STO SU INVAZIVNE STRANE VRSTEl

STRANE VRSTE su vrste koje se pojavljuju izvan svog prirodnog podruda rasprostranjenosti, a u nova podruqa su dosle SLUCAjNIM iii NAMjERNIM UNOSENjEM putem Ijudskih aktivnosti. Ukoliko unos i sirenje strane vrste na nekom podruqu uzrokuje ekolosku iii ekonomsku stetu, govorimo 0 INVAZIVNOj STRANOjVRSTI.

5irenje invazivnih vrsta navodi se kao drugi najveCi razlog gubitka bioloske raznolikosti, odmah nakon direktnog unistavanja stanista.

KOJI SU MOGUCI UCINCIINVAZIVNIH STRANIH VRSTA U NEKOM EKOSUSTAVUl

DESETERONOINI RAKOVI ·~geteITOfIJ1jlIlh~il\e'ili1i1J n~~I1.FIlj'IRGifftiN®tiiI:l1~ilm.t1O:je:l 'I'Ii§a<tft(gla~OJi!g)j~rh ekosustava gdje imaju vaznu ulogu zato sto:

~ se mogu prilagoditi raznolikim uvjetima na stanistu (dno, temperatura, zagadenje ... )

~ mogu razviti populacije vel ike qustoce

~ su svejedi, hrane se biljnim i zivotinjskim materijalom te organskim talogom dna, a plijen su grabezljivaca poput nekih vrsta riba (stuka, som), ptica i vidri te stoga predstavljaju vazne karike hranidbenih lanaca.

·

OSNOVNA VANJSKA OBILJElJA DESETERONOZNIH RAKOVA

~ tijelo je prekriveno tvrdim oklopom

~ petparinoguzahodanjenalazisenaprednjemdijelutijela, prvi parnoguima krajeve I

I I preobrazene u klijesta sastavljena od jednog pomknoq i jednog nepomicnog prsta

~ prednji dio tijela cine glava i prsaobjedinjeni u jedinstveni glavoprsnjak

~ glavoprSnjakse naprednjem kraju produljuje udulji nazubljeni glavinsiljak (rostrum) ~ na glavi se nalaze dva para ticala i oci na pokretnim drsdma

~ na oklopu glavoprSnjaka utisnuta je brazda koja odjeljuje glavu od prsa (cervikalna brazda), uz njen rub se ponekad nalaze trnovi

~ straznji dio tijela naziva se zadak, sastavljen je od vise oklopljenih danaka, s trbusne strane zatka nalaze se noge zatka koje pornazu pri plivanju

~ na kraju zatka nalazi se repna peraja

pet pari nogu za hodanje

dvapara

ticala ~

ukupna duljina tijela

Vanjski izgled desetoronofnoq raka (preuzeto s https:llwww.jiskeriverket.se/images/). ovenom bojom oznatena su obiljezja vafna pri razlikovanju zavicajne i invazivne vrste

INVAZIVNE STRANE VRSTE DESETERONOZNIH RAKOVA U HRVATSKOJ

U Hrvatskoj su do sada utvrdene cetiri (4) europske (zavicajne iii autohtone) i dvije (2) amerkke (invazivne strane) vrste deseteronoznih rakova.

Na podruqu Meaimurske i Koprivnicko-krizevacke zupanije dosadasnjim istra.zivanjima utvraene su dvije vrste deseteronoznih rakova: jedna europska vrsta: RIJECNI RAK (Iatinsko ime vrste Astacus astacus) i

jedna sjevernoamericka vrsta: SIGNALN I RAK (Iatinsko ime vrste Pacifastacus leniusculus)

Negativan utjecaj SIGNALNOG RAKA na rijeke Muru i Dravu:

1) gubitak bioloske raznolikosti: potiskivanje i nestanakzavkainih vrsta rakova i promjene u zajednici ostalih slatkovodnih beskraljesnjaka

2) promjene u zajednici ribazbog hranjenja ribljim jajima i mladl te zbog natjecanja s pridnenim ribama oko hrane i sklonista

3) ostecenje obale zbog visoke qustore rakova koji u obalama rijeka stvaraju svoja sklonista

4) kombinacija navedenih udnaka koji imaju nepredvidivodjelovanje na ostale uloge rijecnog ekosustava

ZAVICAJNA VRSTA

RIJECN I III PLEM EN ITI RAK (Iatinsko ime vrste: Astacus astacus)

Rasprostranjenost: Rijecni rak je najzastupljenija zavicajna vrsta deseteronoznih rakova u Europi. Dolazi u gotovo 40 zemalja Europe od sjevera (5vedska i Finska) do juga (Grcka, Turska). Vrsta je prenosena u

razlidte vodotoke unutar Europe.

Rasprostranjenost na podrucju Hrvatske:

Rijecni rak prirodno dolazi u vodama savskoq i dravskog sliva, a vrsta je unesena i u pojedine vodotoke jadranskog sliva.

Do 200]. godine bio je zabiljezen i u

samom toku Mure i Drave, no ti nalazi

nakon 200]. godine nisu potvrdeni.

Rijecni rak je zasticen na lokalnoj (Zakon o zastiti prirode, Narodne novine 70/05) i namedunarodnoj razini. Prema zakonu ovu se vrstu ne smije loviti niti uznemirivati, a za potrebe znanstvenih lstrazivania vrste potrelim je zatrafiti dozvolu Ministarstva kulture.

Prepoznavanje: .

obkno ne naraste vise od 15 em ukupne duljiine~~t9.. ~ oklop glavoprsnjaka je gladak, 5 bocne strane

malo GRANULIRAN

~ uz rub eervikalne brazde postoji niz sitnih tupih IZ80CENJA, od kojih je jedno jace izrazeno

~ klijesta su velika i siroka, 5 gornje strane GRANULIRANA

niz tupih izbocenja uz rub cervikalne brazde

Signalni rak ima GLATKU I NEPOMICNOG PRSTA I

I NVAZIVNA STRANA VRSTA

SIGNALN I RAK (Iatinsko ime vrste: Pacifastacus leniusculus)

Rasprostranjenost:

Signalni rak prirodno dolazi na sjeverozapadu Amerike i jugozapadu Kanade. Za potrebe uzgoja unesen je na jug Amerike, u Europu i Japan.

Rasprostranjenost na podrucju Hrvatske:

Utvraen je u rijeci Muri u gotovo eijelom toku (do 3 km uzvodno od usca Mure u Dravu na 'lPdrucju Velikog Pazuta). Nalaz signalnog raka u Dravi jos nije potvrden iako se pretpostavlja da je usao i u tok Drave.

Utjecaj:

Signalni rak relativno brzo raste, stvara veliki broj potomaka, agresivan je u borbi za prostor i hranu i zbog togaje odgovoran za velika smanjenja populacija rijecnog raka diljem Europe. Osim toga, ova vrsta je prijenosnik racje kuge - gljivicne bolesti koja zarazava samo rakove. Signalni rak je relativno otporan na racju kugu, no europske vrste nisu.

Racja kuga je uvrstena na listu '100 najgorih S"Vj ets kin invazivnih vrsta' pa se i njezini prijenosniei mogu smatrati najopasnijim invazivnim vrstama.

Prepoznavanje:

Muzjaci narastu do 16 em, a zenke do 12 em ukupne duljine tijela. ~ oklop glavoprsnjaka je gladak, NEMA borne granulaeije

~ nema izbocenja ni trnova uz rub eervikalne brazde

~ NEMA granulacije klijesta; glatka s donje i gornje strane

~ na spoju pomicnog i nepomknoq prsta klijesta istice se PLAVKASTO-BljElO OBOjENjE po kojem je vrsta i dobila ime

plavkasto-bijelo obojenje na spoju nepomil'nog i

pomil'nog dijela klijesta

POVRSINU KlIjESTA i uocljivo PLAVKASTO-BljElO OBOjENjE IZMEDU POMICNOG KlIjESTA. Signalnom raku nedostaje niz tupih izbocenja uz rub cervikalne brazde.

ZASTO I KAKO ZASTITI ZAVICAJNU VRSTU

MEOIMURjA I PODRAVINE?

Rijecni rak je bio dobra zastupljena vrsta u priradnim vodama Medimurske i Koprivnicko-krizevacke zupanije. Danas je rijecnog raka gotovo nernoquce nad u glavnim tokovima rijeka te se ova vrsta uglavnom zadriava u brojnim "grabama" koje su nastale vadenjem sljunka, potocima, ribnjacima i kanalima u kojima su povoljni uvjeti za obitavanje rakova. Razlog zakonske zastite ove vrste je stalni pad brojnosti, kako u populacijama diljem Europe, tako i u nas. Kako je rijecni rak zasticen i medunarodnim uredbama ova vrsta predstavlja iznimnu prirodnu vrijednost i vaian Cimbenik bioraznolikosti slatkovodnih ekosustava Medimurja i Podravine.

Kako bi ocuvali zavicajnu vrstu rijecnog raka u Muri i Dravi te njenim pritocima potrebno je stalno pracenje prisutnosti i brojnosti signalnog raka u vodotocima. Takoder je neophodno pokusati smanjiti qustoru signalnog raka u Muri. U smanjivanju qustore signalnog raka i brzine njegova napredovanja mogu bitno pnpornod clanovi ribolovnih drustava, ali i svi zainteresirani gradani. Svi koji ce sudjelovati u ovim aktivnostima doprinijet ce ocuvanju zavicajne vrste rijecnog raka ciji je opstanak u prirodnim vodotocima Hrvatske ugrozen. (zuzetno je vaino ocuvati populacije zavicajne vrste u takozvanim "grabama" na podruCju Medimurja i Pod ravine i sprijeCiti unosenje invazivnevrstesignalnog raka u njih ..

5TO VI MOZETE UCINITI ZA OCUVANjE ZAVICAJNE VRSTE

RljECNOG RAKA U PODRAVINI i MEOIMURjU

lako do danas nisu pronadene uspiesne metode kontrole invazivne vrste signalnog raka svatko rnofe doprinijeti sprecavanju daljnjeg sirenja signalnog raka na podruqu Drave i Muretako da:

1) NIKAD ne prerniestate rakove iz jednog vodotoka (ribnjaka,jezera, sljuncare, potoka, rijeke) u drugi!!

2) NAUCITE razlikovati zavicajnu vrstu rijecnog raka od invazivne vrstesignalnog raka

3) PODIJELITEvaseznanjesdrugima

4) PRIJAVITE nalaz signalnog raka i zavicajnog rijecnog raka

UKOLIKO MOZETE, FOTOGRAFIRAjTE NAOENOG RAKA, TE MjESTO NALAZA (I FOTOGRAFljU) PRljAVITE NASLIjEDECE BROjEVETELEFONA ILiADRESE E-POSTE:

Sandra Hudina, dr. sc. Andreja Lucie, Prirodcslovnc-maternatirki fakultet Tel. 014877750, e-posta: shudina@biol.pmf.hr,andreja@zg.biol.pmf.hr

Sinisa Golub, javna ustanova za upravljanje zasticenim prirodnim vrijednostima na podruqu Medimurske zupanile,

Tel. 040866-297, e-posta: nadzor@medjimurska-priroda.info

Zeljka Kolar, javna ustanova za upravljanje zastkenim dijelovima prirode na podrudu Koprivnicko-krizevacke zupanije,

Tel, 048 621790, e-posta: zastita.prirode.kk-zupanije@kc.t-com.hr Mist> Rasan, prof., Srednja skola P~elog,

Tel. 040-646-784, e-posta: miso.rasan@ck.t-com.hr

Usporedni prikaz sigllalnog i rijecnog raka sledne strane

Uspo redni pri kaz signalnog i rijeen.og raka s trbui ne strane

NAJvAiNIJA 08ILJE2JA PO KOJIMA SE SIGNALNI RAK RAZLlKUIE OD ZAVlLAJNE VRSTE:

Signalni rak ima GLATKU POVRSINU KLiJESTA i uocljivo PLAVKASTO-BIJELO OBOJENJE IZMEDU POMICNOG i NEPOMICNOG PRSTA KLiJESTA, Signal nom raku nedostaje niz tupih izbocenja uz rub cervikalne brazde.

Autori letka:

elr. sc. Andreja Lucie i Sandra Hudina, dipl. inz. biologije, Bioloski odsjek. Prirodoslovno-matematicki fakultet Sveuolista u Zagrebu, Rooseveltov trg 6. 10 000 Zagre b: M isa Rasan, prof. lJi olog ije i kern ij e, S rednja 'ikol a Prelog ,Cakovecka 1, 40323 Prelog

Izradu letka 5ufinancirali:

Javna ustanova za upravljanje zasticenirn prirodn im vrijednostima na podruqu Meaimurskezupanije, RuaeraBoskovieal,40000lakovec;

Javna ustanova za upravljanje lliticenim prirodn i m vrijednostima na podruqu Koprivnicko-kriievaCkezupanije,ANemoea S. 48 000 Koprivnica;

BIOSHOCK Udrugazaekoloska istraiivanja, K. KreSimira32a, 34000 Poz~a. u suradnji s udrugom KAPIBARA.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful