'Ap90up MnAox. 0 N6J.

1oC; TOU Meprpu nT~OC; rtperrorunou:

Arthur Bloch, Murphy's Law, 1982

Menlq>paOTl: Kcm:piva XPIOTO~OU~ou EIKOVOYPOq>'lOTl: Ed Pawers MaKha e~wq>uMou: rTehlOC; KOUTplac; ElK6va e~wq>uMou: Ed Pawers IlPWTll eK~oOTl

Copyright Yla rnv eM'lvlKfJ y~wooa EKMocIC; "Ypoj.1j.1ara»

<t>WTOOTOIXEIogeoia: O.Y.CI>.O. rpal3loc; 7, A9Tlva 106 78, Tll~. 360.76.89

"Ypoj.1j.1ara» KeVTplKfJ ~16geOTl:

A9HNA: rpal3loc; 9-13, A9Tlva 106 78, Tll~. 360.76.89 9EItNIKH: nPQTQnOPIA, NiKT]C; 3, 8eo/viKT] 546 24 Tll~. 226.190

ARTHUR BLOCH

o NOMOI TOY MEP<I>Y No 2

'H KI AMOI AOrOI

riA TOYl: OnOIOYl: nANE OM ITPABA

MerQ<ppoCJr) KATEPINA xPlrrO~OYAOY

YPOIlIlQTQ 1993

nEPIEXOMENA

EloaYWYll 6

E~e:AlYlleVTl Me:P<PoAoyia .. 11

H Me:P<PoAoyia TWV Korocraoecov 18

le:papXloAoyia KQl LUOKe:ltJloAoyia 26

EpyaOloAoyia KQl Me:P<PoAoyia rpa<pe:(ou 33

E~e:AlylleVTl Epsuvoxovln 41

nOAlTlKfJ KQl OlKOVOIle:P<PoAoyia 47

AV<l>Te:PTJ El~lKoAoyia 53

LUOTTJIlOToAoy(a 59

AKa~rlllloAoyia 64

IOTPlKll Me:p<poAoyia 69

H Me:P<PoAoyia TWV LTlOP 74

O~lKfJ Me:p<poAoyia 80

Me:P<PoAoyia TOU KOTaVaAWTlOIlOU

Kal TWV nWA1l0e:wv 84

OlKlaKll Me:p<poAoyia ; 88

Mepeo-Koweovtoxovlo 96

Mero-Nouo, 103

EIIArnrH

6

Tov OKTWI3PlO TOU 1977, 1 .. no rli511 TEAEla avemUYJ.leVTl, aMa ai5I1J.lOaleUTll we; T6Te Sewpia, J.lE TO ovouo Mep<pOAoyia, anOKaAU<pSI1Ke

a' eva cvurtoqnocro KOlV6 us TO I3ll3Aio

o N6J.lo~ TOU Mtpcpu.

An6 eKeiVTl TTl OTlYJ.lrl, esorovrceec Mep<poMyOl i5rlAwaav TTlV unomrlPlt;rl TOUe; one j3aOlKee; apxee; TTle; Sewpiae;, evw nap6MI1Aa evae; J.llKp6e; aplSJ.l6e; ovcvveorev et;e<ppaae TTlV avriPPI1m1 TOU, unoornpkovrcc 6Tl 0 Nopoc epXeTat ce avriSeOl1 J.lE TTl SeTlKl') aKelJll1·

H i5lKl') J.lOU anolJll1 eivat 6n 11 rounon TOU N6J.loU TOU Mep<pu J.le anatOloi5ot;ia Kat naSI1TlK6T11Ta eivat OTTlV KaAlrrepl1 neptrrroon Kovr6<pSaAJ.l11 SewPI1Ol1, Kat OTTJ xelpOTepl1, ouurrnouc auveli5l1nle; rtopovononc,

Aev elvm i5uvOT6v va evrot;ouJ.le TOUe; Mep<poMyoue; OTa nXaiOla TTle; anatOloi5o~iae; Kat rnc atOloi5ot;iae;, YlOTi, napo 'rnv apXlKl') evruruoon, Ol N6J.l0l i5ev ovnrtpootorteuouv KaJ.110 an6 nc Mo eWOtee;. rla va xorovoncei Kaveie;

nc Secrele; TOUe;, rtoertei va Ml3el un6lJ1l1 TOU OTl Ol rtporoostc «Kcrn noel KaAO» Kat «KCrn noel OTpal30» anOTeAOUV unoxeuievixec Seaele; Kat 6Xl avrlKelJ.leVlKee; ovrornrec.

H OAOKAl1PwJ.leVTl SeOl1 evoc Mep<poMyou

7

eKq>pa~eTOl ~e TOV KaAUTepO rpono ~eow 1Tle; 0e~eAlW(')OUe; AVTISeOT)e;:

o alalot5o~oC; ruateoei OTt (OUpE otov KaAUrepo t5uvaro xoouo.

o anounososoc tpo{3Crral OTI aUTO elva: aAry8ela.

ITO noonvouuevo I3lI3AIO, xp'lOl~OnOLWVTae; eva veOAOVlO~O, ovouooc eva ana ro Keq>6.AOla «Eq>ap~oo~eV'l Mepq>oAovla». Flroreuco o~we; on aUTOe; 0 opoc elvoi aKar6.M'lAOe;, Kl 6Tl Sa frrav rno MKl~O TO «Mepq>OAovia TIle; KaS'l~eplVJ1e; ~wi]e;» i] TO «Mepq>OAov[a TWV KOTaaraOeWv». nap6AO nou 'l (')laq>opa eclverm oonpovm, l3aol~eTOl 0TTl l3aSla ouvel(')IlTOnOI'lOT) OTl 01 NO~OL TOU Mepq>u eivrn an6 1Tl q>UOT) TOUe; uvsecouocror KOI ~'l AelTOUPVlKOL

Kl aUT6 ano(')elKVUeTOl eUKOAa, Vlari av TOUe; I3QAele; oe eq>ap~oV11, OTTlPl~6~evoe; one ncpcrnpnoe«; an6 Tle; ortolec npoi]ASav, (')ev «(')OUAeUouv". Fro napa6elv~a, 6ev unopetc va npOKaAeoelC; I3pOxT\ nMvoVTac; TO aUTOKIV'1T6 OOU, OUTe urtopeic va orcuornoerc uto KOTOlVI6a ayopa~oVTac; ourtpsxo.

l\uaruxwC;, TO vevov6c; an ovrec Ol evepveLeC; VIVOVTOl Vla Mvouc; KaSapa nelpa~arlKOUe; KOl 6Xl ana ~la yVJ1Ola, op~e~<PU1TJ srnauuto, exel we; urtorsxeouo TOV «ortoouvrovrouo» TWV

8

Mepq>OAOVlKWV ~'lxaVlo~wv. nari, 6nwe; axoAlaoe Kl 0 Jerry Silverman:

Av 0 Nouoc TOU Meptpu unopei va nae: arpa{36., ea nae«

Ot q>UOlKOI VO~Ol, curet 01 ortoiot KaSopI~oUV Tle; q>uOlKee; crriec KOI en'lpea~ouv ro emvopevc, eivOl xpi]Ol~Ol Vla 1TlV npoI3Ae4J'l TWV ortorexeoucrev TWV q>UOlKWV aM'lAem6paoewv. Ot «aq>uolKOL VO~Ol» nou eKq>pa~oVTal orouc No~oue; TOU Mepq>u, cvceepovrm OTTlV rtpoeeon KOl oro oxorto, nooovovrec nou 6ev eivOl «q>UOlKOi» 0TTl q>uOT). n' aUT6 rtpertst xovetc va 4Ja~el Kanou aMou vic va I3pel rnv a~ia ounov TWV vo~wv Kl 0Xl OTTlv aKpll3i] npoI3Ae4J'l TOU cnorexeoucroc.

KOI rtou aMou va orpoeet xovelc, aq>ou 'l rtpovvecn uoc exel anoV0'lTeUOel, napa OTTlv enavaSewp'lOT). 0 No~oe; TOU FAGIN Vla 1Tlv eK TWV uorepov np6I3Ae4J'l uoc unevSu~l~el on «n orepvn YVWOT) eivot ernornuovixd aKpll3i]e;».

Ave~ap1TlTa ana TO av ~eTQVlWVOU~e (Vla npcvucm nou (')ev Kava~e) i] av exoulle TU4Jele; (Vla noovucro nou Kavalle), exoulle TouAOXlarov eva OT)llaVTlKO Mvo va euvvouovouue TO N61l0 TOU Mepq>u. Mae; ('jivel rnv euxmplo va XallOVeAalle orov rc npaVllara nave arpal3a. Kl eva xalloveAo, onw<; OAOL ~epoUlle, etvcn novro

9

nLO 0Tll..laVTlK6 an6 ro l6la ro npcvucro.

na va I..l'lv neoouue 61..lwC; OTTlv naY16a KQl apxlooul..le va nLOTeuoul..l€ 6Tl 0 N61..l0C; TOU Mepq>u ovcnpetrca KQ8e q>opa nou rc npOyl..laTa nave KaAa, noertei va eXOUl..le un61J1'l uoc 11lV rexeuroto apm, '1 onoio Mel:

E:EAlrMENH MEP(J)OAOrIA

Av «attou: npaYfJOTQ unopooaav vo navs arpo{3a KOI &v m1YOVB, eo onoseoae; 6T1 eo %v KaAUT6pa va sixov ttaa.

10

/'

,

o

o NOMOI TOY MEP4IY:

Av Kcrn urtopel va rtcet OTpal3a. Sa rtcei.

ANAKE4IAAAlnIH TON IYNAKOAOY00N AnO TON SCHNATTERLY:

Av rirtoro i5ev urtopei va rtcei OTpal3a. Sa rmei.

TO nAPMO:OAOrHMA TOY SILBERMAN:

Av 0 V0I-I0C; TOU Mepq>u urtopei va nael OTpal3a. Sa rtdet,

H EnEKTAIH TOY NOMOY TOY MEP4IY:

Av evoc aplSI-IOC; yeyov6iwv urtopel va rtcsr OTpal3a. Sa nael OTpal3a IJ€ rnv rno aOXTl1-I1l i5uvCITf] ceipo.

TO IYNAKOAOY00 TOY FARNSDICK ITO nEMnTO IYNAKOAOY00:

Aq>ou ro npovuoro exouv nael 1'Ji51l an6 TO KaKO OTO xelp6Tepo. 0 KUKAoC; Sa enaVaAllq>Sei.

H EnEKTAIH TOY NOMOY TOY MEP4IY AnO TON GATTUSO:

TInoTQ i5ev elvoi rooo KaKO. WOTe va I-Illv urtopel va yivel xelp6Tepo.

13

o NOMOI TOY LYNCH:

'Ornv ro rtocvuoro (5UOKOAeUOUV, OAOI ro rtcpcrove.

o NOMOI TON EVANS KAI BJORN:

AVE~apT11TQ ana TO Tl naEl OTpa~a, unapXEl rtovro KanOlOe; rtou TO Il~EPE OTl Sa naEl OTpa~a.

H APXH TOY BENEDICT (yvwmfl we; TO 'EVGTO XUVQKoJ..ou80 TOU Mspcpu):

H <PUOIl EiVQl rtovro I-IE TO I-IEpOe; TOU KpUl-Il-iEVOU EAQTTWl-lmOe;.

o NOMOI THI AnOKAAYlIJHI:

To KPUI-II-IEVO EACrrrWl-la (5EV rtopoueve: nOTE KPUI-II-IEVO.

01 NOMOI TOY LANGSAM:

1. 'OAa E~apTWVTQl.

2. Tlrtorc (5Ev lOXUEl vic rtavra.

3. 'OAa lOXUOUV Vla KanOlEe; <popee;.

o NOMOI TOY HELLRUNG:

Av nEplI-IEVEle; KaTl, Sa Ep8El KQl Sa <pUyEl.

H &n&KTaal") TOU Shavelson:

... a<pou nodrro oouKavEl ~l1l-1la.

H npOa9tlKI") TOU Grelb:

Av rrrov apKETa KaKo, 8a ~avapSEl.

14

H AIAITPEBMlIH TON AEXeENTON TOY H.L. MENCKEN, AnO TON GROSSMAN:

Ta nEpinAOKa npO~Alll-lma exouv anMe;, KQl ourovorrro Aav8aoI-iEve.c;, onovrnoeic.

TO AIAArMA TOY DUCHARME:

Or EUKQlpiEe; napOUOla~OVTQl rtcvrn OTTJv rno aKm6.MI1AI1 OTlVI-IIl·

o NOMOI TOY FLUGG:

Ka8E <popa rtou SEAele; va «)(!unflOEle; ~UAO», (5lamOTwvEle; OTl 0 KOOI-IOe; elvoi <pTlayI-iEVOe; ana aAOUl-liVlO KQl nAaOTlKO.

o NOMOI TOY IMBESI riA TH AIATHPHIH THI BPOMIAI:

Fto va Ka8aplOTEi KaTl, rtpsrter va ~PWl-liOEl Kml 6.Mo.

H npOa9tlKI") TOU Freeman:

. .. urtopeic 0I-lWe; va ~PWl-liOEle; ro rtovro xwpie; va KaSapioEle; rlrtoro.

TO npOTO A:IOMA TOY IIOMEPCI>IIMOY:

Ta rtpcvucro rtou (5Ev I-IOla~OUV I-IE TinOTE 6.Mo, eivct ouoio I-IETa~U TOUe; .

o NOMOI TOY BOOB (Ana TO Nouo TOU Mspcpu): naVTa ~piOKEle; aura rtou ~l1Tae; OTO rexsuroto !-il:poe; rtou TO LjJa)(VEle;.

15

o NOMOI THI ANAZHTHIHI:

To rtpdrro I-iEPOC; nou Sa lJJa~e:tC; vio va I3PEIC; Kern, EiVQl TO TEAEUTaio I-iEPOC; nou niOTEUEC; 6Tl Sa TO I3PEIC;.

-TO 614ArMA TOY FERGUSON:

YnapXEI KpiOTl 6TOV i5Ev urtopelc va nEIC;: «M l3aptEOOl, ac; TO ~ExaOOUI-iE».

o NOMOI TOY MARYANN:

BpioKEIC; rtovro aUT6 vro TO onoio i5EV lJJaXVEIC;.

o ANECSIAPMOITOI NOMOI:

Av VOl-ii~EIC; nwc; nAEVOVTOC; TO aUTOKiVT]T6 OOU urtopelc va npOKaAEOEIC; I3poXTl, eioor YEAaOI-iEVoc;.

o NOMOI TOY RUNE:

Av i5Ev OE vOla~EI rtou I3pioKEoOl, T6TE i5Ev EXEIC; xaSEL

H eEIH TOY MEPCSlY riA THN IIXY THI APNHTIKHI IKE~HI:

EivQl aMvOTov vro Evav 0l0l6i50~0 va YVWpiOEI I-ila EuxaplOTTl EKnATJ~TJ.

- -

------------- --

-

H eEMEAlnllHI eEIH TOY MEPCSlY:

To XE~p6TEPO elvoi 0 EXSp6C; TOU KaKOU.

H eEMEAlnllHI ANTleEIH:

o 0l0l6i50~0C; nlOTEUEI 6Tl ~OUI-iE OTOV KaAUTEPO i5uvOT6 K601-i0. 0 anOlOl6i5o~oC; CPOI3CrrOl 6Tl aUT6 eivct aAIlSE1a.

o NOMOI TOY NAESER:

MnopEic; va npocpuAaxrEic; an6 TOUC; TJAiSIOUC;, 6Xl 61-iwC; KQl an6 TOUC; naVTJAiSIOuC;.

16

17

H MEP<I>OAOrlA TnN KA TAITAIEnN

18

19

o NOMOI TOY DRAZEN riA THN AnOKATAITAIH:

o xpOVOC; nou crtorretrcn vio va blop8w8ei Kern, etvoi ovnorooqxoq ovoxovoc TOU xpovou nou xpelaOTTlKe Yla va yivel '1 ~'1~la.

npWTO nap6l5£IYl.la:

Xpela~£TQl rteptccorspoc xp6voC; vic va KoMfJOSIC; eva l3a~o, napa Yla va TO ortcoeic,

~

o

o o

o

.l1£unpo nap6l5£IYl.la:

Xpela~£TQl rtsprocorepoc xp6voc; vic va xaoelC; KtAa, napa Yla va ncpe«; ~epIKa.

o NOMOl: THl: EnJAorHl::

AUTO nou eixee; ~CW:l OTO llaTl, ea 0' TO rtoper 0 IlnpOOTlVOe; OTTlV oupc.

H IlAPA'rHPHl:H TOY ETORRE (Ana TO Nouo TOU Mtpcpu):

H ~lnAaVee; oupec KlVOUVTQl rno ypr,yopa.

01 NOMOI TOY CHICHESTER riA THN EYAABEIA:

1. Av 0 KalpOe; elvoi noM KaKOe;, 0 aplellOe; TWV eKKA'10la~0Ilevwv ea elvoi IllKpOe;.

2. Av 0 KQlPOe; elvcn noM KaAOC;, 0 aplellOe; TWV eKKA'1Ola~Ollevwv ea elvoi IllKpOe;.

3. Av ro aVTi~wpa elvoi neoiooiouevc, 0 aplellOe; TWV eKKA'lOla~ollevwv ea ~enepaoel Kaee rtpooooxio.

20

21

H nAPAMArH TOY O'BRIEN l:THN nAPATHPHl:H TOY ETORRE:

Av aMa~ele; ouoo, '1 oupo nou IlOAle; aCP'10ee;, apxi~el va KlvelTQl rno ypr,yopa an' rnv oupo onou ~piOKeOQl rtopo.

o NOMOl: TOY HUTCHISON:

'Orov n KOTaOTaO'1 cnorrel TO lleYlOTO rnc npoooxfle; oou, eivcn '1 OTlYIlr, nou ea rtopcoupaetc OT'lV rno YAuKla overoonoxnon.

To auvaK6Aou80 TOU Kenton:

Av e~aKoAOUer,oele; v' aMa~ele; ouoc, ea npOKaAeOele; aVaOTaTWO'1, KQl TO maovoreoo sivrn va os ~ploouv.

H APXH THl: ANAMONHl: l:THN OYPA:

'000 nepiooorepo neplllevele;, TOOO au~avel '1 rnaovorrrro va neplllevele; oe Meoe; oupc,

o NOMOl: TOY FULLER riA TH AHMOl:IOrPAcIIIA: '000 ruo llaKpla 0 ronoc nou exel yivel '1 KOTaOTpocpr, r, TO OTuXTllla, TOOO lleYaAUTepOe; aplellOe; veKpwv r, rpouuoruov ortorretrci Yla va crtorexeoet el~'1O'1.

o NOMOl: TOY WITTEN:

AVaKaAUmele; OTl xpela~eOQl ro llaKpla vUXla, IlOVO acpou ro exele; KotVel.

01 NOMOI THl: AAH9EIAl: l:THN EIAHl:EOrPAcIIIA:

1. '000 rno KOVTa ~ploKeoQl OTa yeyovoTo, TOOO mo ellCPavr, elvcn TO Aae'1 OTa npWTOOeN.~a TWV ecp'1llepl~wv.

2. '000 rno llaKpla ~pioKeoal ana ro yeyovoTo, TOOO mo eUKoAo rnoreueic ro npWTOOeN.~O TWV ecprillepl~wv.

o Kav6vac; TOU Flugg:

H rno apyr, rouloc etvcn ncvro ornv express ypallllr,·

o NOMOI TOY JONES riA TOYI znOI\OrlKOYI KHnOYI KAI TA MOYIEIA:

To mo e:V~IQ(ptpOV e:i~oC; fJ KOlJlJClTl ~e:v tXe:1 e:mypa<pfJ·

2. 'OAa rc unoxomc e:v~la<ptpovra StlJOTa exouv <pwToypa<PIlSe:i 1Je: KAe:IOT6 TO KanaKI TOU <paKou.

3. 'Oou KaAa Sej.lora txouv ~laowSe:i, Sa KaraOTpa<pouv TIl OTIYj.lfJ nou KanOloc; Sa avoi~e:l rnv n6pTO TOU OKOTe:IVOU SaAalJOU 6nou e:j.I<pavi~e:TQl TO <pLAIJ.

o NOMOI TON EninOAnN:

o KaAUTepOC; roonoc vrc va SUj.lIlSe:iC; Tl fJSe:Ae:C; va ypa!pe:IC;, e:ivQl va KAe:iOe:IC; TO ypalJlJo.

To ouvoK6Aou90 TOU Block:

H oe:Ai~a nou Sa avoi~e:l OTI1V TUm 0 ouyypa<peac; orov TO 13113Aio Sa exe:l ruruoeet, Sa e:ivQl auTf] nou Sa tXe:1 TO TpaYIKOTe:pO A6Soc;.

o NOMOI TOY DEDERA:

I' tva TPIWPO<PO KTiPIO ortou unapxe:l uovo eva cocvoep, e:wea OTIC; ~eKa <poptc; TO oocvoso Sa I3piOKe:TQl OTOV opoeo nou ~e:v Sa I3pioKe:oal eou,

o NOMOI TON EKt10IEON, TOY JONES:

KanOla A681l e:1J<Pavi~ovrQl uovo a<pou TO 13113Aio tXe:1 e:K~OSe:i.

22

23

o NOMOI TOY IXE~IAIMOY, TOY WALLACE WOOD:

1. nOTe IJTJ axe:~la~e:IC; KaTI nou unooetc va TO avrlypatpe:IC;.

2. Flore IJTJv avrlypa<pe:IC; KaTI nou unopelc va TO ~e:narIKwoe:lC; .

3. nOTe IJTJv ~e:narIKwve:lC; KaTl nou urtopeic va TO KO!pe:IC; KQl va TO KoMfJoe:IC;.

o NOMOI TOY SIR WALTER:

H TaOTl TOU «mvou evoc rorvopou, IJlac; !P'lOTapIOC; K.A.n. va KaTe:uSUVe:TQl OTO rtpootorto e:VOC; ar61J0u, etvcn e:uSewc; avOAOYll 1Je: rrjv euoioenotc TOU OUYKe:Kplj.levOu arOIJOu OTOV xonvo.

01 NOMOI TOY CIIOTOrPACIIOY:

1. To KaAUTe:pO Sej.la e:1J<Pavi~e:TQl TIl OTIYlJfJ nou oou exe:l Te:Ae:IWOe:1 TO <pLAIJ.

o npOTOI NOMOI TOY KAUFFMAN riA TA AEPO~POMIA:

H anOOTaOTl Yla va <pTaoe:lC; OTI1v e~o~o, elvoi _ ovnorpoqxoc avOAOYll TOU xpovou nou exe:lC; 0TI1 ~laae:ofJ OOU Yla va npoMI3e:IC; rnv rrrnon oou.

o NOMOI TOV ROGERS:

Ta Keva osooq e!-lepaVi~OVIQl rtovrc 6Tav '1 cepoouvoooc apxi~el va oepl3ipel TOV Kaepe.

H BAIIKH APXH TON AnOIKEVON:

Ie ortoio e~ol)o ortooxeutov Kl av I3pioKeOQl, Ol ortooxeuec oou Sa l3youv an6 KanOla OM'l.

H ~~Yl"Jal"J TOU Davis ero v6~o TOU Rogers:

To oepl3iplO!-la TOU Kaepe npoKaAei Keva oeooc.

TO A:IOMA TOV IYNAMArMATOI, TOV ANGUS: 'Oruv Ta~ll)euel<; oro e~wTeplK6, '1 Tl!-lll TOU ouvaMaY!-IQTo<; Sa rteoei aKpll3w<; uto !-Iepa !-leTa rnv cvopo TOU.

IUVOK6Aou90:

'Orov emarpelJlEl<; an6 TO TQ~il)l, '1 Tl!-lfJ TOU ouvaMaY!-IQTo<; Sa rteoei uio ueoo !-lETa rnv aMayfJ TOU ouvaMaY!-IQTo<; nou oou nEpioOElJIE.

24

25

IEPAPXIOAorlA KAI IYIKElIJlOAOrlA

H APXH TOY PERKINS:

'000 mo lle:y6Aa etvor, TOOO rno ~uvQTa xrunave:.

H APXH TOY HARRISON:

na K6.8e: evepveic unapxe:1 uto Se:TlKn KQl urc apVTJTlKfJ KPlTlKfJ·

o NOMOI TOY ROGERS:

H ~Le:uSuvOT] e:VOC; epvou aVaAall~ave:TQl TOTe: 1l0VO, orov Kavevac; ana TOUC; ~Le:USUVOVTe:C; ~e:v Sa KClTTlYOPIlSe:i av TO epyo an OTUXe:1 , e:vw OAOl Sa ertcuvesouv eov TO epyo ne:Tuxe:1.

H rPACSlEIOKPArlKH yn09EIH TOY MOLLISON:

Av uro IMa rtepcoet e:mTUXWC; TO ypaq>e:IOKpmIKO t:Ae:yxo KOl uxortomss], ~e:v a~I~e: TOV xorto e:~apX1'lc;.

TO 9EOPHMA TOY BACHMAN riA TO ANAnOCSlEYKTO: '000 llE:YaAUTe:pOC; xonoc ortorretrcr vto rnv e:q>aplloyfJ e:VOC; OXe:~iou, TOOO IlIKPOTe:PIl eivcn 11 mSaVOTllTa e:YKOTQAe:I4JnC; TOU, cxoun KI av covoreoc aUTO ano~e:lxre:i aXPIlOTO.

IuvOK6Aou8o:

'000 U4JIlAOTe:pOU KUpOUC; e:iVOl ro rtpootono nou nooeeoov TO OXE~IO, TOOO IlIKpOTe:pe:C; elvrn Ol rnscvorrrrec e:YKm6Ae:l4JnC; TOU.

26

27

o NOMOS TOY CONWAY:

Le K6ee sroipsto unapxel novro xonoroc nou avrlAall13o.verm TI aKplI3We; oUlll3a[vel.

AUT6e; 0 avSpwnOe; rtpertei va anoAuSei.

o NOMOI TOY WHISTLER:

!:lev unopetc nore va ~epele; noioc exel ~[KIO, unopeic 61lwe; novro va ~epele; nOIOe; exel rnv euSlJVTJ·

o NOMOI TOY STEWART riA THN ANMPOMIKH ENEPrEIA:

E[vQl mo eUKOAO va oe ouyxwpf]oouv vro Kcrn nou exele; Ko.vel, napa va oou ~woouv rnv a~ela vro KaTI nou SeAeIe; va Ko.vele;.

o NOMOI TOY SPENCER riA TH AHIPH TON AnOCSlAIEnN:

1 . Ortotoconnore exel ertopxn OTOIxe[a, urtopei va rtotova cnoeooerc.

2. 'Evoc KaA6e; ~teuSuvrfJe; urtopei va rtolpvst crtoecoe«; xwpie; va exel enapKfJ OTOIxe[a.

3. 0 TeAeIOe; ~leuSuvrfJe; unopei va rtolpver crroeccerc, exovrae; nXf]p'l o.YVOlO.

H 9EOPIA TOY LOFTUS riA THN npOIAHIPH n=omruxov.

1 . Ta roxevro nou epxovral an6 TO e~wTeplK6 Ilolo.~ouv rtcvro KaAUTepa an6 ro eyxwplo roxevro.

2. H npOOA'lLjJ'l npoocornxou e[vQl evae; Sp[alll3oe; TIle; eAni~ae; no.vw ornv eurteiplc.

o NOMOI TOY GOTTLIEB:

o epyoMTIle; nou npoonaSei va evrunoxncoer TOUe; unoMf]Aoue; TOU ue Tie; e~el~IKeullevee; yvwoele; TOU, exel Xo.oel TO OT6xo TOU.

o nEMnTOI NOMOI TOY LOFTUS riA TH llIAXEIPIIH:

lloMoi ~IOIKOUV TIlPwvrae; TO v61l0 KOTo. vpouun, oxoun KI av ~ev yvwpi~ouv vto rtoto v61l0 rtpoxerttn.

o npOTOI NOMOI THI APNHTIKHI npOAHIPHI:

ea YALTWOele; an6 noMo. npoI3Af]IlOTa, av K6LjJele; TIe; yeq>upee; urtpoorn oou.

o npOTOI NOMOI THI ANOTEPHI KATOTEPOTHTAI:

M'lv aq>f]oele; TOUe; overrepouc oou va KOTaAal3ouv 6TI atom KaAUTepOe; an6 aUTOUe;.

H BAIIKH APXH TON KOINONIO-OIKONOMIAI:

L' eva cuornuo lepapx[ae;, 01 IlIOSoi elvrn cvnorcoqxoq av6.Aoyol TIle; ~uoKoAiae; TOU spvou.

28

29

a NOMa:!: TOY DREW riA THN EnArrEAMATIKH nPAKTIKH:

o neA6TTle; nou nAllPWVel TO AlYOTepa, eivor ouroc nou Kavel ro neprooorepo nopcrtovc.

a AEYTEPO:!: NOMa:!: TOY MacDONALD:

Ot OUIl~OUAOl eivnt KanOla IlUOTTlPlW~1l crouc nou ~IlTOUV eva ~e~Ollevo orto uic ercipelc KQl uorepo rnc TO ernotpeeouv we; cnorexeouc,

a NOMa:!: TOY COHN:

I:e K68e vpoeeroxpcnxo cuomuc. 11 ypaq>lKf] epyaoia auf,avel ouvexwe;, KaSWe; f,o~euele; OAO KQl neorooorepo xpOVO vro va avaq>epele; TO OAO KQl AlYOTepa nou Kavele;. H OAOKAf]pwOll emTuyxaveTOl OTOV f,o~euele; OAO oou TO xpOVO vto va avaq>epele; OTl ~ev Kavele; rlrtors.

a NOMa:!: TOY DINGLE:

'Orov rteoei KCrrl oro rtcrouo, OAOl, ovri va OKu4!OUV va TO lla~e4!ouv, TO KAomave.

a NOMa:!: TOY KUSHNER:

H mSaVOTTlTa va Kavel KanOlOe; KaTl, sivot uvnorpococ aVOAOYll TOU aplSIlOU TWV unoxouuov mOIlWV nou elver os SeOll va TO xovouv,

H APXH TOY PFEIFER:

nOTe IlllV rtolpverc uiov anoq>aOll, orcv urtopei va rnv rtcpet KanOlOe; 6.AAoe; vro cevc.

IUVQK6Aou8o:

Kavevae; ~ev Kpmael apxeio ue rtc ortoooce«; nou Sa unopouoec va eixee; ncoei, aMa ~ev rmpec,

'OAOl xporove apxeio ue Tle; AavSaollevee; cnoeccerc nou txele; nccei.

a NOMa:!: TOY THAl:

na K68e TOnOSeTTlOll, unapxel Illa SETlKf] KQlllla apYllTlKf] encvcronosernon.

30

31

o NOMOI THI ANIIOMEPOYI AIAInOPAI:

'O,TI neq>TEI orov aVE)lIDTilpa, 5EV oKopni~ETOl IOO)lEpWe;.

H APXH THI ANAMONHI KAI THI BIAIYNHI, TOY LlIPOSCHAINSKY:

Av nee voiotrepo, 8a J.lat'Olw8ei.

Av KaVele; ro aMvQTa 5uvat'a va eioci ornv topo oou, 8a avaYKamEie; va nepl)leVEle;.

Av apYllOEle; AIYO, 8a elvoi ma rtoxu apyo.

TO A:IOMA TOY GOURD:

I:Tle; oUOKe\jJele; rtpertsi va etoor aKpl~we; ornv wpa oou, Yla va xOOEle; cneioec wpee;.

o NOMOI TOY MATILDA riA TO IXHMATIIMO MIAI YnOEniTPOnHI:

Av ~yele; an6 rnv ai8ouoa, 8a oe \jJllq>ioouv.

32

EPrAIIOAorlA KAI MEP<DOAOrIA rPA<DEIOY

., • • . ..

e

~

33

35

o NOMOI TOY HARDIN:

Flore (5ev urtopetc va Kovele; 1J6vo eva rtoovuc.

o TETAPTOI NOMOI TOY HECHT:

H KaAUTepT) O'TlYIJn vio va ava~CW:le; KOTl nou (5ev 8eAele; va Kovele;, elvot nOVTa TO nap6v.

TO t.IAHMMA TOY GROSSMAN:

Ko8e sovcoto nou a~l~el TOV xono va vivet, erroerrs va e1xe y[vel x8ee;.

TO EnlMY010 TOY KNAGG riA TO NOMO TOY MEP~Y: '000 rno rtepirtxoxo Kat rno lJeYaAenn~OAO TO epyo, T600 lJeyaAllTepT) Kat T) m8av6TT)Ta anOTux(ae; TOU.

TO A::lnMA TOY DEHAY:

Oi anMe; (5oUAelee; urropouv nOVTa va nepuievouv, Ylml urtopouv va vivouv opvoreoo.

o NOMOI TOY WETHERN riA Tl-fN ANABOAH THI t.IKHI:

H eK(5(KaOTl TT)e; urtosecnc elver T) IJT)Tepa TT)e; nownc,

H EI1EKTAIH TOV EINSTEIN ITO NOMO TOV PARKINSON:

K68e epvooto (Slao-reMeTOl TOaO, wo-re va KaAlJljJel TO xpOVO nou unopouus va (Sla8eaoul-le vto rnv eKTeAeatl TTlC;.

IUVOK6Aou90:

Ave~apTTlTa ana TTl XPOVlK7'j o-rlYI-lf] nou apxi~el uto sovcoio, 8a npOKuljJel KanOla (SeuTepll, erteivouco eovooto, nou rtpertsr va y(vel rnv i(Sla XPOVlKf] o-rlYI-l1l.

TEllEPII BAIIKEI APXEI riA TO EPrAITHPIO:

1. Ana Til 8f]KIl TWV epYaA£iwv Aeinel nnvro TO epvoxeto nou xpela~eaOl neprooorsoo.

2. Oi neoicoorspec (SoUAelee; xpela~oVTOl rplo xepla.

36

3. o. l3i(See; nou exouv neploaeljJel, (Sev mlpla~ouv nors I-Ie ro na~ll-la(Sla nou exouv neplaoeljJel.

4. '000 ruo rtpocexnxo axe(Sla~ele; eva spvo, rooo l-IeYaAUTepll oUYXUOll (SIll-ilOupyelTOl orov Kan ndet o-rpal3a.

o NOMOI THI AKPIBEIAI, TOV RAV:

MtTpa I-Ie I-IlKpOI-l€TPO. !IlI-iMeue I-Ie Kll-lwAia. Kol3e I-Ie TOeKOUpl.

o nsrrror NOMOI THI EnJ.410P0nIHI:

!lev urtopeic va eruoxeucoeic KaTl eav (Sev eivot xaAaol-ievo.

o npnTOI NOMOI TOV E:VnNOV MAITOPEMATOI:

MIlv nercc rlnors.

o NOMOI TOV SMITH riA THN EnJ.410P0nIH TnN VnOAOrlITnN:

Ta ovotvuoro npoal3aOlle; Bo stvoi novro I-IlaO exorooro ruo I-IlKpa.

IUVOK6Aou90:

Ta cvolvuoro I-Ie TO otooro l-Ieye80c; ea I3piOKOVTOl ncvro os .\680e; I-Iepoe;.

o .4EYTEPOI NOMOI TOV JAR UK:

Av oUI-lq>epel va ovoocorst uro «nvouoic

37

OUOKe:UfJ, T] ermoeio 8a ernuetvei va ernoxeuoorei T] naAlO.

IUVOKoAouOo:

Av ouueeper va eruoxeucoret T] naAlO OUOKe:UfJ. T] ermpelo 8a ernueiver va ovopcoret TO Te:Ae:UTOio ~OVTeAo.

01 NOMOI TOY GORE riA TO IXEllIAZMO:

1 . 0 npwTapXlKOe; OTOXOe; TOU oxe:l51aOTf] eivm va KOVe:l TT]v KOTaOKe:ufJ MOKOAT] KOI TT]V eruoxeun aMvClTT].

2. To e:~opTT]~a nou XaAOe:l rno e:uKoAa ~p[OKe:TOl nOVTa OTT]v rno l5uanpoOlTT] 8t011.

3. Ko8e: T]Ae:KTPOVlKO KUKAW~a npener va ne:pltxe:l eva TOUAOXIOTOV e:~oPTTJ~a naAlOe; Te:)(VoAoyiae;, Mo e:~apn'J~QTa nou eivoi MOKOAO va ~pe:80uv OTT]V ovooc, KOI rplo nou ~piOKOVTOl OTO OTMIO TOU nerooucmouou.

IUVOK6AouOo:

1 . 0 KOTaoKe:uaOTf]e; KOVe:l TIe; crtcpctrrrrec aMayte; vro va KOVe:l TT]v KOTaOKe:ufJ OUYXPOVll·

2. 01 aMayee; aUTte; l5e:v 8a cvocepovror OTO e:yxe:lPIl510 ue TIe; ol5T]yle:e;.

E=I NOMOI riA TH MEPCIIOAOriA TOY rPACIIEIOY: 1 . Ta MaT] oe tva orjrovruco ypo~~a

38

e:~q>avl~OVTOl uovo ~e:T6 TT]V onooroxn TOU yp6~~OTOe;.

IUVOK6AouOo:

Ta M8T] TT]e; aMT]Aoypaq>iae; e:~q>avi~oVTOl uovo OTa ovrtvpceo nou l51a~o~e:l 0 l51e:U8 uvrnc,

2. 01 ~T]xavte; TOU vpooetou nou Ae:lTOUPYouv cmvevrexeic KOTO TT] l51opKe:la TWV wpwv epvooicc, XaAove: aUTo~OTa orov 8e:Af]Oe:le; va Tl~ xpT]Ol~onOlfJae:le; TO ~pMu Yla rtpoctoruxn OOU l50UAe:lO.

3. 01 ~T]xavee; nou txouv ~M~T] 8a apxioouv va l50UAe:UOUV ~OAle; q>TOOe:l 0 ernoxeuoomc.

4. 01 q>OKe:AOl KOI ro ypa~~OTOOT]~a nou l5e:v KOAAOVe: OTOV TO yAe:lIpe:le;. 8a KOAAfJOOUV uovo TOUe; ce 6.Ma rtpovucro OTOV l5e:v 8E:Ae:le;.

5. xcpnc ~wTlKfJe; cnuooicc 8a anol5e:l~ouv TT] onuooto TOUe;, uercnovouuevo ana TO ueooc nou TO oq>T]ae:e; os ueooc nou eivm aMvOTov va ro ~pe:le;.

6. 0 un6.MT]AOe; nou napOlT~8T]Ke: fJ anoM8T]Ke: rexeuroio e:1VOl uneusuvoc Yla oTIl5fJnoTe: ncer OTpa~o - we; TT]v enouevn ncpotrnon fJ cnoxuon.

TO dlAHMMA TOY DEVRIES:

Av )(TUnfJoe:le; rcurojpovo Mo ypo~~ara OTT] ypaq>o~T]xavfJ, OTO XaPTl 8a ypaq>Te:l TO ypo~~a nou l5e:v fJ8e:Ae:e;.

39

H 0EnPIA THI EniAEKTIKHI EniTHPHIHI:

H l-lova5tKfJ unYl-lrll1l<; Iwepa<; nou Sa cxouurmce«; rnv nAem., oou OTTlv KapeKAa vic va ~eKoupaUTei<;, etvcu '1 UTtYl-lrl nou Sa I-lnet UTO voceeto 0 5teuSuvrrl<;.

40

E:EAlrMENH EPEYNOAOrlA

((I l~ ~

•.... .0·

l

41

l

o n=rrror NOMOI TOY EmITHMONIKOY EPrAITHPIOY:

To KauT6 YUaAi tXe:l aKpl~w~ TT]v iiSla 6LjJI1Ile: TO KPUO yUaAl.

o XPYIOI KANONAI TnN EmITHMONnN TOY EPrAITHPIOY:

'OTOV iSe:v ~tpe:l~ Tl aKpl~W~ KaVe:l~, KaV' TO ue wpaio rpono.

o orl100I NOMOI TOY FINAGLE:

H ollaiSlKf] epvcoic elvci cnoootrrrrn, vtorl OOU is(Ve:l TT] iSuvm6TT]Ta va pi~e:l~ TT]v eueuvn oe xortoiov 6.M.ov.

TO A:lnMA TOY FINAGLE:

H EmmfJlll1 etvoi 11 1l6VT] aAf]8e:la. MI1v aq>f]ve:II:; TT]v npovpcnxornro va oe rtopcrtxcvd,

TO ErXEIPIl110 THI MONTEPNAI EmITHMHI:

1. Av eivot npdoivo f] KOUVL€TOl, eivot !3loAoy(a.

2. Av ~pwllae:l, eivct X'llle:ia.

3. Av iSe:v A.e:lTOUpye:[, elver q>umKf].

o NOMOI TOY MUENCH:

Tinorc iSe:v rexetonotei uic KOlVOTOIlla, napa uovo TO ruxolo,

43

o NOMOI TOY MAY riA TO TOnOrPActllKO IXEl1I0:

LTO ronovoccuco O)(e15lo, II mOTOTIlTa rnc onoeocnc eivcn ovnorpoqxoc av6AoYll rnc OU)(VOTIlTae:; TOU e:Ai;yxOU.

01 NOMOI TOY nEIPAMATIIMOY, TOY VELlLlND:

1. Av II avanapaywyfJ TOU rteroouoroc etvci iSUoKOAll, opxeoretre OTT)v npdrrn copo.

2. Le: K68e: rtelpouo, eueovlore IlOVO ro 15e:15olleva nou e:ml3e:l3atwvouv TIl 8e:wpia ooc, onoouortcovroc 60a rnv «rropplrrrouv.

o NOMOI TOY LERMAN riA THN rEXNOAOrlA:

'OAa ro Te:)(VIKO npol3AflllOTa urtopouv va ~e:ne:paOTouv, opxei va unopxe:1 cpxeroc xp6voe:; Kat xpfJlla.

To auvoK6Aou8o TOU Lerman:

D.e:v unopxe:1 note opxeroc XPOVoe:; Kat xprilla.

o NOMOI THI AnOTPOnHI KAINOTOMlnN:

o XPllIlOToi56TIle:; 8a anoppi\jJe:1 Ko8e: xmvouprc IMa, e:KrOC; KI av 13e:l3atw8e:i 611 elvcn iSOKlllaolleVll·

H npnTH APXH TOY THUMB:

Eivat nponuorepo va Mve:le:; eva npol3Alllla KOTO . rtoooevvion Kat va ~epe:le:; rtcvco KO,W rnv aAfJ8e:la, ncpc va ~1l,Oe:; uiov aKpll3fJ AUOll xwpiC; va ~tpele:; Ka86Aou rnv aAfJ8e:la ..

44

H l1EYTEPH APXH TOY THUMB:

MIa e:UKOAov6T)TIl, e:<papIl6011l11 ovoKpil3e:IO e:ivOl rno XPfJOIIlT) ana ilIa nsplrtxoxn, oKOTovaT)TIl aAfJ8e:10.

o npnTOI NOMOI TOY JONES:

'OnOlOC; KOT0I36AAe:1 OllIlOVTIKfJ rtooonoeero YIO lle:y6Ao xpovIK6 is IOCITlWO , 15T)llloupye:i e:lln61510 e:u8ewc; ov6Aoyo rnc npoan68e:loe:; IOU.

o NOMOI TOY MANN (ye:vIKe:ullevoe:;):

Av evoe:; ernomuovoc aVaKaAu\jJe:l xortoio iSllIlOOte:UOlIlO OTOIXeiO, ,0 OTOIXe:io curo 80 yive:1 ,0 ettlxevrpo TIle; 8e:wpioe; IOU.

IUVOKOAou8o:

H 8e:wpia IOU, OTIl ouvexe:lo, 80 onorexeoer ,0 enlxevrpo 6Alle; TIle; emorrjpovuotc oKe\jJlle;·

o KANONAI TOY XAPAKA:

D.e:v unopxe:1 eu8eia ypallllfJ·

o NOMOI TOY GRELB riA TA AA0H:

Le: Ko8e: Oe:IPO unOAOYIOIlWv, ro M811 I3pioKOVTat nOVTa ornv OVTi8e:TT) nAe:UPO ana ournv nou OPXIOe:e:; va iSlop8wve:Ie;.

TO AElnMA TOY ROBERTS:

Ynopxouv uovo M811·

45

To CJUvaK6AouBo TOU Berman aro a~iw~a TOU Roberts:

Ta M811 TOU evoc elvor ~e:~olltva xcrtoiou OMou.

o nEMnTOI NOMOI THI ANA::lomITIAI:

To Aav8ove:lV av8pwmvov, aMo vtc va ro KOVe:l~ Te:Ae:iw~ 86Aaooa, xpe:lO~e:OQl unOAOVl<JTJ1.

o TPITOI NOMOI TOY GREER:

o unOAOVl<JTJ1~ elver rtoovpopucnouevoc va KOVe:l 6,Tl TOU Ae:~ va KOVe:l, KQl 6Xl 6,T! 8tAe:l~ va KOVe:l.

TO npOTO A::IOMA TOY LEO BEISER riA TOYI YnOAOriITEI:

'Ornv 130~e:l~ KOT! CJT11 Ilvfl 1111 , va 8UIlOOQl nou TO 130~e:l~.

H IYMBOYAH TOY STEINBACH riA TON nporPAMMATIIMO:

flore unv ~OXVe:l~ vio tva m8av6 M8o~ e:ov ~e:v etoor oivoupoc 6T! urtopelc va TO ~lop8woe:l~.

46

nOAITIKH KAI OIKONOMEP<I>OAOrlA

47

o NOMOI TOY LIEBERMAN:

Mve OAOl lPellma, aMa aUTO ~ev eXEI crjuootc, vrort Kaveic; ~ev cxouei,

H APXH TOY AOYKANIKOY:

01 av8pwnOl nou Ampeuouv ro AOuKovIKa KQl eivcn vouorcveic, ~ev rtpertei nore va ~OUV nwc; <jmaXVOVTal.

OIIlYO nPflTEI APXEI TOY TOOD riA TOYI nOAITIKOVI:

1. 'AOXeTa IlE TO TI OOU Mve, ~ev oou Mve nore OA'1 TT'Jv aAf]Sela.

2.' AOXeTa ue TO Sella vto TO ortoio IlLAOUV, cvcoepovror rtovro oro OIKOVOIlIKO.

49

H APXH TOY rOYOTEPrKEIT:

To rtooo ~Le<pSaplleVT'J eivm uto KUl3epVT'JOTJ, vlveroi yvwmo IlOVO orcv '1 Kul3epVT'JOTJ ~ev sivm ma OTT'Jv e~ouoia.

o KANONA! TOY ALINSKY riA TOVI PIZOInA· ITIKOVI:

01 mo '1SIKoi elver curoi nou I3piOKOVTQl rno llaKpla ana TO npoI3A'1lla.

o NOMOI TOY EVANS:

Av urtopeic va Kpan10el~ rnv LjJuxpOll-iia oou evw rnv exouv x60el OAOl Ol 0AA0l, anAW~ i5ev exel~ KOTaAol3el TO npoI3AT]l-Ia.

o NOMOI TOY MARKS riA TH NOMIIMATIKH E::IIOPPOnHIH:

'Evoc TpeM~ KOI rc XP~I-IOTO oou yiVOVTOl

vpnvopo cuverorpoi. .

o KANONAI THI nAPAnOIHIHI:

Or nAT]po<popie~ XOVOUV ouvexw~ TT]V eYKupoTTlTO TOU~ I-Ieow TTl~ ypa<pelOKpOTia~.

H BAIIKH APXH TOY HEISENBERG riA Til EnEN6 VIEII:

'Ornv Kavei~ i5ev ~epel nou rmvoiver T] oixovoulo, TOTe OAOl ma ~epOUl-ie rtou rmvotver,

o NOMOI TOY RUSK riA THN E::OVII060THIH:

H e~ouOloi56TT]OT] elver 0 KaAlrrepO~ rportoc va l-IeTal3lI36~el~ nc eueuve~ OOU OTOU~ uerorcuevouq.

IUVOKOAou90:

Ot I-li~e~ rptove rtc i5T]l-IoOle~ ertevouosrc.

50

51

o NOMOI THI MIZAI:

'Orov i5anaVT]8ei eva urtspovxo noaa vto eva i5T]1-I6010 epyo, T] TeAlK~ a~ia TOU spvou 8a elvor MKa <pope~ I-IlKp6TepT] an6 TO nooo aUTO.

o NOMOI TOY GOOD riA THN ANTIMETnnlIH THI rPA41EIOKPATIAI:

'Orov Ol Moel~ nou i5ivel TO unoupyeio i5ev • TOlPlO~OUV aTO np613AT]I-IO oou, rportortotelc TO npoI3AT]l-Ia, 6Xl TTl MOIl·

o

H nAPATHPHIH TOY HORNGREN:

na TOU~ OIKOVOlloMvou~, 0 npaVllaTlKO~ KOOIlO~ elvoi uto e~aipeOT].

01 NOMOI TClN TIMClN:

1. Av Kavei~ ~ev TO 8eMI, Kavei~ ~ev TO rtclpvei.

2. 01 Ila~e~ rtpenei va e~unT]PeTOUVTQl us lla~IKa uecc.

3. Ta ncvrc eivot lleTa~OTlKa.

o NOMOI TOY O'BRIEN:

Tlnoro ~ev vivercn VIa TOU~ OWOTOU~ Mvou~.

H IYNTArH TOY GLYME riA THN EnlTYXIA:

To IlUOTIKO TT]~ emTuxia~ eiVQl T] eLAIKpivela. Movo uto eooc unopelc va npocnomaetc OTl exel~ neTuxel.

52

ANOTEPH EI~IKOI\OrIA

53

OFF

~

OFF

o NOMOI TOY MARS:

El~IKO~ etvcr ortorooonrtore ~ev sivm an' rnv nOATJ·

o OPIIMOI TOY WEBER:

El~IKO~ sivm ouroc nou yvwpi~el oAo KOl neprooorepc axeTIKa us oAD KOl AlyoTepa 8ellma, wanou ~epel rc ncvro vupco ana TO rtnorc.

o NOMOI TOY WARREN:

Ito va ~exwp[oel~ TOV el~IKO, ~16Ae~e ourov nou npo~Mnel 6Tl T] ~OUAela 8a OTOlxioel rteptocorspo ce xpOVO KOl XPtllla.

o NOMOI TOY WINGER:

Av eva 8ella ~p[oKeTOl OTO vpoesto oou vrc 15 Aema, alleOW~ vlveocu 0 el~IK6~ rtnvco OTO 8ella.

o NOMOI TOY SCHROEDER:

H cvcrtocornonsorrtro elvcn TJ ~aOT] rnc eueAI~ia~.

o NOMOI TOY GREEN riA Til .6HMOIIEI IYZHTHIEII:

Ta rtcvro etvot rnaovc av ~ev yvwp[~el~ vto rtoio 8ella aKpl~w~ 1lWJ.~.

55

o NOMOI TOY BURKE:

Flore ~ll 8trelC; eva np6l3All~a eov 5ev yvwpi~elC; TIl AUOT] TOU.

!uvaKoAou90:

Na 8eTelC; npol3Af]~ma TWV ortokov TIl MOT] yvwpi~elC; uovo eou.

TO rNflMIKO TOY MATZ:

re cuurtepoouo q>Tovel Kaveic; rtovro orov exel xoupnorei va aKecpTeTal.

o NOMOI TOY FAGIN riA THN EK TflN YITEPflN npOBJ\EIIJH:

H orspvn YVWOT] elvci ernornuovu«; aKpll3fJc;.

o nPflTOI NOMOI THI IITOPIAI:

H toroplo 5ev enavaAa~l3oveTat, uovo 01 IOTOPIKOi enavaAa~l3ovouv TOV ecuro TOUC;.

01 NOMOI TOY DUNLAP riA TH 41YIIKH:

1. Ta yeyov6TO elvor anoKpuOTaMw~tvec; an6l1JelC;.

2. Ta yeyovma e~aaeevouv KCrrW an6 auv8fJKec; ulIJllAf]C; 8ep~OKpaaiac; Kat nteonc.

3. H aAfJ8ela etvor eAaOTIKfJ.

TO rNflMIKO TOY MERKIN:

'Orov 5ev eiom oivoupoc rt 8a au~l3ei, 8eWPllae 6Tl 6Aa 8a uelvouv ornoc txouv.

56

H J\YIH TOY HALGREN:

'Orov aVTI~eTwni~elC; np6I3Aq~a, ~ntp5ellJt TO.

H 0EflPIA TOY HAWKINS riA THN rlPOOAO:

H rtpooooc 5ev emTuyxoveTat us rnv aVTIKm6.OTaOT] ~lac; xovscouevnc 8ewpiac; us uio ctoorn. EmTuVXoVeTat ue rnv aVTIKmoOTaOT] ~lac; Aav8aa~tVT']C; 8ewpiac; ue uro rno Aav8aa~eVT'] .

o NOMOI TOY MEYER:

Eivat nOAu anM va K6.velC; TO rtpovucro rtspirtxoxo, aM6. noM rtepinxoxo va rc K6.velC; anM.

57

o NOMOI TOY HLADE:

Av exeL<:; aVaAol3el I .. ua MOKOA'1 epyaoia, av08eoe rnv oe evav Tel .. meA'1 - 8a I3pel evav eUKOAOTepO rporro va rnv KOVel.

o NOMOI TOY HUNT:

K68e l-ley6A'1 l<Sea exel eva l-leloveKTlll-la TO onoio elver teo i] l-leyaAUTepO an6 TO l-leYaAeio TIlC; l5eac;.

o NOMOI TOY HANLON:

M'1v an05i5elC; rrore oe KaKia aUT6 nou urropel anM va eounveoret wc; '1Al8l6T'1Ta.

58

IYITHMATOI\OrlA

IT'1V enoxl'] TIlC; TeXVOAOYlKi]C; avomuE;'1C; KQl TWV rpouepc rreplrtxoxov KQl anoE;evwTlKwV vpceeroxpcmxrov 501-lwv, evoc veoc cl>uOlK6C; an6 TO MiOlYKav I-lac; 130'180 va aVTLA'1q>80ul-le ro npol3Ai]l-laTa nou rrpertet va ovnusnorttoouue av 8eAOUI-le va eml3lwOOUl-le TIlC; ouyxuaewc; nou I-lac; nepll3OAAel.

o John Gall OTO I3ll3Aio TOU LUOTTlPoroAOY[O I-lOC; orroxoxurrrer TIl q>LAoooq>ia TOU, '1 onoia ortoppeet an6 cverepc 8ewP'1TlKO au ornuorc , ouyxpovec; l-leMTec; opvcvoonc KQl 5laxpovlKi] ooeto. rIa napoi5elYl-la:

59

60

TO 0EAlnl1EI 0EnPHMA:

To KOlVOUPlO ouornuoro yewouv KOlVOUPlO npoI3ArIiJOTO.

IUVOK6Aou90:

To aUOTIIiJaTO !Sev rtpertei vo cvcrtopovovror eov !Sev un6pxel OVOYKll.

TO rENIKEYMENO ITOIXEIO THI ABEBAIOTHTAI:

To aUo-ITliJOTO exouv TIlV TOOT] VO ertscrelvovrcn, KOl K08we; ertscrelvovrci, KaTaA01..l136vouv TO rtcvrc,

EvoAAolmKEC; npoTOOE'C;:

1. To ouveerc ouornucrc !S[vouv onpol3Aemo !Se!S0l..levo.

2. H ouurtspupopo TWV l..IEy6Awv aUOTTlI..I0TWV !Sev urtopel vo npol3Ae<p8eL

IuvOK6Aou90:

To 0eWPlll..I0 TIle; 1..111 AVaAOYlKTle; LUl..lnepl<pOpOe; TWV LUOTTlI..IOTWV.

'Eve l..Iey6Ao ouorn 1..10 , nou rtpoepxerot ana TIlv enexroon evoc I..IlKPOU au CJTJlI..IOTOe; , !Sev ouurtepupeperci oruoc TO I..IlKPO OUOTTlI..I0.

61

H ANAKPIBEIA TOY IYrrHMATOI:

Ie eva ouorruro, 01 ov8pwTloi ~ev KOVOUV aUTO TlOU Mel TO ouornuo OTI KOVOUV.

H AIlATH TOY IYITHMATOI:

To i~lo TO ouornuo ~ev Kovei aUTO TlOU Mel OTI KOVel.

o l1EKATOI nEMnTOI NOMOI THI IYrrHMATOAOrtAI:

'Eva TlepiTlAOKO ouornuo TlOU xsrroucvet, onorexet TlOVTO TIlV e~eAI~TJ evoc aTlAOU ouorrjpcroc TlOU xsrrouovet.

o l1EKATOI EKTOI NOMOI THI IYrrHMATOAOrtAI: 'Eva cuvsero cuornuo ~ev Xerroupvei Kat ~ev urtopel TiTlOTe va TO Kovei va AeIToupyfJael. npeTlel va TO ~avaaxe~loaeTe, apxi~OVTOe; us eva aTlAO ouornuc.

01 eEMEAInl1EII APXEI THI eE£lPIAI T£lN AN£lTEP£lN IYITHMAT£lN:

1. 'OAa eivot eva cuctrjuo.

2. 'OAa aTlOTeAOUv Iltpoe; evoc lleyaAUTepOU ouorn IlOTOe;.

3. To ouunov elver e~OAOKAfJpou aUOTTlIlOToTlOITJlltvO.

4. 'OAa ro auO'TfJIlOTa etvrn e~OAOKAfJpou auv8eTa. (H 4Jeu~aia8TJOT) TIle; aTlAOTTlTae;

62

~'lllloupyeiTat orto TIl aUYKtVTpWOT) TIle; noooomc oe Ilia fJ oe Aiyee; lleTaj3ATJTte;.)

H BAIIKH APXH TOY LE CHATELIER:

Ta rteptrtxoxo auO'TfJIlOTa exouv rnv TOOT) va aVTlaTeKOVTOl 0TTl xsrrouovto TOUe;.

63

AKMHMIOAOrlA

64

01 NOMOI TOY npOrPAMMATOI TnN MA0HMATnN:

1. Av 11 aiSouaa ornv onoia viveror "[0 1l6811lla nou oe evt5la<pepel naproooreoo eXel "V" Seaete:;, Sa elom 0 "V + 1" nou Sa t5l1AWael aUlllle"[oXll·

2. To npovoopuc rtov llaSl1l1o"[WV slvcn qmaYll8vo lJe "[~0l0 rpono, coors 01 ortouooorec va XOVOUV "[0 ll8ylmO "[OU xpovou "[Que; aMo~oV"[ae; ctaoccec.

65

IUVOK6Aou90:

'Oravex8lC; Mo ouvexo~evec; wpec; os Mo c5la<pOpeTlKec; aiSouoec;, 01 aiSouoec; Sa I3piOKOVTQl OTlC; ovrtserec OKpec; TOU «nptou.

NOMOI ECIIAPMOIMENOY TPOMOY:

1. 'Orcv pixvelC; uro rexeurolo ~ano one onueuooe«; cou nptv ana TTlV eE;tTaoTl, 01 rno OT]~aVTlKec; Sa elver c5uoavoyvwOTec;.

2. '000 rteptocorspo exelC; c5lal3ooel, TOOO AlyoTepo civoupoc eiom vic TTlV anoVTT]OT] nou SeAouv.

3. To 80% TWV Se~oTwv TTlC; TeAlKi]c; eE;tTaOT]C; Sa l3aoi~eTQl OTTl ~ovac5lKi] nap6c500T] nou exaoec; axeTlKo ue TO Ke<p6AQlo nou c5ev c5lol3aoec;.

4. Tnv Tl~epo npiv ana TO c5l0ywvlo~a I oroptoc , 0 KaSTlyT]Ti]c; TIlC; BlOAOyioC; So oou ~TlTijoel vo ypOljJelC; uto epvooio 200 oeAic5wv vic TOUC; Uc5pOOKWATlKec;.

IUVOK6Aou90:

'OAOl 01 KaSTlYTlTec; rnorsuouv on c5ev exelC; vo KovelC; rinore OMo cno TO vo ~eAeTOC; TO ~oSTl~O TOUC;.

5. Av enrroenovror TO I3ll3AiO OVOl)(TO KOTO TT1 c5l0pKelo TTlC; eE;tToOT]C;, ecru Sa exelC; E;exooel TO I3ll3A.io.

66

IUVOK6Aou90:

Av oou l36Aouv epyooio vro TO an in , eou So exelC; E;exooel rtou ~evelC;.

6. lTO TeAOC; TOU eE;a~i]vou, So SU~TlSeic; on eixec; voocrst os «rrtoto ~oSTl~a OTT]v opxi] TOU eE;a~i]vou, TO ortoio c5ev nopaKOAOUSTlOec; nors.

o NOMOI TOY SEITS riA THN ANOTATH EKnAI~EYIH:

To ~OVOc5lKO ~oSTl~O nou npertei vo ncooxoxouanosrc YlO vo crtoeorrnosic, c5ev So nepLAO~l3oveTQl aTO npovoouuo TOU rsxsurolou eE;o~i]vou oou.

01 NOMOI TOY ROMINGER riA TOYI InOY~AHEI:

1. '000 mo yevlKoc; 0 TiTAOC; TOU 1l0Si]I-lOTOC;, TOOO AlyoTepa 8a ll08elC; ana OUTO.

2. '000 mo eE;elc5lKeullevo TO 1l0STlllO, TOOO mo MOKoAo va eoopuooe«; opvorspc OUTO nou c5lc50)(1TlKec;.

o NOMOI TOY DUGGAN riA TII IXOI\IKEI EPrAIIEI:

To mo xpi]Ol~o ortoortoouo So eivcr OUTO nou c5ev urtopeic va SUIlTlSeic; os rtoio I3ll3Aio TO I3pi]Kec;.

IUVOK6Aou90:

To I3ll3A.iO on' onou rmpec TO crtoortoouo So TO

67

~tpel 0 rno aVTaYWVIOLIK6~ oUllllaSrrnl~ oou, orov Sa ncoouoiccerc rnv epvcoto OTrJV 1"O~Il·

o npOTOI NOMOI TOY WHITTINGTON riA THN EmKOINONIA:

'Oruv KonOIO~ ypocpel uro eovooto vic tva Stlla nou (5ev KmaAa~aivel, rnv epvcoio 1"OU Sa rnv «orovoncouv uovo 01 ovovveorec nou YVWp(~ouv rteptocorepo vro 1"0 Stlla an' 6,1"1 ouroc.

IuvcKoAoueo:

MIa voorrrn epyaoia, Tl1~ ortoioc 1"0 Stlla (5ev i:Xel yivel KmaVOIl1"6 an6 ourov nou rnv txel ypoljJel, (5ev Sa (5woel KallIo rtxnpoooplc OLOU~ onxnpococrrrouc.

01 NOMOI TOY ROMINGER riA TOYI KA0HrHTEI:

1 . ' Orov evcc ortouocornc pW1"oel vio (5eLrrePll cpopa av txel~ (5la~ooel rnv sovooto 1"OU navw OLO ~1~Aio nou (5lo~aoe, (5ev txel (5la~aoel 1"0 ~I~A(O.

2. Av 11 rtcpcxoxouanon evoc llaSfJllmo~ eivm unoxpeW1"IKfJ, tva rtpoeioortomuevo (5laywvlolla Sa npoKaMoel 1"OV lleYaALrrepo apISIl6 nrtououov. Av 11 napaKoAouSllOTl eivnt npocnpenxn, eva rtpoeioortomuevo (5laywvlolla Sa npOKaAtoel rnv napouoia orouev nou (5ev exel~ ~ava(5el note.

68

IATPIKH MEP<I>OAOrlA

69

E::I KANONEI riA TOYI AI0ENEII:

1. To 6Tl 0 YlaTPOC; oou urtopei va ~woel eva ovouo OTT]v a08evela oou, ~ev onuciver OTl ~epel ana Tl naO)(elC;.

2. '000 rno l3apeTa KQl mwa elver ro neplo~lKa OTT]v ai80uoa cvouovnc, TOOO rteptccorspo rtoerter va rtepuieve«; vio va ep8el '1 oelpa oou.

3. Movo 01 evtlAlKec; ~UOKOAeUOVTQl va avoi~ouv ro IJnOuKOAla rtou elver el~lKa enavusvo vro va lJ'lv ovotvovror ana ro nQl~la.

4. nOTe ~ev oou exel uelvei 0 ocioroc apl81J0c; xamwv TTJV rexsutnto uepo TTJC; Beportelac.

5. Ta xama rtou rtpertet va AalJl3avOVTQl lJaO ue q>aY'lT6 elver ro ruo a'l~lamlKa.

IUVQK6Aou6o:

AKOIJ'l KQl TO vepo exel cnotoic veoon orov TO rtlvetc ue eVTOATl YlaTPOU.

6. Av '1 xcracrocn oou KaAUTepeUel, TO ruaovorepo elver 6Tl cppcoorotvei 0 YlaTPOC; oou.

H npOEIt.OnOIHIH TOY MATZ:

Na q>uA6.yeOQl an' TOUC; YlaTPOUC; rtou «rrcceovouv va TTJ l3ya~ouv novrc KQ8apTl·

71

o NOMOI TOY MATZ riA TA 41APMAKA:

ct>o.PllaKO elver 11 ouolo 11 onoto OTQV ~OKI1l6~ETOl ce tva nOVTIKl, nopovei vnlaTllllOVlKO noprouc.

o A4IOPIIMOI TOY COCHRANE:

Av aVaA6J3El~ tva rteipouc, cnocooioe Tl Sa K6vEl~ ornv rteptrrrcoon nou elver 1) SETlKO, fJ 2) opvnnxo.

Av 01 ~uo crrovrnoe«; ouurtirtrouv, Wlv K6vEl~ TO nelpcpc.

72

TO IXOAIO TOY AOPliOY COHEN:

H EmTuXla ~EV eivor 11 KaAUTEPll tV~El~1l vic TO cnorexsouo ~la~ EyxEipllCITJ~.

01 NOMOI TOY TELESCO riA TH NOIHAEIA:

1. H ~ov6~a TWV EnElYoVTwV nEplOTOTIKWV J3plaKETOl n6VTa orrjv 0011 6KPll TOU KTlpIOU.

2. H lKavoT11Ta EVO~ YlOTPOU EIVOl ovnorpoqxoc aVClAoYIl TIl~ ~laSEm~oTllT6~ TOU.

3. Yn6PXouv Mo El~ll AEUKOnA6aTll: outoi nou ~EV KoM6vE IlE rtnorc, Kl curet nou ~EV MVE va ~EKoMfJaouv.

4. 'DAm SEAOUV TIlV EVEm1 TOU~ TIlV l~la OTIYllfJ.

5. 'DAm ooor ~EV fJSEAav TIlV tVEm1 TOUC; TIlV copo nou cncene, Sa TIl ~'1nlaouv TIl OTly~fJ nou eou ~Olp6~El~ urrvernxo x6ma.

o NOMOI TOY BARACH:

AAKOOAtKO~ EIVOl aUT6~ nou rtivei rtepiooorepo an6 TO YlOTPO TOU.

73

H MEPCI>OAOrlA TaN Inop

74

H EAErEIA TOY IDcJlPONOI OnMOY:

01 aaxeT01 opuove KOl rnovouv TI~ KaA(JTepe~ etael~.

o NOMOI TOY BREDA:

Le K68e etalla, 01 eeme~ rtov onoiwv 01 eeael~ sivct llaKpla ana TO ~IMpOIlO, epxoVTOl rexeurciot.

75

o NOMOI TOY MOSER riA TO'a 9EATEI TnN InOp: 01 rno eV~la<pepouoec; <p60elC; oUI-I~aivouv TTl OTIYl-itl nou KOlT6C; TOV rtlvoxo TWV OKOP tl ayop6~elC; 06VTOUlTC;.

o NOMOI TOY MURRAY riA TO n0110IcMIPO:

Tlnoro (5ev elvcn TOOO 60)(111-10, WOTe va I-IIlV unopel va vivet xe1poTepo av anOA.UOelC; TOV nportovnrn.

H APXH TOY KNOX riA TA MErAAA TMENTA:

'OTOV Il OI-l6<5a oou K6ve1l-llaV aKpl~tl uerovpccn, 0 KOlVOUPlOC; naiKTT]C; ano(5elKVUeTOl OKtTT] cnonmo.

'Orov Il OI-l6<5a oou rtouxcei evav rtohcrn oe (]Mil OI-l6<5a, 0 naiKTT]C; aUTOC; crtooeucvuercr ''TO l-IeyCIAo TaAeVTO».

o npnTOI NOMOI TOY HERTZBERG riA TO PArKMnI:

nOTe I-IIlV a<PtlVe1C; aUTO nou xpcrcc; eKTOC; Kl av unopetc va mcoeic K6Tl (]Mo.

01 NOMOI TOY DEAL riA THN IITIOnAoiA:

1. H eVTaOT] TOU oepo 8a elver aVTlOTpo<pWC; aVCIAoYll TTlC; rteipuc KOl TOU apl81-10u TWV crouov nou ~piOKOVTOl OTO oK6<p0C;.

2. Ave~6pTTlTa ana TTl Mval-lll TOU cepe orov <peuyelC; an' rnv ano~68pa, 0 aepac; 8a xonccei orov 8a ~piOKeoOl OTa ovol)(T6.

76

L

o NOMOI TOY LAVIA riA TO TENII:

'Evac; l-IerplOC; naiKTT]C; 8a uno~a8l-1ioel TO ertlrteoo TOU OTO ertirteoo TOU aVTlnCIAOU TOU.

o NOMOI TOY PMY riA TO IKI:

Av xa8eic;, 0 I-I0VOC; rponoc vto va KaAU4JelC; TTl XPOVlKTl (51a<pop6, eivor va onooeic psxop xpovou 600 eiocr xal-levoc;.

77

01 NOMOI TOY PORKINGHAM riA TO IPAPEMA:

1 . a eA£u8epo~ xpovo~ nou 5la8trel~ vio va noc vto tVapq.la, apxi~el va AlYOOTeuel oco nAllOla~el II KaTCtMllAll mom vro tVapq.la.

2. a tVapa~ ue ITI j..llKpOTepll rteipo mover naVTQ TO uevoxurepo tVapl.

IUVOKOAou90:

'Oco rno aKpll3o~ KQl ouvaeroc 0 e~OnAlaj..lO~, roco rteptooorepec Ol m8av6ITITe~ va orcpcmoerc ornv tVapayopa rtpiv vuploeic ontn.

3. 'Ooo rno j..lnep5ej..lEVl"] II rterovic aou, rooo ruo noMa tVapla urrcpxouv vupco ana Til l3apKa.

o NOMOI TOY MICHEHL riA TOYI Enll10::0YI AAniNIITEI:

'Ooo nAllOla~el~ TO 130uvo, roco rno ortorouo 5eiXVel.

To ouvoKoAou90 TOU Frothingham:

To 130uvo eclveror rtovro rno KOVTa an' O,T! etvor,

01 NOMOI TOY SMITH riA TO MnPITZ:

1 . E6v OTO XEPl aou Exel~ Eva aiVYKA£TOV ~ Eva oucov, aUTO aKpll3w~ TO xpWj..la 8a ovoocoet 0 ouurtoucmc aou.

2. Av Kpmac; K, J, 9 xopo KQl coo rtlxo, OTQV KaTEl3el 0 Mop OTa cprorepo aou, 8a EXel

78

onwa5~nOTe A, Q, 10 xopo Kal R nlxo.

3. Ta ~:ITOU nou A£inouv, nOTE 5ev eivoi euvoixo uoiocoucvo orcv eKTeAei~.

o NOMOI TOY THOMAS:

AUTo~ nou Ka8eTQl va naL~el ue TO ~OPl, elver aUTO~ nou TeAlKa 8a Kep5iael.

o np!lTOI NOMOI TOY TODD:

'OTQV ro rtpcvucro eLVQl crtpocoroptoru, xavel~.

IUVOKOAou90:

'OTQV TO npovporo elvoi ue TO uepoc aou, nOAl xavel~.

o NOMOI TOY JENSEN:

Kep5iael~ ~ xaael~, novro xavel~.

79

Ol1lKH MEPcDOAOrlA

80

o nsnror NOMOI TOY TAEIAIOY:

naipvel nOVTa rteprooorspo xp6vo va q>TOOele; Konou, an' TO va vupioetc niow.

o NOMOI THI E0NIKHI OAOY:

Av 6Aa TO oxfll..lOTa epXOVTQl KOTanovw oou, eiotn ce M80e; Awpi~a.

01 NOMOI TOY ATHENA riA TO EyrENIKO OAHrHMA:

Av ertrrpeipe«; oe KonOlov va unet IlnpOOTO oou, T6Te:

a) TO IlnPOOTlV6 aUTOKl\fllTO 8a elvcn TO TeM:UTOio nou 8a rtepcoer TT] ~laOTaUpWOT] TOU rpevou, Kl eou rtpertet va rtepuieveu; Ile rtc wpee; va rteocoet TO rpevo, fj,

13) av nnvcivere Kl Ol Mo OTO i~lO uepoc; TO 6»...0 aUTOKiVllTO 8a rucca TT]v rexeuroto 8eOT] rtopxcotouoroc.

H APXH TOY LEMAR riA TO nAPKAPIIMA:

Av cvcvxcoretc va napKopele; e~l rsrpovorvo mo llaKPlO an' TO orttn oou, OTT]v eruoroocn 8a I3pele; ~UO Melee; 8eoele; IlnpOOTO aKpll3we; ana TT]v etoooo TT]e; nOAuKOTOlKiae; oou.

81

o NOMOI TOY GRAY riA TA AEnCl>OPEIA:

To Aew<popeio nou covel, 8a tp8el TTl crnYI-li] nou 8a tX£L<:; rteortcrnoet rooo, coors oev 8a xpela~e1"Ql rue va 1"0 rtdpetc.

o NOMOI TOY McKEE:

'Orov oev [3la~eaQl, [3piaKele:; rtovro 1"0 <pavopl nocotvo.

o NOMOI TOY QUIGLEY:

'Eva ourosfvrrro Kl tva <p0PTTlYo nou KlVOUv-rQl ue ovrtsern Kmeu8uvall oe tvav tplll-lO opol-lO, 8a olaOlaupw80uv ce uio OIevT] yt<pupa.

o llEVTEPOI NOMOI TOY REECE:

H 1"axu1"ll1"a evoc aU1"OKlvT]1"OU etvoi eu8twe:; aVOAOYIl1"OU I-li]KOUe:; rnc olo[3a<Jlle:; 1"WV ne~wv.

o NOMOI TOY DREW riA TH BIOAOriA THI E0NIKHI OllOY:

To rtpcoro evrouo nou Sa xruni]ael 010 napl-lnpi~, 8a KoMi]ael aKpl[3we:; 010 U4Joe:; 1"WV uoruov cou.

01 NOMOI TOY CAMPBELL riA THN EnlIKEYH TOY AVTOKINHTOY:

1. Av evrontce«; 1"0 XaAaal-ltvo e~ap1"lll-la, oev 8a txele:; 1"0 KmOMIlAo epya.\eio vro va 1"0 [3yOAele:;.

82

2. Av Kma<ptpele:; va 1"0 [3YOAele:;, oev 8a 1"0 [3piaKele:; OIa Kmaa-ri]l-lma av-raMaKTIKwv.

3. Av 1"eAIKa 1"0 [3pele:;, 8a olamOlwaele:; on oev i]8eAe aMayi].

01 NOMOI TOY BROMBERG riA THNEnlIKEYH TOY AVTOKINHTOY:

1. 'Orov unaPXell-leYOAIl cvcvxn, K08e epya.\eio i] KOv-rlVO ovnxeluevo viverrn a<pupi.

2. Ave~oPTTl1"Q ana 1"0 rtooo ccnucvm sivrn 11 ~Ill-lla, 010 1"tAOe:; 80 txele:; rtoouxsuprsl ue vpooo KQl Mala.

o NOMOI TOY FEMO riA THN EnlIKEYH THI MHXANHI:

Av aou rteoet K01"l, oev 80 <p1"Oael nore 010 toa<poe:;.

IF YOU LIVED HERE YOUbBEHOME NOW.

I ( I IV

83

MEPCI>OAOrlA TOY KA TANAAOTIIMOY KAI TON nOAHIEON

84

o NOMOI TOY HERBLOCK:

Av KClTl elver KaA6, TO KOTOPYOUV.

o NOMOI TOY GOLD:

Av TO rtcnouroio oou epxOVTOl KaAa, eLVOl aoxrll.lO.

o NOMOI TOY HADLEY riA THN ArOPA TnN POYXnN:

1. Av KaTl aou opeosr, (')ev 60 TO exouv OTO vouucpo aou.

2. Av KaTl aou opeosr KOl unapxel OTO vouuepo aou, (')ev 60 aou rtnvotver.

3. Av «m aou cpeost KOl aou rmvolvei, 60 elver noxu OKPl[36.

4. Av xon aou cpeoei, aou nTwolvel KOl eivor KOl <pT'1v6, 80 (')laAu6el 1.16AlC; TO eooecerc,

H BAIIKH APXH TOY FINMAN :

AUT6 nou 8eAelC;, (')ev TO [3piaKelC; nore OTlC; exrrrtooatc.

01 KANONEI TOY HERSHISER:

1. Onorptore eX£l eTlKETO «KAINOYPIO" KOL/fJ «BEATIOMENO", sev elver.

2. H eTlKETO «KAINOYPIO" KOL/fJ «BEATIOMENO" 0'11.10ivel 6Tl exouv ove[3aael TT]v Tll.1fJ.

85

3. H enxero «ENTEAm: KAINOYPIO,. onuotve. OTI 11 T11.I!'] EXe1 ~mAaOlaan:L

TO A:::lnMA TOY McGOWAN:

Av Kcrn ~la<plll.Il~eTOl OTI Koml~el «AlYOTepo ana

1 0.000 ~PX.,., aUTO ~ev onuolver nOTE OTI Koml~el 6.000 ~PX.

o n=nroz NOMOI TOY SINTETO riA THN ErrvHIH:

H evvunon TWV 60 nuepcov evvuoror OTI TO rtpoiov 8a xaMael rnv 6111 1ll.lEpa.

o NOMOI TOY BERYL:

To evquepornxo <puMMlO TOU KmaVaAwTf] 8a rtecei oro xepla oou a<pou exel~ KaVel rnv ovopo.

IuvaKoAou9a:

1 . AUTO nou ovopcoec, 8a exe1 KmaXWplmel oro «ortopuoextc» .

2. AUT6 nou napa AlYo va ovopcoeic, 8a exe1 KmaXWplmel one «KaMTep£~ cvopec».

o NOMOI TOY SAVIGNANO riA Til ArOPEI MEIn TAXYdPOMEIOY:

Av ~ev me[Ael~ ernoroxn rtoportovrov, ~ev 8a Ml3el~ nOTE rnv rrcpcvvexio.

Av melAel~ srnoroxn, 8a Aal3el~ TO eunoceuuo hlyo rtpiv qrrcoe. 11 ernoroxn oou orov rtpoopiouo rnc,

86

01 NOMOI TOY YOUNT riA Til ArOPEI MEln TAXYdPOMEIOY:

1. To rno OTll.laVTlKO xouucn orov KmOAoyo TWV rtopcvvexuov 8a exe1 e~aVTA1l8eL

2. To ~euTepo rno OTll.laVTlKO xouuon 8a rtpertst va TO napayye[Ael~ E~l l.I!']ve~ mo rtpiv.

3. MOA1~ KaV£I~ rnv napayyeAla e~l l.I!']ve~ rno npiv, 8a aVaKaAU4Jel~ OTI urtopouoec va I3pel~ TO 1~10 xouucn ana aMll nllY!'] KOl ornvorepc.

o NOMOI TOY LEWIS:

01 aV8PWnOl 8a ayopa~av OTl~!']nOTe, av ~leTI8ETO oe rtepioptouevo opiapo.

87

OIKIAKH MEPCI>OAOrlA

o

88

o NOMOI TOY O'REILLY riA THN KOVZINA:

H Ka8aplOTTTTa oUlll3a(5i~e:l pe TO avt<plKTO.

EnTA NOMOI riA THN «ANAKATClIOYPA •• THI KOVZINAI:

1 . 01 OUOKe:UE~ noMarnwv XPTloe:wv (5e:v elver uccvorrournxec VIa xcuto XPTlOll.

IUVOK6Aou8o:

'000 rno aKpl13Tl 11 OUOKe:UTl, TOOO IllKPOTe:Pll KOl 11 m8aVOTllTO va TIl xpllOlIlOnOlTloe:l~.

2. '000 rno e:UKOAe:~ 01 o(511Vie:~, n.x. «meoore e:(5W», TOOO rno MOKoAa ovotvei TO ncxero.

3. Ie: uro oucoveveicxn OUVTOVTl nou avaK6A.ulVe:~ os tva noxro 13113A.i0, 11 MOll TOU rno onuovnxou UAlKOU 8a elvoi Illoool311olltVll.

IUVOK6Aou8o:

0a aVaKaA.UlVe:l~ on 11 MOll elver uioooenouevn, IlOVO a<pou tXe:l~ avaKaTElVe:l oxc rc unoxomc UAIKO.

4. 'Orcv 11 ouvrovn (5e:v tXe:l ne:TUxe:l, o.n Kl av npo08Eoe:l~ VIa va e:navop8woe:l~, KOVe:l ro rtpovucro Xe:lpoTe:pa.

89

5. Ta KaAlm:pa MYla ro cxouc vio TO <payrrro nou nnpe rn AlYOTepll copo vro va TO erouiocsic.

napali&ly~a:

Av Exel~ <pTlO~el (CYaAOnOUAa veuiorn», ro KaAUTepa MYla 8a ro oxouce«; vto Tl~ nOTOTe~ eoupvou nou rn ouvooeuouv.

6. 0 KaAeaIlEVO~ aou 8a eivm aAA.ePYlKO~ aTO UAlKO nou nr,ye~ va TO I3pel~ ce el~lKO «rroorrjuo.

7. 'Oco nepiccorepo xpovo KOl rtpoonoaeio KOTEI3aA.e~ vto va erouicoeic Eva veuuo, roco lleyaAUTepll elver 11 m8avDT1lTQ or KaA.eaIlEVOl aou va aU~llTove vto OMa veuuorc nou EXOUV ~oKllloael oro ncpexaov.

01 NOMOI THI ALICE HAMMOND riA THN KOVZINA:

1. To aou<pM KOlll IlneaallEA rteruyolvouv 1l0VO vto ro orxovevercxo veuporo KOl vic TOU~ KaAeallEvOu~ nou aou elver a~lO<popOl.

2. To XaAaallEVO ouvo 8a elver aUTO nou 8a ortnoe«; oro ueivuo TOU KElK.

3. Av TeA.elWael~ ue Eva oxeuoc KOl TO 130000l~ aTO rtxuvrnpio TWV mOTWv, elvor otvoupo OTl 8a TO ~avaxpelaaTei~ allEaw~ uero.

4. 0 xpovo~ vto va KaTQl3pox8iael~ Eva <paYllTo, etvoi ovncrpoqxoc av6A.oyo~ TOU xpovou nou

90

a<plEpwae~ vio va TO erouroostc.

5. Ononnors Kl av Exel~ llayelpE4Jel, KonOlO~ TO E<paye vio ueonpeptovo,

01 AEITOYPriKOI NOMOI riA TO MArEIPEMA:

1. Av aVapWTLEaOl av el3yaA.e~ TO Kpea~ va ~enaywael, ~ev TO exel~ l3yOA.el.

2. Av cvopcmeoor av o<pllae~ rnv Ka<peTlepa ornv npi~a, rnv Exel~ a<pr,ael.

3. Av ovcocmeoor av rtpsnet va orcucmcerc vio va nope«; ouvo KOl 4JWlli, rtpertet,

4. Av aVapWTLEaOl av aou <pTOVOUV ro Ae<pTo vto va nee rnv oucoveveio e~w vic qxrvrrro, ~ev aou <PTOVOUV.

o NOMOI TOY HAMILTON riA TON KA0APIIMO TnN rvAAIKnN:

o A.eKe~ nou Tpil3el~ I3p[aKeTOl novrc ornv OMll rtxsupo.

IuvaK6Aou90:

Av 0 A.eKe~ I3p[aKeTOl ornv eaWTeplKr, rtxsupc, ~ev 8a unopstc va TOV crcoerc.

o NOMOI TOY YEAGER:

Ta rtxuvmpro XaAove 1l0VO «rro rn 6l0pKela rnc nAUOll~·

91

IuvaK6Aouea:

1. Oi rreptocorepec 13A6l3e~ ruxolvouv one opvtec.

2. To KOaTO~ lll~ ernoxeunc urtopelc va TO unoxovtoeic, nOManAaaLO~OVTa~ rnv Tlj.lT] TOU KOlVOUPlOU aou naATOU erti 1,75 f} nOManAaOlO~OVTa~ TO KOaTO~ svoc nAUVlllP[OU erti 0,75.

o NOMOI TOY WALKER riA TO NOIKOKYPIO:

Ta I3pWj.llKa POUXa nOVTa eivoi rteorocoreoo ana ro Ka8apo.

o NOMOI TOY SKOFF:

T a n0l5l0 5ev pixvouv note TO y6Aa TOU~ ce AepWj.leVO noreuo.

o NOMOI TOY VAN ROY:

'Eva 68pauaTo nOlxvi5l elver nOVTa xpf}aLj.lO vro TO ortcotuo TWV urroxounov nOlXVl5lWV.

01 NOMOI TOY WITZLlNG riA THN KOINnNIKH ArnrH:

1. 'Eva n0l5[ rtou <pAuapei oorouorrrro aTO ontn, 8a covnset osevcoo va avoi~el TO orouo TOU orov rtperrsi va nei KOTl urrpooro oe KOlVO.

2. 'Eva VTpOnaAO, eawaTpe<pe~ n0l5i 8a 5laM~el tva uepoc veuoro xoouo vio va net rtc «nvoupiec KaKe~ M~el~ rtou ej.la8e.

92

01 NOMOI TOY C.H. FISH riA TH l:YMIlEPI<I>OPA TnN KATOIKldlnN:

1. H rnaovorrrro va <poel uro YOTa TO eovnro rnc eivoi eVTeAW~ ave~OPTlllll ana TO nooo rtou KOaT[~el II TpO<pf} rrou rnc el3aAe~ aTO mOTO rnc.

2. H ooocolo rtou Kovel II YOTa one vro va urtei f} va l3yel, elvrn eu8ew~ cvoxovn TOU apl8j.lou KOl rnc onouomorrrroc TWV KaAeaj.leVWv one,

H BAl:IKH APXH THl: MnANANAl::

Av ayopo~el~ rtc unovovec f} ro al3oKoVTo ovoupc, 5ev 8a exel j.leiVel rirroro orov 8a exouv ma Wplj.lOael.

Av ro ayopa:~el~ Wplj.la, oortou va TO <pa~, exouv oorticer,

93

H npOI0HKH TOY ISKE ITO NOMO TOY PARKINSON riA TOVI EItlHBOVI:

To OTOIlOXI iSlaOTeAA£TOI TOOO. WOT£ va xwpeo£l 000 TO iSUVOTOV neptooorepsc ana TIe; oxoumoorpooec TWV q>aOTq>OUVTOiSIKWV.

o NOMOI THI IXETIKOTHTAl: TOY BALLANCE:

To noaa iSlapK£( eva AEmo rnc wpae; £~apTOTOI ana rn Il£PlO Tile; rtoproc TOU IlnOVlOU nou !3p(OKeaal.

H BAl:IKH APXH TOY BRITT riA TA ItlYTA:

H iSlopK£la Tile; ~w~e; TWV q>UTWV eaWT£plKOU XwpOU £(VOI aVTlOTpOq>We; aVOAOYIl rnc a~[ae; TOUe; KOI £u8ewe; aVOAOYIl Tr]e; aaxrlllLae; TOUe;.

o NOMOI TON EnANAAHIVEON:

Av eX£Ie; 5£1 1l0VO eva m£106i510 ana uio Tr]AEomlK~ O£IPO KOI 8eA£Ie; va nocoxoxouanoe«; KOI ro unoxomc, 8a rteoerc OTIlV £naVOAIl4J1l TOU ertetooolou nou eX£Ie; 5£1.

01 NOMOI TOY JONES riA TA THI\EOnTlKA npOrPAMMATA:

1. Av uncpyouv Mo 1l0VO exnourrec nou a~(~£l va is£Ie;. 8a npo!3All80uv KOI 01 Mo Tr]V (iSla cope.

2. Av unoPX£1 1l0VO uto exrtourtn nou a~[~£l va 5£1e;. 8a IlOTOIw8£l.

94

01 KA001\IKEI APXEI TOY BESS:

1. To TllA£q>WVO 8a apx(o£l va )(TUnO£1 evto eiocr e~w ana TIlV rtopro oou KaL 4JO)(V£Ie; ortevvoiouevo ro KAeliSlO oou.

2. 0a n04J£1 va )(TUnO£1 1l0Ale; urteic OTO ortin KOI £(001 ETOlIlOe; va TO OT]KWO£Ie;.

o rPlltlOI TOY KOVAC:

'Orov nolpveic M8oe; VOUIl£PO. is£v £lVOI note KOT£tA.lllllleVT] Il ypallll~·

H EItlAPMOrH TOY NOMOY TOY PARKINSON Ano TON RYAN:

Ta ovnxeluevo nAll8a(vouv TOOO. WOT£ va KOA.U4JOUV OAO TO Xwpo nou iSlOT(8£T0I vic Tr]V ano8~K£u~ TOUe;.

95

MEP<I>O· KOINClNIOI\OrlA

96

o NOMOI TOY SHIRLEY:

Or rteprcoorepor avSpWnOl a~i~ouv 0 evcc OTOV OJJ....ov.

01 NOMOI TOY ARTHUR riA TON EPDTA:

1. r' ourouc rtou opeceic, oiyoupa TOU~ SUlli~el~ KanOlov OJJ...ov.

2. To spomxo ypalllla nou enrrexouc I3PTlKe~ TO xouoovro vo OTeiAel~, Sa Ka8uOTePTlOel OTO Taxu~pOlleio TOOO, WOTe va <pavei~ yeAoio~ orov cpTaoel OTOV npoopiouo TOU.

3. Or pouovrucec xelpovollie~ TWV OJJ...wv etvoi rrcvrc nporrorurrec KQl OUYKlVOUV. Or ~lKe~ OOU elvoi novro yeAoie~ KQl a~e~le~.

o NOMOI TOY THOMS riA TH rAMHI\IA EY~IMONIA:

H ~lapKela svoc vcuou eivor cvnorpoqxoc aVQAoy'l TOU rrocou nou ~o~euf.,Ke vtc TIl yallTlAla Tel\eTTl·

o NOMOI TOY IYNTPOCl>OY ITO KPEBATI:

KOlllaTQl npWTO~ aUTO~ nou poxaAi~el.

01 NOMOI TOY GILLENSON riA TA PANTEBOY:

1. nOTe Il'lv evSOUOla~eaQl orro TIl cpwvf} TOU OJJ...ou OTO TIlMcpwvo.

97

2. nOTE unv EVSOUOlO~WOl ana TO nwc; 5EiXVEl 0 OMoc; ana rttoco.

o IYMOrlIMOI TOY COLVARD:

01 m8aVOTT]TEC; va OUIl~Ei f) va 1111 oUIl~Ei KOTl, elvru novro 50%.

To napa,\ovo 0)(0,\10 TOU Colvard:

To rtopcrtcvco EivOlI510lTEPWC; aAllStC; orov ceopc TIC; vuvotsec,

To 0)(0,\10 TOU Grelb Via TO auAAoVla~o TOU Colvard:

01 mSaVOTT]TEC;, EVTOlrrOlC;, eivcn 90% evovrlov oou,

98

H APXH TOY RUBY riA Til TYXAIEI IYNANTHIEII:

H mSaVOTT]Ta va ouvcvmceic «moiov nou ~tPElC;, au~ovEl orov etcor ue xortorov nou 5EV StA-ElC; va OE 5El Ila~i TOU.

99

H EAErEIA TOY CHEIT:

Av ~oIl8f]aele; Eva cpiAo nou ~plaKETQl ce cvcvxn, elvcu aiyoupo 6Tl 8a ce 8uIJ1l8ei -TT]V srtousvn cpopa nou 8a ~pe8e[ ce avaYKIl.

o NOMOI TOY DENNISTON:

H evopern ~wf] sivor Il runopto TWV evcoercv,

To auvaK6Aou90 TOU Denniston:

Av Kavele; uro KaAf] npa~ll, 8a aou ~1lTf]aouv va TT]v ~avaKavele;.

To ax6A1o TOU Bloch:

To ouvoxoxouao TOU Denniston Exel ecpaplJoyf] aTO e~f]e; PIlT6: «MIa svooern npa~1l oev 8a lJeLvel nOTE aT1IJWPIlTT]».

o v61J0e; TOU Denniston urtovosi rtsprooorspo an' 6aa Mel.

o nsnroz NOMOI TOY MASON riA TO cJlAOYnIIMO:

Tnv IlIJEpa nou 8a crtoecotcac va rtouxnos«; TT]v tVuxf] aou aTO Ola~OAO, 8a unapxe1 urteprtpootpopd.

01 nAPATHPHIEII TOY RON riA TOYI EcJlHBOYI:

1. Ta ortupcxtc elJCPavl~oVTQl novrc IJla copn rtpiv nae; aTO povrspou.

2. To vpcrcouvrouo aTO olaKo ~p[aKETQl novro rtcvco aTO ovcnnuevo aou rpovouor,

100

H BAIIKH APXH THI KOINnNlo-rENETIKHI:

H aVWTepOTT]Ta sivor eKtpuAlaIJOe;.

TO AIlOcJl0ErMA TOY KA0HrHTH BLOCK:

Na auyxwpeLe;, aMa va 8ulJaaQl.

H npnTH APXH TOY PARDO (ano TO Nouo TOU Mtpcpu):

Ta WPQlOTepa npovuoro 0TTl ~wf] eivot f] avf]81Kd, f] nopcvouc, f] naxaLvouv.

H EnEKTAIH TOY STEINKOPFF ITHN APXH TOY PARDO:

(Ta WPQlOTepa rroovuoro 0TTl ~wf] snlonci., npOKaAOUV xopxivo oro spvoornpmxo nOVTIKla f] CPOPOAOyOUVTQl unep~oAlKa.

o NOMOI TOY JACOBS:

To va Kavele; Aa81l eivor av8pwmvo - TO va ro copnovac OIJWe; ce KanOlOv TPITO eivm aKOlJ1l rno av8pwmvo.

H IYMBOYAH TOY EDELSTEIN:

MIlV aVT]auxeie; vto TO Tl aKEcpTOVTQl 01 OMOI Yla cevc,

Eivot anaaxoAlllJEVOl us TO va aVT]aUXOUV Tl aKEcpTeaQl sou Yl' OUTOUe;.

o NOMOI TOY MEADER:

Onof]noTe Kl av aou aUIJ~ei, 80 EXe1 aUIJ~el aTO

101

rtcoexsov Kat oe OAOUC:; TOUC:; YVWOTOUC:; OOU aM6 mo oo~ap6. '

o NOMO~ TOY BOCKLAGE:

AUT?C:; nou yeMel rexeurotoc IJOMov ~ev Kar6Aa~ TO coreto.

102

META·NOMOI

103

o NOMOI TOY DIGIOVANNI:

o apl81l0~ TWV VOIlWV 1l8YaAWV8l OUV8XW~, wonou va KaAuq>80uv or cncrrouuevec 08Ai(58~ TOU fjlfjAiou.

H IYMBOYAH TOY LEO ROGERS:

Av a~i~8l va TO KaV8l~, a~i~8l KOI va TO rtupcxoverc.

H nAPATHPHIH TOY ROGERS IXETIKA ME TO NOMO TOY MEPcJ)Y:

I8 Illa ypaq>8l0KpOTlKf] l8papxia, 000 rno 4JIlAO fjpioKerOl «cvetc, TOOO Aly6T8pO 8KTllla TO NOIlO TOU Mepq>u.

01 APXEI TOY OAKS riA TH NOM00EIIA:

1. Ot VOIlOl nAIl8aivouv aVMoya 118 TO 8KamOT8 ueoo 8mfjoll.f]~ TOU~.

2. 'Evcc KaKO~ VOIlO~ eX8l rteoiooorepec m8avOTl']T8~ va eVloxu8ei napa va KaTapYll8ei.

3. H KOlvwvlKf] vouoaeoto (5ev urtopei va KaTapyf]oel TOU~ q>UOlKOU~ VOIlOU~.

o BAIIKOI KANONAI TOY JAFFE:

Ynapxouv llePlKa rtpovuoro nou eivcn aMvOTOv va TO ~epel~ - aMa elvcn aMvOTov va ~ep8l~ rtoio eivor aUTO TO rtpcvuorc.

105

o NOMOI TOY MUIR:

'Orov rtpoortoaooue va cnouovcoouue KCrTl, ovoxoxurrrouus 6Tl elver evwllEvo ue TO ouurtov.

TO A::lnMA TOY DUCHARM:

Av xoveic KOlT(]~el TO npo~AqllO TOU ana KOVTO, Sa OlamOTwael OTl KQl 0 [OlOe; crtorexel uepoc TOU npO~ATlllaTOe;.

o NOMOI THI AY0AIPETHI flIAKPIIHI:

Ta rtovro urtopouv va OlQlpeSOUv oe rooo IlEPIl, 6aa ernsuuouue.

IX6A10 oro auvaK6Aou90:

Le amI'] rnv rteotrrnoon, «ro rtcvro» IlnOPOUV va eKAIl<PSouv we; urtoouvoxo TOU «OTlOTlnOTe».

o TEAEYTAIOI NOMOI:

Av xortoio nocvucrcprtooouocv va nave OTpa~o KQl oev rmvove, Sa anooel)(Tei OTl Sa rrrov KaAUTepa va eiXav noel.

106

AorOTEXNIA

A1ME, MAPlEA: 0 ov9pwnoe; nou m:pvoucn: an' roue; Toixoue; .

AAe::p, IlIZA:

1£ OT&v6 0IKoY&V&laK6 KUKAO (T6IloC; A) .

1£ OT&V6 0IKoY&V&laK6 KiJKAo (T6IloC; 8) .

AllapTI&e; yovtwv (T6j.1oC; A) .

AllapTItc; yovtwv (T6IloC; 8) ..

rUVaiK&e; 'AMtc; .

AMEPIKANIKA t.IHrHMATA P; .

AMEPIKANIKA t.IHrHMATA g .

ANTONIONI, MIKEMNTZEAO: Mn60uAIVYK navw arov np&PIl .

ATrOYNT, MAPrKAPET:

H IIlnA~ ~w~ TIle; T~6av 4!l60T&p .

H cpaycilalllil yuvaiKa .

BIAN, MnOPll:

o acpp6e; TWV Illl&pcilv ..

Kal va Ka9apiaoull& TOUe; KaKollouTaouvoue; ..

. OAa TO mWllaTO txouv illio XPwila .

o tpwe; &ival TUcpA6e; .

'Exouv Ilaupa ll&aOVUXTO .

'ea qlT\Jaw oroue; TOIjIOUe; aae; ..

BIKTOP, METIA BIKTOPIA: To IlIl&poA6Ylo £voe; naAI6naillou ..

BINTAA, rKOP: To ay6pI nAol oro nOT01l1 .

BOKAKlOI: l1&Ka~ll&pOv (EmAoYli) .

rKAITE: 4100uar ..

rKorKOII, NIKOMi: 01 n&9alltv&e; ljIuxte; .

rKOIINTINrK, rOYIIIIAM: 0 0PxoVTae; TWV Iluycilv ..

rKOYAPEII, TZIOBANINO: l10v KalliAo ..

rOYAiIlNT,OlKAP:

To cpOVTaalla TWV KOVT&PPIA ..

To noprpero TOU NT6plav rKptu ..

Ewta llaYIKO napallu91a .

NT£ npoljlouVTle; ..

rOYEAI, X. TZ.:

o A6paTOe;' Av9pwnoe; ..

H IlllxaV~ nou TO~III&u&1 Iltaa aTO Xp6vo .

roYIIIIAMl, rOYllIlAM KAPIIOI: To M&yaAo AIl&PIKOVIKo Mu91aroPllila .

roy "<I>, BIPTZINIA:

ITOIX£IWJ,I£VO onin . ~ .

To lIlIlllilTlo TOU 10KIIlPOU " """""""""""""""""""""""""""".

H Kupio NToAovoU&Il """. """"""""""" ",, ..... "" ...... """""" .. ,,".,,.

roYNTXAOYZ, n. TZ.: To oTllIO TO XP~1I0 """"" .. " """"""""""" .. ,,,, ,,.

roYOPTON, HNTI8: 01 oVTi~A&<; " " ..

E~nEPY, ANTOYAN NTE IAINT: rll TIIlV avepwnlllv ..

ZOIlA, EMI": H VIl " .

ZOYB, nlEP ZAN: nlllAiva 1880 " ..

8EPBANTEI, MlrEfI NTE: 01 apXIM&!pTopoll&e; TIle; I&PiMIle; .

flov KIXWTIle; .

IITPATI, nANAiT: H V&paVT~ouAa "" " ..

KAINO, PAIHMON:

H Zo~i aTO II&TPO ." """ .. " ,, " """"""" ,, ,,"",, ..

BapuX£IIJWVIO " .

KAMY, AAMnEP:

o ~tvoe; """ " " " ",, " .

H mwOTl " .. "" "." "."." ..

H novouKAa " " " "" ..

KANETII, EAIAI: H TUqlAIIlOll """" """ ",, ..

KAOY<I>MAN, WY: To IlII&poAoVlo IIlae; Tp&A~e; VOIKOKUpoe; ."" "",,.

KAPTEP, ANTZEAA: To lIava~oKI 11& rc lIaVIKo nOlxvililo """." """"",,.

KA<I>KA, <l>PANTI:

H II&TOIIOP!PIllOll """ " " "" ",, ..

AII&PIK~ """ " "" ",, " " "" " .

o nupvoe; " "."" " " .. """ "" " , .. ".

H fliKIl "" "." "" " .. "" " ..

Kln"INrK, PANTrlAPNT: To IIlpaIOT&pO lIl~VllIlo TOU Koallou " " .. " ..

KOKPE"iN, IAN: Mia Mall TptAoe; " ".".""."" "",, .

KONPANT, TZOZE<I>: A6p15oe; T~II " """,, """" " ,,

KOYK, NTEHBINT: rouwAnp, To Aoeoe; Tile; !pUOTle; , "",, ..

KPEiN, ITHBEN: MoVKU, TO xopiror TIIlV lIpOIIlllV "" "" " .. "" .

"ONTON, TZAK:

To KoAwlla Tile; oVPlae; !puOlle; " """""" ",, ,,""

o eaAaaooAuKOe; "" " "" " .. " " ..

MAKrlOYAN, IAN: 0 TOIII&VTOKIlnOe; "." """ " ,,"",, ..

MAKKAAEPI, KAPION:

npoaKAIlall a& Vallo " .

PoAOI xlIlpie; l5&iKT&<; .

AvrouV&I&e; a& xpuao lIoTI " .. " """ "" "" .

MAflAMOYNT, MnEPNAPNT: To lIaVIKO poptAI "" "" " .. " .. " ..

MAN, TOMAI: ElovaToe; aTIl B&V&Tio .. " " " """,, ..

MANrKANEMI, TZIOPTZIO: AT&A&UTIlTO " " .. " "" "" .

MANI<I>H"NT.KA8PHN:

MOKaplOTIlTO " " ..

01 KOp&e; TOU o&illVIlaTOU OUVToVllaTOPXIl ""." .. " "" ..

MAPKEI, rKAMnPIE" rKAPIIA:

H oewo EptVTlpo .. "" " .. " .. "" " "" .. " ..

o aUVTaVlloToPXIle; lI&V n&pllltV&1 VPollllO """"""." ..

MEPIME, npOInEP: KoAollno "" "." .

MlllIOI, XPONHI:

KoAo, taU aKOTWellK&e; vlIlpie; .. "."." "" """""".,, .

XOlloVtAo P&, TI aou ~IlToV&; " .. "" " " """""" ,,""

To K&POlli15lo ar6~ouv "".""" " ,, " """"

MnAAZAK. ONOPE NTE:

H &~a15tA<p11 MntTa " .

To Kopirol 11& TO xpuao lIoTIO ""........ .. .

MnAP8EAM, NTONAANT:

o vtKp6C; nOTtpac; .

H ~1Il~ TIle; n6AIle; " """",, "" .. " .. "",, ..

MnEHNMnPITz, MnEPY": H &K15poll~ """"" " " ".""",,.

MnEK<I>OPNT, roYI"'AM: H roroplc TOU xoAi!Pll BanK " ""."" "

MnEA, XAINPIX:

To IjIlIllii TIIlV npwTlIlv xp6vIIlv "" .. """ "" "." .. ",, .

To TPtvO ~pe& aTIlV wpo TOU """" " .. """"" "" .. " ..

H XOlltVIl Till" Tile; KOT&pivoe; MnAoull "" " """ .. " .. ,, ..

o aUVTpOcpOe; 11& TO 1I0KPI0 1I0MI0 .. "" .. " """"".,, ..

01 onoljl&le; &v6e; KA60uv """"".,, ..

rUVOiK&e; a& rcmo 11& nOTOli1 "" ..

KOI 15&V tine At~ "" "................... .. " " ".

Eau, A156I1, nou .,aouv; .. " """"" ,, """ ,, ...

MnEAOTI, EAENA TZIANINI: To oveoe; TOU IpiaKou " " " ..

MnHPI, AMBPOIIOI: Cl>oVTOaTIKte; laTopi&e; "" " "" .. """,, ..

MnIXIEA, nETEP: KOTo poeoe; Il xupic MnAoull " ..

Mn"EEN, KAPEN:' EP&VVKopVT " ..

MnOOYfII, nOlI:

Eo':' 6ev £iool &yw .

o KOlp6e; Tile; !pIAioe; ; ; .

MnOYArlE, <l>PANIOYA: Anovop&UII&VO nOIXVllllo .

MnOYKO<l>IKI, TIAPfII: TOaT ~01ln6v ..

MnOY"rKAKO<l>, MIXAH": 0 MOITP KOI Il MoPvopiTO ..

MnPEXT. MnEPTO"NT: Imopi&e; TOU K. Kouv&p .

MnpOTIrKAN, PIITAPNT:

To T&pae; TIIIV XWMIV .

H &KTplllC1rJ .

MnONTAEP, rAPA: Ta av9fl TOU KaKOU ..

MPOZEK, rMBOMIP: 0 eA&!pavyce; ..

NTEMnAIN, AII<l>PENT: H 150Ao!povia IIlae; aV&IIWVae; ..

NTIKENl:, KAPOAOl:: t.uoKoAa xp6vla .

NTOITOnE<l>l:KI, <l>IONTOP:

'EYMflllO KOI Tllllllpia (Touoc A) .

'EYMflllaKol Tllllllpio (T61.JOe; B) .

To un6Y&10 ..

o naiXTfle; .

O'MnPAiAN, <l>MN: 0 Tpiyoe; oaruv6110e; ..

O'KONOP, <l>MNEPY: ~novlo va oou TilX&1 KaA6c; ov8plllnoe; .

o=rovtx. TZOPTZ: H CIIoPIiO TIIIV ZWIIIV .

OPKENI. IITBAN: Ta av8&OTtlPI0 - H OIKOY&V&IO TOT ..

nAP~ENEI IITOPIEI .

nEZOrPA<l>OI THl: MTINIKHl: AMEPIKHl: ..

nEllOA, <l>EPNANTO: 0 ovapXIK6e; Tpan&~ITfle; ..

nOE, ENTrKAP AMN:

AAA6KOT&c; laropi&e; ..

H 1I00KO TOU K6KKIVOU 80VOTOU ..

H a!pi)YIlC1rJ TOU' Ap80up rK6pVTOv nUll : .

Xpuo6e; ~Kapajklioc; ..

poe, <l>IAln:

H v6ooe; YOU floprvou .

To pu~i .

POMN, POMAIN: NIK6Aoe; Mnp&V16v .

rAKI: 0' AYloe; Kal TO TeAwvlO .. .

rAIIINTZEP, TZ. NT.:

II50vIKi) IItpa Yla IInovav6ljJapo .

"'IlAO C1rJKWOT& Til OK&ni) - UUIIOUP ..

rAPTP, rAN nOlI: 0 Toixoe; .

l:Ei\IN, AOYI-<l>EPNTINAN: MaKeA&16 ..

l:Ei\Mny, XIOYMnEPT Jr.: TeA&uYCio &~0150e; YIO TO MnpOUMIV .

l:IAITOOY, AMN:

H 1I0VO~10 TOU I5pOII&O lI&yoAlllv anoarOa&lIIv .

u.pparo pp6l5u, KUPIOKtl npllli .

l:IMENON, ZOPZ: 0 &VOIKlaarile; .

l:INrKEP, IrAAK MnAlEBIl:: 0 AOYOM6noe; ..

IINKJ\AIP, AnTON: H ~ouyKAa .

l:MI9, MnETY:' Eva IS&VTPO lI&yoAwv&1 ere MnpouMlv ..

mAPK, MYPIEII: H Mle; T~llv Mnp6VTI ..

mENrKAEP, MIXAEi\: 0 &YK&!paAoe; TOU lI&vlV .

ITAiN, rEPTPOYt:.H: MeAoVX8a .

ITAiNMnEK, TZON:

OUpOVI&e; POOK&e; .

H lIaKPIO KOIAol5a .

, Av8plllnol Kal nOVTiKla .

Ta aTO!puAla Tfle; oPYtle; (Touoc A) .

To ara!puAlo Tile; opyi)e; (Touoc B) ..

AvaToAIKO Tile; EI5&1I (Touoc A) ..

AVOTOAIKO Tile; EI5&1I (Touoc; B) ..

H n&1510150 Tfle; TopTlYla ..

o I5p6110e; 11& TIe; qlolinpIK&e; .

To IP&yyoPI tn&a& ..

To 1I0pyapITopi .

~' &Yov oYVlllaro 8&6 '" .

To K6KKIVO nouAopl .

ITANTAA:

To 1I0vaari)pl Tfle; nOPlloe; .

~oo~ .

ITHBENl:ON, POMnEPT AIOYIl:: To nv&Ulla YOU IInouKoAlou .

TENANT, EMMA:

H KaKIO alSeAIPil .

, Aypu:e; VUXT&e; .

TZAIHMl:, XENPY:

o all&pIKOVOC; .

H MIlPov6110e; Tfle; nAaT&iae; OuomVYKTov .

To arpi"",",o 111<; ~i6ac; ~............................................. . .

NTtI~u MiA&p .

TZA<l><l>I, ANNET rOYIAIAMl:: Ma8i)lIaTa &mpiIllOIle; .

TZOYr, TZEHMl::

01 t.ouPAlv&~ol .

To noprpero YOU KaAAIT&XVfl .

TOAKIN, Z. P. P.: 0 r&lIIpy6e; 0 nAIle; an' TO XOII .

TOMAl, NT. M.:

H ouAIlTpll5o .

To lI&uK6 :&vol5oX&io .

TOYAIHN, MAPK:

o KMIIII&VOe; oanpoe; eA&!poVTae; .

t.lllyi)lIaTa B' .

• Evoe; rIOVKIle; arllv ouM TOU paolAlo Ap90upou ..

TOYPrKENIE<l>, IBAN:

o Konv6e; ..

AVOI~OTl~.t:e; IIn6p&e; .

TPEBOP, rOYIIIIAM: 01 OnOq>OITOI .

UANTIIEP, PEHMONT: 0 Kivi5uvoe; eivol Il i50UM:IO uou .

ITEXO<1>, ANTON: H ererrc .

<1>ITZEPMNT, <1>. IKOT: Tpuq>eprl eivol Il VU)(TO .

<1>IIOMnEP, rKYnAB: MOVTOIl Mnopopu .

<1>PANI, ANATOII: To IiJIlTonlilAeio Tile; pooiAloooe; n£VTWK .

<1>OKNEP, roYIIIAM:

'AYPlo CIIolvlK6i5eVTpo .

'E~I roroplsq puernpiou ..

XAiIMI0, nATPITIIA: IOTopiee; YIO 1l100yuvlli5ee; ..

XI>aI~, MNTOYI: AVOYKOOTIKrl ovonOUOIl \

XEMINrOYEH, EPNEIT: rte noiov )(Tuno Il KOlln6vo )

XEIIE, XEPMAN:

o AUKOe; TIle; ITenoe; ..

To~i51 OTIlV AVOTOArl .

ntnp KOlleVTOIVT .

PoooAVTe .

NTelllOv .

KvouAn .

repTpoui51l .

IIVTopro .

XIIIIEI KAI MIA NYXTEI:

o lloYIK6e; AUJ(Voc; TOU AAOVTiv .

0' AAIl MnOllno KOI 01 40 M.eq>ne; ..

XOMnAN. PArE/\: To AIOVTOPI TOU Mnoo~-noXiv ..

I

'EXOUJ,J£ ~V tva 0I7J.KNl'lK6 Myo Wl &uyVrJJJ.IOVOUJ,J£ TOV N6J.lo TOU Mt{xpu. Mm; &vel T77v SUKaJpla Wl XQj.JOYE'.A6J,J£ 6rov Ta rrp{ryJ.lara nave OTpafJd. Kl tw XOIl6y&\o, 6rrWC; dAot {tpouJJ£, elval ndvTa ma 0I1J.lavroc6 arr6 TO liJla TO rrp{JyJ.lOTa.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful