TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGOẠI NGỮ

KHOA SƯ PHẠM TIẾNG ANH Hà Nội, ngày 15 tháng 08 năm 2010.

QUY TRÌNH XEM LẠI ĐIỂM THI
(Dành cho những môn học do khoa Sư phạm tiếng Anh quản lý) Những sinh viên nếu thấy có sự sai sót về điểm có thể xin xem lại điểm thi của những môn học do khoa Sư phạm tiếng Anh quản lý sẽ qua những bước sau: Bước 1: Khoa thông báo điểm thi và kèm theo thời hạn trong vòng 02 tuần để thắc mắc điểm thi. Sau thời hạn này, mọi thắc mắc về điểm thi sẽ không giải quyết nữa. Bước 2: Sau khi điểm thi đã được thông báo chính thức, sinh viên có nguyện vọng làm đơn xin xem lại điểm tại văn phòng khoa (Xem Mẫu ở dưới đây). Giáo vụ phụ trách khoá nào sẽ tiếp nhận đơn của khoá đó. Bước 3: Sau khi tập hợp các đơn, giáo vụ khoa sẽ chuyển đơn đến các Trưởng bộ môn để xem xét và giải quyết trong khoảng thời gian 2 tuần. Bước 4: Sinh viên chủ động liên hệ với giáo vụ khoa để xem kết quả. Trong quá trình xem xét, những việc vượt quá thẩm quyền của bộ môn và văn phòng khoa, Ban chủ nhiệm khoa sẽ giải quyết từng trường hợp cụ thể theo thẩm quyền. T/M Ban Chủ Nhiệm Khoa Sư Phạm Tiếng Anh

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful