ANG RELASYON NG NUTRISYONAL NA ESTADO SA PANG-AKADEMIKONG

GAWAIN NG MGA MAG-AARAL SA UNANG ANTAS NG HAYSKUL SA
DASMARIÑAS HIGH SCHOOL
TP 2009-2010
DLSU-DASMARIÑAS

Isang Sulating Pananaliksik
na Inihaharap
sa Kaguruan ng Kagawaran ng Filipino at Panatikan
De La Salle – Dasmariñas
Dasmariñas, Cavite

Bilang Bahagi ng Pagtupad
Sa Pangangailangan sa Kursong FILI 102c
(Pagbasa at Pagsulat Tungo sa Pananaliksik)

JASON R. ROQUE
MA. SHEILA S. DEL RIO
KAMALJIT KAUR
KRISTINE CARL S. SOMEROS
ABIGAIL PAULINE F. FRIAS
LAURO NIÑO M. RODRIN

Marso 2010

1

TALAAN NG NILALAMAN
PAHINA
PAMAGAT NG PAHINA

1

TALAAN NG NILALAMAN

2

KABANATA
1. PANIMULA
Kaligiran ng Pag-aaral

3

Paglalahad ng Suliranin

5

Kahalagahan ng Pag-aaral

6

Saklaw at Limitasyon

7

Metodoloji

8

Definisyon ng mga Termino

10

2. PAGTATALAKAY
Suliranin Bilang 1

12

Suliranin Bilang 2

18

Suliranin Bilang 3

19

Suliranin Bilang 4

21

3. KONGKLUSYON
Paglalagom

22

Rekomendasyon

25

REFERENS

26

APNDIKS

33

2

Kabanata 1
PANIMULA

Sa unang kabanata ng pananaliksik na ito, makikita ang pagtatalakay sa kaligiran ng
naisagawang pag-aaral, ang paglalahad ng suliranin nito, mga saklaw at limitasyon na
nakaapekto sa ginawang pananaliksik, ang kahalagahan ng pag-aaral, ang metodolohiya o
mga pamamaraan at iba pang aspetong nagamit sa pananliksik at ang definisyon ng mga
termino sa pananliksik na hinango sa diksyunaryo at pagkakagamit sa pag-aaral.

Kaligiran ng Pag-aaral
Ang pagkakaroon ng maganda at angkop na nutrisyon ay mahalaga sa bawat
indibidwal. Ayon sa mga artikulo ng Child Development Institute (2010), ilang mga pagaaral na ang naisagawa na nagpakita at nagsabi na ang pagkaroon ng angkop na nutrisyon sa
kabataan ay hindi lamang pagkakamit ng malusog na pangangatawan, kundi pagkakaroon din
ng mas matatag na emosyon at maunlad na kagalingan sa mga pang-akademikong gawain.
Malaki ang posibilidad na makaiwas sa sakit ang taong may angkop na nutrisyon
ayon kay Dr. Robert Avery (2009). Ayon sa kanya, ang katawan ay talagang nakakamangha,
magkasakit man daw ang isang tao, kaya nitong pagalingin ang kanyang sarili sa
pamamagitan ng pagbibigay sa katawan ng tamang nutrisyon. Ang mga bagay na nagdudulot
ng sakit tulad ng mababang immune system, pagkakaroon ng “bad genes”, inflammation at
iba pa ay maaaring baguhin ng masusustansyang pagkain at magbigay ng positibong epekto
sa pangagatawan, kaya naman talagang mahalaga ang pagkain ng gulay.

3

Ayon kay Le Vallée (2003) ang pinakamalaking bilang ng mga kabataang may
malnutrisyon ay nakatira sa mga bansang kabilang sa Asya. Hindi maitatanggi na kabilang
ang Pilipinas sa mga bansang apektado nito. Wala na ngang pagbabago, pero patuloy pa rin
ang pagtaas ng malnutrisyon sa mga kabataan.

Ang pagkakaroon ng hindi angkop na

nutrisyon sa kabataan ay may higit na masamang epekto sa kanila. Maaari silang magkaroon
ng mahinang pangangatawan at maaring maapektuhan ang kanilang pang araw-araw na
gawain lalo na sa paaralan.
Kung hindi maaagapan ang suliraning ito at hinayaang lumala, maaring humantong
ito sa kamatayan ng bata. Ayon sa Philippine Ministry of Health, halos kalahati ng mga
nabalitang namatay na mga bata at sanggol sa Pilipinas ay dahilan ng malnutrisyon na
sinabayan ng iba’t iba pang mga sakit. Ito ay nagpapatunay lamang na hindi biro ang paglaki
ng malnutrisyon sa kabataan at ito ay hindi rin dapat ipagwalang-bahala ng mga magulang at
ng pamahalaan. Ayon sa ulat ng Food and Nutrition Research Institute (FNRI) (2008),
maaaring hindi sapat o hindi tama ang kinakain ng maraming batang Pilipino sa ngayon
kaya’t patuloy ang paglaki ng porsyento ng malnutrisyon sa bansa.
Dahil sa kalagayan ng bansa ngayon, tila marami nang Pilipino ang nagugutom at
hindi nakakakain ng sapat. Ayon na rin sa mga artikulong nakalap ng mga mananaliksik,
patuloy na tumataas ang porsyento ng malnutrisyon sa bansa. Mula sa suliraning ito, inalala
ng mga mananaliksik ang mga kabataang dapat sana ay pag-asa ng bayan. Kung hindi sila
mabibigyan ng sapat na pagkain, maaaring maapektuhan ang kanilang pag-aaral. Kung hindi
mapupukaw ang isipan ng gobyerno sa suliraning ito, sino na lamang ang mag-aahon sa
bansa mula sa kahirapan?

4

Mula sa mga impormasyon at mga artikulong nakalap, ang mga mananaliksik ay
naisipang magsagawa ng pag-aaral upang matukoy at maipagbigay alam kung ano ang
relasyon ng nutrisyonal na estado sa pang-akademikong gawain ng mga mag-aaral.

Paglalahad ng Suliranin
Ang bawat pag-aaral ay nagkakaroon ng paglalahad ng suliranin. Ito ay ginagawa
upang bigyang kasagutan ang pananaliksik na gagawin. Ito rin ang magsisilbing gabay upang
makamit natin ang mga dapat nating malaman sa ating pag-aaral.
Ang pinakasuliranin ng pananaliksik na ito ay nakafokus sa pag-alam ng relasyon ng
nutrisyonal na estado at pang-akademikong gawain ng mga mag-aaral sa unang antas ng
hayskul sa paaralang Dasmariñas National High School. Nais ng pananaliksik na ito na
mabigyang kasagutan ang sumusunod na mga katanungan:
1. Ano ang nutrisyonal na estado ng mga mag-aaral sa unang taon ng hayskul ng
paaralang Dasmariñas National Highschool sa aspeto ng:
1.1. timbang
1.2. taas
2. Ano ang akademikong kalagayan ng mga mag-aaral sa unang taon ng hayskul ng
paaralang Dasmariñas National Highschool?
3. Ano ang relasyon ng nutrisyonal na estado sa pang-akademikong gawain ng mga
mag-aaral sa unang taon ng hayskul ng paaralang Dasmariñas National Highschool?
4. Ano ang kahalagahan ng tamang pagkain sa nutrisyunal na estado ng mga
mag-aaral?

5

Kahalagahan ng Pag-aaral
Ang sumusunod ay ang mga makikinabang sa pag-aaral ng relasyon ng nutrisyonal na
estado at pang-akademikong gawain ng mga mag-aaral sa unang antas ng hayskul sa
paaralang Dasmariñas National High School.
Mag-aaral. Maiintindihan nila ang kahalagahan ng tamang nutrisyon at maunawaan
ang epekto nito sa kanilang pang-akademikong gawain.
Guro. Mauunawaan ang iba’t ibang akademikong lebel ng mga mag-aaral upang
makapagbigay ng gabay sa kanila lalo na sa mga batang walang sapat na nutrisyon.
Magulang. Malalaman nila ang kahalagahan nang tama at sapat na pagkain para
makamit ang tamang nutrisyon para sa kanilang mga anak.
Paaralan: Mabibigyang-pansin ang mga mag-aaral na walang sapat na nutrisyon at
mahihikayat silang gumawa ng solusyon ukol dito.
Pamahalaan: Mabibigyang-pansin ang mga suliraning ito at makakapagbigay ng
mga proyekto at programa sa mga paaralan ukol dito.
Komunidad. Malalaman at magiging alerto sa mga problema tungkol sa tamang
nutrisyon at mabibigyan nang sapat na lunas, programa at proyekto upang maayos ang mga
problemang ito.
Iba pang mananaliksik. Magiging isang dagdag kaalaman at impormasyon ang pagaaral na ito sa iba pang mga mananaliksik. Bukod pa diyan, magiging mahalagang basehan
ang pag-aaral na ito sa mga nagnanais pang gumawa ng pagsasaliksik na may katulad na
paksa.

6

Saklaw at Limitasyon ng Pag-aaral
Ang isinagawang pag-aaral ay nakapokus sa mga mag-aaral ng unang antas ng
hayskul sa paaralang Dasmariñas National HighSchool, kapwa babae at lalaki. Para makamit
ang mga layunin, nagsagawa ng sarbey sa mga mag-aaral na nabanggit. Sa pamimili ng mga
mag-aaral para sa naisagawang sarbey, gumamit ang mga mananaliksik ng random sampling,
upang magkaroon ng kaunting varyasyon sa mga kasagutan. Ang distribusyong ng mga magaaral ay makikita sa Talahanayan 2 – 7 sa Apendiks D.
Upang matukoy ang nutrisyonal na estado ng mga mag-aaral, ang huling naitalang
timbang at tangkad ng mga mag-aaral ay kinuha sa kanilang klinika. Ikinumpara ito ng mga
mananaliksik sa pamantayan ng tamang tangkad at timbang ng kabataan na kanilang nakalap
na makikita sa Talahanayan 1 sa Apendiks C.
Upang matukoy naman ang estado nila sa paaralan, kinuha na lamang ng mga
mananaliksik ang grado ng mga mag-aaral simula sa unang markahan hanggang sa ikatlong
markahan sa apat na asignatura, Matematika, Ingles, Siyensya at Filipino. Ang nutrisyonal na
estado at pang-akademikong grado ay ipinagkumpara upang alamin kung ito ay may
kaugnayan sa isa’t isa na makikita sa Talahanyan 1 sa Apendiks C.
Tinukoy sa pag-aaral na ito ang epekto ng kahalagahan ng nutrisyon sa pangakademikong estado ng mga mag-aaral. Nalaman ng mga mananaliksik ang klase ng
nutrisyon batay sa isinagawang sarbey kung saan tinanong sila tungkol sa mga kinain nilang
pagkain kasama na rin kung gaano sila kadalas kumain ng sapat at tamang pagkain.
Dalawang araw ang inilaan sa paggawa ng nasabing sarbey. Ang nakuhang resulta
dito ay ginamit para sa kongklusyon ng pag-aaral. Bukod dito, ang limitadong oras at
panahon ay naging sanhi ng ilang kahinaan ng pananaliksik. Dahil sa kakulangan sa oras,

7

pinili na lamang ng mga mananaliksik na magsagawa ng sarbey sa mga mag-aaral. Kinuha na
lamang ng mga mananaliksik ang mga grado ng mga mag-aaral sa kanilang mga guro sa
halip na gumawa ng panayam ukol sa kanilang pang-akademikong gawain. Ang iba pang
salik na maaring makaaepekto din sa nutrisyonal na estado at pang-akademikong gawain ay
hindi na naikonsidera.

Metodolohiya
Ang mga mananaliksik ay gumamit ng metod na deskriptib bilang pamamaraan ng
pananaliksik ng pag-aaral. Ayon kay Francisco M. Zulueta, ang may-akda ng Methods of
Research and Thesis-Writing and Applied Statistics (2003), ang deskriptib na pamamaraan
ay isang uri ng metod ng pananaliksik na ginagamit upang malaman ang relasyon ng
dalawang variable tulad na lamang sa relasyon ng nutrisyonal na estado at pangakademikong gawain. Gumamit ang mga mananaliksik ng pamamaraang deskriptib sa
kadahilanang ang pamamaraang ito ay tumatalakay sa pag-aaral sa pangkasalukuyang
kalagayan. Ang naturang pamamaraan ay sadyang ginamit upang makakalap ng sapat na
impormasyon at datos ukol sa pag-aaral na isinagawa.
Samantala, ang validasyon ng instrumento ay tumutuon sa paggawa ng mga
makabuluhang tanong na siyang ilalagay sa naturang sarbey at magiging pundasyon ng mga
mananaliksik sa pangangalap ng mga datos sa mga napiling taong susuriin. Naivalideyt ang
mga datos ng mga mananaliksik sa pagpili at pagsasa-ayos ng mga ideya at kinakailangan sa
pag-aaral. Ang pagvalideyt naman ng sarbey ay ibinase sa mga isinagawang pagsaliksik tulad
na lamang ng food pyramid. Sa mga pinagkuhanan naman ng grado, ito’y navalideyt ng mga

8

guro ng mga estudyante. Sa kanilang mga timbang, taas, at BMI na resulta, ang mga nars sa
klinika ang nagbigay ng mga ito.
Ang mga respondent ng naturang pag-aaral ukol sa relasyon ng nutrisyonal na estado
sa mga pang-akademikong gawain ay ang mga mag-aaral sa unang antas ng hayskul sa
paaralang Dasmariñas National High School. Ayon sa isang artikulo ng DepED na nabasa,
sinasabi dito na ang karaniwang nagreresulta ang malnutrisyon sa mga batang nag-aaral sa
elementarya. Sa kadahilanang, hindi maaaring gawan ng sarbey ang mga mag-aaral sa
elementarya at makakuha ng mga datos tungkol sa sa akademikong gawain nila sa panahong
iyon, minabuti na lamang ng mga mananliksik na piliin ang mga nasa unang antas ng hayskul
sapagkat karamihan sa kanila ay di pa lumalampas sa rango ng tinatawag nilang school age
na magmula 10-13 na taong gulang.
Kaya naman minarapat na lamang ng mga mananaliksik na sila ang mapili sa pagaaral. Ang mga taong kabilang sa pag-aaral ay kritikal na sinuri at isinala ng mga
mananaliksik sa pamamagitan ng sarbey na isinagot ng mga mag-aaral at ang kanilang mga
grado.
Ayon kay Broto, ang may-akda ng Parametric Statistics (With Computer-Aided
Solutions), ang Pearson Product Moment Coefficient Correlation na ginamit ng mga
mananaliksik ay nagpapakita kung may relasyon ang dalawang aspeto na ipinagkukumpara,
ang nutrisyonal na estado at pang-akademikong gawain.
Ito ang Pearson Product Moment Coefficient Correlation formula:

9

KUNG SAAN ANG:
r = The Pearson Product Moment Coefficient Correlation
n = sample size
Σxy = the sum of the product of x and y
ΣxΣy = the product of the sum Σx and the sum of Σy
Σ x2 = sum of squares of x
Σ y2 = sum of squares of y

Ang letra na nagrerepresenta sa formula na ito ay r kung saan ito’y rumarango
magmula +1 hanggang -1. Sa pagpapakita ng rango ng coefficient correlation na ito sa
nutrisyonal na estado at pang-akademikong gawain, makukuha ng mga mananaliksik ang
kasagutan sa pag-aaral na isinasagawa.
Ang naturang pag-aaral ay ginawa sa paaralan ng Dasmariñas National High School
sa Dasmariñas City, lalawigan ng Kabite, magmula noong Enero ng 2010 hanggang Marso
ng 2010.

Definisyon ng Termino
Ang pananaliksik na ito ay mag-uugnay sa relasyon ng nutrisyonal na estado sa pangakademikong gawain ng mga mag-aaral. Sa bahaging ito ng pananaliksik ay makikita ang
mga termino na gagamitin sa pag-aaral. Ang pagbibigay ng definisyon ay hinango sa
diksyunaryo o sa kilalang tao at pagkakagamit sa pag-aaral.

10

Akademikong Gawain. Uri ng gawaing na mayroong relasyon sa edukasyon at
pang-intelektwal (Encarta Dictionary Tools, 2003). Mga gawain ng isang tao na may
relasyon sa eskwelahan.
Body Mass Index (BMI). Ang istatistikal na resulta kung saan ipinagkukumpara ang
timbang at taas ng isang tao (Wikipedia®) Ito ay kabuuan ng quotient ng timbang (kg.) at
taas (m).
Edad. Gulang, katandaan, at edad (Diksyunaryo,English-Filipino,Filipino-English,
Maria Odulo De Guzman, 1998). Gulang ngayon magmula noong kanyang kapanganakan.
Malnutrisyon. Kakulangan ng tamang nutrisyon (Dictionary.com, LLC.2010). Ang
hindi sapat na nutrisyon o tabinging halaga ng nutrisyon sa katawan.
Nutrisyon. Pag-aaral tungkol sa pagkain na may relasyon sa kalusugan. (Claudio and
De Guzman) Ang pangkalahatang kalusugan.
Nutrisyonal na Estado. Ang kondisyon ng kalusugan galing sa pagkain at ang
relasyon ng gamit ng mga pagkain na ito sa katawan. (FAO/WHO1974). Ang estado ng
pangkalusugan ng isang tao na may relasyon sa buong kalagayan ng isang tao.
Pagkain. “Food sustains life.” (Claudio and de Guzman) Ang mga substansiya na
nagbibigay na sapat na nutrisyon.
Timbang. Ang espesipikong suma ng bigat ng isang bagay (Elementary&
Highschool, English-Filipino Diksyunaryo,1975). Bigat at timbang ng mag-aaral.
Tangkad. Taas at tangkad (Diksyunaryo, English-Filipino, Filipino-English,Maria
Odulo De Guzman, 1998). Ito ang taas ng isang tao magmula sa kanyang paa hanggang ulo.

11

Kabanata 2
PAGTATALAKAY
Sa kabanatang ito, makikita ang talakayan ng mga resulta sa naisagawang sarbey
bilang mga kasagutan sa mga suliranin. upang mapadali ang pagintindi sa mga resulta,
naglagay din ng mga talahanayan sa mga nakalap na mga impormasyon ang mga
mananaliksik.
Sa pananaliksik na ito, ay nalaman ang nutrisyonal na estado at ang pangakademikong gawain ng mga mag-aaral sa unang antas ng hayskul sa Dasmariñas National
Highschool. Sa pamamagitan ng metodolohiyang ginamit ng mga mananaliksik, nalaman ang
relasyon ng pagkain sa nutrisyonal na estado at ang relasyon ng nutrisyonal ng estado sa
pang-akademikong gawain.
Suliranin Bilang 1: Ano ang nutrisyonal na estado ng mga mag-aaral sa unang taon
ng hayskul ng paaralang Dasmariñas National Highschool sa aspeto ng:
1.1. timbang

12

AYON SA TIMBANG
Lalake

Babae

Kabuuan

Bilang

Porsyento

Bilang

Porsyento

Bilang

Porsyento

24

3

2.0%

0

0.0%

3

1.0%

25

4

2.6%

1

0.6%

5

1.6%

26

3

2.0%

0

0.0%

3

1.0%

27

9

6.0%

5

3.1%

14

4.5%

28

2

1.3%

0

0.0%

2

0.6%

29

6

4.0%

1

0.6%

7

2.2%

30

11

7.3%

20

12.4%

31

9.9%

31

4

2.6%

5

3.1%

9

2.9%

32

5

3.3%

7

4.3%

12

3.8%

33

9

6.0%

13

8.1%

22

7.1%

34

9

6.0%

2

1.2%

11

3.5%

35

10

6.6%

20

12.4%

30

9.6%

36

5

3.3%

10

6.2%

15

4.8%

37

6

4.0%

2

1.2%

8

2.6%

38

1

0.7%

7

4.3%

8

2.6%

39

1

0.7%

4

2.5%

5

1.6%

40

9

6.0%

17

10.6%

26

8.3%

41

1

0.7%

2

1.2%

3

1.0%

42

4

2.6%

6

3.7%

10

3.2%

43

5

3.3%

7

4.3%

12

3.8%

44

2

1.3%

1

0.6%

3

1.0%

45

12

7.9%

7

4.3%

19

6.1%

46

7

4.6%

3

1.9%

10

3.2%

47

1

0.7%

3

1.9%

4

1.3%

48

1

0.7%

3

1.9%

4

1.3%

49

4

2.6%

2

1.2%

6

1.9%

50

5

3.3%

4

2.5%

9

2.9%

51

1

0.7%

0

0.0%

1

0.3%

52

0

0.0%

1

0.6%

1

0.3%

13

Sa talaan ng timbang ng mga mag-aaral, naipakita na ang mga lalaki ay may
karaniwang timbang na 45kg at ang mga kababaihan ay may karaniwang timbang na 30kg at
35kg. Ngunit sa kabuuan, ang mga respondent na mag-aaral ay may karaniwang timbang na
30kg.
1.2.

taas
AYON SA TAAS

Lalake

Babae

Kabuuan

Bilang

Porsyento

Bilang

Porsyento

Bilang

Porsyento

130

6

4.0%

0

0.0%

6

1.9%

131

0

0.0%

0

0.0%

0

0.0%

132

4

2.6%

0

0.0%

4

1.3%

133

3

2.0%

0

0.0%

3

1.0%

134

5

3.3%

0

0.0%

5

1.6%

135

4

2.6%

3

1.9%

7

2.2%

136

2

1.3%

3

1.9%

5

1.6%

137

1

0.7%

6

3.7%

7

2.2%

138

10

6.6%

9

5.6%

19

6.1%

139

3

2.0%

3

1.9%

6

1.9%

140

5

3.3%

11

6.8%

16

5.1%

141

3

2.0%

1

0.6%

4

1.3%

142

3

2.0%

11

6.8%

14

4.5%

143

7

4.6%

3

1.9%

10

3.2%

144

6

4.0%

8

5.0%

14

4.5%

145

3

2.0%

10

6.2%

13

4.2%

146

5

3.3%

8

5.0%

13

4.2%

14

147

2

1.3%

8

5.0%

10

3.2%

148

10

6.6%

9

5.6%

19

6.1%

149

5

3.3%

8

5.0%

13

4.2%

150

7

4.6%

18

11.2%

25

8.0%

151

4

2.6%

5

3.1%

9

2.9%

152

5

3.3%

11

6.8%

16

5.1%

153

5

3.3%

9

5.6%

14

4.5%

154

4

2.6%

1

0.6%

5

1.6%

155

6

4.0%

1

0.6%

7

2.2%

156

2

1.3%

1

0.6%

3

1.0%

157

3

2.0%

3

1.9%

6

1.9%

158

2

1.3%

5

3.1%

7

2.2%

159

4

2.6%

1

0.6%

5

1.6%

160

3

2.0%

3

1.9%

6

1.9%

161

5

3.3%

0

0.0%

5

1.6%

162

4

2.6%

1

0.6%

5

1.6%

163

2

1.3%

1

0.6%

3

1.0%

164

0

0.0%

0

0.0%

0

0.0%

165

3

2.0%

0

0.0%

3

1.0%

166

1

0.7%

0

0.0%

1

0.3%

167

1

0.7%

0

0.0%

1

0.3%

168

0

0.0%

0

0.0%

0

0.0%

169

1

0.7%

0

0.0%

1

0.3%

170

1

0.7%

0

0.0%

1

0.3%

171

0

0.0%

0

0.0%

0

0.0%

172

0

0.0%

0

0.0%

0

0.0%

15

173

0

0.0%

0

0.0%

0

0.0%

174

0

0.0%

0

0.0%

0

0.0%

175

1

0.7%

0

0.0%

1

0.3%

176

0

0.0%

0

0.0%

0

0.0%

177

0

0.0%

0

0.0%

0

0.0%

178

0

0.0%

0

0.0%

0

0.0%

179

0

0.0%

0

0.0%

0

0.0%

180

0

0.0%

0

0.0%

0

0.0%

Total

151

100.0%

161

100.0%

312

100.0%

Sa talaan ng taas ng mga mag-aaral, naipakita na ang mga lalaki ay may karaniwang taas na
138cm at 148cm at ang mga kababaihan ay may karaniwang taas na 150cm. Ngunit sa kabuuan, ang
mga respondent na mag-aaral ay may karaniwang taas na 150cm.
Suliranin Bilang 2: Ano ang akademikong kalagayan ng mga mag-aaral sa unang
taon ng hayskul ng paaralang Dasmariñas National Highschool?

AYON SA GRADO
Lalake

Babae

Kabuuan

Bilang

Porsyento

Bilang

Porsyento

Bilang

Porsyento

68

0

0.0%

1

0.6%

1

0.3%

69

0

0.0%

0

0.0%

0

0.0%

70

0

0.0%

0

0.0%

0

0.0%

71

0

0.0%

1

0.6%

1

0.3%

72

0

0.0%

1

0.6%

1

0.3%

73

0

0.0%

0

0.0%

0

0.0%

16

74

5

3.3%

5

3.1%

10

3.2%

75

9

6.0%

1

0.6%

10

3.2%

76

21

13.9%

0

0.0%

20

6.4%

77

19

12.6%

6

3.7%

25

8.0%

78

26

17.2%

11

6.8%

37

11.9%

79

10

6.6%

15

9.3%

25

8.0%

80

8

5.3%

20

12.4%

28

9.0%

81

8

5.3%

26

16.1%

35

11.2%

82

7

4.6%

13

8.1%

20

6.4%

83

5

3.3%

12

7.5%

17

5.4%

84

10

6.6%

8

5.0%

18

5.8%

85

5

3.3%

7

4.3%

12

3.8%

86

8

5.3%

3

1.9%

11

3.5%

87

0

0.0%

2

1.2%

2

0.6%

88

2

1.3%

5

3.1%

7

2.2%

89

4

2.6%

6

3.7%

10

3.2%

90

2

1.3%

7

4.3%

9

2.9%

91

0

0.0%

5

3.1%

5

1.6%

92

2

1.3%

4

2.5%

6

1.9%

93

0

0.0%

2

1.2%

2

0.6%

Total

151

100.0%

161

100.0%

312

100.0%

Sa talaan ng grado ng mga mag-aaral, naipakita na ang mga lalaki ay may karaniwang grado na 78
at ang mga kababaihan ay may karaniwang grado na 81. Ngunit sa kabuuan, ang mga respondent na
mag-aaral ay may karaniwang grado na 78.
Suliranin Bilang 3: Ano ang relasyon ng nutrisyonal na estado sa pang-akademik
gawain ng mga mag-aaral sa unang taon ng hayskul ng paaralang Dasmariñas

17

National High School?
Ang mga mananaliksik ay gumamit ng klasipikasyon ni Pearson upang malaman ang
relasyon ng nutrisyonal na estado at pang-akademikong gawain. Ayon sa nasabing
instrumento, ipinapakita sa Talahanayan 8 sa Apendiks E, ang proseso ng pagkuha sa
relasyon ng dalawang ito. Ang naging resulta ng probabilidad ay negatibo, na ang ibig
sabihin ay habang tumataas ang BMI (Body Mass Index), bumababa naman ang grado. Ang
mga mag-aaral na sobra sa nutrisyon katulad ng mga obese, ay may malaking probabilidad
na bumaba ang grades. Gayunpaman, ang posibilidad na ito ay napakababa dahil sa
nakuhang resulta mula sa Pearson Product Moment Coefficient Correlation. Ayon sa libro
ng Statistics ni Zulueta (2003), ang resultang nasa 0 hanggang -0.25 ay may napakababang
negatibong korelasyon. Sa madaling salita, hindi ganoon kataas ang relasyon ng nutrisyunal
na estado sa pang-akademikong gawain ng mga mag-aaral.
Ang buhay eskwela ng mga kabataan ngayon ay may malaking gampanin at tungkulin
sa pagtuturo sa mga kabataan ng pagkain ng tama upang magkaroon ng tamang nutrisyon.
Ang relasyon ng eskwelahan – guro – estudyante, ay may malaking magagawa tungo sa
pagpuno ng mga pangangailangan ng mga bata sa pangaraw-araw at sila rin ay mahamon
upang magambisyon ng mataas na mga grado sa paaralan.
Ang eskwelahan ay maaaring magsama ng mga araling patungkol sa nutrisyon sa mga
asignatura, tulad ng Social Studies, Mathematics, Character Education at iba pa. (Claudio,
1997) Ang ekwelahan ay maaaring maghanda ng mga programa tulad ng Feeding Program
kaakibat sa mga pang-akademikong gawain na layuning magpaunlad ang nutrisyon ng mga
kabataang nag-aaral sa pamamagitan ng paghahanda ng masustansyang pagkain sa murang

18

halaga; pagtibayin ang mga programa na may relasyon sa nutrisyon at kalusugan sa mga
eskwelahan; paunlarin ang kaisipan ng mga kabataan sa tamang pagkain ng mga
masusustansiyang pagkain..
Suliranin Bilang 4: Ano ang kahalagahan ng tamang pagkain sa nutrisyonal na
estado ng mga mag-aaral?
Ang ating katawan ay dapat bigyan ng espesyal na atensyon. Kinakailangan din
alagan ito at mabigyan ng sapat na nutrisyon na kinakailangan nito. Ang ating katawan ay
may mga pangunahing pangangailangan at responsibilidad na kailangan mapunan para
mabuhay. Maraming mga bagay ang pwedeng makaapekto sa ating pangangatawan at ang
nagdudulot ng pinakamalaking epekto sa atin ay ang pagkain na ating kinakain sa araw-araw
dahil dito nakabatay ang kalagayan ng ating katawan.
Napakahalaga ng ginagampanang papel ng pagkain sa ating buhay. Ito ang
nagbibigay ng sustansya sa ating katawan. Isa pa sa mga magandang epekto ng pagkain ay
ito ang nagsusuplay ng enerhiya na kinakailangan ng ating katawan para sa pangaraw-araw
nating gawain. Napakahalaga na mapunan natin ang ating pangangatawan ng sapat na
nutrisyon dahil ito ang makakapagsabi ng ating mga kapasidad. Kinakailangan din na balanse
ang nutrisyon sa ating katawan kaya napakahalaga na kumain tayo ng sapat at tamang
pagkain dahil ito ang pinakamagandang kuhanan ng nutrisyon na kailangan ng ating
katawan.
Sa ginawang sarbey ng mga mananaliksik, nakita nila na lahat naman ng mag-aaral ay
kumakain ng mga masustansyang pagkain, ngunit meron pa ring iilan na kumakain ng mga
pagkain na hindi masustansya tulad na lamang ng mga chichirya, softdrinks at mga street

19

foods. Marami ring mag-aaral ang hindi nakakakain ng masusustansyang pagkain at inumin
tulad na lamang ng prutas at gatas. Sa mga mag-aaral na may mababang nutrisyon, napagalaman na marami sa kanila ang kumakain ng hindi masusustansyang pagkain tulad ng mga
nabanggit. Ang karaniwang dahilan nila kaya’t hindi sila nabibigyan ng tamang pagkain ay
dahil sa kakulangan sa pera. Mula sa mga nakuhang kasagutan, napag-alaman na mahalaga
ang tama at masusustansyang pagkain sa nutrisyon ng bata.
Kabanata 3
KONGKLUSYON
Sa pananaliksik na naisagawa, nakuha ang mga sumusunod na resulta:
Batay sa Pearson Product Moment Coefficient Correlation, isa sa mga
metodolohiyang ginamit ng mga mananaliksik upang malaman ang lebel ng relasyon ng
dalawang variable, lumalabas na may napakababang negatibong korelasyon ang nutrisyonal
na estado at pang-akademikong gawain. Sa maktuwid, kung ilalarawan ito, pwedeng masabi
na kapag tumaas ang nutrisyon ng isang bata, bumababa naman ang nagiging resulta ng
kanyang grado, ngunit ito ay isa lamang na napakababang posibilidad. Dahil sa nakuhang
sagot na negatibo, may napakababang relasyon ang nutrisyonal na estado sa pangakademikong gawain ng mga mag-aaral.
Paglalagom
Madaming pangangailangan ang ating katawan at isa na rito ay ang sapat na
nutrisyon. Nakakamit ang sapat na nutrisyon na kinakailngan ng ating katawan sa
pamamagitan ng balanseng pagkain sa tamang oras. Hindi nakukuha ang sapat na nutrisyon
sa isang pagkain lamang. Kaya kinakailangang maging matalino ang isang indibidwal sa
pagpili ng kakainin.

20

Ang bawat pag-aaral ay nagkakaroon ng paglalahad ng suliranin. Ito ay ginagwa
upang bigyang kasagutan ang pananaliksik na gagawin. Ito rin ang magsisilbing gabay upang
makamit natin ang mga dapat nating malaman sa ating pagaaral.
Ang pinakasuliranin ng pananaliksik na ito ay nakapokus sa pagalam ng relasyon ng
nutrisyonal na estado at pang- akademikong gawain ng mga estudyante ng unang antas ng
hayskul sa Dasmariñas National Highschool. Nais ng pananaliksik na ito na mabigyang
kasagutan ang mga sumusunod na mga katanungan:
1. Ano ang nutrisyonal na estado ng mga mag-aaral sa unang taon ng hayskul ng
paaralang Dasmariñas National Highschool sa aspeto ng:
1.1. timbang
1.2. taas
2. Ano ang akademikong kalagayan ng mga mag-aaral sa unang taon ng hayskul ng
paaralang Dasmariñas National Highschool?
3. Ano ang relasyon ng nutrisyonal na estado sa pang-akademikong gawain ng mga
mag-aaral sa unang taon ng hayskul ng paaralang Dasmariñas National Highschool?
4. Ano ang kahalagahan ng tamang pagkain sa nutrisyunal na estado ng mga
mag-aaral?
Ang ginamit na metod ng mga mananaliksik ay pamamaraang deskriptib, kung saan
ang pag-aaral na naisagawa ay tumutukoy sa mga pangkasalukuyang ginagawa, kalagayan at
mga pamantayan. Ito ang ginamit nilang metod dahil nais nilang malaman kung anu nga ba
ang relasyon ng nutrisyonal na estado sa pang-akademikong gawain ng mga estudyante.

21

Ang instrumentong kanilang ginamit sa pangangalap ng datos o impormasyon ay sa
pamamagitan ng sarbey. Sarbey ang kanilang ginamit sapagkat madami silang dapat
malaman tungkol sa nutrisyonal na estado ng isang estudyante na may kinalaman sa kanilang
pang-akedemikong pag-aaral. Ang sarbey na ito ang nagsilbing gabay nila upang mabigyan
kasagutan o mabigyang linaw ang mga suliraning kinahaharap sa pag-aaral na ito.
Ang mag estudyante mula sa unang baitang ng Dasmariñas National Highschool ang
siyang nagsilbing respondent ng mga mananaliksik. Sa pagpili ng mga respondents,
minabuting gamitin ng mga mananaliksik ang random sampling, sapagkat, ito ay magbibigay
ng magandang distibusyon sa varyasyon na kinakailngan sa mga kasagutan sa sarbey.
Sa lumalagong globalisasyon ng ating bansa, di malayong dumating ang panahon na
lumalala na ang malnutrisyon ng mga bata. Sapagkat pangunahing pagtaas pa lamang ng
presyo ng mga pagkain ay di na makakayanan ng mga tao sa lipunan lalo na ang mga
mahihirap. Kaya nama’y nagkaroon din ng kahalagahan ang pag-aaral na ito at ang
pangkalahatang kahalagahan ay ang kamalayan o kaalaman ng mga sambayang Pilipino ukol
sa lumalaking porsyento ng malnutrisyon sa ating bansa.
Sa isinagawang pag-aaral ng mga mananaliksik na ang relasyon ng nutrisyonal na
estado sa pang-akademikong gawain ng mga mag-aaral sa unang ng taon ng hayskul sa
Dasmariñas National High School, nalaman nila sa tulong ng survey na karamihan sa may
mababang nutrisyon ay hindi masusutansiya ang pagkaing nakakain. Kung kayat’ karaniwan
sa mga dahilan nila ay dahil sa kakulangan sa pera. Mula sa mga nakuhang kasagutan, napagalaman na mahalaga ang tama at masusustansyang pagkain sa nutrisyon ng bata. Nalaman rin
na kahit hindi sapat ang sustansya at hindi normal ayon sa BMI ang isang mag-aaral ay

22

nakakakuha pa rin ng mataas na grado. Dito maliwanag na hindi ganoon kalaki ang relasyon
ng pagkain o nutrisyunal na estado sa pag-iisip ng mga bata.
Rekomendasyon
Ang mga sumusunod ay inererekomendang gawin ng mga mananaliksik upang
mapaunlad at mapagyaman ang pag-aaral:
1. Alamin kung may sakit ang isang mag-aaral sapagkat ito ay maaaring makaapekto
sa kanyang nutrisyonal na estado.
2. Magsagawa ng personal na panayam mula sa mga guro ukol sa kanilang pangakademikong estado.
3. Alamin ang mga iba’t ibang salik na maaaring makaapekto sa pang-akademikong
gawain ng mga mag-aaral.
4. Magsagawa ng personal na panayam mula sa mga mag-aaral ukol sa kanilang mga
kinakain.
5. Alamin ang mental na abilidad ng isang mag-aaral.

23

REFERENS
Anciro, L., Magno, M., & Verceles. (1990). A Study on the Nutritional Status in Malagasng
II Elementary School. Imus Cavite
Alviar, B. & Sutacio. (1991). A Study on the Nutritional Status and Academic Performance
of School Age Children (6-12 years old) in Dasmariñas elementary School. Cavite
Lee, E. P. (1995). Child, School, Home: Determinants of Academic Performance. Education
Research Program, University of the Philippines: Quezon City
Florencio, C. A. (1991). Pagkain at Kalayaan ng Bayan. Sentro ng Wikang Pilipino,
University of the Philippines : Quezon City
Claudio, V., De Guzman, M. P., & Oliveros, M. (1983). Basic Diet Therapy for the Filipinos.
Merriam & Webster Inc.
Gonzalez, O. F. (1973). Food & Nutrition in School & Home. National Bookstore: Metro
Manila
Florencio, C. A. (2004). Nutritional in the Philippines the Past for its Template Red for

its

Color. The University of the Philippine Press.
Nix, S. (2005) Williams Basic Nutrition and Diet Therapy. Mosby.
Grodner, M. A. (1996). Foundations and Clinical Application of Nutrition. Mosby: St. Louis
Feldman, E.B. (1988). Essentials on Clinical Nutrition. Davis, Philidelphia
Institute of Medicine. (2006). Dietary Reference Intakes. The National Academic Press

24

Wikimedia Foundations Inc. 2009. Reference Daily Intake. Retrieved February 5, 2010, from
http//:www.wikipedia.org/nutrition
Zuleta, F.M., Nestor, E.B.,Costales Jr. (2003). Methods of Research and Thesis-Writing and
Applied Statistics. Mandaluyong. National Bookstore
Broto, A.S. (2008).Parametric Statistics (With Computer-Aided Solutions). Mandaluyong,
National Bookstore

25

Apendiks A
Ang liham na ito ay ginamit ng mga mananaliksik sa paghingi ng pahintulot sa
kinauukulan ng Dasmariñas National Highschool sa paggawa ng sarbey.
12 Pebrero 2010
Dasmariñas City
De La Salle University – Dasmariñas
Sir / Ma’am :
Pagbati sa mga kinauukulan.
Kami, miyembro ng klase ng Bachelor of Science Major in Human Biology ng De La
Salle University – Dasmariñas, Kolehiyong Pang-agham ay nais pong ipaalam sa inyo ang
aming pag-aaral tungkol sa relasyon ng nutrisyonal na estado sa pang-akademikong gawain
ng mga mag-aaral sa unang antas sa hayskul ng inyong paaralan. Kasama po rito ay
magkakaroon ng mga sarbey sa nasabing mag-aaral at sa kanilang mga guro.
Kaakibat po nito, nais po naming hilingin sa inyong butihing opisina na bigyan kami
ng permiso na makipagkita at makausap ang mga mag-aaral at ang kanilang mga guro.
Ito po ay bahagi ng katuparan ng aming digri, Bachelor of Science Major in Human
Biology. Ang magiging resulta po ng pag-aaral na ito ay ipaparating din po sa iyong opisina
pagkatapos.
Maraming salamat sa inyong positibong pagtugon, nawa’y pagpalain pa tayo ng Panginoon.
Lubos na gumagalang,
Roque, Jason R.
Del Rio, Ma. Sheila S.
Kaur, Kamaljit
Frias, Abigail Pauline F.
Someros, Kristine Carl S.
Rodrin, Lauro Niño M.
Nabatid ni:
Mrs. Mary Ann Escoto – Carreon
Pang-akademikong Propesor
Apendiks B

26

Ang sarbey na ito ay ginamit ng mga mananaliksik sa pagkalap ng mga datos o
impormasyon tungkol sa nutrisyonal na estado ng mga mag-aaral.
TALATANUNGAN SA
NUTRISYONAL NA ESTADO

Pangalan: ___________________________________ Kasarian:Lalake

Babae

Edad: __________ Timbang: __________ Taas: ___________ Grado: ___________
Lagyan ng tsek ang inyong sagot.
1.) Nakakakain ka ba ng tatlong beses sa isang araw? (umagahan, tanghalian, gabihan)
____Oo

____Hindi

2.) Kumakain ka ba sa tamang oras?
____Oo

____Hindi

3.) Anu-ano ang karaniwang kinakain mo sa isang araw?
____baboy

_____manok

_____isda _____baka

____kanin ___tinapay

_____itlog

_____noodles

____biscuits _____keso _____iba pa.

Isulat___________
4.) Kumakain ka ba ng prutas sa isang linggo?
____Oo

____Hindi

5.) Kung Oo, anu-anong prutas ang iyong kinakain?
____mangga _____mansanas

_____saging

_____pakwan

____melon

_____buko
_____ubas

_____orange

____iba pa. Isulat___________________________

6.) Kung Hindi, bakit?

27

____walang pambili _____walang interes _____walang panahon bumili ____iba pa
Isulat______________
7.) Kumakain ka ba ng gulay sa isang linggo?
____Oo

____Hindi

8.) Kung Oo, anu-anong gulay ang iyong kinakain?
____kangkong _____kalabasa _____patatas _____sitaw ____malunggay _____karot
_____kamatis

_____beans

____iba pa. Isulat__________________________

9.) Kung Hindi, bakit?
____walang pambili _____walang interes _____walang panahon bumili ____iba pa.
Isulat_____________________
10.) Ilang beses ka umiinom ng isang basong tubig sa isang araw?
____wala _____isa _____apat _____lima ____anim

_____pito ____walo

_____iba pa. Isulat________________________________
11.) Umiinom ka ba ng gatas sa isang linggo ?
____Oo

____Hindi

12.) Kung Oo, ilang beses sa isang araw?
____isa _____dalawa _____tatlo _____iba pa.
Isulat______________________________
13.) Kung Hindi, bakit?
____walang pambili _____walang interes _____walang panahon bumili ____iba pa.
Isulat_____________________
14.) Kumakain ka ba ng chichirya?
____Oo

____Hindi

28

15.) Kung Oo, gaano kadalas?
____araw-araw

____madalas sa isang linggo ____minsan sa isang lingo ____iba pa.

Isulat ___________________
16.) Kung Hindi, bakit?
____walang pambili ____hindi maganda sa kalusugan

____walang interes ____iba pa.

Isulat ___________________
17.) Madalas ka bang umiinom ng softdrinks?
____Oo

____Hindi

18.) Kung Oo, gaano kadalas?
____araw-araw

____madalas sa isang linggo ____minsan sa isang lingo ____iba pa.

Isulat ___________________
19.) Kung Hindi, bakit?
____walang pambili ____hindi maganda sa kalusugan

____walang interes ____iba pa.

Isulat ___________________
20.) Kumakain ka ba ng candy, bubble gum, lollipop, etc?
____Oo

____Hindi

21.) Kung Oo, gaano kadalas?
____araw-araw

____madalas sa isang linggo ____minsan sa isang lingo ____iba pa.

Isulat ___________________
22.) Kung Hindi, bakit?
____walang pambili ____hindi maganda sa kalusugan

____walang interes ____iba pa.

Isulat ___________________

29

23.) Kumakain ka ba nga streetfoods (fish ball, kikiam, kwek-kwek, calamares, chicken ball,
etc.)?
____Oo

____Hindi

24.) Kung Oo, gaano kadalas?
____araw-araw

____madalas sa isang linggo ____minsan sa isang lingo ____iba pa.

Isulat ___________________
25.) Kung Hindi, bakit?
____walang pambili ____hindi maganda sa kalusugan

____walang interes ____iba pa.

Isulat ___________________

Maraming Salamat po sa Inyong Kooperasyon!

30

Apendiks C
Ang Talahanayan 1 na ito ay listahan ng mga respondents at ang mga importanteng
impormasyon ukol sa kanila.
Talahanayan 1

PANGALAN

TIMBANG

TAAS

KABUUANG

KASARIAN

EDAD

(kg)

(cm)

BMI

KATEGORYA

GRADO

1

Abe, Analyn B.

F

15

43

146

20.19

N

84

2

Abgao, Leah Lyn T.

F

16

35

144

16.91

N

78

3

Agno, Ara Aubrey C.

F

13

42

158

16.8

N

89

4

Alberto, Ayra Alodia B.

F

13

43

153

18.38

N

83

5

Alinsunurin, Joan F.

F

13

35

151

15.35

BN

76

6

Ancheta, Charlyn D.

F

13

32

137

17.02

N

81

7

Andaya, Janessa B.

F

14

30

160

15.63

BN

78

8

Andres, Mary Rose A.

F

14

40

153

17.09

N

82

9

Angeles, Rachel Joy R.

F

13

45

152

19.48

N

85

10

Apostol, Andrea

F

14

33

148

15.07

BN

77

11

Araza, Helen Grace V.

F

13

40

153

17.31

N

91

12

Ardivilla, Kimberly N.

F

13

30

147

13.89

BN

83

13

Arevalo, Roxane G.

F

12

43

147

19.9

N

85

14

Arlac, Erica

F

13

31

147

14.35

BN

83

15

Armenia, Jenalyn G.

F

15

35

152

15.15

BN

77

16

Ativo, Mary Rose M.

F

16

38

148

17.35

N

82

17

Aycarde, Daititia C.

F

13

63

152

27.27

AN

90

18

Baclayo, Clariss Ann P.

F

13

33

140

16.84

N

79

19

Bactin, Wynne

F

12

47

159

15.58

N

91

20

Balaba, Darlene

F

13

34

143

16.67

N

82

21

Balolow, Marinela R.

F

13

50

150

22.22

N

82

31

22

Baquiron, Jenny Ann D.

F

13

27

138

14.21

BN

80

23

Barrera, Racquel A.

F

14

38

142

18.81

N

80

24

Batingka, Aisa

F

14

46

150

20.44

N

80

25

Baurile, Shiela Mae C.

F

13

31

150

13.77

BN

92

26

Bautista, Marjorie M.

F

14

39

151

17.11

N

80

27

Bayan, Dianne Marie M.

F

13

26

138

13.68

BN

88

28

Bencolado, Syrian

F

13

50

150

22.22

N

83

29

Bolon, Lorie Mae V.

F

12

46

162

17.56

N

85

30

Boluños, Regine

F

13

30

138

15.78

N

82

31

Brillo, Frances Antonette C.

F

13

30

137

15.96

N

91

32

Bugayong, Mary Grace C.

F

13

40

144

19.32

N

79

33

Cabritit, Zayn Raissa S.

F

13

37

147

17.13

N

88

34

Canlas, Emely Rose P.

F

13

35

140

17.86

N

81

35

Capua, Jennerose

F

13

40

149

18.02

N

84

36

Cariaso, Shierlyn N.

F

14

40

150

32

AN

81

37

Castro, Joan

F

13

27

135

13.78

BN

77

38

Catapang, Jocelyn C.

F

12

32

142

15.84

N

90

39

Chua, Jascent V.

F

13

42

152

18.18

N

90

40

Condes, Rufa Mae B.

F

13

31

149

13.96

BN

83

41

Cortez, Cristine E.

F

15

42

146

19.71

N

85

42

Corton, Melanie D.

F

13

35

145

16.67

N

77

43

Custodio, Ellen Mae

F

12

40

145

19.05

N

81

44

De Torres, Emely N.

F

18

49

149

19.82

N

81

45

De Vera, Khimberly V.

F

13

30

139

15.54

N

81

46

De Vula, Jona Mae P.

F

12

34

144

16.43

N

86

47

Dela Cruz, Precious Emielyn

F

13

40

145

19.05

N

80

48

Delera, Angellie L.

F

13

43

155

17.92

N

76

32

49

Dellosa, Bernalyn F.

F

14

47

149

21.17

N

72

50

Delos Santos, Anjelika

F

13

30

142

14.85

BN

78

51

Detodi, Noram M.

F

12

36

136

14.46

N

81

52

Didulo, Alyssa Kate B.

F

13

31

145

14.76

BN

89

53

Divino, Aira T.

F

14

35

142

17.33

N

80

54

Dumalanta, Redilyn B.

F

13

41

140

20.92

N

83

55

Dychengco, Raquel Victoria
R.

F

13

33

150

14.67

BN

84

56

Eguna, Rachel T.

F

13

42

150

18.66

N

91

57

Encina, Mary Rose

F

13

35

148

15.98

N

82

58

Enecillo, Megan B.

F

13

32

141

16.08

N

87

59

Enero, Jhonafe B.

F

13

30

138

15.78

N

79

60

Enero, Marjorie B.

F

12

30

148

14.61

BN

81

61

Espejo, Luz

F

14

30

146

14.08

BN

81

62

Estrada, Jannell

F

13

40

143

18.02

N

81

63

Evangelista, Rica E.

F

14

40

163

15.03

BN

80

64

Fernandez, Miggie P.

F

13

39

151

17.11

N

83

65

Filomeno, Jennylyn

F

15

30

142

14.85

BN

81

66

Garcia, Jellylie M.

F

15

36

153

15.38

BN

84

67

Garrido, Aubrey

F

13

40

158

16

N

92

68

Gayto, Gloriette Joy O.

F

13

33

149

14.86

BN

89

69

Gonzaga, Amy C.

F

13

30

140

15.3

BN

80

70

Gonzales, Margaret S.

F

14

40

153

17.09

N

84

71

Gracio, ernalyn M.

F

13

38

150

16.88

N

80

72

Gustilo, Christine Joy T.

F

14

49

153

20.64

N

79

73

Hencis, Rizza Mae S.

F

12

42

147

19.44

N

82

74

Hernandez, Jovelyn T.

F

13

36

150

16

N

81

75

Imperial, Joan B.

F

12

36

140

18.37

N

77

76

Inay, Carla Ann

F

12

35

140

17.86

N

79

33

77

Jimenez, Daisy G.

F

13

45

152

19.48

N

80

78

Jose, elena Mae L.

F

13

32

143

15.68

N

81

79

Labao, Jessica C.

F

13

43

151

18.85

N

81

80

Labayna, Laziel Ann M.

F

13

35

144

16.91

N

89

81

Ladao, Charlene Joice

F

12

40

152

17.32

N

91

82

Laureano, Ma. Isabel Victoria

F

13

40

148

18.26

N

78

83

Lauroya, Mariel L.

F

12

59

156

24.28

N

90

84

Lavarezz, Krizzel Joy

F

12

40

145

19.05

N

79

85

Lintag, Allyza Mae A.

F

13

47

146

22.07

N

91

86

Lleno, Angelica Ray

F

13

25

138

13.16

BN

92

87

Longcanaya, Ruasan

F

13

27

135

14.84

BN

79

88

Lorenzo, Acritez

F

14

33

147

15.28

BN

81

89

Lota, Denyss Ann

F

13

52

157

21.73

N

93

90

Loyola, Celrose G.

F

13

39

146

18.31

N

78

91

Lucero, Andrea Joy

F

13

30

146

15.31

N

85

92

Luga, Clarisse C.

F

12

43

148

19.63

N

77

93

Macuja, Christine Ann

F

13

39

148

17.81

N

79

94

Maestre, Judy Ann M.

F

12

33

135

18.13

N

84

95

Mangampo, Amy Rose R.

F

13

38

149

17.12

N

76

96

Manuel, Norhanna M.

F

13

33

142

16.34

N

79

97

Marantan, Alyssa

F

13

46

150

20.44

N

89

98

Martinez, Antonette D.

F

14

30

137

15.96

N

80

99

Maurillo, Gladys Joyce P.

F

13

36

150

16

N

84

100

Melendez, Ma. Joshua O.

F

13

35

148

17.8

N

82

101

Miranda, Andrea Erika L.

F

13

50

160

19.53

N

82

102

Miranda, Marian Adora Rose

F

13

53

150

23.55

N

90

103

Miranda, Stephanie Ashley

F

12

29

136

15.68

N

82

104

Montañez, Patricia

F

14

35

150

15.56

BN

80

34

105

Montenegro, Jemma R.

F

13

45

149

20.27

N

76

106

Montero, Danica Marray C.

F

13

45

142

22.25

N

82

107

Moya, Pauleen Angelie B.

F

13

56

170

19.37

N

90

108

Napili, Thalia P.

F

13

30

139

15.54

N

84

109

Nicolas, Jessa J.

F

13

44

150

19.56

N

92

110

Ong, Honey Rose Kimberly S.

F

13

55

154

23.21

N

81

111

Opalla, Ronavel

F

14

35

144

16.91

N

79

112

Ortaneza, Jamaica M.

F

14

33

148

15.07

BN

80

113

Oyco, Abigail M.

F

15

35

152

15.15

BN

77

114

Pablo, Stephanie Mae R.

F

12

38

146

17.84

N

82

115

Pachoco, Jonalyn A.

F

13

36

138

18.95

N

81

116

Paller, Kathleen C.

F

13

42

143

20.59

N

68

117

Paniterco, Janica Lyra J.

F

13

32

142

15.84

N

81

118

Patricio, Princess

F

12

35

144

16.91

N

83

119

Pavilic, Rica M.

F

13

33

140

16.84

N

83

120

Pedron, Joan Marie

F

13

53

156

21.81

N

89

121

Peñaflor, Jam Allen F.

F

13

75

157

30.49

AN

91

122

Pindo, Russel Garcia

F

14

35

146

16.43

N

85

123

Quitorio, Arnie

F

13

48

139

24.87

N

86

124

Ramos, May Flor R.

F

16

36

15

17.14

N

80

125

Rebalde, Alleen A.

F

14

35

152

15.15

BN

80

126

Remetio, Emabel M.

F

13

38

145

18.1

N

83

127

Rentoreia, Lovely C.

F

12

43

148

19.63

N

79

128

Reyes, Kean Kate H.

F

13

41

152

17.75

N

77

129

Reynaldo, Elaine

F

12

45

140

21.13

N

81

130

Rodriguez, Stella Maris

F

13

40

145

19.05

N

80

131

Ronquillo, Ma. Pamela T.

F

13

32

138

16.84

N

81

132

Ronquillo, Rebecca T.

F

14

35

140

17.86

N

79

35

133

Sabino, Conica

F

14

30

143

14.71

BN

82

134

Sacueza, Suzaine Gisele R.

F

12

30

135

16.48

N

79

135

Sale, Lanie F.

F

14

37

152

16.02

N

80

136

Salinas, Katrina P.

F

13

35

150

15.56

N

78

137

Salioman, Mary Joane Lou S.

F

13

36

145

17.14

N

84

138

Salva, Melissa Jane

F

13

36

138

18.95

N

71

139

Saminiano, Giselle U.

F

13

32

142

15.84

N

88

140

Santos, Judeth M.

F

13

30

142

14.85

BN

81

141

Santos, Mary Joy

F

13

45

150

20

N

88

142

Sapit, Jane Sophia L.

F

13

48

158

19.2

N

91

143

Senosin, Myra Joy l.

F

13

30

138

15.79

N

80

144

Sevilla, Christine Iris

F

13

31

137

16.49

N

78

145

Siasol, Gladys Joy A.

F

13

27

136

14.59

BN

80

146

Silayan, Sittie Noraya M.

F

16

50

144

24.15

N

83

147

Sirilan, Hazel M.

F

13

30

137

15.96

N

78

148

Solis, Abegail Joy P.

F

12

35

151

15.35

BN

79

149

Suan, Charlene S.

F

12

40

150

17.22

N

79

150

Superales, Jennifer

F

14

33

146

15.47

BN

79

151

Tabuzo, Maria Corazon

F

13

30

145

14.29

BN

78

152

Tamula, Faith Jane G.

F

12

36

141

18.09

N

78

153

Tan, Lyra Carmela

F

12

53

150

23.55

N

92

154

Tangilon, Mae Jeane

F

12

48

143

22.52

N

90

155

Ulsura, Angela C.

F

13

35

152

15.15

BN

85

156

Ureta, Kyrstynne

F

13

45

157

17.78

N

91

157

Velo, Abigail

F

13

40

144

19.32

N

87

158

Vergaño, Renalyn

F

15

33

138

17.37

N

78

159

Vilar, Janet R.

F

13

45

147

20.83

N

82

160

Villabrille, Almira A.

F

14

38

149

17.12

N

80

36

161

Villar, Pia R.

F

13

30

137

15.96

N

83

1

Abalencia, Alvin E.

M

13

33

148

15.06

BN

78

2

Acolicol, Ronnel S.

M

13

55

151

24.12

N

77

3

Adelente, Juan Paulo G.

M

14

45

169

15.73

BN

80

4

Agnote, Mark Christian S.

M

12

40

146

18.77

N

76

5

Aguilar, Jerrico C.

M

12

26

136

16.66

N

79

6

Alarcon, Jhon Rey B.

M

13

31

144

14.98

BN

80

7

Allie, Mel Christian D.

M

12

29

138

15.26

N

84

8

Amoncio, John Jhelo C.

M

13

26

130

15.38

N

76

9

Asuncion, Erome Paul D.

M

12

37

139

19.17

N

86

10

Austria, Darrel Jake

M

13

29

143

14.21

BN

84

11

Bacha, Jim Warlen

M

12

29

130

15.03

BN

76

12

Baleña, Lourence Ruiz

M

13

32

146

15.02

BN

78

13

Ballan, Jerome P.

M

12

20

120

12.57

BN

78

14

Ballesteros, Mark Rolly L.

M

16

46

160

17.97

N

77

15

Banaga, Roi Justine C.

M

12

37

151

16.23

N

84

16

Basilan, Will V.

M

13

33

145

15.71

BN

76

17

Belo, Vincent Dave G.

M

13

27

129

16.27

N

79

18

Beltran, Jeraldson D.

M

13

28

143

13.73

BN

78

19

Borero, William B. Jr.

M

13

36

152

15.58

BN

76

20

Borja, Jayr R.

M

13

44

148

20.09

N

86

21

Butran, Danillo R.

M

13

30

143

14.7

BN

86

22

Caburnay, Timothy Greco M.

M

13

45

158

18

N

86

23

Cadavedo, Mark Leendee

M

13

84

162

32.06

AN

89

24

Cadiz, Airis

M

16

49

167

17.56

N

77

25

Cadongog, Julius Marco A.

M

13

46

162

17.56

N

85

26

Cale, John Karl

M

16

50

161

19.3

N

81

37

27

Calma, John Michael

M

12

30

143

14.71

BN

92

28

Candelana, John Yukie S.

M

13

44

161

16.99

N

77

29

Cando, Jefson B.

M

14

45

160

17.57

N

81

30

Carienzo, John Michael S.

M

12

69

163

25.94

AN

84

31

Casing, Bryan Paolo V.

M

14

31

148

14.15

BN

86

32

Casteo, Jordan C.

M

13

29

137

15.43

N

80

33

Castillo, Oliver

M

13

30

134

16.66

N

80

34

Castillon, Justine R.

M

12

33

138

17.37

N

83

35

Colina, Paolo D.

M

14

27

144

1304

BN

77

36

Colosio, Jhon Christian

M

13

60

154

25.32

AN

89

37

Conag, Alvin D.

M

14

25

132

14.37

BN

81

38

Costales, Aemzel Lenen P.

M

15

35

151

15.35

BN

77

39

Daguplo, Mark Russel U.

M

13

43

154

18.14

N

78

40

Daguplo, Marlon U.

M

13

45

153

19.23

N

80

41

Dalaguan, John Ryan G.

M

13

25

133

14.12

BN

77

42

Daniego, Ryan Christian

M

13

60

153

25.64

N

78

43

Danio, Jobert B.

M

14

45

146

21.13

N

76

44

De Guzman, Paulo Lorenz

M

13

33

142

16.33

N

78

45

Dela Peña, Marvin B.

M

13

30

138

15.78

N

90

46

Dimatingkal, Aliasa

M

15

46

150

20.44

N

79

47

Domingo, Roider C.

M

14

34

140

17.34

N

76

48

Dulfo, John Mark A.

M

13

45

146

21.13

N

85

49

Echaluce, Richard

M

16

50

161

19.31

N

75

50

Encontro, Don Jerro M.

M

13

56

162

21.37

N

83

51

Enhero, Jayr

M

14

34

155

14.15

BN

78

52

Esperanza, Carl A.

M

13

26

138

13.68

BN

75

53

Fabelloren, John Floyd

M

13

37

139

19.17

N

76

54

Ferrer, Marlon

M

13

37

150

16.44

N

78

38

55

Flores, Ed M.

M

13

31

146

14.55

BN

79

56

Francisco, Elmer

M

14

36

149

16.22

N

77

57

Frias, John Anthony G.

M

14

33

142

16.33

N

74

58

Gablana, Kenneth M.

M

14

45

155

18.75

N

82

59

Galicia, John Eironn S.

M

12

26

132

14.94

BN

74

60

Gallamasa, Jeffrey J.

M

13

45

150

20

N

77

61

Gerez Christian Howell

M

12

55

144

26.57

AN

86

62

Gonzales, Greg B. Jr.

M

15

45

158

18

N

77

63

Gruta, Kenneth

M

14

66

165

24.26

N

88

64

Guda, Eugene A.

M

14

35

148

15.98

N

77

65

Guibao, Vincent Bimbo M.

M

13

33

143

16.17

N

73

66

Hechanova, Silver James T.

M

13

35

147

16.2

N

86

67

Homeres, Arolfo E. Jr.

M

13

46

161

17.76

N

77

68

Imboc, Albert M.

M

13

43

149

19.36

N

82

69

Jamera, Mark Christopher M.

M

13

43

153

18.38

N

84

70

Kirsch, Jan Francis M.

M

12

48

155

20

N

78

71

Lagahid, Rodel A.

M

14

35

152

15.15

BN

84

72

Laguña, John Cliford

M

16

50

161

19.3

N

74

73

Lampong, Richard T.

M

13

40

158

16

BN

78

74

Laponig, Gerald S.

M

13

26

134

14.44

BN

77

75

Laudato, Jonathan M.

M

13

46

148

21

N

81

76

Laurinaria, Rene Reniel M.

M

13

35

155

14.58

BN

74

77

Ledesma,Marcus Alfonso S.

M

13

31

148

14.16

BN

77

78

Leyba, Aron Y.

M

12

29

127

18.01

N

80

79

Liawan, Nonie N.

M

13

49

160

19.14

N

76

80

Llino, Reginald B.

M

13

36

138

18.95

N

89

81

Lopez, Joshua R.

M

12

78

157

31.7

AN

89

82

Loterte, John Ivan A.

M

13

43

152

18.61

N

75

39

83

Lozada, Robert Kirt C.

M

12

40

136

21.62

N

90

84

Magallanes, Gilbert Clause H.

M

12

25

135

13.73

BN

83

85

Magbanna, John Adrian B.

M

12

34

143

16.67

N

79

86

Maique, Clepord O.

M

13

28

134

15.56

BN

79

87

Mañalac, Rey Benedict

M

12

34

148

15.33

N

84

88

Manallo, Allen Mark D.

M

13

40

149

19.32

N

84

89

Manatlao, Jose M.

M

13

42

157

17.07

N

82

90

Matinao, Junlee

M

13

37

150

16.44

N

78

91

Menderilla, Emmanuelito R.

M

13

30

141

15.07

BN

75

92

Mendez, Kryston Allan M.

M

13

40

154

16.88

N

82

93

Monteciano, Rejhon S.

M

12

25

130

14.79

BN

77

94

Natividad, John Allen S.

M

13

39

150

17.33

N

84

95

Nieges, Renzo S.

M

13

32

155

13.33

BN

75

96

Noces, Lindley Christian E.

M

13

36

147

16.66

N

79

97

Noromot, Ryan

M

13

34

148

15.52

BN

76

98

Ong, Gerume Bernard D.

M

13

32

144

15.46

BN

75

99

Orendain, Jonathan L.

M

12

46

142

22.77

N

83

100

Ortega, David Jemco I.

M

13

38

145

18.8

N

83

101

Ortega, Jommel O.

M

13

42

163

15.79

BN

78

102

Pacia, Joy Marla A.

M

13

27

135

14.84

BN

76

103

Pagay, Alexander Junior

M

13

43

155

17.91

N

81

104

Pagay, Sheichyck S.

M

13

40

152

17.32

N

82

105

Paguntalan, Vicente A. Jr.

M

13

30

138

15.78

N

75

106

Palomaria, Marco Antonio C.

M

16

40

159

15.81

BN

78

107

Pangan, Christopher

M

14

24

132

13.79

BN

86

108

Pangan, Thoto A.

M

10

32

144

15.45

BN

74

109

Panundi, Asnawe P.

M

13

30

134

16.67

N

79

110

Parungo, Victor Jade A.

M

12

30

151

13.15

BN

78

40

111

Pascual, Alexander

M

14

40

159

15.81

BN

81

112

Patiño, Joel B.

M

14

33

150

14.67

BN

80

113

Peña, Roger R. Jr.

M

14

34

148

15.53

BN

81

114

Pillado, Arnesto S.

M

18

40

158

16

BN

78

115

Pis-An Roldan V.

M

14

35

153

14.95

BN

76

116

Portugalate, John Styphen A.

M

15

27

133

15.25

BN

78

117

Quitorio, Ariel A. Jr.

M

12

34

138

17.89

N

84

118

Ramo, Dewey D. Jr.

M

14

34

140

17.34

N

75

119

Ramos, Marloie Isaiah C.

M

13

29

135

15.95

N

78

120

Ringo Angelo

M

13

27

140

13.78

BN

76

121

Rodrigo, Mark Ryan E.

M

14

50

65

18.38

N

84

122

Rolloque, Byan John

M

13

51

160

19.92

N

94

123

Ruga, Christopher O.

M

13

33

139

17.09

N

79

124

Sabella, Michael Clark

M

12

45

162

17.18

N

77

125

Sabiaga, Ron R.

M

14

41

165

16.01

BN

77

126

Saldivar, John Carlo V.

M

12

58

149

26.13

AN

85

127

Salvacion, Mat Jayson R.

M

14

35

148

15.98

BN

76

128

Santos, Mel John

M

14

49

154

20.67

N

78

129

Sarigala, Junaid S.

M

14

35

143

17.15

N

76

130

Sarmiento, Carlos Jalme N.

M

13

42

153

17.95

N

81

131

Sarmiento, John carlo A.

M

15

45

166

16.3

N

75

132

Sibat, Allan Smarty

M

15

50

159

19.76

N

78

133

Sico Justine M.

M

13

57

156

23.46

N

85

134

Silva, Jairuz

M

12

30

138

15.79

N

78

135

Sitjan, Charlie P.

M

13

27

142

13.37

BN

82

136

Sultan, Mohammadnor M.

M

12

24

133

13.35

BN

78

137

Sumilang, Kevin Ryan M.

M

13

34

135

18.38

N

86

138

Tabarnero, Vien Carmelo B.

M

13

35

140

17.85

N

76

41

139

Tacbalan, Jeffrey Q.

M

15

42

157

17.07

N

78

140

Tañare, Marvin D.

M

13

45

149

20.27

N

86

141

Taripe, Jazzen O.

M

15

47

156

19.34

N

77

142

Torcende, Christian B.

M

13

27

132

15.52

BN

78

143

Tornea, Jovenito

M

15

49

159

19.37

N

79

144

Vargas, Anthony C.

M

15

36

152

15.58

BN

80

145

Vargas, Reynold

M

13

27

138

14.21

BN

85

146

Vasquez, Renz B.

M

13

32

144

15.45

BN

77

147

Vestido, Gregorio Gringo P.

M

14

35

140

17.86

N

82

148

Waoinga, John Willy C.

M

13

37

145

17.61

N

78

149

Yanto, Jeralf R.

M

13

30

134

16.66

N

76

150

Ynasay, Rodel A.

M

16

46

175

15.03

BN

78

151

Zacarico, Jim Carlo D.

M

13

33

141

16.58

N

88

Legends:
BN - Below Normal

M - Male

N - Normal

F - Female

AN - Above Normal

T - Total

BMI - Body Mass Index
BMI = weight in kg / height in meters

42

Apendiks D
Talahanayan 2

43

Lalake
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82

Bilang
3
4
3
9
2
6
11
4
5
9
9
10
5
6
1
1
9
1
4
5
2
12
7
1
1
4
5
1
0
0
0
2
1
1
1
0
2
0
0
0
0
0
1
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0

Porsyento
2.0%
2.6%
2.0%
6.0%
1.3%
4.0%
7.3%
2.6%
3.3%
6.0%
6.0%
6.6%
3.3%
4.0%
0.7%
0.7%
6.0%
0.7%
2.6%
3.3%
1.3%
7.9%
4.6%
0.7%
0.7%
2.6%
3.3%
0.7%
0.0%
0.0%
0.0%
1.3%
0.7%
0.7%
0.7%
0.0%
1.3%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.7%
0.0%
0.0%
0.7%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.7%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%

Ayon sa Timbang
Babae
Bilang
Porsyento
0
0.0%
1
0.6%
0
0.0%
5
3.1%
0
0.0%
1
0.6%
20
12.4%
5
3.1%
7
4.3%
13
8.1%
2
1.2%
20
12.4%
10
6.2%
2
1.2%
7
4.3%
4
2.5%
17
10.6%
2
1.2%
6
3.7%
7
4.3%
1
0.6%
7
4.3%
3
1.9%
3
1.9%
3
1.9%
2
1.2%
4
2.5%
0
0.0%
1
0.6%
3
1.9%
0
0.0%
1
0.6%
1
0.6%
0
0.0%
0
0.0%
1
0.6%
0
0.0%
0
0.0%
0
0.0%
1
0.6%
0
0.0%
0
0.0%
0
0.0%
0
0.0%
0
0.0%
0
0.0%
0
0.0%
0
0.0%
0
0.0%
0
0.0%
0
0.0%
1
0.6%
0
0.0%
0
0.0%
0
0.0%
0
0.0%
0
0.0%
0
0.0%
0
0.0%

Kabuuan
Bilang
3
5
3
14
2
7
31
9
12
22
11
30
15
8
8
5
26
3
10
12
3
19
10
4
4
6
9
1
1
3
0
3
2
1
1
1
2
0
0
1
0
0
1
0
0
1
0
0
0
0
0
1
0
0
1
0
0
0
0

Porsyento
1.0%
1.6%
1.0%
4.5%
0.6%
2.2%
9.9%
2.9%
3.8%
7.1%
3.5%
9.6%
4.8%
2.6%
2.6%
1.6%
8.3%
1.0%
3.2%
3.8%
1.0%
6.1%
3.2%
1.3%
1.3%
1.9%
2.9%
0.3%
0.3%
1.0%
0.0%
1.0%
0.6%
0.3%
0.3%
0.3%
0.6%
0.0%
0.0%
0.3%
0.0%
0.0%
0.3%
0.0%
0.0%
0.3%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.3%
0.0%
0.0%
0.3%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%

44

Talahanayan 3

Male
Female
Total

Ayon sa Kasarian
Kabuuan
Bilang
Porsyento
151
48.4%
161
51.6%
312
100.0%

Talahanayan 4
Lalake
12
13
14
15
16

Bilang
28
79
26
9
9

Total

151

Porsyento
18.5%
52.3%
17.2%
6.0%
6.0%
100.0%

Ayon sa Edad
Babae
Bilang
27
97
25
8
4
161

Kabuuan
Porsyento
16.8%
60.2%
15.5%
5.0%
2.5%
100.0%

Bilang
55
176
51
17
13

Porsyento
17.6%
56.4%
16.3%
5.4%
4.2%
100.0%

312

Talahanayan 5
Lalake
Below
Normal
Above

Bilang
55
90
6

Total

151

Ayon sa Nutritional na Estado
Babae
Porsyento
Bilang
Porsyento
35
36.4%
21.7%
123
59.6%
76.4%
3
4.0%
1.9%
100.0%
161
100.0%

Kabuuan
Bilang
90
213
9
312

Porsyento
28.8%
68.3%
2.9%
100.0%

Talahanayan 6

130
131
132
133
134
135
136
137
138
139

Bilang
6
0
4
3
5
4
2
1
10
3

Lalake
Porsyento
4.0%
0.0%
2.6%
2.0%
3.3%
2.6%
1.3%
0.7%
6.6%
2.0%

Ayon sa Taas
Babae
Bilang
Porsyento
0
0.0%
0
0.0%
0
0.0%
0
0.0%
0
0.0%
3
1.9%
3
1.9%
6
3.7%
9
5.6%
3
1.9%

Kabuuan
Bilang
6
0
4
3
5
7
5
7
19
6

Porsyento
1.9%
0.0%
1.3%
1.0%
1.6%
2.2%
1.6%
2.2%
6.1%
1.9%

45

140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
Total

5
3
3
7
6
3
5
2
10
5
7
4
5
5
4
6
2
3
2
4
3
5
4
2
0
3
1
1
0
1
1
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
151

3.3%
2.0%
2.0%
4.6%
4.0%
2.0%
3.3%
1.3%
6.6%
3.3%
4.6%
2.6%
3.3%
3.3%
2.6%
4.0%
1.3%
2.0%
1.3%
2.6%
2.0%
3.3%
2.6%
1.3%
0.0%
2.0%
0.7%
0.7%
0.0%
0.7%
0.7%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.7%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
100.0%

11
1
11
3
8
10
8
8
9
8
18
5
11
9
1
1
1
3
5
1
3
0
1
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
161

6.8%
0.6%
6.8%
1.9%
5.0%
6.2%
5.0%
5.0%
5.6%
5.0%
11.2%
3.1%
6.8%
5.6%
0.6%
0.6%
0.6%
1.9%
3.1%
0.6%
1.9%
0.0%
0.6%
0.6%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
100.0%

16
4
14
10
14
13
13
10
19
13
25
9
16
14
5
7
3
6
7
5
6
5
5
3
0
3
1
1
0
1
1
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
312

5.1%
1.3%
4.5%
3.2%
4.5%
4.2%
4.2%
3.2%
6.1%
4.2%
8.0%
2.9%
5.1%
4.5%
1.6%
2.2%
1.0%
1.9%
2.2%
1.6%
1.9%
1.6%
1.6%
1.0%
0.0%
1.0%
0.3%
0.3%
0.0%
0.3%
0.3%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.3%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
100.0%

Talahanayan 7
Ayon sa Grado

46

68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
Total

Bilang
0
0
0
0
0
0
5
9
21
19
26
10
8
8
7
5
10
5
8
0
2
4
2
0
2
0
151

Lalake
Porsyento
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
3.3%
6.0%
13.9%
12.6%
17.2%
6.6%
5.3%
5.3%
4.6%
3.3%
6.6%
3.3%
5.3%
0.0%
1.3%
2.6%
1.3%
0.0%
1.3%
0.0%
100.0%

Bilang
1
0
0
1
1
0
5
1
0
6
11
15
20
26
13
12
8
7
3
2
5
6
7
5
4
2
161

Babae
Porsyento
0.6%
0.0%
0.0%
0.6%
0.6%
0.0%
3.1%
0.6%
0.0%
3.7%
6.8%
9.3%
12.4%
16.1%
8.1%
7.5%
5.0%
4.3%
1.9%
1.2%
3.1%
3.7%
4.3%
3.1%
2.5%
1.2%
100.0%

Kabuuan
Bilang
1
0
0
1
1
0
10
10
20
25
37
25
28
35
20
17
18
12
11
2
7
10
9
5
6
2
312

Porsyento
0.3%
0.0%
0.0%
0.3%
0.3%
0.0%
3.2%
3.2%
6.4%
8.0%
11.9%
8.0%
9.0%
11.2%
6.4%
5.4%
5.8%
3.8%
3.5%
0.6%
2.2%
3.2%
2.9%
1.6%
1.9%
0.6%
100.0%

47

Apendiks E

Talahanayan 8

x

y

x2

y2

xy

15.06

78

226.8

6084.0

93.1

24.12

77

581.8

5929.0

101.1

48

15.73

80

247.4

6400.0

95.7

18.77

76

352.3

5776.0

94.8

16.66

79

277.6

6241.0

95.7

14.98

80

224.4

6400.0

95.0

15.26

84

232.9

7056.0

99.3

15.38

76

236.5

5776.0

91.4

19.17

86

367.5

7396.0

105.2

14.21

84

201.9

7056.0

98.2

15.03

76

225.9

5776.0

91.0

15.02

78

225.6

6084.0

93.0

12.57

78

158.0

6084.0

90.6

17.97

77

322.9

5929.0

95.0

16.23

84

263.4

7056.0

100.2

15.71

76

246.8

5776.0

91.7

16.27

79

264.7

6241.0

95.3

13.73

78

188.5

6084.0

91.7

15.58

76

242.7

5776.0

91.6

20.09

86

403.6

7396.0

106.1

14.7

86

216.1

7396.0

100.7

18

86

324.0

7396.0

104.0

32.06

89

1027.8

7921.0

121.1

17.56

77

308.4

5929.0

94.6

17.56

85

308.4

7225.0

102.6

19.3

81

372.5

6561.0

100.3

14.71

92

216.4

8464.0

106.7

16.99

77

288.7

5929.0

94.0

17.57

81

308.7

6561.0

98.6

25.94

84

672.9

7056.0

109.9

14.15

86

200.2

7396.0

100.2

15.43

80

238.1

6400.0

95.4

16.66

80

277.6

6400.0

96.7

17.37

83

301.7

6889.0

100.4

1304

77

1700416.0

5929.0

1381.0

25.32

89

641.1

7921.0

114.3

49

14.37

81

206.5

6561.0

95.4

15.35

77

235.6

5929.0

92.4

18.14

78

329.1

6084.0

96.1

19.23

80

369.8

6400.0

99.2

14.12

77

199.4

5929.0

91.1

25.64

78

657.4

6084.0

103.6

21.13

76

446.5

5776.0

97.1

16.33

78

266.7

6084.0

94.3

15.78

90

249.0

8100.0

105.8

20.44

79

417.8

6241.0

99.4

17.34

76

300.7

5776.0

93.3

21.13

85

446.5

7225.0

106.1

19.31

75

372.9

5625.0

94.3

21.37

83

456.7

6889.0

104.4

14.15

78

200.2

6084.0

92.2

13.68

75

187.1

5625.0

88.7

19.17

76

367.5

5776.0

95.2

16.44

78

270.3

6084.0

94.4

14.55

79

211.7

6241.0

93.6

16.22

77

263.1

5929.0

93.2

16.33

74

266.7

5476.0

90.3

18.75

82

351.6

6724.0

100.8

14.94

74

223.2

5476.0

88.9

20

77

400.0

5929.0

97.0

26.57

86

706.0

7396.0

112.6

18

77

324.0

5929.0

95.0

24.26

88

588.5

7744.0

112.3

15.98

77

255.4

5929.0

93.0

16.17

73

261.5

5329.0

89.2

16.2

86

262.4

7396.0

102.2

17.76

77

315.4

5929.0

94.8

19.36

82

374.8

6724.0

101.4

18.38

84

337.8

7056.0

102.4

20

78

400.0

6084.0

98.0

50

15.15

84

229.5

7056.0

99.2

19.3

74

372.5

5476.0

93.3

16

78

256.0

6084.0

94.0

14.44

77

208.5

5929.0

91.4

21

81

441.0

6561.0

102.0

14.58

74

212.6

5476.0

88.6

14.16

77

200.5

5929.0

91.2

18.01

80

324.4

6400.0

98.0

19.14

76

366.3

5776.0

95.1

18.95

89

359.1

7921.0

108.0

31.7

89

1004.9

7921.0

120.7

18.61

75

346.3

5625.0

93.6

21.62

90

467.4

8100.0

111.6

13.73

83

188.5

6889.0

96.7

16.67

79

277.9

6241.0

95.7

15.56

79

242.1

6241.0

94.6

15.33

84

235.0

7056.0

99.3

19.32

84

373.3

7056.0

103.3

17.07

82

291.4

6724.0

99.1

16.44

78

270.3

6084.0

94.4

15.07

75

227.1

5625.0

90.1

16.88

82

284.9

6724.0

98.9

14.79

77

218.7

5929.0

91.8

17.33

84

300.3

7056.0

101.3

13.33

75

177.7

5625.0

88.3

16.66

79

277.6

6241.0

95.7

15.52

76

240.9

5776.0

91.5

15.46

75

239.0

5625.0

90.5

22.77

83

518.5

6889.0

105.8

18.8

83

353.4

6889.0

101.8

15.79

78

249.3

6084.0

93.8

14.84

76

220.2

5776.0

90.8

17.91

81

320.8

6561.0

98.9

17.32

82

300.0

6724.0

99.3

51

15.78

75

249.0

5625.0

90.8

15.81

78

250.0

6084.0

93.8

13.79

86

190.2

7396.0

99.8

15.45

74

238.7

5476.0

89.5

16.67

79

277.9

6241.0

95.7

13.15

78

172.9

6084.0

91.2

15.81

81

250.0

6561.0

96.8

14.67

80

215.2

6400.0

94.7

15.53

81

241.2

6561.0

96.5

16

78

256.0

6084.0

94.0

14.95

76

223.5

5776.0

91.0

15.25

78

232.6

6084.0

93.3

17.89

84

320.1

7056.0

101.9

17.34

75

300.7

5625.0

92.3

15.95

78

254.4

6084.0

94.0

13.78

76

189.9

5776.0

89.8

18.38

84

337.8

7056.0

102.4

19.92

94

396.8

8836.0

113.9

17.09

79

292.1

6241.0

96.1

17.18

77

295.2

5929.0

94.2

16.01

77

256.3

5929.0

93.0

26.13

85

682.8

7225.0

111.1

15.98

76

255.4

5776.0

92.0

20.67

78

427.2

6084.0

98.7

17.15

76

294.1

5776.0

93.2

17.95

81

322.2

6561.0

99.0

16.3

75

265.7

5625.0

91.3

19.76

78

390.5

6084.0

97.8

23.46

85

550.4

7225.0

108.5

15.79

78

249.3

6084.0

93.8

13.37

82

178.8

6724.0

95.4

13.35

78

178.2

6084.0

91.4

18.38

86

337.8

7396.0

104.4

17.85

76

318.6

5776.0

93.9

52

17.07

78

291.4

6084.0

95.1

20.27

86

410.9

7396.0

106.3

19.34

77

374.0

5929.0

96.3

15.52

78

240.9

6084.0

93.5

19.37

79

375.2

6241.0

98.4

15.58

80

242.7

6400.0

95.6

14.21

85

201.9

7225.0

99.2

15.45

77

238.7

5929.0

92.5

17.86

82

319.0

6724.0

99.9

17.61

78

310.1

6084.0

95.6

16.66

76

277.6

5776.0

92.7

15.03

78

225.9

6084.0

93.0

16.58

88

274.9

7744.0

104.6

0.0

0.0

0.0

17.02

81

289.7

6561.0

98.0

17.35

82

301.0

6724.0

99.4

14.21

80

201.9

6400.0

94.2

17.11

80

292.8

6400.0

97.1

19.32

79

373.3

6241.0

98.3

13.96

83

194.9

6889.0

97.0

19.82

81

392.8

6561.0

100.8

21.17

72

448.2

5184.0

93.2

14.85

78

220.5

6084.0

92.9

16.08

87

258.6

7569.0

103.1

17.09

84

292.1

7056.0

101.1

18.37

77

337.5

5929.0

95.4

18.85

81

355.3

6561.0

99.9

17.12

76

293.1

5776.0

93.1

22.25

82

495.1

6724.0

104.3

15.54

84

241.5

7056.0

99.5

15.07

80

227.1

6400.0

95.1

18.95

81

359.1

6561.0

100.0

20.59

68

423.9

4624.0

88.6

24.87

86

618.5

7396.0

110.9

53

17.14

80

293.8

6400.0

97.1

18.1

83

327.6

6889.0

101.1

17.14

84

293.8

7056.0

101.1

18.95

71

359.1

5041.0

90.0

14.85

81

220.5

6561.0

95.9

16.49

78

271.9

6084.0

94.5

24.15

83

583.2

6889.0

107.2

18.09

78

327.2

6084.0

96.1

17.12

80

293.1

6400.0

97.1

16.91

78

285.9

6084.0

94.9

15.63

78

244.3

6084.0

93.6

15.07

77

227.1

5929.0

92.1

13.89

83

192.9

6889.0

96.9

15.15

77

229.5

5929.0

92.2

16.84

79

283.6

6241.0

95.8

22.22

82

493.7

6724.0

104.2

16.67

77

277.9

5929.0

93.7

19.05

80

362.9

6400.0

99.1

17.92

76

321.1

5776.0

93.9

17.33

80

300.3

6400.0

97.3

14.67

84

215.2

7056.0

98.7

17.11

83

292.8

6889.0

100.1

19.44

82

377.9

6724.0

101.4

18.26

78

333.4

6084.0

96.3

17.81

79

317.2

6241.0

96.8

16.34

79

267.0

6241.0

95.3

15.96

80

254.7

6400.0

96.0

19.53

82

381.4

6724.0

101.5

20.27

76

410.9

5776.0

96.3

23.21

81

538.7

6561.0

104.2

15.15

80

229.5

6400.0

95.2

21.13

81

446.5

6561.0

102.1

16.02

80

256.6

6400.0

96.0

15.79

80

249.3

6400.0

95.8

54

15.35

79

235.6

6241.0

94.4

20.19

84

407.6

7056.0

104.2

18.38

83

337.8

6889.0

101.4

19.48

85

379.5

7225.0

104.5

13.68

88

187.1

7744.0

101.7

17.56

85

308.4

7225.0

102.6

17.13

88

293.4

7744.0

105.1

15.84

90

250.9

8100.0

105.8

16.43

86

269.9

7396.0

102.4

14.86

89

220.8

7921.0

103.9

16.91

89

285.9

7921.0

105.9

24.28

90

589.5

8100.0

114.3

22.07

91

487.1

8281.0

113.1

19.56

92

382.6

8464.0

111.6

15.84

88

250.9

7744.0

103.8

18.81

80

353.8

6400.0

98.8

32

81

1024.0

6561.0

113.0

19.71

85

388.5

7225.0

104.7

15.54

81

241.5

6561.0

96.5

15.78

79

249.0

6241.0

94.8

14.61

81

213.5

6561.0

95.6

15.03

80

225.9

6400.0

95.0

15.3

80

234.1

6400.0

95.3

16.88

80

284.9

6400.0

96.9

15.68

81

245.9

6561.0

96.7

18.31

78

335.3

6084.0

96.3

19.63

77

385.3

5929.0

96.6

17.8

82

316.8

6724.0

99.8

15.15

77

229.5

5929.0

92.2

15.84

81

250.9

6561.0

96.8

19.63

79

385.3

6241.0

98.6

16.48

79

271.6

6241.0

95.5

14.59

80

212.9

6400.0

94.6

17.22

79

296.5

6241.0

96.2

55

15.35

76

235.6

5776.0

91.4

17.09

82

292.1

6724.0

99.1

17.86

81

319.0

6561.0

98.9

14.46

81

209.1

6561.0

95.5

20.92

83

437.6

6889.0

103.9

14.85

81

220.5

6561.0

95.9

15.38

84

236.5

7056.0

99.4

20.64

79

426.0

6241.0

99.6

16

81

256.0

6561.0

97.0

19.48

80

379.5

6400.0

99.5

18.13

84

328.7

7056.0

102.1

17.84

82

318.3

6724.0

99.8

16.84

83

283.6

6889.0

99.8

17.75

77

315.1

5929.0

94.8

19.05

80

362.9

6400.0

99.1

16.84

81

283.6

6561.0

97.8

17.86

79

319.0

6241.0

96.9

14.71

82

216.4

6724.0

96.7

15.56

78

242.1

6084.0

93.6

15.96

78

254.7

6084.0

94.0

20.83

82

433.9

6724.0

102.8

15.96

83

254.7

6889.0

99.0

19.9

85

396.0

7225.0

104.9

14.35

83

205.9

6889.0

97.4

15.78

82

249.0

6724.0

97.8

15.15

85

229.5

7225.0

100.2

16.8

89

282.2

7921.0

105.8

17.31

91

299.6

8281.0

108.3

27.27

90

743.7

8100.0

117.3

13.77

92

189.6

8464.0

105.8

18.18

90

330.5

8100.0

108.2

14.76

89

217.9

7921.0

103.8

18.66

91

348.2

8281.0

109.7

21.73

93

472.2

8649.0

114.7

56

20.44

89

417.8

7921.0

109.4

16

84

256.0

7056.0

100.0

23.55

90

554.6

8100.0

113.6

19.37

90

375.2

8100.0

109.4

21.81

89

475.7

7921.0

110.8

20

88

400.0

7744.0

108.0

19.2

91

368.6

8281.0

110.2

23.55

92

554.6

8464.0

115.6

22.52

90

507.2

8100.0

112.5

17.78

91

316.1

8281.0

108.8

19.32

87

373.3

7569.0

106.3

15.58

91

242.7

8281.0

106.6

15.96

91

254.7

8281.0

107.0

16

92

256.0

8464.0

108.0

17.32

91

300.0

8281.0

108.3

13.16

92

173.2

8464.0

105.2

30.49

91

929.6

8281.0

121.5

16.67

82

277.9

6724.0

98.7

20.44

80

417.8

6400.0

100.4

22.22

83

493.7

6889.0

105.2

18.02

84

324.7

7056.0

102.0

13.78

77

189.9

5929.0

90.8

19.05

81

362.9

6561.0

100.1

15.98

82

255.4

6724.0

98.0

14.08

81

198.2

6561.0

95.1

18.02

81

324.7

6561.0

99.0

17.86

79

319.0

6241.0

96.9

19.05

79

362.9

6241.0

98.1

14.84

79

220.2

6241.0

93.8

15.28

81

233.5

6561.0

96.3

15.31

85

234.4

7225.0

100.3

15.68

82

245.9

6724.0

97.7

15.56

80

242.1

6400.0

95.6

16.91

79

285.9

6241.0

95.9

57

TOTAL
Pearson:

16.91

83

285.9

6889.0

99.9

16.43

85

269.9

7225.0

101.4

15.47

79

239.3

6241.0

94.5

14.29

78

204.2

6084.0

92.3

17.37

78

301.7

6084.0

95.4

6768.62

25358

1799446.6

2067804.0

32126.6

-0.039714

58

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful

Master Your Semester with Scribd & The New York Times

Special offer for students: Only $4.99/month.

Master Your Semester with a Special Offer from Scribd & The New York Times

Cancel anytime.