" - -- - - - - - - - - - - -------

.'

.. , """I! .... ' ... .,.,

'I!

E- .

-

,ID---", n -'Gl-C-;-

IDIH~,- ElFi£'-_IRJ\DOSmU ", Di~~'1fl, ,

'_~::r~UiO,It;SIi:s: ,00' ~,L

IJl'Cl'If!ltlll"i '(I ,fJe: , ' '~ $_€t~/,f(J,'" ,R~f.tliw~ - s ltu,~;nuNfm,fJle.

DR

,0-::: ,'A:tv~ -, --:OrrG ' _" 'i '~, I ,~-:~_-aaIlB> nPJoo,lo,eia,)" l!' ;~d.ad,e]lfD~,lm bIIm.rI UNA_' _: 'f(fCI~ As>, m_ ~IO IIIAlllrCdefmi1ivnll,~ea C!e,B9ma!n E!~aa! ~*I, d:e ,[Pl1onfolb~ UNAM rOliDp' '_: ,zj, - ctL

'nn ..... ,~~i?!i. "AC- - ~'6 -r'l~~~~j '. II' .

_', I

- ~ pl~ :gram'. ~Ie _ i_-O,~-al a ProY19cto,s I'ns~i lu,c"a:nales para 1'- __ ejo'JBr'"

_ .. mie'n '0 Ide la E'nsen3nza I(P,~ Pl -IE) na pen~~milj'do que los docen,tes ~ __ - de diiferentes. esc'-='~as y fracu1 ,lUi die 13 U' ~_ impu.~sen a tm'vAs de Ila re,a1izacia-1 die d'istin~DS, p'1Dyectlos ,d"8 Invel;~igac~on, acl~vid des aoademicaJs o,'nentadas - a!c~a _a majora de '1'06 precesos _- - sneer anza

ap:n9-ndizaj'9 IBn e~1 'studian~ = ''! los p:r-o{es,os 'que han pali1icip ,-a en

es'e _-'roglnl'ma :se '-an ea _ c 'erilZsdD po su ,glian 'sentido de respons.abi\lida,d y c-realw;dad en el d,isen'D die Ime'QdDlog'i_~s e -' ucatN'a,S ~ltnr1ovadQ =-S' enla proaucclon'- e m,'teri'ales, d~da,cticos. ,d,B' grain caJida,d" lUna muestra de, elll,DI 110, consti'tuye esta 0 :r8 EL PROCESD' DE IrNYESTEIBACIONIi ,P'l.JVlrE -, 1lI!:NTOI CIEf' PROBLEr :d- :," I Iprim,era dE: Ulna sene de elnco, Ob a de' un gnJpa de p:fofes:oras d'e III _:NE~ In Ie"~ '- q,UI! se I' an disfngutd'o eer su ·rayectaria, academ"cs y S,Y int,ere-s en le~ lcampo d'e ~a psi:co_ogfa. 8 Libra que. laqu~ s·. lpresenta .' eja Ii Igrada de com,:l'nlmliso ql_e fenen '11il5 profesoras para plrD,mOVer ell a,p-rl-nd~a~e d _ los e lludiante_. loollaJJofa ndo can esto I n II fc'rm'sci .. n de' a· urnnos ~ .~' alta call ~ad aCillde ml~C2 ~

La SC,U,ELA 'NA,C,~IONA DE ESTU[)~O'S PROFESIIONALES IZTA,CALA ,aLgradelce ell i'nlelres de len; sutcres de' le~sta 0 raJ po- co~aboral len un prcgra a ac.~ o._mjcD qlue, le,s"amIID,S ,segurtl,s,~ bsneficislra, a 'DS eS-..IJ~ djanies d'~ la earrera de Ps;icJollogl~a" Asi'mlsmo' creernes I~'ue esta obra aCBds'mica as un ejemp~lo' a: .-Jeg1ulir que seg'u8lmente m,olivarra a etrcs prlofesorlBs para c_ nlilnu81f con hi 'f:c'rmaci'an de .,xcemen,c'ia'M

LT ',I~RSm, D ~. ACID, _L. ... UJ"ONO'~I" 1] 'CO,

- .. - UEif N'ALc'I:rJ'NA llll EnVIDJOS fROFB,~DN'j\IJ3 mzrACA~A . v. Ie! 5 alli'lI"ill~ ~/"" La .. - Re}TI bJaca~'_i' Tfll_!lnepaJu~. '

.5 ' " E.1f!;1' . 'e tit: ·Ir.:~, o,~ M~'I. -

-. m ngiUf! . ~a r,i _ tJ.~ _, cbm ,U ed ~. ser repmdLmi lmmmU~ ~ da I

I edrante l'ungCun, 'ISft:'m~ '9 hUrl 0" £1. '':-'-mm 0 mecinioo .. Ul "'I

C . e-]1~m IiU ~riJt r u - _ j\ . ICibRpus Izr AC.AlA ~

-jW -

, ·,tt· it ' in .l dl 'Oll'j (J,rec ,fJ,J de- ~-dlo' y Inn/,I Ct ~'I edl'orlQJ~

HI' -IL. I, \/, L.ENl'f"N -lOR '. 01 CDlLJN 'Inb .. l'iflad,', de P lNUrJ

Cl-

. 'Ium ~ pmebm

Idrnf"SO " A'leno 'Il' 'l\f~x, •. oo

-: - '. ROB" ' onilo

Enlltre lM1illlfio.naJ PJtPlME S«l'fI.6riJJ! G IlRrtll JkfJllbmim UJ: .. Cionp-. WA CtlJI

IOJtU10',f;E J'.. ,

_'REFACIO

.,

'~Iodo 'te:xtDI a,s p,n:rJlJC~a.i Ide:1 i '-Jteres de' Ih)s aU-:~Dres po,r =·fectu~_, una [B,Portacii:cl,n :8 SlUG lectloJt8'S: nues[ 'ra lcaSCI no es ~a 18'X'ae",~' ~ 'itl" I deseamcs qlus! Ila coleccto[n ' -.sarrc)l.·ldla sabre "ill p-oceso ,_-Ie[ l~ in -Bs,tig[Bcflonll ICQ,n:stitu,a un 1m - ieria11 Ique p" DlrcJo;n8 [iF b][s estudii\:~ __ '. lea ,~'e 1'~09 dos, lprilmeros., I,&!mes!~fles; Id'I' II carrera de! Psiccf,o.glal ISill• m,e _tOlS sUlfic~-, _~e;s[ ta - to lain al,11 aspectDI 'iearicol como In ( ,I ,PrB,'-, ;'" ~=

, . - d' - - II'I"]- - - h-'b'-1t;;d-d'[ -_ ." - .-_ ·!iil, - _ d' 111- . -, ,- - -,'"

-Inti I" '_'SalnlD,_ sr' :IUS, I_,a Jd~ B es: e· U1Vlss,lrgS[t;llu\r:l1 ,~as- B~, lpelFS1 ~' __ ,-_ ~,-'

de IlIa pS;i:,e.ol,hl,gla experimentat

Esta 'tna\baJol hal s,ldcl lel_ 11m; a "-:,- e di~e'r8'as '&I'f\o\s Idle rsoopflacio,n[t refte,x"Qln y ,anallisis '_obre 1110\5, p,foblmas! qUI=-" enrrenlan nuestJi,:,S 18,1,,-·-1 djan~es II :I,ils'te_' _s -;ilcament[e~ e;n e11 [m: ~me __ 1o Idle dllBslfliDUa_, pa:r :Sli mtsmos p:flQ'ye\c~os dIe ~l11vestig,acllQ,n i~:lpncada qlLe v8n~esde ~:,:.I :ormtlfacI6:1 da pil,.nte,: Il11ile - i~DI Ide "nve:B'iglcio :1 hlaata Ihl presentacilonl del -epa ,IS fin,a~~ pasand,ol eer I'. abS[IINS.clan- ':·18_"0 de' hl~:[e'lfg,-,cI6n Y ianaJisis 'y n!JJre;senalc~j6:nd:el d' tos~ [I'eclos qua fll'_Om,!1 'Ita cD'lse.- '·on Ique CQ,n Iste teXlo ds, jnic~D,., C'Dl1sl:'de -amOSi que ta~e's Iprol-;,hJ'm'BS :s'e' ,:~ncu: _.,_ 'Iran vlnc-_lJaa,os \nlO s6~o' II, un,s Icslrenc,i., Ide, -lOB de el'lu:dio.l 01 [at Ifnsu'jci:l1;lsl cQln,QCimli'le,nla de! los iPla'tiDS ' .• us lconl- ~]u,venl en "enninas !gln. ra[les 1111, Ime~adlo,ID,g";a de 19 lin¥estig1B,ci:on ex; . ,rilmentall,,- :I;i~nal ta ~ :bien & un,~~ in1suJciien',- prlos-s\mi_,[cj:[Dn edUC-fltiv[i que prO - Uilie Ir desarm -land1o, ;g~adlUl!a me:, Ie dominicI ,cognliiivcll e'n liDS ;--_II~_mnas Ifn espersr qu-:-' estas se IP,fi8aenten Ide manera espontA'n,eaj [calf!nD sUC8fdI8' Ihoy' d'~a~

,. ' ~ n Id .:1 canto -:,uir a-I-~xlitQI aoad_mhjo de n,uesn,s eswa'f.mell " ,gl seias all .pc recibldo por Ie ;pog_~ _'_-IJ -:,' ~PII_ [E (:p_~lrama ,·8',Apo_,ID a PI DY! ,'[CS ,de IlnN8s; '!ga,·'"6n IPsrs ,~! ml~i.D '·~'mi'e--:-_'ol Ide 1211 Enseft21nLa)~

..

ill

dessITo'1am,rJs esta scriil de-.extosl ~:feves como Im··le '~!d d_ei ~:Ipolyal ... ~= dActilco a I:asl aSli .·rn:aIUr81 Jds! IPs ~ cCllogfa ~p iea:';1 'La :_Olfrat:orio ~ 'y ~ '. SIU s.structulra lfiespande, a~ 8' I~',_ oq,ue' 'oell de'ss'J DUo de ha-L Uidadms cogn1tlva's~ 'pall" :8nllo'll se p'laln~ean '~jrelmp,1iOS '"1' ej'e,rtciGias . ~::n: -os nive[es de 'Ide. I' tifica-· IDi,cn"l .~omlpren&~6n~ anafNlii~· Y' :apllcaclonl ,co'rr8apandisJli1Ies B ICllda u.na de

II, _. Iii ., -, I, ,,- --."jr--;-d'·--~··_·'·· . a, ,s,a'n"~I'~I-' 'q' ue ,d· ~-""'D"-' -:-;-"_ ,- e' _'-:-.~ da~-n I "£i, _ '18", '"'"

~gts. Ilam,aS '~ lalL'S ~ fllt,- ~, '.'.~ J gig .::_ '.' e .' hAIL~ I, IIlp. c~a~1 I.:.._~UCU '.:_'!!ii " . I

d'osi en,.~:~·aslej en d,iDn'e ~,a, gu.;a::e~ p '~feSDr J I'll. N'~ma1'[m··.'_~_llci6n quel ,est,· ;=-','OPOfC1IDllS' a 'tea I.'stu- ia'ntes lIS 't-· __ da ; " .en,t_lr., ,_.slm:O's:m;o,~ ,Y 'd~ 1 Im,.I""

n,~~ii~ D~'a,- m '"1am-" ran'~'nlla:' ~""- h-B d· e·B'~r'i'JlD,·llladn -n InR'\n~m'a< tl:it,'~on-I~a~ I~r'rim-:-p" r!fi.~~

~IIIAI '. III.~'~ .~ lp . ,~ri!!!. .'~ ,_allll" .Law . I""'~J_=I"Ui I " _,'YILi_ _ ~- _ I ._!!i;m

,," d It- P - s'ijbil-illl~....A . II alii -m' ,i!!!. __ d"'-rr - -~i~ -';,I'Jll'!!ir' Sill -~np'in -jill-lIii¥Iln 'nza' . a q,ue Ea, ~. o· '. - ~_, ~a'il ~ al ~. _IU ... I o, 'liii!i5 . .~ 18 ,Y' le~ercllla; a :~ul P,II'W': .IJ~ Inu~, ~u

'I' cu,an as ¥,sce:., ~IO, Irequ~lra cads uno d. ,110SI Ilemaal"

Estel 'pnmls:- 'tlexto, Ide la coleccitr=- aborda losl IN'maSI de Illlan"s/Bro' Im~enIID' die! la IPtiSgun, a la ~ inves Iglac16n. au U'b;'!C8cf6n en - -In m:aliDD te.G .

11"1~1 C, ::A . d,r, d.: '~n- d ~ u' c'}.;:· 0 P'~""'j~ r In~ra-: , s·· . IAIft'n'UI 1 '!:Ii ~irAn-;- bur'q:: ue·· d·: a

, IV JIj__ U __ !Wi ,Ii . U . __ a' U I""i!li'ill . _, ',WII' I ~. ClIY U JI _. Jii:!I _ ,._

b'i:bIUIDgllraftca; '8'!abo1rac'i6nr de' hipoties'is~' es,_:ru~ .. -u~acio!n Ide· ob1,etlNoS de

'"' --'t'·:-- . ~'£ if" -, ~" ..-. . 11- ,I. _ '. -~,A, - d'l -- - - -t. dl. '"', .-. t'· '. '.If -

~nves Jgac~IU,n y n1adZ8 CDn iB ,pIBne!aQlunl~Eh 'proy,e~t.c, I, -'f nve,sILlgaclDI' I

y cronogram[al~ ICo,mol se ~rued~! 'olbseNaf' ab:arcil 110 que pademos de ... , ... ominar IQo'm'o ~Ia ~:lrlm,e..r2 fa'se : __ e ~a li'nve}sliga,lclI16In.

S1~ bien'" t~ ebra :-',S' :,~ .. _ ·1"ftQ:-lOtd.-. 8"- a~' IliO:~ ,,,,,,til II ::-~'nD:e: .·.·Iei 'IA~ p'n~-~ e.Ii'~IC!J1 i~le' ",,",",

-eeea- J ~ IIGII W_ 111M III IJII ". __ I _I 1 I .. ~.~ (a'IIU ... J. -iii! _ ~ IIJU~ J lllWU G. _

me:stres~ e:s'tamc1S, 'Dcrnve:nlcjdas, Iqjue s.=ri de' Igran ullidad 'en '~"elmleslres, Iposle[liof1e's~ idadlDI : _ ue e:~ p!AlCflSD Idelnve!9IU:~"_ ,ci···.n len Inus,s'tra discipUIn:a~i ailln len 'et c-aSDI de~ 'IJrlb~tD' p;rQlf;e5'ionla~,r IsNem,.-:;~re 8:SIUI pfrBSente' .

;tr

'I.NO'ICE,

'!!'

J

..

.... ~ Ian el pa!S'Q deJ . ,lempo 81 p~locen;o lae cfln'ocimienilo ha. pre.s-an~ 't/ado !grandes, camlbicl5! que sa han dado entre otrlas eosas Ipor 1I!!!!IiIIIiiIIp"'./.le1 perieocionamlh!ntol .·8 los 'instliumll'ntIDs, d:e 'lraib~jcl~ ~a ampUac16n d:e: albj'!!: j'VDS de: estudi'D u I:alscumullacicn ,d's' III ,ex;perienc'~'EI~

L ,. •

Dioh,Q, aV,llru~e tam,b'ien se ha dldo~ par le1i 'v'~ncu10 eljstant.··: I .n-Ie to-

das ~as activid'ades del ha:mbre con una 'forma partjclJ'a~~ la acijvId'8'a ciienti"fic2I'1 Cllue at '~gllUl'l q us: otfalSljl Ilenel como 'finaUdad la busqueda de e:s:trucbJIi,IS'1 opers,ciOn Ie' inrterreta,oiiSnl del Iss eosas 0 eventos,~ sin 'l'mlLls fig 0 I 'pDSrel'l9 caracterlsticas 'qua liS t1.a.1cen untes. y~ 'pur' 'tanta. dife~ rente die las deml:as; i8Cliiviosd.es Idel hombre: au 'inlf!'Ji*s, abilrto illDr la natur:ateza !"J' Ie '0 rma Qom10 Qlperlanl ~DS, even'los,,.

EI: heche de, que e~ eo:nolclmiernto s'ea un p,roceso len, loonlililua eVCI,luci6n q ue d epen d e de ~05 fs,doirs5, ya Ei'l!,r; ~)adaslll Uevsl ,ai' p1 a n!I~almienc de qILU! flUI liS C~'lncia ne SII! bu scan n'ii S eJ' lIncuentr'a.1 'Ieyes unh/'erslal~les lIn Isnti,da Ist,ficto,! sl'rilo se dinge, hacia, 1£1 leori ... hacia 1;1 sist,em'atl!Zs'c'j 0'1:1 Ii rnten'is1 Bei On de lea 'I,vlnlas y IDS factor-esl que liD CDnst~tuyen par med iio' die 181 ;j nte'rprela,ci'lllil 'Y lexp1h:achili1. siem'pre ,nr'r1~ ,gid;ElI por reglllB's re,stab1ec~das en diferentes epeC8S de lSI histClriat per to Iq1ue cads. Idis.cip~ina 10 cilsncia pes,ea' una eVrJ,tuc.iolil, Urllii'Cdl" &npeno, cads un·al Ida 18111.as alraviesa par ISI5 m:ismss rampss: aetos .no mlani ... pUliarVDSI Ide Iclbs1B;rv'scb5n y Id'escripcicn~ c,onlacio loonl runa Igran v,sri~' d ad de CQsa,1 y e:v,snbls en un 1I11V,I11 s i m p\18 'y superlb;;ia1111 sl IliII q,ue B',xJslan aflnn,a,C~Cln9i fumra ds' la SlluBd,On cancret's len Ila CUEd I~OS eV,s'ntos 81tanl presentes: rdesarralUo, .~ e 'ticniCBS fJl.ra II ,s,ollUlej,cn de' 'p'foblemas Ipnid:i'ccs que penn;tan mejomr ~a •• stenda, de1 ha'mb~e! y

ii

..

nic,alsi im'lplHcan la II'iI1IUle'~a de cu,mlP~ir un olbjetiv1o oilntlillcoi as dec"r, un curse die 3,cci6n :Q 118,=: 'c,rms:1 de usar tas he:rta'm'i'entas"1 Y' 11018 mIB,todcs calns'IIS; ,e I en ~a, 'sJeh!cci6:n Ide' "ic'nilca~s'li 0 se,a~1 la ,~yalllJa'dilon Ide

Ilo'l IOU', ,SrCS' Heelan rCilernUftcal '(,AckIQ,ffji IG,upt·~ y -" 1 i'nasl 1'. ,:,2)~

lEI ~s,e'n('ildlo rein .'" UBI ~BQn ,.mlpleadaa Ilia I!: 't'BCJjeas po -' los; Icis'n]1i; COlli! ne e's otra COSIl. qlUB e- rresulta,dal,d~e IUS regl,l,11 ,de: d_'c151:6n r'l' cain

eS;~DI ee 'pu:eds' deeiir ~,! e tes __ :Btad'gilr son -.as, 'hI: eilecci6n Y' ~las

te~~c~n- [cas son 'ilal lel!e'CC~iDne'Sr Imii:s.m;as, (Ack'Dff let' 119. ~2')';o

_ ~ _ •• _ '_"_.' __ ,,_ •• __ "_- .,.' _L_ ~._. __ • __ .It ', ." -- _I -1!!!!111" .,' I,'

Ell Bstudi,QI de 1,015 lmetodos, cr..J'ntUlco·~ '1frecu'enr'_emll!nle es Isntendh::t:D IQOmlO meltodQlogl~'ia51 sln embar-gloll 'Iambien p., udar consie-Farsl'! come un IlirP'c es,pec~,al de &0:[, c-on dellP'liu'blllmas die inIVBs,~gaDianl cu ... yOI 'Oi~l,e(iu'ol pr __ '=JicUa'll es lei m~jDra,miell1 'Qi ,de: los proC. ,d milento-s y

en-t.a Ili-"I a::·'s.-' D _. nil g '-D' . teO . . n U' r- - a 1"1 nijj"iiiO,C'!lllt1t'!l SJ"'ii;o'"' 'n"1 "'II' ,-!li'~'fil:- -.

1 ~11!Oi!ii I r, l!!iiii!i' 1F"'~'a _:_~ ._:_:_;~ ~ _!. !Iii!!! -'II ~,,,'lw~IL 'a' ~lll:_ l_ ~:_._ I _ ::"_F.

lEn has; 'fa'ses, Ide ~,a inlve:sti:' ac~olnll se halnl re,s-:ablecilcia d~~e:llen, as, secuelnc~;an; c ue 'v,sri:an de p -IDbile:' -II a,ir-cbtema~1 de dh;c'ip;rn:a a, r,'l::,ciIP -ina e i'rlc US(l1 dfl B'uta:r a ,iUJtor' CamlD [isglla gl!n,enJ~ podr(Jlilmos, PB--:jl1" si,Gm,prle~ d:e1J ,ana:~,sil c~.!r'idladclso " IDI··1IetO de lIS ',LlI,dic~ 'ya ._ us 18,1: e[m,~ pleo I.: I"e' un m,e~ :!odc, Icua,lql- iet31-' ,s,ta dei~enni:lnI,ad,D' '1-;an,;~1 por la n'B,tur,sl:e'za de'IIDbj;~t,o. y e~ ~-In que se pers'igIU8 .. , As'i ~uesi en e.~ plr8sente ';. -abljj,o

- . d r t . ;;(, - - ~ - - .-. '-. - , , .. iE!in e e'u'p - .. '- "'i;~ -0- ~ u'na IA ~-;~ "C-'"lC'" n-' I~a

li'a ,a-' iO,P:.,a,rti:l con tllnes mlerami~,.;;_: ,A;.~S~dV.:~ I .. ' : W anliL~ i~"._: . :~I!I§iO'-

IcuenciiSrdaili de ~:eUg DlpersJci;anes meIDdlo!I'Og~ca's [mas Icom!lin -: ,Ie'n~e' .=m~, p,h!'a.d,as len Ia ilnlve~sJgaci~Dn ~alntOr basIcs cam 01 apllicadlBl en P'I,iC(J.lr~,gila_I'DI cU3,llnIO' siglnrfica que SillS Iial uniCQ~: 11-, -- e:j'Drll :s.L-',g una Ide tantas formas,

En es'te senUdlo SIr inci[-I. ylsn c(jnca Iliibro~' en el Iprimle 'DI se e a,s! ... , Ic~nlb. ~a mal1era en que, 1i'L~!' inlic~a una t;'~esi"igaclan es decilr' COlnl ~;a dcfin-IDiluiI del: Iprc1bl'Imrair la fa'l1111llu8clOn die, h11PCce,ss;'i iii! dlB!_Ul1Ci'O,n dle~ lo'bje:tiv'los y !112I, ilg,enda de ,tin, 'blljct IE,~ ,slegl.; nde t ala as div'llrsa61 'forma,sl de lobterl,e a·~'t'D'8 ya, S"iI a tralvBS, de' lin~.'lrumen'los Idiirectos., I(olbs.'ervac·on ,dre lies, le:venr~Qs len e~ momente en Ique ,a~r IrftB'n) 01 indire.ct:cs (al 't~2IVriS dleil IF' -palnls! Vie, ba~)~ EI tiBrOSlr'Q co:mp:r1e e :to,:s rO rrfe lie nt,s s, tipo:s de dh!N!nIOls~:ml:p,lleadcrs CQmUlnmre:nte len ~"~, '~nv'el'tiglacion len rP:I~'c)cdagl's' con lej;e--p~ioS para Uustrar CS.de canc'elptJo" lEn ell: DUB[nO ae da,n e:lems!nt:cna ps,ra 1=11. antUsj~1 de Ir'8slLdtadtl[5r y en laill qU"lnrtJO :se aborrl:a los as.peclc,s ~e~;acjonadas ICO I lira el:abQra~oi6n de!11 esc I"~QI"- -"al,

Aun Icualn.dol es,bal obrsl '.'5fA omils:ntadsl haci;a le'll prolce.so de i'n .... vre,sl~galc irclnl en lei '~efrenCJI die, hi P,siilca!IQ,g~'·' IBrnl g:ren1'e r~I~'1 pu.ed II selr ufll

que Ide,manda Ipa:ra SIU comlunic-s,c'ic,n c(u1:slru.cc:1one,s 've,rballe'sr cernlP[~ll!m a '. :Y' miss dll'Sil' a n' 'i8!,S de los IQ b:Jr .=:- lOS; y sluaci:c nes iori:slln lIlie.s; ICOnl!" tf1ucc;i:oln die ,8,imllbt1I~Qls y 'f6Irmu~a,s, ,slrtamlente ICOI"lpica,das y'd,B.nluiado. a ej;adlas de lias s,iituaciilone~s ,cnigln:llies a I,as CUla'tJI se refi8'ren,", IP = die .. , mOISI deehr enillanices: d\e: acuerdlQI ,cen Ka'Atu_' ('197lJr) rql_ e' la facti ldae

"II ,~ l'·'fi· - - - - ·11"'-' -cO

de, cOOlen:~ I ICC tell rea IZi9r ~

"', ~ ~n¥8s[g;BcI6n fle,f,e;r'.','nte! alia leX'isl· nc~'a de lun Bvsinilol"

2~ ~n¥e,slmglalciltull sob1f8 II n~I'IJU~a~· za de ~IDSr evet'DLI (que ICI'B,sJe d~e pro -,hldadilsi estan ~mpUclld,.s:) ~

,3.~ Ilnv'BstjglBcw Ln:~'lper;ativla, ,(manipula ~i 's,l s,('-' .. re 'lias, IcuaU:dadlslll dl~~mensh,.nes, 01 m~' lim~en:tD'5 de un abje.:,~. 0 sis,te ;_ .. de ob,jetiD5i~

4~ ~1!nves:tl'ga'ciO'-'~ re'~er'=- _te ii, lias 'i'niellela"ci,ons's es,p~cil",llcal die los B'V'S 'lOll "~ue ~ml.:llica~ d'es,cuJbrim~en,tD d,le' ias interrrela,cilo-' neSi de ~os le'ver~IDS; observad'JDs (,Ii'ndil,ga Ilall aspecbt3\s que co'nls'tiluyen e. avenl_D~ "JeslPues, inrvestig:aa inftuencia Isfa]va Iqua ejlls lee Ica -a 'Iac:o:r Slel"re tes demas) a part1l de' Iia rnanl .... pulacion de~-~ al1abrasill siilm'bo.l'IDS ID prIDsi:ci,Q' -,es.; len vez de IODJe lOS inde[pendient1es,.

Las tres pril~,-eras se Ftefiere'nl 81 Icon:r.,c1ol que es!-:ablec, Ed' 1Im1- v\es:tigadcr CQln h:JIs, p;frop:i'o,s ctderlns: 101 ev,s:1!110S"1 eSI decfr- e:1 p1a,Q Ism_' ... ' rice d,et procesc del i'nv,ellfgI8ciJon. Iml"en,'_lfBs qlue e ul;~limo ,sle -leflh~re, all aspeeto cone. :iP-':Ulal~ dial: mismlo P'f'D'CB,SIDrl e&to, es, lall cD.ntalc;tol con los plrorJ1uctas, dlelrivadlD~s de [hl'S n'iive-19s; .l11lenares",

Pode.mlDs a"lm1lar ,en'Dnl~es que en Ire ~'um en e,x;islen ,dDS, planes genef,al1e's de I1I1 ~:nve'sl~lglaci'Q'n: ~a ~I',vlestiglsclQn ,empirica. 'y la '_eoricol Clonf~e'ptu,al~ AUlf'lqule e'n If,B'alida, ~ durante ell! '-. 'IDeesol del ccrnac,imienlo oQnth'uJamen~e, se rsJiacbci_ ",aln :amIDDS aspectos ,8 dwlen:a,nl,.sl n~vieh!s I estc Ino qui,sre dleo.W - que f'ID se' pu,e,dan a1bordlsf s.e,pllrradamlenr~B' pa iii SrU tlSr""Ud:,'Q, 10 an allsi!; en palme.u'lar ~

tal ~lnrJes[gl;acfDln 'cienfi' J:a Sell hi carac~eriza,do pOr,r '~I~ emp!leor ~ e' 'pro'Cre[nmieln,'~osl denomina· -as herrra'mian as II 'Iecnica,s, 0 mlei~ados; [Iasr prIDlmerBsl sle' r!SfierBrn ra insIRJI'-, ~enit)OIl ":11:00& ,UI co nce,ptusll eS'1 pen" ,mj.···m .. , :'lloI~ ~Ios :simbc'l,a~s. " '::: ~,emlill;ilcosrl COrmputadIDra,s~ mhJ1rDSCDp;itn\'i,:' ~:2SI 'tee ... ,

I

'~I-

.JIll _.-

en discipli ,as afines I ales o,omo~'~ pedagogla'l la ~ciOI~gl~~ Ad~ m,a,s ca - =.e IIIC,I:I .. ,ar ~,_ uta' Is le.strla~~gl[lla 1ge~nelral ;~ .: u~ dIS~Ri~lhl_d~ _P_ = consti. ulr ~ilneamie[nto gIBJ'ner;glll para IBI~ Irabajo profe'~,mon.111 , Il ·I~ u~ ,SI1'

.:.ulsds[n 'ide:lntiftca:-: Is's'-uIsrntesl que da.·-I a -II· en I-=.-, pro _. em'iUi, plljctirCOS; asl CDI-·O IBlvlslUlBir IIISI ~"f;~·-,~ IMh:iB :- de Iiall lesllr,lieg1'a:e 1~··a'QII - _ _I: para su

sa:l: _ -:ch;nI1 =·Dsiibibtan:' 10 '.,. prores~anl'i lconlar' can 1-.11-mrt·-I~ Q~I' e nl~

_. - . d A .- -- d . ,Ijpftl. ~;'O

VIBn_·1 tom,sr de,cilsla'nlll, mAs, la~I.:cu:~'·,\dlll~_ au camp'.~ .. : 8! IIlIIIQ_2.~Lii .

'P,cr' h:J BinI· :jarl• lei lextci [no pliB~e1_:-_._'.I.~! co ~B~~'-_ltsr.:_1 IBn en lrat.do Imetodol'agi'cD ID_ (enl'tl/dID 18 ~'a fG_-_·I~I_aDi,6nl de imnive.sti.gld'la,re·~ lIfe 1[~fiGDIS .. . perD si en una ,obra pa,r!s InlrodlUcir :1, .IDS profesIIQnaL~:_.' In ,'Sl~ I~~:·,po '11 apc'rt ~ J ~OIS ICO ·:;·ocllmle.l-::'ios, .:;lsicos; pari.·. elllpllOce.SD de inUBsitlg:aDl:an,

I iii

... ara i'nvestlglr'IYs nsees.rio can'ar ~. i· :-eliOl Ican un 'Ara I ,If.mla p,ar' IreS'D:ive-'" entend"endlQ III ,_ste QII'ilma lcoma UAa :·:-~ficu~tad. Iqula! es neclla~htJ. ·~:lfinir lemln _=.nJcirsltln para inlen,_Il~ 1~-lgIDI au e~,~alme.~'~ ·va,_ID.,f'~·cian y soll[uciianm E~IIPI'iDble,1 a eSI eil ;_~,. -nto d - pra '. d,a del'odla ~n~ ¥'Bs't'i'gach:in '~lllq:·~ e I!iin '>li~ Llq,lUSl' se 'va a in~~~;ltiga,,?

- E~n IDCBlS,i\c, _ss i un ~,ro,b;le·' B S ' I ge CUI' do un e,studios'Q eneuen ...

Iral un" ~·,aBuna lea:n1ca Ide.n~rID d-- .. un co;n· :,0' ,de' d,ab:ui con Dcjd'o.sl 1:=1 hs,cha,s. HID a.'-,IJlf\cadas· per [~·-na .::e,olriat U~ .-: ·~pje\ :JOI 0 un aCDntecm.i!en~ol

- ~

, us niiO Isncajal S" la:~' e'xpec',~,a~i;vas de ISILl ea _ -IPO d ~ les:t-udi"'o.. [., D a'ba--

tan~tle ,amibms'n l~ls d.ifilcuLades, s:o'n[ IPI ~'[nlteadl spar I[ols Ct L __ ]ir:es, die, lOIS -,=ro'Jo,iijlonafes y [aun Icu:Ilndo IBln IBsre IcalD 0 lse' ,-':ret.I'ndl' aum ~,\n',llr .,-=-I

d- II d Ii.. d ii!"'f"' ~ I

CBLJ 8_ ~jl!i CDnDlc~mlle.nl'DS I.~ e m,<n ~ r,a ul :-ectal sme m,so vie' c.a,S,DS ICion-

IcretOI 'II Umlitar" '·OSI. as im _::resic~ndib~le :segui" e,1 pr1ocels'o de Ita ~Inves ;JI:. a:cil· ·Inl Ci'19 n ''litre II para .I ,~15ID~verl os. En. 10 :lfL· S lpa,- albrasl~1 I·,~· ~n~ lagl!JlC:iD n ,eilen 'L lea no SIOhl 115 ;apllr cab e ;par ,tas 191f1 ' , ':: :es 'emlftu31n·~,al y eentrcs

,e es~udiDI"'1 siupeirioires, ~sinDI que' puede ser lei '., pleads po.r' cu:;llqui=·r p[rloj~slona.l1 en StU ~abclr loowdL:_nl (Alii'as t9IB1)1~

EI pr,obJl1emll d.=' [hilVleSti:""~lacial,n en sel1'~d'D astridal as ~a ;fomllul~allei Ion de nU8:vas '"lnlerrlDganies a IPard -' .,~ ~I li,a ·'.fCnJiHilch!," co.nl ~I- IQue ya :1. Icuenta Is,gnm'ca lel;~alb[ecer ID generar ilir-e.V'la~· hipa~esis. 18soci:aiclo",'

[n-'e'~-··n- .- -al '1IJ"snltil!!l'b- Ile- ~ A !§JAonIOP"lm'"I'D lI1iriliC!' 1..:: e-~·'A I!!!e- ntiidlc· en'rft ma'" ~ n- ro~1 1"' ,'.'~I .=-1._-1_ ~ ~. ~ 'I liP ~ 1- .. :~ w gl~.:.' .. _· ~IJ~\" I I L_f~ IL~'Q;~ L .' ·gHL..~ ;'~i.- ',I_I'~_,,: 'I I. I '~I:~' "1' -:~ _ ruQ

saa ta i, ··fo:rmaci6.rnl ·inicilJl de Ila IGIl.UI ~se ;_,-:- l,~111 m~ i,· ares, pDs~I," iUda,aes

+

I!i'

!ilens: ed ~n'~es ~~gladlo r 01 pfofel~Ofil:alll para 'oons,tlfuir rUJ~VCHi " IflU1V1edD51D5

~"I'" -~~"~'m~ ;:~il!'!ii~~ :l~, p' ":~III"CI 'In.rrI~f1I'I", IEliC, n·~~~~'''D.:· i:"'ei'~I~'ViDnar 'u.·' a nail I2alr' hJ

p and!CiII, ,il~,111!i; ~II . 1ilI!~~, ,w:;!!~lg" wll wiill! "!Ii!i~fIiiI!Ig,!,, II~~I~~\A, _ _. ~.

inrf;crrrm'~tatm61011 ·.·~e peln~daffi IS! 'Iralar de 'veil"' 10 leJncQlnlna! ,I~ '~ndluso pel'~ear~ II'll qUia etres ne han V11s -0. enconlrada nli pen.siaa,tt

Ilm.g"n1em,QIS'1 pDf' rE!!j;Bmlplo'll 'qIUB Ilia ill1ln'jc'a, ~n~armac'iO,1 c£)'n Ilia que

.~,-<lh:- I~' .... ':-1,-' .. '~'" ',' I-I ..... '~ .. , :-~"I'~Y' ,..4_1-:-1 -, ~'-, !~,~'nuiAii"iii~,B~ 'E i~#iiilil C!i'~illa

con illS mos, re5,peC~D lIt, mlDYlmlle F1ILIl' ue~ 1,ICiI. IBiS, II II .5,1 •. ·· ,U;i!1 !I!il~" ~~~, ,giU_. ~~jl~

[PO ~ 'eJ oll'ii'I'nte' '''I ~I:el p.ane ,par 'Dcc,ide n~e~ Rafl.axia1n ar 'Bab.re eill '~JemplhJI lanbl:~i:Dr nos n~'va' I, pregu' OS, Iparl qui! :su'ced~e! d,s ta] 'ms-nar,s ln ...

~ ~.' ar ,exnlicar le~ acc,' m~en~a ~e~'ifl;~ 'rnmlllamc,s :al'"unos olillin-

itS ~,..'. .... .. . . _ 1~_~d!II!I~~I~ ,- - - . ",. ,- - ~~H - - - r -

t811J'mli18 nlos a~ mspeclD:: LEn 'IDclos; Ih~B], pai,se,s, dB - murlUj,QI :Iua'l e '!J ,s,e

oculitsl (hal Is mi's:ma :rma? It Ell SOIII gillS, ~a~lllu:lledor' de' la ,tierra de 10'ri8:: :B 'panielr1'el~' L'EIII :&'01; pem11a'ne.ce lus'icD' 'Y IBli 'Is Herra! hi. qUB!

'. ~" I·-:,.r!.rbii".~ un· "-'''':-;-''1 - .... -:: .' "'~I'n'" I~I~--:::- .-:::. . ~ - '. - ·d·· .. ~ .. ', " . b·· , ~'A -:-;- "!i!!irl d, ft 1IIIin ~, 'in~I;"'rm'!Il!!Ii...,

19 ~Ira i5yl~ ~ ,~, .1 I eJIB, prDp ~I, ~DmD ,58 pu.e- eo· 5~INg iii ,...,~ ~_ I,_g 1 __ 11,!ul,1 , . ,,~,-

C~Dn :1,.' puedlen 1&1:enerar' nlueW,BS prlsg1unrtasi,! Ie_it,D es:~ Vi2!J riacbr:Ul'LiS sobllla' u na ml;~ ma prob:! e,mlarllca,., lEnt lei still eje'm'pilci :I=HI.rticu'll:r,~ lira IPJlo'blls'm atjjca

iI!ill~ la liIL I~d'~ 'y' nllllllil!ll,~iIl~ ..... I~'II I!!:'!!'D,·II 'U' Ila,~ v' ~\'3II-F'~II~C:-~'·I'nn-a~ 'S:B, d'elr'ilu~lln-- d:-.D "'e:-'n~£\"g'ii'" ~i~1 It·, 1 t~\ii L ~I' .-. eI, ~. ~!IUI!IWi~L~1 IU~ ~.·.I 1,-.. U~I ~ I~~IL Ila,~~ Iyl _~:" ~ ~ .- ... " .!'I.' lUI. ,''W l~' J .!iiII'Ull

'pm' !tillUt le~ fen6'm,eno 'Dcurre, Ide lis Ifnma, ,co,n,oDJ.dam ~s,i :SSI Idal 8,'n ",OdDS

II - ~ ~ ~,c ill:'! ie!'ii al m' "",i"m' ~nlo n ~ - - - nil:... - - ,~, d - 1'1 ~D' il lii!!U!i', aA'~lr-£!ift;l!oa O· iO'6, ~O~, l\.!Ii£!liEl; J~'I' _'~II ~II, ,,', ur~t 'J u;h d,:' ~ ':~'Ull! se 'u'l!Ji5eN~.:_ 13\ ,~~ J ~-~ ; - It''ia 1~111~ !L~~rl ~~i

de-be ,8 t1IUB' e:~ ,iI)stro se Imue·we 0 Lla vllri,a,ci:c,nl IPfClvie'ne debidD :a'~ ICD'm,,..

!3 '. -

porlt,ami:ellltID del' lugsl]"" ('tie'rra)' lIn' III! cua'l hacemes hl'qlb5e~acij6n,.,

A,'·· '~' ... ". , "('1 '. !'._ ... ,., ... , "I' ... .. ,', ,~ ... ba '! . ,...41 ". 'I" . ,," .. ,,~"I' ",-' "-." " I - -, '1 ,...:Ilii')l '. ~~~

! veces ,SI pJ!nsa qlLlte II:;S e, ILra"~ ~lQI '-ilIa _laJ elene 11 es muy uhll,C 1111,

~'~II'~I e' m ~'Ii!:!Ii,r"A m'lu""~~iI? 'dli'!'Jil gIE'!l't~l~ D·:-:·n~'~iFi!:!I"n·tr:'1ii'E'!I· sen 1f'!~·e"dI6 Ihi!'31 ii;if;"'I'·d·' g '~!I:~~,I ~ "'1 II~ClU ~'!o;;i!I.li ,,_I _'~.!!id'I-Q!iii!I .~-'~_I~~lg~It-"~!1 !',:;I! ',,", ,I\.;!!! , _~~ '~I!!!o!!!' , lr-'aUJ: U,!!!li' ~'GII,,'I <: _, U 1.=

1l"l1:~ ,P',en!l~t~mll:;-lln~~ ,an~'1 ell" p--:llliln'~I'D'~' eu '0; estam (Ift~:, IOI~"t'i'o,n:- '1.101""""10::-:,: II""'~'I 'n:~b~e·,mg)~,

_ .~" __ ~ _~ _, . W~ ~ . I . UII ~IIL. ,." IIiiii'i!i ~I!;a "'''''' !!iiii!i,AF"U . ~11!lU. • l"-'IIiiiI 1r"1 Y._ ... , ... g~ ..

IE:st.OIS 'tam1bie1nl san Ipanl' d:l! la, vi:d.a Ic-ot;i',dlana,. Stemlpm' tenemlOS ,algiD Ipe~fi,di,l8:n~el Iq us n~~lo~lver' tal '~glU!iJll q'lJJe' ID5 CtlBntiiifilcoslr po'r' leJBmlplol~ a q U,,a hera mil! 'VIC:Pd a lie.: ··'~·~~IfNiI;~,'1I" if1UII~i 1'-;:"n~n~J"e- 1I,II~l[",'alf nu.e! rlD'na m 'el '\fOU' a

. .. _ .. _ ,., _ ~ '¥I!IiiI!!II' h~111 .., 'I!iii!i u,~. _~I~'u. IL' ~'-i; .-~Q- II ~I- - - -II""" _. . - - -Ii -

p,o,n,e:1" iB'Ilc. [j parD. ,SI d ~:fieJ'le:nQ!!al de h:u; probll!em,as, loati;dl Iln,Disl h3S, pra!]il e,-.

Im'a~s IC~EUltinc[n!i p.ln'I'n de ran:ett-fi ana:r ,llcerea d:~' ha, i "form arch;nl iB-lnl'cta, lis caren1c1ia ,c:e lex'p1i,c.8cipnes, a ~a 'falfrt~a de 'eh~me;nttOS qiue, posi,b"lliliEn I\a 're.s,o,llJ,ciDln d tal unl Iprc,ble'm a ,pnl,lcticct

"

..

'Elieceion, ~:- oen'rn.itacJJ,6'D. idel~-,ema

A:lnu~~ ~ " '1' - - - -- A.,~ - i"11ili8"-)' IB"A, ~ (11 ntI1)' . - -~, - -"~...:I _ -~ - II _

) :·a ~.rnJ\s au~areSi ICamllI]' Mardl.S \ l_,~.~ ... 1 , 'ae~nal' ~""'I .• COU1Chid!'n en lal

" "'" .

iida~a de q~e uno: de: 101;, pJli'memsl pas/os 'que deben' Irealliimnae' ,pall'll: ~~EI

Idenn'~ci6," '~tlrm:a' dt!, u:n p,rablem:a as :1&, ildecc'icn Idl' unl 'I,e:ma,~ dllih,lend:DI

.. If! ._ •

+. 6:

.' -

.

a Ie SIte IUI~UmIDI COII,'fII0 una: pro;PQ'siGion 0 un cOlllcepta Iq UE' ,se toma C(1 MfJl EUiunl'DI D' m,aj~e!ria de! 'OiSeUIr80" Irrecamtenda ''Ius' IU!g, espee'(rftco y I~' duc~dD en ,ext,ens;i:cnrn '!J Iq,UIJ Ilste' dIe Boome con tas Ip'~allphls ii:ll'1Icllinacionel y pmffs'R!'nciia;!S, 'ch!1 ii nVIBs,ltg ad or:!.

IExis'en van-~IB:D flillllloIFiiI~!e; ~g, iI)I!i."iiiJl.,~, d' Ii!:!ii, la.·~ 1"",1_'1&: 'li!!Ii,~ e:~. "uac4an- ~!I'!ii~D' nj,iii'\ft!lli!h

~- -, - t _ ~, ~__ I !!i/!!I,iiIi!! . W ~II, IrlL~Q QI IIJI :g"lIla~ .,~ ii31 ~W:. "I!jilji ~I O!Ciii 1Il"'-" ~u~ ~1111~llll!L1lll~

lam"~!ibi'!!''" ...:~_· .. ·.Ql~l.

,,.

IDbSlllYlllC .'~ peI3Dn./~ La ODSBN,lcIolnl de, la 1Ai!'a[d,ad; as fUlnta' ina,:gotaib1Ilt) de 'Iemas en Ilode m'Dm,IJll1t;a (BaEu,.~ 19'B'1)~, Aq1u'I' !~a'm'bIle.n lie! p'uf!dei hlirr' ,I! I a obsB1NaJciC'11 :shllem,alics'l' ys qUI~ ta ,permilirjl la ':IU 'liZ, 'Ia ~dentificaDlcn' de IpjrDb~emas:ii'

EJe'mp,to,~ COlnsi;d'iAlresB I-a oblServ"lc~On sigiu'i:c!'nte': C:ad;& 'y'e,z If UIJI Juani £Ie, ,s}.ls, aniOSirw lie enmuentf;a coni S,U ml:rarn'ali h,a'b~:a, ml~~ Ih;a ... , fag bs,nii'nche's " ,glmalea;, siin embargo. ss' hi' ,cbeN!ruadD qua· cU;JJndo Is lcuj'da IDlm, :a.du _OIIBS:tos 'co'mpartam'i:e'nJms, desaparecen .. ,

'J;'emLI',s: habhlr' Im:all. Ibemnohe,s'l !gimlotear, p,resenlci:;a "I ;QUI,e:ncia lale· ~al 1m :a.dre"

La' e~pe£I'efl~;a' pra\tesiDoal:. La expane)nchl, que I'll 'tIl'ne al fB!jeroe'u' Iia ~nofes'iDn len sus in-Ieijo,s, 01 'Y,SJ, 'fl'o:m1,s!1mlBintsII ICQ!nsIJillJy,e Win leal. ~,inlD pDsib"s para EUlconbisr 'bamas~ Ilnc~u:sa 8:11 'DICla~~fo'll1eJ.s le!~ 'm'ilsmlO c~mlen'be :p'~18Iniel al. :pn'b~&m,B pa.r,g IIlI.ve stwga r:.,

,EiemfJ'to: U n ~In\~est;lg,adolr d:emDBt~o 'I,ll unl lest.ucliol! 'QI'LJIS' Is 'F~' 'tlrIQ;aiUm,en'tEu:j'cn prqgr3lma.da Ide ma:nlsr,s, COFilitInul ubstlClJ fLa Is tlran:s'fer'enlf:f 81 ,gil' u~a, '~aJflB!I~ A palrt~lr' Ide lest1e! h ali_18Z;GliQI 1J];fo,gr,am,Q IU1I11 le:studI.o' ern d,ondl' ~,a re~rID:a~:imle'nt2lClh]:n prolPorcionad II a ~iOS :sl~j;e!tiosl lexplerilmlllnlta~es II 'flll'ra, ~nlerrmib!nleii Es'tll' iUuls:~r,a ICamlO' un ~Iilves[glad'cn~ dllilntrol de: Ln1 camlpDI~ Y' SIU 'liXlperielncil, p,nlfesli'onal e:n Ie Ii Im'ilsm'D '1:0 ~I',e-"~'a'- n d" Bi! Illn ~~lt·r-....II·:-:::I-;-:-:!lC.-'--

, , -- - , - . _ ,- II JI', ow 'iii, , ~~ ~ UI'I,,;IJ ID a OdiO~

.i!I!J;

Iii' +

,"U'len:tes ,c-/DC'Um,8_ 'a"l~=; .. Lectura de I[ib~'s,., IreVli~I!las" :s'F1Ucu'los pelri6dwICO:B~ l-=lc",~ '!UJbI'iB! -In lemlH,t con Iia idea 1,:',-, -'I ~1U,_:car ~ntle:lTo:'anll,es [P 0' =arci'onara 'Ulnal ,~'B_l =' de tarnaL: .,!r:-: ~ ~,fficQS, q,u:e ~pua:Ide_-: reef' ~tar' de ~ntel, ,_;0

EjempJo: 'E,st,udJio: Ireajm7:ldo,s par e ~I_ :s~n- I a Niac~ona~ ,~_Ie ~'~ "~U,, '.i_ ~cjli!"·rII m'ueltr:an q'-' ':1 all Ini-~--='11 n,~ Cllo1il'sl exJlslsl [=-"ajlo c:'ns,um~D .: ~ ~ 'fib ',S, Ie n 118l d~ eta, '~, BI [~as 'famn iias Ida, ~ II palllaci6', ruralll ,A~lll[:a S'ham,2In '~' Clh'av·~z., '1199"1)~

E_'_lrevisifiSW,: CD _':~s"eclal'sIaS' 8,111 ell liema~ [EJn'~rev'il'tlI'r H, p". 'r!U)nlllSI 'flspecialiizada:B 'Bln :a'l'gun 'Iam,a ,-Imlenl~ 'gnln:~ es V' .·nlaja:s. ya ftlue odeilisn hiaQ'~a d6n,~ e dlirigir 1:11 :inv' .·Si.~"'_aei6.ln a e __ Id,ond;e bUSC8_ [Ia li-'Ira ura, Irltaclonad~ can el 'tema, 8! Enter'~s~,

E}em'p'lo,: lEn, ,~' nla elil l1!Vi;sta flealilzad-I pE:l,'f . :onla11lva 'Y' Pallac'llos a' dacl'or E'mUlhl Rlbe:sl, pubUcada ern 'Psi,cola;gi-:-:: ''1 Cilsnlcts, SIDc'lrad en "99l~ €t dDd~'ar ~r- e:s s,lthll en, Je:~aaian Icon ~IOI quel 511! d,_dliCII lu~':ual'mentel enl Guadahlja1ra: - u," crullt '00 trabajls_ ~dOi :&£11 ~rle ell co nt ro . lei: r e s,li mU~'DS eln [PfCl,g rarnas 'e 1_ . po alle,5: ~'[i C IlJI Ii Ie,s. IU:Jlnl ,~as CO'l!1Idi cion.'s, necesa~la:s pilI Ira, que.: u _ _I le5limlu~ID adquie ra ~p'nliPleda,des d~scr!im:in;ati\uls.:'? ,-Casi :si.'smp_ '_, e'l1oo'ntram,c:s Ique

, 'Old 1- - b'- - - . '0; d·-·d-I- .. -. ..".,. -.,-.~. d' . I'f'" ,- e-·!~,r.e-·n--:-

.-, - 1- - -, -, .',.", . ',' - . '. - ", . I,' I 11 -. J • -. • '. • I' vr 1 iiii

D qua s,e cons~'e 111:: an p, ~IP e·· ' .. ·'es, un versa.·,s_ e as . _'_: ,

Ilos~~ S,D,n p:rolprueda I! estriingi,a.as, ,d =~ cDnd~~,~on,es, iptsram,stn:cas muy 'es,Pec'~a~eSi'. ch,c!![ de, nuesfms halllazg[DS Idemu:es Jain anemellas en el conoc"mJiSlntD' aeep·tado ,I po. ello' as . uY' dlirf~c] pu,oU,c2ull;!ls'j parrqlue no's prleglunts'mos CDSIS[ Iq1ue afros[ I·' an per :s'sntaJdias:, E!sID ]u:s'-ra Ipl~eci'Sllelnte u ~JI ImlanJera de hace'r 1C:I.e!-~C~[I~ len '_,onde I,e 'tnalra, Ide'~nconlrar ql-. 6 ':'SS3Ii loo'ma ceurre II ~;ais

i d' 'b- - - CU' mr

'.' ,'.',.', ',-1' " I', .",.' -,'.-' I -=. '.". "-' . ' . _ ." I

eosas y, 10,5UlJpo. elf que as, I ,e en oeu ,.,

ILQr'~ .:Ilem··,..t,~ p'li"nuac: tiil"jliS' eRn-' '~D';b:r:e camportlnniento huml:ano., Es

-J -.- iii11 UI' ijlg, _: II 'WI J!' ~ .:_ _ u, ::_ r!!ilIV I '~f. ).' , '.1 1_. _ <0;, 1 _ _ _ ,_ . __ .__ _ _ _ _

Ulnl pllcgram'l muy ,;J'm'pnOI :surbdividido en " arios plioy'ectas'li en Iqlue S8' U :'iHzan p'focedli~ ~Iienltos .~ e Idisloom':n -c~ 6'~ cD,n-'-ilc~D:n-. -II de:ade __ iino,s h18,sta, adult[os,., 'Tratam,Drl, Id,el anallZar cOmlD' pan'ci~

~an II,DSi Icompo'irtlllmieoJ()s de 'liipD [inglDJlstico en I'~ d[esawo~hll Ide

, )

1_· I_:

eom ~'c:r1;aml.i'e,ln:QIS de lEullulDiDnt de prab1Iem;[lsi gl' ·;~-_er.llles: le~ v lejc, IP:r,o b~eml:1l Id e~ I pensa ,~ Ensltilol al gel aqui y '~U' - ;gol Ie [ .. 0,_ -00 un [p'rabeml:BlI di'sitimal,! L,bajo 'que, 'CIJ:nd~cianel 10 Iqua' WOI 'Ie e.nls,=',ne -Iaqrur'. 'I.I~ 'p_irmilel r-eaOI-.:::' r 10 DiIIlQ?! H[atd[a'f de 'r[l~lnsl'e _,nCi!HI es

[- ]IJb~la, Idle Ique ~Qgra'I,~le' e~ ,erec~'oi' Inol~"e I[a 'B)(p:llicaC~D,_I . eh fermi .. InOI, dB! IUI--_' IprIDc.e;lci ~_ "eri': 'I()" ,Alns,lizsmlDI I~J erect'Q Ide - na Igr!~n ICl.lntDdJaa, Ide' 'V:~Jl1i abies Id' . r.· ~ocecnm,ienta 'lJ1 de i,s, ~1",dubcf6n 1=-119 II 'onnas d~e comIPo,rtJI,mtanlo ve~ball .~ n Iia adq,u~si,'ci6:n y !~raI1B,'8- Iri-="'C~l,a de~ cQ,mpott.m~ ~nto dl~s'crilminl'_iV'Q complejlal~ Ea un proy.'ctol muy iI_ 1"D:rtante~ pofq-e: pa, '~I~ de que t~lene qUI' ¥eir cOin Ed p D:b~e': [EI Ide las 'u_·'_:,~_oneSJ g'ene, allBs I,~'el . ~om,ponamien('Olil permrrts, analizar [e~, un [n'i¥e~, mas . [1,nO' ~[a I';, 't,erac1cicln len e IItD:m:pD·rtamlen~'a m o,rfohlg'icam ~--nte, verb;a~ Iy niDI v'erJD B'II"",,~

'"'

Temas~ IClompIDrta-lien'DI hng.~ Is·tico yl di:scrimmnadi6r. 11 :SCI'r'IQion

de ~uobfe'm'a,s y Irians'femncia"

!ijl

ESi co = vleni'ertte m nClonal- Iq,. e pc'r 1101 Igene'r., cu:~_-:dlo se ha iiln~ \fBstilg8,do el[ 1[I'mB. surge ~Iijmul sHe'amlsnte lell IP ·CIPOS.IQ ir mciic_~11 Id~:. estudio"1 de ihec!ho'l Irlsul11la muy dm:cil sepllL'ar SImIDSS tareas

ILa ,s,B!IBlcci:6nllae lUI te,ma,lole i1nv8sl.Ji:9IBciOn en, una cD'nd~ci,On neCeSBF]I,; [PO a nOI sunc'ie;,:le para iiniCllr lsI p:Ji'cceIOI de in,' -estlg,B,cion Pfial~fia-

~ _elmira! d!wcho" sa Iraq ~ lilere' I ... us dtC~M,D' 'em_I Ii!isi'!e Id'allwlmitad'Q'i'-'s I 'e' i "i se debe, 'I,~ ner IUna, hjlea =,:re,·~~.s.'R de !!ID que [est~JmIDS [bus, ~an~_IQ anl~e,s de in1'cIar unr! n'ueVli!, L. Ire.v_s,IQ'"1 [bll~icQrir:1 C:B", Es,"e prceeso '0' pode'mcIS, inii'cIar cion un [list;adQ' die: idea's"I' e: 'DUlall pas'teri:o,ffnente., liB-girs Is bu~s~ qrue,da b:iblioglra:fica. IEs i~.~,pana I 'is slena"a'- que ed ,~~:Btad,o pue--'I! Gar ImD[=Jifl.:~ad,o [0 enlrjque·-~dIOI en la . ,_,e:diida en que encon_rmm,OSi ~ntorm:a""

C'- "D~ 'n' ~ n"o, "'il!!!lid-In~~, .

_.' _' I] I IJl~! .. UI~g!1 III

[51·,',:·

,",'

'"

C,[!lm,Q SA puede c bSle N,ar e'sts'i I i1sias; e I: :: bora d,2US d'~, m,8n~e a Icasua~1 so~o re'pfieSerlt~_lln una I'II-- vl ~ de :ideas Sial I, re 91 SIIIDIA Y e .pren" :izaj=" P;I1i~,1 a 'rep'resentan un ~, '~lUe ' :1 Dlrdenlad:ol . , sistemlsltm ... cal p~ III ~n~CJ],al U.S InlJieV~ busqu8cjla br-'-:jognilliIC2I aeercs d~e IUn '~Ieml:a por 101 qjJ",~" S,S, h ace nee -I anol sa ecc1Ion:af' i~que r' ~ s i1dsiS!S' e ~. ~ ~ m'l'ntlB lnos i', t~fies' n y agrup:]f a gunss [;:-e [e~h!5." Esiol _-erm,iba' den ... , m~t',alr Ie II 'Iema, Ide i'n~erjs~ Par e;je:mpiro" en ,-:1 Ilis;t;ado I,,' tt_-"'rlca Idled tema s'~,:bre' SII ': al lde,;s L, ""ue es e ,I: S IO,_'-:? ESI U ',8 lideal genlra~ de a [C:tJI~' s'. 'debe p'- rti'l" Ii samos nelofit'D,S Slnl di'ello, P'rDL ema :1',' no ~'al ,samos,

tee ,~~ii,...e-' l~tgc'-"ID-:"nlil!llir 3-,1[1:"1'111 IIif!i;a-'~ ,...Ie' I ~- s- lc . "!':!iI~ 'p- -'i"3II!"'m" ~....ri~~ en nUiIi!I -, '-r'" Ii!!",- I:' de

~"" "ih;~~'U,.,_ 1'~lla _-_, ' g _ ~~III,.1111 ml - ~ U "II,. c' I .. , ,G!iiiJ - Ig~ ,a\.i!lI:'i!l!'!!1!!! IU . _ . wr5 L wi 'II ,5' IS DI

Y d:e s'sta m;2Inera halce ·ID masl es~peCI'ficQ'"

L ,~ ~ d "'d ~ ~. - I' d" l1li

a, a~"-ulpacloJn • e I111 aas len lell wl'sta· o e esc -'li~D pe Irll11 ~,evamlcs a,

~a 1= eUmlBc·on: :s:igui'entl!l: Inlci,den it de'~ SID .. -:' '1"stra~ '. ,s,,~cJa~,='s, Aspe:c'~os, p,,-·ico.lh;,~~icDS left Ipa,Clsnte:s s, 'r'Cl'pcI5tIIIVOS; an el easo dell

,-.- .,d _- j- d- - 111- 'i,' . iI!,~ - " II -II' blli~;O;d'- 'd-I .. - - "' .. iIi -, I,

a _'lft1'l11ullzaJe .:: e ~I,B m:iilemiluCB'S., .1 a [hll· ,8 .: r'- I _~Ia& Icas I .lr,a 8,

- '~ _', :n~~:'mJ:e! I~,-,' Ila:, _)~ 1-,"1 i Jcas len _: i i as, IPlrlle;sca~:arlei~ ,LSD d~' c.~,_- pu~'dD'ral y ',' Pi ren ' ![Zsje I.' ~, lal'~ m a, r~ma'IJ cas,

so'ere SIDJA '.1 'Bs i ' lOs lQC;if-I:c~ 'y S' l ~-

.. -:R cneroPllde:) SID,A

I~I TnJtami:Bn JOS dBl SID '~_

• 'ih.T;:'a:_! 'v ' .... ' .. :, .......... ,~

l~-"IUHUJ _. lJ}' -

• Lcyes t: mi.

- Tipos d~-', :S'A ;p :ciel!1tes, - 1- ~o::os~ti~ -os'

j" ,., ,I, 11£ 0; ~I'D-' A

~'r'CIls, Ipalco,l'UI}COS, 'all, >~- - I

,Adolescmcl_ Int~ ~ITII,cia de' caDS, de ;', IDA

I!

'.

!I

I I

'il

II U'~o :1' . 1-', loom;: .' '-'d-~-

, ,

COcullal =-_GIta1l

Iii '.~ flndliuj-' ' e: 'Ila! 'mBmm" :DW 1- -- DilD' .

l,rees,~:OlaRsl

-0

1

..

I

t

..

n:BJ VBZ, ~e-imilad[a el I_erma le·I, [liu~,D~sar~a inl. eS2I'F&8 len 'aida aqUIB' 'liD IP ';uiam,I'nle &Scnlal SJDtUi=J le~ m'iJslmlQ a s 'b~.1 atrlas t,e ....

" ", Imas !~' ~ ;-11 I,', "mente rel'~cl;a'J ~I=-DG I(Zfln'SSJrll 119[B7 'I 1-', tambii ':&

119191D), ICEdrD c~:n! -',I 'ft~and'a~ Idls! a '_"p~I,. if lei p[an'orlBlm,g'J reSD~, ~ef .'~, uclasl Y pnnlcipllm :_,rrle paraJ lu~icar 1e.111P.~D.b ema dls'n,Jra de' Uln, m:3'fCO '~:__lori:COm lSi nCI se n ,atim diana Iteotura ISS eerre e~ ri.sgo die Illspetilr' estuct:iCl11 [b'Uls:csr 'SDllhJDiDnes, ~"a pR!IiI)ad!as IDI pfiobtemsB ya resueUos, pDr OVCI"

A " '~ve,sl Id,=:, ,18 _ e,,'isi'16n .bibUognifica !SJ~ [puld[e'n eonccer ., ;an'ln~ Dr as Idrere'_, tesBor"iI!B, fieJlla,lclolnadas Icon ellal~j;e o die Ii'nlvels'~ ~ a _':'In ,-. Iccnr&_ JC1ue.'nlile'mente: esl)s,' en [r:nlls.~b,illidar-' d~' eileg"r una 1d[:=1 ,eJas,~ 'Tlall :5elleca~6.ln - siaral I: .. :n ilun'~,:~6nl. II'nn, 0.111111 ICQISBSl': d:e ~I, cantldad de svj.., die nlc~al,~- us unl 1- ~ 8fCD t,eon'COI iP anicu liar Ih I .. 'IS a PD'~, t2U:;J,O e:n d ~:stjnla.9 estudia:s~ Iliiealhzad:o~1 len un eo "'j'leX'lta sQloiaJ ap:lilrab~e a 1~lues.a raaU Ida .. _illl': de Ihl pJiet-"rencia tlujlmiC.1l '61IDs,Qfic - Idel~ ,~nvestiglia~-Iori.'

Cle hechOI Icuanfh;3 se I -bicll uln plrrDl-llsmla, len un mla-'Ica '~iegri ~~ ~\

. .

:s.e ha,lce con 1-,:li :'ropch:f~DI;'-e,~ lue elll,e ,~-i'o pesea run funldame_' 91-

'rlnJC1luradall,' ce~ ,delle'nomienci Quel ,S'8 pre, '~nde, i'nvesti:ga. ~I SIB pu ,dil'

jsua izar I. mlB_ r~,'ral_ II, :~ -~Draarhl y IdrUICI\d'af las la,~te:ma" v,asld:a' exU-.

Ica[c~6n ,_led ~;a, aSllde11,malico Ile6'ricol~ IU: p"SiCDI~Dgoll P'" leje,mlpillo'l IpU'~de 'B,i1mpatidJr 100 18(' i- del_', F' "B.udi'anas" Pii:a,g;siUana;s 10 alia IDris!nlaCIQ1n, ca:ndu'~,.lJJlil;: est;. iincl1n'il,ciian orienla' a sus inve . gac~ID,nle.s '" III ansJ~, ~Sf.9~ D'" 61l:ta mla~ '8 'i- Sj~l hlac.e ISVti:dentll! Is interde.pe_ Ideno~a estredha

Per lotra p BI18 ~ [e 5 im,porta nte ,S,B'na'l a r ell us ti[" tal II &1 P,CHstU _-IS eor;j ... ca :edo, -_,I~"- da y a i'nv'e ,"jg,a'~f6n bibhog,rafi:ca estar :In prese I _Ies, Idue

· ra - te tee 0 le~11 p1r1oce,SQI ,e ;i' ~ue'ltig,ac'~6n'l' !I'eJ qi . e slm,b:as, aClti "idade.'s _'uialr,alnl la'~1 caml~n,o ,,~"Blde e~ planteamii,e~ntD ".~rma[1 hlalt~ .,21 Iilnt.rtpn3laB c'icnl [~ las candl'luls,ialns\s ,dlnv:sdas ,delll&U!tudlla~

Ique eixis'~e entre e Ii [prloblemla,~ 1:1 'I,-'D'r'hl y,a'll -Aitcatl pues cuando, ~I!' lene un 'alnOmall1[Q[ lP,llnicu~ar ·:_.SliUB d,e,lim~tadID plOf JiS ISIDrlasl [,-~U8' ~QI

han estu diad 01 , [~!U$f1 cOlmo el mA~DdQI [I segUlf y vicev'fJ!r-S.,r

V,e.amD':~ un &!Jsm._ ~, en ~J 'em! genelr[a~ Ide --~Im"taci[on Ideslde

,di'~~'re _::: te'l rllpe[ctlv _.__S 't,eo'ricasl"

'O'

I,n ,-" 'n8 r,5_Cv_""'

"dlls;s

PIc' g'~

• !iiI __ ~

. [ana

P'!:Ii' 'O[-L a_JII'

.1'_ [,'. .~Il y, [-

nn·, acc_6n 1.-; iQllnBr'ta des .. pu ~s d ~ , ,algtiim

I·SiC _n __ :~M, nlLDmJrcs

C,ondac'~ fual'

:Es la ~01J!Si . 'cuH~lllcil ,de ODJ ~.~~~., 'e. I I~(b~e'~~~ ~ a'lltl

~.- ~ .,_ ~ Los. mmnos,.s ~s.temattca

1 .. .'· ,

1-_'

-

- - - - - - - - - -- -- -----= _....... ____..,,- = - - ---- -: - ---

·1 a . revisi611 blbliog'arlCa aeams .... el lema sacre aprend~e dB las Im-:'I_I._'~ caSI y~JI SIIDA, -~- 'enClfu'la,d'as en _~I ap. a'rt,ada an le.~··niio.r OIJ'--: ~-e-:

I -- .. -- II ~-' ' .

~a_1F (:=~.m'D'51 II'ta,~ ola recoJII,llc:icnl Idellal 'inJarmBci6n :.~:glu:ente,:'

A- p'rf,£i"-"':~.qi, ." ,rle.- ,. 'te. m-:-~i!'!rIi' " ""til. ,_.

'j': ~"Vlr~UI:;!i;i,UJ.l_ UI .. ,_ 'Q _, g', le,mC:~lruCS,S

..

'R'-::,"e-

-

'iCt_·,rn:.,n-·,-_,~ IR. ~Ia~re_.- ~I:~l!' a 1: - .ick~ler- - ,S~ (119IgD).~ lOa e!gl! &1 'U',_

dan,,"·lkJno'_.fu1-=-.e and altitudes, :~'bOul All IDS: ,al-d dIla.IIS ~'I -IV pr-:ve'ntivI8 : :·.-lhlavi'or5~ AliOS II;:du:ca - ~ftn ~alnldl_P'reN,entj'Q,_ II 2 (,31)1~ ·~.'·:DI'1 ... 21.: _1 _

_ - jidu ,'o-·- -,Ct. lD!!, , ,~l Uk'D' . JC;- :- ,1: I( 1 g.=' 31) ~ 'U _ iver,s~-',:·, stu d e·n!ts, B'nd Am:!:, KJ1ow: age[1 a_j~ude, lalnl ~:. b-I'IMNivi,om- a~j'usb1le,. _t 'PS_¥lchDllcmical Rle ..

gorlS. 16=- 2Ia3~2'10~ -

: U,., ,_,- ::_'.,., Il_i_r~ ZI[ ~" B,I, (,119192, I~ Ac-:itu.:I- as y ccnducta sexuaJ en e', :1'"' '~. dian1te5, IUni" 8 rs ila rio S,. AIlOjBC lonll r '"8Xlican'8 Ide. IP,slcoro,g'-a SooiallhL -

I siCaI~~-_~ f . Sociatllsnl ,~tl.l!"!!nl_·,. l' ~3;,'_-1 " ,A! ,

[ rn _ fti~_.. 11 4. _~l!ll

EXiS-·:.'·,n en 't'ermii'n,Dsl ~genB'ra,te'8 dos 'ia,rmas Ide realizar I,B, [bus.,.., ,quad. td· ) 'inforrn'a:c~,6n IbJb,l~og .lcac Ira b7adlici'Qn~ I :v Icompl._ ~'arizadL

'-i11 S' g· . .its·nUllid". 1 'Ir.,dlcianal: ILa manera mis " ... cOnQ'mU111. de rear-

., '-I .~' . -- - .' ~ dl

'~.'. -:- 'II ~b!Ii.1I'11 JI!!'q' '1!J£i.o:-~ d',';i31 inlu:Jmla,oj'on IBS, rI:Dum ' ., los 'dena(m.~'t a:::JlS

,_ Br 13.1 U!iiit" . ~ ,~ ".!!iii ~ -~ _

'-llln' d'·: ~f~I" e:c:lla-.'~: Ino sen alfta ICD[~a .;' -I reca;pi~'-'-c~ones de 'lad'! la

~~I: 1., u~ 111 ...... ILL.~ - _ -

i~ormild611 putlliQ1da: d~, las: prinClp~le.· rev stu de U"1:a I po

. II iiiill - - - . -~Jlh"i'~' o· ma s'u~lllma'nla\ tn-

d'i S ,'. : pUn;g ria", IE.IDS _' Li,el, :9:DI11 ' ". U IJ,_IJ~;.~. .: .' II '- ~ -' ~,~ 1:- - ,~, Jl]~ I, - '

~estallnel1te 13 anl.llalmente Y' ordienados po .. te :ilfcas. A I· en .. c~ntraf8n',DSI cl;al~ficaciDna's, co', ,lo11118S, s,'~g,-Ialles:

1 ,~ Autare,1

2~ Trtldol dJe'I,art~culo

3~ Resume'fll

,4,. AI: '_ ~s'a, dionde IPubl~c6

B A--

1 I,i -' .

I .. ",ne

IDe ted f.ormia 1'1:·_8 ',·.e '~'rr-!emos; contsr leo:" ~al 'ilnfDlml,ac~6n lfBSU:Im:i:dB de a 'i(:cu~,al rpalra 'velr si aSI de, nUB·SUo [interimi 0 no 'III i~, ~'~ ~i,s~, -a ~uen~e dande puecbl' ser 'Qonsul,tad_~ diir _,clam,enl-,.' lila

invesltl:gaci:onl del i'nlsfieS'ii

A1gluncna d!~' i1D'5 I.nde'x Imas iml . Drtantes, len Psiocllo{ll"'a san:

1,~ ps¥c{halog'iical Absl._~d:

lUna vel, u'tH:CiUd:rcSI h:lls ,iutilcullas, die 'iln-_ 'ria,s se p', edl! is. :']cilar:-l .. , chsr "lnlonnaci'c1n Beare. de ',a b:ibliID:teca 0 biblriot,ecas dDlndle :9:9' enlcuentra, ~ar IPe\ti,sr;11 que necesltamlos ip,ara I'll CDn5,u~tll' V. len mu!chos eases viia ~ntBrcam'blD' 't1iJiD'e'ca~i,ci se'f-i ;pDslibB que Usgue a nlue:strss, . :lnO'!I, sin ~e,ce,si;d,act ,d!~~: d,S'5,P ,8zamas '(,inc1Iu-

- . "" ,,.

liv!e ern e. CISIOI qua Is revista ne se eneuenlre IBnlL!8'm:lona n& .. '

ci:D:lJ1ia~)., A_qUlil IS i!mpr!utanf~:el :llcudlr ,a~ bibill.,::IB:canio Ipa'l\'8 q~~e nes I •. ~. xi lila' Ie iinf'o:Fm'I' de todas, liDS; serv~ai[DS bibnDte,ca~ias; auxirlia'res;~

..

i

D&s£riptdOIl,

Ir:'oft~i ellil,e~ i'BforRI:a,e;i611 :S11)'1iJ1!\E: II, i'nv~Jti, laJoiin. d,e ~a5,,~e.ctO~ 'ClljrniiC-~S'_:r ,p~U'titIS; de: saJlud Fatale ic.1Ullllu, cal, ,e[ S,I D'A

1 'L(l(S CUli1'ln~, ie cNiilten~'S :5011 bases, life dams, Iqruas blfillJyen 'lias __ p;rta~as . de ~ ~:Yiemas rev i:s,tDJs, to d;u le'~ hlls 'reI ac~ OHI!a:M; 'con ireu les,"Ul,ta,s de eDnOB[ndel!il~D

CUR'R- ','E: '~IT'

• ._:__ ~l s I _,~I' '_.

1""'"0,' -, - '-E'NTS

1",, __ !], __ '

C,o'r:ru1ii1ew'C! 'toda.s tu ~e-~~s doeb'lnd,e~ :pr:e""

- - - Iii

':u~I11.t'ldi& ell '~OS' Q1:~:i:m01s I,]" aDos, Ie n iOS-

I['ilutrul('j nes recDftooid:u de :[DS :Estljdfi ~I

~~~ I

II!:"IR"I"~:

~I., •• _~

B a5H~: ,de l!lotiOS re];aci,onada Icon el mea, Ide, I hi!! edu;~aJc'i6rt

'p roporeto rrug, :In'rO,rI13C i;Ull aoerca Id~ 'II mEdici ma, ,Y tfj:mul 'rela"ci,ICiftid'Ll5 e~'11 _ la Ij iii vel~ii"g;iu:~iQln y p~c~iGa, 'DledlicaI' 'po;~ ~I,ita, ,;:I serv1,'cios dl~ ,ss]ud,

1M1 -- ~ Bs IUlt8 bue: de d]i:I_~o\S1 Iqlt!e ,cof:liCiene' ~odia ~'al 'b1i'_)BlFmac i,6n: Ibi b~ m opafica, sobre :I~s '~i['tu ~IS, de hJI pub~ mClciones :ped6cUc,H jlqjue: se C'nct),errdllll.n leml ~.'~Ul b,~b'r Olec as, diel :1)0, 'f1ed IJn'iv,e'rs,~.l'lri I.

-"'G-'D

-'.,- lUI

1'0-1 ~-D".

'.", ._,' ___:~.'

18

..

Ailgll.mas revlSlas electr,o:nlicas I'elacfonad'as can la PSicologla ~SIO n 11~!Ui ~:5 j,g U fl'n'~,e s:

Amle'~ican ,J'Duma~ 01" PSylc:~,t1,IDg[y Be:ha,y~'o:r,a,~ ,H,e'j:dt~ iM~i!'iI:nagl'ment' Belh~ rvicura~ IHela~t_hl T'realminlt

..

Journal of Exp.elimelnml'Chil'cI Psychal:agy

,JcN!Jma~ lof' Expe'nm,snl_a'l' S'oc;j'al P'sychahlrnJ'

- I ~!l'

,Joumllil clf'IC,hHd La:n,gu2J\ge!

Journal of Chld Psychol,ogy,and Psyql.illi!i!by ,Jlt~ulJmaIIIQ' S'C~hOD~ :P,sychoI1a,gy

Jlouma~ D,f"Tlechn,ofo,QY' Educaticin

Ellener Ub,icad,g, COlli claridad un problemal. c!onOC1R' sus; Cl!!!'acler 'Icas, dimel1liior",. y IIimites;" ;permite ,I q:uien intenta res 0' 0 ir eeneci:li:l'l1do los posllbles carnine"'i viable; de .sol'ucian. Ella, quiere deelr, 'que se requiem cD,nlar con unlTi"nillTlo de informacion. Par e:Jempl'!lI,si mI problema es I'e,s,olv,elf que, fOIl'a me Yay a pOf'!er manana para ira !~rlmbaJai' reql!lrenl ea,no1Qe'F":

a) Tiod;: la rClp,a Ique pO!U!a

b) Que ropa EI'sfa ,en cond'lciDnilts de usars,!;!; l'im,llla, plancl'iada.

:sIn rO'~I-:Ir:~~ ~':in "~'I"~'~I ~£i) kD-'iIo'IA-n'-ID~

. ..• . -~!!Iiii!! - g !ilil ~~ ~ 1GII~!l.g Y1~ ,u_ iLu, . ~ ~

c) Cual'es scn las ctllmbilmlcl'ones mas; apifilJP~;adas

'Con dicha imcllmacion logr:ara una sofucio.n mas vliable, IIliis r.tI'l,ld.1I y eficienm. Enl.onces, pod'emDs decirque la dBrmitaei'(1n del pl'oblelllU!l1 canllev; vana.s venmJas. Bmwn ."1 Guiselli (1969)., s,eiialan ~-'DS, de ii'lm,Ponalfl,cia.,

1. FIla 'a' direcctrl'lI que IolDa ef as"'d;Q, Ef ccmnie:n~o y direc~ cion d,e todes las fases de un e5tudio cientffica astan influE!n~ claclas, par la Indrlle del probfs'ma. Comprendsirlo slgn,'flca I.sber la ubicalcion de los; puntas daves de 113 d]icu di.S: ss canace

~a nlB'l,urr '~Ie.:ZB Idell prIDb~e_-_ a se s _"be Iqu_·,-Il 10 Iqlue S . liene' q .e~ b'USClllrr'i en d6nl--e y cu.ndo, se puede e ~pe_lar qUli ioc,una. Corn.., ~secuenlel-:-Ie;nt.e ell leo olet __ II'Rla exhs,'USJ¥DI dhsmi '~uy'~) II~ , a~D;~'" 'i'!~n'~_' ad de qrUBI 'SIe. p- aduz(;:-:-n ·de:s.viacj:aftssl p'ravIQ!gad:lls, por le~

I ['II d-'"

In'U.51 tga 'alr-

:2., _~.·Ifi II' ,,~I ~~,rr:-.ldcv : y pftlCed'mlen~D~~ IJ_: na 'ur,' lez-. d.ellpral-

-.. "'.£, J' II' , iftlil"l O·'if-:' 1- - ~ .

b'llema ~ em:rm,.na ~a, Isll)ectr"n Id,e' ;08 rnlwuJQ ,,'~ ,s're ~_enl '. p:s

de· (l"obIJs:mas :s.usc'~tanl di,farem\I'Si tipos ". Ie rr8'SPUeI,I;11111 1:1& CU:I~es d,e'Dan IIDgfl,rse Imedi~_nl\e: le'~ remplllGI Ide Idi'IJiBntes '11J:UJ51 <I: praced:imli'I'ntosl'. E,. Ican,Qaim'~en'lol del prlo'~'I:ema ne s61a, _~:re:ced9

_, ~a ap ii,cacicln d·'-. ~DSI Mle:",adcrs" sinol que dete.rmj~na CU~~IS, son

O'1l!! 'a - fi-"P-'~I~'ad-ID~

:~I _' ~ .. I_ U ~i_ 1._ '-~. ' .. ~!l1

IUnl a,spec'to ~Impa.nanei IQ,'UIB neqiui.~··l'ie con~"idlenlci6n es e:-I 3,I,Icsnice dell 1·_sluC!lmo. Idad,DI que es e irrrHuil_,. en Is co.nd-, '_elIOn, DI Im,Dfn-lc'8aHjn I~:-e 1:&5 d~' erlen,'e:s, etap:tis que Iconlfo_ .,_,anl Ira il~yesligeulr6n~

- a aspeciHciu:iiOln - e, dicho B~~cance del-.a i'n~:,.'Ullr 'tant1ol I~IS IpOlSJ'bl, f'd',adle-' otcl'rg'ad,:!)s co,m,DI I~a;s n _ '1tslclj1ones im _ues:!aSI;o. SOIrn Va.nlDI liDS f'a,c~alles qu,. d etarmli'n:an e~ a lea nee, er11f,e 1011 'DuaIIB:S ']glufa-- ,cua~ol~

11 ~ D &plon;lJllld-d' Ida ' C·IU. , .. 05 Ii ~iaac,iliras~ RB~'if9Ie lespec~a ilmpa:rtanc!;'1 len ,cuallqu;ier in'-e,s(i;glsciorifl ". IqUIl'. B!nI, IDcL_sianes e!l, IpropOs~ta in~~c~a,_ d,le '8'S U lo p ,'ede' veRe lines :ri'nsldo a ml~difi~:__ :1 pD . 'Ite fa,c~o '" IPlg'r' eje:mp~al:'~ln e,11 ca'sa en 'Qu:'~' '·····a reQuiem, -I a-Cl'f' use d:e equipo del com:p ·tol pard 111:evar la, lcabo Iia i~ '¥·ltig,~ci6n es Inaceaari.Ql qUI: e.'11 investig'adcrr ,ei i.~ i;n~ti :uQon, Irilspansabiliei tang •. el presUipuesto neoes,srio, par,! adlquinif' (JIcha equl:: a

2. D, "s'p. an,llJiliu'lu' g';' rac'ursa:s - IIII,_-=_ an a's~ A~gll- "nas 'u'laCe'I, re:sIUJ~ta ,- rt_j~ It:~ ~'alC!a~~zachln d;e !Ifa pcib~acblin partici,panrte I'-SFL let B1S,-'!udJiID'fI Id. e'old, QI aJ Iprc,Ip6sltlQI de'l m'i;s.mIClI IDI !.' ~;.~_ nlstu_: eza '._: e II - S c~ar,acte _ '"'CSiS, Ique· Idelb~,n '_aunt '" Tlamb'" ····n SIBi pu~' de! irnc'lu~i;f en es'lei ap:' . Hado, las Ilm,'itiUJiona.:s i=n Icu.anl0 al p~ ::on,BI~ ql_: e diebe

3 ... !l'sp;;n['ilida'rI de c , .. C . 'LOS 1ft. ;~'eri 'es.Sa 111 ere a ' qr 11- ~II'DS le1emle'n 0'9 10 he rra-:-lii,oln-'t'a'::: S.· I' .-. '1~1I.'~.i~~a~· "1IUa. son -. "-. ..~ _

- -" -~~.. ._. - ' haIlIiillJI'- '"'1."~; if!;jJ - I fit lcessuas

e. IC~D eS!I.iII io: • equlpo, escenaf~s adecu a dos, ~-~~'~i to; p_sra _Iii r~cIJJeccl~n .. ~ clatos'lfaCilidade:s pam lei ana lis 19 e in . ~erp_elaCl_~n de los mllOlmas. Este _ unto estill mull' rehlicia ado

~~n e 1'fI~~~' ys qu~ .unq~e se c-onta~iI Icon e eql.lipoc e C~II1PUI~ p aerlll eeumr rue elite 110 cu'enla con III ea at:"dad n.1~cesi;lf~ia II es ~~slale~o':1 0 per &,lllcontranc'j Ie II eqUlmpo, le~ ilnll: ~~,II 'etsnl:e p_::~ma bi ; 0 .:lllacii6n qua ~al1Ic~,Paral e.~ III1 IBS:-.Ud' CI,.

~" -~p'eICi,fit:I.~ Ic,"~n rle! IJe,mplolo; IF'I~ec~ -Ien,ie,menle ia's UmilL leion,es Idle tle--:p~ p'Ullaen :Be~- : n absfalcu],o para reali~!ar' unl es,tudfl~ co- - 0 BL~I r- a!b:i,~ [p~I,I,".~·ado,~, IP'.··r e amplol .~'~ se pila'ne:8, un esu'-lio en d~nde Pa.rticip 1',' una muestl'8 de ,eslud-llIn as a 10 largo·· r~ run a~al esee 3"., t_ ndl(hllmlOS 'a'lgl~nas . i'mlltac'iDnes "'en c {,snlo ,8 qu.~· .~. licha, ImUes,'tlra, pemmliilJle,ZCB ,d;e m,lne,ra c~_uti:v',g. - - --

Taml!biie. n as 'CQln'venien'l,e con,s'ide;Far D,trlDSI al!canoe'sL~

,..

"

8- De los ;,diMi,:lIlOs. __ lIue IllS aporta, resue!ve 0 en .. ue los :~fulefici,a

.c. To '_os los;s~edOS an.eliiores se encuentranuy 'nelfTelacianagos ' .. fa'resenCld de uno impfca 13 parliicipac:of1l de alguf10 de los lotIiIC:S ..

2_ .. ·· ... ...,

" ..

:' 'f:i' -= [i,I ~'.s.: p.'ra, ' iii Id[annl :j'O',1I ~or.mal

.

~, :a fo. mlulacf6.n ID enlu.lc~aC·'O[1I1 farmisl d,ell [probl~ema es luna, de: las

le'ta:pa,s ImiaS., '"Impartalnt'i!'s, de 'Ia lir:I[vBsfg:aci.6.n., S'B dice q,ue IJn ~~. -,,'jiJ ~ fob' em al ICio:rr,ecta _ an.te 'fo ,lmlu~,ado cons _ii1uye: ~Ial mlitad de I~,a

- :slol~I-' Ici,o.n o"::,uff a,1 al .. ~ 1196[2,)1_ ,Si:n lelmba~glol Ina e'xis'tien reQI~a!s Ipa. a

[1!'-:-uln,ei.[!I,rl:o,s adecuadame nt[B'- a.unqUB! sl es p[cnii,ilblle dmiimJrta[ CI::'rtas,

II .. >iii ,. d 'I[ C- I ..... ""'", ._ ~ -

'C:9I'n:U:::le:rlS(IICSJ'5. IIMr:-sip,en.s.iI, =I_e's~ [i~ 'iJUd sen.lw'sr que lenl estsI IPunl.[C, 58'

i1nh!Qlran tedos lcs aspectos, antes m,e nci,Q,n a dos.

'Kerllwnger (1981- ~ - II oreno (19'9'11,) senal,an a::gunos clllitlerilos ,~a ...

r,a ~al fD'rmulac_On a:decWlsda de proD[II[6lmas,,,

'1:" E' ,,1[fO,b!em,1 ,deble eX'p,;;esa'1 Ilf' 'i,a ,re1'ac:;'on e~~fie '"a~,·'- bIles", Dlentrre de II'stal n!Jiac,ionJ -'Dde'mDs~ncon' lr3lr 'vanD~, IC~::SOlS:

,X:1

Ejs,mplos:

I~) ,Supongl,a:se Que :aU!' a,elsell evr luar ~,a nail-=_ld6n [en'llll! 'Ita:s; carIdi'aICi; [(X1')1 :y dis~ancia [l1'eCCU11ida I(Y"1) en luna, pi\s,ta [de, atilist ism 01 len un grU.·Q ,de aliletas Ino'va,las. 8 [QOnle-Kbl sugieJ18 ,Iapals~bi~idad Idisl cSlmibj[o's1 en lis I 'i2!,S a eardiac1IJ enl re,llaclonl Icon Ilia dlstanela tie conida.

- ,-," - 1-11- ' ,ducts d- ha __ .llll'r 'lue~_la

b) La atenci6n del m~.s~ (X,1)., iii con, .

de ~'Ugllar (Y11)1 en un nllna hllperadNa~

c\ 'U,1l1 psic6lo9'O plant a a idea de que Sa ge~ I_,alara ~~~

_IJ - - , , 'I' __ - ,- - -T ""1)' '-:-ue Illes 1"'I1'iD"'llIZOIlC ell~DI

(X,i) ~I,m eJlcuoh,an ImlQslllcl, _J,_IRq;" II a \, [I : I q 1- - - ",-'--- -' -, - -

In1vel~ de' re:l~llaci'ful~

d "alrf'abl'Bs a - ',11,0"'"

'1 ~2 'Ae!lacit;:n enlr.' una variable V' un Igrupa .<1 a '" ---' -' I " ' - -

Ires d~:stintlos die, u'n. 'van.bl'e,:

x

- ....

<

-

,

-

Y2

Ejl,mp,fos:'

a) Re'laclfln EIJlI e nlvel de prMld6n ex1) y •......• Jvidad noduma ('1'1\) Y' ac'~vldad di -mal (Y'2)~

b' lRen~i,6n entre leer en voz ah (X.I~' con l~_ ientifi~6--de

II ' - II "" .... - -,~a --A'n .... - 1'115 pa'abras Claws

idsrBSI pnncipal(,esl I(Yt) y .a l,uen,lncac u, I ~' : '.: ~--- ", - " '

('12) ell, unl ts,xt/CI rient~n"co,.

1.3 La rellcit» C1 entre un grupo de varia.bles Y una variabLe

')("-1-

:.' ,:'[ - ...

," ••• .. 1

X2 .. 'Vil

X-3c,/

,', I

, '

EJe.m:pIDS:

gi' ""f~ _J

.'

'11 .. 4 R 'Jac~6n Bini --, : dOl gL ~pas de varilb~esl:'

_ ,,-'!pr-esI1n'acI6nllgrBftcl,

.

X1'

X, ",' ,'-

t., " .

, ' ,

- -

L r ••

a)1 _' ~ellacl6n en'lfJe· , r:efer-enoi'l sexu'llll l(ineteross\XJuat (X'1 )111 ,biSBxuall'(,X2) yl h,amloS'S'XUBIII : .,', r,) Y' au Irel~aCllan con EJ USCI if: 1,,) 10 Ina (Y2,) dell c1ondlon y IU f\e\liaclon con 'tilles \prl~Iii:li,cas, I~!e alilo riIBS,gO .1:9;IOlo'ral (Z'111)1 s,~·xla lanai ,Z2) , Sle'XIOllen g'rupo, I(Z3:)I,.,

. ~

2- 'Cf ftr.D~fl'e'·-:- 'a'!'a'~8'··· "'~rm'·II.IIiI'· . - - ~I!SII ... ~.IH· 'In' II' ~In:- a-- ",-- i,~ ,

1 I. ~1 P\"\ l_. ' __ . __ UI_II ... "v __ M. _ _ u .• -,grlllll_.,I1·~I!·'·l " f.iJ_ . __ '\ 'IJ,g· -._:

rla'ld.s~ Geinl8 ia\llm,Bnts' ae .'xp'resBI len '~oml'a. Idll pliegul_1la y-'le-~'Iil~' ,tanrdo' Id\e~ir:: l'le~~ lubjal-pylQ deIIBst)udi~QI ea., --II ya que Ina es 111,01 mismlo

liJ~ iPlioblelma Ique ei o_~,iier'bVDI~ - ]Imos la dlifie',e'nc~a Ell prob\lelms (~'S, e~ nucJ,e,ol Ice:n'ra:I Idle' nuestro inlleres, ~as rlslal/'o:ne,s que nDB irdefl8san. m:enrtras, qUII e~1 o--,~e'tvo es 10 aue dSI,I'amlol, II:ograr'

- -'

Ican·JI analii,s:i's 10 eSJJdlmo de Ie!'s.:a a eSias _' .lI.ac~onss .. ,

3,. , .. I plfOllJle - '._ V 's_~ up _r<,I:O,1I de" ~'I' _RlI·I!";C ~'r 'al .olsf . l'daltJ

_ _ r' ~ .

"·,,,e,lIi. , lempll1lic ". Diebel lexpres:lr lUna Irelaci6:n 'r- ~,alli IPS: -It ... ·

jle~ndo Iqlue lasl ~ .sJl1abl-s drB 1'21 rle~,iJci:a:~, pue.dan mectfrs8' de la-guna,lmalneriB,.,

S'B ha,ce hh1lcsp",e I ··'n Ique' 1\8 ImejQ_ 'fom1a d', pllante\ar le~ Iproble"", ma Il, ·e~,aboria'ndQ luna pJreguntal1 Y 6sta pued1e ser imlpl,I'flcjt81 ID 8KP i'ICit.i. aunque sel IliScam,ierruj!a Iqua slemp_8 quede, 9,xpU:clam,en'te 8x,pu.esta enumeirSlnda.1 1',1 re~arci6n e:_11 '~,flIi va '·'abll~S,. ,_ ":imismo[l H~emB 1JdHII Leoln

Martinez (1985) cc~ nciden con Ke:rUn, er ( 1'981) Y sa rlallan qu ' ~~I plan e am he In to de cualquier p "g-J nla de nves 1I'-,oci6 deb'~ Inc,lulF naeesanamente a~lguno de los tC,piC'DS s_gui,en'~[es: QUE~ QU~,E " '. ICOI= IM,Q" c""~ 0 OON -, Ell POR, O'IUE. P,ARA ' -' t y sus mo ah ades como: DESOE CUI' NDOi DES,DE OO:NDE, 'A-,'A QU'IIE" ES" QUE C,OSASi A Q:U EN'ES, POR aUlllENES e"ceteral.

Ejem:pIOS~

1 EFECT'OS DE LA ATE INC lOIN IDEl "-AESTR'O SOB ~~' ~ L4 C'ONDUCTA DE=c_T1UID~(y~

R. Vance -Ial/~ D'ia,ne' Lund y Dston '. Jackson. Univer:sida'd de Kans'as

Una sler~e Ide estudles re,aJnzEaJdos en glua~deria~' per Harl11sl, WIQ r y Bae r (1'969) Y sus eelegas. de'm,Qs'lra ron la lei' 'acia, e I, ate nC~I[)f'! con Ing -, nte [die un prcfesor len la mlod~ icac ~6j, Itje'll prc,bl'em" - de condu'ct -- de ni'ficHI S' e -'ad preescolar. En estes estudios SiB m,odr'lcaron '1Ia'SaJ - lnadecuadas 0 mdeseables de juegQ aiis~ladc, (Allen~1 He r, Buelll Harris v Wolf~ 1 9G~,) gatleo (HarnE. Jo,hns_on. Keny 'Y WQl~fl 196:4)~ Y una serle die otr~ S eenductas e - 0 que se refiere a la a 'e - cion de:1 profesor, De modo semejani'l!. Zimlmsfmla,n Y' ,Zimlmerm n (1'962)~ Pat erson (' 9S6) v H,_li y Broden 1(1'90.7).1 ml:anllpularonl ,I a'lenchiJn del prc,-e'sor y los comparieros aara reduc:'lr conduct-SIS problemat]cas y aumen ar I~asl respuastas ade.c'_ ad s d'-' nines laecrneradcs a elases espeeleles.

Ha sta I a fet h E911 :s'~n em ba go ba Ii a'D~ do ~oca inv.e'sti,~aciOn smste mati ea sa bra la aplk:acion de' luefgrzamjer~jL ~ocLa[ par parte de Ilos rmlaesluos [en as erases normales, apsrte de 11[0[5 ~studlOS 'soluci~ n,=-d -5 con e lo die que ha'D~anl BeDke'F.~ i' adsen A, o~d' _ Ton a (,1 967)~ en ~a5 q e se in e D va10mr Iia fiab~rd ; de' es os t roee - Jmientc,s CDn 'i versiones ~«, 'erimen~ ~es.

EI preS'9nte' trabaj'o ,an,a-izo eX'Pe'rimen~a mente 'Ia fiabUidad con qlul,e ~os ," rCl'fesonas ,Podla,n .rnodilcall 'Ia coadueta de es 'ucUo[ B nifios

cue as sihradas en areas pebres par medto de manipu~acio

---~- -

Vi,s'ma '- ,. o·~ e::.'em:-" ',p'I'n ~

U'U '7 ' ,IU[,.,

I'U~ ~NA1f~I- 'X~'-R ME TAL DE LA I JTACION VERBAL E· NINOS - ,EOAD P'REESCOLAR"

Thl~ml, - I~ A. Brig~,am y James A IShe,nnan~

Un"versidald d' - Kansas

L _ Ii' i ac~6n' Icomo una clas- , . _ 'I _~ " _ _

.. __--" _I, ,e e CCinductll !i'e' - al vuelte cada 'BZ me "

II mpolil3 nte, tanto. como un metoda IJl:itel'lcial p.ara p,lnodUj!"!Jir- es m·b~':", s

cOlnductu~les s' - ,- - II - , , . - W~, ros

'~_ I,' I "" ,,':. ecta men-Ie m IpDl!1an'~les (Me - 1[965, L~I .. ~ , _,_

c:h 'e'-Iaf u Sch - - - _, _. " - 1, i OVCi3Sli Berbs-

__ 1,".' " . Z, ,1\ ae I er., 965; Baler" P'eter.-, n y S,hennan ~96:7')

cuanlLo co g II ~In I'" [np,iOJp-: to -Ii - - - ~ - . . " I i

- ,W Y:_ ~ _. IU ~ a I:_ en liDS t1na~lsr~ t -J'rf ", d - d - ,_ _ -_

y la Socializac·on dellenglJaje (LODas y Cols· 19~6CO: I, e . as rrOII?

ters, 196~,. 'U~~ y Baer, 1965,l. C:stlldlos ele ~ l'il'n~r!~n~l.Ir; ~ Wal_-

slcbn! fa ImdacuJn han dada Iu _ I - '11,.:_ ,~, ~P, . __ ~ ~~~e~ l'ec lantes

1 _:'~ ,,'~ " ,_ • ~ ,_ •• gar ,a des desc Ibnmrentos CClgruen-

~S~I 61 en ,_n nlno[ se 'S frlO~ln - - J - -

~11.7 '.. _" 1 - 'I-'~' ., _ I unal cas=-, I·e e'· puestas rmnaU 'as.

ego se Ie p ad = eflsenal run riBS us ", . ~-It~ ,-, -, " -, _'_' _ JI!'

delm:ostra,ndcll. " _;;" . ' , . _c~ ,_ ., , .~_a re - amen I. , nusn'SI SlQlo

Lovaas y Cols, 1!l1~~6; ~d:~:r ~re~a~en~ esa ,respesta ( _etzI1~6~",

6\"~,, , - _ ~" -:' , y - o~s, 1967). sl,B,lgunas respuestas Ilml

l~alLtVi - p,raducen d~re'ctamel!1tD' un .', " , "co _&. ~"'_ .

,,Ii " ",_ ., _,' _ .... ,-, ,I e, OlZ8m~end). _ ueden mS1nt'enerse

OLfaS respLiestas Iml slt;vas aunq 'e nunca prod! . zean directa, ant, un

,27 '*

, I

--- - -- .. -

. .

ref'C'.llmhe'nto (Baler y Sherman" '1964,5 .' ~etzll 1,96"6'1 ,ov,a8:51 y CDI! 1916'6'1 Bale' Y C'O~,51 1'967)1~

Lo,va:l;s 'j' eels. 1(1196,(51)' ,di:enJn, cuenta de olro' escu.bnmi'e:nta pa-

'rec~do en e~ area de I a imi acio'n -_'erba~ qu -, 'ilba mas ar a de' II~os resu~~ tados . e ,ntro! es Uclilios .' ci:entes, de' ta, imil,lcion Sus' s,~' - I 'as araln dos n:iho,:_ auflst'srs 81 ", ulen _'s s~ e ',S ~·I"'.ba ell I'· :.ngluaJ- imfts" . a medil;anlte un large proceSD ". 9 ,adi~ sb'amienta tm:italivlo. Un' - ez estab~etf;8 Iial ~-mrftachlnl e pa abra. ingles' as, S = ~es ;1' 'eserf ~'ra -allf- ,ras, InoClul,gas nU,SVIHil, intercsladas eon pa1abrBs ~ng"esasl 8.s Irefai[2Q ~a imll,ac~16n ds ipS abras ilng'lasa,s I y no Is de p 'labras ·,D'~Ueg,B5i'. A pesar d'e~ ne fiefcJlrZB mento~ DIS au" 'rtes inten1anln ~mitar 21'5 . " -1abrasl nD,ruegas, nuevas y majart; su exadltud en 'l·im~-~aci:6ft de eshls pa ab -18S. I tOSI descubrim'fentos tj"enll!'n impDrtantes impillca· ~o",es, IJBrB las leD'-' 'rl1IS dell a,pr!~indiz~j:el delll·.nguaj, y liDS ma ._ do.·· de terap-,a de lengu~je,

prev',o 01 cDnfi'rm,ar tailles, liel'aciones~ -, Ie,s.' -I SB' ~'er deomina f,el.cian fUrlci;anal. Los chenUncos, II~ Irealliz3r e:I' e[i'm'enlas e.ncuen _ .,an BSOI rela,c~one's entre BC'Dntlcimi ~'n~os 10 v,anab e'IL Actluldm'e'nte 'l~ fa muches ci :-t'[:lcasll Is busqueda de csusas ~re U 'lenlcm 'no -x se 'La convlJrti'd,o, en descub "r CLJal·.5 valiial'l 01 aCQntec~m;i=nto's, a,l b~ Crt 0 Id es _.8,n le-onst- nl . men' Ire h:lcian: _ ~d'OS eon un Ie -IOmena I as 0 lelll, q u:e eireu ns _anclas, a =: U '. ,'n :si ~'mlp_ _ ·unta,s",

As, ~ pl~a 8_SI'lunos PSi'CO~DgIDS na fiBfa,cEo'n fun,cionalles unl, Ifj-~.ci6,n 'qUB' axisle enlrie una cQ,nd . eta CDn v,aliDs ,est:[mullas 0 . n Bstl(!E mul,Q con u'anl! co ductas ill, Ctl - ducla resul.a .~ ~II" lililatiiona 'm con los, es'irnulos p evi,Qs Y ICo. lOIS es ,~m,u'h'l' . cons'lcuent :s~ E,n SIU'" ImBI 'un r'B.racj,Dnl u'nchl,na1 eSI lUna re.~alc-6..· multm ~11,e de ~IOS estimlU es de~ medli'D een un fenQ,menD 0 iUn~ ,candu- a

,oda eTan -1_ I labunda en IBj'e,mp as de'eiiBCio'nfJs 'func;"onaf.··s IqU~, 9~! propanen lpam-I reeml:dazar t., s Inocian,,·s mas 'a[id~nanas de causa efectD. IConsideresl' 1-, ley de H.~Dke: Imie'nl ras ose exceda rei Umlite B,llast1i,col -I' al=-_rg: 'mie ·to de u _ c- e PCI es dirac amenle, properciona~ a Is fUerza que :8_' afque. Puede resuml:hrse Is ley COlO· na I~ ,llacio e tFe dos ,- an,able-: fu,erza-at:Jgam"enlo .. Sa -,od'ria trazar

un" grdfica con ,as IUnl'dades Ide 'fuerza I(wadable ilnde'pendle'nle) y '. as u':1mdades de a~argamien-'o (va ilb e de,p_ndiente')

En ~al b:i'D'I,ogi:a. Il'asl re_8ci'cn,es, san de ig~uiJl impcu1an,ci'a, para It!~ Iproceso"~x,P~i'caliv.J. IE II apa'r. Blmient!D de'ma'ch'D y he,' b:ra de ta mosca Ide' ~a ruta que t:ien' ojlos b.laln.cosi inv,ariabtemlen,' e p.rcduc~rla ,deseen ientes del Oj'05 '1Iancos~ Existe' U Sr relatIon funci'onall entr . .' e~ 11:011'-1 Ide lcs ojos de ~'as, p,adres yell coror de 10.' descendientes~

Todas astas ra aelenes tie,ne'n una I'ig'i'cal CDmU"" S,i ~~amam,os X, a ~a v,ariab.le an-eeR - e te: de esas re:~laciQne:s y ,EI la cQrlsecuenc,;a que 'se pll1ioduce I ,su ogr"c- - paf)~ ce s er;

I Sin embargo', el, es udio de Lovaas yl 0018.'1 no Inc.l:u e pracedlml~nt~s, espec'fficamenl'i' desti'nados ,- 'exa'min· r si lIS ID no necesari'o el remlZB~lento, con 'IilUO de las 'mita .. · ··ones de' las pal 'bras 'ng'lesas para deS3ma lall"' Y'

man!~enBr 11a preCEs'lon im~tati'Wa de as palabras norueglS~

E p,rop6.sito de'~ pres:ent,e esludlia fue 'BII hseer Ulna rep'l~ca~ con

, I ~ ~ Ii ninos no - all,e.s 'I de~1 's:studIo d!e lwcnl,sais ''I I(;o,lls .• , y exammar a reiae on

entre' le~ re.forza. _- ~entol v.nab~e de aigtlnas fi!'Spulstas 'imitati¥8s y Is - _-_Iejlors de 'Dilr,Cls n!spuestas lmUaUulJls nOI refe. adasl Irr,o:mado Ide

Ashenl Y . -eser, 1977')

Eln IBste! e:jel::=-I'p~lo ei p'lanteaml.·nto de- pr'.·b,ha,ma senala II' fara

de illn:v6s[g!3Ci6n disenada para ~. ~ I' - r el e~ectDl de,1 relcrzamlienltc' ccn'tinuQ e'n Ie ~mit8c',6n de P',- Jab:ras ingh3)SaS y 'SlfI relalc~£1ln con etras oa albrs,! no refQrzad'alsl~ lEn 1e.£,I!B Hie IJ Jo &IEJ estabieCB C aramente fl'"

.

~ 111 ·b'·I~

e~ 'pl'sn ea - ~ento dell. p,rrob!em's t. rei,acruon entre vanab1es " ~al pa,sl.:! ~~

dad de p'rue!b em,puica.,

S,i X e I tonces Y

C'omo se uede obse,~.a en e apar1ad .•. lin erior'l p~al11' ,ear un proble·ma nOI es, 0 _ra CDSai Ique . uscar ~a:s; relaclones. post1bles ~. [lIre '~a iabtes eVlentos 10 aeon! ',elcim antosl parti,endo Ide. I, n Icon,oc'imie.n'!D

I'] nOI hay· Y' entonces no hI. -

Sillies des padres ilenen I~DS loja:s bf'ancos leX,) e'nrta,nOBS ~DS descendmen_e·s te!nd,r:Bn ojos bllSlllCOS, rll IPera Ii Ihl':" oj'ols. ~de ,[OIS, des,ce -- ~ die Itea Ina son ,~lancDs I(no hay Y)~ I:-:n onces _as ojos, de ,ambos padre,s' 0 IPu'di,e,ra I: sar Ib'la n,CDS,",

28

29

eemplcs:

181) E~ lcomportami _nto d:_-' un ind~vliduo en funoian de ta cantidad de ,alcohQ.11 ling1ellldo

b,)1 La terml'lper,ElJtu~ra Idle un nl"n.Q en reilaciDMi con eI prccese infec~ cioso

Vari:able dl'~endilente: ILa te.m'petriltUrBl en e'l nino

Il

V,ariabl,e dlel=J.endf nle: ILa ealda de h1ojl3S

Derbe I .. nfa lizarse que mueaas varilabl~e5 inde' ,-:end"enltesl IPueden estar re)ac'~IDnadas con una sohll v,lilriab",s Idependiente I,V dw'st'lntas Vra~ nables depen:dienles pueden :ser isftectadas p-D'r Ia mlsma vi,ariabh!' ·'nderpend iente ~

Algunos. lejem,pJas de la fomna en Que se :interre~acjonan ~as variables depend!ien'les eon I'lls independienles so . IDS s;glu'ienles:

Se 'DbseNo-_ue la tasa de' rs'slPuesta de Il,oonducta de lapretsr Iia praJlanca (variablle dependie.nte) ~or Uri mono, auml,entci cus,ldo se fJ!'lirarcn Ifill'S eneaues e~e'ctlicQI! ec rna eensecuencla desu leon'd ct~ . . ,- rvanab e dlepend- en1te puede ser so',lamente uno de Ios camll'- tos

..

QIf:UrrtdID,9 en Iia cQlnduc.sm ya IQue IPcr e:mlemplol ,edemas d _ ICQlnrtroi1a' ~a

eenducta Ider aprelar hlsl1ancs. los cheques e act 'cos (v'ariabisl i ' .... dependien'i e) pueden contiflol'lllr lias respues .,S Ider mcu'ldler. Srlilitalf', sudaci,cjlu e'tce'~ea,. En este ejempllD SI' puede IDbsJelrvar comOI en ,s"tuaciolnes experimenrtslles'l sa e jge sedam' nie ,na die Ias va~iables dependhln~e,sl de las pc,s'~'b es ra esudiar,.,

~ .. oJ

. _. , , I. .' '.. han est8blecidD gracias a la re -li~

,- I ves de IEIl na uraleza sa ._. ._ -eli nte se ha m

Las ,El, - '. " 'I LIlli la varialla Indepen . b," ,

. ~ d- a . xpenmentos e q. , .. '11" f - --.D Id. e tales IcamLJ10S

'ac~on .. ~' I '. b.e<e"",~I1"'. e aLi~,

Z I'!' . I ',i" '. . .' 'Ii CjJmlen~~1 p,ar,B a ~ I~UII __

d~ficadO, StSb-~.~eendl_ ote.

e,n I:a vans--

. HJPOTES.fS

..

. on f'recYencia se . a (:Ij,CflD que Lilla vel: del' lta .' formui da

a pr 9 rnta d inYestigacion e . preeiso 91- ',r r Ia s) I liPDt~ sis ._ ...... co . sponc ianle · No obs". nte IL autos que senalan que

es 5Uficiente lener clara mente , efiniJ) al pl1Dblema para ldesputls decidil' su Soflle'on, para .ambian hillY qulenes fa recl"lazan. Sid 'alii t gl73) sen la que 110 tOGa investigation' ebe deliv_ rse de .~ com" I D' eilln de una '·pcU_ si IPues los ··va· ,. H ,cienUftcos pro is en .. ,' e una 01, a sida' d fUen es. ;.10 I discu·ra este puna peoo s,i senalarernos .lJe fa ~ormulacign de hlp6te:. s cons "tuye' una de,cisian milL [j'enro del prne>eso de InvestigiUf6n que e[ estudioso debeni tom'- r II cu ·nla A.sl pues, sa _" aced . Ira am. ,n .' ionar I"" d'e In ·cion, caracte .

leas, funcio"s .' enuncl'do, de 3(S) hfp6fesls.

U a hip 'tesis es I.In~ Proposidan, es una IX.l'es'Orr ,canjeural de la relacion que existe I nfte dos 0 mas variables (KerliL gll!f, 1987), McGyigan (1978) meneion . que . n " s corogia las hipCile$is con iste, 'n una, s!'li . de predJcC',D BS que 1'1- cen refere'cia .' I 'a ecne ueta del

011" allismo ya lias tecnic '" elplea as . ara medlrl' 0 modiflcarlc, Para ,nas (1981" 'SS I ria an:ei ae'on ,en el sen Ida ql e se pro an n ciertos l~echClS 0 relr:ufones que pueden-xl&tlr pam todavla no sa conDce"' nose ha ccmprobadolJe eXlsfan pues s610 a 'ra~s de la Inves!i .. ' cion seadran con uma • modificar (] ree' . amI'.

E,n ease dl,s con ~lrmalcj6ln Y SI, esta es Ire;peUda len lot ra s ccaslones 'J por 011 as il'lvesligadores, I ~ ~ipote8iS ~_eja d~ se~lo y pasa, ~ fO'II'I1'lIl111' 'parle del euerpo de conoClfiflllenloo:, CDml,ertn:la y,al en u~ _Cl,~ '~

, I _. ':- ii"'iii d';IO, mod'- In Iq- u ~ en ~,~i'a, Io.nl IUlnl marco de f'ete lfe'rlCI a 'end ~Ien,' Ite a

emp'l~ncUN ' !!U I I, _Iii;;'-' -~, IIloiGJ~ ¥' .. _ ..

1- , , ~ ~ .. III' o"'ii;d -uCif"ii iiO·' Iii"II rille- I 10'" iCi' ",',£iJin lim anne, '" a dh:icmI alndcHie, laJ II os Db ,eti-

Q'XlinI :lca,F I'IP .'IIIU" ,,!Li~I' ~II U, ,iii ~I~ IU, _'!I;oiIIIIIY'riiiiII., " "_ ,

- r'"

\lOS que sustaln'lan Is teoria.. ' . ._ __ _ _ r _ _, c ., , ...

COil freCUlllilciB, a iTIIlechda quese BVanZ.U!!n HI pl~l1~e~~le~.~

da la in\t'e!stmgacicn :su~gen Ii1Uf!:vas h~p'D'tes:is 10_ bi~n~ I~s _lh~P,~tes'IS ,.on ... ginales, deben ser me ,Icades segunlos reSlJllladO~ d'e las. II~veg' Iga~ C:iones. afiniilnao a diraooiOn de futuros eiilll.lI:tIDS medla.nl~ U." prolceso sele,cth/'O que cansi'ga hI cOliu!ldO'n Dtl;~'etiya IEultre] las tupo'lesu;

y los da 'as rasu tantes de la invesig,aci6n: •... . .. .., .. , .'

pcur otro lado aun euando ~as Ih_pclesis resulten ralsas de

aiCUi!!:rd'~ ill Arias (1901), estas tienen un valor il1trlnseco en el proces~ de i1lnvest:iQl3cidnfi 'ya que at ser rechazadas hacen avanzar e'~ ,ccn~CIrniento d'ad'D que- descartan y n!ducen ell nu~m,e'ro de pos,IDb~llidades dentro de las cuales debe' busearse la relaCllon cbjefva.

. Uno de los Pl'opo,sitos eumpl'dos per la hipfllesis cClnforrne 10

expuesto, es servlr de ideas direl;tl1]ces a la investigaclon, por tant~, eusndo se emplean p3,ra di eU!nla rta se denDm'inlCl 'frecuen~elmlente' tu .. potesis de Irabajo, pues el inwestigado, puede fOfmul:eul' varias de e'Uas para ser s'o,meUd,~_s a :pruebil. aunque muehas veces siera ilmpos ibl,e hace rle al un'is eno, ,p or e~ co.nt,ranloI1 'Iendri que p f'Q'ced,Eu"6,e p a u:laU nalma nte. La h ilpot.e'5i'5 e1eg j'da en IC8.da IQCiJ.si,on sera 1121 recto ra, las decir, I'a de ~rabejcl"

B,row'n '''I Gu[seUi (19619) 'menci;anan que] I'as hl~pD~e'sis peseen s,lfs,

funclones principa~!es: ~

,. E~pll,mca)c'116n In)ici--I, Los, e,lemenh,s, die un prob~e'm,a puede;n parecer oscurcs e lneenexes, y requieren ulna m~jcr deseripcion. A traves de 1& ',ormuliicicn de hipot:esis ,Pcdran compl1emen~ t.ame hJ's ,da~(Js I detectandOI los po&U}~es ,s" gnirficado'5 :'1 rei Brei ones de I~~~IOS e ~rJ'troducIendc un ora,en entre ~os fe'l11omenO-!i,.

I I

.2. ESrl,"~'1JS para Is IlIlI',e'sfjg.ac/,D'ft. Unll tl ip6!iB sis. puede d s.. pertar elrn.eres par Impuls,ar ,211 invesligachlr 0 a cl.!alquiBI' a persona a trala!' de conDcer Iii la hip6lesi.s es v:A1i1lla 0 ne,

3.~en,fU ,~~ ~etodD"fJgla. ILa formu aei6n de las tlip6lesiB ~eva ~I anJJllsls de lasuariables III ,considerar y como eons . ~u~nclI!l a los, IlfIelaClos adecuado51 palm conlrolarlos Y cua 111 , _ ,. c~u1aSi.

4. Cn"teno5 #J'iira 'l/:a/Drllt Is t'!cnieas de la IlIveRigac/u, ". Permilen haoar un juieio cliitioo sabre los procedimiento5, Ie!c'C,"_

cas ,'I herramientas~ -

5 .. ~"?'r:IPios Dr,ganlz3dores. La h·ptl~esls ,constiluye principia,s organlza.dores; alrededor d los cual'es puedenfom'!arsB mallaa de l',elaClones, entre liDS hechcs ,canocidcs pertlnenfes all Pro-

blema y aU-os no tliln dini!O amenle oonectados. '

6:Elemenlos para . oma,. Ider:isionu. Meaianle la investiga~ Clol"Ise prelende ponel" a prueba 1.1 hfpalesis 10 oOlljetur.a. G,ene~ ralmell.!! lei es udic sirve parafomar alguns; de~isilJnes,. en elsles casas II,B estad ~',sn cal es ut~!~

lO~ Irequisito.s, para ta formulacicm de hlpalesis de ,acuerdo con Bunge (191:3')&on CinCO. a contlnuaciDIii SI!! descfiibiran eada uno de e1103.

1. l2S hipctesi,s deben referlrse solo 91 un ambilo del:erminado de ~al rea II~dad~

,2. Los co~ceptos, de las hiip6tesiis debenser claros '!I Precisos. Se .r'~eOm!encia que en 13 definici'D['I de concepto,s" que sen las v~rll,'bles y las subun'idades dE! analisis. se seiialenlas, loper,a~ Clanes '0 elementos 'COm:r:eto.s que hagan posibJe' la' medicion adecuiJda de los conceplos que ee lTIanejan.

Uln . forma mas de en I c),arfp'ote,sis les ia sugeridaor Hernandez ,et B/~,~ '1995) pam to leual hacen las, reo, manda.<o' es si~ guient,es:

Una hlp6 'eSIS de'be _ enejlonar ece .'1 namen. e 1811gunols I ,e e 'las co~ 0 si9n~ 'leaf os • otros no, debn ' .. , rele ~an- es,

- Una hi.-'6tesls es rele\Jante para un pro'bf_m,a si eX~'r~sa determina os medos del co exi ,. 'n en- fe un oonju ,to de neehes qe' incluy,e! e, hech- inves ·igado y I,· ,e ~n - -'ean la c~ase d -. da'tos q-_-'--:. deben ser reo- gidos.

La. 'ipotesIs, lestan colmpues_as por unidades y vafa Jes, p'cr ejlemp 0: lOS, _ II~OS PREES!COLARES Y ESCOLARES APRE _DE- DE U·· .~ ~ .'-'J.ERA st_l LARu~ Esta hipc,' esis tlene Ia. 'Iorma s~guien Ie: SEa' d una unidad, '~ap '. IZ ,~e-: se da una variate a. rado les,co'ta y se asi,· na un viator, e 13 'variab e a SI unidad "de m ~ nera s~'mi ar 0 semela tle·~ En D 'IS, ,aiabr,Bs. una hip.o;.esis I resupone un con-untol d- unida,de - y un conj 'n! 0 de, Ii "abIes .. :_ ce algQ d,ei otlo como se disbib _en ,las unidades en las anlsbles y los va ores su-' p.uestQs: igualdad It=); a semejanza: may'or Ique 1(»110 menes us <)" - as ( ) 0 manes (-).

P'Dr otra parte, las "ariab es que i,nlsMlsnen n las . ipo ~esis pueden .ser indl .ndJ,en.E!s ':1' ,dep-=" ienl'es. _as prim,eras son 'als ca.~ santes de las cambiol ,o~unidosl en I\as, 'segundas, y estas u1~mas 610n aquaUas sor-e tas cuales sa miden los ,efe,c _,OS d~ las prin eras.

En al leje _pIa anterior. tal vafable ndep. ndi,ente as IS" grado escofar y 1a loependiente, e~ aprendizaje tal Ie !"t~1a de en -n,cia- en una hi, o'tesis tan ~o taval1 'ble'-=.ependie'n· e como ta fndepe'nd" ente ISS que'sa logra una de~imLac-o'n preclsa de ca --'po' "'nves'-'i,ga,ci6n~

AnaJmente" ,cabe menc'on~r que e:isten dhJ:rsos tipos de hj..., p,o':.es,is aunqu . sato ·.enc.ionali~mQS, _as, mals loomunme'n ~ emple'a ... das en P:s~col_gia" Els'-.s son: 1a htpotesiS, nufa cuyo enunoiada senala ql\.le no e:xi,sten difefencf8s significattyss! en'tre los grupas 0

~ratamientos man~jada's. Una hip,atesis nuta es i poaRle por vadas razones: les una I jp6esis us se acepa \0 rechaza segun los resut,a,das ob enidoa ein la i ,vas' jg'aciDn~ 81 l1echo de ccntar con una hipo.esis nuta ayudsl a laeterminar'si a'xisle una df-,erencia D no lentre

, a e

lies Vla,o,res de la '~I'a.lrialble ~ndependi:enle'" 'sii lests d1fere,nc a as sl~gnifi e liva :sle puede constd,~',r,ar Qllue dich, ' leU erencla nCI se debe al azar y sl a ~OIS e ree' as de la 'variable independ~e Ie.. -II anunc~ado de ~a hi ... IPotesls altem:a 01 ,alemathJ81 se' ala que sf hI' cf ereneias :sfgn'ificati-, , as Icnl.re 'las re'~,acio I as IP~ant,eldas 10 '" -Iatamrentos man~jadosPiek y l;c'pez, 1119816). NUBvamen'te aslas ' i'ferencias no slU'gier,en fI, ue no me deben ,B~ aza '. Psra lIIe,gar a esta I'firmulch'n as n,BcesBFlia rs,slizar u a p,nueba de' 'hipot,esi's a, nu,st., s dato,s a,spectDI .;nl ei ~ ue no abunda-

ren liDS en es!e mDlmen!o~

.. 3-::-'

. ,

..

unque ia ml,ayor p'ane de ~a li'[ eratura :so',',re mlB'lodalo' i21 de. ,lla

.__ inv,estiga,cfo,n '1-,IJI:sl a~1 phlnte'amliento de'~ problema Y' a fa fDr'-., u~aci,6nl de' ~,pb' esls como las, gluias ecteras de 0 __ O est -:diQ'~ en eSL ,a slccman nos dedh:'illrS_IDS alia e,llaboracicn d~, Dbjeiv_~ die i'n'vestigaclon II en, endi:sn dolos ICOrn'Q atra Ide las ope:ra,... .. on, ss :meiadloIID"" gicss -Indispe.nlsab:les quel permi.ten inic)'ar 'orrnalmfU'flt!e' el erocese die ~; i'nvesUgaci'Q_ ~ Es importante aclarar qlue la de 'Inwcinl Id,e Un pro,-

-11'em,a . ,- et esIBb:lec~milen: 0 de obJ,eUvos :se 're~acion.n ' 'strechamente 1 ya que cuanc10 SIB tie' 'Ie liS ~ rimera se 8,cili a e es_abt,eci' niemo de fs, S,C mces d,el estu" Io .. En leste s:enJd'o Baena (19IB7) se:n,a a que eJ pllan j,an1t'.nlc, deli Dlrab'le .. _a abare_lla defin'i'cicn die, cbi,e 'I~VDS en ~a me.dl a e que B'stc,s ,&se~~fica aUlnl mas e~ por 'ue: 01 el~ _. a . a qluel 1.J3 la jn'vestjgac~oln ..

,'Iojas Sionanio (1918,3) aflrma que la dellmilta cion ,de cbj'ef,_ as IS paine' f'L!n-r rame:ntal de cuatc uier eSI ulUa ya que rnarca ~os pun'osl I' IS referenlcJ.ssl 0 lias senailam1en_os QUB' gluian el desan-ollol de un~ inves ... ,ig2lc~6n~ - Ihacial ese' , i glen to ". as los esfuerzoit Ad'emiaS,t enfafza que IS im, r:ortante que en let p an de ' '-,abaja ,Bst: n Iclar,amen!e -,'. pre~ sados ',ara eVtitar trasternos ID poswb_es de.s;,vhl,c.iones -::'n e~ transCUlrso de la, i,nv'i&sti', SCI,C,n., Asimlsmo, 1811 linvesfga,dD'r d~='be cuidar que sealn congruen 851 con la ·UI'iificac~Dn de, eS'hJdi,o y tos elemlen' os q' , C-O' - formsn III piDb:le,matica que, ,se InYIC1stiga

..

..

,~, pesar de' que no ,e_islenl en ones fom1a'es Ipalrs p~lant=aF y rledact,Blr Dbjelitvos de Ii -vesti:gacian, s;:e n:~camlen,c:_a que enl e mllo:men't,D de' flja~IQs deben tener,S8 IPresent,es, varios aspectos 0 cwrcunstan.cilas ,qUI' pued'B'rI Umitsr y Ian lidgu: 108 easos i ~Iped'lr Ilia rea[zaci'Dn p ~Inal d:e tOSl'obj:eUuos,. po ejam 'O~ Il'a lcarenlc~a de lrecursos finaneleros, burna .... nos 'y mats,naJ'es. No o-, stante se poa',-a de "i-= Qlullcamo _regl'a gene'rat IiI reda'C'C"'D:~, '~e D~le lvos~-,ebe c'nte Iii la ,sspecifi,cacI6n de 1,61 relac1Dn de v81riab es que se Ipretnde -studiar" Para ~lluBtrar IBsto halie .... mas lieferencla ;&11 e5tudiol -Ie G'arrc(j's. Lu,g'Q y Lovitt (19716) qulenes S,_ pl,anteara,n come o,~jetiv,o de su in, -estigaoi'on "'ana~!IZ,ar 1'01:9 e'f~'ctQIS' de WI!nl prc'cedimlii,snto de ~nstruccjO'n y retroaliml'n1acian, sobre e.~ ml" niteInim~en '0 y g!enera~~acion de ,d'DB las =,51 diE! resp Islas Idefinida,s CD ... , me Q,peracwones aritm ,Ih::as de suma m Aqui abservalmo,s Is ' ~l~lciDnl elara entre ~as, variables, ( rocedim~en'D y respluesta) ,- unq!ue no esIpeclficB' a ,qui t'ipo de IJobiachln va dhigida~

Existsn diferenle-s · 11PDS de ,obj:eU'vos ( '_ajas SJoriano'i 198,3)1::

Can base a, su tem,Poralidad se dividen en med'~at'Q,S Ie inmedialt:os

CG,n' rarnos ' ue exi,s~e Un .Iam,a espscl ICO asl como '!'tel relaeicn entre V31rl- Dies

Para rec actar lob1'e ~vos por ~o generall se emp ean eiertc tipa de verbos: 'ev tuar, dets'c,ar. ecmparar anilllll~zar~ inCifsmentar. dlsmlnuir. Investl:gar. es'fudiar. demastr,sr deterlminarlll ,c'onfirm'ar y onserva tl entre D'kes.

Fil!lal~'men1'et es im,Portan_o ,se,nlallar que en I~'os objehvos se manlifies'~,an expUcwta 01 I,mp, i"c;ilam,sn :e1 lie,s, inle-es,es y po'sturas in e!ec ruales ,as" como las tendenlc~lalsl tPclliticas, 'e ,ids,Q'I'c,gicas de ~as personss responsab es de ~a' linvesl:~gacii,on.

La p:lalne'acl'D,n forma parte de' 11;9 inv;s't!gachln~ impUcc 'm]ar obj'efivos, , 'lcglri~T y Iia forma de ah::al1zarlos~ Se IV~- u.aUz3'n los pases suceslvos Clue as necesano dar para, U .. ga ,~I,21S etas deseadas, adamas l~denUf!i:lcaJr lias posibl'es dlncll~tades que puedan present rse a I n de, buscar s'o'IUtc~6In an es de que se de en,g:al -:-,,~ 'tralbajD~ Asi pues, es necasario establ'ec1e ' tan ,0 las act\ddades come 11105 recuesos necesa~ rios en iernpo, espacio y presupues~o.

Unal de las maneras de ,c,rg,anizar di,chas ac~ividades es meduante [a elaboraeicn die una a,gl~nda"1 la cua precisCI, ~as etapas d~ Ia inves'jg',sci6n en un Ilia· 'so e r s ,I Que se de's rrella cada una. eS,~D as, I esp,ec[ficac1ion de ~DS I~las, rneses ,anos 110 el numere de horas en que se cubrira cads etapa, La lagn a p1uede ser s,·mpl:en1en'e un IClrlonc'~-ramal 0 dialQlrama de' ,Bcivlldades sabre lei lielTIpC d'Dnde ss

, xpresen las re'~llaCU)n,es d ~l inv,estig _ ciOn con lel~ t ernpa en que de:ben ser eJ8cutaCias 'V puede clom, b:~mentarse con una breve exp[cac,ion de e~::~o~ La agendal tmene caracter indicahvo '''I at ~nlvlestiga,dor por ~o Qe:neral proeura alus~alfs'e a ella aunque en ccasianes lei _raJbaj'o! seral

as lento ID mas raprdo! (T,abh~11).

• ,Segun SUI orientacion SDn preeUeo! 0 tecrico's~

Por lejempllo, !Un caso de t-&1. lu~Um,o es e~ que de' uile· 'Riib~sl (11917'91)1 qulen es', Jabhace: ure:v~ lair IcOmo la Psicolog,ia S,8 L_a --,lanl_'lead'D ell lest ~dmo de ~ ;adquis"cul'n 'y. em'it· i6:n de~ Ilnguaj'e grs1mal[cal des de la ,persped~va cand'ucruall~. ,- qui no 'se '9stablece IUlnlS !re!_aciD,' lent e V3- rla'bJs'f\ I ,sinl e-mbargo1 s~ se ' ,eli i ~ a un probl ~ ma, a estudiar asl COimOI

. if ~ __ ~I

un ml8WlCO :eonca es ~e,c~ lice).

Adr=mas ss iim,POr1ante 8eJa, af qu ' un esludi,Q puede tene tan ... tos ob]etivQ_ como ~CI' dese,tl,ell iinvlestig'8,daf'1 talles e1 eaSlg d,el'estud·'D del 8:ack1aff y' .lO'Jil (191'9') quie e;si-stablecen:: 1)1'6v'slua,r la efedwvidade lias tec,- icas d made1amiant'D y ,retroa~mmentalcI6,n cerrec-1va en a enEa!-nanza die '~dJura de I,ml U~I y ndll;, 2) 'o'bseNsr los I'J8CtOS ,de !ge,' e ,slizacl!ion de esb1S Ie ,,- ,S en la esc_ :'w~' ~ y 3~' ,confirmlsr a 'Dbs.r~ 'v3lch!Jn de Smih y lovitt ,1916,' dill que las If8vers'ianes tall lasi stras Ib V dna, CCun--en can igua1 frecuencia len to.: as, IlaJ$, palabr;as,~ ,Aqu~ en-

..

l.~ro' ram:lCitiD da ntb ,~ ades de 1_11 IOVEn; ~lgador~

'--

t t. t,O- se "be que rel cc~on exlsta ,ent~ una, Ip egun'I,81 de inves ·~a c~16n, 'y os atljetiuQs de i'nves'ig' ,lci6n?'

1,2. Describe',c,on 'us pro:pm~ s pal1abras 0' q - e sig' i'~lca 'Ianea una mvestigaciJln

13,~ e ,II. - f ist:a - e' e nuncladDs sigluiene:

,all Espe,c,I'fica as. vaJ'riab:~les que se p~ell_ ndle'il ~S -udia'

bl Re:preti'en'lal Ignificamente ell Upo de f~.II.Bci,d,n que se :pla-i e co IBn c.ada UI1IO de ,ei n'l

c) S'ena1la s,i la lexp,~~ Shl n as e'l.ra en CUI'nto a 1- j ,- -' acc16n do los enunciadosi V' si existle' ~ ,polsibi11iaad d --, 'I eV,lr a 'CSblD clichos IH!;'_U ~ toe,

d) En cas 01 n,Blcesari,o espa ci ~llca lOS, nive~esl i:l v.a1'a:r-e'1 de - ~_ d ' I varill,bls' para, lrepresentar Qllra-'mcamen_e ~, -s rra~aci;gn "'S lentre WB lriables

t ,,'AJ ~ON Bf' LlooRAFiCA

1 ~ ~Deflin -- con tus p opi s palab -S'$ qu:, as un IProb!'EIlm's ,de lin. estj'g2u:~]On?

2 ',encicna a~ - enos des en~ajas; de de1imitar un prob ema de rnvcestig,,8c16nl

3.D'Bscnbe ~,a rel:ac~oln que !xis'le en1t-e p,lantear un prebtema de In-, ve s'tigac ~On '1' de~imj'ta r un ,e rna

4. Menciona a~ rnenes des en;trategj;1'1 que IPued'en Bier urtUes para de ~1~m1t,ar un e 18 de inves~ig::a .16

5 Iidenlifilca y d-;fine! ~ID5 c_ "' enos con ~o,_ que se e _ a IU,- a redaccio I ~o'nma~ de un p lob~lema de "nvestig'8,ch5n

6,. h1enti tea Y'ldeflne lo's criten'cs Icon ~IDIS, cu!slles se leva 'uan SIS, h~PD, E;S is I e ilnasligacicn

7 ~ IDes,e_, i be 'Ia flelac;'icnl lentre un . Ih,ip6tesis de inuB'stigscicn Y' e~1 p 81n"ea,lmll,ento del prioblma

8~ r\ enc~IDna al menos dos funci,on =9 Y' . ,r~ pas'i' os de ~a5 h~lp6t_si's

9, IG Cual es . .I enunela ~ 101 ,que, :se IPuBde ultili!zer' para ta 'fclm1lJ.da,c[on de t_l a hlpO-esus?

- Dl M,e'nciolns, Ios c,niterio:s per loa CUII~es _IDS abjetiv,os de invlg,sliga.,

Clan' "on funrlamental1es en cuallquf,eli 18studkt

,Eje,mplo:

Un cons,~jerQI -_c~ rime i'all supone que can base B'n su exp =riencja. cuando am bos 06 n yuge-, 'S'Q n de I' -i~e rente,s reH, ,ranes, 11:1 rna lrim'on'io tie ~. b,a;! antes pasi'billid:fldle;~ d ' nal ser feliz.

F . Ucidad (v- _riabie de'endi,en ,e) Inf,elitidad (:variab:le de end"e'nte)

Xl ReU,gi,on dierene , - ..

lb

Y2

c) ,Si as chin!

. .. ------------

d) Sil as fact"b~e d.e probar lamp~~lcamenl~~ ob~eNAn~o Ide que reUghjln 'son los c'cnyuge& y ,5·' sion CI no fences, .. t.es Vla~ores para cads U'laniab~e podr;i's'n tsar 1:05 siguile,ntes:

Un 5lInupa de invesiigadores ElsUi il1lteresado '9n investigar lie p osl tJ III' rna ~a,ciolf1 e nt re hal ~I"g es;ion d,e all~CD hlJ:1 , Ico.nd.ucia sexu,a.~ de Ii esglO ~

~. U!n g,ruPOI desicalag'D's ,sDc~ale's estal iin'tere~adD en eonocera l'eli1lcifin entre al! nlvel socioconamioo (a 110, medici,! tuaj D)I Y SiU rela ch5n con II as e~ _ ~ C~'rll~v'asl Ide 'viala.

Va'l1ablle delpend' Bin Je: F elh::idad.! lnfa lruc,d,ad~

Un grulPo de pslquiatras ha observa . 01 qUI' Ci:I'rt'DI 'Upas de med~calmen.o,s prcdueen .s rlsdulcc'on de eenductas agr-est"'"

" Lacornlsi6n de evaluBlci6n curricular de la ENEPI prletenden evall:!JJar io,s; eSitiJhJs de e:nsl'nsfllz de es prDif1e:sDfl&S d. 11:05 di'erentes m6du os (e)':PSinmenlal, apilcadoy teolico) "I el renjdjmlli ente a cad'em ilea do, leu; es ud iali1te s .. ,

: 4. A continuacion sa presentan . iverscs concaI' es hipDitStiicos y al~ QIUlnos e'nunciada,s '~h!' hlpots'sis de;rivados: de les mismDS~ A pam -' de~ es 'os derive I "II·S hi'_a'~e5I[151 de investi.gacil6n dlferefillesi', ~DS, :1ar1~ea, ... dIClS~

Un 'i'nve:s iID-da:r lesta interesadc I-n det,erm~n;lr Sl~ leI efecta de una 'nueV'B drcga m ,uce dismi'nuc'i6n de diosl 'tiPDS de deHrios'fI lsi' eeme lal dosls y e' iJpa dl pSJciente e·s,quizofll"en ieo a P'S1IC10ticOI" +

Una Icomp,lnllia Ic'i-garrera, esta j'nterls·sa.da en invE!'sJgar sii e~ consume de IC,iglrrlto depen,de de JpCI de lo~je~lilia (dur,s D

Illanda)1 y e~ (IPOI I e clgarmls (Icon in~tfO D sin fI'~~o) y' si EH~,'ID ;;es,,;a 3s'ociado 'aJ ,saOI Ide [10:5· Icansumidlo:res, as,J como 1,1

. -

nUmlerQI d.e cmgarlnl~cls consumidos por d~2t

...

Eje"p/o

'Il Nl vle,m d~.: asp ~ra!3i 6.rn

Fmstlmti (l'D rend i:m i e nto 1m cad ,m~ CDI lam

In~ ji'gencia

CII ... - Li!~C S De ~ad'

• RelfUe~ im [eftll i l~ nte

.' MctDdo~ d i.d,&a i eos

(I M6r:,ado de Jgualllacli,6n. 'I 110 m~eglla N'i ve.1 esco~ll

I.) __:epen,d ~'&I_do de IB e lase sci a' a _ qu 'penenc~ un mldiutduD sera SUl n i ve I d uplime ii 0'1.1

2) LIDS indivi'duos.:_ IC'~.C I_ i'aJ aha fen ,n ~ DyerJ' nil ] Ide: aspl~raci6,n que ~ os de ~. Qi!' 50Gia'~ l;aja~

3,)1 _'ndilvi,duos mAs ''"nh:1Iigen~e~ lobmm .. dnlrn mayor ren.dim- en~o aea ~hnico

~

Rel,actOn entre nhlle1 Iduc.alivo., pnictilclrs de, cri·2Il1lza 'I' ~as,

acUtud.ss, gene!ra~izad:as, hSleja el mledia socwat.

Uln iinVll!sti'.gadar esls inrtsfieSisdo en eva -U3 - en hombres 'Y' mujlBres ~'a prlef,erencia dl_ image'nes, sgJiesiva:s 01 no agres~vas, ~' 12111 tlpe d.e jjustilncaciu:n que' d:an 18 sus prer1erenlcilas,.,

1111 En un lestudlia se evalu6 -& relaoiOn. entre ei IBlene 01 ~as ca ... , rae -'en sUes is del -rfrltenIDcutc:r y ~ a d i stan chat q lUe SJ uard a e I hab~antA",

15. Ce las ,cinco pregunfas de illVE!stlg.aeioll • us se IpreSlenan III een'~j,nuen~fo'nll sen,mlle aqueUas qua cQns/'dere' leS;,ln red,actadas, eon los Icr'j ~elrilDs lespectflh:ados, en el ~)ex Jl.. ,-. '5 im ~ sm'o I p~a n 8·1 nllevam-, n 'e aquel~las, que no cump,le'n c,oln lias crit,elios

• ~M,ejor,an ,las cams'ntafios ded maestro 'fas Icar·ficac~olsS de!

IDS aIUlmnIDS'?

Iill Un ilnvf1s'ti 9 aa:oli esta. iflteTiesBlda len saber 5i e'xis;te una ~e1 Beialn entre e' numll~al Ide '~CUT-eS constru[jd'Qs ''I' el tilpa de 'grupo all que pert!l'nIBCe un grupa de ninors, p -ee·,sa:rallarrgs (,mst,able D c,amlibilante)

45 .... ':

£1

• LSe puede tra sterir a nuevas si uaciones ta ~!Qnica de aprender a aplrends'r?1

ILMejo:ra 181 pr,B!. 'jell de· Uln,a tarea la sohJcicn de una tarell p.-:-Ir ,cid ~_1

t Producenl :1:05 comeniari'as nega,UV,QS d,lll m,aes,rr urna 810,titua inld '-eten e a las 'tBTiea.s, esoolsrestll

I. ILEI ,sp-renai!zajr! d'isDrilm~nalivDI depe!'mlde Id,ed proC8ldimientc, ur~izado1'

,La, imitacicul de un me 'lellD' depends d:el ,lias lcaracteri:si~cas de est.?

'.6. es' cu~dsdDl5almente' las preglUintas de l'nlvlesti,g,l,cton siguie' -I' es ' escrtlbe una pcsible vl!'riaci;an que Ip'U .,·'iera~ lreaUzar"

• LIEI In'o "el de lee Uf,3'fec1,ari, le1 n ~'mle~DI ,- ,~'~ palabras reeordada!, en nlhios y n~n,as de ocho anal de edad?

II LPre'se.ntar Ilam'inas Icon dibujos 'fac~·italrla la dilscri "inaei:or'n de las Ile'tras b Y d len n,lios pree:scaiares y escollaresl?1

LQue' fempo arda un gruplo de alumncs de ~'rimB' se ~1.Si"'"

- - -

'b',e de Ia car era de Plsicaiagia, en, lre6·Qlv,~-r alnagrlams& con,

p ~ Ilabras, 00 'Clietasl'~ ,abstlisctas?

LIQue ,efec '0 'ti:e'ne, en el delsanro 10 Ipsilcola icc 18 carlenlcia de estwmulslcion motors en ninlDls de' madres t1rab2(adcras?

• L La tic,- ica de e:dincjlan' reducira su.slJancia mente II:ss, eonductas,~isrruptjvasl,de·rdrDI de sa~6n1

~,

17 .. , A cantinuacilo'- se pJiesenlan Jrs's temas glener!alles haga un ~·istra~

do de ~de·as y gle._'ve ~,a deliml .. 100',on Id ,~ 'smll ..

I. In~etig,encia

• Lectura

- 46

18 ~ Sub~aya en color raj:g 1& vainabe IdepencHe lie y " en ,calor' aZll~ hi vanablle, indeJps'ndi'en e de' .as leyes '",si,e - s s~guienles~

a) ,Boy'I'e-Mad'o'te., los vollumle'n,es o'cupado., . par lUna n18'Sa galS~DS,:· I· em'pelf,EltllJn! canstan~elt varian invers=a~_~'ente a ~Ias p e ... ' SU:Hles que sepo I' -n:~

b,)1 J1oule .. " lean idad de calor 1011, linado p(JlrLUI2I Iconien11 e~lec~

Ilrica es dlrectaJ_ ·Iente pr;opDrcionall a 18 reSis ,·8 ~ ci' Olh.' ica ..

La ,cant'iasd de: calor as dEreeta"me[n~e ',roIPO Idonal ., ICtrl.a:.,lradcl

del ~a intensi'dald de la ICI,··lrnente e'~Bctrica~ -

~~ cantiad de ~I~r es direcamsn'e proporc·anal al tiiempo que drurlil erl .SCUlmmlento ,de' las ,electJlones.

JI

e)1 ley' de I,a, ine:rcia~ Un cuerpe perman ~OIral en SU lssladc de

rep01S01 IDI de Imciv'imiento unlfo,mne reclili'nea, mi~e,~'ns no sea sonci~a,dc, por una fuer.za leXllema~

d) J:urin~ Para un mlis,ma liiqui'do Ja~·' Imagn~tllJdBS, de !hI'S ascen ... siones DI depf18SbJnes e te tubas capn,ares estan en raz6n fn-

versa de les rdia!m,B' res dlB IIDSI comlpanentes de e'~ ',. . -

~) Dart~n~ La presionl de una Irulla gaseosa D del vap0fies es, gllUa'll a III suma de las plms~IDnes de: los com· Dnentes Ide' ~·na ..

I:. Tho dike, Ley dellEtedcl:, IE 'ort2lI,!:ci'mien ·01 0 de -Hitalnienta de una respuesta e-s~ '"lie le-m~nla;' :11 par sus. consleCuellcia ,;'

ICuandQI sa esta,b'ece Ulna rleSp1J2sta y I~stal -. a segurd'il de Icon seeu enC1i,as s atEsfac~orias,~ la, fuerza de. Iia res ·ue&1ta a-,· men _8.

Cuantira ,se as abh~cei una r~,splue·sla y Est~ - ,8 siegulida de con ... sec,US-ICI'B'I, aV1e'rsivas. la fuerza de la trespues.ta dismlinUly'e",

'19 .. 00_- Is nSlla de con,ceplQs sit9Iu'en)! formula una re1aeila fUlnrciDnlB que ~rrteSI_~.Dn'da. espelcffi'eando a viuia_·,fer dependi:ente y I.' inaependnante.

47

Ejenlpfo

Si a un perro Ie das un trcze de' carne . rescs I(V,I) SIB reglstr,ara run aumento len la can' .idad del sallivac1cln (VIO) Esta serls I ns

Irelaci6n· unciona correspondiene !iill co cepto 1_ e s .Iivacion, .

Refleja rohili 0

II

,I) Cas l:go

• ICuelrpo atileticD

Re~crzalmientc

, O. 'Dell trrabajo de invelsf;acion siguis'rI'e ~ esarroHa es pumos Que'

I~ . II :c;an:

'I} IEs'c'ribe con Ius pro pias palabras e'~ p~lan't.e amlente del, probe'm,a

b) Especif~c - I~as vari,abl.e:s die :endjh~'nte Ie 'independiente

_)1 He IUIn USlado die, Itd_ as que podri:,~n derivarsi• de' dicha in

it II ." ..

,Sd _ aClonl.

A'nail-sisl Ide's'crip-'t'vo de~ la - ondu'~a de- nte e' _ .-n-o

• - ~ - .' Il,j,~, 1 __ 1 . ICjll: l'li!,; I_ 1 - n_: 9,

,preeSCQ,J,Slf· s

Da'vid D'/B'Z', Vic·snts' ,G"rola (~)I Unil/ers/dad fJacianaf Au/dnama de' :sX'ico

·1 ".w:lio de ,. condw:ta arillnli~ Vinar y-.' (I 911). Es 0 s

I iCiII, h II. sido de inl ~ }I$ J P . '- panicularm.ente e mpf-~ 0 JL, e _

colo.' I desd.arios p Ilt~s dio i!e Idstir un:llunpJiil vaneyisL 005 .. im.~rt ntes son,,- d de c'cCl.lciQliles de con

el Q$]JeCto prQpillmentc b:cnologi- (5 h .. n lei. .0., . S'lWm-:

co. ~endiel1te ... 1- 1111 abo rae i6.1'l de (91);. .. \I: II 1 d - cion

Pro.", _-,a.m,- s - fcctivos, d._ .' -- d II 11,;..' I .,

Ci, e ~O-s DCmu.l[i·s _8 I; :-, _u .. s, 0

(Res--ic. \11 gK 111.11, 7l) bien del simpl

.. el 0 o es eJ asp~IO [,lirico ten- • el nlilmem h . ta . Icnlilm -nmi6J1

dientc it III intemccion de marcos objcti ... ' la suma y J -3 (Gar-

!Qru:::cptullies (pi, L, 1'953: S - cS Y Raye- 1.78).

11:8. BreWt:r y G-, J970 I 95S; Como pnede OhSi rvarse Is

F rarer Y ·_IhCT. [ ,6), COli 01,;(· . comeo IU) puede 11-

Un ell menlo impOrLlIlIt,- lizal'Se como IUlla !aciD esU-

dntm de III In e&tig .... cio_ - con- mil! . LSplil_ sta sim L,s ... e-

ducla aribm£tica. II sidol estu , . no c:onsidemr DIlIB am,plia ,mOl

rho de Ilg collducfa, e 'on~o_· .. . de ClIeJI!lfls inv'olucRI: s en .

conducta s ·11. co.nsi .. rada basic·. 'condulil d . OJIteo, I .. mo 10 hi-

pam cd es l.!IO compl eto .. e ope- r.ieoon DamiAa, .. iliac • Gan;ia

racioncs IIritmeticlI5 m I C I1Ipl- C' 'T; do de lI!1aJizarou 'as res-

j. · (Helniel, It;·· KapIl n puc .... in~DlalU:rnda!i:ll manl IlIIU"

19T.taab. 19':', Garcla Ra- las plIOpiedU'l:si . d, 10 _

'c. '18; ·'chDenfel, ale, je os estln ulo COJlI'ar.

SU~SI11an- 1976). T8ImbJ 'n e·· n dle __ o ' • tu i. pmiCJpa.

con d ucra ba parecido S1' ,el eo - - ron dleisei,· suj tes de ed: iii pre-

onenre mas sim Ie 'n d III -scolar .• se tmpLolm diselio

COfldueta. ritm fica. Sin cmb. 0 c'orUra .llanceado pam ualiza

existc ·.mO!; estudios que d, 10 lis d repuestas invoillc .•

mucslran 10 C:·IUl.lnmo. como son das . . III cond eta de 'CORel) ... er-

los esludis de Wrren (1197), hc,lizadc,nes, se,iWu. eoser tocar

]{a I fl I n L Clid RCS'lle y Vo Ikm. ~mDver.1 maflipu l'alulo las ro-

'1949)~ 0 tin ith y R.estJe (HUi'IJ) piedlUle!l • lSi cas de I~ .s b' t :5 es-

Y ,e n!ciellitemenm en d · DII tlmul,o (moi Ics-fijoo) • I I lipo

49 +

trmsmo, e p~rcen'l '~'

o~~enido~ c, d un de s s v. -, ri!acioiflrE~ de rendi ntes m,QS raron IqUE J os su j etos '(ltV ilturo.ll mly,or d in C1J It . , ante obj etos hOlmogen.eosl que ,. t h ~ 'ro. e' I . s. _ 1 '-

iii !F Ii Iif.

. ecto 1m -n n~e I_e ' p leaC~IO_

d ~ estes r' S IJI lado. fue i II ~ se ,,6- S .. NO que lcs ohjet, fijlDs lil!llilen un m a.yar i fiC.ldm .- 'p -:- S.,' r con!a. os de ida: que; L disCJi~

!I • !~ b" 1M-

mllrn ~_CI·· n entre Q,S 10 _~lel(Hi ltl

eontados H, Icon~Hr: _:S difici~ pDr la semejanza (en homo ',I'IlBDS y por ~D sirnetrla (en ordenados,) I xiste nte mtre U I D 101:' I. bJ,to estlmu 0..: - esta . arm ,,~ se obser-

6 c6n:a.o 101' enc dena i'ento d: rcspues II·' po -ane de'~ s ~etoll es a s i en afec tado pur II a di Itr i ... '1 f ~matlQ ee 18 Revi&ta MBxlcama d-I Am'S sis de l' CCu'1,[:!udal 19amj '6u 5&-12

de prcsc!I!1t eion (urd_ n ._d - -deserdcno,d.o, bOI110 ~ei".-I' -hetere ',"nco y t t:.(}mbiIll3Icion de todos eUo'· ~ Bs dc;cir ~ d epe n d i.en do de 18 d :illtri iii bu,ci6n. Y arreg 'I 0 de ,~O_S, obj etas esd ulo s comai Ia eonduet I de con eOI se veri' a~ ter da, Las re .. sullado de - c· . · ,n rq_u· ~os su

- III . til

je 'OS .u'v'l:renln ,mayo noreet 'laJe

de respl'l estas i n1correc', as a ~ l'e ()i . j etas ,~~O.l . U anile 0: ~Ietos m'Dvt-

.' sn

b ' . ",6,n de los obj_~cJt '.'i b .f: 'sus pro-I~ed d~~: IrS! ' ': II tlpc de pre'~ s ee ntaci.on ,. C .', e: ,o,e1· If,lif " Ll .1) len est ~ estodio I la forma de co n~i£o se . - fino I, un oonteo de OOfliC'S pende ··ci en_: : I.:~ n.ume- . d.' ubjeto··

batilzac~ones ct s,~· . ' s. "

estud~o Im- )i~ rente J I~~ 1 u[o d lcs oil'"' -lUD-S, ,-'1' ndh!ndor. "r . ]01 un s~ mple 8, ~o ~ ~rcep'bla_ p' -. ~, re.1 umerosida ,- d_ ~05 bi -

.' cko~~ R. L. G -·_~,_S!!'~. ''II, ,Iin·_ SIl',S~ ,J .. (11912)1" Soenti - ~ I leth~ ~ opUm" . ngl app~i,ed l!i8Sear-c1l dlec~sJan~ N'BW Ve,"" J, Wiley andl SDfl~ lne., C'apl~ 1.

Arl'a . GI F .. (19,8'-), Introduec~6n II ~a teen'iea Ide inv'elUga· ':l.1n 'en denci'as de' ta admi_ ~!tra. ion del CDmlpodamllento. Mexicol,. EdllIJres _ eKi'canc~lil Undos, B.'t

sh.- n, B .. A Y IPose[l E~G!! 1119.17). cdifi- cion de oon_ucta,n ~a Iinfa 'c(a ',; IProblle,mlBs menOAlS Ie' la conducta 'n n ~I Baroeli-nB If;o _tanana.

Awn, [II CAl" ,Sh mSlnll1 Lii T., Y C:hti e~ v .. ·· (119911), ,Enc_ -~. ,Na :j"Dna~ IS Alimen'taciOIl ''I NubiciOn en el __ edi,D :Rluat I'nsti'(u_ I 'Na -i,onal1 de 1\11 IN!l.I triCton SalvadD Z., bi an. Va urnen 1.

'0"

. .

· entre IC~, Pi " ' '. ,studio~' el rea ..

nude per I . mi'an y Y'il ar en 17' 'JI e por un '~; , 0- la ,'I~s:ml:n -

II

I ic'nl de lcs .. 1 po~ sernetldos B las p - iedade Ii ii cas 1.- I, 5 ,~'bjr ~ , ..

I I;,onmr I fHoD-M~,I;Ol- .i.~ omo hi adieion· un fpo de pres-ml -

. _.(,

e ion en 1000,8, azs,osa I

~ I ubjel:ivQ d 1. Pl-~' D" estudio fuc analizar descrip w.a-

in 'Dr- hi.- 0 U . . e eenteo C'Dsil·'ler,ndo las pllopi, da ,·1' '.' 'fi_·~casl de los objelol e __: Umular a .' ontar (rna ilb~ es ... fijos,)~ '3J des ip 5 d~ tere '1£5 d p:rese.11 ta i ~, ' (5: ..

~ dl ~

CUicnCI·, ,I ,._~a-a·~r'Dsal en m

'ftCIS, preesco BfiCS.

II

~ aena, G (1;198'1) 111nSlnlmenfls de irnvestlQ'lICiofi , anuat pam lela erar h.., bajos de inves,ti:gaeiol1 y tes'i pn'estonal'es [- er···ICO~ Eel" one. I :Iexicancs IU,nidDs~ S .A~

Baena.'1 G~ (11 ,~1): IlnS~~~l1l0s. de Investigad6n. tesis pmfe.s:jaoal-s y rabaJos academical,. 'exu:a'i --cliiof1es Unidos I 'exicanIDs~ S,.A~

g. IDI 'atr~ E", 'Y Llovj:~11 (1979)1. Trata'ml·ento Iconductual d- la rev ~lrsiOn d-I las I'tras, b 'r d len ninlo - con prlD~emas de ap.lndtzaj. -~, R:evisla ~ erX!lcalnlJ del An all is ~s de, Is C"cndlUcta. 1(5)1 1, II 75-82.

~ ,rambil 111 I .. B:~ {' 99D]I.. r I,a ual pam Is ela'boraciol!ll dl,elesi"1 sKi __ I E' ~toria1 Tnl as.

Brow I I C~ ~~ I 'I' GU[:BoIU. E EI (1 9S9)1, E metodD eire -.Ufico en P'sicot 'g[a~

BUlsnas Ailres,. Ed tCJlL ~ IP~ icfOs., ~

Bri~~ml",!. ',1 , S.heJirnan .. J" .~, ('911)~ Ulna, 1_:niili:s1s expe,rimental de Is mltac·On verbal en n"I~_as en edad preesce ar, En: B. . Ashen v E~ B~

, ..

P'QSIBf _ Mlodi'ficac~cln, 'd,s e,anCilu eta enl la inlfan c'j a 1. Pf1Dl:illem:15 menOF1es, en Is cQ:nJductal ~lnfa,fitU. ~B,afioel)on!a. Edl" f"Dntalne~l!a,.

IEl IU n,g'e' M" If 19113)" ~ nvres~i:g aciO n oiierl;~II"fica ~ B.alrce~on B"

IGi:lllrc;'['a'l 'V· l:lI!gIIO,~ IGI,~ ''I Lov'it;t~I' 1'11" I( 119(7161)., ,Ana I~sis e~perimelnlls'l, dJSi la gelrntj~ raUme]Olfll ole' 'fi',e'SpU'Bstas Slnl :prQb~emlas, ,adbn.~i:'CiO:S de: sumas", IRevms'~a IMe~d,can:a, d11~'i An;i,.lsil, 'Expenmerr~.a'i de ~a COlndu,cta .. It:!!,)1 1 ~ 54i..!8·1~

Hcd~I~, R~ V"il. Il~un:dl ID~ J' J:alc:ksolll1llt D~ '~,11IEiI77:)" IElecloiS, de. I'al ,a~e;ru~ian del mlae~s,~rOI sob:re, la 'oonduc,ta de, es'bJdbl. En~: Itt A. As,'h,en 'y E" a P".sef,. IModi'~cae,itlIFli d,e' eond'ucta 9'r1, 'ie rnnfa,ncJa 1: Pro'bi~e;mlas ImenOrel, de Iia eond uetl i nf:antili, a:a~Qe'IQ'na,! Ed ~~ri:ElI FID'fItan,el~~,a,~

IHJorni,ft'dil!!z. M" I,,~ Il,eantl, a, lib,! " IM,IJrilJn,DZlIl F~J,!, 1(191851)'. leoc~D,nes sabre,

m· ·~~',",~1"'1"n'['~1 de ~~Ili' C-:o'I·I~n' ~~alii!' soc .. I!jjI'aj~, M·'~~~~". U-NAMI

ull~UU_U;;l,_g ~ ".g!!iil!. gf .. !I§j~:~~~. _~ "'-P~.I .. _.Cl.\~~~ __ ~ _

I

P"'Ckl IR,", Y' LID,pe:Z, II,~ (1j'9,!6). t)Co'mcl investigar' llan eilencj~as ,90ci'a1es?~ Merxii"" Cu T'Ii~ las ..

IR;iilbJ,es,~, EliJ 1('191119).. IE~ desanaUo dlel ~engu~Jel !gramati)cal en Jn1nos,: Un aniUsis h~,Drh:a y Il!xpe rIme rn~" R!evls~a ,Mexicaln a Ide~ A:nalimsis de ~'al Cond ucia'~i (,5) 11 IS 3·-,11' " ~

:R'Oj:iU5i lor~'a II Dill R~ (119813,) ~ (;iIUI [a PlllM re's'l:iizaJ' ilr-lV1Bls,tlglscliones socla~es,~ 'Mrj~

,xi~co~ U NA;M-.,

S:idlrn in j 1M i I( 11973')~ T:ic,~ca9 d~ inv~stiSlla'ci6n le~e n~mf1ca. l~al'lC~IDna", Fo,niane.lia"

z;o ..... n t"-'OItl!~7\ Ip ~ II - - ~ ," - '-I - ~ '~....II~ • m --I ~ u~li

,~:J n:SI!'r'll Y.. \ .~ g r t- ; 'SICD ,D,g ia Exp 811"1 m a'FiI't.at IMiex QO~I daWhlll"1lal~ M,c~:raW"'\l;lll, .'

IHil~1 w./_ ', ( 9r7'5:)I. lee,rnirmg ,AsUJnrer ,crf IPI,5Iylcn'Dh::igica~1 ~rl'le'f1lfietat_jQns,. Illn~D~S"

M -rth' -e- _. IC' C'.-·. lTC"

,,_IE~hL .IU:_Jl "I .' ':D~ . . i,

Kanta r:: JI ~ R~, I(' 1 gI7a,)" I?lsh~Q bO,Q ~a, I n'~I:r-calnld'Uc:~ua -: lUI n ~~e:m p~ID de oolnslruo-, ICilgn Gi en~j~'fWca s,j's,'belma~ica~ M,iMictCi', Tn~' as.

K,IernnglG'II""1 p,,, N,,~ I( " 'SU51') 1~l1vlestigaG1Qn de'll ca:mpo rt:alml~~ nto'" T ~crl'icas " lmea",

dohJg:i'a,. M,6xi,cQI. lIE.d~ ~rI~eram,e:ricana~ Cap :2~ "

. ,

McGui,g an11 :F '" I.. I( - .. [911'18) .. , PS.irDoh:l,gla, le'Xlpe'nlm,entat Efllfoq,ue metooJollog tee ~

Mleu(li:co· 'Tr] II SISt

M'ontllvo:i, R. ,J .. , V P,allciJolBlI-'~' IR,~ ('1!9'91).'pan,oRlma Id.e Ie psruoa'logia ,eH~1 el ,pro.~dmQ m,ile,nic:: IP'e!f,s,pectivas dlsd!. e~ c.Orllducti'5mIDj~ EJn~]le;vista a~ Ir.Jir'~ Emina Rines, in esta .. , Ip1sh;ohJgrJ'ta Y' C~elnc~al So.chlL V'at 1i'm Anlol- "

'M"o'liein,Q:il R ~ (11 EHi'1iJ. U'nal I1110010'n d:el Im,et:edc IcIe'n'I~'nco 10C miO p ~icti;ca hUlmaII1li~l Trabaj'DI p,meslenta.do en le'l SegLllf1l:dol ICon~gr-e9c, Ide, A.soe~a~loniB~' die 'TII!'raip~:al y IMAlldir.tClci6n d'elll cc:rm,portamierll'~D dhe pa~iS,es die L,e1nguas La,~i~,

n'"'"'~ . L~l-iiln"l~ .4~D€!!'~' Tolou .~~ IF'III""!!IIIII'lIii""''"I''!!II

!I !,(;I'~I -f.i!! illl! !!J1!y:i,;ilI m • IU ~. ~'!i;;I' . il,~i!II~!C!!,

..

..

52','

.... :.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful