2.

0 TAHAP PERKEMBANGAN
Linguistik perlu melalui beberapa tahap sebelum diiktiraf sebagai disiplin ilmu.Hasil kajian mendapati terdapat tiga tahap perkembangan bagi linguistik sebelum sesuatu fakta yang benar diperolehi.Tahap pertama merupakan tahap spekulasi atau dikatakan sebagai kesimpulan awal.Tahap kedua ialah tahap pemerhatian dan klasifikasi.Tahap ketiga pula ialah tahap perumusan teori.

2.1 Tahap Spekulasi
Tahap ini boleh dikatakan sebagai satu andaian atau tanggapan.Tahap spekulasi juga merupakan wujud bukti empiris(data yang nyata) dan tatacara atau prosedur-prosedur tertentu. Sebagai contohnya ,dalam bidang geografi pada zaman dahulu orang berpendapat bahawa bumi ini berbentuk mendatar seperti meja.Sekiranya ditanya bukti dan cara untuk membuktikan perkara tersebut tentu persoalan tersebut tidak dapat dijawab atau mungkin dijawab secara speulatif atau andaian.Selain itu,disebabkan melihat matahari terbit di sebelah timur setiap pagi dan terbenam setiap petang di sebelah barat,maka orang ramai berpendapat bahawa matahari itu mengelilingi bumi.Matahari berada di atas bumi pada siang hari dan sebaliknya pada malam hari berada di belakang bumi.Sekiranya ditanya akan kebenaran perkara tersebut,jawapan yang diberi hanyalah sekadar spekulatif.

2.2 Tahap Pemerhatian dan Klasifikasi
Dalam buku Linguistik Umum yang ditulis oleh Drs.Abdul Chaer menyatakan bahawa pada tahap ini para ahli di bidang bahasa mengumpulkan dan menggolongkan segala fakta bahasa dengan teliti tanpa memberi teori dan tanpa memberi sebarang kesimpulan.Kebanyakan ahli sebelum perang kemerdekaan baru bekerja sehingga ke tahap ini.Bahasa-bahasa di Nusantara didaftarkan dan diteliti ciri-cirinya lalu dikelompokkan berdasarkan persamaan ciri yang dimiliki oleh bahasa tersebut.Cara seperti ini belum dianggap ilmiah kerana belum tiba pada tahap penarikan sesuatu teori.Ketika ini,cara kerja tahap kedua nampaknya masih diperlukan untuk kepentingan dokumentasi kebahasaan di negara kita kerana masih banyak lagi bahasa di Nusantara ini yang belum didokumentasikan.Bahasa-bahasa Nusantara yang belum didokumentasikan dapat diteliti dengan lebih serius secara ilmiah pada tahap berikutnya.

Maka beliau harus mengubah kesimpulannya kepada kesimpulan baru.kesimpulan yang dibuat dalam kegiatan ilmiah hanya berlaku sementara sebelum data yang baru ditemukan yang dapat membatalkan kesimpulan lama.Perkara yang sama juga dijumpai dalam bahasa Turki dan dalam sejumlah bahasa di Irian Jaya.sehingga saat ini dalam buku-buku pelajaran biologi masih menyatakan kesimpulan bahawa ikan bernafas melalui insang.disiplin ilmu linguistik telah mengalami ketiga-tiga tahap di atas.Kesimpulan ini perlu dinyatakan kebenarannya .disiplin ilmu linguistik sudah boleh dikatakan sebagai kegiatan ilmiah.Linguistik juga boleh dikatakan ketidakspekulatifan dalam penarikan kesimpulan yang merupakan salah satu ciri keilmiahan.Tindakan tidak spekulatif dalam kegiatan ilmiah bermaksud tindakan dalam membuat kesimpulan atau teori harus berdasarkan kepada data empiris yang didapati dari alam yang wujud dapat diperhatikan.Kesimpulan yang dibuat berdasarkan kepada data empiris yang ditemui.setiap disiplin ilmu berusaha memahami masalah-masalah dasar dan membuat pertanyaan ±pertanyaan mengenai masalah-masalah itu berdasarkan data empiris yang dikumpulkan.3 Tahap Perumusan Teori Pada tahap perumusan teori.Pakar tersebut menemukan bahawa kata kerja dalam bahasa Jepang terletak pada akhir perkataan.Kemudian sekiranya ditemukan dalam bahasa-bahasa lain seperti bahasa Inggeris dan bahasa Indonesia menyatakan bahawa kata kerja tidak terletak pada akhir perkataan.2.Oleh itu.seorang pakar ingin mengetahui susunan kata dalam perkataan yang ada dalam bahasa-bahasa di dunia ini.iaitu hanya sejumlah bahasa sahaja kerjanya terletak pada akhir perkataan dan sejumlah bahasa yang lain kata kerjanya tidak terletak pada akhir perkataan.Beliau dapat membuat kesimpulan melalui data ini bahawa posisi kata kerja pada bahasa-bahasa di dunia terletak pada akhir perkataan. Merujuk kepada contoh yang terdapat buku Linguistik Umum.Sebagai perbandingan.4 PERUMUSAN TAHAP-TAHAP PERKEMBANGAN Pada masa ini. 2.Kemudian dalam disiplin itu dirumuskan hipotesis-hipotesis yang berupaya menjawab pertanyaan-pertanyaan itu dan menyusun kajian untuk menguji hipotesis-hipotesis terhadap fakta-fakta yang ada. Pada amnya.

.dan ikan pesat tidak bernafas melalui insang tetapi melalui paru-paru dan ketiga-tiga jenis ikan ini tdak bertelur tetapi melahirkan anak.ikan lumba-lumba.kerana ternyata binatang seperti ikan paus.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful