MECI-UMPFE

Programul pentru Educaţia Timpurie Incluzivă (PETI) 2006-2011 Stadiul implementării proiectului Ianuarie 2010

Guvernul României cu sprijinul Băncii Mondiale implementează în România Proiectul pentru Incluziune Socială (PIS) 2006-2011. PIS are patru componente care sprijină implementarea programelor incluzive care răspund obiectivelor prioritare ale Memorandum-ului Comun de Implementare al Guvernului: 1) Programul pentru Intervenţii Prioritare; 2) Programul pentru Educaţia Timpurie Incluzivă (PETI); 3) Programele de Asistenţă Socială (dizabilităţi, tinerii expuşi riscurilor şi victimele violenţei domestice); 4) Dezvoltarea Capacităţii Instituţionale pentru Incluziune Socială. Programul pentru Educaţie Timpurie Incluzivă Obiectivul programului MECI a conceput o strategie pentru educaţia timpurie pentru perioada 2005-2011, ca parte a unui efort important de reformare a educaţiei timpurii în România. Programul urmăreşte să asigure fiecărui copil dreptul la educaţie şi dezvoltare, pentru a-i permite acestuia să-şi atingă potenţialul maxim şi să beneficieze de un start bun in viaţă. Mai precis, programul urmăreşte: a) să contribuie la stabilirea cadrului necesar unei politici şi unei strategii pentru dezvoltarea timpurie convergentă, care să coreleze programele din domeniile educaţiei, sănătăţii şi protecţiei; b) să sporească gradul de acces la educaţia preşcolară pentru copiii cu vârste între 3 şi 6 ani, inclusiv pentru copiii din grupurile defavorizate; c) să îmbunătăţească calitatea educaţiei timpurii prin îmbunătăţirea curriculum-ului, prin formarea profesorilor (atât iniţială, cât şi continuă) şi prin formularea unor standarde de dezvoltare fizică, socială, cognitivă şi emoţională; d) să ia măsuri în ce priveşte echitatea, astfel încât copiii din grupurile dezavantajate, vulnerabile, să aibă acces egal la o educaţie de calitate în perioada timpurie; e) să crească eficienţa sistemului educaţional prin introducerea unor soluţii alternative bazate pe comunitate, pentru copiii din zonele rurale izolate. Obiectivul Programului PETI în cadrul PIS este acela de a sprijini includerea romilor printre beneficiarii politicilor şi programelor obişnuite ale MECI. Sprijinirea Programului PETI se datorează conşitientizării importanţei intervenţiilor derulate în primii ani ai copilăriei, a influenţei de durată pe care acestea o au asupra dezvoltării copilului şi a necesităţii pregătirii copilului pentru şcoală. În vreme ce Programul de Reformă a Educaţiei Timpurii al MECI reprezintă un efort pe termen lung, activităţile PETI din cadrul PIS reprezintă începutul acestuia; ca urmare, s-a facut o selecţie atentă a locaţiilor de implementare şi a intervenţiilor proiectului, utilizându-se, de asemenea, experienţa 1

MECI-UMPFE

rezultată în urma studierii exemplelor de bune practici din sistemele de educaţie timpurie din alte ţări. Acţiunile demarate în anii copilăriei timpurii reprezintă un punct central în ce priveşte pregătirea copiilor pentru şcoală şi pentru viaţă, iar PETI va facilita activităţi privind educaţia timpurie care vizează grupurile rome şi alte grupuri dezavantajate. Principalul rezultat aşteptat al programului este o participare crescută a copiilor din grupuri vulnerabile din comunităţile-ţintă la serviciile de educaţie timpurie şi o mai bună cuprindere a acestora în învăţământul obligatoriu. Activităţile proiectului Potrivit anchetelor, populaţia romă nu se confruntă cu un risc mai mare decât media cu lipsa facilităţilor educaţionale în localităţi. Totuşi, aşa cum s-a evidenţiat în multe rapoarte, rata de participare la şcoală a copiilor romi şi segregarea în şcoli reprezintă motive serioase de îngrijorare. Pentru clasele I-IV, rata de înscriere la şcoală a copiilor romi este cu 24% mai scăzută în comparaţie cu rata de înscriere a copiilor români, iar pentru clasele V-VIII cu 28% mai scăzută. În România, segregarea în şcoală este de regulă asociată cu segregarea socială. Acest proiect urmăreşte promovarea incluziunii unui număr mai mare de copii de etnie romă şi aparţinând grupurilor vulnerabile în sistemul şcolar formal. Integrarea şi nu segregarea reprezintă unul dintre principalele obiective ale proiectului, care doreşte obţinerea unui nivel înalt de socializare, pregătirea adecvată pentru sistemul învăţământului primar şi dobândirea în grădiniţă, de către copiii romi, a cunoştinţelor şi competenţelor necesare întrării la şcoală. Beneficiile pentru părinţi şi comunitatea romă sunt numeroase. Părinţii romi se simt mai puţin ignoraţi, dobândesc cunoştiinţele şi competenţele necesare creşterii copilului şi sunt mai motivaţi în ce priveşte educaţia viitoare a copiilor lor. Ratele de abandon şcolar în învăţământul obligatoriu sunt mai mari în rândul copiilor romi. 12-20%1 dintre copiii romi abandonează şcoala în timpul ciclurilor primar sau secundar. Ratele de analfabetism sunt mai mari pentru populaţia romă, în special în rândul fetelor de etnie romă. Printre motivele nivelului scăzut de înscriere la şcoală şi ale ratelor mari de abandon şcolar menţionăm: • Comunităţi izolate de romi cu nivel scăzut de acces la şcoală; • Dezvoltare economică scăzută în zonele cu populaţie romă şi situaţie financiară precară a multor familii rome; • Număr mare de copii romi care muncesc; • Lipsa de încredere a familiilor rome în sistem; • În multe cazuri, lipsa de educaţie a părinţilor romi; • Lipsa de personal didactic calificat în comunităţile rome şi în şcolile cu populaţie romă; • Dificultăţi lingvistice şi culturale cu care se confruntă copiii romi în şcoli; • Mentalitatea discriminatoare a neromilor faţă de romi; • Grad scăzut de înscriere în învăţământul preşcolar al copiilor romi, ceea ce contribuie la lipsa încrederii în învăţământul primar. Comunităţile dezavantajate, în special comunitatea romă, vor beneficia de condiţii îmbunătăţite în mediul educaţional şi social din care fac parte. Suportul integrat oferit de proiect se orientează asupra incluziunii sociale, iar intervenţiile sunt integrate pentru a putea susţine incluziunea. Comunităţile vor conştientiza faptul că autorităţile locale şi centrale, şcoala, biserica, ONG-urile şi diferiţii donatori
1

Situaţia abandonului copilului în România, 2005. UNICEF, Institutul pentru Îngrijirea Mamei şi Copilului, Ministerul Muncii, Solidarităţii Sociale şi Familiei – Autoritatea Naţională pentru Drepturile şi Protecţia Copilului

2

MECI-UMPFE

lucrează împreună spre a rezolva problema excluziunii printr-o abordare incluzivă. Vor cunoaşte cauzele, mijloacele de desfăşurare şi efectele politicilor sociale incluzive. Romii nu trebuie trataţi ca persoane asistate, ci trebuie, în schimb, să li se ofere şansa de a contribui la implementarea acestor politici. Proiectul urmăreste să asigure incluziunea în cadrul comunităţilor-ţintă şi să stabilească modele de bune practici. PETI va ajuta la demararea măsurilor incluzive din cadrul Programului global de reformă a educaţiei timpurii al MECI prin următoarele activităţi: i) construcţia, extinderea, reabilitarea şi dotarea cu mobilier a infrastructurii ECE în comunităţi cu un procent mare de romi; ii) dezvoltarea unui curiculum de educaţie timpurie incluziv, furnizarea de formare pentru personalul din serviciile de educaţie timpurie, alcătuirea şi distribuirea de materiale de învăţare/predare pentru educaţia timpurie şi furnizarea de asistenţă tehnică pentru organizatiile în măsură să candideze cu proiecte pentru a obţine finanţare prin fondurile structurale ale UE; iii) promovarea serviciilor integrate şi a soluţiilor alternative, bazate pe comunitate, pentru educaţia timpurie, inclusiv dezvoltarea unei legislaţii coerente în domeniul educaţiei timpurii şi furnizarea de programe de pregătire şi consiliere pentru părinţi; iv) activităţi de monitorizare, evaluare, informare, educaţie şi comunicare. Reabilitarea infrastructurii pentru educatie timpurie O abordare integrată a dezvoltării timpurii a copilului care susţine accesul îmbunătăţit la educaţie al copiilor din grupuri vulnerabile şi pune accentul pe educatia timpurie incluzivă începe cu activităţi care aduc beneficiul unor condiţii de bază de calitate pentru elevi, profesori şi şcoli. Proiectul va sprijini construirea şi dotarea cu mobilier a 19 clădiri noi destinate unităţilor preşcolare de pe listă, creând facilităţile necesare înscrierii mai multor copii în zonele unde exista un procent mare de copii romi cu vârste cuprinse între 0 şi 6 ani. În acelaşi timp, proiectul va sprijini reabilitarea şi dotarea cu mobilier a aproximativ 8 de clădiri existente, în vederea îmbunătăţirii calităţii educaţiei şi facilitării accesului la educaţie pentru un număr mai mare de elevi provenind din comunităţi dezavantajate cu populaţie majoritară romă. Selecţia a fost făcută utilizând echipe mixte formate din reprezentanţi ai MECI şi Agentia Naţională a Romilor, după discutarea intervenţiilor cu reprezentanţii locali ai romilor şi cu autorităţile locale, astfel încât să fie evitat riscul segregării sau riscul de adoptare a unor decizii care să nu beneficieze de sprijinul comunităţii. În cadrul proiectului, grădiniţelor incluse pe lista de reabilitări li se vor furniza facilităţile necesare: apă curentă, grupuri sanitare, electricitate, încălzire şi mobilier specific, rute speciale de acces pentru copiii cu dizabilităţi motorii – toate adecvate vârstei copiilor şi conforme standardelor internaţionale. Vor fi incluse perioade de garanţie pentru toate tipurile de intervenţii. Noile clădiri vor avea spaţii/încăperi concepute spre a găzdui 20-25 de copii, în conformitate cu standardele internaţionale privind minimul de m2/copil, iar aceste spaţii vor beneficia de rute speciale de acces pentru copiii cu dizabilităţi motorii. În ce priveşte noile grădiniţe ce vor fi construite, Proiectul va respecta normele şi regulamentele româneşti privind spaţiile cu destinaţii specifice, rampele şi grupurile sanitare pentru copiii cu dizabilităţi. În ce priveşte grădiniţele reabilitate, Proiectul va pune la dispoziţie condiţiile minime necesare respectării normelor şi regulamentelor care vizează această categorie de copii. Va fi creat un spaţiu în aer liber, supravegheat, împreună cu măsurile de securitate necesare (echipament de prevenire a incendiilor şi alte dispozitive de siguranţă). 3

MECI-UMPFE

UMP Reabilitare Şcolară este responsabil de toate activitatile legate de construcţie/reabilitare, inclusiv de obţinerea tuturor permiselor şi autorizaţiilor necesare lucrărilor de construcţie/reabilitare, în vreme ce consiliile locale se vor asigura că spaţiile necesare construirii noilor grădiniţe vor fi plasate în administrarea grădiniţelor pe doată durata existenţei acestora. MECI are o abordare sistemică a educaţiei timpurii în aceste comunităţi pre-identificate, dat fiind că, pe lângă reabilitarea, construirea şi mobilarea unităţilor ECE, se asigură furnizarea de materiale şi formarea personalului (v. mai jos), urmărindu-se asigurarea unui model de bună practică pentru intervenţiile ulterioare în cadrul programului global de educaţie timpurie al MECI. Dezvoltarea curriculum-ului pentru educaţie timpurie şi a competenţelor resurselor umane şi elaborarea materialelor de învăţare/predare A. Dezvoltarea curriculum-ului pentru educaţie timpurie În cadrul proiectului, în anul 2008, s-a elaborat pentru prima oară un curriculum pentru educaţia timpurie a copilului de la naştere la 3 ani şi un ghid de aplicare a acestui curriculum, în serviciile destinate acestei categorii de vârstă sau acasă. Întrucât nu există încă toate pârghiile legislative pentru aplicarea acestui curriculumul, documentele vor fi utilizate doar ca sprijin în unităţile de îngrijire, până la apariţia unor norme de aplicare a legislaţiei vizând serviciile destinate copiilor de până la 3 ani. Curriculum-ul pentru educaţia timpurie a copilului de la 3 la 6/7 ani existent a fost revizuit şi promoveaza perspectiva globală asupra dezvoltării copilului, vizând toate domeniile dezvoltării sale: cognitiv, limbaj şi comunicare, socio-emoţional şi fizic, precum şi principiile şi practicile unei educaţii centrate pe copil. Curriculumul revizuit este însoţit de un ghid de bune practici care sprijina întreg personalul din grădiniţe. Curriculumul pentru educaţia timpurie a copiilor cu vârsta cuprinsă între 3 şi 6/7 ani a fost aprobat si se implementează din 1 septembrie 2009 în sistemul de educaţie timpurie. De asemenea, atât curriculumul, cât şi ghidul ce îl însoţeşte, au fost tipărite în 5000 de exemplare şi distribuite în toate judeţele din ţară. Standardele de calitate pentru programele de educaţiei timpurie au fost realizate pentru a ajuta cadrele didactice şi administratorii în planificarea, implementarea şi evaluarea programelor care se adresează educaţiei timpurii. Scopul lor este acela de a crea un program centrat pe copil în care educatorii să faciliteze învăţarea într-un mod care să aibă în vedere dezvoltarea globală a copiilor, nevoile şi interesele individuale ale acestora şi diferitele lor moduri de învăţare. Documentul a fost elaborat în colaborare cu departamentele relevante din cadrul MECI şi cu Agenţia Română pentru Asigurarea Calităţii în Învăţământul Preuniversitar pentru a oferi standarde de calitate pentru educaţia timpurie şi urmează să fie încorporate în documentele normative ARACIP: B. Dezvoltarea resurselor umane Formarea continuă a personalului se va desfăşura în anul 2010 şi are drept scop perfecţionarea personalului (inclusiv manageri) care îşi desfăşoară activitatea în principal în unităţile de educaţie timpurie asistate prin proiect. Vor fi concepute module speciale de formare în vederea conştientizării existenţei grupurilor dezavantajate şi a determinării unei schimbări de atitudine faţă de populaţia romă, pentru a promova incluziunea socială. Educatorilor li se va asigura un mai bun acces la metode, materiale şi oportunităţi de formare în domeniul educaţiei incluzive, cu accent pe educaţia interculturală. Va fi acordată o atenţie specială ideii că toţi copiii trebuie să beneficieze de o educaţie de calitate, toţi pot învăţa şi că sarcina educatorilor 4

MECI-UMPFE

este de a identifica experienţele de învăţare care motivează copiii şi care răspund nevoilor lor de dezvoltare. Populaţia-ţintă Populaţia-ţintă este reprezentată de educatori şi directori din grădiniţele existente in cele 100 de comunitati selectate şi cuprinde, de asemenea, personalul didactic din alte comunităţi invecinate unde încă lipsesc calificări şi competenţe în domeniul educaţiei timpurii incluzive, inclusiv personalul din creşe. Se estimează că vor fi formate aproximativ 2500 de persoane. Modulele de formare Modulele de formare se vor concentra asupra îmbunătăţirii calităţii practicii educaţionale din grădiniţă. Baza modulelor va fi constituită din următoarele teme: • Repere conceptuale pentru educaţia incluzivă cu focalizare pe dimensiunea interculturală • Practici educaţionale în serviciile de educaţie timpurie pentru o educaţie interculturală • Management diversităţii în serviciile de educaţie timpurie Modulul 1, Repere conceptuale pentru educaţia incluzivă cu focalizare pe dimensiunea interculturală, se adresează personalului din serviciile de educaţie timpurie. Modulul are în vedere principii multi/interculturale, concepte, idei, practici specifice educaţiei interculturale: cultura, etnie, identitate, stereotipuri, prejudecati, tipuri de integrare, tipuri de discriminare, modalitati de combatere a discriminarii cu exemple si aplicatii pentru personalul din gradinite, etc. Prin intermediul acestei formări şi a modulelor de formare, adulţii care lucrează în unităţile de educaţie timpurie învăţă cum să creeze un mediu educaţional incluziv, care să răspundă nevoilor tuturor copiilor, precum şi cum să comunice cu copiii şi familiile acestora astfel încât să sprijine dezvoltarea globală, sănătoasă a copiilor şi să asigure progresul acestora şi succesul lor la şcoală şi în viaţă. Modulul adresat educatorilor se va concentra asupra practicilor educaţionale şi va conţine metode de predare interactive, de tip incluziv, centrate pe copil, va accentua necesitatea investigării istoricului copilului, va avea în vedere adaptarea curriculum-ului la mediul multicultural, diversitatea în educaţie, piedicile întâmpinate în procesul de învăţare etc. Modulul dedicat managementului educaţional se adresează directorilor de grădiniţă şi promovează practici manageriale senzitive la mediile multiculturale, cu scopul promovării unei culturi şi a unui climat organizaţional de tip incluziv, ce presupune parteneriatul, implicarea si sustinerea familiei in educatia si dezvoltarea copilului mic, participarea familiei la deciziile ce privesc copilul si stimularea implicarii comunităţii in sprijinirea serviciilor de educaţie timpurie şi a familiilor pentru frecventarea acestora de către copii. C. Dezvoltarea standardelor pentru materialele de predare/învăţare pentru educaţie timpurie şi furnizarea de astfel de materiale în unităţile de educatie timpurie din cadrul proiectului În cadrul PETI au fost elaborate standarde de calitate pentru materialele de predare/învăţare pentru educaţie timpurie în acord cu concepţia şi principiile în baza cărora au fost elaborate şi celelalte documente privind educaţia timpurie. Acestea vor intra cît de curând in vigoare, urmând a fi aprobate prin Ordin al Ministrului. Până în prezent au fost achiziţionate şi distribuite cel putin 60 de cărţi specifice educaţiei timpurii în fiecare din cele 100 de grădiniţe cuprinse în proiect. Acestea au cuprins domeniile de conţinut: Literatura pentru copii, Arte, Ştiinte. 5

MECI-UMPFE

Tot in cadrul acestei activităţi, în 2010 vor fi achiziţionate materialele educaţionale ce vor fi puse la dispoziţia a 6600 de copii din comunităţile-ţintă. Materialele educaţionale vor fi achiziţionate pe baza unei evaluări a nevoilor şi priorităţilor unităţilor de educatie timpurie. D. Accesarea fondurilor structurale ale UE Utilizarea fondurilor PETI este maximizată prin folosirea lor pentru pregătirea de proiecte pentru dezvoltarea resurselor umane eligibile în cadrul FSE, contribuind astfel la implementarea programului global MECI care vizeaza educatia timpurie. Aceasta activitate consta in oferirea de formare şi de asistenţă follow-up resurselor umane din instituţiile eligibile pentru Axa prioritară 1: Educaţie şi formare profesională în sprijinul creşterii economice şi dezvoltării unei societăţi bazate pe cunoaştere (Domeniul Major de Intervenţie 1.3) şi Axa prioritară 2: Corelarea învăţării pe tot parcursul vieţii cu piaţa muncii (Domeniul Major de Intervenţie 2.2). În pregătirea activităţilor în vederea îmbunătăţirii accesului la fondurile structurale europene este implicat Organismul Intermediar pentru Programul Operaţional Dezvoltarea Resurselor Umane, unitatea din cadrul MECI responsabilă pentru asigurarea condiţiilor necesare utilizării eficiente şi transparente a fondurilor structurale pentru Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane. Până în prezent, au fost formate şi asistate timp de două luni, un număr total de 122 de persoane: − 77 de reprezentanti ai CCD-urilor pentru Axa Prioritară 1; − 45 de manageri si cadre didactice din gradinite, pentru Axa Prioritară 2. Promovarea de alternative educaţiuonale comunitare în domeniul educaţiei timpurii a. Soluţii alternative bazată pe comunitate În vederea pregătirii copiilor pentru şcoală, este necesară implicarea a cât mai mulţi copii de vârstă preşcolară în programele pentru educaţie preşcolară, inclusiv a copiilor din localitati izolate care nu beneficiaza inca de reteaua scolara formala. In acest sens, prin PETI se doreşte oferirea unor soluţii alternative pentru intervenţiile în domeniul educaţiei timpurii, bazate pe comunitate, precum gradinita-carvana, grădiniţe-satelit ale unităţilor scolare existente, grădiniţe în familie, în special pentru populaţia romă şi grupurile dezavantajate, sprijin pentru formare, materiale de învăţare/predare, stimulente pentru mamă şi copil. Solutia alternativa bazata pe comunitate care va fi considerata cea mai potrivita si agreata de MECI si ANR, va fi aplicata în comunităţi izolate unde nu există grădiniţă, facilitand participarea unui număr mai mare de copii romi la activităţile preşcolare. Se aşteaptă ca astfel de intervenţii să ofere o alternativă pentru creşterea gradului de participare, a potenţialului şi abilităţilor copiilor romi, precum şi a gradului de pregătire a acestora pentru intrarea în ciclul de învăţământ primar. Nucleul programului îl reprezintă învăţarea limbii române, dezvoltarea unor deprinderi legate de igienă şi muncă, dezvoltarea abilităţilor sociale, a empatiei şi a autocontrolului, adoptarea unor modele comportamentale general acceptate şi alte activităţi care pot stimula dezvoltarea fizică şi psihică a copilului. Soluţia alternativă bazată pe comunitate care va fi agreata, urmeaza a fi aplicata intr-un numar de aproximativ 4 locaţii izolate, selectate de MECI si ANR, in baza unor criterii relevante si obiective precum: 6

MECI-UMPFE

− nivelul de izolare al comunitatii; − lipsa facilitatilor educationale; − disponibilitatea autoritatilor locale si a comunitatii in general de a susitne aceasta solutie. Această activitate se va realiza în 2010. b. Programe de formare şi consiliere pentru părinţi Prin programele de formare şi consiliere pentru părinţi se va urmari ca părinţii sa devina sensibili la problemele sociale, psihologice, de nutriţie şi sănătate ale copiilor, problemele legate de prevenirea accidentelor şi de drepturile copiilor, precum şi la alte teme specifice legate de creşterea şi îngrijirea copilului. Va fi oferit sprijin pentru extinderea activităţilor în prezent defăşurate de MECI în centrele de resurse pentru părinţi (aprox. 150) la comunităţile dezavantajate cu majoritatea populaţiei de etnie romă. Aceste activităţi vor fi găzduite de 8 unităţi (grădiniţele vor fi identificate de MECI), care vor fi sprijinite cu materiale şi asistenţă tehnică. Centrele de resurse pentru părinţi vor: • promova educarea părinţilor ca activitate specifică a sistemului de învăţământ preşcolar; • crea facilităţi de bază pentru desfăşurarea de activităţi de învăţare; • deschide canale de comunicare între reprezentanţii grădiniţelor, autorităţile locale, instituţiile sanitare, comunitatea locală şi sectorul economic; • facilita cooperarea între educatori şi părinţi la nivel local şi judeţean. Activităţile de formare şi consiliere au în vedere: • importanţa cunoaşterii personalităţii copilului; • o mai bună înţelegere a felului în care copilul învaţă şi se dezvoltă; • o opinie corectă asupra comportamentului copilului; • soluţii de limitare a comportamentului negativ; • construirea unei relaţii pozitive între părinţi şi copii. Sesiunile tematice vor fi ţinute de echipe de experţi (formate dintr-un educator, , un psiholog, un asistent social, un medic şi un expert în educaţie), cu părinţii copiilor preşcolari, şi vor aborda teme diverse legate de creşterea şi dezvoltarea copilului. Această activitate se va desfăşura în anul 2010. Monitorizarea şi evaluarea şi activităţile IEC MECI va fi asistat în demersul de creare a unui instrument de inregistrare a nivelului de dezvoltare a copilului la finalizarea grădiniţei, pe baza unor indicatori selectati din documentul de politica educaţională Repere fundamentale in învăţarea şi dezvoltarea timpurie a copiilor de la naştere la 7 ani. Acest instrument va conţine informaţii privind dezvoltarea copilului pe 5 domenii de dezvoltare: - dezvoltare fizică, sănătate, igienă şi securitate personală - dezvoltare socio-emoţională - dezvoltarea limbajului, comunicării, a premiselor pentru scris şi citit - dezvoltare cognitivă, deprinderi elementare de matematică şi cunoaşterea lumii; - capacităţi şi atitudini în învăţare. Scopul elaborării acestui instrument este acela de a orienta cadrele didactice din grădiniţă în colectarea de informaţii privind dezvoltarea globală a copilului, de a oferi părinţilor informaţii despre dezvoltarea copilului si progresele inregistrate la finalizarea grădiniţei, şi, de asemenea, cadrelor didactice din invăţământul primar, la inscrierea copiilor în ciclul primar. Instrumentul este in curs de elaborare si va fi finalizat in luna februarie 2010. 7

MECI-UMPFE

Pentru o buna informare la nivelul comunitatilor, cu privire la obiectivele si actiunile concrete ale proiectului, MECI urmeaza sa lanseze o campanie de informare şi publicitate, insotita de distribuirea de materiale de publicitare de comunicare. Indicatorii-consecinţă (outcome indicators) • • • • • • • 5% creştere a participării la educatie timpurie a copiilor din grupurile vulnerabile din cadrul comunităţilor-ţintă; 10% creştere a personalului cu competenţe în domeniul educaţiei incluzive; 60% din intervenţiile privind educatia timpurie în comunităţi cu mai mult de 50% populaţie romă; 10% creştere a finanţării pentru solutii bazate în ECE; 70% dintre părinţii ai căror copii beneficiază de servicii ECE satisfăcuţi de calitatea acestor servicii; 20% diminuare a numărului de părinţi din grupurile vulnerabile care observă practici discriminatorii în procesul de predare în cadrul ECE; 60% dintre promotorii de propuneri de proiecte mature asistaţi prin PETI eligibili pentru finanţare UE. Indicatori de rezultat • • 2.000 de copii din categorii defavorizate, în special din comunităţile rome, vor avea acces la o infrastructură şi la servicii educaţionale îmbunătăţite (numărul mediu pentru fiecare grădiniţă este 70) 2500 persoane (cadre didactice, personal medical şi de asistenţă, directori) din grădiniţele selectate şi din comunitatile invecinate vor fi formaţi în domenii care au în vedere abordarea holistă a dezvoltării copiilor, educaţia timpurie incluzivă, comunicarea, metode active de învăţare, adaptarea curriculum-ului la nevoile individuale şi ale comunităţii, comunicarea eficienta într-un context multicultural etc; 1,500 părinţi ai copiilor din grădiniţele selectate vor participa la cursuri de pregătire care se vor concentra asupra rolului şi importanţei familiei în educaţia timpurie a copilului, asupra metodelor de stimulare şi încurajare a dezvoltării copilului, asupra metodelor de sprijinire a educatiei timpurii etc; vor fi construite şi dotate 19 clădiri noi în comunităţile dezavantajate identificat; 8 de grădiniţe din comunităţile dezavantajate identificate vor fi reabilitate şi dotate potrivit standardelor în vigoare; 4 soluţii alternative bazate pe comunitate ce vor oferi servicii de educaţie timpurie copiilor cu vârsta cuprinsă între 3 şi 6/7 ani; vor fi organizate şi dotate 8 centre de resurse pentru părinţi funcţionale, în cadrul grădiniţelor din 8 zone dezavantajate. Implementarea programului şi responsabilităţi Implementarea PETI va dura pana in martie 2011, fiind realizată de 2 ministere - MMSSF (inclusiv ANPH şi ANFP) şi MECI- şi 2 agenţii – FRDS şi ANR. 8

• • • •

MECI-UMPFE

FRDS implementeaza Programul pentru Intervenţii Prioritare. MECI – prin UMP RS si UMPFE, implementeaza Programul pentru Educaţia Timpurie Incluzivă descris în MO. MMSSF (inclusiv ANPH şi ANFP) implementeaza Programul de Asistenţă Socială pentru dizabilităţi, tineri expuşi riscurilor şi victimele violenţei domestice. ANR se ocupa de dezvoltarea capcităţii instituţionale pentru Componenta Incluziunea Socială a Romilor.

9

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful