You are on page 1of 165

esperanto en dek lecionoj

multimedialny kurs języka esperanto
Paweł Wimmer

StudioOpinii.pl Warszawa 2009

publikacja bezpłatna licencja Creative Commons

2

WIMMER - ESPERANTO EN DEK LECIONOJ

Esperanto en dek lecionoj Multimedialny kurs języka esperanto Paweł Wimmer, Warszawa, 2009 Licencja Creative Commons – uznanie autorstwa: http://creativecommons.org/licenses/by/2.5/pl/ Wolno: - kopiowad, rozpowszechniad, odtwarzad i wykonywad utwór - tworzyd utwory zależne Na następujących warunkach: - Uznanie autorstwa. Utwór należy oznaczyd w sposób określony przez Twórcę lub Licencjodawcę

3

WIMMER - ESPERANTO EN DEK LECIONOJ

Spis treści
PRZEDMOWA ..............................................................................................................................11 ALFABET ESPERANCKI I WYMOWA ....................................................................................................13 LECIONO UNU (1) .........................................................................................................................14
Zaimek osobowy ............................................................................................................................................ 14 Rzeczownik .................................................................................................................................................... 14 Czasownik ...................................................................................................................................................... 16 Przymiotnik .................................................................................................................................................... 16 Przysłówek ..................................................................................................................................................... 17 Przykłady użycia ............................................................................................................................................. 17 Słowniczek przylekcyjny ................................................................................................................................ 19

LECIONO DU (2) ...........................................................................................................................21
Pytanie i przeczenie ....................................................................................................................................... 21 Zaimek dzierżawczy ....................................................................................................................................... 21 Zaimek nieosobowy ....................................................................................................................................... 22 Liczebnik główny ............................................................................................................................................ 22 Słowotwórstwo .............................................................................................................................................. 24
Przyrostek -in .............................................................................................................................................................. 25 Przyrostek -an ............................................................................................................................................................. 26 Przyrostek -ist ............................................................................................................................................................. 26 Przyrostek -ul .............................................................................................................................................................. 26

Słowniczek przylekcyjny ................................................................................................................................ 27

LECIONO TRI (3)...........................................................................................................................29
Czasownik - tryb przypuszczający i rozkazujący ............................................................................................ 29 Liczebnik porządkowy .................................................................................................................................... 29 Liczebnik rzeczownikowy i przysłowny .......................................................................................................... 31 Określanie daty i czasu .................................................................................................................................. 31 Zaimek zwrotny ............................................................................................................................................. 33 Słowotwórstwo .............................................................................................................................................. 33
Przyrostek -et .............................................................................................................................................................. 33 Przyrostek -eg ............................................................................................................................................................. 33

...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................36 Zaimki rzeczowne i przymiotne ................................................... 48 Cis.................................................................................... 46 Malantaŭ .................................................................................................................................................................................................................................... 40 Pozostałe liczebniki .................................................................................................................................................................................................... 43 Przyrostek -em ................................................................................................................................................................................................................................................... 40 Liczebniki mnożne ........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ 46 Antaŭ .......................... 49 Tra ............... 34 LECIONO KVAR (4) ............................... 37 Zaimki przymiotne ............................................................................................................................................................................... 45 En ............................................... 42 Liczebniki podziałowe .................................................................4 WIMMER ................................. 47 Ee ......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 36 Zaimki rzeczowne....................................... 43 LECIONO KVIN (5) ...............................................................................................................ESPERANTO EN DEK LECIONOJ Przyrostek -id .............................................................................. 41 Liczebniki ilorakie ..............................................................................................................................................................45 Przyimki (1) ...................................................................................................................................................................... 43 Słowniczek przylekcyjny .................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. 50 Słowotwórstwo ....................................................................................................................................................................................................................................... 54 ............................................ 45 Apud....................................................................................... 48 Trans ............................................ 49 Zaimki przysłowne ......................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 42 Słowotwórstwo ........................................................................................................................................................... 41 Liczebniki wielorakie ............. 40 Liczebniki ułamkowe ................................................................................................................................................. 38 Stopniowanie przymiotników i przysłówków ................ 42 Przedrostek ge....................... 47 Post .................................. 42 Przedrostek mal.......................................................................................... 41 Liczebniki zbiorowe ............................................................................................................................................................ 34 Słowniczek przylekcyjny ......................................................................................................................................................................... 42 Przedrostek bo.......................................

.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................72 Przyimki (3) ............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 65 Inter .................................................................................................................58 Wyrażanie ilości ............................................................................ 74 Krom ........................................................................................................................................................ 63 His ................................................................................................................................................................................................................................................................. 55 Słowniczek przylekcyjny ................................................................................................................................................ 55 Przyrostek -ej ........................................................................ 63 Al ......................................................... 66 Laŭ ................................................................................................................................................................................ 58 Imiesłowy................................................. 69 Przyrostek -ind ......................................................................................................................................................................................... 69 Słowniczek przylekcyjny ........................................................... 69 LECIONO SEP (7) ............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ 67 Słowotwórstwo ........................................................... 76 ............................................................................................................................... 55 LECIONO SES (6) ........................................................................................................................................................................................................... 68 Przyrostek -end ......5 WIMMER ..................................................................................................................................................................... 73 Dum ............................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 72 Super ............................ 65 Preter ......................................................... 59 Przyimki (2) .......................................................................................................................... 68 Przyrostek -ig ...................................................................................................................................................................................................................................... 72 Kontraŭ .................................................................................. 75 Spójniki (1) ............................................................................................................................................. 68 Przyrostek -iĝ ....................................................................................................................ESPERANTO EN DEK LECIONOJ Przyrostek -il ........................................................................................................................... 72 Sur ............................................................................................................................................................. 54 Przedrostek pra-........................ 64 Eirkaŭ ............................................................................................................... 64 Ekster ........................................................ 54 Przyrostek -ar .... 75 Malgraŭ ............................................................. 66 Sub ...................................................................................................................................................................................... 74 El ................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

....................... des.................................................. kaj............................................................ 78 Przyrostek -ae......................................................................................................................................................................................................................................................................................... 84 Kun .......................................................................................................... 77 Jen.......................................................................... ............................................................................................................................................................... 77 Nek ............................................ 86 Ear ......................................... .................................................... 84 Sen ................................................................................................................................................................ESPERANTO EN DEK LECIONOJ Kaj ............................................................................................................................................................................ 85 Ke ..................................................................................................................................................... 85 Spójniki (2) ........... aŭ.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. .......................6 WIMMER ............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. 80 LECIONO OK (8) .......................... 76 Aŭ................................................................................................................................................................................................................................... aŭ....... 87 Apenaŭ ........................... 86 Dum ............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................82 Przyimki (4) ...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 79 Przyrostek -ebl ................................................................................................................................................................................... 79 Słowniczek przylekcyjny ............................................................................................................................................... 77 Eu.. 87 ........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 76 Sed ... 76 Kaj.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 86 His kiam........................................................................................................ 85 Eu ................................................................................................ 82 Por............. 78 Przyrostek -aĵ ........................................................... 83 Pri ............. 78 Słowotwórstwo ................................................................................................................................................................................................................................................................................... 87 Kvankam ........................................................................................................ jen..................... 79 Przyrostek -ad .................................................................... 82 Po ..... ..................................................................................... 83 Pro....................................................................................................................................................... 76 Aŭ ..................................... 82 Per ............................. ...... 79 Przyrostek -ec......................... 78 Ju...........................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................................... 97 Słowniczek przylekcyjny .............................................................................................................................................................................................................................................................................. 96 Przedrostek -mis ......... 97 ..............................7 WIMMER ...................................................................................................................................................................................................................................................................................... 96 Przyrostek -uj .......... 95 Przyrostek -ing .........ESPERANTO EN DEK LECIONOJ Kvazaŭ ............................................................................................................ 90 LECIONO NAŬ (9) ..................................................................... 95 Kondiee ke ................................................... 88 Do.............................................................................................. 92 Anstataŭ ..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 94 Escepte se ......................................................................................................................................... 94 Ee se .......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 90 Przyrostek -er ................ 89 Przedrostek dis.......................................................................................................................................................... 89 Słowotwórstwo ............................................. 95 Post kiam ...................................................... 88 Cetere ................................................. 89 Przedrostek ek.................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 89 Przedrostek fi..................................................... 94 Antaŭ ol...................... 95 Słowotwórstwo ............................................................................... 89 Przedrostek eks-................................................................................................... 90 Słowniczek przylekcyjny ................................................................................................................................................................................................................................................................................................. 88 Tamen ............................................................................................................. 92 Da ........................................................................................................ 95 Przyrostek -ism.................................................................................................................................................................... 92 De ................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ 87 Se ..........................92 Przyimki (5) ......................................................................... 88 Nome ................................................................................................................................................................................................................................................ 94 Malgraŭ ke ............................................................................................................................................................. 93 Spójniki (3) ................................................................................................................................... 96 Przedrostek re-............. 93 Je ..............................................................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................................................................. 105 Milton ........................................................... 99 Czas teraźniejszy dokonany ....................................................................................................................................... 106 Dek konsiloj de Jefferson por la praktika vivo ................. 99 Czas przeszły niedokonany .............................................................................................................................................................................. 102 Przyrostek -nj ................................................ 99 Czas teraźniejszy niedokonany..................................................................................... 100 Czas przeszły wyrażający czynnośd przyszłą ..................................................................................................................................................... 105 Varma pluvo ............................................................................................... 100 Czas przyszły wyrażający czynnośd przyszłą ..................................................... 106 La grafo de Grance........................................................................................................8 WIMMER ............................................................ 100 Czas przyszły dokonany ................................................................ 100 Użycie małych i wielkich liter .................................................................................................................................................................................................................... 100 Czas teraźniejszy wyrażający czynnośd przyszłą ................................ 106 Kiu li estis? ................................................................................................................ komercisto aŭ bueisto .............. 105 Ŝparema kanceliero ................................ 105 Al kio oni povas kutimi................................................................... 101 Przyrostek -estr .....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................99 Czasy złożone ................................................................................................................................................................................................................................................ 101 Przyrostek -ej......................................................................................................................ESPERANTO EN DEK LECIONOJ LECIONO DEK (10) .............................................. 104 Sokrato ................................ 99 Czas przeszły dokonany ..................................... 104 Naiveco ................................................................. 104 Tito ............................................................................................................ 102 Przyrostek -um ................ 102 Słowniczek przylekcyjny ...................................................................................................................................... 99 Czas przyszły niedokonany ...... 101 Przedrostek eef..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 106 Seruristo anstataŭ forĝisto ........ 100 Słowotwórstwo ......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 104 Filipo Macedona ..................................................................................................................................................... 104 Polikrato .................................................................................................................................................................... 107 .................................................................................................................................................................................................................. 102 DODATEK: CZYTANKI............................................................................................................................................................................................................................................................................................... 105 Reĝo............

.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 129 DODATEK: SŁOWNICZKI TEMATYCZNE.......................... 115 Earlatano ...................................................................................................................... 131 Środki informacyjne ............................... 111 Konfeso .............................................................................. 111 Saĝa hundo .......................................................................................................................... 116 DODATEK: PRZYDATNE ZWROTY ...................................................................................................................................................................................... 115 La timo .......................................................................................................................................................................................................................... 114 Eemizo ................................................................................. 111 Vulpo .............................................. 122 DODATEK: KLAWIATURA ESPERANCKA ............................................................................................................................................................................... 112 La egaleco ................................................................................................................. 131 ................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. 109 Admiralo Hawke .......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................9 WIMMER ................. 113 Unu pomon tro multe ........................................... 116 Kamparano kaj leporo ................................................................. 108 Ne grave.................................................................................................................................................................................................................................................... 110 Varma vesto ............................................................................................................................................................................. 109 Lordo kaj bovido ........... 108 Perdita kaj retrovita ............................................ 109 Reĝo kaj muzika instruisto ............................................................................................ 112 Malsata arabo .......................................................................................................................................................................................................ESPERANTO EN DEK LECIONOJ Tri musoj ....................................................................................................................... 109 Leono kaj leporo .................................................................................... 110 Sinjorino Rothschild ................. 131 Literatura i sztuka ............................................................................................................................. 108 Kurba vojo................................... 107 Eraro kaj korekto ............................................................................................................ 118 DODATEK: POWTARZANIE SŁÓWEK Z JMEMORIZE ....................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 113 En angulo de kampo ....................................................................................................................................................... 108 Mi ne scias .......................................................................................... 113 Lupo kaj juna ŝafido ............................................................................................................................................... 107 Rieuloj kaj scienculoj ............................. 127 DODATEK: LINGOES TRANSLATOR ............................................... 112 Malgranda tamburisto ............................................................................................................................................................................. 110 Granda kapo de brasiko ..... 126 DODATEK: ESPERANTILO ....................................

............................................................................... 137 DODATEK: LISTA KRAJÓW...................................................... 132 Szkoła i nauczanie ................................... 136 Religia ............... 165 .............................................................................................................................. 164 Blogi ................................................................................................. 133 Nauka................................................................. 135 Prawda i opinia ............................................................................................................................................................................................................................................................................................. 141 DODATEK: PRZYDATNE ADRESY INTERNETOWE .............................ESPERANTO EN DEK LECIONOJ Muzyka ...................................................... 136 Moralnośd ............................................................................... 164 Audio i wideo ........ 134 Umysł ...................... 164 Nauka esperanto .... 139 DODATEK: SŁOWNICZEK TERMINÓW KOMPUTEROWYCH ...............................................................................................................................................................................................................................................................................10 WIMMER ..................................................................................................................................... 164 Serwisy ........................................................................................................................................................................................................... 165 Książki ........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

a warszawiaka z późniejszego wyboru rodziny. zwłaszcza w korespondencji elektronicznej i na forach esperanckich objaśnienie dwiczeo słownikowych przygotowanych przeze mnie do bezpłatnego programu jMemorize opisy kilku przydatnych programów . po kilku miesiącach będziesz znad esperanto w stopniu wystarczającym do rozumienia tekstów w Internecie – możesz zresztą dowolnie rozłożyd sobie czas. ale nie mają wiele czasu na studiowanie obszernych podręczników. Mam nadzieję. Dla zachęty dodam. 2000 pozycji. w formie elektronicznej. że chod w niewielkim stopniu przyczyni się do ponownego rozbudzenia zainteresowania esperantem i będzie stanowid dobre wprowadzenie do bardziej systematycznej nauki. ale dzięki elastycznej gramatyce i logicznym zasadom słowotwórstwa będziesz w stanie rozpoznawad znaczenie wielu tysięcy wyrazów. Zakładam więc. tak charakterystyczne dla esperanta. Ponieważ jest dostępny bezpłatnie. zatem podręcznik będzie zawsze aktualny. gdy będzie w pełni rozumied wszystkie słowa i zdania z podręcznika i rozpoznawad w nich bez problemu cząstki wyrazowe. Ludwika Zamenhofa. Nie wierzysz? Takie jest właśnie esperanto! Podręcznik ma zaspokoid ciekawośd tych osób. zależnie od okoliczności. który zanikł w znacznej mierze po 1989 roku.ESPERANTO EN DEK LECIONOJ Przedmowa Niniejszy podręcznik próbuje przynajmniej częściowo wypełnid lukę. że przynajmniej częśd osób zachęci się do dalszej nauki. a przede wszystkim zdobycia czynnej znajomości esperanta pozwalającej pisad teksty czy wymieniad opinie na forach esperanckich. białostocczanina z urodzenia. jaką jest brak podręczników na esperanckim rynku księgarskim. Słownictwo w podstawowym podręczniku obejmuje ok. godzin regularnej pracy). skracając go lub wydłużając. co 5 lat nauki angielskiego (w opinii językoznawców bardzo dobra znajomośd angielskiego wymaga aż 10 tys. Podręcznik zawiera następujące części:      zasadniczy kurs języka zawierający 10 lekcji i towarzyszące pierwszym czterem lekcjom nagrania umieszczone w Internecie krótkie czytanki pochodzące z wydanej przed stu laty książki „Unua Legolibro”. że język ten można poznad na dowolnym szczeblu zaawansowania 10-krotnie szybciej niż jakikolwiek język etniczny – pół roku systematycznej nauki daje tu tyle.11 WIMMER . Przeznaczywszy dwa-trzy tygodnie na naukę jednej lekcji i poświęcając na to dwie godziny pracy dziennie. Celem podręcznika jest przedstawienie w uporządkowany sposób podstawowej struktury języka esperanto. Jako autor publikacji liczę zresztą na to. że po przerobieniu ebooka Czytelnik posiądzie przynajmniej bierną znajomośd esperanta – cel zostanie osiągnięty. które opatrzyłem pomocniczymi słowniczkami lista zwrotów przydatnych w kontaktach internetowych. będzie odtąd na zawsze do dyspozycji kolejnych pokoleo polskich esperantystów. które zafrapował język naszego rodaka. Fundament języka jest niezmienny.

skydrive. . Życzę zatem sukcesów w poznawaniu tego fascynującego języka – a może warto mied znajomośd esperanta w swoim CV? kun koraj salutoj Paweł Wimmer Varsovio. zatem w pełni wystarczy zilustrowanie jej kilkoma zaledwie nagraniami. studiując zagadnienia gramatyczne ilustrowane dużą ilością przykładów użycia. że podręcznik został napisany z myślą o obchodzonej w 2009 roku 150-tej rocznicy urodzin Ludwika Łazarza Zamenhofa i rocznicowym Światowym Kongresie Esperanta zorganizowanym przez prężną społecznośd esperancką w Białymstoku. wreszcie obywatela świata z przekonao i wyboru – ma szczególny przywilej organizowania spotkao z okazji okrągłych rocznic.12 WIMMER . Esperanta – ze względu na jego niezwykle prostą strukturę – najszybciej można się nauczyd. aż do pełnego zrozumienia ich znaczenia. Polaka z racji zamieszkania. julio 2009 P.live. Wspomogą ten proces nagrania. który uchodzi w świecie za kolebkę esperanta. które umieściłem pod adresem: http://cid-caf3a5fead14b8d6. głośne czytanie zdao i słownictwa (lub przynajmniej wymawianie ich w myślach). jak data powstania języka czy urodzin Zamenhofa. Dziękuję p. Polska. będąc naturalnym powiernikiem spuścizny tego wielkiego humanisty – Żyda z urodzenia.aspx/Esperanto/10Lecionoj Wymowa esperancka jest niezwykle prosta i łatwa dla Polaków. Ireneuszowi Bobrzakowi (Varsovia Vento) za szereg cennych uwag dotyczących treści podręcznika.ESPERANTO EN DEK LECIONOJ    kilka przykładowych słowniczków tematycznych rozszerzających słownictwo słowniczek terminów komputerowych lista przydatnych adresów internetowych W podręczniku przyjmujemy metodę gramatyczną. Rosjanina z tytułu formalnego obywatelstwa.com/browse. które pozwoliły go ulepszyd i uniknąd rozmaitych uchybieo.S. Sugeruję zatem uważne czytanie objaśnieo gramatycznych i wielokrotne. Pragnę jeszcze dodad.

a nie redakdio.żakiet ŝ wymawiamy jak polskie sz: ŝnuro (sznuro) – sznur. mówimy cikatro (blizna). jak w języku polskim.szal ŭ wymawiamy jak polskie ł: paŭzo (pałzo) – pauza.żandarm ĥ wymawiamy jak polskie h: ĥoro (choro) – chór. natomiast znaki diakrytyczne modyfikują wymowę następująco: e wymawiamy jak polskie cz: eevalo (czewalo) – koo. go. x. ĥaoso (chaoso) . redakcio. y.chod jest to dośd trudne do uniknięcia i prawie nikt nie rozdziela tak wyraźnie głosek. Eŭropo (ełropo) . że w alfabecie esperanckim nie ma liter q.chaos ĵ wymawiamy jak polskie ż: ĵeti (żeti) – rzucad. aA fF jJ oO uU bB gG ĵĴ pP ŭŬ cC ĝH kK rR vV eĈ hH lL sS zZ dD ĥĤ mM ŝŜ eE iI nN tT Uwaga: gdy literujemy jakiś wyraz. Należy też zwrócid uwagę. bo. ŝalo (szalo) . poszczególne litery wymawiamy a. do. dżo itd. ĝendarmo (dżendarmo) . np. czo.ESPERANTO EN DEK LECIONOJ Alfabet esperancki i wymowa Alfabet esperancki składa się z 28 liter . w. vino (wino) .wino Zauważ.małych i wielkich. przy czym 6 z nich ma daszki (w tabeli zaznaczone pogrubieniem i czerwonym kolorem).13 WIMMER . ale litera j nie powinna byd zbyt wyraźnie wymawiana – raczej Varsovi-o niż Varsovijo . eapo (czapo) – czapka ĝ wymawiamy jak polskie dż: ĝardeno (dżardeno) – ogród. ĵaketo (żaketo) . Niemal wszystkie litery esperanckie wymawia się tak samo. Akcent pada zawsze na przedostatnią sylabę. Są to litery łacioskie. . co. a nie dikatro. naturalne jest wymawianie –ijo lub –ija. Gdy mamy do czynienia z połączeniem –io lub –ia.Europa Litera v jest wymawiana jak polskie w: valizo (walizo) – walizka. jak w większości polskich wyrazów. że nie zmiękczamy połączeo z literą –i. fo. e.

leciono .ESPERANTO EN DEK LECIONOJ Leciono unu (1) W języku esperanto możemy szybko postawid pierwsze kroki. We wszystkich przypadkach poza biernikiem mają one postad identyczną z mianownikiem.fabrikon – fabrykę W liczbie mnogiej dodawana jest koocówka –j. Pan.citronon – cytrynę gazeto . Wyróżnienie osobnej formy deklinacyjnej biernika jest zasadne. zwierzę lub dziecko) my (mówiący wraz z innymi osobami) wy. dzięki którym będziemy mogli od razu tworzyd konstrukcje zdaniowe. Na pierwszą lekcję przeznacz najwięcej czasu. citrono .filon – syna fabriko . rzeczy lub zwierzęta) Rzeczownik Wszystkie rzeczowniki (substantivo) esperanckie mają koocówkę gramatyczną –o. Paostwo oni. co pozwala je łatwo zidentyfikowad. który uelastycznia język. one (omawiane osoby. jednak konieczne jest zaprezentowanie kilku podstawowych zagadnieo gramatycznych. do której się zwracamy) on (omawiana osoba płci męskiej) ona (omawiana osoba płci żeoskiej) ono (omawiana rzecz. gdyż pozwala on stosowad swobodny szyk zdania.lekcja libro – książka homo – człowiek vino – wino patro – ojciec sinjoro – pan Rzeczowniki mają szczątkową odmianę przez przypadki. natomiast w bierniku (kogo? co?) jest dodawana koocówka –n. gdyż jest bardzo intensywna i zawiera aż 200 słówek – po jej opanowaniu język stanie jednak otworem. aŭtomobilo – aŭtomobiloj – samochody . Pani.gazeton – gazetę filo .14 WIMMER . Zaimek osobowy Najwygodniej jest przedstawid zaimki osobowe (persona pronomo) w postaci tabelarycznej: Zaimek osobowy mi vi li ŝi ĝi ni vi ili Wymowa wi szi dżi wi Znaczenie ja (osoba mówiąca) ty (osoba.

czemu) Piotrowi. czym) o Piotrze. Północ. Słoo jest dużym zwierzęciem. Mi legis libron. Często piję kawę. Książka (kogo. stosowany. Przez imionami własnymi i nazwami geograficznymi. ale można tu przyjąd kilka zasad. La nordo. an jest brak przedimka. gdyż w języku polskim nie są one stosowane. Poprawne używanie przedimka wymaga wprawy. Daję książkę (komu. Tworzy się je za pomocą przyimków: Libro de Petro. odpowiadający angielskiemu the i przedimkom w innych językach. Petro havas hundon.in. Przedimki są dośd trudne dla Polaków. Trzeci syn. Przed nazwami substancji czy produktów w znaczeniu ogólny. La tria filo. po które odsyłamy do podręczników gramatyki. która tu leży. teatro – teatrojn . Varsovio. La elefanto estas granda besto. Piotr ma (jakiegoś) psa. lub jedyną. Mam talent. Mi havas talenton. którą czytasz). Jakiś czas. W tekstach literackich. . Jest jeszcze szereg zasad szczegółowych. Mi donas libron al Petro. czego) Piotra. przede wszystkim czytania literatury esperanckiej. w esperanto stosowany jest przedimek określony la. Mi iras kun Petro. Gdy rzeczownik poprzedzony jest wyrazem wskazującym niesprecyzowaną ilośd. Przed liczebnikami porządkowymi.15 WIMMER .ESPERANTO EN DEK LECIONOJ urbo – urboj – miasta strato – stratoj – ulice lampo – lampoj – lampy Liczba mnoga w bierniku jest tworzona przez dodanie najpierw koocówki –j. gdy:      Rzecz nie jest określona. Natomiast odpowiednikiem przedimka nieokreślonego. Iu homo. La hundo estas granda. Petro. Przeczytaj gazetę (tę gazetę. gdy:        Mówimy o rzeczy już nam znanej. Mówię (o kim. Kelka tempo. Jakiś człowiek.teatry bileto – biletojn – bilety minuto – minutojn – minuty eokolado – eokoladojn – czekolady Naturalnie ograniczona do dwóch form odmiana rzeczownika nie wyklucza istnienia odpowiedników pozostałych przypadków. takiego jak angielski a. Pies (ten pies. Wzorem języków zachodnioeuropejskich. stosuje się niekiedy skróconą formę przedimka – l’ – jednak w zwykłych tekstach nie jest ona stosowana. Przedimek nie jest m. Przedimek określony jest stosowany. Warszawa. Lato. La eielo. Legu la gazeton. Idę (z kim. Mi parolas pri Petro. znany nam od tego momentu) jest duży. Słooce. Niebo. Przed nazwami stron świata i pór roku. Rzeczowniki opisują obiekty. Czytałem (jakąś) książkę. zwłaszcza poezji. których tożsamośd nie budzi wątpliwości. czym) z Piotrem. La suno. Przed nazwami pojęd abstrakcyjnych. La somero. a potem –n. Piotr. Gdy rzeczownik jest określeniem całej kategorii. Mi ofte trinkas kafon. Gdy obiekt jest jednoznaczny.

natomiast czas przyszły wymaga dodania koocówki –os. co ogromnie ułatwia naukę.16 WIMMER . bona – dobry bela – piękny granda – duży longa – długi elektra – elektryczny teknika . także i przymiotniki mają szczątkową odmianę przez przypadki (w bierniku dodawana jest koocówka –n). nieregularną koniugacją czasowników. trinki – pid paroli – mówid labori – pracowad kanti – śpiewad esti – byd havi – mied fari .ESPERANTO EN DEK LECIONOJ Czasownik Wszystkie czasowniki (verbo) w bezokoliczniku (infinitivo) mają koocówkę gramatyczną –i. zwłaszcza gdy porównamy esperanto z językami z rozbudowaną. . co pozwala je łatwo odróżnid.robid Czas teraźniejszy tworzymy. dodając koocówkę –is.techniczny Podobnie jak rzeczowniki. usuwając koocówkę –i. a w liczbie mnogiej mają koocówkę –j. a następnie dodając koocówkę czasu teraźniejszego –as. Czasownik kanti (śpiewad) labori (pracowad) paroli (mówid) esti (byd) trinki (pid) havi (mied) fari (robid) skribi (pisad) Czas terażniejszy mi kantas vi laboras li parolas ŝi estas ĝi trinkas ni havas vi faras ili skribas Czas przeszły mi kantis vi laboris li parolis ŝi estis ĝi trinkis ni havis vi faris ili skribis Czas przyszły mi kantos vi laboros li parolos ŝi estos ĝi trinkos ni havos vi faros ili skribos Przymiotnik Wszystkie przymiotniki (adjektivo) mają koocówkę gramatyczną –a. jak polski czy francuski. Analogicznie tworzymy czas przeszły. dzięki czemu natychmiast je rozpoznajemy. Jest ona identyczna we wszystkich osobach i wszystkich liczbach (nie ma absolutnie żadnych wyjątków). Pokażmy to ponownie w tabeli.

17 WIMMER . a potem nie patrząc już na nią.historyczny Przysłówek W esperanto. suna – słoneczny historio – historia. mano – ręka.tygodniowo Przykłady użycia Mając już wiedzę o podstawowych częściach mowy. Vi havas belan katon.młodo rapida – rapide – szybko nigra – nigre – czarno alta – alte – wysoko blanka – blanke – biało mano – mane – ręcznie historio – historie – historycznie skribi – skribe – pisemnie semajno – semajne . Li legas gazeton. Jestem dziennikarzem. nadając koocówkę przymiotnikową innym częściom mowy. On czyta gazetę. Zdecydowana większośd przysłówków jest jednak tworzona w sposób regularny od innych części mowy. Vi havas grandan hundon. bona – bone – dobrze bela – bele – pięknie juna – june . Staraj się rozpoznawad poszczególne części mowy i ich charakterystyczne koocówki. ale też od rzeczowników czy czasowników. Mi estas ĵurnalisto. historia . gdzie ma to sens. np. połączmy je w postaci pełnych zdao. Jestem człowiekiem. Ona biegnie szybko. co doskonale zilustruje konstrukcję języka i pozwoli szybko opanowad czytanie tekstów esperanckich. On napisze list. podobnie jak w językach etnicznych. dzięki czemu możemy je łatwo zidentyfikowad. Eŭropanoj loĝas en Eŭropo. skriba – pisemny suno – słooce. jak również samodzielnie stosowad. Ty masz pięknego kota. jest grupa przysłówków (adverbo) pierwotnych. Daje to językowi swobodę i elastycznośd. głównie od przymiotników. mana – ręczny skribi – pisad. tuj (natychmiast). najpierw sprawdzając ich znaczenie po prawej stronie. jak rzeczowniki czy czasowniki – oczywiście tam. Wszystkie przysłówki regularne mają koocówkę gramatyczną –e. . niemających określonej koocówki gramatycznej. Mi estas homo. Zalecamy kilkakrotne przeczytanie poniższych zdao na głos lub przynajmniej wymawiając je bezgłośnie. Ŝi kuras rapide.ESPERANTO EN DEK LECIONOJ Przymiotniki możemy też tworzyd. Europejczycy mieszkają w Europie. Ty masz wielkiego psa. Li skribas leteron.

Kongresanoj diskutos dum la kongreso. Post du jaroj Petro Kowalski estos plenkreska. Wieśniacy mieszkają we wsiach. Laboristoj ne estas rieaj. Dum la kongreso ni diskutos pri la historio de Esperanto. Ni proponos al li postenon en la politekniko. Długo zbierałem pieniądze. On czytał książkę o historii medycyny. La avo de Zbigniew pereis dum la Dua Mondmilito. Piotr rzuca piłkę. Jan boi się psów. Mi longe kolektis monon. Anna bardzo kocha psa. Zrobię jutro kilka dwiczeo fizycznych. Włoscy inżynierowie zaprojektowali gigantyczny most. Ni laboras intense. En la venonta semajno ni komencos prepari somerajn feriojn. Mówię długo i z zapałem. W 2012 igrzyska olimpijskie będą w Londynie. Anna multe amas la hundon. Li legis libron pri la historio de medicino. Vilaĝanoj loĝas en vilaĝoj. Petro ĵetas pilkon. Młody nauczyciel naucza uczniów. Latem pojadę (odbędę podróż) do Paryża. Dziadek Zbigniewa zginął podczas drugiej wojny światowej. Pracujemy intensywnie. La policisto kontrolas diligente dokumentojn. Antaŭ la milito ekzistis ei tie multaj domoj. Julia urodzia dziecko. W przyszłym tygodniu zaczniemy przygotowywad letnie wakacje. Policjant kontroluje pilnie dokumenty. Li vivis en Krakovo. En la venonta jaro mi eesos fumi cigaredojn. Wiosną napiszę książkę o esperancie. Oni mieszkali w Gdaosku.ESPERANTO EN DEK LECIONOJ Poloj ofte drinkas vodkon. Klubowicze studiowali esperanto. Hodiaŭ mi legos la dokumentojn. Kapitaliści zbierają pieniądze. Somere vi devos kontroli la sanon. Zaproponujemy mu posadę na politechnice. Paŭlo malfermis pordon. Juna instruisto instruas lernantojn. On żył w Krakowie. . Kapitalistoj kolektas monon. Profesoro Nowak aeetis kelkajn novajn librojn. Zamenhof mortis en Varsovio. Julia naskis infanon. Profesor Nowak kupił kilka nowych książek. Mi legos la artikolon pri la lingvo Esperanto. W przyszłym roku skooczę palid papierosy. Ŝi studis geografion en la Varsovia Universitato. Zamenhof umarł w Warszawie. Przeczytam artykuł o języku esperanto. Printempe mi skribos libron pri Esperanto. Uczestnicy kongresu będą dyskutowad podczas kongresu.18 WIMMER . Dzisiaj przeczytam dokumenty. Johano timas hundojn. Polacy piją często wódkę. W czasie kongresu będziemy dyskutowad o historii esperanta. Mia praavo konstruis la familian domon. En 2012 (du mil dek du) la olimpikaj ludoj estos en Londono. Mi parolas longe kaj fervore. Klubanoj studis Esperanton. Mi faros morgaŭ kelkajn fizikajn ekzercojn. La ĵurnalisto skribis longan artikolon. Vespere ni manĝos bongustan vespermanĝon. Przed wojną istniało tutaj wiele domów. Italaj inĝenieroj projektis gigantan ponton. Ona studiowała geografię na Uniwersytecie Warszawskim. Mój pradziadek zbudował rodzinny dom. Paweł otworzył drzwi. Somere mi vojaĝos al Parizo. Dziennikarz napisał długi artykuł. Latem będziesz musiał skontrolowad zdrowie. Wieczorem zjemy smaczną kolację. Za dwa lata (po dwóch latach) Piotr Kowalski będzie pełnoletni. Ili loĝis en Gdansko. Robotnicy nie są bogaci.

włoski jaro . rozpoczynad kongresano .fabryka familia . przepadad persona .ja mil .tysiąc milito .ginąd.człowiek hundo .kongres konstrui . posada praavo .żandarm ĝi .otwierad artikolo .kontrolowad Krakovo .cytryna eapo .osobowy Petro .śpiewad kaoso .czekolada de od dek .kot kelka .geografia giganta . palid (papierosy) gazeto . w czasie ekzerco .rzucad ĵurnalisto .Londyn longa .wysoki alte .bezokolicznik inĝeniero . wiele.przygotowywad pri .Europejczyk Eŭropo .inżynier instrui .piłka plenkreska . instruowad instruisto .kochad Anna .rodzinny fari .ono havi .byd eŭropano .intensywnie itala . członek klubu kolekti .koo ei tie .samochód avo .Anna antaŭ . jakiś.policjant politekniko .historycznie hodiaŭ .Paryż paroli . konstruowad kontroli .bilet blanka .ogród ĝendarmo .mied historio .istnied.mówid patro .nauczyciel intense . one infano .esperanto esti .stanowisko.żakiet.profesor .dymid.pracowad laboristo .długi longe .gigantyczny granda .fizyczny fumi .dziesięd devi .dyskutowad dokumento . wakacje fervore zapalczywie.po posteno .ładny.wiosną profesoro .mieszkad Londono .kapitalista kato .ręka medicino .bardzo.zbierad.budowad.*przedimek określony+ labori .otwierad manĝi .o (o kim? o czym?) printempe .Jan Julia .lekcja legi . zabawa.papieros citrono .ręcznie mano .on libro .robotnik lampo .dokument domo .ładnie.artykuł aŭtomobilo .smaczny cigaredo .biało bona .chór (lub koruso.pid (alkohol) du . kurtka ĵeti .język loĝi .musied diligente .lampa leciono .młodo ĵaketo .Piotr pilko .pauza.kilka.politechnika polo .czarno nova . piękny bele .dwa dua .jeśd mana .liczny multe .dobry bongusta .kupowad adjektivo .rok Johano .klubowicz.dorosły.wojna minuto .dziecko infinivito .przymiotnik adverbo .duży ĝardeno .Julia juna .minuta mondmilito .ręczny mane .drzwi post . kolekcjonowad komenci zaczynad.biały blanke . przerwa perei .medycyna mi . uczestnik kongresu kongreso .pies ĥoro .wojna światowa mono .gazeta Gdansko .czarny nigre .olimpijski Parizo . kilku) klubano .dom drinki .biec.umierad multa . egzystowad elektra .książka lingvo .rodzid nigra . biegad la .czytad lernanto .drugi dum . pełnoletni policisto .syn fizika .robid ferio .przestad eevalo . dużo naski . igrzysko malfermi .dzisiaj homo .ojciec Paŭlo .uczyd.dziadek bela . aby uniknąd mylenia z horo) ili .chaos kapitalisto .Gdaosk geografio .jutro morti .gra.dwiczenie ekzisti . pięknie bileto .kongresowicz.w Esperanto . z zapałem filo .wysoko ami .przysłówek al .Europa fabriko .Polak ponto .most pordo .młody june .uczeo letero .ferie.list li .do alta . niektóry (kelkaj .przed aperti .oni.Paweł paŭzo .ESPERANTO EN DEK LECIONOJ Słowniczek przylekcyjny aeeti .Kraków kuri .długo ludo .podczas.tutaj eokolado .pewien.pieniądze morgaŭ .czapka eesi .19 WIMMER .pilnie diskuti .dziennikarz kanti .elektryczny en .historia historie .pradziadek prepari .nowy olimpika .

pisad somera .natychmiast universitato . wy.teatr teknika .studiowad substantivo .zaimek proponi .techniczny timi .przyszły.tygodniowo semajno .pisemnie skribi .wieś vino .sznur teatro .walizka varsovia . Pani.żyd vodko .wino vivi .podróżowad .szybki rapide .proponowad rapida . nadchodzący verbo .wieczorem vespermanĝo . Paostwo vilaĝano .Warszawa venonta .miasto valizo .szybko riea .czasownik vespere .tydzieo sinjoro .wieśniak vilaĝo .ty.zdrowie semajne .ESPERANTO EN DEK LECIONOJ projekti .wódka vojaĝi . Pan.szal ŝi .bogaty sano .rzeczownik ŝalo .projektowad pronomo .kolacja vi .latem strato .bad się trinki .pisemny skribe .letni somere .ulica studi .ona ŝnuro .uniwersytet urbo .pid tuj .warszawski Varsovio .20 WIMMER .pan skriba .

Ne Paŭlo ŝanĝis la kondieojn. Li ne komencis labori. Ĉu vi estas riea? Czy jesteś bogaty? Ĉu Maria estas inteligenta? Czy Maria jest inteligentna? Ĉu ili estas nun hejme? Czy oni są teraz w domu? Ĉu ŝi studas la anglan lingvon? Czy ona studiuje język angielski? Ĉu vi legas interesan libron? Czy czytasz interesującą książkę? Ĉu li kuras tre rapide? Czy on biega bardzo szybko? Ĉu sinjoro Kowalski ŝatas bieron? Czy pan Kowalski lubi piwo? Ĉu sinjorino Markowska aŭskultas nun radion? Czy pani Markowska słucha teraz radia? Ĉu lernantoj uzas volonte komputilojn? Czy uczniowie używają chętnie komputerów? Ĉu vi estas ano de la retejo Nasza Klasa? Czy jesteś członkiem witryny Nasza Klasa? Ĉu Karlo uzis la krozilon Firefox? Czy Karol używał przeglądarki Firefox? Ĉu Barbara skribis helpe de la redaktilo Word? Czy Barbara piszała za pomocą edytora Word? Ĉu sabate ni iros al kinejo? Czy w sobotę pójdziemy do kina? Ĉu Johano studos matematikon? Czy Jan będzie studiowad matematykę? Ĉu infanoj ŝatas ludi pilkon? Czy dzieci lubią grad w piłkę? Jeśli chcemy utworzyd zaprzeczenie. korzystamy zwykle ze słówka ne. moje twój. Mi ne havas komputilon. lecz Jan. sed al Berlino. Nie mam komputera.21 WIMMER . moja.ESPERANTO EN DEK LECIONOJ Leciono du (2) Pytanie i przeczenie W języku esperanto pytanie możemy zadad na kilka sposobów. Piotr pojedzie w podróż nie do Rzymu. Oni nie idą szybko. Ona nie jest inteligentna. Oprogramowanie nie jest aktualne. twoje jego jej . lecz do Berlina. Szczęście nie jest wieczne. Nie mamy czasu. Mi ne estas kontenta. La programaro ne estas aktuala. On nie zaczął pracowad. Ni ne havas tempon. Petro vojaĝas ne al Romo. sed Johano. On będzie czytad książkę nie po popołudniu. Ŝi ne estas inteligenta. sed vespere. Nie jestem zadowolony. Felieo ne estas eterna. Nie Paweł zmienił warunki. Ili ne iras rapide. Li legos la libron ne posttagmeze. Typowym sposobem jest postawienie na początku pytania słówka eu – czy. Zaimek dzierżawczy Tabela zaimków dzierżawczych (poseda pronomo) Zaimek dzierżawczy mia via lia ŝia Znaczenie mój. lecz wieczorem. twoja.

22 WIMMER . Oni devos malpli fumi. Oni devis legi tri librojn. zwierzęcia) oczy są wielkie. Liczebnik główny Tabelaryczne zestawienie liczebników głównych (kardinala numeralo): Liczebnik esperancki nul unu du tri kvar kvin ses Znaczenie zero jeden dwa trzy cztery pięd sześd Wartośd 0 1 2 3 4 5 6 . Ich wyniki wydają się dobre. Via kolego estas stulta. Widad. Trzeba było przeczytad trzy książki. Biernik liczby mnogiej tworzymy przez dodanie obu koocówek. ke la vero eiam venkas. Oni devas skribi leteron. Pana. Jego praca jest precyzyjna. zaimek dzierżawczy tworzymy przed dodanie przymiotnikowej koocówki –a do zaimka osobowego (omówionego w poprzednim rozdziale). Oni povos vojaĝi al Parizo. Mia antaŭnomo estas Paŭlo. zaimki dzierżawcze mają liczbę mnogą tworzoną przez dodanie koocówki –j i formę biernika tworzoną przez dodanie koocówki –n. Można użyd komputera. wasza. En malbona vetero oni povas facile malvarmumi. Można będzie pojechad do Paryża. Hiaj okuloj estas grandaj. Jego (np. Jej wujek jest chory. Zaimek nieosobowy Wyraz oni z czasownikiem służy do tworzenia form nieosobowych. Oni povas uzi komputilon. że prawda zawsze zwycięża. że on jest głupi. Ŝi vidis hodiaŭ nian onklinon. Powtarzają. Oni ripetas. Paostwa Ich Jak widad.ESPERANTO EN DEK LECIONOJ ĝia nia via ilia jego nasz. Ona widziała dzisiaj naszą ciotkę. oni havas multajn amikojn. ke li estas stulta. Ŝia onklo estas malsana. Trzeba będzie mniej palid (papierosy). Moje imię to Paweł. wasze. ma się wielu przyjaciół. W złą pogodę można się łatwo przeziębid. Oni vidas. Podobnie jak w wypadku przymiotników. Kiam oni estas riea. Pani. Mi ne akceptas viajn metodojn. że oni są inteligentni. Gdy jest się bogatym. Twój kolega jest głupi. czyli –jn. Nie akceptuję twoich metod. nasze wasz. Mówi się. Trzeba napisad list. Iliaj rezultoj ŝajnas bonaj. Oni diras. Lia laboro estas preciza. nasza. ke ili estas inteligentaj.

osiemdziesiąt Podobnie są tworzone setki .cztery tysiące dek kvar mil . En la eambro estas dudek kvin lernantoj. Sześd jest cyfrą.czterysta tysięcy Inne zestawienia: cent dek unu .dziewiędset Tysiące są tworzone przez zestawienie liczebnika i wyrazu mil (tysiąc): kvar mil .czterdzieści tysięcy kvarcent mil .jedenaście dek kvin . Ses estas cifero.osiemdziesiąt osiem tysięcy osiemset osiemdziesiąt osiem Jak łatwo zauważyd. Przykłady: Mi vidas kvar hundojn.czternaście tysięcy kwardek mil . Ŝi havas tri infanojn.piętnaście dek ok .sto jedenaście mil ducent tridek kvar . Ona ma troje dzieci. Sześddziesiąt sześd jest liczbą. . Li aeetis dek du ovojn.rozdzielone.23 WIMMER .osiemnaście Dziesiątki są tworzone przez połączenie liczebnika z pierwszej dziesiątki i wyrazu dek: dudek . w liczebnikach typu ~dziesiąt i ~set (czyli dziesiątki i setki) cząstki są połączone. Kalkuli de dudek ĝis tridek.tysiąc dwieście trzydzieści cztery okdek ok mil okcent okdek ok .trzysta sescent . W pokoju jest dwudziestu pięciu uczniów.sześdset naŭcent . Sesdek ses estas nombro. On kupił dwanaście jajek. a w innych .pięddziesiąt okdek .ESPERANTO EN DEK LECIONOJ sep ok naŭ dek cent mil miliono miliardo biliono siedem osiem dziewięd dziesięd sto tysiąc milion miliard bilion 7 8 9 10 100 1000 1000000 1000000000 1000000000000 Liczebniki powyżej 10 (~naście) tworzymy przez zestawienie wyrazu dek (dziesięd) i liczebnika z pierwszej dziesiątki: dek unu .przez połączenie liczebnika z pierwszej dziesiątki i wyrazu cent (sto): tricent . Widzę trzy psy.dwadzieścia kvindek . Policzyd od dwudziestu do trzydziestu.

Jedna minuta ma sześddziesiąt sekund. dodając przedrostki (prefikso) i przyrostki (sufikso). Ekzemplo de subtraho – dek minus ses estas kvar. Kvin plus ses egalas (= egalas al) dek unu.ESPERANTO EN DEK LECIONOJ Unu jaro havas dek du monatojn. Unu minuto havas sesdek sekundojn. Sep tagoj formas unu semajnon. Zamenhof przygotował najpierw listę około 1 tysiąca. Du plus tri faras kvin. Marzec zawiera trzydzieści jeden dni. Pięd plus sześd równa się jedenaście. 9. Jeden dzieo ma dwadzieścia cztery godziny. Dwadzieścia stopni powyżej zera. Sep dividite per du faras tri komo kvin. Sep dividite per dudek egalas al nulo komo tri kvin.5 km.5 kg. Unu tago havas dudek kvar horojn. Trzydzieści sześd koma sześd stopni. Februaro havas dudek ok aŭ dudek naŭ tagojn. Naŭ komo kvin dolaroj. Przykład mnożenia – dziesięd razy sześd równa się sześddziesiąt. Pięd stopni poniżej zera. Siedem podzielone na dwa daje trzy koma pięd. Jeden tydzieo ma siedem dni. Jeden rok ma dwanaście miesięcy. Siedem podzielone na dwadzieścia równa się zero przecinek trzy pięd. Jedna minuta składa się z sześddziesięciu sekund. Doba składa się z 24 godzin. 9. Kvin gradoj sub nulo. Od tamtej pory ich liczba urosła do co najmniej kilkunastu tysięcy. Noktotago (=diurno) konsistas el dudek kvar horoj. Przykład odejmowania – dziesięd minus sześd równa się cztery.6 . 9. Dziewięd koma pięd dolara. Zwykły rok ma trzysta sześddziesiąt pięd dni – tylko rok przestępny ma trzysta sześddziesiąt sześd dni. Unu jaro havas kvindek du semajnojn.5.24 WIMMER . Jedna godzina ma sześddziesiąt minut. Jeden miesiąc ma trzydzieści lub trzydzieści jeden dni.5 tysięcy rdzeni. ego regularnośd sprawia. Ekzemplo de divido – dudek dividite per kvin egalas kvar. 0 36. Naŭ komo kvin kilogramoj.5 USD. Unu monato havas tridek aŭ tridek unu tagojn. a potem 2. Słowotwórstwo Słowotwórstwo (vortfarado) jest jedną z najcenniejszych zalet esperanto. La tria potenco de kvin faras cent dudek kvin. Sesdek minutoj faras unu horon. Ordinara jaro havas tricent sesdek kvin tagojn – nur superjaro havas tricent sesdek ses tagojn. iż z jednego rdzenia słowotwórczego (radiko) z łatwością możemy tworzyd rodziny wyrazów bliskoznacznych łącząc ze sobą rdzenie. Tridek ses komo ses gradoj. 7:20=0. daje) pięd. Dziewięd koma pięd kilograma. Dwa plus trzy równa się (robi. Ekzemplo de adicio – unu plus du estas tri. Przykład dodawania – jeden plus dwa jest równa się (jest) trzy. Marto enhavas tridek unu tagojn. 7:2=3. . Sześddziesiąt minut tworzy godzinę. Unu minuto konsistas el sesdek sekundoj. Unu horo havas sesdek minutojn. Dudek gradoj super nulo. Unu semajno havas sep tagojn. Luty ma dwadzieścia osiem lub dwadzieścia dziewięd dni. Rdzeo wyrazowy to ciąg znaków bez koocówki gramatycznej. a tak ukształtowane formy zaopatrzyd w stosowne koocówki gramatyczne. Jeden rok ma pięddziesiąt dwa tygodnie. Przykład dzielenia – dwadzieścia podzielone przez pięd równa się cztery. Dziewięd koma pięd kilometra. gdyż od samego początku w ruchu esperanckim obowiązywała zasada „open source” – po ustaleniu nienaruszalnego fundamentu rozwijanie języka wzięła na siebie społecznośd esperancka. 3 5 =125. Siedem dni tworzy jeden tydzieo.35. Pięd do potęgi trzeciej daje sto dwadzieścia pięd. Ekzemplo de multipliko – dek oble ses faras sesdek. Naŭ komo kvin kilometroj.

Zilustrujmy to prostymi przykładami. Ten regularny sposób budowania wyrazów sprawia. katino – kotka viro – mężczyzna. czyli ludzki. otrzymamy wyraz homa. Po dodaniu przysłówkowej koocówki –e otrzymamy wyraz home. Jego struktura jest bardzo prosta i przejrzysta: esperant-lingv-a. sinjorino – pani patro – ojciec. czyli po ludzku. homeco oznacza człowieczeostwo.ESPERANTO EN DEK LECIONOJ Przykładowo. sinjoro – pan. mając rdzenie wyrazów skribi (pisad) i maŝino (maszyna). Esperanto zawiera zbiór kilkudziesięciu przedrostków (prefiksów) i przyrostków (sufiksów).jest rdzeniem wyrazowym oznaczającym człowieka. Możemy też tworzyd swobodnie wyrazy. że esperanto jest językiem aglutynacyjnym) i dodając koocówki gramatyczne. hundino – suka kato – kot. Po dodaniu rzeczownikowej koocówki –o otrzymujemy homo. patrino – matka edzo – mąż. a zatem znajomośd jednego wyrazu oznacza de facto znajomośd szeregu dalszych. eevalino – klacz. czyli człowiek. mając rdzenie od wyrazów lingvo i esperanto możemy je połączyd i po dodaniu koocówki przymiotnikowej zbudowad wyraz esperantlingva. Gdy dodamy przymiotnikową koocówkę –a. lernantino – uczennica elefanto – słoo. neĝhomo to bałwan. czyli esperanckojęzyczny.żona hundo – pies. zwłaszcza w początkowym okresie nauki. za pomocą których budujemy wyrazy pochodne. po człowieczemu. senhoma oznacza bezludny. możemy zbudowad złożony wyraz skribmaŝino (maszyna do pisania) – skribmaŝin-o. lecz zawierzyd utartej tradycji. hom. wiele możemy jednak tworzyd doraźnie. Przyrostek -in Przyrostek –in. Podobnie. człowieczy. knabino – dziewczynka aŭtoro – autor. virino – kobieta eevalo – koo. Czytając teksty esperanckie pamiętajmy właśnie o tej specyfice języka – widząc jakiś dłuższy wyraz „rozbierajmy” go w myślach na cząstki. sklejając ze sobą rdzenie wyrazowe (stąd mówimy. Wiele tysięcy wyrazów złożonych utarło się już w ciągu ponad stu dwudziestu lat używania języka w ponad stu krajach świata. że znając rdzeo. elefantino – słonica najbaro – sąsiad. edzino . Przykładowo. możemy tworzyd pochodzące od niego wyrazy. starajmy się dostrzegad koocówki gramatyczne wyrazów. znając rdzeo i przyrostek czy przedrostek.25 WIMMER . aczkolwiek nie należy z tym przesadzad. filino – córka knabo – chłopiec. kobyła lernanto – uczeo. Po pewnym czasie dostrzeganie wewnętrznej struktury wyrazu staje się czymś naturalnym. najbarino – sąsiadka filo – syn. Homaro to ludzkośd. Możemy łatwo rozumied znaczenie wielu wyrazów pochodnych. aŭtorino – autorka .służy do tworzenia formy żeoskiej.

hobby. estrarano – członek zarządu Przyrostek występuje też jako samodzielny wyraz. kongresano – kongresowicz. ino – kobieta. socialisto – socjalista ofici – urzędowad. vilaĝano – mieszkaniec wsi.oznacza osobnika mającego jakąś cechę. sanktulo – święty. wyznawca Przyrostek -ist Przyrostek –ist. laboristo – robotnik instrui – nauczad.muzułmanin urbo – miasto. urbano – mieszczanin. stale wykonywaną czynnośd. instruowad. bonulo – dobry człowiek sankta – święty. zwolennika czy wyznawcy. skribisto – pisarz polico – policja. żeoski Przyrostek -an Przyrostek –an.służy do tworzenia wyrazów oznaczających przynależnośd. Kristo – Chrystus. varsoviano – warszawianin Eŭropo – Europa. ano – członek. kristano – chrześcijanin Budho – Budda. respublikano – republikanin estraro – zarząd. pordisto – odźwierny Przyrostek -ul Przyrostek –ul. kapitalisto – kapitalista scienco – nauka. mieszkaoca. instruisto – nauczyciel sociala – socjalny. przywiązanie do jakiejś idei. maŝinisto – maszynista skribi – pisad. familiano – członek rodziny Varsovio – Warszawa. oficisto – urzędnik maŝino – maszyna. rieulo – bogacz juna – młody.pasażerka Przyrostek występuje też jako samodzielny wyraz. mieszkaniec miasta klubo – klub. płed żeoska ina – kobiecy. absolutisto – absolutysta pordo – drzwi. riea – bogaty. eŭropano – europejczyk vilaĝo – wieś. samica. adept. klubano – klubowicz familio – rodzina.oznacza zawód. kapitalo – kapitał. sciencisto – naukowiec Esperanto – esperanto. czyli członka. junulo – młodzieniec bona – dobry. zwolennik.26 WIMMER . pasaĝerino . policisto – policjant absoluta – absolutny. wieśniak kongreso – kongres.ESPERANTO EN DEK LECIONOJ pasaĝero – pasażer. uczestnik kongresu respubliko – republika. budhano – buddysta Islamo – Islam – islamano . święta osoba . Esperantisto – esperantysta labori – pracowad. społeczny.

łatwo familiano .chłopiec kolego .przyjaciel angla . timulo – tchórz.dziewczynka knabo .dzielny.członek.przeciwnik.żona edzo . np. oponent dika – gruby. ulo to osobnik. skribisto (pisarz). a ano to zwolennik czy członek.składad się kontenta .chrześcijanin Kristo . rozpoczynad absoluta . formowad ĝis .27 WIMMER .Berlin biero .klub knabino .kolega komputilo (lub komputero) komputer kondieo . kiedy kinejo .Budda cent . odważny bravulo .do.zarząd facile . drinkulo – pijak kontraŭ – przeciw. kardynalski Karlo .ich inteligenta .suka ilia . kpiarz stulta – głupi.Chrystus krozilo . drinkulo (pijak) – drinkulino (pijaczka). odważny. wyznawca antaŭnomo .interesujący islamano .tworzyd.szczęście filino . Możemy im nadawad różne koocówki gramatyczne. kobyła eiam .że.córka formi .członek zarządu estraro .przykład el . ŝerculo – żartowniś.absolutysta adicio .dzielid divido .gruby dikulo . saĝulo – mędrzec brava – dzielny.dwadzieścia edzino . a nie tylko z rdzeniami wyrazowymi. ulo – osobnik ula . że przyrostki mogą występowad samodzielnie.klacz.angielski ano .zawsze dika .akceptowad.słoo Esperantisto .bilion bonulo .słuchad Berlino . policisto (policjant) – policistino (policjantka).z (z kogo? z czego?) elefantino . kontraŭulo – przeciwnik.przeglądarka internetowa . aby. bravulo – odważny człowiek. że możesz także łączyd ze sobą przyrostki.esperantysta esperantlingva esperanckojęzyczny estrarano .zadowolony kontraŭ . przeciw. Są one pełnoprawnymi wyrazami.rodzina februaro .dzielenie drinkulo .w domu hejmo . kardynalny.luty felieo .aktualny amiko .godzina hundino .zaczynad. zasadniczy.imię aŭskulti .buddysta Budho . żeby kiam .muzułmanin Islamo . wbrew.ESPERANTO EN DEK LECIONOJ timi – bad się. izba eevalino .pomoc horo . Słowniczek przylekcyjny de . przyjmowad aktuala .słonica elefanto . aż do hejme . stultulo – głupiec saĝa – mądry.młodzieniec kalkuli . oponent kristano .cyfra eambro .wbrew.dobry człowiek brava . zwolennik.kapitał kardinala .grubas dividi .dwieście dudek .odważny człowiek.kotka ke .główny.osobniczy Zauważ od razu.kino klubo .inteligentny interesa . śmiałek Przyrostek występuje też jako samodzielny wyraz.od komenci . samicę.mąż ekzemplo . Warto jeszcze dodad.członek rodziny familio . skribistino (pisarka). kontra.gdy.sto cifero . śmiałek budhano .Karol katino . kształtowad.absolutny absolutisto .liczyd. a więc ino oznacza kobietę.pokój. kalkulowad kapitalo . kontra kontraŭulo . dikulo – grubas ŝerci – żartowae.warunek konsisti . strachliwy człowiek drinki – pid (alkohol).Islam junulo .piwo biliono .dom (rodzinny) helpo .pijak ducent .dodawanie akcepti .

pogoda via .tchórz.maszynista maŝino .teraz oble . przedrostek programaro .sześd sescent . społeczny socialisto .doba nombro .zły malsana .witryna internetowa rezulto .matematyka metodo .mnożenie najbarino .socjalny.ciotka onklo .pięddziesiąt lernantino .piędset kvindek . mieszczanin uzi . rezultat rieulo . ale sekundo .trzy tricent .sąsiadka najbaro .prefiks.warszawianin.siedemset sepdek .przez.mieszkaniec miasta.naukowiec scienco .osiemdziesiąt okulo .pięd kvincent .kobieta viro .urzędowad oficisto .głupi subtraho .trzysta tridek .zmieniad ŝati .sześddziesit sinjorino .rok przestępny ŝajni .wynik.powtarzad Romo . za pomocą plus .lecz.cztery kvarcent .czterdzieści kvin .sekunda sep .po południu povi .metoda mia .marzec maŝinisto .Rzym sabate .oprogramowanie radiko .socjalista stulta .używad varsoviano .mędrzec sankta .trzydzieści unu .siedemdziesiąt ses .słowotwórstwo .widzied virino .maszyna do pisania sociala .odejmowanie sufikso .republika retejo .nasz noktotago (=diurno) .maszyna matematiko .grad malbona .osiemset okdek .przeziębid się Maria .zero numeralo . strachliwy człowiek tri .miliard miliono .pani skribisto .mężczyzna volonte . przyrostek superjaro .liczba nul(o) .miesiąc multipliko .dzieo tempo .oko oni .bogacz ripeti .dziewięddziesiąt ne .[zaimek nieosobowy] onklino .chętnie vortfarado . precyzyjny prefikso . święty człowiek sciencisto .zwykły ovo .pisarz. cenid ŝia . skryba skribmaŝino .nauka sed .milion monato .twój.zwyciężad vero .ESPERANTO EN DEK LECIONOJ kvar .Maria marto .święty sanktulo .ucennica lia .wuj ordinara .chory malvarmumi .sześdset sesdek .urzędnik ok .dziewiędset naŭdek . korzeo radio .republikanin respubliko .sąsiad naŭ .odźwierny posttagmeze .policja pordisto .czterysta kvardek .jej tago .liczebnik nun . Pana vidi .jajko patrino .edytor tekstów respublikano .siedem sepcent .czas timulo .plus polico .matka per .sufiks.dziewięd naŭcent .razy ofici .mądry saĝulo .osiem okcent .lubid.jeden urbano .móc preciza .jego ludi .dokładny.święty. warszawiak venki .w sobotę saĝa .wydawad się ŝanĝi .nie nia .prawda vetero .rdzeo.mój miliardo .radio redaktilo .28 WIMMER .

Daj mi ołówek. aby on kupił ziemniaki. li estus feliea. Liczebnik główny unu du tri kvar kvin ses Liczebnik porządkowy unua dua tria kvara kvina sesa Znaczenie pierwszy drugi trzeci czwarty piąty szósty . Skribu hodiaŭ ekzercojn. Przeczytaj książkę. Zechciej zamknąd okno (proszę zamknąd okno).tryb przypuszczający i rozkazujący Studiując czasy. Chcę. Legu la libron. ke li aeetu terpomojn. Ona nie robiłaby błędów. se ŝi legus la lecionon. Chciałbym przynieśd ci owoce. mieliśmy do czynienia z trybem oznajmującym. On prosił. Liczebnik porządkowy Liczebnik porządkowy (orda numeralo) jest tworzony w sposób regularny od liczebnika głównego przez dodanie przymiotnikowej koocówki -a. byłby szczęśliwy. Napisz dzisiaj dwiczenia. Iru al la vendejo. Przyjdź natychmiast. Tryb przypuszczający tworzymy przez odjęcie od bezokolicznika czasownika koocówki –i i dodanie koocówki –us. Gdyby był zdrowy.29 WIMMER . Sidu sur la seĝo. Mi volus alporti al vi fruktojn.ESPERANTO EN DEK LECIONOJ Leciono tri (3) Czasownik . Donu al mi krajonon. Tryb rozkazujący tworzymy przez odjęcie od bezokolicznika koocówki gramatycznej –i i dodanie koocówki –u. mi ne laborus. Prenu la valizon. Siedź na krześle. identycznej we wszystkich osobach i liczbach. Gdybym był bogaty. Mamy jeszcze dwa tryby – przypuszczający i rozkazujący. Weź walizkę. ke ŝi estu ĝentila. Idź do sklepu. aby była uprzejma. Ni dezirus antaŭ eio felieon. gdyby przeczytała lekcję. Pragnęlibyśmy przede wszystkim szczęścia. Mi irus volonte al kinejo. Mi volas. Venu tuj. Jest konieczne. aby on pracował. ke li laboru. Li petis. Ŝi ne farus erarojn. nie pracowałbym. Bonvolu fermi la fenestron. Estas necese. Chętnie poszedłbym do kina. Se mi estus riea. Ĉu vi povus doni al mi kafon? Czy mógłbyś mi dad kawę? Ĉu vi bonvolus paroli pli malrapide? Czy zechciałbyś mówid wolniej? Se li estus sana.

Październik jest dziesiątym miesiącem roku. Mardo estas la dua tago de la semajno. Julio estas la sepa monato de la jaro. La lasta mondmilito eksplodis en mil naŭcent tridek naŭa jaro. Niedziela jest siódmym dniem tygodnia. Ostatnia wojna światowa wybuchła w tysiąc dziewiędset trzydziestym roku. Majo estas la kvina monato de la jaro. Merkredo estas la tria tago de la semajno.koocówka -a jest dodawana do ostatniego członu liczebnika: dek kvara . . Środa jest trzecim dniem tygodnia. Styczeo jest pierwszym miesiącem roku. W liczebnikach porządkowych można też łączyd wyrazy myślnikiem: cent-okdek-unua – sto osiemdziesiąty pierwszy mil-sepcent-tridek-dua – tysiąc siedemset trzydziesty drugi Przykłady: Li komencis studi en du mil kvina jaro. Januaro estas la unua monato de la jaro. Sierpieo jest ósmym miesiącem roku. Februaro estas la dua monato de la jaro. On zaczął studiowad w dwa tysiące piątym roku. Aprilo estas la kvara monato de la jaro. Wrzesieo jest dziewiątym miesiącem roku. Dzisiaj jest dwudziesty pierwszy dzieo miesiąca. Marto estas la tria monato de la jaro. Aŭgusto estas la oka monato de la jaro. Marzec jest trzecim miesiącem roku. Maj jest piątym miesiącem roku. Lundo estas la unua tago de la semajno.30 WIMMER . Lipiec jest siódmym miesiącem roku. Piątek jest piątym dniem tygodnia. Wtorek jest drugim dniem tygodnia. Czwartek jest czwartym dniem tygodnia.pięddziesiąty cent okdek unua . Vendredo estas la kvina tago de la semajno. Listopad jest jedenastym miesiącem roku.ESPERANTO EN DEK LECIONOJ sep ok naŭ dek dudek tridek cent ducent mil du mil miliono miliardo sepa oka naŭa deka dudeka trideka centa ducenta mila dumila miliona miliarda siódmy ósmy dziewiąty dziesiąty dwudziesty trzydziesty setny dwusetny tysięczny dwutysięczny milionowy miliardowy Inne zestawienia . Junio estas la sesa monato de la jaro. Oktobro estas la deka monato de la jaro. Czerwiec jest szóstym miesiącem roku. Kwiecieo jest czwartym miesiącem roku. On urodził się w tysiąc dziewiędset siedemdziesiątym roku. Sobota jest szóstym dniem tygodnia. Luty jest drugim miesiącem roku. Novembro estas la dek unua monato de la jaro. Dimaneo estas la sepa tago de la semajno.sto osiemdziesiąty pierwszy kvarcenta – czterechsetny. Poniedziałek jest pierwszym dniem tygodnia. Ĵaŭdo estas la kvara tago de la semajno.tysiąc siedemset trzydziesty drugi sesmila – sześciotysięczny. Sabato estas la sesa tago de la semajno. Hodiaŭ estas la dudek unua tago de la monato. Septembro estas la naŭa monato de la jaro. mil sepcent tridek dua . Li naskiĝis en mil naŭcent sepdeka jaro.czternasty kvindeka .

Estas dek kvin antaŭ la dua. dudeko . Estas la tria kaj dek minutoj. Wpół do dziewiątej. O czwartej. Jest czwarta (godzina). Ni havas la renkontiĝon antaŭtagmeze. cento – setka kvincent – piędset. Je kioma horo? O której godzinie? Je la kvara. Oczywiście mogą one mied liczbę mnogą i występowad w bierniku. Jest piętnasta dwadzieścia. Estas la kvara (horo). Początek jest kwadrans po dziesiątej. Antaŭ la unua. Estas la dek kvina kaj dudek. unuo – jedynka. Zacznij koło dziesiątej. La diskuto estos morgaŭ matene. Komencu eirkaŭ la deka. Przed pierwszą. jednostka du – dwa. Lato jest trzecią porą roku. trio dek – dziesięd. Duono antaŭ la naŭa. unu – jeden. En Eŭropo vintro estas la unua sezono. Grudzieo jest dwunastym miesiącem roku. trie – po trzecie Określanie daty i czasu Daty i czas określamy często z użyciem liczebników głównych i porządkowych.ESPERANTO EN DEK LECIONOJ Decembro estas la dek dua monato de la jaro. Aŭtuno estas la kvara sezono. due – po drugie tri – trzy. Post la oka. deko – dziesiątka dek du – dwanaście. dekduo – dwunastka dudek – dwadzieścia. Zaczniemy kwadrans przed czwartą. duo – dwójka tri – trzy. La komenco estas je la deka kaj kvarono. W Europie zima jest pierwszą porą roku. Jesieo jest czwartą porą roku. Printempo estas la dua sezono. Estas kvin minutoj post la sesa. Somero estas la tria sezono. unue – po pierwsze du – dwa.31 WIMMER . Wiosna jest drugą porą roku. trio – trójka. unu – jeden. Ona przyjdzie o wpół do ósmej.dwudziestka cent – sto. Zaczniemy za kwadrans czwarta. kvincento – piędsetka Z kolei dodanie koocówki przysłówkowej gramatycznej –e pozwala tworzyd liczebniki przysłówkowe. Jest pięd minut po szóstej. . Liczebnik rzeczownikowy i przysłowny Przez dodanie do liczebnika rzeczownikowej koocówki gramatycznej –o możemy tworzyd liczebniki rzeczownikowe. Spotkanie mamy przed południem. Ŝi venos je la sepa kaj duono. Po ósmej. Początek jest o dziesiątej piętnaście. Ni komencos kvaronhoron antaŭ la kvara. Jest trzecia dziesięd. Dyskusja będzie jutro rano. Jest za piętnaście druga.

Antaŭhieraŭ estis lundo. 22 marca 2009. Chętnie zobaczę jutrzejszy program. La teo estas jam tute malvarma. Moja praca będzie wkrótce ukooczona. Dzisiaj jest pierwszy maja. Jeszcze przed dwudziestu laty Internet nie funkcjonował. Ĵus mi finis mian laboron. Pojutrze będzie piątek. Od teraz jestem magistrem. Jutro jest czwartek. Lundo estas la unua tago de la semajno. W sobotę idziemy do kina. Ni manĝos nian tagmanĝon je la kvina posttagmeze. Idę teraz do mojego wujka. Oni wkrótce wrócą. Mi legis la hieraŭan gazeton. Przyjadą w niedzielę. Unu momenton poste. Za trzy tygodnie. Lipiec jest pierwszym miesiącem lata. la 22-an de marto 2009. Mi volonte rigardos la morgaŭan programon. Unu tagon antaŭe. Ĉu vi memoras ankoraŭ viajn liceajn kolegojn? Czy pamiętasz jeszcze swoich licealnych kolegów? Ankoraŭ antaŭ dudek jaroj la Interreto ne funkciis. Mi skribos la libron ĝis junio. W ubiegłym miesiącu. Mia laboro estos baldaŭ finita. Wkrótce spłacę mój dług. Ĉu jam vi trovis vian horloĝon? Czy znalazłeś już swój zegarek? Mi laboras en mia firmao jam kvin jarojn. La konferenco okazos vespere. Post tri semajnoj. Pracuję w mojej firmie już pięd lat. Vi estas ankoraŭ malgranda infano. Będę pisad książkę do czerwca. Przed dziesiątym maja. Skooczę w południe. Postmorgaŭ estos vendredo. Przedwczoraj był poniedziałek. W tym miesiącu. Li ne eesis labori. Ni laboris la tutan noktotagon (diurnon). Sobota jest przedostatnim dniem tygodnia. W tym tygodniu. Teraz komputery są bardzo częste w biurach. la sepan de oktobro. Mi iras nun al mia onklo. Sabate ni iras al kinejo. Post la dudeka de aprilo. Chwilę później. siódmego października. Wczoraj był wtorek. Varsovio. Ĉi-jare.32 WIMMER . Ĉi-semajne. Będziemy pracowali przez (w czasie) trzy tygodnie. lecz dalej wykonywał swoje zadania. niedziela jest ostatnim. La tria de junio. Ni laboros dum tri semajnoj. sed plu faris siajn taskojn. Post du monatoj. Konferencja odbędzie się wieczorem. W nocy będziemy spali. dimaneo estas la lasta. Morgaŭ estos ĵaŭdo. Julio estas la unua monato de la somero. Trzeci czerwca. En la pasinta monato. Za dwa miesiące. Ili venos dimanee. Przeczytałem wczorajszą gazetę. Zjemy obiad o piątej po południu. . Sabato estas la antaŭlasta tago de la semajno. Hodiaŭ estas la unua de majo. Herbata jest już całkiem zimna. Poniedziałek to pierwszy dzieo tygodnia. Dzieo wcześniej. On dopiero co świętował pięddziesiątą rocznicę urodzin. Warszawa. En la venonta semajno. W tym roku. Jesteś jeszcze małym dzieckiem. W przyszłym tygodniu. Hieraŭ estis mardo. Ekde nun mi estas magistro. Nun komputiloj estas tre oftaj en oficejoj. Właŝnie skooczyłem moją pracę. Li ĵus festis la kvindekan datrevenon de sia naskiĝo.ESPERANTO EN DEK LECIONOJ Mi finos tagmeze. Ĉi-monate. Mi pagos la ŝuldon baldaŭ. On nie zaprzestał pracowad. Po dwudziestym kwietnia. Pracowaliśmy całą dobę. Ili revenos baldaŭ. Nokte ni dormos. Antaŭ la deka de majo.

ono) myje się Ni lavas nin – my myjemy się Vi lavas vin – wy myjecie się Ili lavas sin – oni się myją Li diris al si mem: estu trankvila – powiedział sam do siebie: bądź spokojny Li forgesis pri sia laboro – zapomniał o swojej pracy Ili amas siajn gepatrojn – oni kochają swoich rodziców Słowotwórstwo Przyrostek -et Przyrostek –et. fileto – synek pordo – drzwi.służy do tworzenia zdrobnienia. piękny.kotek libro – książka. Venu tuj al ni. odrobinę Przyrostek -eg Przyrostek –eg.służy do wzmocnienia jakiejś cechy. libreto – książeczka okulo – oko. kateto . co powiedziałem. hundeto – piesek kato – kot. Czytaj dalej książkę. stulteta – głupiutki Przyrostek występuje też jako samodzielny wyraz. Vi devus tuj iri al via onklino. kion mi diris. ĝi) lavas sin – on (ona. przepiękny . belega – śliczny. Przyjdź zaraz do nas. Tuj post la ekzameno ni iris al restoracio. ponteto – mostek stulta – głupi. diketa – grubawy. Zaimek zwrotny Zaimek zwrotny (refleksivo) si. Anna nie od razu zrozumiała. Zaraz po egzaminie poszliśmy do restauracji. Anna ne tuj komprenis. okuleto – oczko ponto – most. wskazuje osłabienie jakiejś cechy. domo – dom. knabeto – chłopczyk bela – ładny. sin odpowiada polskiemu się i przyjmuje różne formy zależnie od podmiotu. pordeto – drzwiczki knabo – chłopiec. eta – mały. beleta – ładniutki ridi – śmiad się. Powinieneś natychmiast pójśd do swojej ciotki. rideti – uśmiechad się dika – gruby. Mi lavas min – myję się Vi lavas vin – myjesz się Li (ŝi. dometo – domek filo – syn. bela – ładny.33 WIMMER . drobny ete – mało.ESPERANTO EN DEK LECIONOJ Legu plu la libron. malutki. grubiutki hundo – pies.

zapominad frukto .przedostatni antaŭtagmeze .synek fini .ESPERANTO EN DEK LECIONOJ bona – dobry. pluvego – ulewa varma – ciepły.domek dormi . hundego – psisko.przynosid ami .grubawy.lipiec junio .grzeczny. urbego – wielkie miasto.grudzieo deka .wszystko eirkaŭ . ogromny ĝentila .zamykad fileto . kokido – kurczak princino .przed antaŭlasta .przedwczoraj antaŭ .kochad antahieraŭ .dyskusja dometo . około decembro . grubiutki dimaneo .szczęśliwy fenestro . chlad pordo – drzwi. przepiękny beleta .śliczny.czwartek kafo .piesek hundido . wielki pies Przyrostek występuje też jako samodzielny wyraz.niedziela diskuto .rodzice grandega .pragnąd diketa .styczeo je .kooczyd forgesi .ładniutki bonega .setka eevalido . hundido – szczeniak eevalo . niezmiernie Przyrostek -id Przyrostek –id.dziesiąty deko . kato – kot.34 WIMMER . reĝido – królewicz koko – kogut.[przyimek uniwersalny] o.robid februaro .kotek . katido – kocię.jesieo belega .błąd fari .wielki.potomny Słowniczek przylekcyjny alporti .kawa kateto . doskonały bonvoli .wspaniały. grandega – ogromny pluvo – deszcz.dwudziesty duo .dziesiątka deziri .szczeniak januaro . pordego – brama granda – duży.źrebak ei . sanktega – przenajświętszy urbo . bonega – wspaniały.kwiecieo aŭgusto .spad drinkegi . doskonały sankta – święty. uprzejmy hieraŭ .miasto. eevalido – źrebak reĝo .setny cento .księżna. metropolia drinki – pid (alkohol).*partykuła bliskości+ eio . pakego – paka vento – wiatr. drinkegi – dużo pid. ogromnie. ido – potomek ida . ege – bardzo.przed południem aprilo .czerwiec ĵaŭdo . na. za julio . eksplodowad eraro . chlad dudeka . ventego – wichura hundo – pies.koo.zechcied centa . varmega – gorący pako – paczka.koło.dwójka duono .owoc gepatroj .wybuchad.luty feliea .służy do wskazania potomka lub młodego osobnika.król. kociak hundo – pies. princinido – księżniczka Przyrostek występuje też jako samodzielny wyraz.wczoraj hundeto .połowa eksplodi .dużo pid (alkohol).okno fermi .sierpieo aŭtuno .

nocą nokto .chłopczyk kokido .król renkonto .paka pako .siedemdziesiąty septembro .wrzesieo sesa .swój.sobota sana .ulewa pluvo .śmiad się sabato .marzec matene .w nocy.zima .trzydziesty trio .królewicz reĝino .brama pordeto .kogut komenco .mied miejsce.dziewiąty naŭdeka . swoja.konieczny necese .kociak.lato stulteta .porządkowy pakego .trójka.bardziej pluvego .październik okuleto .szósty sesdeka .wojna światowa naskiĝi .spokojny tria .spotkanie rideti .kurczak koko .przenajświętszy se .kwadrans kvina .rano.prosid pli .kino knabeto .krzesło sepa .osiemdziesiąty oktobro .w południe terpomo . metropolia varma .przybywad.jedynka urbego .konferencja krajono .miliardowy miliona . sezon si .urodzid się naŭa .obiad tagmeze .ołówek kvara .jeśli.tysięczny miliarda .pora roku.dziewięddziesiąty necesa .pierwszy unuo .gorący vendejo .sklep vendredo .brad princinido .księżniczka princino .uśmiechad się ridi .milionowy mondmilito .wtorek marto .pięddziesiąty lasta .trzeci trideka .noc novembro .głupiutki tagmanĝo .wichura vento .ósmy okazi .paczka pasinta .deszcz ponteto .wiosna reĝido .ziemniak trankvila . ubiegły peti .ciepły varmega . trio unua .ESPERANTO EN DEK LECIONOJ katido .oczko ordinala .wielkie miasto.środa mila .wolno mardo . kocię kinejo .królowa reĝo . jeżeli seĝo .poniedziałek majo .wiatr vintro .drzwiczki postmorgaŭ .piątek veni .początek konferenco .mostek pordego .czterdziesty kvaronhoro .35 WIMMER . rankiem merkredo . przychodzid ventego .pojutrze preni .przeszły.piąty kvindeka .czwarty kvardeka .się sia .sześddziesiąty sezono .zdrowy sanktega .myd lundo .ostatni lavi .listopad oka . swoje somero .konieczne nokte . odbywad się okdeka .księżna printempo .siódmy sepdeka .maj malrapide .

-al). Jest to zbiór 45 wyrazów. a.-om. pytającewzględne kiu kto. Ich praktyczne opanowanie wymaga nieco dwiczeo. -e. w których środkowa litera . Aby nawiązad do szkolnej terminologii. który kio co kia jaki kies czyj. kiedy kiom ile kial dlaczego wskazujące tiu tamten tio tamto tia taki ties tego tie tam tiel tak tiam wtedy tiom tyle tial dlatego upowszechniające eiu każdy eio wszystko eia wszelki eies każdego. żaden nenio nic nenia żaden nenies niczyj nenie nigdzie neniel w żaden sposób neniam nigdy neniom żadna ilośd nenial z żadnego powodu zaimki rzeczowne osoba przedmiot zaimki przymiotne cecha przynależnośd zaimki przysłowne miejsce sposób czas liczba przyczyna Chod w takiej postaci wyrazy te wyglądają nieco odstraszająco. e-. kiedykolwiek iom trochę. wszystkich eie wszędzie eiel wszelkim sposobem eiam zawsze eiom wszelka ilośd eial z każdego powodu nieokreślone iu ktoś.ESPERANTO EN DEK LECIONOJ Leciono kvar (4) Zaimki rzeczowne i przymiotne Wygodną metod prezentacji.36 WIMMER . -el. którego kie gdzie kiel jak. przedstawiając je na praktycznych przykładach. . posłużymy się tu podziałem na zaimki rzeczowne. t-. -o. -es.jest poprzedzana przez jeden z pięciu „prefiksów” (k-.i . Możesz się ich uczyd w sposób systematyczny zarówno według cząstek poprzedzających (poziomo). że wiele z nich należy do najczęściej używanych wyrazów esperanckich. a zatem poznania i zapamiętania grupy zaimków jest tabela. od razu zauważmy. nen-). jakiś io coś ia jakikolwiek ies czyjś ie gdzieś iel jakoś iam kiedyś. jak i następujących po i (pionowo). Zaimki te noszą potoczną nazwę korelativoj lub tabelvortoj. przymiotne i przysłowne (według pierwszej kolumny tabeli). -am-. a po której może się pojawiad jeden z dziewięciu „sufiksów” (-u. jednak dośd szybko wyrazy te wchodzą nam w krew i stosowanie ich staje się zupełnie naturalne. -. bez których nie sposób się w ogóle obejśd – kilkakrotnie już się nimi zresztą posługiwaliśmy. nieco ial dlaczegoś przeczące neniu nikt. w jaki sposób kiam gdy.

że i w ich przypadku można tworzyd liczbę mnogą i biernik. Vi rajtas diri tion al neniu. kto jest winny. Słówko –ajn odpowiada polskiemu ~kolwiek. któryś.37 WIMMER . Neniu – nikt Neniu scias. ten tutaj. Nikt nie wie. Tiu ei pano estas malmola kiel ŝtono. po prostu się mylił. Każdy z nich jest dobrze przygotowany do egzaminu. pewien Iu demandis. Nikt nie jest doskonały. simple eraris. Tiu – tamten. Ekzamenu detale tiujn ei aferojn. Gdy chcemy wyraźnie zaznaczyd bliskośd. kie troviĝas nia hundo. Ktokolwiek to mówił. kiu staras antaŭ la vendejo. Mi aŭdis iun en la mallumo. kiu estas kulpa. Iu – ktoś. Tiu filmo tre plaeis al Barbara. Iu kriis laŭte. Ĉiu – każdy. który stoi przed sklepem. Najlepiej wyjaśnid ich znaczenie na konkretnych przykładach – zwród uwagę. Li vidis neniun en la parko. Każdy człowiek pragnie byd szczęśliwy. Ktoś głośno krzyczał. wszyscy Ĉiu homo deziras esti feliea. Tamten film bardzo się podobał Barbarze. Kiu – kto. Prenu eiujn siajn librojn. Neniu estas perfekta. Tiun ei libron oni devas nepre traduki. Tę książkę trzeba koniecznie przetłumaczyd. czyli tiu ei lub ei tiu – ten. Zbadaj szczegółowo te sprawy. Iuj lernantoj estas jam lacaj. La knabo. Weź wszystkie swoje książki. Nie wiem. Niektórzy uczniowie są już zmęczeni. Tiu domo estas terure malbela. gdzie można kupid ostatnią książkę Clancy’ego. Ĉiu el ili estas bone preparita por la ekzameno. gdzie znajduje się nasz pies. ów Wyraz tiu wskazuje rzecz czy osobę w jakiejś mierze odległą od mówiącego. tiu w roli zaimka wskazującego . Wczoraj widziałem wszystkich w miejscowym kinie. kie oni povas aeeti la lastan libron de Clancy. Chłopiec. Nie masz prawa mówid tego do nikogo. Kio – co Kio vi estas? Czym jesteś? (z zawodu) Kio estas tio? Co to jest? Kion interesan vi vidis en Vroclavo? Co interesującego widziałeś we Wrocławiu? . Hieraŭ mi vidis eiujn en la loka kinejo. dodajemy partykułę ei. Słyszałem kogoś w ciemności.ESPERANTO EN DEK LECIONOJ Zaimki rzeczowne Kiu występuje w roli zaimka pytającego i względnego. Ten chleb jest twardy jak kamieo. Kiun el ili vi vidis hieraŭ? Kogo z nich widziałeś wczoraj? Kiujn magazinojn vi abonas? Które magazyny abonujesz? Kiu ajn tion diris. to Jerzy. który Kiu vi estas? Kim jesteś (jak się nazywasz) Kiu estas tiu knabo? Kim jest ten chłopiec? Kiu ne faris la ekzercojn? Kto nie zrobił dwiczeo? Mi ne scias. Ktoś zapytał. estas Georgo. On nikogo nie widział w parku. Tamten dom jest strasznie brzydki.

Widziałem problemy. Takich ludzi nie lubimy. Io – coś Mi volus demandi pri io. taki syn. Cokolwiek jest w pudełku. Ĉio aŭ nenio. Coś wam powiem. On chce wszystko albo nic. Kia ajn estas nia nova instruisto. Tio – to Kion tio signifas? Co to oznacza? Tio estas vere interesa afero. Ĉio finiĝos bone. ni akceptos lin amike. tia filo. Tio estas mia hejmo. Tio estas speco de besto. Preparu eion por nia festo. Jaki ojciec. Wszystko albo nic. Mi aeetis nenion en la magazeno. Przygotuj wszystko na nasze święto. kio estas interesa por vi. la infanoj atendas maltrankvile. Li havas pri tio tute alian opinion. Preparu ion pli bonan. Widziałem coś w lesie. Nenio – nic Nenio estas pli bona ol bona teo. Mi vidis nenion interesan en la librejo. To jest mój dom. Kia patro. jakich nie widzi się w naszym kraju. Ĉio . Zjemy cokolwiek. dzieci czekają niespokojnie.wszystko Ĉio estas en ordo. Nie widziałem niczego interesującego w księgarni. Ni manĝos ion ajn. . Li volas eion aŭ nenion. Nie wiedziałem o tym. kiajn oni ne vidas en nia lando. Nie wiem. Mi diros al vi ion. To jest gatunek zwierzęcia. co jest dla ciebie interesujące. Mi vidis ion en la arbaro. Przygotuj coś lepszego. Nic nie jest lepsze niż dobra herbata. Niczego nie kupiłem w sklepie. Pri kio li pensas? O czym on myśli? Kion mi vidas! Co ja widzę! Kio ajn estas en la skatolo. Zaimki przymiotne Kia – jaki Kia estas nia nova profesoro de matematiko? Jaki jest nasz nowy profesor matematyki? Kia bela hundo! Jaki piękny pies! Kian puloveron vi volas aeeti? Jaki sweter chcesz kupid? Mi vidis problemojn.38 WIMMER . Jakikolwiek jest nasz nowy nauczyciel. Wszystko dobrze się skooczy. Wszystko jest w porządku. To jest naprawdę bardzo interesująca sprawa. Tion mi ne sciis. Chciałbym o coś zapytad. On ma o tym całkiem inną opinię.ESPERANTO EN DEK LECIONOJ Kio grava okazis lastatempe? Co interesującego zdarzyło się ostatnio? Kion vi volas fari? Co chcesz robid? Mi ne scias. przyjmiemy go przyjaźnie. Tia – taki Tiajn homojn ni ne ŝatas.

a jego zadaniem jest wyraźne wskazanie.ESPERANTO EN DEK LECIONOJ Ne rakontu tiajn aferojn. czego dotyczy jakieś działanie. kiuj ne havus iajn pekojn. gdy jego (komputera) procesor był uszkodzony. Ia – jakiś. Ĉia . Nie troszcz się o szczęście wszystkich. Nienawiśd jest przyczyną wszelkiego zła. Ni estis indiferentaj por eia nova afero. (przysłowie) Li ne povis uzi sian komputilon. Czyjakolwiek jest ta książka. Estis tia ventego. La Esperanta magazino. Petro interparolis kun ia juna virino. Ĉia mono estos bonvena. Kies gasto mi estas. którego pies głośno szczekał w nocy. Petro havas aŭtomobilon – ties rado rompiĝis. Mi legis nenian interesan libron.żaden Nenia laboro estis preta. kostas dek zlotojn. Ŝi meritas eian laŭdon. kosztuje dziesięd złotych. wargach) wszystkich. Takiej odpowiedzi nie oczekiwał.czyjś Ĉiun tagon estas ies naskiĝtago. Mi vidis nenian homon en la strato. Mój sąsiad. Każdego dnia są czyjeś urodziny. ear ties procesoro estis difektita. Ties . Tian respondon li ne atendis. Ona zasługuje na wszelkie pochwały. którego treśd bardzo mnie interesuje. Walizki wszystkich położono w osobnym miejscu. Piotr rozmawiał z jakąś młodą kobietą. Ies . Magazyn esperancki. kies poezion mi tre ŝatas. On nie mógł używad swojego komputera. Ne klopodu pri eies felieo. którzy nie mieliby jakichś grzechów. Kies – czyj. Piotr ma samochód – jego (samochodu) koło odłamało się. Nie widziałem żadnego człowieka na ulicy. tego święto świętuję. którego poezję bardzo lubię. Oni metis eies valizojn en aparta loko. Żadna praca nie była gotowa. On jest tym pisarzem. Żaden Bóg nie istnieje. kies hundo laŭte bojis en la nokto. Nie czytałem żadnej interesującej książki. Ne ekzistas homoj. Li ekstaris kaj kuris ian distancon. przeprosił za to.tego Ties jest rzadko używanym słowem. Była taka wichura. On wstał i przebiegł jakiś dystans. kies enhavo tre interesas min.wszelki Malamo estas la kaŭzo de eia malbono. Kies estas la libro? Czyja jest ta książka? Li estas la verkisto. Jego nazwisko było na ustach (dosł. Wszelkie pieniądze będą mile widziane. Ni volonte aŭskultus ian ajn muzikon. ni devas redoni ĝin. jakikolwiek Mi ne povis atingi ian ajn rezulton. Byliśmy obojętni na wszelkie nowe sprawy. Nenia . Nie opowiadaj takich rzeczy. Chętnie posłuchalibyśmy jakiejkolwiek muzyki. musimy ją oddad. ke li ne povis stari.39 WIMMER . wszystkich Lia nomo estis sur eies lipoj. że nie mógł ustad. petis pardonon pri tio. ties feston mi festas. Nie mogłem osiągnąd jakiegokolwiek wyniku. którego Mia najbaro. Kies ajn estas la libro. Ĉies – każdego. Czyim jestem gościem. Nenia Dio ekzistas. Nie istnieją ludzie. .

Ich praca była mniej dokładna niż nasza. El la kvar lernantinoj Julia lernas plej diligente. Barbara jest mądrzejsza od Marii. Ies okuloj spuris ŝiajn movojn. Stopniowanie przymiotników i przysłówków Wielokrotnie posługujemy się porównywaniem czy stopniowaniem jakichś cech. O zaimkach przysłownych powiemy w następnym rozdziale. unuobla – pojedynczy. Piotr jest wysoki. dwukrotnie . Najwolniejszym biegaczem jest Jan. duobla – podwójny. Elefanto estas la plej granda besto en Afriko. W języku esperanto stosujemy w tym celu dwa słówka: pli (bardziej. Nenies . Nie mogę wytrzymad nawet minuty więcej. Czyjeś oczy śledziły jej ruchy. Sąsiedni dom jest większy. najwięcej). Tiu ei domo estas granda. Pozostałe liczebniki Liczebniki mnożne Przyrostek –obl pozwala tworzyd liczebniki i pochodzące od nich przysłówki. Papier jest biały. Z czterech uczennic Julia uczy się najpilniej. jako ich przeciwieostwa. duoble – podwójnie. unuoble . Jan jest wyższy. Oni pracowali mniej dokładnie niż my. Akceptu blinde nenies opinion. Z tych trzech chłopców Stanisław jest najsilniejszy. La plej bela el inter ili knabino estas sendube Anna. El la tri knaboj Stanislavo estas la plej forta. Du homoj povas fari pli multe ol unu. Plej bone estus iri nun al teatro. Nie przyjmuj ślepo niczyjej opinii. więcej) i plej (najbardziej.ESPERANTO EN DEK LECIONOJ Ies mano kaptis lian valizon. Idźmy szybciej. On pisze ładniej niż ja. Plej volonte mi nun ripozus. Esperanto nie jest niczyją własnością. Tiu domo estas la plej granda. Li skribas pli bele ol mi. Ilia laboro estis malpli preciza ol nia.40 WIMMER . Analogicznie stosuje się wyrazy malpli (mniej) i malplej (najmniej). dwukrotny. Słoo jest największym zwierzęciem w Afryce. On nie potrzebuje niczyjej pomocy. ale śnieg jest bielszy. Mi havas pli modernan komputilon ol Stefano. Barbara estas pli saĝa ol Maria. wyrażające wielokrotnośd. Petro estas alta. Najładniejszą z nich dziewczyną jest bez wątpienia Anna. Tamten dom jest największy (z tych trzech). Li bezonas nenies helpon. Via domo estas malpli granda ol mia. Najlepiej byłoby pójśd teraz do teatru. Dwóch ludzi może zrobid znacznie więcej niż jeden. pomnożenie wielkości podstawowej. Ten dom jest duży.jednokrotnie du – dwa. unu – jeden. Najchętniej bym teraz odpoczął. Henriko estas plej alta. Ili laboris malpli precize ol ni. Niczyja praca nie była doskonała. sed la neĝo estas pli blanka. Johano estas pli alta. La papero estas blanka. Ni iru pli rapide. Mi ne povas elteni ee unu minuton pli.niczyj Esperanto estas nenies propraĵo. Czyjaś ręka złapała jego walizkę. jednokrotny. Henryk jest najwyższy. La malplej rapida kuristo estas Johano. Mam bardziej nowoczesny komputer niż Stefan. Twój dom jest mniejszy niż mój. Nenies laboro estis perfekta. La najbara domo estas pli granda.

dekobla – dziesięciokrotny. La earon tiras kvaropo da eevaloj. Żołnierze atakują setkami. Za dzisiejszy dzieo dostałem potrójną zapłatę. Liczebniki zbiorowe Przyrostek –op pozwala tworzyd liczebniki wyrażające zbiorowy charakter podmiotu czy czynności. Dwa razy dwa jest cztery. Multoble pli granda. centono – jedna setna Sufieos kvarono da pano. Kilka razy większy. Trzy to jedna trzecia z dziewięciu. Ili laboras kvinope. dekoble – dziesięciokrotnie Duoble du estas kvar. Trzy razy tak duży jak normalnie. Tio estis por mi duobla ĝojo. Li legis la libron multfoje. Kelkoble pli granda. On czytał tę książkę wielokrotnie. triono – jedna trzecia dek – dziesięd. Tri estas triono de naŭ. Kiomfoje vi estis en Torino? Ile razy byłeś w Turynie? Rzeczownik fojo oznacza „raz“. Mi estis en Torino du fojojn. Widzowie pojedynczo opuszczali kino. Liczebniki ilorakie Wielokrotnośd lub częstotliwośd można wyrazid liczebnikiem ilorakim tworzonym za pomocą przyrostka –foje. duope – we dwójkę tri – trzy. tri – trzy. Oni pracują w piątkę. du – dwa. Widziałem go dzisiaj trzy razy (trzykrotnie). Wielokrotnie większy. dufoje – dwa razy. Ni iris triope. Wystarczy jedna czwarta chleba. Oni spacerują w dwójkę. La spektatoroj unuope forlasis la kinejon. Mi finis la aferon unu fojon por eiam. Trioble tiel granda kiel normale. Tiu ei vorto aperis dufoje en la leciono.41 WIMMER . Soldatoj atakas centope.ESPERANTO EN DEK LECIONOJ dek – dziesięd. kvaropo – czwórka Ili promenas duope. dwukrotnie Mi vidis lin hodiaŭ trifoje. Vi estas je duono da kapo pli alta ol mi. Unu tago estas sepono de semajno. To słówko pojawiło się dwukrotnie w lekcji. dekono – jedna dziesiąta cent – sto. Liczebniki ułamkowe Ułamek wartości wyrażamy liczebnikami tworzonymi za pomocą przyrostka –on. jednokrotnie du – dwa. dekoble pli forta – dziesięciokrotnie silniejszy. Szliśmy w trójkę. Dzieo to jedna siódma tygodnia. To była dla mnie podwójna radośd. . triope – we troje kvar – cztery. Jesteś o pół głowy wyższy ode mnie. Wóz ciągnie czwórka koni. unufoje – jeden raz. Byłem w Turynie dwa razy. Skooczyłem tę sprawę raz na zawsze. On jest podwójnym osłem (lub osłem do kwadratu). unu – jeden. trioble malpli juna – trzykrotnie starszy Por la hodiaŭa tago mi ricevis trioblan pagon. Li estas duobla azeno.

mala – przeciwny male – zaś. Legaĵoj en manlibroj estas diversspecaj. malhelpi – przeszkadzad ami – kochad. trojakiego rodzaju. malagrabla – nieprzyjemny sana – zdrowy. malbela – brzydki granda – duży.przed. bela – ładny. gepatroj – rodzice . trispeca – trojaki. malriea – biedny. Legu eiutage po kelkaj paĝoj de la manlibro. Czytaj codziennie po kilka stron podręcznika. Mieszkamy po czterech w jednym pokoju. Wielorakie użycie tego wyrazu powoduje trudności. Oni wybrali po jednym delegacie na każdych 50 członków. dwojakiego rodzaju tri – trzy. Mi donis al eiu infano po unu oranĝo. Oni maszerują po sześciu w jednym szeregu. Wypiliśmy po szklaneczce wina.służy do wyrażenia przeciwieostwa czynności czy cechy. malamiko – wróg Przedrostek występuje też jako samodzielny wyraz.służy do wyrażenia obu płci. malantaŭ – za amiko – przyjaciel. Ni loĝas po kvar en unu eambro. Liczebniki podziałowe Słówko po odpowiada tutaj dokładnie polskiemu znaczeniu „po“ i pozwala określad. niepowodzenie laŭdi – chwalid. Znalazłem w książce trojakiego rodzaju dwiczenia. malami – nienawidzid sukcesi – odnieśd sukces. du – dwa. natomiast. malsana – chory proksima – bliski. wielośd rodzajów jakiegoś zjawiska. mallaŭdi – ganid antaŭ . duspeca – dwojaki. Czytanki w podręcznikach są różnego rodzaju. patro – ojciec. Dałem każdemu dziecku po jednej pomaraoczy. Ili marŝas po ses en unu vico. Ni trinkis po glaseto da vino. przeciwnie Przedrostek gePrzedrostek ge. Ili elektis po unu delegito por eiuj 50 membroj. ubogi helpi – pomagad. malproksima – daleki riea – bogaty. malgranda – mały agrabla – przyjemny. malsukcesi – ponieśd porażkę. Mi trovis en la libro trispecajn ekzercojn. Słowotwórstwo Przedrostek malPrzedrostek mal.ESPERANTO EN DEK LECIONOJ Liczebniki wielorakie Cząstka –spec pozwala wyrazid różnorodnośd form.42 WIMMER . po ile razy występuje jakaś ilośd. mied powodzenie. Multspeca uzo de tiu ei vorto kaŭzas malfacilaĵojn.

wszystkich eiom .święto filmo .wybierad elteni . mied zamiłowanie Słowniczek przylekcyjny aboni .świętowad festo . odległośd diversspeca .szklaneczka grava .śpiący dufoje .dwojaki ee . koleżeostwo lernanto – uczeo. bofilo – zięd fratino – siostra.każdego.osiągad azeno .delegat demandi .abonowad afero . badad elekti .egzaminowad.gośd gefratoj . gekolegoj – koleżanki i koledzy.pomagad Henriko .podwójnie.radośd helpi .osobny. gefratoj – rodzeostwo filo – syn.detalicznie.służy do wyrażenia powinowactwa przez małżeostwo. istotny ĝojo .rodzeostwo gekolegoj .Henryk hodiaŭa .dlaczegoś iam . zdefektowany dio . timema – bojaźliwy venĝi – mścid się.ślepo bofilo . dwukrotny duoble .gościnny Przedrostek występuje też jako samodzielny wyraz.wszelki eial .mile widziany bopatro . venĝema – mściwy manĝi – jeśd. sprawa Afriko .potrzebowad blinde .dzisiejszy ia . gefiloj – dzieci.zięd bofrato .szwagier boji .brat gastema .Jerzy glaseto . bofratino – szwagierka Przyrostek -em Przyrostek –em oznacza skłonnośd. dwukrotnie duope .pytad.przyjemny alia .raz forta .wstawad ekzameni .Afryka agrabla .różnoraki dormema . ŝpari – oszczędzad. gastema .każdy delegito .jakiś ial . szczegółowo difektita .teśd eia .zwierzę bezoni .wytrzymywad enhavo .kooczyd się fojo .we dwoje duspeca .gdzieś .szczekad bone .treśd. synowie i córki Przedrostek boPrzedrostek bo.wszelkim sposobem eies .dobrze bonvena .43 WIMMER .osioł Barbara . kiedykolwiek ie .podwóiny.ważny. emo – skłonnośd.gościnny gasto .silny.film finiĝi .ESPERANTO EN DEK LECIONOJ kolego – kolega. dormema – śpiący gasto – gośd. gelernantoj – uczniowie (i uczennice) frato – brat.kiedyś.wszędzie eiel . żądad detale .rzecz.z każdego powodu eie . mocny frato . oddzielny arbaro .inny aparta . bopatro – teśd filo – syn.nawet ekstari . koleżeostwo Georgo .las atingi .wszelka ilośd eiu . manĝema – żarłoczny dormi – spad. zawartośd festi . zamiłowanie emi – byd skłonnym.dystans. patro – ojciec. inklinację. ŝparema – oszczędny timi – bad się.Barbara besto .dwukrotnie duobla .uszkodzony.bóg distanco .koledzy (i koleżanki).

tyle tiu .nigdzie neniel .chwalid laŭdo .dlaczego kie .znajdowad się unufoje .jedna trzecia triope .złoty (waluta) .z żadnego powodu neniam .pomaraocza ordo .przeszkadzad mallaŭdi .miejscowy.papier pardono .nienawidzid malamiko .jak kies . biedny malsukcesi .jaki kial .problem procesoro .nazwa.członek (czegoś) meriti .kłaśd.co kiom .mściwy venĝi .niż.Stefan sukcesi .czyj. ułamad się scii .wróg malamo . kilkakrotnie kia .ile kiu .znaczyd.odpowiedź ripozi .nigdy nenie .jedna czwarta laboro . twórca vico . szereg vorto .ciemnośd malmola .biegacz kvarono .miejsce magazeno .bojaźliwy tio .żarłoczny manlibro .ubogi.złamad się. aniżeli opinio . miano normale .strona pano .gdzie kiel .wiedzied sendube . nazwisko.nikt.herbata terure . magazyn.maszerowad membro .nieco.niczyj nenio .kosztowad krii .wieloraki naskiĝtago .zapłata.wielokrotnie multoble .Turyn traduki .park peko .gatunek. skład magazino . powieśd się ŝparema .śledzid Stanislao . do precize . żaden nepre .podobad się plej .doskonały.najbardziej poezio . niepowodzenie manĝema .brzydki. bez wątpienia signifi .najmniej malpli . jakiś kapo .urodziny neĝo . lokalny loko .myśled perfekta .sweter.wybaczenie.wielokrotnie multspeca . okropnie tia .opinia.jednokrotnie venĝema .we troje trispeca .rząd.pojedynczy.obojętny interparoli .rozmawiad io .ktoś.kraj lastatempe .czytanka librejo .praca laca .precyzyjnie. przebaczenie parko .trzykrotnie triobla .podręcznik marŝi .chwytad.odpoczywad rompiĝi .za malbela .kilka razy. mied znaczenie speco .wtedy tie . stawiad moderna .ESPERANTO EN DEK LECIONOJ iel . kłopotad się kosti . pisarz.mniej malproksima . trochę iu .zło malfacilaĵo .daleki malriea .głośno legaĵo .przyczyna.nowoczesny movo .chleb papero .opowiadad respondo .powodowad kaŭzo . łapad kaŭzi .śnieg nenia .żaden nenial .księgarnia lipo .niewątpliwie.głowa kapti .tego timema .normalnie ol .taki tial .krzyczed kulpa .winny kuristo .kto.żadna ilośd neniu .ponieśd porażkę.trojaki troviĝi . dokładnie preparita .bardzo trifoje .Wrocław zloto .gotowy problemo .procesor proksima .pochwała laŭte .tłumaczyd tre . który klopodi .ruch multfoje .potrójny triono . oznaczad.tamto tiom . jednokrotny unuoble .sklep.bliski propraĵo .tak (w taki sposób) ties .oszczędzad ŝtono . jeden raz unuobla .jakoś ies . wyraz Vroclavo . rodzaj spuri . którego kio .troszczyd się.zasługiwad meti .ganid mallumo .warga loka .poezja por .porządek pago .tamten Torino .Stanisław Stefano .nic neniom . perfekcyjny plaei . nieładny malbono .kamieo teo .mały malhelpi .twardy malplej .ostatnio laŭdi .przygotowany preta .czyjś indiferenta .mied prawo rakonti .odnieśd sukces.oszczędny ŝpari .koniecznie nomo . płaca paĝo .w żaden sposób nenies . pulower rado .czasopismo (magazyn) malagrabla .grzech pensi .dla.słowo.44 WIMMER .mścid się verkisto – autor.zmęczony lando .trudnośd malgranda . zdanie oranĝo . powód kelkoble .nieprzyjemny malami .własnośd pulovero .coś iom .tam tiel .jednokrotnie.dlatego tiam .strasznie.nienawiśd malantaŭ .koło rajti .

Dziewczynka pobiegła na podwórko. Widziałem ją wczoraj w kinie. Ŝi diris tion en granda kolero. Działajcie zawsze w pełnej jedności. enmarŝi – wmaszerowywad . Ona umarła w bardzo późnym (starym) wieku. Przyimek en jest często stosowany jako przedrostek przed czasownikami. Ilia ŝipo estis en danĝero.45 WIMMER . Coś wpadło do mojego oka. Prezentu al mi la prezon en eŭroj. Idź natychmiast do swojego pokoju. Ŝi mortis en tre maljuna aĝo. Paweł trzyma pieniądze w kieszeni. Oni siedzieli wkoło wokół ognia (ogniska). Żyliśmy zawsze w wielkiej przyjaźni. czas). Mi finos mian laboron en kvar monatoj. Oni żyli w wielkiej biedzie. eniri – wchodzid salti – skakad. La malsanulo mortis en turmentoj. Iru tuj en vian eambron. Paŭlo tenas monon en la poŝo. Ili havis armilojn en la manoj. Podziel ciasto na kilka części. oznaczając kierunek. Oni mieli broo w rękach. W oddali zobaczyłem wysokie góry. Podaj mi cenę w euro. Agu eiam en plena unueco. En la venonta semajno okazos lingva seminario. La knabino kuras en la korto. En la eambro estas kvar knabinoj. Przyszła mi do głowy szczęśliwa myśl. Zimą często podróżuję do Zakopanego. Io falis en mian okulon. Venis en mian kapon feliea penso. Na całym świecie. En la nokto estas mallume. Ili vivis en granda mizero. En tiaj kazoj oni uzas alian vorton. Najlepiej zilustrują to przykłady: skribi – pisad. Mi vidis ŝin hieraŭ en la kinejo. Ich statek był w niebezpieczeostwie. Mów w języku esperanto. Paŭlo metis monon en la poŝon. W pokoju są cztery dziewczyny. Ni vivis eiam en granda amikeco. Dividu la kukon en kelkajn partojn. ensalti – wskakiwad marŝi – maszerowad. Paweł włożył pieniądze do kieszeni. „do” (kierunek). Skooczę moją pracę w pięd miesięcy. W przyszłym tygodniu odbędzie się seminarium językowe. Nocą jest ciemno. Chory umarł w męczarniach. W takich przypadkach używa się innego wyrazu. Ona powiedziała to w wielkim gniewie. Parolu en la lingvo Esperanto. Oni mieszkają w Madrycie. Dziewczynka biega po podwórku. En vintro mi ofte vojaĝas al Zakopane. Latem (tego lata) kupię samochód. En malproksimo mi ekvidis altajn montojn. Ili loĝas en Madrido. Ili vizitos Parizon en majo. Oni odwiedzą Paryż w maju. En la tuta mondo. La knabino kuris en la korton. enskribi – wpisywad iri – iśd.ESPERANTO EN DEK LECIONOJ Leciono kvin (5) Przyimki (1) En Przymek en znaczy „w” (miejsce. Ili sidis en rondo eirkaŭ la fajro. En la somero mi aeetos aŭtomobilon.

Spotkałem ją kilka dni temu. Skoocz pracę przed siódmą. Metu antaŭ ŝin la manĝaĵon. Finu la laboron antaŭ la sepa. La koncerto okazos antaŭ nelonge. Bitwa pod Grunwaldem była bardzo krwawa. apudborda – przybrzeżny urbo – miasto. On stoi przed drzwiami. Trzeba przygotowad dokumenty przed kongresem. apudlima – przygraniczny.46 WIMMER . nadgraniczny maro – morze.ESPERANTO EN DEK LECIONOJ kuri – biegad. Koncert odbędzie się niedługo. La fenestro trovas sin apud la pordo. apudurba – podmiejski limo – granica.przydrożny Przyimek apud może też występowad jako osobny wyraz z przysłówkową lub przymiotnikową koocówką gramatyczną. Apud la domo de mia onklino kreskas granda arbo. apudmara – nadmorski vojo – droga. Połóż przed nią jedzenie. Idź przed nami. będący obok. apuda – sąsiedni. Stój obok mnie. Nasze biuro jest obok waszego. Połóż książkę obok zeszytu. Znaczenia przenośne: Petro sentas timon antaŭ sia instruisto. Vi havas la libron antaŭ via nazo. la ena parto de la domo estas luksa – wewnętrzna częśd domu jest luksusowa Apud Przyimek apud znaczy „obok“. Revenu antaŭ la tagmanĝo. Obok domu mojej ciotki rośnie duże drzewo. en la apuda urbo – w sąsiednim mieście apude – obok. enmeti – wkładad havi – mied. La batalo apud Grunwald estis tre sanga. kierunek. Nia oficejo estas apud la via. Piotr czuje strach przed swoim nauczycielem. la homo staranta apude – człowiek stojący obok Antaŭ Przyimek antaŭ znaczy „przed“ (miejsce. Apud może byd niekiedy stosowany w roli przedrostka. Mi renkontis ŝin antaŭ kelkaj tagoj. ene – wewnątrz. apudvoja . Okno znajduje się obok drzwi. A estas antaŭ B en la alfabeto. Li staras antaŭ la pordo. enĵeti – wrzucad Przyimek en może też występowad jako osobny wyraz z przysłówkową lub przymiotnikową koocówką gramatyczną. Wród przed obiadem. Oni devas prepari la dokumentojn antaŭ la kongreso. enkuri – wbiegad meti – kłaśd. Przed domem stoi samochód. la mono estas ene – pieniądze są w środku ena – wewnętrzny. Antaŭ la domo staras aŭtomobilo. enhavi – zawierad ĵeti – rzucad. bordo – brzeg. Iru antaŭ ni. A jest przed B w alfabecie. Masz książkę przed nosem. . Staru apud mi. Obok ogrodu jest domek. czas). Metu la libron apud la kajero. Apud la ĝardeno estas dometo.

Petro antaŭis aliajn konkurantojn – Piotr wyprzedził innych konkurentów Malantaŭ Przyimek malantaŭ znaczy „za“ (zwród uwagę. Za sobą zobaczyła swojego kolegę. że wyraz powstał ze słowa antaŭ. antaŭpago – przedpłata senti – czud. Tuż za sobą usłyszała męski głos. Jako autor odpowiadasz przed swoimi czytelnikami. malantaŭa – tylny. przez dodanie przedrostka mal-). urbo – miasto. antaŭdiri – przepowiadad. Malantaŭ si ŝi ekvidis sian kolegon. poprzednio. . Żołnierze ukryli się za drzewami. Przede wszystkim musisz nauczyd się struktury języka.47 WIMMER . Malantaŭ może też występowad jako samodzielny wyraz. czas) Ia hundeto kuris post la bebo. Ni diskutos la problemon post via reveno.ESPERANTO EN DEK LECIONOJ Kiel aŭtoro vi respondas antaŭ viaj gelegantoj. uprzedni. antaŭsento – przeczucie diri – mówid.przedmowa Antaŭ może też występowad jako samodzielny wyraz. w tyle. na przedzie. Za ścianą. antaŭvidi – przewidywad pagi – płacid. antaŭurbo – przedmieście eambro – pokój. Ni aŭdis post ni bruon. Przyjdź po siódmej. Znaczenia przenośne: La problemoj estas jam malantaŭ ni. antaŭa – poprzedni. Mamy przed sobą wielką pracę. Przedyskutujemy problem po twoim powrocie. byd na przedzie. iru malantaŭen – idź do tyłu Post Przyimek post znaczy „po. la antaŭa eapitro – poprzedni rozdział antaŭe – uprzednio. Problemy są już za nami. Li staras malantaŭ la skribotablo. Tuj malantaŭ si ŝi aŭdis viran voeon. Widzę kilku ludzi za drzwiami. wróżyd lasta – ostatni. mi legis la artikolon antaŭe – czytałem artykuł uprzednio antaŭi – wyprzedzad. Antaŭ eio vi devas lerni la strukturon de la lingvo. Studentoj staris unu post la alia. On stoi za biurkiem. Mi vidas kelkajn homojn malantaŭ la pordo. uwertura paroli – mówid. Po śniadaniu trochę spacerowaliśmy. Ni havas antaŭ ni grandan laboron. Ona słuchała za drzwiami. antaŭlasta – przedostatni ludo – gra. Post la matenmanĝo ni iom promenis. Studenci stali jeden za drugim. Ŝi aŭskultis post la pordo. antaŭeambro – przedpokój vidi – widzied. Malantaŭ la muro. Soldatoj kaŝis sin post (lub malantaŭ) la arboj. kierunek. antaŭludo – preludium. Antaŭ jest często stosowany jako przedrostek. antaŭparolo . malantaŭa parto – tylna częśd malantaŭe – z tyłu. Jakiś piesek biegł za dzieckiem. za“ (miejsce. Usłyszeliśmy za nami hałas. Venu post la sepa.

Vi estas la plej bona sportisto post Georgo. Ni renkontiĝis ee la pordo. po trochu. Cis Przyimek cis znaczy „po tej stronie. Po chorobie często trzeba odpocząd. iśd za kimś signo – znak. Ona jest szczupła w biodrach. Ĉe eiu vorto li haltis.pośmiertny Post występuje też jako samodzielny wyraz z koocówkami gramatycznymi. Z początkiem konferencji. Cis jest używany głównie jako przedrostek. Stoję po twojej stronie. Ĉe la komenco de la konferenco. poste – później. Post nelonge.48 WIMMER . kierunek). Po kapitanie jest porucznik. posta – późniejszy. Ne ripetu eiam post mi. Iom post iom. postsigno – ślad morto – śmierd. Ni ofte laboras ee arta lumo. Ŝi estas maldika ee la koksoj. postiri – śledzid. Ili restis kelkan tempon ee la restoracio „Drako“. tylny. Uwaga: jako przyimek to wyraz nieoficjalny. mi diros tion al vi poste – powiem ci to później Ĉe Przyimek ee znaczy „przy. Przy kolacji. postmorgaŭ – pojutrze lasi – zostawiad. Sinjorino Kowalska ofte babilas ee la fenestro. On wzburza się przy najmniejszym drobiazgu. Ili loĝas komforte ee sia avo. Stopniowo. postmorta . postlasi – pozostawiad (po sobie) iri – iśd. Cis la lago estas malgranda arbaro.ESPERANTO EN DEK LECIONOJ Post malsano oni ofte devas ripozi. Zatrzymywał się przy każdym słowie. . Rzeka płynie po tej stronie gór. Pani Kowalska często plotkuje pod oknem. Po tej stronie jeziora jest mały las. Niedługo. La kopirajto estas ee la aŭtoro. Polacy mieszkają po tej stronie Morza Bałtyckiego. Ni staris ee angulo de la strato Marszałkowska. Li ekscitiĝas ee la plej malgranda bagatelo. Jesteś najlepszym sportowcem po Jerzym. Znaczenia przenośne. Ĉe la vespermanĝo. La rivero fluas cis la montaro. Nie powtarzaj zawsze po mnie. Oni mieszkają wygodnie u swojego dziadka. czas). Ĉe eiuj viaj krimoj vi estas sanktulo en komparo kun li. Zamenhof mieszkał w Warszawie przy ulicy Dzikiej. Studenci gawędzili przy pełnym stole. Spotkaliśmy się przy drzwiach. Post występuje nierzadko w roli przedrostka. Przy wszystkich swoich zbrodniach jesteś święty w porównaniu z nim. z tej strony“ (miejsce. Oni zostali jakiś czas w restauracji „Smok“. Tramwaj zatrzymuje się (staje) przy dwudziestu przystankach. La tramo haltas ee dudek haltejoj. la postaj vortoj estis apenaŭ aŭdeblaj – późniejsze słowa były ledwie słyszalne. Zamenhof loĝis en Varsovio ee la strato Dzika. Znaczenia przenośne: Post la kapitano estas leŭtenanto. morgaŭ – jutro. Krok po kroku osiągniemy nasz cel. Często pracujemy przy stucznym świetle. Studentoj babilis ee plena tablo. u“ (miejsce. Prawa autorskie są przy autorze. Paŝo post paŝo ni atingos nian celon. Mi staras ee via flanko. Staliśmy przy rogu ulicy Marszałkowskiej. Poloj loĝas cis la Balta Maro.

49 WIMMER . po drugiej stronie. Pojedziemy do Gdaoska przez Warszawę. tralegi – przeczytad iri – iśd. gdy idziesz ulicą. Ni aŭdas ilin de trans la strato. czas). kształtowad. poprzez. Nic nie widzimy przez chmury. na wskroś“ (przestrzeo. transflugi . transportowad ĵeti – rzucad. Tra la fenestro iras vaporo. za“ (miejsce. Tra może występowad jako przedrostek. La birdo flugis trans la riveron. transsalti – przeskakiwad iri – iśd. transa – położony po drugiej stronie. Trans Przyimek trans znaczy „po tamtej stronie. Tra la kampo kondukas vojeto. salti – skakad. Przez okno idzie para. transformowad maro – morze. Ŝi saltis trans la barilon. kierunek) Trans Atlantiko estas Ameriko. kiam vi iras tra strato. Musimy przejśd na drugą stronę mostu. Przez pole prowadzi dróżka. Morgaŭ ni estos trans la limo. Maria laboras trans la strato. legi – czytad. transĵeti – przerzucad vivi – żyd. La malamika armeo iris cis la limriveron. Nenion ni vidas tra la nuboj. Bądź ostrożny. Słooce świeci przez chmury. transkuri – przebiegad flugi – latad. Ili loĝas trans la rivero. Po tej stronie Atlantyku jest Europa. Dziecko krzyczało przez całą noc. transiri – przechodzid kuri – biegad. transmara . trakonduki – przeprowadzad . transporti – przenosid. trairi – przechodzid konduki – prowadzid. transformi – przekształcad. Tra dek jaroj nenio nova aperis ei tie. Ni veturos al Gdansko tra Varsovio. Ili vojaĝas tra la mondo. transplanti – przesadzad.zamorski Trans jest używany także jako samodzielny wyraz z koocówkami gramatycznymi. Estu atenta. La bebo kriis tra la tuta nokto. Oni podróżują przez świat.przelatywad porti – nosid. transplantowad formi – formowad. Przejdź przez korytarz. Wroga armia przeszła na tę stronę granicznej rzeki. Jutro będziemy po tamtej stronie granicy. Ptak przeleciał na drugą stronę rzeki. Trans może byd stosowany jako przedrostek. transe de la strato – po drugiej stronie ulicy Tra Przyimek tra znaczy „przez. transvivi – przeżyd planti – sadzid. Rigardu tra la truo.ESPERANTO EN DEK LECIONOJ Cis Atlantiko estas Eŭropo. Popatrz przez dziurę. La suno brilas tra la arboj. Po drugiej stronie Atlantyku jest Ameryka. Ona przeskoczyła za płot. Oni mieszkają po drugiej stronie rzeki. Maria pracuje po drugiej stronie ulicy. Iru tra la koridoro. Słyszymy ich z drugiej strony ulicy. Przez dziesięd lat nic nowego się tutaj nie pojawiło. la transa bordo de la rivero – przeciwny brzeg rzegi transe – po przeciwległej stronie. Ni devas iri trans la ponton.

Ho. Nigdzie nie miałem tak dobrego przyjęcia. Nie wiem. Nigdzie nie spotkałem tak miłych ludzi. Pobiegnij tam. kien mi iris. gdzie pracujesz? Kien nun vi iras? Dokąd teraz idziesz? Kie troviĝas la oficejo de Petro? Gdzie znajduje się biuro Piotra? Kie ajn mi estas. która oznacza zbliżenie. Ĉu vi vidis ie mian globkrajonon? Czy widziałeś gdzieś mój długopis? Ni iros ien ajn. dokąd poszedłem. Ĉie regis ĝojo. gdzie oni mieszkają. trakuri – przebiegad marŝi – maszerowad. li traneis la viandon trae per unu frapo de traneilo – on przeciął mięso na wylot jednym cięciem (ciosem) noża Zaimki przysłowne Kie – gdzie Ĉu vi scias. kie vi laboras? Barbara. Książka gdzieś się znajduje. Ĉi tie estas tre bele.nigdzie Nenie mi renkontis tiel agrablajn homojn. Pójdziemy dokądkolwiek.wszędzie Ĉie en Eŭropo estas nun varme. Mi montris al la knabino. kie oni povas aeeti bonan komputilon kaj printilon? Czy wiesz. gdzie. który miał dwóch synów. ludzie taoczyli i śpiewali. kiu havis du filojn. Tie – tam Razem z tie możemy używad partykuły ei.ESPERANTO EN DEK LECIONOJ kuri – biegad. Widzę tam wysokie drzewa.przekłuwad Tra może występowad jako samodzielny wyraz. Nigdzie nie mógł znaleźd swojego notatnika. trae – na wskroś. Mi vekiĝis ie en la arbaro. Bardzo daleko stąd mieszkał mądry król. tam jesteś! Kuru tien. Tutaj jest bardzo ładnie. spotykam przyjaciół. Nenie . Nenie mi havis tiel bonan akcepton. Barbara. Ĉie. Wszędzie jest dobrze. kie. Pokazałem dziewczynce. Wszędzie panowała radośd. tramarŝi – przemaszerowad piki – kłud. sed hejme plej bone. For de ei tie! Precz stąd! Ĉie .gdzieś Ĉu vi laboras ie? Czy pracujesz gdzieś? La libro troviĝas ie. mi renkontas amikojn. kie kuŝas ŝia pupo. Obudziłem się gdzieś w lesie. Mi vidas tie altajn arbojn. trapiki . Tre malproksime de ei tie loĝis saĝa reĝo. Wszędzie w Europie jest teraz ciepło. Ĉie estas bone. ale w domu najlepiej.50 WIMMER . Wszędzie. Gdziekolwiek jestem. gdzie leży jej lalka. . Li nenie povis trovi sian notlibron. kie ili loĝas. ale nie wiem. homoj dancis kaj kantis. sed mi ne scias. tie vi estas! Ha. na wylot. gdzie można kupid dobry komputer i drukarkę? Mi ne scias. Ie .

W żaden sposób nie mogę zrozumied. On nijak nie mógł rozwiązad zadania. W jakikolwiek sposób on to zrobił. Kiam mi venis al ŝi. Kio estas. Byłoby interesujące wiedzied. Oni są tak nieprzyjemni. W sprawie jednego punktu w żaden sposób nie mogliśmy się porozumied. Takie użycie wyrazu w żadnej mierze nie jest błędne. Esperanto kiel komuna lingvo estus trafa solvo. że mogę uczestniczyd w konferencjach. W żaden sposób nie pragnąłem jej obrazid. ke mi povas partopreni en konferencoj. Ona jest tak gruba. Ili volus scii. Neniel oni devas ŝanĝi la fundamenton de Esperanto. Kiam ni povus renkontiĝi? Kiedy moglibyśmy się spotkad? Kiam ajn ni interparolos. że nie może biegad. nie jest ważne. kion vi diras. ke ŝi estas malsana. Matematiko estas necesa kiel ilo en fiziko. gdy Kiam vi volus ripozi? Kiedy chciałbyś odpocząd? Estus interese scii. W żaden sposób nie wolno zmienid fundamentów esperanta. w każdy sposób Petro eiel helpas al mi. Taka postawa jest w jakiś sposób logiczna. Neniel – w żaden sposób. La afero iras iel malfacile. Tia uzo de la vorto neniel estas erara. jak Piotr. Neniel li povis solvi la taskon. kiedy odbędzie się kongres. Chciałem jakoś okazad moją negatywną opinię. kio vin tiel afliktas? Co to jest. On jest tak silny. . Kiedykolwiek porozmawiamy. Tia sinteno estas iel logika. co cię tak martwi? Li estas tiel forta. Skribu al mi. On jakimś sposobem się uwolnił i uciekł. Mówię po esperancku tak dobrze. Oni chcieliby wiedzied. mi eksplikos la aferon al vi. Sprawa idzie jakoś trudno. kiam okazos la kongreso. w żadnej mierze. Ĉiel – na wszelki sposób. kiam vi volus veturi al Poznano. Tiel – tak. Powiedz mi. wyjaśnię ci sprawę. kiel vi faris tion. Neniel mi povas kompreni. ke ŝi ne povas kuri. jak to zrobiłeś. jako Kiel vi fartas? Jak ci się powodzi? Jak się masz? Diru al mi. ke oni ne povas vivi kun ili. kiel komenci sian laboron. kiel Petro. Napisz mi. co mówisz. Na wszelkie sposoby próbowałem rozwiązad ten problem. Esperanto jako wspólny język byłoby trafnym rozwiązaniem. Mi parolas Esperanton tiel bone. w jakiś sposób Li iel liberigis sin kaj eskapis. Kiel – jak. ne estas grava. Kiel ajn tion li faris. Neniel li pretendas esti perfekta kantisto.51 WIMMER . ŝi dormis. On w żadnej mierze nie ma pretensji do bycia doskonałym piosenkarzem. kiedy chciałbyś jechad do Poznania. nijak Neniel mi deziris ŝin ofendi.ESPERANTO EN DEK LECIONOJ Nenie en la mondo oni produktas tiel bongustan fromaĝon. Gdy przyszedłem do niej. Ili estas tiel malagrablaj. Piotr pomaga mi na wszelkie sposoby. Mi volis iel montri mian negativan opinion. ona spała. Kiam – kiedy. Iel – jakoś . Jakoś wyczuwałem. że ona jest chora. Matematyka jest niezbędna jako narzędzie w fizyce. Pri unu punkto neniel ni povis interkonsenti. w taki sposób Ŝi estas tiel dika. Mi eiel provis solvi tiun ei problemon. że nie można żyd z nimi. Mi iel sentis. Nigdzie na świecie nie produkują tak smacznego sera. jak zacząd swoją pracę.

Byłem wtedy bardzo młody. Neniam ĝis nun okazis tia katastrofo. kiedykolwiek Johano estis iam prezidanto de la societo. gdy chcemy się dobrze zrozumied. Nigdy przedtem jej nie widziałem. Ona była najpiękniejszą kobietą. Iam mi povis kuri tre rapide. Mówi się. Anna nigdy nie miała talentu do muzyki. kiam la suno leviĝis. Ĉu vi povus diri al ni. Nigdy nie należy pid alkoholu. Bądź zawsze uczciwy. Iam ni sukcesos. Kiedyś mi za to podziękujesz. kial li ne respondis al mi. Gdybym kiedyś przeczytał tę książkę. Vi iam vidos. Dokładnośd jest ważna wtedy. Kial – dlaczego Kial ŝi ne povas iri kun ni? Dlaczego ona nie może iśd z nami? Oni ne eksplikis. gdy słooce wstawało. Preskaŭ neniam li havas monon ee si. że miałem rację. kiam oni kondukas aŭton. On prawie nigdy nie ma pieniędzy przy sobie. wiedziałbym teraz więcej o tym problemie. Ĉiam . Oni nigdy później nie wrócili do Krakowa. On budził się dopiero wtedy. Estu eiam honesta. Już wtedy paostwo było bardzo potężne. Iam – kiedyś. kiam oni volas esti ĝentila. pri kio temas. kial la prezidento rezignis pri sia posteno. że prawda zawsze zwycięża. Oni diras. Nie wiem. La maljunulo fermis por eiam siajn okulojn. którą kiedykolwiek widziałem. dlaczego on mi nie odpowiedział. Neniam . Kiedyś zobaczysz. . ke mi pravis. dlaczego nie ukooczyłeś swoich egzaminów? Kial vi ploras? Dlaczego płaczesz? Mi ne scias.52 WIMMER . kiam oni volas bone interkompreniĝi. Li vekiĝis nur tiam. Iam vi dankos min pro tio.zawsze Ni estas eiam pretaj labori. dlaczego prezydent zrezygnował ze swojego stanowiska. Nigdy do tej pory nie zdarzyła się taka katastrofa. mi scius nun pli pri la problemo.ESPERANTO EN DEK LECIONOJ Tiam – wtedy Mi estis tiam tre juna. Precizo estas grava tiam. Akcent pada zawsze na przedostatnią samogłoskę. Neniam Anna havis talenton por muziko. Ŝi estis la plej bela virino. Neniam mi havas sufiean tempon. W esperanto każda litera jest zawsze wymawiana. Kiedyś mogłem biegad bardzo szybko. Ona nigdy nie studiowała ekonomii. ke la vero eiam venkas. Jam tiam la ŝtato estis tre potenca. Nigdy nie mam wystarczająco dużo czasu. Kiedyś odniesiemy sukces. Tiam vi vidos. Se iam mi legus ei tiun libron. Wtedy zobaczysz. La vorton oni uzas nur tiam. gdy chcemy byd grzeczni. Ŝi preskaŭ eiam loĝis en Vroclavo. o co chodzi. Neniam antaŭe mi vidis ŝin. La akcento estas eiam sur la antaŭlasta vokalo. Zawsze jesteśmy gotowi pracowad (do pracy). En Esperanto eiu litero estas eiam elparolata. Ona niemal zawsze mieszkała we Wrocławiu.nigdy Neniam ŝi studis ekonomion. Tego wyrazu używa się wtedy. Starzec zamknął na zawsze swoje oczy. kial vi ne finis viajn ekzamenojn? Czy mógłbyś nam powiedzied. Nie wytłumaczono. gdy prowadzi się samochód. Jan był kiedył przewodniczącym stowarzyszenia. Neniam oni trinku alkoholon. Neniam poste ili revenis al Krakovo. kiun iam mi vidis.

dlatego mógł lepiej widzied sytuację. na tyle. Mi donos al vi tiom da mono. tial mi tralegis ĝin tre rapide. Ta książka ma tylko pięddziesiąt stron. Li parolas la lingvon tiom perfekte. powinieneś przeczytad wszystkie. Pri tiom da felieo oni ee ne sonĝis. dlatego jesteśmy zmęczeni. dlatego przeczytałem ją bardzo szybko. Prenu tiom da vino.ESPERANTO EN DEK LECIONOJ Ne demandu kial. Ĉiom – wszelka ilośd. dlatego uczę się esperanta.53 WIMMER . Z jakichś powodów nie udało mi się studiowad ekologii. jakoś Ial mi ne sukcesis studi ekologion. oni mają trzech synów. ale z jakichś przyczyn zrezygnował z tego. Iom – trochę. Kiom ajn librojn vi havas. dlatego wezmę ciepły płaszcz. On kiedyś próbował byd muzykiem. nieco . ke mi volus aeeti ĝin. Tiu ei libro havas nur kvindek paĝojn. Na ile widzę. kiedy. na ile Kiom da tempo daŭros la ekzameno? Ile czasu potrwa egzamin? Kiom da pano vi volas? Ile chcesz chleba? Ĉu vi scias. Ni promenis multe. Spacerowaliśmy dużo. Weź tyle wina. wszystko (w praktyce używa się eio) Mi volas eiom. kiom vi havas. Samochód jest tak bardzo piękny. On mówi w tym języku na tyle doskonale. nie będzie miał problemów ze swoimi egzaminami. Nie mogłem się wyuczyd angielskiego. O tak wielkim szczęściu nawet się nie śniło. ear tiom da mi ne havas. Takiego regulaminu dla naszej ligi z żadnego powodu nie mógłbym zaaprobowad. tial ni estas lacaj. co masz. Tial – dlatego Mi ne povis ellerni la anglan kaj tial mi lernas Esperanton. że chciałbym go kupid. kiom vi deziras. vi devus legi eiujn. Nie pytaj. Dlatego że on jest jest pilny. ile chcesz. Dam ci tyle pieniędzy. że ludzie podziwiają go. Kiom – ile. ilu żołnierzy ma ten oddział? Kiom mi vidas. gdyż nie mam tylu. kiom da soldatoj havas tiu taemento? Czy wiesz. Tial ke li estas diligenta. Mi ne havas tiom da mono. tial li povis pli bone vidi la situacion. ke homoj admiras ĝin. On jest wysoki. tial mi prenos varman mantelon. li ne havos problemojn kun siaj ekzamenoj. Tiom – tyle. kiom vi volas. Li estas alta. Hodiaŭ estas frosta vetero. Chcę wszystko. Jakoś jeszcze cię nie znam. tak bardzo Mi ne povas sendi al vi cent ekzemplerojn. sed ial rezignis pri tio. ili havas tri filojn. Iam li provis esti muzikisto. z jakichś przyczyn. Dzisiaj jest mroźna pogoda. Ilekolwiek masz książek. Ial vin ankoraŭ mi ne konas. La aŭtomobilo estas tiom bela. Nie mam na tyle pieniędzy. Ĉial – z wszelkich powodów (w praktyce słówko bardzo rzadko używane) Kial vi amas ŝin? Ĉial! Dlaczego ją kochasz? Z wszelkich powodów! Ial – z jakichś powodów. ile sobie życzysz. Nie mogę ci posład stu egzemplarzy. Nenial – z żadnego powodu (w praktyce słówko bardzo rzadko używane) Tian regularon por nia Ligo nenial mi povus aprobi.

Zarabiam teraz nieco ponad pięddziesiąt dolarów dziennie. hararo – włosy. La vorto havas iom alian signifon. gromadzid.las esperantisto – esperantysta. Iom mi komprenis la libron. gvidantaro – kierownictwo haro – włos. przyspieszacz akumuli – akumulowad. Herbata jest trochę za ciepła. przyrząd. programaro – oprogramowanie ilo – narzędzie.54 WIMMER . Mi bezonas iom da mono. owłosienie homo – człowiek. fajfilo – gwizdek generi – generowad. bateria balanci – balansowad. Twoja propozycja nie jest w żadnej mierze lepsza niż propozycja Henryka. Neniom – żadna ilośd. nic. Tio ei neniom malhelpas. borilo – świder. arbo – drzewo. ilo – narzędzie. Słowotwórstwo Przyrostek -il Przyrostek –il wskazuje na narzędzie. Via propono estas neniom pli bona ol la propono de Henriko. Iom pli bona. środek. ludilo – zabawka fajfi – gwizdad. borowad. Problem jest nieco skomplikowany. esperantistaro – esperantyści. Mi prenis neniom el la mono oferita de mia patro. Nia afero iom post iom progresas. La teo estas iom tro varma. ani trochę Iliaj ideoj neniom diferencas de niaj. balancilo – huśtawka bori – wiercid. instrument Przyrostek -ar Przyrostek –ar określa zbiorowośd. Tutaj możemy trochę odpocząd. Trochę zrozumiałem książkę. środowisko esperanckie programo – program. aparatura gvidanto – kierownik. huśtad.ESPERANTO EN DEK LECIONOJ Ĉi tie ni povas iom ripozi. arbaro . ilaro – sprzęt. Nasza sprawa po trochu (stopniowo) postępuje do przodu. urządzenie. akcelilo – akcelerator. traneilo – nóż akceli – przyspieszad. La problemo estas iom komplika. Słowo ma nieco inne znaczenie. przyrząd. akumulilo – akumulator. homaro – ludzkośd . To ani trochę nie przeszkadza. tranei – ciąd. w żadnym stopniu. Nieco wcześniej. Potrzebuję nieco pieniędzy. kuracilo – lekarstwo Przyrostek występuje też jako samodzielny wyraz. wiertło ludi – bawid się. Nie wziąłem nic (żadnej ilości) z pieniędzy oferowanych przez mojego ojca. Ich pomysły w żadnym stopniu nie różnią się od naszych. generilo – generator kuraci – leczyd. Mi perlaboras nun iom pli ol kvindek dolarojn tage. Nieco lepszy. Iom pli frue.

przyspieszacz akcento .armia Ameriko .55 WIMMER . librejo – księgarnia (także librovendejo) malsanulo – chory (chora osoba). praavo – pradziadek homo – człowiek.przyjęcie alfabeto . uwertura antaŭpago . praa .przygraniczny.ledwo. brak wolności.podziwiad aflikti . ejo – miejsce. nadgraniczny .poprzedni. arbaro – las. ŝtuparo – schody gazeto – gazeta. preĝejo – świątynia.przedmowa antaŭsento .akcent akcepto . redaktejo – redakcja (siedziba) preĝi – modlid się. pomieszczenie Słowniczek przylekcyjny admiri .wiek (osoby) akceli .akcelerator. aro – zbiór. prahistorio – prehistoria tempo – czas.przeczucie antaŭurbo .alkohol ameo . vortaro .obok apudlima .przedmieście antaŭvidi .Ameryka amikeco . malliberejo – więzienie libro – książka. prahomo – praczłowiek nepo – wnuk.przewidywad apenaŭ .pojawiad się. dormejo – sypialnia lerni – uczyd się. kościół eevalo – koo. pranepo – prawnuk patro – ojciec.słownik Przyrostek występuje też jako samodzielny wyraz. malsanulejo – szpital Przyrostek występuje też jako samodzielny wyraz. uprzedni antaŭeambro .przepowiadad. poprzednio antaŭi .pradawny Przyrostek -ej Przyrostek –ej oznacza miejsce.alfabet alkoholo . zjawiad się aprobi .uprzednio.przyspieszad akcelilo .wyprzedzad antaŭludo . dormi – spad. ulicy) ankoraŭ .ESPERANTO EN DEK LECIONOJ ŝtupo – stopieo.działad aĝo .preludium.przybrzeżny apude .obok apuda .przedpokój antaŭdiri . rzesza Przedrostek praPrzedrostek pra. lernejo – szkoła redakti – redagowad. przestrzeo przeznaczoną do czegoś. praarbaro – puszcza avo – dziadek. grupa. róg (np. eevalejo – stajnia mallibero – niewola. gazetaro – prasa vorto – słowo.przyjaźo angulo – kąt.służy do wyrażania dawnego charakteru danego pojęcia.jeszcze antaŭa . wróżyd antaŭe . gromada. prapatroj – praojcowie historio – historia.martwid agi . jego pierwotności.przedpłata antaŭparolo . zaledwie aperi .sąsiedni apudborda . pratempo – zamierzchłe czasy Przedrostek występuje też jako samodzielny wyraz.aprobowad apud .

po tej stronie.glosa gvidantaro .trudno.dziękowad dolaro .prawo autorskie koridoro . borowad borilo .dal.językowy litero .rozdział ee .więzienie mallibero .zapłon.mroźny fundamento .jezioro lasi . przewodnik haltejo .łąka herbo . ciec for .latad flui .wrzucad enkuri .rzeka graniczna lingva .wewnętrzny ene .gawędzid.zostawiad leganto . oddalenie malsano .uwalniad ligo .drobiazg. kurowad kuracilo .luksusowy lumo .logiczny luksa .obrażad oferi . huśtad balancilo . płot.notatnik nubo .przestępstwo. z tej strony eapitro . cios fromaĝo .płaszcz maro .wpisywad erara .uważny Atlantiko .notatnik notlibro . batalia bebo . wiertło brili .daleko malproksimo .ukrywad katastrofo .lek.fundament gazetaro .porównanie komplika .strona flugi . okazywad morto .bałtycki barilo – bariera.podmiejski apudvoja .narzędzie interkonsenti .Atlantyk aŭdi – słyszed aŭskulti .góra montri .hałas celo .do tyłu maldika .zeszyt kampo .prowadzid konkuranto .broo arta – artystyczny. dziedziniec kreski .leczyd.56 WIMMER .koncert konduki .chory.bitwa.szczupły malfacile .zobaczyd.pokazywad.porucznik leviĝi .słuchad aŭtoro . lekarstwo lago .wyuczyd się elparoli . zapalnik ekvidi .stary maljunulo .glosariusz gloso . ściana muzikisto .z tyłu.litera logika . ogrodzenie batalo .wkładad ensalti .korytarz korto .wchodzid enĵeti . mied się. piosenkarz kapitano .wrogi malantaŭe .wiercid.szpital malsanulo .wspólny koncerto .stajnia danci .ogieo farti .świat montaro .porozumied się. błahostka balanci .morze mizero .generator globkrajono .sypialnia ekologio .uciekad eŭro – euro (waluta) fajfi .prasa (gazety) generi .rozumied komuna . objaśniad eksplodigilo .ESPERANTO EN DEK LECIONOJ apudurba .błędny eskapi .mur. komfortowo komparo .stawad hararo .zawierad eniri . niełatwo maljuna .muzyk muziko . zbrodnia kuko . wzburzad się ekspliki .pole kantisto .idea.ciemno malntaŭa .świder.ciasto kuraci .kierownictwo gvidanto – kierownik.negatywny nelonge .wmaszerowywad enmeti .skomplikowany kompreni .płynąd.błyszczed. czud się fiziko .drzewo armilo . złośd komforte .balansowad.wyjaśniad.konkurent kopirajto .niedługo nepo – wnuk notilo .wygodnie.czytelnik lernejo .chmura ofendi . owłosienie haro – włos herbejo .wskakiwad enskribi .bieda.oferowad .uderzenie.powodzid się.jedzenie mantelo .góry monto .niewola mallume .podnosid się liberigi .gwizdek fajro .uczciwy ideo . pomysł ilo .długopis glosaro .trawa homaro . świecid się bruo .brzeg bori .egzemplarz ellerni .cel cis .granica limrivero .gwizdad fajfilo .tylny malproksime .taoczyd danĝero .rosnąd krimo . nędza mondo .nos negativa .wymawiad ena .śpiewak. bagatela.przydrożny arbo . zgadzad się intervidiĝi .przy.dolar dormejo .huśtawka balta .podwórko.katastrofa kokso .generowad generilo .ekonomia ekscitiĝi – podniecad się. sztuczny atenta .zobaczyd się kajero .światło Madrido .fizyka flanko . gadad (plotkowad) bagatelo .włosy.liga limo .kapitan kaŝi .dziecko bordo .niebezpieczeostwo danki .starzec malliberejo . chora osoba manĝaĵo .precz frapo .ekologia ekonomio .Madryt malamika .przystanek halti . ujrzed ekzemplero . u eevalejo .ser frosta .muzyka nazo .ludzkośd honesta .biodro kolero – gniew.autor babili .wbiegad enmarŝi .szkoła leŭtenanto .wewnątrz enhavi .choroba malsanulejo . w tyle malantaŭen .śmierd muro .

struktura sufiea .ESPERANTO EN DEK LECIONOJ oficejo . męczarnia tuta .płakad porti . tylny poste .strach.statek ŝtato .sytuacja skribotablo .myśl perlabori .odpowiadad restoracio .przeskakiwad transvivi .spotykad renkontiĝi .biuro ofte .kościół.przeżyd trapiki .słownik .cały unueco .modlid się presilo . na wskroś trae .rozwiązanie sonĝi . na wylot trafa .na wskroś.praczłowiek pranepo .znaleźd truo .sadzid plena .znaczenie signo . poprzez. transportowad transsalti .późniejszy.precyzja preĝejo . gorąco vekiĝi .nóż trans .zadanie temi .lalka redaktejo .śledzid.skakad sanga .regulamin renkonti .próbowad punkto .paostwo (kraj) tablo .przemaszerowad tramo .droga vokalo .ciąd traneilo .stół taemento .uczestniczyd.rezygnowad rigardi .przewodniczący prezidento .prezydent prezo .dziura turmento .przebiegad tralegi .biurko societo .wysyład.stowarzyszenie soldato .obudzid się viando .męka.57 WIMMER .cena produkti .drukarka preskaŭ . świątynia preĝi .patrzed rivero .pozostawiad postmorta .produkowad.przechodzid trakuri .znak sinteno .zarabiad piki .przelatywad transformi .później postiri .mięso vira .talent tasko . iśd za kimś postlasi .ciepło.tramwaj tranei .żołnierz solvi .postępowad.udawad.pośmiertny postsigno .niemal.restauracja reveni . transplantowad transporti .częśd partopreni . brad udział penso .nosid posta . po tamtej stronie. chodzid o teni .mied rację.zamorski transplanti .przebiegad transmara . za transa . mied słusznośd precizo .okazja.prehistoria prahomo .prawnuk pravi .przeczytad tramarŝi .przekształcad. robid postępy promeni .głos vojeto .para varme . pretendowad prezidanto .Poznao praarbaro .pełny plori .wystarczający suno .redakcja regi . przypadek parto .po przeciwległej stronie transflugi .kłud planti .śnid sportisto .krwawy seminario .punkt pupo . transformowad transiri .przechodzid transĵeti .dróżka vojo .przez.ślad poŝo .męski voeo .przesadzad.często okazo .przekłuwad trovi . prawie pretendi . przesyład senti .spacerowad propono .samogłoska vortaro .oddział (wojska) tage .panowad regularo .przerzucad transkuri .powracad reveno .czud signifo .seminarium sendi .rzeka salti .puszcza prahistorio .trafny trairi .kieszeo potenca .jednośd vaporo .dziennie talento .spotykad się respondi .sportowiec stari .postawa situacio . obawa tra .położony po drugiej stronie transe .rozwiązywad solvo .przenosid.słooce ŝipo .potężny Poznano .trzymad timo .byd tematem. wytwarzad programo .propozycja provi .po drugiej stronie.program progresi .stad strukturo .powrót rezigni .

Multaj kredas. Multaj homoj ne scipovas ellerni fremdajn lingvojn. Oto kilka przykładów. Po swojej podróży Piotr będzie miał mnóstwo do opowiadania. Kelkaj diras. poza liczebnikami opisanymi w poprzednich rozdziałach. Ogromna ilośd wyrazów utrudnia naukę języków obcych. Wielu ludzi nie potrafi wyuczyd się języków obcych. Z pewnych przyczyn eksperyment się nie powiódł. kelk. Gdy gdzieś jadę. ke la eterna paco estas ebla. że egzamin był zbyt trudny.ESPERANTO EN DEK LECIONOJ Leciono ses (6) Wyrażanie ilości W tym punkcie zbierzemy informacje dotyczące często wykorzystywanych sposobów wyrażania ilości. Pro kelkaj kaŭzoj la eksperimento ne sukcesis. Oni szli jeszcze przez jakiś dystans. przymiotnikowej (-a) i przysłówkowej (-e). Tro malmultaj homoj venis al la konferenco.występują w formach rzeczownikowej (-o). Spotykaliśmy ją parokrotnie w bibliotece. Post kelkcent paŝoj. Ili revenos post kelke da tagoj. Wielu uważa. Mi kondukis lin kelkan distancon. Kiam ien mi veturas. Dum kelka tempo. Ona ma wiele przyjaciółek. Kelkfoje oni uzas la vorton en alia senco. zawsze biorę ze sobą mnóstwo bagażu. Kelkaj miaj studentoj estas tre talentaj. Ŝi atendis kelkajn sekundojn. Oni biorą wiele walizek. Oni wrócą po kilku dniach. Multfoje mi partoprenis en Esperanto-konferencoj. Ellernado de lingvoj kostas multan laboradon. Wielokrotnie uczestniczyłem w konferencjach esperanckich. Rdzenie wyrazowe takie. Ili iris ankoraŭ kelkan distancon. Ni renkontis ŝin kelkfoje en la biblioteko. W Finlandii znajduje się wiele jezior. En Finlando troviĝas multe da lagoj. jak mult-. Bogacze mają wiele pieniędzy. Ŝi havas multajn amikinojn. Rieuloj havas multe da mono. Ona czekała kilka sekund. eiam mi prenas kun mi multon da pakaĵo. Wyuczenie się języków kosztuje wiele pracy. Przez jakiś czas. Po kilkuset krokach. Jen kelkaj ekzemploj. Post kelkdek minutoj. Wielu z naszych przyjaciół studiuje na Uniwersytecie Warszawskim. Mi vidis en la arbaro malmultajn birdojn. Kilka minut stała bez ruchu. W niektórych przypadkach używa się alternatywnej formy wyrazu. Zbyt mało ludzi przybyło na konferencję. Post sia vojaĝo Petro havos multege por rakonti. Po kilkudziesięciu minutach. Mi aeetis kelke da (kelkajn) libroj. plur-. pozwalając wyrażad ilośd. Ili prenas multe da valizoj. ke la ekzameno estis tro malfacila. Multaj el niaj amikoj studas en la Varsovia Universitato.58 WIMMER . . Niektórzy (pewni) ludzie lubią gorzką kawę. Kelke da minutoj ŝi staris senmove. że wieczny pokój jest możliwy. Bogacze mają wiele pieniędzy. Rieuloj havas multan monon. Kupiłem parę książek. Odprowadziłem go przez pewien dystans. Grandega multo da vortoj malfaciligas lernadon de la fremdlingvoj. Niektórzy (kilku) moi studenci są bardzo utalentowani. Kelkaj homoj ŝatas maldolean kafon. Widzialem w lesie niewiele (nieliczne) ptaków. En kelkaj okazoj oni uzas alternativan formon de la vorto. Niektórzy mówią. Niekiedy używa się wyrazu w innym sensie.

ke eiuj amas ŝin. Ŝi estas tiel bela. Imiesłowy Wielokrotnie.ESPERANTO EN DEK LECIONOJ Vi faris bedaŭrinde plurajn erarojn. Restis ankoraŭ iom da problemoj. przymiotne i przysłowne. przeszłe i przyszłe. Ona bardzo mnie kocha.na przykład „czytająca uczennica”.59 WIMMER . iż wyróżniamy imiesłowy czynne i bierne. ale nawet zwielokrotnioną zapłatę. Imiesłów Teraźniejszy rzeczowny przymiotny przysłowny Przeszły Czynny leganto leganta legante Bierny atakato atakata atakate . La vorto havas plurajn signifojn. Ŝi tre amas min. ne multe faras. Aeetu iom da butero. że wszyscy ją kochają. Li rigardis ŝin kun intereso. Bardzo (wielce) dziękuję za paoską uprzejmośd. Kup trochę masła. On jest wielce eleganckim człowiekiem. korzystamy z imiesłowów . Tro da laboro lacigos nin. kiom vi povas porti. Por tiel bona laboro oni devus ricevi ne duoblan. Ni invitis iom da homoj. Zbyt wiele tłuszczu jest szkodliwe. „napisany artykuł” czy „zrobiwszy obiad”– najwygodniej przedstawid je tabelarycznie. Fotografia jest o wiele za ciemna. Kiu multe parolas. ke mi povas legi. La fotografaĵo estas multe tro malhela. On jest tak silny. Zbyt wiele pracy nas zmęczy. Za tak dobrą pracę powinno się otrzymywad nie podwójną. On patrzył na nią z zainteresowaniem. Zwrócmy uwagę. O takim szczęściu (tyle szczęścia) nie mogłem nawet śnid. ee kun iom da admiro. Kto wiele mówi. możemy też rozdzielid je na rzeczowne. Weź tyle chleba. Li estas multe eleganta homo. Prenu tiom da pano. Tyle pracowałem. że mogę czytad. Mi multe dankas pro via ĝentileco. Oni bardzo wiele nam pomogli. Tiom mi laboris. Ona jest tak piękna. Plurfoje oni proponis enkonduki internacian lingvon. Bardzo lubię psy i koty. On ma dośd (wystarczająco) pracy przed swoim egzaminem. nie robi wiele. Zrobiłeś niestety liczne błędy. Ona wiele myślała o tym. sed ee pluroblan pagon. Ili tre multe helpis al ni. że zrobiono mnie szefem firmy. w ich ramach możemy tworzyd imiesłowy teraźniejsze. Vespere mi legis iomete. Li havas sufiee da laboro antaŭ siaj ekzamenoj. Pri tiom da felieo mi ee ne povis sonĝi. ke oni faris min eefo de la firmao. Pozostało jeszcze nieco problemów. La nokto estas tiel luma. Pluraj miaj legantoj venis al mia prelego. Zaprosiliśmy trochę ludzi. tworzenie imiesłowów jest niezmiernie proste. jak ja. Jak ilustruje poniższa tabela. Mi tre ŝatas hundojn kaj katojn. Liczni moi czytelnicy przyszli na mój odczyt. Li estas tiel forta. Tro da graso estas malutila. kiel mi. ile zdołasz unieśd. Ŝi pensis multe pri tio. En Esperanto ekzistas pluraj miloj da radikoj. Wyraz ma wiele znaczeo (niejedno znaczenie). Wielokrotnie (niejednokrotnie) proponowano wprowadzenie jezyka międzynarodowego. nawet z odrobiną podziwu. Noc jest tak jasna (świetlista). Łącznie mamy 18 kombinacji. W esperanto istnieje wiele tysięcy rdzeni. chcąc zniuansowad myśl. Wieczorem troszeczkę czytałem.

dodając koocówkę –anta. Czytający chłopiec siedzi przy stole. sidante – siedząc. . Gotujący muszą byd ostrożni. vidante akcidenton. który się modlił La kurinta knabino estas nun tre laca. wracają do domu. Studiujący muszą wiele czytad. jest teraz bardzo zmęczona.lub atak-) koocówkę wyrażającą dany imiesłów (a właściwie formant imiesłowu). dodając koocówkę –anto. skribanta – piszący. Dancantaj knabinoj aspektas tre bele. Kierownik (kierujący) projektu jest dobrze wykształcony. Niaj najbaroj. która biegła. Taoczące dziewczęta wyglądają bardzo ładnie. aŭskultante la radion. samtempe. skribinta sian ekzamenon. mian malgrandan filon. Dla czasu teraźniejszego imiesłów przysłowny tworzymy. uczeo). który napisał swój egzamin. En la parko ofte mi vidas kurantajn homojn. Nasi sąsiedzi. kurinta – biegnący (w przeszłości). osoba czytająca). Tabela ilustruje wszystkie formalne możliwości. dodając koocówkę –inta. leganta – czytający. Imiesłowy czynne. Migrantaj birdoj revenos venontjare. La lernantoj faras gravan progreson. Ona pracuje. Sidante en la aŭtobuso ofte li legas. Studantoj devas multe legi. dodając koocówkę –ante. którzy modlili się w kościele. widząc wypadek. Dziewczyna. revenas hejmen. który biegł. Oni zatrzymali się. inne brzmią w tłumaczeniu nieco sztucznie i muszą byd wyrażane za pomocą kilku wyrazów. W parku często widzę biegających ludzi. często czyta. preĝinta – modlący się (w przeszłości). studanto – studiujący (osoba studiująca) En la biblioteko mi vidas multajn legantojn. Idąc przez park. La gvidanto de la projekto estas bone edukita. La skribantaj lernantoj estas jam lacaj. Uczniowie robią wielki postęp. preĝintaj en la preĝejo. Ili haltis. śpiewał. kontrolując jednocześnie mojego małego syna. Dla czasu teraźniejszego imiesłów rzeczowny tworzymy. Kuirantoj devas esti singardaj. Migrujące ptaki powrócą w przyszłym roku. volas nun kontroli siajn rezultojn. słuchając radia.ESPERANTO EN DEK LECIONOJ rzeczowny przymiotny przysłowny Przyszły rzeczowny przymiotny przysłowny leginto leginta leginte legonto legonta legonte atakito atakita atakite atakoto atakota atakote Niektóre są często używane. który pisał.60 WIMMER . W bibliotece widzę wielu czytających. Imiesłowy tworzymy. lernanto – uczący się (osoba ucząca się. Mi ripozas kontrolante. leg. Dla czasu teraźniejszego imiesłów przymiotny tworzymy. skribinta – piszący (w przeszłości). Ŝi laboras. kuranta – biegnący La leganta knabo sidas ee la tablo. Odpoczywam. Siedząc w autobusie. dodając do rdzenia czasownikowego (np. leganto – czytający (czytelnik. Mia kolego. aŭdante – słysząc Irante tra la parko li kantis. Piszący uczniowie są już zmęczeni. irante – idąc. Dla czasu przeszłego imiesłów przymiotny tworzymy. Mój kolega. chce teraz sprawdzid swoje wyniki.

61

WIMMER - ESPERANTO EN DEK LECIONOJ

Mia kolegino leginta la libron diras, ke ĝi ne estis valora. Moja koleżanka, która przeczytała książkę mówi, że nie była wartościowa. Lia kato, kaptinta muson, kuŝas nun sur la kanapo. Jego kot, który złapał mysz, leży teraz na kanapie.

Dla czasu przeszłego imiesłów rzeczowny tworzymy, dodając koocówkę –into.
atakinto – osoba, która zaatakowała; proponinto – osoba, która zaproponowała; tradukinto – osoba, która przetłumaczyła La atakintoj murdis poste loĝantojn de la urbo. Atakujący (ci, którzy zaatakowali), wymordowali potem mieszkaoców miasta. La proponinto vidas, ke lia propono estas stulta. Proponujący (ten, który zaproponował), widzi, że jego propozycja jest głupia. La tradukinto de la libro ricevis premion. Tłumacz (ten, który przetłumaczył) książki dostał nagrodę. La laborintoj ripozas nun kviete. Pracujący (ci, którzy pracowali) odpoczywają teraz spokojnie. Ĉiuj kurintoj devas nun kontroli sian pulson. Wszyscy biegnący (którzy biegli) muszą teraz sprawdzid swoje tętno.

Dla czasu przeszłego imiesłów przysłowny tworzymy, dodając koocówkę –inte.
vizitinte – odwiedziwszy; verŝinte – wylawszy; vekinte – obudziwszy Vizitinte Krakovon, mi ripozis. Odwiedziwszy Kraków, odpocząłem. Verŝinte akvon, mi havas nun multan laboron. Wylawszy wodę, mam teraz dużo pracy. Vekinte la filinon, mi preparas matenmanĝon. Obudziwszy córkę, przegotowuję śniadanie. Leginte la revuon, mi volas ion manĝi. Przeczytawszy tygodnik, chcę coś zjeśd. Skribinte la manlibron, mi komencos alian. Napisawszy podręcznik, zacznę inny.

Dla czasu przyszłego imiesłów przymiotny tworzymy, dodając koocówkę –onta.
trinkonta – mający wypid; taksonta – mający ocenid; suprizonta – mający zadziwid La laborontaj viroj manĝis antaŭe sian matenmanĝon. Mężczyźni mający pracowad zjedli najpierw swoje śniadanie. La purigonta virino preparis sian ilaron. Kobieta mająca sprzątad przygotowała swoje narzędzia. La kurontaj knaboj trejnas nun en la najbara parko. Mający biegad chłopcy trenują teraz w sąsiednim parku.

Dla czasu przyszłego imiesłów rzeczowny tworzymy, dodając koocówkę –onto.
trinkonto – osoba mająca wypid; taksonto – osoba mająca ocenid; suprizonto – osoba mając zadziwid Ĉiuj ekzamenontoj sidiĝis ee la tablo. Wszyscy egzaminatorzy (mający egzaminowad) usiedli przy stole. La kurontoj staras jam sur la kurejo. Biegacze (mający biec) stoją już na bieżni. La manĝontoj iras en la manĝejon. Mający jeśd idą do jadalni.

Dla czasu przyszłego imiesłów przysłowny tworzymy, dodając koocówkę –onte.
trinkonte – mając wypid; taksonte – mając ocenid; suprizonte – mając zadziwid Trinkonte vodkon, li manĝis antaŭe lardon. Mając wypid wódkę, zjadł najpierw słoninę. Skribonte ekzercojn, li funkciigis sian komputilon. Mając napisad dwiczenia, uruchomi swój komputer. Devonte iri al vendejo, li prenis monon el la ŝranko. Musząc iśd do sklepu, wziął pieniądze z szafy. Povonte aeeti poŝtelefonon, li elektis modernan modelon. Mogąc kupid telefon komórkowy, wybrał nowoczesny model. Aeetonte novan mantelon, ŝi atente tralegis la revuon por virinoj. Mając kupid nowy płaszcz, uważnie przeczytała czasopismo dla kobiet.

Imiesłowy bierne.

62

WIMMER - ESPERANTO EN DEK LECIONOJ

Dla czasu teraźniejszego imiesłów przymiotny tworzymy, dodając koocówkę –ata.
atakata – atakowany; skribata – pisany; trinkata - pity La atakataj soldatoj defendis siajn traneeojn. Atakowani żołnierze bronili swoich okopów. La skribata libro estas eiam pli granda. Pisana książka jest coraz większa. Lakto trinkata de infanoj devas esti altkvalita. Mleko pite przez dzieci musi byd wysokiej jakości. La mendataj varoj estas alveturigataj per kamionoj. Zamawiane towary są przywożone ciężarówkami. Mia amata hundo estas tre obeema. Mój ukochany pies jest bardzo posłuszny.

Dla czasu teraźniejszego imiesłów rzeczowny tworzymy, dodając koocówkę –ato.
atakato – atakowany (osoba atakowana); akuzato – oskarżany (osoba oskarżana); batato – bity (bita osoba) La atakato defendas sin. Atakowany (osoba atakowana) broni się. La akuzato sidas en malliberejo antaŭ sia proceso. Oskarżany (osoba oskarżana) siedzi w więzieniu przed swoim procesem. La batato laŭte kriis. Bity (bita osoba) głośno krzyczał.

Dla czasu teraźniejszego imiesłów przysłowny tworzymy, dodając koocówkę –ate.
batate – będąc bitym; akuzate – będąc oskarżanym; atakate – będąc atakowanym Batate, li kriis. Będąc bitym, krzyczał. Akuzate, li defendis sin forte. Będąc oskarżanym, bronił się mocno. Atakate, ili uzis eiujn eblajn rimedojn. Będąc atakowanymi, użyli wszystkich możliwych środków.

Dla czasu przeszłego imiesłów przymiotny tworzymy, dodając koocówkę –ita.
skribita – napisany; menciita – wspomniany; legita - przeczytany La skribita libro havas tricent paĝojn. Napisana książka ma trzysta stron. Mi vidis hieraŭ la homon menciitan en la gazeto. Widziałem wczoraj człowieka wspomnianego w gazecie. Ni ne diskutu pri fermitaj aferoj. Nie dyskutujmy o zamkniętych sprawach. Li estis tre kortuŝita dum la ceremonio. On był bardzo wzruszony w trakcie ceremonii. La supo farita pere de ŝi estis vere bongusta. Zupa zrobiona przez nią była naprawdę smaczna.

Dla czasu przeszłego imiesłów rzeczowny tworzymy, dodając koocówkę –ito.
atakito – zaatakowany (osoba zaatakowana); batito – pobity (osoba pobita); akuzito – oskarżony (osoba oskarżona) La atakito staris senmove ee la arbo. Zaatakowany stał bez ruchu przy drzewie. La batito devas nun serei helpon ee kuracisto. Pobity musi teraz poszukad pomocy u lekarza. La akuzito dungis advokaton. Oskarżony wynajął adwokata. La kuracito devas nun pagi grandan sumon. Wyleczony musi teraz zapłacid dużą sumę.

Dla czasu przeszłego imiesłów przysłowny tworzymy, dodając koocówkę –ite.
atakite – będąc zaatakowanym, zostawszy zaatakowanym; batite – będąc pobitym, zostawszy pobitym; akuzite – będąc oskarżonym, zostawszy oskarżonym Atakite, la politikisto defendis sin poste en la gazeto. Zostawszy zaatakowanym, polityk bronił się później w gazecie. Batite, li devis venigi ambulancon. Zostawszy pobitym (po pobiciu), musiał sprowadzid ambulans. Akuzite, li volas nun pruvi sian senkulpecon. Zostawszy oskarżonym, on chce teraz dowieśd swojej niewinności.

Dla czasu przyszłego imiesłów przymiotny tworzymy, dodając koocówkę –ota.

63

WIMMER - ESPERANTO EN DEK LECIONOJ

farota – mający byd zrobiony, do zrobienia; legota – mający byd przeczytany, do przeczytania; skribota – mający byd napisany, do napisania. La farotaj ekzercoj estas tre malfacilaj. Dwiczenia, które mają byd zrobione (do zrobienia), są bardzo trudne. La legota libro kuŝas sur la tablo. Książka mająca byd czytana (do przeczytania) leży na stole. La skribota artikolo devas havi mil da vortoj. Artykuł mający byd napisany (do napisania) musi mied tysiąc słów. La preparota ekskurso ŝajnas jam nun interesa. Wycieczka, która ma byd przygotowana, wydaje się już teraz interesująca. La plenumota tasko ne estas tro postulema. Zadanie do wykonania nie jest zbyt wymagające.

Dla czasu przyszłego imiesłów rzeczowny tworzymy, dodając koocówkę –oto.
ekzekutoto – skazaniec, mający byd straconym; punoto – osoba mająca byd ukaraną La ekzekutoto atendas pastron. Skazaniec (mający byd straconym) oczekuje księdza. La punoto protestas energie. Mający byd ukaranym protestuje energicznie. La kuracoto estas jam en hospitalo. Mający byd leczonym jest już w szpitalu.

Dla czasu przyszłego imiesłów przysłowny tworzymy, dodając koocówkę –ote.
punote – mając byd ukaranym; kuracote – mając byd leczonym; informote – mając byd poinformowanym Punote, la knabo eskapis el la hejmo. Mając byd ukaranym, chłopiec uciekł z domu. Kuracote, la malsanulo preparis necesajn aĵojn. Mając byd leczonym, chory przygotował niezbędne rzeczy. Informote pri la situacio, ili atendis kviete sian konatulon. Mając byd poinformowanymi o sytuacji, oczekiwali spokojnie swojego znajomego.

Należy jeszcze powiedzied, że imiesłowy mogą byd wykorzystywane w tworzeniu czasów złożonych – powiemy o nich w rozdziale 10.

Przyimki (2)
Ĝis
Przymek ĝis znaczy „do, aż do“ (miejsce, czas)
La rivero fluas ĝis la Balta Maro. Rzeka płynie aż do Morza Bałtyckiego. Kuru ĝis la fino de la vojo. Biegnij do kooca drogi. Ni iris ĝis lia domo. Szliśmy aż do jego domu. Ŝi kliniĝis ĝis la tero. Ona pochyliła się aż do ziemi. Li plenigis la kaldronon ĝis la rando. On napelnił kocioł aż po brzeg. Anna ruĝiĝis ĝis la oreloj. Anna zaczerwieniła się aż po uszy. La vojo iras ĝis la bordo. Droga idzie aż do granicy. Ili devis labori ĝis malfrua vespero. Oni musieli pracowad do późnego wieczora. Mi ne forgesos ŝin ĝis la morto. Nie zapomnę jej aż do śmierci. Ili devis loĝi ei tie ĝis majo. Oni musieli mieszkad tutaj do maja. Provu elteni ĝis la fino. Spróbuj wytrzymad do samego kooca. His morgaŭ! Do jutra! His revido! Do widzenia! His nun. Do teraz. His hodiaŭ ni ne sciis pri la afero. Do dzisiaj nie wiedzieliśmy o tej sprawie.

Oni stoją wokół swojego nauczyciela. ĝisdatigi – uaktualniad fundo – spód. Jutro pójdziemy do kina. Oni szli do swoich przyjaciół. Ili ofte malhelpis al ni. alporti – przynosid flugi – lecied. w kierunku“ (miejsce. Mi cedas al via peto. dato – data. ĝisfunda – dogłębny morto – śmierd. Respondu tuj al via patrino. aby natychmiast przestały krzyczed. Nie mogłem się oprzed jej urokowi. Ordonu al la infanoj. Donu akvon al la hundo. La tero rondiras eirkaŭ la suno. Morgaŭ ni iros al kinejo. ĝisvivi . Ona wyciągnęła swoje ręce do nieba. że jesteś zmęczony. czas). Odpowiedz natychmiast swojej matce. koło” (miejsce. Ziemia krąży wokół Słooca. Jan naucza esperanta swoich kolegów. Ŝi etendis siajn manojn al la eielo. Wydaje mi się. Daj wodę psu. Mi ne povis kontraŭstari al ŝia earmo.dożyd Al Przyimek al znaczy „do. doni – dad. Obywatele muszą służyd swojej ojczyźnie. ĝismorta – dośmiertny vivi – żyd. naokoło. Ustępuję twojej prośbie. Oni tęsknią do kraju swojego dzieciostwa. Ŝajnas al mi. służy też do tworzenia celownika. alflugi – nadlatywad glui – kleid. Mi deziras al vi bonan tagon. Sendu al mi leteron. Uśmiechnąłem się do niej. Civitanoj devas servi al sia patrujo. Mi rakontis al ili interesan historieton. Estas al mi malvarme. Montru al ni vian novan biciklon. Jest mi miło. Piotr pożyczył mi pieniądze. Życzę ci dobrego dnia. Ili iris al siaj geamikoj. ke vi estas laca. Ili sopiras al la lando de sia infaneco. alglui – przyklejad kuri – biegad. Ili staras eirkaŭ sia instruisto. Droga prowadzi do naszego domu. Ona nosi naszyjnik wokół szyi. Pokaż nam twój nowy rower.ESPERANTO EN DEK LECIONOJ Ripozu kviete ĝis sabato. La vojo kondukas al nia domo. Odpocznij spokojnie do soboty. Petro pruntis al mi monon. Opowiedziałem im interesującą historyjkę. ke vi konsentas kun mi. Estas al mi agrable. czas). Inne znaczenia: Libroj kostas de 20 ĝis 100 zlotoj. Wyślij mi list.64 WIMMER . Oni często przeszkadzali nam. Przyimek ĝis jest stosowany jako przedrostek.nadbiegad Ĉirkaŭ Przyimek eirkaŭ znaczy „wokół. Jest mi zimno. Johano instruas Esperanton al siaj kolegoj. Książki kosztują od 20 do 100 złotych. że zgadzasz się ze mną. alkuri . Od patosu do śmieszności jest krótka droga. ke ili eesu krii. . Ŝi portas kolieron eirkaŭ la kolo. dno. De patoso ĝis ridindeco estas mallonga vojo. Każ dzieciom. aldoni – dodad porti – nosid. Mi ridetis al ŝi. Przyimek al jest stosowany jako przedrostek przed czasownikami.

Kryzys ekonomiczny miał miejsce koło połowy ubiegłej dekady. Koło drugiej przychodzi moja żona. Na zewnątrz drzwi oczekują nasi przyjaciele. La problemoj de Georgo estas ekster nia scio. Jego zdrowie jest poza niebezpieczeostwem. Park znajduje się poza centrum miasta. Oni povas trovi sin facile inter martelo kaj amboso. eirkaŭiri – obejśd brako – ramię. obiegad kolo – szyja. Wichura skooczy się koło wieczora. Ili ofte laboras ekster la oficialaj laborhoroj. Między Niemcami i Rosją leży Polska. la ekstera parto de la domo – zewnętrzna częśd domu ekstere – na zewnątrz.65 WIMMER . Między oknem i drzwiami jest fotel. Problemy Jerzego są poza naszą wiedzą. Multaj homoj loĝas ekster sia naskolando. Przyimek eirkaŭ jest stosowany jako przedrostek przed czasownikami. eirkaŭa – będący naokoło. poza wątpliwością Przyimek może też występowad jako osobny wyraz z koocówką gramatyczną. obroża Przyimek może też występowad jako osobny wyraz z koocówką gramatyczną. lando – kraj. eksterordinara – nadzwyczajny dubi – wątpid. eirkaŭbraki – objąd ramieniem kuri – biegad. la eirkaŭaj landoj estas pacemaj – kraje naokoło są pokojowo nastawione eirkaŭe – naokoło. Inter Germanio kaj Rusio kuŝas Pollando. ekstera – zewnętrzny. eirkaŭkolo – naszyjnik. Ĉiuj miaj libroj kuŝis ekster la libroŝranko. zewnętrzna strona. La ekonomia krizo okazis eirkaŭ la mezo de la antaŭa jardeko. ili staris ekstere – oni stali na zewnątrz ekstero – zewnętrzna częśd. Ili staras ekster ilia domo. eksterlanda – zagraniczny ordinara – zwykły. la armeo eirkaŭas la urbon – armia otacza miasto Ekster Przyimek ekster znaczy „poza. La ventego finiĝos eirkaŭ la vespero. eirkaŭkuri – obiec. Ekster la pordo atendas niaj geamikoj. Venigu la infanojn ekster danĝeron. . iri – iśd. Wyprowadź dzieci poza niebezpieczeostwo. na zewnątrz”. Wielu ludzi mieszka poza swoim krajem urodzenia. Lia sano estas ekster danĝero. okoliczny.ESPERANTO EN DEK LECIONOJ Ĉirkaŭ la domo estas granda ĝardeno. Ĉirkaŭ la dua venas mia edzino. la ekstero de la muro estas ruĝa – zewnętrzna strona muru jest czerwona Inter Przyimek inter znaczy „między” (przestrzeo. czas). Oni stoją na zewnątrz swojego domu. Połóż paczkę między walizki. Oni często pracują poza oficjalnymi godzinami pracy. La parko troviĝas ekster la centro de la urbo. wokół. Można łatwo się znaleźd między młotem i kowadłem. Wszystkie moje książki leżały na zewnątrz szafy na książki. Metu la pakon inter la valizojn. eksterduba – niewątpliwy. Inter la fenestro kaj la pordo estas fotelo. Przyimek ekster jest stosowany jako przedrostek. Naokoło domu jest duży ogród. byd naokoło. eirkaŭe staras multaj homoj – naokoło stoi wielu ludzi eirkaŭi – otaczad.

Polska znajduje się między Niemcami i Ukrainą. interlinio – interlinia reto – sied. Konferencja będzie miała miejsce między piątkiem a niedzielą. Laŭ la kutimo ili kuris eiutage kvin kilometrojn. preteriri – przechodzid obok vidi – widzied. Uczestnictwo w spotkaniu będzie kosztowało między 100. interrompi – przerywad homa – ludzki. La soldatoj restas laŭ la ordono de sia estro. Ili volonte promenas laŭ la riverbordo. La konferenco okazos inter vendredo kaj dimaneo.Internet nacia – narodowy. Postępuj zgodnie z własnym gustem. Wzdłuż miasta płynie rzeka. La serpento rampis supren laŭ la trunko. iri – iśd. interhoma . Agu laŭ via gusto. Laŭ projekto la ponto estos 1200 metrojn longa. internacia – międzynarodowy paroli – mówid. Zgodnie ze zwyczajem oni biegali codziennie pięd kilometrów. Żegluj zgodnie z wiatrem. Pollando troviĝas inter Germanio kaj Ukraino. pretervidi – przeoczad voli – chcied. pretere – obok. wzdłuż. Koty trzeba głaskad z włosem. Ŝi pasis preter mi sen saluto. Inter ni ekzistas grandaj diferencoj. Budują szosę wzdłuż linii kolejowej.międzyludzki Preter Przyimek preter znaczy „wzdłuż. Idź w tamtym kierunku. Interreto . Velu laŭ la vento. Oni konstruas la ŝoseon laŭ la fervojo. Oni chętnie spacerują wzdłuż brzegu rzeki. obok“. Iru laŭ tiu direkto. Katojn oni devas karesi laŭ la haroj. niezamierzony lasi – puszczad. zostawiad. Ili estas tre amikaj inter si. Rozmawiali między sobą po esperancku. pretervola – mimowolny. Oni są bardzo zaprzyjaźnieni między sobą.66 WIMMER . Według projektu most będzie miał 1200 metrów długości. Przyimek preter jest stosowany jako przedrostek. La ŝoseo kondukas preter la muro. Wąż pełznął w górę wzdłuż pnia. Żołnierze pozostają na rozkaz swojego przełożonego. pretere oni povis ekvidi grandan arbon – obok można było zobaczyd wielkie drzewo L aŭ Przyimek laŭ znaczy „według. Według mojej opinii ona jest inteligentna. Między nami istnieją duże różnice. Wrócimy między siódmą i ósmą. Ona przeszła obok mnie bez pozdrowienia. przepuszczad Przyimek może też występowad jako osobny wyraz z koocówką gramatyczną.ESPERANTO EN DEK LECIONOJ Ili interparolas inter si Esperante. preterlasi – pomijad. Szosa prowadzi wzdłuż muru. La partopreno en la renkontiĝo kostos inter 100 kaj 120 zlotoj. zgodnie”. . Preter la urbo fluas rivero. linio – linia. Przyimek inter jest stosowany jako przedrostek. Laŭ mia opinio ŝi estas inteligenta. Ni revenos inter la sepa kaj oka horoj. interparoli – rozmawiad rompi – łamad. a 120 złotych.

sube – pod spodem. Znam go tylko z nazwiska. subvesto – bielizna akvo – woda. laŭlonge . submeti – podkładad ordigi – porządkowad. dolny. Zamenhof eldonis sian libron sub la nomo Doktoro Esperanto. eble – może. sube ni trovis ion tute neatenditan – pod spodem znaleźliśmy coś całkiem nieoczekiwanego.ESPERANTO EN DEK LECIONOJ Ĉio iras laŭ nia deziro. Li portis librojn sub la brako. subskribi – podpisywad oficiro – oficer. subordigi . Wszystko idzie zgodnie z naszym życzeniem. Metu kusenon sub la kapon.podporządkowad Przyimek może też występowad jako osobny wyraz z koocówką gramatyczną. Sub la influo de agitado ni voedonis por la Demokrata Partio. subakva – podwodny grupo – grupa. .67 WIMMER . La muso aperis el sub la lito. Mi eldonis mian verkon sub kaŝnomo. La libro kuŝas sub la tablo. Nenio nova sub la suno. Po jej nogami leżą liście. Sub ŝiaj piedoj kuŝas folioj. Li falis sub la radojn de aŭtomobilo. Lernantoj dormis sub la libera eielo. jak powiadają. laŭvorta – dosłowny longa – długi. Połóż walizkę pod szafę. Zamenhof wydał swoją książkę pod nazwiskiem Doktor Esperanto. tero – ziemia. Książka leży pod stołem. suba – spodni.wzdłuż Sub Przyimek sub znaczy „pod“. będący pod spodem. Uczniowie spali pod gołym niebem. Metu la valizon sub la ŝrankon. laŭdire – jak mówią. Mi konas lin nur laŭ la nomo. Pod wpływem agitacji głosowaliśmy na Partię Demokratyczną. w miarę możliwości diri – mówid. Nic nowego pod słoocem. Przyimek laŭ jest stosowany jako przedrostek. On jest matematykiem z zawodu. Sub la kondieo de alpago ni ricevos monatan bultenon. Pod warunkiem dopłaty otrzymamy comiesięczny biuletyn. subtera – podziemny skribi – pisad. Wydałem swoje dzieło pod psudonimem. Li faris tion sub falsa preteksto. On wpadł pod koła samochodu. subgrupo – podgrupa meti – kłaśd. La lampo pendas sub la plafono. suboficiro – podoficer vesto – ubranie. On niósł książki pod pachą. Lampa wisi pod sufitem. Przyimek sub jest stosowany jako przedrostek. la suba tavolo estas verda – spodnia warstwa jest zielona. On zrobił to pod fałszywym pretekstem. Li estas matematikisto laŭ profesio. podobno vorto – słowo. Podłóż poduszkę pod głowę. La muso kuris sub la liton. laŭeble – wedle możliwości. Mysz wbiegła pod łóżko. Mysz pojawiła się spod łóżka.

igi – czynid. forigi – usuwad. dosłownie: igi varma – zrobid coś ciepłym longa – długi. ordigi – porządkowad. rozgrzewad. surtabligi – kłaśd na stole en poŝo – w kieszeni. powodowad. ruinigi – rujnowad. dosłownie: igi ordon – spowodowad porządek ruino – ruina. reguły) Przyrostek występuje też jako samodzielny wyraz. malrieiĝi . venigi – sprowadzad. zapamiętad (np. duobligi – podwajad Z przyimkami: for – daleko. zespalad Z zestawieniami wyrazów: sur tablo – na stole. akrigi – ostrzyd. Może byd stosowany w odniesieniu do rozmaitych części mowy. devigi – zmuszad droni – tonąd. enpoŝigi – wkładad do kieszeni sen vesto – bez ubrania.męczyd się.68 WIMMER . Z przymiotnikami: varma – ciepły.ubożed. dosłownie iĝi laca – stad się zmęczonym pala .rozpłomieniad Z liczebnikami: duobla – podwójny. varmigi – ocieplad. edzinigi – wydad za mąż (uczynid żoną) flamo – płomieo. by ktoś siedział veni – przybywad. laciĝi . dormigi – usypiad devi – musied. sprawiad Przyrostek -iĝ Przyrostek –iĝ oznacza stawanie się czymś. dosłownie iĝi pala – stad się bladym malriea . piękny.blady. laca – zmęczony. dosłownie igi ruinon – spowodowad ruinę edzino – żona. sidigi – sadzad. feilieigi – uszczęśliwiad kontenta – zadowolony. powodowanie czegoś. spiczasty.ubogi. senarmigi – rozbrajad en kapo – w głowie. skłaniad. enkapigi – wtłoczyd do głowy. kontentigi .ESPERANTO EN DEK LECIONOJ Słowotwórstwo Przyrostek -ig Wśród przyrostków i przedrostków szczególną rolę odgrywają przyrostki ig i iĝ. z wieloma częściami mowy. z dala. biednied . by ktoś przyszedł dormi – spad. Przyrostek -ig wyraża czynienie jakimś. flamigi . senvestigi – rozbierad sen armo – bez broni. Jest stosowany. dronigi . beligi – upiększad feliea – szczęśliwy. oddalad kun – razem. ogrzewad.topid Z rzeczownikami: ordo – porządek. wyostrzad bela – ładny. posadzid. przychodzid. dosłownie igi veni – spowodowad. longigi – wydłużad. biedny.zadowalad Z czasownikami: sidi – siedzied. z. które są bardzo często stosowane w słowotwórstwie. paliĝi – blednąd. skłanianie do czegoś. przedłużad. dosłownie: igi sidi – spowodowad. dosłownie: igi longa – zrobid cod długim akra – ostry. kunigi – łączyd. podobnie jak –ig.

siedzied.zapalad się.niestety. robid się Przyrostek -end Przyrostek –end wyraża koniecznośd zrobienia czegoś. endomiĝi .nadbiegad alpago . pagi – płacid.woda aldoni .alternatywny alveturigi .mąż.byd.ostry. karetka amika .koniecznie Przyrostek -ind Przyrostek –ind oznacza.podwójny. śmiechu wart Przyrostek występuje też jako samodzielny wyraz. flamiĝi . sidiĝi .bid bedaŭrinda .dodawad alflugi .kowadło ambulanco . ruliĝi .siadad esti . vidinda – wart obejrzenia bedaŭri – żałowad. spiczasty akrigi .w domu. że coś jest godne czegoś. dowozid amboso .nadlatywad alglui . inda – wart. miri – dziwid się.godzien pożałowania bedaŭrinde .autobus bati .adwokat agitado . estiĝi .ostrzyd. ridinda – śmieszny.przyklejad.ożenid się flamo . iĝi – stawad się.ESPERANTO EN DEK LECIONOJ kontenta – zadowolony. bedaŭrinda – godzien pożałowania.wyglądad aŭtobuso . farenda – konieczny do zrobienia respondi – odpowiadad.rozbierad się en domo .ambulans.rzecz akcidento . enlitiĝi – kłaśd się do łóżka. edziĝi . mirinda – podziwu godny vidi – widzied.69 WIMMER . enda – konieczny ende .płomieo. senvestiĝi . ellitiĝi – wyjśd z łóżka duobla . duobliĝi . kredinda – wiarygodny ridi – śmiad się.wejśd do domu en lito – w łóżku.broo aspekti .oskarżad akvo .przywozid. kontentiĝi – zadowalad się sidi . należy żałowad kredi – wierzyd. naklejad alkuri .bez ubrania. pagenda – konieczny do zapłaty fari – robid.toczyd. respondenda – konieczny do udzielenia odpowiedzi Przyrostek występuje też jako samodzielny wyraz.toczyd się edzo .podwoid się Przyrostek występuje też jako samodzielny wyraz. stawad w płomieniach sen vesto .dopłata alternativa .przyjazny amikino .wypadek akra .armia armo .stawad się ruli . godny Słowniczek przylekcyjny admiro .przyjemnie aĵo . bedaŭrinde – niestety. wyostrzad akuzi .agitacja agrable .podziw advokato . warte czegoś. należy żałowad .przyjaciółka armeo .

spokojnie laborado .dosłowny lernado .młot matematikisto .gust.dożywad historieto .ciemny mallonga . dekada kaldrono .już jardeko .linia kolejowa firmao .lekarz kurejo .podwajad duobliĝi .obejmowad ramieniem eirkaŭe .naszyjnik kolo .różnica direkto .ekonomiczny eksperimento . smak ĝentilaĵo – uprzejmośd okazana. obroża eirkaŭkuri . zgodnie laŭdire .kierunek doktoro .demokratyczny devigi .otaczad.elegancki ellernado . przedłużad luma . nauka libera .kilkaset kelkdek .koniecznie energie .międzynarodowy interrompi .ustępowad ceremonio .forma forte .kilkadziesiąt kelke da .między interhoma .dziesięciolecie.doktor dormigi . osoba znajoma konsenti .zgadzad się kontentigi .urok eefo .historyjka homa .biednied.nieliczny. niewiele malrieiĝi .szyja konatulo .ciężarówka kanapo . byd naokoło eirkaŭiri .kryzys kun . wzdłuż.zewnętrzny eksterduba .masło cedi .na zewnątrz eksterlanda . głaskad kaŝnomo .troszkę.obcy fremdlingvo .poduszka kuŝi .silnie.możliwy eble .data defendi .fotografia fremda .znajomy.utrudniad malfrua .zewnętrzna strona eksterordinara .naszyjnik.język obcy fundo .wiarygodny krizo .wydłużad.kocioł kamiono .dogłębny ĝismorta . troszeczkę jam .według.zadowalad kontentiĝi .wzdłuż laŭvorta .praca.zadowalad się kontraŭstari .linia lito .spód.wspominad. zespalad kuracisto . wokół eirkaŭi . nauka enda .kanapa karesi .międzyludzki interlinio .liśd forigi .przerywad inviti .pragnienie.okoliczny.ramię bulteno .wyciągad.kilkakrotnie.podwajad się ebla .dzieciostwo influo .wykształcony edziĝi .szef eielo .nadzwyczajny ekzekuti . obyczaj kviete .firma flamigi . poza wątpliwością ekstere .wieczny felieigi .z. rozciągad eterna .stawad w płomieniach.męczyd laciĝi .godzina pracy.szpital ien . ubożed malvarme .topid dubi .ludzki hospitalo .wierzyd.eksperyment ekster .gorzki malfacila .narzędzia inda .poza.zapraszad iomete . opierad się kortuŝi .wolny libroŝranko .usuwad.jak mówią.interlinia internacia . na zewnątrz ekstera .grupa gusto .bronid demokrata .wspomniany . czas pracy lacigi .łóżko loĝanto .mieszkaniec longigi .obchodzid (naokoło) eirkaŭkolo .biuletyn butero . podobno laŭeble .uaktualniad ĝisfunda .stawad się estro . oddalad formo .regał na książki linio .konieczny ende .schylad się koliero . będący naokoło eirkaŭbraki .leżed kutimo . uprzejmy czyn ĝisdatigi . razem z kunigi .niebo eirkaŭa . dokądś ilaro . uważad kredinda .usypiad droni .w miarę możliwości laŭlonge .płomieo folio .matematyk mencii .tracid.wpływ inter .męczyd się lardo .tłuszcz grupo .wart.dośmiertny ĝisvivi .zimno.zamknięty fervojo .kilka.wyuczenie się.wydawad za mąż ekonomia .trudny malfaciligi .jasny. przełożony etendi .ceremonia civitano .pseudonim kelkcent . dokonywad ekzekucji eldoni .tonąd dronigi .naokoło. chłodno manĝejo .obiegad dato .kleid graso .kierownik.ESPERANTO EN DEK LECIONOJ beligi .wątpid dungi . wzmiankowad menciita . życzenie diferenco .energicznie enkonduki .późny malhela .łączyd.wzruszad kredi .wprowadzid estiĝi .może edukita .żenid się edzinigi .gdzieś. niekiedy kliniĝi . świetlisty maldolea .bieżnia kuseno .obywatel earmo .krótki malmulta .pieścid.zagraniczny ekstero .słonina laŭ . dno Germanio .zwyczaj.przeciwstawiad się.wydawad (publikowad) eleganta .wynajmowad duobligi .jadalnia martelo .niewątpliwy.upiększad brako . mocno fotografaĵo . zapalad się flamo .zmuszad deziro . nieco kelkfoje .rozpłomieniad flamiĝi .70 WIMMER . pracowanie laborhoro .Niemcy glui .uszczęśliwiad fermita .uczenie się. godny infaneco .

szosa ŝranko .śmiesznośd rimedo . wypełniad plenumi – wykonywad.zawód.toczyd się Rusio . pomijad pretervidi .rozkaz pacema .bielizna sufiee da .oceniad talenta .rozkazywad ordono .ubranie voedoni .łamad rondiri .czyścid rampi .bez ruchu senvestigi . odczyt premio .śmieszny. wędrowad miri .sprowadzad venontjare .przejśd obok preterlasi .bardzo wiele.podpisywad subtera .warstwa tero .wartościowy varmigi . profesja progreso .towar veki . w tym samym czasie scio .zaczerwieniad się ruinigi .mysz nacia . zbytnio trunko .partia partopreno .71 WIMMER .wystarczająco sumo .zaskakiwad.narodowy naskolando .spotkanie revuo .blady paliĝi .płacid pakaĵo .chcied . stopa plafono .suma supo .głosowad voli . kapłan (duchowny) patoso .utalentowany tavolo .wiele.szafa taksi . wzdłuż preteriri .pożyczad pulso . niezamierzony pripenso .prośba piedo .Polska postulema .ksiądz.rujnowad ruino .tęsknid sub .Rosja saluto .pod spodem subgrupo .rozbierad (z ubrania) senvestiĝi . tętno puni . zwielokrotniony politikisto .wylewad vesto .blednąd partio .podziemny subvesto .siedzied sidigi .Ukraina valora .podwodny sube .liczny.sufit plenigi .w górę.żeglowad venigi .wymagający poŝtelefono . czasopismo ricevi . potrafid sen .trenowad tro . mnóstwo multo .mimowolny.pieo Ukraino .sadzad sidiĝi .umied.bagaż pala .zamawiad mezo .prelekcja.wisied peto .karad purigi .oficjalny oficiro .napełniad.pokój (nie-wojna) pagi .puls.model multege .ESPERANTO EN DEK LECIONOJ mendi .okop trejni .ruina ruli .wielokrotny.premia.zupa supren .rozbierad się serpento .namysł proceso .bez senarmigi . do góry surprizi . zadziwiad ŝoseo .ziemia traneeo .jednocześnie.podziwu godny modelo .otrzymad ridinda .przepuszczad.przeoczad pretervola .podgrupa submeti .wielokrotnie.środek (narzędzie) riverbordo . nagroda preteksto .brzeg rzeki rompi .w przyszłym roku verŝi . progres projekto .przegląd.pokojowy paco .patos pendi .podporządkowywad subskribi .proces profesio .migrowad.telefon komórkowy prelego .toczyd ruliĝi .zbyt. wypełniad (zadanie) plura . wiele plurfoje . niejednokrotnie plurobla . uległy.uczestnictwo pastro .protestowad prunti .wąż servi .porządkowad ordoni .krążyd.polityk Pollando .siadad singarda . potulny oficiala .wiedza scipovi .projekt protesti .kraj urodzenia neatendita .pozdrowienie samtempe .podoficer subordigi . okrążad ruĝa .rozbrajad senco . śmiechu wart ridindeco .pod suba .oficer ordigi .czerwony ruĝiĝi . znaczenie senmove .brzeg renkontiĝo . dolny subakva .dziwid się mirinda . duża ilośd muso .postęp.ostrożny sopiri .pretekst preter .służyd sidi .sens.ocieplad.podkładad suboficiro .spodni.pełzad rando . ogrzewad varo .środek migri .noga.nieoczekiwany obeema – posłuszny.budzid veli .obok.

Zeszyt leży na stole. La tasko estas super homaj fortoj. Oni chwalili ją ponad wszelką miarę. La kajero kuŝas sur la tablo. przeciążad stari – stad. krii – krzyczed. Nad naszymi głowami jest niebo. Super la tero estas aero. La suno leviĝas super la teron. Chmury pojawiły się na niebie. On pracuje nad projektem. supera – wyższy. Super niaj kapoj estas la eielo. sterczed Przyimek może też występowad jako osobny wyraz z koocówką gramatyczną. Przyimek super jest stosowany jako przedrostek. Zadanie jest ponad ludzkie siły. La generalo estas super la kolonelo. superjaro – rok przestępny ŝarĝi – ładowad. Oni siedzą na krzesłach. Ona podniosła głowę znad maszyny do pisania. przeważad. Li havas eapelon sur la kapo. Połóż książkę na stole. Ili laŭdis ŝin super eiuj mezuroj. superkrii – przekrzyczed ruza – chytry. ponad. Sur bordo de la rivero staras multaj homoj. Słooce podnosi się ponad ziemię. superhoma – nadludzki pagi – płacid. superruzi – przechytrzyd homa – ludzki. Metu la libron sur la tablon. Ŝi havas kapon sur ĝusta loko. Birdoj flugas super la domojn. Nuboj aperis sur la eielo. Nad morzem wieje silna wichura. Li laboras super la projekto. Generał jest nad pułkownikiem. Sur Przyimek sur znaczy „na“.72 WIMMER . wyższego stopnia. On ma kapelusz na głowie. Sur la korto ludas infanoj.ESPERANTO EN DEK LECIONOJ Leciono sep (7) Przyimki (3) Super Przyimek super znaczy „nad. La termometro montras dudek gradojn super la nulo. Super la lago lumas steloj. Ponad jeziorem świecą gwiazdy. Super la maro blovas forta ventego. superŝarĝi – przeładowywad. Ŝi levis la kapon de super la skribmaŝino. . superstari – wystawad. powyżej“. li superas eiujn aliajn pentristojn – on przewyższa wszystkich innych malarzy. Nad ziemią jest powietrze. obciążad. Na podwórku bawią się dzieci. Ona ma głowę na właściwym miejscu. Ili sidas sur la seĝoj. Ptaki lecą ponad domy. supera matematiko estas malfacila – wyższa matematyka jest trudna superi – przewyższad. Termometr pokazuje dwadzieścia stopni powyżej zera. superpagi – przepłacad jaro – rok. Na brzegu rzeki stoi wielu ludzi.

napis Kontraŭ Przyimek kontraŭ znaczy „naprzeciw. chęd. Spotkali się twarzą w twarz.kłaśd. . Ni voedonos kontraŭ ili. Ne naĝu kontraŭ la fluo. wbrew. Ili sin ĵetis sur malamikajn soldatojn. Ili renkontiĝis vizaĝo kontraŭ vizaĝo. ili venis de la kontraŭa flanko – przyszli z przeciwnej strony kontraŭe – przeciwnie. Ili sidas eiam sur sama loko. Na jej twarzy pojawi się wesoły uśmiech. Ŝi rigardas malsupren sur la korton. kontraŭrevolucia – kontrrewolucyjny leĝo – prawo. Granda eapelo ŝirmis lin kontraŭ la suno. nakładad glui – kleid. kontraŭleĝa – nieprzepisowy. surglui – naklejad tablo – stół. Nie postępuj wbrew zwyczajowi. kontraŭa – przeciwny. Nie płyo pod prąd. La soldatoj batalis kuraĝe kontraŭ malamikoj. Oni rzucili się na nieprzyjacielskich żołnierzy. kontraŭdiri – zaprzeczad. meti . Ŝi levis la okulojn sur la najbaron. Nie istnieje skuteczny środek przeciwko wszystkim chorobom. Żolnierze walczyli odważnie przeciw wrogom. la dometo troviĝanta kontraŭe estas bela – domek znajdujący się naprzeciw jest ładny. Przyimek sur jest stosowany jako przedrostek. Ratusz stoi naprzeciw muzeum. Nie mogę postępowad wbrew mojemu sumieniu. On gra często na gitarze i fortepianie. Trzeba kupid ubezpieczenie od wypadku. w kierunku“. kontraŭstari – sprzeciwiad się agi – działad. Oni skaczą pod wiatr. surskribo . Starigu la tablon kontraŭ la fenestro. Oni siedą zawsze na tym samym miejscu. Ne agu kontraŭ la kutimo. Przyimek kontraŭ jest stosowany jako przedrostek. stari – stad. La urbodomo staras kontraŭ la muzeo. sprzeciwiad się revolucio – rewolucja. Oni siedzą jedno naprzeciwko drugiego. kontra. naprzeciw. Na drzewie siedzą ptaki. Sur la strato promenas kviete loĝantoj de la urbo. Ili saltas kontraŭ la vento. Podniosła oczy na sąsiada. Mi ne povas agi kontraŭ mia konscienco. Duży kapelusz chronił go przed słoocem. wbrew woli veneno – trucizna. kontraŭvola – mimowolny. Oni devas aeeti asekuron kontraŭ akcidento. kontraŭagi – przeciwdziaład volo – wola. Postaw stół naprzeciw okna.ESPERANTO EN DEK LECIONOJ Sur la arbo sidas birdoj. Podniósł twarz ku sufitowi. Będziemy głosowad przeciwko nim.73 WIMMER . kontraŭveneno – odtrutka aviadilo – samolot. przeciwko. Ona patrzy w dół na podwórko. Ili sidas unu kontraŭ la alia. Ne ekzistas efika rimedo kontraŭ eiuj malsanoj. Po ulicy spacerują spokojnie mieszkaocy miasta. Sur ŝia vizaĝo aperis ĝoja rido. surmeti – wkładad. wbrew prawu Przyimek może też występowad jako osobny wyraz z koocówką gramatyczną. Li ludas ofte sur gitaro kaj piano. Li levis sian vizaĝon kontraŭ la plafonon. kontraŭaviadila – przeciwlotniczy diri – mówid. surtabligi – kłaśd na stół iri – iśd. suriri – wspinad się skribi – pisad.

dume sidiĝu kaj ripozu – pójdę coś kupid. Jan przeczytał nam urywek z książki. Przyimek dum może byd stosowany w roli przedrostka. Oni przyjeżdżają dzisiaj z Pragi. Kot wybiegł spod kanapy. eldoni – wydawad . eldiri – wypowiadad doni – dawad. czego). La patro forpelis sian filon el la domo. Li ridas el la tuta gorĝo. La banejo estas konstruita el marmoro. Z dziecka zrobił się silny młodzieniec. Przyimek może byd stosowany w roli przedrostka. byd przeciwnym. ni kontraŭas al liaj proponoj – sprzeciwiamy się jego propozycjom. Mia loĝejo konsistas el kvar eambroj. W czasie egzaminu nie masz prawa radzid się słowników. El la poto eliras vaporo. La kato elkuris el sub la kanapo. elaeeti – wykupywad batali – walczyd. Z garnka wydobywa się para. Mi ne povis ekdormi dum la tuta nokto. Ŝi forstrekis etan fragmenton el sia teksto.74 WIMMER . w tym czasie usiądź i odpocznij El Przyimek el znaczy „z. W czasie podróży czytałem książkę. tymczasem. Kazimierz Bein eksiĝis el la esperanta movado en 1910. Z wewnątrz można było usłyszed muzykę. Moje mieszkanie składa się z czterech pokoi. Fragmentoj de Esperanto devenas el la slavaj lingvoj. El manko de fortoj ni ne povis labori plu. Łazienka jest zbudowana z marmuru. Ili venas hodiaŭ el Prago. vivo – życie. Z braku sił nie mogliśmy więcej pracowad. aeeti – kupowad. On śmieje się na całe gardło. Oni pracują intensywnie. Ojciec wypędził swojego syna z domu. El interno oni povis aŭdi muzikon. Ze wszystkich dzieci Józef jest najmądrzejszy. łazienki i kuchni. Nie mogłem zasnąd w ciągu całej nocy. Piotr wyszedł ze swojego pokoju. El eiuj infanoj Jozefo estas la plej saĝa. Ili laboras intense por elitiri sin el mizero. mi iros ion aeeti.ESPERANTO EN DEK LECIONOJ kontraŭi – sprzeciwiad się. W czasie drogi oni bez przerwy plotkowali. Fragmenty esperanta pochodzą z języków słowiaoskich. w czasie. Marta vekiĝis el longa dormo. Dum la vojo ili seneese babilis. dumviva – dożywotni nokto – noc. Ona wykreśliła drobny fragment ze swojego tekstu. elbatali – wywalczyd diri – mówid. dume – w tym czasie. ze” (kogo. dumnokta – nocny (mający miejsce w nocy) Przyimek może też występowad jako osobny wyraz z koocówką gramatyczną. Dum la ekzameno vi ne rajtas konsulti vortarojn. El la knabo fariĝis forta junulo. Johano legis al ni fragmenton el la libro. Dum la vojaĝo mi legis libron. Petro eliris el sia eambro. aby wydobyd się z biedy. w ciągu” (dum jest także spójnikiem). Marta obudziła się z długiego snu. banejo kaj kuirejo. Kazimierz Bein opuścił ruch esperancki w 1910 roku. Dum Przyimek dum znaczy „podczas.

ele – na zewnątrz. pomimo“. oprócz kilku drobnych fragmentów. En la kinejo estis neniu krom nia grupo. Oprócz mnie wszyscy już spali. Malgraŭ eio mi decidis veturi al Krakovo. kromvirino – kochanka. Ni bezonas nenion krom pano kaj akvo. oprócz. ŝi estas tre laborema kaj krome parolas kelkajn fremdajn lingvojn – ona jest bardzo pracowita. efiko – skutek. kromefiko – skutek uboczny laboro – praca. Prócz tego. kromlaboro – dodatkowa praca leciono – lekcja. Karol zgubił swój klucz. on jest także głupi. Mimo wszystko postanowiłem jechad do Krakowa. bezwiedny. ilia laboro havas kroman valoron – ich praca ma dodatkową wartośd krome – dodatkowo. Ĉu vi provis alian laboron krom tiu. malgraŭvola – mimowolny. Mi estas laca. malgraŭ tio mi iris ludi pilkon. Krom mi eiuj jam dormis. malgraŭvole . elfosi . mimo to udało mu się wejśd do mieszkania przez okno. jak powrócid do domu. Nie możesz teraz nic zrobid. kiu donas malmultan monon? Czy próbowałeś innej pracy oprócz tej. Nie mamy teraz innego zajęcia niż uczyd się. ke li estas malĝentila. Przyimek może byd (rzadko) stosowany w roli przedrostka. kroma – dodatkowy. Malgraŭ mia malpermeso li iris al kinejo. Jestem zmęczony. że jest nieuprzejmy. ele ni vidis kurantajn homojn – na zewnątrz widzieliśmy biegających ludzi Krom Przyimek krom znaczy „prócz. efekt. La tuta teksto estas korekta. W kinie nie było nikogo poza naszą grupą. Malgraŭ malbona vetero ni promenis la tutan vesperon en la najbara parko. Nie potrzebujemy niczego poza chlebem i wodą. krom kelkaj etaj fragmentoj. Krom tio. li estas ankaŭ stulta. prócz tego. Mimo złej pogody spacerowaliśmy cały wieczór w sąsiednim parku. nałożnica Przyimek może też występowad jako osobny wyraz z koocówką gramatyczną. Pomimo mojego zakazu on poszedł do kina.ESPERANTO EN DEK LECIONOJ fosi – kopad. kromleciono – korepetycja nomo – nazwa. Vi povas nenion fari krom reveni hejmen. Ni ne havas nun alian okupon krom lerni. malgraŭ tio li sukcesis eniri la loĝejon tra fenestro.mimowolnie . volo – wola. chęd. Cały tekst jest poprawny.75 WIMMER . która przynosi niewiele pieniędzy? Przyimek może byd stosowany w roli przedrostka. a dodatkowo mówi kilkoma obcymi językami. poza”. mimo tego poszedłem pograd w piłkę. Malgraŭ Przyimek malgraŭ znaczy „mimo.wykopywad Przyimek może też występowad jako osobny wyraz z koocówką gramatyczną. Karlo perdis sian ŝlosilon. kromnomo – przydomek virino – kobieta.

a”. a teraz chcą trochę odpocząd.76 WIMMER . znaczy „i.. Nasz kolega i jego żona pojechali do Nowego Jorku. i piję. Ni restis sabate kaj dimanee en Gdansko. Ili preparis sin por la ekzamenoj kaj nun ili volas iomete ripozi.. mi ne scias. forkoj kaj traneiloj.. Kato aŭ hundo sidas ee la fenestro. I jem. Mi kaj Anna iris al kinejo. Spójnik aŭ. Piotr spotkał wczoraj Jana i Henryka. Karlo rigardas televidon kaj lia edzino legas magazinon. ke ŝi estas malsana aŭ ke ŝi estas simple laca. I Piotr. Mi kaj manĝas kaj trinkas. Mi volas legi libron aŭ aŭskulti radion. a jego żona czyta magazyn. Aŭ Spójnik aŭ znaczy „lub. kaj ni estas tre kontentaj.. Widzę. Ona jest wysoka i zgrabna.. Kaj.. że ona jest chora lub że jest po prostu zmęczona. Ona jest i ładna. czy też pragniesz odpocząd? Ĉu mi rajtas tion fari aŭ mi ne rajtas? Czy mam prawo to zrobid. Jego komputer ma dwa albo trzy twarde dyski. Oni jedzą za pomocą łyżek. Oni pracują i szybko. kaj.” . Ja i Anna poszliśmy do kina. Nia kolego kaj lia edzino vojaĝis al Novjorko.. Ŝi estas kaj bela kaj inteligenta.. Oni jedzą i piją.“ Kaj Petro kaj Johano laboras. i. i Jan pracują. Aeetu nigran aŭ brunan puloveron. nie wiem.... Anna pracuje.... Spójnik kaj. Paweł często mówi o (esperancie) i za pomocą esperanta. czy też nie mam prawa? Mi vidas. Ĉu vi volas nun ekzerci aŭ vi deziras ripozi? Czy chcesz teraz dwiczyd. On może byd mądry albo głupi. aŭ.. Anna laboras kaj Maria ripozas. albo“.. i dokładnie. Oni mieszkają pod lub nad naszymi przyjaciółmi. Ili loĝas sub aŭ super niaj geamikoj. znaczy „albo. i inteligentna. aŭ.. Paŭlo ofte parolas pri kaj per Esperanto. Li povas esti saĝa aŭ stulta.. Ili laboras kaj rapide kaj precize. Użyj łyżki lub widelca. kaj. Petro renkontis hieraŭ Johanon kaj Henrikon. Kup czarny lub brązowy sweter. Ili manĝas kaj trinkas. a Maria odpoczywa. albo. Lia komputilo havas du aŭ tri durdiskojn.. motocyklem lub autobusem. Kot albo pies siedzi przy oknie. Uzu kuleron aŭ forkon.. On ma nowoczesny i szybki komputer.. Ili povas vojaĝi per tramo. Mogą podróżowad tramwajem.. Chcę czytad książkę lub słuchad radia.ESPERANTO EN DEK LECIONOJ Spójniki (1) Ka j Spójnik kaj znaczy „i. Li havas modernan kaj rapidan komputilon. Aŭ.. Zostaliśmy w sobotę i niedzielę w Gdaosku i jesteśmy bardzo zadowoleni.. Karol ogląda telewizję. widelców i noży. motociklo aŭ buso. Ili manĝas per kuleroj. Ŝi estas alta kaj svelta. Oni przygotowali się do egzaminu.

Chciałbym napid się herbaty. Ona nie mogła ani biegad. Nie chodzi o politykę. Będziemy podróżowad albo pociągiem. Nek ŝi nek mi estas kontentaj pri la rezultoj. Ŝi ne estas alta. lecz o obyczaje. sed vera hundego. Ani mnie. Mi ŝatas ŝin. Ne mono. Ne ĝojo sed kontentiĝo plenigis nin. ani chodzid. Ili neniam fumas. Li ne laboras. Ŝi povis nek kuri nek iri. ale bez cukru.ESPERANTO EN DEK LECIONOJ Ni vojaĝos aŭ per trajno. nek vendi. Mi volus trinki teon. nek drinkas. ale zadowolenie. aŭ ni restos hejme. Chciałem coś do niego powiedzied. czy też”. aŭ precize. ale ona nie lubi mnie... Azor estas ne hundo. ani zgrabna. ani nie. On nie pracuje. sed ŝi ne ŝatas min. Chciałbym iśd do teatru. albo samolotem. Sed ni ne parolos pri tiu ei problemo. Spójnik eu. Nie radośd nas przepełniała. sed mi ne havas tempon. nek vidis. lecz odpoczywa. Ale wródmy do naszej rozmowy. ani ja nie jesteśmy zadowoleni z wyników. sed amo estas grava. Nia instruisto estas tre severa.. Ne temas pri politiko. że ona jest brzydka.. Taka wymowa niekiedy się pojawia. On jest wysoki. ani o ekonomię. ale nikt nie zareagował. Vi ne rajtas la dosieron distribui. Takie użycie nie jest ani błędne. On nie słyszał mnie. Nie masz prawa rozprowadzad pliku. ani nawet“. lecz“. . Ni devas aŭ venki aŭ morti. nek pri ekonomio. Neniaj vortoj nek ploroj povas ripari la damaĝon. Nek felieo nek amo daŭras eterne. Tutaj nie pomogą prośby. ani miłośd nie trwają wiecznie. S ed Spójnik sed znaczy „ale. Mi volis ion diri al li. ale odszedł. Musimy zwyciężyd albo umrzed. aŭ per aviadilo. lecz miłośd jest ważna.. Azor jest nie psem. On prosił o pomoc. Tiel mi neniam pensis nek sentis. znaczy „czy. sed samtempe justa. Nek mi legis nek rigardis televidon. ani jego brata. Ĉu. ani nikomu innemu nie przyszedł do głowy pomysł powiedzied. sed neniu reagis. Li estas alta sed dika. ale nie jest normalna. ani sprzedawad. ani nie piją alkoholu. sed ripozas. Tia elparolo iafoje aperas. ani nie oglądałem telewizji. ani groźby.. ani godna polecania. Oni nigdy nie palą. ani nie czułem. Nek Spójnik nek znaczy „ani. Żadne słowa ani płacze nie mogą naprawid szkody. albo zostaniemy w domu. Nie kupiłem tej książki. albo dokładnie.77 WIMMER . Henryk nie spotkał ani Pawła. Ŝi estas nek alta nek svelta. aŭ. Laboru aŭ rapide. lecz prawdziwym psiskiem. ale gruby. Ĉi tie ne helpos nek petoj nek minacoj. ani nie widział.. Mi volus iri al teatro. nek svelta. ale jednocześnie sprawiedliwy. Ona nie jest wysoka. ani nawet jej nie widziałem. sed li foriris. Albo odwiedzimy naszą ciotkę. Ani ona. sed sen sukero. ani zgrabna.. Li ne aŭdis min. ne rieeco. Ale nie będziemy mówid o tym problemie.. Ani nie czytałem. Li petis helpon. Nek al mi nek al iu alia venis en la kapon ideo diri. sed ĝi ne estas normala nek konsilinda. Pracuj albo szybko. ale nie mam czasu. Nasz nauczyciel jest bardzo surowy. Tia uzado estas nek erara nek mallogika. Ani szczęście. nek vidis ĝin. Aŭ ni vizitos nian onklinon. Lubię ją. ke ŝi estas malbela. Mi ne aeetis la libron. Tak nigdy nie myślałem.. Nie pieniądze. Sed ni revenu al nia interparolo. Ona nie jest ani wysoka. ani nielogiczne. Henriko renkontis nek Paŭlon nek lian fraton. aŭ. nie bogactwo. sed pri moroj.

Ĉu laborema aŭ mallaborema.. tym więcej możliwości. Jego twarz jest to czerwona ze złości.. Im więcej mam czasu. jen.” Ju pli da tempo mi havas. Ju pli peza iu estas. Powinnaś wziąd parasol. Ju pli forta li estas.. tym wcześniej dojdziemy do celu. czy tylko chmury. odoraeo – smród. Li malmulte parolis. des pli da eblecoj. jen dormi. aŭtaeo – rzęch. bez ju.. czy leniwy. jen mi iras kviete. Ili babilis jen pri tio. Im więcej pieniędzy.. Ju pli da mono. des pli bone. des pli mi povas legi. każdy dostanie nagrodę. fetor domo – dom. des pli ke ĝi estas mallonga. Vi devus preni ombrelon. Spójnik ju. Im ktoś jest cięższy. aea – wstrętny.koo. Czy z powodu zmęczenia. czy jest deszcz. Musimy pracowad. Czy pracowity. tym bardziej. Ju pli rapide ni iros.. tym. czy chcemy... Im jest silniejszy.. des. lecz tym więcej pracował.” Jen mi kuras.78 WIMMER . to blada ze strachu. Ni legu la artikolon.. odoro – zapach. des pli frue ni venos al la celo.. W czasie podróży nasz syn to chciał się bawid. Każdy ma prawo byd szczęśliwym.. des pli bonajn rezultojn li atingas..... Ju. Oni plotkowali to o tym. jen pri alio. Dum la vojaĝo nia filo volis jen ludi. tym lepiej rozumiem.. złom Przyrostek występuje także jako samodzielny wyraz. czy bogaty. Słowotwórstwo Przyrostek -aĉ Przyrostek –ae oznacza cechę negatywną – gorszą wartośd. Ĉu pro laciĝo aŭ pro alia kaŭzo.. jen pala de timo. eu estas pluvo aŭ nur nuboj. Im wyraźniej on wymawia. tym więcej mogę przeczytad. Możliwe jest też użycie samego wyrazu des. ili rezignis pri la ekskurso. paskudny . tym lepsze rezultaty osiąga. eu ni volas aŭ ni ne volas.. to idę spokojnie.ESPERANTO EN DEK LECIONOJ Ni devas labori. czy też z innej przyczyny. tym wolniej (mniej szybko) biegnie. sed des pli multe laboris. to o czym innym.szkapa aŭto – auto. to. Ju pli malmulte vi parolos pri tio. eu riea aŭ malriea. czy biedny. tym lepiej. znaczy „im... to spad. des pli bone mi komprenas. Lia vizaĝo estas jen ruĝa de kolero. To biegnę.. Ju pli klare li elparolas. eiu ricevos premion. des. Im mniej będziesz o tym mówid. On mało mówił. Przeczytajmy artykuł. Jen. jen legi fabelojn. Ĉiu rajtas esti feliea. czy nie chcemy. samochód. domaeo – rudera eevalo . eevalaeo . Spójnik jen. że jest krótki. des malpli rapide li kuras. Im szybciej pójdziemy. nieprzydatnośd. znaczy „to. niechęd. to czytad bajki.. zrezygnowali z wycieczki.. jen.

potrawa trinki . vidi – widzied. otoczenie sen senco – bez sensu.wokół. dolea .rzecz Przyrostek -ad Przyrostek –ad oznacza powtarzalnośd czy przedłużone trwanie jakiejś czynności. araneaĵo – pajęczyna ovo . nombri – numerowad. fari – robid. cechy czy stanu uczue. ebla – możliwy eble – byd może ebleco – możliwośd.pająk. bona – dobry. powtarzalnie Przyrostek -ebl Przyrostek –ebl oznacza możliwośd.jajko. liczyd. novaĵo – nowośd. przymiot. dający się zrozumied.jeśd. bzdura Przyrostek występuje także jako samodzielny wyraz.umożliwiad Przyrostek -ec Przyrostek –ec oznacza cechę. eirkaŭaĵo – okolica.czytywad Przyrostek występuje także jako samodzielny wyraz. pojęcie w znaczeniu oderwanym lub abstrakcyjnym. ma się rozumied manĝi – jeśd. miejmy nadzieję nombro – liczba. manĝebla – jadalny espero – nadzieja. doleaĵo – słodycze. nombrebla – przeliczalny legi – czytad.pid. aĵo . możnośd ebligi . iradi – chadzad skribi – pisad. kompreneble – oczywiście. farado – robienie iri – iśd. infanaĵo – dziecinada araneo . łakocie nova – nowy. absurd.dziecko. komprenebla – zrozumiały. sensencaĵo – nonsens.słodki. skribadi – pisywad legi – czytad. boneco – dobrod . ciągle. ade – długo. esperi – mied nadzieję. zabawiad. trinkaĵo – napój amuzi – bawid.rozrywka eirkaŭ . videbla – widoczny. zliczad. espereble – należy mied nadzieję. manĝaĵo – jedzenie.79 WIMMER . amuzaĵo .ESPERANTO EN DEK LECIONOJ Przyrostek -aĵ Przyrostek –aĵ wyraża konkretny rezultat jakiejś czynności. legebla – czytelny Przyrostek występuje także jako samodzielny wyraz. ovaĵo – jajecznica manĝi . legadi . dający się zobaczyd kompreni – rozumied. nowina infano .

nadzieja estonta.wykupywad elbatali ..czy damaĝo . frateco – braterstwo granda animo – wielka dusza.ubezpieczenie.wiad boneco .gardło grado .tym.rzecz śmieszna. czasami infanaĵo . w tym czasie dumviva.wypowiadad ele .wycinek. uszkodzenie des .słodycze.robienie fariĝi .gitara gorĝo .wycieczka elaeeti . Powiemy mezuru la longon de liaj manoj (zmierz długośd jego rąk).tymczasem.rudera dormo . estonteco – przyszłośd Przyrostek występuje także jako samodzielny wyraz.dobrod bruna.wybiegad elparolo .coś innego. chcąc zmierzyd konkretną długośd czyichś rąk.opuszczad... mówiąc o abstrakcyjnej cesze. rapideco – szybkośd amiko – przyjaciel.umożliwiad eco .możliwośd ebligi .pająk asekuro .mied nadzieję espero .dożywotni durdisko .prąd (w rzece). rozprowadzad dolea ..dysk twardy ebleco . ebleco . wyimek. longeco – długośd rapida – szybki. paskudny ade . unueco – jednośd (w sensie: wspólnota) pasinta – przeszły. powtarzalnie aero .pajęczyna araneo .generał gitaro .wyciągad eltiro .drobny..skuteczny efiko .im (im.szkoda. pasinteco – przeszłośd estonta – przyszły.tym (im. łakocie domaeo .stopieo grandanimeco .walczyd blovi .cecha efika.wielkodusznośd ĝoja .) .skutek.wstrętny.plik (komputerowy) dume . lub aviadilo . upływ forko . urywek espereble .pochodzid distribui . wypędzad forstreki .szkapa eirkaŭaĵo .możliwośd simpla – prosty. ciągle. W praktyce nieraz te różnice się zacierają – na przykład używa się estonto i estonteco – ale trzeba mied świadomośd pewnej różnicy znaczeniowej.wesoły.. inna rzecz amuzaĵo .wewnątrz interparolo . oto ju .sen dosiero . amikeco – przyjaźo frato – brat. robid się fluo . simpleco – prostota longa – długi.łazienka batali . grandanimeco – wielkodusznośd unu – jeden.właściwy iafoje . Słowniczek przylekcyjny aea .długo.wykreślad forto .kopad fragmento . wychodzid ekskurso .wygnad.otoczenie.przyszły estonteco ..fragment frateco ..bajka farado .dziecinada interne . radosny ĝusta . efekt ekdormi .wychodzid elkuri . mały eterne .powietrze alio .albo. okolica eu .siła fosi .chadzad jen . asekuracja aŭ .) deveni .widelec forpeli .braterstwo generalo .rozmowa iradi .wymowa eltiri . korekteco – poprawnośd ruĝa – czerwony.samolot banejo . rozrywka araneaĵo .wiecznie fabelo . ruĝeco – czerwieo ebla – możliwy.słodki doleaĵo .ESPERANTO EN DEK LECIONOJ korekta – poprawny.wywalczyd eldiri . natomiast la longeco de liaj manoj estas surpriza (długośd jego rąk jest zaskakująca).zasypiad eksiĝi .to. jaką jest tu długośd.tym.dystrybuowad.stawad się.cecha Uwaga: abstrakcyjną cechę należy odróżniad od konkretnej materializacji. eco .brązowy buso .na zewnątrz elfosi .miejmy nadzieję esperi .wykopywad eliri .przyszłośd eta .80 WIMMER .niekiedy.autobus eevalaeo .

pisywad slava .garnek rapideco .zero odoraeo . sprzeciwiad się kontraŭe .chytry seneese . przydomek kromvirino .nieprzepisowy.wspinad się.poprawny korekteco .nielogiczny. nałożnica kuirejo .nad.prostota skribadi .przeciwlotniczy kontraŭdiri . ani nawet nombrebla. sterczed superŝarĝi . naprzeciw kontraŭi . ma się rozumied konscienco .dodatkowy krome . wyższego stopnia superhoma.widoczny vizaĝo . bzdura severa .nonsens. ani nie. absurd.zmęczenie legadi .nowośd.sprawiedliwy kaj .czytywad legebla.świecid malgraŭ . przeważad superkrii .poprawnośd krom .trucizna vera .pseudonim. numerowad normala. sprzeczny z prawem kontraŭrevolucia kontrrewolucyjny kontraŭveneno .zadowolenie kontraŭa .dalej.pływad nek .przeliczalny nombri . radzid się kontentiĝo .mimowolny.liczyd.przewyższad.szybkośd reagi . zgrabny ŝarĝi .termometr trinkaĵo .klucz termometro .świadomośd konsilinda. prócz tego kromefiko .kochanka.napój urbodomo .stawiad.przeciwny kontraŭagi .pułkownik komprenebla .śmiech.zakaz malsupren .skutek uboczny kromleciono .ESPERANTO EN DEK LECIONOJ justa . powyżej supera . ponad.czytelny leĝo . nakładad surskribo .bez przerwy.smukły. reperowad ruĝeco . byd przeciwnym kontraŭleĝa .zrozumiały kompreneble .wkładad.zajęcie ombrelo .zalecany konsulti .mimo.prosty simpleco .i. osłaniad ŝlosilo .czerwieo ruza.ciężki piano .jajecznica pasinteco .słowiaoski starigi .prócz.reagowad revolucio .korepetycja kromnomo .oczywiście.sprzeciwiad się.płacz plu . a kolonelo .smród.przekrzykiwad superpagi .wola. zagrożenie moro .sprzedawad veneno . gubid peza.przepłacad superruzi .wystawad. nowina Novjorko .odtrutka kontraŭvola .81 WIMMER .ładowad. poza kroma.cukier super .bogactwo rido .łyżek kuraĝe .matematyczny mezuro .pianino ploro .ruch naĝi .chronid.przeciwnie.konsultowad. zliczad.mimowolny. więcej poto .parasol ovaĵo .nadludzki superi . iśd do góry surmeti . przeciążad surglui .wyższy. alogiczny malpermeso .jadalny marmoro . nieustannie sensencaĵo .przeszłośd pentristo .naklejad suriri .twarz volo .dodatkowo.normalny novaĵo .nieuprzejmy.leniwy mallogika. pomimo malgraŭvola.marmur matematika. obciążad ŝirmi .w dół manĝebla.ani.przeciwdziaład kontraŭaviadila . obyczaj motociklo . ustawiad stelo .groźba.tracid.zapach okupo .przechytrzyd superstari .Nowy Jork nulo .motocykl movado .rewolucja rieaĵo .prawo longeco . bezwiedny malgraŭvole .gwiazda sukero . oprócz.długośd lumi .zwyczaj. wbrew woli korekta .prawdziwy videbla. niegrzeczny mallaborema . chęd .napis svelta .malarz perdi .miara minaco .przeładowywad. fetor odoro .ratusz vendi .pracowity laciĝo . uśmiech ripari .mimowolnie malĝentila .naprawiad.surowy (nie-łagodny) simpla .odważnie laborema.kuchnia kulero .zaprzeczad.

On pogroził nam pięścią. Li komencis sian prelegon per preĝo. Rozpoczął swoją prelekcję od modlitwy. Zapłaciłem mój dług moimi ostatnimi pieniędzmi. Kombu viajn harojn per kombilo. przez”. po ok horoj tage. przekazywad. Przyimek może byd stosowany w roli przedrostka. Nie ma się prawa zdobywad dobrobytu siłą. perlabori – zapracowad forto – siła. Oni informis min pri la afero per letero. Dum la konferenco oni interparolis pere de interpretistoj. Oni vidas per la okuloj kaj aŭdas per la oreloj. Mi donis al ili po tri pomojn. Szyje się igłą. Ludzie umierają zwykle śmiercią naturalną. a słyszy się uszami. Poinformowano mnie o sprawie listownie. On pełni rolę pośredniczącą. Li plenumas peran rolon. Przysięgam na swój honor. pere de – za pośrednictwem. Ni devos labori du semajnojn. Oni elektas po unu deligito por cent membroj. Li minacis nin per pugno. Walczyliśmy ze wszystkich sił. Ili eltrinkis po du botelojn da biero. Widzi się oczami. pera – pośredni. Bedziemy musieli pracowad dwa tygodnie. Mi ĵuras per mia honoro. Uczesz swoje włosy grzebieniem. La reĝo mortigis sian serviston per unu puŝo de stileto. Ni batalis per eiuj fortoj. Wypili po dwie butelki piwa. W czasie konferencji rozmawiano za pośrednictwem tłumaczy. peri – pośredniczyd. Legu la libron eiutage po dudek paĝoj. Vi povas vendi viajn malnovajn librojn per aŭkcio. Mi pagis mian ŝuldon per mia lasta mono. Czytaj książkę codziennie po dwadzieścia stron. po osiem godzin dziennie. Mi rekonis ŝin per la unua rigardo. Możesz sprzedad swoje stare książki za pomocą aukcji. Sendu la leteron per poŝto. Wybiera się po jednym delegacie na stu członków. Mi peros la informon al sinjorino Kowalska. Za pomocą słownika zrozumiałem cały tekst. Po Przyimek po znaczy „po”.ESPERANTO EN DEK LECIONOJ Leciono ok (8) Przyimki (4) Per Przyimek per znaczy „za pomocą. labori – pracowad. przy pomocy. pośredniczący. Przekażę wiadomośd pani Kowalskiej. Firma posiadła tajemnicę poprzez swojego szpiega. Homoj mortas kutime per natura morto. Oni kudras per kudrilo. Dałem im po trzy jabłka. Rozpoznałem ją pierwszym rzutem oka. Oni ne rajtas akiri bonstaton per forto.82 WIMMER . perforto – przemoc Przyimek może też występowad jako osobny wyraz z koocówką gramatyczną. Król zabił swojego służącego jednym pchnięciem sztyletu. Per helpo de vortaro mi komprenis la tutan tekston. Wyślij list pocztą. . La firmao eksposedis la sekreton per sia spiono.

podetale – detalicznie peco – kawałek. Na swój wiek on jest jeszcze silny i zdrowy. Nie mam na to czasu. Neniam mi havis talenton por muziko. co się tyczy”. Mi ofte legas poeziaĵojn por mia propra plezuro. Por patrino eiu infano estas bela. La hundeto estas por vi. Kazimierz znalazł dla mnie interesującą pracę. Nia instruisto eraris pri la problemo. . Nigdy nie miałem talentu do muzyki. kiu lin trafis? Czy słyszałeś o nieszczęściu. Foriru por eiam. Alportu al ni glasetojn por brando. Kazimiro trovis por mi interesan laboron. Przynieś nam szklaneczki do wódki. Odejdź na zawsze. Ĉiam memoru pri viaj gepatroj. Dla matki każde dziecko jest piękne. Nie rezygnuj za wcześnie ze swojej pracy. jakie go spotkało? Ne dubu pri miaj bonaj intencoj. La tempo laboras nun por ni. La koloroj de la ĝardeno estas agrablaj por la okuloj. Voedonu por ni. Pagu la abonon por la tuta jaro. Ili devas trovi loĝejon por la nokto. Ne pensu pri negravaj aferoj. Nie miej wątpliwości co do moich dobrych intencji. Por sia aĝo li estas ankoraŭ forta kaj sana. popece – po kawałku iom – trochę. Mi ne kuraĝis demandi pri tiu afero. odnośnie. Oni nie mają nic do jedzenia.ESPERANTO EN DEK LECIONOJ Li fumas cigaredojn po dek zlotoj pakaĵo. Nasz nauczyciel mylił się co do tego problemu.83 WIMMER . Czas pracuje teraz dla nas. Wierzę w to. Położyłem się na odpoczynek. w zamian”. Nie myśl o nieistotnych sprawach. Ŝi kisis nin eiujn por adiaŭ. Mi kuŝiĝis por ripozo. Li estas kontenta pri la donaco. Mi ne havas tempon por tio. Mi kredas pri tio. Ni ofte parolas pri hundoj. Przyimek może byd stosowany w roli przedrostka. Kolory ogrodu są przyjemne dla oczu. Głosujcie na nas. Przyimek może byd stosowany w roli przedrostka. Nikt nie może byd tego pewien. On jest zadowolony z podarunku. Ona pocałowała nas wszystkich na pożegnanie. granda – duży. Często czytam utwory poetyckie dla swojej własnej przyjemności. Przygotuj już pokoje dla gości. Ni devas aeeti lignon por hejtado. Musimy kupid drewno do opalania. do. On pali papierosy po dziesięd złotych paczka. Pułkownik jest dla swoich żołnierzy jak dobry ojciec. Często mówimy o psach. Oni muszą znaleźd pomieszczenie na noc. Zawsze pamiętaj o swoich rodzicach. Pri Przyimek pri znaczy „o. za. Neniu povas esti certa pri tio. Ili havas nenion por manĝi. Ĉu vi aŭdis pri la malfelieo. poiom – po trochu Por Przyimek por znaczy „dla. Preparu jam eambrojn por la gastoj. Nie odważyłem się zapytad o tę sprawę. pogrande – hurtem detalo – detal. La kolonelo estas por siaj soldatoj kiel bona patro. Ne rezignu tro frue pri via laboro. Piesek jest dla ciebie. Zapład abonament za cały rok.

Kiom vi postulas pro cent ovoj? Ile żądasz za sto jajek? Pro eiu laborsemajno li ricevas kvincent zlotojn. Ni batalas pro tre gravaj aferoj. sencela – bezcelowy limo – granica. On przyszedł na koncert bez swojej żony. senpartia – bezpartyjny celo – cel. Mi estas tre dankema pro eio. senbaza – bezpodstawny bezoni – potrzebowad. z jakiego powodu ona płacze. nie poszliśmy do parku. senceremonia – bezceremonialny senco – sens. La virino batalis pro sia vivo. S en Przyimek sen znaczy „bez”. Ŝi skribis sian disertacion sen helpo. sensenca – bezsensowny frukto – owoc. Mi amas ŝin pro ŝia beleco. Przez to. Przyimek może byd stosowany w roli przedrostka. On przyjął niekorzystne warunki z powodu swojej naiwności. pripenso – zastanowienie. Nie wyrażaj swoich opinii bez namysłu. priŝteli – okradad skribi – pisad. Li venis al la koncerto sen sia edzino. że ona była zmęczona. Ne esprimu viajn opiniojn sen pripenso. dla”. Pro tio. reflesja. pridiskuti – omawiad. senlima – bezgraniczny bazo – baza. purigu finfine vian eambron. Dziękuję za paoskie uprzejme słowa. z uwagi na. Mi trinkas kafon sen sukero. Petro diris tion ne sen kaŭzo. Li akceptis malfavorajn kondieojn pro sia naiveco. Pro timo ili ne decidis iri tra la arbaro. senbezona – zbędny. Piotr powiedział to nie bez przyczyny. Z powodu hałasu nie mogliśmy słyszed jego słów. podstawa. Często chodzimy bez celu przez miasto. Nie wiem. Ona napisała swoją dysertację bez pomocy. Na niebiosa. Jestem bardzo wdzięczny za wszystko. Pro eio en la mondo vi ne devas tion ei fari. Ne estas regulo sen escepto. Za nic na świecie nie możesz tego zrobid. Ŝi tremis pro malvarmo. Mi ne scias. Li pasis preter ni sen saluto. Wielu ludzi umarło za swoją ojczyznę. senpripense – bez zastanowienia partio – partia. ke ŝi estis laca.84 WIMMER . Kobieta walczyła o swoje życie. ze względu. priparoli – omawiad ŝteli – kraśd.ESPERANTO EN DEK LECIONOJ kanti – śpiewad. Ze strachu nie zdecydowali się iśd przez las. Multaj homoj mortis pro sia patrujo. ni ne iris al la parko. priskribi – opisad diskuti – dyskutowad. Ŝi loĝas ei tie sen sia familio. Mi dankas pro viaj afablaj vortoj. przedyskutowad Pro Przyimek pro znaczy „z powodu. Piję kawę bez cukru. Ona mieszka tutaj bez swojej rodziny. prikanti – opiewad paroli – mówid. pro kio ŝi ploras. Pro bruo ni ne povis aŭdi liajn vortojn. Ona drżała z zimna. Walczymy o bardzo ważne sprawy. Nie ma reguły bez wyjątku. On przeszedł koło nas bez pozdrowienia. niepotrzebny ceremonio – ceremonia. Pro la eielo. posprzątaj wreszcie swój pokój. Za każdy tydzieo roboczy on dostaje piędset złotych. Ofte ni iras sen celo tra la urbo. Kocham ją za jej piękno. senfrukta – bezowocny .

Oczekiwałem wyników mojego egzaminu z bijącym sercem. kunvivi – współżyd veni – przychodzid. Ilia nombro kreskas kun eiu horo. Z czasem warunki się zmienią.85 WIMMER . Ze zdumieniem stwierdziłem. Spójniki (2) Ke Spójnik ke znaczy „że. Ich liczba rośnie z każdą godziną. kune – razem. Wstawaj razem ze słoocem. Ni renkontiĝis kun niaj geamikoj. kunagi – współdziaład ekzisti – istnied. Georgo fermis la pordon kun bruo. Foje okazas. bezustanny kulpo – wina. że ojciec Ludwika umarł. On żyje w wielkiej przyjaźni z Marią. Li trinkas teon kun citrono. Przyjdź ze swoim kuzynem. czym). Kun tiuj ei vortoj ŝi malaperis malantaŭ la pordo. Kun la tempo la kondieoj ŝanĝiĝos. schodzid się Przyimek może też występowad jako osobny wyraz z koocówką gramatyczną. Zdarza się niekiedy. kunmeti – składad vivi – żyd. żeby”. Spotkaliśmy się z naszymi przyjaciółmi. Mi ne konsentas kun vi. Z tymi słowami zniknęła za drzwiami. . Huste hieraŭ mi parolis kun ŝi. Ili havis iam kaleŝon kun du eevaloj. Ni eksciis.bezbłędnie Kun Przyimek kun znaczy „z. Z twarzą czerwoną od gorąca kontynuowała swój marsz. Porównaj swój artykuł z artykułem Kowalskiego. senerare . kunekzisti – współistnied labori – pracowad. ke ŝi sukcesis fari tion rapide. Leviĝu kun la suno. Przyimek może byd stosowany w roli przedrostka. Kun vizaĝo ruĝa pro varmego ŝi kontinuigis sian marŝon. Jerzy zamknął drzwi z hałasem. Oni mieli kiedyś powóz z dwoma koomi. kunveni – zbierad się. kunlabori – współpracowad meti – kłaśd. mi preparis la konferencon kune kun miaj geamikoj – przygotowałem konferencję razem z moimi przyjaciółmi. ke li estas malĝentila. aby. ni iris kune – szliśmy razem kune kun – razem z. ke la patro de Ludoviko mortis. razem z” (kim. Kun miro mi konstatis.ESPERANTO EN DEK LECIONOJ eesi – przestawad. Mi atendis la rezultojn de mia ekzameno kun frapanta koro. agi – działad. Właśnie wczoraj z nią mówiłem. Oni chcą z nami walczyd. On pije herbatę z cytryną. że udało jej się to szybko zrobid. Venu kun via kuzo. seneesa – nieprzerwany. Nie zgadzam się z tobą. Komparu vian artikolon kun la artikolo de Nowak. Dowiedzieliśmy się. senkulpa – niewinny eraro – błąd. Ili volas batali kun ni. że on jest nieuprzejmy. Li vivas kun Maria en granda amikeco.

Jutro on nas poinformuje. Mi pensas. Ni ne scias. ponieważ wieczorem byłem bardzo śpiący. że oni chcą pojechad do Madrytu. La kuracisto receptis al Kazimiro medikamenton. Stanisław studiuje swoje służbowe dokumenty. Ona jest moją ciotką. Powiedz swojej matce. czy drzwi są zamknięte. w czasie gdy” (dum jest także przyimkiem). Li dubas. ni ne povis resti ee nia avino. Powiedz mi. Mi dormis la tutan nokton. Petu ŝin. Li diris. To prawda.ESPERANTO EN DEK LECIONOJ Diru al sia patrino. Morgaŭ li informos nin. Lekarz przepisał Kazimierzowi lekarstwo. że chcemy ją wieczorem odwiedzid. ear ĝia kreinto rezignis unu fojon por eiam pri siaj aŭtoraj rajtoj. ke li sukcesos. dum kiam ni loĝis en Krakovo. . On wątpi. ear vespere mi estis tre dormema. Podczas gdy jego twarz jest pomarszczona. abyś natychmiast poszedł. Chcę. eu li decidos fari la vojaĝon al Moskvo. ke ili volas veturi al Madrido. Ŝi estas mia onklino. Tio okazis. ke ŝi estas maldiligenta. Powiedział. Ona gniewa się o to. Dum mi kuŝis. gdyż był trochę chory. Ĉar ni ne havis tempon. Ŝi estas kolera pro tio. eu la pordo estas fermita. dlatego że jest siostrą mojego ojca. eu vi venos. ear ŝi estas fratino de mia patro. Powiedz mi. czy jego siostra jest szczęśliwa. jego dusza jest młoda. dum mi preparos eion. Usiądź. ke ne. Ĉiu povas disvolvi Esperanton. czy zdecyduje się odbyd podróż do Moskwy. Ponieważ nie mieliśmy czasu. nie mogliśmy zostad u naszej babci. aresztowano go. To się zdarzyło. Diru al mi. Diru al mi. Każdy może rozwijad esperanto. ke ŝia fratino ne purigis la eambron. ke vi tuj iru. Spróbuj. Sidiĝu. Myślę. Stanislavo studas siajn oficajn dokumentojn. eu lia fratino estas feliea. aby przygotowała kolację. w czasie gdy mieszkaliśmy w Krakowie. Maria oglądała telewizję. ear li estis iom malsana. że ona jest leniwa. czy przyjdziesz. jako że jego twórca zrezygnował raz na zawsze ze swoich praw autorskich. eu tio estis vero. dlatego że. czy mnie kochasz. Spałem całą noc. że odniesie sukces. Petro scias.86 WIMMER . gdyż“. podczas gdy ja wszystko przygotuję. Ĉar li rifuzis respondi al demandoj de la policistoj. Nie wiemy. Ponieważ odmówił odpowiadania na pytania policjantów. lia animo estas juna. Ĉu Spójnik eu znaczy „czy“. że nie. Provu. że jej siostra nie posprzątała pokoju. czy to była prawda. Maria rigardis televidon. Dum lia vizaĝo estas sulkigita. ke ŝi preparu la vespermanĝon. oni arestis lin. Dum Spójnik dum znaczy „podczas gdy. ke ni volas viziti ŝin vespere. Poproś ją. Estas vero. podczas gdy jego żona gotuje. Mi volas. dum lia edzino kuiras. eu vi min amas. W czasie gdy ja leżałem. Piotr wie. Ĉar Spójnik ear znaczy „ponieważ.

Apenaŭ ŝi paŝis la sojlon. kvankam ankoraŭ ne ĝis fino. aż dziewczynka zasnęła. on był szczęśliwym człowiekiem. poszliśmy do parku. Ni laboros. Kvankam maljuna kaj malriea. Georgo volis studi etnografion. zapytała o nasze przyszłotygodniowe spotkanie. aż doszła do wsi. ĝis kiam ŝi alvenis la vilaĝon. do chwili gdy. aczkolwiek”. Mi restis. chociaż jeszcze nie do kooca. Subite eklumis. Apenaŭ li finis skribi la libron. Przygotowała tak smaczny obiad. Pytaj i pytaj. Kvankam Spójnik kvankam znaczy „chociaż. Kvankam la vetero estis malbela. kvankam liaj gepatroj kontraŭstaris tion. Kvankam ne tro saĝa. ŝi ne povas trovi edzon. Chociaż niezbyt mądra. do chwili gdy odpowiedzą. Ledwo co mnie zobaczyła. kvazaŭ la suno ekbrilus. Kocham muzykę etniczną. jak gdyby byli przyjaciółmi. aczkolwiek jego rodzice sprzeciwiali się temu. Ili obstine lernis vortojn. nie może znaleźd męża. Ŝi preparis tiel bongustan tagmanĝon. z użyciem trybu przypuszczającego). li estis feliea homo. Julia napisała artykuł o nauczaniu języków. jak gdyby zabłysnęło słooce. Kvazaŭ Spójnik kvazaŭ znaczy „jak gdyby” (sytuacja nierzeczywista. Deszcz ustał. La pluvo eesis. Julia skribis artikolon pri lingvoinstruado. Oni uparcie uczyli się słówek. la familianoj komencis batali pri la heredaĵo. Mi ne kredos al viaj asertoj. dopóki”. kvazaŭ ili estus amikoj. kvazaŭ ŝi estus profesia kuiristino. ĝis kiam ili povis flue paroli la lingvon. wydawnictwo natychmiast zamówiło u niego nową powieśd. aczkolwiek trudno jest znaleźd ją w Internecie. dopóki nie osiągniemy naszego celu. Ŝi iris senlace. jakby był szaleocem. kvazaŭ li estus frenezulo. Li saltis. ona osiągnęła dobre wyniki w swojej pracy. ŝi demandis pri nia venontsemajna renkonto. ĝis kiam ni atingos nian celon. kvankam estas malfacile trovi ĝin en Interreto. Demandu kaj demandu. Ili babilis kune. Kvankam ŝi estas bela kaj bone edukita. kvankam ne tiel interesan kiel antaŭe. ĝis kiam ili respondos. Apenaŭ ŝi rimarkis min. Będziemy pracowad. Nie uwierzę w twoje twierdzenia. Nagle zaświeciło się. Jerzy chciał studiowad etnografię. Chociaż stary i ubogi. Pozostałe.ESPERANTO EN DEK LECIONOJ Ĝis kiam Spójnik ĝis kiam znaczy „aż. ledwo co”. Gawędzili razem. la murmuro rekomenciĝis. dopóki nie dasz dowodu. ĝis kiam vi donos pruvon. aczkolwiek nie tak interesujący. Chociaż ona jest ładna i dobrze wykształcona. Apenaŭ la patro mortis. Chociaż pogoda była brzydka. członkowie rodziny zaczęli walczyd o spadek. aż mogli płynnie mówid językiem. ĝis kiam la knabino ekdormis. ni iris al la parko. Skakał. Apenaŭ Przysłówek w roli spójnika apenaŭ znaczy „ledwie. Ledwo co skooczył pisad książkę. Mi amas etnan muzikon. jak poprzednio. Szła niestrudzenie. . ŝi atingis bonajn rezultojn en sia laboro. Ledwie ojciec zmarł.87 WIMMER . Ledwie przekroczyła próg. jak gdyby była zawodową kucharką. szmer zaczął się ponownie. la eldonejo tuj mendis ee li novan romanon.

niemniej. Se li scius. jak gdyby dach się walił. do ni povas nun ripozi. niemniej bądź ostrożny. se vi volas trinki. gdyby”. zatem możemy teraz odpocząd. Se oni havas multe da mono. Mi ne konas la gramatikon de la lingvo. Widziałem wczoraj straszne zdarzenie. Novaj manlibroj estas jam pretaj. Jeśli będę czytał po dwadzieścia stron każdego dnia. byłbym szczęśliwy. Mi lernis longe. La infanoj amas siajn gepatrojn. więc nie dyskutujmy o nieistotnych sprawach.88 WIMMER . do vi povos ellerni ĝin dum kelkaj monatoj. . Dzieci kochają swoich rodziców. Tamen Spójnik tamen znaczy „jednak. kvazaŭ ŝi volus diri ion al ni. więc. jednak często są nieposłuszne. mianowicie wypadek ambulansu. Morgaŭ estas dimaneo. jednak nie mogłem rozwiązad zadania matematycznego. Gdyby powiedział prawdę. Podniosła głowę. Esperanto jest łatwym językiem. nie miałby teraz kłopotów. przeto”. Nie znam gramatyki języka. Przybył tylko jeden mój przyjaciel. wszakże”. tamen niaj instruistoj rekomendas la ĝisnunajn.ESPERANTO EN DEK LECIONOJ Ni aŭdis krakon. można rozwiązad wiele problemów. mi estus feliea. Nur unu mia amiko venis. więc potrzebuję pomocy. Gdybym był zdrowy. jeśli chcesz się napid. do ni ne diskutu pri negravaj aferoj. Ŝi levis la kapon. mi tralegos la libron dum du semajnoj. kvazaŭ la tegmento falus. Se Spójnik se znaczy „jeśli. La vojo estas facila. Masz teraz pracę. gdzie jest gazeta. Goście odwiedzą festyn. zatem będziemy mogli pójśd do kina. zatem będziesz mógł wyuczyd się go w kilka miesięcy. przeczytam książkę w dwa tygodnie. Esperanto estas facila lingvo. tamen estu singarda. nome akcidenton de ambulanco. Do Spójnik do znaczy „zatem. Usłyszeliśmy trzask. Ni skribis niajn ekzercojn. Weź sam herbatę. Nowe podręczniki są już gotowe. mianowicie Ernest. kie estas la gazeto. li ne perdus tiom da tempo. tamen mi ne povis solvi la matematikan taskon. se ne neĝos. jeśli nie będzie padad śnieg. Droga jest łatwa. Mi vidis hieraŭ teruran okazintaĵon. tamen ili ofte estas malobeaj. jednak nasi nauczyciele zalecają dotychczasowe. Prenu mem teon. Se mi estus sana. La gastoj vizitos la festenon. li ne havus nun klopodojn. do ni povos iri al kinejo. Se mi legos po dudek paĝoj eiutage. Nome Przysłówek w roli spójnika nome znaczy „mianowicie”. Długo się uczyłem. do mi bezonas helpon. Vi havas nun laboron. jak gdyby chciała coś nam powiedzied. Jutro jest niedziela. Gdy ma się dużo pieniędzy. nie straciłby tyle czasu. Napisaliśmy nasze dwiczenia. nome Ernesto. Se li dirus la veron. oni povas solvi multajn problemojn. Gdyby wiedział.

„były”.odpowiada polskiemu „eks-”. dissendi – rozsyład rompi – łamad. ekvidi – ujrzed. disa – osobny. Ni prefere finu nian konversacion. zresztą jest już późno. rozdzielony. cetere estas jam malfrue. Nie zaprosimy pana Markowskiego. doni – dawad.występuje także jako samodzielny wyraz.89 WIMMER . disiri – rozejśd się vendi – sprzedawad.rozłamywad Dis. Ni ne volas iri al la parko. ekkanti – zaśpiewad koni – znad.występuje także jako samodzielny wyraz. ekkoni – poznad sidi – siedzied.oznacza w przybliżeniu „roz-”. Nie chcemy iśd do parku. Ni ne invitos sinjoron Markowski. ministro – minister. zresztą on będzie prawdopodobnie za granicą. cetere estas malbela vetero. cetere li estos verŝajne eksterlande. ekbruli – zapalid się Ek. Cetere Przysłówek w roli spójnika cetere znaczy „zresztą”. mianowicie będą nimi Julia i Stefan. diskuri – rozbiegad się sendi – wysyład. W festynie będą nas reprezentowad dwie osoby. ek! – ruszaj! zaczynaj! (wykrzyknik) eki – rozpoczynad się Przedrostek eksPrzedrostek eks. disdoni – rozdawad ĵeti – rzucad. ekdormi – usnąd vidi – widzied. zobaczyd bruli – palid się. rozdzielnie. oddzielny dise – osobno.ESPERANTO EN DEK LECIONOJ En la festeno reprezentos nin du personoj. były minister . spalad się. Słowotwórstwo Przedrostek disPrzedrostek dis. zresztą jest nieładna pogoda. eksministro – eksminister. eksidi – usiąśd dormi – spad. nome ili estos Julia kaj Stefano. disĵeti – rozrzucad iri – iśd. Skooczmy raczej naszą rozmowę. disvendi – rozsprzedawad kuri – biegad.oznacza początek jakiejś czynności lub jej krótkotrwałośd kanti – śpiewad. oddzielnie Przedrostek ekPrzedrostek ek. disrompi .

żegnaj akiri .wydawnictwo eltrinki . sablero – ziarnko piasku neĝo – ŝnieg.płynnie foje .pewny cetere .odchodzid frapi .bid.aukcja aŭtora .iskra -Er występuje także jako samodzielny wyraz.osobny. prezent ekbruli – zapalid się ekkanti .rozsprzedawad disvolvi . szczegół disa .były. fifama – niesławny. niechęd (w sensie moralnym) homo – człowiek. ekskolonio – była kolonia Eks. uderzad frenezulo .pozyskiwad. zawładnąd eksa . upadad.osobno.baza. eenero – ogniwo łaocucha fajro – ogieo. wreszcie flue . wybryk fifama . stwierdzenie aŭkcio .podarunek. wyszły z mody eksterlande . monero – moneta sablo – piasek.rozbiegad się disrompi . więc donaco .rozrzucad diskuri .dobrobyt botelo .detal.niemodny.autorski avino .abonament adiaŭ .wypid erari .rozchodzid się disĵeti .niesławny.dysertacja disiri . przybywad aresti .festyn.wdzięczny detalo . osławiony fihomo . dowcip. obrzydzenie. eksa .poznawad eklumi .łaocuch dankema .etnografia fajrero . oddzielnie disertacio .mylid się ero .zaśpiewad ekkoni .usiąśd eksmoda . spadad festeno .rozsyład disvendi . święto fiago . wybryk.butelka certa .twierdzenie.etniczny etnografio .90 WIMMER . niesławny czyn Przyrostek -er Przyrostek –er oznacza cząstkę czegoś mono – pieniądz.ogniwo łaocucha eeno . gdyż eenero .postępek.docierad. oddzielny disdoni .iskra fali . ero – cząstka Słowniczek przylekcyjny abono . fiago – postępek. zdobywad alveni .rozwijad do .babcia bazo .rozdawad dise .szaleniec.cząstka escepto .padad.zresztą ear .ESPERANTO EN DEK LECIONOJ edzo – mąż. dowcipas fama – sławny. osławiony ago – czyn.gramatyka .niekiedy foriri .wyjątek esprimi . wyszły z mody kolonio – kolonia.rozłamywad dissendi .za granicą eldonejo . fihomo – podlec.podlec.były Przedrostek fiPrzedrostek fi.zatem. eksedzo – były mąż moda – modny.wyraża pogardę. neĝero – płatek śniegu eeno – łaocuch. podstawa beleco .ponieważ.wyrażad etna . eksmoda – niemodny.aresztowad aserto . fajrero . słynny. nędznik ŝerco – żart. fiŝerco – paskudny żart. nędznik finfine .występuje także jako samodzielny wyraz. eksekscii .zaświecid ekposedi .piękno bonstato .posiąśd. wariat gramatiko .w koocu.dowiedzied się eksidi .

kraśd tamen .płatek śniegu neĝi . zimno marŝo .kawałek pera .dotychczasowy hejtado .podnosid ligno . nieistotny neĝero .prawdopodobnie .sekret.niekorzystny malfelieo .intencja. gorąco venontsemajna przyszłotygodniowy verŝajne .zdumienie moda .trzask kudri .niestrudzenie senlima .bezowocny senlace .ESPERANTO EN DEK LECIONOJ ĝisnuna .drewno maldiligenta .informowad intenco .trząśd się varmego .próg spiono .polecad.kontynuowad konversacio . niepotrzebny sencela .poemat.pośredniczyd.razem kunekzisti .bezcelowy senceremonia .marszczyd ŝanĝiĝi .bezustanny. zazwyczaj kuzo .detalicznie poeziaĵo .okradad pro .porównywad konstati .za pośrednictwem perforto .ogrzewanie heredaĵo . napotkad tremi .naturalny negrava .przemoc peri . tajemnica senbaza .poczta prefere .tydzieo roboczy levi .powieśd sablero .opiewad (pieśnią) priparoli .bezsensowny senulpa . rekomendowad rekoni .spojrzenie romano .omawiad. we własnej osobie memori .modny monero .tłumacz Interreto . konwersacja krako .bezbłędnie senfrukta .moneta mortigi .hurtem.opisywad priŝteli . hurtowo poiom .składad.chociaż.sam. przedyskutowad prikanti .przysięgad kaleŝo .rozpoznawad reprezenti .uparcie ofica . dowcip ŝteli .straszny.kolor.kucharka kulpo .zbędny.zmieniad się ŝerco .91 WIMMER .chłód. barwa kombi .żądad.przekraczad patrujo .jednak.stwierdzad.dowód pugno .jak gdyby laborsemajno .naiwnośd natura .reguła rekomendi . zamiar interpretisto .spadek honoro . wszakże tegmento .kłaśd się kutime . postulowad.leniwy malfavora .żart. wiersz pogrande . konstatowad kontinuigi .niewinny sojlo .igła kuiristino .mianowicie obstine .przepisywad (lek) priskribi .przyjemnośd po .zdarzenie paŝi .modlitwa preskribi . niemniej.kolonia koloro .trafid.biurowy okazintaĵo . szmer naiveco .wspóistnied kunlabori . uprawnienie regulo . uśmiercad murmuro .kuzyn kvankam .nieważny.ziarnko piasku sablo . medykament mem .wina kunagi .po kawałku postuli .raczej preĝo .pomruk.pośredni.rozmowa. pośredniczący pere .bezgraniczny senpartia .bezpodstawny senbezona .czesad kombilo .powóz. zalecad.nieposłuszny malvarmo .odważyd się kuŝiĝi .marsz medikamento .pamiętad miro .śnieżyd nome .sztylet sulkigi .własny pruvo .szpieg stileto .po podetale .bezpartyjny senpripense .dach terura .grzebieo kompari .współżyd kuraĝi .lek.zabijad.ojczyzna peco . zestawiad kunvivi . aczkolwiek kvazaŭ . przekazywad plezuro .współpracowad kunmeti .późno malobea . spotkad. z uwagi propra .prawo.nieszczęście malfrue .Internet ĵuri .honor informi .bez zastanowienia.omawiad preskribi .szyd kudrilo .współdziaład kune . okropny trafi .pięśd puŝo .upał.reprezentowad rigardo . bez namysłu sensenca .z powodu.piasek sekreto .bezceremonialny seneesa .pchnięcie rajto . kolaska kolonio . wymagad poŝto .zwykle. nieprzerwany senerare .po trochu popece . ze względu.przepisywad (lek) pridiskuti .

anstataŭe – zastępczo. Li estas de la nobla deveno. uzu anstataŭan ŝlosilon – użyj zapasowego klucza.ESPERANTO EN DEK LECIONOJ Leciono naŭ (9) Przyimki (5) Anstataŭ Przyimek anstataŭ znaczy „zamiast. anstataŭa – zastępczy. Francisko de Asizo estis granda homo. Oni skrytykowali Jana zamiast Ernesta. Mogę czytad włoskie teksty z pomocą słownika. Śpiew ptaków jest piękny. Skribu la leteron per komputilo anstataŭ per skribmaŝino. Luty jest drugim miesiącem roku. Zamiast pieniędzy dał tylko bezwartościową obietnicę. Mi povas legi la italajn tekstojn per helpo de vortaro. La biciklo de Kristoforo estas nova. Mi nenion manĝis de la mateno.nic nie zastąpi dobrego zdrowia. W ciągu kilku minut skooczyłem swoją pracę. Anstataŭ ripozi. En la daŭro de kelkaj minutoj mi finis mian laboron. Mi ofte legas poemojn de la polaj poetoj. ze” i służy do tworzenia odpowiednika dopełniacza w języku polskim. Ni laboras de la deka ĝis la deksepa. Pojedziemy do Paryża zamiast do Rzymu. La eambro estas plena de fumo. li donis nur senvaloran promeson. Oto jest płaszcz ojca. Często czytam wiersze polskich poetów. Eduardo havas harojn de nedifinita koloro. Ili kritikis Johanon anstataŭ Erneston. pójdziemy do biblioteki wieczorem. Jen estas la mantelo de la patro. La filo de la ministro kaŭzis stratakcidenton. Pokój jest pełen dymu. Zamiast kawy wypiję herbatę. Li estas viro de meza aĝo. La kanto de la birdoj estas bela. pracuj. Zamiast odpoczywad. nenio anstataŭos bonan sanon . zapasowy. Mi donis al ŝi bukedon de ruĝaj rozoj. Ŝi estas amata de eiuj kolegoj. Ona jest kochana przez wszystkich kolegów. anstataŭe ni povas trinki teon – zamiast tego możemy wypid herbatę De Przyimek de znaczy „od. Anstataŭ Petro vizitis nin Paŭlo. Li estas profesoro de historio. Przyimek może też występowad jako osobny wyraz z koocówką gramatyczną. Ni veturos al Parizo anstataŭ al Romo.92 WIMMER . Napisz list za pomocą komputera zamiast maszyny do pisania. anstataŭi – zastępowad. On jest profesorem historii. w miejsce”. Tio ei estis malĝentilaĵo de via flanko. laboru. On podróżuje z Paryża do Londynu. Anstataŭ monon. Na brzegu morza stało wiele osób. . Franciszek z Asyżu był wielkim człowiekiem. Pracujemy od dziesiątej do siedemnastej. Zamiast rano. Dałem jej bukiet czerwonych róż. z. Nic nie jadłem od rana. On jest mężczyzną w średnim wieku. Syn ministra spowodował wypadek uliczny. To była niegrzecznośd z twojej strony. zamiast. ni iros al la biblioteko vespere. Anstataŭ kafon mi trinkos teon. Sur la bordo de la maro staris multaj personoj. Rower Krzysztofa jest nowy. On jest szlachetnego pochodzenia. Edward ma włosy nieokreślonego koloru. Anstataŭ matene. Zamiast Piotra odwiedził nas Paweł. Februaro estas la dua monato de la jaro. Li vojaĝas de Parizo al Londono.

Przed nami jest wiele problemów. Je la kvara horo posttagmeze. zawisły veni – przybywad. Li estas malsana je la hepato. gdy żaden inny nie pasuje do wyrażenia danej myśli. dependi – zależed. Mi donis al ŝi bukedon de rozoj. Ucz się od swojego ojca. Ŝi eksaltis de ĝojo. Jestem o dziesięd lat młodszy od niej. Owiec i wołów on ma wiele. Pri tiom da felieo mi ee ne sonĝis. Ŝi estas ebria de felieo. Alportu al mi du metrojn da nigra drapo. depreni . Znam prawdę dopiero od wczoraj. Mi donis al ŝi bukedon da rozoj. Wypiłem litr mleka. Antaŭ ni estas multe da problemoj. ile chcecie. Li eltrinkis litron da lakto. Mi estas je dek jaroj pli juna ol ŝi. Na niebie widzę chmury ptaków. dekalkuli – odliczad pendi – wisied. On wodził wszystkich za nos. Ŝi estas kapabla je eio. Da ŝafoj kaj bovoj li havas multe. Kupiłem kilogram chleba. En la eielo mi vidas nubojn da birdoj. Ona jest zdolna do wszystkiego. Je Dio! Na Boga! Ŝi prenis sian fileton je la mano. zniekształcad preni – brad. że da wyraża ilośd. Przyimek może byd stosowany w roli przedrostka. Da pulvo ni havas kiom vi volas. Prochu mamy. stosowanego wtedy. Kiom da viando vi volas? Ile mięsa chcesz? Da różni się od de tym.odbierad Da Przyimek da wyraża ilośd czegoś i jest stosowany po słowie wyrażającym miarę. Mam garśd monet. O takiej ilości szczęścia nawet nie marzyłem. Mi havas plenmanon da moneroj. En la skatolo troviĝis amaso da oro. kształtowad. To miasto ma milion mieszkaoców. przychodzid. Je Przyimek je pełni rolę przyimka uniwersalnego. Lernu de via patro. dependa – zależny. kalkuli – liczyd. Mi konas lin de longa tempo. Przynieś mi dwa metry czarnego materiału (sukna). Ona wzięła swojego synka za rękę. Li kondukis eiujn je la nazo. Mi aeetis kilogramon da pano. gdy de wyraża przynależnośd. On pracuje w odległości godziny od swojego mieszkania. Uwolniłem się od najbardziej męczących obowiązków. deveni – pochodzid formi – formowad. W pudełku znajdowała się masa złota. O czwartej po południu. ol ili povas kalkuli. Mi scias la veron nur de hieraŭ. On odróżnia się od innych pracowitością. . Tiu ei urbo havas milionon da loĝantoj. Dałem jej bukiet róż (ilośd). Oni mają więcej pieniędzy niż mogą policzyd. Mi liberiĝis de la plej lacigaj devoj. Ili havas pli da mono. Li laboras un unuhora distanco de sia loĝejo.ESPERANTO EN DEK LECIONOJ (Ek)de nun ni jam scias pri la afero.93 WIMMER . On jest chory na wątrobę. Li diferencas de aliaj per laboremo. Znam go od dawna. Dałem jej bukiet róż (różany bukiet. Ona jest pijana ze szczęścia. Ŝi havas iom da mono en la poŝo. deformi – deformowad. Od teraz wiemy już o sprawie. Ona podskoczyła z radości. bukiet z róż). Ona ma trochę pieniędzy w kieszeni.

Neniam iru tien. chyba że nie będę miał czasu. on nie płakał.ESPERANTO EN DEK LECIONOJ Li kaptis min je la brako. Ni iros promeni escepte se estos malbona vetero. li ne ploris. Ne ekdormu. . ee se ni petegus. ee se oni petus vin. nawet gdybyśmy błagali. Odwiedzimy ich. oni povas rapide ellerni la lingvon. zanim ty skooczysz. ili estis sufiee rieaj. Pod wieczór niebo pokryło się chmurami. Oni byli dośd bogaci. Je mia miro la afero sukcesis. escepte se estas kontraŭe dirite. On chwycił mnie za ramię. nawet gdyby cię proszono. Tio okazis je Pasko. Ona jest kulawa na obie nogi. nawet gdyby“ Ili rifuzus. już nie moglibyśmy. Antaŭ ol mi prezentos la esencon. nawet gdyby cały świat walczył przeciwko nam. Li estas je duono de kapo pli alta ol ŝiaj koleginoj. ee se vi estus laca. zanim ich dom spłonął. zanim ty przyjdziesz. Mi finos antaŭ ol vi finos. Tęsknię za moim utraconym szczęściem. Skooczę. Nigdy tam nie chodź. escepte se mi ne havos tempon. la malsanulo mortis. można szybko wyuczyd się języka. Nie zaśnij. Zanim przejdę do sedna sprawy. Zwyciężymy. nawet gdybyś był zmęczony. chyba że będzie padad. Zanim nadszedł wieczór. ee se la tuta mondo batalus kontraŭ ni. Antaŭ ol venis la vespero. chyba że“ Ni vizitos ilin. za wyjątkiem gdy jest inaczej powiedziane. Ili preterpasis ŝin je kelkaj paŝoj. Je Kristnasko mi vizitos miajn gepatrojn. chory umarł.94 WIMMER . To się zdarzyło na Wielkanoc. escepte se pluvos. Możecie swobodnie używad tych programów. Wyjdę. mi devas klarigi kelkajn aferojn. Oni odmówiliby. Antaŭ ol Antaŭ ol znaczy „zanim“ (rzadziej używana jest alternatywna forma antaŭ kiam). Je la vespero la eielo kovriĝis je nuboj. Antaŭ ol li riproeis vin. Pogramy jutro w tenisa. Spójniki (3) W roli spójników występowad może szereg wyrażeo spójnikowych. Ni ludos morgaŭ tenison. Pójdziemy na spacer. Mi sopiras je mia perdita felieo. Nawet gdy ma się mało czasu. Ku mojemu zdziwieniu sprawa się udała. Ee se ni volus nun dormi. Ee se oni havas malmultan tempon. Antaŭ ol ilia domo brulis. muszę wyjaśnid kilka spraw. Na Boże Narodzenie odwiedzę moich rodziców. E ĉ se Ee se znaczy „nawet gdy. Nawet gdybyśmy chcieli teraz spad. Escepte se Escepte se znaczy „za wyjątkiem. Ili minęli ją o kilka kroków. Mi foriros antaŭ ol vi venos. Zanim go strofowałeś. Ŝi estas lama je ambaŭ piedoj. Vi povas uzi la programojn libere. Ni venkos. On jest o pół głowy wyższy niż jego koleżanki. ni jam ne povus. chyba że będzie zła pogoda.

. Estis ankoraŭ sufiea varmego. kondiee ke la vetero estos favora. malgraŭ ke li estis tre laca. jak powiedział te słowa. wyszedł. Vi povas citi eiujn informojn. malgraŭ ke la kuracisto malpermesis tion al ŝi. Po tym. pod warunkiem abyś zawsze wskazał źródło. Odwiedzimy miasto. Było jeszcze dośd gorąco. pomimo że był bardzo zmęczony. li fariĝis doktoro de politologio. Chora chciała jeśd. Możesz cytowad wszystkie informacje. kondiee ke ili havos aŭton kaj bonan mapon. pod warunkiem że będą mieli auto i dobrą mapę. jak przyszła. mimo że słooce stało już nisko. zjedliśmy kolację. Nelongan tempon post kiam li finis sian disertacion. Ni vizitos la urbon. Post kiam la laboro estis preta. Mi permesas. malgraŭ ke li jam atendis dum longa tempo. zjadłem je = znalazłszy jabłko. jak on ukooczył swoją dysertację. mimo że lekarz jej to zabronił. Wybór organów ma miejsce w publicznym głosowaniu. Post kiam ŝi alvenis. kondiee ke eiam vi indiku la fonton. chyba że Ogólne Zgromadzenie Członków zadecyduje o tajnym głosowaniu. Starał się kontynuowad. jak praca była skooczona. Ĉiuj vidpunktoj estas defendeblaj. La malsanulino volis manĝi. escepte se la Henerala Membrokunveno decidos pri sekreta balotado. Einstein konis nur 300 vortojn angle. Kondiĉe ke Kondiee ke znaczy „pod warunkiem. Po tym.95 WIMMER . ni iris al la parko. Ili povos viziti la regionon. Sed malfeliee neniu aperis. Ale na nieszczęście nikt się nie pojawił. został doktorem politologii. oprawę. mi manĝis ĝin. Po tym. że“. li eliris. zjadłem je. pod warunkiem że pogoda będzie sprzyjająca. pod warunkiem by wzmiankowali o mnie jako jej autorze. W niedługi czas po tym. Malgraŭ ke Malgraŭ ke znaczy „pomimo że. kondiee ke ili menciu min kiel ĝian aŭtoron. Oni będą mogli odwiedzid region. chociaż przez 22 lata pracował naukowo w Stanach Zjednoczonych.ESPERANTO EN DEK LECIONOJ Elekto de organoj okazas en publika balotado. chociaż“. Einstein znał tylko 300 słów po angielsku. Post kiam mi trovis pomon. Pozwalam. Post kiam Post kiam znaczy „po tym jak“ (rzadziej używana jest alternatywna forma post ol). pochwę. malgraŭ ke la suno staris jam malalte. Li klopodis daŭrigi. jak znalazłem jabłko. Post kiam li diris tiujn vortojn. ke homoj kopiu kaj distribuu mian verkon. ni manĝis vespermanĝon. malgraŭ ke li dum 22 jaroj laboris science en Usono. poszliśmy do parku. Słowotwórstwo Przyrostek -ing Przyrostek –ing oznacza nasadę. pod warunkiem że honoruje się kilka zasad. Po tym. Wszystkie punkty widzenia są do obronienia. kondiee ke oni honoras kelkajn principojn. aby ludzie kopiowali i dystrybuowali moją pracę. chociaż czekał już długi czas.

misaŭdi – przesłyszed się formi – formowad.ESPERANTO EN DEK LECIONOJ glavo – miecz. wiara. resendi – odsyład formi – formowad. niewłaściwy misi . spiritismo – spirytyzm vegetara – jarski. resaniĝi – ozdrowied legi – czytad. relegi – ponownie przeczytad trovi – znajdowad. koloniismo – kolonializm spirito – duch. system. ruch. piedingo – strzemię fingro – palec. misuzi – użyd niewłaściwie aŭdi – słyszed. ponowne wykonanie saluti – pozdrawiad. cigaringo – cygarniczka cigaredo – papieros. powtórzenie. miskalkuli – błędnie obliczyd uzi – używad. świecznik Ing.oznacza powrót.występuje także jako samodzielny wyraz. misformi – zdeformowad. nie trafid Przedrostek rePrzedrostek re.internacjonalizm Ism. ponownie kształtowad Re. kształtowad. odzyskiwad sendi – posyład. fingringo – naparstek kandelo – świeca. reformi – reformowad.występuje także jako samodzielny wyraz. alkoholismo – alkoholizm internacia – międzynarodowy. mistrakti – źle traktowad Mis. lufka piedo – stopa. niewłaściwe wykonanie kompreni – rozumied. kapitalismo – kapitalizm alkoholo – alkohol.mylid się.96 WIMMER .oznacza błędne. ismo – doktryna. system Przedrostek -mis Przedrostek mis. internaciismo . vegetarismo – wegetarianizm kapitalo – kapitał. zniekształcid trakti – traktowad. nasada. misa – błędny. nasadzid malingi – wyjąd z pochwy. retrovi – odnajdywad.występuje także jako samodzielny wyraz. . kształtowad. resaluti – odwzajemnid pozdrowienia sano – zdrowie.występuje także jako samodzielny wyraz. cigaredingo – cygarniczka. miskompreni – błędnie zrozumied kalkuli – obliczad. oprawka ingi – włożyd do pochwy. sposób myślenia czy działania kolonio – kolonia. omyłkowe. kandelingo – lichtarz. glavingo – pochwa cigaro – cygaro. oprawy Przyrostek -ism Przyrostek –ism oznacza doktrynę. wegetariaoski. ingo – pochwa. salutowad.

pijany eksalti .zależny.kopiowad kovriĝi .kulawy.Krzysztof kritiki .cygarniczka. wiara. sukerujo – cukiernica papero – papier. ujo – pojemnik.pszczoła abelujo .pod warunkiem kopii .po angielsku anstataŭ .bez (roślina) lilakujo .do obronienia deformi . naczynia.lichtarz.zastępczo.nasada.zastępczy anstataŭe .portmonetka salo – sól.internacjonalizm ismo .mleko lama . chromy liberiĝi . system kandelingo . nazwy paostw od narodowości abelo – pszczoła.papierośnica cigaro .niegrzecznośd. paperujo – teczka na papiery pomo – jabłko.wątroba honori .wyjąd z oprawki.włożyd do oprawki. Francujo – Francja (także: Francio) svedo – Szwed.pokrywad się Kristnasko .kontynuowad defendebla .uwalniad się lilako .świeca kapabla .podskoczyd elekto .męczący lakto .Boże Narodzenie Kristoforo .Franciszek glavingo . monerujo .nisko malfeliee .występuje także jako samodzielny wyraz. lilakujo – bez (krzew) franco – Francuz.na nieszczęście malĝentilaĵo .korzystny fingringo .wybory biblioteko . w miejsce anstataŭa .zamiast. sedno favora . ukochany angle .zastępowad balotado .naparstek fonto .cygaro citi .źródło Francisko .pochwa (na miecz) glavo .deformowad. zamiast anstataŭi .zależed depreni .honorowad indiki .odliczad dependa .wybór escepte . płonąd bukedo . nasadzid ingo .masa amata . nazwy drzew i krzewów od nazw owoców lub kwiatów.bukiet cigaredingo .wskazywad.esencja.odbierad deveno . pirujo – grusza rozo – róża. materiał ebria . opakowanie Słowniczek przylekcyjny abelo . jeszcze raz Przyrostek -uj Przyrostek –uj ma trzy znaczenia: nazwy pojemnika. oznaczad ingi .generalny.doktryna.cytowad daŭrigi . ogólny hepato . abelujo – ul mono – pieniądze.miecz ĝenerala .wyjaśniad klopodi . opakowania. zniekształcad dekalkuli .97 WIMMER .za wyjątkiem esenco . pochwa internaciismo . pomujo – jabłoo piro – gruszka.kapitalizm klarigi .kolonializm kondiee . salujo – solniczka sukero – cukier. Lufka cigaredujo .wół. Belgujo – Belgia (także: Belgio) Uj. rozujo – róża (krzew) lilako – bez. naczynie.sukno.ul alkoholismo . z pochwy .litr malalte .zdolny kapitalismo . byk bruli .palid się. zawisły dependi . Polujo – Polska (także: Pollando) belgo – Belg.alkoholizm amaso .biblioteka bovo . oprawka.krytykowad laboremo . nieuprzejmośd malingi .ESPERANTO EN DEK LECIONOJ ree – ponownie.obowiązek diferenci .bez (krzew) litro .różnid się drapo .kochany.pracowitośd laciga .starad się koloniismo . świecznik kandelo . monujo – portfel monero – moneta. Svedujo – Szwecja (także: Svedio) polo – Polak.pochodzenie devo .

odzyskiwad rifuzi .traktowad ujo .wypadek uliczny sukerujo . sekretny senvalora .ESPERANTO EN DEK LECIONOJ malpermesi .stracony.nieokreślony.organ paperujo .deformowad.odnajdywad.pojemnik.Wielkanoc paŝo .przesłyszed się misformi .owca teniso .cukiernica ŝafo .sól salujo .mylid się.minister misa .źle traktowad misuzi .portmonetka monujo .reformowad regiono .średni ministro .zgromadzenie członków meza .ponownie. jeszcze raz reformi .proch ree .niedługi nobla .błędnie obliczyd miskompreni .mapa membrokunveno .pudełko.spirytyzm spirito . niezdefiniowany nelonga .tajny.98 WIMMER .portfel nedifinita .wegetariaoski vegetarismo .tenis trakti .odsyład retrovi .błagad piedingo – strzemię piro .bezwartościowy skatolo . salutowad science .naukowo sekreta .szlachetny organo .jabłoo promeso .pozdrawiad.gruszka pirujo .poemat.politologia pomo – jabłko pomujo .błędny.Stany Zjednoczone vegetara .grusza plenmano .solniczka saluti . zakazywad mapo . besztad rozo – róża rozujo .punkt widzenia . wiersz poeto .jednogodzinny Usono . utracony petegi .poeta politologio .strofowad.błędnie zrozumied mistrakti . naczynie.duch stratakcidento .garśd poemo . opakowanie unuhora .wegetarianizm verko .obietnica publika .zabraniad. niewłaściwy misaŭdi . utwór vidpunkto .odmawiad riproei . nie trafid miskalkuli . ganid. zniekształcad misi .dzieło.teczka na papiery Pasko . szkatułka spiritismo .krok perdita .region resaniĝi .ozdrowied resendi .publiczny pulvo .róża (krzew) salo .użyd niewłaściwie monerujo .

99

WIMMER - ESPERANTO EN DEK LECIONOJ

Leciono dek (10)
Czasy złożone
W lekcji 1 przestawiliśmy technikę tworzenia czasów prostych, które są najpowszechniej stosowane w języku esperanto. W lekcji 3 powiedzieliśmy jeszcze dodatkowo o trybie przypuszczającym i rozkazującym. W lekcji 6 mówiliśmy z kolei szeroko o imiesłowach. Warto zatem jeszcze powiedzied o czasach złożonych, w których wykorzystuje się imiesłowy, aczkolwiek już znajomośd samych imiesłowów w intuicyjny sposób narzuca sposób ich wykorzystywania. Znawcy podkreślają jednak, że język może się z powodzeniem obywad bez czasów złożonych (ewentualne niuanse znaczeniowe wyrażane są przez przysłówki) i niektórzy wybitni autorzy esperanccy w ogóle ich nie stosują. Nieco częściej stosuje się czasy złożone strony biernej, natomiast czasy złożone strony czynnej, chod formalnie dostępne, są stosowane nadzwyczaj rzadko – pomijamy je tutaj. Czasy złożone strony biernej tworzymy za pomocą czasownika posiłkowego esti (byd) i imiesłowów przymiotnikowych.

Czas przeszły niedokonany
Konstrukcja estis –ata. Czas wyraża czynnośd trwającą lub powtarzaną w przeszłości, niezakooczoną.
La libro estis skribata en la pasinta somero. Książka była pisana ubiegłym latem (pisana, a nie napisana). La ponto estis konstruata dum unu jaro. Most był budowany przez rok.

Czas teraźniejszy niedokonany
Konstrukcja estas –ata. Czas wyraża czynnośd trwającą lub powtarzaną w danej chwili, niezakooczoną.
La libro estas legata de Tomaso. Książka jest czytana przez Tomasza (jeszcze nie jest przeczytana). La ponto estas konstruata rapide. Most jest szybko budowany.

Czas przyszły niedokonany
Konstrukcja estos –ata. Czas wyraża czynnośd trwającą lub powtarzaną w przyszłości, niezakooczoną.
La libro estos legata de Tomaso. Książka będzie czytana przez Tomasza. La ponto estos konstruata de la firmao PontExIm. Most będzie budowany przez firmę PontExIm.

Czas przeszły dokonany
Konstrukcja estis –ita. Czas wyraża czynnośd zakooczoną w przeszłości.

100

WIMMER - ESPERANTO EN DEK LECIONOJ

La libro estis legita de Kristoforo. Książka była przeczytana przez Krzysztofa. La ponto estis konstruita antaŭ tri jaroj. Most został zbudowany przed trzema laty.

Czas teraźniejszy dokonany
Konstrukcja estas –ita. Czas wyraża czynnośd dokonaną współcześnie, zakooczoną.
La libro estas jam legita. Książka jest już przeczytana. La ponto estas jam konstruita kaj oni povas uzi ĝin. Most jest już skonstruowany i można go używad.

Czas przyszły dokonany
Konstrukcja estos –ita. Czas wyraża czynnośd, która zostanie całkowcie zakooczona w przyszłości.
La libro estos legita sabate. Książka zostanie przeczytana w sobotę. La ponto estos konstruita venontjare. Most zostanie zbudowany w przyszłym roku.

Czas przeszły wyrażający czynność przyszłą
Konstrukcja estis –ota. Czas wyraża w przeszłości czynnośd, która ma byd wykonywana w przyszłości w stosunku do tego momentu.
La libro estis legota dum unu semajno. Książka miała byd przeczytana w ciągu tygodnia. La ponto estis konstruota de la firmao PontExIm. Most miał byd budowana przez firmę PontExIm.

Czas teraźniejszy wyrażający czynność przyszłą
Konstrukcja estas –ota. Czas wyraża w teraźniejszości czynnośd, która ma byd wykonywana w przyszłości w stosunku do tego momentu.
La libro estas legota dum unu semajno. Książka ma byd przeczytana w ciągu tygodnia. La ponto estas konstruota de la firmao PontExIm. Most ma byd zbudowany przez firmę PontExIm.

Czas przyszły wyrażający czynność przyszłą
Konstrukcja estos –ota. Czas wyraża w przyszłości czynnośd, która będzie miała byd wykonywana w przyszłości w stosunku do tego momentu.
La libro estos legota dum unu monato. Książka będzie miała byd przeczytana w ciągu miesiąca. La ponto estos konstruota de la firmao PontExIm. Most będzie miał byd zbudowany przez firmę PontExIm.

Użycie małych i wielkich liter
Wielkie litery stosujemy w następujących sytuacjach:
Imiona własne ludzi, zwierząt, przydomki, pseudonimy. Petro - Piotr. Azor. Doktoro Esperanto. Nazwy dynastii. Piastoj. Habsburgoj. Burbonoj. Nazwy świąt i okresów świątecznych. Kristnasko - Boże Narodzenie. Pasko - Wielkanoc. Internacia InfanTago - Międzynarodowy Dzieo Dziecka. Nazwy paostw, miast, regionów, dzielnic, ulic. Pollando - Polska. Varsovio - Warszawa. Silezio - Śląsk. Dzika-strato - Ulica Dzika. Łazienki-parko - Park Łazienki.

101

WIMMER - ESPERANTO EN DEK LECIONOJ

Nazwy geograficzne. Balta Maro - Bałtyk. Alpoj - Alpy. Vistulo - Wisła. Nazwy wydarzeo historycznych. Franca Revolucio - Rewolucja Francuska. Dua Mondmilito - Druga Wojna Światowa. Nazwy gwiazd, planet i konstelacji. Marso - Mars. Lakta Vojo - Droga Mleczna. Nazwy własne firm, instytucji, organizacji. Ministerio pri Kulturo - Ministerstwo Kultury. Tytuły czasopism. Pola Esperantisto. Nazwy odznaczeo. Ora Merit-Kruco - Złoty Krzyż Zasługi. Skrótowce. UEA = Universala Esperanto-Asocio.

Małą literą piszemy:
Nazwy mieszkaoców paostw, miast, regionów, członków narodów i ras. amerikano - Amerykanin. polo Polak. varsoviano - Warszawianin. Nazwy dni tygodnia, miesięcy i okresów kalendarzowych. lundo - poniedziałek. julio - lipiec. karnavalo karnawał. Nazwy kierunków i doktryn. marksismo - marksizm. Nazwy członków i zwolenników. demokrato - demokrata. katoliko - katolik. Nazwy urzędów, instytucji i władz w znaczeniu pospolitym. Tytuły, stopnie i godności. majoro - major. princo - książę. profesoro - profesor. Położenie geograficzne i strony świata. norda poluso - biegun północny. oriento - wschód. Jednostki monetarne. dolaro - dolar. zloto - złoty. eŭro - euro.

Słowotwórstwo
Przedrostek ĉefPrzedrostek eef- wyraża wagę, znaczenie, rangę.
episkopo – biskup; eefepiskopo – arcybiskup redaktoro - redaktor; eefredaktoro - redaktor naczelny urbo - miasto - eefurbo – stolica direktoro - dyrektor; eefdirektoro – dyrektor naczelny ministro - minister; eefministro – premier strato – ulica; eefstrato – główna ulica

Przedrostek występuje także jako samodzielny wyraz.
eefo – szef, naczelnik, przełożony eefa – główny, naczelny, zwierzchni eefe – głównie, przede wszystkim

Przyrostek -estr
Przyrostek –estr oznacza osobę kierującą, przełożonego.
ŝipo – statek; ŝipestro – kapitan okrętu urbo – miasto; urbestro – burmistrz, prezydent miasta grupo – grupa; grupestro – kierownik grupy imperio – cesarstwo, imperium; imperiestro - cesarz

Przedrostek występuje też jako samodzielny wyraz.
estro – kierownik, przełożony

przewodzid Przyrostek -ĉj Przyrostek –ej wyraża pieszczotliwe zdrobnienie męskiego imienia lub tytułu.Alpy Burbonoj .braciszek gaso .102 WIMMER .kierownik grupy Habsburgoj .kołnierz kvaronumi . gasumi – zagazowywad kvarono – dwiartka.karnawał katoliko .marksizm Marso .wschód paejo . Słowniczek przylekcyjny aerumi . sapumi – mydlid aero – powietrze.Zosia patrino – matka.mydlid Silezio .stolica demokrato .północny onejo .premier eefredaktoro . Manjo lub Marinjo .wujaszek frato – brat.kierowad.redaktor sapo .Marysia Sofio – Zofia.arcybiskup eefministro . sukerumi – słodzid sapo – mydło. przewodzid foliumi .ciocia fratino – siostra.zagazowywad grupestro .redaktor naczelny eefurbo .mydło sapumi . paejo – tatuś Johano – Janek.biskup estri . fraejo .wietrzyd Alpoj . zwierzchni eefdirektoro .siostrzyczka Przyrostek -um Przyrostek –um jest przyrostkiem uniwersalnym stosowanym tam. franjo .demokrata direktoro .dwiartowad Lakta Vojo . Kilka przykładów: kolo – szyja. aerumi – wietrzyd ŝtono – kamieo. Johanejo lub Jonejo – Jasiu onklo – wujek.Droga Mleczna majoro .Piastowie princo .cesarz imperio .dyrektor episkopo .gaz gasumi .Mars norda . foliumi – kartkowad sukero – cukier.mamusia onklino – ciotka.książę redaktoro .głównie.Burboni eefa .dyrektor naczelny eefe . kvaronumi .cesarstwo. ŝtonumi – kamienowad gaso – gaz.Śląsk sukerumi . onjo . Sonjo lub Sofinjo . imperium karnavalo .wujaszek oriento . patro – ojciec. Mario – Maria.katolik kolumo .kartkowad fraejo .słodzid . przede wszystkim eefepiskopo . onejo . kolumo – kołnierz folio – kartka. panjo . gdzie nie pasują inne przyrostki. -op i –obl omówiliśmy przy okazji opisywania liczebników. naczelny.braciszek Przyrostek -nj Przyrostek –nj wyraża pieszczotliwe zdrobnienie żeoskiego imienia lub tytułu.Habsburgowie imperiestro .ESPERANTO EN DEK LECIONOJ estri – kierowad.major marksismo .główny.dwiartowad Uwaga: przyrostki –on.tatuś Piastoj .

103 WIMMER .ESPERANTO EN DEK LECIONOJ ŝipestro .kamienowad Tomaso .Wisła .kapitan statku ŝtonumi .Tomasz urbestro – burmistrz Vistulo .

atena – ateoski. La rieulo ne resalutis. rememorante foje vespere. la roma imperiestro.niepokój . ke ili estas mensogemuloj. koleri – gniewad się. wybitnego polskiego esperantystę. li diris: "Mi penos pruvi per mia vivo kaj miaj agoj. diris: "Ho ve. mensogemulo – kłamca Sokrato Sokrato salutis junan riean homon. ke li ne povis dormi kelkajn noktojn. afabla – uprzejmy Polikrato Polikrato.104 WIMMER . macedona – macedooski. przyjaciela Ludwika Zamenhofa.ESPERANTO EN DEK LECIONOJ Dodatek: Czytanki W tej części prezentujemy wybór krótkich tekstów pochodzących z książki Unua Legolibro. kiel mi?" Sokrato – Sokrates. rememori – przypominad sobie. mówca. tłumacza. Tiam li resendis la monon kun la vortoj: „Hi ne valoras la maltrankvilon. renkonti – spotykad. La amikoj de Sokrato indignis." maltrankviliĝi – martwid się." roma – rzymski. miaj amikoj. opublikowanej w 1907 roku przez polskiego lekarza-okulistę Kazimierza Beina (1872-1959). kalumnii – szkalowad. ho ve – kurza twarz! kurde! biada! (wykrzyknik) Filipo Macedona Kiam oni rakontis al Filipo Macedona. piszącego pod pseudonimem Kabe. indigni – oburzad się. valori – byd maltrankvilo ." rakonti – opowiadad. mi perdis la tagon. donacis al la greka poeto Anakreono grandan sumon da mono. foje – kiedyś. pewnego razu. resendi – odesład. peni – starad się. ke multaj atenaj oratoroj kalumnias lin en siaj paroladoj. usiłowad. Teksty zostały opatrzone listami trudniejszych wyrazów. sed li diris: „Kial vi tiel koleras? Ke li ne estas tiel afabla. La poeto akceptis kaj tiel maltrankviliĝis pro la oro. ke dum la tuta tago li faris nenion bonan. la tirano de Samoso. kiun ĝi kaŭzas al mi. kiun li renkontis sur la strato. oro – złoto. oratoro – orator. resaluti – odwzajemnid pozdrowienia. Tito Tito. imperiestro – cesarz.

estis en malliberejo. tendo .Grek.karad. komercisto – handlarz. komercisto aŭ buĉisto Malek. se vi faras ĝin kiel komercisto." ŝparema – oszczędny.broda. sed ne diru. veziro .polecad. tritiko . vendu min. "Se la varmaj pluvoj daŭros — diris unu — eio eliros el la tero. forsendi – odprawiad. li forsendis la barbiston dirante: "La reĝo kaj mi procesas pri mia kapo. orelo – ucho Milton Karlo la II-a kaj lia frato Jakobo venis al Milton por riproei lin. kiaj estis la pekoj de via patro.oczekiwad." La respektinda bardo respondis: "Se la sorto punis min per blindeco pro miaj pekoj. kiun el la du ŝi preferas. Ŝi ne volis respondi. greko .wydatek Reĝo.wychodzid. kalifo .105 WIMMER . libereco .schwytany. tombejo .cmentarz Ŝparema kanceliero Kiam Morus.namiot. superŝuti – obsypywad. militestro dowódca.fryzjer.wezyr. chłop. kiu estis punita per morto!" riproei – ganid." — „Kion vi babilas — diras la alia — mi havas du edzinojn en la tombejo.odcinad. kapti . favora por la tritiko. bard. donacu al mi la liberecon. donaci .grzech Varma pluvo Du kamparanoj parolis pri la bela vetero. eliri ." La turka militestro donacis al li la liberecon. strzyc." kamparano . pupo – lalka.łotr. ordoni . ordonu mortigi min. bardo wieszcz. kazad. Li ordonis konduki la kaptiton en sian tendon kaj demandis. insulto – obelga. mortigi . fripono . mi timas. superŝutis lin per insultoj kaj finis per la la vortoj: "Fripono.kalif.rzeźnik. lu demandis ŝin. kaj oni iutage volis fortondi lian longan barbon. puni . strofowad. peko . mi ne faros elspezojn por mia barbo pli frue. odsyład. venkis grekojn kaj kaptis ilian reĝon.zabijad. tion al mia pupo.podarowad." naiveco – naiwnośd.wolnośd . bueisto . barbisto (= frizisto) . mi petas vin. la kanceliero de Anglujo.czcigodny. kion li atendas de la venkinto. zasiewad. fine ŝi diris al li en la orelon "Mi preferas mian katon. elspezo . ke ili revenos al mi. kiu havos la kapon. respektinda . semi .wieśniak. la veziro de l' kalifo Mustafa. via blindeco estas puno de l'sorto pro viaj pekoj. malliberejo . antaŭ nelonge semita de ili. kanceliero . iutage . kaptito .pszenica. se vi faras ĝin kiel bueisto. La reĝo respondis: "Se vi faras la militon kiel reĝo. atendi .siad.chwytad.któregoś dnia.ESPERANTO EN DEK LECIONOJ Naiveco Knabino sesjara havis katon kaj pupon.kanclerz. ol mi scios. barbo .więzienie. fortondi .

por trovi la plumbon. perdi .męczyd. "Ni sereas la kuglon" — diris ili. vundi . kion vi ne bezonas. 7." pastro – ksiądz. konsilo .wydawad. kalkulu ĝis cent.odraczad. maltrankviliĝi . Rigardu la aferojn eiam de ilia bona flanko. Kion vi faras.chłopka. se vi estas tre kolera. Ne maltrankviliĝu pri la malbonoj. kamparanino . fiero . eu vi ne komprenas. kaj nun ili sendube tute kutimis al eio.ESPERANTO EN DEK LECIONOJ Al kio oni povas kutimi Pastro vidis kamparaninon.odzierad ze skóry. chluba. mi faras tion jam de dudek jaroj. soifo . wieśniaczka. la grafo demandis. posedi . duchowny. Foje maljunulo venis en la maliiberejon kaj volis vidi la junan homon. kiun vi mem povas plenumi. ekkrii . faru volonte.rada. la ĥirurgiistoj faris traneojn. poŝo .kolano.narzucad. Prokrastu neniam ĝis morgaŭ. odwlekad. suferi . prokrasti .byd przyzwyczajonym La grafo de Grance Kiam la grafo de Grance estis vundita per kuglo en la genuo. 4.wypełniad. gniewad się Kiu li estis? Juna homo estis iam en malliberejo. 5.zakrzyknąd. koleri . 6. kalkulu ĝis dek.106 WIMMER . plumbo .kula. senhaŭtigi . ol ĝin vi posedas. antaŭ kiam vi parolos. ol la malsato. pocisk. oglądad.ołów. plenumi .graf. malutili . 9. "Kial vi ne diris tion pli frue — ekkriis la grafo — mi havas ĝin en la poŝo.cięcie. Ne trudu al alia persono laboron. kutimi . kial ili tiel turmentas lin. Kiam vi koleras. kiuj okazos neniam. angilo . 8. trudi .węgorz. kion vi povas fari hodiaŭ. pacienco cierpliwośd. malsato . wykonywad. Fine perdante la paciencon. Neniam bedaŭru. dręczyd. flanko . Evitu la fieron. ĝi malutilos vin pli multe." grafo . . 10.duma.patrzed. 3.cierpied. "Kiel vi povas esti tiel kruela — diris li al ŝi —.głód. kuglo . soifo kaj malvarmo. ke la malfelieaj bestoj suferas?" — "Ah — respondis ŝi —. Ne elspezu monon pli frue. Aeetu neniam tion.posiadad.szkodzid. 2. kaj malpermesite estis al iu ajn viziti lin ekster liaj parencoj. elspezi .kieszeo Dek konsiloj de Jefferson por la praktika vivo 1. kruela okrutny. senhaŭtigantan angilojn.złościd się.tracid.strona.ranid. turmenti . rigardi .pragnienie. ke tro malmulte vi manĝis. genuo . traneo .niepokoid się.

przesądny. enlasi wpuszczad. malliberejo .mysz. mi demandis pri la terura monstro.obcy Seruristo anstataŭ forĝisto Forĝisto de vilaĝo mortigis homon kaj estis kondamnita al pendigo.ESPERANTO EN DEK LECIONOJ — Eu vi estas parenco de la malliberulo? — demandis la gardisto. kiu ĵus eniris? — Jes — respondis la lordo North kun gaja mieno —. kondamni .książę. seruristo . kiu estas kun ŝi.wróżbita. princo . gardisto .skazywad. superstiea . nek fratinojn. la malgrasa estas via popolo.pewnego razu. kiu jene klarigis la sonĝon: "La grasa muso estas via ministro. prorok Eraro kaj korekto Juna homo sidis en loĝio kun la lordo North.107 WIMMER . La princo demandis diveniston. juĝisto .powieszenie.krewni. La kamparanoj petegis la juĝiston pardoni la forĝiston." muso . mi povas diri al vi. blinda .strażnik. divenisto . malpermesi . tio estas mia edzino. kaj komencis interparoladon. kaj por tiel malgranda vilaĝo unu sufieas. — Jes — respondis la maljuna homo. mi ne demandis pri ŝi. pendigu la alian. — Kiu do vi estas? — Aŭskultu. parencoj .sprawiedliwośd. wykonywad. — Mi petas vian pardonon — balbutis la ruĝiĝinta junulo —. malgrasan kaj blindan. Du sinjorinoj eniris la kontraŭan loĝion. sed la patro de la junulo estas filo de mia patro.koniecznie. plenumi wypełniad.sen. kaj la blinda estas via portreto. — Tio estas mia filino — respondis ridetante la lordo. mi diros tion al vi: mi havas nek fratojn. . — Eu vi ne povas diri al mi — demandis la junulo —. ear la vilaĝo nepre bezonas lin. mia princo. niewidomy. forĝisto . nepre . sonĝo . kiu estas la malbela maljuna virino. foje . pendigo . dozorca. — Sinjoro — respondis kamparano — ni havas du seruristojn. kiun li ne konis.kowal. zakazywad.ślusarz.więzienie. fremdulo .ślepy.zabraniad. — oni ne enlasas fremdulojn.sędzia Tri musoj Superstiea princo vidis foje en sonĝo tri musojn grasan. justeco . — Kiel mi plenumos mian devon de l'justeco? — demandis la juĝisto.

108

WIMMER - ESPERANTO EN DEK LECIONOJ eraro - błąd; korekto – poprawka; loĝio - loża; eniri - wchodzid; ĵus - właśnie, dopiero co; gaja - wesoły; mieno - mina, wyraz twarzy; balbuti - bełkotad; ruĝiĝi - rumienid się; terura - straszny; monstro - monstruum, potwór

Riĉuloj kaj scienculoj
Riea vantulo demandis scienculon: — Kial oni ofte vidas literaturistojn kaj scienculojn en la domoj de l'rieuloj, sed malofte rieulojn en la hejmoj de l'scienculoj? — Ear la saĝaj homoj — respondis li — konas la valoron de la rieeco kaj la rieaj ofte ne komprenas la valoron de l'saĝeco.
rieulo – bogacz; scienculo - uczony; vantulo – próżniak, chełpliwiec; literaturisto – literat; malofte - rzadko; saĝa – mądry

Ne grave
Dum edziĝa festeno mallerta lakeo elverŝis plenan supujon sur la veston de sinjorino, kiu tre eagreniĝis kaj preskaŭ svenis. "Ne grave — diris afable la lakeo, — restis ankoraŭ multe da supo en la kuirejo."
grave - ważne; edziĝa - weselny; festeno - uczta, przyjęcie; mallerta - niezręczny, nieudolny; lakeo - lokaj; elverŝi - wylewad; supujo - naczynie z zupą; vesto - ubranie; eagreniĝi - zmartwid się; sveni - zasłabnąd, zemdled; afable uprzejmie; kuirejo - kuchnia

Kurba vojo
Usonano rakontis, ke en la orientaj ŝtatoj de Usono la rapida vagonaro, en kiu li veturis, venis foje en lokon, kie la relvojo estis ekstreme kurba. Estis malluma nokto, la vagonaro rapidis kiel sago, kiam subite la maŝinisto rimarkis du grandajn lumojn antaŭ la lokomotivo. Li senprokraste haltigis la vagonaron por eviti katastrofon. La du lumoj antaŭ li restis sur la sama loko. Li malsupreniris de la lokomotivo por esplori la aferon, sed imagu la surprizon: proksimiĝinte li ekvidis la du malantaŭajn lanternojn de la lasta vagono de sia vagonaro. Tiel kurba estis tie la vojo.
kurba - kręty, krzywy; rakonti - opowiadad; ŝtato - stan; Usono – Stany Zjednoczone; vagonaro - pociąg; relvojo - tor; malluma - ciemny, bez światła; sago - strzała; subite - nagle; senprokraste- bezzwłocznie; eviti - unikad; malsupreniri schodzid; esplori - badad; surprizo - niespodzianka, zaskoczenie; proksimiĝi - bliżad się; lanterno - latarnia

Mi ne scias
Duval, la fama bibliotekisto de Francisko la I-a; respondis ofte la demandojn pri diversaj sciencaj problemoj per la vortoj: "Mi ne scias tion." — "Sed — diris al li foje malsaĝulo —, la reĝo pagas al vi, por ke vi sciu tion." — "Li pagas por tio, kion mi scias — respondis modeste la scienculo —; se li volus pagi al mi por tio, kion mi ne scias, ne sufieus eiuj trezoroj de lia regno."

109

WIMMER - ESPERANTO EN DEK LECIONOJ fama - sławny; bibliotekisto – bibliotekarz; diversa - różny, rozmaity; foje - kiedyś, pewnego razu; malsaĝulo - głupiec, tuman; pagi - płacid; modeste - skromnie; sufiei - starczad, wystarczad; trezoro - skarb; regno - królestwo

Perdita kaj retrovita
Dum festena tagmanĝo malaperis arĝenta kulero. Eiuj gastoj volis montri siajn poŝojn, sed la mastro, sprita ruzulo, diris: „Sinjoroj, ne montru la poŝojn, mi konas certan rimedon por trovi la ŝtelinton; metu viajn kapojn sub la tablon, mi petas vin." Kiam oni faris tion, li laŭte diris: "Eu eiu havas la kapon sub la tablo?" — "Jes" — estis la unuvoea respondo. "Ankaŭ tiu, kiu ŝtelis la kuleron?" — demandis rapide la mastro. „Jes" - senpripense respondis la ŝtelinto.
perdi - tracid, gubid; retrovi - odnajdywad, odzyskiwad; festena - świąteczny; malaperi - znikad; arĝenta - srebrny; kulero łyżka; poŝo - kieszeo; mastro - gospodarz; sprita - dowcipny; ruzulo - spryciarz, cwaniak; rimedo - sposób, środek; ŝtelinto - złodziej (ten, który ukradł); unuvoea - jednogłośny; respondo - odpowiedź; ŝteli - kraśd; senpripense – bezmyślnie, bez zastanowienia

Lordo kaj bovido
Lordo Abington promenis foje tra vilaĝo proksime de Oksfordo kaj renkontis knabon, kiu trenis post si bovidon. Kiam lia lorda moŝto proksimiĝis, la knabo haltis kaj rigardis lin kun malfermita buŝo. La lorda demandis la knabon: "Eu vi konas min?" — „Jes" — respondis la knabo. "Kiel oni nomas min?" — "Lordo Abington" — estis la respondo. "Kial do vi ne demetas la eapelon?" — "Mi volonte faros tion — respondis la vilaĝano - se vi dume tenos la bovidon."
bovido - cielę; promeni - spacerowad; proksime - blisko, koło, w pobliżu; renkonti - spotykad, napotykad; treni - ciągnąd, wlec; moŝto - mośd; halti - stawad, zatrzymywad się; buŝo - usta; nomi - zwad, nazywad; demeti - zdejmowad

Admiralo Hawke
Kiam la fama angla admiralo Hawke estis ankoraŭ knabo kaj la patro unuafoje prenis lin sur ŝipon, li admonis lin bone konduti kaj aldonis: "Tiam mi esperas vidi vin kapitano." — „Kapitano? — ekkriis la knabo —, kara patro, se mi ne esperus fariĝi admiralo, mi ne konsentus esti maristo."
unuafoje - po raz pierwszy; ŝipo - statek, okręt; admoni - strofowad, upominad; konduti - sprawowad się, zachowywad się; aldoni - dodawad; ekkrii – zakrzyknąd, wykrzyknąd; fariĝi - stawad się, zostad; konsenti - godzid się, zgadzad się; maristo - marynarz

Reĝo kaj muzika instruisto
La violonisto Salomons, kiu donis lecionojn al la angla reĝo Georgo III-a, diris foje al sia eminenta lernanto: "La violonistojn oni dividas en tri klasojn: al la unua apartenas tiuj, kiuj tute ne scias ludi; al la dua tiuj, kiuj ludas tre malbone; al la tria fine tiuj, kiuj bone ludas. Via Reĝa Moŝto jam atingis la duan.

110

WIMMER - ESPERANTO EN DEK LECIONOJ reĝo - król; violonisto - skrzypek; eminenta - znamienity, znakomity; aparteni - należed; ludi - grad; via reĝa moŝto wasza królewska mośd; atingi - osiągad, uzyskiwad

Leono kaj leporo
Leono favoris leporon per sia amikeco. Foje la leporo demandis sian amikon: - Oni diras, ke mizera krianta koko facile fortimigas vin, leonojn; eu tio estas vera? - Jes — respondis la leono —; estas konata fakto, ke ni grandaj bestoj havas niajn malgrandajn malfortaĵojn; ekzemple la gruntado de porko kaŭzas al la elefantoj tremon kaj abomenon. - Efektive — interrompis la leporo. — Nun mi komprenas kial ni leporoj tiel timas la hundojn.
leono - lew; leporo - zając; favori - sprzyjad, faworyzowad; mizera - lichy, żałosny; koko - kura; fortimigi - płoszyd, odstraszad; malfortaĵo - słabośd, słabostka; gruntado - chrząkanie; porko - świnia; tremo - drżenie; abomeno - wstręt, odraza; interrompi - przerywad

Granda kapo de brasiko
Du metiaj knaboj, Petro kaj Benedikto, paŝis foje preter legoma ĝardeno. - Rigardu — diris Petro —, kiel grandaj brasikaj kapoj! - Tute ne grandaj — respondis Benedikto, granda fanfaronemulo. — Dum mia migrado mi vidis foje brasikan kapon, kiu estis kvarfoje pli granda, ol la paroĥa domo. Petro, kiu estis kupristo, diris: — Granda estis via brasika kapo. Sed mi foje faris kaldronon, kiu estis tiel granda, kiel la preĝejo. - Pro Dio — ekkriis Benedikto —, por kio oni bezonis tiel grandan kaldronon? - Kredeble — respondis Petro — por kuiri en ĝi vian brasikan kapon.
kapo - głowa; brasiko - kapusta; metia - rzemieślniczy; preter - obok, wzdłuż; legoma - warzywny; fanfaronemulo chełpliwiec, fanfaroniarz; migrado - wędrówka; kvarfoje - czterokrotnie; paroĥa - parafialny; kupristo - rzemieślnik od miedzi; kaldrono - kocioł; preĝejo - kościół; bezoni - potrzebowad; kredeble - chyba, prawdopodobnie; kuiri - gotowad

Varma vesto
Malriea franco, vestita nur per malpeza somera surtuto, promenis en bela vintra tago sur la stratoj de Parizo. La reĝo, renkontante lin, miris pro lia somera vesto kaj demandis: - Kial vi promenas en tiel malpeza vesto? - Via Reĝa Moŝto — respondis la franco — imitu min, kaj vi neniam sentos malvarmon. - Kion vi faras? — demandis la reĝo. - Mi surmetas eiujn miajn vestojn — estis la respondo.

zawieszad Vulpo Kuracisto havis tiel malsovaĝan vulpon.kraśd. reĝo . kion mi povas fari? Mi ja ne povas rejunigi vin.Eesu ofendi min. surmeti .Ne.znamienny.ubrany. eesi . Hi ee iris arbaron.obrażad. ke lia propra poŝhorloĝo estis ŝtelita de la hoko. malriea . atingis la aĝon de naŭdek ok jaroj.Mi jam provis redoni. rimarkinda . Foje ĝi rimarkis.nadal. pendigi – wieszad. . — Vi kuraĝas ofendi min kaj mian sanktan profesion? Redonu senprokraste la horloĝon al tiu. płaszcz.zachowad się. atingi . ordoni .odejście.święty. ankoraŭ unu peko ŝarĝas mian konsciencon: mi ŝtelis poŝhorloĝon. ordinare . senti . senprokraste bezzwłocznie. neordinara . sed li ne volas ĝin akcepti: mi petegas vin. doktoro.sumienie. eirkaŭi . sur kiu li ordinare pendigis ĝin. natarczywie. ubogi. daŭrigi . la pastro rimarkis.dziwid się. nakładad Sinjorino Rothschild Maljuna sinjorino Rothschild. provu fari ion por mi." — "Sinjorino. imiti . ŝteli . mi ne deziras esti ree juna. ear ĝi atakis neniun.imitowad.oddawad. sed mi insiste ordonas al vi ne ŝteli plu. foriro . ŝarĝi ." — "Ne.hak. peko .wielebny. ŝia rimarkinda spriteco kaj neordinara inteligenteco konserviĝis ĝis ŝia morto.ESPERANTO EN DEK LECIONOJ vesto . rejunigi .niezwykły. ofendi . ŝi diris al la kuracisto per petega tono: "Kara doktoro. zazwyczaj.Mi? — diris la ofendita pastro. mi deziras daŭrigi maljuniĝon. zaczep. brzmienie. petega . la patrino de la potenca kapitalisto. hoko . ree . naśladowad. dłużej. duchowny. ponownie.lekki. polecad. . wyznanie. ke li lasis ĝin libera la tutan tagon.pragnąd. czcigodny. — diris la pastro — vi devis ripeti vian peton. . tono ton. petegi .nakazywad.odzież. senpekigi .surdut. niepospolity. redoni . pastro . chłód.zwykle. nur nokte oni ligis ĝin al eeno. ke la . maljuniĝo starzenie się Konfeso . konfeso .rozgrzeszad.okazja. konserviĝi .111 WIMMER .ksiądz.zegarek kieszonkowy. mied śmiałośd.Eu eion vi konfesis? — diris respektinda pastro al pekulo dum la konfesado. de kiu vi ŝtelis. malpeza . prenu ĝin.grzech. plu . malvarmo zimno.ciążyd. poczucie humoru. promeni spacerowad. ubranie. zegarek.spowiedź. spriteco .osiągad. . przetrwad. moŝto .odważad się. konscienco . suspekti podejrzewad. deziri . przypadek. sed revenis eiuvespere. miri .grzesznik.król.odmładzad.Mi faris tion — respondis la ŝtelisto —.przestawad. godny uwagi. potężny.wkładad.kontynuowad. . obciążad.biedny. Dum sia lasta malsano. okazo .mośd. sed li ne volas akcepti. horloĝo .czud. nenion suspektanta pastro.zegar. — mi povas senpekigi vin. vestita . pekulo .dowcip.przyjmowad. respektinda . surtuto .znowu. poŝhorloĝo .otaczad.usilnie.możny. odczuwad. Baldaŭ post la foriro de la konfesinto.błagalny." potenca . eu vi akceptos ĝin? . kuraĝi .En tia okazo — diris la sankta. akcepti . sankta . eirkaŭita de la tuta familio.błagad. insiste .

towarzysz." La respondo tiel plaeis al la franca oficiro. kaptilo . lasi .grzeczny. Post iom da tempo io gratis la pordon de l'eambro. pacjent Malgranda tamburisto En milito kontraŭ Francujo dekkvinjara angla tamburisto. kuracisto . ordoni . admiri podziwiad.mądrośd. rozbijad. resanigi .chory. sekvi .wybijad.podejrzenie. przyzwrócid do zdrowia. promenis foje en kamparo. gvidanto .doprowadzad. malfermi .dzielny.spryt.sąsiedni. ke ĝi petas lin resanigi ankaŭ la kamaradon. enrampi . fali .łaocuch.wpadad.wiązad.ciężko. eiutage . skrobad. Kiam li malfermis.kazad.oswojony.trwad.obroża. eliĝi wydostad się. rompi . suspekti .kura. returna odwrotowy. suspekto . kapti . kompleza .ESPERANTO EN DEK LECIONOJ eirkaŭkolo estas tro vasta. kies hundo rompis al si kruron. reveni . alkonduki . . Morand volonte akceptis la malsanulon kaj admiris la saĝecon de sia antaŭa flegito.przewodnik. malkaŝi . vulpo . malsovaĝa . ke li ellasis lin kaj skribis al lia generalo por laŭdi lian bravan konduton. por esti kompleza al la amiko. kie laboris Morand.podobad się.podążad. — mi ne scias. signo . kiu atente esploris homan kranion. tamburo ." Ear tion oni ne kredis. kiu troproksimiĝis al la franca linio. plaei .podejrzewad.dawad do zrozumienia. bati .sidło Saĝa hundo La ĥirurgiisto Morand en Parizo havis amikon.ddrapad. eirkaŭkolo .zbytnio się zbliżyd. uprzejmy. "Returnan marŝon? — demandis la juna anglo. grati . kiu li estas.łamad. ligi .kraśd.każdego wieczora.Kion vi faras tie? — demandis mirigite la monarĥo. troproksimiĝi . przywódca. pochwalad.świt.wczołgad się. daŭri .las. prenis la hundon en sian domon kaj resanigis ĝin. saĝeco . tamburisto . najbara .wyleczyd. saĝa . zostawiad. li respondis: „Angla tamburisto. brava . kiu ankaŭ havis rompitan kruron kaj pene sekvis sur tri piedoj sian gvidanton. eeno . .mądry.dobosz.odkrywad. flegito – podopieczny. eniris la resanigita hundo kun alia. kio ĝi estas. kredi wierzyd. polecad. vasta . eliĝis el ĝi kaj iris en najbaran domon ŝteli kokon. La resanigita hundo komprenigis per signoj al la kuracisto. pene .każdego dnia. ruzo . Hia ruzo estis malkaŝita nur kiam ĝi falis en kaptilon de la najbaro. malsanulo . sed antaŭ la tagiĝo ĝi revenis kaj enrampis en la eirkaŭkolon.szeroki. arbaro . laŭdi . ŝteli . ellasi . oni donis al li tamburon kaj ordonis bati kelkajn marŝojn. Eiutage oni vidis ĝin ligitan al la eeno kaj suspektis nenion.znak. chytrośd.puszczad.lekarz. pojmad. Kiam tiu demandis lin. Tamen la suspekto de la generalo daŭris ankoraŭ kaj li ordonis al la tamburisto bati la returnan marŝon. odważny. kamarado . estis kaptita kaj alkondukita al la franca generalo. koko .lis. eiuvespere .chwalid. noga. la knabo tion faris.łapa. tagiĝo .powracad. eirkaŭita de la tuta kortego. ujawniad. kruro .112 WIMMER . komprenigi .chwytad. obszerny. Morand. konduto zachowanie La egaleco Juna princo.otwierad.bęben.wypuszczad. Li ekvidis derviŝon.

apenaŭ . zauważyd.patrzed. Havante du pomojn. brusto . la tria neniigis la egalpezon. rigardis internen kaj ekkriis malĝoje: „Ho ve. demandinto – pytający.książę. zazwyczaj. Dum du tagoj li trovis nenion por manĝi kaj jam minacis lin la danĝero morti de l'malsato.otaczad. kiu ludis en la eambro. dezerto .daktyl.przyjmowad. Tie li rimarkis sur la sablo malgrandan ledan sakon. rimarki . esplori . Li palpis ĝin kaj diris: "Benata estu Dio. kiu estis ankaŭ ĝoje akceptita. akompani .gubid.wybierad. aparteni . nukso . almozulo . posedo . donaci . kie la vojaĝantoj ordinare donas akvon al siaj kameloj. seniluziiĝo . prenis el ĝi unu pomon kaj donis ĝin al infano. eu la kapo apartenis al reĝo aŭ al almozulo. tio estas nur perloj.orzech. zagrażad.równośd. Sed vanaj estis liaj penoj. egaleco .błogosławiony. ujrzed. ekplori . kiu ekpremis siajn du plenajn manojn al la brusto kaj penis teni la trian pomon sur la du aliaj. ekpremi .jabłko. kiam fine li venis al puto.dawad.poczęstunek. vidante antaŭ si korbon plenan de fruktoj. rozkoszowad się.wielbłąd. diris: "Jen estas malgranda homo. rigardi . leda . vana . ekparolis al ĝi. Franklin donis al la infano duan pomon.utrata iluzji. upadad.ESPERANTO EN DEK LECIONOJ . mirigite .ze smutkiem.wieś.pierś. fali . frukto .przyciskad. princo . ĝoje . minaci . . promeni .radośnie. puto studnia.spacerowad.macad.towarzyszyd. atente . sakwa. sin turnante al la demandinto. Franklin. daktiloj aŭ nuksoj.pełny. sed mi ne sukcesas." pomo . vera regalo por mi!" Plena de ei tiu dolea espero. daktilo .badad. Fine Franklin elektis trian pli belan ol la du unuaj kaj donacis ĝin al la knabo. perlo .grozid. kamparo . elekti .znajdowad. la tria pomo falis teren kaj li laŭte ekploris. zaglądad. akcepti . egalpezo . daremny. peni .pustynia. turni sin .należed. Franklin. internen .otwierad. trud.wysiłek.skórzany.trzymad.zapłakad. sako . ordinare .dostrzec. benata . korbo .zwracad się.żebrak Malsata arabo Arabo perdis la vojon en dezerto.perła Unu pomon tro multe Juna homo demandis Franklinon. Malsata lupo rimarkis tra fendoj de l' eirkaŭbarilo la staton de l' aro. kiu havas tro multe da rieaĵoj kaj tial ne povas ĝui ilin. dolea słodki. neniigi .zobaczyd. pełen. kranio . eirkaŭi . trovi . rieaĵo . malĝoje .padad.dwór.posiadanie. kial la posedo de grandaj rieaĵoj estas eiam akompanata de seniluziiĝo kaj maltrankvilo. tio estas. li malfermis la sakon.na ziemię. zaledwie. kamelo . obmacywad. tracid. malfermi . Juna nesperta ŝafido. który zapytał.do środka. manĝi . kortego . la hundoj dormis.worek.w zdumieniu.uważnie. kiu vidis ankoraŭ ne multon. ekvidi . teren .bogactwo.kosz.Mi dezirus ekscii — respondis la derviŝo —.równowaga Lupo kaj juna ŝafido Du ŝafidoj estis sur sendanĝera paŝtejo. li estis feliea." malsata .głodny.ledwie.cieszyd się. teni . palpi .113 WIMMER .jeśd. felieaszczęśliwy. La infano apenaŭ povis teni ĝin en la mano. ho ve – biada! kurcze!.czaszka. peno . kaj la paŝtisto en la ombro de granda ulmo ludis fluton kun najbaraj paŝtistoj. plena . usiłowad. regalo . maltrankvilo niepokój.unicestwid.próżny. akceptowad. ĝui .owoc. fatyga. perdi . pola.zwykle. podarowad.starad się. mi pensas.

preĝejo . kiel oni pistas la linon kaj kanabon.szpara. viando . zagajnik. kampo . Mi instruos al vi.pastwisko. nesperta .razem.flet.Bone estas scii eion ei — respondis la infano de l' urbo —.pokazywad. prunelo . ke nenio estas pli dolea. kvietigi .osądzad En angulo de kampo Du junaj knaboj sidis en angulo de kampo. la alia infano de l' urbo. hordeon kaj sekalon.Herbon delikatan kaj florantan —. kiel oni kondukas la ŝafidojn sur la paŝtejon.114 WIMMER . — Vi scias.pasterz. pisti . hordeo jęczmieo. . saliko . lupo . kano . herbejo . sendanĝera .wiąz.Mi montros al vi. grandajn preĝejojn kaj niajn stratojn.wilk.cieo. semi . dirinte tion. ke oni vidas eion. kiel oni ligas la garbojn kaj premas la vinberojn.pole.wiązad. abia jodłowy. lino . paŝtisto . kiu instruas sin kontentigi per malmulto.krowa.wyciskad. kvazaŭ en la nokto.łąka.ciemno. mi montros al vi arbetarojn. kiel oni faras korbojn el la salikoj kaj matojn el la kanoj.siad. plezuro .ESPERANTO EN DEK LECIONOJ .. laŭdi – chwalid. ŝafido .kosz. kaj ni nin paŝtu kune.oświetlony. sufiei .śliwka tarniny. palacojn.Efektive vi ne manĝas do bestan viandon — diris la ŝafido —. efektive . kiam oni devas semi la tritikon.rozdzierad. juĝi .len. jam de tri tagoj ili estis amikoj. kaj iom da herbo sufieas al vi! Se tiel estas.ser. kie estas mallume.zaspokajad. róg. kvazaŭ en klara tago! .niedoświadczony. sin kontentigi zadowalad się. lumigata . Juĝu ilin laŭ iliaj agoj.płot.mata. ogrodzenie. ni vivu kiel fratoj. montri . poziomka. lageto . ombro . herbo . kanabo . mi montros al vi belajn domojn. kaj kiel oni plugas per niaj grandaj bovoj.Kiam vi venos al ni — diris la infano de l' urbo —.paśd się.wystarczad.Kaj kion vi instruos al mi? . propra – własny. La ŝafido.przyjemnośd. sekalo . eirkaŭbarilo . paŝtejo . sed mi instruos al vi ion alian. nuksojn kaj prunelojn kaj grandajn abiajn arbarojn. kie oni kolektas la fragojn.rzeczywiście.. bovino . . nukso . kaj sattrinki en klara rivereto: mi trovas ei tie ambaŭ plezurojn. zasługa. sin paŝti .pastwisko. korbo .wierzyd. kredi . sattrinki – zaspokoid pragnienie.bezpieczny.miażdżyd. Ne kredu al belaj vortoj de tiuj. garbo . frago .kościół.staw . mallume . ankoraŭ pli bonan: mi instruos vin legi! angulo . Unu estis infano de l' kamparo.jakby. tritiko . vinbero . kvazaŭ . paŝtejo . kiuj laŭdas la proprajn virtojn.jagnię. . ne laŭ iliaj paroloj. plecionka. fromaĝo .mięso. fluto . disŝiri .konopie.winogrono.żyto. .gaj. Mi klarigos al vi.ulica. premi .wierzba.Kion vi sereas ei tie? . kiel oni faras la fromaĝon el la lakto de niaj belaj bovinoj.Kaj mi — diris la infano de l' kamparo —. . diris la lupo. kiuj kreskas sur la bordoj de lagetoj . kiuj estas tiel bone lumigataj vespere. narożnik. engluti połykad.snop. iris trans la eirkaŭbarilon.truskawka. ligi . fendo .orzech. strato .pszenica. mato . kaj la filozofo tuj disŝiris ĝin kaj englutis. Kion oni povas plu postuli? Mi amas la filozofion. ulmo . ol sin paŝti sur verda herbejo kolorita de floroj por kvietigi la malsaton. arbetaro .kąt. virto – cnota.trzcina.diris ĝi al la lupo. kune .trawa.

kortegano . potężny. talismano .stolica. sorto .znajdowad. de artistoj. rigardis la malfelieulinon kaj. imperiestro . sed li ne estis feliea. Li vizitas la eefurbojn de la tero. plugisto . posteulo de la granda Harun-al-Raŝid.chwytad. fatyga.całowad. środek.próbowad. kun sulkiĝinta vizaĝo. . Li iris al maljuna derviŝo por peti konsilon.dworzanin.królestwo. proksimiĝi . vana ."Vi ne interŝanĝus vian sorton kun reĝo?" ." La princo kisis la maljunulon kaj foriris serei la talismanon. Ŝi ploris kaj diris per tremanta voeo: "Kiu kondukos min Damaskon?" La juna homo haltis. sed diru kiom da personoj mi devas mortigi. mi portos vin ĝis la urbo.li ne fariĝas pli feliea. Tiam li surmetas eemizojn de komercistoj." . kies okuloj brilas de la febro?" .los." . kiu puŝis sian ilon.cesarz. Cetere."Tio estas ne ebla. następca. Malesperinte li estis revenanta sian regnon. oni devas meti sur sian korpon eemizon de feliea homo. puŝi .diris la princo. kia estas via nomo. ke la felieo estas malofta en tiu ei mondo. volis deĵeti ŝin de l' eevalo. diru kion vi deziras?" ." La kavaliro. .próżny. sed ĝi estas ne kaptebla. mi ee estas preta rekompenci vian bonan koron.talizman. komuniki .ESPERANTO EN DEK LECIONOJ Ĉemizo Orienta monarĥo. kaptebla uchwytny.komunikowad.diris ŝi -. fariĝi stawad się."Mian eemizon? mi ĝin ne posedas.115 WIMMER .derwisz."Jen la rimedo . sidigis ŝin post si sur la eevalo." . kortuŝita per ŝia doloro. kiam foje li renkontis en kamparo malriean plugiston.„Jes"."Vi plendas pri nenio. potenca . vi deziras nenion?" .trud. eu vi estas feliea?" -. nakładad. eefurbo . kompatinda.diris la derviŝo -. ." . li provas eemizojn de korteganoj." Li proksimiĝas al la kamparano: "Bonan tagon. provi .powracad. mi estas Nigra Pesto. "Mi ne eraras. malesperi . plendi .zamieniad." eemizo ."Bone. kapti ." . popychad."Neniam. konsilo ."Ne. La saĝulo respondis. Sur la vojo li renkontis ee palmarbo maljunulinon en eifonoj. mi ne havas malbonajn intencojn kontraŭ vi."Bone . rimedo . posteulo . peno . trovi . derviŝo . . serei szukad. Dum la vojo la junulo demandis: "Kion vi faras.respondis li -.respondis la maljunulino -. daremny. "Komuniku ĝin al mi" .zbliżad się. tremante de teruro. de imperiestroj.możny. porada. jen estas tiu. "Senutile! . interŝanĝi .pchad.potomek. informowad.wkładad.rozpaczad. dola La timo Kavaliro rajdis de Bejruto Damaskon.vana peno! Li volas kapti la felieon.rada."Amiko . . ee sen vi mi atingos Damaskon.sposób. sed ke li konas rimedon por ĝin trovi. wysiłek. vendu al mi vian eemizon. estis riea kaj potenca kiel lia praavo. de soldatoj. Ili forrajdis. skarżyd się. reveni . surmeti . kiun mi sereas.koszula. ridante kaj kantante. regno .narzekad. de reĝoj.oracz. sed vi mortigos tie neniun. kisi .respondis la plugisto. powiadamiad.

pesto .troszczyd się. En la sekvinta tago dek kvin personoj mortis en Damasko."Eiuj. nędznik Ĉarlatano Prave oni diras: "De ŝtelisto unu gesto estas ofte kulpatesto.nosid." Atinginte la celon de sia vojaĝo. "Eu eiuj aliris?" .pomarszczony.następujący.ton.. ree lin kovri: tuj kiam la ŝtelisto tuŝos lin. renkonti .smarowad. mór.dowód winy." . oszust.jechad wierzchem.spotykad.staruszka. karesi . fulgita . promeso .drzewo palmowe. servisto .zamierzad. kiel mi punos vin."Eiuj. li ekkrios per tuta sia voeo. se vi ne plenumos la promeson?" . tuŝi .łach. en la tria sesdek. bezskutecznie.zgroza.odjechad (wierzchem). kion mi promesis: en la unua tago mi mortigis dek kvin personojn. singarde karesinte la dorson de l' koko. la idoj elkreskos kaj donos ankaŭ eiu po dek du porkidoj. gesto .gasid.grzbiet. Kolektinte eiujn servistojn en la eambro.strach. vojaĝanto . obiecywad.podejrzewad. dorso . senutile . ekkrii .przyrzekad. konsenti ."Vi min trovos vespere post la granda preĝejo kaj mortigos min.rycerz. eifono .szarlatan." . sulkiĝinta . kompatinda .zrucad.złodziej.zatrzymywad się. perei ginąd."Sesdek? .na próżno. febro .sadza. aliri . kiu ŝtelis rublon. malfelieulino . ŝmiri . en la dua pereis tridek. łagodny.osiągad. .znajdowad. earlatano . kolumo . Mi konsentas. la junulo zorgis pri siaj aferoj. estingi . kolektos . sito.ESPERANTO EN DEK LECIONOJ .ostroznie." . kiu promesis trovi. porti .pokazywad.spokojny. intenci . wyrzucad. umierad.chwytad. pieścid.mi ion suspektas.gorączka. dbad. łapad.eiuj havas unu manon fulgitan. rekompenci zadośduczynid.kołnierz Kamparano kaj leporo Malriea kamparano iris sur vasta kampo. plecy. kortuŝita . rekompensowad. teruro .gest. vice . rajdi .okopcony. singarde . ear la earlatano ŝmiris la nigran kokon per fulgo.kolejno.mający czyste ręce. febra. plenumi wypełniad.drżący."Kaj eiuj karesis la kokon?" . "Jen kiel vi plenumas vian promeson!" . nur unu junulo havas ambaŭ manojn purajn." timo .płakad. odrzucad.głaskad. znowu.służący. wozid. li estingis la lumon.dotykad."Sed ."Mi konsentas.łotr. "Jen la ŝtelisto!" .podchodzid. kapti . atingi . przerażenie. kovri . napotykad. mi faris.godny współczucia. przystawad. montri .oburzad się. kulpatesto .karad. mazad.obietnica. sekvinta . kribrilo durszlak. zamiar. kvieta . okazywad. ekĝojis kaj diris: "Jen mi fondos hejmon! Mi mortigos la leporon per vipo kaj vendos por duono da rublo. konduki prowadzid. intenco . strzęp.kura. kovris nigran kokon per kribrilo kaj ordonis eiujn vice aliri kaj. wykonywad.. maljunulino . en la dua dudek. koko . tremanta .kościół.116 WIMMER . suspekti . riproei ."Ne pli multe ol sesdek. brzmienie." . preĝejo . fripono .zakrzyknąd.nieszczęsna (osoba). mi aeetos porkinon: ŝi donos a! mi dek du idojn.zgadzad się. en la tria dudek kvin." Kaj la koko ee ne intencis krii! "Ne diris la earlatano.przykrywad. ŝtelisto .ekkriis la earlatano kaj kaptis la blankmanulon ee la kolumo."Sed la ceteraj. fulgo ." Estis iam earlatano. Indigninte la vojaĝanto kuris al la preĝejo kaj trovis tie la maljunulinon. promesi . ekvidis leporon. halti ."Vi povas nenion riproei al mi .aldonis la kavaliro -. szalbierz. donu la lumon kaj montru eiuj kune la manojn!" Rigardu .zarzucad. plori . fripono!" -"La ceteraj? Ili eiuj mortis de l' timo. palmarbo . blankmanulo .zaraza.podróżny.intencja. prave ." . tono . puni . kavaliro . zorgi .wzruszony. forrajdi . trovi . indigni . ree ponownie. deĵeti .słusznie.respondis ŝi per kvieta tono -. mi eiujn grasigos.

Neniam. plugi .rozkazywad. vendi sprzedawad. ido .szeroki.głośno.wyrastad.mięso.tuczyd. La domo kun la tuta rieaĵo. edziĝi . perdita . fondi . Joejo kaj Bazilejo. naski .bat.ESPERANTO EN DEK LECIONOJ monton da viando. ekĝoji .czmychnąd. rozległy.zakładad. bieda. La edzino naskos al mi du filojn: Joejon kaj Bazilejon.117 WIMMER . komandi .krios mi -.dziecko. turmenti . oni vidas. porkido . komenderowad. monto .rodzid. katowad. grasigi . dostatek.zając. vasta . forkuri . La infanoj plugos la kampon. fondos hejmon kaj edziĝos.ożenid się. gromko.orad. zgubiony . porkino .zlęknąd się. mizero . vi mem estis en mizero!" La kamparano ekkriis tiel laŭte. ustanawiad. leporo .stracony. bicz. ektimi .ucieszyd się. mi sidos ee la fenestro kaj komandos: "Infanoj .prosię.góra.świnia.męczyd.bogactwo. laŭte . kun la edzino kaj infanoj estis perdita. la viandon mi vendos. ke la leporo ektimis kaj forkuris. rieaĵo . pierzchnąd. vipo .nędza. viando . elkreski . potomek. przestraszyd się. ne turmentu la homojn per la laboro.

. estas egale . evidente .. ke. .powiedz mi diru al mi sincere . że..miejmy nadzieję estas al mi tre agrable – bardzo mi miło estas bone. że..do innego razu.na razie. estas necese. ..inaczej. że. estas kurioze ... z pewnością certe ne .ESPERANTO EN DEK LECIONOJ Dodatek: Przydatne zwroty Poniżej publikujemy niedużą listę gotowych klisz językowych związanych z wyrażaniem opinii i emocjami. gdyby..... estas domaĝe.. że. że.przykładowo el mia vidpunkto .. ke.. eu vi konsentas? .. .naprawdę szkoda.....byd może masz rację efektive . na pewno. . że.do zobaczenia ĝis la venonta fojo .innymi słowy aŭskultu . .dobry pomysł bonan matenon . ..żegnaj alidire .interesujące jest. ke. zwłaszcza w grupach dyskusyjnych czy czatach.tak sądzisz? eu vi ne timas..na pewno? eu do.z mojego punktu widzenia en aliaj vortoj . że. ..trzeba. ... ke.rzeczywiście ekzemple .. w przeciwnym razie alivorte . ke. nie bona ideo . ke. że.. . eu eble? ..jest faktem.naprawdę? eu vi imagas..innymi słowy en ordo . ..do następnego razu ĝis morgaŭ – do jutra ĝis poste .. estus pli bone..w tym wypadku espereble .szkoda. due ... . . diru al mi .w porządku en tiu kazo . ke. że. se.byłoby dobrze. estas interese...powiedz mi szczerze diru..czy pozwolisz.jest dziwne. głównie rozmówek i słowników esperanckich.prawda? dankon – dziękuję. dzięki des pli. ke...czy to znaczy.prawda? czyż nie? eu tio estas klara? ...lepiej byłoby... Wyrażenia zostały wynotowane z rozmaitych źródeł.dzieo dobry bonan vesperon . zo zobaczenia innym razem ĝis la baldaŭa revido – do zobaczenia wkrótce ĝis (la) revido . ke.szkoda. że. że.. estas sciate. ke....wszystko jasne eion plej bonan – wszystkiego najlepszego eu certe? .świetny pomysł bonege .pomyślności feliee . .. ke..tak uważasz? eu? . że.warto powiedzied..czy to jest jasne? eu tio signifas..powiedz.. proszę domaĝe..dobrze bonega ideo .czy ja dobrze słyszę? eu ne? ..118 WIMMER .czy to możliwe? eu mi aŭdas bone? . eu vi trovas? .nie boisz się. .tym bardziej. . ke.czy więc. estus bone. gdyby. eu vi permesas....to proste estas vere domaĝe.inaczej mówiąc alie . .proszę wybaczyd certe .z pewnością nie cetere – zresztą eio en ordo – wszystko w porządku eio klaras ..do zobaczenia ĝis alia fojo ..posłuchaj bedaŭrinde – niestety bedaŭrinde. estus bone..czy wyobrażasz sobie..na szczęście ĝis .byłoby dobrze. se. . adiaŭ .wiadomo.. eu vere? ... estas simple ..dobry wieczór bone .wszystko jedno estas fakto... ke.oczywiście fakte – faktycznie fartu bone .. że..dzieo dobry (rano) bonan nokton – dobranoc.zgadzasz się? eu vi kredas? ...świetnie bonvolu pardoni . aby. dobrej nocy bonan tagon .po drugie eble vi pravas . . estas inde diri. ne – niestety. że..... mi petas . do zobaczenia później ĝis sabato – do soboty gratulon! – gratuluję! . przydatnych w bezpośrednich kontaktach esperanckich..dobrze. ke.

co ja słyszę! kion vi diras pri tio? .. mi estas kontenta. ke.... efektive .na odwrót jen la vero .jak widad kiel vi deziras – jak sobie życzysz kiel vi fartas? ... że...jasne klarigu al mi .oto prawda.tak jes.mam nadzieję...wiem o tym mi sincere gratulas . eu..zupełnie nie wiem mi tutkore dankas – z całego serca dziękuję . prawdopodobnie krome .niczego nie obiecuję mi ripetas .jak wiadomo kiel kutime .prócz tego kun via afabla permeso .jestem zadowolony.jestem tego samego zdania mi scias tion . że. ma się rozumied kompreneble.. bez wątpienia jes.zgoda koran dankon . mi devas rifuzi – muszę odmówid mi esperas.tak. że.powiedziałem przecież. że nie. – bardzo żałuję.chyba. rzeczywiście jes..jestem zdania. ke.bardzo dziękuję mi tre ĝojas .zupełnie nie rozumiem mi tute ne scias .jak leci? kion mi aŭdas! . ke.przyznaj...myślałem.przeciwnie. że. .radzę.moim zdaniem laŭdinda ideo .wyjaśnij mi kompreneble .właśnie ĝuste pri tio temas – właŝnie o to chodzi ho jes ..muszę powiedzied.pomysł godny pochwały.przysięgam.. oczywiście. ke. .nie wiem na pewno mi ne scias kiel danki al vi . taka jest prawda jes . ..zwykle. że nie koncerne .co proponujesz? klare .serdeczne dzięki kredeble .nie wiem. że. vere ..oczywiście...za twoim uprzejmym pozwoleniem kun via permeso .bardzo się cieszę mi treege ĝojus ...dlaczego nie? kial vi insistas? ... ke.nie wiem mi ne scias certe .jak już powiedziałem kiel oni diras . ke.ogromnie bym się cieszył mi tute konsentas kun vi .cieszę się mi gratulas vin . ke.. ke. to prawda kial ne? ..mam pomysł mi iom hezitas .o tak inverse ..nie wątpię mi ne emas – nie mam ochoty mi ne komprenas .powiedziałem już. ... jak ci dziękowad mi neniel povas helpi – nic na to nie poradzę mi opinias.... czy.wolałbym mi promesas nenion .. konsentite . ke. ke. ...jak zwykle kiel mi jam diris ..nie mogę mi ne samopinias – nie podzielam zdania mi ne scias .przypuszczam. że.całkowicie się z tobą zgadzam mi tute ne komprenas . ..trochę się waham mi ja diris ke.byłbym bardzo wdzięczny mi estas tre kontenta – jestem bardzo zadowolony mi ĝojas . mi petas vin . mi pardonpetas .gratuluję ci mi havas ideon . .odnosnie..proszę cię mi preferus . .ESPERANTO EN DEK LECIONOJ ĝuste . odwrotnie mi anticipe dankas – z góry dziękuję mi aŭdis pri tio . że... że.co ty mówisz! kion vi opinias? .tak. ale.dlaczego sądzisz. mi kredas. kiel konate . ke.. . mi tre dankas .. chwalebna idea male .. że. mi tre bedaŭras. sed..wierzę. ke ne – jasne.słyszałem o tym mi bedaŭras . mi jam diris. . ... że...dziękuję mi devas diri. .żałuję mi eiam diras.. zalecam aby..za twoim pozwoleniem kutime .co powiesz na to? kion vi diras! .. mi ne dubas . sendube .doradzam ci to mi konsilas.119 WIMMER .jak mówią kiel oni vidas . . ke. zazwyczaj laŭ mia opinio .co (o tym) sądzisz? kion vi proponas? . mi ĵuras.tak.szczerze gratuluję mi supozas.. mi dankas .powtarzam mi samopinias . że.przepraszam mi pensis.. mi konsilas tion al vi .dlaczego nalegasz? dlaczego się upierasz? kial vi kredas... co się tyczy konfesu.. mi estas ravita – jestem zachwycony mi estas tre dankema – bardzo jestem wdzięczny mi estus tre dankema ...nie rozumiem mi ne povas . . że..zawsze mówię.

gdybyś (tylko) wiedział se vi ne malkonsentos .nic ważnego neniu komparo kun .doskonale povas esti . mi volus scii.miejmy nadzieję normale .. ke.tego jeszcze brakowało tio ei estas vero – to prawda tio ei estas certa – to jest pewne tio ei estas klara – to jasne tio ei estas malvero – to nieprawda tio ei estas neebla – to niemożliwe tio estas ankaŭ mia opinio . tio signifas nenion ..jednym słowem perfekte ... nieistotne ne insistu . ne gravas .o czym mowa? proksimume .teraz rozumiem okazas ofte. że.chciałbym wiedzied..nie kłam. że. .. racja precipe . nie do uwierzenia nenio grava .trzeba powiedzied. że.no.miejmy nadzieję ni esperu tion .. eu. czy.nie nalegaj ne mirige...rzekomo. . że. że.. nie neeble ..no tak nu.nie...nic dziwnego.widzę. oni devas diri. ke.jeśli nie będziesz miał nic przeciw temu sed jes! .. saluton ....bardzo dobrze . eble .nie dziwi.. .jeśli dobrze pamiętam se mi ne eraras ..to nie ma sensu tio ne mirigas min ..to nie jest skomplikowane tio ne estas problemo .słusznie. że... ŝajnas. dankon – nie. ke.to mnie nie dziwi tio ne ŝanĝos mian opinion ..przypuszczalnie tio ankoraŭ mankis .nie do wiary.wydaje się... że. ke..nie opowiadaj głupstw ne tiel rapide .nie ne dankinde .jeśli dobrze rozumiem se mi bone memoras . nic dziwnego.. tego nie wiedziałem tre bone .niekoniecznie ne rakontu stultaĵojn ... ne . że..można powiedzied. ke. onidire ..to interesujące tio estas surprizo .. .wybacz mi per unu vorto .. dziękuję ne diru mensogojn . ke. eu.cześd same .zdarza się często. ke. mi volas scii... jakoby pardonu min .o tym nie wiedziałem.to nic nie znaczy.. że. .wydaje mi się.. może nun mi komprenas ..zwłaszcza gdy prefere – raczej prefere ne – raczej nie pri kio temas? . .powiedzmy ni esperu .to dowodzi.ależ tak! sed kion fari? .ale cóż zrobid? strange – dziwne sukceson! – powodzenia! supozeble . .naprawdę żałuję mi vidas.jeśli to prawda se vi (nur) scius . prave ..nie ma za co dziękowad ne necese ... ne necesas – nie trzeba ne necesas danki pro tio .jeśli się nie mylę se vere .to niespodzianka tio estas vera ..ESPERANTO EN DEK LECIONOJ mi vere bedaŭras . czy. . to nieistotne tio ne havas sencon .nie przesadzaj ne.. .to nie zmieni mojego zdania tio pruvas.. . ke.nie gadaj głupstw ne estas dankinde .. nature – naturalnie ne .może się zdarzyd..to mnie interesuje tio ne estas komplika .nie ma za co (dziękowad) ne estas mirige. że. ke..nie ma porównania z nepre . że.nieważne.nie ma za co (dziękowad) ne. .tam samo se estas tiel .to prawda tio interesas min .no nu jes .. . ke. nie opowiadaj kłamstw ne diru stultaĵojn . .wykluczone nekredeble .chcę powiedzied.. to o niczym nie świadczy tion mi ne sciis .. zwykle nu . że..koniecznie ni diru . ke.byd może povas okazi.120 WIMMER .jeśli tak jest se mi bone komprenas .nie tak szybko ne troigu . mi volas diri..normalnie..w przybliżeniu ŝajnas al mi..to nieważne..zwłaszcza. szczególnie precipe kiam .to jest także moje zdanie tio estas interesa . oni ne povas – nie można oni ne rajtas – nie wolno oni ne scias – nie wiadomo oni povas diri.chcę wiedzied.to nie problem tio ne gravas .

chętnie .po pierwsze vere mi ne scias .mylisz się vi estas tre afabla – jesteś bardzo uprzejmy vi ja scias...naprawdę nie wiem vere strange .naprawdę dziwne verŝajne .zobaczysz.bardzo słusznie...zupełnie nie.ESPERANTO EN DEK LECIONOJ tre volonte . . vi ne pravas – nie masz racji vi pravas .masz rację vi surprizas min .masz całkowitą rację vi vidos. volonte .całkiem o prostu unue . całkiem nie tute prave . całkowita racja tute simple .zaskakujesz mnie vi tute pravas . . że. że... chyba nie vi eraras . ke. prawdopodobnie verŝajne ne – prawdopodobnie nie.bardzo chętnie trie – po trzecie tutcerte – z całą pewnością tutcerte ne – z całą pewnością nie tute hazarde ..wiesz przecież.całkiem przypadkowo tute ne .121 WIMMER . ke.widocznie..

który jako jeden z nielicznych zaawansowanych programów w tej kategorii akceptuje esperanckie litery. Wybierz w menu programu polecenie Plik – Otwórz i wskaż ten plik. Dzięki temu możesz korzystad z programu nie tylko w Windows.jml. . że konieczne jest zainstalowanie w systemie środowiska uruchomieniowego Java. Umieśd w wybranym folderze. Przygotowałem je dla programu jMemorize.122 WIMMER . ale i w Linuksie oraz Mac OS X. aby zobaczyd listę kategorii. Po załadowaniu pliku zobaczysz taki obraz: Plik zawiera 2800 fiszek podzielonych na wiele kategorii odpowiadających lekcjom i słowniczkom tematycznym zawartym w podręczniku. w Dokumentach. Kliknij przycisk Kategorie w pasku narzędziowym. plik 10lecionoj. jak korzystad z programu.org. Program możesz pobrad bezpłatnie ze strony http://jmemorize.ESPERANTO EN DEK LECIONOJ Dodatek: Powtarzanie słówek z jMemorize Razem z podręcznikiem Czytelnik dostał też zestawy „fiszek” do powtarzania słówek. np. gdyż program został napisany w Javie. Jest dostępny w polskiej wersji językowe. Przyjrzyjmy się teraz. pamiętaj jedynie.

Sugerujemy to drugie rozwiązanie. na przykład podczas przerabiania pierwszej lekcji dwicz kategorię Lekcja01. Ukaże się okno z ustawieniami – karta Ogólne. Ustaw zatem kursor na kategorii Lekcja 01 i kliknij przycisk Nauka w pasku programu.ESPERANTO EN DEK LECIONOJ Naukę możesz rozpocząd od uczenia się wszystkich słówek lub też tylko z wybranek kategorii.123 WIMMER . .

Na karcie Dodatkowe możesz jeszcze wybrad dodatkowe ustawienia. czyli wyświetlana jest strona główna fiszki – w naszym wypadku hasło w języku esperanto. Przyjmujemy jednak. że będzie to nauka w normalnym trybie. które musisz odgadnąd.124 WIMMER . . ale możesz go zmienid. Ukaże się wreszcie okno z dwiczeniami. Gdy je odgadniesz. Domyślnie nauka przebiega w trybie normalnym. Najpierw hasło esperanckie. Opcja Odwracaj karty losowo jest połączeniem obu metod. będą pokazywane polskie hasła. a zadaniem będzie podanie esperanckiego odpowiednika. Gdy jednak zaznaczysz opcję W trakcie nauki pokazuj drugą stronę karty. kliknij Pokaż odpowiedź. Kliknij przycisk Rozpocznij lekcję. jak i narzucid ograniczenie w postaci limitu kart do przedwiczenia.ESPERANTO EN DEK LECIONOJ Domyślny limit czasowy sesji wynosi 20 minut.

w którym karty są wirtualnie przesuwane między stosikami. a ambitniejszym uczniom także dwiczenia w układzie polsko-esperanckim. Polecam przede wszystkim naukę haseł do poszczególnych lekcji. Jeśli chcesz je zakooczyd wcześniej. Te stosiki będą tworzone osobno dla poszczególnych kategorii w bazie. To tak zwany system Leitnera. Sam zorientujesz się. . kliknij Tak. jak też dwiczenia nowych słówek. kliknij Zakoocz naukę. Program wyświetli teraz kolejne pytanie – postępuj tak do kooca dwiczenia. gdyż zoptymalizujemy w ten sposób proces nauki. Dopasuj ją do swoich potrzeb. Możesz także samodzielnie tworzyd fiszki dla innych języków.ESPERANTO EN DEK LECIONOJ Jesli miałeś rację. kliknij Nie. jeśli nie wiedziałeś lub nie miałeś pewności. Następnego dnia przystąpisz do powtórek. jeśli masz taką potrzebę. w miarę wykonywania dwiczeo. czy znasz poprawną odpowiedź. ile zajmą powtórki. który jest już bardziej wymagający. a rośnie z talią przedwiczonych słówek. Doświadczenie w korzystaniu z programu jest bardzo ważne. kliknij przycisk Frontside/Flipside. a bardzo przyspieszy naukę języka. że w trakcie nauki maleje stosik z talią początkową. kwitując pytanie programu. ile czasu to zajmuje. Pod koniec warto też podwiczyd słowniczki tematyczne. Nauka za pomocą fiszek jest powszechnie uważana przez metodyków za jedną z najbardziej skutecznych metod nauki słownictwa. a ile nauka nowych haseł. Jeśli chcesz oglądad obie strony fiszki po podaniu odpowiedzi. Zauważ. a także uzupełniad bazę esperancką.125 WIMMER .

nacisnąd lewy Shift. Znaki esperanckie wywołujemy naciśnięciem klawisza łacioskiego z prawym Altem.msi. Gdy zechcesz napisad coś po esperancku. chod esperantyści od dawna głośno się jej domagali.także w dobie komputerów i Internetu. z których najbardziej popularnym stał się rosyjski program Ek. Kiedyś mieliśmy też do dyspozycji program Keyman uniwersalny interfejs do klawiatur dla najbardziej egzotycznych języków.EoAltGr.126 WIMMER . To jednak mało elegancki sposób potrzebne jest systemowe rozwiązanie. a zaraz potem. Pojawiło się kilka rozwiązao zastępczych.działa i w XP. i w Vista. Niestety. wystarczy nacisnąd lewym kciukiem lewy Alt. działający dobrze w Windows XP. I jeszcze widok klawiatury w ustawieniach językowych. Zastępczo stosuje się rozmaite konwencje. . Po rozpakowaniu pliku kliknij Setup. Ostatnia wersja Ek pochodzi z 2005 roku. ale nie do kooca w Windows Vista (problem z literką ŭ). aby zmienid układ klawiatury. więc nie była oczywiście tworzona z myślą o Vista. od pewnego czasu Keyman jest płatny. w Panelu sterowania Windows (tutaj akurat ilustracja pochodzi z Windows Vista). którą znajdziesz w archiwum z podręcznikiem . a nawet #. stawiając za odpowiednimi literami łacioskimi literę h lub x. Ponowne naciśnięcie tego skrótu przywraca polską klawiaturę. Najlepszym rozwiązaniem wydaje się w tej sytuacji klawiatura. Przed dwierd wieku system Windows nie dorobił się własnej klawiatury esperanckiej. trzymając Alt.ESPERANTO EN DEK LECIONOJ Dodatek: Klawiatura esperancka Litery z daszkiem i łuczkiem od ponad stu lat przysparzały esperantystom problemów . Za pomocą tej właśnie klawiatury został napisany ten podręcznik. Po zainstalowaniu klawiatura esperancka zastępuje estooską .

esperantilo. Zestawienia e. Schemat możesz zresztą zmienid na inny. a następnie pisz tekst. W środowisku Windows Vista trzeba je uruchamiad z uprawnieniami administratora. a potem wybierzesz w menu Edytuj – pokazuj szybki słownik. zgodnie z aktualnie przyjętym schematem podstawiania (widocznym w pasku narzędzi).127 WIMMER . słownik będzie automatycznie pokazywad znaczenie wpisywanych wyrazów.ESPERANTO EN DEK LECIONOJ Dodatek: Esperantilo Esperantilo to program komputerowy napisany przez polskiego programistę. e = ch lub e = c^. klikając przycisk <>). Gdy zechcesz napisad tekst esperancki. uruchom szybki słownik. za pomocą którego można pisad teksty esperanckie. Jest to wielofunkcyjne narzędzie. zobaczysz po lewej stronie obszerny słownik esperancko-polski (możesz także odwrócid kolejnośd.org. Program można pobrad bez żadnych opłat ze strony autora: www. ŝ = ŝ itd. np. czytad teksty ze wspomaganiem słownikowym. Kilka przykładów użycia. . Artura Trzewika. Gdy otworzysz test esperancki lub wkleisz go przez schowek do okna programu. tłumaczyd teksty maszynowo. wpisując esperanckie litery ze znakami diakrytycznymi według schematu ĝ = ĝ. Dwukrotne kliknięcie nieznanego nam wyrazu spowoduje wczytanie jego znaczenia. ĝ czy ĵ są automatycznie zamieniane na litery esperanckie. Gdy będziesz wpisywad tekst.

Oczywiście nie jest ono doskonałe. ale może byd pomocne w różnych sytuacjach. Gdy wybierzesz w menu Tłumaczenie – tłumacz maszynowo. zależnie od kolejności języków w pasku narzędziowym (ilustrują je flagi). tekst zostanie przetłumaczony w jedną lub drugą stronę. gdy nie dysponujemy jeszcze dużym zasobem słówek i musimy zaglądad do słownika.ESPERANTO EN DEK LECIONOJ Gotowy tekst wystarczy zapisad na dysku jako plik tekstowy (w systemie kodowania Unicode) lub skopiowad do schowka i przenieśd do swojego bloga czy komentarza na forum esperanckim. .128 WIMMER . Sam zaś program posłuży przede wszystkim do pisania tektów. ale też do ich czytania.

Znajdziesz go na stronie http://lingoes. schowka oraz zaznaczonego fragmentu. Przykładowo. ukaże się wyskakujące okienko z tłumaczeniem. zaprojektowany dla systemu Windows. Dla tego na razie sygnalizujemy jedynie obecnośd tego programu i sugerujemy zaglądanie od czasu do czasu. jak na przykład przeglądarka internetowa. będziesz mógł tłumaczyd wyrazy lub fragmenty w innych programach.net. zapowiedział udostępnienie kompilatora Lingoes Dictionary Creator. . jednak na razie nie jest on dostępny. czy pojawiło się coś nowego. gdy w Firefoksie klikniesz wyraz prawym przyciskiem myszy. z naciśniętym klawiszem Ctrl. W chwili pisania tych słów (czerwiec 2009) w Lingoes dostępny jest jedynie słownik esperanckoangielski.129 WIMMER . Interfejs słownika Gdy w menu programu zaznaczysz tłumaczenie kursora. chioski programista Kevin Yau. Autor.ESPERANTO EN DEK LECIONOJ Dodatek: Lingoes Translator Lingoes Translator to bezpłatny interfejs do słowników dla wielu języków. za pomocą którego będzie można kompilowad własne słowniki.

130 WIMMER . na razie GT nie obsługuje esperanta. Niestety. gdy dwukrotnie klikniesz dany wyraz lub zaznaczysz go blokiem. .ESPERANTO EN DEK LECIONOJ Podobnie się stanie. Przykład z języka angielskiego. Słownik jest sprzężony z systemem Google Translate.

rozdział tabelo . oznajmiad averti – ostrzegad raporti – donosid publiko – publicznośd avizo – powiadomienie. książki Michela Duc Goninaza.mistrz diseiplo .rubryka intervjuo . obwieszczad.tworzyd presisto . wolumin albumo . anonsowad. Słowniczki znajdują się także w zestawie dwiczeo do powtarzania słówek przygotowanych dla programu jMemorize.strona antaŭparolo .organ artikolo .geniusz talento . artystyczna) .drukowad komposti . Środki informacyjne informrimedoj – środki informacyjne anonci – ogłaszad.wywiad redakti . zestawienie indekso .autor genio . Vocabulaire Espéranto.egzemplarz cenzuri .archiwum biblioteko . fiszka presi .lista.uczeo skolo .dokument arkivo .recenzowad aboni . poinformowanie radio – radio ondo – fala televido – telewizja elsendi – nadawad disaŭdigi – nadawad publikigi .redagowad.abonowad.ESPERANTO EN DEK LECIONOJ Dodatek: Słowniczki tematyczne W niniejszym rozdziale umieściłem 9 przykładowych słowniczków tematycznych opracowanych na podstawie wydanej w latach 60.szkoła (np. spis. poświęcad eleerpi .biblioteka katalogo .album titolo .przedmowa enkonduko . edytowad redaktoro .redaktor redakcio .książka manuskripto .wprowadzenie eapitro . tabela listo .litografia kliŝi .odbiornik propagando – propaganda afiŝo – reklama. obejmującej w oryginale 45 tematów z francuskim tłumaczeniem.broszura bindi . prenumerowad libro . wykaz.drukarz eldonisto – wydawca eldonejo .dedykowad. magazyn bulteno .składad (do druku) tipo .tablica.wydawad dediei .redakcja ekzemplero .indeks.wydawnictwo gazetaro – prasa librejo – księgarnia presejo – drukarnia Literatura i sztuka aŭtoro .artykuł rubriko .robid kliszę broŝuro .czcionka tipografio .katalog slipo .rękopis. manuskrypt volumo .kartka.cenzurowad recenzi .oprawiad eldoni .biuletyn organo . afisz flugfolio – ulotka reklamo – reklama gazeto – gazeta ĵurnalo – dziennik revuo – czasopismo. skorowidz dokumento .tom.tytuł paĝo .wyczerpywad verki .131 WIMMER .publikowad stacio – stacja anteno – antena programo – program ricevilo .typografia litografio .talent majstro .

zacięcie emfazo . brzmienie arpeĝo .bajka. wysławiad priskribi .kino.arlekin.żonglowad dresi . temat) esprimi . naśladowad kritiki .film projekcio .ścieżka kanti .komedia burleska .legenda romano .oda satiro .literatura vervo . statysta rekvizito .felieton proverbo .pastisz inspiri . przedstawienie publiko .koncert orkestro .ESPERANTO EN DEK LECIONOJ filistro .wirtuoz ritmo . ujarzmiad podio .arpeggio komponi .traktowad (np.tworzyd trakti .spektaklo.poeta poemo . nacisk bombasto . natchnąd krei .akrobata ĵongli . wodewil cirko .burleskowy.filister.dziennik taglibro .chór ario .elegia odo .strofa. wyświetlanie Muzyka muziko .orkiestra virtuozo .proza legendo .śpiewad ĥoro .gatunek. oklaskiwad varieteo .wers.epopeja elegio .stroid vibri . zespół aktorski rolo .figurant.nowela.muzyka koncerto .rola reĝisoro .reżyser sufloro .dekoracja turneo .dramat akto .maksyma aforismo .werwa. fabuła fabelo . statysta statisto .pamiętnik pamfleto . powiastka ĵurnalo .publicznośd teatro . błazen.styl ĝenro . pajac akrobato .takt tono .132 WIMMER .fikcja plagiato .plagiat originala . tworzyd literaturo . pajac arlekeno .sentencja antologio . krotochwilny tragedio .poezja muzo .powieśd novelo .wyrażad.muza poeto .scena aktoro .ton.trupa.magnetofon sonbendo . drgad registri .figurant.krytykowad recenzi .podium kabareto .kulisy figuranto . widowisko.pisad. objazd partero .tournee.parter loĝio .kabaret kino .cyrk klaŭno .emfaza.rym epopeo .akt sceno .taśma magnetofonowa trako .nagrywad disko .dysk magnetofono . rodzaj fikcio .rytm takto .inspirowad. zwrotka rimo . błazen. kołtun temo .tragedia dramo .loża aplaŭdi .tresowad.variete.górnolotnośd. bombastycznośd poezio .satyra fablo . sztuka filmowa filmo .bid brawo.aforyzm sentenco .aktor trupo .sufler kuliso .opisywad imiti .temat stilo .improwizowad agordi . wiersz strofo .rekwizyt dekoracio .klaun.aria .oryginalny.projekcja.poemat verso .komponowad improvizi .pamflet felietono .wibrowad.przysłowie maksimo . autentyczny pastieo .teatr komedio .recenzowad verki .antologia spektaklo .imitowad.baśn prozo .

liczyd.pisad redakti .konferencja lekcio .katarynka harpo .gitara citro .akordeon gurdo .gimnazjum akademio .prosty.obój fagoto .skrzypce violoneelo .seminarium leciono .długopis skrapgumo .studiowad pedagogio .kurs prelego .rektor dekano .trąbka trombono .flet hobojo .poprawiad. zdolny.dyktowad kopii . piosenka simfonio .instrument klavo .na pamięd.dziekan profesoro . łatwy parkere .klej studento . wykształcony diligenta .wiolonczela kontrabaso .stypendium. pracowity kapabla . bibuła kajero .fortepian orgeno .lekcja seminario . korygowad streki .taoczyd balo .egzamin konkurso .linia gluo .program ekzameno . pamięciowo papero .organy akordiono .czytad skribi . szkolid klera .opera uverturo .klucz instrumento .podstawowy supera .szkoła instrui .profesor docento .ESPERANTO EN DEK LECIONOJ melodio .nauczanie.dwiczyd.gumka linio .liceum gimnazio . praca ekzerci .cymbał timbalo .atrament plumo .133 WIMMER .melodia kanzono .kopiowad. certyfikat.koncert opero .kontrabas gitaro .pilny. szkolenie lernejo .lutnia kordo .pochłaniacz.prelekcja konferenco .puzon cimbalo .uwertura partituro . zapomoga elementa .brulion inko .cytra liuto .balet Szkoła i nauczanie instruado .pióro wieczne krajono .róg trumpeto .pióro fontoplumo .instytut rektoro .fagot ŝalmo .wyższy programo .świadectwo.pojętny.klawisz fortepiano .bęben danci .kandydat atesto .lekcja tasko .bal baleto .pieśo. szkolid.symfonia sonato .kocioł tamburo .konkurs kandidato .sonata koneerto .dyplom .gama noto .partytura gamo .papier sorbilo . fakultet instituto .światły. naśladowad kalkuli .margines malneto .nauczad.zadanie.uczyd się studi .student universitato .kreślid kurso .ołówek globkrajono . atest diplomo .akademia klaso .klasa stipendio .zeszyt marĝeno .struna areo .docent liceo . edytowad dikti .harfa violono . kształcid eduki .nuta kleo .pedagogia legi .smyczek klarneto .edukowad lerni .redagowad.fujarka korno .wydział.klarnet fluto . uzdolniony facila .uniwersytet fakultato . kalkulowad korekti .

powierzchnia. nagroda abituriento .kąt triangulo .środek vertico .aparat.masa grado . reguła normo .objętośd kubo . równy dimensio .ognisko. wymiar volumeno .płaski.biologia laboratorio .cyfra para .retorta atomo . skośny kurba .analizowad matematiko .chemia biologio .równanie signo .geometria figuro . zakrzywiony akuta – ostry ortilo – ekierka. standard progreso .magnes pendolo .norma.cel principo .abiturient.rozwiązywad operacio . ciąg problemo . pole ebena .zasada. wielokąt poligono . obszar.efekt rezulti .okrąg cirkelo .konsekwencja.nauka fako .dodawad subtrahi .premia. sposób rilato .figura.sposób. zagadnienie solvi .owal arko . bezpośredni orta .prostokątny oblikva . urządzenie retorto .odnieśd sukces.walec konuso .równowaga vakuo .teoria sistemo .magister doktoro .sześcian eĝo .częśd frakcio . odróżniad.prosty.134 WIMMER .twierdzenie geometrio . symbol adicii . gładki.laboratorium eksperimento .przedmiot. wielokąt kvadrato .mierzyd analizi . środek celo .atom energio .łuk perimetro .wahadło vekto . powód efekto . centrum ovalo .mnożyd dividi . zdad Nauka scienco .próżnia .odejmowad multipliki . uprawnienie magistro .postęp maniero .wielobok.licencja.środek.ułamek proporcio .eksperyment formulo .znak.algebra nombro .cyrkiel rondo .stożek sfero . relacja fakto .wyróżniad.przyczyna.trójkąt latero . maturzysta licencio .krawędź cilindro . kątownica fiziko . następstwo distingi .szereg.stosunek.ilośd nulo .wierzchołek ortangulo . wyodrębniad mezuri .fakt kaŭzo .dzielid teoremo .wynikad konsekvenco .przedmiot nauczania metodo .krzywy.energia maso .bok mezo .dźwignia ekvilibro .system rimedo .kwadrat rombo .kula rekta .doktor sukcesi .problem.zero parto . fokus magneto .koło centro .fizyka kemio .maniera.prostokąt multlatero .powierzchnia areo .metoda teorio .liczba cifero .wielobok.operacja ekvacio .formuła aparato .obwód surfaco .ESPERANTO EN DEK LECIONOJ premio .parzysty kvanto .stopieo lenso .rozmiar.matematyka algebro .ukośny.soczewka fokuso . dyscyplina instrufako . postad angulo .proporcja serio .romb cirklo .

jasny. prawidło ekzemplo . imaginowad menso . znad scienco . fraza propozicio .słowo.ostrzegad ignori .przymiotnik adverbo . wyraz vortaro – słownik terminaro – słownik terminów leksikono . sedno klara.rozumied.demonstrowad supozi .sława. prawidło pruvi . przebiegły sprita .zgadywad signifi .dialekt ĵargono .treśd. fama inteligenta .obserwowad.przypuszczad.zapominad atenti .kropka komo . osobliwy scii .rzeczownik adjektivo .myśled cerbumi .akcent supersigno . zdolny kompetenta .zdanie subjekto . durny freneza .idea.podmiot predikato . udowadniad demonstri . mied znaczenie traduki .reguła.nawias krampo .intelekt.tekst senco .leksykon teksto .szalony.135 WIMMER .dziwid się surprizi .czasownik prepozicio .nawias substantivo .doświadczony miri . pojmowad diveni .uważad.znaczyd.wyobrażad sobie.dowodzid. zadziwiad stranga .interpunkcja punkto .koniugowad sintakso .geografia historio . niedorzeczny pensi .ESPERANTO EN DEK LECIONOJ solvi .znad informi .samogłoska konsonanto . tępy. esencja.historia natursciencoj .absurdalny.gramatyka regulo . mądrzyd się konsideri .afiks kazo . zauważad konstati . domyślad się .sens.inteligentny saĝa . rozumny sagaca .informowad. znaczenie signifi . miarodajny prava .przyimek afikso .zagadka simbolo .mądry.spółgłoska akcento . słuszny stulta . lekceważyd sekreto . suponowad konjekti .dopełnienie Umysł menso .alfabet litero .ignorowad. dowcipny kapabla .przypadek akuzativo .rozwiązywad distili . zastanawiad się imagi . zwracad uwagę observi .kompetentny.przecinek parentezo .destylowad geografio .sprytny. konstatowad konscii . oznaczad senco .tłumaczyd gramatiko .przykład ortografio .reguła.wiedzied.stwierdzad.przykład esenco .biernik konjugacii . uświadamiad sobie sperta . pomysł logiko .żargon termino .sekret.język dialekto .dostrzegad.sprawiedliwy.sprytny.składnia frazo .nauka koni .symbol.znak akcentu interpunkcio . przestrzegad rimarki . powiadamiad averti .litera vokalo .sens. znaczenie ekzemplo .głowid się rezoni .logika regulo . rozum racio .głupi. rozgłos.ortografia alfabeto .prosty. tajemnica enigmo .przypuszczad.znaczyd.umysł forgesi .pojętny.rozważad.nauki przyrodnicze lingvo . obłąkany kompreni . zwyky absurda .rozumowad.rozum ideo .zaskakiwad. zrozumiały simpla .byd świadomym. oznaczad.orzeczenie komplemento .umysł intelekto .przysłówek verbo .zdanie.termin vorto . znak famo .dziwny.

chytry.ESPERANTO EN DEK LECIONOJ dedukti . fałszywie skromny Moralność kvalito . pochwalad dubi . podrabiad perfidi .ważny. dokładny valida .zalecad.dyskutowad.kłamad.żartowad.precyzyjny. motyw tezo .nalegad.pewny.sugerowad.przymiot.czyhad. rozsądny afabla .gratulowad. utrzymywad atesti . obstawad.perswadowad.prawda opinii . doradzad influi .przysięgad diskuti .sceptyczny.chwalid.zdradzad kalumnii . zalecad. uprzejmośd . rzeczowy esplori . pozowad pruda .fałszowad. robid zasadzkę intrigi .intrygowad denunci . prawomocny. uwzględniad motivo .efektywny.obmawiad. podstepny.bładzid.pochlebiad.świadczyd.przekonywad cedi . wnioskowad indukti .szczery lojala .uważad. blefowad klaei . domniemany sincera .dedukowad. właściwy ekzakta .uznawad konsideri . winszowad laŭdi . niewątpliwy.protestowad ŝanceli .twierdzid.oczerniad.dobry komplezo .ścisły.realny.badad analizi . ścisły.rozważad.teza aserti . polecad sugesti . łgad trompi .lojalny fidela . uprzejmy delikata .radzid się. ewidentny abstrakta . mylid się kritiki .delikatny bona . przebiegły naiva . fortel.abstrakcyjny konkreta . rzeczywisty aŭtentika . rekomendowad. namawiad.potwierdzad.sekret. roztropny.przysługa.grzeczny. upierad się pretendi .rozwiązywad Prawda i opinia opinio .wybieg. konsultowad się konsili .powód. chełpid się earlatano .poważny prudenta . byd hipokrytą flati .pruderyjny. mied opinię juĝi .byd obłudnym. cecha serioza . dokładny preciza . okłamywad falsi .uprzejmy. plotkowad ŝerci .popisywad się. tajemnica diskreta .opinia.rozważny. oddziaływad rekomendi .wpływad. rozpatrywad apliki .radzid. zbytkowad blagi .wzmiankowad.ustępowad. spotwarzad insidi .szalbierz.żądad. aplikowad solvi .ufad. cedowad aprobi .wątpid erari .136 WIMMER . dowierzad.udawad. rościd sobie ĵuri .dyskretny mensogi .sądzid agnoski .chwiad skeptika . przyjazny ĝentila . szarlatan hipokriti . łatwowierny artifiko .prawdziwy reala . wątpiący vera .aprobowad. zatwierdzad insisti .ufad. pochwalad gratuli .konkretny. nakłaniad konvinki . schlebiad afekti .prawdopodobny.krytykowad protesti .stosowad. sztuczka blufi . poglad vero . kręcid fanfaroni .naiwny.szantażowad ruza . zaświadczad konfirmi . denuncjowad eantaĝi .oszukiwad.łgad.blagowad. rzeczywisty certa . podsuwad persvadi .analizowad. napomykad konsulti .donosid.oczywisty. brad pod uwagę. powierzad sekreto .wnioskowad evidenta .wierny fidi . bezsprzeczny ĝusta .trafny.autentyczny efektiva . dowierzad konfidi . obowiązujący probabla . rozprawiad aludi .

opat monaĥo .rabin pastro .Boże Narodzenie Pasko .pościd pilgrimi .czyściec infero . kusid korupti . zgorszenie.katedra altaro . strofowad.fanatyczny superstiea .sumienie digno .herezja Reformacio .krzyż diservo .dusza diseiplo .grzech rimorso .hostia komunio . Wielkanoc ceremonio .pascha. odpuszczad konfesi . afera honti .wyznanie papo .idol. prawy inda .komunia sakramento . czcid.szlachetny. duszpasterz fasti .kult damni . świętoszek fanatika .synagoga moskeo .post Kristnasko .msza Pentekosto .kardynał abato .Reformacja dogmo . honorowad.bigot.wyrzuty sumienia skandalo .wart.anioł demono . drao moralo . nikczemnik.ceremonia liturgio .nabożeostwo meso .sekta paroĥo . impertynencki malica .łotr.mnich.sprawiedliwy kruda .godnośd virto .żyd (wyznawca) preĝi .czarowad blasfemi .rozgrzeszad.piekło paradizo .grzeszyd bapti .zasługiwad honori .ESPERANTO EN DEK LECIONOJ abnegacio . godzien justa .surowy.uczciwy.duch.uczeo. wielbid fantomo .sakrament kruco .modlid się .okrutny.apostoł anĝelo .ksiądz.papież pastoro .licowad.magia sorei .ołtarz katedralo .pielgrzymowad prediki .moralnośd deci .pastor katedro .skandal.Zielone Świątki fasto . bogobojny sankta . karcid Religia adori .czcid.świątynia kardinalo . srogi impertinenta .święty miraklo .bezczelny.ofiarowad idolo . robid wyrzuty admoni . korumpowad diboei .liturgia kulto . upiór. pobożny. kapłan. godzid się meriti .samopoświęcenie nobla .raj animo .katedra sinagogo .137 WIMMER .cnota tenti .prawid.adorowad.wina peko .potępiad purgatorio .diabeł dio . upominad.spowiadad się peki . zakonnik episkopo .demon diablo .biskup rabeno .żałowad za grzechy.ganid.dogmat sekto .parafia eklezio . wyznawca apostolo . widmo magio .schizma herezo . zuchwały.przesądny pia .strofowad. zaszczycad konscienco .przekupywad. nieokrzesany severa .meczet kapelo .chrzcid hostio . bezlitosny kanajlo .hulad kulpo . bożek judo .bóg skismo .abnegacja sinofero . wspaniałomyślny honesta .kościół (instytucja) konfesio .bluźnid bigoto .surowy.kaplica templo .cud graco .wstydzid się riproei .złośliwy kruela .świątobliwy.błogosławid oferi . wygłaszad kazanie beni . pokutowad absolvi .namawiad.łaska (boża) penti .

Biblia framasono .ESPERANTO EN DEK LECIONOJ Budho .katolik Kristo .Budda Korano .Ewangelia Biblio .138 WIMMER .protestant katoliko .Izraelita Evangelio .Chrystus Izraelido .religia .poganin religio .Koran Islamo .Islam ortodoksa .wolnomularz ateisto .ortodoksyjny protestanto .ateista pagano .

Sud-Koreujo/SudKoreio. Namibio . Meksiko. Maroko. Vjetnamujo/Vjetnamio* . Trinidado kaj Tobago . Azio Afganujo/Afganio. Kenjo . Salvadoro . Orienta Timoro . Brazilo. Azerbajĝano . Eado . Danujo/Danio. Sanmarino . Kuvajto . Senegalo . Kongo (Respubliko Kongo. Anglujo/Anglio. Hispanujo/Hispanio. Hindujo/Hindio (= Barato) . Angolo . Bulgarujo/Bulgario. Kolombio . Eilio . Pollando. Ruando . Kipro . Ekvadoro. Centr-Afriko . Hibutio . Sankta Vincento kaj Grenadinoj . Sudano. Armenujo/Armenio. Santomeo kaj Principeo . Egiptujo/Egiptio . Komoroj . Kubo. Francujo/Francio.ESPERANTO EN DEK LECIONOJ Dodatek: Lista krajów Listo de rekomendataj landnomoj to oficjalna rekomendacja Akademio de Esperanto. Malto . Nikaragvo. Britujo/Britio. Indonezio . Turkmenujo/Turkmenio. Madagaskaro . Irako. Bocvano . Ekvatora Gvineo. Svazilando. Malajzio . Israelo. Japanujo/Japanio. Birmo. Islando. Jordanio . Maŭricio . Bosnujo/Bosnio kaj Hercegovino . Sejŝeloj . Estonujo/Estonio. Kartvelujo/Kartvelio. Burundo . Luksemburgo . Gambio . Belgujo/Belgio. Uzbekujo/Uzbekio. Gabono . Kongo Kinŝasa) . Portugalujo/Portugalio.139 WIMMER . Venezuelo. Tajlando. Rumanujo/Rumanio. Honduro . Panamo. Barbado . Einujo/Einio. Grenado . Tajvano . Libano. Nederlando. Burkino . Tunizio. Tanzanio . Svedujo/Svedio. Hungarujo/Hungario. Srilanko . Sirio. Liĥtenŝtejno . Peruo. Nord-Koreujo/Nord-Koreio. Unuiĝintaj Arabaj Emirlandoj . Mozambiko . Barejno . Ugando . Ganao . Taĝikujo/Taĝikio. Grekujo/Grekio. Sieraleono . Malio . Filipinoj . Slovenujo/Slovenio. Zambio . Irlando. Kamboĝo . Urugvajo. Afriko Alĝerio. Gronlando . Kanado. Rusujo/Rusio. Serbujo/Serbio. Bangladeŝo . Jemeno . Butano . Argentino . Bolivio. Vatikano. Barato (= Hindujo/Hindio) . Togolando . Germanujo/Germanio. Zimbabvo . Turkujo/Turkio. Belorusujo/Belorusio. Malavio . Niĝero . Sauda Arabujo/Sauda Arabio. Gujano . Libio. Ebur-Bordo . Kataro . Kostariko. Dominiko . Ameriko Antigvo kaj Barbudo . Sankta Lucio . Kameruno . Italujo/Italio. Skotlando. Kosovo. Eŭropo Albanujo/Albanio. . Laoso . Kazaĥujo/Kazaĥio. Sud-Afriko . Moldavujo/Moldavio. Pakistano. Paragvajo. Benino . Haitio . Mongolujo/Mongolio. Gvineo-Bisaŭo. Gvatemalo. Maŭritanio . Niĝerio . Rusujo/Rusio. Aŭstrujo/Aŭstrio. Brunejo . Maldivoj . Jamajko . Irano. Eeĥujo/Eeĥio. Kongo Brazavila) . Eritreo . Makedonujo/Makedonio. Belizo . Svislando. Lesoto . Kroatujo/Kroatio. Gvineo. Singapuro . Turkujo/Turkio. Montenegro . Norvegujo/Norvegio. Slovakujo/Slovakio. Omano . Liberio. Ukrainujo/Ukrainio. Latvujo/Latvio. Kirgizujo/Kirgizio. Surinamo . Nepalo . Dominika Respubliko . Somalujo/Somalio . Kaboverdo . Etiopujo/Etiopio. Monako . Kongo (Demokratia Respubliko Kongo. Siberio. Litovujo/Litovio. Sankta Kristoforo kaj Neviso . Usono. Bahamoj . Finnlando. Andoro .

Nov-Zelando . Marŝaloj . Samoo . Salomonoj . Papuo-NovGvineo . Eksaj landoj Eeĥoslovakujo/Eeĥoslovakio. Sovetio. Tuvalo .140 WIMMER . Jugoslavujo/Jugoslavio. Palaŭo . Fiĝio . Nauro . . Vanuatuo. Kiribato . Sovet-Unio. Mikronezio .ESPERANTO EN DEK LECIONOJ Oceanio Aŭstralio. Tongo .

bieżący . Bertin.adreso (KompBaz) adresat .enketi (OOo) | demandi (Bertin) anonament. uruchomienie .abstrakta Active Server Pages .administranto administrator komputerowy .glatigo antyspam .alfabeta (PIV2002.komputila administranto administrator sieci lokalnej .aparatara plirapidigo akcent .administrado administrator .eeladreso (Lode VDV) adres maszynowy .sennoma uzanto antyaliasing.akcesoraĵoj akcja.retpoŝtadreso (Vikipedio) | retadreso (PIV) adres fizyczny .analiza (KompLeks.retadreso adres symboliczny .ESPERANTO EN DEK LECIONOJ Dodatek: Słowniczek terminów komputerowych Poniższy słownik został opracowany na podstawie liczącego ok.programara ĝisdatiga eldono (OOo.fizika adreso adres internetowy .adreso por la fakturo (KompLeks.aktiva labortablo aktywowad.aktivigi (Bertin) | ŝalti (OOo) akumulator .aktuala tempo aktualny.Bluetooth-adaptilo administracja .administranto de loka reto administrowad .Aktivaj Servil-Paĝoj adapter .moviĝanta GIF-bildo (FEL.alfa alfabetyczny . FEL) animowany GIF .administri adnotacja .memorgenerado (TekVort) analityczny .141 WIMMER . ReVo) analiza . 6700 terminów komputerowego słownika angielsko-esperanckiego – „Komputeko.aktiva aktywny link .adaptilo adapter Bluetooth . Bertin) anonimowy .Flash-animacio (Vikipedio. update .aktiva eelo aktywne okno .akronimo aktualizacja oprogramowania .novaĵ-kolektilo (KompLeks) akapit . KompLeks.simbola ligilo (KompLeks) alokacja pamięci . uruchamiad .aktiva ligilo aktywny pulpit .IP-adreso adres komórki . będący w pewnym sensie tłumaczeniem eksperymentalnym. ze względu na brak pismiennictwa esperancko-polskiego o tej tematyce.analizo (Bertin) analogowy .aktiva fenestro aktywnośd .aktivigo aktywna komórka . Prikomputila terminokolekto”. np.moviĝanta butono ankieta .kontraŭspamilo (KompLeks.absoluta adreso adres do faktury .retadreso adres IP .analoga (KompLeks) animacja .animacio (NL-EO 4) animacja Flash .absoluta (KompLeks.ago akronim . wywołanie.aparata adreso | aparat. KDE) .alineo | paragrafo (ReVo) akceleracja sprzętowa .enketo (OOo.adreso de servilo adres sieciowy . KompLeks) alfanumeryczny . OO0 czy Drupalo. W słowniku zachowane zostały uwagi dotyczące źródeł pochodzenia niektórych terminów. ReVo) adres e-mail . subskrypcja .aktuala (OOo) aktywacja. wygładzanie .litercifera (KDE) | alfanumera (Pekoteko) algorytm .adresato (Bertin) agregator wiadomości . Jest to wybór liczący ok. działanie .sennoma FTP | anonima FTP (KompLeks) anonimowy użytkownik .sennoma | anonima anonimowy FTP .prinoto (Bertin) | komento (Bertin) adres .abonanto (Lode VDV) abonowad .algoritmo (Bertin) alias . KompList) animowany obrazek .kromsigno akcesoria .ĝisdatigo | aktualigo (Bertin) aktualizowad . Pekoteko) | senkondiea (TekVort) abstrakcyjny . OOo) absolutny . wywoływad.poŝtadreso (TekVort) adres serwera .moviĝanta bildo (ReVo) animowany przycisk .ĝisdatigi | aktualigi (KompVort) aktualny czas . Drupalo) aktualizacja.aboni (KompLeks.akumulejo (KDE) | akumulatoro (Bertin) alfa . 2200 haseł. Vim) | demando (Bertin) ankietowad .aktiveco (Bertin) aktywny .abono (KompLeks.simbola adreso adres urządzenia . które autor wprowadził w oryginale.memoradreso adres pocztowy . -Aabonent .adreso (TekVort) adres absolutny .maŝinadreso (Drupalo) | fakta adreso (KompLeks) adres pamięci .

sendrata bezstratny .reklamrubando baner reklamowy .aŭtomata ensaluto automatyzowad .rajtigo (Wordpress) autoryzowad .rajtigita uzanto autostart .nesinkrona atak brutalną siłą .misfunkcio de aparataro awaria zasilania .mistajpi błędny.analizeraro (TekVort) błąd pisarski .parecbito bitów na piksel .bitoj en sekundo biznes sieciowy.komputila sekurigo bezpieczna strefa .rondigeraro (TekVort) błędnie wpisad .baterio baza .ESPERANTO EN DEK LECIONOJ anulowad wybór . TekVort) bezkształtny .stirbito (PIV2002. bugowaty .Baziko (Bertin) bateria .legeraro błąd parsowania .aŭtomata automatyczny login .sekurigo bezpieczeostwo komputerowe .rajtigi authorized (a) autoryzowany użytkownik .baŭdo boolowski . Vikipedio) | kodoteko (KompVort) binarny.praŝargi | praŝargi (KompLeks) bootowalny .sintaksa eraro (Bertin) błąd zaokrąglenia .laborfolio arkusz stylów .aŭtomata rekono automatyczne zapisywanie . ReVo) arytmetyczny . ReVo) Basic .BIOS (PIV2002.dosieratributo (OOo) atrybuty komórki .reklamrubando | reklamilo (KompLeks) bank danych .sonaudio CD .kurentpaneo (OOo) awatar .bitoj por rastrumero bitów na sekundę .eraro błąd dostępu .aritmetika (ReVo) arytmetyka . TekVort) bootowad . dwójkowy .aŭtomata teksto (Bertin) autouruchamianie .folio arkusz kalkulacyjny .sekura areo bezpieczny .cima (Lode VDV) bod .klienta-servila arkitekturo architektura komputera .aŭtonoma (OOo) autoresponder .bloko (Bertin) blokowad .duuma | binara (PIV2002) BIOS .arbitra (Bertin) architektura .vortkompletigo awaria .retaplikaĵo apostrof .142 WIMMER .stilfolio artykuł .retkomerco blog .aŭtomatigi autonomiczny .retbankumado (PIV2002.biblioteko (OOo.beta (ReVo) bez praw autorskich .aŭtomate kompletigi (OOo) autouzupełnianie wyrazów .arkitekturo (KompList) | arĥitekturo architektura klient-serwer .bloki (Bertin) | forbari (Drupalo) błąd .diskeraro błąd odchylenia .takstestado (KompLeks) beta . e-biznes .aŭtomata respondilo autoryzacja .senperda bezszeryfowy . KompLeks) | kontrolbito (PIV2002) bit parzystości .klienta aplikaĵo (TekVort) aplikacja webowa .sekura (KompLeks).apostrofo arbitralny .blogi (ReVo) blok .aŭtomate ludi (Lode VDV) automatyczny .praŝargebla bootowalny CD .komputila arkitekturo archiwowanie .kruda atako atrybut .misfunkcio | paneo (KompLeks) awaria sprzętowa .sondisko audiowizualny .senserifa biblioteka .retprogramo | apleto (KompLeks) aplikacja .blogo | retotaglibro bloger . Bertin) -Bbajt .malsimetria asynchroniczny .bazo baza danych .eelatributoj audio.datumbazo (Lode VDV) benchmark.aŭtomata laneo autouzupełnianie .bloganto | verkanto de retotaglibroj blogowad .aplikaĵo (KompLeks) | aplika programo (PIV2002) aplikacja kliencka .praŝargebla KD | praŝargebla k-disko . test .atingeraro (Plone) | aliroeraro błąd dysku .avataro (OOo.arkivo (TekVort) | arĥivo (PIV2002) argument .aŭtomata respondo automatyczne odzyskiwanie . sendanĝera (LiberaProg) bezprzewodowy .artikolo (PIV2002.askio (PIV2002.aŭtomata restaŭro automatyczne rozpoznawanie .malselekti (Bertilo) anulowad.aŭtenta automatyczna odpowiedź .argumento (Bertin) arkusz .senforma bezpieczeostwo .aritmetiko (Bertin) ASCII .kalkultabelo (PIV2002.ekarteraro błąd odczytu .aŭdvida autentyczny .bajto baner reklamowy ..tajperaro (ReVo) błąd składni .rezigni (OOo) | nuligi (Bertin) aplet .aŭtomata teksta eirkaŭfluo automatycznie odtwarzad .aŭtokonservado automatyczne zawijanie . KompLeks) asembler . zaniechad . KompLeks) | tabelkalkulilo (KDE) arkusz roboczy .arkivado archiwum .aŭtolaneo autotekst .asembla lingvo (KompLeks) asymetryczny .datumbanko (Lode VDV) | datumaro bankowośd elektroniczna . KompLeks) bit .atributo | atribuo (PIV2002) atrybut pliku .senaŭtorrajta (OOo.bulea (KompLeks.bito (Bertin) bit kontrolny .

kronologio ciało .retlando (Bertin) | ciberspaco (FEL) cyfra .helpejo cenzura internetowa .personaj datumoj dane wejściowe .realtempa | tuja czas. ReVo) czcionka rastrowa.cifereca identigilo cykl .pasinta tempo czasomierz .parta częśd .Trutajpa tiparo (Bertin) czcionka wektorowa .teksto de mesaĝo ciasteczko.ESPERANTO EN DEK LECIONOJ bps.protektita enhavo chronologia .kartlegilo czytnik kodów kreskowych .korpo ciało tekstu .diagramdatumoj dane źródłowe .limdato (OOo) data koocowa.bit/s (OOo) brak pamięci . dysk CD tylko do odczytu .legokonfirmo (KompLeks.citilo | citmarko (TekVort) cyberprzestrzeo . KompLeks) data .cifero cyfra kontrolna .malfari ŝanĝojn (Firefox) combo box .malfari cofnąd usunięcie .datumejo (Bertin) centrum komputerowe .RSS-legilo | abonflua legilo -Ddane .kredato (Benson) data wydania .plata teksto czytad .majuskla baskulo (OOo) | fiksiĝema eeflitera registrumo (KompLeks) CD wielokrotnego zapisu .legi czytnik . prawa autora . Abiword) czytnik PDF .bufri bug . TekVort) czytnik CD .cicero (OOo) cieniowany . TekVort) | eiparo chronid .KD-legilo (ReVo) | lumdiska legilo czytnik kart .eapelo | cirkumflekso (KompLeks) cytat .paĝa bordero brzeg.cifereca fotilo cyfrowy identyfikator .kunmetaĵo | versio (Lode VDV) business-to-business.viŝebla KD (OOo) | reregistrebla KD CD.libreto (PIV2002.ciklo (Bertin) cyrkumfleks. uwierzytelnienie . OOo) certyfikacja.ŝirmi chroniona treśd .blataro (KompLeks. środkowad .bufro | staplo (PIV2002) buforowad .blato (KompLeks) | eipo (Pekoteko) chipset .legilo por kodstrekaro czytnik newsów .teksta korpo (OOo. prawo do kopiowania .stircentro centrum pomocy .interkomerca business-to-customer.bordero (OOo) bufor .cenzuri (KompLeks. odpluskwiad .ombro (OOo) cofnąd . B2C – alklienta -Ccal .oftaj demandoj (Lode VDV) | respondaro (KompLeks) częstotliwośd klikania .retbabili czcionka ekranowa .atestado certyfikowad . dane na wyjściu .limdato (KDE) data utworzenia .vektora tiparo (Bertin) czcionka.cifereca | cifera (KompLeks) cyfrowy aparat fotograficzny . OOo) czarna lista .memormanko broszura . Pekoteko) ciało wiadomości . cookie .novaĵlegilo (OOo.PDF-legilo (Chuck Smith) czytnik RSS .komercaj datumoj (OOo) dane kalendarzowe .nigra skatolo czarno-biały .eldondato (OOo) data wygaśnięcia .dato data graniczna .citaĵo | citilo (OOo) cytowad .komputilejo (Benson) centrum kontrolne .fallisto | redaktebla falmenuo (KDE) copyleft. data graniczna .atesti certyfikowany .fontaj datumoj (PIV2002. obramowanie strony .parto (Vim) członek .kopirajto cudzysłów .parta sekurkopio częściowy . gawędzid . obramowanie . daszek . który upłynął . pica .kontrolcifero (KDE) cyfrowy . KompLeks) brzeg strony.ekrantiparo czcionka konturowa . czcionka bitmapowa . dysk CD .nurlega KD (Bertin) | nurlega k-disko CD-ROM .cimo build .colo (OOo) całkowity .erarsereilo | ĝustigilo debugowad.eligaj datumoj dane wykresu .citi (KompLeks.horloĝo (KDE) | tempmezurilo (KDE) czatowad.atestita (Bertin) chip .ombra (Drupalo) cienki klient .nigra-blanka (ReVo) czas dostępu .malforigi (Bertin) | malviŝi (KompLeks) cofnąd zmiany .143 WIMMER . B2B .kalendaraj datumoj dane osobiste .membro (TekVort) czysty system .datumoj | datenoj (PIV2002) dane biznesowe .malpeza kliento (KompLeks.malpleniga sistemo (OOo) czysty tekst . font .KD | k-disko (Bertilo) CDR. ReVo) cieo .integra capslock .tiparo często zadawane pytania (FAQ) .atingotempo czas rzeczywisty .limdato (Drupalo) debuger .enigaj datumojn | elementaj datumoj (OOo) dane wyjściowe.rastruma tiparo czcionka TrueType . bity na sekundę .klaka ofteco częściowa kopia zapasowa .sencimigi (Kompleks) | ĝustigi (KompLeks) .kontura tiparo (KompLeks.centrigi centrum danych .nigra listo (Bertin) czarna skrzynka .kuketo cicero.KD-ROM centrowad.kopilaso (Pekoteko) copyright.interreta cenzuro cenzurowad .

dialoga digitalizowad .magneta disko dysk optyczny .disko dysk bootowalny .interretaliro | retaliro dostępna pamięd . konsultant .ekzakta (TekVort) dokument . konwersacyjny . ReVo) diagram powierzchniowy .varmopresilo | pervarma presilo (Bertin) drukarka wielkoformatowa . Bertin) dysk stały .perkomputila eldonado deszyfrowad . Drupalo) dymek z poradą .provizanto de servoj dostawca usług internetowych .fiksita disko (OOo) dysk twardy .diagramo (OOo) | skemo (Bertin) dialog .praŝarga disko dysk kompaktowy .dupunkto dwuliniowy .presi | printi (PIV2002) drzewo folderów .atingo (PIV2002) | aliro (Bertin) dostęp do Internetu .strukturo de dosierujoj (Bertin) duplikat .duobligi (Vim) | multobligi (Benson) duże litery .retrotraduko | retrokompilado (Lode VDV) dekompresja .malkompaktigi delimiter .provizanto dostawca internetowy .maleifrado (KompLeks) dewiza.presaĵo (OOo) | printaĵo (ipernity) druk na żądanie . TekVort) | nadlara printilo (KompLeks) drukarka laserowa .konsilanto doradzad .disponebla diskospaco (Chuck Smith) dostępnośd .polinia presilo | polinia printilo drukowad .defaŭlta doradca.malinstalilo deinstalowad. odinstalowywad .devizo diagnostyka .ESPERANTO EN DEK LECIONOJ dedykowany .nadlara presilo (KompLeks. OOo) dostępny .ciferecigi (Vim) dioda .presilo en loka reto | printilo en loka reto drukarka termiczna .defaŭlta uzanto domyślny.interretperanto | provizanto de retkonekto (KompLeks) dostawca treści .dinamike dynamicznie dołączana biblioteka (DLL) .retregiono | domajno (KompLeks) domyślna drukarka .duflanka dwuwarstwowy .dedieita (KompLeks) definicja .provizi dostawca .regiona diagramo diagram.presilo (OOo) | printilo (PIV2002) drukarka atramentowa .ŝpruchelpilo (Vikipedio.postglui | postaldoni (Vim) domena .distribui (KompLeks.lasera presilo (Bertin.virtuala disko dyskietka .disponeblo (KompLeks.malneto (OOo) druk .majuskla (OOo. wersja robocza . TekVort) do pobrania .larĝformata presilo (KDE) | larĝformata printilo drukarka wierszowa . dno .dinamika (KompLeks.difino definiowad .maleifri (Kompleks.malinstali (Bertin.defaŭlta dosierujo domyślny użytkownik .atingeblo | alirebleco (Bertin) dostępnośd .ekzakto | ekzakteco (KompLeks) dokładny .konsili (KompLeks) dostarczad .dialogo dialogowy. Joomla) | lasera printilo (PIV2002) drukarka lokalna . Drupalo) | grandaj literoj dwukierunkowy .disponebla doświadczenie komputerowe .malkompaktigo dekompresowad .defaŭlta presilo | defaŭlta printilo domyślny folder .provizanto de retservoj dostęp . schemat .majuskloj dużymi literami .difini defragmentacja .provizanto de enhavo dostawca usług .laŭpeta presado | laŭpeta printado drukarka .inkŝpruca presilo | inkŝpruca printilo (PIV2002) drukarka igłowa .diodo (KompLeks.dutavola dymek z pomocą .144 WIMMER .senfragmentigi (Bertin) deinstalator .malkodilo (Bertin) | maleifrilo dekodowad .malkodi (Pekoteko) | maleifri dekompilacja .dulineara dwustronny .diagramo (PIV2002. wykres.malsupro (Drupalo) draft.disigilo | limigilo (Bertin) demodulator .matrica presilo (OOo) | matrica printilo drukarka obustronna . CC: .dua leteroricevanto dokładnie .ambaŭflanka presilo | ambaŭflanka printilo drukarka sieciowa .ambaŭdirekta dwukropek .loka presilo (TekVort) | loka printilo drukarka matrycowa . TekVort) . ReVo) | deeifri (Bertin) deszyfrowanie .disponebla memoro dostępna powierzchnia dyskowa .diagnozo (Bertin) diagram .elŝutebla dodatkowy odbiorca.dinamika datuminterŝanĝo dynamicznie .disketo (Bertin) | diskedo (PIV) dystrybuowad .dokumento (KompBaz) dołączad. Benson) duplikowad .malfragmentiĝo (KompLeks) defragmentowad .kompaktdisko | k-disko (Bertilo) dysk magnetyczny . DTP . TekVort) dekoder .demono desktop publishing. TekVort) dysk . slogan . załączad .dinamike bindebla biblioteko dynamiczny .ŝpruchelpa konsilo (Bertin) dynamiczna wymiana danych (DDE) .malmodulilo (LiberaProg) demon . defoltowy .fiksita disko | durdisko (Pekoteko) dysk wirtualny .duoblo (OOo.ekzakte (KompLeks) dokładnośd .lumdisko (OOo.spertoj pri komputiloj dół.

elipso (KDE) Emacs .etikedi (KompLeks.filtrilo (OOo) filtr antyphishingowy .laŭtparolilo .faksilo | telekopiilo faksmodem . TekVort) formularz .dosierujo en loka reto folder z programem .faksmodemo faksowad .bildoredaktilo (OOo.145 WIMMER .ludotabuleto gazeta internetowa .fazo (Lode VDV) filtr .filtrilo kontraŭ pasvortŝtelo filtr antyspamowy .faksi (OOo) | telekopii fakturowad .denso (Debian) | denseco (Bertin) gigabajt .kolorcirklo gamepad .paperformato (OOo) format pionowy .fakturi faza .cifereca foto freeware .heredi dziennik .eiesaĵo | publikaĵo (PIV2002) funkcja .elemento bezonata eliminowad.elektronika | retelement .funkcio (KompLeks) -Ggadżet.filtri firma internetowa.retforumo fotografia cyfrowa .fona sono -Ee-book. dotcom .eksporti ekstrahowad .imiti (OOo) encja .dosierujo folder w sieci . rodzajowy .tuŝekrano eksport .ido | subdziedziczyd .miensimbolo | ridetulo emulacja .akcesoraĵo (OOo) | popularaĵeto (Lode VDV) galeria .imitado (OOo) emulator .ento encja HTML .grafika filtrilo (PIV2002) filtrowad .taglibro dziennik internetowy . ReVo) -Ffaks .ekrano ekran dotykowy .KD-a etikedo etykietowad .tekstaranĝo (Lode VDV) formatowanie warunkowe . zogniskowanie .formatado de alineo (Drupalo) formatowanie tekstu .spamfiltrilo (TekVort) filtr graficzny .forigi elipsa .tempoformato (OOo) | hora formato (OOo) format danych .malloka (KompLeks) głębia koloru .Emakso (PIV2002.rastrumera redaktilo edytor stron internetowych . akcesorium .kolorozo (KompLeks) głośnik .datumaranĝo format eksportu .flago | indiko (KompBaz) fokus.formulo (KompLeks. wskaźnik .grafikilo (Lode VDV) edytor HTML .aŭdviduja formato (KDE) format papieru . usuwad .vertikala formato (KompLeks.eksporto (Bertin) eksportowad .mikroprogramaro | integrita programaro (Bertin) fizyczny .galerio (KDE) galeria obrazków .ESPERANTO EN DEK LECIONOJ dziecko.ekvivalento (TekVort) elastyczny .generi (OOo) generyczny. ReVo) emotikon .etikedo etykieta CD .retpaĝoredaktilo (Drupalo) edytor tekstów .strukturi (diskon) formatowanie akapitu .kodogenerilo (Bertin) generowad .formularo formuła .retrevuo generator kodu .fokuso | enfokusigo (KDE) folder .miensimbolo (OOo) | mienvinjeto (KompLeks) emotikon . TekVort) | portreto (OOo) format pliku .HTML-subtenata signo (&nomo.dosierformato (KompLeks) formatowa .komuna (KDE) gęstośd .fleksebla elektroniczny .dekuma (Kompleks.) (KompLeks) Ethernet .eltiri (KompLeks) ekwiwalent .kondiea formatado (KompLeks.ida elemento element wymagany .grafika elemento (Bertin) element potomny . TekVort) dziura w bezpieczeostwie .interreta firmao (TekVort) firmware .fakso | telekopio faks (urządzenie) .bildsimbola redaktilo (TekVort) | piktogramoredaktilo (KDE) edytor pikselowy . przetwarzanie tekstów dokumentoredaktado (KompLeks) | tekstotraktado (TekVort) edytor dźwięku .tekstredaktilo | tekstprilaborilo (PIV2002) edytor tekstu .fizika flaga. FEL) formatowad dysk . ReVo) forum .retlibro | e-libro edycja tekstów.eksportformato format kontenera .formati (eelon) (PIV2002.imitilo emulowad .rettaglibro (Bertin) | blogo (KompLeks) dziesiętny .forumo (KompLeks) forum internetowe .eterreto etykieta . potomek .sonredaktilo (KDE) edytor grafiki .ero (TekVort) | elemento (OOo) element graficzny .braneo (OOo) gałąź . książka elektroniczna . FEL) edytor grafiki .bildetara galerio (OOo) gałąź .sekuriga truo (OOo) dźwięk w tle .gigabajto (KompLeks) globalny .braneon gama barw .HTML-redaktilo edytor ikon .programdosierujo (KDE) format czasu .redaktilo ekran .

pasvorto nepras heksadecymalny.preskvalito | printkvalito jasnośd .Interreta Esplorilo interpolacja .kolortransiro graficzny interfejs użytkownika .komenca litero (TekVort) | inicialo (TekVort) instalacja .146 WIMMER .hiperteksto (KompLeks.fona grafiko (KompLeks.legi (Ipernity. Lode VDV) | grafiko grafika .pasvorto de uzanto hasło wymagane . piktogram . KDE) | ludi gradient .informo informatyka .reta identigilo (KompLeks.realigi (KompLeks) import .artaĵoj (OOo.amasa importado hybrydowy – hibrida -Iidentyfikator .fasado | (uzant)interfaco internacjonalizacja .komputila grafiko | perkomputila grafiko (KompLeks) grafika rastrowa .eefprocesoro | eefprocezilo główny użytkownik .grupigi gwiazdka – steleto -Hhaczek . TekVort) grafika wektorowa .historio (Bertin) historia cofnięd .Havo JavaScript .Havoskripto .pintteknologia (Bertin) hosting .Interreto Internet Explorer .hierarkio de dosierujoj hiperłącze .histogramo historia .horaro (Bertin) | tempoplano (Bertin) hasło .HiperTeksta MarkLingvo (OOo. OOo) herc .komputiko infostrada . wysokiej technologii . OOo) iterowad .legkapo (OOo. OOo) Hipertekstowy Język Znaczników (HTML) .hiperligilo (TekVort) | ankro hipertekst .instalilo instalowad .interpunkcio (TekVort) inżynieria wsteczna . Bertin) histogram .instalo (KompLeks.internaciigo (KompLeks.malfara historio historia zmian .hierarkio hierarchia folderów .eefuzanto główny.grafika fasado | grafika interfaco (OOo) grafika .varma restarto gotowy po wyjęciu z pudełka .vektora grafiko (PIV2002.indeksi (OOo) informacja . Bertilo) głowica drukarki . ReVo) instalator .bildsimbolo | piktogramo (KompLeks) implementowad .pasvorto hasło sieciowe .Makintoŝa komputilo kun Intel-procesoro interaktywny .kondiea ordono (OOo) integralnośd .importi indeks .retejgastigo (Vikipedio) hostowad .integreco interakcja .retmono (OOo) gra wideo . TekVort) ikona.pasivumigi hierarchia .informa ŝoseo | informoŝoseo (TekVort) inicjał.amasa eksportado hurtowy import . Bertin) grupa dyskusyjna . polecenie klawiaturowe .identigilo (TekVort) identyfikator sieciowy .gastigi retejon | gastigi retpaĝon (FEL) hostowanie . TekVort) interpunkcja .kontrolata grupo (KDE) grupa robocza .ESPERANTO EN DEK LECIONOJ głowica czytająca .eefa (OOo) gniazdo rozszerzenia .dialoga | interaga (PIV2002) interfejs . ReVo) główny procesor . litera początkowa .interpreti (KompLeks.klavkomando | agklavo (KompVort) gorący restart .rastruma grafikaĵo (Bertin) grafika tła .skribkapo (KompLeks.indekso (TekVort) | indico (ReVo) indeksowad .laborgrupo (KompLeks.diskutgrupo grupa dyskusyjna . TekVort) grupowad . KompLeks) granica .presila kapeto (Lode VDV) | printila kapeto (KompLeks) głowica kasująca .instali (OOo) instrukcja .bildo grafika komputerowa .deksesuma (KompLeks.herco hibernowad .retumanto Internet .interpretilo (Bertin) interpretowad .aparataro harmonogram .helplineo (Chuck Smith) gorący klawisz. KDE) interpreter .iteracii (Bertin) -Jjakośd druku .reta pasvorto hasło użytkownika .hoketo hałas .bruo hardware .kompletiga fendo gorąca linia .limo grupa .varma restartigo | parta restarto (KompList) gorący restart . master .aplikprograma interfaco interfejs użytkownika .elskatole kapabla gotówka elektroniczna .grupo grupa aplikacji .instrukcio (Bertin) | komando (KompLeks) instrukcja warunkowa .grupo de aplikaĵoj (PIV2002.iteracio (KompLeks.gastigo hub .nabo (Drupalo) | koncentrilo (Vikipedio) hurtowy eksport .interfaco ((grafika) fasado) interfejs aplikacji .viŝkapo (KompLeks) głowica zapisująca .brileco (OOo) Java . szesnastkowy .ŝanĝohistorio hi-tech.novaĵgrupo | forumo (KompLeks) grupa moderowana .interpolado (Bertin.importo importowad . TekVort) internauta .videoludo grad .retroprojektado iteracja .

trukarto (Pekoteko) karta dźwiękowa .kromsigna klavo | senpaŝa klavo (KompLeks) klawisz Alt . TekVort) klawisz pogrubienia .vidkarto (OOo) | videokarto kartridż . KDE) klawisz myszy .ida kategorio kategoryzacja . KompLeks) kanał RSS .ŝlosilo klucz prywatny . TekVort) kliknięcie reklamy . TekVort) klucz sortowania .registra ŝlosilo (PIV2002. KompList) kandydat do wydania .dosierujo (FEL) katalog .kartoeo | inkokartoeo kaseta . KDE) karetka . TekVort) klawisz Shift .datumero (Bertin) jednostka miary . KompList) | binara kodo (KompVort) kod błędu .sagoklavo klawisz Tab .samtempa jednokierunkowy .moviĝoklavo (OOo.kanalo (PIV2002.publika ŝlosilo klucz rejestracyjny .komputila karto (KompLeks.atingokodo (KompLeks.eskapa klavo (Bertin) klawisz funkcyjny . KDE) klawisz . TekVort) | alirokodo .kalendaro kalibrowad .unudirekta jednokrotny .ekranklavaro (Vikipedio) klawiatura numeryczna .eefprocesoro (OOo.alklaki | klaki (KompLeks) kliknąd prawym przyciskiem myszki .kasedo (KompLeks.klavaro klawiatura ekranowa .eldona kandidato kapitaliki .laŭtema stilfolio katalog . TekVort) kilobit . KDE) kalkulator .radika dosierujo katalog plików .enmeta klavo | intermeta klavo klawisz kursora .klono (KDE) klucz . Bertin) kaskadowy arkusz stylów .sonkarto karta komputerowa.retropaŝa klavo (TekVort.kategoriigi kąt obrotu .ordiga ŝlosilo (KompLeks.eareto (Pekoteko) karta .funkcia klavo klawisz Ins .kerno jądro .ĝisrandigo (KompLeks) | alkadrigo (KompLeks) -Kkabel .RSS-fluo (KompLeks.retpoŝtilo klikalna mapa .katalogo | dosierujo katalog główny .retkarto karta wideo .eifroŝlosilo (Wordpress) know-how . OOo) klucz szyfrujący .kalkmapo klikalny .programlingvo (Bertin) | programada lingvo (TekVort) justowad .klasika (Drupalo) klawiatura .karto (KompLeks) karta dziurkowana .scipovo kod .mezurunuo (Bertin) język komputerowy .unu-foja jednostka centralna .kategorio (Tekstoj.sonaĵo klon .simetria ŝlosilo (KompLeks.spacostango (Vikipedio) (specetstango) klawisz strzałki .klavo klawisz akcentu .stuci | pritondi (Wordpress) kalendarz .ĝisrandigi (KompLeks.alklakebla (KompLeks.tekstodirekto kilobajt .klaso klasyczny .privata ŝlosilo (Bertin) klucz publiczny .stirklavo (OOo) | stira registrumo (KompLeks) klawisz Del .kerno (KompLeks) jednoczesny .komputila lingvo język maszynowy . ReVo) karta pamięci .ESPERANTO EN DEK LECIONOJ jądro .nombra klavaro (TekVort.kalkulilo kamera internetowa .majuskliga klavo (Drupalo) | supra registrumo (KompLeks) klawisz spacji . kanał RSS . OOo) | abonfluo (NetVibes) kanał wiadomości.erarkodo kod dostępu .abonfluo (FEL.kompletiga karto (KompLeks.kilobajto (KompLeks.eniga klavo (Benson) | enen-klavo (KompLeks) klawisz Esc . TekVort) klikalny obraz .kartoeo kartridż z tuszem .klaki dekstre kliknięcie myszą . TekVort) karta sieciowa . Vikipedio) klawisz Ctrl .taba klavo (Bertilo) klient .cellingvo (TekVort) język programowania . PC card .kategoriado kategoryzowad .maŝinlingvo (OOo) | maŝinkodo (TekVort) język obiektowy . TekVort) | alkadrigi (KompLeks) justowanie .kliento klient poczty elektronicznej .kablo kadrowad .retkamerao kanał .kodo kod binarny .foriga klavo klawisz Enter .klakbildo kliknąd .alklako sur anonco klip dźwiękowy .turnangulo (OOo) kierunek tekstu . Firefox) | centra aparato (TekVort) jednostka danych .majuskligo (KompList.dosierujo kategoria .memorkarto (TekVort) karta rozszerzenia .kilobito klasa .majuskletoj kapitalizacja (litery) .duuma kodo (KompLeks.nombra baskulo (ReVo.musklako (KompLeks.musklavo (KDE) klawisz Numlock .147 WIMMER .nl) kategoria potomna .Alt-klavo (Bertin) | alternativa registrumo (KompLeks) klawisz cofania .grasiga klavo (KompLeks. OOo) klucz symetryczny .kalibri (KompLeks.

kopiilo kopiowad . eifri (OOo) kolaps.agordo de retkarto konfiguracja strony .kreska ordo (KompLeks) kolejny.malpareckontrolo kontrola parzystości .konzolo konsolidacja .komputilizi (ReVo) komunikacja asynchroniczna . Firefox) konwertowad .dosierkonverto (KDE) konwerter .agordi | konfiguri konflikt .persona komputilo komputer przenośny .ActiveX-komponento kompresja .atingokontrolo (OOo) | alirokontrolo kontrola ortograficzna .pareca kontrolo kontrola rodzicielska . ReVo) koncentrator .aŭtentoindiko (Lode VDV) kod znaku .kontenilo kontener OLE .komputilo komputer biurkowy .densigo | kompaktigo (Bertin) kompresor .konvertilo (KompLeks.sendrata komunikado (Bertin) komunikacja peer-to-peer . KompLeks) kontakt .konverti (datumojn) koo trojaoski .koncentrilo (Lode VDV) konferencja sieciowa .poŝkomputilo komputer osobisty .konverto konwersja pliku .kongrueco kompatybilny do przodu .konflikto konflikt nazw .pleniga koloro kolorowy wyświetlacz . TekVort) komputeryzowad .komputila konto (KompLeks.nesinkrona komunikado komunikacja bezprzewodowa .kodstrekaro | strekokodo (Bertin) kod maszynowy .ActiveX-kontrolilo kontrolowad . Bertin) komponent ActiveX . sekwencyjny .signokodo (KompLeks) kod źródłowy .regionkodo (KompLeks.portebla komputilo (KompLeks) komputer stacjonarny .kontroli kontur .fini kopia .densigilo (Bertin) kompresowad . ReVo) kod regionalny .maŝinkodo (KompLeks.sekurkopio (Bertin) | restaŭrkopio (KompLeks) kopiarka .kompili (KompList.kompakta kompatybilnośd .porklienta komputilo (KompLeks.surtabla komputilo komputer docelowy .kolora ekrano kolumna .konto konto administratora .kopio de dosieroj.landkodo kod kreskowy .komento komentowad .kompaktigo (Bertin) kompaktowy .klava kombino komentarz . załamanie .dosierfino (Bertin) koniec wiersza . TekVort) kontrola uwierzytelnienia .kombinaĵo kombinacja klawiszy .alinefino (KDE) koniec akapitu . PDA.komenti komfigurator .kunteksto (OOo) kontener . sekurkopio de dosieroj kopia zapasowa.kalkulita kolumno kombinacja . KDE) konwersja .konturo (OOo.fona koloro kolor wypełnienia .kontrasto kontrastowy .deŝovo (alinea) (OOo) koniec pliku .kopio de mesaĝo (Bertin) kopia pliku .retpoŝta konto konto użytkownika .malkreska ordo (KompLeks) kolejnośd rosnąca .densigi | kompaktigi (FEL) komputer .sinsekva (Bertin) kolor tła .148 WIMMER .agordo (KDE. palmtop .retpoŝta kontaktpersono kontekst .sonkodeko (KDE) kodowad .tujmesaĝilo (PIV2002.aparata regilo | adaptilo (TekVort) kontrolka ActiveX .agordilo komórka .troja eevalo kooczyd . Bertin) kod uwierzytelniający .samtavola komunikado (ReVo) komunikator internetowy .reta konferenco konfiguracja .gepatra enhavlimigo (KompLeks.atendovico por presado | atendovico por printado kolejkowad .linifino (OOo) konsola .kontroli literumadon kontrola parzystości .kolumno | vertikalo kolumna obliczeniowa .kopii .ESPERANTO EN DEK LECIONOJ kod kraju . kopia bezpieczeostwa .kunfandi (OOo.OLE-kontenilo konto .nomkonflikto koniec akapitu .gastiga komputilo | eefkomputilo (TekVort) komputer-klient .kompililo | tradukilo (KompLeks) kompilowad .celkomputilo komputer kieszonkowy. TekVort) konto poczty elektronicznej .paĝo-agordo (KDE) konfigurowad .aŭtentokontrolo (Drupalo) kontroler .kopio kopia do wiadomości .eelo (OOo) kompaktowanie .atendovico kolejka drukowania .kolapso | komputila paneo kolejka .konto de administranto konto komputerowe .kontakto (OOo) kontakt pocztowy .kongrua plien (Bertilo) kompilator .envicigi kolejnośd malejąca .fontkodo (TekVort) kodek audio .regilo (Bertin) | regulilo (KompList) kontroler urządzenia .kontrasta (OOo) kontrola dostępu .konto de uzanto kontrast .linifino (Bertin) koniec wiersza .neportebla komputilo komputer-host . Tradukado) | konfiguro (KompLeks) konfiguracja sieci .kunfandiĝo konsolidowad .kodi.

hurtowy .marĝeno (KompLeks.elŝuta administrilo menu .komerca letero lista .virtuala maŝino maszyna wirtualna Javy .diskingolitero (KompLeks.Makintoŝo OS X (ReVo.Makintoŝo magazyn sieciowy .tekkomputilo (OOo) | notbloka komputilo (KompLeks) laptop . glosariusz .streketo (KompLeks.matrico (Bertin) Macintosh .leksikono leksykon.skribmaŝino (TekVort) maszyna wirtualna .fallisto (OOo) lista wypunktowana .amasa maszyna do pisania .retrevuo mainframe .ŝargi ładowanie z CD . Bertilo) kropka .nl) lokalny komputer . Bertin) litera napędu .tekstoeeno (KompLeks.emblemo | identiga simbolo (OOo) logowad się .rastrumo (Bertin) | bitbildo (PIV2002) mapowad .loka komputilo (TekVort) losowy .salutnomo (KompLeks.musmontrilo | muskursoro (KDE) kwota – kvoto -Llaik komputerowy . Bertin) łączyd w łaocuch .praŝarga administrilo menedżer kontaktów .mediano megabajt .megabajto (Mbajt) menedżer bootowania .bateria ŝargilo łamacz kodu . Wiktionary) liczyd.logika (KDE) login (nazwa użytkownika) .arko -MMac OS X .komputila laiko | komputila nulo (Lode VDV) laptop . TekVort) logo .flikaĵo (OOo) łatwośd użycia .kriptografio (OOo) kryterium wyszukiwania . ReVo) logiczny .makroo (OOo) maksymalizowad .elŝutoligilo linkowad .senpaŝa klavo maska .nombra kromprocesoro (TekVort) korektor pisowni . miarka .popaŝe (OOo.ankro krok po kroku .nl) .kroei | kunigi łuk .malmulta inko (KompLeks.Havotraktilo mediana . matryca .komputi (PIV2002.leksika leksykon .signoeeno (Pekoteko) | signovico (Pekoteko) łatad.amikolisto lista rozwijana .maksimumigi maksymalny .menuo (KompLeks.facile uzebla łącznik.adresaro (KompLeks. OOo) małymi literami . Bertin) macierz.fliki łatka.menuo Redakti (Tekstoj.asimili (OOo) | -igi (esperantigi.kontaktadministrilo menedżer pobierania . dywiz .abako linia bazowa .masko (OOo) masowy.kursoro (Bertin) | tajpmontrilo kursor myszy .markilo marker. poprawka . TekVort) marka .periodo (KompLeks.listo de kampoj lista przyjaciół .permesilo por uzanto (KDE) liczba wierszy . francigi) lokalny .mezurilo link do pobrania . znacznik .breeo -Łładowad .minuskla | etlitera (KompList) manipulowad .difinvortaro | leksikono (Pekoteko) lewy klawisz myszy .maksimuma mała zawartośd tuszu . OOo) menu Edytuj . TekVort) łączyd .markolisto lista odtwarzania.bula listo (OOo) lista zablokowanych adresów .loka (Tradukado.gastolibro kursor .kodrompisto | retpirato łaocuch tekstowy .listo de blokitaj IPadresoj lista zadao .tipara fasono (Bertin) kryptografia .praŝargo per KD-legilo ładowarka .komputilego (Bertin) makro .ESPERANTO EN DEK LECIONOJ kopiowad i wklejad .serea kriterio (OOo) krytyczne ostrzeżenie .bazlinio (PIV2002) linijka. Bertin) książka audio. obliczad .ensaluto (KompLeks.manipuli (KompLeks) mapa bitowa . Tekstoj.kritika averto (Bertin) krzywa Beziera .sonlibro księga gości . playlista .listo lista kontrolna .konekti (PIV2002.marko | indikilo martwy klawisz .maldekstra musbutono licencja użytkownika .nombro da linioj (OOo) licznik .literumada kontrolilo | literumilo (PIV2002) korespondowad . TekVort) krój czcionek .ligi list handlowy .149 WIMMER .mapigi margines .kopii kaj alglui (KompLeks. poprawiad .ludlisto lista pól . KompLeks) | kalkuli (Bertin) liczydło .korespondi (kun) kotwica .Bezier-kurbo (Bertin) książka adresowa .marko marker .taskolisto (KompLeks.tekokomputilo | sinokomputilo leksykalny . audiobook .hazarda | aleatora (KompLeks) luka .nombrilo (OOo. KDE) łaocuch znakowy . TekVort) | saluto (KDE) lokalizowad (tłumaczyd) . TekVort) koprocesor arytmetyczny .facileco de uzado łatwy w użyciu .ensaluti logowanie .

KompLeks) | kruda (Bertin) nieskooczona pętla . OOo) nadawca .sendinto nadmiarowy .plurmedio mysz .desegnilo (KompLeks. TekVort) nauczanie wspomagane komputerowo. KompLeks) napęd dyskowy .eventuala streketo migający .neuzata (KompLeks.ŝprucmenuo (OOo) metadane .anstataŭigi | superskribi (PIV2002) nadrzędny.muso -Nna żądanie .menuo Dosiero menu rozwijane .laŭpete nacisnąd (klawisz) .patra | super.pulsado (ReVo.neriparebla eraro nieparzysty .KD-registrilo | k-diska registrilo nagrywarka dysku .navigado nazwa domenowa .mikrofono mikrokomputer .pulsa (Bertin. komputer podporządkowany . lepka spacja .moduli modyfikowad .tujmesaĝo natywny .senfina nieużywany .paĝotitolo supra nagłówek treści .vidiga nomo negacja .metadatumoj (Bertin) miękkie przełamanie wiersza .verkilo narzędzie do rysowania .indiĝena (OOo.negacio newsletter .retregiona nomo | domajna nomo (KompLeks) nazwa komputera .(Drupalo) nadużycie .diskingo | diskunuo (Bertin) napęd taśmowy .nomo de komputilo (Bertin) nazwa pliku .kolumnotitolo nagłówek strony . TekVort) narzędziownia .premio nagrywarka CD .miksilo por sonoj (KDE) miniatura .neordigita (Bertilo) nieprzezroczysty .modifi (Bertin) monitor .ESPERANTO EN DEK LECIONOJ menu kaskadowe .dosiernomo nazwa pola .premi | klavi (ReVo) nacisnąd i przytrzymad .modelo model biznesowy . ReVo) modulowad .komerca modelo (Lode VDV) modem . CAI perkomputila instruado | komputilizita instruado (KompLeks) nauka wspomagana komputerowo .krampo nawias okrągły .mikrokomputilo (TekVort) mikroprocesor .komputila povo (KompLeks) model .neformatita (PIV2002.mikroprocesoro | mikroprocezilo mikser audio .cimoriparo narzędzie .interna modemo modularny .neaktiva (OOo) niechroniony .diskingo (KompLeks) napęd dysku .bendolegilo (Bertin) naprawiad .ponto możliwośd .diska registrilo (Vikipedio) napęd bootowalny . Bertin) | lumpulsado (ReVo) mikrofon .disketingo (PIV2002.ripari naprawienie błędu .tirmenuo (Bertin) | pendomenuo (KompVort) menu Plik .vicigita menuo | kaskada menuo menu kontekstowe .ilaro (KompLeks) natychmiastowa wiadomośd (IM) .minimuma (OOo) | plejeta (Bertin) minus .KD-ujo napęd dyskietek .navigilo (TekVort) nawigowad . modem wbudowany .maldiafana niesformatowany .misuzi nagłówek .elsendo nadawanie strumieniowe .ronda krampo nawiasy kątowe .neprotektita | senprotekta (OOo) niedrukowalny znak .nepresebla signo | neprintebla signo niekompatybilny .sklavo (OOo) .elsendfluo (KompLeks.modemo (OOo) modem wewnętrzny.kunteksta menuo menu opuszczane .kapo pri la enhavo nagroda .malkongrua (OOo) niełamliwa spacja.perkomputila instruado | komputile helpata instruado (Bertin) nawias .aparatnomo nazwa użytkownika .novaĵletero (KDE) nieaktywny . rodzicielski . Drupalo) migotad .falmenuo menu startowe .redunda nadpisywad .pulsi migotanie .modula (KompLeks. o stałej szerokości znaku .elsendi nadawanie . OOo) niewolnik.paĝokapo | kaplinio (Pekoteko) nagłówek kolumny .senfina iteracio nieskooczony .minuso (Bertin) moc obliczeniowa .praŝarga disko napęd CD .KD-registrilo (ReVo) nagrywarka CD .startmenuo menu wyskakujące .ebleco | eblo multimedia .salutnomo | uzantnomo (FEL) nazwa wyświetlana .klavi (TekVort) nadawad .unukolora monotypiczny.150 WIMMER .nerompebla spaceto nieodwracalny błąd .minimumigi (KompLeks) | plejetigi (Bertin) minimalny .nomo de kampo nazwa urządzenia .angulaj krampoj nawigator .misuzo nadużywad .premi kaj teni nacisnąd klawisz .KD-registrilo (Mandrejko) | k-diska registrilo nagrywarka CD .monitoro monochromatyczny .egallarĝa | egalinterspaca (Lode VDV) mostek .miniaturo (KompLeks) minimalizowad .ilo narzędzie autorskie .malpareca nieposortowany .

laborareo obszar rysowania . odkładad . nośna .DVD-spektilo (KompLeks.malkonekti odmawiad.dratado (KompLeks.komputilujo obustronny .normala vido normowad .areo de diagramo obudowa .limigita | barita (KompLeks) odinstalowywad . TekVort) | DVD-ludilo odtwarzacz dysków kompaktowych . OOo) | elekto (KompLeks) opcjonalny .interspaco (OOo) odsyłacz bezwzględny . szacowad .absoluta ligilo odsyłacz tekstowy .malkaŝi (Bertin) odłączad .nl) odtwarzacz .protektado (Firefox) ochrona danych .eelospacado odstępy między znakami .desegna areo obszar tytułu . rotacja .usklecoblinda (KompLeks. ReVo) okienko dialogowe .aplikaĵofenestro okno o .respondi odpowiedź . KDE) numer portu . odsłaniad . TekVort) -Oo zamkniętym kodzie .taksi ochrona .turno (Bertin) | rotacio (TekVort) obszar .titolareo (OOo.nombra (KompLeks. hiperłącze .malŝlosi (KompLeks. Bertin) obszar wykresu . TekVort) | rifuzi (Abiword) odpowiadad .objekto obiekt multimedialny . OOo) niezależny . z otwartym kodem .ekarto oddalad. link.memorprotekto (PIV2002. OOo) odchylenie .malzomi (KompLeks.bildetaro obrót.nedifinita niezmodyfikowany . okienko .normala (KompLeks.enreta | interreta online .bulea operacio (OOo) operacja scalania .notlibro (OOo) numer dostępowy .limigita okablowanie .retlandano oceniad.neŝanĝita (OOo) norma .malnepra | nedeviga (Drupalo) open source.areo por notoj obszar roboczy .konektite | komputile ligita (N-E-N versio 4) opcja .datumprotekto (OOo) | datumsekurigo (Teknika vortaro) ochrona hasłem .spektilo odwołanie.fermitkoda obiekt .reveninta retpoŝto odblokowad . nie akceptowad .porda numero numer wywoławczy . TekVort) | senkonekte (KompLeks) ogłoszenie .ida objekto (KompLeks) obracad .referenco odwoływad się. robid odniesienie .respondo odraczad.malfermitkoda operacja boolowska .KD-legilo odtwarzacz DVD . TekVort) odkrywad.sentitola niezdefiniowany .malinstali (KompLeks.atentigo pri kopirajto notatnik (program) .ida fenestro (KompList) okno.nekonektite (OOo.fenestro (KompList) oktet .voknumero numeryczny .platteksta redaktilo notebook . KompLeks) ochrona przed kopiowaniem . clipart .normi nośnik.ESPERANTO EN DEK LECIONOJ niewrażliwy na wielkośd liter .ligilo odsyłacz.malakcepti (OOo.kunfandiga operacio (KompLeks.ĝenerala (KompLeks.sendependa (OOo) niezatytułowany . Bertin) ograniczad .bitoko (Bertin) online .prokrasti (ReVo) odstępy między komórkami . odnośnik . OOo) odgraniczony . Bertin) normalny widok .turni (Bertin) obraz .limigi ograniczenie . Ipernity) . OOo) operator .atingonumero (TekVort.pri-dialogujo (KompLeks) okno potomne .legilo | ludilo (KDE) odtwarzacz CD .sonlegilo (TekVort.MP3-ludilo (Vim) odtwarzacz multimediów .atendi (OOo) oczekujący . netizen .priskribo (Drupalo.151 WIMMER . zmniejszad .ambaŭflanka obywatel sieci.portanto (KompLeks) | portanta ondo (FEL) nota o prawach autorskich .operatoro (KompLeks.dialogujo okienko z ostrzeżeniem .datumrestaŭro offline .normigi (TekVort) normalny .muntokadro obudowa komputera .ekzakta kopio de disko obrazki.kontraŭskriba protektado oczekiwad .krucreferenco | interna referenco (Tekstoj.teksta ligilo odsyłacz.fenestro kun komandinvito okno aplikacji .aŭdvidea objekto (OOo) obiekt potomny . Bertin) | sonaŭdigilo odtwarzacz MP3 .inversigi (Bertin) odzyskiwanie danych .pasvorta protektado ochrona pamięci .KD-legilo (KompLeks) odtwarzacz dźwięku .areo | zono (Bertin) obszar notatek .opcio (KompLeks.tekstujo okienko wiadomości .normo normalizowad .okazonta | pritraktota (Wordpress) odbita poczta .referenci odwracad . TekVort) opis .averta fenestro okienko ze znakiem zachęty .bildo (KDE) obraz dysku .kontraŭkopia protekto ochrona przed zapisem . odniesienie .limigo (Bertin) ograniczony .dialogujo okienko tekstowe .anonco ogólny .

organizilo (TekVort) | planilo (KompLeks) organizowad . OOo) pauza.averti | pepi ostrzeżenie o błędzie .plani platforma .praŝarga subdisko partycja dysku .optimumigo optymalizowad .retpirato pisad (na klawiaturze) .ĝisdatiga pakaĵo pakiet biurowy .eenformularo parametr .malfono piksel .stata breto pasek z przyciskami . OCR .taskopleto pasywny.ESPERANTO EN DEK LECIONOJ opóźnienie.optika signorekono optyczne rozpoznawanie znaków.optika signorekono (Bertin) | Optika Karaktro-Rekono (OKR) (KompList) optymalizacja . paczka. ReVo) oprogramowanie systemowe .malplenigi (KompLeks.pareco parzysty .optimuma organizator .subdisko partycja systemowa .organizi (TekVort) | plani orientacja pionowa .plene ambaŭdirekta | plendupleksa (KompLeks) pendrive.programaro oprogramowanie biurowe .memoro (Lode VDV) | memorilo (PIV) pamięd flash .dispartigi parzystośd .paŭzigi pełna nazwa . OOo) pamięd kasowalna .malfermi dosieron (Bertin) ósemkowy . odroczenie .paĝonumeri (TekVort) pakiet . bundle . OOo) pierwszy plan .tutteksta | plenteksta pełny backup . OOo) | butontrabo pasek zadao . TekVort) pakiet aktualizujący . Bertin) pasek adresu .panelo (OOo) panel sterujący .fasko (Bertilo) pakowad . KDE) pasek boczny . pamięd przenośna .paŭzo pauzowad .energi-nedependa memoro | persista memoro (Pekoteko) pamięd podręczna.pasvortŝtelo piaskownica .viŝebla memoro (KompLeks.okuma (Bertin) -Ppaczka .pakaĵo (ReVo.provejo (KompLeks.ilobreto | ilaro (Firefox) pasek postępu .pirateco (OOo) pirat sieciowy .malnepra parametro | nedeviga parametro parser . pendrive .paletro.platformo plik .komputila fraŭdo (Lode VDV) oś . przerwa .eefmemoro (KompBaz) | senvice atingebla memoro (TekVort) pamięd rozszerzona . kolorpaletro pamięd .rulumskalo pasek stanu .sistema programaro (KompLeks.komerca programaro oprogramowanie open source .paki (KDE) paleta kolorów .ekstera memoro (Bertin) panel .insigno planista zadao .poŝmemorilo | USBpoŝmemorilo (Vikipedio) personalizowad . TekVort) optyczne rozpoznawanie znaków. Bertin) partycja . iteracja .adresbreto (OOo.pareca (KompLeks.rastrumero | bildopunkto (Bertilo) pionowy pasek .vertikala orientiĝo (TekVort) orientacja strony .pasiva (KompLeks.subdisko partycja bootowania .sintakse analizi (TekVort.malfermita (KompLeks) otworzyd plik .orienti osobisty .taskoplanilo planowad .menubreto | menutrabo (KompList) pasek narzędziowy . ReVo) paginowad .kaŝmemoro | staplo (KompVort) pamięd RAM . wykradanie haseł .akso otwarty . OCR .kompleta sekurkopio pełny dupleks . TekVort) pamięd nieulotna .iteracio (TekVort) phishing.kompleta vojo pełnoekranowy .dosiero .oficeja programarfasko pakiet danych .parametro (KompLeks) parametr opcjonalny . Bertin) paginacja . OOo) pełna ścieżka . pamięd buforowa .tutekrana | plenekrana (Firefox) pełnotekstowy .pakaĵo (KDE.tajlori (Bertin.sintaksa analizilo | malkomponilo (KompLeks) parsowad .peniko (KompLeks.persona ostrzegad .vertikala streko piractwo .paĝonumerado (KompLeks.optimumigi | optimigi (KompLeks) optymalny .malfermitkoda programaro (KompLeks.plenumskalo | progresbreto (Lode VDV) pasek przewijania .pakaĵo de peliloj pakiet.datumpakaĵo pakiet sterowników . OOo) pętla.stirpanelo | agordilaro (Brian Russell) papier ciągły . bierny .butonbreto (PIV2002.kompleta nomo (KompLeks.erarpepo (Bertin) oszustwo komputerowe . ReVo) plakietka .fulmmemoro (KompLeks.poŝmemorilo | USBpoŝmemorilo (Vikipedio) pamięd zewnętrzna . paperorientiĝo (ReVo) orientowad .prokrasto (Bertin) oprogramowanie .152 WIMMER . ReVo) opróżniad .etendita memoro pamięd USB.sistemsubdisko (ReVo) partycjonowad . TekVort) pędzel .flanka strio (TekVort) pasek menu .tajpi (Bertin) pivot .pivoto (PIV2002.orientiĝo de paĝo.oficeja programaro (Drupalo) oprogramowanie komercyjne .

podporządkowany .filka dosiero (KompLeks.larĝkapacita konekto połączenie wydzwaniane .datumkampo pole formularza .kromprogramo (Bertin) | kromaĵo (KompLeks) płaski .sondosiero (KDE) plik graficzny .neeefa | helpa (Bertin) ponownie wykonad .kunteksta helpo pomocniczy .makroa dosiero (OOo) plik multimedialny .elŝutaĵo pochylony (kursywą) .amasa poŝtodissendo (KompLeks.koma dosiero plik RTF .adreskampo (TekVort) | adresparto (KompLeks) pole danych .subaro (OOo) podzbiór znaków .vundebleco (KompLeks.bildodosiero plik językowy .manlibro podręcznik użytkownika .nocio pokój do pogawędek .enhavdependa helpo pomoc kontekstowa .perkabla konekto połączenie na podczerwieo .komando | instrukcio (KompLeks) polityka prywatności .klientflanka (Lode VDV) pobierad (plik) .retkonekto połączenie kablowe .kolumnopartigo (KompLeks) pojedynczy .resumo (Bertin) podsumowywad .subsignaro (PIV2002) podział na kolumny .unuopa (OOo) pojemnik .glita po stronie klienta .subskribo.retkonekto połączenie szerokopasmowe .antaŭrigardo (Bertin) | aspekto (OOo) podgląd wydruku .voekomando polecenie menu .paperpleto (OOo) podajnik.substrekita podłączony użytkownik .cifereca subskribo (FEL) podpis. instrukcja . taca . Bertin) | pleto (Bertin) podatnośd na uszkodzenia .redaktokomando polecenie głosowe .helpdosiero (FEL) plik readme .plata płyta DVD .ESPERANTO EN DEK LECIONOJ plik binarny . porretpoŝta kunfandado (porpoŝta kunfandado) poczta przychodząca .retpoŝto (OOo) | komputilreta poŝto (KompLeks) poczta głosowa . plurmedia dosiero plik poleceo .teksta dosiero (OOo) plik tymczasowy .153 WIMMER .konekto połączenie internetowe .subteksto (Abiword) | subtitolo (Drupalo) podwójne kliknięcie . KDE) | eefkarto (KompLeks) pływający.praŝarga dosiero (KDE) plik docelowy .trabo (OOo. zmienny .RTF-a dosiero plik tekstowy .alveninta poŝto (Bertin) poczta śmieciowa .plenumebla dosiero (Bertin) | komandodosiero (PIV) plik z łatką .celdosiero plik dźwiękowy .kursiva (Bertin) poczta elektroniczna .transruĝa podgląd .kalkulita kampo (FEL) pole obowiązkowe .DVD | lumdiskego płyta główna .eliranta poŝto podajnik papieru .pertelefonlinea konekto pomoc . komenda.aspekto de la presotaĵo (KDE) | aspekto de la printotaĵo podkładka pod mysz .duoble alklaki (Bertin) podwójny rozruch .resumi (TekVort) podtytuł .konektita uzanto podmenu . TekVort) podczerwony .transruĝa konekto (KompLeks) połączenie sieciowe .konekti kaj ek! plugin .musmato (TekVort) podkreslad . OOo). apudskribo (OOo) | kapvorto (Pekoteko) podrabianie .manlibro por uzantoj podrzędny.ujo (KompLeks.nepra kampo (Bertin) pole opcjonalne .retbabilejo pokrewny .duuma dosiero (PIV2002.retpoŝto poczta wychodząca .legumino plik rozdzielany przecinkami .privateca politiko połączenie . TekVort) pojemnośd .eeftabulo (KompLeks.rilata pole .komuta praŝargilo podzbiór .substreki podkreślony .tekstokampo pole wyboru .komandodosiero | komandaro (KompVort) plik wyjściowy .submenuo podniesienie z załamania .desegnilo plug and play .sklava (OOo) podsumowanie .trudmesaĝo (OOo.celdosiero plik wykonywalny .menukomando polecenie.aŭdvidea dosiero.markobutono (OOo) polecenie edycyjne .komanda dosiero (TekVort) plik pomocy .agorda dosiero (PIV2002.voea mesaĝo poczta hurtowa .lingvodosiero plik konfiguracyjny .helpo | konsilo (Bertin) pomoc kontekstowa .elŝuti pobranie. KDE) | konfigura dosiero plik makro .kampo de formularo pole obliczeniowe . sygnatura . Firefox) plotter .nefunkcianta ligilo (ReVo) .refari (Pekoteko) poprzedni . Bertin) poczta webowa .duobla klako podwójnie kliknąd .provizora dosiero plik wsadowy . download . ReVo) | binara dosiero plik bootowalny .antaŭa popsuty odsyłacz .kampo pole adresu .kapacito pojęcie .malnepra kampo (OOo) pole tekstowe .postkolapsa riparado (Bertin) podpis cyfrowy .falsado (Bertin) podręcznik .

pligrandigi powrót karetki .horizontala linio poziomy . kolejnośd .pozicii (KompLeks) pozycjonowanie .nivelo de permeso pozioma linia .procezo (Bertin) | procedo (Pekoteko) proces potomny .antaŭinstalita (TekVort) prekompilowany .senvirusigilo program archiwizujący . wzór. ReVo) poziom bezpieczeostwa .kolorprofilo (Lode VDV) profil sieciowy .fasonado | dizajno (KompLeks) projektant stron internetowych . TekVort) prawy klawisz myszki .fona procezo procesor centralny .spiona programaro (KDE) program użytkowy .kopirajta leĝo prawo dostępu . TekVort) | komputilizita projektado (KompLeks) projektowanie wspomagane komputerowo. ReVo) | rejŝo (KompLeks) proporcjonalny .ilprogramo (Bertin) program partnerski .permeso pozwolenie dostępu .earetreveno | earetrevenigo (Pekoteko) powtarzalny .malfermitkoda projekto (TekVort) projekt.proporcia . ReVo) | subprocezo proces w tle .antaŭkompilita prezentacja .profesia (KompLeks) profil .programi programowanie .pozicio (TekVort) pozycja menu .akiri (Bertin) półautomatyczny .pordo (Bertin) | konektejo port komunikacyjny .profilo (PIV2002.sciigi | atentigi (Drupalo) powiadomienie .sekuriga problemo procedura .proceduro (Bertin) proces . uprawnienia . CAM perkomputila fabrikado (OOo) | komputilizita fabrikado (KompLeks) profesjonalny .projekciilo projektowanie wspomagane komputerowo.kalendaroprogramo program komputerowy .komandodosiero programista .programisto programowad .praktikaj konsiloj prawa użytkownika .paralela konektejo (KompLeks) port szeregowy .plenumo | progreso potwierdzad .uzantoprofilo (ReVo) program .tekstotraktilo (OOo).permesilo (KompLeks) pozycja .eefprocesoro (Firefox) | eefprocezilo procesor dwurdzeniowy .forlasi postęp .partnera programo (KompLeks) program podrabiany .agordo preinstalowany .atingopermeso pozwolenie.konfirmo poufne dane .duonaŭtomata (OOo) półgruby .proporcio (PIV2002.gepatra enhavlimigilo (TekVort) program do pobierania .programado (KompLeks.surfaco powierzchnia dysku .portalo (TekVort) portowad .menuero pozycja początkowa .nivelo (PIV2002.arkiva programaro (Bertin) program do kontroli rodzicielskiej .brunivelo poziom pozwolenia .malkreska ordo (TekVort) porządek.rajtoj prawo autorskie . ustawienie .praŝargilo (Lode VDV) program narzędziowy .ida procezo (PIV2002.ordo | sinsekvo (Drupalo) porzucad .sekureca nivelo poziom dostępu .atingorajto (KompLeks.konsileto porównywad .seria konektejo (OOo) portal . licencja .elŝutilo (KompLeks) program kalendarzowy . CAD perkomputila fasonado | komputilizita projektado (KompLeks) computer-aided documentation (s) proporcja .rezida programo (Bertilo) program rysunkowy .publikaĵo program wsadowy . dokumentoredaktilo | verkilo (ReVo) produkcja wspomagana komputerowo.komunikada pordo port równoległy .enpoziciigo (KompLeks.reta profilo profil użytkownika . tips&tricks .desegnilo program szpiegujący .procesoro kun duobla kerno | procezilo kun duobla kerno procesor tekstów .sciigo (Firefox) | atentigo (Drupalo) powierzchnia .dekstra musbutono (Bertilo) preferencja.154 WIMMER .diskospaco powiększad . KompLeks) | agordaro (KompLeks) profil barw .rajtoj de uzanto prawa.komenca pozicio (Bertin) pozycjonowad .kompari port .falsa programo program rezydentny .privataj datumoj (OOo.lumbilda prezento (KDE) | bildoserio (KompLeks) problem z bezpieczeostwem .duonkonduktilo (OOo) praktyczne rady.objektema programado (KompLeks) projekt .retfasonisto | aspektigisto projektor .horizontala pozwolenie . TekVort) powiadamiad .programo (TekVort) program antywirusowy .ESPERANTO EN DEK LECIONOJ porada.porti porządek malejący . design . slide show .ripeta poziom . Bertin) | konfirmi potwierdzenie . OOo) programowanie zorientowane obiektowo .kvitanci (KompLeks. ReVo) | lokado (OOo) pozyskiwad .prezentaĵo prezentacja. CAD perkomputila fasonado (KompLeks.duongrasa półprzewodnik .utilaĵo (TekVort) program w publicznej domenie .atingonivelo poziom hałasu .projekto (TekVort) projekt open source . wskazówka .komputila programo program ładujący .

trakti (OOo) | prilabori (KompLeks) przetwarzanie .praulo przybliżad. nieaktualny .reta protokolo prototyp .datumtraktado (KompLeks.drato (Bertin.ŝovi kaj demeti przeciążenie . TekVort) przycisk polecenia . nick . losowo . TekVort) przekroczenie czasu .sonpeco prywatna witryna .eesigi przeskakiwad.komo (PIV2002) przeciwna wartośd .travidebl(ec)o przezroczysty .laborspaco przesunąd do przodu . Drupalo.ESPERANTO EN DEK LECIONOJ prosid .trastreko (KompLeks.bufra troo (Bertin) przepływ danych .155 WIMMER .privata retejo prywatnośd.privata (KompLeks. prembutono (TekVort) przycisk akcji .baskulo przemienny .kontraŭa (PIV2002. TekVort) przedatowany .afabla przyjazny dla drukowania .nomspaco (KompLeks) przestrzeo robocza .pritraktado de bildo przetwarzanie komputerowe .prototipa (KompLeks.relajso przekierowanie .maldekstrume | nelaŭhorloĝa (Bertin) przeciwny . OOo) przezroczystośd .baskuligi (KompLeks) przełącznik . Drupalo) przekreslad . KompLeks) | ŝtopiĝo (Lode VDV) przecinek . eksplorator .ekzemplo (KompLeks.alidirekto (OOo) przekierowywad .eltempiĝo przełamanie kolumny . ReVo) przeglądarka folderów. ReVo) przycisk odpowiedzi .rulumilo przycisk radiowy .paĝosalto przełamanie wiersza . transponowad .privateco (OOo) prywatny.rapidumo (OOo) przetwarzad . drag&drop .peto (OOo) protokół .plirapidigi przyspieszenie. pomijad .specimeno (KompLeks) przypadkowo.linisalto (OOo) przełączad .neĝisdata (OOo) | eksdata przedpłacony .interrompo (Bertin) przerywad .piednoto (OOo) przypisywad . TekVort) protokół komunikacyjny .kaŝnomo (Bertin) | kromnomo (OOo) przygotowanie do druku .porti malfonen przesyład dalej . akcelaracja .menubutono (KompLeks. TekVort) przetwarzanie rozproszone .poŝtoficeja protokolo (ReVo) protokół sieciowy .komanda butono przycisk przełącznika .travidebla (Bertin) przodek .datumfluo przerwanie .markobutono (KompLeks) przycisk zamykający . Bertilo) próbka dźwiękowa .plusendi przekaźnik . OOo) przykładowy dokument .kapti przeciągad (myszką) .memorigo | memorigilo (OOo) przyrostowa kopia zapasowa .ilobreta butono (KompLeks.portebla przepełnienie . poufny .protokolo protokół internetowy . TekVort) przechwytywad .respondbutono przycisk paska narzędziowego .troo przepełnienie bufora .fermobutono przydomek.dosieresplorilo (OOo. poufnośd .paralelado (OOo) przetwarzanie wsadowe .porti antaŭen przesunąd do tyłu . powiększad . ReVo) przeciwnie do wskazówek zegara .radiobutono (ReVo) przycisk wyboru .butono.alkrementa sekurkopio (KompLeks.agobutono przycisk menu .obstrukcio (PIV2002.traktado (de datumoj) przetwarzanie danych .treni | ŝovi kaj demeti (OOo) przeciągadi upuszczad.prespretigo (Lode VDV) przyjazny (dla użytkownika) .plirapidigo przystosowanie .antaŭpagita (KompLeks.neaktuala (ReVo) przestawiad.baskula butono (OOo) przycisk przewijania .trastreki przekreślenie .atribui | asigni (PIV2002) przypomnienie .aleatore przypis dolny .komputila krimo (PIV2002) przestrzeo kolorów .transsalti | preterpasi (Drupalo) przestarzały. Lode VDV) | loka foliumilo przekazywad .plusendi (mesaĝon) przeszukiwad . ReVo) | krozi przetaktowanie .stapla reĝimo | fona reĝimo (KompLeks) przewijad .foliumi (Bertilo) | esplori przeszukiwad (sied) .alterna (TekVort) przenośny .peti (OOo) prośba . OOo) | sekurkopio – nur ŝanĝoj przyspieszad .foliumilo (Abiword) | TTTlegilo (PIV2002) przeglądarka plików .transponi przestępstwo komputerowe .disa procezado (de sama programo) | plurkomputila procezado przetwarzanie równoległe .rulumi (KDE) przewód .revolvi przewijad .retumi (KompLeks.kolorspaco przestrzeo nazw .tajlorado .dosiera foliumilo (OOo) | foliumilo przeglądarka grafik .komputado (KompLeks.interreta protokolo (KompLeks.kontraŭa valoro (KompLeks. TekVort) | datumprilaboro (ReVo) przetwarzanie grafiki .zomi | aligrandigi przyciemniad .alidirekti (OOo.malheligi przycisk .ret-komunika protokolo protokół pocztowy .bildorigardilo (Bertilo) przeglądarka internetowa .kolumnosalto przełamanie strony .presebla (TekVort) | printebla przykład .

publikigi | afiŝi (Wordpress) publikowanie komputerowe.malgrupigi (KompLeks.tipara familio rosnący .privilegio (KompLeks.etendeblo Rozszerzalny HTML (XHTML) . tajlori (OOo) | akomodi (KompLeks) przywilej .raporto raport o błędach .kadro raport . Bertin) rosnąd . Lode VDV) recenzja .reŝargo (KompLeks.Riea Teksto-Formato ruter sieciowy . KompLeks) rasteryzacja . Bertilo) raster .reŝargo (Bertin) | restarto | restartigo (Bertin) restartowad .vermo (Bertin) robid adnotacje .rilato relacyjna baza danych .rezida (OOo. OOo) pusty znak .kadroj ene de unu sekundo ramka .malplena linio (OOo) pusty . KDE) rozpoznawanie .mana robak .restrukturi (OOo) region.pseŭdonimo publiczna wersja testowa .rastrumo (ReVo.rekono (ReVo) rozpoznawanie głosu .regresio (Vim) regularny .scenaro .parolrekono.pseŭdokodo pseudonim .punktoj en colo (FEL) pusta linia .demando -Rramek na sekundę .reŝargi rezydentny .redukti (Lode VDV) | malpligrandigi redundancja.rastrumigo (OOo. Firefox) równoległy .regula (Bertin) reguła .sekurkopio .roboto (ReVo. KDE) rozszerzenie nazwy pliku .bildigo (OOo) renderowad .recenzo (Bertin) recenzowad .memekspansia (TekVort) scalanie .repliki reseller .disforkiĝo.nur ŝanĝoj (KompLeks) RTF . obszar .kreska (KompLeks.vertikala vico | vertikalo (ReVo) rząd.forki rozwidlenie . Bertin) pusty ekran .malplena ekrano (KompLeks.reela -Ssamorozpakowywalny . nagrywad .nekonektita rozłączyd . OOo) rozgrupowywad . Firefox) restart . wiersz .kolumnovico rzeczywisty .relativa rendering .raporti (KompLeks.kreski (KompLeks) rozdział . voerekono rozszerzalnośd .publika testoversio (Bertin) publikowad .prinoti (NL-EO 4) | komenti robot .dimensio rozpakowywad .respondilo (OOo.kunfando | kunigo scenariusz .dosiernoma sufikso rozszerzony .rikura (TekVort) | rekursia (KompLeks) relacja . zmniejszad .praŝarga rikordo rekurencja .desegni rząd pionowy .punkto (KompList) punktor . rozzipowywad .sistema restaŭro (TekVort) pseudokod .malpaki rozpakowywad.spaceto (Lode VDV) pytanie . nadmiar . OOo) rodzina czcionek .sonregistrilo rejestrowad się.replikado (Drupalo) replikowad .perkomputila eldonado pulpit (komputera) .redundo (Bertin) reformatowad . KDE) ręcznie .pluvendisto reset . TekVort) resetowad .permane ręczny . OOo) rekord .maldensigi (TekVort) | malkompaktigi rozpoznawad .reta enkursigilo rysik . Bertin) relatywny .bulo (OOo) punktory i numerowanie .registri (OOo) | surdiskigi (Brian Russell) reklama pop-up .ESPERANTO EN DEK LECIONOJ przystosowywad .konfliktosolvado (Lode VDV) rozwidlad .redakti redaktor .buloj kaj numerado punktów na cal .eapitro rozdzielad .regiono | areo (KompLeks) regresja .rilata datumbazo (OOo.156 WIMMER .ĝustigi (Bertin). TekVort) przywracanie systemu . DTP .malkonekti rozmiar . zapisywad się .enskribiĝi rejestrowad.recenzi redagowad .malplena (OOo.rikuro rekurencyjny .komputila labortablo (ReVo) | tabulo (KDE) punkt .bildigi replikacja .paralela (TekVort) różnicowa kopia bezpieczeostwa . TekVort) rozłączony .cimraporto (Lode VDV) raportowad .rekoni (Bertin. forko (OOo.registrilo rejestrator dźwięku .dividi rozdzielczośd ekranowa .redaktanto (OOo) | redaktoro redukowad.ekrandistingivo (KompLeks.ŝprucfenestra reklamo (KompLeks.etendita rozwiązywanie konfliktów .reĝistro (OOo) rejestrator .reŝargi | restarigi (Drupalo) responder .rikordo rekord bootowalny .regulo rejestr .grifelo rysowad .Etendebla Marklingvo (KompLeks.Etendebla Hiperteksta Marklingvo Rozszerzalny Język Znaczników (XML) .

skemo schowek .kartingo (Bertin) słownik . permalink .skripto (PIV2002.skaleblo skalowalny .ilaro (TekVort. Drupalo) | ilobreto (OOo) skrzynka odbiorcza . TekVort) schemat.literumada kontrolo (OOo) | literumado (KompLeks) sprzęt .malloka reto sied szerokopasmowa .poŝtoservilo serwer pocztowy . enhava tabelo (KompLeks) splash screen .spaceto (KompLeks.spami (NL-EO 4) | disafiŝi (KompLeks) specyfikowad .seanco shareware .loka reto sied P2P .doko stacja robocza .sinsekvo sekwencyjny . szkic .prokura servilo serwer sieciowy . enhavotabelo.kolorspektro spis ilustracji .skanilo por kodstrekaro (OOo) skanowad . TekVort) spam .spamisto (TekVort) spamowad .retbutiko składnia polecenia .157 WIMMER .linisegmento (OOo) sekcja .poŝtskatolo skrzynka pocztowa .dulingva difinvortaro (Bertin) słownik sieciowy .sinsekva (Bertin) | sekvenca (KompLeks) sensor.reta vortaro słownikowy .aparataro stacja .reto sied klient-serwer .skalebla vektora grafikaĵo | Streka Vari-skala Grafiko (Vikipedio) skalowalnośd .skanilo (Bertin) skaner kodów kreskowych . Bertin) spacja .etoso (Bertin) | haŭto (Drupalo) skracad .fulmoklavo skrypt .spamo (KompLeks.apartigilo (TekVort) | disigilo (KompLeks) seria .blokskemo (ReVo) schemat kolorów .hierarkia skemo (OOo.skani (OOo) sklep internetowy .retpoŝta servilo serwer POP .servilo serwer baz danych .mallongigo (PIV2002.atendostato stan zamówienia .retservilo serwlet . powłoka .POP-servilo | vokservilo serwer proxy .samtavola komunikada reto (ReVo) sied rozległa .sektoro sekwencja .servilo de datumbazo | servoprogramo por datumbazo serwer grup dyskusyjnych .regrandigi | ŝanĝi grandecon (Lode VDV) skalowalna grafika wektorowa .tondejo (KDE) | tondujo (KompLeks) segment . ReVo). ReVo) sortowanie w porządku malejącym .ŝlosilvorto (KompLeks) | kategoria vorto (Firefox) słuchawka .kolorapartigo separator .diskutservilo (ReVo) serwer newsów .retkesto slajd .segmento segment linii .fiksita (KompLeks.menda stato .programaro sonda .ESPERANTO EN DEK LECIONOJ schemat blokowy .sentilo (TekVort) separacja kolorów . OOo) | trudmesaĝo spamer .taŭgprova programo (OOo) | propagaĵo (PIV2002) shell.fiksita valoro (Lode VDV) stały .kapaŭskultilo (OOo) software .salti al skóra . konstanta (Lode VDV) | daŭra (Bertin) stały adres.specifi (OOo) | precizigi (TekVort) spektrum barw . TekVort) skala .sintakso składnica sieciowa .larĝkapacita reto sierota .enhavo.ŝelo (Pekoteko) sied .opinisondo (Vikipedio) sondowad .figurotabelo spis treści .dosiera servilo serwer pocztowy .salutŝildo (OOo) spotkanie .elirkesto (OOo) | senditujo (Brian Russell) skrzynka narzędziowa .servleto sesja .malkreska ordigo (Drupalo.stacio stacja dokująca .stato stan oczekiwania .kreska ordigo (PIV2002. KompLeks) skrót klawiaturowy .sekcio sektor .retkunsido sprawdzanie pisowni .mallongigi skrót .seria sereo serwer .sereilo (KompLeks.kunsido spotkanie sieciowe .vortaro.novaĵservilo serwer plików .komputila reto (PIV2002. skalebla (Bertin) skaner . KompLeks) sied lokalna (LAN) . czujnik .komanda sintakso (Lode VDV) składnia. vortprovizo słownik dwujęzyczny .skalo (Lode VDV) skala szarości .opinisondi (OOo) sortowad .ordigo (OOo) sortowanie rosnące .ordigi (OOo) sortowanie .regrandigebla.laborstacio stała .reta konservejo (TekVort) skoczyd do .kolorskemo (Drupalo) schemat organizacyjny .konstanto stała wartośd .orfo (Lode VDV) silnik wyszukiwawczy .klienta-servila reto sied komputerowa .lumbildo (OOo) slot na kartę .konstanta ligilo stan .vortara (Bertin) słowo kluczowe . KompLeks) skrzynka nadawcza . syntaksa .enirkesto (TekVort) | ricevujo (Brian Russell) skrzynka pocztowa .grizoskalo skalowad .

artefarita intelekto (Bertin) sztuczny język . KompLeks) strzałka przewijania .signostilo (OOo) subskrybent .kaŝmemorigita paĝo strona główna .sinkrona (TekVort) | samtempa (TekVort) synchronizacja .relativa vojo (KompLeks.kritika vojo ścieżka relatywna . OOo) subskrypcja kanału RSS .sago (TekVort.eifrado (KompLeks.simuli (Bertin) synchroniczny .fenestrosistemo system operacyjny .larĝkapacita interreta konekto szerokośd kolumny . Bertin) studium przypadku .larĝekrana (KDE) szerokopasmowe połączenie internetowe .rapido de rulumado szybkośd transferu .konektorapido szybkośd przewijania .seria szerokoekranowy .158 WIMMER . TekVort) szeregowy .norma (TekVort) | defaŭlta standaryzacja . OOo) symbol .stato statyczny .sinkronigi syndykowad . Pekoteko) suma kontrolna .dokumenta ŝablono (KompLeks.taktofrekvenco (ReVo.okupita tono (KompLeks.konsililo (Firefox) system komputerowy .pelilo por retkarto sterownik urządzenia .enhav-mastruma sistemo systemowy .presila pelilo | printila pelilo sterownik karty sieciowej .RSS-abono (OOo) | abono al abonfluo suma .paĝotitolo suba stratny .sago dekstren (KompLeks.transmetrapido szybkośd w bitach .miensimbolo | ridetulo średni .vojo | vojprefikso (OOo) ścieżka bezwzględna .reta helpsistemo system zarządzania treścią.tipara fasono styl znaków .malsimetria eifrado szyfrowanie symetryczne . TekVort) | TTT-paĝo (TekVort) strona kodowa .nombrosistemo system okienkowy .eniga paĝo (OOo) strona z potwierdzeniem . TekVort) szyfrowanie asymetryczne .aboni (KompLeks.ŝablono (TekVort) szablon dokumentu . KompLeks) średnik .operaciumo (KompLeks.kontraŭpirata sistemo system ekspercki .stilo styl czcionki . OOo) system .abonanto (Lode VDV) subskrybowad .perda strona .densiga proporcio (PIV2002.valuta simbolo symetryczny .bitrapido (KompLeks) szybkośd zegara .sistema szablon .simetria eifrado szyna . Vikipedio) szyfrowad .NTFS-dosiersistemo (Bertin.simetria symulator .paĝo strona buforowana .normigi (KompLeks) start .punktokomo (OOo) środkowad .kapacito | bendlarĝo (Teknika vortaro) szeryfowy .ESPERANTO EN DEK LECIONOJ standardowy .kodpaĝo (Lode VDV) strona wejściowa . składniowy .kazostudo styl .pepo sygnał zajęcia .normigo standaryzowad .rapideco szybkośd klikania .aparata pelilo (OOo) sterownik. KDE) sztuczna inteligencja .eŭrosimbolo (Bertin) symbol praw autorskich .konfirma paĝo struktura .absoluta vojo ścieżka krytyczna .pluserei (OOo) szybkośd .pelilo | zorgilo (PIV2002) stopieo kompresji . TekVort) symulowad .strukturo strzałka .trejnado (KompLeks.sistemo (TekVort) system antypiracki .artefarita lingvo szukad .eifri (Bertin) szyfrowanie .statika sterowad .buso (OOo) -Śścieżka .regilo (KompLeks) sterownik drukarki . TekVort) | mastruma sistemo (PIV2002) system plików . Bertin) śmieszek.kontrolsumo (KompLeks) surowe dane .ruluma sago strzałka w prawo .paĝopiedo (KompLeks.komputa sistemo system nazw domenowych .centrigi (OOo) . CMS .sintaksa (KompLeks.starto | komenciĝo (TekVort) startowad . ReVo) | suba paĝotitolo (KompLeks) stopka strony .kolumnolarĝo (OOo) szerokośd pasma .klaka rapido szybkośd konwersji . KompLeks) stopka .abonrilati (TekVort) synonim .retpaĝo (KompLeks.meza (PIV2002. driver .rapideco de elŝutado szybkośd połączenia .kopirajta simbolo symbol waluty .skizo szkolenie .dosiersistemo system plików NTFS .sinonimo (TekVort) syntaktyczny.domajna nomsistemo system numeryczny .krudaj datumoj (Bertin) sygnał akustyczny .simbolo symbol euro .starti status .eefpaĝo strona internetowa .konvertrapido szybkośd pobierania .sumo (ReVo.serei szukad dalej .regi (KDE) sterownik .sinkronigo (Vikipedio) synchronizowad .simulilo (OOo. TekVort) system pomocy online .serifa szkic . emotikon .

perkome disigita trójwymiarowy . ReVo) ukośnik wsteczny .teleksi (Bertin) temat .partoprenanto uderzenie w klawisz .testi text-to-speech . OOo) transmitowad .enhavoverkado tylda .temo temperatura koloru .nur majuskloj tymczasowy.tabo (Bertin) (tabelilo) tagowad.idento transakcja .titolo | eapo (PIV2002) -Uuczestnik . tryb nadpisywania .pivottabelo tablet graficzny .transistoro treśd.grafika reĝimo tryb konferencyjny .grafika tabulo (KompLeks) tablica .topologio de loka reto torent .eksterreta reĝimo tryb pikselowy .Tondrobirdo (Bertin) tło .tildo tylko do odczytu .rettelefonado (KompLeks.teknika (KompList) technologia .inko twardy koniec strony .farbopulvoro | inko por lasera presilo topologia .teksto-al-parolo (OOo) tezaurus .tezaŭro Thunderbird . atrament .diskuttabulo tablica informacyjna .transliterumi (KompLeks.afiŝejo tabliczka dotykowa .tabelo (KompLeks. TekVort) telefoniczne centrum usługowe . TekVort) | transigo (Bertin) transferowad .MIME-tipo typ pola . Drupalo) telekonferencja . rubando taśma magnetyczna .tipo de kampo (KompLeks) tytuł .poŝtelefono telefonia internetowa .medio | eirkaŭaĵo (Bertin) światłowód .mesaĝtabulo tablica ogłoszeniowa .formatita (teksto) tekst szyfrowany .transakcio (KompLeks. KompLeks) tunel .lumfibro.testo test zgodności .nepra paĝosalto tworzenie treści .troja trozdzielany przecinkami . Abiword) ulepszad .terabajto (TekVort) termin .oblikva (TekVort) ukryta kopia (BCC) .telekonferenco (TekVort) teleks .konferenca reĝimo tryb offline .kongruotesto (Drupalo) testowad .tuŝplato tabulator . KompLeks) tryb edycji .bendo.redakta reĝimo (Bertin) tryb energooszczędny . odpornośd.dosiersitutabelo (KompLeks) tabela przestawna .tabelo (TekVort) | matrico (Bertin) tablica dyskusyjna . supportowad . vitrofibro -Ttabela .plibonigi umieszczad .reĝimo (PIV2002.nurlega (PIV2002.telefona servocentro (Bertin) telekonferencja . etykietowad .subteni (KompLeks.fortikeco trwały.malsuprenstreko | dekliva streketo (KompLeks) ukośny . wytrzymały .tekstoreĝimo | fikssignara reĝimo tryb wstawiania .teksto tekst sformatowany . TekVort) transfer .klavofrapo udostępniad.teksta tekstura .centrigi vertikale (OOo) środkowad poziomo .meti . Bertin) typ MIME . wytrzymałośd . OOo) | nurlegebla (KompLeks) tylko wielkie litery .telekonferenco (PIV2002.kolortemperaturo (OOo) terabajt .transmeto (ReVo.rastrumera reĝimo (TekVort) tryb rzeczywisty .fono tłumaczenie komputerowe . Drupalo) ukryte pole . odporny.energiŝpara reĝimo tryb graficzny .centrigi horizontale (OOo) środowisko .159 WIMMER .ESPERANTO EN DEK LECIONOJ środkowad pionowo .torento tożsamośd . zawartośd .daŭro (FEL) tryb .signoreĝimo (PIV2002.transsendi (Bertin) tranzystor .terminologio (OOo) test .transmeti (TekVort) | transigi (Bertin) transformowad .kaŝita kampo ukryty plik .terminalo (TekVort) | finaparato (Bertin) terminologia .komunigi | opuzigi udzielad wsparcia.perkomputila tradukado (Bertin) | komputilizita tradukado token ring .magneta bendo techniczny .provizora | dumtempa (OOo) typ . prowizoryczny .termino (TekVort) terminal .anstataŭiga skribreĝimo (OOo) | superskriba reĝimo tryb zgodności .tridimensia (KDE) trwałośd.kaŝita kopio ukryta partycja .kaŝita subdisko (TekVort. współdzielid .kongrueca reĝimo (Bertin) tryb znakowy .teknologio (Tradukado) tekst . FEL) tabela FAT .eifrita teksto tekstowy .transformi (OOo) transliterowad .etikedi (Bertin) taśma .tipo typ konwersji .topologio topologia sieci lokalnej .telekso teleksowad .tunelo (Vikipedio) tusz.enmeta reĝimo | disŝovreĝimo (KompLeks) tryb zastępowania.enhavo (Lode VDV) trojaoski .konverta tabelo (ReVo.kaŝita dosiero (OOo.stafetringo (Bertin) toner .reela reĝimo tryb tekstowy .fortika trwanie .teksturo telefon komórkowy .

kunmetaĵo | versio (Lode VDV) wersja .versio (Vikipedio) | eldono (KompLeks) wersja alfa .tipara pezo (KompList.malmarki (TekVort) usunąd zaznaczenie .forigo usuwad .memorkapacito wielkośd papieru .asimilita versio weryfikacja hasła .retmesaĝo | (ret)poŝto wiadomośd wysłana .personaj agordoj ustawienia.agordoj de aplikaĵo ustawienia globalne .Unikso upgrade .poŝto (KompLeks.vido widok klasyczny .enigilo | eniga aparato (PIV2002) urządzenie wskazujące . konfiguracja . zablokowad . Drupalo) wielkośd piksela . OOo) | deŝovo (TekVort) webmaster . notatka .kampovaloro (OOo) wartośd RGB .majusklo (OOo) | eeflitero (KompLeks) wielkośd .aŭtentigita (KompLeks.fizika tavolo warstwa sieciowa .promocia eldono (KompLeks) | pliboniga eldono (KompList) UPS .retservo usługa sieciowa .valida wąskie gardło .tekstogrando wielokąt . KDE) wielkośd pamięci .defaŭlta valoro (Bertin) wartośd początkowa . Ipernity) użytkownik .perkome disigitaj valoroj (PIV2002.uzanto użytkownik koocowy .krommarĝeno (KompLeks. TekVort) | viŝi usuwad .dinamike waga czcionki .retservo ustawiad w kolejce .agordaĵo usunąd zaznaczenie .neliverita mesaĝo wiadomośd pocztowa .portebla aparato (KompList.ŝtopiĝo wątek .difektita uwaga.fenestraĵo wielka litera .kondieo (Bertin.eligilo (Lode VDV) | eliga aparato (PIV2002) Usenet .nodo wiadomośd głosowa . TekVort) Unix .flankaparato | periferaĵoj (KompLeks) urządzenie przenośne . konfigurowad .uzanto użytkownik poczty . post .validigi (KompLeks.Unikodo uniwersalna magistrala szeregowa (USB) .interna wezwanie.fidindo (OOo) wiarygodny .papergrando (OOo.160 WIMMER .mobila aparato urządzenie na podczerwieo .averta mesaĝo wiadomośd z potwierdzeniem .rastrumera grando wielkośd tekstu .validigo | programkontrolo (KompLeks) walidowad .valideco (TekVort) ważny .halteti (Ipernity) uszkodzony .klasika vido (Drupalo) widok stronicowy .konfirma mesaĝo wiadomośd.retpoŝta uzanto użytkownik Windows .reta tavolo wartości rozdzielane przecinkami .voea mesaĝo wiadomośd głosowa .transruĝa aparato (TekVort) urządzenie peryferyjne .ruli | lanei (PIV2002) urządzenie mobilne .kondiea ważnośd . Pekoteko) warunki użytkowania .forigi | forviŝi (Firefox) usypiad .rimarko uwalniad .vidbendaparato | vidbendregistrilo wideo na żądanie .sendita mesaĝo (TekVort) wiadomośd z ostrzeżeniem . OOo) walidacja .vindozulo -Ww locie .malselekti (Bertin) usunięcie . ReVo) warstwa .plurangulo | plurlatero (ReVo) .uskleco (KompLeks.RVB-valoro warunek .video laŭ peto widok .absoluta valoro (OOo) wartośd boolowska .grando wielkośd czcionki .provversio wersja zlokalizowana .provversio (Bertin) | demonstraĵo (KompLeks) wersja próbna .perpasvorta aŭtentigo wewnętrzny .paĝovizito (Benson) | paĝmontro (Lode VDV) widżet .tipara grado wielkośd liter .voko węzeł .ESPERANTO EN DEK LECIONOJ unieruchomid.agordi (ReVo) ustawienia aplikacji .malvarmigilo wideo .komenca valoro (TekVort) wartośd pola .forigi (KompLeks.alfa versio (Bertin) wersja demonstracyjna .liberigi (OOo) uwierzytelnienie .envicigi (Bertin) ustawiad.kondieoj de uzado warunkowy .fidinda wiatrak .vicnutrilo uruchamiad .servo usługa internetowa .aŭtentokontrolo uwierzytelniony .mallokaj agordoj (Pekoteko) ustawienia osobiste .bulea valoro (KompLeks) wartośd domyślna .retejestro | retestro wektor .fadeno (Drupalo) wbudowany .erarmesaĝo wiadomośd odbita .pikilo (OOo) urządzenie wyjściowe .universala seria buso (KompLeks.malvalidigi (OOo) Unikod . wywołanie . TekVort) | afiŝo (ReVo) wiarygodnośd .vektoro (Bertin) wersja .forumaro usługa . TekVort) urządzenie wejściowe . ReVo) wartośd absolutna .voea mesaĝo (Bertin) wiadomośd o błędzie .tavolo warstwa fizyczna .integrita | enkonstruita (Drupalo) wcięcie .

161

WIMMER - ESPERANTO EN DEK LECIONOJ wielokrotny - pluropa (Drupalo) | pluraj (OOo) wieloplatformowy, międzyplatformowy - plursistema (Bertin) wielozadaniowośd - plurtaskado wielozadaniowy - plurtaska (KompLeks, TekVort) | kunrula wieloznaczny - plursenca (Bertin) | ambigua (KompLeks) wiersz nagłówkowy - titolvico wiersz poleceo - komanda linio (TekVort) wiersz tematu - temlinio wiersz, rząd - vico | horizontalo Wikipedia - Vikipedio (ReVo) Windows - Vindozo (Bertin) wirtualna sied prywatna (VPN) - virtuala privata reto wirtualny - virtuala wirus komputerowy - komputila viruso (Lode VDV) witryna internetowa - retejo witryna internetowa - retejo | TTT-ejo (KompLeks) wklejad - alglui (TekVort) | elpoŝigi wklejad specjalnie - alglui speciale (Vim) własnościowy, zamknięty - komerca | fermita własny pasek narzędziowy - propra ilobreto włączad - ŝalti | ebligi (Bertin) włączenie zasilania - kurentŝalto włączony - ŝaltita wolne oprogramowanie - libera programaro World Wide Web - tuttera teksaĵo (OOo) | interreto wpis w blogu - blogaĵo (Bertin) | blog-enskribo (Drupalo) wpisad - entajpi (OOo) | enigi wpisad na czarną listę - listigi je nigra listo wprowadzad, wstawiad - enigi (PIV2002, ReVo) wrażliwy na kontekst - enhavdependa wrażliwy na wielkośd liter - usklecodistinga wskazywad - indiki wskaźnik - montrilo (ReVo) wskaźnik laserowy - lasera indikilo (KompLeks, TekVort) wskaźnik myszy, kursor myszy - musmontrilo (Firefox) wsparcie, pomoc, support - subteno (Bertin) | apogo (FEL) wspomagany komputerowo - perkomputila | komputile helpata (Bertin) wspólnota - komunumo wspólnota open source - malfermitkoda komunumo (KompLeks) współbieżnośd - kunrulo | kunkuro (Bertin) współczynnik skalowania - skalfaktoro współdzielony - komune uzebla | opuza (KompLeks) współdzielony zasób - komuna risurco współosiowy - samaksa (KompLeks, ReVo) | koaksiala (Bertin) współpracowad - kunlabori (Lode VDV) wstawiad - eniri (FEL, Pekoteko) | enmeti | enŝovi (KompList) wszystko w jednym - eio-en-unu (Bertin) wtórny, drugorzędny - duaranga wtyczka - kromprogramo (Bertin) | kromaĵo (KompLeks) WWW - TTT wybierad - elekti wybierad numer - numerumi (Benson) wybór - elekto | opcio (Teknika vortaro) wyciek pamięci - memorlikado (KompLeks, TekVort) wycinad - eltondi wycinad i wklejad - eltondi kaj alglui (Drupalo) | transpoŝigi (KompLeks) wycinek - eltondaĵo wyczyścid - vakigi (PIV2002, ReVo) wydajnośd - rendimento wydanie - eldono wydanie alfa - alfa eldono wydanie beta - beta eldono (ReVo) wydawad - eldoni wydawca - eldonisto (Bertin) wydawnictwo - eldonejo (Bertin) wydzwaniany (telefonicznie) - pertelefonlinea wygasad - senvalidiĝi | finiĝi (OOo) wygaszacz ekranu - ekrankurteno wygaśnięcie konta - konta eksvalidiĝo wygaśnięcie połączenia - tempolimo de konekto (ReVo, OOo) wyjątek - escepto (Bertin) wyjmowalny - demetebla (OOo, KDE) wyjmowalny dysk - demetebla disko (OOo, Firefox) wyjście - eligo, elirejo wykluczad - ekskluzivi (Bertin) | eksigi (TekVort) wykonanie - plenumo wykonywad - plenumi (KompLeks, TekVort) | startigi (programon) (FEL) wykonywalny - plenumebla wykres - diagramo (PIV2002, ReVo) wykres kolumnowy - vertikala bastona diagramo wykrywad - detekti wylogowad się - elsaluti wyłączad - malŝalti (KompLeks, TekVort) | fermi (Bertin) | malvalidigi (KompLeks) wyłączenie zasilania - kurentmalŝalto (Bertin) wyłączny - ekskluziva wymagania - postuloj | cenzuso (TekVort) wymagany, konieczny - bezonata wymazywad, kasowad - viŝi (Bertin) wymazywalny, kasowalny - viŝebla wymieniad - interŝanĝi wypalad, nagrywad - registri (PIV2002, Bertin) | skribi (Bertilo) wypełniad - plenigi (OOo) wypełniad pustymi znakami - plenigi per spacetoj (Bertin) wyposażenie, sprzęt - ekipaĵo (TekVort) wyrażenie - esprimo (KompLeks) wyrażenie boolowskie - bulea esprimo wyrażenie regularne - regula esprimo (OOo, Bertin) wyrażenie warunkowe - kondiea esprimo (OOo)

162

WIMMER - ESPERANTO EN DEK LECIONOJ wyrównanie do prawej - dekstrigo wyrównywad - ĝisrandigi (OOo) | alliniigi (Bertin) wyrównywad do prawej - dekstre ĝisrandigi wyrzucad, wysuwad - elĵeti | eligi (KDE) WYSIWYG - vidate-vidote (KompLeks, TekVort) | faksimila redaktado (KompLeks) wyskakujące okienko - ŝprucfenestro | trudfenestro (Firefox) wysyład - sendi (OOo), elsendi wysyład pocztą - retpoŝti (TekVort) wyszukiwanie pełne - eleerpa sereo (Bertin) wyszukiwanie pełnotekstowe - tutteksta sereo | plenteksta sereo (KDE) wyszukiwanie treści - enhavsereo (Bertin) wyszukiwarka - sereilo (KompLeks, TekVort) wyśrodkowany - centrigita (OOo) wyświetlacz, ekran - ekrano wyświetlad - vidigi (videbligi) wyświetlenie reklamy - anoncoaperigo wytłuszczona czcionka - grasa tiparfasono wytłuszczony, pogrubiony - grasa (Drupalo), grasita (Bertin) wyzwalacz - ekagilo (PIV2002, KompLeks) | baskulo (ReVo) względny - relativa wzywad, wywoływad - voki -Zz dołu do góry - malsupre-supren (KompLeks) z góry na dół - desupra zabezpieczenie pliku - dosiersekurigo zabezpieczony hasłem - protektita per pasvorto zabezpieczony przed kopiowaniem - protektita kontraŭ kopiado zabezpieczony przed zapisem - kontraŭskribe protektita (Bertin) zachęta, znak zachęty - invito (Bertin) | invitilo (PIV2002) zachowad jako - konservi kiel (OOo) zachowad plik - konservi dosieron zachowad, zapisad - konservi | surdiskigi (Brian Russell) zacięcie papieru, zakleszczenie papieru - paperŝtopiĝo (Pekoteko) zadanie - tasko zadanie w tle - fona tasko zadawad pytanie - informpeti | seremendi zagęszczony - densiga (Bertin) zagnieżdżad, osadzad - enkorpigi | enigita (OOo) zagnieżdżony - ingita zajęty - okupita (OOo) zakazywad, banowad - forbari zakładka - legosigno | paĝosigno (Firefox) zakooczenie awaryjne - misfino (KompLeks, OOo) zakres komórek - eelintervalo załadowad, uploadowad - alŝuti | surinterretigi załamad - kolapsi | panei (KompVort) załącznik - kunsendaĵo (KompLeks, ReVo) | aldonaĵo (FEL) zamknięcie konta - konta ŝloso (PIV2002, ReVo) zamrażad - fiksi (OOo) zamykad - fermi (dosieron) (Lode VDV) zaokrąglad - rondigi (Bertin) zaokrąglad w dół - subrondigi (Bertin) zaokrąglad w górę - superrondigi zaokrąglony - rondigita (KompLeks, ReVo) zapamiętywad - enmemorigi (Bertin) zaparkowana domena - rezervita retregiono (TekVort) zapisad wersję roboczą - konservi malneton (Bertilo) zapisywad się (na listę) - enskribiĝi zapisywalny - skribebla zapobiegad - preventi zapora, firewall - fajroŝirmilo (Bertin) | barilo (FEL) zapytanie - informpeto | seremendo (KompLeks) zarchiwizowad - enarkivigi (PIV2002, KompLeks) zarejestrowany użytkownik - registrita uzanto zarządca zadao - taskadministrilo zarządzanie - administrado zarządzanie dokumentami - dokumentomastrumado zarządzanie kolorami - kolormastrumado zarządzanie plikami - dosieradministrado zarządzanie prawami cyfrowymi (DRM) - mastrumado de ciferecaj rajtoj (Vikipedio) zarządzanie treścią - enhava mastrumado zarządzanie uprawnieniami - administrado de rajtoj zasobnik systemowy - taskopleto (KompLeks) zasób - risurco zastępowad - anstataŭigi (KompLeks) zastępowanie - anstataŭigo zaszyfrowane dane - eifritaj datumoj (KompLeks, ReVo) zator - obstrukcio (PIV2002, KompLeks) | ŝtopiĝo (Lode VDV) zawartośd komórki - eelenhavo zawieszad się - paraliziĝi zawieszad, wstrzymywad - prokrasti (FEL) | halteti (KDE) zawijanie tekstu - teksta eirkaŭfluo (OOo, KDE) zawijanie wyrazów - linifaldo | aŭtomata liniosalto (Pekoteko) zawinięcie wiersza - linifaldo zawsze na wierzchu - fiksi super aliaj zaznaczad - marki zaznaczad, podświetlad - marki (TekVort) zbierad - kolekti (Bertin) | kunmetita (Lode VDV) zbiór - aro (KompLeks, TekVort) zbiór barw - koloraro zbiór plików - dosierkolekto zbiór reguł - regularo zbiór znaków - signaro (KompLeks, TekVort) zbiór znaków ANSI - ANSI-signaro zbiór znaków ASCII - askia signaro (ReVo) zdalny - fora | defora zdalny komputer - fora komputilo zdalny pulpit - fora labortablo | for a komputila labortablo zdalny terminal - fora terminalo (KompLeks, TekVort) zdalny użytkownik - fora uzanto

163

WIMMER - ESPERANTO EN DEK LECIONOJ zdarzenie, wydarzenie - evento | okazo (Bertin) zegar systemowy - sistemhorloĝo (OOo, Wiktionary) zerowad - nulizi zespół - skipo zewnętrzna pamięd - ekstera memoro (Bertin) zewnętrzny - ekstera zewnętrzny napęd - ekstera disko (KompLeks, TekVort) zezwalad - permesi zgadzad się, pasowad - kongrui (Bertin) zgodnie ze wskazówkami zegara - dekstrume | laŭhorloĝa (Bertin) zgodnośd - kongruo zgodny wstecznie - retrokongrua (Bertilo) zgodny, kompatybilny - kongrua (Bertin) zimny restart - malvarma reŝargo zintegrowany - integrita (Bertin) zipowad, kompresowad - densigi | kompaktigi zliczanie słów - vortnombrado zliczanie stron - kalkulo de paĝoj złe wykorzystanie, nadużycie - misuzo (ReVo) złośliwe oprogramowanie - fiprogramaro | malica programaro złośliwy - malbonintenca (OOo) złożonośd - komplekseco (Benson) złożony - kompleksa zmienna - variablo (KompLeks, ReVo) zmienna niezależna - sendependa variablo zmniejszyd czcionkę - malpligrandigi signojn (PIV2002, KompLeks) znacznik HTML - etikedo de HTML (KompLeks, ReVo) znacznik meta - metaetikedo (KompLeks, TekVort) znacznik, żeton - ĵetono | simbolo (KompLeks) znak - signo | signumo (KompLeks) znak akapitu - alinea marko znak ampersand - kaj-signo (PIV2002) | perlueto (KompLeks) znak at (@) - po-signo | heliko znak diakrytyczny - diakrita signo (PIV1) znak dolara - dolarsigno znak euro - eŭrosigno (KompLeks) znak interpunkcyjny - interpunkcia signo (KompLeks, OOo) znak kontrolny - kontrolmarko (OOo), stirsigno znak numeryczny - nombra signo znak plus - pluso znak równości - egalsigno (KompLeks, TekVort) znak specjalny - speciala signo znak wodny - akvomarko znak zachęty - invito znak zapytania - eusigno | demandosigno (KompLeks) znany problem - konata problemo zogniskowad - enfokusigi (KDE) zorientowanie - orientiĝo (Drupalo) zorientowany obiektowo - objektema zostad członkiem - membriĝi zrzut ekranowy, kopia ekranu - ekrankopio (KompLeks, KDE) zużycie pamięci - memoruzado -Źźródło - fonto (ReVo, Bertin) źródło danych - datumfonto (OOo) -Żżądanie - postulo żywotnośd - vivdaŭro (KompLeks, KDE) żywotnośd baterii - bateria vivdaŭro

cri.net Kurso por poloj: http://esperanto.php?tid=20&lng=pl Kurso de Esperanto: http://www.net: http://www.liberafolio.php?pl Edukado.com.org/info/index.net.net: http://pl.pl/page.net Eventeo: http://www.tvbialystok.pl/tvesperanto/ Eina Radio: http://esperanto.wiktionary.org Wikisłownik w języku esperanto: http://eo.com Le Monde Diplomatique: http://eo.esperanto.net/ Bjalistoka Esperanto-Televido: http://www.pl/podcasting/show/?nr=10&name=radiowe_polecane Varsovia Vento Elsendoj: http://www.eventeo.com Libera Folio: http://www.com .kurso. Serwisy Wikipedia w języku esperanto: http://eo.org Klaku.polskieradio.lernu.org Universala Esperanto-Asocio: http://uea.net/web/ Nauka esperanto Kastora Klubo: http://www.net: http://klaku.br/bazo/index.mondediplo.164 WIMMER .cn Radio Verda: http://radioverda.ESPERANTO EN DEK LECIONOJ Dodatek: Przydatne adresy internetowe Wiele adresów znajdziesz w blogu autora – tutaj przytaczamy jedynie przykładowe. w którym jest wielu esperantystów: http://www.ipernity.podkasto.html Serwis społecznościowy Ipernity.edukado.pl Lernu.wikipedia.net Audio i wideo Podcasty Polskiego Radia: http://www.

Polecamy zatem pobranie rozmaitych lektur.youtube. w tym zwłaszcza pozycje autorstwa red.com Mondano 2009: http://www. możemy korzystad z publikacji w postaci elektronicznej. które pozwolą znacznie poszerzyd naszą znajomośd języka.com/doc/deodaro/album .ESPERANTO EN DEK LECIONOJ Parolu Mondo: http://parolumondo. Kilkaset ebooków znajdziesz w Ipernity pod adresem: http://www. Andrzeja Pettyna. dzięki Internetowi.ipernity.blogspot. Dzisiaj.youtube.org (agregator) Książki Po 1989 roku esperancka działalnośd wydawnicza niemal zamarła.com e-planedo: http://e-planedo.com/user/UEAviva Blogi Esperanto rapide (blog autora książeczki) – http://esperantorapide.165 WIMMER .kerno. W Polsce ukazywały się jedynie nieliczne pozycje. najbardziej zasłużonego propagatora esperanta w naszym kraju.com/user/mondano2009 UEA viva: http://www. zwykle w formacie PDF. który wcześniej publikował liczne książki. natomiast zaprzestał działalności Polski Związek Esperantystów.