj rigardis lin kun malfermita buŝo. La lorda demandis la knabon: "Eu vi konas min?" — „Jes" — respondis la knabo. "Kiel oni nomas min?" — "Lordo Abington" — estis la respondo. "Kial do vi ne demetas la eapelon?" — "Mi volonte faros tion — respondis la vilaĝano - se vi dume tenos la bovidon."
bovido - cielę; promeni - spacerowad; proksime - blisko, koło, w pobliżu; renkonti - spotykad, napotykad; treni - ciągnąd, wlec; moŝto - mośd; halti - stawad, zatrzymywad się; buŝo - usta; nomi - zwad, nazywad; demeti - zdejmowad

Admiralo Hawke
Kiam la fama angla admiralo Hawke estis ankoraŭ knabo kaj la patro unuafoje prenis lin sur ŝipon, li admonis lin bone konduti kaj aldonis: "Tiam mi esperas vidi vin kapitano." — „Kapitano? — ekkriis la knabo —, kara patro, se mi ne esperus fariĝi admiralo, mi ne konsentus esti maristo."
unuafoje - po raz pierwszy; ŝipo - statek, okręt; admoni - strofowad, upominad; konduti - sprawowad się, zachowywad się; aldoni - dodawad; ekkrii – zakrzyknąd, wykrzyknąd; fariĝi - stawad się, zostad; konsenti - godzid się, zgadzad się; maristo - marynarz

Reĝo kaj muzika instruisto
La violonisto Salomons, kiu donis lecionojn al la angla reĝo Georgo III-a, diris foje al sia eminenta lernanto: "La violonistojn oni dividas en tri klasojn: al la unua apartenas tiuj, kiuj tute ne scias ludi; al la dua tiuj, kiuj ludas tre malbone; al la tria fine tiuj, kiuj bone ludas. Via Reĝa Moŝto jam atingis la duan.

110

WIMMER - ESPERANTO EN DEK LECIONOJ reĝo - król; violonisto - skrzypek; eminenta - znamienity, znakomity; aparteni - należed; ludi - grad; via reĝa moŝto wasza królewska mośd; atingi - osiągad, uzyskiwad

Leono kaj leporo
Leono favoris leporon per sia amikeco. Foje la leporo demandis sian amikon: - Oni diras, ke mizera krianta koko facile fortimigas vin, leonojn; eu tio estas vera? - Jes — respondis la leono —; estas konata fakto, ke ni grandaj bestoj havas niajn malgrandajn malfortaĵojn; ekzemple la gruntado de porko kaŭzas al la elefantoj tremon kaj abomenon. - Efektive — interrompis la leporo. — Nun mi komprenas kial ni leporoj tiel timas la hundojn.
leono - lew; leporo - zając; favori - sprzyjad, faworyzowad; mizera - lichy, żałosny; koko - kura; fortimigi - płoszyd, odstraszad; malfortaĵo - słabośd, słabostka; gruntado - chrząkanie; porko - świnia; tremo - drżenie; abomeno - wstręt, odraza; interrompi - przerywad

Granda kapo de brasiko
Du metiaj knaboj, Petro kaj Benedikto, paŝis foje preter legoma ĝardeno. - Rigardu — diris Petro —, kiel grandaj brasikaj kapoj! - Tute ne grandaj — respondis Benedikto, granda fanfaronemulo. — Dum mia migrado mi vidis foje brasikan kapon, kiu estis kvarfoje pli granda, ol la paroĥa domo. Petro, kiu estis kupristo, diris: — Granda estis via brasika kapo. Sed mi foje faris kaldronon, kiu estis tiel granda, kiel la preĝejo. - Pro Dio — ekkriis Benedikto —, por kio oni bezonis tiel grandan kaldronon? - Kredeble — respondis Petro — por kuiri en ĝi vian brasikan kapon.
kapo - głowa; brasiko - kapusta; metia - rzemieślniczy; preter - obok, wzdłuż; legoma - warzywny; fanfaronemulo chełpliwiec, fanfaroniarz; migrado - wędrówka; kvarfoje - czterokrotnie; paroĥa - parafialny; kupristo - rzemieślnik od miedzi; kaldrono - kocioł; preĝejo - kościół; bezoni - potrzebowad; kredeble - chyba, prawdopodobnie; kuiri - gotowad

Varma vesto
Malriea franco, vestita nur per malpeza somera surtuto, promenis en bela vintra tago sur la stratoj de Parizo. La reĝo, renkontante lin, miris pro lia somera vesto kaj demandis: - Kial vi promenas en tiel malpeza vesto? - Via Reĝa Moŝto — respondis la franco — imitu min, kaj vi neniam sentos malvarmon. - Kion vi faras? — demandis la reĝo. - Mi surmetas eiujn miajn vestojn — estis la respondo.

zegarek kieszonkowy.dziwid się. zawieszad Vulpo Kuracisto havis tiel malsovaĝan vulpon.dowcip.wielebny. atingis la aĝon de naŭdek ok jaroj. senpekigi . ofendi .Mi? — diris la ofendita pastro. malriea .ubrany. konfeso . mied śmiałośd.osiągad. mi deziras daŭrigi maljuniĝon.imitowad.odmładzad. duchowny. zegarek.czud.sumienie. naśladowad. ŝteli .surdut. eu vi akceptos ĝin? . horloĝo . ankoraŭ unu peko ŝarĝas mian konsciencon: mi ŝtelis poŝhorloĝon. wyznanie. natarczywie. . ubogi. sankta . suspekti podejrzewad. sed revenis eiuvespere. hoko . . ordinare .111 WIMMER . Hi ee iris arbaron.odejście. sed li ne volas ĝin akcepti: mi petegas vin. kuraĝi . petega . peko .pragnąd. petegi . respektinda . moŝto .kontynuowad. rimarkinda . imiti . okazo .Eu eion vi konfesis? — diris respektinda pastro al pekulo dum la konfesado.ESPERANTO EN DEK LECIONOJ vesto .wkładad.grzech.obrażad.okazja. prenu ĝin. eirkaŭita de la tuta familio. konscienco .hak. la pastro rimarkis. vestita . przypadek. potężny. plu . pastro . czcigodny.mośd.En tia okazo — diris la sankta. eesi . .przestawad.grzesznik. konserviĝi . foriro .oddawad.błagalny.otaczad. surmeti . surtuto .możny. . poczucie humoru. pendigi – wieszad.Ne.błagad.zwykle. ubranie.znamienny. doktoro.Eesu ofendi min.Mi jam provis redoni.nakazywad.zachowad się. pekulo . miri . chłód. brzmienie. ke li lasis ĝin libera la tutan tagon.zegar. zaczep. malvarmo zimno. polecad. daŭrigi . ponownie.ksiądz. rejunigi .odzież. ke lia propra poŝhorloĝo estis ŝtelita de la hoko. mi ne deziras esti ree juna. — Vi kuraĝas ofendi min kaj mian sanktan profesion? Redonu senprokraste la horloĝon al tiu. senti . ŝarĝi . Foje ĝi rimarkis." — "Sinjorino. spriteco . promeni spacerowad.odważad się. ŝia rimarkinda spriteco kaj neordinara inteligenteco konserviĝis ĝis ŝia morto. godny uwagi. akcepti .przyjmowad. malpeza . ke la .ciążyd. nakładad Sinjorino Rothschild Maljuna sinjorino Rothschild.święty.nadal. de kiu vi ŝtelis. deziri . płaszcz. Dum sia lasta malsano. insiste . niepospolity. atingi . kion mi povas fari? Mi ja ne povas rejunigi vin. ear ĝi atakis neniun.znowu. . ordoni . przetrwad. tono ton. — mi povas senpekigi vin. maljuniĝo starzenie się Konfeso ." potenca . ree .usilnie. provu fari ion por mi. sur kiu li ordinare pendigis ĝin. dłużej." — "Ne. redoni . zazwyczaj.niezwykły. nur nokte oni ligis ĝin al eeno.spowiedź. — diris la pastro — vi devis ripeti vian peton. neordinara . senprokraste bezzwłocznie.rozgrzeszad.Mi faris tion — respondis la ŝtelisto —. sed li ne volas akcepti.lekki. la patrino de la potenca kapitalisto. reĝo .kraśd.biedny.król. poŝhorloĝo . sed mi insiste ordonas al vi ne ŝteli plu. Baldaŭ post la foriro de la konfesinto. nenion suspektanta pastro. ŝi diris al la kuracisto per petega tono: "Kara doktoro. obciążad. eirkaŭi . odczuwad.

trwad.bęben.lekarz.wpadad.każdego wieczora.kraśd. vulpo .chory. kapti .grzeczny. kuracisto .wypuszczad.kazad. ujawniad.dawad do zrozumienia.odkrywad.znak.wybijad. najbara .otwierad. eirkaŭkolo . tagiĝo . odważny. kruro . saĝeco . noga. eirkaŭita de la tuta kortego. kaptilo . przywódca.zbytnio się zbliżyd. suspekto . — mi ne scias. rozbijad. kies hundo rompis al si kruron. zostawiad. promenis foje en kamparo. flegito – podopieczny. reveni . suspekti .mądry. gvidanto . ke li ellasis lin kaj skribis al lia generalo por laŭdi lian bravan konduton. Li ekvidis derviŝon. eeno . admiri podziwiad. malfermi .112 WIMMER . la knabo tion faris.obroża. malkaŝi .mądrośd. kiu troproksimiĝis al la franca linio. oni donis al li tamburon kaj ordonis bati kelkajn marŝojn. malsovaĝa .podobad się.towarzysz. malsanulo .Kion vi faras tie? — demandis mirigite la monarĥo.świt.spryt. ligi .las.sąsiedni. lasi . eiuvespere . estis kaptita kaj alkondukita al la franca generalo. konduto zachowanie La egaleco Juna princo. ordoni . kiu ankaŭ havis rompitan kruron kaj pene sekvis sur tri piedoj sian gvidanton. ellasi . brava .łamad.wczołgad się.puszczad. tamburo . por esti kompleza al la amiko. Post iom da tempo io gratis la pordon de l'eambro.wyleczyd.powracad. kio ĝi estas. pacjent Malgranda tamburisto En milito kontraŭ Francujo dekkvinjara angla tamburisto. signo .sidło Saĝa hundo La ĥirurgiisto Morand en Parizo havis amikon.lis. li respondis: „Angla tamburisto. plaei .ciężko. Morand. .podążad.chwytad. saĝa .kura. daŭri . koko .podejrzewad. vasta .ddrapad.dzielny. tamburisto . arbaro . eniris la resanigita hundo kun alia.oswojony. ruzo . przyzwrócid do zdrowia. polecad. returna odwrotowy.łaocuch. sed antaŭ la tagiĝo ĝi revenis kaj enrampis en la eirkaŭkolon. chytrośd.ESPERANTO EN DEK LECIONOJ eirkaŭkolo estas tro vasta. pojmad.łapa. pene .szeroki. rompi . uprzejmy. eliĝi wydostad się. kiu li estas. enrampi .doprowadzad. "Returnan marŝon? — demandis la juna anglo.wiązad. kompleza . resanigi . kamarado .każdego dnia. ŝteli . komprenigi .podejrzenie." La respondo tiel plaeis al la franca oficiro.przewodnik. ke ĝi petas lin resanigi ankaŭ la kamaradon. laŭdi . Kiam li malfermis." Ear tion oni ne kredis. fali . obszerny. eliĝis el ĝi kaj iris en najbaran domon ŝteli kokon. Tamen la suspekto de la generalo daŭris ankoraŭ kaj li ordonis al la tamburisto bati la returnan marŝon. kiu atente esploris homan kranion. Kiam tiu demandis lin. kredi wierzyd. Morand volonte akceptis la malsanulon kaj admiris la saĝecon de sia antaŭa flegito. alkonduki . prenis la hundon en sian domon kaj resanigis ĝin. skrobad. sekvi . Hia ruzo estis malkaŝita nur kiam ĝi falis en kaptilon de la najbaro. . bati .chwalid. grati . troproksimiĝi . eiutage . Eiutage oni vidis ĝin ligitan al la eeno kaj suspektis nenion. kie laboris Morand. pochwalad.dobosz. La resanigita hundo komprenigis per signoj al la kuracisto.

li estis feliea. diris: "Jen estas malgranda homo.dostrzec. kiu ludis en la eambro.zapłakad. zazwyczaj.przyjmowad. puto studnia. donaci . plena .owoc. sakwa. trud. teni .towarzyszyd. perlo . ĝoje .należed. ujrzed.trzymad.cieszyd się. ordinare . sed mi ne sukcesas. fali . eu la kapo apartenis al reĝo aŭ al almozulo. la tria neniigis la egalpezon. peno . kiu vidis ankoraŭ ne multon. akceptowad.czaszka.wysiłek.gubid. zaglądad. internen ." malsata . dolea słodki.równowaga Lupo kaj juna ŝafido Du ŝafidoj estis sur sendanĝera paŝtejo. . kamparo .przyciskad.Mi dezirus ekscii — respondis la derviŝo —. promeni . frukto .padad.pustynia.posiadanie. Fine Franklin elektis trian pli belan ol la du unuaj kaj donacis ĝin al la knabo. zaledwie. felieaszczęśliwy. akcepti . Juna nesperta ŝafido.równośd. palpi .żebrak Malsata arabo Arabo perdis la vojon en dezerto. vera regalo por mi!" Plena de ei tiu dolea espero. brusto . vidante antaŭ si korbon plenan de fruktoj. la hundoj dormis. peni . kiu ekpremis siajn du plenajn manojn al la brusto kaj penis teni la trian pomon sur la du aliaj. apenaŭ . zagrażad. minaci .znajdowad. sako . atente . maltrankvilo niepokój.daktyl. kaj la paŝtisto en la ombro de granda ulmo ludis fluton kun najbaraj paŝtistoj.unicestwid. La infano apenaŭ povis teni ĝin en la mano. nukso .badad. pełen.perła Unu pomon tro multe Juna homo demandis Franklinon. rigardis internen kaj ekkriis malĝoje: „Ho ve. obmacywad. elekti .dawad. kie la vojaĝantoj ordinare donas akvon al siaj kameloj. dezerto .do środka. la tria pomo falis teren kaj li laŭte ekploris.ze smutkiem. kamelo . kial la posedo de grandaj rieaĵoj estas eiam akompanata de seniluziiĝo kaj maltrankvilo. kiu estis ankaŭ ĝoje akceptita. tio estas. tio estas nur perloj. rieaĵo .uważnie.poczęstunek. kortego . Franklin. pola. zauważyd. Li palpis ĝin kaj diris: "Benata estu Dio.dwór. princo .pełny.worek. ekpremi . perdi .wybierad.otwierad. upadad. fatyga. kranio . rozkoszowad się. manĝi .utrata iluzji.wielbłąd. posedo . neniigi ." pomo .błogosławiony.starad się. podarowad.zwracad się.macad. Havante du pomojn. Franklin donis al la infano duan pomon.na ziemię. malĝoje . malfermi . ekparolis al ĝi.w zdumieniu.pierś. demandinto – pytający. regalo .ESPERANTO EN DEK LECIONOJ . ekvidi .orzech. teren .otaczad. który zapytał. aparteni . ekplori .grozid. mi pensas. daktiloj aŭ nuksoj.jabłko.radośnie. Franklin. Tie li rimarkis sur la sablo malgrandan ledan sakon. egaleco . rigardi . usiłowad.bogactwo. esplori .jeśd. trovi .głodny. Sed vanaj estis liaj penoj. prenis el ĝi unu pomon kaj donis ĝin al infano. akompani .książę.skórzany. egalpezo . leda . mirigite . korbo . rimarki .ledwie. Dum du tagoj li trovis nenion por manĝi kaj jam minacis lin la danĝero morti de l'malsato. almozulo . eirkaŭi .kosz. kiam fine li venis al puto.zobaczyd.patrzed. li malfermis la sakon. daremny. sin turnante al la demandinto. benata .wieś.próżny. ho ve – biada! kurcze!. kiu havas tro multe da rieaĵoj kaj tial ne povas ĝui ilin. ĝui .zwykle. tracid. Malsata lupo rimarkis tra fendoj de l' eirkaŭbarilo la staton de l' aro. seniluziiĝo .113 WIMMER . vana . turni sin .spacerowad. daktilo .

premi .kąt. kiuj estas tiel bone lumigataj vespere. nuksojn kaj prunelojn kaj grandajn abiajn arbarojn. prunelo . . sendanĝera . saliko .żyto. .trzcina. kiel oni kondukas la ŝafidojn sur la paŝtejon. poziomka.ser. propra – własny. paŝtejo . kiel oni faras la fromaĝon el la lakto de niaj belaj bovinoj. juĝi .Efektive vi ne manĝas do bestan viandon — diris la ŝafido —.. kune . ol sin paŝti sur verda herbejo kolorita de floroj por kvietigi la malsaton. herbejo . kvazaŭ en la nokto.pokazywad. mi montros al vi belajn domojn. virto – cnota.konopie.orzech. diris la lupo.krowa.ulica.Herbon delikatan kaj florantan —. la alia infano de l' urbo. zagajnik.jagnię.wilk. kiuj kreskas sur la bordoj de lagetoj .oświetlony. iris trans la eirkaŭbarilon. kiel oni ligas la garbojn kaj premas la vinberojn.wiązad.wierzyd.śliwka tarniny. kaj ni nin paŝtu kune. ulmo .flet. mato . kaj la filozofo tuj disŝiris ĝin kaj englutis. kano .wyciskad. ke nenio estas pli dolea.szpara. strato . lino .Kion vi sereas ei tie? . lupo . frago . kiu instruas sin kontentigi per malmulto. . La ŝafido. abia jodłowy. kiuj laŭdas la proprajn virtojn. — Vi scias. eirkaŭbarilo .diris ĝi al la lupo. ankoraŭ pli bonan: mi instruos vin legi! angulo . paŝtisto . plezuro . ne laŭ iliaj paroloj. paŝtejo .mięso.truskawka. sekalo . kvazaŭ . . kredi . ni vivu kiel fratoj. kampo . ogrodzenie.osądzad En angulo de kampo Du junaj knaboj sidis en angulo de kampo. engluti połykad. mi montros al vi arbetarojn. dirinte tion. garbo . efektive . sattrinki – zaspokoid pragnienie.Kiam vi venos al ni — diris la infano de l' urbo —. kaj iom da herbo sufieas al vi! Se tiel estas. Unu estis infano de l' kamparo.wierzba. vinbero . montri . lumigata . fluto . jam de tri tagoj ili estis amikoj. kvietigi . mallume .Mi montros al vi.razem. pisti . hordeo jęczmieo. sin kontentigi zadowalad się.. tritiko . zasługa. ligi .siad. kiam oni devas semi la tritikon.ciemno.kościół.ESPERANTO EN DEK LECIONOJ .snop.rozdzierad. herbo .staw .pastwisko. bovino .płot. kie estas mallume. sed mi instruos al vi ion alian. sin paŝti .jakby.trawa. viando .114 WIMMER . disŝiri .łąka.wiąz. korbo .miażdżyd. nukso . fendo .zaspokajad. kaj sattrinki en klara rivereto: mi trovas ei tie ambaŭ plezurojn. narożnik.Kaj kion vi instruos al mi? .niedoświadczony.cieo.winogrono. ke oni vidas eion. Kion oni povas plu postuli? Mi amas la filozofion.Bone estas scii eion ei — respondis la infano de l' urbo —. ombro . lageto . plecionka. Juĝu ilin laŭ iliaj agoj.pastwisko.wystarczad.pole. grandajn preĝejojn kaj niajn stratojn.len. Mi instruos al vi. arbetaro . sufiei .przyjemnośd.Kaj mi — diris la infano de l' kamparo —. Ne kredu al belaj vortoj de tiuj.gaj.paśd się. ŝafido .kosz.bezpieczny.rzeczywiście. Mi klarigos al vi. palacojn. kvazaŭ en klara tago! . kiel oni faras korbojn el la salikoj kaj matojn el la kanoj. kaj kiel oni plugas per niaj grandaj bovoj.pasterz. nesperta . fromaĝo . hordeon kaj sekalon. . kanabo .mata. semi . kiel oni pistas la linon kaj kanabon. laŭdi – chwalid. róg. preĝejo .pszenica. kie oni kolektas la fragojn.

ee sen vi mi atingos Damaskon.potomek. kaptebla uchwytny. derviŝo . Li iris al maljuna derviŝo por peti konsilon.chwytad. rigardis la malfelieulinon kaj. konsilo .próżny." eemizo . porada. trovi .derwisz. fariĝi stawad się. informowad. ridante kaj kantante." La princo kisis la maljunulon kaj foriris serei la talismanon.narzekad. . surmeti . oni devas meti sur sian korpon eemizon de feliea homo." . . potężny. plendi .całowad. reveni . Li vizitas la eefurbojn de la tero.pchad." .możny.rozpaczad."Mian eemizon? mi ĝin ne posedas. imperiestro . kun sulkiĝinta vizaĝo. sed ĝi estas ne kaptebla. sed vi mortigos tie neniun.królestwo."Jen la rimedo .znajdowad. jen estas tiu. . wysiłek.rada.respondis li -. tremante de teruro. kortuŝita per ŝia doloro.vana peno! Li volas kapti la felieon. Tiam li surmetas eemizojn de komercistoj.respondis la maljunulino -. dola La timo Kavaliro rajdis de Bejruto Damaskon."Tio estas ne ebla. "Senutile! . provi . vendu al mi vian eemizon. kisi . vana . kiun mi sereas.powracad.cesarz.zbliżad się. li provas eemizojn de korteganoj. Malesperinte li estis revenanta sian regnon. nakładad. . La saĝulo respondis." . Ŝi ploris kaj diris per tremanta voeo: "Kiu kondukos min Damaskon?" La juna homo haltis.komunikowad. .zamieniad.los."Ne. serei szukad. kortegano ." .respondis la plugisto."Bone . następca.dworzanin. sidigis ŝin post si sur la eevalo. skarżyd się. sed li ne estis feliea. de imperiestroj. mi ee estas preta rekompenci vian bonan koron.koszula. "Komuniku ĝin al mi" . sed diru kiom da personoj mi devas mortigi. diru kion vi deziras?" . sorto . malesperi . kiam foje li renkontis en kamparo malriean plugiston. komuniki . mi ne havas malbonajn intencojn kontraŭ vi. sed ke li konas rimedon por ĝin trovi. de reĝoj.diris la derviŝo -.ESPERANTO EN DEK LECIONOJ Ĉemizo Orienta monarĥo.sposób. powiadamiad. puŝi ." Li proksimiĝas al la kamparano: "Bonan tagon. Cetere."Vi plendas pri nenio. środek. posteulo . mi portos vin ĝis la urbo."Vi ne interŝanĝus vian sorton kun reĝo?" . fatyga.oracz. proksimiĝi .115 WIMMER ."Bone.próbowad. Ili forrajdis.trud. posteulo de la granda Harun-al-Raŝid. kiu puŝis sian ilon. daremny. "Mi ne eraras. eefurbo . popychad."Amiko . eu vi estas feliea?" -. ke la felieo estas malofta en tiu ei mondo.talizman. peno . de soldatoj." . interŝanĝi . talismano . estis riea kaj potenca kiel lia praavo.diris la princo." La kavaliro. rimedo .stolica. kompatinda. Dum la vojo la junulo demandis: "Kion vi faras. vi deziras nenion?" . kia estas via nomo.„Jes".li ne fariĝas pli feliea. volis deĵeti ŝin de l' eevalo. potenca . Sur la vojo li renkontis ee palmarbo maljunulinon en eifonoj.diris ŝi -. kies okuloj brilas de la febro?" .wkładad. kapti . mi estas Nigra Pesto. plugisto . de artistoj. regno ."Neniam.

ESPERANTO EN DEK LECIONOJ . sekvinta ."Vi min trovos vespere post la granda preĝejo kaj mortigos min. senutile . intenci .strach. kiu ŝtelis rublon. dbad. fripono!" -"La ceteraj? Ili eiuj mortis de l' timo.głaskad."Mi konsentas. szalbierz. suspekti . łagodny.gasid. okazywad. ekkrii . mór. ŝmiri .dotykad. li ekkrios per tuta sia voeo.smarowad. rajdi .zrucad. nur unu junulo havas ambaŭ manojn purajn. fulgo . malfelieulino . teruro .aldonis la kavaliro -.kołnierz Kamparano kaj leporo Malriea kamparano iris sur vasta kampo.grzbiet. aliri . przerażenie.zakrzyknąd. przystawad. servisto . perei ginąd.kura.respondis ŝi per kvieta tono -. nędznik Ĉarlatano Prave oni diras: "De ŝtelisto unu gesto estas ofte kulpatesto.podejrzewad."Ne pli multe ol sesdek.wzruszony.zaraza. febro . singarde karesinte la dorson de l' koko. plecy. wykonywad. kiel mi punos vin. preĝejo . obiecywad."Sed . brzmienie. eifono .kolejno." Kaj la koko ee ne intencis krii! "Ne diris la earlatano." .pomarszczony. Mi konsentas. kovris nigran kokon per kribrilo kaj ordonis eiujn vice aliri kaj. "Jen la ŝtelisto!" . en la tria sesdek.znajdowad.jechad wierzchem. kiu promesis trovi.służący."Eiuj." timo . gesto .płakad."Vi povas nenion riproei al mi . kortuŝita . ree lin kovri: tuj kiam la ŝtelisto tuŝos lin. puni .godny współczucia." . zorgi .słusznie. bezskutecznie. strzęp. plori .chwytad." . forrajdi . znowu.łach.zarzucad.drzewo palmowe.następujący." Atinginte la celon de sia vojaĝo. kovri . tuŝi . konduki prowadzid. tremanta . mazad. riproei . li estingis la lumon. estingi .oburzad się.sadza. kapti . ŝtelisto . indigni .pokazywad. en la dua pereis tridek.kościół. kvieta . odrzucad. la idoj elkreskos kaj donos ankaŭ eiu po dek du porkidoj. "Eu eiuj aliris?" .nosid. sulkiĝinta . vice .zgroza. plenumi wypełniad. karesi .podchodzid.eiuj havas unu manon fulgitan.przykrywad.ekkriis la earlatano kaj kaptis la blankmanulon ee la kolumo." . promeso .zatrzymywad się.mający czyste ręce.mi ion suspektas. oszust."Kaj eiuj karesis la kokon?" . singarde .. wyrzucad. wozid. pieścid.osiągad.złodziej.ton.okopcony.spokojny. ekĝojis kaj diris: "Jen mi fondos hejmon! Mi mortigos la leporon per vipo kaj vendos por duono da rublo. Kolektinte eiujn servistojn en la eambro. "Jen kiel vi plenumas vian promeson!" . prave .gorączka.116 WIMMER . napotykad. mi eiujn grasigos. kion mi promesis: en la unua tago mi mortigis dek kvin personojn. earlatano . pesto . tono . se vi ne plenumos la promeson?" . kolektos .odjechad (wierzchem).gest. ear la earlatano ŝmiris la nigran kokon per fulgo.na próżno. porti .ostroznie. donu la lumon kaj montru eiuj kune la manojn!" Rigardu . maljunulino . umierad. en la dua dudek.nieszczęsna (osoba). kolumo .intencja."Sed la ceteraj. ekvidis leporon.karad. trovi .łotr. koko . deĵeti . sito. intenco .. febra. la junulo zorgis pri siaj aferoj.obietnica. kavaliro . mi faris. fulgita . rekompenci zadośduczynid. dorso .dowód winy.przyrzekad. montri . promesi .rycerz.drżący.staruszka. ree ponownie. kompatinda . fripono . kulpatesto .zgadzad się.szarlatan. rekompensowad. zamiar."Sesdek? . atingi ." Estis iam earlatano. En la sekvinta tago dek kvin personoj mortis en Damasko. mi aeetos porkinon: ŝi donos a! mi dek du idojn. palmarbo . halti . renkonti . kribrilo durszlak."Eiuj. en la tria dudek kvin.zamierzad. .podróżny. Indigninte la vojaĝanto kuris al la preĝejo kaj trovis tie la maljunulinon.spotykad.troszczyd się. konsenti . blankmanulo . łapad. vojaĝanto ." .

prosię. forkuri . porkido . La domo kun la tuta rieaĵo. vi mem estis en mizero!" La kamparano ekkriis tiel laŭte.szeroki.krios mi -. ne turmentu la homojn per la laboro.rodzid. ustanawiad. ke la leporo ektimis kaj forkuris. laŭte .ESPERANTO EN DEK LECIONOJ monton da viando. oni vidas. gromko. zgubiony . la viandon mi vendos.zakładad. bicz. rozległy. katowad. bieda. fondi . ido .męczyd.ucieszyd się. mi sidos ee la fenestro kaj komandos: "Infanoj . plugi . vipo . dostatek. edziĝi .bogactwo. pierzchnąd. ektimi .tuczyd. naski .orad. monto . La edzino naskos al mi du filojn: Joejon kaj Bazilejon. viando . elkreski .bat.stracony.ożenid się.117 WIMMER . Neniam. grasigi . komenderowad.mięso.góra. potomek. ekĝoji .głośno. leporo . La infanoj plugos la kampon.nędza. mizero . kun la edzino kaj infanoj estis perdita. porkino .rozkazywad.świnia. perdita . Joejo kaj Bazilejo. przestraszyd się.wyrastad.zając.dziecko. komandi . turmenti . rieaĵo .czmychnąd. vendi sprzedawad. vasta . fondos hejmon kaj edziĝos.zlęknąd się.

..tak uważasz? eu? ...... estas egale . ke.. . Wyrażenia zostały wynotowane z rozmaitych źródeł....... estas interese.. z pewnością certe ne . eu eble? ...byłoby dobrze. estus bone.dobrze. ke.. że. że.nie boisz się.po drugie eble vi pravas .. ke. że..pomyślności feliee .. ..z pewnością nie cetere – zresztą eio en ordo – wszystko w porządku eio klaras ..... diru al mi .interesujące jest. ke..prawda? czyż nie? eu tio estas klara? .żegnaj alidire .inaczej... ke.. evidente ..z mojego punktu widzenia en aliaj vortoj . zo zobaczenia innym razem ĝis la baldaŭa revido – do zobaczenia wkrótce ĝis (la) revido ..118 WIMMER .dobrze bonega ideo . gdyby. eu vi konsentas? .świetny pomysł bonege ...do innego razu. że. ..wszystko jasne eion plej bonan – wszystkiego najlepszego eu certe? ..do zobaczenia ĝis alia fojo .dobry pomysł bonan matenon ..czy to jest jasne? eu tio signifas.. .wiadomo..czy pozwolisz.inaczej mówiąc alie ...warto powiedzied. że.zgadzasz się? eu vi kredas? . estas domaĝe.innymi słowy en ordo . że. . estas necese. że.tym bardziej.. ke..przykładowo el mia vidpunkto .byłoby dobrze.powiedz. ke. ke..trzeba. dobrej nocy bonan tagon . nie bona ideo . . . ke. że.. ..czy więc.świetnie bonvolu pardoni .. ke.ESPERANTO EN DEK LECIONOJ Dodatek: Przydatne zwroty Poniżej publikujemy niedużą listę gotowych klisz językowych związanych z wyrażaniem opinii i emocjami....rzeczywiście ekzemple . estus pli bone. do zobaczenia później ĝis sabato – do soboty gratulon! – gratuluję! .posłuchaj bedaŭrinde – niestety bedaŭrinde. że. na pewno. dzięki des pli. że.szkoda.. .lepiej byłoby.jest faktem. ke...naprawdę? eu vi imagas... estas simple . w przeciwnym razie alivorte .czy ja dobrze słyszę? eu ne? . proszę domaĝe.czy to możliwe? eu mi aŭdas bone? . że.do zobaczenia ĝis la venonta fojo . ..szkoda. gdyby.czy to znaczy.to proste estas vere domaĝe. mi petas .miejmy nadzieję estas al mi tre agrable – bardzo mi miło estas bone.. że. due .dobry wieczór bone ..... głównie rozmówek i słowników esperanckich.. ne – niestety.oczywiście fakte – faktycznie fartu bone .. eu vi trovas? .powiedz mi szczerze diru. se.wszystko jedno estas fakto. adiaŭ .. że.jest dziwne. .na razie.. estas kurioze .byd może masz rację efektive .dzieo dobry bonan vesperon ..do następnego razu ĝis morgaŭ – do jutra ĝis poste . estas sciate. aby..proszę wybaczyd certe . zwłaszcza w grupach dyskusyjnych czy czatach.dzieo dobry (rano) bonan nokton – dobranoc..w tym wypadku espereble .naprawdę szkoda. . estas inde diri. ke.innymi słowy aŭskultu . . ke. eu vere? .w porządku en tiu kazo . ke... .. .. se. przydatnych w bezpośrednich kontaktach esperanckich. eu vi permesas. . .powiedz mi diru al mi sincere .prawda? dankon – dziękuję.. że..na szczęście ĝis .tak sądzisz? eu vi ne timas.. . estus bone.na pewno? eu do.czy wyobrażasz sobie.

. bez wątpienia jes.wolałbym mi promesas nenion .. eu. ale. .jak leci? kion mi aŭdas! .prócz tego kun via afabla permeso .co (o tym) sądzisz? kion vi proponas? .serdeczne dzięki kredeble . że.chyba. że.. ke.... rzeczywiście jes.dlaczego sądzisz.. że nie.. mi jam diris. . prawdopodobnie krome . taka jest prawda jes .. kiel konate .za twoim uprzejmym pozwoleniem kun via permeso . że...niczego nie obiecuję mi ripetas .żałuję mi eiam diras..nie wiem na pewno mi ne scias kiel danki al vi . co się tyczy konfesu.powiedziałem już. . mi pardonpetas .zawsze mówię..jasne klarigu al mi .co proponujesz? klare . .oto prawda.myślałem. ke. mi petas vin .nie wątpię mi ne emas – nie mam ochoty mi ne komprenas .co powiesz na to? kion vi diras! . że...zgoda koran dankon . sendube . .całkowicie się z tobą zgadzam mi tute ne komprenas . konsentite ..gratuluję ci mi havas ideon .przeciwnie. że. .. ma się rozumied kompreneble.. . odwrotnie mi anticipe dankas – z góry dziękuję mi aŭdis pri tio ... mi dankas . ke.jestem zdania.ESPERANTO EN DEK LECIONOJ ĝuste .zwykle. że.... – bardzo żałuję..muszę powiedzied. efektive .. jak ci dziękowad mi neniel povas helpi – nic na to nie poradzę mi opinias.jestem zadowolony. czy.mam nadzieję.. .o tak inverse .powtarzam mi samopinias .tak.jak wiadomo kiel kutime .. że..oczywiście.proszę cię mi preferus .wierzę.tak.doradzam ci to mi konsilas. .pomysł godny pochwały.trochę się waham mi ja diris ke. chwalebna idea male ..mam pomysł mi iom hezitas . .. mi devas rifuzi – muszę odmówid mi esperas. ke. że. mi estas kontenta.tak.dlaczego nalegasz? dlaczego się upierasz? kial vi kredas..zupełnie nie wiem mi tutkore dankas – z całego serca dziękuję ..na odwrót jen la vero .zupełnie nie rozumiem mi tute ne scias ..przypuszczam.wiem o tym mi sincere gratulas .. mi ne dubas .jak zwykle kiel mi jam diris .. ke. . oczywiście. ke.. że..moim zdaniem laŭdinda ideo ... że.co ty mówisz! kion vi opinias? .. ke.co ja słyszę! kion vi diras pri tio? .. mi kredas.za twoim pozwoleniem kutime ..119 WIMMER .dziękuję mi devas diri.ogromnie bym się cieszył mi tute konsentas kun vi . że.słyszałem o tym mi bedaŭras ..cieszę się mi gratulas vin .jak mówią kiel oni vidas . ke. . .nie wiem. ke.wyjaśnij mi kompreneble ..jak widad kiel vi deziras – jak sobie życzysz kiel vi fartas? .dlaczego nie? kial vi insistas? . że. mi ĵuras..nie mogę mi ne samopinias – nie podzielam zdania mi ne scias .nie wiem mi ne scias certe ..radzę. . vere . zalecam aby..tak jes.przysięgam.. mi estas ravita – jestem zachwycony mi estas tre dankema – bardzo jestem wdzięczny mi estus tre dankema .bardzo dziękuję mi tre ĝojas .właśnie ĝuste pri tio temas – właŝnie o to chodzi ho jes . mi tre dankas .nie rozumiem mi ne povas .przepraszam mi pensis..odnosnie. ke ne – jasne.jestem tego samego zdania mi scias tion ...przyznaj.. mi konsilas tion al vi . zazwyczaj laŭ mia opinio .. że nie koncerne .bardzo się cieszę mi treege ĝojus ..jak już powiedziałem kiel oni diras .. ke. ke.szczerze gratuluję mi supozas. to prawda kial ne? .. mi tre bedaŭras....powiedziałem przecież.byłbym bardzo wdzięczny mi estas tre kontenta – jestem bardzo zadowolony mi ĝojas .. sed. ke.

powiedzmy ni esperu . .o tym nie wiedziałem.. jakoby pardonu min ..ESPERANTO EN DEK LECIONOJ mi vere bedaŭras .wydaje się..przypuszczalnie tio ankoraŭ mankis .no.. onidire .miejmy nadzieję ni esperu tion . .nie dziwi.nie przesadzaj ne. nieistotne ne insistu .to jest także moje zdanie tio estas interesa .nie nalegaj ne mirige. że.chcę wiedzied.koniecznie ni diru ... .to nie jest skomplikowane tio ne estas problemo .120 WIMMER .. czy. zwykle nu .to nie zmieni mojego zdania tio pruvas.. że.wykluczone nekredeble .nie opowiadaj głupstw ne tiel rapide ....nie do wiary.jeśli tak jest se mi bone komprenas . nic dziwnego... mi volas diri.zwłaszcza gdy prefere – raczej prefere ne – raczej nie pri kio temas? .nie ma za co dziękowad ne necese . eu. ke.nic dziwnego. nie do uwierzenia nenio grava . że. .normalnie.miejmy nadzieję normale . to nieistotne tio ne havas sencon .wydaje mi się. ŝajnas. dziękuję ne diru mensogojn .jeśli dobrze rozumiem se mi bone memoras . że.to nic nie znaczy.widzę.wybacz mi per unu vorto . ke....w przybliżeniu ŝajnas al mi. .. że. oni ne povas – nie można oni ne rajtas – nie wolno oni ne scias – nie wiadomo oni povas diri.tam samo se estas tiel . ke. ne necesas – nie trzeba ne necesas danki pro tio .tego jeszcze brakowało tio ei estas vero – to prawda tio ei estas certa – to jest pewne tio ei estas klara – to jasne tio ei estas malvero – to nieprawda tio ei estas neebla – to niemożliwe tio estas ankaŭ mia opinio .. tego nie wiedziałem tre bone . ne gravas .jeśli się nie mylę se vere ..nieważne.jeśli to prawda se vi (nur) scius . nie opowiadaj kłamstw ne diru stultaĵojn ....to mnie nie dziwi tio ne ŝanĝos mian opinion . ke. eble . ke. oni devas diri... .nie. nie neeble .. .to dowodzi.jeśli dobrze pamiętam se mi ne eraras . racja precipe .naprawdę żałuję mi vidas.trzeba powiedzied. że.to interesujące tio estas surprizo ..można powiedzied..doskonale povas esti .słusznie. ke. ke..nie tak szybko ne troigu .jednym słowem perfekte .zdarza się często. .ale cóż zrobid? strange – dziwne sukceson! – powodzenia! supozeble . że. ne .to mnie interesuje tio ne estas komplika . że.... eu.zwłaszcza..nie gadaj głupstw ne estas dankinde .chcę powiedzied..bardzo dobrze . ke.nie kłam... ..nie ma za co (dziękowad) ne.byd może povas okazi. . że..może się zdarzyd.. dankon – nie..no nu jes . że.nic ważnego neniu komparo kun . ke.nie ma za co (dziękowad) ne estas mirige.nie ne dankinde ..o czym mowa? proksimume .teraz rozumiem okazas ofte. prave .cześd same . czy.. .jeśli nie będziesz miał nic przeciw temu sed jes! . ke.. saluton ..to nie ma sensu tio ne mirigas min .to nieważne.... to o niczym nie świadczy tion mi ne sciis . mi volus scii.gdybyś (tylko) wiedział se vi ne malkonsentos .niekoniecznie ne rakontu stultaĵojn ..no tak nu. szczególnie precipe kiam . ke.. nature – naturalnie ne . tio signifas nenion . że....to niespodzianka tio estas vera .. mi volas scii.nie ma porównania z nepre ..to prawda tio interesas min . może nun mi komprenas .. . że. .chciałbym wiedzied.to nie problem tio ne gravas .ależ tak! sed kion fari? .rzekomo..

.masz całkowitą rację vi vidos.po pierwsze vere mi ne scias . że.chętnie . całkiem nie tute prave .bardzo chętnie trie – po trzecie tutcerte – z całą pewnością tutcerte ne – z całą pewnością nie tute hazarde .naprawdę nie wiem vere strange . . ke.całkiem o prostu unue .naprawdę dziwne verŝajne ... .zaskakujesz mnie vi tute pravas .całkiem przypadkowo tute ne . prawdopodobnie verŝajne ne – prawdopodobnie nie.mylisz się vi estas tre afabla – jesteś bardzo uprzejmy vi ja scias.widocznie.masz rację vi surprizas min . całkowita racja tute simple ...ESPERANTO EN DEK LECIONOJ tre volonte . volonte . chyba nie vi eraras .zupełnie nie. ke...zobaczysz..bardzo słusznie. vi ne pravas – nie masz racji vi pravas .121 WIMMER .wiesz przecież. że.

Program możesz pobrad bezpłatnie ze strony http://jmemorize. gdyż program został napisany w Javie. w Dokumentach. Dzięki temu możesz korzystad z programu nie tylko w Windows.122 WIMMER . Umieśd w wybranym folderze. Jest dostępny w polskiej wersji językowe. ale i w Linuksie oraz Mac OS X. Kliknij przycisk Kategorie w pasku narzędziowym. jak korzystad z programu. . Wybierz w menu programu polecenie Plik – Otwórz i wskaż ten plik. np. Po załadowaniu pliku zobaczysz taki obraz: Plik zawiera 2800 fiszek podzielonych na wiele kategorii odpowiadających lekcjom i słowniczkom tematycznym zawartym w podręczniku. aby zobaczyd listę kategorii. pamiętaj jedynie. Przygotowałem je dla programu jMemorize. że konieczne jest zainstalowanie w systemie środowiska uruchomieniowego Java. który jako jeden z nielicznych zaawansowanych programów w tej kategorii akceptuje esperanckie litery.ESPERANTO EN DEK LECIONOJ Dodatek: Powtarzanie słówek z jMemorize Razem z podręcznikiem Czytelnik dostał też zestawy „fiszek” do powtarzania słówek.org. Przyjrzyjmy się teraz.jml. plik 10lecionoj.

Ukaże się okno z ustawieniami – karta Ogólne. Sugerujemy to drugie rozwiązanie. .ESPERANTO EN DEK LECIONOJ Naukę możesz rozpocząd od uczenia się wszystkich słówek lub też tylko z wybranek kategorii.123 WIMMER . na przykład podczas przerabiania pierwszej lekcji dwicz kategorię Lekcja01. Ustaw zatem kursor na kategorii Lekcja 01 i kliknij przycisk Nauka w pasku programu.

Gdy je odgadniesz. Opcja Odwracaj karty losowo jest połączeniem obu metod. Przyjmujemy jednak. . Ukaże się wreszcie okno z dwiczeniami. Na karcie Dodatkowe możesz jeszcze wybrad dodatkowe ustawienia. a zadaniem będzie podanie esperanckiego odpowiednika. które musisz odgadnąd. Kliknij przycisk Rozpocznij lekcję. Najpierw hasło esperanckie. będą pokazywane polskie hasła. kliknij Pokaż odpowiedź. Domyślnie nauka przebiega w trybie normalnym. że będzie to nauka w normalnym trybie.ESPERANTO EN DEK LECIONOJ Domyślny limit czasowy sesji wynosi 20 minut.124 WIMMER . czyli wyświetlana jest strona główna fiszki – w naszym wypadku hasło w języku esperanto. ale możesz go zmienid. Gdy jednak zaznaczysz opcję W trakcie nauki pokazuj drugą stronę karty. jak i narzucid ograniczenie w postaci limitu kart do przedwiczenia.

w którym karty są wirtualnie przesuwane między stosikami. jak też dwiczenia nowych słówek. Pod koniec warto też podwiczyd słowniczki tematyczne. czy znasz poprawną odpowiedź. kliknij Nie. Doświadczenie w korzystaniu z programu jest bardzo ważne. kliknij przycisk Frontside/Flipside. jeśli masz taką potrzebę. który jest już bardziej wymagający. Sam zorientujesz się. a ambitniejszym uczniom także dwiczenia w układzie polsko-esperanckim. Dopasuj ją do swoich potrzeb. Jeśli chcesz je zakooczyd wcześniej. Możesz także samodzielnie tworzyd fiszki dla innych języków. jeśli nie wiedziałeś lub nie miałeś pewności. kwitując pytanie programu. kliknij Tak. .125 WIMMER . a także uzupełniad bazę esperancką. Nauka za pomocą fiszek jest powszechnie uważana przez metodyków za jedną z najbardziej skutecznych metod nauki słownictwa. Polecam przede wszystkim naukę haseł do poszczególnych lekcji. Program wyświetli teraz kolejne pytanie – postępuj tak do kooca dwiczenia. kliknij Zakoocz naukę. a ile nauka nowych haseł. ile zajmą powtórki.ESPERANTO EN DEK LECIONOJ Jesli miałeś rację. a rośnie z talią przedwiczonych słówek. Zauważ. a bardzo przyspieszy naukę języka. Jeśli chcesz oglądad obie strony fiszki po podaniu odpowiedzi. Te stosiki będą tworzone osobno dla poszczególnych kategorii w bazie. Następnego dnia przystąpisz do powtórek. To tak zwany system Leitnera. że w trakcie nauki maleje stosik z talią początkową. gdyż zoptymalizujemy w ten sposób proces nauki. w miarę wykonywania dwiczeo. ile czasu to zajmuje.

działający dobrze w Windows XP. a zaraz potem. . a nawet #. To jednak mało elegancki sposób potrzebne jest systemowe rozwiązanie. w Panelu sterowania Windows (tutaj akurat ilustracja pochodzi z Windows Vista). Ponowne naciśnięcie tego skrótu przywraca polską klawiaturę. Kiedyś mieliśmy też do dyspozycji program Keyman uniwersalny interfejs do klawiatur dla najbardziej egzotycznych języków.126 WIMMER . Po rozpakowaniu pliku kliknij Setup. Zastępczo stosuje się rozmaite konwencje.EoAltGr. aby zmienid układ klawiatury. którą znajdziesz w archiwum z podręcznikiem . trzymając Alt. wystarczy nacisnąd lewym kciukiem lewy Alt. z których najbardziej popularnym stał się rosyjski program Ek.msi. i w Vista. ale nie do kooca w Windows Vista (problem z literką ŭ).ESPERANTO EN DEK LECIONOJ Dodatek: Klawiatura esperancka Litery z daszkiem i łuczkiem od ponad stu lat przysparzały esperantystom problemów .także w dobie komputerów i Internetu. Przed dwierd wieku system Windows nie dorobił się własnej klawiatury esperanckiej. Pojawiło się kilka rozwiązao zastępczych. od pewnego czasu Keyman jest płatny. Znaki esperanckie wywołujemy naciśnięciem klawisza łacioskiego z prawym Altem. nacisnąd lewy Shift. więc nie była oczywiście tworzona z myślą o Vista.działa i w XP. Po zainstalowaniu klawiatura esperancka zastępuje estooską . I jeszcze widok klawiatury w ustawieniach językowych. Za pomocą tej właśnie klawiatury został napisany ten podręcznik. chod esperantyści od dawna głośno się jej domagali. Ostatnia wersja Ek pochodzi z 2005 roku. Niestety. stawiając za odpowiednimi literami łacioskimi literę h lub x. Gdy zechcesz napisad coś po esperancku. Najlepszym rozwiązaniem wydaje się w tej sytuacji klawiatura.

ŝ = ŝ itd. Gdy będziesz wpisywad tekst. .org. ĝ czy ĵ są automatycznie zamieniane na litery esperanckie. W środowisku Windows Vista trzeba je uruchamiad z uprawnieniami administratora.esperantilo. zgodnie z aktualnie przyjętym schematem podstawiania (widocznym w pasku narzędzi). Artura Trzewika.127 WIMMER . za pomocą którego można pisad teksty esperanckie. Gdy otworzysz test esperancki lub wkleisz go przez schowek do okna programu.ESPERANTO EN DEK LECIONOJ Dodatek: Esperantilo Esperantilo to program komputerowy napisany przez polskiego programistę. Gdy zechcesz napisad tekst esperancki. uruchom szybki słownik. a następnie pisz tekst. Schemat możesz zresztą zmienid na inny. e = ch lub e = c^. Program można pobrad bez żadnych opłat ze strony autora: www. Jest to wielofunkcyjne narzędzie. klikając przycisk <>). czytad teksty ze wspomaganiem słownikowym. np. zobaczysz po lewej stronie obszerny słownik esperancko-polski (możesz także odwrócid kolejnośd. tłumaczyd teksty maszynowo. Dwukrotne kliknięcie nieznanego nam wyrazu spowoduje wczytanie jego znaczenia. słownik będzie automatycznie pokazywad znaczenie wpisywanych wyrazów. Zestawienia e. Kilka przykładów użycia. a potem wybierzesz w menu Edytuj – pokazuj szybki słownik. wpisując esperanckie litery ze znakami diakrytycznymi według schematu ĝ = ĝ.

. Gdy wybierzesz w menu Tłumaczenie – tłumacz maszynowo.128 WIMMER . ale może byd pomocne w różnych sytuacjach. ale też do ich czytania. tekst zostanie przetłumaczony w jedną lub drugą stronę. gdy nie dysponujemy jeszcze dużym zasobem słówek i musimy zaglądad do słownika. zależnie od kolejności języków w pasku narzędziowym (ilustrują je flagi).ESPERANTO EN DEK LECIONOJ Gotowy tekst wystarczy zapisad na dysku jako plik tekstowy (w systemie kodowania Unicode) lub skopiowad do schowka i przenieśd do swojego bloga czy komentarza na forum esperanckim. Sam zaś program posłuży przede wszystkim do pisania tektów. Oczywiście nie jest ono doskonałe.

net. chioski programista Kevin Yau.129 WIMMER . Autor. za pomocą którego będzie można kompilowad własne słowniki. ukaże się wyskakujące okienko z tłumaczeniem. Przykładowo. czy pojawiło się coś nowego. W chwili pisania tych słów (czerwiec 2009) w Lingoes dostępny jest jedynie słownik esperanckoangielski.ESPERANTO EN DEK LECIONOJ Dodatek: Lingoes Translator Lingoes Translator to bezpłatny interfejs do słowników dla wielu języków. Interfejs słownika Gdy w menu programu zaznaczysz tłumaczenie kursora. jak na przykład przeglądarka internetowa. Znajdziesz go na stronie http://lingoes. . zapowiedział udostępnienie kompilatora Lingoes Dictionary Creator. będziesz mógł tłumaczyd wyrazy lub fragmenty w innych programach. jednak na razie nie jest on dostępny. z naciśniętym klawiszem Ctrl. gdy w Firefoksie klikniesz wyraz prawym przyciskiem myszy. schowka oraz zaznaczonego fragmentu. Dla tego na razie sygnalizujemy jedynie obecnośd tego programu i sugerujemy zaglądanie od czasu do czasu. zaprojektowany dla systemu Windows.

. Słownik jest sprzężony z systemem Google Translate. Niestety. na razie GT nie obsługuje esperanta. gdy dwukrotnie klikniesz dany wyraz lub zaznaczysz go blokiem. Przykład z języka angielskiego.130 WIMMER .ESPERANTO EN DEK LECIONOJ Podobnie się stanie.

tabela listo .tom.drukarz eldonisto – wydawca eldonejo .geniusz talento .rozdział tabelo . magazyn bulteno .redakcja ekzemplero .organ artikolo .indeks. anonsowad. spis.typografia litografio .album titolo .litografia kliŝi .dedykowad.katalog slipo .przedmowa enkonduko .archiwum biblioteko .artykuł rubriko .broszura bindi . wolumin albumo .ESPERANTO EN DEK LECIONOJ Dodatek: Słowniczki tematyczne W niniejszym rozdziale umieściłem 9 przykładowych słowniczków tematycznych opracowanych na podstawie wydanej w latach 60. manuskrypt volumo .biuletyn organo .robid kliszę broŝuro . obwieszczad.rubryka intervjuo .wyczerpywad verki .egzemplarz cenzuri .lista.autor genio . obejmującej w oryginale 45 tematów z francuskim tłumaczeniem. Środki informacyjne informrimedoj – środki informacyjne anonci – ogłaszad.wprowadzenie eapitro . poświęcad eleerpi . książki Michela Duc Goninaza. artystyczna) .talent majstro .odbiornik propagando – propaganda afiŝo – reklama. afisz flugfolio – ulotka reklamo – reklama gazeto – gazeta ĵurnalo – dziennik revuo – czasopismo. Słowniczki znajdują się także w zestawie dwiczeo do powtarzania słówek przygotowanych dla programu jMemorize.mistrz diseiplo . prenumerowad libro . zestawienie indekso .tworzyd presisto . poinformowanie radio – radio ondo – fala televido – telewizja elsendi – nadawad disaŭdigi – nadawad publikigi .dokument arkivo .redaktor redakcio .rękopis. edytowad redaktoro .czcionka tipografio .abonowad.strona antaŭparolo .redagowad.książka manuskripto .publikowad stacio – stacja anteno – antena programo – program ricevilo .131 WIMMER .uczeo skolo .szkoła (np.biblioteka katalogo .składad (do druku) tipo .tablica. skorowidz dokumento . fiszka presi .drukowad komposti . Vocabulaire Espéranto.wydawad dediei .recenzowad aboni .kartka.wydawnictwo gazetaro – prasa librejo – księgarnia presejo – drukarnia Literatura i sztuka aŭtoro . wykaz.cenzurowad recenzi .tytuł paĝo .wywiad redakti .oprawiad eldoni . oznajmiad averti – ostrzegad raporti – donosid publiko – publicznośd avizo – powiadomienie.

muza poeto .styl ĝenro .magnetofon sonbendo .tresowad. brzmienie arpeĝo .akrobata ĵongli .poemat verso .legenda romano .imitowad.chór ario .krytykowad recenzi .arpeggio komponi .pamflet felietono .felieton proverbo .klaun.fikcja plagiato .poezja muzo .rytm takto . pajac akrobato . ujarzmiad podio .nowela. sztuka filmowa filmo .dziennik taglibro .improwizowad agordi .orkiestra virtuozo .maksyma aforismo .burleskowy.opisywad imiti .ton.oda satiro . autentyczny pastieo .figurant.traktowad (np.emfaza.komedia burleska .górnolotnośd.literatura vervo .stroid vibri .inspirowad.scena aktoro . wysławiad priskribi . krotochwilny tragedio . widowisko.kino.aktor trupo . bombastycznośd poezio .elegia odo .variete. kołtun temo . rodzaj fikcio . przedstawienie publiko . tworzyd literaturo .parter loĝio .powieśd novelo .śpiewad ĥoro .ścieżka kanti .sufler kuliso .figurant. zespół aktorski rolo .bajka.rym epopeo . błazen.takt tono .dekoracja turneo . statysta statisto .bid brawo.komponowad improvizi .dysk magnetofono .arlekin. zacięcie emfazo .wirtuoz ritmo .werwa.trupa.baśn prozo .132 WIMMER . statysta rekvizito . powiastka ĵurnalo .rekwizyt dekoracio .filister.akt sceno . błazen.taśma magnetofonowa trako . pajac arlekeno .żonglowad dresi .film projekcio .kabaret kino . fabuła fabelo .aforyzm sentenco .pisad. natchnąd krei .pamiętnik pamfleto .wibrowad.tragedia dramo .ESPERANTO EN DEK LECIONOJ filistro . oklaskiwad varieteo .epopeja elegio . wyświetlanie Muzyka muziko .aria .przysłowie maksimo .wers.oryginalny. temat) esprimi .tournee.podium kabareto .projekcja.publicznośd teatro .temat stilo .wyrażad.kulisy figuranto .reżyser sufloro .proza legendo .strofa.antologia spektaklo . zwrotka rimo .recenzowad verki .gatunek.loża aplaŭdi .dramat akto .pastisz inspiri . naśladowad kritiki . wodewil cirko .cyrk klaŭno .spektaklo.koncert orkestro .nagrywad disko .plagiat originala .rola reĝisoro .teatr komedio .muzyka koncerto .tworzyd trakti . wiersz strofo .satyra fablo .sentencja antologio .poeta poemo . objazd partero . nacisk bombasto . drgad registri .

smyczek klarneto . szkolid klera .konferencja lekcio . kształcid eduki .nauczanie.skrzypce violoneelo .liczyd.partytura gamo .pilny.dyktowad kopii .liceum gimnazio .profesor docento .cytra liuto .struna areo .gitara citro . wykształcony diligenta .klasa stipendio . uzdolniony facila .pochłaniacz.klucz instrumento . piosenka simfonio .lekcja tasko .melodia kanzono .studiowad pedagogio .opera uverturo .katarynka harpo .docent liceo .na pamięd.poprawiad. pracowity kapabla .klawisz fortepiano .wiolonczela kontrabaso .rektor dekano .akordeon gurdo . korygowad streki . łatwy parkere .redagowad.bęben danci .długopis skrapgumo .róg trumpeto .kandydat atesto .klej studento . praca ekzerci .uczyd się studi .dziekan profesoro .balet Szkoła i nauczanie instruado .pisad redakti .wyższy programo .akademia klaso . certyfikat. pamięciowo papero .egzamin konkurso .gimnazjum akademio .gumka linio . kalkulowad korekti .stypendium.koncert opero .uniwersytet fakultato . bibuła kajero .dyplom .lekcja seminario .student universitato .lutnia kordo .kurs prelego .kocioł tamburo .obój fagoto .nauczad.fujarka korno .sonata koneerto .pieśo.bal baleto .kopiowad.margines malneto .pedagogia legi .konkurs kandidato .instytut rektoro . zdolny.prosty. szkolenie lernejo .harfa violono .klarnet fluto .seminarium leciono .zeszyt marĝeno .atrament plumo .uwertura partituro .dwiczyd.organy akordiono .kreślid kurso .fagot ŝalmo . edytowad dikti .symfonia sonato .pióro fontoplumo .szkoła instrui .edukowad lerni . zapomoga elementa .światły.podstawowy supera .ołówek globkrajono .papier sorbilo .133 WIMMER .instrument klavo .gama noto .cymbał timbalo .wydział.flet hobojo .pojętny.kontrabas gitaro . szkolid.brulion inko .program ekzameno .ESPERANTO EN DEK LECIONOJ melodio . atest diplomo .fortepian orgeno .puzon cimbalo .prelekcja konferenco .czytad skribi .taoczyd balo .świadectwo.pióro wieczne krajono . fakultet instituto .nuta kleo .zadanie.linia gluo . naśladowad kalkuli .trąbka trombono .

norma.zero parto . standard progreso .cyfra para .środek.aparat.atom energio . środek celo .algebra nombro .proporcja serio . zdad Nauka scienco .mierzyd analizi .mnożyd dividi .częśd frakcio . zakrzywiony akuta – ostry ortilo – ekierka.teoria sistemo .geometria figuro . nagroda abituriento .operacja ekvacio .objętośd kubo . wielokąt kvadrato . gładki.fizyka kemio .dodawad subtrahi . równy dimensio . zagadnienie solvi .okrąg cirkelo .soczewka fokuso . dyscyplina instrufako .trójkąt latero .prostokąt multlatero . postad angulo .próżnia .bok mezo .maniera.cel principo .dzielid teoremo .rozmiar.nauka fako .wyróżniad. ciąg problemo .doktor sukcesi .ułamek proporcio . bezpośredni orta .chemia biologio .fakt kaŭzo .formuła aparato . wymiar volumeno .równanie signo .metoda teorio .biologia laboratorio .figura.stosunek. skośny kurba .analizowad matematiko .romb cirklo .wielobok.owal arko . maturzysta licencio .matematyka algebro .cyrkiel rondo .równowaga vakuo .energia maso . wielokąt poligono . pole ebena .powierzchnia areo .powierzchnia.wahadło vekto . obszar.rozwiązywad operacio .przyczyna.wynikad konsekvenco .twierdzenie geometrio . relacja fakto . symbol adicii .walec konuso .kwadrat rombo .sposób. reguła normo .postęp maniero . centrum ovalo .środek vertico .znak.masa grado .płaski.stopieo lenso .łuk perimetro . powód efekto .premia. uprawnienie magistro .magnes pendolo .ESPERANTO EN DEK LECIONOJ premio . odróżniad.przedmiot.system rimedo .kąt triangulo .krawędź cilindro .odejmowad multipliki . następstwo distingi .ognisko.stożek sfero .odnieśd sukces.dźwignia ekvilibro . fokus magneto .ukośny.laboratorium eksperimento .eksperyment formulo .koło centro .problem.kula rekta . wyodrębniad mezuri .liczba cifero .retorta atomo .obwód surfaco .magister doktoro .prosty.krzywy. urządzenie retorto . sposób rilato . kątownica fiziko .parzysty kvanto .efekt rezulti .licencja.szereg.ilośd nulo .prostokątny oblikva .konsekwencja.134 WIMMER .wierzchołek ortangulo .sześcian eĝo .zasada.wielobok.abiturient.przedmiot nauczania metodo .

przecinek parentezo .dialekt ĵargono .przyimek afikso .słowo. oznaczad.przymiotnik adverbo .głowid się rezoni . zadziwiad stranga . znaczenie signifi .uważad.akcent supersigno .destylowad geografio .prosty. wyraz vortaro – słownik terminaro – słownik terminów leksikono .dziwid się surprizi . zauważad konstati .zaskakiwad.dopełnienie Umysł menso .biernik konjugacii . zwracad uwagę observi .reguła. zwyky absurda .umysł forgesi .sława.alfabet litero .przypuszczad.tłumaczyd gramatiko .treśd.sens.rozwiązywad distili .sprawiedliwy.zapominad atenti .135 WIMMER .wyobrażad sobie.głupi.nawias krampo .nauki przyrodnicze lingvo .litera vokalo .ESPERANTO EN DEK LECIONOJ solvi .dowodzid.historia natursciencoj .sprytny.doświadczony miri .żargon termino .znaczyd. prawidło ekzemplo . oznaczad senco .idea. imaginowad menso . tajemnica enigmo .przykład esenco .przypuszczad. miarodajny prava . znaczenie ekzemplo . lekceważyd sekreto .rzeczownik adjektivo . tępy. zrozumiały simpla .znaczyd. pojmowad diveni . znak famo .zagadka simbolo . znad scienco .nauka koni . durny freneza . rozgłos.ostrzegad ignori . przestrzegad rimarki .składnia frazo . niedorzeczny pensi .sprytny.znak akcentu interpunkcio .orzeczenie komplemento .stwierdzad.sens.geografia historio .czasownik prepozicio .inteligentny saĝa .podmiot predikato .zdanie subjekto . esencja.dostrzegad.logika regulo .rozum ideo .informowad.rozważad. domyślad się . zdolny kompetenta .wiedzied.zdanie.obserwowad.przykład ortografio .sekret. konstatowad konscii . mied znaczenie traduki . udowadniad demonstri . słuszny stulta .przypadek akuzativo . uświadamiad sobie sperta . fama inteligenta . zastanawiad się imagi . fraza propozicio . rozum racio .zgadywad signifi .rozumied.koniugowad sintakso .tekst senco .rozumowad.symbol.termin vorto . dowcipny kapabla .reguła.dziwny. prawidło pruvi .afiks kazo .mądry.przysłówek verbo .spółgłoska akcento .kropka komo . osobliwy scii .język dialekto . mądrzyd się konsideri . obłąkany kompreni . rozumny sagaca .gramatyka regulo . suponowad konjekti .intelekt. powiadamiad averti .ignorowad.leksykon teksto .byd świadomym.szalony.pojętny. przebiegły sprita .myśled cerbumi .interpunkcja punkto . pomysł logiko .demonstrowad supozi .ortografia alfabeto .absurdalny.nawias substantivo .znad informi . sedno klara.samogłoska konsonanto .kompetentny.jasny.umysł intelekto .

zatwierdzad insisti .potwierdzad.delikatny bona . cecha serioza . uprzejmośd .sugerowad.perswadowad. zalecad. utrzymywad atesti . rościd sobie ĵuri . łgad trompi . pochwalad dubi .prawdopodobny. obowiązujący probabla .realny.dedukowad. konsultowad się konsili .wątpid erari .dyskutowad.żądad. spotwarzad insidi . sztuczka blufi . napomykad konsulti . okłamywad falsi . mied opinię juĝi .rozważad.przymiot. dowierzad konfidi . domniemany sincera .stosowad. dowierzad.szczery lojala .radzid. podstepny. robid zasadzkę intrigi .powód.przekonywad cedi . mylid się kritiki . aplikowad solvi .żartowad. pozowad pruda . kręcid fanfaroni . dokładny valida .ścisły. motyw tezo .efektywny.uznawad konsideri . namawiad.lojalny fidela . polecad sugesti .udawad.chytry. przyjazny ĝentila .uważad. dokładny preciza .konkretny.fałszowad.popisywad się. uwzględniad motivo . cedowad aprobi . upierad się pretendi .świadczyd.twierdzid. wnioskowad indukti . uprzejmy delikata .rozważny.intrygowad denunci . prawomocny. bezsprzeczny ĝusta . rzeczywisty aŭtentika . ewidentny abstrakta .donosid. winszowad laŭdi . denuncjowad eantaĝi .poważny prudenta . rekomendowad. podsuwad persvadi .dyskretny mensogi .pochlebiad.ważny. łatwowierny artifiko .oczerniad.aprobowad.zalecad.ufad. fałszywie skromny Moralność kvalito .wpływad. właściwy ekzakta .wzmiankowad.obmawiad. chełpid się earlatano . zbytkowad blagi .protestowad ŝanceli .grzeczny.przysięgad diskuti . szarlatan hipokriti . roztropny. rzeczywisty certa .blagowad. zaświadczad konfirmi . doradzad influi .szalbierz. brad pod uwagę. ścisły.bładzid.krytykowad protesti .czyhad. tajemnica diskreta .chwiad skeptika . wątpiący vera .przysługa.sceptyczny.badad analizi . schlebiad afekti .oczywisty.prawda opinii . fortel.wybieg. niewątpliwy.autentyczny efektiva .wnioskowad evidenta . oddziaływad rekomendi .teza aserti .uprzejmy.precyzyjny.rozwiązywad Prawda i opinia opinio . obstawad. rzeczowy esplori .ufad.nalegad.prawdziwy reala .analizowad.szantażowad ruza . byd hipokrytą flati . plotkowad ŝerci . poglad vero .łgad. przebiegły naiva .pewny.oszukiwad. pochwalad gratuli .byd obłudnym.naiwny. powierzad sekreto .kłamad.opinia.136 WIMMER .wierny fidi .sądzid agnoski . rozprawiad aludi . podrabiad perfidi . rozpatrywad apliki .ustępowad. rozsądny afabla .dobry komplezo .ESPERANTO EN DEK LECIONOJ dedukti .zdradzad kalumnii .chwalid. nakłaniad konvinki .pruderyjny.sekret.gratulowad. blefowad klaei .abstrakcyjny konkreta .radzid się.trafny.

mnich.bigot. karcid Religia adori .święty miraklo .katedra altaro .bluźnid bigoto .przesądny pia .surowy. upiór.ofiarowad idolo .spowiadad się peki .137 WIMMER .duch. zakonnik episkopo .opat monaĥo .katedra sinagogo .rabin pastro .cnota tenti .łaska (boża) penti . afera honti .żałowad za grzechy.samopoświęcenie nobla .abnegacja sinofero .hostia komunio . strofowad.pościd pilgrimi . upominad. widmo magio . zuchwały.uczciwy. czcid.pastor katedro .ceremonia liturgio .modlid się .uczeo.skandal.sumienie digno .hulad kulpo .dusza diseiplo . kapłan.raj animo .diabeł dio .pascha.parafia eklezio .grzeszyd bapti . robid wyrzuty admoni .schizma herezo . drao moralo .fanatyczny superstiea .licowad.post Kristnasko . impertynencki malica . godzien justa . nikczemnik.magia sorei .bezczelny.ołtarz katedralo .łotr. srogi impertinenta .dogmat sekto .cud graco .surowy. zaszczycad konscienco .wart.sakrament kruco . świętoszek fanatika .anioł demono .zasługiwad honori .czyściec infero .komunia sakramento .ganid.sekta paroĥo . wspaniałomyślny honesta . Wielkanoc ceremonio .idol.kardynał abato .wyrzuty sumienia skandalo . kusid korupti . pobożny.świątobliwy. wyznawca apostolo .kościół (instytucja) konfesio .meczet kapelo .pielgrzymowad prediki .ksiądz.błogosławid oferi .namawiad.liturgia kulto .przekupywad.rozgrzeszad. prawy inda .czcid.chrzcid hostio . wygłaszad kazanie beni .Boże Narodzenie Pasko .wyznanie papo .godnośd virto .złośliwy kruela .papież pastoro .okrutny.moralnośd deci .wina peko .piekło paradizo .apostoł anĝelo .czarowad blasfemi .wstydzid się riproei . zgorszenie.grzech rimorso .szlachetny.herezja Reformacio . godzid się meriti .żyd (wyznawca) preĝi .kult damni . pokutowad absolvi .biskup rabeno .msza Pentekosto . nieokrzesany severa .strofowad. bogobojny sankta . duszpasterz fasti . korumpowad diboei .Zielone Świątki fasto . odpuszczad konfesi .nabożeostwo meso .świątynia kardinalo .sprawiedliwy kruda .kaplica templo .prawid. bezlitosny kanajlo .potępiad purgatorio . honorowad.synagoga moskeo .Reformacja dogmo .bóg skismo . bożek judo .ESPERANTO EN DEK LECIONOJ abnegacio .krzyż diservo .adorowad.demon diablo . wielbid fantomo .

ESPERANTO EN DEK LECIONOJ Budho .protestant katoliko .poganin religio .Koran Islamo .ortodoksyjny protestanto .138 WIMMER .wolnomularz ateisto .Islam ortodoksa .ateista pagano .katolik Kristo .Biblia framasono .Ewangelia Biblio .Chrystus Izraelido .religia .Budda Korano .Izraelita Evangelio .

Sejŝeloj . Moldavujo/Moldavio. Azio Afganujo/Afganio. Maŭritanio . Sudano. Srilanko . Gujano . Bulgarujo/Bulgario. Sieraleono . Danujo/Danio. Angolo . Malto . Sud-Afriko . Kameruno . Sud-Koreujo/SudKoreio. Belizo . Ugando . Urugvajo. Libio. Dominika Respubliko . Kanado. Einujo/Einio. Argentino . Kamboĝo . Finnlando. Kuvajto . Kubo. Indonezio . Hispanujo/Hispanio. Surinamo . Taĝikujo/Taĝikio. Sankta Vincento kaj Grenadinoj . Skotlando. Serbujo/Serbio. Togolando . Kaboverdo . Norvegujo/Norvegio. Kongo (Demokratia Respubliko Kongo. Benino . Ganao . Ameriko Antigvo kaj Barbudo . . Brunejo . Turkujo/Turkio. Birmo. Vjetnamujo/Vjetnamio* . Grekujo/Grekio. Anglujo/Anglio. Pakistano. Nord-Koreujo/Nord-Koreio. Germanujo/Germanio. Tajlando. Islando. Haitio . Hibutio . Eritreo . Israelo. Namibio . Bosnujo/Bosnio kaj Hercegovino . Barejno . Svedujo/Svedio. Filipinoj . Aŭstrujo/Aŭstrio. Dominiko . Usono. Tajvano . Honduro . Irako. Sauda Arabujo/Sauda Arabio. Unuiĝintaj Arabaj Emirlandoj .ESPERANTO EN DEK LECIONOJ Dodatek: Lista krajów Listo de rekomendataj landnomoj to oficjalna rekomendacja Akademio de Esperanto. Liberio. Rusujo/Rusio. Malio . Laoso . Kipro . Portugalujo/Portugalio. Monako . Irano. Ekvatora Gvineo. Niĝerio . Singapuro . Japanujo/Japanio. Tunizio. Kostariko. Azerbajĝano . Francujo/Francio. Brazilo. Eŭropo Albanujo/Albanio. Mozambiko . Vatikano. Bahamoj . Svazilando. Sirio. Sankta Lucio . Kenjo . Venezuelo. Kartvelujo/Kartvelio. Bolivio. Bocvano . Kongo (Respubliko Kongo. Jordanio . Slovakujo/Slovakio. Montenegro . Afriko Alĝerio. Burundo . Italujo/Italio. Santomeo kaj Principeo . Armenujo/Armenio. Kosovo. Irlando. Maŭricio . Ukrainujo/Ukrainio. Tanzanio . Malavio . Andoro . Barato (= Hindujo/Hindio) . Kataro . Bangladeŝo . Barbado . Gabono . Lesoto . Egiptujo/Egiptio . Meksiko. Maroko. Hungarujo/Hungario. Libano. Belgujo/Belgio. Butano . Slovenujo/Slovenio. Luksemburgo . Senegalo . Zambio . Maldivoj . Litovujo/Litovio. Belorusujo/Belorusio. Eilio . Ruando . Kazaĥujo/Kazaĥio. Etiopujo/Etiopio. Pollando. Orienta Timoro . Estonujo/Estonio. Centr-Afriko . Gvineo-Bisaŭo. Grenado . Kongo Kinŝasa) . Salvadoro . Sanmarino . Nederlando. Panamo. Komoroj . Eado . Ekvadoro. Omano . Nikaragvo. Makedonujo/Makedonio. Nepalo . Madagaskaro . Burkino . Gvineo. Paragvajo. Gvatemalo.139 WIMMER . Turkmenujo/Turkmenio. Sankta Kristoforo kaj Neviso . Malajzio . Liĥtenŝtejno . Latvujo/Latvio. Peruo. Mongolujo/Mongolio. Somalujo/Somalio . Uzbekujo/Uzbekio. Svislando. Trinidado kaj Tobago . Siberio. Kroatujo/Kroatio. Britujo/Britio. Jemeno . Niĝero . Jamajko . Kongo Brazavila) . Rusujo/Rusio. Turkujo/Turkio. Gambio . Zimbabvo . Kolombio . Rumanujo/Rumanio. Kirgizujo/Kirgizio. Hindujo/Hindio (= Barato) . Ebur-Bordo . Eeĥujo/Eeĥio. Gronlando .

Nauro . Sovet-Unio. Sovetio. Palaŭo . Vanuatuo. Nov-Zelando . . Marŝaloj .140 WIMMER . Samoo . Tongo . Tuvalo . Eksaj landoj Eeĥoslovakujo/Eeĥoslovakio. Mikronezio .ESPERANTO EN DEK LECIONOJ Oceanio Aŭstralio. Jugoslavujo/Jugoslavio. Salomonoj . Kiribato . Papuo-NovGvineo . Fiĝio .

adresato (Bertin) agregator wiadomości . FEL) animowany GIF .poŝtadreso (TekVort) adres serwera .absoluta (KompLeks. będący w pewnym sensie tłumaczeniem eksperymentalnym. Prikomputila terminokolekto”.abonanto (Lode VDV) abonowad . Drupalo) aktualizacja.adreso de servilo adres sieciowy . bieżący .administranto de loka reto administrowad .adaptilo adapter Bluetooth . 2200 haseł.administri adnotacja .ago akronim .sennoma uzanto antyaliasing.memoradreso adres pocztowy .enketo (OOo.retpoŝtadreso (Vikipedio) | retadreso (PIV) adres fizyczny .akumulejo (KDE) | akumulatoro (Bertin) alfa .moviĝanta butono ankieta .glatigo antyspam .analizo (Bertin) analogowy .adreso (TekVort) adres absolutny .alineo | paragrafo (ReVo) akceleracja sprzętowa .adreso (KompBaz) adresat . KompLeks.akronimo aktualizacja oprogramowania .administranto administrator komputerowy .analiza (KompLeks. Pekoteko) | senkondiea (TekVort) abstrakcyjny .simbola ligilo (KompLeks) alokacja pamięci .aktuala tempo aktualny.ESPERANTO EN DEK LECIONOJ Dodatek: Słowniczek terminów komputerowych Poniższy słownik został opracowany na podstawie liczącego ok. KDE) .algoritmo (Bertin) alias . wywoływad. Vim) | demando (Bertin) ankietowad .alfabeta (PIV2002.analoga (KompLeks) animacja . wygładzanie .administrado administrator .moviĝanta bildo (ReVo) animowany przycisk .141 WIMMER . KompList) animowany obrazek .adreso por la fakturo (KompLeks. -Aabonent .alfa alfabetyczny .aktiva eelo aktywne okno .aktiveco (Bertin) aktywny .ĝisdatigi | aktualigi (KompVort) aktualny czas .komputila administranto administrator sieci lokalnej . ReVo) analiza . uruchamiad .aktivigi (Bertin) | ŝalti (OOo) akumulator .litercifera (KDE) | alfanumera (Pekoteko) algorytm .Flash-animacio (Vikipedio.maŝinadreso (Drupalo) | fakta adreso (KompLeks) adres pamięci .kromsigno akcesoria . np.abono (KompLeks.aktiva labortablo aktywowad. OOo) absolutny .sennoma | anonima anonimowy FTP .simbola adreso adres urządzenia .eeladreso (Lode VDV) adres maszynowy . subskrypcja .aktiva ligilo aktywny pulpit . 6700 terminów komputerowego słownika angielsko-esperanckiego – „Komputeko.abstrakta Active Server Pages .Bluetooth-adaptilo administracja .aktiva aktywny link .aparatara plirapidigo akcent .aparata adreso | aparat.enketi (OOo) | demandi (Bertin) anonament. Jest to wybór liczący ok.novaĵ-kolektilo (KompLeks) akapit . Bertin) anonimowy .retadreso adres symboliczny .absoluta adreso adres do faktury . działanie .programara ĝisdatiga eldono (OOo. W słowniku zachowane zostały uwagi dotyczące źródeł pochodzenia niektórych terminów.kontraŭspamilo (KompLeks. OO0 czy Drupalo.aktiva fenestro aktywnośd .animacio (NL-EO 4) animacja Flash . KompLeks) alfanumeryczny .aktivigo aktywna komórka . update .Aktivaj Servil-Paĝoj adapter . ze względu na brak pismiennictwa esperancko-polskiego o tej tematyce.prinoto (Bertin) | komento (Bertin) adres .IP-adreso adres komórki . wywołanie. ReVo) adres e-mail .akcesoraĵoj akcja.retadreso adres IP .ĝisdatigo | aktualigo (Bertin) aktualizowad .sennoma FTP | anonima FTP (KompLeks) anonimowy użytkownik .moviĝanta GIF-bildo (FEL.memorgenerado (TekVort) analityczny . które autor wprowadził w oryginale.fizika adreso adres internetowy . Bertin. uruchomienie .aboni (KompLeks.aktuala (OOo) aktywacja.

ReVo) arytmetyczny . sendanĝera (LiberaProg) bezprzewodowy .aŭtolaneo autotekst .misfunkcio | paneo (KompLeks) awaria sprzętowa .retaplikaĵo apostrof .aŭtenta automatyczna odpowiedź .reklamrubando | reklamilo (KompLeks) bank danych .bitoj en sekundo biznes sieciowy.tajperaro (ReVo) błąd składni .rajtigita uzanto autostart . KompLeks) | tabelkalkulilo (KDE) arkusz roboczy .sendrata bezstratny .baŭdo boolowski .aŭtokonservado automatyczne zawijanie .aŭtomata rekono automatyczne zapisywanie .askio (PIV2002.cima (Lode VDV) bod .datumbanko (Lode VDV) | datumaro bankowośd elektroniczna .retprogramo | apleto (KompLeks) aplikacja .beta (ReVo) bez praw autorskich .bulea (KompLeks.ekarteraro błąd odczytu .retbankumado (PIV2002.laborfolio arkusz stylów .aŭtonoma (OOo) autoresponder .reklamrubando baner reklamowy .eelatributoj audio. e-biznes .aŭtomata teksto (Bertin) autouruchamianie .kurentpaneo (OOo) awatar ..praŝargi | praŝargi (KompLeks) bootowalny .BIOS (PIV2002.stirbito (PIV2002.atingeraro (Plone) | aliroeraro błąd dysku .aŭtomata teksta eirkaŭfluo automatycznie odtwarzad .rezigni (OOo) | nuligi (Bertin) aplet .bloganto | verkanto de retotaglibroj blogowad .parecbito bitów na piksel . bugowaty .sintaksa eraro (Bertin) błąd zaokrąglenia .komputila sekurigo bezpieczna strefa .diskeraro błąd odchylenia .malselekti (Bertilo) anulowad.blogo | retotaglibro bloger .aŭtomatigi autonomiczny . Vikipedio) | kodoteko (KompVort) binarny.aritmetiko (Bertin) ASCII .aritmetika (ReVo) arytmetyka .arkivo (TekVort) | arĥivo (PIV2002) argument .rondigeraro (TekVort) błędnie wpisad .mistajpi błędny. zaniechad .praŝargebla KD | praŝargebla k-disko .aŭtomata respondo automatyczne odzyskiwanie .rajtigi authorized (a) autoryzowany użytkownik . ReVo) Basic .senserifa biblioteka .senforma bezpieczeostwo .sondisko audiowizualny .biblioteko (OOo.rajtigo (Wordpress) autoryzowad .stilfolio artykuł .vortkompletigo awaria .bitoj por rastrumero bitów na sekundę .Baziko (Bertin) bateria .aŭtomata respondilo autoryzacja .aplikaĵo (KompLeks) | aplika programo (PIV2002) aplikacja kliencka .aŭtomate kompletigi (OOo) autouzupełnianie wyrazów .nesinkrona atak brutalną siłą .senperda bezszeryfowy .eraro błąd dostępu .aŭtomata restaŭro automatyczne rozpoznawanie .analizeraro (TekVort) błąd pisarski .klienta-servila arkitekturo architektura komputera .ESPERANTO EN DEK LECIONOJ anulowad wybór .artikolo (PIV2002.blogi (ReVo) blok .sonaudio CD . TekVort) bezkształtny .bito (Bertin) bit kontrolny . TekVort) bootowad .atributo | atribuo (PIV2002) atrybut pliku .aŭtomata automatyczny login .aŭdvida autentyczny .kalkultabelo (PIV2002.baterio baza .apostrofo arbitralny . KompLeks) | kontrolbito (PIV2002) bit parzystości .sekura areo bezpieczny .malsimetria asynchroniczny . Bertin) -Bbajt .sekurigo bezpieczeostwo komputerowe .142 WIMMER .arkivado archiwum .klienta aplikaĵo (TekVort) aplikacja webowa .aŭtomata laneo autouzupełnianie .arbitra (Bertin) architektura .aŭtomata ensaluto automatyzowad .bazo baza danych .bajto baner reklamowy .datumbazo (Lode VDV) benchmark.dosieratributo (OOo) atrybuty komórki .takstestado (KompLeks) beta .senaŭtorrajta (OOo.retkomerco blog . KompLeks) asembler .legeraro błąd parsowania .argumento (Bertin) arkusz .arkitekturo (KompList) | arĥitekturo architektura klient-serwer .praŝargebla bootowalny CD .asembla lingvo (KompLeks) asymetryczny .sekura (KompLeks).bloki (Bertin) | forbari (Drupalo) błąd .bloko (Bertin) blokowad . test .kruda atako atrybut .duuma | binara (PIV2002) BIOS .avataro (OOo.misfunkcio de aparataro awaria zasilania .aŭtomate ludi (Lode VDV) automatyczny . KompLeks) bit . dwójkowy .komputila arkitekturo archiwowanie .folio arkusz kalkulacyjny .

TekVort) czytnik CD .limdato (Drupalo) debuger .parta częśd .citilo | citmarko (TekVort) cyberprzestrzeo .protektita enhavo chronologia . ReVo) czcionka rastrowa.kopirajto cudzysłów . OOo) czarna lista .membro (TekVort) czysty system .colo (OOo) całkowity .legilo por kodstrekaro czytnik newsów .KD | k-disko (Bertilo) CDR.cicero (OOo) cieniowany .ombra (Drupalo) cienki klient .nigra listo (Bertin) czarna skrzynka .parto (Vim) członek .pasinta tempo czasomierz .bufro | staplo (PIV2002) buforowad .korpo ciało tekstu . bity na sekundę . KompLeks) data .cifero cyfra kontrolna .erarsereilo | ĝustigilo debugowad.nigra-blanka (ReVo) czas dostępu . prawa autora .blato (KompLeks) | eipo (Pekoteko) chipset .KD-ROM centrowad. data graniczna .oftaj demandoj (Lode VDV) | respondaro (KompLeks) częstotliwośd klikania .KD-legilo (ReVo) | lumdiska legilo czytnik kart . OOo) certyfikacja. cookie .stircentro centrum pomocy .bufri bug . B2B .kontura tiparo (KompLeks.dato data graniczna .cimo build .memormanko broszura . dysk CD tylko do odczytu .novaĵlegilo (OOo.fontaj datumoj (PIV2002.retbabili czcionka ekranowa .legokonfirmo (KompLeks.atesti certyfikowany .viŝebla KD (OOo) | reregistrebla KD CD.enigaj datumojn | elementaj datumoj (OOo) dane wyjściowe. daszek .centrigi centrum danych .tiparo często zadawane pytania (FAQ) .kopilaso (Pekoteko) copyright.ombro (OOo) cofnąd .interkomerca business-to-customer. prawo do kopiowania .cifereca fotilo cyfrowy identyfikator .vektora tiparo (Bertin) czcionka.kronologio ciało .cifereca | cifera (KompLeks) cyfrowy aparat fotograficzny .horloĝo (KDE) | tempmezurilo (KDE) czatowad. Abiword) czytnik PDF .malfari cofnąd usunięcie .komercaj datumoj (OOo) dane kalendarzowe . czcionka bitmapowa . obramowanie .teksto de mesaĝo ciasteczko.bordero (OOo) bufor .blataro (KompLeks.datumejo (Bertin) centrum komputerowe . pica .ŝirmi chroniona treśd .libreto (PIV2002. gawędzid .integra capslock .majuskla baskulo (OOo) | fiksiĝema eeflitera registrumo (KompLeks) CD wielokrotnego zapisu .interreta cenzuro cenzurowad .kontrolcifero (KDE) cyfrowy .eldondato (OOo) data wygaśnięcia .nigra skatolo czarno-biały .ESPERANTO EN DEK LECIONOJ bps.datumoj | datenoj (PIV2002) dane biznesowe .paĝa bordero brzeg.kunmetaĵo | versio (Lode VDV) business-to-business.PDF-legilo (Chuck Smith) czytnik RSS . dane na wyjściu .malpeza kliento (KompLeks.bit/s (OOo) brak pamięci .citaĵo | citilo (OOo) cytowad .kartlegilo czytnik kodów kreskowych .retlando (Bertin) | ciberspaco (FEL) cyfra .cenzuri (KompLeks.sencimigi (Kompleks) | ĝustigi (KompLeks) . font .komputilejo (Benson) centrum kontrolne . który upłynął .fallisto | redaktebla falmenuo (KDE) copyleft.rastruma tiparo czcionka TrueType .atestado certyfikowad .RSS-legilo | abonflua legilo -Ddane .eapelo | cirkumflekso (KompLeks) cytat .eligaj datumoj dane wykresu . KompLeks) brzeg strony.atestita (Bertin) chip .malfari ŝanĝojn (Firefox) combo box .malpleniga sistemo (OOo) czysty tekst . uwierzytelnienie .parta sekurkopio częściowy .plata teksto czytad .realtempa | tuja czas.atingotempo czas rzeczywisty . odpluskwiad .ciklo (Bertin) cyrkumfleks.klaka ofteco częściowa kopia zapasowa . obramowanie strony .personaj datumoj dane wejściowe .limdato (OOo) data koocowa.diagramdatumoj dane źródłowe .143 WIMMER .ekrantiparo czcionka konturowa . Pekoteko) ciało wiadomości .Trutajpa tiparo (Bertin) czcionka wektorowa . B2C – alklienta -Ccal .nurlega KD (Bertin) | nurlega k-disko CD-ROM .legi czytnik .kredato (Benson) data wydania .malforigi (Bertin) | malviŝi (KompLeks) cofnąd zmiany .helpejo cenzura internetowa .kuketo cicero.teksta korpo (OOo. środkowad .kalendaraj datumoj dane osobiste .cifereca identigilo cykl . dysk CD .citi (KompLeks.limdato (KDE) data utworzenia . TekVort) | eiparo chronid . ReVo) cieo .

ekzakto | ekzakteco (KompLeks) dokładny .provizanto de enhavo dostawca usług .dulineara dwustronny . Drupalo) | grandaj literoj dwukierunkowy .senfragmentigi (Bertin) deinstalator .diagramo (OOo) | skemo (Bertin) dialog .ambaŭflanka presilo | ambaŭflanka printilo drukarka sieciowa . DTP .larĝformata presilo (KDE) | larĝformata printilo drukarka wierszowa . ReVo) diagram powierzchniowy .interretperanto | provizanto de retkonekto (KompLeks) dostawca treści .dinamike dynamicznie dołączana biblioteka (DLL) .defaŭlta doradca. slogan .defaŭlta dosierujo domyślny użytkownik .praŝarga disko dysk kompaktowy .matrica presilo (OOo) | matrica printilo drukarka obustronna .lumdisko (OOo.dokumento (KompBaz) dołączad.presilo (OOo) | printilo (PIV2002) drukarka atramentowa .magneta disko dysk optyczny .defaŭlta uzanto domyślny.atingo (PIV2002) | aliro (Bertin) dostęp do Internetu .konsilanto doradzad .disponeblo (KompLeks.presi | printi (PIV2002) drzewo folderów .difini defragmentacja .malsupro (Drupalo) draft.demono desktop publishing.malkompaktigi delimiter .elŝutebla dodatkowy odbiorca.majuskla (OOo.disketo (Bertin) | diskedo (PIV) dystrybuowad .dinamika datuminterŝanĝo dynamicznie .provizanto dostawca internetowy . Bertin) dysk stały . ReVo) | deeifri (Bertin) deszyfrowanie .maleifrado (KompLeks) dewiza.diagnozo (Bertin) diagram .interretaliro | retaliro dostępna pamięd . TekVort) | nadlara printilo (KompLeks) drukarka laserowa .ŝpruchelpa konsilo (Bertin) dynamiczna wymiana danych (DDE) . Drupalo) dymek z poradą . defoltowy .defaŭlta presilo | defaŭlta printilo domyślny folder . załączad .dua leteroricevanto dokładnie .diagramo (PIV2002. schemat .atingeblo | alirebleco (Bertin) dostępnośd .disponebla memoro dostępna powierzchnia dyskowa .malmodulilo (LiberaProg) demon .disko dysk bootowalny .perkomputila eldonado deszyfrowad .konsili (KompLeks) dostarczad .144 WIMMER .majuskloj dużymi literami .malfragmentiĝo (KompLeks) defragmentowad .malkodilo (Bertin) | maleifrilo dekodowad .ambaŭdirekta dwukropek .kompaktdisko | k-disko (Bertilo) dysk magnetyczny .dedieita (KompLeks) definicja .duoblo (OOo. TekVort) do pobrania . wersja robocza .polinia presilo | polinia printilo drukowad .dinamike bindebla biblioteko dynamiczny .dialogo dialogowy.devizo diagnostyka .retregiono | domajno (KompLeks) domyślna drukarka .dutavola dymek z pomocą .nadlara presilo (KompLeks.dupunkto dwuliniowy .regiona diagramo diagram.diodo (KompLeks.ciferecigi (Vim) dioda .malinstalilo deinstalowad.inkŝpruca presilo | inkŝpruca printilo (PIV2002) drukarka igłowa .presilo en loka reto | printilo en loka reto drukarka termiczna .spertoj pri komputiloj dół.postglui | postaldoni (Vim) domena .disponebla diskospaco (Chuck Smith) dostępnośd . dno .provizanto de servoj dostawca usług internetowych . wykres.duobligi (Vim) | multobligi (Benson) duże litery . konwersacyjny . odinstalowywad .distribui (KompLeks.fiksita disko | durdisko (Pekoteko) dysk wirtualny .dinamika (KompLeks.varmopresilo | pervarma presilo (Bertin) drukarka wielkoformatowa .lasera presilo (Bertin.duflanka dwuwarstwowy .ekzakte (KompLeks) dokładnośd .malkodi (Pekoteko) | maleifri dekompilacja . CC: .disponebla doświadczenie komputerowe .retrotraduko | retrokompilado (Lode VDV) dekompresja .ŝpruchelpilo (Vikipedio.malneto (OOo) druk .difino definiowad .provizanto de retservoj dostęp .malkompaktigo dekompresowad .presaĵo (OOo) | printaĵo (ipernity) druk na żądanie .provizi dostawca .virtuala disko dyskietka .maleifri (Kompleks. OOo) dostępny . TekVort) dysk . TekVort) . Benson) duplikowad .disigilo | limigilo (Bertin) demodulator .malinstali (Bertin.loka presilo (TekVort) | loka printilo drukarka matrycowa .fiksita disko (OOo) dysk twardy .ESPERANTO EN DEK LECIONOJ dedykowany .ekzakta (TekVort) dokument .dialoga digitalizowad . Joomla) | lasera printilo (PIV2002) drukarka lokalna .laŭpeta presado | laŭpeta printado drukarka . konsultant . TekVort) dekoder .strukturo de dosierujoj (Bertin) duplikat .

komuna (KDE) gęstośd . TekVort) | portreto (OOo) format pliku . ReVo) -Ffaks .fakturi faza .braneon gama barw . TekVort) dziura w bezpieczeostwie . wskaźnik .eksportformato format kontenera .HTML-redaktilo edytor ikon .bildoredaktilo (OOo.ida elemento element wymagany .grafika elemento (Bertin) element potomny .faksmodemo faksowad .aŭdviduja formato (KDE) format papieru .imiti (OOo) encja . przetwarzanie tekstów dokumentoredaktado (KompLeks) | tekstotraktado (TekVort) edytor dźwięku .filtri firma internetowa.dosierujo folder w sieci .fazo (Lode VDV) filtr .laŭtparolilo .eksporti ekstrahowad .elektronika | retelement .ento encja HTML . TekVort) formularz . zogniskowanie .rettaglibro (Bertin) | blogo (KompLeks) dziesiętny .retpaĝoredaktilo (Drupalo) edytor tekstów .145 WIMMER .miensimbolo | ridetulo emulacja .tekstredaktilo | tekstprilaborilo (PIV2002) edytor tekstu . potomek .ludotabuleto gazeta internetowa .vertikala formato (KompLeks.fleksebla elektroniczny .fokuso | enfokusigo (KDE) folder .taglibro dziennik internetowy .fizika flaga. ReVo) forum .tuŝekrano eksport .interreta firmao (TekVort) firmware .ekvivalento (TekVort) elastyczny .HTML-subtenata signo (&nomo.retforumo fotografia cyfrowa .retlibro | e-libro edycja tekstów.) (KompLeks) Ethernet .retrevuo generator kodu .elemento bezonata eliminowad.filtrilo kontraŭ pasvortŝtelo filtr antyspamowy .faksilo | telekopiilo faksmodem .eksporto (Bertin) eksportowad . rodzajowy . dotcom .rastrumera redaktilo edytor stron internetowych .kolorcirklo gamepad .imitilo emulowad . FEL) edytor grafiki .forumo (KompLeks) forum internetowe .akcesoraĵo (OOo) | popularaĵeto (Lode VDV) galeria .faksi (OOo) | telekopii fakturowad .bildsimbola redaktilo (TekVort) | piktogramoredaktilo (KDE) edytor pikselowy . książka elektroniczna .filtrilo (OOo) filtr antyphishingowy .galerio (KDE) galeria obrazków .Emakso (PIV2002.generi (OOo) generyczny.ido | subdziedziczyd .kondiea formatado (KompLeks.fakso | telekopio faks (urządzenie) .braneo (OOo) gałąź .fona sono -Ee-book.dosierformato (KompLeks) formatowa .cifereca foto freeware .formati (eelon) (PIV2002.miensimbolo (OOo) | mienvinjeto (KompLeks) emotikon .sonredaktilo (KDE) edytor grafiki .dosierujo en loka reto folder z programem . ReVo) emotikon .mikroprogramaro | integrita programaro (Bertin) fizyczny .formulo (KompLeks.funkcio (KompLeks) -Ggadżet. akcesorium .redaktilo ekran .ekrano ekran dotykowy .elipso (KDE) Emacs .denso (Debian) | denseco (Bertin) gigabajt .paperformato (OOo) format pionowy .formatado de alineo (Drupalo) formatowanie tekstu .bildetara galerio (OOo) gałąź .tempoformato (OOo) | hora formato (OOo) format danych .ESPERANTO EN DEK LECIONOJ dziecko.forigi elipsa .eltiri (KompLeks) ekwiwalent .grafikilo (Lode VDV) edytor HTML .imitado (OOo) emulator .programdosierujo (KDE) format czasu .etikedo etykieta CD .malloka (KompLeks) głębia koloru .eiesaĵo | publikaĵo (PIV2002) funkcja . usuwad . FEL) formatowad dysk .datumaranĝo format eksportu .spamfiltrilo (TekVort) filtr graficzny .formularo formuła .heredi dziennik .ero (TekVort) | elemento (OOo) element graficzny .gigabajto (KompLeks) globalny .kolorozo (KompLeks) głośnik .strukturi (diskon) formatowanie akapitu .tekstaranĝo (Lode VDV) formatowanie warunkowe .kodogenerilo (Bertin) generowad .eterreto etykieta .sekuriga truo (OOo) dźwięk w tle .dekuma (Kompleks.etikedi (KompLeks.KD-a etikedo etykietowad .flago | indiko (KompBaz) fokus.grafika filtrilo (PIV2002) filtrowad .

Interreto Internet Explorer . Bertin) histogram .pasvorto hasło sieciowe . Bertin) grupa dyskusyjna .histogramo historia .hierarkio hierarchia folderów .eefprocesoro | eefprocezilo główny użytkownik . KDE) interpreter .grupigi gwiazdka – steleto -Hhaczek .instalo (KompLeks.klavkomando | agklavo (KompVort) gorący restart .instrukcio (Bertin) | komando (KompLeks) instrukcja warunkowa .aplikprograma interfaco interfejs użytkownika .herco hibernowad .grafika fasado | grafika interfaco (OOo) grafika .pintteknologia (Bertin) hosting .identigilo (TekVort) identyfikator sieciowy . TekVort) grupowad .interpreti (KompLeks.retroprojektado iteracja .elskatole kapabla gotówka elektroniczna . polecenie klawiaturowe .videoludo grad . ReVo) instalator . TekVort) internauta . master .novaĵgrupo | forumo (KompLeks) grupa moderowana . piktogram .helplineo (Chuck Smith) gorący klawisz. litera początkowa .fona grafiko (KompLeks. Bertilo) głowica drukarki .interpretilo (Bertin) interpretowad .interpunkcio (TekVort) inżynieria wsteczna .146 WIMMER .Havo JavaScript .pasivumigi hierarchia .fasado | (uzant)interfaco internacjonalizacja .Makintoŝa komputilo kun Intel-procesoro interaktywny .reta identigilo (KompLeks.kompletiga fendo gorąca linia . TekVort) grafika wektorowa .historio (Bertin) historia cofnięd . wysokiej technologii .kolortransiro graficzny interfejs użytkownika .realigi (KompLeks) import .hiperligilo (TekVort) | ankro hipertekst .hiperteksto (KompLeks.retumanto Internet . TekVort) interpunkcja .komenca litero (TekVort) | inicialo (TekVort) instalacja .preskvalito | printkvalito jasnośd .interfaco ((grafika) fasado) interfejs aplikacji .bildsimbolo | piktogramo (KompLeks) implementowad . OOo) iterowad .grupo de aplikaĵoj (PIV2002.retejgastigo (Vikipedio) hostowad .nabo (Drupalo) | koncentrilo (Vikipedio) hurtowy eksport .indekso (TekVort) | indico (ReVo) indeksowad .viŝkapo (KompLeks) głowica zapisująca .deksesuma (KompLeks.komputiko infostrada .instali (OOo) instrukcja .rastruma grafikaĵo (Bertin) grafika tła .Havoskripto .pasvorto nepras heksadecymalny.amasa eksportado hurtowy import .kontrolata grupo (KDE) grupa robocza . KDE) | ludi gradient .bruo hardware .internaciigo (KompLeks.varma restarto gotowy po wyjęciu z pudełka .varma restartigo | parta restarto (KompList) gorący restart .reta pasvorto hasło użytkownika .eefuzanto główny.eefa (OOo) gniazdo rozszerzenia .limo grupa .presila kapeto (Lode VDV) | printila kapeto (KompLeks) głowica kasująca .kondiea ordono (OOo) integralnośd .horaro (Bertin) | tempoplano (Bertin) hasło .Interreta Esplorilo interpolacja .legi (Ipernity.gastigi retejon | gastigi retpaĝon (FEL) hostowanie .iteracii (Bertin) -Jjakośd druku .interpolado (Bertin.instalilo instalowad .integreco interakcja .informa ŝoseo | informoŝoseo (TekVort) inicjał. KompLeks) granica .ESPERANTO EN DEK LECIONOJ głowica czytająca .indeksi (OOo) informacja .hierarkio de dosierujoj hiperłącze .dialoga | interaga (PIV2002) interfejs . ReVo) główny procesor .grupo grupa aplikacji .informo informatyka .laborgrupo (KompLeks.vektora grafiko (PIV2002. Lode VDV) | grafiko grafika .ŝanĝohistorio hi-tech. szesnastkowy .amasa importado hybrydowy – hibrida -Iidentyfikator .komputila grafiko | perkomputila grafiko (KompLeks) grafika rastrowa .artaĵoj (OOo.HiperTeksta MarkLingvo (OOo.legkapo (OOo. TekVort) ikona.retmono (OOo) gra wideo .gastigo hub . OOo) herc .diskutgrupo grupa dyskusyjna .importo importowad .skribkapo (KompLeks.iteracio (KompLeks.aparataro harmonogram . OOo) Hipertekstowy Język Znaczników (HTML) .pasvorto de uzanto hasło wymagane .brileco (OOo) Java .bildo grafika komputerowa .hoketo hałas .malfara historio historia zmian .importi indeks .

alklaki | klaki (KompLeks) kliknąd prawym przyciskiem myszki .Alt-klavo (Bertin) | alternativa registrumo (KompLeks) klawisz cofania .kromsigna klavo | senpaŝa klavo (KompLeks) klawisz Alt .kartoeo | inkokartoeo kaseta .eifroŝlosilo (Wordpress) know-how . TekVort) kliknięcie reklamy .alklako sur anonco klip dźwiękowy .moviĝoklavo (OOo.duuma kodo (KompLeks.kompletiga karto (KompLeks.musklako (KompLeks.musklavo (KDE) klawisz Numlock .nombra klavaro (TekVort.sonaĵo klon . TekVort) karta sieciowa .RSS-fluo (KompLeks.ESPERANTO EN DEK LECIONOJ jądro .vidkarto (OOo) | videokarto kartridż .komputila karto (KompLeks.klasika (Drupalo) klawiatura .kategorio (Tekstoj.majuskligo (KompList.scipovo kod .samtempa jednokierunkowy .kilobito klasa .klono (KDE) klucz . KDE) kalkulator .memorkarto (TekVort) karta rozszerzenia .komputila lingvo język maszynowy .alklakebla (KompLeks.funkcia klavo klawisz Ins .tekstodirekto kilobajt . KDE) klawisz myszy .programlingvo (Bertin) | programada lingvo (TekVort) justowad .klavaro klawiatura ekranowa . TekVort) klikalny obraz .eldona kandidato kapitaliki .erarkodo kod dostępu .kerno jądro .majuskletoj kapitalizacja (litery) .nombra baskulo (ReVo. kanał RSS . TekVort) klucz sortowania . TekVort) | alirokodo . KompLeks) kanał RSS .ĝisrandigo (KompLeks) | alkadrigo (KompLeks) -Kkabel .spacostango (Vikipedio) (specetstango) klawisz strzałki . Firefox) | centra aparato (TekVort) jednostka danych .simetria ŝlosilo (KompLeks.retkamerao kanał .kalkulilo kamera internetowa .kategoriado kategoryzowad .taba klavo (Bertilo) klient .retropaŝa klavo (TekVort.publika ŝlosilo klucz rejestracyjny .ĝisrandigi (KompLeks.eskapa klavo (Bertin) klawisz funkcyjny .retpoŝtilo klikalna mapa .sagoklavo klawisz Tab .dosierujo kategoria .atingokodo (KompLeks.katalogo | dosierujo katalog główny .ordiga ŝlosilo (KompLeks.kasedo (KompLeks.sonkarto karta komputerowa.turnangulo (OOo) kierunek tekstu .klakbildo kliknąd .retkarto karta wideo .majuskliga klavo (Drupalo) | supra registrumo (KompLeks) klawisz spacji . ReVo) karta pamięci . PC card .privata ŝlosilo (Bertin) klucz publiczny . Bertin) kaskadowy arkusz stylów .abonfluo (FEL.cellingvo (TekVort) język programowania .foriga klavo klawisz Enter . TekVort) klawisz pogrubienia .kalendaro kalibrowad .dosierujo (FEL) katalog .kalibri (KompLeks.kanalo (PIV2002. TekVort) klawisz Shift .kodo kod binarny .eniga klavo (Benson) | enen-klavo (KompLeks) klawisz Esc .unu-foja jednostka centralna .kalkmapo klikalny .kablo kadrowad .mezurunuo (Bertin) język komputerowy .147 WIMMER .ŝlosilo klucz prywatny .kerno (KompLeks) jednoczesny .maŝinlingvo (OOo) | maŝinkodo (TekVort) język obiektowy .ekranklavaro (Vikipedio) klawiatura numeryczna . Vikipedio) klawisz Ctrl . TekVort) | alkadrigi (KompLeks) justowanie .kliento klient poczty elektronicznej . KompList) | binara kodo (KompVort) kod błędu . OOo) klucz szyfrujący .eefprocesoro (OOo.nl) kategoria potomna . TekVort) kilobit .registra ŝlosilo (PIV2002. OOo) klucz symetryczny .stirklavo (OOo) | stira registrumo (KompLeks) klawisz Del .trukarto (Pekoteko) karta dźwiękowa .klavo klawisz akcentu .klaso klasyczny .grasiga klavo (KompLeks.enmeta klavo | intermeta klavo klawisz kursora . KDE) karetka .unudirekta jednokrotny .karto (KompLeks) karta dziurkowana .stuci | pritondi (Wordpress) kalendarz .kartoeo kartridż z tuszem . KDE) klawisz . KompList) kandydat do wydania .eareto (Pekoteko) karta .radika dosierujo katalog plików .klaki dekstre kliknięcie myszą .kilobajto (KompLeks.datumero (Bertin) jednostka miary .kategoriigi kąt obrotu . OOo) | abonfluo (NetVibes) kanał wiadomości.laŭtema stilfolio katalog .ida kategorio kategoryzacja .

OLE-kontenilo konto . KDE) konwersja .agordo (KDE. eifri (OOo) kolaps.konverto konwersja pliku .atingokontrolo (OOo) | alirokontrolo kontrola ortograficzna .agordilo komórka .envicigi kolejnośd malejąca .kolapso | komputila paneo kolejka .kolumno | vertikalo kolumna obliczeniowa .kompililo | tradukilo (KompLeks) kompilowad .celkomputilo komputer kieszonkowy.kunfandi (OOo.retpoŝta kontaktpersono kontekst .kombinaĵo kombinacja klawiszy .linifino (OOo) konsola .kopio kopia do wiadomości .kopii .konverti (datumojn) koo trojaoski .kopiilo kopiowad .dosierkonverto (KDE) konwerter .ActiveX-komponento kompresja .fona koloro kolor wypełnienia .persona komputilo komputer przenośny .kalkulita kolumno kombinacja .konflikto konflikt nazw .kompaktigo (Bertin) kompaktowy .kopio de mesaĝo (Bertin) kopia pliku .kongrueco kompatybilny do przodu .komputilo komputer biurkowy .kreska ordo (KompLeks) kolejny. PDA. TekVort) konto poczty elektronicznej .ESPERANTO EN DEK LECIONOJ kod kraju .poŝkomputilo komputer osobisty .komputila konto (KompLeks.densigo | kompaktigo (Bertin) kompresor .koncentrilo (Lode VDV) konferencja sieciowa .kunteksto (OOo) kontener .pareca kontrolo kontrola rodzicielska .regionkodo (KompLeks.aŭtentokontrolo (Drupalo) kontroler .neportebla komputilo komputer-host .signokodo (KompLeks) kod źródłowy .landkodo kod kreskowy . TekVort) kontrola uwierzytelnienia . TekVort) komputeryzowad . załamanie .ActiveX-kontrolilo kontrolowad .kunfandiĝo konsolidowad .surtabla komputilo komputer docelowy .kodstrekaro | strekokodo (Bertin) kod maszynowy .kompili (KompList.nomkonflikto koniec akapitu .malkreska ordo (KompLeks) kolejnośd rosnąca .troja eevalo kooczyd .kontrasto kontrastowy .kopio de dosieroj. Firefox) konwertowad . sekwencyjny . Bertin) komponent ActiveX .nesinkrona komunikado komunikacja bezprzewodowa .densigilo (Bertin) kompresowad . ReVo) kod regionalny .fini kopia .atendovico por presado | atendovico por printado kolejkowad .komputilizi (ReVo) komunikacja asynchroniczna .atendovico kolejka drukowania .klava kombino komentarz .konzolo konsolidacja .deŝovo (alinea) (OOo) koniec pliku . palmtop .fontkodo (TekVort) kodek audio . KompLeks) kontakt .dosierfino (Bertin) koniec wiersza .gastiga komputilo | eefkomputilo (TekVort) komputer-klient .kodi.samtavola komunikado (ReVo) komunikator internetowy . kopia bezpieczeostwa .eelo (OOo) kompaktowanie .sinsekva (Bertin) kolor tła .pleniga koloro kolorowy wyświetlacz . sekurkopio de dosieroj kopia zapasowa.gepatra enhavlimigo (KompLeks.aŭtentoindiko (Lode VDV) kod znaku .retpoŝta konto konto użytkownika .kontroli kontur .densigi | kompaktigi (FEL) komputer .kontenilo kontener OLE .kolora ekrano kolumna . Tradukado) | konfiguro (KompLeks) konfiguracja sieci .porklienta komputilo (KompLeks.kompakta kompatybilnośd .kontroli literumadon kontrola parzystości .komento komentowad .konto de uzanto kontrast .paĝo-agordo (KDE) konfigurowad .konvertilo (KompLeks.kontrasta (OOo) kontrola dostępu .kongrua plien (Bertilo) kompilator .malpareckontrolo kontrola parzystości .sendrata komunikado (Bertin) komunikacja peer-to-peer .maŝinkodo (KompLeks.kontakto (OOo) kontakt pocztowy .regilo (Bertin) | regulilo (KompList) kontroler urządzenia .aparata regilo | adaptilo (TekVort) kontrolka ActiveX .reta konferenco konfiguracja .agordo de retkarto konfiguracja strony .agordi | konfiguri konflikt .portebla komputilo (KompLeks) komputer stacjonarny .148 WIMMER .konturo (OOo. Bertin) kod uwierzytelniający .konto de administranto konto komputerowe .tujmesaĝilo (PIV2002.sonkodeko (KDE) kodowad .linifino (Bertin) koniec wiersza .sekurkopio (Bertin) | restaŭrkopio (KompLeks) kopiarka . ReVo) koncentrator .komenti komfigurator .konto konto administratora .alinefino (KDE) koniec akapitu .

komputi (PIV2002.menuo (KompLeks.nombro da linioj (OOo) licznik . miarka .menuo Redakti (Tekstoj.musmontrilo | muskursoro (KDE) kwota – kvoto -Llaik komputerowy .kodrompisto | retpirato łaocuch tekstowy .abako linia bazowa .retrevuo mainframe . Tekstoj.nl) lokalny komputer .maksimuma mała zawartośd tuszu .bazlinio (PIV2002) linijka.salutnomo (KompLeks.kopii kaj alglui (KompLeks.leksikono leksykon.arko -MMac OS X .praŝargo per KD-legilo ładowarka .fallisto (OOo) lista wypunktowana . playlista .literumada kontrolilo | literumilo (PIV2002) korespondowad .signoeeno (Pekoteko) | signovico (Pekoteko) łatad.ensaluto (KompLeks.mezurilo link do pobrania .elŝutoligilo linkowad .maldekstra musbutono licencja użytkownika . francigi) lokalny .asimili (OOo) | -igi (esperantigi.taskolisto (KompLeks.virtuala maŝino maszyna wirtualna Javy .hazarda | aleatora (KompLeks) luka .nombra kromprocesoro (TekVort) korektor pisowni .komputila laiko | komputila nulo (Lode VDV) laptop .amasa maszyna do pisania .elŝuta administrilo menu .malmulta inko (KompLeks.bateria ŝargilo łamacz kodu .loka komputilo (TekVort) losowy .facile uzebla łącznik. Bertilo) kropka . KDE) łaocuch znakowy .popaŝe (OOo. TekVort) marka .marko marker . TekVort) | saluto (KDE) lokalizowad (tłumaczyd) .emblemo | identiga simbolo (OOo) logowad się .streketo (KompLeks. glosariusz .maksimumigi maksymalny . poprawka .diskingolitero (KompLeks. OOo) małymi literami .kritika averto (Bertin) krzywa Beziera .skribmaŝino (TekVort) maszyna wirtualna . Bertin) łączyd w łaocuch .senpaŝa klavo maska . hurtowy .megabajto (Mbajt) menedżer bootowania . TekVort) logo .ensaluti logowanie .149 WIMMER .komerca letero lista .nombrilo (OOo.loka (Tradukado.difinvortaro | leksikono (Pekoteko) lewy klawisz myszy .gastolibro kursor .Makintoŝo magazyn sieciowy .Bezier-kurbo (Bertin) książka adresowa . Bertin) litera napędu .adresaro (KompLeks.mediano megabajt .permesilo por uzanto (KDE) liczba wierszy .listo de kampoj lista przyjaciół . Wiktionary) liczyd.makroo (OOo) maksymalizowad . audiobook . TekVort) łączyd .ludlisto lista pól .sonlibro księga gości . TekVort) krój czcionek .masko (OOo) masowy.listo lista kontrolna .logika (KDE) login (nazwa użytkownika) .minuskla | etlitera (KompList) manipulowad .ŝargi ładowanie z CD .marĝeno (KompLeks.kursoro (Bertin) | tajpmontrilo kursor myszy . Bertin) książka audio.korespondi (kun) kotwica .marko | indikilo martwy klawisz .nl) .rastrumo (Bertin) | bitbildo (PIV2002) mapowad . znacznik .fliki łatka.manipuli (KompLeks) mapa bitowa .tekstoeeno (KompLeks. matryca .markilo marker. TekVort) koprocesor arytmetyczny .tekokomputilo | sinokomputilo leksykalny .praŝarga administrilo menedżer kontaktów .kriptografio (OOo) kryterium wyszukiwania .tipara fasono (Bertin) kryptografia .leksika leksykon .komputilego (Bertin) makro .ESPERANTO EN DEK LECIONOJ kopiowad i wklejad .serea kriterio (OOo) krytyczne ostrzeżenie .matrico (Bertin) Macintosh .markolisto lista odtwarzania.breeo -Łładowad .Makintoŝo OS X (ReVo. dywiz .facileco de uzado łatwy w użyciu .flikaĵo (OOo) łatwośd użycia . Bertin) macierz. ReVo) logiczny .listo de blokitaj IPadresoj lista zadao .Havotraktilo mediana .ligi list handlowy .kroei | kunigi łuk .bula listo (OOo) lista zablokowanych adresów . obliczad .ankro krok po kroku .konekti (PIV2002.kontaktadministrilo menedżer pobierania .amikolisto lista rozwijana .mapigi margines .tekkomputilo (OOo) | notbloka komputilo (KompLeks) laptop . OOo) menu Edytuj .periodo (KompLeks. KompLeks) | kalkuli (Bertin) liczydło . poprawiad .

ŝprucmenuo (OOo) metadane .neaktiva (OOo) niechroniony .paĝotitolo supra nagłówek treści .sendinto nadmiarowy .falmenuo menu startowe .(Drupalo) nadużycie .disketingo (PIV2002.malpareca nieposortowany .KD-ujo napęd dyskietek . Drupalo) migotad .neriparebla eraro nieparzysty .modifi (Bertin) monitor . rodzicielski .KD-registrilo (ReVo) nagrywarka CD .maldiafana niesformatowany .nomo de komputilo (Bertin) nazwa pliku . OOo) niewolnik.diska registrilo (Vikipedio) napęd bootowalny .vidiga nomo negacja .muso -Nna żądanie . CAI perkomputila instruado | komputilizita instruado (KompLeks) nauka wspomagana komputerowo .senfina iteracio nieskooczony .KD-registrilo | k-diska registrilo nagrywarka dysku .ebleco | eblo multimedia .ronda krampo nawiasy kątowe . OOo) nadawca .paĝokapo | kaplinio (Pekoteko) nagłówek kolumny .ripari naprawienie błędu .plurmedio mysz .premio nagrywarka CD .sklavo (OOo) .senfina nieużywany .patra | super.indiĝena (OOo.bendolegilo (Bertin) naprawiad .ilo narzędzie autorskie .navigilo (TekVort) nawigowad .ilaro (KompLeks) natychmiastowa wiadomośd (IM) .elsendo nadawanie strumieniowe .navigado nazwa domenowa .pulsado (ReVo.salutnomo | uzantnomo (FEL) nazwa wyświetlana .malkongrua (OOo) niełamliwa spacja.premi | klavi (ReVo) nacisnąd i przytrzymad .novaĵletero (KDE) nieaktywny .praŝarga disko napęd CD . ReVo) modulowad .eventuala streketo migający .neuzata (KompLeks.diskingo | diskunuo (Bertin) napęd taśmowy . komputer podporządkowany .mikroprocesoro | mikroprocezilo mikser audio .nerompebla spaceto nieodwracalny błąd .verkilo narzędzie do rysowania .moduli modyfikowad .krampo nawias okrągły .ponto możliwośd . lepka spacja .cimoriparo narzędzie .menuo Dosiero menu rozwijane .neprotektita | senprotekta (OOo) niedrukowalny znak .mikrofono mikrokomputer .elsendi nadawanie .miksilo por sonoj (KDE) miniatura .150 WIMMER .startmenuo menu wyskakujące .elsendfluo (KompLeks. TekVort) narzędziownia .misuzi nagłówek .retregiona nomo | domajna nomo (KompLeks) nazwa komputera .redunda nadpisywad .komerca modelo (Lode VDV) modem .dosiernomo nazwa pola .ESPERANTO EN DEK LECIONOJ menu kaskadowe .nepresebla signo | neprintebla signo niekompatybilny . o stałej szerokości znaku .interna modemo modularny .metadatumoj (Bertin) miękkie przełamanie wiersza .kolumnotitolo nagłówek strony .kunteksta menuo menu opuszczane .modelo model biznesowy . Bertin) | lumpulsado (ReVo) mikrofon .neformatita (PIV2002.aparatnomo nazwa użytkownika .klavi (TekVort) nadawad .miniaturo (KompLeks) minimalizowad .premi kaj teni nacisnąd klawisz .komputila povo (KompLeks) model .minimuma (OOo) | plejeta (Bertin) minus .nomo de kampo nazwa urządzenia .perkomputila instruado | komputile helpata instruado (Bertin) nawias .diskingo (KompLeks) napęd dysku . modem wbudowany .kapo pri la enhavo nagroda .KD-registrilo (Mandrejko) | k-diska registrilo nagrywarka CD .angulaj krampoj nawigator .anstataŭigi | superskribi (PIV2002) nadrzędny.laŭpete nacisnąd (klawisz) .desegnilo (KompLeks. TekVort) nauczanie wspomagane komputerowo. KompLeks) napęd dyskowy .monitoro monochromatyczny .egallarĝa | egalinterspaca (Lode VDV) mostek .modula (KompLeks.pulsa (Bertin.tujmesaĝo natywny .mikrokomputilo (TekVort) mikroprocesor .negacio newsletter .minimumigi (KompLeks) | plejetigi (Bertin) minimalny . KompLeks) | kruda (Bertin) nieskooczona pętla .neordigita (Bertilo) nieprzezroczysty .pulsi migotanie .minuso (Bertin) moc obliczeniowa .modemo (OOo) modem wewnętrzny.unukolora monotypiczny.vicigita menuo | kaskada menuo menu kontekstowe .tirmenuo (Bertin) | pendomenuo (KompVort) menu Plik .misuzo nadużywad .

komputilujo obustronny .aŭdvidea objekto (OOo) obiekt potomny . robid odniesienie .enreta | interreta online .kontraŭskriba protektado oczekiwad .memorprotekto (PIV2002. nie akceptowad .nedifinita niezmodyfikowany .151 WIMMER .dialogujo okienko tekstowe . odniesienie .referenci odwracad .normigi (TekVort) normalny .malŝlosi (KompLeks. hiperłącze .KD-legilo (KompLeks) odtwarzacz dźwięku . szacowad .malkonekti odmawiad.pasvorta protektado ochrona pamięci .ambaŭflanka obywatel sieci.tekstujo okienko wiadomości .averta fenestro okienko ze znakiem zachęty . Bertin) | sonaŭdigilo odtwarzacz MP3 .ekarto oddalad.areo de diagramo obudowa .dratado (KompLeks.opcio (KompLeks.bitoko (Bertin) online . odsłaniad .malinstali (KompLeks.respondo odraczad. okienko . OOo) odchylenie .normo normalizowad . zmniejszad . OOo) odgraniczony . KompLeks) ochrona przed kopiowaniem .ida objekto (KompLeks) obracad .bildo (KDE) obraz dysku .eelospacado odstępy między znakami .objekto obiekt multimedialny .usklecoblinda (KompLeks. nośna .ekzakta kopio de disko obrazki. netizen .kontraŭkopia protekto ochrona przed zapisem .bulea operacio (OOo) operacja scalania .DVD-spektilo (KompLeks.fermitkoda obiekt . TekVort) opis .respondi odpowiedź . OOo) operator .okazonta | pritraktota (Wordpress) odbita poczta .portanto (KompLeks) | portanta ondo (FEL) nota o prawach autorskich .limigita okablowanie .datumrestaŭro offline .referenco odwoływad się.inversigi (Bertin) odzyskiwanie danych .anonco ogólny . clipart .prokrasti (ReVo) odstępy między komórkami . Bertin) ograniczad .fenestro (KompList) oktet .areo por notoj obszar roboczy .atingonumero (TekVort. OOo) | elekto (KompLeks) opcjonalny .malfermitkoda operacja boolowska .protektado (Firefox) ochrona danych .limigi ograniczenie .sentitola niezdefiniowany .areo | zono (Bertin) obszar notatek .normi nośnik.atendi (OOo) oczekujący .atentigo pri kopirajto notatnik (program) . odnośnik .normala (KompLeks.aplikaĵofenestro okno o .fenestro kun komandinvito okno aplikacji .sendependa (OOo) niezatytułowany .bildetaro obrót. KDE) numer portu . TekVort) | rifuzi (Abiword) odpowiadad . z otwartym kodem .notlibro (OOo) numer dostępowy .MP3-ludilo (Vim) odtwarzacz multimediów .voknumero numeryczny . TekVort) odkrywad.reveninta retpoŝto odblokowad .malnepra | nedeviga (Drupalo) open source.interspaco (OOo) odsyłacz bezwzględny . Ipernity) .KD-legilo odtwarzacz DVD .ĝenerala (KompLeks.kunfandiga operacio (KompLeks.taksi ochrona .malakcepti (OOo.pri-dialogujo (KompLeks) okno potomne .malkaŝi (Bertin) odłączad .platteksta redaktilo notebook .krucreferenco | interna referenco (Tekstoj.legilo | ludilo (KDE) odtwarzacz CD .nombra (KompLeks.nl) odtwarzacz .ida fenestro (KompList) okno.ESPERANTO EN DEK LECIONOJ niewrażliwy na wielkośd liter .desegna areo obszar tytułu .malzomi (KompLeks.datumprotekto (OOo) | datumsekurigo (Teknika vortaro) ochrona hasłem . odkładad .laborareo obszar rysowania . rotacja . TekVort) | DVD-ludilo odtwarzacz dysków kompaktowych . link.titolareo (OOo.sonlegilo (TekVort.normala vido normowad . TekVort) | senkonekte (KompLeks) ogłoszenie .operatoro (KompLeks.porda numero numer wywoławczy .dialogujo okienko z ostrzeżeniem .turni (Bertin) obraz .limigo (Bertin) ograniczony .retlandano oceniad.ligilo odsyłacz.muntokadro obudowa komputera . Bertin) obszar wykresu .absoluta ligilo odsyłacz tekstowy .turno (Bertin) | rotacio (TekVort) obszar .neŝanĝita (OOo) norma . Bertin) normalny widok . OOo) niezależny .spektilo odwołanie.priskribo (Drupalo. ReVo) okienko dialogowe .konektite | komputile ligita (N-E-N versio 4) opcja .limigita | barita (KompLeks) odinstalowywad . TekVort) -Oo zamkniętym kodzie .teksta ligilo odsyłacz.nekonektite (OOo.

Bertin) partycja .panelo (OOo) panel sterujący .viŝebla memoro (KompLeks. TekVort) pakiet aktualizujący .vertikala streko piractwo .fasko (Bertilo) pakowad . OOo) pamięd kasowalna .ĝisdatiga pakaĵo pakiet biurowy .optimumigo optymalizowad .stirpanelo | agordilaro (Brian Russell) papier ciągły . Bertin) pasek adresu .pareco parzysty .optika signorekono (Bertin) | Optika Karaktro-Rekono (OKR) (KompList) optymalizacja . Bertin) paginacja . TekVort) optyczne rozpoznawanie znaków.menubreto | menutrabo (KompList) pasek narzędziowy . TekVort) pędzel .poŝmemorilo | USBpoŝmemorilo (Vikipedio) pamięd zewnętrzna . odroczenie .paĝonumerado (KompLeks.malfermitkoda programaro (KompLeks. pamięd buforowa .komputila fraŭdo (Lode VDV) oś .optimumigi | optimigi (KompLeks) optymalny . OCR .flanka strio (TekVort) pasek menu .peniko (KompLeks.organizi (TekVort) | plani orientacja pionowa . ReVo) plakietka .fulmmemoro (KompLeks.paŭzigi pełna nazwa .malfono piksel . paczka. bundle .152 WIMMER .kompleta sekurkopio pełny dupleks .tutteksta | plenteksta pełny backup .averti | pepi ostrzeżenie o błędzie .kompleta vojo pełnoekranowy .paĝonumeri (TekVort) pakiet .akso otwarty .orienti osobisty .plenumskalo | progresbreto (Lode VDV) pasek przewijania .oficeja programaro (Drupalo) oprogramowanie komercyjne .iteracio (TekVort) phishing.subdisko partycja bootowania .persona ostrzegad . KDE) pasek boczny .optimuma organizator . OOo) pętla. TekVort) pamięd nieulotna .etendita memoro pamięd USB.optika signorekono optyczne rozpoznawanie znaków.pakaĵo (KDE.eenformularo parametr .tajpi (Bertin) pivot .butonbreto (PIV2002. OOo) pierwszy plan . pendrive .vertikala orientiĝo (TekVort) orientacja strony .rastrumero | bildopunkto (Bertilo) pionowy pasek .tutekrana | plenekrana (Firefox) pełnotekstowy .malplenigi (KompLeks.stata breto pasek z przyciskami .pasiva (KompLeks. paperorientiĝo (ReVo) orientowad .sintakse analizi (TekVort.ilobreto | ilaro (Firefox) pasek postępu .malfermita (KompLeks) otworzyd plik .insigno planista zadao .adresbreto (OOo.pakaĵo de peliloj pakiet.kompleta nomo (KompLeks.organizilo (TekVort) | planilo (KompLeks) organizowad .pareca (KompLeks.ESPERANTO EN DEK LECIONOJ opóźnienie.komerca programaro oprogramowanie open source .orientiĝo de paĝo.subdisko partycja systemowa .sistemsubdisko (ReVo) partycjonowad .prokrasto (Bertin) oprogramowanie . OCR . kolorpaletro pamięd .programaro oprogramowanie biurowe .sistema programaro (KompLeks. OOo) pełna ścieżka .okuma (Bertin) -Ppaczka . ReVo) opróżniad .memoro (Lode VDV) | memorilo (PIV) pamięd flash .tajlori (Bertin. OOo) pauza.pirateco (OOo) pirat sieciowy .oficeja programarfasko pakiet danych .ekstera memoro (Bertin) panel . wykradanie haseł .kaŝmemoro | staplo (KompVort) pamięd RAM .provejo (KompLeks.sintaksa analizilo | malkomponilo (KompLeks) parsowad .rulumskalo pasek stanu .paŭzo pauzowad . ReVo) oprogramowanie systemowe .pasvortŝtelo piaskownica .plene ambaŭdirekta | plendupleksa (KompLeks) pendrive.platformo plik .energi-nedependa memoro | persista memoro (Pekoteko) pamięd podręczna.malfermi dosieron (Bertin) ósemkowy . przerwa . pamięd przenośna . bierny .taskopleto pasywny.parametro (KompLeks) parametr opcjonalny .retpirato pisad (na klawiaturze) . OOo) | butontrabo pasek zadao .erarpepo (Bertin) oszustwo komputerowe .datumpakaĵo pakiet sterowników .pakaĵo (ReVo. iteracja .plani platforma .paletro.dosiero .paki (KDE) paleta kolorów .dispartigi parzystośd .taskoplanilo planowad .eefmemoro (KompBaz) | senvice atingebla memoro (TekVort) pamięd rozszerzona .praŝarga subdisko partycja dysku . ReVo) paginowad .pivoto (PIV2002.malnepra parametro | nedeviga parametro parser .poŝmemorilo | USBpoŝmemorilo (Vikipedio) personalizowad .

komando | instrukcio (KompLeks) polityka prywatności .konekti kaj ek! plugin .privateca politiko połączenie .resumi (TekVort) podtytuł .datumkampo pole formularza .glita po stronie klienta .elŝuti pobranie.klientflanka (Lode VDV) pobierad (plik) .falsado (Bertin) podręcznik .praŝarga dosiero (KDE) plik docelowy . komenda.RTF-a dosiero plik tekstowy .vundebleco (KompLeks. KDE) | konfigura dosiero plik makro .voea mesaĝo poczta hurtowa .celdosiero plik wykonywalny .transruĝa konekto (KompLeks) połączenie sieciowe .eliranta poŝto podajnik papieru .redaktokomando polecenie głosowe .komanda dosiero (TekVort) plik pomocy .duuma dosiero (PIV2002.substrekita podłączony użytkownik .antaŭrigardo (Bertin) | aspekto (OOo) podgląd wydruku .retpoŝto (OOo) | komputilreta poŝto (KompLeks) poczta głosowa .nepra kampo (Bertin) pole opcjonalne .unuopa (OOo) pojemnik . taca . sygnatura .eeftabulo (KompLeks.rilata pole .elŝutaĵo pochylony (kursywą) . TekVort) pojemnośd .filka dosiero (KompLeks.duoble alklaki (Bertin) podwójny rozruch .subsignaro (PIV2002) podział na kolumny .retkonekto połączenie szerokopasmowe .plata płyta DVD .provizora dosiero plik wsadowy .kursiva (Bertin) poczta elektroniczna .desegnilo plug and play .nefunkcianta ligilo (ReVo) .manlibro podręcznik użytkownika .153 WIMMER .retbabilejo pokrewny .retpoŝto poczta wychodząca .amasa poŝtodissendo (KompLeks.kunteksta helpo pomocniczy .pertelefonlinea konekto pomoc .ujo (KompLeks.konekto połączenie internetowe . apudskribo (OOo) | kapvorto (Pekoteko) podrabianie .antaŭa popsuty odsyłacz .helpdosiero (FEL) plik readme .DVD | lumdiskego płyta główna .kampo de formularo pole obliczeniowe .komuta praŝargilo podzbiór .ESPERANTO EN DEK LECIONOJ plik binarny .sklava (OOo) podsumowanie .aŭdvidea dosiero.makroa dosiero (OOo) plik multimedialny . download . ReVo) | binara dosiero plik bootowalny .lingvodosiero plik konfiguracyjny .substreki podkreślony .menukomando polecenie.kromprogramo (Bertin) | kromaĵo (KompLeks) płaski . Firefox) plotter .kalkulita kampo (FEL) pole obowiązkowe . OOo). TekVort) podczerwony .subskribo. zmienny . Bertin) poczta webowa .neeefa | helpa (Bertin) ponownie wykonad .voekomando polecenie menu .perkabla konekto połączenie na podczerwieo .malnepra kampo (OOo) pole tekstowe .koma dosiero plik RTF .subteksto (Abiword) | subtitolo (Drupalo) podwójne kliknięcie .markobutono (OOo) polecenie edycyjne .postkolapsa riparado (Bertin) podpis cyfrowy .kolumnopartigo (KompLeks) pojedynczy .submenuo podniesienie z załamania .trudmesaĝo (OOo. porretpoŝta kunfandado (porpoŝta kunfandado) poczta przychodząca . KDE) | eefkarto (KompLeks) pływający.kampo pole adresu .paperpleto (OOo) podajnik.enhavdependa helpo pomoc kontekstowa .trabo (OOo. plurmedia dosiero plik poleceo . podporządkowany . Bertin) | pleto (Bertin) podatnośd na uszkodzenia .subaro (OOo) podzbiór znaków .konektita uzanto podmenu .cifereca subskribo (FEL) podpis.refari (Pekoteko) poprzedni .tekstokampo pole wyboru .transruĝa podgląd .nocio pokój do pogawędek .sondosiero (KDE) plik graficzny .aspekto de la presotaĵo (KDE) | aspekto de la printotaĵo podkładka pod mysz .bildodosiero plik językowy .legumino plik rozdzielany przecinkami .komandodosiero | komandaro (KompVort) plik wyjściowy .plenumebla dosiero (Bertin) | komandodosiero (PIV) plik z łatką .adreskampo (TekVort) | adresparto (KompLeks) pole danych .duobla klako podwójnie kliknąd .musmato (TekVort) podkreslad .manlibro por uzantoj podrzędny.agorda dosiero (PIV2002.kapacito pojęcie .teksta dosiero (OOo) plik tymczasowy .celdosiero plik dźwiękowy .resumo (Bertin) podsumowywad . instrukcja .helpo | konsilo (Bertin) pomoc kontekstowa .larĝkapacita konekto połączenie wydzwaniane .alveninta poŝto (Bertin) poczta śmieciowa .retkonekto połączenie kablowe .

brunivelo poziom pozwolenia . kolejnośd .antaŭkompilita prezentacja . TekVort) powiadamiad .duongrasa półprzewodnik .rajtoj de uzanto prawa.lumbilda prezento (KDE) | bildoserio (KompLeks) problem z bezpieczeostwem .enpoziciigo (KompLeks.dekstra musbutono (Bertilo) preferencja.atingonivelo poziom hałasu . CAD perkomputila fasonado | komputilizita projektado (KompLeks) computer-aided documentation (s) proporcja .nivelo (PIV2002.prezentaĵo prezentacja. ustawienie . ReVo) | lokado (OOo) pozyskiwad .tekstotraktilo (OOo). TekVort) | komputilizita projektado (KompLeks) projektowanie wspomagane komputerowo.duonkonduktilo (OOo) praktyczne rady.gepatra enhavlimigilo (TekVort) program do pobierania .ordo | sinsekvo (Drupalo) porzucad .sekuriga problemo procedura .kvitanci (KompLeks.malfermitkoda projekto (TekVort) projekt.reta profilo profil użytkownika .portalo (TekVort) portowad .rajtoj prawo autorskie .pozicii (KompLeks) pozycjonowanie .porti porządek malejący .elŝutilo (KompLeks) program kalendarzowy .surfaco powierzchnia dysku .komenca pozicio (Bertin) pozycjonowad .earetreveno | earetrevenigo (Pekoteko) powtarzalny .praŝargilo (Lode VDV) program narzędziowy .rezida programo (Bertilo) program rysunkowy .projekciilo projektowanie wspomagane komputerowo.horizontala pozwolenie . wzór.praktikaj konsiloj prawa użytkownika .ripeta poziom .permeso pozwolenie dostępu .seria konektejo (OOo) portal .konfirmo poufne dane .fona procezo procesor centralny .proporcia .senvirusigilo program archiwizujący .plenumo | progreso potwierdzad .menuero pozycja początkowa .profilo (PIV2002.falsa programo program rezydentny .antaŭinstalita (TekVort) prekompilowany .uzantoprofilo (ReVo) program .programo (TekVort) program antywirusowy .ilprogramo (Bertin) program partnerski .programisto programowad .programado (KompLeks.paralela konektejo (KompLeks) port szeregowy .proporcio (PIV2002.sciigi | atentigi (Drupalo) powiadomienie .pordo (Bertin) | konektejo port komunikacyjny .pligrandigi powrót karetki .procesoro kun duobla kerno | procezilo kun duobla kerno procesor tekstów .objektema programado (KompLeks) projekt . Bertin) | konfirmi potwierdzenie .privataj datumoj (OOo.proceduro (Bertin) proces . uprawnienia . ReVo) | subprocezo proces w tle .sciigo (Firefox) | atentigo (Drupalo) powierzchnia .diskospaco powiększad . design .utilaĵo (TekVort) program w publicznej domenie .atingopermeso pozwolenie.eefprocesoro (Firefox) | eefprocezilo procesor dwurdzeniowy .sekureca nivelo poziom dostępu .ESPERANTO EN DEK LECIONOJ porada.malkreska ordo (TekVort) porządek.forlasi postęp . licencja . ReVo) | rejŝo (KompLeks) proporcjonalny .komputila programo program ładujący .spiona programaro (KDE) program użytkowy .horizontala linio poziomy .kopirajta leĝo prawo dostępu . OOo) programowanie zorientowane obiektowo .fasonado | dizajno (KompLeks) projektant stron internetowych .arkiva programaro (Bertin) program do kontroli rodzicielskiej .programi programowanie . wskazówka .publikaĵo program wsadowy .projekto (TekVort) projekt open source . slide show .permesilo (KompLeks) pozycja .nivelo de permeso pozioma linia . TekVort) prawy klawisz myszki . CAM perkomputila fabrikado (OOo) | komputilizita fabrikado (KompLeks) profesjonalny .akiri (Bertin) półautomatyczny .komandodosiero programista . ReVo) poziom bezpieczeostwa .pozicio (TekVort) pozycja menu . tips&tricks .agordo preinstalowany .ida procezo (PIV2002.duonaŭtomata (OOo) półgruby .procezo (Bertin) | procedo (Pekoteko) proces potomny .partnera programo (KompLeks) program podrabiany . CAD perkomputila fasonado (KompLeks.atingorajto (KompLeks.profesia (KompLeks) profil . KompLeks) | agordaro (KompLeks) profil barw .retfasonisto | aspektigisto projektor . dokumentoredaktilo | verkilo (ReVo) produkcja wspomagana komputerowo.154 WIMMER .kolorprofilo (Lode VDV) profil sieciowy .kompari port .kalendaroprogramo program komputerowy .desegnilo program szpiegujący .konsileto porównywad .komunikada pordo port równoległy .

Bertilo) próbka dźwiękowa .baskuligi (KompLeks) przełącznik .interrompo (Bertin) przerywad . akcelaracja .stapla reĝimo | fona reĝimo (KompLeks) przewijad .ilobreta butono (KompLeks.porti malfonen przesyład dalej .pritraktado de bildo przetwarzanie komputerowe .retumi (KompLeks.datumtraktado (KompLeks.menubutono (KompLeks.ret-komunika protokolo protokół pocztowy . ReVo) | krozi przetaktowanie .troo przepełnienie bufora .paĝosalto przełamanie wiersza . Lode VDV) | loka foliumilo przekazywad .komo (PIV2002) przeciwna wartośd . drag&drop . TekVort) przycisk polecenia . poufny .transsalti | preterpasi (Drupalo) przestarzały.atribui | asigni (PIV2002) przypomnienie .traktado (de datumoj) przetwarzanie danych .nomspaco (KompLeks) przestrzeo robocza .plirapidigo przystosowanie .komputado (KompLeks.bildorigardilo (Bertilo) przeglądarka internetowa .rulumi (KDE) przewód . ReVo) przeciwnie do wskazówek zegara .eltempiĝo przełamanie kolumny .afabla przyjazny dla drukowania . OOo) | sekurkopio – nur ŝanĝoj przyspieszad .trastreki przekreślenie . nick .dosiera foliumilo (OOo) | foliumilo przeglądarka grafik .alidirekti (OOo.maldekstrume | nelaŭhorloĝa (Bertin) przeciwny . TekVort) protokół komunikacyjny .privata retejo prywatnośd.paralelado (OOo) przetwarzanie wsadowe . OOo) przykładowy dokument . prembutono (TekVort) przycisk akcji .sonpeco prywatna witryna .antaŭpagita (KompLeks.155 WIMMER . transponowad .transponi przestępstwo komputerowe .porti antaŭen przesunąd do tyłu .memorigo | memorigilo (OOo) przyrostowa kopia zapasowa .tajlorado .kaŝnomo (Bertin) | kromnomo (OOo) przygotowanie do druku .privata (KompLeks.laborspaco przesunąd do przodu .kapti przeciągad (myszką) . TekVort) przekroczenie czasu .ŝovi kaj demeti przeciążenie . pomijad .baskula butono (OOo) przycisk przewijania .plusendi (mesaĝon) przeszukiwad . Drupalo) przekreslad .rapidumo (OOo) przetwarzad .ekzemplo (KompLeks. TekVort) przetwarzanie rozproszone .drato (Bertin. losowo .komputila krimo (PIV2002) przestrzeo kolorów .eesigi przeskakiwad.privateco (OOo) prywatny.alterna (TekVort) przenośny . ReVo) przeglądarka folderów.interreta protokolo (KompLeks.trastreko (KompLeks. nieaktualny .travidebla (Bertin) przodek .kolumnosalto przełamanie strony .piednoto (OOo) przypisywad .plusendi przekaźnik .disa procezado (de sama programo) | plurkomputila procezado przetwarzanie równoległe .agobutono przycisk menu . eksplorator .protokolo protokół internetowy .kontraŭa valoro (KompLeks.radiobutono (ReVo) przycisk wyboru .dosieresplorilo (OOo.alkrementa sekurkopio (KompLeks. powiększad .datumfluo przerwanie .linisalto (OOo) przełączad .zomi | aligrandigi przyciemniad .prespretigo (Lode VDV) przyjazny (dla użytkownika) . OOo) przezroczystośd .kontraŭa (PIV2002.trakti (OOo) | prilabori (KompLeks) przetwarzanie .markobutono (KompLeks) przycisk zamykający .specimeno (KompLeks) przypadkowo.reta protokolo prototyp .komanda butono przycisk przełącznika . poufnośd .ESPERANTO EN DEK LECIONOJ prosid .neaktuala (ReVo) przestawiad.peto (OOo) protokół .butono.poŝtoficeja protokolo (ReVo) protokół sieciowy .neĝisdata (OOo) | eksdata przedpłacony .bufra troo (Bertin) przepływ danych .praulo przybliżad.respondbutono przycisk paska narzędziowego .peti (OOo) prośba .plirapidigi przyspieszenie.relajso przekierowanie . TekVort) | datumprilaboro (ReVo) przetwarzanie grafiki . ReVo) przycisk odpowiedzi .alidirekto (OOo) przekierowywad .kolorspaco przestrzeo nazw .malheligi przycisk .foliumi (Bertilo) | esplori przeszukiwad (sied) .travidebl(ec)o przezroczysty . TekVort) przechwytywad . KompLeks) | ŝtopiĝo (Lode VDV) przecinek .presebla (TekVort) | printebla przykład .aleatore przypis dolny . Drupalo.portebla przepełnienie .foliumilo (Abiword) | TTTlegilo (PIV2002) przeglądarka plików . TekVort) przedatowany .rulumilo przycisk radiowy .baskulo przemienny .treni | ŝovi kaj demeti (OOo) przeciągadi upuszczad.revolvi przewijad .obstrukcio (PIV2002.fermobutono przydomek.prototipa (KompLeks.

punkto (KompList) punktor .vermo (Bertin) robid adnotacje .publika testoversio (Bertin) publikowad .reŝargo (KompLeks.kreski (KompLeks) rozdział . voerekono rozszerzalnośd .rekono (ReVo) rozpoznawanie głosu . Firefox) restart .malplena ekrano (KompLeks.reŝargi rezydentny .cimraporto (Lode VDV) raportowad .regresio (Vim) regularny .rilata datumbazo (OOo. TekVort) resetowad .sistema restaŭro (TekVort) pseudokod . zapisywad się .Riea Teksto-Formato ruter sieciowy .scenaro . OOo) pusty znak .grifelo rysowad .kreska (KompLeks.permane ręczny . KompLeks) rasteryzacja .regulo rejestr .bulo (OOo) punktory i numerowanie .memekspansia (TekVort) scalanie .buloj kaj numerado punktów na cal .punktoj en colo (FEL) pusta linia .desegni rząd pionowy .perkomputila eldonado pulpit (komputera) .tipara familio rosnący .malgrupigi (KompLeks.reŝargi | restarigi (Drupalo) responder .demando -Rramek na sekundę .forki rozwidlenie .sonregistrilo rejestrowad się.raporto raport o błędach .malpaki rozpakowywad.redakti redaktor . obszar .disforkiĝo.enskribiĝi rejestrowad.ESPERANTO EN DEK LECIONOJ przystosowywad .publikigi | afiŝi (Wordpress) publikowanie komputerowe.rastrumigo (OOo.rezida (OOo.pseŭdokodo pseudonim .raporti (KompLeks.relativa rendering .roboto (ReVo.kunfando | kunigo scenariusz .pluvendisto reset . Lode VDV) recenzja .recenzo (Bertin) recenzowad .replikado (Drupalo) replikowad .dimensio rozpakowywad .ekrandistingivo (KompLeks. OOo) rodzina czcionek .malkonekti rozmiar .Etendebla Hiperteksta Marklingvo Rozszerzalny Język Znaczników (XML) .praŝarga rikordo rekurencja . OOo) rekord .pseŭdonimo publiczna wersja testowa . DTP .rikordo rekord bootowalny .vertikala vico | vertikalo (ReVo) rząd. KDE) rozszerzenie nazwy pliku . Bertin) relatywny . Firefox) równoległy .dividi rozdzielczośd ekranowa .bildigi replikacja .156 WIMMER .regula (Bertin) reguła .recenzi redagowad .nur ŝanĝoj (KompLeks) RTF .etendita rozwiązywanie konfliktów . forko (OOo.malplena (OOo.regiono | areo (KompLeks) regresja . TekVort) rozłączony . KDE) rozpoznawanie .konfliktosolvado (Lode VDV) rozwidlad . nadmiar .parolrekono. rozzipowywad .rikuro rekurencyjny .spaceto (Lode VDV) pytanie .respondilo (OOo.reĝistro (OOo) rejestrator . Bertilo) raster .malplena linio (OOo) pusty .nekonektita rozłączyd .Etendebla Marklingvo (KompLeks.paralela (TekVort) różnicowa kopia bezpieczeostwa .komputila labortablo (ReVo) | tabulo (KDE) punkt .restrukturi (OOo) region. OOo) rozgrupowywad .registri (OOo) | surdiskigi (Brian Russell) reklama pop-up .rekoni (Bertin.mana robak . TekVort) przywracanie systemu .repliki reseller .maldensigi (TekVort) | malkompaktigi rozpoznawad .ŝprucfenestra reklamo (KompLeks.privilegio (KompLeks.rilato relacyjna baza danych .rikura (TekVort) | rekursia (KompLeks) relacja .etendeblo Rozszerzalny HTML (XHTML) . Bertin) rosnąd .eapitro rozdzielad .prinoti (NL-EO 4) | komenti robot . zmniejszad . wiersz .redaktanto (OOo) | redaktoro redukowad.reta enkursigilo rysik . KDE) ręcznie .kadroj ene de unu sekundo ramka .rastrumo (ReVo.kolumnovico rzeczywisty . tajlori (OOo) | akomodi (KompLeks) przywilej .reŝargo (Bertin) | restarto | restartigo (Bertin) restartowad .bildigo (OOo) renderowad . Bertin) pusty ekran .dosiernoma sufikso rozszerzony .reela -Ssamorozpakowywalny .ĝustigi (Bertin).redundo (Bertin) reformatowad . nagrywad .sekurkopio .kadro raport .redukti (Lode VDV) | malpligrandigi redundancja.registrilo rejestrator dźwięku .

sintakso składnica sieciowa . vortprovizo słownik dwujęzyczny . enhavotabelo.skripto (PIV2002.reta vortaro słownikowy .kapaŭskultilo (OOo) software .stato stan oczekiwania .mallongigo (PIV2002.vortara (Bertin) słowo kluczowe .novaĵservilo serwer plików .seria sereo serwer .segmento segment linii .malloka reto sied szerokopasmowa . czujnik .enirkesto (TekVort) | ricevujo (Brian Russell) skrzynka pocztowa . KompLeks) skrzynka nadawcza .skalebla vektora grafikaĵo | Streka Vari-skala Grafiko (Vikipedio) skalowalnośd .fiksita valoro (Lode VDV) stały .reto sied klient-serwer .kolorapartigo separator .figurotabelo spis treści .ESPERANTO EN DEK LECIONOJ schemat blokowy . TekVort) schemat.konstanta ligilo stan .kunsido spotkanie sieciowe .diskutservilo (ReVo) serwer newsów . ReVo).spamo (KompLeks.opinisondi (OOo) sortowad .lumbildo (OOo) slot na kartę .ordigi (OOo) sortowanie .grizoskalo skalowad .orfo (Lode VDV) silnik wyszukiwawczy .atendostato stan zamówienia . TekVort) spam . skalebla (Bertin) skaner .retpoŝta servilo serwer POP .laborstacio stała .ŝelo (Pekoteko) sied .fiksita (KompLeks. KompLeks) skrót klawiaturowy .157 WIMMER . ReVo) sortowanie w porządku malejącym .spaceto (KompLeks.skalo (Lode VDV) skala szarości .sereilo (KompLeks.tondejo (KDE) | tondujo (KompLeks) segment .POP-servilo | vokservilo serwer proxy .retkunsido sprawdzanie pisowni . konstanta (Lode VDV) | daŭra (Bertin) stały adres. enhava tabelo (KompLeks) splash screen .fulmoklavo skrypt .taŭgprova programo (OOo) | propagaĵo (PIV2002) shell. OOo) | trudmesaĝo spamer .malkreska ordigo (Drupalo. permalink . Drupalo) | ilobreto (OOo) skrzynka odbiorcza . powłoka .skanilo (Bertin) skaner kodów kreskowych .vortaro.ilaro (TekVort.retkesto slajd .servilo de datumbazo | servoprogramo por datumbazo serwer grup dyskusyjnych .sinsekva (Bertin) | sekvenca (KompLeks) sensor.sekcio sektor .salti al skóra .etoso (Bertin) | haŭto (Drupalo) skracad .regrandigebla.klienta-servila reto sied komputerowa .ŝlosilvorto (KompLeks) | kategoria vorto (Firefox) słuchawka . Bertin) spacja .prokura servilo serwer sieciowy . KompLeks) sied lokalna (LAN) .spami (NL-EO 4) | disafiŝi (KompLeks) specyfikowad .servilo serwer baz danych .hierarkia skemo (OOo.kartingo (Bertin) słownik .sinsekvo sekwencyjny .mallongigi skrót .stacio stacja dokująca . syntaksa .ordigo (OOo) sortowanie rosnące .reta konservejo (TekVort) skoczyd do .blokskemo (ReVo) schemat kolorów .konstanto stała wartośd .seanco shareware .servleto sesja .retservilo serwlet .skanilo por kodstrekaro (OOo) skanowad .enhavo.retbutiko składnia polecenia .skemo schowek .dulingva difinvortaro (Bertin) słownik sieciowy .regrandigi | ŝanĝi grandecon (Lode VDV) skalowalna grafika wektorowa .kolorspektro spis ilustracji .komputila reto (PIV2002.kreska ordigo (PIV2002.aparataro stacja .elirkesto (OOo) | senditujo (Brian Russell) skrzynka narzędziowa . TekVort) skala .larĝkapacita reto sierota .literumada kontrolo (OOo) | literumado (KompLeks) sprzęt .kolorskemo (Drupalo) schemat organizacyjny .apartigilo (TekVort) | disigilo (KompLeks) seria .programaro sonda .samtavola komunikada reto (ReVo) sied rozległa . szkic .komanda sintakso (Lode VDV) składnia.dosiera servilo serwer pocztowy .skaleblo skalowalny .spamisto (TekVort) spamowad .doko stacja robocza .sektoro sekwencja .salutŝildo (OOo) spotkanie .linisegmento (OOo) sekcja .skani (OOo) sklep internetowy .specifi (OOo) | precizigi (TekVort) spektrum barw .poŝtskatolo skrzynka pocztowa .opinisondo (Vikipedio) sondowad .menda stato .sentilo (TekVort) separacja kolorów .loka reto sied P2P .poŝtoservilo serwer pocztowy .

sinkronigi syndykowad .rapideco szybkośd klikania .pluserei (OOo) szybkośd . TekVort) szeregowy .malsimetria eifrado szyfrowanie symetryczne .normigo standaryzowad . OOo) symbol .regilo (KompLeks) sterownik drukarki .rapideco de elŝutado szybkośd połączenia .NTFS-dosiersistemo (Bertin. OOo) subskrypcja kanału RSS .dosiersistemo system plików NTFS .seria szerokoekranowy .konvertrapido szybkośd pobierania .komputa sistemo system nazw domenowych .kapacito | bendlarĝo (Teknika vortaro) szeryfowy .miensimbolo | ridetulo średni .artefarita lingvo szukad .norma (TekVort) | defaŭlta standaryzacja .sinkrona (TekVort) | samtempa (TekVort) synchronizacja .rapido de rulumado szybkośd transferu .kontraŭpirata sistemo system ekspercki .presila pelilo | printila pelilo sterownik karty sieciowej .valuta simbolo symetryczny .sistemo (TekVort) system antypiracki . emotikon .paĝopiedo (KompLeks.ŝablono (TekVort) szablon dokumentu . TekVort) | mastruma sistemo (PIV2002) system plików . Vikipedio) szyfrowad .kolumnolarĝo (OOo) szerokośd pasma .pelilo por retkarto sterownik urządzenia .okupita tono (KompLeks.signostilo (OOo) subskrybent .kaŝmemorigita paĝo strona główna .statika sterowad .aboni (KompLeks.absoluta vojo ścieżka krytyczna .eniga paĝo (OOo) strona z potwierdzeniem .strukturo strzałka .stato statyczny .pepo sygnał zajęcia . Bertin) studium przypadku .eifri (Bertin) szyfrowanie .sistema szablon .artefarita intelekto (Bertin) sztuczny język .transmetrapido szybkośd w bitach .simulilo (OOo.kontrolsumo (KompLeks) surowe dane .punktokomo (OOo) środkowad .kodpaĝo (Lode VDV) strona wejściowa . driver .stilo styl czcionki .serifa szkic .retpaĝo (KompLeks.trejnado (KompLeks.eifrado (KompLeks.simetria symulator . ReVo) | suba paĝotitolo (KompLeks) stopka strony .meza (PIV2002.abonrilati (TekVort) synonim .regi (KDE) sterownik .ruluma sago strzałka w prawo .larĝkapacita interreta konekto szerokośd kolumny .reta helpsistemo system zarządzania treścią. KompLeks) stopka . KompLeks) strzałka przewijania .sintaksa (KompLeks.paĝotitolo suba stratny .perda strona .simetria eifrado szyna .konsililo (Firefox) system komputerowy .fenestrosistemo system operacyjny .operaciumo (KompLeks. TekVort) symulowad .domajna nomsistemo system numeryczny .starti status .centrigi (OOo) .simbolo symbol euro .relativa vojo (KompLeks.RSS-abono (OOo) | abono al abonfluo suma . Bertin) śmieszek. składniowy . CMS .klaka rapido szybkośd konwersji .sago dekstren (KompLeks.sumo (ReVo.paĝo strona buforowana .sinkronigo (Vikipedio) synchronizowad .skizo szkolenie .normigi (KompLeks) start .pelilo | zorgilo (PIV2002) stopieo kompresji .kritika vojo ścieżka relatywna .tipara fasono styl znaków . KDE) sztuczna inteligencja .simuli (Bertin) synchroniczny . TekVort) szyfrowanie asymetryczne .bitrapido (KompLeks) szybkośd zegara .sinonimo (TekVort) syntaktyczny.konektorapido szybkośd przewijania .eefpaĝo strona internetowa .enhav-mastruma sistemo systemowy .eŭrosimbolo (Bertin) symbol praw autorskich . TekVort) | TTT-paĝo (TekVort) strona kodowa .larĝekrana (KDE) szerokopasmowe połączenie internetowe .buso (OOo) -Śścieżka .vojo | vojprefikso (OOo) ścieżka bezwzględna .aparata pelilo (OOo) sterownik. Pekoteko) suma kontrolna .kopirajta simbolo symbol waluty .ESPERANTO EN DEK LECIONOJ standardowy .kazostudo styl .krudaj datumoj (Bertin) sygnał akustyczny .sago (TekVort.abonanto (Lode VDV) subskrybowad .konfirma paĝo struktura .158 WIMMER .starto | komenciĝo (TekVort) startowad .dokumenta ŝablono (KompLeks. TekVort) system pomocy online . KompLeks) średnik .taktofrekvenco (ReVo.serei szukad dalej .densiga proporcio (PIV2002.nombrosistemo system okienkowy . OOo) system .

MIME-tipo typ pola .tabo (Bertin) (tabelilo) tagowad. FEL) tabela FAT .stafetringo (Bertin) toner .klavofrapo udostępniad. odpornośd.tabelo (KompLeks.afiŝejo tabliczka dotykowa .enmeta reĝimo | disŝovreĝimo (KompLeks) tryb zastępowania. TekVort) transfer .konverta tabelo (ReVo.nur majuskloj tymczasowy.kaŝita subdisko (TekVort.eksterreta reĝimo tryb pikselowy .grafika reĝimo tryb konferencyjny .energiŝpara reĝimo tryb graficzny .bendo.redakta reĝimo (Bertin) tryb energooszczędny .teksturo telefon komórkowy .tuŝplato tabulator .centrigi horizontale (OOo) środowisko .kolortemperaturo (OOo) terabajt .teknologio (Tradukado) tekst .testi text-to-speech .nepra paĝosalto tworzenie treści .rastrumera reĝimo (TekVort) tryb rzeczywisty . atrament . tryb nadpisywania .telekonferenco (PIV2002. vitrofibro -Ttabela . supportowad .kongrueca reĝimo (Bertin) tryb znakowy .tunelo (Vikipedio) tusz.komunigi | opuzigi udzielad wsparcia.kaŝita kampo ukryty plik .lumfibro. TekVort) | transigo (Bertin) transferowad .rettelefonado (KompLeks.diskuttabulo tablica informacyjna .titolo | eapo (PIV2002) -Uuczestnik .tipo typ konwersji . zawartośd . Abiword) ulepszad .tabelo (TekVort) | matrico (Bertin) tablica dyskusyjna .ESPERANTO EN DEK LECIONOJ środkowad pionowo .reela reĝimo tryb tekstowy .transakcio (KompLeks.partoprenanto uderzenie w klawisz .provizora | dumtempa (OOo) typ .tildo tylko do odczytu .transistoro treśd.oblikva (TekVort) ukryta kopia (BCC) .kaŝita kopio ukryta partycja .inko twardy koniec strony .fortika trwanie .transliterumi (KompLeks.transformi (OOo) transliterowad .meti . etykietowad .terminologio (OOo) test .medio | eirkaŭaĵo (Bertin) światłowód .mesaĝtabulo tablica ogłoszeniowa . Drupalo) telekonferencja .teksto tekst sformatowany .telekonferenco (TekVort) teleks .terabajto (TekVort) termin .transmeti (TekVort) | transigi (Bertin) transformowad .perkome disigita trójwymiarowy .dosiersitutabelo (KompLeks) tabela przestawna .konferenca reĝimo tryb offline .enhavo (Lode VDV) trojaoski . KompLeks) tryb edycji .159 WIMMER . ReVo) ukośnik wsteczny .fortikeco trwały. OOo) transmitowad .perkomputila tradukado (Bertin) | komputilizita tradukado token ring .plibonigi umieszczad .kaŝita dosiero (OOo. wytrzymały . rubando taśma magnetyczna .termino (TekVort) terminal .terminalo (TekVort) | finaparato (Bertin) terminologia .tezaŭro Thunderbird .fono tłumaczenie komputerowe .temo temperatura koloru .anstataŭiga skribreĝimo (OOo) | superskriba reĝimo tryb zgodności . prowizoryczny .tipo de kampo (KompLeks) tytuł .troja trozdzielany przecinkami .centrigi vertikale (OOo) środkowad poziomo .telekso teleksowad .idento transakcja .etikedi (Bertin) taśma .malsuprenstreko | dekliva streketo (KompLeks) ukośny .tridimensia (KDE) trwałośd. TekVort) telefoniczne centrum usługowe .reĝimo (PIV2002.eifrita teksto tekstowy . wytrzymałośd .tekstoreĝimo | fikssignara reĝimo tryb wstawiania .telefona servocentro (Bertin) telekonferencja .topologio de loka reto torent .magneta bendo techniczny .transmeto (ReVo.pivottabelo tablet graficzny .topologio topologia sieci lokalnej .torento tożsamośd .Tondrobirdo (Bertin) tło .signoreĝimo (PIV2002.kongruotesto (Drupalo) testowad .teksto-al-parolo (OOo) tezaurus . Drupalo) ukryte pole .farbopulvoro | inko por lasera presilo topologia .testo test zgodności .teksta tekstura .daŭro (FEL) tryb . współdzielid .nurlega (PIV2002.grafika tabulo (KompLeks) tablica .transsendi (Bertin) tranzystor . KompLeks) tunel .teleksi (Bertin) temat .poŝtelefono telefonia internetowa . Bertin) typ MIME .subteni (KompLeks.enhavoverkado tylda .teknika (KompList) technologia . OOo) | nurlegebla (KompLeks) tylko wielkie litery .formatita (teksto) tekst szyfrowany . odporny.

liberigi (OOo) uwierzytelnienie .fenestraĵo wielka litera .portebla aparato (KompList.majusklo (OOo) | eeflitero (KompLeks) wielkośd . Pekoteko) warunki użytkowania .malselekti (Bertin) usunięcie . konfiguracja .provversio (Bertin) | demonstraĵo (KompLeks) wersja próbna .RVB-valoro warunek .mobila aparato urządzenie na podczerwieo .agordi (ReVo) ustawienia aplikacji .personaj agordoj ustawienia. TekVort) | viŝi usuwad . post .nodo wiadomośd głosowa . Ipernity) użytkownik .ŝtopiĝo wątek .erarmesaĝo wiadomośd odbita .kunmetaĵo | versio (Lode VDV) wersja . ReVo) warstwa .universala seria buso (KompLeks.voko węzeł .rastrumera grando wielkośd tekstu .fidinda wiatrak .konfirma mesaĝo wiadomośd.absoluta valoro (OOo) wartośd boolowska .malvalidigi (OOo) Unikod .envicigi (Bertin) ustawiad.difektita uwaga.valida wąskie gardło .averta mesaĝo wiadomośd z potwierdzeniem .enigilo | eniga aparato (PIV2002) urządzenie wskazujące .grando wielkośd czcionki .malvarmigilo wideo .perpasvorta aŭtentigo wewnętrzny .tekstogrando wielokąt .voea mesaĝo wiadomośd głosowa .ESPERANTO EN DEK LECIONOJ unieruchomid.poŝto (KompLeks.bulea valoro (KompLeks) wartośd domyślna . wywołanie .plurangulo | plurlatero (ReVo) .tipara grado wielkośd liter . ReVo) wartośd absolutna .kampovaloro (OOo) wartośd RGB .paĝovizito (Benson) | paĝmontro (Lode VDV) widżet .retservo usługa sieciowa .agordaĵo usunąd zaznaczenie .vicnutrilo uruchamiad .reta tavolo wartości rozdzielane przecinkami . OOo) walidacja .interna wezwanie.flankaparato | periferaĵoj (KompLeks) urządzenie przenośne .rimarko uwalniad .tipara pezo (KompList. Drupalo) wielkośd piksela .kondieo (Bertin.uzanto użytkownik poczty .retservo ustawiad w kolejce .160 WIMMER .forigi (KompLeks.pikilo (OOo) urządzenie wyjściowe .memorkapacito wielkośd papieru .retmesaĝo | (ret)poŝto wiadomośd wysłana . zablokowad .kondieoj de uzado warunkowy .promocia eldono (KompLeks) | pliboniga eldono (KompList) UPS .fidindo (OOo) wiarygodny .versio (Vikipedio) | eldono (KompLeks) wersja alfa .Unikodo uniwersalna magistrala szeregowa (USB) .vektoro (Bertin) wersja .uzanto użytkownik koocowy .fadeno (Drupalo) wbudowany .dinamike waga czcionki .komenca valoro (TekVort) wartośd pola .forigi | forviŝi (Firefox) usypiad .forigo usuwad . OOo) | deŝovo (TekVort) webmaster .vidbendaparato | vidbendregistrilo wideo na żądanie .validigi (KompLeks.ruli | lanei (PIV2002) urządzenie mobilne .asimilita versio weryfikacja hasła .neliverita mesaĝo wiadomośd pocztowa .video laŭ peto widok .forumaro usługa .defaŭlta valoro (Bertin) wartośd początkowa .malmarki (TekVort) usunąd zaznaczenie .vindozulo -Ww locie .uskleco (KompLeks.retpoŝta uzanto użytkownik Windows .validigo | programkontrolo (KompLeks) walidowad . TekVort) urządzenie wejściowe .krommarĝeno (KompLeks.aŭtentigita (KompLeks.valideco (TekVort) ważny . KDE) wielkośd pamięci . konfigurowad .vido widok klasyczny .papergrando (OOo.transruĝa aparato (TekVort) urządzenie peryferyjne .alfa versio (Bertin) wersja demonstracyjna .perkome disigitaj valoroj (PIV2002.sendita mesaĝo (TekVort) wiadomośd z ostrzeżeniem . TekVort) | afiŝo (ReVo) wiarygodnośd .voea mesaĝo (Bertin) wiadomośd o błędzie . TekVort) Unix .eligilo (Lode VDV) | eliga aparato (PIV2002) Usenet .klasika vido (Drupalo) widok stronicowy .Unikso upgrade .halteti (Ipernity) uszkodzony .aŭtentokontrolo uwierzytelniony .fizika tavolo warstwa sieciowa .integrita | enkonstruita (Drupalo) wcięcie .provversio wersja zlokalizowana .mallokaj agordoj (Pekoteko) ustawienia osobiste .kondiea ważnośd . notatka .servo usługa internetowa .tavolo warstwa fizyczna .retejestro | retestro wektor .agordoj de aplikaĵo ustawienia globalne .

161

WIMMER - ESPERANTO EN DEK LECIONOJ wielokrotny - pluropa (Drupalo) | pluraj (OOo) wieloplatformowy, międzyplatformowy - plursistema (Bertin) wielozadaniowośd - plurtaskado wielozadaniowy - plurtaska (KompLeks, TekVort) | kunrula wieloznaczny - plursenca (Bertin) | ambigua (KompLeks) wiersz nagłówkowy - titolvico wiersz poleceo - komanda linio (TekVort) wiersz tematu - temlinio wiersz, rząd - vico | horizontalo Wikipedia - Vikipedio (ReVo) Windows - Vindozo (Bertin) wirtualna sied prywatna (VPN) - virtuala privata reto wirtualny - virtuala wirus komputerowy - komputila viruso (Lode VDV) witryna internetowa - retejo witryna internetowa - retejo | TTT-ejo (KompLeks) wklejad - alglui (TekVort) | elpoŝigi wklejad specjalnie - alglui speciale (Vim) własnościowy, zamknięty - komerca | fermita własny pasek narzędziowy - propra ilobreto włączad - ŝalti | ebligi (Bertin) włączenie zasilania - kurentŝalto włączony - ŝaltita wolne oprogramowanie - libera programaro World Wide Web - tuttera teksaĵo (OOo) | interreto wpis w blogu - blogaĵo (Bertin) | blog-enskribo (Drupalo) wpisad - entajpi (OOo) | enigi wpisad na czarną listę - listigi je nigra listo wprowadzad, wstawiad - enigi (PIV2002, ReVo) wrażliwy na kontekst - enhavdependa wrażliwy na wielkośd liter - usklecodistinga wskazywad - indiki wskaźnik - montrilo (ReVo) wskaźnik laserowy - lasera indikilo (KompLeks, TekVort) wskaźnik myszy, kursor myszy - musmontrilo (Firefox) wsparcie, pomoc, support - subteno (Bertin) | apogo (FEL) wspomagany komputerowo - perkomputila | komputile helpata (Bertin) wspólnota - komunumo wspólnota open source - malfermitkoda komunumo (KompLeks) współbieżnośd - kunrulo | kunkuro (Bertin) współczynnik skalowania - skalfaktoro współdzielony - komune uzebla | opuza (KompLeks) współdzielony zasób - komuna risurco współosiowy - samaksa (KompLeks, ReVo) | koaksiala (Bertin) współpracowad - kunlabori (Lode VDV) wstawiad - eniri (FEL, Pekoteko) | enmeti | enŝovi (KompList) wszystko w jednym - eio-en-unu (Bertin) wtórny, drugorzędny - duaranga wtyczka - kromprogramo (Bertin) | kromaĵo (KompLeks) WWW - TTT wybierad - elekti wybierad numer - numerumi (Benson) wybór - elekto | opcio (Teknika vortaro) wyciek pamięci - memorlikado (KompLeks, TekVort) wycinad - eltondi wycinad i wklejad - eltondi kaj alglui (Drupalo) | transpoŝigi (KompLeks) wycinek - eltondaĵo wyczyścid - vakigi (PIV2002, ReVo) wydajnośd - rendimento wydanie - eldono wydanie alfa - alfa eldono wydanie beta - beta eldono (ReVo) wydawad - eldoni wydawca - eldonisto (Bertin) wydawnictwo - eldonejo (Bertin) wydzwaniany (telefonicznie) - pertelefonlinea wygasad - senvalidiĝi | finiĝi (OOo) wygaszacz ekranu - ekrankurteno wygaśnięcie konta - konta eksvalidiĝo wygaśnięcie połączenia - tempolimo de konekto (ReVo, OOo) wyjątek - escepto (Bertin) wyjmowalny - demetebla (OOo, KDE) wyjmowalny dysk - demetebla disko (OOo, Firefox) wyjście - eligo, elirejo wykluczad - ekskluzivi (Bertin) | eksigi (TekVort) wykonanie - plenumo wykonywad - plenumi (KompLeks, TekVort) | startigi (programon) (FEL) wykonywalny - plenumebla wykres - diagramo (PIV2002, ReVo) wykres kolumnowy - vertikala bastona diagramo wykrywad - detekti wylogowad się - elsaluti wyłączad - malŝalti (KompLeks, TekVort) | fermi (Bertin) | malvalidigi (KompLeks) wyłączenie zasilania - kurentmalŝalto (Bertin) wyłączny - ekskluziva wymagania - postuloj | cenzuso (TekVort) wymagany, konieczny - bezonata wymazywad, kasowad - viŝi (Bertin) wymazywalny, kasowalny - viŝebla wymieniad - interŝanĝi wypalad, nagrywad - registri (PIV2002, Bertin) | skribi (Bertilo) wypełniad - plenigi (OOo) wypełniad pustymi znakami - plenigi per spacetoj (Bertin) wyposażenie, sprzęt - ekipaĵo (TekVort) wyrażenie - esprimo (KompLeks) wyrażenie boolowskie - bulea esprimo wyrażenie regularne - regula esprimo (OOo, Bertin) wyrażenie warunkowe - kondiea esprimo (OOo)

162

WIMMER - ESPERANTO EN DEK LECIONOJ wyrównanie do prawej - dekstrigo wyrównywad - ĝisrandigi (OOo) | alliniigi (Bertin) wyrównywad do prawej - dekstre ĝisrandigi wyrzucad, wysuwad - elĵeti | eligi (KDE) WYSIWYG - vidate-vidote (KompLeks, TekVort) | faksimila redaktado (KompLeks) wyskakujące okienko - ŝprucfenestro | trudfenestro (Firefox) wysyład - sendi (OOo), elsendi wysyład pocztą - retpoŝti (TekVort) wyszukiwanie pełne - eleerpa sereo (Bertin) wyszukiwanie pełnotekstowe - tutteksta sereo | plenteksta sereo (KDE) wyszukiwanie treści - enhavsereo (Bertin) wyszukiwarka - sereilo (KompLeks, TekVort) wyśrodkowany - centrigita (OOo) wyświetlacz, ekran - ekrano wyświetlad - vidigi (videbligi) wyświetlenie reklamy - anoncoaperigo wytłuszczona czcionka - grasa tiparfasono wytłuszczony, pogrubiony - grasa (Drupalo), grasita (Bertin) wyzwalacz - ekagilo (PIV2002, KompLeks) | baskulo (ReVo) względny - relativa wzywad, wywoływad - voki -Zz dołu do góry - malsupre-supren (KompLeks) z góry na dół - desupra zabezpieczenie pliku - dosiersekurigo zabezpieczony hasłem - protektita per pasvorto zabezpieczony przed kopiowaniem - protektita kontraŭ kopiado zabezpieczony przed zapisem - kontraŭskribe protektita (Bertin) zachęta, znak zachęty - invito (Bertin) | invitilo (PIV2002) zachowad jako - konservi kiel (OOo) zachowad plik - konservi dosieron zachowad, zapisad - konservi | surdiskigi (Brian Russell) zacięcie papieru, zakleszczenie papieru - paperŝtopiĝo (Pekoteko) zadanie - tasko zadanie w tle - fona tasko zadawad pytanie - informpeti | seremendi zagęszczony - densiga (Bertin) zagnieżdżad, osadzad - enkorpigi | enigita (OOo) zagnieżdżony - ingita zajęty - okupita (OOo) zakazywad, banowad - forbari zakładka - legosigno | paĝosigno (Firefox) zakooczenie awaryjne - misfino (KompLeks, OOo) zakres komórek - eelintervalo załadowad, uploadowad - alŝuti | surinterretigi załamad - kolapsi | panei (KompVort) załącznik - kunsendaĵo (KompLeks, ReVo) | aldonaĵo (FEL) zamknięcie konta - konta ŝloso (PIV2002, ReVo) zamrażad - fiksi (OOo) zamykad - fermi (dosieron) (Lode VDV) zaokrąglad - rondigi (Bertin) zaokrąglad w dół - subrondigi (Bertin) zaokrąglad w górę - superrondigi zaokrąglony - rondigita (KompLeks, ReVo) zapamiętywad - enmemorigi (Bertin) zaparkowana domena - rezervita retregiono (TekVort) zapisad wersję roboczą - konservi malneton (Bertilo) zapisywad się (na listę) - enskribiĝi zapisywalny - skribebla zapobiegad - preventi zapora, firewall - fajroŝirmilo (Bertin) | barilo (FEL) zapytanie - informpeto | seremendo (KompLeks) zarchiwizowad - enarkivigi (PIV2002, KompLeks) zarejestrowany użytkownik - registrita uzanto zarządca zadao - taskadministrilo zarządzanie - administrado zarządzanie dokumentami - dokumentomastrumado zarządzanie kolorami - kolormastrumado zarządzanie plikami - dosieradministrado zarządzanie prawami cyfrowymi (DRM) - mastrumado de ciferecaj rajtoj (Vikipedio) zarządzanie treścią - enhava mastrumado zarządzanie uprawnieniami - administrado de rajtoj zasobnik systemowy - taskopleto (KompLeks) zasób - risurco zastępowad - anstataŭigi (KompLeks) zastępowanie - anstataŭigo zaszyfrowane dane - eifritaj datumoj (KompLeks, ReVo) zator - obstrukcio (PIV2002, KompLeks) | ŝtopiĝo (Lode VDV) zawartośd komórki - eelenhavo zawieszad się - paraliziĝi zawieszad, wstrzymywad - prokrasti (FEL) | halteti (KDE) zawijanie tekstu - teksta eirkaŭfluo (OOo, KDE) zawijanie wyrazów - linifaldo | aŭtomata liniosalto (Pekoteko) zawinięcie wiersza - linifaldo zawsze na wierzchu - fiksi super aliaj zaznaczad - marki zaznaczad, podświetlad - marki (TekVort) zbierad - kolekti (Bertin) | kunmetita (Lode VDV) zbiór - aro (KompLeks, TekVort) zbiór barw - koloraro zbiór plików - dosierkolekto zbiór reguł - regularo zbiór znaków - signaro (KompLeks, TekVort) zbiór znaków ANSI - ANSI-signaro zbiór znaków ASCII - askia signaro (ReVo) zdalny - fora | defora zdalny komputer - fora komputilo zdalny pulpit - fora labortablo | for a komputila labortablo zdalny terminal - fora terminalo (KompLeks, TekVort) zdalny użytkownik - fora uzanto

163

WIMMER - ESPERANTO EN DEK LECIONOJ zdarzenie, wydarzenie - evento | okazo (Bertin) zegar systemowy - sistemhorloĝo (OOo, Wiktionary) zerowad - nulizi zespół - skipo zewnętrzna pamięd - ekstera memoro (Bertin) zewnętrzny - ekstera zewnętrzny napęd - ekstera disko (KompLeks, TekVort) zezwalad - permesi zgadzad się, pasowad - kongrui (Bertin) zgodnie ze wskazówkami zegara - dekstrume | laŭhorloĝa (Bertin) zgodnośd - kongruo zgodny wstecznie - retrokongrua (Bertilo) zgodny, kompatybilny - kongrua (Bertin) zimny restart - malvarma reŝargo zintegrowany - integrita (Bertin) zipowad, kompresowad - densigi | kompaktigi zliczanie słów - vortnombrado zliczanie stron - kalkulo de paĝoj złe wykorzystanie, nadużycie - misuzo (ReVo) złośliwe oprogramowanie - fiprogramaro | malica programaro złośliwy - malbonintenca (OOo) złożonośd - komplekseco (Benson) złożony - kompleksa zmienna - variablo (KompLeks, ReVo) zmienna niezależna - sendependa variablo zmniejszyd czcionkę - malpligrandigi signojn (PIV2002, KompLeks) znacznik HTML - etikedo de HTML (KompLeks, ReVo) znacznik meta - metaetikedo (KompLeks, TekVort) znacznik, żeton - ĵetono | simbolo (KompLeks) znak - signo | signumo (KompLeks) znak akapitu - alinea marko znak ampersand - kaj-signo (PIV2002) | perlueto (KompLeks) znak at (@) - po-signo | heliko znak diakrytyczny - diakrita signo (PIV1) znak dolara - dolarsigno znak euro - eŭrosigno (KompLeks) znak interpunkcyjny - interpunkcia signo (KompLeks, OOo) znak kontrolny - kontrolmarko (OOo), stirsigno znak numeryczny - nombra signo znak plus - pluso znak równości - egalsigno (KompLeks, TekVort) znak specjalny - speciala signo znak wodny - akvomarko znak zachęty - invito znak zapytania - eusigno | demandosigno (KompLeks) znany problem - konata problemo zogniskowad - enfokusigi (KDE) zorientowanie - orientiĝo (Drupalo) zorientowany obiektowo - objektema zostad członkiem - membriĝi zrzut ekranowy, kopia ekranu - ekrankopio (KompLeks, KDE) zużycie pamięci - memoruzado -Źźródło - fonto (ReVo, Bertin) źródło danych - datumfonto (OOo) -Żżądanie - postulo żywotnośd - vivdaŭro (KompLeks, KDE) żywotnośd baterii - bateria vivdaŭro

liberafolio.wiktionary.eventeo. Serwisy Wikipedia w języku esperanto: http://eo.pl Lernu.cri.org Klaku.net: http://klaku.net Audio i wideo Podcasty Polskiego Radia: http://www.php?tid=20&lng=pl Kurso de Esperanto: http://www.net Eventeo: http://www. w którym jest wielu esperantystów: http://www.com Libera Folio: http://www.lernu.php?pl Edukado.com .edukado.org/info/index.br/bazo/index.net/web/ Nauka esperanto Kastora Klubo: http://www.wikipedia.html Serwis społecznościowy Ipernity.ipernity.esperanto.mondediplo.net/ Bjalistoka Esperanto-Televido: http://www.net: http://www.net Kurso por poloj: http://esperanto.net: http://pl.org Wikisłownik w języku esperanto: http://eo.164 WIMMER .pl/page.cn Radio Verda: http://radioverda.polskieradio.tvbialystok.pl/podcasting/show/?nr=10&name=radiowe_polecane Varsovia Vento Elsendoj: http://www.com.kurso.org Universala Esperanto-Asocio: http://uea.com Le Monde Diplomatique: http://eo.podkasto.ESPERANTO EN DEK LECIONOJ Dodatek: Przydatne adresy internetowe Wiele adresów znajdziesz w blogu autora – tutaj przytaczamy jedynie przykładowe.pl/tvesperanto/ Eina Radio: http://esperanto.net.

w tym zwłaszcza pozycje autorstwa red.blogspot. zwykle w formacie PDF. natomiast zaprzestał działalności Polski Związek Esperantystów.com/doc/deodaro/album . który wcześniej publikował liczne książki.com/user/mondano2009 UEA viva: http://www. możemy korzystad z publikacji w postaci elektronicznej. Dzisiaj. dzięki Internetowi.org (agregator) Książki Po 1989 roku esperancka działalnośd wydawnicza niemal zamarła. W Polsce ukazywały się jedynie nieliczne pozycje. Kilkaset ebooków znajdziesz w Ipernity pod adresem: http://www.com Mondano 2009: http://www.165 WIMMER .com e-planedo: http://e-planedo.com/user/UEAviva Blogi Esperanto rapide (blog autora książeczki) – http://esperantorapide.kerno.youtube. Andrzeja Pettyna.youtube. najbardziej zasłużonego propagatora esperanta w naszym kraju. które pozwolą znacznie poszerzyd naszą znajomośd języka. Polecamy zatem pobranie rozmaitych lektur.ESPERANTO EN DEK LECIONOJ Parolu Mondo: http://parolumondo.ipernity.