P. 1
Phat Quang

Phat Quang

|Views: 5|Likes:
Published by manhhoa

More info:

Published by: manhhoa on Aug 20, 2010
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

03/17/2012

pdf

text

original

Sections

 • PhÇn 2: c¸c phÇn tö c¬ b¶n trong kü thuËt th«ng tin quang
 • II. Sîi dÉn quang
 • III. C¸c phÇn tö biÕn ®æi quang-®iÖn
 • I.1. Mét sè yªu cÇu ®èi víi c¸c phÇn tö biÕn ®æi ®iÖn-quang
 • 1. Lý thuyÕt vïng n¨ng l-îng
 • y Gi¶n ®å ph©n lo¹i c¸c chÊt theo lý thuyÕt vïng n¨ng l-îng:
 • 2. C¸c vïng n¨ng l-îng trong b¸n dÉn
 • 4. C¸c lo¹i b¸n dÉn
 • * B¸n dÉn lo¹i n
 • * B¸n dÉn lo¹i n (tiÕp theo)
 • * B¸n dÉn lo¹i p
 • * B¸n dÉn lo¹i p (tiÕp theo)
 • * TiÕp gi¸p pn
 • I.3. Nguyªn lý ph¸t x¹ ¸nh s¸ng
 • C¬ chÕ ph¸t x¹ ¸nh s¸ng
 • C¬ chÕ ph¸t x¹ ¸nh s¸ng (tiÕp theo)
 • Ph¸t x¹ tù ph¸t vµ ph¸t x¹ kÝch thÝch
 • Ph¸t x¹ tù ph¸t
 • Ph¸t x¹ kÝch thÝch
 • Ph¸t x¹ ¸nh s¸ng kÕt hîp vµ kh«ng kÕt hîp
 • y Ph¸t x¹ ¸nh s¸ng kÕt hîp
 • Nguyªn lý ph¸t x¹ ¸nh s¸ng cña tiÕp gi¸p pn
 • 1.4.1. Diode ph¸t quang LED
 • - CÊu tróc
 • - CÊu t¹o
 • - Nguyªn lý ph¸t x¹ ¸nh s¸ng
 • - C¸c tÝch chÊt ¸nh s¸ng
 • - §Æc tuyÕn tÜnh ph¸t x¹ ¸nh s¸ng
 • 1. CÊu tróc LED
 • CÊu tróc dÞ thÓ kÐp:
 • CÊu tróc dÞ thÓ kÐp vµ qu¸ tr×nh ph¸t x¹ ¸nh s¸ng cña nã ®-îc m« t¶ ë h×nh
 • 2. CÊu t¹o cña Diode ph¸t quang LED
 • CÊu t¹o cña LED ph¸t mÆt vµ LED ph¸t c¹nh ®-îc chØ ra ë h×nh sau:
 • 3. Nguyªn lý ph¸t x¹ ¸nh s¸ng
 • 3. Nguyªn lý ph¸t x¹ ¸nh s¸ng (tiÕp theo)
 • y Qu¸ tr×nh t¹o ra ®¶o lén mËt ®é nh- sau:
 • y Ph¸t x¹ ¸nh s¸ng:
 • 4. C¸c tÝch chÊt ¸nh s¸ng cña Diode ph¸t quang LED
 • Ph©n bè phæ ¸nh s¸ng ph¸t x¹ cña LED:
 • Ph©n bè phæ ¸nh s¸ng ph¸t x¹ cña LED (tiÕp theo):
 • Ph©n bè h×nh häc cña ¸nh s¸ng ph¸t x¹:
 • 5. §Æc tuyÕn ph¸t x¹ ¸nh s¸ng cña LED
 • P Gi¶i thÝch ®Æc tuyÕn P-I cña LED:
 • 6.1. C¸c yÕu tè x¸c lËp ®Æc tÝnh ®éng cña LED
 • 6.2. S¬ ®å ®iÖn t-¬ng ®-¬ng cña LED
 • 6.4. Hµm träng l-îng cña LED
 • 6.5. Hµm qu¸ ®é cña LED
 • §å thÞ m« t¶ c¸c tham sè m« t¶ ®Æc tÝnh ®éng cña LED
 • I.4.2. Laser Diode (LD)
 • 1. CÊu tróc LD
 • 1. CÊu tróc LD (tiÕp theo)
 • CÊu tróc c¬ b¶n vµ qu¸ tr×nh khuÕch ®¹i ¸nh s¸ng trong khoang céng h-ëng
 • cña LD ®-îc m« t¶ ë h×nh sau:
 • Qu¸ tr×nh khuÕch ®¹i ¸nh s¸ng trong khoang céng h-ëng ¸nh s¸ng cña LD
 • 2. CÊu t¹o cña LD
 • 3. Nguyªn lý ph¸t x¹ ¸nh s¸ng cña LD
 • y T¸i hîp vµ ph¸t x¹ tù ph¸t:
 • - HÊp thô photon vµ ph¸t x¹ kÝch thÝch
 • - Ph¸t x¹ ¸nh s¸ng kÕt hîp
 • 4. C¸c tÝch chÊt ¸nh s¸ng cña LD
 • Ph©n bè phæ ¸nh s¸ng ph¸t x¹ cña LD:
 • Ph©n bè phæ ¸nh s¸ng ph¸t x¹ cña LD (tiÕp theo):
 • 5. §Æc tuyÕn tÜnh cña LD
 • 6. §Æc tÝnh ®éng cña LD
 • 6.2. S¬ ®å ®iÖn t-¬ng ®-¬ng cña LD
 • §å thÞ m« t¶ hµm truyÒn dÉn cña LD
 • 6.4. Hµm träng l-îng cña LD
 • §å thÞ m« t¶ hµm träng l-îng cña LD
 • 6.5. Hµm träng l-îng cña LD

PhÇn 2: c¸c phÇn tö c¬ b¶n trong kü thuËt th«ng tin quang

I.

C¸c phÇn tö biÕn ®æi ®iÖn-quang

II. Sîi dÉn quang III. C¸c phÇn tö biÕn ®æi quang-®iÖn

1

I.

C¸c phÇn tö biÕn ®æi ®iÖn-quang

1. Mét sè yªu cÇu ®èi víi c¸c phÇn tö biÕn ®æi ®iÖn-quang 2. Mét sè kh¸i niÖm c¬ b¶n 3. Nguyªn lý ph¸t x¹ ¸nh s¸ng 4. C¸c phÇn tö biÕn ®æi ®iÖn-quang (ph¸t quang)

I.1. Mét sè yªu cÇu ®èi víi c¸c phÇn tö biÕn ®æi ®iÖn-quang Mét sè yªu cÇu ®èi víi c¸c phÇn tö biÕn ®æi ®iÖn-quang sö dông trong kü thuËt th«ng tin quang:
2

- ¸nh s¸ng ®-îc bøc x¹ ra ph¶i cã ®é réng phæ hÑp, - C«ng suÊt ¸nh s¸ng ph¸t x¹ cao, - MËt ®é c«ng suÊt lín, - Cã kh¶ n¨ng ®iÒu chÕ trùc tiÕp, - HÖ sè biÕn ®æi cao, - Cã kh¶ n¨ng ®iÒu chÕ víi tÝn hiÖu tèc ®é cao (b¨ng tÇn ®iÒu chÕ lín), - §iÒu kiÖn ghÐp víi sîi quang thuËn tiÖn, - HiÖu suÊt ghÐp ¸nh s¸ng vµo sîi quang cao. §Ó ®¸p øng c¸c yªu cÇu trªn, trong kü thuËt th«ng tin quang, ng-êi ta th-êng sö dông c¸c phÇn tö biÕn ®æi ®iÖn-quang lµ c¸c phÇn tö ph¸t quang b¸n dÉn: LED (Light Emitting Diode) vµ LD (Laser Diode).

I.

C¸c phÇn tö biÕn ®æi ®iÖn-quang
3

Nguyªn lý ph¸t x¹ ¸nh s¸ng 4. C¸c phÇn tö biÕn ®æi ®iÖn-quang (ph¸t quang) I. Lý thuyÕt vïng n¨ng l-îng y C¸c vïng n¨ng l-îng: 4 Vïng cÊm (E Vïng dÉn Vïng ho¸ trÞ . Mét sè yªu cÇu ®èi víi c¸c phÇn tö biÕn ®æi ®iÖn-quang 2. Mét sè kh¸i niÖm c¬ b¶n 3. Mét sè kh¸i niÖm c¬ b¶n 1.1.2.

.Vïng cÊm cÊm. . c¸c chÊt dÉn cã 3 lo¹i: .ChÊt dÉn ®iÖn. .ChÊt b¸n dÉn. . (E : §é réng gi¶i cÊm. y Ph©n lo¹i kh¶ n¨ng dÉn ®iÖn cña c¸c chÊt dÉn theo lý thuyÕt vïng n¨ng l-îng: Trªn quan ®iÓm ph©n lo¹i theo kh¶ n¨ng dÉn ®iÖn.Vïng dÉn.Theo lý thuyÕt vïng n¨ng l-îng.ChÊt c¸ch ®iÖn. y Gi¶n ®å ph©n lo¹i c¸c chÊt theo lý thuyÕt vïng n¨ng l-îng: Vïng dÉn Vïng dÉn Vïng ho¸ trÞ Vïng dÉn 5 Vïng cÊm Vïng cÊm .Vïng ho¸ trÞ. c¸c chÊt dÉn cã 3 vïng n¨ng l-îng: .

Trong ®ã: (E ChÊt dÉn ®iÖn (E ChÊt b¸n dÉn vµ chÊt ®iÖn m«i (E ChÊt ®iÖn m«i 2. C¸c vïng n¨ng l-îng trong b¸n dÉn e0 >0 >> (E ChÊt b¸n dÉn i n tö Vïng dÉn Ec 6 Ec .

VÝ dô. 7 .3 : Gi¶n ®å n¨ng l-îng vµ ph©n bè ®iÖn tö vµ lç trèng trong chÊt b¸n dÉn §é lín cña (E phô thuéc vµo vËt liÖu b¸n dÉn.1 eV.H×nh 2. ®èi víi vËt liÖu Silic (E kho¶ng 1.

Khi ®ã. Khi cã ®iÖn tr-êng ngoµi t¸c ®éng. b¸n dÉn lµ mét vËt liÖu dÉn ®iÖn.3. nh¶y lªn vïng dÉn. Nguyªn lý dÉn ®iÖn trong b¸n dÉn . Khi ®ã.Khi cã kÝch thÝch (vÝ dô: khi t¨ng nhiÖt ®é): C¸c ®iÖn tö vïng ho¸ nhËn ®-îc n¨ng l-îng lín h¬n ®é réng gi¶i cÊm. . ë vïng dÉn cã ®iÖn tö. 8 . b¸n dÉn sÏ dÉn ®iÖn.Khi kh«ng cã kÝch thÝch: Vïng dÉn kh«ng cã ®iÖn tö => B¸n dÉn lµ mét vËt liÖu c¸ch ®iÖn.

ng-êi ta pha t¹p thªm mét l-îng nhá c¸c nguyªn tè thuéc nhãm III hay nhãm V vµo c¸c chÊt b¸n dÉn.B¸n dÉn lo¹ p (h¹t dÉn ®iÖn chñ yÕu lµ lç trèng) 9 . C¸c lo¹i b¸n dÉn §Ó t¨ng tÝnh dÉn ®iÖn. Tuú theo vµo chÊt ®Ó pha t¹p (c¸c chÊt thuéc nhãm III hay nhãm V).4. ng-êi ta cã 2 lo¹i chÊt b¸n dÉn: .B¸n dÉn lo¹ n (h¹t dÉn ®iÖn chñ yÕu lµ ®iÖn tö) .

. gäi lµ møc cho.§Ó t¨ng tÝnh dÉn ®iÖn. n»m ngay d-íi vïng dÉn. 4 ®iÖn tö cña nguyªn tè pha t¹p thùc hiÖn liªn kÕt ®ång ho¸ trÞ (liªn kÕt chÆt).. cßn 1 ®iÖn tö cã liªn kÕt láng.B¸n dÉn ®-îc pha t¹p c¸c nguyªn tè thuéc nhãm nµy gäi lµ b¸n dÉn lo¹i n. s½n sµng tham gia vµo dÉn ®iÖn..) cã 5 ®iÖn tö ë líp ngoµi cïng. . Ge. 10 . .Qu¸ tr×nh nµy t¹o ra sù t¨ng møc chiÕm võa ®ñ thÊp. ng-êi ta pha t¹p thªm mét l-îng nhá c¸c nguyªn tè thuéc nhãm V (P.. Khi ®ã t¹p chÊt pha thªm gäi lµ t¹p chÊt cho.Khi liªn kÕt trong m¹ng tinh thÓ Si hay Ga.* B¸n dÉn lo¹i n . As.

* B¸n dÉn lo¹i n (tiÕp theo) .4 : Gi¶n ®å n¨ng l-îng vµ ph©n bè ®iÖn tö vµ 11 lç trèng trong chÊt b¸n dÉn lo¹i n .Gi¶n ®å n¨ng l-îng vµ ph©n bè ®iÖn tö vµ lç trèng trong chÊt b¸n dÉn lo¹i n: §iÖn tö Vïng dÉn Ec Møc cho Ec (E=Ec-EV Vïng CÊm EV Vïng ho¸ trÞ Ec Lç trèng H×nh 2.

Khi liªn kÕt trong m¹ng tinh thÓ Si hay Ge. 3 ®iÖn tö tö cña nguyªn tè pha t¹p thùc hiÖn liªn kÕt ®ång ho¸ trÞ (liªn kÕt chÆt) vµ lµm xuËt hiÖn 1 lç trèng (do thiÕu ®iÖn tö liªn kÕt) s½n sµng nhËn ®iÖn tö ë vïng ho¸.B¸n dÉn ®-îc pha t¹p c¸c nguyªn tè thuéc nhãm nµy gäi lµ b¸n dÉn lo¹i p. . . Khi ®ã t¹p chÊt pha thªm gäi lµ t¹p chÊt nhËn.* B¸n dÉn lo¹i p . gäi lµ møc nhËn. 12 .§Ó t¨ng tÝnh dÉn ®iÖn. n»m ngay trªn vïng ho¸.Qu¸ tr×nh nµy t¹o ra sù t¨ng møc nhËn võa ®ñ lín. ng-êi ta cßn pha t¹p thªm mét l-îng nhá c¸c nguyªn tè thuéc nhãm III cã 3 ®iÖn tö ë líp ngoµi cïng. .

Gi¶n ®å n¨ng l-îng vµ ph©n bè ®iÖn tö vµ lç trèng trong chÊt b¸n dÉn lo¹i p: §iÖn tö Vïng dÉn Ec Vïng CÊm E Møc nhËn V Vïng ho¸ trÞ Ec (E=Ec-EV Ec Lç trèng 13 H×nh 2.5 : Gi¶n ®å n¨ng l-îng vµ ph©n bè ®iÖn tö vµ .* B¸n dÉn lo¹i p (tiÕp theo) .

* TiÕp gi¸p pn B¸n dÉn n Vïng ®iÖn tÝch kh«ng gian B¸n dÉn p C¸c phÇn tö ®a sè : e C¸c phÇn tö ®a sè : p E Ec Ef (E 14 EV .

C¸c phÇn tö biÕn ®æi ®iÖn-quang (ph¸t quang) 15 . Mét sè kh¸i niÖm c¬ b¶n 3. Mét sè yªu cÇu ®èi víi c¸c phÇn tö biÕn ®æi ®iÖnquang 2.H×nh 2. Nguyªn lý ph¸t x¹ ¸nh s¸ng 4.6: TiÕp gi¸p pn vµ gi¶n ®å n¨ng l-îng cña tiÕp gi¸p pn khi kh«ng cã ®iÖn ¸p ngoµi t¸c ®éng I. C¸c phÇn tö biÕn ®æi ®iÖn-quang 1.

I.3. ¸nh s¸ng.. Nguyªn lý ph¸t x¹ ¸nh s¸ng C¬ chÕ ph¸t x¹ ¸nh s¸ng Mét ®iÖn tö ë tr¹ng th¸i n¨ng l-îng E 1 ®-îc kÝch thÝch bëi mét nguån n¨ng l-îng (vÝ dô: dßng ®iÖn..) sÏ nh¶y lªn møc n¨ng l-îng cao h¬n (E2). E E2 N¨ng l-îng kÝch thÝch E1 §iÖn tö ¸nh s¸ng ph¸t ra 16 .. Trong qu¸ tr×nh trë vÒ tr¹ng th¸i ban ®Çu nã sÏ gi¶i phãng ra mét n¨ng l-îng ¸nh s¸ng d-íi d¹ng sãng ®iÖn tõ ®óng b»ng n¨ng l-îng mµ nã ®· hÊp thô.

7: Qu¸ tr×nh ph¸t x¹ ¸nh s¸ng C¬ chÕ ph¸t x¹ ¸nh s¸ng (tiÕp theo) N¨ng l-îng ¸nh s¸ng ph¸t x¹ E E PX = E2 ± E1 = h. / (E2 ± E1) (2-2) Trong ®ã: c lµ vËn tèc ¸nh trong kh«ng gian tù do ( b»ng 3.H×nh 2. B-íc sãng cña ¸nh s¸ng ph¸t ra ®-îc x¸c ®Þnh theo: PBX = c/f = h.f Trong ®ã: PX ®-îc x¸c ®Þnh bëi c«ng thøc: (2-1) h lµ h»ng sè Planck (b»ng 6.625.108 m/s) 17 .c.10 -34 J.s) f lµ tÇn sè ¸nh s¸ng ph¸t ra.

18 . ..) sÏ nh¶y lªn møc n¨ng l-îng cao h¬n E2.E1.Trong qu¸ tr×nh trë vÒ tr¹ng th¸i E1. nã sÏ gi¶i phãng ra mét n¨ng l-îng ¸nh s¸ng d-íi d¹ng sãng ®iÖn tõ cã ®é lín b»ng E 2. ¸nh s¸ng.Mét ®iÖn tö ë tr¹ng th¸i n¨ng l-îng E 1 ®-îc kÝch thÝch bëi mét nguån n¨ng l-îng (vÝ dô: dßng ®iÖn.. Ph¸t x¹ tù ph¸t vµ ph¸t x¹ kÝch thÝch Ph¸t x¹ tù ph¸t ..

§iÖn tö nµy hÊp thô n¨ng l-îng ¸nh s¸ng tíi vµ trong qu¸ tr×nh ®iÖn tö nµy trë vÒ tr¹ng th¸i E1 nã sÏ gi¶i phãng ra mét n¨ng l-îng sãng ®iÖn tõ d-íi d¹ng ¸nh s¸ng. 19 .E1 tiÕp tôc kÝch thÝch mét ®iÖn tö kh¸c ®ang ë tr¹ng th¸i kÝch thÝch. Ph¸t x¹ kÝch thÝch .Khi ¸nh s¸ng ph¸t ra trong qu¸ tr×nh ®iÖn tö trë vÒ tr¹ng th¸i E1 víi n¨ng l-îng E2.Khi ®ã. c«ng suÊt ¸nh s¸ng bøc x¹ sÏ lín h¬n nhiÒu ®é lín E2. . .  HiÖn t-îng ph¸t x¹ nµy gäi lµ ph¸t x¹ tù ph¸t vµ ¸nh s¸ng ®-îc gi¶i phãng ra trong tr-êng hîp nµy gäi lµ ¸nh s¸ng ph¸t x¹ tù ph¸t.E1 (n¨ng l-îng ph¸t x¹ tù ph¸t).

Qu¸ tr×nh ph¸t x¹ kÝch thÝch ®-îc thÓ hiÖn ë h×nh sau: §iÖn tö E E2 ¸nh s¸ng kÝch thÝch ¸nh s¸ng ph¸t ra H×nh 2.8 : Qu¸ tr×nh ph¸t x¹ kÝch thÝch E1 Ph¸t x¹ ¸nh s¸ng kÕt hîp vµ kh«ng kÕt hîp y Ph¸t x¹ ¸nh s¸ng kh«ng kÕt hîp 20 .  HiÖn t-îng ph¸t x¹ nµy gäi lµ ph¸t x¹ kÝch thÝch hay ph¸t x¹ c-ìng bøc vµ ¸nh s¸ng ®-îc gi¶i phãng ra trong tr-êng hîp nµy gäi lµ ¸nh s¸ng ph¸t x¹ kÝch thÝch.

y Ph¸t x¹ ¸nh s¸ng kÕt hîp Trong kü thuËt Laser. §ång thêi.Trong ph¸t x¹ tù ph¸t. nªn c¸c sãng ¸nh s¸ng ph¸t x¹ kÝch thÝch cña Laser ®ång pha víi nhau theo mÆt ph¼ng th¼ng ®øng víi ph-¬ng truyÒn sãng cña chóng. ng-êi ta th-êng sö dông c¸c nguån ph¸t x¹ ¸nh s¸ng lµ c¸c phÇn tö b¸n dÉn dùa trªn cÊu tróc tiÕp gi¸p pn. ¸nh s¸ng ph¸t x¹ ra trong tr-êng hîp nµy gäi lµ ¸nh s¸ng kh«ng kÕt hîp vµ sù ph¸t x¹ nµy gäi lµ ph¸t x¹ ¸nh s¸ng kh«ng kÕt hîp. ¸nh s¸ng ph¸t x¹ ra th-êng ngÉu nhiªn. ¸nh s¸ng ph¸t x¹ ra trong tr-êng hîp nµy gäi lµ ¸nh s¸ng kÕt hîp kh«ng gian. Nguyªn lý ph¸t x¹ ¸nh s¸ng cña tiÕp gi¸p pn Trong kü thuËt th«ng tin quang. E 21 c E a/s . ¸nh s¸ng ph¸t x¹ kÝch thÝch cña Laser cßn liªn tôc cã b-íc sãng ®¬n. ¸nh s¸ng ph¸t x¹ ra trong tr-êng hîp nµy gäi lµ ¸nh s¸ng kÕt hîp thêi gian. ®éc lËp vµ kh«ng ®ång pha víi nhau. ng-êi ta ®· sö dông c¸c bé céng h-ëng quang.

I. lç trèng vµ ®iÖn tö t¸i hîp víi nhau vµ gi¶i phãng ra n¨ng l-îng ¸nh s¸ng d-íi d¹ng sãng ®iÖn tõ.H×nh 2. C¸c phÇn tö biÕn ®æi ®iÖn-quang 22 . c¸c ®iÖn tö dÞch chuyÓn tõ b¸n dÉn n sang p vµ ng-îc l¹i lç trèng dÞch chuyÓn tõ p sang n. Trong qu¸ tr×nh dÞch chuyÓn.9 : TiÕp gi¸p pn vµ qu¸ tr×nh ph¸t x¹ a/s khi cã ®iÖn ¸p ngoµi t¸c ®éng (ph©n cùc thuËn) Khi cã ®iÖn tr-êng ngoµi t¸c ®éng.

C¸c phÇn tö biÕn ®æi ®iÖn-quang (ph¸t quang) 23 . Mét sè yªu cÇu ®èi víi c¸c phÇn tö biÕn ®æi ®iÖnquang 2. Mét sè kh¸i niÖm c¬ b¶n 3. Nguyªn lý ph¸t x¹ ¸nh s¸ng 4.1.

I.4. C¸c phÇn tö biÕn ®æi ®iÖn-quang

Trong kü thuËt th«ng tin quang, ng-êi ta th-êng sö dông c¸c phÇn tö biÕn ®æi ®iÖn-quang: - LED (Light Emitting Diode) - LD (Laser Diode).

1.4.1. Diode ph¸t quang LED

24

- CÊu tróc - CÊu t¹o - Nguyªn lý ph¸t x¹ ¸nh s¸ng - C¸c tÝch chÊt ¸nh s¸ng
-

§Æc tuyÕn tÜnh ph¸t x¹ ¸nh s¸ng §Æc tÝnh ®éng

1. CÊu tróc LED Nguyªn t¾c cÊu tróc c¬ b¶n cña LED lµ sö dông tiÕp gi¸p b¸n dÉn pn.
25

Cã 2 cÊu tróc: - CÊu tróc tiÕp gi¸p pn thuÇn nhÊt (chØ thuÇn tuý lµ líp tiÕp gi¸p pn): nguyªn lý ph¸t quang cña LED trong tr-êng hîp nµy hoµn toµn gièng nh- nguyªn lý ph¸t quang cña tiÕp gi¸p pn. - CÊu tróc tiÕp gi¸p pn kh«ng thuÇn nhÊt (cÊu tróc dÞ thÓ kÐp): sÏ xÐt ë phÇn sau.

Trong kü thuËt th«ng tin quang, ng-êi ta chñ yÕu sö dông LED cã cÊu tróc dÞ thÓ kÐp.

26

c¸c ®iÖn tÝch chñ yÕu tËp trung ë líp ho¹t tÝnh vµ lµm cho mËt ®é ®iÖn tÝch ë vïng ho¹t tÝnh t¨ng lªn rÊt cao. ng-êi ta thªm 2 líp hoÆc nhiÒu líp vËt liÖu cã ®é réng gi¶i cÊm lín. Chóng t¸i hîp víi nhau vµ ph¸t ra ¸nh s¸ng trong vïng ho¹t tÝnh víi c«ng suÊt lín. CÊu tróc dÞ thÓ kÐp: Bªn c¹nh líp ho¹t tÝnh. ®Ó chÆn kh«ng cho c¸c ®iÖn tö di chuyÓn vÒ vïng p vµ lç trèng di chuyÓn vÒ vïng n. Khi ®ã. 27 .

10: CÊu tróc dÞ thÓ Ev kÐp vµ nguyªn lý bøc x¹ E Ec Ph¸t x¹ ¸nh s¸ng T¸i hîp Ev 28 .CÊu tróc dÞ thÓ kÐp vµ qu¸ tr×nh ph¸t x¹ ¸nh s¸ng cña nã ®-îc m« t¶ ë h×nh sau: Líp ho¹t chÊt + E Líp p Líp n - Hµng rµo dÞ thÓ Ec Hµng rµo dÞ thÓ H×nh 2.

LED ph¸t mÆt. CÊu t¹o cña LED ph¸t mÆt vµ LED ph¸t c¹nh ®-îc chØ ra ë h×nh sau: (a) (b) 29 .LED ph¸t c¹nh. §ång thêi.2. LED cã cÊu tróc dÞ thÓ kÐp ®-îc chia lµm 2 lo¹i: . CÊu t¹o cña Diode ph¸t quang LED Trong kü thuËt th«ng tin quang. . ng-êi ta sö dông LED cã cÊu tróc dÞ thÓ kÐp lµm nguån ph¸t quang.

11. CÊu tróc cña LED ph¸t mÆt (a) vµ ph¸t c¹nh (b) 3.12: Nguyªn lý ph¸t x¹ ¸nh s¸ng cña LED 30 .H×nh 2. Nguyªn lý ph¸t x¹ ¸nh s¸ng Nguyªn lý ph¹t x¹ ¸nh s¸ng cña LED ®-îc m« t¶ ë s¬ ®å sau: §¶o lén mËt ®é T¸i hîp vµ ph¸t x¹ tù nhiªn Ph¸t x¹ ¸nh s¸ng H×nh 2.

Tõ ®ã t¹o nªn ®¶o lén mËt ®é. ®é chªnh lÖch møc n¨ng l-îng gi÷a líp p .C¸c ®iÖn tö vµ lç trèng chuyÓn dêi vµo vïng ho¹t chÊt bÞ giam trong líp ho¹t chÊt nµy vµ do hµng rµo dÞ thÓ. Khi ®ã.sau: .líp n rÊt lín. c¸c ®iÖn tö tõ líp n bÞ kÐo vÒ cùc d-¬ng vµ chuyÓn dêi vµo vïng ho¹t chÊt. trong khi ®ã c¸c lç trèng ë líp p bÞ kÐo vÒ cùc ©m vµ cïng chuyÓn dêi vµo vïng ho¹t chÊt.3. . .CÊu t¹o LED theo cÊu tróc dÞ thÓ kÐp.§Æt mét ®iÖn thÕ ph©n cùc cã chiÒu dßng ®iÖn h-íng tõ líp p sang líp n.líp ho¹t chÊt . y T¸i hîp vµ ph¸t x¹ tù nhiªn: 31 . ®-îc gäi lµ hµng rµo dÞ thÓ. Nguyªn lý ph¸t x¹ ¸nh s¸ng (tiÕp theo) y Qu¸ tr×nh t¹o ra ®¶o lén mËt ®é nh.

CÊu t¹o LED ®Ó c¸c ¸nh s¸ng ph¸t ra h-íng vÒ phÝa sîi quang.C¸c ®iÖn tö vµ lç trèng bÞ giam trong líp ho¹t chÊt víi mËt ®é rÊt cao t¸i hîp tù nhiªn víi nhau vµ ph¸t ra ¸nh s¸ng tù nhiªn. C¸c tÝch chÊt ¸nh s¸ng cña Diode ph¸t quang LED Ph©n bè phæ ¸nh s¸ng ph¸t x¹ cña LED: ¸nh s¸ng cña LED lµ ¸nh s¸ng kh«ng kÕt hîp. y Ph¸t x¹ ¸nh s¸ng: . nªn ph©n bè phæ ¸nh s¸ng cña LED cã thÓ gÇn ®óng b»ng mét hµm Gauss: ¨ P P0 T © © (P ª ¸ ¹ ¹ º 2 PP ! PP0 e Trong ®ã: (2-3) P : B-íc sãng cña ¸nh s¸ng ph¸t x¹. 4. 32 . Qu¸ tr×nh ph¸t x¹ ®ã gäi lµ ph¸t x¹ tù nhiªn..

§é réng phæ (P cña ¸nh s¸ng ph¸t x¹ lµ chiÒu réng cña h×nh ch÷ nhËt mµ tÝch (P.PP : C«ng suÊt ¸nh s¸nh ph¸t x¹ cña LED t¹i b-íc sãng P.. Gi¸ trÞ ®Æc tr-ng cña (P ®èi víi LED lµ 30 . P0 : B-íc sãng c«ng t¸c.. PPo b»ng c«ng suÊt bøc x¹ cña LED. Ph©n bè phæ ¸nh s¸ng ph¸t x¹ cña LED (tiÕp theo): Ph©n bè phæ ¸nh s¸ng cña LED ®-îc m« t¶ bëi h×nh sau: PP PPo 33 (P . 40 nm. (P : §é réng phæ cña ¸nh s¸ng ph¸t x¹. PP o : C«ng suÊt ¸nh s¸nh ph¸t x¹ cña LED t¹i P0 (gÝa trÞ cùc ®¹i cña c«ng suÊt ¸nh s¸ng ph¸t x¹).

 Ph©n bè h×nh häc cña ¸nh s¸ng ph¸t x¹: Ph©n bè h×nh häc cña c-êng ®é ¸nh s¸ng ph¸t x¹ cña LED ph¸t x¹ mÆt vµ ph¸t x¹ c¹nh ®-îc m« t¶ ë h×nh sau: Sîi quang 34 LED LED Sîi quang .

§Æc tuyÕn ph¸t x¹ ¸nh s¸ng cña LED ®-îc m« t¶ bëi h×nh sau: Gi¶i thÝch ®Æc tuyÕn P-I cña LED: 35 P I=0 I"0 => P = 0 => P > 0 : .I t¨ng vµ < IBh-LED => P t¨ng tuyÕn . §Æc tuyÕn ph¸t x¹ ¸nh s¸ng cña LED §Æc tuyÕn ph¸t x¹ ¸nh s¸ng cña LED lµ mèi quan hÖ gi÷a c«ng suÊt ¸nh s¸ng ph¸t x¹ vµ dßng ®iÒu khiÓn cña LED.5.

1. tøc lµ LED ho¹t ®éng ë khu vùc tÇn sè thÊp.6. c«ng suÊt 36 . th× ¶nh h-ëng cña ®iÖn dung tiÕp gi¸p cña c¸c líp P ± N trong LED. §Æc tÝnh ®éng cña LED 6. ®iÖn dung cña t¶i vµ c¸c hiÖu øng ký sinh (®iÖn dung gi÷a LED víi vá cã thÓ bá qua trong qu¸ tr×nh biÕn ®æi ®iÖn ± quang cña LED. C¸c yÕu tè x¸c lËp ®Æc tÝnh ®éng cña LED §Æc tÝnh biÕn ®æi ®iÖn-quang cña LED phô thuéc rÊt nhiÒu vµo c¸c tham sè cña dßng ®iÒu khiÓn Khi dßng ®iÒu khiÓn LED lµ nh÷ng chuçi xung cã tèc ®é bÝt thÊp. Khi ®ã.

th× ®iÖn dung tiÕp gi¸p cña c¸c líp P ± N trong LED. §ã chÝnh lµ qu¸ tr×nh biÕn ®éng cña LED. B»ng lý thuyÕt vµ thùc nghiÖm. S¬ ®å ®iÖn t-¬ng ®-¬ng cña LED §Ó thuËn tiÖn cho viÖc nghiªn cøu c¸c ®Æc tÝnh ®éng cña LED.2. cã nghÜa lµ trong tr-êng hîp nµy ®Æc tuyÕn tÜnh kh«ng cßn ®óng n÷a. ng-êi ta cã thÓ ®Æc tr-ng qu¸ tr×nh biÕn ®æi ®iÖn-quang ®éng cña LED bëi c¸c s¬ ®å ®iÖn t-¬ng ®-¬ng cña nã.¸nh s¸ng cña LED bøc x¹ ra chØ lµ hµm sè cña c-êng ®é dßng ®iÒu khiÓn vµ nã ®-îc x¸c ®Þnh theo ®Æc tuyÕn biÕn ®æi ®iÖn quang tÜnh cña LED. ng-êi ta ®· x¸c ®Þnh ®-îc s¬ ®å ®iÖn t-¬ng ®-¬ng cña LED ®-îc chØ ra ë h×nh 2. Qu¸ tr×nh biÕn ®æi ®iÖn ± quang cña LED trong tr-êng hîp nµy sÏ phô thuéc vµo tÇn sè. 6. Khi ®ã. qóa tr×nh biÕn ®æi ®iÖn-quang cña LED kh«ng tu©n theo ®Æc tuyÕn tÜnh cña nã n÷a. Khi LED ho¹t ®éng ë tÇn sè cao. ip iRD~ PP 37 CD RD . ®iÖn dung cña t¶i vµ c¸c hiÖu øng ký sinh (®iÖn dung gi÷a LED víi vá) ®ãng vai trß rÊt quan träng trong qu¸ tr×nh biÕn ®æi ®iÖn ± quang cña LED. Khi dßng ®iÒu khiÓn LED lµ chuçi xung cã tèc ®é bÝt lín vµ do ®ã LED ho¹t ®éng ë khu vùc tÇn sè cao.

sau: 38 .3. Hµm truyÒn dÉn cña LED vµ LD Tõ s¬ ®å ®iÖn t-¬ng ®-¬ng.H×nh 2. CD = 1 nF.16. 6. ta nhËn ®-îc hµm truyÒn dÉn cña LED trong qu¸ tr×nh biÕn ®æi ®iÖn-quang ®éng nh. S¬ ®å ®iÖn t-¬ng ®-¬ng cña Trong ®ã: ip lµ nguån dßng ®Æc tr-ng cho dßng photo cña LED. §èi víi LED th× c¸c gi¸ trÞ ®Æc tr-ng RD = 3 ± 5. RD lµ c¸c ®¹i l-îng ®Æc tr-ng cho qu¸ tr×nh ®éng cña LED.. CD.

4) H* P-LED 1 Trong ®ã: [g ! 1 RD CD .4). Hµm träng l-îng cña LED Tõ c«ng thøc (2.4. H×nh 2.tÇn sè gãc giíi h¹n cña LED.17.17.sau: 39 . §å thÞ m« t¶ hµm truyÒn dÉn chuÈn ho¸ cña LED 6. f/fg §å thÞ m« t¶ hµm truyÒn dÉn cña LED ®-îc chØ ra ë h×nh 2.H p LED ( j[ ) ! H p LED [ 1 j [g (2. ta x¸c ®Þnh ®-îc hµm träng l-îng cña LED th«ng qua phÐp biÕn ®æi Fuorier ng-îc nh.

o tD =RDCD 6.18.5. g*P-LED 1 H×nh 2. Hµm träng l-îng chuÈn ho¸ cña LED Trong ®ã: g*P-LED/LD(t) lµ hµm chuÈn ho¸ cña hµm träng l-îng.gP (t )! P [ ge [ g t (2. Hµm qu¸ ®é cña LED 40 .5) §å thÞ m« t¶ hµm träng l-îng cña LED ®-îc chØ ra ë h×nh 2.18.

(2-6) và sau m t s bi n c a LED theo các công th c: h p LED (t ) ! H p LED 1 e . ta xác nh (2-6) c hàm quá T các công th c (2-5).Theo nh ngh a. hàm quá t c a LED và LD s c xác nh theo công th c: h p LED / LD (t ) ! ´g 0 p LED / LD ( t )dt i toán h c.

[ g t (2-7) 41 .

§å thÞ m« t¶ c¸c tham sè m« t¶ ®Æc tÝnh ®éng cña LED 42 .19.§å thÞ m« t¶ c¸c tham sè m« t¶ ®Æc tÝnh ®éng cña LED H×nh 2.

CÊu t¹o .CÊu tróc . Laser Diode (LD) .4.Nguyªn lý ph¸t x¹ ¸nh s¸ng .C¸c tÝch chÊt ¸nh s¸ng - §Æc tuyÕn tÜnh ph¸t x¹ ¸nh s¸ng §Æc tÝnh ®éng 43 .I.2.

 CÊu tróc cña LD còng sö dông cÊu tróc dÞ thÓ kÐp (t-¬ng tù nh.LED).1.T¹o ¸nh s¸ng Laser (¸nh s¸ng kÕt hîp d-íi ®iÒu kiÖn bøc x¹ kÝch thÝch ) .Lùa chän mèt (tr¹ng th¸i sãng ¸nh s¸ng) y Nguyªn t¾c cÊu tróc: . CÊu tróc LD Nguyªn t¾c cÊu tróc c¬ b¶n cña LD còng lµ sö dông tiÕp gi¸p b¸n dÉn pn kÕt hîp víi khoang céng h-ëng ¸nh s¸ng. 44 .ChØ khuÕch ®¹i c¸c sãng ¸nh s¸ng ch¹y theo ph-¬ng däc cña khoang céng h-ëng. CÊu tróc cña LD cã khoang céng h-ëng ¸nh s¸ng: y Môc ®Ých cña khoang céng h-ëng ¸nh s¸ng .

C¸c sãng ¸nh s¸ng kh«ng ch¹y theo ph-¬ng däc cña khoang céng h-ëng sÏ bÞ hÊp thô. 45 . ®iÒu kiÖn céng h-ëng ¸nh s¸ng cña LD lµ: L ! q Trong ®ã: L : n : P0 2n (2-8) ChiÒu dµi cña khoang céng h-ëng. ChiÕt suÊt cña vïng tÝch cùc. CÊu tróc LD (tiÕp theo) y §iÒu kiÖn céng h-ëng ¸nh s¸ng: §Ó sãng ¸nh s¸ng ch¹y theo ph-¬ng däc cña khoang céng h-ëng. 1..

KÖ sè sãng (q lµ mét sè nguyªn).20.P0 : B-íc sãng cña sãng ¸nh s¸ng øng víi tÇn sè céng h-ëng. q : CÊu tróc c¬ b¶n vµ qu¸ tr×nh khuÕch ®¹i ¸nh s¸ng trong khoang céng h-ëng cña LD ®-îc m« t¶ ë h×nh sau: Vïng kh«ng tÝch cùc L Vïng tÝch cùc D ¸nh s¸ng ph¸t x¹ G-¬ng ph¶n x¹ C¸c sãng ®øng G-¬ng cho qua thµnh phÇn sãng x¸c ®Þnh H×nh 2. CÊu tróc c¬ b¶n vµ tr¹ng th¸i sãng cña khoang céng h-ëng ¸nh s¸ng cña LD 46 .

Qu¸ tr×nh khuÕch ®¹i ¸nh s¸ng trong khoang céng h-ëng ¸nh s¸ng cña LD L D ¸nh s¸ng ph¸t x¹ G-¬ng ph¶n x¹ KhuÕch ®¹i quang G-¬ng cho qua thµnh phÇn sãng x¸c ®Þnh 47 .

CÊu t¹o cña LD Trong kü thuËt th«ng tin quang. ng-êi ta sö dông LD cã cÊu tróc dÞ thÓ kÐp ph¸t c¹nh vµ c«ng t¾c d¶i lµm nguån ph¸t quang. (b) .22.21. CÊu tróc cña LD cÊu tróc dÞ thÓ kÐp ph¸t c¹nh vµ c«ng t¾c d¶i vµ ®Æc tÝnh ¸nh ¸nh s¸ng bøc x¹.H×nh 2. trong ®ã: (a) . CÊu t¹o cña LD ®-îc chØ ra ë h×nh sau: (a) Sîi quang C¹nh bøc x¹ 48 H×nh 2.H×nh chiÕu ®øng. §-êng ®i cña c¸c photon vµ qu¸ tr×nh khuÕch ®¹i ¸nh s¸ng trong khoang céng h-ëng ¸nh s¸ng 2.

Nguyªn lý ph¹t x¹ ¸nh s¸ng cña LD .3. Nguyªn lý ph¸t x¹ ¸nh s¸ng cña LD Nguyªn lý ph¹t x¹ ¸nh s¸ng cña LD ®-îc m« t¶ ë s¬ ®å sau: §¶o lén mËt ®é Ph¸t x¹ tù ph¸t HÊp thô photon Ph¸t x¹ kÝch thÝch Ph¸t x¹ ¸nh s¸ng Céng h-ëng ¸nh s¸ng 49 H×nh 2.23.

®-îc gäi lµ hµng rµo dÞ thÓ.sau: . ®é chªnh lÖch møc n¨ng l-îng gi÷a líp p . 50 .líp n rÊt lín.líp ho¹t chÊt . Nguyªn lý ph¸t x¹ ¸nh s¸ng (tiÕp theo) y Qu¸ tr×nh t¹o ra ®¶o lén mËt ®é nh.3.CÊu t¹o LD theo cÊu tróc dÞ thÓ kÐp.

§Æt mét ®iÖn thÕ ph©n cùc cã chiÒu dßng ®iÖn h-íng tõ líp p sang líp n.C¸c ®iÖn tö vµ lç trèng chuyÓn dêi vµo vïng ho¹t chÊt bÞ giam trong líp ho¹t chÊt nµy vµ do hµng rµo dÞ thÓ. Nguyªn lý ph¸t x¹ ¸nh s¸ng (tiÕp theo) y T¸i hîp vµ ph¸t x¹ tù ph¸t: . Tõ ®ã t¹o nªn ®¶o lén mËt ®é. . ph¸t x¹ kÝch thÝch vµ t¹o ¸nh s¸ng kÕt hîp: 51 .C¸c ®iÖn tö vµ lç trèng bÞ giam trong líp ho¹t chÊt víi mËt ®é rÊt cao t¸i hîp tù nhiªn víi nhau vµ ph¸t ra ¸nh s¸ng tù nhiªn.. 3. c¸c ®iÖn tö tõ líp n bÞ kÐo vÒ cùc d-¬ng vµ chuyÓn dêi vµo vïng ho¹t chÊt. tronh khi ®ã c¸c lç trèng ë líp p bÞ kÐo vÒ cùc ©m vµ cïng chuyÓn dêi vµo vïng ho¹t chÊt. y HÊp thô photon. Khi ®ã.

HÊp thô photon vµ ph¸t x¹ kÝch thÝch Khi ¸nh s¸ng ph¸t ra trong qu¸ tr×nh trë vÒ tr¹ng th¸i E 1 víi n¨ng l-îng E 2.E1 tiÕp tôc kÝch thÝch mét ®iÖn tö kh¸c ®ang ë tr¹ng th¸i kÝch thÝch. 3.E1 (n¨ng l-îng ph¸t x¹ tù ph¸t).. §ã chÝnh lµ qu¸ tr×nh ph¸t x¹ kÝch thÝch hay ph¸t x¹ c-ìng bøc vµ ¸nh s¸ng ®-îc gi¶i phãng ra trong tr-êng hîp nµy lµ ¸nh s¸ng ph¸t x¹ kÝch thÝch. Nguyªn lý ph¸t x¹ ¸nh s¸ng (tiÕp theo) - Ph¸t x¹ ¸nh s¸ng kÕt hîp 52 . §iÖn tö nµy hÊp thô n¨ng l-îng ¸nh s¸ng tíi vµ trong qu¸ tr×nh trë vÒ tr¹ng th¸i E1 nã sÏ gi¶i phãng ra mét n¨ng l-îng ¸nh s¸ng d-íi d¹ng sãng ®iÖn tõ víi ®é lín lín h¬n nhiÒu ®é lín E2.

Nhê bé céng h-ëng quang. ¸nh s¸ng ph¸t x¹ kÝch thÝch cña Laser cßn liªn tôc cã b-íc sãng ®¬n. 4. nªn phæ ¸nh s¸ng cña LD gåm mét sè v¹ch phæ cã ®é lín giíi h¹n bëi ®-êng ®Æc tÝnh céng h-ëng cña LD (cã thÓ gÇn ®óng b»ng mét 53 . ¸nh s¸ng ph¸t x¹ ra trong tr-êng hîp nµy lµ ¸nh s¸ng kÕt hîp kh«ng gian. ¸nh s¸ng ph¸t x¹ ra trong tr-êng hîp nµy lµ ¸nh s¸ng kÕt hîp thêi gian.CÊu t¹o LD ®Ó c¸c ¸nh s¸ng ph¸t ra h-íng vÒ phÝa sîi quang. y Ph¸t x¹ ¸nh s¸ng: . §ång thêi. C¸c tÝch chÊt ¸nh s¸ng cña LD Ph©n bè phæ ¸nh s¸ng ph¸t x¹ cña LD: Do cã sù céng h-ëng ¸nh s¸ng. nªn c¸c sãng ¸nh s¸ng ph¸t x¹ kÝch thÝch cña Laser ®ång pha víi nhau theo mÆt ph¼ng th¼ng ®øng víi ph-¬ng truyÒn sãng cña chóng.

Gi¸ trÞ ®Æc tr-ng cña (P ®èi víi LD lµ 0. PPo b»ng c«ng suÊt bøc x¹ cña LD (PPo : C«ng suÊt ¸nh s¸nh ph¸t x¹ cña LD t¹i P0 .gÝa trÞ cùc ®¹i cña c«ng suÊt ¸nh s¸ng ph¸t x¹).hµm Gauss. nh-ng ®é réng phæ (P nhá h¬n cña LED rÊt nhiÒu) vµ c¸c v¹ch phæ c¸ch nhau mét ®o¹n: HP P2 0 ! 2 Ln (2-9) §é réng phæ ¸nh s¸ng ph¸t x¹ (P cña LD lµ chiÒu réng cña h×nh ch÷ nhËt mµ tÝch (P. Ph©n bè phæ ¸nh s¸ng ph¸t x¹ cña LD (tiÕp theo): Ph©n bè phæ ¸nh s¸ng cña LD ®-îc m« t¶ bëi h×nh sau: 54 .1 z 4 nm.

PP (P P0 HP H×nh 2.24. Ph©n bè phæ ¸nh s¸ng cña LD Ph©n bè h×nh häc cña ¸nh s¸ng ph¸t x¹: Ph©n bè h×nh häc cña c-êng ®é ¸nh s¸ng ph¸t x¹ cña LD ®-îc m« t¶ ë h×nh sau: A55 .

§Æc tuyÕn tÜnh cña LD 56 .H×nh 2.25. Ph©n bè h×nh häc cña c-êng ®é ¸nh s¸ng ph¸t x¹ cña LD 5.

ph¸t x¹ cña LED.1. O Ing IBh-LD I H×nh tÝnh §Æc cña LD 6.26.I tiÕp tôc t¨ng vµ < IBh-LD => P t¨ng rÊt nhanh vµ tuyÕn tÝnh víi sù t¨ng cña I. §Æc2.I = IBh-LD => P ®¹t gi¸ trÞ cùc ®¹i => Sù ph¸t x¹ ë tr¹ng th¸i b·o hoµ.Mèi quan hÖ gi÷a c«ng suÊt ¸nh s¸ng ph¸t x¹ vµ dßng ®iÒu khiÓn cña LD ®-îc m« t¶ bëi h×nh sau: Gi¶i thÝch ®Æc tuyÕn P-I cña LD: P .I=0 => P = 0 Ph¸t x¹ tù ph¸t . .I t¨ng vµ < Ing => P t¨ng rÊt chËm víi sù t¨ng cña I. C¸c yÕu tè x¸c lËp ®Æc tÝnh ®éng cña LD 57 . sù ph¸t x¹ cña LD lµ ph¸t x¹ kÝch thÝch. §©y chÝnh lµ ph¸t x¹ Laser. .I tiÕp tôc t¨ng vµ > IBh-LED => P gi¶m víi sù t¨ng cña I. sù ph¸t x¹ cña LD lµ ph¸t Ph¸t x¹ Laser x¹ tù ph¸t t-¬ng tù nh. . ®éngtuyÕn P-I cña LD 6.

Qu¸ tr×nh biÕn ®æi ®iÖn ± quang cña LD trong tr-êng hîp nµy sÏ phô thuéc vµo tÇn sè. ®iÖn c¶m cña c¸c d©y nèi) cã thÓ bá qua trong qu¸ tr×nh biÕn ®æi ®iÖn ± quang cña LD. Khi ®ã. ®Æc tÝnh biÕn ®æi ®iÖn-quang cña LD phô thuéc rÊt nhiÒu vµo c¸c tham sè cña dßng ®iÒu khiÓn. cã nghÜa lµ trong tr-êng hîp nµy ®Æc tuyÕn tÜnh kh«ng cßn ®óng n÷a. tøc lµ LD ho¹t ®éng ë khu vùc tÇn sè thÊp.LED. ®iÖn c¶m cña c¸c d©y nèi) ®ãng vai trß rÊt quan träng trong qu¸ tr×nh biÕn ®æi ®iÖn ± quang cña LD. ®iÖn dung cña t¶i vµ c¸c hiÖu øng ký sinh (®iÖn dung gi÷a LD víi vá. 58 . c«ng suÊt ¸nh s¸ng cña LD bøc x¹ ra chØ lµ hµm sè cña c-êng ®é dßng ®iÒu khiÓn vµ nã ®-îc x¸c ®Þnh theo ®Æc tuyÕn biÕn ®æi ®iÖn quang tÜnh cña LD. §ã chÝnh lµ qu¸ tr×nh biÕn ®éng cña LD. Khi ®ã. Khi dßng ®iÒu khiÓn LD lµ nh÷ng chuçi xung cã tèc ®é bÝt thÊp. ®iÖn dung cña t¶i vµ c¸c hiÖu øng ký sinh (®iÖn dung gi÷a LD víi vá. qóa tr×nh biÕn ®æi ®iÖn-quang cña LD kh«ng tu©n theo ®Æc tuyÕn tÜnh cña nã n÷a. Khi LD ho¹t ®éng ë tÇn sè cao.T-¬ng tù nh. th× ¶nh h-ëng cña ®iÖn dung tiÕp gi¸p cña c¸c líp P ± N trong LD. th× ®iÖn dung tiÕp gi¸p cña c¸c líp P ± N trong LD. Khi dßng ®iÒu khiÓn LD lµ chuçi xung cã tèc ®é bÝt lín vµ do ®ã LD ho¹t ®éng ë khu vùc tÇn sè cao.

S¬ ®å ®iÖn t-¬ng ®-¬ng cña LD §Ó thuËn tiÖn cho viÖc nghiªn cøu c¸c ®Æc tÝnh ®éng cña LD.27. ng-êi ta ®· x¸c ®Þnh ®-îc s¬ ®å ®iÖn t-¬ng ®-¬ng cña LD ®-îc chØ ra ë h×nh 2. LD ip CD iRD bPP RD H×nh 2. CD = 5 nF. 59 ..27. LD ± 2 nH. §èi víi LD th× c¸c gi¸ trÞ dÆc tr-ng RD = 2 .6. S¬ ®å ®iÖn t-¬ng ®-¬ng cña cña LD Trong ®ã: ip lµ nguån dßng ®Æc tr-ng cho dßng photo cña LD. R lµ c¸c ®¹i l-îng ®Æc L-u ý r»ng: s¬ ®å ®iÖn t-¬ng ®-¬ng cña LD chØ ®óng khi dßng ®iÒu khiÓn lín h¬n dßng ng-ìng. C . ng-êi ta cã thÓ ®Æc tr-ng qu¸ tr×nh biÕn ®æi ®iÖn-quang ®éng cña LD bëi c¸c s¬ ®å ®iÖn t-¬ng ®-¬ng cña nã.2. B»ng lý thuyÕt vµ thùc nghiÖm. L .

6. ta nhËn ®-îc hµm truyÒn dÉn cña LD trong qu¸ tr×nh biÕn ®æi ®iÖn-quang ®éng nh. 2 [0 [0 [0 [ 2 H0 (2-10) Trong ®ã: H0 ! RD 2 LD 1 LD C D : h»ng sè suy hao dao ®éng.3.sau: P LD ( j [ ) ! p LD [ 2j 1 . Hµm truyÒn dÉn cña LD Tõ s¬ ®å ®iÖn t-¬ng ®-¬ng. : tÇn sè gãc ®Æc tr-ng cña LD. víi [0 2T [0 ! §èi víi LD. khi lµ: 1 H0 £ f0 2 f0 ! th× xuÊt hiÖn céng h-ëng víi tÇn sè céng h-ëng 60 .

f ch ! f 0 ¨ H ¸ 1 2© 0 ¹ © f ¹ ª 0 º 2 (2-11) §å thÞ m« t¶ hµm truyÒn dÉn cña LD §å thÞ m« t¶ hµm truyÒn dÉn cña LD ®-îc chØ ra ë hØnh 2. tøc lµ: 61 .28.1 1 0. khi H/f0 << 1 th× tÇn sè céng h-ëng f ch cña LD sÏ gÇn b»ng tÇn sè ®Æc tr-ng cña nã. §å thÞ m« t¶ hµm truyÒn dÉn cña LD 0 f/f 0 §èi víi LD. H* P-LD H/f0= 0.2 H×nh 2.28.05 0.

  [S ! 2 2 [0 H0 lµ tÇn sè gãc dao ®éng riªng cña LD.4.f ch } f 0 ! 1 2T LDC D (2-12) 6. Hµm träng l-îng cña LD Tõ c«ng thøc (2-10) ta x¸c ®Þnh ®-îc hµm träng l-îng cña LD th«ng qua phÐp biÕn ®æi Fuorier ng-îc nh. 62 .sau: g LD ( t ) ! H LD e [s   2 [0 H 0 t sin [ s t (2-13) (2-14) Trong ®ã.

Khi H0 ££ 1 f0 th× tÇn sè dao ®éng riªng fS ( fS ! [S 2T ) gÇn b»ng tÇn sè ®Æc tr-ng cña LD. Tøc lµ: (2-15) fS ! f0 ! 1 2T L D C D §å thÞ m« t¶ hµm träng l-îng cña LD §å thÞ m« t¶ hµm träng l-îng cña LD ®-îc chØ ra ë h×nh 2.29. §å thÞ m« t¶ hµm träng l-îng chuÈn ho¸ cña LD .29. g*P-LD 0 t 63 H×nh 2.

6. (2-10) vµ sau mét sè biÕn ®æi to¸n häc. ta x¸c ®Þnh ®-îc hµm qu¸ ®é cña LD theo c«ng thøc: hp LD (t ) ! « [ 0 H 0t » 1 [ e cos. Hµm träng l-îng cña LD Tõ c¸c c«ng thøc (2-6).Trong ®ã: g*P-LED/LD(t) lµ hµm chuÈn ho¸ cña hµm träng l-îng.5.

S t N S ¼ p LD ¬ ­ [S ½ 64 (2-16) .

Trong ó: H0 N s ! arctg [s (217) 65 .

30.§å thÞ m« t¶ c¸c tham sè m« t¶ ®Æc tÝnh ®éng cña LD H×nh 2. §å thÞ m« t¶ c¸c tham sè ®Æc tÝnh ®éng cña LD 66 .

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->