"jsAQ

"-OS .:E

NII~ngu, _o e j!' I 10 _II P - I::_d :II_.~' r _ 'o:dln~ido-= per cidg~n ;'r - I! ~('JI mII!Ca,fIIl:"

leal m gl" = ~CG -01 =~ed:F ~ n'ltO, 11n Pi - rm115,Q d.-= 'U i1iUoar.,; Nlitky IElitz (. 0 m'ai~iI nltj:k,ii!lb .. · @ho m. lit. Q,m)

1 era I. dM 0 on' MB,rlO I 2,OD3

!~o IfEi 1 pr,esnin a ~"Ir 11 d 2D" Q

_ r

n_ '-flCi

nnto d ~~, I

M··,·~:T.- ,"a=-:' -', II .. r- -- .- ha -~.II-I.· c·.·.- 0,---.' .. ;., N'··'· ic .,. Y.·,:-- I .. ilt<

,- -.. -I - -, ,- - :... - .~ .. _. _ _ _ -: __

, .. ,~ )1

l

l .

. "'A I. Wi

'1~ . , ~ . ~.

.,

-,

'1 .,.

.. 1

I ~.

f-

,.
,r li" :' r ,',1 v',_ r l' r II ~ 10
1- Il, f I
,I • ,. .. II j [II II' [OJ
j I , , "' • II f 'II
....
. ~ ill t if
't I • ~ 10 ill I ,t
14 .. .. ii· t II I!'
: I
II ~ I Iii IJ II 'I
I I ~ It iii 'I • JlI II lII' ~ • ... .. •
.-.1 oil I , • II'

iI

t t

II ~

, .II

l

i iii r

J

I

r

~, .. , I II I' I' •
I. iI'
If
• t • II t .. C ..
I. ; I Ii II
'I F I

II II'

'i II II

I iii I'

sim

'"

2

- -

,I ~ • II I Iii r~1 IIIJ I Ji 'II I III I ;Ii .' fI'
1& II iii j, I ,. iii I, II ~ .. ~ 'I' l' III ~I ,~ ~ 'tl j ., ill - ~
,~ !I' II Ii.
I' .. II I OJ ~ iii 'i]:

I

.JiI II iii:

iii 'I

Ii II

·2··1·~

I'

01,. Las oracle

~ ~ 81 __ eci -' -:Ie~ itos

Ii I~ lit II!!i I (r

II, ,I!

II! I

-: U·~ I DCl._:- ~ '" " " iI ~ I

--~~ 110n,IO- Idle ~ ra-~ . lS,I.18'· ·,c'o Barbenc, ofm ('J911., 61, .. ,2,1010"0) .,

R~ ~ exionesa area del .. ~ .. ,lenS1aj" e del ~'~' Ide .. 09·,'·~e_ !-br_ de '2 Or DIO,

!I! II !o •

3-

La que tienes en us. maaos en e ': e momer t0J as un Iibro e' '" erdtae ' riamente interesente. E-~ U,I are' idad que 11 hi· del mn ',0 -del .Ia", _I·' I I{)frec ~ consejos, pide ayu,da ~' .. da respuest :~I~ E'~, s e V hi bla . e rc d le vida, de nuestra vida aqul en Ia tierra ·r de las posible consect enol,'. que dependen - IS CO~ 110 l8 h. . I-'amos vr it:l.m, ros dice que h - ~ un dU,e en ra

entre ser aumil __ le, eanta ~ e, buei G, u: '_ 'Gl,S, 1_' I ~ hQD st 1105,01, f' :01; malo, des iaciade,:-~' i - o:r' - de ,hon sto, ~ _ O]1Jt ~ 0 nuestro cornpertarruente, que es '-eG·(lrda~J.0 eon toda clan " 'd. En, nOI se habl ' solamen e de c- ~~Itigo (0 me]Qr, ,',en. e 1 purific _.-_'"e ~)!I sino tanI'bte-n, de- duraclc de' a nusma - d mucbas cosas ' .,-' .... '

,e un e t.ado transrteno qu,.~ haste 11 em·bat 01 existen dileren ,es teo .... _ aid" yla ([ -I. e neces rlo

"F\'"

I "t J.>' -10 I.

, "1. tx ' mlci,lon . pO, nee ' ,t61!€' , . en 1«= . ! ra ,,'I] ,Pulga[ol&

es

1- ""

. " I'

I U' ru '11 rl

ti~

, l bl t 11 t 'I t( S dJ ill nnente d _1. \ .'

gunM

'j I. t_ICl

. ,PIUI 'Sit. . nQI t ne

n T

ii'

'U',

-- I

~, II ilec u~a de est - Itbro, t " "ll~lr',as al '

n u ades a-. q _'_, illos hi ',f)

'Iii

ne

. I . '

os r oce fin deseu

tu

. " ,B n I e di ani ,- I =: ~, ,:- '~'Ia,,,, 'VI' ,. :t.,,,~

_ _ __ ::J 1.- _ ~l ~.., , n¥, C

10 co,

Padn tlo

I'" )

M-ria S'l~-ITl< as un- mu r com. plat. _ , d

ri m _'- tie. - 0 Sir h,a d - Id 0 por V"- -I cida e

.',10 len sus I' ee reias a p: ,~ r c e 1, opes ci ne

iuella -,0:1_ tan h, I result do un coseeh- qili!' .': m

tendida a -, aves :_:' ..... 101 .. ~u > no" -el, at' ue 10 at rn dad

[eJ~,--, son 1 . - sul.t.,~ d- I de ., u don, '.,' 0 as bU5C' con .. re'medi acion,

,as que par '-, ch.' . st .' ~r~ es a. -1 cr

dl-ISI rrolla I . 01 ,r n uestr .. cl6n~, de obse -, ,- ci ~IG,' . e, ~guna, - 'ell -j '_ D: r

stablecic NUestro g,e,nOfr' J '5'" '_1- com en I 7. 'I

ne,~ ...

...

u

_ '0- .I aara 1 ' m.o Oil,a de nose -0

pl'ocal .' pal .' - a· f-fD11 r~- pi an

nue rtro Fe 01 n ar tomanda nota. de 105 de Ilene e'· '-1 rnun -

~IO, qu'e el 'ene[ ~-_ _ .

cr a' lor' u llbr m . ,dl,tl,a 1_ u 1101

r nmdo neonm

51 1 ' Ii_ y- 0

I

r\tal .os eS,FO,

un

_eJ

-;- .. f!v', 11"1 In·

'1

-- ·~_'O·~ -an -.' ,'(~I:m:O pa·,

11._' ''-,m,-. S mas b: ~~,' '~Ie-:, u tran-

1,~O

"lIio_'.III:b:III.- ,011

- ~- .-llra ',I - .n . "I'::lciIO de - olld-~ !

-' 1 ~IS~- ~' . 'r1e-;

, ~ -. lUi ,I.'_

-8 namos y :._lg,rta~ll~lcemDS

~I

II

"lit nco

,I'a le rijlo haeta el norte pIO" pe ruefies C,: , ~ ..

teando

1:111 ' ,EJ _ll

I_

0('

;d' y co 1£,_ ~

"11 ...

bar . '~:' '~e cubiertes eue conti ~~, dan Ios dUfIO,", In' ,;~ern'O':J' ,:C' ,I'-">:~ La I_ nml,~,-er,·' ha

.. tl,

.. I.' t'e . I -
,1 II 0
II, ' , -I
I' -
'I III ,II " ~,l. 1 . ".~ U~_IOI]nlol:\~jJ ·,··,n, ste IUlg.l, . lla> I Pi,. re,,~_lr_- del .ementeno ,-'n }.: _I iaer I se en uent -', una ICilS8, npo

. nbreescucho die I~ ronto una V10Z, arenosa paro caUdla y' .. Ja kl= -', ' ,- r c -I '. ,-, [ u'~ra'u"~ U Sfl, - uba P'U,I_,-=-.)i ~I Subo '~JJrn,a

" ~ _e a 1::- -pm i,a haste .. , -I,; de entrada qUie s:' I:' n1euen- "'a al mls,mlO nt e, q\le - c 'm ',anan'o de la ,ile -- '5~:'

~" _8, 4'a e peqUJB'~~ , rebnstc I . le -II un. 1 ~'anu'elD celoride ajustado

lei" uerte v detras de sus Ieni 'I,~, la claridad cnstalma y a, protundtdad de_ ,ojo's azUle . r _ e'en Inn em, tame te que ha -:' (SID macho en sus 0(7'-1 ~ t'} tres it'''_IO'' de ,I ida '_'. -~I puer 1_,_1 Ide entrad cUle,)lg'IZL unlatrero 't,s", -10 ~ 0 en. ,a~a ~ rO'n uno-'s -,,a, '-'0' ... ' "11' .' eman t:r1'fT,O dieen I ~I'''-~,,''~'r b~l~i D"- tr K1i ...

- ,u~'-' u Il;;". ,.., _ .... ,. ~ _ '_. I . :.. I .1'.1. 'uL .""S~~ UJ.."",~,"", "IIl\f'Vb.iL" ,.:.~.iIl, '_ n --

fik und'orre ' If be:i!lbe . in belle _-e mleJn~ "o11nung njch, d'enn J'ep de!' hat .' " sei II .-. bee '. QU- sic( se~b 'T acId zu :geben, II (QUI n telga II tn·.o,··E! ... de h. c:e17 cr •. ces - .. 0 .• ecctones en este luqar, nQ mqrese fJ

~

Iem _ 85; IV,Br debe PI'[I:.. ocuparse _101 SIU,

~m,o_ a). Desp ,e~"e entrar a, .avesandc " ']_ soleado balcnn !Vl.a,-jlB. me

.-a- as de un e'" trs chiD, ates ado ", pequeno eorredcr al euarte , " me 0 fee u a. sill esven ,J= de y s,'eS1R a con ,"Ill leve

delan

.. '~' ,In '. UI ~"'J~ I" ~'I r i ca ( - r 11- ;11- dl~rr ar j-

:.' "~II-~'I " .. -!~.

Bu' 1"0'- s·,·S' T;"n'"~'g'D-='- m ':;-u''''hL,n" p'I,~e,aU'n-" -IIE,i!' y:~ 'f'"J.ii, , hla'm"-e' 'n"

, _'I'~:..:::IU., ~ ,"11,. ,~llt ·'::;"r I'~ _'~'_I_!UI,' ,;-,~I~,b' _, -J,~'!iiJl,. ~II'_ "'1~" __ ':":I'j"

,ol'g,u'nl,o de I'ID'S ,das S'~- ca,nS"'i ilt_. plal,rlelc'e~ bile,n?

~Ant =·5 q'UI ,na~d,a~ qU'fS' -Ta a'~--CJd,' t:~"r e . ,Io'r' s t,e'mlP'o 1:.'-' D,Y s'e.'=:IU'f'D d'~: qlu- mu,c'hol g'- nte' ha I" ~~ni,i,do 0' ha Jef',l'I! pr:, gllnta." la II~ II r.-, 0 ,d~' IDS' enos

:-:.,i~ .= ,:' oie: t,l, perc 0 h -'~-"O ICOI ~ IgU, ' to ,-1,,-[1 rue se -'U, mue! 'I,.·

.P'9:-:'loDla .. ,'e han, laJ~lerl -'e ",1 _ (i) '- l'~l - he ~

··h,Q,.·:j( qUle adele -j ~- ~ IColn- estare ~IOI _'0- . I l~ pIO[S'~' ole,

, .... '

~

N

,,"'U,'

,.I -

or

-

':u nh

-1

, I-

I,

011

II] . "': . .. I .

. I'y

Y-' dl.if'

Ui .. Ilr) -'e

01 mas Iivian

.... '

~

.1 CO - a

...

II

t r

--Mila'r, flit U', [' ,c,d Id'Jo _ .

I[I.,'J'.,. iQIUt,enl-O

,SU ".Ol11a __ I,~'QS' -

,.

1

I

. I I.

II

e

'~ 6 ' 'I'~ Id, ~ r Ie 'if! iJI~

u ,

y

. I'D

'.' I-)~'

. I n ·v.c II , , 't,'1

ri ,I. '. _

- Villi ~I

d

.,. u

r

r ' 'I

_ i

l

'11111... .'

I ~;J I, I

1 ,

,II

n a r n ~

10 'f Y I," t, l"J

J

le p ' __ ,u'n,Eol QC _ r ',Q' d ", ,dUI!,- '~', n ~;HJ'

:'e (lara PllDld ,r eva/ulal ' S~I" re ,I _ e d

I~!I', I 10 ~,'r pa,~'dlb',ra- de-' , lid tI'tlal 0 $' 01' I' U1'O I S q, pro,fe~ I '-n d

IC~IDn Y-IUI I_ xCr ,'-,'II~nc,'ai " C~ r~'Qmlen, c'ma c'onl ;'C' 'I n'c~a d o.r" ce sonas, a,'r dlerJo,r. IlPlul-lde d ,J, ne Id'e d6nd" U~ E!'n su -_ ~ s,pu liaS'

-

'lfUI

1 'I' t J r iii

llt!,(

,/ r Q' su !!I'~d ., - 0 a '1' moyor p t-

[

ra

e ... ;

. .

~

·l~

D(·,o···'s .. u ;

'. '.:. I· 1 II

."

lD,r=OI,

'0'"

1.,- •

l@i

Es

h-

- I

- 0 )-

IOI'_r:~", nee

e

..(- 1"'10

'"

- e cam ...

II ,.

iano B: ~IIC~

nte muc

e

-,0;,

men a 111'- -_-'~ VlSI_011 ~

[u,h

dolors

I I

11 - lOI'-

II V'

-- t' a Ion s on ~1(cS "/linIOS ~_I~' PUI- ;QrQI~'- per

-: '" 'U _.

, I

I'

II

n

"'"

1

- r,

I'

'~

n"~I' I -,1,"

JI

I ' I~II"

. ~ ~ .

tJ f

--'-.1

'u

II.;.

1

-'[".-.:.,- [,'

ull

IU,' I

,J I •

I ~
1- -') I " ~ ~ llrl I~
r l' -0;,
I I 1!
r
, ~
111 - I,
I "I ' 'f I, ~I t ,~'I'
I, . I, 'I

All -10" \--

_ .' , _1

,

_ IS

o

-

nn

- -, _: ~,~

"

. ·.11

t"'IU" rt ." pere des de m,aY'lo I I"

I~ I a - - ~ l~' S . ~ - - r 1-

nl, ',' 1.lll' a. ' ",' IdJ1 I,,', I .". ",

nidad y'n -:, 10', escale me I, conrano CI', as que ocu-

rn'-Ion p,oco tie, . espue =1 I' veran'G ': e .-S, m c ,~,

taron acerc die. s inunda, tones crue ' icieren 'ta' to _ e - '~'." I n est reaion Une v '> tam -,_~' n r e . 1~~erIO 'I q e "dle·-, IU ~ 1 ue

una avalencha '01' (, vfa habie qent vl-· a d bajo de 1 mev ~ ,;

y f~JI~ la' f que Pi rsor al de resc - te continuo la bu ,qllled" I ur

I' ~ ampo rna ' 1- 10, qu~ le hu '.-lID heche en tro caso. Y

stectivemente ubtcaron y:~alvi Ion person s durante dias " aSJ:'ulegco de que ies pidlere I~ ue pOrI fa or srquien i .,' useando.

a, 0 el Cel - ~ - d la h rm --

- Se d,'le!' ,qu,e lei t,ielmpol ya no· !'xis,te desfJ'ues de e'sro _ ida, plero POt O,('ID JQd~D us ...

Ite,d dice qUle-'" ,Pu' _ ,a t,orl 01 es unl.' j',emlpo en ei ,qu'e 5 , anhelc' a O,lOS. Po,r avo(. !,xp,lique, esto

............... ' - ,-C. i'~' o~l-rr-='e" "-t'IO-' ~,I',~ " a', r' q' u' - 1, elg'-'o . 'e'l es·, t~ d I I -, '~ _Pi 0' , ,::ii_, .,'

_' ... ,,'.,' _ ,I, _' _ " ' , IWi, ~' , l . ,Jl " ' IU _..., Cli.

--

eXJ,IS[le~ perc cuando no's '-eR que un.aima u -oesun ~ , '8-

termi iado tie ~. -101 alli, se. efi_ re a nuestro nernpo L,,',, aIm,a,. pueden Ider ir que- t'~'1 die .ue no han .tdo Iibere ...

das aan 101 que :&US sutrtmrentos h ,- o, Cu 'I " ,0 ha-

-JI~, 1, de tiempo c " uando " S I' Ilm1 olize )- mt

es al,m,Qs d" ~I Pi',.lriali~Dlr,~' I £_1. ne - cuer ,dljgl1I11'10 :'~I U',MI ,.'Uet'p',D els'_: ~.r.~ltll,la'l-

.,,'U'

,1 SU r j - .orm

~ta5 ", ,~:nlf.1-" ' lorr," I~. 'nC, ,J,

I' JI,',' nl S, Ig,r" IP'~ ,n ,,' Il' de I GI,a,

cu ndo

?-

.... '

............... _a ...
,0 e
u

-

~I

,. I ,.

I

I. f .

I

1\

I

I I

I

,I [I

-

II

c-- a

Iii'

·Y~'Q

O ._1:

,

-

··rl.~·

.Ict _

", I ,,_ai, as

o

. ',- ,fil 1.-.-' I -I

,~ 1\ - . I

' •. '1 I

-:il

I

..... -

, .1

---------- -------

l_

101

-11l~ q'" UI

. I 11_

'. . -

I' e s ~l-CJ rl

hubler

~,

ento - ,~,-'~U v S Qln! - illUJ

u 11 I,l~: S';ldOI ],- ,'rJI -- u - hac 01 "'0.

SiI'

-..... ,1111

, II

me

, I ' ,-,

c .n 0 no, :_:'10

,III P'-'I- I, ,: '~Sl'

------i,Le ilia' lal~',utr:ido IQI:~uno' 'v,ez qlule u,n oll'mo ~lJ',nO a lus_;'ld' mll~'en r;Q,S ,slabld I[Dln o,trlQ,S per,SID,n,Q,S" pers',olni,ds 'ivQs,~ Iq,u,ilB'rlfJ Ide IC,. I , ,'1

1--, -

herman

1 "i' :_:L' - -'

~AlhIOI,'la 'q'lul _ - fJr. -1~\S£ialda' aqlu,( c'on u'st,d'~ t ',',lJm', nEo ,1,,-' oslb l'lf'd - I - I qu' - mi c ,falmi, ...

- ,- i

1I,~la'r;_ s Id;'~Unll['lall _,0 '~,'s,'ltl!n 'I

IJII~

iU!'1 I

I 1,' 1 ' ,r-l 'I II :t i~ Ii,

I, , ' oIi.( lIll - II I

d n

tr

III

- dl

I, ~,

ur

)- .

Itt -

r'l~ - . - ~

,j

[ ,I

Ii.

lu

1 1 ~

I~ ~ II ' I I I~

" ' II' III

~ ~ , • ~ ~ I
Iff ~d ,~ i ,III ' I. II ,I. I I I I
, , ~ I~ t III ~ ~ ,~
II, ~ 'I ~ jl ~ ~ , ~~' II~ ,II· I ~ U ,I I l' f ~,
II I 1~·li I' II I ~ II • Ii l'II~~'r.lldlll 11

. " ; ",f I l

I: I ,~I, i I

_I .II t~ mil III I', ~n I: I I

~

III JI" :11 I .

1:II~i] ~

t , ~ ~. _ II I. I,l' ~ I . ~ 11

" ~ IU t

" .

J'iF" 'I'·'~

I .

·_'1 "I!, I, ~ IL II, I

l~ 1[,

II

I" I ~

V , 1 I~.. ~ fq i, ,~

.I

~J~ 1_' ~ ~

I. ~ I~ ~

I, I~, .. , I

I ~ ,. I '

'it I ~ lit I ,d: I, _ I, . ~ I ~I

L"~II ,t I~II~

II. ~I

..

!,""

I

'.

-11 " i

, ,

, ue Io

I" """ - ,","I

"_ '. • I . t

I

-

, ,5, ' I r IUl~_. ~D,

I

'" l' "

-lilt ·lS

\: u "

cientos

',~ U" -:1'_' 'a 10<

_,.,P,-

_'ra I

1

a-,I"I

C -, .-

r- 0' por eo la'- personas debe doo 'rna de Ia :1, 1:--: 'Y~I,-,IOI~-

e- ',:

~'

,I'CJ'", 0 ',uie,n,' -5' ,:pler;m\~-'nl£al,n 1:_- IClel:a'an,~Q d:e la's' (,-, '-,

" ,5 no ,1'_ '-' I " _ e _ a -I: ,?

co:m'D e11 ~ I'~ M Ii~ S' m:m~~ l~ Irleplr-~ f~--l Conc~ ~o--at',cfl,DI n. lUna, "I'L_ilt,"'" -IIJIf"" ....

e q 1 I ~ _ s: _,!'O a - 0_ .S TV,
. , - -
.. lift· nt ,;
q e8.19S - q- ,0'. e
,I I
- - ~-i!Q,'"~e' '~,'5' Jig q'U:J' pIIDld~rn~I" dar« _ m'_-'n' tie"}

... 10'1 CI·_. __

~:'. e,: ar rnucho PIO -- ell-as y tambienm. '0 ':-' refie Q a m,e:_f .. __

G d~'

-

'q--:-- t'_' p- '0: ',' am lO'S'

l .' . ..' :_ I - . - . ..l.l iIi., . ., I

de Ig', .' I,CtI Y ,'0' _,-. (1 prop

10 mas libres iqU= ~'Ot- __ . __ > d I

I .' '.,-

~~:,l'<s' t(Jtl,m'IQs de~1 P1tU;rg'Cl't'D,r,j'ol hac':·~I., _:O,S'dS po - _: Q,cortQ - oJ Pu"ga£-,t.~, ,de sus fo'm, '

.'~'"'r--1it!IIi'5- Uli1i.I,umn· -' Id'S-1 'I~IU' I~l.~~ ,t~ 111'l~~ t t. l~-~"~iI'

por

e

~llCunJlas SD'n' Id- dfe1r', ires form'-'~'s !l'n ',-u'e '-,$ .-,~ I,_~~' de _-=ur,~a,t'alriIDI '·'IUI_·~.lll ' ...

,,'elar'se ta' IIUi,S fo,mi,har,e" ',lv,i'~ ni;_ ~S,?

U 'llri

,Ii I

1

~ I

1

I,- -

I-

r

I-

,0 a . r·eJ,,,, n,'

ne m mi.

... '_ '. I"

nn'Clll'II,1 d lIOi

/1 porque e - o· ~ ~" 1- a . e ,- heche mucho rna Ide 110

~ a ece. habia ordenado que los i ~I-

s. n ':., . m' ca, DCldo qIU'!", . ,56 m'cha! Im'~'nIIDI,-~, I~e'~ ~ -0 ,',~

'. - r n.ft:F I', - 'F,n II" ~n,n 81nl - 0- n- C',lil'i:illl'" l]IU-;:;!Ii, O·.~. m,IiQI~"

'_ 1 ,.. "I'.IUOiJ, .. C _~II!.I!'~l iII~.II'11 L .__::__' I_~,;;)I ~_' I~ I~ I. ' ~,I'-

ncl . ,S .. - ParQ

s

O!"

I deexp laCJO

I do _

t

5 uecion, ." If.

a su a- 1

u

---rCuondo rl .. . ·'I'U,· t",(a plrel.--u,n_.·', -,

__ . e, ~ q_ I· ·Olm'· US - d I;' _QI,' q.

I _

r

iiii

s

, ,

.. 8 a

. ,", I., . ,,":.. ..

.. ..-

oe

~ .. ~

-_ e,= ,a ~ ' .. or OCUrrIrl1 '~' ocumr'~ ,8' .... ' PIOl: ~

, ,- ler_, '~o 51'e s,: tOI:, .. _cffv"1 ~~" e,s'tare aqu I ~Ih·', .. ene: ...... ~ -_Ian," ,ei vendra de Dies 'j=' _,~ .. , '!Ib.L~ t , ....... =5 [):os: "am.' .. ruv clara SJ'U, exls ten-

... - c. .. o~"'nl-""" '\eri I"'"":~I~ '~'u- s~_ 1iif""lo":-:''I'"a-· ~'Jf .. a'''''·n- ID'8- '11'1'1'~'Cl'-a .. ··

.. '" , .. ~" ..... ~,l. I~ __ U-J....I, ~''''_'' ~~~_::_ _,u_, . ~- I I~JLU,· I.

'~ e - " -e recibo a,d, ertancias 0 IdJT'le1c1- ~~

.: I cO'_O ~-~ - 16 avclanche die: ll~~ lque :e

. -,

_ enen ,a nu SD'~~ - ..

"'S' flanas ' por 10 tanto". -Ie,~"e, ...

rue I' e sequir as acusenes,

1 - -~' ,.'~ 'f ,;; t'-'

!" :I u a I;oi , J ""'~'U, : -~' JI~'

-

~"a 0, e ...... .'~

~ r.

,~,Ir ~o~n- It- ",- cs p' ,. -_I~'~~,am" ' .. - n-I ,

~f{ '_. - II ~ ~ ~ I ~" - ~ . L ,"

~ .. 0.£ d -, ", n" ,'" .,' a JD I, ~ '~ '~,a CatQl1 .. cl '

'-04'R

,. ,

_e

es

i"e

~ ... ':~i Ico'ma e·j~l$_·-n pe"SO-IQS' ta, _ ',e" -, If'UI res d.=.1 ml_JrJ _ul-l ~.~ ~,.'~It'e cal r. !'"t:lo'do "go '~I' r:- spec D I,a~·-- a/m'fl',$: I _- r ~~,a_,~ ,"0

p

.re est codio ~t

I

e

,

'er~da 1

r,I··.ln·o

,I un.

1.1

oj

..

. "-n ,"

, .

mo

r-

NO,'

._.. ·····1.··

o

............ ......,Ii: 01 - i, I' 'Iun .. -, "-,, ~I"'!I'

, (J'la:_t .'

e

l f-

II

I~ n.

I.

qu- ,- t,

I.···

.ent!~~n

'h'

, r 1

,C,IO.

_,

Ia

UI,

I

IJI

Is-nr.',:..:UII~I

I

I _r'_f

-

I~,,'~ " [,- lUI

I' I'

,~, -

"'s'

.·1

~S,:i. puedo Y I, se ensefia __ ": 18 18'- =>. uy Impo tar te 51 I'_aL -1 enn

. I "S, { '-ij-:' ,0-, ,'U nin U'- I: ,10M, - El t.!' 1-' I O,'tOI IC' ,I , 1,0 '~- ,,' -ttl -,0 sible L'IC"

des personas que vienen a mi mente tuviero _ ue 5,'11_ [1 n1U~ che 'Y' las I~'OIS' reobtercn _ l 'V POC,,_, educacio -'_ rs hqiose sn su ndol sscencia, ~I 9,:6, que huboelmma,

Hace aprcximadamente tres '-'lnOS, las aimas me ell]' iron IqUIB NO"n"B ,Jle .. an, ICnUy'O nombre . rnsnco era r 1"',-'reIl,t," ~ por suuues to, 'y,a sc e I. co, uraba en el Cislo. Y hace P'OI_O! sup -'- I ua Joh ,I~ LeMeD, tambien -~!S'-I:" ba el' ,-:11 Cielo, Johr - ,--:, nnon Ius esesinado _llor un hombre qU-_1 e ,', ess ante ness S-,~_ 'rLO una . -11,-1- sesion y' ,qu:e~ mtentras estaba en la care dll, fue 11', erado p II'" un "~'IIBr--ocIOI debuen corazon que,« esde Iuer ae 1-5 paredes,

rlBzD P'IOlf I~] 11~ - '_ pllel§Jln '1 ide Iiberacid i En, 101' - _- S C " 01 "~ lie:

':1 lserieordia de Jesus hacie estas p_ ',e_ ~-Qf, ~a<, _', - Ide - l!·· '_: "_,_

...

nerosa, eiertamente muche mas 1_llJerOS,t.l que fa Id, -~ n-_-1ch.ICII

d-,e-- iosetros. -'q" Ul~'~ en I·~ T', 1- e- -,' -B'D 101-- ca OIS die' , ohr t· I In'O' n \.*

__ ''_ -,,I_,-:.-,, ,1t,JIi.'U- ',,_;,,- , ',- -,-, -, -:1 - -'-:-, ~ ,-."- ........ ~. ',', -, ,,' - -'. - e, ,,,' 1

Norm __ le, n, un amiglol mio ' - eexp - ICO U '''',- ,11,;0 'In side

exactamente, pl':.I'QUI8 cu,a 'do t .. ~,.' .' . -ItO· CO'_JTU,c-IO

n- - o' - t a '. -I t- - - te 10 f - 0- qu

,._ '·-·1 I ,"_. - . 'nl"" _. .. "1- "I

,,'_- ,.-','-_I,_'t '_.'Iit/-·: I',., ,_ ", ',', :,-- ,':.' ... __ -.' ~ 1,":" --.'

'~I,Alt"'una 've,z ,hl,a "e,c'bJd'lo, [~'~Ina re S'p-UI!--,tlfJ dl. 'I (5'-lm'- .' . e ,ID r",-_ htJber ,Si,d~1 p. ,I',i,-

ti' ~I I

gf:OIG ,pa,r,(J 1'1101 pJe'r"'jIOI,na ,qu,! Ie ~~raJ .. ·. , ··.r·.--I~ ,n a?

1

- J ,e -'SO d"- Itl_ 1" _ so 0'1 --u-' VI~ln PI-, ~- $ - 1~"lO' r ~t~,c - ,S) -"Dca,-- ,PO', - su . J"---'

fil.i dill, '5,'011 .... 0' liS' ,lJ'fll Id b'. r Id'_ -I ,,',., I Dr 0 as"

~~- I' '} LU, a ~ - . , - ib,~, t, ,] f; SPI J - JS',_,'- d, - /' .:. I _,, 'Q"'l 'IU I ,ain bio, 'old", . h 'Ib' ',, ,ar . ~

Ibl,il' l,d111O I It I - ,h, .. ,. ; n ' - Gin l f dad tJ..

Id

_.llJl I l

1.: ai, . lJIQ

. l~ }- t . iiI

-

-

-

'1IjIIi

un

' ' _1-

..

" '110

~,' ,

d~ --

I,>.'~ _ r-' 1_ ',a c- ---: G!Ot_-,Sle

I'

-'-, tfl Dies I Si volvemos ,- E~

!e~:~'i,at~ rnenf ',~ D1lGtS ,", .... .te

.. I,j ,I . I 'II' _. ~ !II.

- - e tendo !~JeJamJo,s m'u,'l' conscientes de

.!I ii!I - e

nes 1-, -, ,_' '--'In ]lulzlgltI'SIB IO! C'x! 'e:n t' lqu~'

, d '1:," III ~ A-

d aciones gr~, ! es, una cannes .. cion ~,'~, 0 una

Dios -, •• 10""11,-'1 2,01n los verdaderes sar ('OIS los

~' ,

com sletameate die, ante -.-~ e El~ P', ~

~ T' resa odia Y' d ab 1"1 a d't eci Ir con

'e ...L' - ~ 'II;;, '_ I 'I 't_,"~~ .' 1- ,~: '1_ l' - ... -, ,1'- ,::___' I~I _ ' ,

AS ~~ 'C' ~", o"r-~I m1:e-" U "~ d' - ,- "s- It~'

~_a'-;· Pi ~I, ,'Dl-,' .-a '~ I~I_ ,. ~ 11;',: ~_'_i "_: ill

-

.,-~Q - ~ m, ,-ConleIQr,~a ql~ e h,~c~',e',a st nl,un'ca he~ ,r,ez'lo,dlo y ,quie'!r:o' 1~lmp,eZQ'r Q h~,Dlar an OUl,S_ '_ -,Qrd-'

---p

'- a'"

,I U

1

51

Jl

':, D1U.

n

CI_:-~,

II

'O'~ he

1_

leS'II.,_ e:

zd

:t~.

en

II f

I.'

171

1

,j1.

Ul

I'

11

J

1

son

- . I " . .I. I 'Ii

.. ' 'e gna cu- ndo e:o acen _ _ proces;'lo ·e

en contra

- -

,

",,~ ~UCl- 18S1 per P' __

tl- nto, [coin

oiii!

[I Q,'II!;;ooI'1I!i..Itii1lo.lli.

a, SOCLa1I~ '," en

e Sa 'an- nas

. 1·- . I .

. - - '_ - ~ - .

I

'e" ,,- -

, .

El ayun10 beneficir ruestra '~d,~ d' 0- _,~6n In _ ansar

Y &, 10," ' a- 0' I. lo',~.n-' n' "0" ,~- ': '. ,,- aVl1111- ; _ i ,'" e' -n 'P."nU ", ' 0" 'S e' no" '5'

I _:_ . J ':__'.' - r' . _ ". _ . . J I" i ! _ _I I';' ~ ~ I .. ' J .' • • I Ja; 11....£ ,,'I. I , . • .:"

libros acerca del a, ro. CIO,~-, 1 combinaciende Qr~ ,"6._ ',-

• .. I

ClYlJD,O ,raplld- mer te "OS acerce -_, os mucho rna

'I'-_dr en el Cielo. Sean como ni,nos en_ 0 .. ~

ellos clan total confianza, Jur ,0 verdedera ale I Ia d,~ est

- .az r

=1,1 a uno, co' 0 0 prectice y en se ~ 6 Jesu -aeo r "an- GO de

S _ Of' , Cl~' I ~ e,' , .a discipln 8 espin ~ _I que de, en os le, ....

zar mcialmente , consumir ~', .. , en', as~ ~ • !atdr1e I, Q-

ensef a-.I ,e 10 i,dei~tl es par agu,a ,- me. OSI un w_ 0 dos Q .res dias) a la sema - ,a~ nrefe __ - ternen te _0, 1-- erne '~ ,e 0 e ' - '-01 t ab 18_ debe_-j ~_ nacerse 'oleo a P.'OGO can P - deno _ y

nun ca I' pOI 'Bj ernp 10 I' ,,~ n cc nunuestros medicos. _ ~:a' q"e ' j

d 'r-"\..; I-

J~!n .. ~e c'om'D U'l. ~ ." qu,em,', qu'.

~~'__lyunar' tambien i-~,gnifi a

P1e"ls-ID" ne '0, tenta crone I,',' ,

.', .' '-'_' I. ," _: ~". :_ " ,_~. ~ . I, ~ ~ • ~.J1, - _ L' _ ~

los deseos de Jesus p~"

"_oe 1- ~" racame - __ ~' Cl0 ' S .' el _ .a empre en Q

-

SJ

....

tal

y-

'c. _··C,·

.....

on tr -c ,e £:1, rezn c e

....

_ez

p

,- -etlro,ecen e-',~;, s

e de

e~,

r,t_, ....

..

las re

'!!ii;I_',illil' ,"

,I

_ U ' "Iii

....

I -I -

....... "

__ . I

la .

01:(-

existen rm - nde l~,

-..L, t oltogia oor S: ' isma nn pu de responder esta prequnaero I._~ ~ que U9 Ide 1·~s:I~'~'uig':Q~je, ha des-

_ re 1_ O~~,

'1 ' ....

1 '.,' .' (. '._' '.- '. "1": -':" .,

on I·OS, enos su

·'-1 ... · 'm' 5

'.1< ' ... I,C.

.. , _'._' _ III

4·' P'IOI

10- ue

-I

. - I . - 0

- -

M,rlilirld ,Sfmmld 11 a,bla C:(J\n' ,- ',I. ",,~, 8 z

Aqul vemos, -I~I I, vez mas, ~,-,I VI- ·'OS'D'S I 'ue son 10 ~ actos de I' __ mor La nersona q-_'lJ unea va I' ~ la j,lgl,es:,IB, y nunca ' eaa porque nunca nac ie le Iguilo' Pi ra que asi 1101 -1,'~Ic:i- ;r- tiene las mismas ,o~ ortunidz .,,~ _I~S: que el resto, por ester lell, , tambien ineluide e lOIS, de se lOIS; del Sle,fi,or,1

J La I.:.I,Aln-1 ai' - "'5-" r~"d"-' '0' lli' ~ ,C': - ~ t.3i t~ ~I ~'I '~ ~i~U ',_' I, U~IILI. u,,:/ 11{p,~ \' :i,~I~;~D{

~"Sf~, sin dudarlc I Bntre estas p- ',01-' I ,s sa encon ' -la,bl" ' dotes confiables y 'CO'D, c - 'te, -.,01 que los e'xl_ '" ~, iaror ,0 separado. Bllos con irme n que los runes no '~"~'n\ te OlD I' verd l"" deramente estuvieron "ausentes" ",01' :_',PI'IO:"I- -, d unente veir te min ~ tos 10

L-' ~

_ 10 qu,e, S'lal-Ie,i.~-IOI,_, del Ctello : I', 1 -, I ~llSC: - IO~

slemn ,e; (~,e enfe .tiz ,-' 11.: 1 a - III ~ ,:~lo ~ 051 __ ,~ 'I ~i , elilci I .. I' 'y eJ I - : - -1-1

Ie Dies, que es IBlIL,e'D I .•... _' .... t d,,_ S las zos

·1 m~ cu nt n', .. urn -1 n tl0lQle: -,

- ,-I

u

1 ,

I~ "

~i

U· _'"lib ~ 1 _' Iq 1I11111 "1 II( ,t I , 1 1
tJ 1 J t 11 - ,I r
l ~
Ill, ji ,Il (I r ~
,[ I, ' _) 0,111 .11

;il"',I,I, '

UJ'

r l

I I,'

[ J

rl~' (1 ·U',,~ I )

, ~ ~

II

t'

1

- "-"ise -,~ "" ~ ,," 'II ,; 1,:_ f' y, ss n -- ,edia,s'I,e~ ,dlediE)ai1,mllu'lchl~' at,!n~c:i,dlln' 0,,1 £,e'ma 'Idle ,-

~,.,..,'_~ ,>" S ~ ,n _'~ co, t' ~ neer OI',:N,'S' ,£'D1n ange1l1e,s' Y' vilceversa?1

~': 10', ,0' e - IfZI_1e -:~;I_a aS~f D'e;,~~'-!e' que se 10 I-"ga deesta ',Q~PI ' - - poco J : a'~~'- '9'a 'mia me_'~-di6 Icrule lie prsqunta -

t' ld 1" - '1 t

a n _8. st exi ia Vii tal m te llg,an-Ie len O._~-OIS plan c-':I as

A un~'~ ~ - - n d ," ~ ~l- al moO, diio .D 0

_,iOO_,;\;I , !'~ ~,- -\ IEl,lftS: :;lespIUle5., L i'l__,u l:::~f~ _:,I-

-, ,~ e '13t- --c. -,tia n ,'te]jlge'o'te en otros planetas. Pe~- __ 8 qul~- toda _ '~~ '~"I,o,sas 'quB s,e ve'n-_' las _~~'

O ean cier -. e M.' iU' ch Q Ir;:r'e-' 0, ''''8',' I""JI e-, "'S" ea

_ :_ u..!,J., \..t<JII. ,:__: ''' __ ,~ ;j! ::_::- ',' '11...." '" Iu., ~' - ,11! lJ. - '

~ .' esp el -- " Sig,niflca 10" ra IC.osa It Si 010 existe I

, -'os, _ll_ -aries de nuestro universe -y en es ...

# II ~

'_ '-: ... ',~ a',~_,:egla'r ,que I U JiqU)8'- P ':-so- ,- co

J' con nas Ie en I ,- IS,ag.ra.1d

anc r t I~I

eliqro

,~ I ~~ "),

n ns '1~'fJ' lange C'U'S £OIU~'I~ i

-·Nue'-.,·_.roi ,an',l,el puede qr iarnoa y pr':-e.g"Q_-' ios Introdueiendo pansamientos ei_~ nuestras .' entes y t:- r ,b,i!en, Itl iede ~-i itar

0'" pie isa ',' . en" ,01.·, que Sat In's: pone en ias ~ Las '91_, debei ian pedirle al angiel eustodto rrue las . arote] m chc rnes de 110 que 10 hacen, y deberian ratar Ide desarroll .. - Ia sensibilid ed h'::!'i'~a- ,iiI de una manera m as pr tun da

".~ -'.J:.' - -- u. _ .:.__ ·U!!!.:,.J,· C '.'~ 1_ . I, IU. ..,. .' . I . '~', ~... '.' I.' II

--EI areancre. sanlguel HI es el mas L erte contra tofto mal, Deberfamos pedirle mes sequrdc qtle 'B()SI prot ja',f todo los ,~ Ias, nOI ,50_'0 a nosotros, sino tambien a l~ ',1 a' . as, a nuestras f'C!_-, < ~.- las, en la tierra 0 ,~,',a dj'funta' - Estarlan t~ . __ ~_;~ '~I ~altil cides

- I as~ 1 hi'- ,.. I' .

. I I. '-'~~l ··0 ~ ,I,c,er,_.:~ :_IO=-'!I

A· #' -_. '~_ ·91 es.

'.:,~r.an-' an--:'"ln-1c: :iCII1e ,,""',"HI£;',il"llilill" 'rJ~a rau:D"~"A'r.[ljA.i"Il' -hr-iu,M-"- .A "'r-',,",~I!p ·...Jal ,A(,,!! Anaa/al'~'1

l;lil~ill!.l~,. i~: _.' -IU ;-~,~! ~,I"~'h~Y~' .~ ~ . 1~'I'~h:.iII'!llj...iliIUtll'.!I1 ~"~lII'lua'l Y' LYil'~..i1! IU~ W'~ u D'~ I~".;j_'

rU

• ,._ •• 1

SI' 11- _, -,' lr' ,D,n· - I ~"~",~Ierifn ,In' _an " a 'le,c ~~ h~ sto f'sc,u'c'h'D'ft, .' VBn ,a IUS d'ng.-I/~II C,USLl',OI~ 101' i ~; 'IU ,d_d,n '0 '_Ib":',n II~!, 10'," QI '·0 .'o"er,~os cern .... II,g'011 10 ,frJ'nlocer .~ Cf liD! d ,_"',Q'!i1

·~_-o'

,,~

. 'll_B'1

t - _ - ,", -t - ~ ,#,- -. 1- es' .

en S ,B' ~e arc~ange- -' .,

I. ~' _ .. 0; : -

- .'. -' - . . I.' .... I .' I .

~OS, .' os '. ,as canolo . -

,~' e la sa!aci6T~ .I,:_a especialr . .:IbI'..':~-

e· -, I( ~.' -·u· has ICO····· nfeslon 8':'5·'" y" .~ .~"""

__ '. ~ . a_II _. l_ ~'I _~ .. QJ:IL '.,'," h ~J ~ .~--..:.: •• _:__"' t" p,.

- b ,.~ ~,_,s' ~. ~- ~ona .~ easadas 'arnpo,co Ide aen ",

.. 8l1 _ : •... ' ae e-',B . D,d espeeie de die ~, '~-

'~'Y"~ -- I·e··- e, la--;- al c'e' dro e- n- SUo I -c -

~ .. tLLI, _ _' .IIQ._. "~" -. :.:·····1 ~>': .~ _, '._' .1. I.'.. .:.._]. ,_ -'~I ~.~ I,~' ~ ....

I· 1 '. . 'e·.- _ ta de estes .~' O,S e=-,~' ~

'Il" _ .n' c CJ:'~ to ., ue fir ro dec" res iex';s -_

'ne. ,lle~ _" ,~ I', mG, I, ·na ~ e _riab'~len n~l ,'G"O [),

10'

',.0 'e·,"

-" ,._,,."""

- La santa mts ~ La .- Ja . 0 ,~'a de Ja ) vel~ s aslS __ ·- a ls se celebren misas p aro _,ambl'B' rrez _f' e~ . osa _0_ .ez C',f'tU,CJS -- 0,_ lasr ~,cio, I '.$

ru

-

e"

DR lOP' ~!6._ , '. rofe .. aa~ oara sarver saf ~~o·- .. - .

·,1 _ ~:II..I. .. ,' -=-

-

I 'e"

. -. F

rn 0'-

.- .

11 I!!I _ II

.. ' c: -'-' ....

laB

...

6'

I ._

. I ... 'JI J: I

-' ~ .. (J,; :1')' I

I

U1,

I( , JI L I€'I , ~ ~ ~ .)1 It.. I If i I 1.1 .

I), 11,~I'f

I , • 1(.1 J II f' ,

(II

" (j ~!1' I fJll' ' 111-: " ,~

. 'I: ' 'fir' J' , ,~ ~ I. ""~tjl,,

, "

,- u'_

. I

J

J

...

_ _;__- ,II?! I, I, I

o 1- on 1-,llcolra,z6~lt "tl~" tOI,,-',IO ~~l anlQ,

l":='.

L_I,S d-I ,P'UflrJ'ri'O "~ ,h,ayan ICIDlmel1tadiD IClllce,rClai de ,'GiS

I' 0 II S - 'IU, ,1:Qs; 1,- I'~ - is,e '-~'zlcla?

,1 tom; - _,S:~-' de I -~-:,jb __ , dos de

, Q y'

- '. 1-11 .. "

- ,

j-:

,I - ente

.sol,lanl,-n he' en el

n-,o"''-'-O-I ...

,:_ I,

'or

__ _ II!!

tros, Y.

-, tm'~,_ .. ~~

..___ __ :0101 conocem _ S n

...

[/

, 0-"

1_" ,'.1

ill

cerrccto 01 it _10, t t>~ [Nol ··~.'I III U: ir non rnos er ·'gr .'.

al 51 : erdc te 0' a II~C- _i( m di\- 1 f._SIB sunpa tica, _

1'-'i('~fJ e'n I . ,1- '. _ ',de layu~ rlo ,en S'U h - - _ . I ds II '. 1-~rIC _-' I $1

aJesus, A '11 iudireste mal L 1_lslt~ en 'GIOi I. ,- " I dela IdeVIQIL~l~!n-'

dl""'b'eJ'l1!'GIS--: ,'~ i<nar ,a toe 10Ij-' Y len" ~Pl I ." '_1 ~ los l-~ .'·el ~', i'_ly e ' I

df,~ I 'i odo : '011-, j6v'19:,n -,5, se tom in de las I 1_.nIOSI y~ i --I~:1 ,'III,n e

I: ,.-'- !':--Il!a~," debemo mostrarles n ',_II9 las aarroqui as soi ,'O~ lli,~ men ,e~ pare '.' .', 1'_ allos -e encuen ren con Ot'0,5 Padre, Dins

. s .. -:_pfn,'-·~'lj.ul I .. , . n' '!Ii>,1i"""Ii;1 "'l'O""S, I~J~O'" Jesus y" .' la' -I,!in p" r'·· n1a .. ·· d ,n' m":- ""-s.:··

~ _-",IlL· IIJ. __ ' .. IW~ _.'_ _. _ I:_~ .. 1 lilt _,~ :::. I ".1 .. ,_":,_ U __ ._.'I!!

I _ ~

~iFiul_lrolnl la's IOII'n11t]I,s n,~sma's qu,ielnle,'s' dl~lle,,,'olln' q~ue ell s'ir'nl~ d . J,a ,PI(JZ Y Ito,m'lors'e ,11111,$ mlonlDIS elrelln ,pr1o,b,/e'mo's?

. Jl! ;ijj

............ ,··.,111 a,,'S"'ll""'~

I 'JIi. ~' ,_ . I__: .. :__~, II'

---:=-Jil En, condicio 'I es normale ~' solame .·_5 1_' ,O,SI con ,_

'J~l' Id-8 de ]05 sacerdotes - uede n distrib I~, ir I. I, CIO_'~ in jlon L

lev de 1.1 Iolesia (lice que lebe hacerse a 'Ii I, 1_ a ~UI_~' hi.,

,J~ C~-l'~ ~'IF'iU- - n" I.' n' .' .. -l~ - c: e' ·X· rtr aord ~ - s' nP :' . tr:

.. '.~ !!i;..,., . " .1.,.- - I _'. __ :'_ WI I. .::. - ' I _ _ .1 :._.' '_ ,I. ..:_: I t

'ISI'tu ·,\era en t le:llaSl01~U IJE··. tI\ a dl

arn nlt, -.rod E

bt. 'n (U ,

3 de' ,I S '

I, \'

II

, ~ 1 I

"

r- t

I I .

I

II

I

'"'

1

1

-

-

...

82

~, ,Jo~,iI_;- ,,I~- layud,a,,~!,o~s,'" U,Ch'O'-1 evitar PIDI-' comp etc al

Purg ~,'_O no, 'f debenamos.pedtrle ecnstantemente a IOI"c~ san-

-. " d -l _,-. ,11- -'tr-!i:il.1' e-'·''"""jO.---liii"lII'. ;n'=- qu ,- recen mueho por nu __ :·'-.-:·I,I,:-·tr-.:-'~-=-. '~_-, er-

. _ _ ._ _ _ ':__l' _ _ . I Q I '" '.' .' . j ~. • " • ',... '.. _,,' ~ ~J '_ _',' ... '.' . _ LuI l;l r ' '. '. '.". •• '~1~A .'.;. __ t_ 1_ l~ . . •

- - - ,- . - -._ -' ~. - -- - - - ....:.__I - -

SO~' a'~- cuendas que se encuenttaa alh, Las oraciones d,l, ' Ios

I ant __ I'~:': '_ mocha ,~ quienes estan e' _ el :P'-_;lg'at'Qriio~,!' Q~~~,Cl-~ __ ~ I~' ~_I- el~' el s ant 01 patrono ca las almas del Purqeterto es S,- -~_ 'l'CO_ e Tolentino.

aomer to 'D'O, m,:2}O,S, han mem .. 1,01 aado Idle: manee-· ..... c &1111 nca, __ ro sf mencicnan ales aDg.e~es 'Y' en especial ,-~ 1, que '-~'S t.1~ ',~ Impcrtante.

~i:'dmm 11= Irel;"D!'f),d' __ fia' a ,fo',s' ",~IIt,a ms qlU'1 se clutesl,Ulnll(llln to !im',portdnC'IQ Idle liDS ,'an IS~

.............:L,.. icnorazlos len, n,d pl,""",r, da it ,AI llee_

acsrca de ellos 'r~ estr fie s ... ~ fj,rta- 'eli~e mucho. L--' aseguro

qu- .. 1" - shas I. elas ~ 1 tenas Idle los his-

r

tos

'-'la

. ,0 ,wd .. has. ,a

·u

n

A M·-:.~ -~- __ 'r ... _ ,~_ -, K~'lb,e y _

,-J l, ,_ I : . m _- - Ie'· 1

, _ flO S_-_ C ' "_ 01 _ e ,,)' : 1)1 'G-- le-r-_-' '--_'It

I - _ " _I,

- , -

m sobn Ies

..

._

-

....

....

I. 1···lesia 'D,nSl . ,I~~ Iu_'ed q,u,e CfJl,fr,r:mtJ co,n mid's' au '0 do q:1 res ecto ,al PU',Jg1Qlto'rio"-'

-1.

....

c

_, E ' ..... ,~ .Iesus d ;t_I:_, Iq'u tal _ e-

e ·t-- siqlo ni r ,- I 1"] 'e'w'd,' ._~

, __ ... - e, -. ,~~ '_' - Y pie c' ados <[1J

_ ,m- mde, - U,' -,tOI I', U eel Infi _m: no[ exis,: .', -} pecado 'IIi mm s-lnte flfl I I.

-

_ 1';):- pia . a

sonas

y .~ ~ I U' 1 .'

gl fr -

SU .1.· ,e

uy I

1

~·Tada'5' e:~ 'as p,r~-on'tls ,$o,n ',ont'a ;" U·,i~ied;5- -ncu_ntra fJ'co'mpailada ····0" muclh,o· Ion OIS l-,a,mbln!n U···£I,Jd' e' .. I-,an't.· ?

no! 11;i'S-·lo.IY· m -., :

" - ~ ~~. ", ,', -_':11 .

n_ n ' icho I',···

~r~',dr . mas

__ .... _.,_d

ello '.

I

i iu 1,. t,

.......... : __ '1,·':. I., ~ - d~,~, ,qUI - ,I,a'~ al,n,d5 p I Jl. - no ,an . a e -.

tu

[,

n Edl

r.

IJ JI f t
~ 'I II'
I~' . I
. ~'
I ~ I ' ,j I; , , . ~-

~ , J

I~ ~. ~ I· I ~ ~ I If' '. I ' ," . ~' I j 'Ir f It ~ , ~ IIi I' I JJ ,! ~It , ~ t" I" J j I ~ ,,'

:11 ,~ J II if,~ I" '. ~ ,I IJ ,~I J J.~ ~ II J ~' • ] I~' • I ~ ~ I JI

~I

t I ~ f ~ , I 'f II I Ir ~,
I '
r ~ ~, II ,L • I I ~ ~ n, II ~
~ ~ ~ l 'H 1 II I I
, - , fj'~lfll~ ,
I ~ ~ t I~ III ;t 1 1
.' ~'II ~f '~ ~IIIHf~11 II ,

I~ I ~I i ,I

- I,f' ~'" 1(.1' } ~I/, I

r ~I! I, J' "II, ,II' I

~ 1

.•

- ' .. ' ,

',f ~ ~~"-II'

, ~

.. ··"Uil

'. . ,J-

y PIUI' ~ -'i 'S

c 'ue aq .1 '"i lll~.· .'1 IDe ~,'Iclel' '.1 d

1· ",,~: IU: S' f __ ' que sa t

""_"'<.U:JS alma,s II~ 'Jrln ~,-dldol a~go de "0'5,o11rID5 qllJle see, lont,e l'a Ifal~'la dl._ lunld,mella~r ~ia~ I,ab,a ,mld~ 1m . ·.er~at, I,>ero qu·.' ,ambl~;eln v~?lnc U' IC,,"lmID U,nIIQ' ens ,=,lianza de 1'0 tglesilo?'

~' JI I

II
.,t" ._~ If..., f_ I'"
. IIJlI, ll~ rl !lHf~.IE . ,~'rI': . t)J1 ': •
Id 'SI
] iJ'. I ( ' ... t.~
I
i J ], - q ~I~f. r: JI,;- "(1 " p r·.IDn'al'~ .' r~i a "Ifar- a "11 S ,." J " I ", ~ pair' la',' n 'n1 ~ I' J r"~. £" _' IU~ I' f n

'e. ., --: IU C ,UllfJ . (' u [j,dt~,n . Itl '1" ,/lilar QI 01 ~·lr'DI ~~ y q .

J' I .1 r Ie' m . hQ d'l 111101 I~ I'D,: lalrl', I,r·

I.

. II

-

..

en

.1 -'~'. rt )nOI Y In e da

'r.;

., ~~~1' I

f .,~

Ie ... /:' ,- fa ',.-

- ,I

... - m· .

r

.. -

~ IV·IQ'q .IamlOI' I In t :,-,r e · or

Co 1 amo, ... r I' lUI' ir

··omp .1

1-

nuesn 0,'

-

g"u, .- qUI-- , .'~, chosds 0'

de ser,

lies c~'le'l,IOI q,UI_ mucllas d, , ,I'a~1 CO'SQ,S d ,,1,(1. qu . S ql' l' ,n' 1,0··· ··'/m,Q ~ sial·· ton d~J Var'~IClal,nG ,'f~ ItIQ:U~ pile sa lus~d .$ID'_ re I 'Q .'" - on a' f,f'

: I . ,- _

(1 -

, I

_:no ~ :g'(_-I ',- "I un

"",:"' ,"ii~' I~',

" - ,IIII~ I~'

1

q 'I> "Slt~lld u otr ~ I PII,_ rsol,na 1'0 " ~IDI'IIDII _II, ce ep,c" 7'

'"'"

"I .. I !

1

,.:__ III

'~I "I ',I!I:;,i!!I

is' -10"

[ ,I, "ili-'I. [II

y

j!!!IIl

..

, ,I ] _

1 Ii

rca d

u

...

1

"','

I, _

I __ , .. _

,.'

1

t

..

,I_In

p

t

su

~I

n_

1, ,

~, -

, I

l

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful