.

, PI-IASe::

1

r, Chl';'Sf 3,; Back, Ab flipper X 2, P'IY{.ImetrrC15,

3. Shov!d@rs & A"(~15, lib Ripper X 4, Y{)g~ X

$, Le!#s& ,Beck, Ab flipper X tB. K:~tJJN) X

7. Rast or x: S!1"5'tC'~

1, CJ~9f;1 & Baali., Ab m,mer X .2:. rrVOfflf:M'Clfi

3. StlOufd€ FS i& ArmS', At> Flipper X 4, Yoqa X

5, Ul'g,s; & Bar;k, ALI fifpper X

6. K9npCl X

7. Rest or X StrefcJl

t. Cor!>' S,!nergis.rics

2. Ccudfa X

3. 'Shouild(J)r,~& Arms, Ab Rippel' X 4 .. '!fog,,, x:

;5, Ls'dJs & B{;IIC1i,/I b' R'.rNlItn X

6. Kl!mp.o X

7. Rest Of X Stre'fc!J

YDga: )of

C(),('8' .sVYH~rg;sfh:s }(e:nfJ'QX

X S'1T(;'tC'i'J

CDJ"Cl' S:VI'l'f'rQ'i~ti~~ Yoga X

Ref;t OJ' X S.fI~!~IJ

':rfDga X

C9re fSYflergistic.s Kf;'rrpo X

X St,,'!!tr.:h

Com SYHorgfs.tic~ Yoga )(

R.e.s:t 01'" X ,Stl'~~t;h

YogllX

Core 5ynergi:rt{ct Kenpo X

X Stt'"il~\')l'r

Ctlfdio X

'ifogaX

F/'.€s [ or X Srre.tc:h

CONTINUE TO BUI LD 0 N YOU If S.UCCESS AN D LOG

2

t Cllf3St, Sho!J.rd'6ts'& Tf"J',c&pS. Ab RipPG'r X 2, P'!VomeH'ics

3. BCld ,s.. Biceps,. Ai b Fl'ipper X

4. Yogt.! X

5. L~fiS '& 8t1cf( Ab R,iPP~F X D. Kell{Jo X

7. Re"3tor X Sff,etcll

'tug;:} X

Co'i)!"? S,/'Nz,reisfic;; KMMX

X S[r~tch

COff!!' S'ynEilrgJ'stic'l> YO{l~ X

Resl or X Stretch

~ ~(]iUBU~S (~ecQvery Week), W~E'~

?, Jl,H C!JIrDJO x; PH Chest;, Shou/dem & Tr;~Bp\G. Ab RjNJlN X 2. Pf'lomf!t(l'I;..~

3, M.I CarrJi()X; ~'M Bad & Bh;ep's, Ab .Ripper X 4, Yoga X

,5, J,M C<irctio X; PM: Legs &. Back, All Ripper X 11. Ket:rpo X

i. R.M;t or)( 9tJ"ewh

Yoga X

(',(;I,r!;! SyntH9'f~tk's KSI1(J,(JX

X Stretcfl

Corf' 5ynel'9rstics 'lfOg'''' X

Re.st or X St'r6:!'ch

1. Core SlfflergiS"lies

2. Card.ia X

3, Chest, Sf] (}[l Ide,!;> & Trr~efJ(ft, Ah ,Ripper X 4, Yoga X

5. Leg.S' & Back:., !lib RJpper X

6. Ketrp(j X

7. RlI~t or X SUel'O.h

}foga _x

Co r€l Syn~rgi8tici5' Kenpo X

X. S!retctr

C~rrJico x

YDfin X

Res.t or X S~f'(!toll

PHASE

3

CLASS.IC ~11

1, Cflf,js;~ & BOI~k, Ab Ripper X 2, PJy'Gmetdr;fl

,3. Sfl'(JuJtief'5 I}( Arms. Ab RipP{)'f X 4. 'r'09a X

5 .. L eg.s .& S<!G'ic, Ab .Ri(Jpe~r X 6: /!t~l"IPO X

7. ,Resof or XS'tl'Plol'l

Chest, Shoulders 8L Tric,f}J)s, Ab RiPMi' X f'Jy'()~rle'tr"G~

tl,,~k & BiCf!ps, Ab ftip{)er X Vt:lG'R' X

/:'eq.5' & Back. AO·ftipPBI( X KeRf/OX

Rest or X SUe.tc.h

1. A!o!C~rdiCl' X;PM Cin~st& Baa/[, Ab Rf{)f)f![ X

2. A .... eElI'd/a X,: 1'''' Plyom.8'!m;![

3_ !;;I!Qukfe'rs & Arm$, Ab fNPP9[ X

4. AM t::tj~'dio x; PM Yoga X

5. AM Cardia X; I'IM l.eg$ &: B'a,okr Ab R;pper X G. Ke'.f!{JD X

7. PI'est Of .X Stre tcft

AM C.&u:ha X; InA Ch,e,<;f.Shoulde FS & Tdceps. A.tI Rjpp,~r X AM C&fdiaX,~ P'M Plyom,etrics

Galek & fNcep$, Ab RTppel X

A!'! Cardlo X; PM Yo.~a X

AI!! Cardia X.: PM LEI~S & fj.fir;k,.A1] filipper X KI!J.fJpoX

Rest or X SM9N;-h

t. Chl!i!Sl & BOfOk,. A b Ripper X .2. Cefdlo X

3, Shculd,fJfS & Arms, Ab Ripper X 4. Yoga X

5, C O((l S '(nergh;Uc,.. 6, K~npo'X

7, F1~st Or' X Stretch

Chgf;t, S.r:WlJld~t_~:; Tdr;;eps, AtH'ItpperX C'ardip X

8ack &: Bir;,t3plS" Ab Ripper X YC!{;laX

CO'i"€' Syn,f:rgi:EU()1; .K~l'IP!!.> X

Res.t Di' X Strewn

~ C LABS I C~ [Recovery W,eekl WEEM

t. Yog& x

1. CCf,f.!' S,/IH!JfyiMJ\;5

3. Kenpo X

4. X St're~'eJl

s" Corg S'lt)~"!Jh!i~jk: s 6, Y£fg4l' X

7. fi9'St Dr K StretYill:T

Yoga X

Core Svnergtstic-S' KBflpO X

X 8h'<!,({:'h

CQrr;' $yrre,J":gfstics Yoga X

R'e-Sf OI X SUE. ttl;

Yoga X

Core Synergistic;;, K.enp,a X

X Stre-tcfr

CarcliO X

YQgBX

Fl'est or X Strotch

SlAR'l' Ol:n "IN

"

Din v Ii

2

3

'1

9

lilliE! 'it' 'N

U Oi!U Y N

"4

'71 1iJ~IET Y N

12 DIIET 'J{ N

J

I?I--IASE 2

29 DIE,. '( to! 30 IJ.IE-r Y f\I .:n !:HH Y N 32 IHEr 'l N 33 D~E'I" v N 3'1 DIEr Y N 3!j

''---

'i"~ 36 D~Ef '( til 31 IrJ1IE'r Y M. 38 ra!liEf If N 39 DIH ~. N 40 DIET Y II! 4t IDIET Y N 42'

50' DIET _y til st DIIE'li' V til 52 EHH' If iN 53 DIEr Y N 54 DIET'f ~ :15 D~1E1' 'l' N ii6

PHASE 3

57j DIn v N 58 lEI I n Y. 'NI 5:9 DI~,T Y N so Din \{ N 61 ()~ lOT Y 'til 62!!l! er 'if N6j

It DIET' Y N 121 fUEl y N !:HIC:T y'NI .75 mrr y IN] J6 IIlH 1'::7 Y II!,I n
_l
~

Y. N 78 ~WI;T y, N' 711 DIET '( N 8'IJ DIIE,T t N 87 IJi!II;T' 'I( NI 82 DIIET '{' ~ 83 101lE1I' Y N: 84 85 OiEf Y N 86 IlllEi '( til 87 DIIEr Y; N 811 [lIH y, NO,!) mar Y IN 9(}

TAKE 111 "Af1ER~

PHf)'UJ'{

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful