P. 1
2000 câu ti¿ng Anh thông dång

2000 câu ti¿ng Anh thông dång

|Views: 23|Likes:
Published by boycrazy

More info:

Published by: boycrazy on Aug 20, 2010
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

05/12/2014

pdf

text

original

2000 t ti ng Anh thông d ng

Nguy n ð ng Hoàng Duy

2000 TÖØ TIEÁNG ANH THOÂNG DUÏNG
a/an (det) moät able (a) coù theå ability (n) khaû naêng about (adv) khoaûng chöøng about (prep) veà above (prep) phía treân absence (n) söï vaéng maët absent (a) vaéng maët absolutely(adv)hoaøn toaøn academic (a) (thuoäc) nhaø tröôøng accept (v) chaáp nhaän acception(n)söï chaáp nhaän access (n) ñöôøng vaøo accident(n) tai naïn accompany (v) hoä toáng according to (prep) theo account (n) taøi khoaûn account (v) coi nhö achieve (v) ñaït ñöôïc achievement (n) thaønh töïu acid (n) axít acquire (v) thu ñöôïc across (prep) beân kia act (n) haønh vi act(v)haønh ñoäng/ñoùng vai action (n) haønh ñoäng active (a) nhanh nheïn activity (n) söï hoaït ñoäng actual (a) thöïc söï, thöïc teá actually (adv) thaät söï add (v) theâm vaøo/coäng
H c, h c n a, h c mãi!!!

addition (n) söï theâm vaøo/tính coäng additional (a) theâm vaøo address (n) ñòa chæ address (v) ñeà ñòa chæ/goïi (teân/chöùc töôùc) administration (n) söï quaûn trò admit (v) thöøa nhaän adopt (v) nhaän laøm con nuoâi adoption (n) nghóa döôõng adult (n) ngöôøi tröôûng thaønh advance (n) söï tieán boä/caûi tieán advantage (n) thuaän lôïi advice (n) lôøi khuyeân advise (v) khuyeân affair (n) vuï vieäc affect (v) taùc ñoäng afford (v) ñuû khaû naêng afraid (a) sôï after (prep/conj) sau (khi) afternoon (n) buoåi chieàu afterward(s)(adv) sau naøy again (adv) laëp laïi against (prep) choáng laïi age (n) tuoåi agency (n) cô quan agent (n) taùc nhaân ago (adv) tröôùc ñaây agree (v) ñoàng yù

agreement (n) söï taùn thaønh ahead (adv) phía tröôùc aid (n) söï vieän trôï aid (v) vieän trôï aim (n) muïc ñích aim (v) nhaém (ñích) air (n) khoâng khí aircraft (n) maùy bay all (adv/det) taát caû allow (v) cho pheùp almost (adv) haàu nhö alone (a) coâ ñoäc alone (adv) chæ 1 mình along (prep) doïc theo already (adv) ñaõ roài alright (adv) ñöôïc also (adv) cuõng vaäy alternative (a) thay theá alternative (n) söï choïn löïa giöõa nhieàu khaû naêng although (conj) maëc duø always (adv) luoân luoân among (prep) ôû giöõa (trong soá) amongst (prep)= among amount (n) soá löôïng analyse (v) phaân tích analysis (n) söï phaân tích ancient (a) xöa, coå and (conj) vaø animal (n) ñoäng vaät announce (v) tuyeân boá
Trang 1

2000 t ti ng Anh thông d ng

Nguy n ð ng Hoàng Duy

annual (a) haøng naêm another (det) theâm (ngöôøi hoaëc vaät) nöõa answer (n) caâu traû lôøi answer (v) traû lôøi any (det) baát kyø anybody (pron) baát kyø ai anyone (pron)=anybody anything (pron) baát cöù vaät gì anyway (adv) duø sao apart (adv) rieâng ra apparent (a) roõ raøng, hieån nhieân apparently (adv) hình nhö appeal (n) söï keâu goïi appeal (v) keâu goïi appear (v) xuaát hieän appearance (n) söï xuaát hieän application (n) söï öùng duïng apply (v) öùng duïng appoint (v) boå nhieäm appointment (n) söï boå nhieäm approach (n) söï laïi gaàn approach (v) ñeán gaàn appropriate (a) thích hôïp approve (v) chaáp thuaän area (n) khu v c/dieän tích argue (v) tranh luaän argument(n) s tranh lu n arise(v) naûy sinh arm (n) caùnh tay army (n) quaân ñoäi
H c, h c n a, h c mãi!!!

around(adv) khaép nôi around(prep) ñoù ñaây/voøng quanh arrange(v) saép ñaët, thu xeáp arrangement(n) söï saép xeáp arrive(v) ñeán art(n) ngheä thuaät article(n) baøi baùo artist(n) ngheä só, hoïa só as(adv) nhö laø as(conj) bôûi vì as(prep) nhö laø ask(v) hoûi aspect(n) phöông dieän assess(v) ñaùnh giaù assessment (n) söï ñaùnh giaù asset(n) taøi saûn associate(v) lieân keát association (n) söï lieân keát/hieäp hoäi assume(v) tieâu thuï assumption (n) söï tieâu thuï at (prep) ôû/vaøo luùc atmosphere(n) khí quyeån attach(v) gaén, daùn attack(n) söï taán coâng attack(v) taán coâng attempt(n) söï coá gaéng attempt(v) coá gaéng attend(v) chuù yù attention(n) söï chuù yù attitude(n) quan ñieåm attract(v) thu huùt

attractive(a) quyeán ruõ audience(n) khaùn giaû author(n) taùc giaû authority(n) quyeàn theá available(a) saün saøng average(a) trung bình avoid (v) traùnh award(n) phaàn thöôûng award(v) taëng thöôûng aware(a) coù yù thöùc away (adv) rôøi xa baby(n) treû sô sinh back(adv) ñaèng sau back(n) caùi löng background(n) neàn taûng bad(a) xaáu bag(n) tuùi xaùch balance(n) caùi caân/söï caân baèng ball(n) quaû boùng band(n) ban (nhaïc) bank(n) bôø soâng/ngaân haøng bar(n) quaùn röôïu base(v) döïa/caên cöù vaøo basic(a) caên baûn basis(n) neàn taûng, cô sôû battle(n) cuoäc chieán be(v) thì, laø bear(v) sinh/mang/chòu ñöïng beat(v) ñaùnh ñaäp beautiful(a) ñeïp because(conj) bôûi vì become(v) trôû neân bed(n) caùi giöôøng
Trang 2

2000 t ti ng Anh thông d ng

Nguy n ð ng Hoàng Duy

bedroom(n) buoàng nguû before(adv) töø tröôùc tôùi giôø before(conj) tröôùc khi before(prep) tröôùc khi begin (v) baét ñaàu beginning(n) phaàn ñaàu behave (v) ñoái xöû behaviour(n) caùch öùng xöû behind(prep) ôû ñaèng sau belief(n) loøng tin believe(v) tin töôûng belong(v) thuoäc veà(ai) below(adv) ôû phía döôùi below(prep) ôû döôùi beneath(prep) ôû döôùi benefit(n) lôïi ích beside(prep) beân caïnh best(adv) toát nhaát better(adv) toát hôn between(prep) ôû giöõa beyond(prep) ôû beân kia/qua khoûi big(a) to,lôùn bill(n) hoùa ñôn bind(v) troùi buoäc bird(n) con chim birth(n) söï ra ñôøi birth-control(n)sinh ñeû coù keá hoaïch birthmark(n) veát bôùt bit(n) mieáng black(a/n) maøu ñen block(n) khoái lôùn blood(n) maùu bloody(a) coù maùu
H c, h c n a, h c mãi!!!

blow(v) thoåi blue(a/n) maøu xanh board(n) caùi baûng boat(n) taøu thuyeàn body(n) thaân theå bone(n) xöông book(n) quyeån saùch border(n) bieân giôùi border(v) tieáp giaùp both(adv) caû hai both(det) caû hai bottle(n) chai, loï bottom(n) phaàn ñaùy box(n) caùi hoäp boy(n) con trai brain(n) ñaàu oùc branch(n) caønh caây/chi nhaùnh break(v) laøm gaõy/vôõ breath(n) hôi thôû breathe(v) thôû bridge(n) caây caàu brief(a) vaén taét bright(a)thoâng minh bring(v) mang broad (a) roäng, meânh moâng brother(n) anh(em) trai budget(n) ngaân saùch build(v) xaây döïng building(n) coâng trình/toøa nhaø burn(v) ñoát chaùy bus(n) xe buyùt business(n) vieäc kinh doanh

busy(a) baän roän but(conj) nhöng buy(v) mua by(prep) baèng/bôûi/ôû gaàn cabinet(n) tuû(coù ngaên)/noäi caùc call(n) tieáng/cuoäc goïi call(v) goïi (ñieän) campaign(n) chieán dòch can(modal) coù theå candidate(n) ngöôøi öùng cöû capable(a) coù khaû naêng capacity(n) söùc chöùa/coâng suaát capital(n) thuû ñoâ/voán car(n) xe hôi card(n) theû/thieáp care(n) söï chaêm soùc care(v) chaêm soùc career(n) söï nghieäp careful(a) chu ñaùo, caån thaän carefully(adv) caån thaän carry(v) mang, vaùc case(n) caûnh ngoä/tröôøng hôïp cash(n) tieàn maët cat(n) con meøo catch(v) baét category(n) haïng, loaïi cause(n) nguyeân nhaân cause(v) gaây ra cell(n) teá baøo central(a) trung taâm centre(n) trung taâm
Trang 3

2000 t ti ng Anh thông d ng

Nguy n ð ng Hoàng Duy

century(n) theá kyû certain(a) chaéc chaén certainly(adv) taát nhieân chain(n) daây xích chair(n) caùi gheá chairman(n) chuû tòch challenge(n)söï thaùch thöùc chance(n) cô hoäi change(n) söï thay ñoåi change(v) thay ñoåi channel(n) eo bieån chapter(n) chöông character(n) tính neát/nhaân vaät characteristic(n) ñaëc ñieåm charge(n) nhieäm vuï/tieàn phaûi traû charge(v) tính giaù cheap(a) reû tieàn check(v) kieåm tra chemical(a) (thuoäc) hoùa hoïc chemical(n) hoùa chaát chief(a) chuû yeáu, chính child(n) ñöùa beù choice(n) söï löïa choïn choose(v) choïn löïa church(n) nhaø thôø circle(n) ñöôøng troøn circle(v) khoanh troøn circumstance(n) hoaøn caûnh, tình huoáng citizen(n) coâng daân city(n) thaønh phoá civil(a) (thuoäc) coâng daân
H c, h c n a, h c mãi!!!

claim(n) söï ñoøi hoûi claim(v) ñoøi hoûi class(n) lôùp hoïc clean(a) saïch seõ clean(v) lau chuøi clear(a) saùng suûa clear(v) laøm saïch clearly(adv) roõ raøng client(n) khaùch haøng/thaân chuû climb(v) leo treøo close(a) gaàn/thaân thieát close(adv) gaàn close(v) ñoùng closely(adv) 1 caùch thaân maät cloth(n) vaûi clothes(n) quaàn aùo club(n) caâu laïc boä coal(n) than ñaù code(n) boä luaät/maõ soá coffee(n) caø pheâ cold(a) laïnh colleague(n) ñoàng nghieäp collect(v) söu taàm collection(n) söï söu taàm/boä söu taäp college(n) tröôøng ñaïi hoïc, cao ñaúng colour(n) maøu saéc combination(n) söï keát hôïp combine(v) keát hôïp come(v) ñeán comment(n) lôøi bình luaän comment(v) bình luaän

commerce(n)thöông maïi commercial(a) (thuoäc) thöông maïi commission(n)nhieäm vuï commit(v) cam keát commitment(n) lôøi cam keát committee(n) uûy ban common(a) phoå bieán communication(n) söï giao tieáp/söï thoâng tin community(n) coäng ñoàng company(n) coâng ty compare(v) so saùnh comparison(n) söï so saùnh compete(v) caïnh tranh competition(n) söï caïnh tranh complete(a) hoaøn toaøn complete(v) hoaøn thaønh completely(adv) troïn veïn complex(a) phöùc taïp component(n)thaønh phaàn computer(n) maùy vi tính concentrate(v) taäp trung concentration(n) söï taäp trung concept(n) khaùi nieäm concern(n) söï lo laéng, baên khoaên
Trang 4

2000 t ti ng Anh thông d ng

Nguy n ð ng Hoàng Duy

concern(v) laøm baên khoaên concerned(a) coù lieân quan, dính líu conclude(v) keát luaän conclusion(n) söï/phaàn keát luaän condition(n) ñieàu kieän conduct(v) höôùng daãn/tieán haønh conference(n) hoäi nghò confidence(n) söï tin caäy confident(a) tin töôûng confirm(v) xaùc nhaän conflict(n) söï xung ñoät congress(n) quoác hoäi (Hoa Kyø) connect(v) lieân keát connection(n) söï lieân keát consequence(n) haäu quaû conservative(a) baûo thuû consider(v) xem xeùt, xem nhö considerable(a) ñaùng keå consideration(n) söï caân nhaéc consist(v) goàm coù constant(a) kieân ñònh, baát bieán construct(v) xaây döïng construction(n) söï xaây döïng consume(v)tieâu thuï consumer(n) ngöôøi tieâu duøng consumption(n)söï tieâu thuï
H c, h c n a, h c mãi!!!

contact(n) söï lieân heä contact(v) lieân laïc vôùi contain(v) chöùa ñöïng,bao goàm content(n)noäi dung content(a) haøi loøng content(n) söï haøi loøng context(n) ngöõ/boái caûnh continue(v) tieáp tuïc continuation(n)söï tieáp tuïc contract(n) hôïp ñoàng contrast(n) söï töông phaûn contrastive(a) töông phaûn contribute(v) ñoùng goùp contribution(n) söï ñoùng goùp control(n)söï ñieàu khieån,kieåm soaùt control(v)ñieàu khieån,kieåm soaùt convention(n) tuïc leä, qui öôùc, hieäp ñònh conversation(n) cuoäc noùi chuyeän copy(n) baûn sao corner(n) goùc corporate(a) (thuoäc) ñoaøn theå/taäp theå correct(a) chính xaùc,ñuùng cost(n) giaù trò cost(v) trò giaù could(modal) coù theå council(n) hoäi ñoàng count(v) ñeám country(n) quoác gia, queâ höông

county(n) haït, tænh (Anh) couple(n) caëp, ñoâi course(n) khoùa hoïc court(n) toøa aùn cover(n) voû boïc, bìa cover(v) bao phuû create(v) saùng taïo creation(n) söï saùng taïo credit(n) tín duïng crime(n) toäi aùc criminal(a) thuoäc troïng toäi criminal(n)keû phaïm toäi crisis(n) söï khuûng hoaûng criterion(n) tieâu chuaån critical(a) chæ trích criticism(n) söï pheâ bình criticize(v)pheâ bình cross(v) vöôït qua crowd(n) ñaùm ñoâng cry(v)khoùc, keâu gaøo cultural(a) (thuoäc) vaên hoùa culture(n) vaên hoùa cup(n) taùch, cheùn current(a) hieän thôøi current(n) doøng(nöôùc) currently(adv) hieän thôøi curriculum(n) chöông trình giaûng daïy customer(n) khaùch haøng cut(n) veát ñöùt cut(v) caét damage(n) söï hö haïi damage(v) laøm hö haïi
Trang 5

2000 t ti ng Anh thông d ng

Nguy n ð ng Hoàng Duy

danger(n) söï nguy hieåm dangerous(a) nguy hieåm dark(a) toái taêm data(n) döõ lieäu date(n) ngaøy thaùng/cuoäc heïn hoø date(v) ñeà ngaøy thaùng/heïn hoø daughter(n) con gaùi day(n) ngaøy dead(a) cheát deal(n) nhieàu deal with (v) ñoái phoù, giaûi quyeát death(n) caùi cheát debate(n) cuoäc tranh luaän debt(n) moùn nôï decade(n) thaäp kyû decide(v) quyeát ñònh decision(n) söï quyeát ñònh declare(v) tuyeân boá deep(a) saâu defence(n) söï che chôû defend(v)che chôû, baûo veä defendant(n) bò caùo define(v) ñònh nghóa definition(n) lôøi ñònh nghóa degree(n) ñoä(nhieät)/möùc ñoä deliver(v) phaân phaùt delivery(n)söï phaân phaùt demand(n) söï yeâu caàu demand(v) yeâu caàu democratic(a) (thuoäc)daân chuû
H c, h c n a, h c mãi!!!

democracy(n)daân chuû demonstrate(v) chöùng minh deny(v) töø choái, phaûn ñoái department (n) khoa, ban depend(v) phuï thuoäc deputy(n) nghò só/ngöôøi phoù derive(v) baét nguoàn töø describe(v) mieâu taû description(n) söï mieâu taû design(n) baûn thieát keá design(v) thieát keá designer (n) nhaø thieát keá desire(n) söï khao khaùt desk(n) baøn giaáy despite(prep) maëc duøs destroy(v) taøn phaù detail(n) chi tieát detailed(a) coù chi tieát determination(n) söï quyeát taâm determine(v) quyeát taâm develop(v) phaùt trieån development(n) söï phaùt trieån device(n) thieát bò die(v) cheát difference(n) söï khaùc nhau different(a) khaùc difficult(a) khoù khaên difficulty(n) söï khoù khaên dinner(n) böõa toái direct(a) tröïc tieáp direct(v) höôùng daãn

direction(n) phöông höôùng directly(adv) tröïc tieáp director(n) giaùm ñoác disappear(v) bieán maát discipline(n) kyû luaät discover(v) khaùm phaù ra discuss(v) thaûo luaän discussion(n) söï thaûo luaän disease(n) beänh taät display(n) söï tröng baøy display(v) tröng baøy distance(n) khoaûng caùch distinction(n) neùt ñaëc bieät distribution (n) söï phaân phaùt district(n) huyeän divide(v) chia division(n) söï phaân chia do(v) laøm doctor(n) baùc só document(n) taøi lieäu dog(n) con choù domestic(a) (thuoäc) gia ñình door(n) cöûa ra vaøo double(a) gaáp ñoâi doubt(n) söï nghi ngôø doubt(v) nghi ngôø doubtful(a) ñaùng nghi down(adv/prep) xuoáng draw(v) veõ drawing(n) böùc veõ
Trang 6

2000 t ti ng Anh thông d ng

Nguy n ð ng Hoàng Duy

dream(n) giaác mô dream (v) mô dress(n) aùo ñaàm dress(v) aên maëc drink(n) thöùc uoáng drink(v) uoáng drive(n) cuoäc chaïy xe drive(v) laùi xe driver(n) ngöôøi laùi xe drop(v) rôi xuoáng drug(n) thuoác/ma tuùy dry(a) khoâ, raùo during(prep) trong luùc duty(n) traùch nhieäm each(det) moãi ear(n) tai early(a) sôùm early(adv) sôùm earn(v) kieám ñöôïc earth(n) traùi ñaát easily(adv)1 caùch deã daøng east(n) mieàn ñoâng easy(a) deã daøng eat(v) aên economical(a) tieát kieäm economic(a)(thuoäc) kinh teá economy(n) neàn kinh teá edge(n) bìa röøng editor(n) bieân taäp vieân education(n) söï giaùo duïc educational(a) (thuoäc) giaùo duïc effect(n) keát quaû effective(a) coù hieäu quaû
H c, h c n a, h c mãi!!!

effectively(adv) 1 caùch hieäu quaû effectiveness(n) tính hieäu quaû effort(n) söï coá gaéng egg(n) tröùng either(adv) caùi naøy hay caùi kia (trong 2 caùi) elderly(a) giaø, lôùn tuoåi elect (v) baàu choïn election(n) söï baàu cöû element(n) yeáu toá else(adv) khaùc nöõa elsewhere(adv) ôû 1 nôi naøo khaùc emerge(v) noåi leân emphasis(n) söï nhaán maïnh emphasize(v) nhaán maïnh employ(v) thueâ(ai laøm gì) employee(n) ngöôøi laøm coâng employer(n) ngöôøi chuû employment(n) söï söû duïng empty(a) troáng roãng enable(v) laøm cho coù khaû naêng encourage(v) khuyeán khích end(n) söï keát thuùc end(v) keát thuùc enemy(n) keû thuø energy(n) naêng löôïng/nghò löïc engine(n) ñoäng cô

engineering(n) ngheà kyõ sö enjoy(v) thích enough(adv) ñuû ensure(v) baûo ñaûm enter(v) ñi vaøo enterprise(n) doanh nghieäp entire(a) toaøn boä entirely(adv) toaøn veïn entitle(v) ñaët teân, ñaàu ñeà (cho saùch…) entry(n) loái ñi vaøo environment(n) moâi tröôøng environmental(a) veà moâi tröôøng equal(a) ngang, baèng equally(adv) ngang nhau equip (v) trang bò equipment(n) söï trang bò/thieát bò error(n) söï sai laàm/loãi escape(v) troán thoaùt especially(adv) nhaát laø essential(a) thieát yeáu establish(v) thaønh laäp establishment(n) söï thaønh laäp estate(n) baát ñoäng saûn estimate(v) öôùc löôïng even(adv) ngay caû evening(n) buoåi chieàu event(n) söï kieän
Trang 7

2000 t ti ng Anh thông d ng

Nguy n ð ng Hoàng Duy

eventually(adv) cuoái cuøng ever(adv) maõi maõi every(det) moãi everybody(pron) moãi ngöôøi everyone(pron) moïi ngöôøi everything(pron) moïi vaät evidence(n) nhaân chöùng exactly(adv) moät caùch chính xaùc examination(n) söï khaùm xeùt examine(v) khaùm xeùt example(n) thí duï excellent(a) öu tuù except(conj) loaïi tröø exchange(v) trao ñoåi exchange(n) vaät trao ñoåi executive(n) uûy vieân ban chaáp haønh exercise(n) baøi taäp exercise(v) laøm baøi taäp exhibition(n) cuoäc trieån laõm exist (v) toàn taïi existence(n) söï toàn taïi existing(a) thuoäc veà hieän taïi expect(v) mong chôø expectation(n) söï mong ñôïi expenditure(n) phí toån expense(n) söï tieâu expensive(a) ñaét tieàn
H c, h c n a, h c mãi!!!

experience(n) kinh nghieäm experience (v) traûi qua experiment (n) cuoäc thí nghieäm expert(n) chuyeân gia explain(v) giaûi thích explanation(n) söï giaûi thích explore(v) thaêm doø express(v) baøi toû expression(n) söï bieåu loä extend(v) duoãi thaúng extent(n) phaïm vi external(a) beân ngoaøi extra(a) theâm extremely(adv) cöïc ñoä eye(n) maét face(n) maët face(v) ñöông ñaàu facility(n) tính deã daõi fact(n) söï vieäc factor(n) nhaân toá factory(n) nhaø maùy fail(v) thieáu soùt failure(n) söï thieáu soùt fair(a) hôïp lyù fairly(adv) thuoäc veà coâng baèng faith(n) söï tin töôûng faithful(a) trung thaønh fall(n) söï ngaõ fall(v) söï suïp ñoå familiar(a) thaân thuoäc family(n) gia ñình famous(a) noåi tieáng

far(a) xa xoâi far(adv) xa, nhieàu farm(n) trang traïi farmer(n) noâng daân fashion(n) thôøi trang fast(a) khoâng phai fast(adv) beàn vöõng father(n) cha favour(n) söï quyù meán fear(n) söï sôï haõi fear(v) sôï feature(n) ñieåm ñaëc tröng fee(n) tieàn thöôûng feel(v) caûm thaáy feeling(n) söï baét maïch female(a) caùi, maùi few(det) soá ít few(n) vaøi field(n) ñoàng fight(v) chieán ñaáu figure(n) hình minh hoïa file(n) söï maøi giuõa fill(v) laáp kín film(n) phim final(a) quyeát ñònh finally(adv) döùt khoaùt finance(n) taøi chính financial(a) (thuoäc) taøi chính find(v) tìm kieám finding(n) söï phaùt minh fine(a) nguyeân chaát finger(n) ngoùn tay finish(v) keát thuùc fire(n) löûa
Trang 8

2000 t ti ng Anh thông d ng

Nguy n ð ng Hoàng Duy

firm(n) coâng ty first(a) thöùc nhaát fish(n) con caù fit(v) vöøa fix(v) söûa chöõa flat(n) taàng, daõy phoøng flight(n) söï truy ñuoåi floor(n) taàng(nhaø) flow(n) söï chaûy traøn flower(n) hoa fly(v) bay focus(v) laøm noåi follow(v) ñi theo sau following(a) sau ñaây food(n) thöùc aên foot(n) baøn chaân football(n) moân boùng ñaù for(conj) bôûi vì for(prep) uûng hoä force(n) quyeàn löïc force(v) eùp buoäc foreign(a) (thuoäc) nöôùc ngoaøi forest(n) röøng forget(v) queân form(n) hình thöùc form(v) taïo thaønh formal(a) baûn chaát former(det) xöa forward(adv) veà töông lai found(v) naáu chaûy foundation(n) söï thaønh laäp free(a) töï do freedom(n) söï töï do frequently(adv) nhieàu laàn
H c, h c n a, h c mãi!!!

fresh(a) töôi friend(n) baïn from(prep) döïa vaøo front(a) ñaèng tröôùc front(n) maët traän fruit(n) quaû fuel(n) nhieân lieäu full(a) traøn treà fully(adv) ñaày ñuû function(n) chöùc naêng fund(n) kho, quyõ fun(n) troø ñuøa funny(a) buoàn cöôøi further(adv) xa hôn nöõa future(a) töông lai future(n) töông lai gain(v) ñaït tôùi game(n) troø chôi garden(n) coâng vieân gas(n) hôi ñoát gate(n) coång gather(v) thu thaäp general(a) toång hôïp general(n) caùi toång quaùt generally(adv) noùi chung generate(v) phaùt ra generation(n) theá heä gentleman(n) ngöôøi quyù phaùi get(v) laáy ñöôïc girl(n) con gaùi give(v) cho glass(n) kính go(v) ñi goal(n) baøn thaéng god(n) thöôïng ñeá

gold(n) vaøng good(a) toát good(n) lôïi ích government(n) chính phuû grant(n) trôï caáp grant(v) ban(cho) great(a) vó ñaïi green(a) xanh laù caây grey(a) xaùm ground(n) maët ñaát group(n) nhoùm grow(v) moïc, lôùn leân growing(a) ñang lôùn leân growth(n) söï lôùn maïnh guest(n) khaùch troï guide(n) ngöôøi höôùng daãn gun(n) suùng hair(n) toùc half(det) phaân nöûa half(n) phaân nöõa hall(n) hoäi tröôøng hand(n) tay hand(v) chuyeån giao handle(v) caàm hang(v) treo happen(v) xaûy ra happy(a) vui veû hard(a) cöùng hard(adv) gay go hardly(adv) khaéc nghieät hate(v) caêm thuø have(v) coù, duøng he(pron) anh aáy head(n) caùi ñaàu
Trang 9

2000 t ti ng Anh thông d ng

Nguy n ð ng Hoàng Duy

head(v) laøm ñaàu health(n) söùc khoûe hear(v) nghe heart(n) taám loøng heat(n) hôi noùng heavily(adv) naëng neà heavy(a) naëng hell(n) ñòa nguïc help(n) söï giuùp ñôõ help(v) giuùp ñôõ hence(adv) do ñoù her(det) coâ aáy her(pron) coâ aáy here(adv) nôi ñaây herself(pron) chính coâ ta hide(v) che giaáu high(a) cao high(adv) maïnh meõ highly(adv) heát söùc hill(n) ñoài him(pron) anh aáy himself(pron) chính anh aáy his(det) cuûa anh aáy his(pron) historical(a) (thuoäc) lòch söû history(n) lòch söû hit(v) ñuïng hold(v) caàm, giöõ hole(n) caùi hang holiday(n) ngaøy nghæ home(adv) veà nhaø home(n) nhaø hope(n) nguoàn hy voïng hope(v) hy voïng
H c, h c n a, h c mãi!!!

horse(n) ngöïa hospital(n) beänh vieän hot(a) noùng böùc hotel(n) khaùch saïn hour(n) 1 giôø house(n) nhaø household(n) hoä gia ñình housing(n) chuoàng how(adv) bao nhieâu however(adv) duø nhö theá naøo huge(a) khoång loà human(a) coù tính ngöôøi human(n) con ngöôøi hurt(v) laøm ñau husband(n) ngöôøi choàng I(pron) toâi, tôù idea(n) quan nieäm identify(v) nhaän ra if(conj) neáu ignore(v) baùc boû illustrate(v) minh hoïa image(n) hình aûnh imagine(v) töôûng töôïng immediate(a) tröïc tieáp immediately(adv) ngay laäp töùc impact(n) söï va chaïm implication(n) söï loâi keùo imply(v) yù noùi importance(n) söï quan troïng important(a) quan troïng impose(v) aùp ñaët impossible(a) khoâng thích hôïp

impression(n) aán töôïng improve(v) caûi thieän improvement(n) söï caûi thieän in(adv) ôû trong in(prep) ôû, taïi incident(n) söï kieän include(v) keå caû including(prep) bao gaàm caû income(n) thu nhaäp increase(n) söï taêng theâm increase(v) taêng leân increased(a) söï taêng leân increasingly(adv) caøng ngaøy caøng taêng indeed(adv) thöïc vaäy independent(a) khoâng phuï thuoäc index (n) ngoùn troû indicate(v) bieåu loä individual(a) caù nhaân individual(n) caù nhaân industrial(a) (thuoäc) coâng nghieäp industry(n) coâng nghieäp influence(n) aûnh höôûng influence(v) aûnh höôûng ñeán inform(v) baùo tin information(n) thoâng tin initial(a) ban ñaàu initiative(n) söï khôûi ñaàu injury(n) moái haïi inside(adv) ôû trong
Trang 10

2000 t ti ng Anh thông d ng

Nguy n ð ng Hoàng Duy

inside(prep) ôû phía trong insist(v) nhaán maïnh instance(n) ví duï instead(adv) thay vì institute(n) hoïc vieän institution(n) söï thaønh laäp instruction(n) kieán thöùc instrument(n) duïng cuï insurance(n) tieàn baûo hieåm intend(v) coù yù muoán intention(n) muïc ñích interest(n) söï quan taâm interested(a) coù quan taâm interesting(a) haáp daãn internal(a) noäi boä international(a) quoác teá interpretation(n) söï giaûi thích interview(n) cuoäc phoûng vaán into(prep) vaøo trong introduce(v) giôùi thieäu introduction(n) söï giôùi thieäu investigate (v) ñieàu tra investigation(n) söï ñieàu tra investment (n) voán ñaàu tö invite(v) ñeà nghò involve(v) laøm lieân luïy iron(n) saét island(n) hoøn ñaûo issue(n) söï phaùt ra issue(v) thoaùt ra it(pron) caùi ñoù
H c, h c n a, h c mãi!!!

item(n) tieát muïc its(det) cuûa caùi ñoù itself(pron) chính noù job(n) coâng vieäc join(v) keát hôïp joint(a) chung journey(n) cuoäc haønh trình judge(n) quan toøa judge(v) xeùt xöû jump(v) nhaûy qua just(adv) ñuùng justice(n) coâng lyù keep(v) tuaân theo key(a) then choát key(n) chìa khoùa kid(n) con deâ non kill(v) gieát cheát kind(a) töû teá kind(n) loaøi, gioáng king(n) quoác vöông kitchen(n) nhaø beáp knee(n) ñaàu goái know(v) hieåu bieát knowledge(n) söï hieåu bieát labour(a) lao ñoäng labour(n) taàng lôùp lao ñoäng lack(n) söï thieáu lady(n) vôï land(n) ñaát language(n) ngoân ngöõ large(a) roäng, lôùn largely(adv) phong phuù last(a) sau cuøng

last(v) keùo daøi late(a) treã late(adv) treã later(adv) veà sau latter(det) sau cuøng laugh(v) cöôøi vui launch(v) phoùng law(n) phaùp luaät lawyer(n) luaät sö lay(v) boá trí lead(n) chì lead(v) laõnh ñaïo leader(n) laõnh tuï leadership(n) söï laõnh ñaïo leading(a) höôùng daãn leaf(n) laù caây league(n) lieân minh lean(v) döïa learn(v) hoïc least(adv) toái thieåu leave(v) boû ñi left(a) traùi leg(n) chaân legal(a) hôïp phaùp legislation(n) söï ban haønh phaùp luaät length(n) ñoä daøi less(adv) nhoû hôn less(det) bôùt ñi let(v) cho pheùp letter(n) thö tín level(n) trình ñoä liability(n) traùch nhieäm phaùp lyù liberal(a) roäng raõi
Trang 11

2000 t ti ng Anh thông d ng

Nguy n ð ng Hoàng Duy

library(n) thö vieän lie(v) noùi doái life(n) söï soáng lift(v) giöông cao light(a) saùng suûa light(n) ñeøn like(prep) gioáng nhö like(v) thích likely(a) coù leõ thaät likely(adv) coù khaû naêng limit(n) söï giôùi haïn limit(v) giôùi haïn limited(a) coù haïn cheá line(n) daây link(n) maét xích link(v) lieân keát lip(n) moâi list(n) danh saùch listen(v) nghe literature(n) vaên chöông little(a) nhoû beù little(adv) moät chuùt little(det) chaúng bao nhieâu live(v) soáng living(a) ñang soáng loan(n) söï vay nôï local(a) ñòa phöông location(n) vò trí long(a) daøi long(adv) laâu, suoát look(n) neùt maët look(v) nhìn lord(n) chuùa teå lose(v) thaát laïc loss(n) söï thua thieät
H c, h c n a, h c mãi!!!

lot(n) vieäc ruùt thaêm love(n) tình yeâu love(v) yeâu lovely(a) ñaùng yeâu low(a) thaáp, beù lunch(n) böõa aên tröa machine(n) maùy moùc magazine(n) taïp chí main(a) chuû yeáu mainly(adv) phaàn lôùn maintain(v) duy trì, baûo veä major(a) troïng ñaïi majority(n) ña soá make (v) cheá taïo male(a) ñöïc, troáng male(n) con trai man(n) ñaøn oâng manage(v) quaûn lyù management(n) söï quaûn lyù manager(n) ngöôøi quaûn lyù manner(n) kieåu, caùch many (det) nhieàu map(n) baûn ñoà mark(n) nhaõn hieäu mark(v) ñaùnh daáu market(n) chôï market(v) baùn ôû chôï marriage(n) hoân nhaân married(a) coù choàng(vôï) marry(v) laáy(ai)laøm vôï mass(n) khoái, ñoáng master(n) chuû master(v) laøm chuû match(n) cuoäc thi ñaáu

match(v) ñoái choïi material(n) vaät chaát matter(n) chaát, vaät chaát matter(v) tính chaát quan troïng may(modal) coù theå maybe(adv) coù theå me(pron) toâi, tôù meal(n) böõa aên mean(v) nghóa laø meaning(n) yù nghóa means(n) cuûa caûi meanwhile(adv) trong luùc ñoù measure(n) söï ño löôøng measure(v) ño löôøng mechanism (n) cô caáu media(n) phöông tieän truyeàn thoâng medical(a) (thuoäc) y hoïc meet(v) gaëp meeting(n) cuoäc mítting member(n) boä phaän membership(n) soá hoäi vieân memory(n) trí nhôù mental(a) (thuoäc) taâm thaàn mention(v) ñeà caäp merely(adv) ñôn thuaàn message(n) thö tín metal(n) kim loaïi method(n) phöông phaùp middle(n) thaét löng might(modal) coù theå mile(n) daëm, lyù
Trang 12

2000 t ti ng Anh thông d ng

Nguy n ð ng Hoàng Duy

military(a) löïc löôïng vuõ trang military(n) binh lính milk(n) söõa mind(n) taâm trí mind(v) löu yù mine(n) moû minister(n) boä tröôûng ministry(n) Boä minute(n) phuùt miss(v) tröôït, cheäch mistake(n) loãi laàm model(n) kieåu, maãu modern(a) hieän ñaïi module(n) ñôn vò ño moment(n) choác, laùt money(n) tieàn month(n) thaùng more(adv) hôn more(det) nhieàu hôn morning(n) buoåi saùng most(adv) nhaát most(det) phaàn lôùn mother(n) meï motion(n) söï vaän ñoäng motor(n) ñoäng cô oâ toâ mountain(n) nuùi mouth(n) mieäng move (n) söï di chuyeån move (v) di chuyeån movement (n) söï vaän ñoäng much(adv) nhieàu much(det) phaàn nhieàu murder(n) vuï aùn maïng museum(n) nhaø baûo taøng
H c, h c n a, h c mãi!!!

music(n) aâm nhaïc must(modal) phaûi my(det) cuûa toâi myself(pron) chính toâi name (n) teân name (v) ñaët teân narrow(a) chaät heïp nation(n) daân toäc national(a) (thuoäc) daân toäc natural(a) (thuoäc) töï nhieân nature(n) thieân nhieân near(prep) gaàn nearly(adv) gaàn nhö necessarily(adv) taát yeáu necessary(a) caàn thieát neck(n) coå need(n) caàn thieát need(v) caàn, muoán negotiation(n) söï thöông löôïng neighbour(n) haøng xoùm neither(adv) cuõng khoâng network(n) maïng löôùi never(adv) khoâng bao giôø nevertheless(adv) tuy nhieân new(a) môùi news(n) tin töùc newspaper(n) baùo next(adv) tieáp next(det) sau ñoù nice(a) thuù vò night(n) ñeâm, toái no(adv) khoâng

no(det) khoâng nobody(pron) khoâng ai nod(v) ñoàng yù noise(n) oàn aøo none(pron) khoâng vaät gì no one(pron) khoâng ngöôøi naøo nor(conj) cuõng khoâng normal(a) thoâng thöôøng normally(adv) nhö thöôøng leä north(n) phía baéc northern(a) baéc nose(n) muõi not(adv) khoâng note(n) lôøi ghi note(v) ghi nhôù nothing(pron) khoâng gì notice(n) lôøi baùo tröôùc notice(v) ñeå yù notion(n) khaùi nieäm now(adv) baây giôø nuclear(a) (thuoäc) haït nhaân number(n) con soá nurse(n) yù taù object(n) ñoà vaät objective(n) muïc tieâu observation(n) söï quan saùt observe(v) theo doõi obtain(v) giaønh ñöôïc obvious(a) roõ raøng obviously(adv) hieån nhieân occasion(n) dòp
Trang 13

2000 t ti ng Anh thông d ng

Nguy n ð ng Hoàng Duy

occur(v) xaûy ra odd(a) kyø quaëc of(prep) cuûa off(adv) taét off(prep) khoûi offence(n) söï vi phaïm offer(n) söï traû giaù offer(v) bieáu, taëng office(n) chöùc vuï officer(n) só quan official(a) (thuoäc) chính quyeàn official(n) vieân chöùc often(adv) thöôøng oil(n) daàu okay(adv) ñoàng yù old(a) giaø on(adv) tieáp tuïc on(prep) ôû treân once(adv) chæ 1 laàn once(conj) ngay khi one(pron) moät only(a) duy nhaát only(adv) tröø ra onto(prep) leân treân open(a) môû open(v) môû, baét ñaàu operate(v) hoaït ñoäng operation(n) caùch hoaït ñoäng opinion(n) quan ñieåm opportunity (n) cô hoäi opposition(n) söï choáng laïi option(n) söï löïa choïn or(conj) hoaëc order (n) baäc, loaïi
H c, h c n a, h c mãi!!!

order (v) ra leänh ordinary(a) thoâng thöôøng organisation(n) organise(v) thaønh laäp organization(n) söï toå chöùc origin(n) nguoàn goác original(a) (thuoäc) nguoàn goác other(a) khaùc other(n) other(pron) otherwise(adv) caùch khaùc ought (modal) phaûi our(det) cuûa chuùng ta ourselves(pron) chính chuùng toâi out(adv) ngoaøi outcome(n) haäu quaû output(n) saûn löôïng outside(adv) ôû phía ngoaøi outside(prep) ra ngoaøi over(adv) qua, sang over(prep) heát overall(a) toaøn boä own(det) cuûa rieâng mình own(v) sôû höõu owner(n) chuû nhaân package(n) goùi ñoà page(n) trang(giaáy) pain(n) söï ñau ñôùn paint(v) sôn, queùt sôn painting(n) hoäi hoïa pair(n) ñoâi, caëp panel(n) Panoâ paper (n) giaáy parent(n) cha, meï

park(n) coâng vieân parliament(n) quoác hoäi part(n) boä phaän particular(a) rieâng bieät particularly (adv) moät caùch ñaëc bieät partly(adv) ñeán chöøng möïc naøo ñoù partner(n) coäng söï party(n) buoåi tieäc pass(v) ñi qua passage(n) söï troâi qua past(a) quaù khöù past(n) dó vaõng past(prep) quaù, muoän path(n) ñöôøng moøn patient(n) beänh nhaân pattern(n) göông maãu pay(n) tieàn löông pay(v) traû (tieàn löông) payment(n) tieàn boài thöôøng peace(n) hoøa bình pension(n) tieàn trôï caáp people(n) quoác gia, daân toäc per(prep) cho moãi percent(n) phaàn traêm perfect(a) hoaøn toaøn perform(v) thi haønh performance(n) söï thi haønh perhaps(adv) coù leõ period(n) thôøi kyø permanent(a) vónh cöûu person(n) ngöôøi
Trang 14

2000 t ti ng Anh thông d ng

Nguy n ð ng Hoàng Duy

personal(a) caù nhaân persuade(v) thuyeát phuïc phase(n) tuaàn traêng phone(n) ñieän thoaïi photograph (n) böùc aûnh physical(a) (thuoäc) vaät chaát pick(v) picture(n) böùc tranh piece(n) maûnh, maãu place(n) ñòa ñieåm place(v) ñaët, ñeå plan(n) döï ñònh plan(v) döï kieán planning(n) söï laäp keá hoaïch plant(n) thöïc vaät plastic(n) chaát deûo plate(n) taám kim loaïi play(n) söï vui chôi play(v) chôi player(n) ngöôøi chôi please(adv) laøm haøi loøng pleasure(n) nieàm vui thích plenty(pron) söï dö thöøa plus(prep) coäng vôùi pocket(n) tuùi point(n) ñaàu nhoïn point(v) chæ troû police(n) caûnh saùt policy(n) chính saùch political(a) veà chính phuû politics(n) hoaït ñoäng chính trò pool(n) vuõng nöôùc
H c, h c n a, h c mãi!!!

poor(a) ngheøo popular(a) phoå bieán population(n) daân cö position(n) vò trí positive(a) xaùc thöïc possibility(n) söï coù theå possible(a) coù theå thöïc hieän ñöôïc possibly(adv) coù leõ, coù theå post(n) coät truï potential(a) tieàm naêng potential(n) khaû naêng pound(n) power(n) naêng löïc powerful(a) huøng maïnh practical(a) thöïc haønh practice(n) thöïc tieãn prefer(v) thích caùi gì (prep)are(v) thì, laø presence(n) söï hieän dieän present(a) hieän dieän present(n) hieän taïi present(v) ñöa ra president(n) hieäu tröôûng press(n) söï neùn press(v) eùp pressure(n) aùp suaát pretty(adv) khaù prevent(v) ngaên chaën previous(a) öu tieân previously(adv) tröôùc ñaây price(n) giaù primary(a) nguyeân thuûy prime(a) öu tuù principle(n) nguoàn goác

priority(n) quyeàn öu tieân prison(n) nhaø tuø prisoner(n) tuø nhaân private(a) caù nhaân, rieâng probably(adv) haàu nhö chaéc chaén problem(n) vaàn ñeà procedure(n) thuû tuïc process(n) quaù trình produce(v) trình ra product(n) saûn phaåm production(n) söï saûn xuaát professional(a) nhaø ngheà profit (n) thuaän lôïi program(n) chöông trình programme(n) chöông trình progress(n) söï ñi leân project(n) ñeà aùn promise(v) heïn öôùc promote(v) thaêng chöùc proper(a) thích ñaùng properly(adv) hôïp thöùc property(n) hoaøn toaøn thích ñaùng proportion(n) söï caân ñoái proposal(n) söï ñeà xuaát propose(v) ñeà xuaát prospect(n) vieãn töôûng protect(v) phoøng ngöøa protection(n) söï baûo veä prove(v) chöùng minh provide(v) cung caáp
Trang 15

2000 t ti ng Anh thông d ng

Nguy n ð ng Hoàng Duy

provided(conj) mieãn laø provision(n) söï döï phoøng pub(n) quaùn röôïu public(a) coâng coäng public(n) coâng chuùng publication (n) söï coâng boá publish(v) coâng boá pull(v) loâi, keùo pupil(n) hoïc troø purpose(n) muïc ñích push(v) thuùc ñaåy put(v) ñaët, ñeå quality(n) giaù trò quarter(n) moät phaàn tö question(n) caâu hoûi question(v) hoûi quick (a) nhanh quickly(adv) nhanh choùng quiet(a) yeân laëng quite(adv) race(n) cuoäc ñua radio(n) rañioâ railway(n) ñöôøng saét rain(n) côn möa raise(v) naâng leân range (n) phaïm vi rapidly(adv) moät caùch mau leï rare(a) hieám, loaõng rate(n) tyû leä rather(adv) thaø…hôn reach (v) vôùi tôùi reaction(n) dò öùng read(v) ñoïc reader(n) ñoäc giaû reading(n) söï xem
H c, h c n a, h c mãi!!!

ready (a) saün saøng real(a) thöïc teá realise(v) thöïc hieän reality(n) söï thöïc realize(v) thöïc hieän really(adv) thaät, thöïc ra reason(n) lyù do reasonable (a) bieát leõ phaûi recall (v) goïi veà receive(v) nhaän, tieáp ñoùn recent(a) môùi xaûy ra recently(adv) môùi xaûy ra recognise(v) coâng nhaän recognition (n) söï coâng nhaän recognize(v) coâng nhaän recommend(v) giôùi thieäu record(n) hoà sô, bieân baûn record(v) ghi cheùp recover(v) thu laïi red(a) maøu ñoû reduce(v) giaûm bôùt laïi reduction(n) söï thu nhoû refer (v) tham khaûo reference(n) söï tham khaûo reflect(v) phaûn xaï reform(n) söï caûi caùch refuse(v) naáu chaûy laïi regard(v) ñeå yù region(n) vuøng, mieàn regional(a) (thuoäc) vuøng, mieàn regular(a) bình thöôøng

regulation(n) söï ñieàu chænh reject(v) loaïi ra relate(v) keå laïi relation(n) söï keå laïi relationship(n) moái quan heä relative(a) coù lieân quan relatively(adv) coù quan heä(ho haøng…) release(n) söï giaûi thoaùt release(v) tha relevant(a) thích ñaùng relief (n) söï ñeàn buø religion(n) toân giaùo religious(a) (thuoäc) toân giaùo rely(v) tin remain(v) coøn laïi remember(v) nhôù remind(v) nhaéc nhôû remove(v) thaùo ra repeat(v) nhaéc laïi replace(v) thay theá reply(v) traû lôøi report(n) baûn baùo caùo report(v) baùo caùo represent(v) ñaïi dieän representation(n) söï ñaïi dieän representative(n) ngöôøi ñaïi dieän request(n) lôøi thænh caàu require(v) ñoøi hoûi requirement(n) nhu caàu
Trang 16

2000 t ti ng Anh thông d ng

Nguy n ð ng Hoàng Duy

research(n) söï nghieân cöùu resource(n) thuø ñoaïn respect(n) moái quan heä respond(v) phaûn öùng laïi response(n) söï traû lôøi responsibility(n) traùch nhieäm responsible (a) coù traùch nhieäm rest(n) söï nghæ ngôi rest(v) nghæ ngôi restaurant(n) nhaø haøng result (n) keát quaû result (v) ñöa ñeán keát quaû laø retain(v) giöõ, caàm laïi return(n) söï trôû laïi return(v) trôû laïi reveal(v) phaùt giaùc revenue(n) thu nhaäp review(n) söï xem xeùt laïi revolution(n) voøng (tua) rich(a) giaøu coù ride(v) cöõa ngöïa right(a) thaúng, toát right(adv) ngay thaúng right(n) ñieàu toát ring(n) chieác nhaãn ring(v) ñeo nhaãn rise(n) söï taêng leân rise(v) vöôït leân risk(n) söï nguy hieåm river(n) doøng soâng road(n) con ñöôøng rock(n) ñaù role(n) vai troø
H c, h c n a, h c mãi!!!

roll(v) laên roof(n) maùi nhaø room(n) phoøng round(adv) quanh round(prep) xung quanh route(n) tuyeán ñöôøng row(n) söï cheøo thuyeàn royal(a) (thuoäc) hoaøng gia rule(n) quy taéc run(n) cuoäc ñi daïo run(v) chaïy rural(a) noâng thoân safe(a) an toaøn safety(n) söï an toaøn sale(n) söï baùn haøng same(det) ñeàu ñeàu sample(n) maãu haøng satisfy(v) ñaùp öùng save(v) cöùu nguy say(v) noùi scale(n) vaûy(caù…) scene(n) hieän tröôøng scheme(n) söï phoái hôïp school(n) tröôøng hoïc science(n) khoa hoïc scientific(a) coù kyõ thuaät scientist(n) nhaø khoa hoïc score(v) soá ñieåm screen(n) taám chaén sea(n) bieån search(n) söï tieàm kieám search(v) luïc soaùt season(n) muøa seat(n) choã ngoài second(n) vaät thöù hai

secondary(a) thöù hai secretary(n) thö kyù section(n) tieát dieän sector(n) khu vöïc secure(v) cuûng coá security(n) söï an toaøn see(v) thaáy, xem seek(v) theo ñuoåi seem(v) döôøng nhö select(v) löïa choïn selection(n) söï löïa choïn sell(v) baùn reû send(v) göûi senior(a) thaâm nieân sense(n) giaùc quan sentence(n) lôøi tuyeân aùn separate(a) rieâng reõ separate(v) phaân ra sequence(n) söï noái tieáp series(n) loaït, ñôït serious(a) nghieâm trang seriously(adv) ñöùng ñaén servant(n) ngöôøi haàu serve(v) phuïc vuï service(n) söï phuïc vuï session(n) phieân hoïp set(n) taäp hôïp set(v) oån ñònh settle(v) giaûi quyeát settlement(n) söï giaûi quyeát several(det) khaùc nhau severe(a) nghieâm khaéc sex(n) giôùi tính sexual(a) (thuoäc) giôùi tính
Trang 17

2000 t ti ng Anh thông d ng

Nguy n ð ng Hoàng Duy

shake(v) laéc, lay ñoäng shall(modal) seõ shape(n) hình thöùc share(n) löôõi caøy share(v) phaân chia she(pron) chò aáy, coâ aáy sheet(n) khaên traûi giöôøng ship(n) taøu thuûy shoe(n) giaøy shoot(v) vuït qua shop(n) cöûa haøng short(a) ngaén shot(n) vieân ñaïn should(modal) neân shoulder(n) vai shout(v) reo hoø show(n) cuoäc bieåu dieãn show(v) trình dieãn shut(v) ñoùng, kheùp side(n) maët phaúng sight(n) thò löïc sign(n) daáu hieäu sign(v) ñaùnh daáu signal(n) tín hieäu significance(n)söï quan troïng significant(a) ñaày yù nghóa silence(n) tính traàm laëng similar(a) töông töï simple(a) ñôn giaûn simply(adv) chæ laø since(conj) since(prep) töø khi sing(v) haùt single(a) ñôn ñoäc sir(n) thöa ngaøi
H c, h c n a, h c mãi!!!

sister(n) chò, em gaùi sit(v) ngoài site(n) nôi, choã situation(n) vò trí size(n) kích côõ skill(n) söï kheùo leùo skin(n) da sky(n) trôøi, thieân ñöôøng sleep(v) nguû slightly(adv) khoâng ñaùng keå slip(v) troâi qua slow(a) chaäm chaïp slowly(adv) chaäm small(a) nhoû smile(n) nuï cöôøi smile(v) mæm cöôøi so(adv) cuõng vaäy so(conj) vì theá social(a) coù tính chaát xaõ hoäi society(n) xaõ hoäi soft(a) meàm, deõo software(n) boä nhu lieäu soil(n) ñaát soldier(n) lính solicitor(n) coá vaán phaùp luaät solution(n) dung dòch some (det) moät vaøi somebody(pron) ai ñoù someone(pron) moät ngöôøi naøo ñoù something(pron) ñieàu gì ñoù sometimes(adv) ñoâi khi

somewhat(adv) goïi laø somewhere(adv) ôû nôi naøo ñoù son(n) con trai song(n) tieáng haùt soon(adv) sôùm sorry(a) ñaùng buoàn sort(n) thöù, haïng sound(n) aâm thanh sound(v) keâu source(n) nguoàn soáng south(n) mieàn Nam southern(a) höôùng nam space (n) khoâng gian speak(v) noùi speaker(n) ngöôøi noùi special(a) ñaëc bieät species(n) hình thai specific(a) döùt khoaùt speech(n) khaû naêng noùi speed(n) söï mau leï spend(v) tieâu xaøi spirit(n) tinh thaàn sport(n) theå thao spot(n) nôi, choán spread(v) traûi, caêng spring(n) söï nhaûy staff(n) gaäy stage(n) saân khaáu stand(v) ñöùng standard(a) tieâu chuaån standard(n) trình ñoä star(n) ngoâi sao star(v) start(n) luùc baét ñaàu start(v) baét ñaàu
Trang 18

2000 t ti ng Anh thông d ng

Nguy n ð ng Hoàng Duy

state(n) ñaïi vò state(v) tuyeân boá statement(n) lôøi tuyeân boá station(n) traïm, ñoàn status (n) ñòa vò stay(v) ôû laïi steal(v) aên caép step(n) naác thang step(v) khieâu vuõ stick(v) caém, ñaâm still(adv) vaãn coøn stock(n) kho döï tröõ stone(n) ñaù quyù stop(v) döøng laïi store(n) söï doài daøo story(n) coát truyeän straight(adv) thaúng strange(a) xa laï strategy(n) chieám löôïc street (n) ñöôøng phoá strength(n) söùc maïnh strike (n) cuoäc ñình coâng strike (v) ñaùnh, ñaäp strong(a) beàn, vöõng strongly(adv) beàn, vöõng structure(n) caáu truùc student(n) hoïc sinh, sinh vieân studio(n) xöôûng veõ study(n) söï hoïc taäp study(v) hoïc stuff(n) chaát style(n) phong caùch subject(n) chuû ñeà substantial(a) thaät, coù thaät succeed(v) keá tieáp
H c, h c n a, h c mãi!!!

success(n) söï thaønh coâng successful(a) coù keát quaû such(det) suddenly(adv) baát thình lình suffer(v) chòu, bò sufficient(a) coù khaû naêng suggest(v) gôïi yù suggestion(n) söï gôïi yù suitable(a) phuø hôïp sum(n) toång soá summer(n) muøa heø sun(n) maët trôøi supply(n) söï cung caáp supply(v) cung caáp support(n) söï uûng hoä support(v) khuyeán khích suppose(v) giaû söû sure(a) chaéc chaén surely(adv) nhaát ñònh roài surface(n) beà maët surprise(n) söï baát ngôø surround(v) bao vaây survey(n) söï nghieân cöùu survive(v) soáng laâu hôn switch(v) ñaùnh baèng gaäy system(n) heä thoáng table(n) caùi baøn take(v) caàm, naém talk(n) cuoäc troø chuyeän talk(v) noùi chuyeän tall(a) cao tape(n) daây, baêng target(n) muïc tieâu task(n) nhieäm vuï tax(n) thueá cöôùc

tea(n) traø teach(v) daïy teacher(n) giaùo vieân teaching(n) ngheà daïy team(n) coã(ngöïa..) tear(n) côn giaän döõ technical(a) chuyeân moân technique(n) kyõ xaûo technology(n) kyõ thuaät telephone(n) ñieän thoaïi television(n) truyeàn hình tell(v) noùi temperature(n) nhieät ñoä tend(v) troâng nom term(n) giôùi haïn terms (n) ñieàu khoaûn terrible(a) khuûng khieáp test(n) söï thöû thaùch test(v) thöû thaùch text(n) ñoaïn trích than(conj) so vôùi thank(v) caùm ôn thanks(n) lôùi caùm ôn that(conj) giaù maø that(det) aáy, ñoù the(det) caùi, con theatre(n) saân khaáu their(det) cuûa chuùng them(pron) chuùng noù theme(n) ñeà taøi themselves(pron) chính hoï then(adv) luùc ñoù theory(n) hoïc thuyeát
Trang 19

2000 t ti ng Anh thông d ng

Nguy n ð ng Hoàng Duy

there(adv) ôû ñoù there(pron) taïi nôi ñoù therefore(adv) bôûi vaäy these(det) caùi naøy they(pron) hoï thin(a) gaày thing (n) ñoà duøng think(v) suy nghó this(det) ñaây laø those(det) nhöõng caùi ñoù though(adv) tuy nhieân though(conj) duø cho thought(n) söï suy nghó threat(n) söï ñe doïa threaten(v) ñe doïa through(adv) qua through(prep) xuyeân qua throughout(prep) töø ñaàu ñeán cuoái throw(v) neùm, vöùt thus(adv) nhö vaäy ticket (n) nhaõn time(n) thôøi gian tiny(a) nhoû xíu title(n) nhan ñeà to(adv) vaøo, laïi to infinitive-marker to(prep) ñeán, tôùi today (adv) hoâm nay together(adv) ñoàng thôøi tomorrow(adv) ngaøy mai tone(n) tieáng(nhaïc) tonight(adv) ñeâm nay too(adv) cuõng tool(n) duïng cuï tooth(n) raêng
H c, h c n a, h c mãi!!!

top(a) cao nhaát top(n) ñænh total(a) toång coäng total(n) toång soá totally(adv) hoaøn toaøn touch(n) xuùc giaùc touch(v) sôø moù tour(n) cuoäc ñi chôi towards(prep) theo höôùng town(n) thò traán track(n) daáu, veát trade(n) maäu dòch tradition(n) söï truyeàn mieäng traditional(a) theo truyeàn thoáng traffic(n) giao thoâng train(n) xe löûa train(v) reøn luyeän training(n) söï ñaøo taïo transfer(n) söï di chuyeån transfer(v) dôøi transport(n) phöông tieän travel(v) ñi du lòch treat(v) xem nhö treatment(n) söï ñoái xöû treaty(n) hieäp öôùc tree(n) caây trend(n) khuynh höôùng trial(n) ñieàu thöû thaùch trip(n) cuoäc ñi chôi troop(n) ñoaøn, ñaøn trouble(n) söï phieàn haø true(a) chaân chính trust(n) söï tín nhieäm truth(n) söï thaät, leõ phaûi

try(v) coá gaéng turn(n) voøng quay turn(v) quay twice(adv) gaáp hai type(n) kieåu maãu typical(a) ñaëc tröng unable(a) baát taøi under(adv) ôû döôùi under(prep) döôùi understand (v) hieåu understanding(n) söï hieåu bieát undertake(v) ñònh laøm unemployment(n) söï thaát nghieäp unfortunately(adv) baát haïnh union (n) söï hôïp nhaát unit(n) ñôn vò united(a) lieân keát university(n) tröôøng ñaïi hoïc unless(conj) neáu khoâng unlikely(a) khoâng chaéc until(conj) cho ñeán khi until(prep) cho ñeán khi up(adv) ôû treân up(prep) ngöôïc leân upon(prep) vaøo luùc upper(a) treân cao urban(a) thaønh thò us(pron) chuùng ta use(n) söï duøng use(v) duøng used(a) thöôøng duøng used(modal)
Trang 20

2000 t ti ng Anh thông d ng

Nguy n ð ng Hoàng Duy

useful(a) coù ích user(n) ngöôøi duøng usual(a) thoâng thöôøng usually(adv) thöôøng thöôøng value(n) giaù trò variation(n) söï bieán ñoåi variety(n) söï ña daïng various(a) khaùc nhau vary(v) thay ñoåi vast(a) meânh moâng vehicle(n) phöông tieän version(n) baûn kòch very(a) thöïc söï very(adv) raát via(prep) ñi qua victim(n) naïn nhaân victory(n) thaéng lôïi video(n) truyeàn hình view(n) caûnh village(n) laøng xaõ violence(n) söï döõ doäi vision(n) ñieàu mô thaáy visit(n) söï tham quan visit(v) thaêm visitor(n) khaùch vital(a) (thuoäc) söï soáng voice(n) tieáng volume(n) aâm löôïng vote(n) laù phieáu vote(v) boû phieáu wage(n) tieàn löông wait(v) chôø ñôïi walk(n) söï daïo chôi walk(v) ñi boä wall(n) töôøng
H c, h c n a, h c mãi!!!

want(v) muoán war(n) söï caõi coï warm(a) aám aùp warn(v)caûnh caùo wash(v) röûa, giaët watch(v) xem water(n) nöôùc wave(n) laøn soùng way(n) ñoaïn ñöôøng we(pron) chuùng toâi weak(a) yeáu ôùt weapon(n) vuõ khí wear(v) mang, ñeo weather(n) thôøi tieát week(n) tuaàn leã weekend(n) cuoái tuaàn weight(n) caân naëng welcome(v) hoan ngheânh welfare(n) phuùc lôïi well(adv) toát, gioûi west(n) höôùng taây western(a) (thuoäc) phía taây what(det) gì, caùi gì whatever(det) duø theá naøo when(adv) khi naøo when(conj) khi, luùc where(adv) ñaâu, ôû ñaâu where(conj) trong ñoù whereas(conj) nhöng traùi laïi whether(conj) coù…chaêng which(det) caùi naøo, ngöôøi naøo while(conj) trong khi while(n) luùc, choát, laùt

whilst(conj) trong khi maø white(a) traéng who(pron) ai whole(a) troïn veïn whole(n) toaøn boä whom(pron) ai, ngöôøi naøo whose(pron) cuûa ai why(adv) taïi sao wide(a) roäng lôùn widely(adv) khaép nôi wife(n) vôï wild(a) daïi, hoang will(modal) seõ will(n) nguyeän voïng win(v) thaéng wind(n) gioù window(n) cöûa soå wine(n) röôïu vang wing(n) phi ñoäi winner(n) ngöôøi thaéng cuoäc winter(n) muøa ñoâng wish(v) hy voïng with(prep) vôùi withdraw(v) ruùt lui within(prep) beân trong without(prep) ôû ngoaøi woman(n) ñaøn baø wonder(v) ngaïc nhieân wonderful(a) caûnh ñeïp wood(n) goã, cuûi word(n) lôøi noi work(n) coâng vieäc work(v) laøm vieäc
Trang 21

2000 t ti ng Anh thông d ng

Nguy n ð ng Hoàng Duy

worker(n) coâng nhaân working(a) lao ñoäng works(n) söï laøm vieäc world(n) theá giôùi worry(v) quaáy raày worth(prep) ñaùng giaù would(modal) seõ write(v) vieát

writer(n) taùc giaû writing(n) kieåu vieát wrong(a) khoâng ñuùng yard(n) saân year(n) naêm yesterday(adv) hoâm qua yet(adv) coøn, chöa

you(pron) anh, chò, oâng, baø… young(a) treû your(det) cuûa anh, chò… yourself(pron) chính anh youth(n) tuoåi treû

Haõy vaøo http://vihocsinhthanyeu.tk ñeå tham khaûo theâm taøi lieäu hoïc taäp tieáng Anh.

H c, h c n a, h c mãi!!!

Trang 22

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->