A

SIDDH SAMPUT MANTRAS DURGASAPTASHATI
1. Mantra for

OF

SRI

attraction

"Om Kleeng Gyaninampee Chetansi Devi Bhagwati Hi Saa, Baladakrishya Mohay Mahamaya Prayachhati" 2. Mantra for wealth "Durge Smrita Harasi Bhitimshesh jantoh Swasthaih Smritamati Mateev Shubhaam Dadasi Daridray Duhkh Bhayaharini ka Twadanya Sarvopakarkaranay Sadadrachitta" 3. Mantra for welfare "Sarv Mangala Mangalye Shive Sarvarth Sharanye Trayambke Gouri NarayaniNamostute” 4. Mantra for getting Sadhike

power

"Srishtisthiti Vinashaanam Shaktibhute Sanatani Gunaashraye Gunamaye NarayaniNamostute" 5. Mantra for overcoming problems "Sharanagat Deenart Paritranaparayane Sarvsyartihare Devi, NarayaniNamostute" 6. Mantra for overcoming fear Samanvite

"Sarvaswarupe Sarveshe Sarvashakti BhayeBhyastrahi No Devi! Durge DeviNamostute" 7. Mantra for getting

protection Chambike

"ShulenPahi No devi! Pahi Khadagen GhantaSwanen Nah ahi, ChapajyanihswanenCha" 8. Mantra for health and

good

luck

"Dehi Saubhagyamaarogyam Dehi Me Paramam Sukham Rupam Dehi Jayam Dehi, Yasho Dehi DwikhoJahi" 9. Mantra for the destruction of an epidemic "Jayanti Mangala Kali, Bhadrakali Kapalini Durga Kshama Shiva Dhatri Swaha Swadha Namoastute Te"

B 10. Mantra for getting suitable wife "Patni Manormam Dehi, Manovrittanusarinim Tarineem DurgsansarsaagarasyaKulodbhavaam" 11. Mantra for the destruction of sins "Hinasti Daityatejansi Swanenapurya Ya Jagat Sa Ghanta Patu No devi ! Papebhyo NahSutaniv" 12. Mantra for getting salvation "Vidhehi Devi Kalyanam, Vidhehi Parmam Rupam Dehi Jayam Dehi, Yasho Dehi DwishoJahi" Or "Sarvasya Budhirupen Janasya Hridi Swargapavargade Devi Narayani Namoastute" Sansthite Shriyam

Gauri Mantra for getting suitable husband
"He Gauri Shankarardhangi! Yatha Tvam Shankarpriya Tatha maam Kuru Kalyani! Kantkaantam Sudurlabhaam"

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful