P. 1
Prof. Bogár László A Magyar gazdaság 2008-ban

Prof. Bogár László A Magyar gazdaság 2008-ban

|Views: 102|Likes:
Published by sky456
Bogár László nagyprezentációja Magyarország jelen helyzetéről és annak kialakulási okairól.
Bogár László nagyprezentációja Magyarország jelen helyzetéről és annak kialakulási okairól.

More info:

Published by: sky456 on Aug 18, 2010
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PPT, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

10/08/2011

pdf

text

original

Magyar gazdaság 2006 Múlt, Jelen, Jöv

2. Lehet-e Äfüggetlen´ szakért ként Lehetszólni err l a kérdésr l?
A kérdés megválaszolásához el ször azt kellene tisztázni, hogy valójában mit is értünk gazdaságon. Sok féle definíció létezik ugyan, de a lényeg, hogy amit gazdaságnak nevezünk, az valójában nem önálló eleme az emberi létezésnek, hanem egy sajátos Äderivátum´.

3. Miért és hogyan derivátum a gazdaság?
Az emberi civilizáció létrejötte el tt csak az egységes természeti világ létezett, ami az emberi Äbels természet´ felépülésével megkett z dött küls és bels természetre. Amit gazdaságnak látunk, az valójában nem más, mint egy sajátos Äkommunikáció´ a két természet között.

4. A gazdálkodás filozófiai alapjai.
A gazdaság tehát nem más, mint az a mód ahogyan az emberi bels természet saját szükségleteit a küls természetb l kielégíteni igyekszik. Vagyis a küls természet és az ember a f szerepl k, ezek felett uralkodó gazdaság abszurdum. A ma globális gazdasága mégis valami ilyen képz dmény.

5. Hogy kapcsolható mindez a mai magyar gazdasághoz?
És, hogy lehet-e Äfüggetlen´ szakért ként lehettekinteni minderre? A függetlenséget talán az jelenthetné, hogy, bár a két természet közötti er forrás-áramláshoz f z d eltér forrásérdekeink kizárják a Äfüggetlenséget´, de felismerjük, hogy van egy mindenek felett álló közös érdek is.

6. És mi volna ez a közös érdek?
Valamennyi ember közös érdeke az volna, hogy csak olyan gazdálkodási mód létezhessen, amely a küls és bels természet harmóniáját és egyensúlyát képes hosszú távon is fenntartani. Ezt fejezi ki a Äfenntartható fejl dés´ globális stratégiája, amelynek szükségességér l 35 éve folyik nyilvános diskurzus a világtérben.

7. Mire törekszik a Äfenntartható fejl dés´ stratégiája?
A stratégia lényege, hogy
± Társadalom ± Gazdaság ± Környezet ne egymás rovására, és egymással szemben, hanem egymást tiszteletben tartva, harmonikusan fejl djön.

8. Mib l indulhatunk ki, ha ebb l az aspektusból vizsgáljuk a mai magyar gazdaságot?
A mai magyar társadalmi-gazdaságitársadalmi-gazdaságikörnyezeti rendszer válságban van. Azonnal hozzá kell tenni, hogy mindez nem politikai tartalmú megállapítás, hanem szigorúan rendszerelméleti. És, hogy nem egyes kormányok teljesítményéhez köthet , mert ennél sokkal mélyebb problémáról van szó.

9. Mit jelent a válság rendszerelméleti értelemben?
Kicsit leegyszer sítve azt jelenti, hogy egy komplex rendszerben a felmerül kérdések száma és súlya gyorsabban növekszik, mint az erre adható válaszok száma, súlya és hatékonysága. Tehát amikor a rendszer az Äadaptációs súrlódás´ növekedésének az állapotában van, és nem tud ebb l kilépni.

10. Hogyan értelmezhet a magyar gazdaságban ez a kérdés? 
A

probléma leírásához egy négyszint modell alkalmazása szükséges.  Ez a négy szint tér a
‡ Közbeszéd ‡ Rendszer ‡ Társadalmi újratermelés ‡ Globális alkalmazkodás

dimenzióiban ragadható meg.

11. Els szint: a közbeszéd válsága
A mai magyar társadalomban bizonyos értelemben Äverbális polgárháború´ folyik. Ez azt jelenti, hogy inadekvát és inkoherens narratívák harcolnak egymással meglehet sen céltalanul. A játék elmélet ezt Änegatív végösszeg játszmának´, a pszichológia Äromboló konfliktusnak´ nevezi.

12. Mi a lényege és miért alakult ki?
A lényege, hogy ebben a hadakozásban most már mindenki veszít, és mindenki tudja is, hogy mindenki veszít, de még sem tudunk kilépni ebb l az önpusztító örvénylésb l. A f ok valószín leg az, hogy maga a rendszer van válságban csak mivel ez nem kimondható a közbeszéd állapota a rendszerrendszer-válságtünete.

13. Második szint: a rendszerválság.
Miért került a rendszerváltás rendszere válságba? Azért, mert nem csak, hogy nem tudta megválaszolni a magyar társadalom alapvet reprodukciós problémáit, hanem lényegében a kérdéseket sem tudta megfogalmazni. Az elitek érzik az ezzel kapcsolatos közös felel sségüket, és a verbális polgárháborúval ennek bevallását próbálják elodázni.

14. Melyek ezek az alapvet reprodukciós kérdések?
A társadalom spirituális talapzatának megroppanása A népesedési folyamatok fél évszázada tartó folyamatos romlása. Az általános egészségi állapot tartósan rossz min sége. A nemzedékek közötti kohéziós kötelékek szétfoszlása.

15. Miért nem voltak képesek az elitek megoldást találni?
A kérdés megválaszolása átvezet minket a negyedik legmélyebb válság-szinthez. válságAzért nem született válasz ezekre az alapkérdésekre, mert a magyar társadalom globális hatalmi rendbe való visszaillesztése (ezt nevezzük rendszerváltásnak) ezt nem tette (teszi) lehet vé.

16. Hogyan is zajlott le a magyar rendszerváltás?
Ennek megértéséhez röviden át kell tekinteni azt a Ävalamit´, ami szocializmusnak nevezte önmagát, pedig valójában csupán egy, a világ más perifériáin is létez oligarchikus politikai kapitalizmus volt. Az új magyar kapitalizmus Ämin ségét´ ugyanis alapvet en a szocialista múlt határozta meg többféle értelemben is.

17. A klasszikus sztálini rendszer 19481948-1956
A szocializmus e brutális szakaszának f célja kapitalista-modernizáció befejezetlen kapitalistam vének véghezvitele. Az ehhez szükséges t ke-felhalmozás kecsak a politikai terror fegyverével mehetett végbe. 19561956-ban azonban világossá vált, hogy ez a modell végleg megbukott.

18. Az óvatos reformok id szaka 1963-1973 1963A megtorlások és a politikai konszolidáció megteremtése után egyértelm vé vált, hogy a rendszer megbukott. Megkezd dött a politikai kapitalizmus lassú, óvatos átépítése valóságos kapitalizmussá. A küls és bels hatalmi determinációk azonban csak nagyon részleges és ellentmondásos változásokat tettek lehet vé.

19. Az adósságcsapda és a ´kett s hatalom´ kialakulása. 1973-83. 1973A globális gazdaság hatalomhatalomszerkezetének gyors átalakulása nyomán bezárult az adósságcsapda, ami egy sajátos kett s hatalom kialakulását, a ÄszuverenitásÄszuverenitás-gazda´ megkett z dését eredményezte. A 80-as évek közepére világossá vált, 80hogy a Szovjet Birodalom és az általa fenntartott hatalmi szerkezet összeomlott.

20. Az rendszerváltás lényegi folyamatainak lejátszódása. 1983 - 89
A máig is rejtett küls és bels hatalmi alkuk nagy része valójában ebben az id szakban játszódott le, úgy, hogy a magyar társadalom dönt többségének egyáltalán nem csak beleszólása, de fogalma sem nagyon lehetett arról, hogy mi készül itt. Ez a tény a dönt oka annak, hogy a rendszer ma már legitimációs vákuumban van.

21. És akkor mi kezd dött el 19901990-ben?
Az 1990-es változások részben Älátvány1990Älátványtechnikai´ mutatványok voltak a rendszer elfogadtatása érdekében. Részben pedig ekkor kezd dött el az el z id szakban kötött rejtett alkuk végrehajtásának periódusa. A vesztes létre ítélt többség számára azonban azóta sem nyílt meg a felemelkedés esélye.

22. Néhány adalék ahhoz, hogy miért érzi magát vesztesnek a többség?
A rendszerváltás rejtett folyamatai az elmúlt évtizedek során radikálisan átalakították a magyar társadalom szerkezetét. Ma már valójában három létmin ségében eltér társadalom van jelen abban a térben, amit Ämagyar társadalomnak´ gondolunk.

ÄGlobál-világ´ Magyarországon avagy az ország három részre szakadása
A magyar államhatárok között ma már három létmin ségében eltér társadalom él együtt. 5-6%
A kett közé zárva Äszorong´ az egyre inkább lepusztuló Nemzeti Középtársadalom

35%

35% A hatalmi piramis csúcsán áll a globalitás lokális elitjének uralkodó társadalma. Részesedése a népességb l 5-6% Részesedése az anyagi er forrásokból (jövedelem és vagyon) 35%

5-6%

A hatalmi piramis talapzatába zárva teng dik a történelemb l kiesett Äréslakók´ roncsés páriatársadalma Részesedése a népességb l 35% Részesedése az anyagi er forrásokból 5-6%

24. ÄIrreálbérek´ Magyarországon.
A következ ábra azt mutatja, hogy az egy keres re jutó reálbérek szintje átlagosan is a 26 évvel ezel tti nívón volt 2004-ben. 2004Ráadásul közben jelent sen növekedtek a jövedelem különbségek, így a keres k alsó 50%50%-a valójában a 40 évvel ezel tti átlag szintjén él. Plusz ma már az állami gondoskodás lényegesen alacsonyabb szintje segíti a veszteseket.

A GDP és a reálbérek alakulása Magyarországon 1978 és 2003 között 0

0

0 2 -hoz viszonyítva %-ban 20 0 0 00

GDP Reálbér

0

0

0 6 60 2000 0 2 6 0 2 6

2002

200

200 év

200

26. Egy Äolló´ kinyílik.
A következ ábra azt a nagy történelmi Äelnyílást´ mutatja, ami az egy keres által el állított jövedelem, és az ezért kapott egy keres re jutó reálbér között van kialakulóban az elmúlt fél évszázad során. Önmagában az elnyílás nem volna tragédia, ha a t ke-tulajdonosok pozíciójavulásuk egy részét kea munkaer társadalmi újratermelésének javítására használták volna fel. De ennek éppen az ellenkez je történt.

300 295 290 285 280 275 270 265 260 255 250 245 240 235 230 225 220 215 210 205 200 195 190 185 180 175 170 165 160 155 150 145 140 135 130 125 120 115 110 105 100 95 90 85 80

Az egy keres re jutó GDP és a reálbér közötti "olló" alakulása Magyarországon 1950és 2005 között("kék"), a 2%-os trendvonallal kiegészítve ("piros").

1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959 1960 1961 1962 1963 1964 1965 1966 1967 1968 1969 1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 év

28. Az egészség-vagyon egészséglepusztulása.
Még megrendít bb a történet az egészségegészség-vagyon leromlása terén. Ráadásul a gyors romlás 70-es évek 70során való elkezd dése meger síti azt a feltételezésünket, hogy a vesztesek kifosztásával valójában már akkor elindult az Äigazi´ rendszerváltozás folyamata. Ez talán a leginkább drámai mozzanata az egész átalakulásnak.

Születéskor várható élettartam Magyarországon, Ausztriában, az Európai Unióban és Közép- és Kelet Európa országaiban, 1970-2002

Forrás: WHO Health for All 2003

A halandóság változása 65 évnél fiatalabbaknál Magyarországon, Ausztriában, az Európai Unióban és Közép- és Kelet Európa országainak átlagában, 1970-2001

Forrás: WHO Health for All 2003

A keringési rendszer betegségei miatti korai halálozás Magyarországon, Ausztriában, az Európai Unióban és Közép- és Kelet Európa országainak átlagában, 1970-2001

Forrás: WHO Health for All 2003

Rosszindulatú daganatok miatti korai halálozás Magyarországon, Ausztriában, az Európai Unióban és Közép- és Kelet Európa országainak átlagában, 1970-2001

Forrás: WHO Health for All 2003

33. Miért nem lehetett ezeket a folyamatokat másként alakítani?
A rendszerváltás egyik alapkérdése, hogy lett volna-e kevesebb áldozattal és volnapusztulással járó útja az átalakulásnak. Hogy e kérdés megválaszolható legyen, azt a globális hatalom-gazdasági hatalomrendszert kell részletesebben megvizsgálnunk, amely az f meghatározója a világban zajló folyamatoknak.

34. Korunk, mint a globalitás és Älokalitás´ konfliktusa.
Korunk világa valójában egy rejtett globális ÄvilágÄvilág-háború´ színtere. A háború f szerepl je egy fel l a globális gazdasággazdaság-hatalom, és az ezt megtestesít transznacionális vállalatok. A másik oldalt a Älokalitások´ jelentik, amelyek régiók és nemzet-gazdaságok. nemzet-

35. Mi a globalitás törekvéseinek lényege?
A globális hatalom-gazdasági aktorok hatalom± Alacsony béreket ± Alacsonyadókat ± Alacsony szabályozási szintet követelnek a lokalitásoktól. Ez azt jelenti, hogy minél Äolcsóbban´ akarják megvásárolni a lokalitás értékmez i által el állított Ätermékeket´.

36. És mit akarnak a lokalitások?
Mivel k meg Äeladói´ az értékmez ik által Ätermelt produktumoknak´, így az (lenne!) a logikus, hogy k viszont minél magasabb árat akarjanak kérni ugyanezekért a javakért. A valóságban azonban általában ennek éppen a fordítottját látjuk világszerte és Magyarországon is: egymással versenyezve Äaláígérnek´.

37. És mik ezek a bizonyos értékmez k és az termékeik?
A kérdés megválaszolásához el ször azzal a megrendít ténnyel kell szembesülni, hogy 1989-ben a magyar 1989statisztikai rendszerb l nyomtalanul elt nt a Änemzeti vagyonnak´ még a fogalma is. Addig legalább volt egy rövid kis fejezet, amely az anyagi vagyonok, készletek állományát próbálta felmérni.

38. Mit jelent a három-dimenziós háromnemzeti vagyon-mérleg? vagyonA rendszerváltás kedvez bb forgatókönyvének alapját éppen az jelenthette volna, ha nem egyszer en az anyagi javakról készítünk átfogó leltárt. Emellett el kellett volna kezdeni az ökológiai és humán-vagyon komplex humántársadalmi készleteinek feltérképezését.

39. Öko-szocio-kulturális vagyonÖko-szociovagyonleltár.
Az ökológiai javak vagyonát a tiszta leveg (Kyoto!), a tiszta víz, a term föld, él világ komplexitása jelenti. Ezek teljes értéke 4-5 éves GDP-vel azonos. 4GDPA humán javak világát a társadalom fizikai egészségegészség-vagyona, mentális, morális, intellektuális és spirituális készletei jelentik. Összértékük 6-8 éves GDP. 6-

40. Ki gondozza az értékmez ket?
Az öko-szocio-kulturális értékmez k öko-szociofenntartása részben a Äköz´ érdekében munkálkodó nemzet-állam, részben a nemzetÄcsaládÄcsalád-üzem´ feladata. Hogy a globális aktorok termelési ciklusa és profit-termelése érdekében jó, s t profitegyre jobb állapotban termeljék újra, ahhoz forrásokra van szükségük.

41. Mik ezek a források?
A Äcsalád-üzem´ számára a munkabér, a ÄcsaládÄköz´ képviseletében fellép állam számára pedig az adó jelenti a reprodukció anyagi fedezetét. Ha azonban a globalitást képvisel transznacionális vállalatok mindenütt alacsony adót és alacsony béreket akarnak elérni, akkor a világ valamennyi lokalitása egyre lepusztultabb állapotba kerül, és nem lesz hol profitot termelni.

42. Mit kellene belátniuk a globalitás aktorainak?
F ként azt, hogy minden lokalitás értékmez inek b vített újratermeléséhez szükséges költségek fedezetének benne kell lennie az általa fizetett adókban és bérekben, mert egyébként az adott lokalitás egyre kevésbé lesz alkalmas arra, hogy ott profitot termeljen.

43. Mit jelent mindez az EU szemszögéb l vizsgálva?
Számunkra dönt fontosságú történelmi tény, hogy az európai integráció társadalomfilozófiai lényege éppen ezekben az összefüggésekben rejlik. A szociális piacgazdaság elmélete és gyakorlata az 50-es években erre építette 50fel az európai együttm ködés egész rendszerét.

44. Mit jelent ÄEurópa´ a magyar rendszerváltás számára?
A rendszerváltás kezdetén a Nyugat kimondatlanul három f pillérre építette az átmenettel kapcsolatos stratégiáját: Az átmenet legyen:
± Gyors ± Demokratikus ± Saját forrásokra épül

45. Volt-e realitása a három feltétel Voltegyüttes teljesítésének?
Már akkor is, de ma még inkább világos, hogy nem volt realitása! Ha ugyanis az átmenet gyors és demokratikus, akkor ez nem épülhet csak saját er forrásokra. Ha demokratikus és saját forrásokra épül, akkor nem lehet gyors. Ha gyors és saját er forrásokra épül, akkor meg nem lehet demokratikus.

46. Nyugat Európa történelmi Ärövidlátása´
A rendszerváltás során újra kiderülni látszik, hogy Európa, akár csak a 20. század során számos alkalommal már, most is felel tlen és rövidlátó Kelet Európa történelmi felzárkózását illet en. Az alábbiakban az elmúlt 17 év fejleményeit ebb l az aspektusból vizsgáljuk.

47. ÄSo PHARE, so good´
A francia forradalom bicentenáriuma alkalmából rendezett ünnepségek egyik fontos európai integrációs fejleménye volt, hogy az európai csúcs szimbolikusan is ki akarta fejezni Kelet Európa demokratizálódása iránti rokonszenvét és bátorítását. Ennek eredményeként született meg a PHARE program.

48 Mir l mesél a PHARE?
A két Äreform ország´, Lengyelország és Magyarország támogatását célzó program, mintegy el zetes Äüzenet´ volt arról, hogyan is képzeli Nyugat Európa ÄKelet´ megsegítését. Pologne - Hongrie Assistance de la Reconstruction Économique phare = világítótorony, reflektor

49. Mir l mesél a PHARE? (folytatás)
A támogatandó országok GDP-jének GDPnéhány ezrelékét is alig elér program valójában közvetlen forrást egyáltalán nem jelentett. A pénzt hatalmas fizetésekért itt tevékenyked nyugati szakért k kapták, akik ezért a pénzért nagyjából a következ ket tették.

50. Mit Äszakért´ a PHARE kiküldött?
Valóságos segítséget nem adhattak, hiszen semmilyen hely-ismeretük nem helyvolt, és az általuk javasoltak lényegében a nyugati liberális közgazdasági tankönyvek axiómáinak felmondását jelentette. k viszont itt nagyon sokat tanultak t lünk arról, hogy milyen módon lehet véghezvinni a szinte lehetetlent.

51. Mit Äszakért´ a PHARE kiküldött? (folytatás)
A kés bbiek folyamán egyre több konkrét példa volt arra, hogy a saját pénzünkért itt használhatatlan tanácsokat adó szakért k, az itt tanultakat (információs és kapcsolati t két) kés bb saját consulting céget alapítva újabb hatalmas összegekért értékesítették már, mint szabad piaci szakért k. Ez kicsit szimbólumává vált mindannak, ahogyan Európa a térséget kezelte.

52. Moving target, targeting move«
Suchocka akkori lengyel miniszterelnök asszony 1992-ben azt találta mondani, 1992hogy milyen érdekes, hogy az EUEUcsatlakozás mindig pontosan öt évnyi távolságra van t lünk. Akkor senki sem merte volna gondolni, hogy ez még további hét évig lesz igaz.

53. Mi volt Európa stratégiájának lényege?
Európa stratégiájának alapját hosszú évekig egy három elem bizonytalanság határozta meg. Az egyik f elem az volt, hogy nem tudták megítélni, hogy a Szovjetunió helyén keletkez Äúj´ Oroszország milyen európai befolyással rendelkezik majd. Nem fordulhatfordulhat-e vissza a Änyugatosodás´ folyamata.

54. Bizonytalanságok Äúj´ Oroszországgal kapcsolatban.
A bizonytalanság kett s természet volt: Az egyik elemét az jelentette, hogy a bels instabilitás meddig tart és milyen következményekkel járhat. Hiszen Jelcin még 1993 novemberében tankokkal lövette szét az engedetlen parlamentet. A másik az volt, hogy vajon mindez milyen hatással lehet az éppen Äfelszabaduló´ Kelet és Közép Európára.

55. Bizonytalanságok az új Ätagjelöltek´ körül.
A bizonytalanság lényege itt is kett s volt: Az egyik, hogy az orosz befolyás esetleges feler södése milyen irányba módosíthatja ezen országok nyugatosodását. A másik, hogy az átmenet súlyos terhei nem vezetnek-e kaotikus viszonyokhoz. vezetnek-

56. Európa bizonytalankodásának harmadik eleme.
A bizonytalankodás harmadik, meghatározó elemét az jelentette, hogy Európa, bár nem szívesen szembesült vele, de tudta, hogy katonailag nem, hogy Oroszországban, de egy kisebb kelet európai országban kirobbanó konfliktust sem tud kezelni. Tehát, hogy világgazdasági, világpolitikai óriás, de katonailag törpe.

57. Egy kényes kérdés: ÄHow deep is the rift?´
Európa és Amerika viszonyát a 20. század folyamán állandó bizonytalanság jellemezte. A felszínen többnyire szívélyes volt a viszony, ám a stratégiai érdekek és értékek szintjén számos tisztázatlan kérdés lappangott.

59. Amerópa és Euramerika
Ráadásul maga Európa is állandóan meghasadt állapotban volt (és van ma is!) az inkább Amerikát modellnek tekint k és az Európa történelmi értékeit követni kívánók táborára. A szovjet fenyegetés fennállásának évtizedei lehetetlenné tették a feszít kérdések kezelését.

60. ÄAkkor most hogyan osztozzunk?´
A Kelet és Közép Európa feletti befolyás arányainak eldöntése alapvet kérdésnek számított, de nem volt alkalmas nyelv a kérdésnek még a megfogalmazásához sem. Ráadásul a Jugoszláviában kirobbanó konfliktus látványosan világossá is tette Európa és Amerika valóságos er viszonyát.

61. Egy súlyos lecke: a balkáni háború
Európa Amerikával szembeni talán leglátványosabb, legkínosabb kudarcát a II. világháború utáni id szakban a Jugoszláv konfliktus jelentette. Pedig fordítva is történhetett volna. Európa ugyanis demonstrálhatta volna, hogy Äotthon´ van a kontinensen, és történelmi tapasztalataira építve képes békés megoldást találni.

62. Egy súlyos lecke.. (folytatás)
Európa azonban nem csak, hogy nem volt képes történelmi el nyét kamatoztatni, hanem hibát hibára halmozva el kellett, hogy viselje azt a megaláztatást, hogy sem a háborút megakadályozni, sem a konfliktust kezelni elemi szinten sem volt képes. Amerika látványosan bizonyíthatta, hogy az európai kontinens csupán el retolt hely rsége.

63. A globális hatalomgazdasági alkuk hálójában.
Amerika és Európa versengése a Kelet és Közép Európa feletti befolyás megszerzéséért nem egyszer en az üzleti értelemben vett dominanciát jelentette. Legalább ilyen fontos tétje volt annak is, hogy melyikük értékei alapján zajlik a visszakapcsolt országok társadalmainak kulturális berendezkedése.

64. Amerika és Európa kulturális küzdelme.
Kicsit leegyszer sítve Amerika inkább az individuum és a verseny, míg Európa inkább a közösség és az együttm ködés értékeire építi a maga létmódját. Kelet és Közép Európa és különösen Magyarország számára dönt fontosságú (lett volna), hogy sokkal inkább a szolidaritás európai értékei domináljanak az átalakulás során.

65. Európa folyamatos térvesztése
Európa általános térvesztésének a f oka, hogy az Európán belüli amerikai értékeket képvisel er k folyamatosan képesek azt a látszatot fenntartani, hogy Amerika a világ minden térsége számára az egyetlen követend példa. Így aztán Európa csapdába került. Ha sikeresen amerikanizálódik, akkor elveszti lényegét, ha viszont nem, akkor állandó kudarcként kell átélnie saját identitásának vállalását.

66. Európa térvesztése 2.
A kelet és f ként közép európai országok

gyors integrálásában meg kellet volna látnia azt a történelmi lehet séget, hogy demonstrálhatja saját értékei dominanciáját és sikerességét, másrészt, hogy maga is megújulhat Közép Európa spirituális felhajtó erejét l. Ám szinte semmit sem tett ezért, s t tétlenül szemlélte az amerikai orientáció teljes térnyerését.

67. Európa térvesztése
A koncepciótlanság, stratégiátlanság és bizonytalankodás a 90-es évek elején, a 90jelek szerint végleg Amerika felvonulási terepévé tette Kelet és Közép Európát. Ez azért látszik végzetesnek, mert ezek a társadalmak akár teljesen széthullhatnak az amerikai modell civilizatórikus nyomása alatt.

68. Az európai integrálás késlekedése és következményei.
A PHARE indításakor még úgy látszott, hogy Lengyelország és Magyarország európai csatlakozására akár öt éven belül sor kerülhet. Kiderült azonban, hogy éppen egy évtizeden át volt mindig pontosan öt évnyi távolságra a csatlakozás, és közben számos forgatókönyv változat felmerült.

69. Csatlakozási forgatókönyvek
Az els változat szerint a Ävisegrádi´ országok felvételére kerülhet sor el ször. Ezt kezdetben nehezítette, hogy Szlovákia belpolitikai folyamatai az elbalkánosodás jeleit mutatták, és ez a többi országgal kapcsolatban is elbizonytalanította az EU-t EUTovábbi dilemmát jelentett, hogy mi legyen a Baltikummal és f ként a volt Jugoszláviával.

70. Csatlakozási forgatókönyvek
Ráadásul újra és újra kiderült, hogy az átalakulás sem gazdasági sem társadalmi értelemben nem alkalmazkodik azokhoz a narratívákhoz, amelyeket az európai elitek el zetesen kidolgoztak a folyamattal kapcsolatban. És amelyek lényegük szerint inkább az amerikai modell értékeihez álltak közelebb.

71. Zavaros kényszermegoldások évr l évre.
Az elodázást, az eddig említettek mellett az is er sítette, hogy közben a nyugat európai transznacionális vállalat-óriások vállalatmegszerezték azokat a monopolmonopolpozíciókat Kelet Európában, amelynek nyomán az itteni vesztes többségeket egyre hatalmasabb összegekkel kellett volna kárpótolni, ha az eredeti szolidaritási feltételekkel a 90-es évek közepén veszik 90fel ezeket az országokat.

72. Elodázás«
Ezért kellett tehát egyre távolabbra tolni, és az id közben egyre liberálisabb ( ÄantiÄantiszolidáris´ ) reformok nyomán egyre Äolcsóbbá´ tenni a kelet és közép európai országok felvételét. Európa tehát történelmének egyik legsúlyosabb hibáját követte el azzal, hogy máig sem ismerte fel Európa Äreintegrálásának´ valódi jelent ségét.

73. És most térjünk vissza a rendszerváltás történetéhez.
A rendszerváltás lényegi folyamatai, mint azt jeleztük, már 1989 el tt lezajlottak. Az Antall kormány így egy hármas determinációt örökölt:
± El zetes hatalmi alkuk ± Adósságcsapda és függés ± A globális média értelmezési hatalma

74. Az el zetes hatalmi alkuk.
A Äszocializmus´ politikai kapitalizmusának elitelit-csoportjai számára tehát a rendszerváltás nemcsak, hogy nem volt ellenére, hanem éppen k voltak a legközvetlenebbül érdekeltek abban, hogy a Ävalódi´ kapitalizmus létrehozásával az addigi szimbolikus t kefelhalmozási folyamatukat nyíltan is megjeleníthet vé tegyék.

75. Melyek voltak ezen elitek f csoportjai?
Els sorban a liberális véleményformálók, médiamédia-elitek, m vészeti elitek, tudományos elitek, közgazdász és jogász elitek, akik már a 70-es években elkezdték 70azt a rejtett indoktrinációs folyamatot, amelynek nyomán a magyar társadalom többsége valóban elhitte, hogy a globális hatalmi rendbe való visszaillesztésünk automatikusan a dönt többség élethelyzetének radikális javulásával jár.

76. Elit-csoportok 2. ElitA Ärégi-új´ elitek másik nagy csoportját Ärégiazok a vállalati fels vezet k alkották, akik a 80-as évek során már érzékelték, hogy a 80Ävalódi´ kapitalizmus visszaállítása küszöbön áll. Igyekeztek olyan pozíciókat elérni, hogy Äspontán-privatizáljanak´, Äspontánvagy el zetesen olyan szolgálatokat tegyenek a leend külföldi privatizátornak, amiért az Äcserében´ hatalmas menedzser jövedelmekkel látja el.

77. Elit-csoportok ElitÉs végül a harmadik elit-csoportot azok az elitállamigazgatásban illetve az új politikai elitben tevékenyked k jelentették, akik abban bíztak, hogy a globális uralmi rend iránti lojalitásuk hangsúlyozásával elnyerik a jogot a vesztes többség fékentartását jelent állami feladatok feletti rendelkezés folyamatos bírtoklásához.

78. Az Antall-kormány második Antalldeterminációs eleme, az adósságcsapda.
A 70-es években kialakult katasztrofális 70eladósodottsági szint lényegében kiszolgáltatottá tette az országot. Bizonyos értelemben véve a gazdaságunk legértékesebb elemei Äingyen´ kerültek a nyugati gazdaság-hatalmi aktorok kezébe. gazdaságKüls és bels piacaink elvesztésével a tényleges munkanélküliség azóta is tartósan 30% körül van.

79. A média értelmez hatalma (ÄMédia(ÄMédia-háború´)
Az els rendszerváltó kormány számára a leger sebb determinációt az els elemnél már említett média jelentette. Értelmez és tematizációs hatalomként lehetetlenné tette, hogy nyíltan elbeszélhet legyen a rendszerváltás valóságos tartalma. E nélkül viszont a vesztesek vesztes létüket teljes egészében a regnáló kormány számlájára írták.

80. Média-háború MédiaAz a folyamat, amely média-háborúként médiavonult be a köztudatba, valójában nem volt más, mint a kormány teljesen reménytelen próbálkozása arra, hogy feltárja a hatalmas veszteségek, a 15%-os 15%(valóságban 30%) munkanélküliség, a 32%32%-os infláció, és a GDP 20%-os 20%csökkenés társadalmi-gazdasági társadalmimélyszerkezetét.

81. A Äpaktum´
A paktum néven elhíresült egyezség lényege az volt, hogy az SZDSZ lemondott a kormányzást technikailag lehetetlenít Äkétharmados´ törvényekr l, cserében viszont jelölhette a köztársasági elnököt és a rádió és tv elnökeit. Az egyezség látszólag logikus és korrekt volt, ám a történések nem ezt igazolták.

82. Mit is jelent az elnök Äsúlytalansága´ ?
A köztársasági elnök az új magyar jogrendben inkább formális közjogi méltóság, de ezt csak a látszat. Várható volt ugyanis, hogy ha kialakul a Äverbális polgárháború´, a köztársasági elnök lesz az egyetlen olyan tekintély, aki képes morális-spirituális, tehát szimbolikus morálishatalomként (önálló hatalmi ágként) fellépni.

83. És mit jelent a média és az elnök összekapcsolása?
Mivel, mint láttuk Magyarországon a média már a 70-es évek végét l egyre 70nagyobb rejtett értelmez hatalomként vette ki a részét az új kapitalizmus kulturális felépítésében, az elnök és a média összekapcsolt Äfelel sség nélküli´ hatalmi szinergiája valójában messze a leger sebb hatalmi centrummá vált.

84. A Ätaxis blokád´, mint az iménti hatalmi csúcsfegyver tesztje.
A taxis blokád ellen rzött polgárháborús kísérletének két alapvet célja volt. Egy részt, hogy tesztelje az iménti csúcsfegyvert. Más részt, hogy mind a kormány, mind a társadalom felé jelezze, hogy kié is a valóságos hatalom.

85. És tényleg, kié volt a valóságos hatalom?
A média és az elnök értelmez hatalmának gyakorlásával tette világossá, hogy a hatalom azé a ÄkomprádorÄkomprádorkollaboráns´ elité, amely vállalta a globális uralmi rendbe való beillesztésünket azzal a feltétellel is, amely nyilvánvalóvá tette a többség latin amerikai szintre süllyedésének tényét.

86. A washingtoni konszenzus uralmi rendszere.
A f feladat az volt, hogy mindezt a washigtoni konszenzus három f hatalmi céljának a teljesítésével oldják meg. Ezek a következ k:
± Liberalizáció ± Dereguláció ± Privatizáció

87. A liberalizáció
A liberalizáció lényege az volt, hogy az állami szabályozás, egyáltalán beavatkozás lehet sége a gazdasági folyamatok terén radikálisan sz küljön. Noha ez elvileg a verseny fokozásával is járhatott volna, de a tényleges eredmény a kis és közepes hazai vállalkozások megsemmisülése, szimbolikus és anyagi javaiknak lényegében ingyen a külföldi óriások tulajdonába kerülése lett.

88. Mire terjedt ki a liberalizáció?
Nem csak egyszer en a termelési tényez k (t ke, munkaer , pénz, szolgáltatások, import stb.) szabad áramlásának nyitott utat, hanem egyúttal olyan általános államellenes légkört teremtett, amelyben a szinte megbénított állam ott sem tudott szabályozni, ahol ez életfontosságú lett volna.

89. Volt-e ÄKupa-csomag´? Volt- ÄKupaBár akkoriban ez a kifejezés nem létezett, a liberális közgazdász elit ma már szívesen használja ezt a megfogalmazást. Arra céloznak ezzel, hogy intézményes meghirdetés nélkül ugyan, de egy mikromikrogazdasági Äsokk-terápia´ ment végbe a Äsokkmagyar gazdaságban. A vesztesek megsegítésére így értelemszer en semmilyen program sem alakulhatott ki.

90. Mit jelentett a dereguláció?
A dereguláció kifejezés arra utal, hogy ahol meg is marad az állam szabályozó szerepe, ott ennek a minimumra kell korlátozódnia. Ez a Äminimum´ pedig általában az olyan beavatkozásokat jelenti, amikor a szabályozás kifejezetten a külföldi nagyvállalatok érdekeit szolgálja.

91. És végül a privatizáció«
Logikusnak látszik, hogy az átalakulás központi kategóriája a privatizáció. Mivel a tulajdonhoz való viszony az adott uralmi rend legfontosabb eleme, így érthet , hogy ez volt a legdönt bb kérdés. Mivel a politikai diskurzusban is ez váltotta ki a legtöbb konfliktust, érdemes tehát egy kicsit részletesebben is elemezni a kérdést

92. Az akvárium és a halászlé történelmi dialektikája.
A privatizáció nehézségeire utalva, volt akkoriban egy híres mondás. Eszerint, az akváriumban úszkáló halakból lehet halászlét készíteni, de a halászléb l már elég körülményesnek látszik újra halaktól nyüzsg akváriumot csinálni. A mondás szellemes ugyan, de lényegét tekintve hamis és destruktív.

93. Az állam a legrosszabb tulajdonos?!
Az átalakulást domináló liberális éthosz gyakran hallható sztereotípiája volt az a szlogen, hogy az állam a legrosszabb tulajdonos. Ez az állítás sem akkor, sem azóta sehol nem bizonyult igaznak sem elméleti sem gyakorlati szempontból, de nem is ez volt a lényeg.

94. Hanem mi?! (volt a lényeg)
A törekvés lényege az volt, hogy önteljesít jóslatként mindent megtegyen annak érdekében, hogy az állami tulajdonban lév javak, márkanevek, munkaer -struktúrák, küls és bels piacok piaci értéke rohamosan csökkenjen. És mindezek hatására csökkent is.

95. A liberális mitológia végs célja.
Az ilyen és hasonló liberális mítoszok végs célja az volt, hogy az állami tulajdon minél olcsóbban, ha lehet akár ingyen is, kerüljön azoknak a tulajdonába, akik az adott pillanatban a legmeggy z bb ígéretet tudják tenni arra, hogy k azt jobban fogják üzemeltetni. És valóban ez történt?

96. Egy mítosz vége.
Az esetek jelent s részében nem csak, hogy nem így történt, hanem rövid id n belül kiderült, hogy csak egy versenytárs megsemmisítése volt az akció legf bb célja. Ez volt a dönt oka annak, hogy az els három évben a GDP és a foglalkoztatottak száma több, mint 20%-kal csökkent. 20%-

97. A kett s gazdaság kialakulásának történeti alapjai.
A liberalizáció, dereguláció, privatizáció küls érdekeket szolgáló véghezvitele volt az elindítója annak, hogy ma a magyar gazdaság valójában Äkét gazdaságból´ áll. Az egyik a külföldi nagyvállalati szféra, amely a munkaer 16%-át foglalkoztatja, a profit 80%-át 16%80%szerzi meg, és az állam bevételeinek 45% adja. A hazai dönt en KKV szféra viszont a 84%-ot 84%foglalkoztatja, a profit 20%-át képes 20%megszerezni, az állam bevételeinek mégis 55%55%át fizeti be.

98. Pontosabban három részre szakadt az ország«
Van ezek alatt egy szétterjed ben lév roncsroncs-, vagy pária-gazdaság is, amely páriaazoknak a millióknak nyújt nyomorúságos megélhetést, akik a hivatalos statisztikai adatokban nem is jelennek meg, mint gazdasági aktorok. Globalitás, modernitás, tradicionalitás, mint Ätáplálék-lánc´ Ätáplálék-

99. Volt-e mindennek alternatívája? VoltA kérdésre ma már nagyon nehéz becsületes választ adni. Az el zetesen lezajlott küls és bels alkuk kényszerít -fenyeget ereje valószín leg nagyon er s volt. A környez országok példái azt látszanak alátámasztani, hogy egy árnyalattal emberségesebb indulás, valamivel jobb feltételeket teremthetett volna.

100. És hogyan folytatta az új kormány 1994-t l? 1994Az új kormányban ugyan az MSZP abszolút többséggel rendelkezett (54%), mégis MSZP-SZDSZ koalíciós kormány MSZPalakult. A kormányzás id szaka egyértelm vé tette, hogy az SZDSZ a magyar politikai tér legbefolyásosabb ereje, és ez az er lényegében független a választásokon elért eredményét l.

101. Az Äiker-deficit´ drámai ÄikerÄentrée´Äentrée´-ja.
Az új kormány sajátos helyzetet örökölt, amelynek f jellemz je gazdasággazdaságtechnikailag kétségtelenül az Äiker-deficit´ Äikernev jelenség volt, amelynek lényege, hogy mind a fizetési mérleg, mind a költségvetés hiánya jelent snek mondható. Általában 3-4% számít 3elfogadható értéknek. Ehelyett, akkor ennek éppen a kétszerese volt a magyar adat.

102. De mi volt a jelenség oka?
Mivel a helyzet kezelésének a kormány által választott módja az elmúlt 16 év legvitatottabb esemény-sorához vezetett, eseményamely Bokros-csomag néven híresült el, Bokrosígy egy kicsit részletesebben kell megvizsgálnunk a kérdéskört. Az eltér narratívák ugyanis eltér következtetésekhez és következményekhez vezetnek.

103. Mit mond(ott) minderr l a mainmain-stream?
A main-stream logika szerint az iker-deficit mainikerkialakulásához az el z kormány eltúlzott szociális költekezése és a magyar társadalom túlfogyasztása vezetett, amit egyre inkább külföldi aktorok finanszíroztak. Mindez veszedelmes spirál-mozgást spiráleredményez, amelynek adósság-válság és adósságösszeomlás lehet a vége- szólt a verdikt. vége-

104. És mi a megoldás?
Az IMF fegyelmez -hatalmi logikája szerint ilyenkor az egyetlen Ägyógymód´ a költségvetési kiadások radikális csökkentése, illetve radikális leértékeléssel az import megdrágítása és az export ösztönzése. A Bokros-csomag teljes egészében ezt a Bokroslogikát követte 1995 márciusától.

105. És mi volna a Änon-mainÄnon-main-stream´ logika?
El ször is az eladósodást egyáltalán nem a magyar társadalom Ätúlfogyasztása´ okozta, hanem az itt megteleped multinacionális vállatok hitelfelvételei. A külkereskedelmi mérleg romlását pedig az általuk lerombolt piacaink kiesése váltotta ki, valamint a nagy jövedelm rétegek luxus-import luxusiránti megnövekedett kereslete (plusz liberalizáció) A költségvetési hiányt pedig a szétrombolt bels gazdaság elmaradt bevételei és a multik kedvezményei miatti kiesések okozták.

106. ÄAkinek van, annak adatik«
Az történt tehát, hogy a globalitás formálódó lokális elitje a berendezkedésének költségeit az eddig is már vesztes többséggel kívánták megfinanszíroztatni. A lényeget jól jelzi, hogy a bérb l él k jövedelempozíciója két év alatt 20%-kal 20%romlott, míg a t kejövedelmek 40%-kal 40%n ttek.

A GDP és a reálbérek alakulása Magyarországon 1978 és 2003 között 0

0

0 2 -hoz viszonyítva %-ban 20 0 0 00

GDP Reálbér

0

0

0 6 60 2000 0 2 6 0 2 6

2002

200

200 év

200

300 295 290 285 280 275 270 265 260 255 250 245 240 235 230 225 220 215 210 205 200 195 190 185 180 175 170 165 160 155 150 145 140 135 130 125 120 115 110 105 100 95 90 85 80

Az egy keres re jutó GDP és a reálbér közötti "olló" alakulása Magyarországon 1950és 2005 között("kék"), a 2%-os trendvonallal kiegészítve ("piros").

1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959 1960 1961 1962 1963 1964 1965 1966 1967 1968 1969 1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 év

109. A verbális polgárháború indítóindító-szikrája.
Amit a bevezet ben verbális polgárháborúként említettünk, az valójában a Bokros-csomag óta mélyül Bokrosfolyamatosan. Ennek f oka az, hogy azóta is egyre szélesebb a szakadék a társadalmi újratermelés alapkérdéseit illet en a mainmainstream és az alternatív narratívák között

110. Újabb Ämakro-monster´ Ämakroaz energia privatizáció.
Az új gazdaság stratégia másik dönt lépése a magyar energetikai szektor többségének privatizációja volt. A lépést látszólag az indokolta, hogy a t ke-bevonás csak ezen a módon kemehetett végbe, és egyébként is, Äaz állam a legrosszabb tulajdonos´. Ráadásul adósságot lehet csökkenteni a privatizációs bevételb l.

111. És mi erre az alternatív válasz?
Az els probléma, hogy egy ország számára az energetikai rendszere stratégiai, nemzetbiztonsági kérdés, ezért csak egészen kivételes esetben szokás a nagy részét külföldi aktorok számára eladni. Már csak azért sem, mert a vesztes többség kiszolgáltatottsága ennek nyomán ugrásszer en megnövekedhet.

112. Alternatív válasz (folytatás)
A helyzet diszkrét báját az adja, hogy e Äprivatizáció´ nyomán dönt en német, francia és olasz állami energetikai monopóliumok jutottak monopol helyzetbe a magyar energetikai piacon is. Privatizáció helyett ezt inkább ÄtranszÄtranszetatizációnak´ nevezhetnénk. Ami a t ke-bevonást illeti, a privatizátorok is kehitelt vettek fel, ráadásul rosszabb feltételekkel,mint, ahogyan ezt a magyar állam tehette volna

113. Alternatív válasz (folytatás)
A hosszú távú szerz dések ráadásul olyan kirívóan magas garantált eszköz-arányos profitot eszközbiztosítottak a privatizátoroknak, amelyeket most az, az Európai Unió is elfogadhatatlannak tart, amelynek meghatározó országaiból ezek az állami monopol cégek származnak. És mindez valóban igen súlyos helyzetbe hozta azokat a vesztes társadalmi csoportokat, amelyek sem most, sem a jöv ben nem érhetnek el olyan piaci teljesítményeket, amelynek fedezete elégséges volna a monopol energia árak megfizetésére.

114. A nyugdíj reform.
A kormány harmadik nagy jelent ség beavatkozása az 1997. évi nyugdíj-reform nyugdíjvolt. A változás lényege, hogy az addig egységes Äállami´ nyugdíj rendszer kiegészül egy Ämásodik pillérrel´, ahol egyéni számlán Äprivátbefektetésként´ ÄönÄön-gondosodnak´ magukról azok, akik ezt választják. (Pályakezd knek kötelez !)

115. A nyugdíj-kérdés nyugdíjmélyszerkezete.
A klasszikus értelemben vett nyugdíjrendszer lényege, hogy az éppen aktív generációk lemondanak a folyó fogyasztásuk egy részér l, és ebb l egy biztosítási rendszerben képz dik az a t ke, amelyet öregkorukban nyugdíjként Äelfogyasztanak´. Az optikai csalódást az okozza, hogy az épen befizetett pénzt kifizetik az akkor már nyugdíjasoknak

116. Az optikai csalódás következményei.
Bár látszólag a nyugdíjasok az éppen befizetett járulékokat kapják meg, de ez valójában az aktív kori megtakarításaiknak a hozama. Mindez addig nem okoz semmi problémát amíg demográfiai egyensúly van, tehát a munkaer piacra mindig kb. ugyanannyian lépnek be, mint amennyien ki.

117. Az Äállami´ nyugdíjrendszer problémája valójában demográfiai.
A Äfelosztó-kirovó´ (pay-as-you-go) Äfelosztó(pay-as-yourendszer válsága tehát csak a mélyül demográfiai válság tükröz dése. Bármilyen más konstrukció végs soron ugyanúgy összeomlik, ha a demográfiai helyzet valóban olyan ütemben romlik, ahogyan most prognosztizálják.

118. Miért látszódhat mégis alternatívának a Ämagán´ rendszer.
Azért, mert a biztosítottak pénzét olyan multinacionális vállalatok részvényeibe fekteti, amelyek a világ azon tereib l nyernek extra-profitot, ahol még b séges extraa demográfiai Ätermés´, és olcsó a munkaer . Ez azonban nem marad a világ végezetéig így, ráadásul mindezen veszíteni is lehet. ÄThe capitalism is the best contraceptiv´

119. Akkor kiknek állt érdekében a ÄnyugdíjÄnyugdíj-reform´?
A lépésnek két stratégiai célja volt. Az egyik, hogy azt a ma már ma is több milliárd dolláros pénzfolyamot, amit az átlép k befizetnek kivonja a magyar társdalom érték-áramlásából és értékbekapcsolja a globális rendszerbe. A másik, hogy a kb. tízszeres tranzakciós költségekkel extraprofitot szerezzen.

120. Az érlel d válság els jelei.
Az els nyolc év eredményei elég lesújtóak, mert a magán nyugdíjrendszer még a legbiztonságosabb állampapír átlaghozamát sem éri el, és ez a leend nyugdíjasoknak még az akkori állami rendszer nyugdíjait sem fogja produkálni. Az is kiderülni látszik, hogy a rendszerben súlyos kockázatok vannak, és tisztázatlan, hogy ki hogyan fedezi ezeket.

121. Az 1994-98 id szak mérlege 1994A kormányzati ciklus során ugyan kirajzolódtak a magyar társadalom és gazdaság stratégiai problémái, de a kormány erre következetesen globaloglobalokomprádor választ adott. Ennek nyomán a vesztesek közvetlen és hosszú távon jelentkez pozíció romlása tovább gyorsult, a bels szerkezeti feszültségek tovább er södtek.

122. Mit örökölt az Orbán kormány 19981998-ban ?
Egy olyan kett s (vagy inkább hármas) szerkezet társadalmat és gazdaságot, ahol ugyan rendkívül sikeresen jött éppen lendületbe a globálitás lokális társadalma és gazdasága, de ahol egyre súlyosabb kihívást jelentett a növekv roncsroncstársadalom, és a kett között Äszorongó´ nemzeti közép-társadalom helyzetének középkezelése.

123. Globális válság-hullámok válságfenyegetésében.
Ráadásul az éppen a mélypontjára ér ázsiai válság után a világ két másik félfélperifériája is az akut krízis jeleit mutatta. Az új kormánynak tehát m ködésének els id szakában illedelmes globaloglobalokomprádorként kellett fellépnie, mert minden nyílt szembeszegülési kísérlet végzetessé válhatott volna.

124. De kivel (mivel) kellett volna szembeszegülni?
Talán inkább úgy lehetne fogalmazni, hogy az értékérték-mez inket uraló globális aktoroknak jelezni kellett volna egy új alku-kötés szükségességét. alkuEgy olyan alkuét, amelynek lényege, hogy a Ävev ´ megfizeti az általa Äelfogyasztott´ értékértékkészletek tényleges árát. Vagyis magasabb bérek és magasabb adók, amelyek segítségével közvetlenül az egyén, közvetve pedig az állam próbálja b vítetten újratermelni a Älehasznált´ érték-mez ket. érték-

125. Mi volt az új alku konkrét tárgya?
A stratégiai cél a Äközép-társadalom´ Äközépstabilizálása volt. Ez gazdasági értelemben azt a kis- és kisközépvállalkozói réteget, illetve állami alkalmazásban lév csoportokat jelenti, amelynek további elszegényedése és távlatvesztése az egész társadalmi reprodukciós folyamat szétesését okozhatja.

126. És a másik két társadalom?
A társadalom és gazdaságstratégia arra a felismerésre épült, hogy a legnagyobb veszély nem magában a szegénység, hanem az elszegényedési folyamat. Tehát a ÄroncsÄroncstársadalomnak´ a közép társadalomból kihullók általi folyamatos gyarapodását kell megállítani. A már roncsolt állapotban lév knek pedig segély helyett olyan tanulási pályákat kell nyújtani, amelyek ha megszüntetni nem is tudják, de legalább enyhítik a kiszolgáltatottságot.

127. Alku-javaslat a globalitás Alkulokális társadalmának.
Az alku lényege az volt, hogy minden további adóadó- és járulékcsökkentés, ami a t ke profitabilitását javítja, csak azzal a feltétellel adható, ha a foglalkoztatás-növeléssel jár foglalkoztatásegyütt. A másik fontos mozzanat az volt, hogy legyen természetes a pozitív diszkrimináció a hazai termelési rendszerekkel szemben. És végül a harmadik, hogy a humánhumánreprodukciós rendszerekbe nem léphet be a globális t ke (egészségügy, oktatás, nyugdíj)

128. Melyek voltak a változások legf bb konfliktus-mez i? konfliktusSzembefordulás (sikertelenül) a magánnyugdíj rendszerrel. Szembefordulás (sikeresen) az egészségügyi rendszer privatizációjával. Az állam árszabályozó szerepének érvényesítése az energia és a gyógyszerek árában. Közbeszerzés nélküli nagy építkezések. Átfogó pozitív diszkrimináció (Széchenyi terv) Jelent s minimálbér emelés. Adókedvezménnyel támogatott gyermekvállalás.

129. Volt-e koherens Voltnemzetgazdasági stratégia?
Az Orbán kormány viszonylag helyesen ismerte fel a magyar társadalom és gazdaság el tt álló kihívásokat. A kihívásokra adott válasz is tartalmazta a társadalmi egyensúly helyreállításának elemeit. Mind a felismerést, mind a választ számos bels inkoherencia terhelte meg, és kommunikációs értelemben is állandósult a kezelhetetlen feszültség ( a Äverbális polgárháború´ kezdete) Vegyük sorra az egyes elemeket!

130. Nyugdíj-rendszer. NyugdíjAz Orbán kormány a ciklus közepére komoly bels viták során jutott arra a következtetésre, hogy az állami és a magánmagán-nyugdíj rendszer helyett egy olyan egységes rendszert kell létrehozni, amelynek lényege, hogy az egyéni számlákon akkumulálódó megtakarítás explicit államadósság, és minden évben az állampapírok átlag-hozamát írják átlaghozzá.

131. Miért nem sikerült ezt véghez vinni?
A globális biztosító társaságok lobbyja persze mindent megtett a változás megakadályozása érdekében. A kormányzaton és különösen az apparátuson belül szintén többségben voltak az ellenz k. És végül az érintett társadalmi csoportok sem értették meg a kihívás lényegét, így a változás elmaradt.

132. Az egészségügy kérdésköre
A humán-reprodukció egyik dönt humánelemér l van szó, így érthet , hogy a globális t ke-struktúrák számára ebben kesok milliárd dolláros potenciális üzlet van. A probléma Äcsupán´ annyi, hogy a magán egészségügy ugyan lényegesen jobb szolgáltatás nyújtására képes, de aránytalanul sokkal nagyobb költségekkel.

133. Az állami egészségügy alacsony hatékonyságának mítosza.
Az alacsony hatékonyság vádja bizonyítás nélkül is evidencia a liberális közgazdaságtan számára, miközben módszertanilag is tisztázatlan, hogy mi is az ágazat Äout-put´-ja. Tehát, hogy milyen Äout-put´módon kellene mérni a megmentett életek, illetve helyreállított egészség piaci értékét

134. A lopakodó egészségügyi privatizáció forgatókönyve.
A privatizáció rejtett el készítését az egységes nemzeti kockázatközösségre épül biztosítási rendszer feldarabolása jelentette volna. A helyzet azért volt kényes, mert a FIDESZ- en FIDESZbelüli er csoportok voltak a legf bb támogatói ennek a stratégiának. A kérdést végül is az döntötte el, hogy Orbán Viktor belátva a veszélyeket leállította az erre irányuló munkálatokat, két miniszter és egy államtitkár leváltásával adott nyomatékot döntésének.

135. Az állam árszabályozó szerepének érvényesítése.
A kapitalizmus lét-szervez dési módjának létegyik f dilemmája, hogy mi történjen azokkal, akik munkaerejének piaci értéke azt a szintet sem éri el, ami ahhoz kell(ene), hogy az alapvet élelmiszereket, energiát és gyógyszert képesek legyenek maguknak megvásárolni. Ennek kezelésére két alapvet válasz-mód válaszalakult ki.

136. Válaszok a dilemmára.
A liberális válasz szerint az állam az árakba semmiképpen sem avatkozhat be, tehát az egyetlen megengedett módszer a rászorulók segélyezése. A másik válasz, amelynek szociáldemokrata és kereszténydemokrata változata egyaránt létezik, azt mondja, hogy megfelel keretek között az államnak biztosítani kell a jogot arra, hogy a profit rovására közvetlenül változtassa meg az árakat.

137. A diskurzus-tér diskurzusalkalmatlansága a kérdés körül.
Nem ez volta az egyetlen olyan kérdés, ahol a diskurzusdiskurzus-tér eltorzítottsága megakadályozta azt, hogy a kormány képes legyen legalább a így kedvez bb helyzetbe kerül vesztesek számára Äkommunikálni´ törekvéseinek lényegét. Így az árszabályozó szerepét érvényesítette ugyan, de a kialakuló konfliktusok nem tették lehet vé az alkut ebben a kérdésben sem. (gáz és gyógyszer árak)

138. A közbeszerzés nélküli építkezések.
Az EU nyugati országaiban természetesnek tekintik, hogy a közbeszerzési pályázatok legalább két harmadát az adott ország cégei nyerik el. Magyarországon viszont ez az arány 5-6% 5körül mozog. Ennek f oka az, hogy a magyar cégek méretei eleve kizárják azt, hogy árversenyt folytassanak a globális cégekkel.

139. Az autópálya Äügy´.
A legélesebb vitákat az autópálya építés váltotta ki. A tét az volt, hogy a négy év alatt közel ezer milliárdos megrendelést kizárólag nyugati cégek nyerik, vagy esélyt kapnak a magyar cégek is. Ennek azért óriási a jelent sége, mert mind a foglalkoztatás növelése, mind az itthon maradó profit meghatározó az egész gazdaságra nézve.

140. A kérdés lényege.
A kérdés lényege itt is a globalitás és a lokalitások hatalmi viszonyához kapcsolódik. A lokalitás érték-mez inek fenntartásához értéknélkülözhetetlen, hogy mind a foglalkoztatásfoglalkoztatás-bér oldalon, mind a profitprofitállamnak fizetett adó oldalon megakadályozható legyen az érték-mez k értékÄleszívása´.

141. A Széchenyi terv gazdaságstratégiai lényege.
A rendszerváltás Äkett s´ gazdasági modelljének bels feszültségeit pozitív diszkriminációval kívánta enyhíteni az Orbán kormány. Ezzel kapcsolatban alakult ki talán a legkevésbé éles konfliktus tér, s t a kés bb kormányra kerül akkori ellenzék többnyire azt ígérte, hogy fenntartja a program f elemeit.

142. Ez egyben a távolabbi jöv nek is az egyik f kérdése.
A gazdasági és társadalmi feszültségek f oka valójában a 15-20 éve folyamatosan sz kül tér 15a nemzeti közép társadalom számára. A gazdaság hosszú távú feladatai között tehát az els helyen áll az új hatalmi alku kidolgozása a két gazdaság aktorai között. A közép társadalom kis és közép vállalkozóit azonban csak állami pozitív diszkriminációval lehet életben tartani az egyenl tlen verseny feltételei között .

143. A családi adókedvezmények kérdése.
Ma is igen intenzív eleme a diskurzus térnek az a társadalomfilozófiai mélység ellentét, amely a családi adókedvezmény versus családi pótlék ügyben feszül a két politikai tábor között. Ahhoz, hogy e vita lényegét megértsük egy kicsit átfogóbban kell szemügyre venni az egész család-és családgyermektámogatási rendszert.

144. Magán ügy vagy közügy a népesedés?
Az egyik dönt konfrontációs felület annak a megítélése, hogy a jöv generációjának a folyamatos és egyenletes Ämegtermelése´ csupán az egyének magánügye, vagy önmagán túlmutató jelent ségénél fogva a tágabb társadalmi közösség Äköz-ügye´. ÄközTörténelmileg egyébként mindig a kett s meghatározottságra épült minden társadalomtársadalomszervez dési modell, tehát a liberális megközelítés csupán elméleti konstrukció.

145. Ha elfogadjuk, hogy közügy is, akkor ebb l mi következik?
Az egyik f kérdés, hogy a család általános anyagi (és kulturális!?) helyzetének figyelembe vételével, vagy e nélkül kell-e az államnak beavatkoznia? kellVagyis lineáris, degresszív, vagy progresszív legyen-e a támogatás legyenmértéke. Minden gyermek egyenl -e, és ezt az egyenl séget hogyan kell a gyakorlatban értelmezni?

146. Alig burkolt rasszista vádak az enyhén progresszív rendszerrel kapcsolatban.
Az Orbán kormánnyal szembeni kritika lényege, hogy a tehet s családban megszületend gyermek számára nagyobb támogatást helyez kilátásba, mint a szegényebb családban megszületend gyermekeknek. Az ilyen típusú viták nem dönthet k el egyértelm en, népesedési jöv nk majd kirajzolja, hogy mi volna a helyes út.

143. A minimálbérek több, mint kétszeresére növelése.
Az egyik legélesebb konfliktus e kérdés körül alakult ki. A liberális közgazdaságtan a garantált minimálbér létét is megengedhetetlen beavatkozásnak tartja. A f kérdés, hogy mi volt a kormány célja ezzel a gazdaságtörténetileg példátlan lépéssel.

144. Minimálbér (folytatás)
Az állam a versenyszektor béreit kétféle módon befolyásolhatja. Közvetett módon azzal ahogyan az állami szférában növeli a béreket. Közvetlen módon pedig azzal, hogy jelent sen növeli a garantált minimálbér szintjét. Mindkét módszerrel alulról, illetve Äoldalról´ jöv ÄbérÄbér-nyomást´ tud gyakorolni a piaci alapon képz d bérekre. A következmények azt látszanak igazolni, hogy más mód nem nagyon van arra, hogy az ÄirreálÄirreálbérek´ megváltozzanak. Ha pedig ez nem következik be, akkor az EU egész keleti b vítése egyre súlyosabb feszültségekhez vezet.

149. A bérek emelésének ügye azóta is a f kérdések egyike.
A magyar gazdaságtörténet során két kivételesen dinamikus bérnövekedési id szak volt. Az egyik 1955 és 1957 között, amikor a polgárháborús fenyegetést l megrettent elitek el bb el akarták azt kerülni, majd, mikor ez nem sikerült, Äpacifikálni´ akarták a tömegeket. (Ez utóbbi viszont sikerült.)

150. És melyik volt a másik ilyen id szak?
A másik id szak 2001 és 2003 között volt, amikor, akár csak az ötvenes években három év alatt több, mint 30%-kal 30%növekedtek a reálbérek. A polgárháborús helyzet analógiája is hasonlóvá teszi a két id szakot. A kett s gazdaság szorításában verg d államháztartás azonban erre csak gyorsuló eladósodással volt képes .

151. És ezzel eljutottunk a Medgyessy kormány elemzéséhez.
Az ország valóban a verbális polgárháború állapotában volt (és van az óta is), így az új kormány nem tehette meg, hogy nem teljesíti béremelési ígéreteit. Mikor ennek nyomán elindult az adósságadósságspirál, megpróbálta Äelinflálni´, de ez alacsony árnövekedés mellett már nem lehetett sikeres.

152. Az Äiker-deficit´ szorításában. ÄikerA közgazdasági szakirodalom ÄikerÄikerdeficitnek´ nevezi azt a sajátos helyzetet, amelynek f jellemz je, hogy a költségvetési hiány és a fizetési mérleg hiánya egyszerre és jelent s mértékben növekszik. A magyar gazdaság 2002 óta egyre növekv iker-deficittel küzd. Nézzük, mi ikerennek a f oka!

153. Miért fontos az okok pontos beazonosítása?
A Bokros csomag elemzésénél már láttuk, hogy a helytelen diagnózis olyan terápiához vezethet, amely csak tovább mélyíti a már meglév ellentmondásokat. Az inadekvát és inkoherens narratívák most is reálissá teszik egy hasonlóan elhibázott stratégia kialakulását, amelynek romboló következményei beláthatatlanok.

154. Az alapvet okok most is ugyanazok, mint 1994-ben voltak. 1994A f ok tehát most is az, hogy a globális gazdaság dinamikus export-vezérelt exportnövekedése, és a magyar kis- és kisközépvállalkozások 1995 óta lényegében stagnáló, s t id nként visszaes világa egyre nagyobb eltérést mutat. És ennek van egy mind fenyeget bb következménye a Äköz´-t megtestesít Äköz´állam, és így a Äköz´ számára.

155. ÄVeszedelmes viszonyok´ a közteherviselésben.
Mivel a globalitás lokális társadalmának gazdasága hatalmas alkuerejénél fogva még annyi adót és járulékot sem fizet, amennyi ahhoz kellene, hogy az általa elhasznált közjavak egyszer újratermelését fedezze, így az állam kényszer ségb l igyekszik Ätúl-adóztatni´ Ätúlaz általa elérhet nek vélt Ämagyar´ gazdaságot.

156. Hogyan tükröz dik mindez a számokban?
A globalitás lokális társadalmának gazdasága a magyar munkaer -állománynak 16%-át 16%foglalkoztatja, de a profitok 80%-át realizálja. 80%Ám az állam vállalkozásoktól származó bevételeinek csak 45%-a származik t le. 45%A Ämagyar´ gazdaság 84%-os foglalkoztatás 84%mellett csak 20%át realizálja a profitoknak, mégis az adók nagyobbik felét, 55%-át fizeti 55%be az államnak.

157. Patologikus válasz-reakciók. válaszMindezek nyomán nem igazán meglep , hogy a magyar gazdaság szerepl inek viselkedésviselkedés-mintáit egyre inkább az adó- és adójárulékfizetés elkerülésére való törekvés határozza meg. Ez viszont az államot ösztönzi kétségbeesett akciókra, mint pl. az ÁFA-visszatartás, és mindez végül ÁFAegyre romló spirállá változik.

158. A Äsodródás kormánya´?
Sem a miniszterelnök, sem két egymást követ pénzügyminisztere nem volt képes a kérdés lényegének feltárására, vagy, ha képes is volt erre, de nem volt elképzelése arról, hogy milyen lépésekkel lehetne a helyzetb l adódó feszültségeket enyhíteni. Így fordulhatott el , hogy az els két év során Magyarország minden konvergencia kritérium terén távolodott a céltól.

159. Az euró-bevezetésének célja euróés a makro-gazdasági pálya. makroMivel a politikai és gazdasági diskurzus f elemévé az elmúlt két év során az euro övezethez való csatlakozás állt, és mivel a következ évek során is kikerülhetetlenül így is marad, tekintsük át az egész kérdéskört egy kicsit tágabb horizonton. Mit is jelent maga az euro-övezet és euroMagyarország számára az ehhez való csatlakozás.

160. Az euro, mint világhatalmi konstrukció.
Az eurónak, mint kulcsvalutának a megteremtése, valójában világhatalmi aktus. Európa kísérlete arra, hogy Amerika globalizációs modelljével szemben alternatívát fogalmazzon meg. Az el ttünk álló évtizedek során az dönti el a két modell küzdelmét, hogy melyikük valutája válik a felhalmozás eszközévé a világ pénzügyi rendszerében.

161. Mire épül ennek a hatalmi eszköznek a m ködtetése?
Ahhoz, hogy egy globális tartalékeszközként funkcionáló valuta fenntartható legyen olyan hatalomhatalomgazdasági megalapozásra van szükség, ami az ebben felhalmozni kívánók részére elegend garanciát jelent. Ezt szolgálja a Ästabilitási és növekedési´ paktum.

162. A stabilitási és növekedési paktum.
Az 1992. évi Maastrichti Szerz dés, amely az Európai Unió intézményét hivatalosan is megteremt aktus volt, egyúttal a közös valuta létrehozásának alapvet feltételeir l is döntött. Ezek azok az alapvet makrogazdasági mutatók, amelyek betartása jelentheti a valuta stabilitásának alapját.

163. A Maastrichti kritériumok.
Az államháztartás felhalmozott adósságai nem haladhatják meg az adott ország GDP-jének GDP60%60%-át. Az államháztartás éves hiánya nem haladhatja meg a GDP 3%-át. 3%Az infláció nem haladhatja meg a legalacsonyabb értékkel rendelkez 3 ország adatát 1,5%pontnál nagyobb mértékben. A jegybanki alapkamat szintje nem haladhatja meg a legalacsonyabb értékkel rendelkez 3 ország adatát 2%pontnál jobban.

164. A kritériumok betartásának helyzete.
Az elmúlt évek során kiderült, hogy a tagországok kb. fele rendszeresen megsérti valamelyik kritérium teljesítését. A legkirívóbb eset Olaszország, ahol az államadósság szintje valójában a GDP 100%100%-a körül van, de az utóbbi években Németország és Franciaország deficitje is inkább 4%-hoz van közelebb a kötelez 4%3% helyett.

165. Mit jelent az, ha valaki megsérti a kritériumokat?
Lényegét tekintve azt, hogy az összes többi ország finanszírozza Äingyen´ az a többlet kiadást, ami a kritériumok feletti költekezésben mutatkozik meg. Rövid távon ez nem okozna súlyos problémát, de ha tartósan fennmarad, az aláássa a valuta stabilitását. Növekszik a kérdés körüli politikai konfliktusok veszélye.

166. Miért csak 11 ország tagja az euróeuró-övezetnek 15 helyett?
Az Egyesült Királyság kívülmaradása a londoni City önálló pénzügyi központként való funkcionálásának alapvet feltétele. Svédország és Dánia éppen azért maradtak ki, mert általában szuficites a költségvetésük és alig van állam-adósságuk, és nem akarták államfinanszírozni a nem teljesít k költekezését. Görögországot pedig eddig fel sem vették, de mégis használja nemzeti fizet eszközként, saját kockázatra, az eurót. Ez azonban csak úgy lehetséges, hogy állandó jelent s fizetési mérleg többletet produkál.

167. És hogy állnak a 2004-ben 2004csatlakozó országok?
Ciprus és Málta készen áll, és valószín leg 2007-ben bevezeti az eurót. 2007Szlovénia is teljesítette már a kritériumokat, és 2008-ban lép be az 2008övezetbe. Szlovákia és a három balti országnak most kezd dik a két éves Äpróba id ´, és ha teljesítik 2009-t l válhatnak taggá. 2009-

168. És mi van a Ävisegrádi´ hármakkal?
Csehországban egyel re vita van arról is, hogy mikor kezdheti el a próba id t, így leghamarabb 2010-ben de inkább ezt követ en lehet tag. 2010Lengyelországban a kritériumok teljesítése olyan változásokat követelne meg, amelyek politikailag vállalhatatlanok, nincs tehát id pont, így 2012 utánra várható a csatlakozása. Magyarország egyel re tartja a 2010-es 2010céldátumot, de mivel egyik feltételt sem képes teljesíteni, ez nem látszik reálisnak. Mindhárom ország estében a 2011 és 2014 közötti periódus a legvalószín bb id pont.

169. Mi a bizonytalanság f oka?
Mindhárom ország hasonló helyzetben van. Meghasított gazdaságaik és társadalmaik következtében, a nyertesek nem akarnak, a vesztesek meg nem tudnak áldozatokat hozni azért, hogy az euró bevezetésre kerüljön. A legvalószín bb forgatókönyv persze az, hogy mégis azok a vesztesek Äfizetik majd meg az árát´, amelyek a legkevésbé profitálnak bel le. A politikai elitek azonban sem a nyertesekkel, sem a vesztesekkel nem szívesen keverednének konfliktusba.

170. Miért bukott meg a Medgyessy kormány?
2004 augusztusában, el ször az új rendszer történetében lemondásra kényszerült a miniszterelnök. A kudarc f oka, hogy a fenti patt-helyzet pattmegoldására már nem látszott megoldás, és ez a kormányt alkotó er k biztos bukásához vezetett volna. A helyére lép Gyurcsány kormány azt ígérte, hogy képes a megoldásra.

171. A ciklus végén milyen mérleget vonhatunk meg a 4 évr l?
Gyurcsány Ferenc kormánya kétségtelenül dinamikusabban látott neki számos kérdés megoldásához. A követett stratégia azonban összességében továbbra is inkoherens maradt, és az államadósság illetve költségvetési deficit terén a helyzet még romlott is. Az euró bevezetése, mint Ämain issue´ továbbra is bizonytalan.

172. Mi el tt áll az új kormány?
A f kérdés az, hogy a küls (globális) és bels (lokális) hatalmi aktorok képesek leszneklesznek-e megtalálni azt a közös nyelvet, amelynek segítségével tisztázható a helyzet, és a lehetséges jöv . Ha ez nem alakul ki, vagyis a globalitás elzárkózik az el l, hogy az eddig megszerzett javakra alapozva, most átmenetileg hozzon Äáldozatot´«

173. Nos, akkor mi lesz«?
Akkor vagy továbbra is zavaros sodródás, amit a globális pénz-hatalom végül is pénzmegtorol, vagy az elitek nyíltan vállalják, hogy újra a vesztesekkel fizettetik meg a nyertesek további gazdagodásának költségeit. Az els kaotikus módon, a második Ärendezetten´ hajtja végig ugyanazt.

174. De mit is jelent ez az Äugyanaz´?
A vesztesek jelent s terhelése a társadalmi reprodukció további romlásához vezet. Árnyalatnyi eltérést az jelenthet, hogy a roncsroncstársadalom, vagy a közép-társadalom lesz-e a f középleszáldozat. Mindez látszólag sikerként lesz elkönyvelhet a nyertesek számára , de a társadalmi Äaknamez ´ veszélyessége fokozódik majd. Az alternatíva a társadalmi robbanás, vagy a lassú lepusztulás marad.

175. Mi olvasható ki a választási programokból?
A választási programokból csak bonyolult ÄdeÄde-kódolással´ olvasható ki a lényeg, de azért bizonyos dolgok körvonalazódnak. Az egyszer bb eset a két Äkis´ párt, az MDF és az SZDSZ. Mindkett liberális programot követ, az el z kicsit szemérmesen, az utóbbi kihívó nyíltsággal.

176. Mi a liberális program lényege?
A f teend az állam radikális leépítése, a közszolgáltató rendszerek privatizálása, és az egykulcsos SZJA bevezetése. Vagyis itt az ideje az egyén Äöngondoskodó´ felel sség-vállalásának. sségCsak azt nem teszik hozzá, hogy az egyének többsége éppen azért nem tud Äöngondoskodni´, mert állami segédlettel a globális nyertesek«hm«kifosztották!

177. És hogy viszonyul mindehhez a két Änagy´?
A két politikai holding éppen a Äfilozófia híg moslékának´ fortyogó kondérjait kavargatja. Mindketten adócsökkentést (tehát bevétel csökkenést!), kiadás növelést (mindenkinek!), és közben a hiány csökkentését ígérik. Eljutottunk tehát az Äígéret(ek) földjére´.

178. Mi a közös a programokban?
Mindkett gazdasági növekedést, növekv foglalkoztatást, fokozott családtámogatást a kiskisés középvállalkozások kiemelt támogatását és infrastrukturális fejlesztéseket ígér. Azt tehát helyesen azonosítják be, hogy a kulcskulcskérdés a közép társadalom helyzetének stabilizálása. De adekvát narratíva nélkül nem tudnak választ adni arra, hogy mindez miért nem nagyon sikerült eddig egyiküknek sem, amikor kormányon voltak.

179. És hol vannak a különbségek?
A FIDESZ inkább hajlamos arra, hogy a gazdaság és a társadalom meghasítottságát a diskurzus tárgyává tegye. Sejtetni engedi a rendszerváltás rendszerének válságát, és a küls gazdasági szerepl k el nyös pozícióit a hátrányos helyzet magyar aktorokkal szemben. Programjának kulcs elemévé mégis a radikális járulékjárulék-csökkentést tette, amely egyáltalán nem illeszkedik a fenti társadalom- és társadalomgazdaságfilozófiához.

180. Különbségek (folytatás)
Az MSZP globalitással és a társadalom valóságos helyzetével kapcsolatos szemléletét a liberális main-stream maindominanciája jellemzi, és ezzel láthatólag nem képes a lendületes közhelyeken túljutni. Határozott Äállamháztartási reformot´ ígér, amelyt l a helyzet javulását várja, de nincs kifejtve, hogy milyen módon.

181. És mi lesz a választások után?
A választások eredménye valószín leg az utolsó pillanatig bizonytalan lesz, mint ahogy az is, hogy mekkora többsége lesz a gy ztesnek. Az is valószín , hogy egyikük sem követi a kampányban megígért pályát, mert egyiké sem a valós helyzet-elemzésre épült. helyzetA f kérdés, hogy a verbális polgárháború helyett elindul-e valamilyen konstruktív dialógus. elindulÉs, ha elindul, az milyen narratívára épülhet. Ez jelenti a választások igazi tétjét.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->