You are on page 1of 1

I N S ITE

Hans Mestrum Weblog >


HansonExperience.com

Hiërarchieën en systemen wor- kwijt door de hang naar macht media. Middelen waarmee we
den ter discussie gesteld, wijs- en controle. Ingegeven door het kunnen creëren, de dialoog kun-
heid wedijvert met regels en industriële tijdperk, economische nen voeren, waarbij de mens echt
liefde met angst. Leiderschap en financiële modellen. Maar we centraal kan komen te staan, een
betekent niet langer dominan- willen nu verder. Als mens. Niet stem krijgt. Middelen die ons in
tie, maar wijsheid. We worden als in een hokje gestopt feno- staat stellen om bottom-up bezig
steeds minder geleid door meen als klant of consument. te zijn met onszelf en de (geïnte-
kerk of staat, of door bedrijf Nee als totaal mens. Op weg naar resseerde) anderen, in plaats van
of politiek, maar steeds meer zelfverwerkelijking. En daarvoor passend binnen de nu overheer-
door onszelf. Er is een soort is creativiteit nodig en zoeken sende topdown structuren ons
collectief (onder)bewustzijn we naar andere middelen. De monddood van het ene systeem
dat stuurt. creërende mens breekt los of lie- naar het andere te slepen.
ver, leert bij. Hij leert dat er geen
Op basis van wat ons gevoel ons oplossingen komen voor de pro-
zegt leren we bij. We proberen blemen als hij blijft denken in het
methodes en denkwijzen uit systeem dat de problemen ver-
waarmee we de complexe oorzaakt heeft. In het paradigma Hans Mestrum >>
problemen van vandaag te lijf van de nieuwe tijd krijgen we blogger op HansonExperience.com
kunnen gaan voor een betere toe- nieuwe communicatiemiddelen over onder meer experience eco-
komst. We waren ons gevoel even tot onze beschikking: de nieuwe nomy, werkt bij Tulip Computers.

22

020-023 Insite.indd 22 27-11-2006 15:29:20