Dnevni avaz

Nezavisni bh. politi~ki dnevnik subota, 21. 8. 2010. Sarajevo Godina XV Broj 5374 1 KM, 6 kn, 40 din, 0,70 E

15 GODINA NAJTIRA@NIJA NOVINA U BOSNI I HERCEGOVINI www.dnevniavaz.ba

Fudbal

GUBITAŠI Gra|ani pla}aju pad dobiti

Halilhod`i}: Radost zbog uspjeha

Ibri~i}: Golove posve}ujem porodici

STRUJA ]E IPAK POSKUPJETI
Ostaje samo nepoznanica za koliki }e procent cijena biti vi{a da bi se gubici „Elektroprivrede BiH“ sveli na pozitivnu nulu
atastrofalni poslovni rezultati „Elektroprivrede BiH“ (EPBiH) za prvo polugodi{te 2010. godine i pad dobiti ove

Hrvati slave Bosance i Hercegovce

Vaha: Nagrada za hrabrost Ibri~i}: Najbolji dani `ivota
57. str.

K

kompanije za nevjerovatnih 70 miliona maraka, neminovno }e utjecati na pove}anje cijena elektri~ne energije u Federaciji BiH.

Prema najavama Amera Jerlagi}a, direktora EPBiH, do poskupljenja }e morati do}i da bi bili pokriveni gubici, nastali u firmi pod kontrolom SBiH. 3. strana

Posjete

Madrid: Sud izdao pozitivno mi{ljenje

/105647/ 5 )4$#8+%' +2#- ' $+6+ +<47 '0 $H*
Afere: Zbog prijave za seks sa djevoj~icom

/7,-#018+ 5#5.7 #0 #+0 0# .,'618#0,7
4. str.

Humanost: Brza reakcija sudskog policajca

2. str. An|elina \oli prilikom pro{le posjete na{oj zemlji prvo oti{la u Gora`de

/+45#& -14&+ 8' 64' + 276 21/# ' .,7&+/# 7 0'81.,+
NOVINA U NOVINI

(Foto: Arhiv „Avaza“)

^uvena glumica ju~er doputovala u na{u zemlju

7. str.

An|elina opet u BiH
7. str.

TU@ILA[TVO BiH

MOSTAR

Danas prilog Sedmica

Optu`eni za krijum~arenje skanka
13. strana

Starica se bacila sa zgrade

14. str.

2

Dnevni avaz, subota, 21. avgust/kolovoz 2010.

aktuelno

OTKRIVAMO Preprodaja prerasla u organizirani kriminal

Skoro 90 posto oraha iz BiH u Tursku izvezeno nelegalno
U aferu umije{ane firme iz Sarajeva, Tuzle, Banje Luke i Mostara UIO provjerava izvoz lje{nika i badema
Rezultati istrage koju je proveo Odjel za naknadnu kontrolu pri Upravi za indirektno oprezivanje (UIO) BiH pokazali su da je nekoliko firmi iz Sarajeva, Tuzle, Banje Luke i Mostara u~estvovalo u nelegalnom izvozu oraha iz BiH u Tursku. Iako u ovoj instituciji znaju o kojim se firmama radi, zbog istrage koja se protiv njih vodi u Tu`ila{tvu BiH nisu mogli govoriti o imenima.
Livno: Muftija Dautovi} s pratnjom i doma}inima

Muftija zeni~ki posjetio Livno

Za{to bo{nja~ke stranke nisu osudile teroristi~ki ~in
Brojni su primjeri kr{}anskih objekata koji su sagra|eni bez dozvole
Povodom ru{enja mesd`ida u Sturbi, muftija zeni~ki Ejub ef. Dautovi} posjetio je ju~er Livno i izrazio podr{ku livanjskim muslimanima, posebno d`ematlijama Sturbe, kojima su vlasti sru{ile mesd`id u izgradnji i na ~ijim je ru{evinama istog dana klanjao reisu-l-ulema Mustafa Ceri} sa saradnicima. Muftija Dautovi} je, obe}avaju}i pomo}, izrazio duboko razo~arenje ru{ila~kim potezima livanjskih vlasti i naveo primjere brojnih kr{}anskih objekata, posebno kri`eva, ali i nevjerskih objekata, koji su sagra|eni bez dozvole, neki ~ak i na vakufskoj zemlji, ali vlasti nisu bile tako revnosne kao ovoga ramazana u Livnu u maloj bo{nja~koj enklavi u Sturbi. Prozvao je ~elnike vode}ih bo{nja~kih stranaka {to se nisu oglasili i protestirali zbog teroristi~kog ~ina u Sturbi. Prema rije~ima glavnog livanjskog imama D`evada ef. Had`i}a, te{ki bageri naknadno su odnijeli i mrtvu betonsku plo~u sru{enog mesd`ida, na kojoj je reis Ceri} dan ranije klanjao ikindiju sa saradnicima, da ne bi A. K. postala spomenik.

Disciplinski postupci
Saznali smo samo da su orasi u na{u zemlju uvezeni iz Ukrajine i Moldavije i da su kao bh. proizvod prodavani u Tursku. [ef Odjela naknadne carinske kontrole Hajrudin Alispahi} ka`e za na{ da se radi o 3.000 tona oraha i da je kompletna afera poprimila razmjere organiziranog kriminala. Prema njegovim rije~ima, procijenjeno je da je ~ak 90 posto izvoza oraha bilo nelegalno. Upravo je zbog toga protiv nekoliko

@etva p{enice: Te{ko utvrditi koliki su prinosi u na{oj zemlji

carinika UIO pokrenut disciplinski postupak.

Istraga otvorena na zahtjev iz Ankare
- Istraga u BiH otvorena je na zahtjev turskih organa iz Ankare. Sigurno je da su u aferu umije{ani koliko ljudi iz BiH toliko i iz Turske. Na{a istraga je pokazala da se radi o nekoliko firmi iz Sarajeva, Tuzle i njene okoline, Banje Luke i dvije iz Mostara. Me|utim, o imenima zbog procesa u Tu`ila{tvu ne mo`emo govoriti - rekao nam je Alispahi}.

Sli~na je situacija i sa izvozom p{enice u Tursku. Me|utim, prema rije~ima na{eg sagovornika, u ovom slu~aju veoma je te{ko bilo utvrditi da li su silosi s doma}om p{enicom odvojeni od one koja je uvezena.

Provjere silosa
- Osim oraha i p{enice, sada provjeravamo i izvoz lje{nika i badema, jer sumnjamo da je i tu bilo malverzacija - istakao je Alispahi}. S. RO@AJAC

Op}inski odbor HDZBiH Livno

Nemamo ni{ta s ru{enjem d`amije
Povodom ru{enja d`amije u izgradnji u naselju Sturba kod Livna i brojnih istupa predstavnika Islamske zajednice u BiH u vezi s tim doga|ajem, saop}enjem za javnost oglasio se Op}inski odbor HDZBiH Livno. - Svjesni smo osjetljivosti trenutka u kojem se dogodilo ru{enje ovog objekta u izgradnji i `ao nam je zbog toga {to su Bo{njacima povrije|eni vjerski osje}aji u vrijeme ramazanskih blagdana. Me|utim, Op}inski odbor HDZ-a Livno `eli javno potvrditi kako politika ove stranke nema ni{ta s ru{enjem ovog objekta. Smatramo da je to isklju~ivo pravni problem, a nikako problem vjerske i nacionalne netrpeljivosti - ka`e se u saop}enju, prenosi Fena.

[panski sud ju~er izdao pozitivno mi{ljenje o ekstradiciji

Zlo~inac Batko ipak }e biti izru~en BiH!
Sudija u Alicanteu rekao da je sve OK i da je on donio pozitivno rje{enje koje omogu}ava izru~enje Veselina Vlahovi}a
Trakavica o izru~enju monstruma s Grbavice Veselina Vlahovi}a Batka, prema svemu sude}i, na kraju bi trebala imati pozitivan epilog. Naime, kontakti koje je ju~er pokrenula ambasadorica na{e zemlje u [paniji @eljana Zovko rezultirat }e nastavkom procesa ekstradicije Vlahovi}a. - Razgovarala sam sa sudijom u Alicanteu pred kojim je Vlahovi} Zovko: Pokrenula osu|en na kontakte ~etiri godine

Javni poziv Evropske komisije
Evropska komisija objavila je novi javni poziv za prijedloge projekata za program „Erasmus Mundus“, ~iji je cilj promocija evropskog sistema visokog obrazovanja u skladu sa ciljevima spoljne politike EU, prenosi Srna. Projekt je pokrenut u svrhu postizanja saradnje izme|u visokoobrazovnih institucija evropskih zemalja i zemalja mediteranskog regiona (Egipat, Izrael, Palestinske teritorije), srednjeazijskih republika i zapadnog Balkana. Rok za podno{enje aplikacija je 15. oktobar, saop}eno je iz Delegacije EU.

Silajd`i}evo politi~ko le{inarenje
Dok je ambasadorica Zovko na sve na~ine poku{avala ishoditi hitno izru~enje Vlahovi}a, koje je u najve}em interesu pravde u BiH i `rtava, predsjedavaju}i Predsjedni{tva BiH Haris Silajd`i} nije propustio priliku da sebi pripi{e „znatne pomake u izru~enju Vlahovi}a“. U tom duhu ju~er je izdao i saop}enje koje predstavlja jo{ jedan notorni poku{aj zloupotrebe `rtava. U pitanju je nevjerovatno politi~ko le{inarenje koje je ju~er izazvalo osje}aj ga|enja u dr`avnim institucijama.

www.dnevniavaz.ba

PORTAL - komentar dana
Jerlagi} zadovoljan sa 70 miliona KM manje dobiti!?
- Jasno je jedno: Ovih 70 miliona KM zavr{ilo je u privatnim d`epovima Harisa Silajd`i}a. Javna je tajna da „Elektroprivredu BiH“ dr`e Silajd`i} i SBiH, a „BH Telecom“ SDA. Zbog toga dvije na{e najprofitabilnije kompanije, umjesto da slu`e narodu, slu`e lopovima i pojedinim familijama, ali ni narod vi{e nije naivan, zato vas, Sila(Dagoberto) jd`i}u i Tihi}u, te`ak poraz ~eka u oktobru.

odluku vlade Kraljevine zatvora zbog krivi~nih [panije. Za sada sve te~e djela u [paniji. On je rekako treba - kazala je ambakao da je sve OK i da je sadorica Zovko. on donio pozitivno Nakon ponovnog pokrerje{enje koje omotanja, procedura ekstradicije gu}ava da se ekstradibi trebala biti provedena u cija u BiH izvr{i. Nanajkra}em roku. No, ambadam se da }e sve ovo sasadorica Zovko nije mogla da te}i kako treba. Bili Vlahovi}: dati nikakve procjene kada bi smo i u {panskom ministarstvu vanjskih poslova Uskoro u BiH to moglo biti. Preciznije informacije o ovome nisu imali ni pogdje su nam kazali da se ne smije mo}nik ministra pravde BiH Nikozaboraviti da }e Vlahovi} samo nama biti izru~en. Ovo {to je loka- la Sladoje, ni portparol Tu`ila{tva BiH Boris Grube{i}. lni sud donio ne mo`e utjecati na F. V.

aktuelno

Dnevni avaz, subota, 21. avgust/kolovoz 2010.

3

Komentar dana
Pi{e: Goran MRKI] (goranm@avaz.ba)

GUBITA[I Gra|ani pla}aju drasti~an pad dobiti EPBiH

Struja }e poskupjeti!
Ostaje samo nepoznanica za koliki }e procent cijena biti vi{a da bi se gubici „Elektroprivrede BiH“ sveli na pozitivnu nulu
Katastrofalni poslovni rezultati „Elektroprivrede BiH“ (EPBiH) za prvo polugodi{te 2010. godine i pad dobiti ove kompanije za nevjerovatnih 70 miliona maraka, neminovno }e utjecati na pove}anje cijena elektri~ne energije u Federaciji BiH.

Zaustavljeni projekti i krediti
Javni radovi moraju se pokrenuti, ali na zakonit i transparentan na~in
Jedna od glavnih tema u bh. javnosti ovih dana je ho}e li BiH dobiti ~etvrtu tran{u kredita Me|unarodnog monetarnog fonda. Ako novac ipak stigne, aktuelne vlasti sebi }e pripisati jo{ jedan poen. U potpunosti se, na`alost, zaboravlja da su te iste vlasti krive {to je na{oj zemlji uop}e zatrebao ovaj aran`man, za koji jo{ nije poznato kakve sve posljedice sa sobom nosi. Da je BiH posljednjih 15 godina imala sposobnije i manje korumpirane vlasti, razvijala bi se na sasvim drugi na~in. Na{a zemlja, naime, ima sve mogu}nosti da postane najve}e gradili{te u Evropi. Izgradnjom energetskih kapaciteta i infrastrukurnih projekata na - va`no je ista}i - zakonit i transparentan na~in, bile bi aktivirane milijarde maraka kreditnih sredstava me|unarodnih finansijskih institucija, koje trenutno stoje neiskori{tene. No, kada na{i zvani~nici i krenu u provedbu nekog projekta, onda gledaju samo kako bi iz svega mogli izvu}i li~nu korist. Zbog toga realizacija tih projekata bude zaustavljena i prije samog po~etka, kao {to je slu~aj s energetskim sektorom, ili tokom izvedbe zapadne u }orsokak, za {ta je najbolji primjer sarajevska zaobilaznica. S obzirom na to da netro{enje odobrenih sredstava predstavlja direktan udar na standard bh. gra|ana i razvoj dr`ave u cjelini, krivci bi, osim politi~ke, trebali snositi i krivi~nu odgovornost, kako je to primijetio ugledni doktor ekonomskih nauka Anton Jekauc. Drugim rije~ima, istra`ni organi morali bi utvrditi ko je kriv {to se ne grade autoputevi i drugi infrastrukturni objekti, zbog ~ega nema dobrih projekata za kori{tenje IPA fondova i sli~no. Tako|er, treba ispitati na koji na~in strane kompanije dobivaju sve unosne poslove, dok doma}e firme, poput nekada uspje{ne i mo}ne „Hidrogradnje“, propadaju. Kada bi se ova sredstava aktivirala i kada bi se omogu}ilo doma}im kompanijama da dobiju znatniji dio kola~a, predstavnici MMF-a u na{u zemlju dolazili bi samo turisti~ki. Autoputem, dakako.

Tarifni postupak
To je ~injenica koju je na posljednjoj konferenciji za novinare izbjegao re}i generalni direktor te kompanije Amer Jerlagi}. Umjesto toga, poru~io je da poskupljenja ne}e biti do aprila naredne godine, i to valjda samo zbog ~injenice da bi, kada bi ga sada pokrenuli, za „tarifni postupak trebalo {est mjeseci“. No, iz Jerlagi}evih pravdanja da „doma}a cijena struje ne odra`ava na{e tro{kove“ jasno je da }e struja, ipak, morati poskupjeti da bi bili pokriveni gubici. U prvoj polovini 2010. godine „Elektroprivreda BiH“ je ostvarila dobit od 3.052.798 KM. Sarajevska kompanija imala je prihode za cijelih 47 miliona KM manje nego u istom periodu lani i iznosili su oko 438 miliona KM. U isto vrijeme, rashodi kompanije porasli su za cijela 24 miliona

Lo{e upravljanje u EPBiH platit }e potro{a~i struje

Jeftinija struja u svijetu ne utje~e na BiH
Iako je cijena struje na svjetskom tr`i{tu pala, to, prema Jerlagi}u, nije razlog da u nas struja pojeftini. To opet upu}uje na skora poskupljenja. - Cijena elektri~ne energije na svjetskom tr`i{tu nema KM i dostigli cifru od 435 miliona maraka. - Pitanje je koliko }e iznositi gubici u poslovanju EPBiH po rebalansu plana koji je napravljen do kraja godine te koliko }e iznositi gubici koncerna na kraju 2010. godine? To pitanje otvara novo i ono glasi: Za koliki }e procent poskupjeti struja da bi se gubici sveli na pozitivnu nulu? [ta zna~i izjava generalnog direktora da struja ne}e poskupjeti do aprila? April je la`ljivi mjesec, ili poskupljenje gospodin Jerlagi} ostavlja kao vru} krompir svom nasljedniku - ka`e „Avazov“ sagovornik dobro upu}en u stanje EPBiH. mnogo veze s na{om cijenom, jer mi struju proizvodimo iz na{ih hidroelektrana i termoelektrana. Zapravo su ti tro{kovi vezani uz cijenu na{e elektri~ne energije - istakao je Jerlagi}. Informacije o skoro neizbje`nom pove}anju cijena struje, prema svemu sude}i, skrivene su od javnosti kako se gra|ani i potencijalni glasa~i Stranke za BiH, koja suvereno vlada tom kompanijom, ne bi uznemirili uo~i jo{ jednih op}ih izbora.

www.dnevniavaz.ba

Direktorov ceh
Koliko su ta~ne poruke s bilborda ministra Vahida He}e da „nije kasno za bolji `ivot“, gra|ani }e shvatiti kada idu}e godine iz svog d`epa budu morali platiti ceh nesposobnog direktora i strana~kog poslu{nika Amera F. VELE Jerlagi}a.

Ve}ina gra|ana vjeruje u namje{tanje utakmica u prvenstvu BiH
Pitanje: Vjerujete li da su neke nogometne utakmice u prvenstvu Bosne i Hercegovine namje{tene?
A) DA 88,45% B) NE 6,96% C) Ne znam 4,59%

Jerlagi}: [ta krije

[trajk radnika „Hidrogradnje“
NAJPOSJE]ENIJI PORTAL U BiH

Nisu prihva}eni prijedlozi Uprave
Tra`e preciziran datum za rje{avanje njihovih zahtjeva
[trajka~i „Hidrogradnje“ nisu prihvatili prijedlog Uprave za rje{avanje njihovih zahtjeva, jer Uprava nije precizirala datum kada }e ti zahtjevi biti ispunjeni, izjavio je za Onasu predsjednik Sindikalne podru`nice RRT Senad Muratovi}. Uprava „Hidrogradnje“ ju~er je {trajka~ima predlo`ila sporazum o rje{avanju njihovih zahtjeva koji podrazumijeva, izme|u ostalog, isplatu zaostalih pla}a radnicima u Direkciji i radnicima koji rade na projektima zaklju~no s majem 2010. godine, isplatu pla}a radnicima na ~ekanju i invalidima rada zaklju~no s martom 2009. godine, kao i uplatu doprinosa za radnike koji steknu uvjete za penzionisanje. - Kada je Uprava ponudila taj prijedlog, mislili smo da smo korak do dogovora. Me|utim, Uprava bje`i od toga da nam ka`e okvirni datum. Mi ne tra`imo da to bude za dan, dva ili pet, ve} tra`imo da znamo neki okvirni datum - rekao je Muratovi}. On je dodao da }e oko 350 {trajka~a u ponedjeljak nastaviti {trajk.

B A C

Radnici „Hidrogradnje“ nastavljaju {trajk

(Foto: M. Kadri})

O aktuelnim pitanjima u BiH i svijetu mo`ete glasati svakog dana na www.dnevniavaz.ba. Na portalu „Dnevnog avaza“ ju~er je „Google Analytics“ zabilje`io 120.002 posjetioca.

4

Dnevni avaz, subota, 21. avgust/kolovoz 2010.

aktuelno

AFERE Zbog prijave za seks sa 13-godi{njakinjom

Kori}anske stijene: Odavanje po~asti `rtvama

Vahdet saslu{an, [ain na ljetovanju Podsje}anje na zlo~in na
(Foto: Arhiv „Avaza“)

Danas okupljanje na Vla{i}u

U prisustvu majke, slu`benici MUP-a TK saslu{ali i 13-godi{nju djevoj~icu
nalazi na ljetovanju izvan BiH i bit }e saslu{an narednih dana. Njih dvojicu je MUP-u Tuzlanskog kantona prijavila majka 13-godi{njakinje, Tuzlanka N. B. (29). Mujkanovi} i Majdan~i}, prema navodima iz prijave, djevoj~icu su posljednjih mjesec dana odvodili u unajmljeni stan u tuzlanskom naselju Stupine, gdje su s njom u vi{e navrata imali seksualne odnose. Nakon prijave, po nalogu Tu`ila{tva Tuzlanskog kantona obavljen je ginekolo{ki pregled djevoj~ice. Portparol Tu`ila{tva Admir Arnautovi} kazao je da u tu instituciju jo{ nije stigao medicinski nalaz. Procurila je, me|utim, nezvani~na informacija da je djevoj~ica zaista imala seksualne odnose. - Po nalogu Tu`ila{tva TK pretresen je i stan u na-

Kori}anskim stijenama
Do sada identificirane i ukopane tek ~etiri `rtve
Na Kori}anskim stijenama na Vla{i}u danas }e biti obilje`ena 18. godi{njica stravi~nog zlo~ina koji su po~inili policajci Republike Srpske. Na dana{nji dan 1992. pripadnici Interventnog voda CJB Prijedor strijeljali su izme|u 200 i 250 civila, Bo{njaka i Hrvata iz Bosanske krajine. Kao i proteklih, i ove godine mjesto stradanja posjetit }e ~lanovi porodica `rtava i prisjetiti se svojih najmilijih. Nakon do sada obavljene tri ekshumacije na Kori}anskim stijenama, u Institutu za nestale osobe (INO) BiH potvrdili su nam kako su prona|eni skeletni ostaci 100 `rtava, a broj osoba za kojima se traga kre}e se izme|u 200 i 250. Najvi{e skeletnih ostataka (59) prona|eno je pro{log ljeta. Do sada su identificirane i ukopane tek ~etiri osobe, prona|ene 2003. u obli`njoj {umi. ^lanovi porodica ubijenih nadaju se da }e novo pretra`ivanje tog podru~ja otkriti i posmrtne ostatke njihovih najmilijih. Tu`ila{tvo BiH za ovaj zlo~in podiglo je optu`nice protiv 13 osoba. Ha{ki tribunal za zlo~in na Kori}anskim stijenama osudio je komandanta specijalne policijske jedinice iz Prijedora Darka Mr|u na K. K. 17 godina zatvora.

Vahdet Mujkanovi} iz Br~kog, biv{i zastupnik u Skup{tini Br~ko Distrikta, saslu{an je ju~er u MUP-u Tuzlanskog kantona nakon {to je prijavljen za seksualni odnos sa 13-godi{njom djevoj~icom iz Tuzle.

Medicinski nalaz
Drugi prijavljeni, biznismen [ain Majdan~i}, nije ju~er saslu{an. Navodno se

Mujkanovi}: Unajmljen stan u Tuzli

Bio zastupnik u Skup{tini Distrikta
Ju~er saslu{ani Vahdet Mujkanovi} bio je zastupnik u Skup{tini Br~ko Distrikta od 2004. do 2008. godine. Mandat je po~eo kao zastupnik Stranke za BiH, a okon~ao ga, nakon {to je naselju Stupine kako bi se prikupili eventualni materijalni dokazi. U prisustvu majke, slu`benici MUP-a TK saslu{ali su i 13-godi{nju djevoj~icu. Iz MUP-a jo{ nismo dobili zvani~an izvje{taj. Nakon {to izvje{taj bude dostavljen i obavljene ostale predistra`ne radnje, Tu`ila{tvo TK donijet }e tu`ilapustio tu stranku, kao nezavisni zastupnik. Prije toga bio je ~lan SDP-a. Nakon {to je napustio SBiH, poku{avao se anga`irati u jo{ nekim strankama, ali bez uspjeha. ~ku odluku - kazao je Arnautovi}.

Arnautovi}: Policija pretresla stan

Nakon Vladinog utvr|ivanja osnovice

Doma}i zakon i Konvencija UN-a
Ako budu potvr|eni navodi djevoj~icine majke, obojica prijavljenih odgovarala bi za krivi~no djelo spolnog odnosa s djetetom. U tom kontekstu veoma je bitan podatak da djevoj~ica jo{ nema 14 godina. Prema doma}em krivi~nom zakonu, naime, seks s osobama starijim od 14 godina koje su dobrovoljno stupile u odnos nije ka`njiv. Zbog toga se Tu`ila{tvo TK u nekoliko ranijih sli~nih slu~ajeva pozivalo na Konvenciju UN-a o pravima djeteta, u kojoj je granica do koje se neko smatra djetetom 18 godina. U ovom slu~aju, me|utim, s obzirom na to da je djevoj~ici tek 13 godina, ne bi bilo nikakvih pravnih dilema.

Naknada „ljiljanima“ nije 595 nego 297 KM
U nespretno sro~enom saop}enju Vlade FBiH s njene prekju~era{nje sjednice objavljeno je kako je za dobitnike najvi{ih ratnih priznanja utvr|eno da }e koeficijent za obra~un i isplatu njihovih mjese~nih naknada biti jedan, a osnovica 595,89 KM - Me|utim, iz Vlade nije poja{njeno da, prema Zakonu o pravima dobitnika najvi{ih ratnih priznanja, dobitnici „Zlatnog ljiljana“ primaju tek pola od tog iznosa, nosioci Srebrene policijske zvijezde i Srebrenog {tita primaju 25 posto od osnovice, a Reda hrvatskog pletera deset posto - obrazlo`io je ju~er D`evad Ra|o, predsjednik Saveza dobitnika najvi{ih ratnih priznanja. Prevedeno, a to Vlada nije precizirala u svom saop}enju, mjese~na naknada „zlatnog ljiljana“ je 297,5, dobitnika Srebrene policijske zvijezde i Srebrenog {tita je 148,75, a Reda hrvatskog pletera 59,5 KM. Na 50 posto naknade od osnovice, osim dobitnika „Zlatnog ljiljana“, pravo ima-

Zvani~na istraga
Odluka o tome ho}e li protiv prijavljenih biti pokrenuta zvani~na istraga ili }e, eventualno, prijava biti odba~ena, trebala bi biti poznata po~etkom naredne sedmice.
E. HUREMOVI]

Bora~ka udru`enja o slu~aju „\oki}“

Ra|o: Samo dio od osnovice

ju i nosioci Reda hrvatskog trolista, Ordena slobode, Reda bana Jela~i}a, Ordena heroja oslobodila~kog rata, Reda Nikole [ubi}a Zrinjskog, Ordena oslobo|enja, Reda kneza Domagoja s ogrlicom, Ordena zlatnog grba s ma~evima, Ordena zlatnog ljiljana sa zlatnim vijencem, Ordena zlatnog ljiljana sa srebrenim vijencem, Medalje za hrabrost, Medalje pobjede, Medalje otpora, Medalje za vojne zasluge, Policijske medalje za hrabrost i Zlatne policijske M. K. zna~ke - zvijezde.

Potvrdom presude otvorit }e se Pandorina kutija
Poslat }emo svoj prigovor u Strazbur, ka`e Avdo Hebib
Koordinacioni odbor bora~kih udru`enja u Federaciji BiH tra`i da se njihove primjedbe ugrade u prigovor na presudu Suda za ljudska prava u Strazburu u slu~aju „\oki}“. Isti~u da }e, ako to ne bude uva`eno, tra`iti na~in da sami po{alju svoj prigovor. - Odbor je formirao tro~lani ekspertni tim koji }e na osnovu dokumentacije s kojom raspola`e napisati `albu na presudu od 27. maja ove godine u predmetu „\oki} protiv dr`ave BiH“ - kazao je Avdo Hebib, predsjednik Patriotske lige BiH i ~lan Koordinacionog odbora, na

Korisnici vojnih stanova
demobilisani borci

{ehidske porodice

31 % 26 % 17 % 6%
RVI

dobitnici ratnih priznanja atiti 65.000 eura u ime povrata stana u Sarajevu. Hebib je upozorio da bi se potencijalnim potvr|ivanjem ove presude otvorila Pandorina kutija, jer bi se time omogu}ila manipulacija falsificiranim dokumentima. Dodaje da, prema njihovim podacima, postoji vi{e od 12.000 stanova u vojnostambenom fondu. M. A.

O novoj vladi ZHK 27. avgusta
Sjednica Skup{tine Zapadnohercegova~kog kantona na kojoj }e biti potvr|en sastav nove kantonalne vlade bit }e odr`ana 27. avgusta, izjavio je mandatar za sastav nove vlade Zdenko ]osi}, prenosi Onasa. Nepovjerenje Vladi Skup{tina ZHK izglasala je na sjednici 4. avgusta.

Sarajevo: Odbor formirao ekspertni tim

(Foto: M. @ivojevi})

ju~era{njoj pres-konferenciji u Sarajevu. Ovom presudom je biv-

{em oficiru JNA Branimiru \oki}u dr`ava BiH, odnosno Federacija, du`na ispl-

pogledi

Dnevni avaz, subota, 21. avgust/kolovoz 2010.

5

BOSANSKI NOVI Podr{ka mje{tana Blagaj Rijeke Blagaj~evi}u

Kome treba holivudska predstava policije RS?
Na{ kom{ija nije nikakav kriminalac i terorista, poru~eno sa skupa Nikada nisam bio ni u kakvim paravojskama niti u paravjerama, ka`e Blagaj~evi}
Stotinjak Bo{njaka, povratnika u Blagaj Rijeku kod Bosanskog Novog, ju~er je sa skupa ispred ku}e Samira Blagaj~evi}a poru~ilo da njihov kom{ija nije nikakav kriminalac i terorista, ve} sasvim miran, po{ten i obi~an ~ovjek. Akciju MUP-a RS u kojoj su 12. avgusta zbog navodnih sumnji da su pristalice vehabijskog pokreta spektakularno i pred porodicama uhap{eni Blagaj~evi} i Hajrudin Dedi}, mje{tanin Urija, u~esnici skupa ocijenili su kao neprimjerenu, jer zbog na~ina na koji je izvedena njiove porodice i danas trpe ogromne posljedice.

Ibri~i}: Hajdukov heroj

Li~nost dana

Senijad Ibri~i}

Obi~an gra|anin
Blagaj~evi} je ju~er u emotivnom obra}anju kazao da nikada nije bio ni u kakvim paravojskama niti u paravjerama. - Ja sam obi~an gra|anin ove dr`ave koji `eli da `ivi i radi. Nemam {ta kriti, jer o meni svi sve znaju. I moje kom{ije u Blagaj Rijeci i u~itelj Relja u osnovnoj {koli u Svodnoj, ~ije prostorije ~istim. Mo`da sam zbog toga opasan, mo`da sam opasan {to ~istim ove prazne ku}e, kosim travu i sklaBosanski Novi: S ju~era{njeg protesta
(Foto: D. Stojni})

Slomio Rumune
Med`lisa Bosanski Novi, kazav{i da predstavnici IZ u Blagaj Rijeku nisu do{li da brane kriminal i kriminalce, teror i teroriste.

Istina i izvinjenje
- Ovo nije bila prva racija, ni prvi pretres u kojem policija nije na{la ni{ta kompromitiraju}e i

Mi `elimo samo istinu, ali i izvinjenje. Neka ka`u - pogrije{ili smo, ti ljudi nisu takvi, kako oni i njihove porodice ne bili etiketirani za cijeli `ivot - kazao je ef. Vakufac. Okupljanje u Blagaj Rijeci ocijenjeno je kao „skup visokog rizika“, pa je poja~ano policijsko

Na{ reprezentativac sa dva gola i asistencijom predvodio Hajduk do pobjede nad Unireom
Koga „Torcida“ ne voli, bolje mu je da bje`i iz Splita, ali koga voli, taj zaista iz tog grada nikada ne treba i}i. Probirljivi, sr~ani i temperamentni navija~i nogometa{a Hajduka Senijada Ibri~i}a vole, i s razlogom ga vole. Na{ reprezentativac (ro|en 26. septembra 1985. u Kotor-Varo{i) izazvao je erupciju odu{evljenja na Poljudu, kada je sa dva gola predvodio Hajduk do preokreta protiv rumunske Uniree u prvoj utakmici plej-ofa za Evropsku ligu. U velikoj pobjedi od 4:1 Ibro je zabio prva dva i namjestio tre}i gol, ~ime je Hajduk doveo na prag plasmana u grupnu fazu takmi~enja. I prije nego {to je do{ao u Hajduk, a bilo je to 2008. godine, Ibri~i} je bio jedan od igra~a kojeg bi svaki trener po`elio u ekipi. Osim toga {to je jo{ od prvih dana u Podgrme~u pokazivao talent karakteristi~an za na{e podneblje, Ibri~i} je pokazivao i ono {to nam generalno nije ba{ neka vrlina - po`rtvovanost, `elju, borbenost i veliko srce. Senijad je takav bio u Zagrebu, ~iji je dres nosio od 2004. do 2008., a takav je do{ao i u Split, ~ime je odmah osvojio srca „Torcide“. Navija~i Hajduka s pravom su ga ovog ljeta proglasili osvaja~em „Hajdu~kog srca“, trofeja koji dodjeljuju najborbenijem igra~u, a Ibro nije oklijevao da ih M. T. ponovo obraduje.

Djeca do`ivjela traumu
- Jedina mi je briga da prehranim svoju djecu, ali kako to sada da uradim, nakon svih trauma koje su mi djeca pre`ivjela, jer su mi nakon svega rekli da su Blagaj~evi}: Kako prehraniti im neki ljudi u crnom porodicu slomili kolica... Sada povra}aju, supruga mi je nakon svega oboljela, a ja pu{im ~etiri kutije cigareta dnevno - ka`e Blagaj~evi}. njam sme}e - kazao je Blagaj~evi}. Prisutnima se ju~er obratio i Elvir ef. Vakufac, glavni imam

Neka ga vi{e puste
Zlata Mimi}, mje{tanka Blagaj Rijeke, ka`e da je `alosno ono {to se desilo njenom kom{iji Samiru. - Okupili smo se zato {to `elimo da ga vi{e puste na miru. Da `ivi svoj `ivot i da hra- Mimi}: On je du{a od ~ovjeka ni svoju djecu. On je pusta dobrota i prava du{a od ~ovjeka, nikada se nikome nije zamjerio, niti je kada gledao ko je koje vjere. Neka ga kona~no ostave - ka`e Mimi}. osiguranje, ali je sve proteklo mirno i bez bilo kakvih incidenata.
M. ZGONJANIN

Apel Hatid`e Mehmedovi} Srebreni~anima

opasno po bilo koga u BiH. To policija koja je izvela pravu holivudsku predstavu treba javno re}i.

Izdvojiti marku za pomo} postradalim
Hatid`a Mehmedovi}, predsjednica Udru`enja „Srebreni~ke majke“, pozvala je sve sugra|ane, korisnike bilo kakvih donacija koje su dobili od Pakistana, da u narednim danima pomognu prijateljskom narodu koji su pogodile te{ke poplave. Mehmedovi} Mehmedovi}: je posjetila da je Uzvratiti pomo} Pakistan narodu Srebrenice i @epe prije dvije godine donirao 1.000 motokultivatora Me. S. radi odr`ivog povratka.

Hutba reisa Ceri}a u d`amiji „Kralj Fahd“ u Sarajevu

Sergija za pomo} narodu Pakistana
Reisu-l-ulema dr. Mustafa Ceri} imamio je ju~er d`uma-namaz i odr`ao hutbu u d`amiji „Kralj Fahd“ u Sarajevu, javlja Mina. Izme|u ostalog, reis Ceri} podsjetio je da je ibadet posta u ramazanu istinska pobo`nost, koja hrani du{u, koja obla~i tijelo, koja podi`e zgradu u kojoj su ljudska srca sjedinjena u mislima i u dovi Uzvi{enom Gospodaru-Stvoritelju da ovaj svijet obasja neizmjernom milo{}u obraduje tu`nog, ozdravi bolesnog, osna`i nemo}nog, opskrbi osiroma{enog, ohrabri upla{enog, utje{i uplakanog, osvijesti otu|enog, uputi izgubljenog, podigne posrnulog, pomogne obespravljenog i vrati prognanog domovini i domu svome. univerzalnog tijela na{eg ummeta - Pakistana, koji su ovih dana pogodile nevi|ene poplave od kojih je oko 20 miliona ljudi ugro`eno. Suosje}aju}i s bratskim narodom Pakistana, mi smo pro{loga petka najavili da }e biti organizirana sergija u svim d`amijama u domovini i dijaspori, kao izraz na{e bratske solidarnosti s pakistanskim narodom, koji je suosje}ao s nama kad nam je bilo te{ko. Stoga vas pozivam da svi, prema mogu}nostima svakog od nas, dadnemo prilog na sergiji, mole}i Allaha Uzvi{enog da pakistanski narod izdr`i isku{enja i bude spa{en od daljnih stradanja i patnji - poru~io je reisu-l-ulema dr. Ceri}.

Humanitarni konvoj Narodne kuhinje Stari Grad

Paketi hrane za stanovnike isto~ne Bosne
Humanitarni konvoj s paketima hrane za stanovnike nekoliko op}ina isto~ne Bosne danas }e u 9 sati krenuti ispred Narodne kuhinje Stari Grad u Sarajevu, u okviru projekta „Pet hiljada iftara svaki dan“, prenosi Onasa. Projekt zajedni~ki realiziraju Rijaset Islamske zajednice u BiH i Narodna kuhinja Stari Grad, a konvoj s paketima hrane danas }e krenuti prema Rogatici, Gora`du, Vi{egradu, Rudom, ^ajni~u, Novom Gora`du, te Palama, odnosno Hrenovici. Cilj projekta „Pet hiljada iftara svaki dan“ je osigurati kvalitetnu hranu socijalno ugro`enom stanovni{tvu, bez obzira na vjeroispovijest i nacionalnost, saop}ilo je Udru`enje Narodna kuhinja Stari Grad.

Dr. Ceri}: Suosje}anje s bratskim narodom

- Mi ovdje u BiH osje}amo „nemir i groznicu“ dok gledamo stradanja i patnje va`nog dijela

[ta drugi pi{u

6

Dnevni avaz, subota, 21. avgust/kolovoz 2010.

mozaik

ZAGREB Mladi} iz [irokog Brijega izgubio borbu za `ivot

Preminuo Jozo ^uljak
Zdravstveno stanje 16-godi{njaka preksino} se znatno pogor{alo
Uprkos velikim naporima medicinskog osoblja da ga odr`i na `ivotu, Jozo ^uljak, {esnaestogodi{nji mladi} iz [irokog Brijega, koji je zbog krvarenja u mozgu i aneurizme pro{le subote iz Mostara helikopterom preba~en u zagreba~ki Klini~ki bolni~ki centar Rebro, ju~er u 10.15 sati je preminuo, potvr|eno je „Dnevnom avazu“ u toj bolnici. Kako su zagreba~ki ljekari izjavili za hrvatske medije, mladi}evo stanje preksino} se znatno pogor{alo, tako da su Jozu opet morali prikop~ati na aparate. Nesretni mladi} borbu za `ivot izgubio je {est dana nakon {to je u spektakularnoj akciji sa stadiona Pod Bijelim brijegom u Mostaru preba~en prvo u Split, a onda u Zagreb. Upotrebu helikoptera Oru`anih snaga Republike Hrvatske za transport mladog Joze li~no je bio odobrio predsjednik Ivo Josipovi}.
Promjene na povr{ini Mjeseca

Snimci iz svemira

Mjesec se skuplja, smanjuje mu se obim
Snimci objavljeni u ameri~kom ~asopisu „Science“ otkrivaju promjene na povr{ini Mjeseca koje se ranije nisu zapa`ale i pokazuju da se njegov obim odnedavno smanjio za stotinjak metara, potvrdio je Tomas Voters (Thomas Watters) iz Nacionalnog muzeja za zrak i svemir. To je dokaz o daljnjoj geolo{koj aktivnosti Mjeseca, iako se mislilo da je taj proces odavno zavr{en. Zaklju~ci su izvedeni zahvaljuju}i fotografijama koje su snimili mo}ni objektivi.

Akcija prebacivanja mladi}a helikopterom sa stadiona u Mostaru

Slavlje u Britaniji

Ju~era{nja vijest, kako saznajemo, doslovno je pokosila Jozinu majku Veru, koja je sve vrijeme bila uz njega u Zagrebu. Ona je za

hrvatske medije nedavno izjavila da je lani izgubila mu`a i da ne zna kako bi jo{ pretrpjela gubitak A. Du. sina.

Princ Vilijam `eni se idu}e godine Histori~ari }e utvrditi o kojem
Nakon arheolo{kih pronalazaka u Zgo{}i

je bosanskom banu rije~

Ro|aci britanskog princa ^arlsa (Charles) dojavili su britanskim tabloidima da je princ Vilijam (William) ve} zaru~en sa svojom djevojkom Kejt Midlton (Kate Middleton) te da par idu}e godine planira vjen~anje. Princ D`ulijus Eduard fon Anhalt (Julius Eduard von Anhalt) kazao je novinarima da }e svadba slu`beno biti najavljena ove jeseni, kada }e biti i proslava zaruka, a vjen~anje bi trebalo biti organizirano u julu idu}e godine. Kraljevska porodica za sada nije ni potvrdila, ali ni demantirala vijest. Mnogi Britanci pri`eljkuju glamurozno slavlje kakvo je bilo kada su u brak stupali ^arls i Dajana (Diana), dok proti-

Prezentirani rezultati istra`ivanja u okviru projekta „Tajna zgo{}anskih ste}aka“
U vrtu Zemaljskog muzeja u Sarajevu ju~er je odr`ana preskonferencija na kojoj su prezentirani dosada{nji rezultati istra`ivanja u okviru projekta „Tajna zgo{}anskih ste}aka“, koji za cilj ima snimanje historije BiH u formi dokumentarnog filma. - Uvijek je bilo zanimljivo vidjeti {ta se krije ispod ste}aka, to i jeste predmet zavr{nog istra`ivanja. Otkrili smo da je teren izuzetno bogat i da se na njemu treba mnogo vi{e raditi nego {to je planirano - rekla je arheolog magistar Lidija Feke`a-Martinovi}. Prvi dio filma predstavljat }e ~itanje natpisa sa zgo{}anskog stupca, drugi je arheolo{ko istra`ivanje lokaliteta na mjestu Zgo{}a, a tre}i dio podrazumijeva izradu replike stupca iz Zgo{}e. - Na mjestu gdje je ste}ak stajao prona{li smo grobnicu, a na stupcu napisanu rije~ ban. Pro-

Sokolovi}: Tri faze

Midlton i princ Vilijam

vnici moharhije takve ideje smatraju novim bespotrebnim bacanjem novca.

Nisu platili hotelski ra~un u [ibeniku

Na mjestu ste}ka prona|ena grobnica

Policija privela par iz BiH
Policija u [ibeniku privela je istra`nom sudiji dvoje dr`avljana BiH koji su 12 dana boravili u hotelu „Niko“ u sklopu hotelsko-turisti~kog centra „Solaris“ i naglo oti{li ne plativ{i boravak. Kreditnom karticom ostavljenom kao polog pla}anja hotelskih usluga, na kojoj nije bilo novca, dvoje mladih turista iz BiH ugodno su i za sada besplatno proveli 12 dana u hotelu, nakon ~ega su spakovali kofere i iznenada oti{li. Zaposleni u „Solarisu“ su radi podmirenja ra~una bezuspje{no poku{ali preko bankovne kartice da naplate iznos od 18.856 kuna, a nakon {to nisu uspjeli slu~aj su prijavili policiji, koja je brzo prona{la mladi par.

na|eni su mu{ki, `enski i dje~iji skelet, ~ime je utvr|ena njihova porodi~na veza, a utvr|ivanjem njihove starosti histori~ari }e mo}i ta~no precizirati o kojem je bosanskom banu rije~ - rekao je

autor projekta Ferid Sokolovi}. Dodao je da }e posljednju klapu filma predstavljati postavljanje ste}aka u Kaknju s pripadaju}im nalazima prona|enim u grAd. K. obnici.

„Dukat“ u Tuzli po~eo ramazanske donacije

„Mlije~ni put dobrote“ u ~etiri grada
Povodom mjeseca ramazana, firma „Dukat“, u sklopu svog humanitarnog projekta „Mlije~ni put dobrote“, donira mlije~ne proizvode narodnim kuhinjama „Merhameta“ u Tuzli, Sarajevu, Mostaru i Biha}u. „Dukat“ je ju~er darovao svoje proizvode „Merhametovoj“ kuhinji „Imaret“ u Tuzli, koja priprema obroke za 3.100 korisnika dnevno. Narednih sedmica donirat }e proizvode kuhinjama u ostalim gradovima, saop}eno je iz ove firme.

Na pla`u nasukano 70 kitova
Vi{e od 70 kitova nasukano je na novozelandsku pla`u Kaitaija, a od toga ih je gotovo 60 uginulo, prenosi Reuters. Volonteri i veterinari radili su od trenutka kada su kitovi otkriveni, kako bi pre`ivjele vratili u more. Slu`benici su rekli da }e ki{no vrijeme pomo}i u odr`avanju sisara na `ivotu. Svaka `ivotinja u prosjeku te`i 1,5 tona. Prije tri godine na istu pla`u se nasukalo stotinjak kitova.

Mlije~ni proizvodi za javnu kuhinju „Imaret“

mozaik

Dnevni avaz, subota, 21. avgust/kolovoz 2010.

7

[ta ka`u poznati
Slaven Letica

Mi imamo {minkerski humanizam
Letica: Svirepi kapitalisti

- @ivimo u svijetu u kojem najbogatiji ljudi ujutro obavljaju posao svirepih kapitalista kao kapitalisti darvinisti, a poslijepodne, kao recimo Soro{ i Gejts, pi{u knjige protiv kapitalizma i osnivaju dobrotvorne fondacije. Mi imamo {minkerski humanizam, imamo li na umu koliko se Hrvata izja{njava vjernicima.
(Sociolog za „Slobodnu Dalmaciju“)

Ksenija Paji}

Normalnu osobu mo} ne}e promijeniti
- Mislim da ne bih bila lo{a {efica. Imam dosta godina, nisam iskompleksirana i nezadovoljna svojim `ivotom, {to je bitno, jer upravo takvi ljudi kada se dokopaju mo}i, postaju destruktivni. Osobu koja je ina~e Paji}: Postaju u `ivotu normalna i stabilna, mo} ne}e promijeniti, a destruktivni onima koji to nisu, mo} je kompenzacija za sve ono {to (Glumica za „Gloriju“) nisu ostvarili.

Ibrica Jusi}
An|elina \oli i Bred Pit prilikom pro{le posjete na{oj zemlji: Bred ovaj put nije do{ao
(Foto: Arhiv „Avaza“)

POSJETE ^uvena glumica ju~er doputovala u na{u zemlju

Ne mo`ete pjevati ako ne{to ne izma{tate
- Bog mi je dao talent i zada}u da taj talent dijelim s ljudima koji me `ele slu{ati. Nije bez veze {to me posadio ba{ na Skalinima. Svaku svoju pjesmu vizualiziram dok je pjevam. Ne mo`ete pjevati ako ne{to ne izma{tate, ne vidite, Jusi}: Dijeliti ne opi{ete, a tu zapravo i le`i tajna uvjerljivosti moje intertalent pretacije. Jer, ustvari, pri~am ono {to vidim tog trena, a to (Muzi~ar za „Novi list“) {to svaki put vidim druk~ije, moja je stvar.

An|elina opet u BiH
Filmska diva ju~er je u 17.30 sati u privatnoj cesni, sletjela na Sarajevski aerodrom
An|elina \oli (Angelina Jolie) ju~er poslijepodne iznenada je doputovala u BiH. Iako je prethodno najavila posjetu Hrvatskoj, gdje se trebala susresti sa glumcem Radetom [erbed`ijom, holivudska zvijezda u posljednjem trenutku se predomislila. Kako „Dnevni avaz“ saznaje od izvora bliskog Grani~noj policiji BiH, filmska diva ju~er je u 17.30 sati u privatnoj cesni, sletjela na Sarajevski aerodrom. Sve se odvijalo u strogoj tajnosti, ba{ kao i prije nekoliko mjeseci, prilikom prve An|elinine posjete na{oj zemlji. - Sve se desilo iznenada, kada je An|elina umjesto u Hrvatsku odlu~ila doputovati u BiH. Prema na{im informacijama, tu je zbog snimanja filma o ratu u na{oj zemlji. Na Sarajevski aerodrom stigla je sa dvoje djece u strogoj tajnosti kao VIP (vrlo va`na osoba, op.a.).Odmah nakon toga napustila je glavni bh. grad - tvrdi na{ izvor. Tako|er nam je kazao da mu nije poznato u koji dio BiH se uputila An|elina. - Prema na{im informacijama, An|elina i njena djeca u BiH bi trebali ostati dan ili dva. Pri tome se u Sarajevu ne bi trebala du`e zadr`avati, kazao je na{ izvor. S. R.

[ta ka`u u narodu

☎ 033/281-393 redakcija@avaz.ba

Kome danas smetaju d`amije?
- Nedopustivo je da neko danas ru{i d`amije u BiH, to nas podsje}a na 1992. godinu kada je veliki broj d`amija uni{ten. Posebno je pora`avaju}e da je d`amija u Sturbi sru{ena tokom ramazana. Pitanje je kome danas smetaju d`amije i kome smetaju vjernici?
(^italac H. L.)

Vremenska prognoza
sun~ano djelimi~no sun~ano mjestimi~no ki{a obla~no

21. 8. 2010.

Brza reakcija Mirsada Kordi}a, sudskog policajca iz Sarajeva

Ve} tre}i put poma`e ljudima u nevolji
Pritekao u pomo} djevoj~ici koja je pala na ulici
Stariji sudski policajac Mirsad Kordi} iz Sarajeva u ~etvrtak oko 16 sati brzo je reagirao i tako vjerovatno spasio `ivot djevoj~ici koja je iznenada pala i udarila glavom o tendu obli`nje prodavnice. Sve se desilo na tramvajskom stajali{tu na Marindvoru, a

promjenljivo

Darovao krv 53 puta
pri{la izvukli smo joj jezik. Podigao sam je sa zemlje i pozvao Hitnu pomo} - ka`e Kordi}. Ovo nije prvi put da Kordi} poma`e ljudima u nevolji. Prije 13 godina spasio je osmogodi{njeg dje~aka koji se davio u vrtlogu Miljacke, dok je 2005. na izlazu iz Pazari}a zajedno sa kolegom izvukao `enu iz automobila nakon saobra}ajne nesre}e. Kordi} je i dobrovoljni davalac krvi, a to je do sada u~inio 53 puta. - Bez obzira na to {to nisam bio na poslu na{a du`nost je da pomognemo gra|anima u svakom trenutku. Kada je neko u nevolji samo razmi{ljam o tome da moram pomo}i. Moram naglasiti da i ostale moje kolege sli~no razmi{ljaju, oko 75 posto njih tako|er redovno daruje krv - dodaA. JAMAKOVI] je Kordi}.

ki{a i snijeg

snijeg

obla~no uz snijeg

obla~no s ki{om

magla pa sun~ano

VRIJEME DANAS

BIHA] 27 27 BANJA LUKA BR^KO 28 TUZLA 28 ZENICA 27 SARAJEVO 27 GORA@DE 28
FEDERALNI METEOROLO[KI ZAVOD

Obla~no s ki{om O~ekuje se promje-

Odvezli je na KUM
Doktorica Mirjana Malenica koja je tog dana do{la na lice mjesta ka`e da je zatekla djevoj~icu u svjesnom stanju. - Bilo je jako vru}e, a djevoj~ica je postila, pa je vjerovatno zbog toga izgubila svijest i pala. Odvezli smo je na KUM, a kasnije sam je vidjela da sjedi i dobro je izgledala - rekla je Malenica.
Kordi}: Na usluzi gra|anima

pored Kordi}a u pomo} djevoj~ici pritekle su i radnice obli`njih objekata kao i jedna prolaznica. - Udarila je potiljkom, usta su joj bila modra, dr`ao sam je i uz pomo} jedne gospo|e koja je

nljivo obla~ano vrijeme sa sun~anim perio- LIVNO dima. Tokom dana uz 28 ne{to vi{e obla~nosti, mjestimi~no s ki{om, a ponegdje uz ki{u mogu}i su i pljuskovi s grmljavinom. Ne{to manje obla~nosti i sun~anije bit }e u sjevernim djelovima. Vjetar slab do umjeren sjeveroisto~nog smjera. Jutarnja temperatura od 13 do 18, na jugu do 24, a najvi{a dnevna od 26 do 34 stepena.

34 MOSTAR

NEUM 34

SUBOTA
21. 8. 2010.

NEDJELJA
22. 8. 2010.

PONEDJELJAK
23. 8. 2010.

JUTARNJE TEMPERATURE

JUTARNJE TEMPERATURE

JUTARNJE TEMPERATURE

U Kanadi odr`ana 22. me|unarodna olimpijada iz informatike

od 13 C do 24 C
DNEVNE TEMPERATURE

0

0

od 11 C do 24 C
DNEVNE TEMPERATURE

0

0

od 100C do 230C
DNEVNE TEMPERATURE

Damiru Ferizovi}u bronzana medalja
Na 22. me|unarodnoj olimpijadi u informatici, koja je od 14. do 21. avgusta odr`ana u Kanadi, ekipa iz Bosne i Hercegovine postigla je izvanredne rezultate. U~estvovala su ~etiri takmi~ara i osvojila jednu bronzanu medalju, dok su ostali takmi~ari tako|er imali u~inak vrijedan pa`nje. Bronzanu medalju osvojio je Damir Ferizovi}, u~enik tre}eg razreda Mje{ovite srednje {kole u Bosanskom Petrovcu, te tako na{ao svoje mjesto me|u najuspje{nijim takmi~arima svijeta. Adnan Ademovi}, u~enik Druge gimnazije iz Sarajeva, koji se peti put takmi~i na svjetskim olimpijadama, osvojio je 800 bodova i samo nekoliko njih dijelilo ga je od bronze. Amer Me{anovi} i Danijel Ferizovi} tako|er su bili uspje{ni te osvojili polovinu od E. K. mogu}ih bodova.

od 260C do 340C

od 260C do 340C

od 280C do 350C

BIOMETEOROLO[KA PROGNOZA
Biometeorolo{ka prognoza relativno je povoljna, pri ~emu bi najugodnije trebalo biti u jutarnjim satima, dok su poslije podne, usljed porasta temperature i povremeno izra`enije naoblake, kod osjetljivih osoba mogu}e reakcije poput razdra`ljivosti, iscrpljenosti i glavobolje. Negativni efekti vremena djelimi~no }e se ubla`iti sjevernim strujanjem zraka.

Grad Sarajevo
Izlazak 05.57 Zalazak 19.41

21. 8. 2010.
Izlazak 17.56 Zalazak 02.34

Brzo - kratko
Mladen Ivani} kritizirao vladaju}u partiju u RS

8

Dnevni avaz, subota, 21. avgust/kolovoz 2010.

teme

SNSD je velika prevara naroda
Lider PDP-a Mladen Ivani} kazao je ju~er u Banjoj Luci da je SNSD velika prevara naroda i da ta stranka zloupotrebljava javnost u RS, te ih optu`io za prijenos brojnih nadle`nosti na dr`avni nivo u vrijeme njihove vlasti, kao i za katastrofalno ekonomsko stanje. Ivani}: Mnogo propusta On je naveo nekoliko primjera kroz koje je, prema njegovim rije~ima, RS gubila jednu po jednu nadle`nost, te istakao da je ovaj entitet za vrijeme vlasti SNSD-a ostao bez paso{a, li~nih karata, tablica na automobilima, platnog prometa sa Srbijom, bez Br~kog, kao B. S. i bez grba i himne.

EGZISTENCIJA Cijene osnovnih namirnica u regionu

BiH skuplja od Srbije
Prosje~na pla}a u Hrvatskoj skoro dvostruko vi{a nego u BiH, a razlika u cijenama nije tolika, ka`u u Udru`enju potro{a~a KS
Prema posljednjim podacima Federalnog ministarstva trgovine, osnovne namirnice u BiH u prosjeku su skuplje nego u Srbiji, ali jeftinije nego u Hrvatskoj. Kilogram bra{na u Srbiji ko{ta samo 0,69 KM, u Federaciji BiH prosje~na cijena je 0,85, u RS 1,20, a u Hrvatskoj ~ak 2,43 KM.

SDUBiH o dodjeli poslova SCT-u

Vlast je glavni nosilac korupcije i kriminala
Socijaldemokratska unija (SDU) BiH ju~er se oglasila saop}enjem u kojem tvrdi da SCT dobiva poslove na koridoru 5C „samo zato {to je neko od politi~ara ukalkulirao vlastiti interes u ukupnu cijenu radova“. Stranka upozorava da nadle`ni iz aktuelne vlasti predstavljaju glavne nosioce institucionalne korupcije i kriminala, prenose agencije. Podsje}aju da se sve de{ava u trenutku dok propada sarajevska „Hidrogradnja“, najve}a doma}a gra|evinska kompanija s ve}inskom dr`avnim vlasni{tvom, koja upo{ljava vi{e od 1.000 radnika. U SDUBiH isti~u da, pored funkcionera koji se brinu samo o li~nim interesima, gra|anima ne preostaje ni{ta drugo nego da tu`e SCT i putem suda zahtijevaju svoja prava.

Prosje~ne pla}e (u KM)
FBiH . . . . . . . . . . . . . . . . . .802 RS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .789 Srbija . . . . . . . . . . . . . . . . . .625 Hrvatska . . . . . . . . . . . . .1.415 Iako je bra{no u RS skuplje nego u FBiH za 0,35 KM, kilogram hljeba jeftiniji je za 16 feninga nego u ve}em bh. entitetu. U Srbiji hljeb ko{ta u prosjeku 2,08 KM po kilogramu, a u Hrvatskoj 2,43 marke. Mlijeko je najjeftinije u Srbiji i ko{ta 1,29 KM, u Federaciji je 1,40, u RS 1,43, a u Hrvatskoj 1,56 KM. U Srbiji je najjeftinije i ulje, pa litar ko{ta 1,82, u FBiH je 2,03, u RS 2,10, a u Hrvatskoj 2,97 KM. U Udru`enju potro{a~a KS isti~u da ove podatke treba uzeti s rezervom, jer je potrebno uporediti i primanja u sve tri zemlje. - Prosje~na pla}a u Hrvatskoj skoro dvostruko je vi{a nego u BiH, a razlika u cijenama nije toli-

Trgovina: U RS litar mlijeka skuplji nego u FBiH

Cijene u regionu
Zemlja/entitet Hljeb (1kg) FBiH RS Srbija Hrvatska 1,83 1,67 2,08 2,43 Bra{no (1kg) Mlijeko (1l) Ulje (1l) 0,85 1,20 0,69 1,16 1,40 1,43 1,29 1,56 2,03 2,10 1,82 2,97

Sastanak predstavnika Zavoda PIO i MMF-a
Direktor Federalnog zavoda za penzijsko i invalidsko osiguranje Zijad Krnji} odr`ao je u prostorijama Zavoda u Sarajevu redovni sastanak s predstavnicima Me|unarodnog monetarnog fonda, ekonomistima Izabelom Karpovic (Karpowicz) i Plamenom Iosifovom (Iossifov), te njihovim saradnicima, prenosi Fena. Predstavnici MMF-a zanimali su se i za stanje u vezi s izradom strategije reforme penzijskog sistema u Federaciji BiH, kao i za zakonska rje{enja u oblasti povla{tenih penzija, saop}eno je iz Federalnog zavoda PIO.

Zloupotrebe biv{eg {efa kabineta predsjednika RS

ka. U Srbiji su ni`e i cijene i pla}e, ali treba uzeti u obzir da oni imaju mnogo bolji socijalni program, pa tako njihovi nezaposleni radnici, odnosno oni koji su na takozvanoj „berzi rada“, dobivaju 300 KM mjese~no - obja{njava Mesud La-

kota, sekretar Udru`enja. Dodaje da mnogo faktora utje~e na izra~un standarda gra|ana u jednoj zemlji, ali da je sigurno da su stanovnici BiH u lo{ijoj poziciji nego oni u zemljaM. AVDI] ma regiona.

Podignuta optu`nica protiv Mirka Stoji}a
Specijalno tu`ila{tvo Republike Srpske podiglo je optu`nicu protiv Mirka Stoji}a, biv{eg {efa kabineta predsjednika RS, zbog krivi~nog djela zloupotrebe slu`benog polo`aja ili ovla{tenja i krivi~nog djela primanja mita, prenosi Fena. Istragom je utvr|eno da je Stoji} nezakonitim radnjama koje mu se stavljaju na teret, a koje su precizirane u sedam ta~aka optu`nice, sebi ili drugome pribavio ili imao namjeru da pribavi protivpravnu imovinsku korist ve}u od 350.000 KM. Mirko Stoji} priveden je 20. maja ove godine po nalogu Specijalnog tu`ila{tva RS.

Sramna odluka vladaju}e koalicije SDA i SBiH

Trnini}u i tre}i mandat
Ministar Cuplov u izlaganju kazao da nije zadovoljan radom Slobodana Trnini}a na ~elu JU Dom zdravlja KS
Davanjem saglasnosti za tre}i mandat Slobodanu Trnini}u na ~elu JU Dom zdravlja KS, ministri SDA i SBiH u Vladi Kantona Sarajevo, predvo|eni premijerom Besimom Mehmedi}em, jo{ jednom su pokazali pravo lice. optu`be da se sredstava namijenjena za nabavku medicinske opreme tro{e u potpuno druge svrhe i da se za radno mjesto u domovima zdravlja pla}a od 5.000 do 15.000 KM. ^ak ni slu~aj s bankama, kada su uposlenicima odbijane rate od pla}a, a nisu upla}ivane banci, nije omeo Trnini}a da dobije jo{ ~etiri godine. Koliko se premijer Mehmedi} borio da progura Trnini}a, koji ga je ko zna ~ime zadu`io, bilo je jasno jo{ u ~etvrtak. Premijer je sjednicu naprasno prekinuo kada je resorni ministar Cuplov tra`io da materijal bude povu~en sa sjednice dok se pravno ne protuma~i da li Trnini} prema novom zakonu ima pravo na tre}i mandat.

Prihva}en zahtjev Tu`ila{tva BiH

Produ`en pritvor Lalovi}u i Peri}u
Sud BiH uva`io je prijedlog Tu`ila{tva BiH i za jo{ dva mjeseca produ`io pritvor Milanu Peri}u i Slavku Lalovi}u, osumnji~enima za ratne zlo~ine, prenosi Srna. Tu`ila{tvo BiH sumnji~i Peri}a i Lalovi}a za u~e{}e u zarobljavanju i zlostavljanju Bo{njaka s podru~ja Kalinovika tokom 1992. godine.

Kupovina mjesta
Izuzev Mustafe Cuplova i Safeta Ke{e, koji su bili suzdr`ani, te Muhameda Kozadre i Emira Had`ihafizbegovi}a, koji nisu prisustvovali sjednici, svi ostali ministri podr`ali su imenovanje Trnini}a. Tako se ispostavilo se da su optu`be za korupciju i kriminal u Domu zdravlja s kojima se Trnini} suo~avao tokom prethodnog mandata, za ministre u Vladi dobra referenca, a ne razlog da odbace kandidaturu korumpiranog direktora. Trnini}a se, naime, sumnji~ilo da je jedan od najodgovornijih za kupovinu stotina radnih mjesta, zbog ~ega je u sarajevskim domovima zdravlja vi{ka 512 uposlenih. Ministrima nisu smetale ni

^e{ka poma`e studente iz BiH

Za stipendije 300.000 maraka
Ambasador ^e{ke u BiH Toma{ Sunjog primit }e 24. avgusta studente iz BiH koji su dobili stipendiju za {kolovanje na univerzitetima u ^e{koj, za koje je samo za ovu {kolsku godinu ^e{ka izdvojila oko 300.000 KM, prenosi Srna. Stipendije obuhvataju tro{kove studija, ishrane i smje{taja, bilo da je rije~ o dodiplomskim, magistarskim ili doktorskim programima, u periodu od dvije do pet godina. Me|u uspje{nim kandidatima ove godine je {est dodiplomaca, 11 studenata magistarskih studija i jedan doktorant, saop}eno je iz ^e{ke ambasade.

Trnini}: Dobio jo{ ~etiri godine

Pritisak javnosti
Kako je krenulo u ~etvrtak, nastavilo se i ju~er. Iako je Cuplov u izlaganju kazao da nije zadovoljan radom Trnini}a u prethodnom mandatu i da on nije pogodan kandidat za ovu funkciju, Trnini}a su iz ko zna kojih interesa podr`ali ministri iz obje stranke. Uprkos pritisku javnosti, prvenstveno radnika JU Dom zdravlja KS, da mu se ne dozvoli novo imenovanje, ispostavilo se da je Trnini} ponovo pre`ivio i dobio jo{ ~etiri godine. Pitanje je ho}e li taj mandat pre`ivjeti JU Dom zdravlja F. KARALI] KS.

Podijeljena 301.554 biometrijska paso{a
Od po~etka izdavanja biometrijskih paso{a, 15. oktobra 2009. godine, Agencija za identifikacione dokumente, evidenciju i razmjenu podataka (IDDEEA) BiH od{tampala je 301.554 ova dokumenta, {to zna~i da je mjese~no u prosjeku {tampano oko 30.000 paso{a, saop}ila je IDDEEA, prenosi Onasa.

teme

Dnevni avaz, subota, 21. avgust/kolovoz 2010.

9

SRAMOTNO Vlada Kantona Sarajevo donijela odluku

„Sarajevskoj pivari“ poklonjena koncesija za eksploataciju vode
Selimovi}i }e metar kubni vode pla}ati samo pet feninga
Vlada Kantona Sarajevo na posljednjoj sjednici donijela je odluku da se „Sarajevskoj pivari“ dodijeli koncesija na eksploataciju pitke vode iz tri bunara u krugu preduze}a u Sarajevu na period od 20 godina. Cijena po kojoj su koncesije dodijeljene vlasnicima „Pivare“ Hilmi i Muji Selimovi}u je mizerna. Ministri iz SDA i Stranke za BiH u Vladi poklonili su im vodu po cijeni od pet feninga po kubnom metru. To zna~i da }e eksploataciju oko milion i po litara vode Selimovi}i pla}ati oko 75.000 KM godi{nje. ncesije KS, koja je raspisala javni poziv za dostavljanje ponuda i nakon provedene procedure obavijestila Ministarstvo da je „Pivara“ jedini ponu|a~ i da je njena ponuda formalno-pravno prihvatljiva. - To je samo koncesiona naknada, {to zna~i da }e ostala pla}anja, koja se ti~u posebno vodne naknade, ostati ista. Institucije vlasti ne bi trebale svojim odlukama nijedan privredni subjekt staviti u nepovoljniji polo`aj u odnosu na okru`enje i u odnosu na druge subjekte - kazao je [ari}. Razlog koji je vodio ~lanove Komisije i ministre da po ovim uvjetima dozvole eksploataciju vode Selimovi}ima, kako tvrdi [ari}, jesu cijene vodne koncesije u drugim kantonima, koje su, kako tvrdi, mnogo ni`e. No, da su se ~lanovi Komisije i ministri namjerno

Te{anjska „Oaza“ metar kubni pla}a 80 feninga
Jedan od primjera je te{anjska „Oaza“. Salko Bedak, vlasnik firme, kazao nam je da metar kubni mineralne vode, koja se prilikom dodjele koncesija vrednuje kao i obi~na voda, pla}a 80 feninga, dok sa svim obavezama ta cifra iznosi 1,83 marke po metru kubnom.

Dosta diskusije
Ostalo je jo{ da Ministarstvo privrede KS potpi{e ugovor sa „Sarajevskom pivarom“, ~ime je stvar zavr{ena. Resorni ministar Abid [ari} kazao nam je da je bilo dosta diskusije o obrazlo`enju Komisije za ko-

Naknada {tete
Na sjednici Vlade nije bilo govora o {teti koju su Selimovi}i ve} napravili nepla}anjem koncesija u posljednjih {est godina, kada je ugovor, prema zakonskoj odredbi, trebao biti sklopljen. Zbog toga }e, o ~emu je „Avaz“ ve} pisao, Pravobranila{tvo KS zatra`iti dokumentaciju o cijelom slu~aju i utvrditi ima li osnova za pokretanje tu`be i naknadu {tete koja je nanesena dosada{njim nepla}anjem koncesije. F. KARALI]

Trebali platiti najmanje devet miliona KM
Kantonalna komisija za koncesije nije se vodila federalnim propisom, za koji je kazala da je neprimjenjiv. Razlog zbog kojeg je on neprimjenjiv krije se, naime, u ~injenici da bi Hilmo i Mujo Selimovi}, vlasnici „Pivare“, prema njemu, umjesto mizernih 75.000, u dr`avnu kasu za koncesiju morali uplatiti najmanje devet miliona KM godi{nje.

„Sarajevska pivara“: Milion i po litara vode pla}at }e 75.000 KM godi{nje

ili slu~ajno vodili pogre{nim razlozima, pokazu-

ju cijene prema kojima proizvo|a~i pla}aju koncesije.

Predstavnici TEF-a sprije~eni da u|u u „Granit“

Radnici tvrde da je imovina pod istragom Tu`ila{tva BiH
Predstavnici kompanije TEF Sarajevo ju~er ujutro poku{ali su u}i u posjed imovine za koju tvrde da je njihova, a koja se nalazi u krugu jablani~kog preduze}a „Granit“. Kako saznajemo, u ovoj nakani su ih sprije~ili radnici „Granita“, koji im nisu dozvolili da pri|u ovoj imovini, uz obrazlo`enje da je ona i dalje predmet istrage, koju u slu~aju organiziranog kriminala vodi Tu`ila{tvo BiH. Jablani~ki radnici pozvali su policiju, koja je o svemu napravila zapisnik. Izjave o ovome doga|aju u jablani~koj policiji dali su i jedni i drugi. Predsjednik [trajka~kog odbora radnika „Granita“

Jablanica: Imovina koja je data u zakup TEF-u

Vahid [ehi} kazao nam je da predstavnici TEF-a, prema odluci dr`avne tu`iteljice Jasmine Gafi}, nisu smjeli ni kro~iti u krug „Granita“,

TEF sa pravosna`nim sudskim rje{enjem
Predstavnici TEF-a ju~er nisu mogli u}i u posjed svoje imovine uprkos pravosna`nom sudskom rje{enju kojim se odre|uje mjera osiguranja broj 65 0 Ps 140672 10 Ps od 16. jula 2010., koja je pravomo}na i izvr{na, saop}eno je iz sarajevske kompanije. Ulazak u posjed sprije~ili su biv{i radnici „Granita“ koji su u nelegalnom i nezakonitom {trajku ve} {est mjeseci. Posebno smo iznena|eni {to je o svemu pravovremeno bila obavije{tena i tu`iteljica Suda BiH Jasminka Gafi}, koja je preko MUP-a u Jablanici intervenirala i dala podr{ku nezakonitim radnjama koje spre~avaju provo|enje sudske odluke, navodi se u saop}enju.

a kamoli tra`iti da u|u u posjed imovine. - Njihov {ef Ned`ad Deli} i suvlasnik TEF-a Nijaz Teletovi} nalaze se pod istragom i izre~ena im je izri~ita zabrana da razgovaraju o ovom predmetu. O~igledno to i dalje ~ine, pa nala`u drugima da dolaze i ometaju istragu. Simptomati~no je da su ju~er mahali nalogom novog ste~ajnog upravnika Abdulaziza Mahmutovi}a, a ustvari samo tu`iteljica mo`e dati nalog da do|u do imovine - rekao je [ehi}. On je poru~io da }e radnici i dalje ~uvati imovinu „Granita“ dok se istraga ne okon~a. A. Du.

Klub poznatih

Hilmo Peljto

10

Dnevni avaz, subota, 21. avgust/kolovoz 2010.

teme

Ne znam kud bih prije kada bih do{ao na vlast
Li~ni profil estradnog menad`era
Ime i prezime: Hilmo Peljto. Datum i mjesto ro|enja: 9. avgust 1969., Rudo. Gdje `ivite - s roditeljima, podstanar ili imate vlastiti dom: Zavisi od koncerata, moja ku}a je putuju}a. Bra~no stanje: O`enjen. Bitni datumi u Va{em `ivotu: Ima ih vi{e. Koji automobil vozite: ^esto mijenjam, ali privr`en sam modelu „ford mondeo“. Kako se odmarate: Rad je moj odmor. Omiljeni muzi~ar: Ima ih mnogo. Volite li kuhati: Jesam gurman, ali ne volim kuhati. Najdra`a knjiga: Sve od ruskih klasika. Omiljeni pisac: Tolstoj. Umjetnik kojeg cijenite: Ima ih mnogo. Za koji klub navijate: Moj grad, moj klub, moje Sarajevo. Koga biste poveli na pusti otok: Nisam o tome razmi{ljao. Jeste li ljubomorni: Pomalo. [ta najprije primje}ujete kod osoba suprotnog spola: O~i. Biste li ikada oprostili nevjeru: Ne. Bavite li se sportom: Da. Omiljena hrana i pi}e: Doma}a hrana, a limunada mi je prioritet. Ko se brine o Va{em imid`u: Uglavnom ja. Volite li i}i u {oping: Da. Jeste li sujevjerni: Ne.

ALARMANTNO Nad Prijedorom se nadvila opasnost

„Celpakov“ dimnjak na staklenim nogama
Gromada od cigli, maltera i `eljeza te{ka nekoliko hiljada tona je nevrijeme, sa vrha na sve strane lete cigle i malter
Na samom vrhu „Celpakovog“ dimnjaka u Prijedoru, gromade cigli, maltera i `eljeza te{ke nekoliko hiljada tona i visoke 95 metara, prije nekoliko mjeseci pojavila se pukotina promjera dva metra. Time je dimnjak, biv{i simbol Prijedora i nekada{njeg poslovnog giganta, postao i realna prijetnja, naro~ito za olujnog nevremena, kada s ovog kamenog diva na sve strane lete cigla i malter. Zato za njega ka`u da je div na staklenim nogama.

Kada

Kra}i deset metara
Dragoslav Novakovi}, biv{i tehni~ki direktor „Celpaka“, preduze}a u kojem je vi{e objekata tokom ste~ajnog postupka pretvoreno u industrijsku zonu, ka`e da je dimnjak posljednji put saniran daleke 1996. godine. - Zbog sigurnosti zaposlenih bio je obilje`en trakom za opasnost. Stru~njaci iz Srbije tada su dimnjak skratili sa 105 na 95 metara. Ali, nije rje{enje njegova sanacija, ve} potpuno uklanjanje ka`e Novakovi}.

Rupa na vrhu dimnjaka

Peljto: Voli kuhati

Imate li ku}nog ljubimca: Ne. Koji je Va{ `ivotni moto: S vjerom u Boga. Va{ najbolji prijatelj je: Ima ih vi{e. Pratite li politi~ku situaciju: Da. Da imate 15 minuta vlasti, {ta biste najprije uradili: Ne znam kud bih i {ta bih prije. Biste li u~estvovali u {ouu realnosti: Ne.

Mo`e do}i do katastrofe
- Poseban problem predstavlja ~eli~ni prsten na vrhu dimnjaka, odmah iznad pukotine, te`ak dvije tone. Ako uru{avanje dimnjaka ne prestane, moglo bi do}i do prave katastrofe, pogotovo {to se ne zna ni u kakvoj je funkciji gromobranski sistem dimnjaka koji, ovako uru{en, lako mo`e postati i meta gromova ka`e Novakovi}.

Prijedor: Nekada{njem Celpakovom dimnjaku prijeti ru{enje

(Foto: D. Stojni})

SMS
PREVARAMA NIKAD KRAJA Jo{ jedna prevara „BH Telecoma“. Nedavno sam kupio ultra internetpaket po cijeni od 15 maraka, ali u paketu nije bio USB Wireless stick. Kada sam pitao u po{ti za stick, koji mi je potreban jer imam laptop, rekli su mi da nazovem „BH Telecom“. Kada sam njih nazvao i sve objasnio, rekli su da mogu stick kupiti po cijeni od 160 maraka, ali da ih jo{ nemaju. Da nije `alosno, bilo bi smije{no! ISPLATA OD[TETE - Sud je presudio u korist Alijagi}a iz Trebinja, pa za{to njima od{tetu ne isplati Republika Srpska? Zar nismo pred za-

Dnevni avaz 061-142-015
na nacionalnoj i svakoj drugoj osnovi da bi oni `ivjeli u luksuzu. Fabrike se ru{e, a uvoze se proizvodi koji su se mogli i ovdje praviti. DR@AVA I ZAKONI - Kakva je ovo dr`ava kada kriminal koji su pravili direktori zastarijeva nakon pet godina, a li~na korist od kriminala ne zastarijeva? Kakvi su nam to sudovi? BJE@ANJE OD SVOJIH - ^itam kako Dodik odgovara reisu Ceri}u da }e, ako bude i{ao iz BiH, ponijeti sa sobom i RS. Jo{ malo pa }e on bje`ati sam bez svog naroda ili }e se skrivati negdje, kao {to su se skrivali oni {to su sada u Hagu.

Sa strahom u dimnjak gledaju i novi vlasnici objekata koji se nalaze u njegovoj neposrednoj blizini. Jedan od njih, Tomo Da{i}, vlasnik biv{e „Celpakove“ energane u kojoj nakon sanacije planira otvoriti servis za prodaju poljoprivrednih ma{ina i apoteku, ka`e da bi ovaj problem trebalo hitno rije{iti.

Obavije{tena inspekcija
- Dimnjak ili treba u cijelosti sanirati i mo`da pretvoriti u svojevrsnu turisti~ku atrakciju ili ga sru{iti radi sigurnosti ljudi koji u

konom svi isti? PRAVO NA @ALBU - Jedina „dobra“ strana ru{enja mesd`ida je ta da sada inspekcija mo`e ru{iti i bespravno izgra|ene kri`eve po Hercegovini, a da nema niko pravo da se `ali! UVOZ AUTOMOBILA Svaka ~ast za tekst o uvoznicima automobila! Ja sam kupio auto kod registriranog prodava~a iz Kiseljaka i ispostavio mi je fakturu na kojoj je tri puta manji iznos nego {to sam platio vozilo. Valjda je to uradio da plati manji PDV. FABRIKE SE RU[E - Ne znam {ta je vi{e potrebno ovom narodu pa da shvati da nas ovi na vlasti zava|aju

njegovoj blizini planiraju podi}i poslovni prostor - govori Da{i}. Dodaje kako je ~uo da bi na mjestu na kojem se nalazi dimnjak trebala biti i jedna od saobra}ajnica industrijske zone, mada ne zna ko bi i na koji na~in trebao finansirati o~ito skupo uklanjanje dimnjaka. U lokalnom odjeljenju za prostorno ure|enje saznajemo da je dimnjak predvi|en za ru{enje i da je o njegovom uru{avanju obavije{tena i gra|evinska inspekciM. ZGONJANIN ja.

Nastavak su|enja Radovanu Karad`i}u Reagiranje dekana Medicinskog fakulteta

Svjedok potvrdio autenti~nost Arhiv sortiran u bilje{ki zlo~inca Mladi}a skladu sa zakonom
Istra`itelj Tu`ila{tva Ha{kog tribunala Toma{ Bla{~ih (Tomasz Blaszczyk) svjedo~io je ju~er na su|enju Radovanu Karad`i}u o autenti~nosti bilje{ki generala Ratka Mladi}a, zaplijenjenih u ku}i njegove porodice u Beogradu, prenosi Onasa. Bla{~ik je svjedo~io da su vlasti Srbije zaplijenile pet Mladi}evih sveski 4. decembra 2008., a jo{ 18 bilje`ni- Karad`i}: Provjera dokumenta ca, uz obilje drugog materijala, tokom pretresa 23. februara 2010. Svjedok je kazao i da je on zaplijenjene bilje`nice preuzeo u Beogradu i donio ih u Hag. Naglasio je da je Mladi}ev nekada{nji najbli`i saradnik, general Manojlo Milovanovi} u Hagu potom pregledao bilje`nice i potvrdio da su ispunjene Mladi}evim rukopisom. Dekan Medicinskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu Bakir Mehi} negirao je navode pojedinih uposlenika te ustanove da je arhiv fakulteta namjerno izmje{ten u neuvjetne prostorije kako bi bili uni{teni dokazi o kriminalnim radnjama. Mehi} je u svom reagiranju kazao da je arhiv smje{ten u prostorijama Instituta za higijenu, koji pripada fakultetu, da je Mehi}: Sve po propisu sortiran i popisan kako to nala`e zakon i da je u nadle`nosti arhivara fakulteta. Tako|er je istakao da je unutra{nja organizacija i sistematizacija radnih mjesta uposlenika Medicinskog fakulteta propisana i definirana Pravilnikom o sistematizaciji i organizaciji radnih poslova i zadataka i da se ona odnosi jednako na sve uposlenike i rukovode}e ljude tog fakulteta, pa tako i na uposlenika Mensuda Kadriba{i}a.

panorama

Dnevni avaz, subota, 21. avgust/kolovoz 2010.

11

(Foto: G. Bobi})

DOBOJ Veliko klizi{te prijeti mezarju Raj~inovac

Nadle`ni iz Med`lisa uz pomo} vjernika sami zapo~eli sanaciju
Poku{avaju zaustaviti kretanje tla kako bi postavili betonski zid na du`ini 163 metra
Brojna klizi{ta koja su pro{lomjese~ne padavine pokrenule i na podru~ju dobojske op}ine uglavnom su jo{ aktivna. Jedno od njih u prigradskom naselju Ora{je prijeti da odnese mjesno mezarje Raj~inovac povr{ine 6.000 kvadratnih metara. -Sada poku{avamo privremenim potpornim zidovima zaustaviti klizanje tla kako bismo {to prije pro{li s betonom. Brine nas ovo, ali
Husein ef. Kavazovi} odr`ao predavanje vjernicima

Muftija tuzlanski boravio u Bijeljini

Nakon iftara teraviju klanjali u Atik d`amiji
Radovi bi trebali biti okon~ani do Bajrama

D`afi}: Dobrovoljni prilozi

se nadamo da }emo uspjeti ka`e Mato Mari}, rukovoditelj gradili{ta. Ukoliko radnici uspiju zaustaviti klizi{te, zid du`ine 163 metra trebao bi biti zavr{en za petnaestak dana. U Med`lisu IZ su procijenili da bi ~ekanje na pomo} vi{ih nivoa vlasti bio

prevelik rizik pa su uz pomo} vjernika po~eli prikupljati novac. -Formirali smo gra|evinski odbor na ~ijem je ~elu Murvet Bajraktarevi} i krenuli s poslom. Sti`u i dobrovoljni prilozi gra|ana, vjernika i ostalih dru{tvenih i pravnih lica, a na{a je pro-

cjena da bi trebalo ulo`iti izme|u 80.000 i 100.000 KM - isti~e Bajro ef. D`afi}, glavni imam Med`lisa IZ Doboj. U gra|evinskom odboru se nadaju da }e, ukoliko vrijeme poslu`i, i finalni radovi biti okon~ani do BajraM. ^ABRI] ma.

Muftija tuzlanski Husein ef. Kavazovi} sa saradnicima boravio je preksino} u Bijeljini, u okviru redovnih ramazanskih posjeta d`ematima na podru~ju muftijstva. Nakon iftara sa predstavnicima Med`lisa Islamske zajednice Bijeljina, muftija je klanjao teravihnamaz u centralnoj, Atik d`amiji u ovom gradu. Husein ef. Kavazovi} vjernicima je govorio o du-

hovnim vrijednostima ramazanskog posta, te istakao potrebu ja~eg i istrajnijeg vra}anja tradiciji islama u vremenu krize. Iste ve~eri, teravih-namaz u ^ar{ijskoj d`amiji u Janji klanjao je Vahid ef. Fazlovi}, direktor Behram-begove medrese u Tuzli, dok je Bekir ef. [abi}, zamjenik muftije tuzlanskog, predvodio vjernike u janjanskoj D`edid d`aE. M. miji.

[ta mi se (ne)svi|a u Te{nju

Gradu prijeti saobra}ajni kolaps
-Krajnje je vrijeme da se povede ra~una o saobra}ajnicama u gradu. Ulice su uske i pretrpane. U glavnoj ulici na ^ar{iji odvija se i saobra}aj, a ona je ujedno i glavno {etali{te, ali i parking. Takva ulica, kao glavna u gradu, trebala bi biti njegovo ogledalo, a na`alost, ona to nije. Ukoliko se u dogledno vrijeme ne{to ne u~ini, do}i }e do saobra}ajnog kolapsa u gradu jer se na vrijeme o tome nije vodilo ra~una - ka`e Mujo FeM. ^. Mujo Fejzi}, voza~ jzi}, voza~.

Novi protesti biv{ih uposlenika prijedorske „Trgoprodaje“

Radnici tra`e ste~aj, rukovodstvo protiv
Samo tako mo`emo dobiti 15 zaostalih plata, uplatu doprinosa za 20 mjeseci i otpremnine, ka`u radnici Ste~aj nije nikakvo rje{enje, smatraju rukovodioci
Tridesetak biv{ih radnika „Trgoprodaje“ iz Prijedora ju~er su tokom protestnog okupljanja pred zaklju~anim kapijama biv{e firme ponovo zatra`ili pokretanje ste~ajnog postupka. Tvrde da samo tako mogu dobiti svoja potra`ivanja, 15 zaostalih plata, uplatu doprinosa za 20 mjeseci i rad n i ~ k e otpremnine. -Imamo informaciju da ste~aj op- Stankovi}: strui{e ru- Ponovno kovodstvo pokretanje posla „Trgoprodaje“, po ~ijem je nalogu smijenjena i na{a sindikalna predstavnica Borka Mari~i}. linka Banovi}, rukovodioci „Trgoprodaje“ gdje nakon serije otkaza tokom kojih je bez posla ostalo 129 radnika, trenutno radi njih 30, ju~er su demantovali optu`be biv{ih radnika, uz tvrdnju da od ste~aja niko ne}e imati koristi. -Namjeravamo radnicima platiti njihova potra`ivanja. No, ste~aj nije nikakvo rje{enje, ni za biv{e, ni sada{nje uposlenike. On zna~i blokadu firme u kojoj poku{avamo ponovo pokrenuti djelatnost. U planu je i renoviranje robne ku}e „Patrija“ u centru Prijedora, {to zna~i da }e posla biti i za radnike koji su ostali u „Trgoprodaji“, ali i za one koji su ranije ostali bez posla - kazao je Stankovi}, predsjednik UO „TrgM. Z. oprodaje“.

Podjela paketa u Podrinju
Dvije humanitarne organizacije iz Turske, Balkanski narodni pokret i INH, povodom ramazana obezbijedile su 110 paketa sa osnovnim `ivotnim namirnicama za povratnike u Podrinje. Prema rije~ima Elvira Hasanovi}a, paketi }e se podijeliti najsiroma{nijim porodicama sa podru~ja op{tina Bratunac, Vlasenica i ZvoM. M. rnik a najavljena je i nova sli~na po{iljka.

Ramazanska vaktija
petak-iftar
Banja Luka Biha} Br~ko Cazin Gora`de Livno Konjic Maglaj Mostar Sanski Most Srebrenica Te{anj Travnik Tuzla V.Kladu{a Zenica @ep~e 19.51 20.10 19.49 20.01 19.46 19.54 19.50 19.51 19.51 19.57 19.45 19.52 19.52 19.49 20.02 19.51 19.51

Radnici se okupili pred zaklju~anom kapijom

(Foto: D. Stojni})

Vjerovatno se pla{e da bi tokom ste~aja bile razotkrivene sve njihove malverzacije, prodaja imovine u bescijenje, ali i skandal oko „Trgoprodajinih“ akcija zbog kojih nas sad pozivaju na informa-

tivne razgovore u policiju tvrde biv{i radnici. Dodaju da od ste~aja ne}e odustati i najavljuju nove proteste, pa ~ak i {trajk gla|u. Budimir Stankovi} i Ve-

subota-sehur
4.06 4.11 3.57 4.10 4.00 4.09 4.09 4.03 4.04 4.08 3.59 4.03 4.05 4.00 4.10 4.04 4.03

Sve~anost u ^elopeku kod Zvornika

Temeljac za budu}u fiskulturnu salu
Ministar prosvjete i kulture RS Anton Kasipovi} i na~elnik op{tine Zvornik Zoran Stevanovi} postavili su ju~er kamen -temeljac za fiskulturnu salu koja }e se nalaziti u sklopu Osnovne {kole „Desanka Maksimovi}“ u ^elopeku kod Zvornika, za ~iju gradnju je Vlada RS izdvojila vi{e od pola miliona KM. Kasipovi} je izrazio zadovoljstvo {to }e 440 u~enika ove {kole za 120 dana dobiti fiskulturnu salu i time bolje uslove za odvijanje nastave fizi~kog vaspitanja, ali i organizovanje nekih drugih sadr`aja. Osim O[ „Desanka Maksimovi}“, novu salu, kako je ovom prilikom najavljeno, trebale bi, tako|er iz sredstva Vlade RS, uskoro dobiti i Gimnazija i Srednja stru~na {kola „Petar M. M. Ko~i}“ Zvornik.

12

Dnevni avaz, subota, 21. avgust/kolovoz 2010.

hercegova~ko-neretvanski kanton

MOSTAR Protest stanara zgrade u ulici Ante Star~evi}a

Sa seminara odr`anog u Jablanici

Seminari za prosvjetne radnike u HNK

Akcenat na testiranju u~enika
Zavr{eni su godi{nji odmori prosvjetnih radnika u HNK, a ovih dana odr`avaju se seminari na kojima se vr{e pripreme za novu nastavnu godinu. U organizaciji Pedago{kog zavoda Mostar bit }e odr`ano 20 seminara za nastavnike i profesore razredne i predmetne nastave koji rade po bosanskom nastavnom planu i programu. -Osnovni cilj je da se nastavnici upoznaju sa novinama koje dolaze u novoj {kolskoj Ali}: Razmjena godini, zatim razmjena iskustava i analiza iskustava svega {to se de{avalo u pro{loj {kolskoj godini, a akcenat dajemo na teme i probleme koji se ti~u reformskih procesa u osnovnoj {koli. Najva`nije teme su izmjene, implementacija i evaluacija nastavnih planova i programa, metode savremene nastave, opisno ocjenjivanje i problemi vezani za ud`benike. U narednoj {kolskoj godini u fokusu }e biti testiranje u~enika kako bismo dobili povratnu informaciju {ta ~initi na unapre|enju nastavnog procesa - ka`e magistrica Meliha Ali}, savjetnica za razrednu nastavu u Pedago{kom zavodu Mostar. Ona je odr`ala seminar za nastavnike razredne nastave sa H. M. podru~ja op}ina Jablanica i Prozor.

Uposlenik Gradske uprave izgradio mansardu bez saglasnosti susjeda
Stanari su, ka`u, protiv mansarde jer naru{ava statiku cijele zgrade, koja je ve} davno isprojektirana i zavr{ena
Problem oko gradnje mansarde u vlasni{tvu Zdenka Lugonje, uposlenika Gradske uprave, koja se izvodi na zgradi u ulici Ante Star~evi}a 15 u Mostaru, kulminirao je ju~er incidentom, koji je, na sre}u, okon~an mirnim putem. No, tako nije izgledalo u po~etku. Stanari pomenute zgrade u ranim jutarnjim satima sprije~ili su izvo|enje radova, nakon ~ega su intervenirali za{titari koje je anga`irao Lugonja. Ubrzo je na licu mjesta stigla i patrola policije, koja je sprije~ila sukobe. Na mjesto doga|aja pozvani su i gradski gra|evi-

Ju~er su intervenirali i za{titari i policija

nski inspektori. Kako su nam rekli stanari, Lugonja je njihov susjed, jer ima ve} jedan stan

Pravosna`no rje{enje
- Ja imam pravosna`no rje{enje za gradnju mansarde, a sve ostalo ne bih `elio komentirati dok se ne rije{i ovaj slu~aj - rekao nam je ju~er Lugonja.

Gradnja nije obustavljena Skinuta skela s prednjeg dijela

u ovoj zgradi. On je, kako ka`u, uprkos ~injenici da je osam stanara stavilo potpise protiv gradnje mansarde, u svome odjelu za urbanizam ipak izdejstvovao dozvole za gradnju. - Nije mogao dobiti ove papire bez saglasnosti stanara i eta`nih vlasnika. Mi smo pokrenuli upravni postupak, te je `upanijska inspekcija nalo`ila gradskoj da donese rje{enje u ovom predmetu. Gradski inspektor to jo{ nije uradio i nama stanarima ne

preostaje ni{ta drugo nego da se bunimo na ovakav na~in - kazala nam je Ivana Mari}, stanarka i uposlenica Gradske uprave. Ona ka`e kako je simptomati~no da se Lugonji, koji radi u pomenutom odjelu, priznaju svi papiri, dok se stanari, po ovom pitanju ve} mjesec bore sa administracijom. Oni su, ka`e, protiv mansarde, jer naru{ava statiku cijele zgrade, koja je ve} davno isprojektirana i zaA. DU^I] vr{ena.

Sanacija Muzi~ke {kole u Mostaru

Nemar prema obilje`ju u Prozoru

Aktivnosti NVO „Carpe diem“ u Prozoru

Fasada uljep{ala zgradu
Nakon {to je ovih dana s prednjeg dijela zgrade Muzi~ke {kole skinuta skela, postavljena fasada na ovom, jednom od kulturnih spomenika u gradu na Neretvi, napokon vra}a nekada{nji izgled i daje sjaj trgu Musala. Tako su do okon~anja prve faze, a koja zbog vi{emjese~ne trakavice oko izbora gradona~elnika i nedono{enja bud`eta nije mogla biti zavr{ena u predvi|enom roku, pro{le godine, ostali jo{ neki sitni radovi. Me|utim, kada }e ovaj simbol Mostara zasjati punim sjajem, ostaje krajnje neizvjesno, s obzirom na to da za drugu fazu obnove koja bi, po nekim procjenama, ko{tala od 800.000 do milion maraka, sredstva nisu osigurana. Svojevremeno su Republika Hrvatska i Republika Turska M. Sm. obe}ale pomo}i obnovu Muzi~ke {kole.
O kompleksu nema ko da brine

O~istili sme}e i uklonili grafite na malom stadionu
Neumorni su, i u ove vru}e ljetne dane, aktivisti Centra za mlade „Carpe diem“ u Prozoru. Kada nema kurseva, radionica, festivala ili nekog sli~nog oblika edukacije ili zabave za mlade, aktivisti ove NVO zasu~u rukave pa izvedu ekolo{ku akciju kojom `ele uljep{ati svoj grad. Tako su u utorak izveli akciju ure|enja stadiona malih sportova pored osnovne {kole na kojem }e za nekoliko dana po~eti veliki no}ni malonogometni turnir. Antonio [karica, David Tomi}, Mario Drinovac, Danijel D`anki} i Karlo [karica pokupili su veliku koli~inu plasti~nih boca, pomeli sme}e i premazali grafite, koji vi{e li~e na {krabotine, pa sada prostor na kojem se okuplja veliki broj mladih H. M. ima ljep{i izgled.

Spomen kompleks u Herama zarastao u korov
Spomen kompleks u Herama kod Prozora, podignut prije ~etiri godine s ~estitom namjerom da bude mjesto ~uvanja uspomena na sve Prozor~ane poginule u agresiji na BiH, ovih dana djeluje otu`no. Korov je narastao, trava sasu{ena, ograda po~inje da se ru{i, po bijelim stazama je iznikla trava, `ardinjere bez cvije}a... slika je objekta koji je trebao imati plemenitu misiju. Smajo Hero, jedini koji je proteklih godina, bez ikakve naknade, brinuo o spomeniku, zbog zdravstvenih problema ovoga ljeta ne izlazi na brijeg iznad sela.
H. M. Aktivisti „Carpe diem“ na djelu

Zgrada [kole prije dvije godine

crna hronika

Dnevni avaz, subota, 21. avgust/kolovoz 2010.

13

TU@ILA[TVO BiH [estorica optu`ena za organizirani kriminal

Zvonko Peri} na ~elu grupe optu`ene za krijum~arenje 108 kilograma skanka Oteo radnici zlatne
Zlatara „Gold“: [teta od oko 3.000 KM

(Foto: M. Lugi})

U zlatari „Gold“ u Banjoj Luci

Optu`eni i Vedran Falaka (31), @eljko Rebac (40), Miro [utalo (36), Dragan Orbovi} (40) i Stanko Savi} (40) Droga stizala iz Crne Gore

Tu`ilac Posebnog odjela za organizirani kriminal, privredni kriminal i korupciju Tu`ila{tva BiH podigao je optu`nicu protiv Zvonka Peri}a (32) iz Stoca, Vedrana Falaka (31) iz ^apljine, @eljka Repca zvanog @elja (40) iz ^apljine, Mire [utala (36) iz Stoca, Dragana Orbovi}a (40) iz Nik{i}a (Crna Gora), koji je pritvoren, te Stanka Savi}a (40) iz Banje Luke, koji se tako|er nalazi u pritvoru.

eura. Dvojica optu`enih nalaze se u pritvoru, a ~etvorica su pod sudskim mjerama zabrane napu{tanja boravi{ta i redovnog javljanja policiji. Optu`nica je proslije|ena na potvr|ivanje Sudu BiH.

ogrlice i pobjegao
Policija tra`i mu{karca ni`eg rasta, starosti oko 40 godina
Zlatara „Gold“ koja se nalazi u centru Banje Luke oplja~kana je prekju~er oko 14.30 sati kada je, za sada jo{ nepoznati, lopov u{etao u objekat tra`e}i od radnice da mu poka`e zlatni nakit. Potom je zgrabio ogrlice i ne{to sitnijeg nakita, vrijednosti oko 3.000 KM, te pobjegao. Prema snimcima sa nadzornih kamera koje su zabilje`ile cijeli tok plja~ke, vidljivo je da razbojnik nije bio maskiran te da se radi o mu{karcu ni`eg rasta, starosti izme|u 30 i 40 godina, {to bi uveliko trebalo olak{ati posao banjalu~koj policiji. Kako su nam kazali zaposleni, plja~ka{ je u zlataru u{ao mirno i po~eo se raspitivati o nakitu. - Tra`io je da mu izvadimo i poka`emo zlatne ogrlice koje je odabrao, a zatim ih je istrgnuo iz ruku radnice i istr~ao, te pobjegao niz jednosmjernu ulicu u pravcu naselja Mejdan. Odmah smo obavijestili policiju, a vrlo brzo se na licu mjesta na{ao i jedan policajac koji se zatekao u blizini, te je krenuo u potjeru za plja~ka{em ispri~ali su ju~er u „Goldu“. Iako je samo nekoliko minuta nakon plja~ke spomenuti policajac potr~ao za razbojnikom, nije ga uspio uhvatiti jer je u{ao me|u zidine tvr|ave Kastel i izgubio se u hodnicima. Policajac je pripadnicima CJB Banja Luka, koji su iza{li na lice mjesta nakon prijave, dao fizi~ki opis lopova. - Na licu mjesta obavljen je uvi|aj i uzeti su snimci sa videonadzora u zlatari. Potraga za po~iniocem se nastavlja - istakli su u CJB Banja B. S. Luka.

Akcija na pumpi
Kako smo ranije pisali, prvooptu`eni Zvonko Peri} u momentu hap{enja koje se desilo 1. juna ove godine na podru~ju Stoca i ^apljine bio je v. d predsjednika Mlade`i HDZ 1990, dok je Miro [utalo ina~e profesor u Srednjoj {koli Stolac, a Vedran Falak je radio kao kriminalisti~ki inspektor PU ^apljina. Glavni dio akcije pripadnika SIPA-e i policije izveden je u krugu benzinske pumpe „Auro“ u naselju Masline na ulazu u Stolac. Na tom mjestu bila je dogovorena primopredaja odre|ene koli~ine droge. [utalo i Peri} su nakon toga uhap{eni u svojim stanovima u naselju Podgrad u Stocu gdje je prona|ena odre|ena koli~ina droge. U pretresima je policija tada zaplijenila oko 30 kilograD`. M. B. ma skanka.

Dvojica u pritvoru
Optu`eni se terete da su po~inili krivi~no djelo organiziranog kriminala u vezi sa neovla{tenim prometom opojnih droga, saop}eno je
Dio zaplijenjene droge u Stocu i ^apljini

iz Tu`ila{tva Bosne i Hercegovine. U optu`nici se navodi da

Peri}: Biv{i politi~ar u kriminalnom poslu

[utalo: Profesor trgovao skankom

je optu`eni Zvonko Peri} organizirao skupinu ljudi radi nabavljanja, krijum~arenja i prodaje droge skank iz Crne Gore u Bosnu i Hercegovinu i, dalje, u Republiku Hrvatsku, a ostali optu`eni kao ~lanovi zlo~ina~ke organizacije sudjelovali su u nabavci, krijum~arenju, transportu i prodaji opojne droge. Optu`eni su u nekoliko navrata krijum~arili skank u ukupnoj koli~ini od oko 108 kilograma, ~ija cijena na ilegalnom narko-tr`i{tu u zemljama zapadne Evrope iznosi vi{e stotina hiljada

Po`ar u Zenici

Drama na benzinskoj pumpi „Auro“

Zbog curenja plina iz cisterne bio blokiran prolaz kod Neuma
Na benzinskoj pumpi „Auro“ u Neumu prekju~er oko 15 sati do{lo je do prave drame kada je iz cisterne koja snabdijeva ovaj objekat gorivom po~eo curiti plin. Kako saznajemo od o~evidaca, me|u voza~ima koji su to~ili benzin zavladala je panika zbog straha da bi benzinska pumpa i svi oni koji su se nalazili u njoj mogli odletjeti uzrak. Sre}om, vatrogasne ekipe su brzo intervenirale, kao i policija, koja je blokirala saobra}aj na magistralnom putu koji prolazi kroz Neum. Tako|er, u saniranju {tete pomogli su i stru~ni timovi benzinske pumpe INA iz Metkovi}a. Kako nam je rekao na~elnik Policijske uprave ^apljina Vinko ]ori}, zahvaljuju}i brzoj reakciji, zatvoren je ventil i sanirano napuknuto crijevo na cisterni. Sve to je, kako je naveo, trajalo do 18 sati, kada je promet kroz Neum ponovo uspostavljen. Za to vrijeme, kako saznajemo, stvorile su se kilometarA. Du. ske kolone vozila.
Sprije~eno {irenje vatre
(Foto: J. Had`i})

Zapalio se ugostiteljski objekat
U kompleksu zeni~kog ugostiteljskog objekta „Ljetna pozornica Mutvak“, koji se nalazi na lokalitetu U{}e u Zenici, ju~er ujutro gorio je krov na jednom od objekata izgra|enom od drveta. Brzom intervencijom vatrogasaca Profesionalne vatrogasne jedinice Zenica i pravovremenom dojavom, po`ar je uga{en i sprije~eno je njegovo daljnje {irenje na druge objekte u sklopu ovog kompleksa, ali i ostale privatne ku}e i ugostiteljske objekte koji se nalaze na ovom lokalitetu. - Na svu sre}u, nije bilo povrije|enih, ali je pri~injena manja materijalna {teta. Uzroci po`ara bit }e poznati nakon istrage - kazala nam je portparol MUP-a ZDK V. B. Aldina Ahmi}.

Intervenirale vatrogasne ekipe

Razbojni{tvo u Humskoj ulici u Sarajevu

Starici upali u stan, slomili joj dva rebra i odnijeli novac
U sarajevskoj Humskoj ulici dvojica nepoznatih po~inilaca izvr{ili su razbojni{tvo nad Alma [iljdedi} (69) iz Sarajeva u njenom stanu. Razbojnici su od starice oteli novac, nanijev{i joj povrede, a zatim su pobjegli. Povrije|enoj je pomo} ukazana u Klini~kom centru bolnice Ko{evo, gdje su joj ljekari konstatirali lom dva rebra i povrede glave. Policija je istog dana prona{la jednog od razbojnika, H. A. (24) iz Sarajeva. O svemu je obavije{ten kantonalni tu`ilac, a osumnji~eni je zadr`an u MUP-u Kantona Sarajevo. Policija traga za drAd. A. ugim po~iniocem.

Pokraden stan
Nepoznata osoba prekju~er je u ulici Armije BiH na broju 13 u Zenici provalila u stan ~iji je vlasnik S. [. Kradljivac je prona{ao i odnio 800 KM, fotoaparat i zlatni nakit. Policajci su obavili uvi|aj i tragaju za po~iniocem, a o svemu je obavije{ten i de`urni tu`ilac.

14

Dnevni avaz, subota, 21. avgust/kolovoz 2010.

crna hronika

BANJA LUKA ]ulum i ostali izja{njavali se o krivici

Zora Kordi} (81) po~inila je ju~er oko 13.20 sati samoubistvo baciv{i se sa drugog sprata zgrade u Dubrova~koj ulici broj 108. Stanari zgrade prona{li su njeno nepomi~no tijelo na plo~niku ispred zgrade. Kako smo saznali na licu mjesta, ovo je ve} tre}i poku{aj samoubistva ove nesretne `ene. Stanari su nam kazali da je Zora bila psi-

Ljuti protivnici izjavili da nisu krivi za krvavi obra~un Starica se bacila sa zgrade u kojem je pala mrtva glava
Odno{enje tijela Zore Kordi}
(Foto: A. Du~i})

Samoubistvo u Mostaru

hi~ki bolesnik, te da je u posljednjem navratu sebi poku{ala oduzeti `ivot tako {to se bacila pod automobil. Prethodno se, ka`u, poku{ala baciti sa balkona, no njen pad je navodno ubla`ilo drvo ispred ove zgrade. Na licu mjesta ljekari Hitne pomo}i mogli su samo konstatirati smrt. Uvi|aj su obavili pripadnici PU A. Du. Mostar.

Slavi{a ]ulum (26), Dejan ^aji} (24) i Dejan Kosti} (27) odbacili odgovornost za poku{aj ubistva, a Jovan Jo{ilo (27) za ubistvo Nedeljka ]uluma (19)
Slavi{a ]ulum (26), Dejan ^aji} (24) i Dejan Kosti} (20) negirali su ju~er krivicu u banjalu~kom Okru`nom sudu za poku{aj ubistva Jovana Jo{ila (27), dok se Jo{ilo, na istom ro~i{tu, izjasnio da nije kriv za te{ko ubistvo Nedeljka ]uluma (19), koje se dogodilo prilikom oru`anog obra~una 24. aprila ove godine u Banjoj Luci.

Tu`ila{tvo BiH

Predao se Boris Rute{i}
Boris Rute{i} (30) zvani Ruta ju~er se predao Tu`ila{tvu Bosne i Hercegovine. Za njim je, na zahtjev Tu`ila{tva BiH, raspisana me|unarodna potjernica zbog sumnje da je po~inio krivi~na djela organiziranog kriminala u vezi sa neovla{tenim prometom opojnih droga, saop}eno je iz Tu`ila{tva BiH. Rute{i} se sumnji~i da je kao jedan od organizatora i pripadnik organizirane kriminalne skupine koja je, izme|u ostalog, djelovala na {irem podru~ju Trebinja i Hercegovine, krijum~ario skank i spid. U okviru ovog predmeta osam osoba se ve} nalazi u pritvoru, a tako|er i osumnji~enom Rute{i}u bit }e odre|en pritvor od 30 dana. Tu`ila{tvo BiH nastavlja istragu u ovom predmetu.

Odvojeni zatvori
Po~etak su|enje spomenutoj ~etvorki smatra se jednim od najrizi~nijih u po-

Policija na mjestu krvavog obra~una

Nakon pretresa u Sarajevu

Uhap{ena dvojica dilera heroina
Pripadnici Odjela za borbu protiv zloupotrebe droga MUP-a Kantona Sarajevo uhapsili su S. A. (42) iz Ilija{a i T. E. (21) iz Travnika, obojica nastanjena u Sarajevu, zbog sumnje da su ostvarivali kontakte sa do sada neidentificiranim osobama od kojih su nabavljali heroin, te je preprodavali konzumentima u Sarajevu. Prilikom pretresa kod T. E. prona|en je i oduzet paketi} s heroinom, dok su kod S. A. prona|ena i oduzeta ~etiri paketi}a heroina, dva mobitela i novac koji potje~e od preprodaje droge.
Slavi{a ]ulum: Vi{emjese~no skrivanje

sljednjih nekoliko godina u banjalu~koj sudskoj praksi, s obzirom na to da }e na ro~i{tima u istoj sudnici sjediti pripadnici suprotstavljenih grupa, koji su i ranije u nekoliko navrata ispoljavali `elju za osvetom. Zbog u~estalih prijetnji smr}u, ~ak su premje{teni u odvojene zatvore. Prema optu`nici, spomenutog dana oko 20.40 sati u Subo-

Kozaru{a kod Prijedora

Objesila se Sadika Mahmuljin
Sadika Mahmuljin (65) izvr{ila je samoubistvo vje{anjem u Kozaru{i kod Prijedora, javlja Srna. Mahmuljin se objesila prekju~er u 13.15 sati pomo}u antenskog kabla na spratu njene nedovr{ene ku}e. Pripadnici Policijske stanice Prijedor, uz asistenciju mrtvozornika, izvr{ili su uvi|aj i ustanovili da na tijelu nije bilo tragova nasilja.

ti~koj ulici ]ulum, ^aji}, Kosti} i ubijeni Nedeljko ]ulum napravili su Jo{ilu sa~eku{u na neosvijetljenom dijelu puta. ]ulum i Kosti} u obra~unu su pucali iz automatske pu{ke na Jo{ila, a ^aji} i ubijeni Nedeljko ]ulum bili su voza~i automobila kojim su trebali pobje}i sa lica mjesta. Nakon izbjegavanja zamke, Jo{ilo je iza{ao iz svog automobila, naoru`an pi{toljem, i na benzinskoj pumpi koja se nalazila u neposrednoj blizini stao iza aparata za to~enje goriva te pucao na protivnike.

Jo{ilo: Sam se predao

Pogoci u glavu
Pucnjava je prekinuta kada je Jo{ilo sa dva hica pogodio Nedeljka u glavu, dok je Jo{ila u lijevu natkoljenicu pogodio jedan hitac ispaljen iz automatske pu{ke Slavi{e ]uluma. Jo{ilo je nakon toga

Na ulici u Sarajevu

^aji} i Kosti}: U~estvovali u sa~eku{i

sjeo u svoj d`ip i odvezao se do obli`nje policijske patrole kojoj je prijavio slu~aj, dok su ^aji} i ]ulum pobjegli, navodno ne znaju}i da u jarku pored puta le`i mrtav Nedeljko. Optu`eni Kosti} i Jo{ilo uhap{eni su istog dana, dok su ostali bili u bjekstvu, te su uhap{eni krajem maja u B. S. akciji „Kasper“.

Prijete}i no`em ukrali mobitele
U Zagreba~koj ulici u Sarajevu dvojica nepoznatih po~inilaca izvr{ili su razbojni{tvo nad maloljetnicima B. A. i M. D., obojica iz Sarajeva. Uz prijetnju no`em, razbojnici su im ukrali mobitele, a zatim su pobjegli. O svemu je obavije{ten kantonalni tu`ilac, a policija radi na rasvjetljavanju ovog krivi~nog djela.

Oborio pje{aka u Bijeljini

Potraga za odbjeglim motociklistom
Marko Dragi} (78) preba~en je iz bijeljinske bolnice „Sveti vra~evi“ za Urgentni centar u Beogradu, nakon {to ga je ju~er ujutro udario nepoznati motociklista u Bijeljini koji je potom pobjegao. Portparol Centra javne bezbjednosti Bijeljina Dragomir Peri} potvrdio je da je policija izvr{ila uvi|aj i da traga za bjeguncem. Dragi} je u besvjesnom stanju preba~en na Hirur{ki odjel bolnice „Sveti vra~evi“. - Pacijenta smo uspjeli reanimirati i prebaciti na Urgentni centar u Beogradu - rekao je Srni na~elnik ovog odjela Milenko Popovi}. E. M.

Te`e povrije|en u sudaru
Jedna osoba zadobila je te{ke tjelesne povrede u saobra}ajnoj nezgodi koja se dogodila prekju~er na magistralnom putu M4 u Kra{evu kod Te{nja. Do nezgode je do{lo kada su se sudarili kombi „ford“ (029-M-805), kojim je upravljao D. K. iz Kiseljaka, i „golf“, za ~ijim upravlja~em je bio N. M. iz Doboja, koji je zadobio te`e povrede.

Prona{li stabljike marihuane
Sarajevski policajci prekju~er su uhapsili B. A. (25) iz Sarajeva nakon {to su u dvori{tu ku}e koju koristi u ulici Brije{}e polje prona{li 12 stabljika marihuane. Nakon davanja izjave u policiji, osumnji~eni }e, uz krivi~nu prijavu, biti predat u nadle`nost kantonalnog tu`ioca.
Ulica u kojoj se desila nezgoda (Foto: G. Bobi})

biznis

Dnevni avaz, subota, 21. avgust/kolovoz 2010.

15

PRIJEDOR Preduze}e Scontoprom osvaja Italiju

Ugovoren posao od {est miliona eura
Dell: Dobit 545 miliona dolara

GIKIL: Po~ela proizvodnja sirovog benzola

Rije~ je o izvozu tapaciranih kreveta, {to tra`i pro{irivanje pogona u Sanskom Mostu i Prnjavoru i nova zapo{ljavanja
Elizabeta Josipovi}, vlasnica i direktorica Scontoproma, preduze}a za proizvodnju namje{taja koji u tri pogona u Prijedoru, Prnjavoru i Sanskom Mostu zapo{ljava vi{e od 600 radnika, potvrdila je za „Avaz“ da je za italijansko tr`i{te ugovorila posao vrijedan {est miliona eura.

Lukava~ka firma u prvom polugodi{tu

Dell pove}ao neto dobit
Ameri~ki proizvo|a~ kompjutera Dell zabilje`io je rast dobiti u proteklom kvartalu najvi{e zahvaljuju}i sna`nijoj potra`nji korporativnih klijenata. Kompanija je u kvartalu zaklju~enom krajem jula ostvarila neto dobit od 545 miliona dolara, {to predstavlja rast od 15,5 posto u odnosu na isti period lani.

GIKIL pove}ao izvoz koksa i proizvodnju
Nakon te{ke borbe s ekonomskom krizom u Global Ispat koksnoj industriji Lukavac (GIKIL) do{lo je do stabilizacije proizvodnje. Rezultat je to zajedni~ke borbe menad`menta i uposlenika kompanije, koja je dovela do pove}anja proizvodnje i izvoza koksa, kazao je zamjenik generalnog direktora GIKIL-a Faik Bu{evac. Pored uspjeha u proizvodnji koksa, GIKIL je u proteklih {est mjeseci, u odnosu na isti period lani, ostvario i rast u proizvodnji sirovog katrana od 246,40, amonijak-sulfata od 190,09 i koksnog plina od 414,64 posto. - Ove godine proizvedeno je i 2.845 tona sirovog benzola, koji se u prvih {est mjeseci lani nije nikako proizvodio u ovoj kompaniji kazao je Bu{evac tokom sastanka s novim ambasadorom BiH u Indiji Seadom Avdi}em u Sarajevu, gdje su razgovarali o dosada{njim investicijama indijskih partnera u BiH i o investiranju u GIKIL.

Kreditni problemi
- Rije~ je o izvozu tapaciranih kreveta, {to tra`i pro{irivanje pogona u Sanskom Mostu i Prnjavoru. To automatski zna~i i nova radna mjesta tako da o~ekujem da }e na novim poslovima u ova dva pogona ve}

Rusija mora uvoziti `ito
Rusija }e prvi put u 11 godina morati uvoziti `ito, objavio je list „Vedomosti“. Stru~njaci procjenjuju da }e ta zemlja, koja je do sada bila zna~ajan izvoznik `itarica, ove godine mo`da morati uvesti izme|u 1,5 i 2,2 miliona tona `ita nakon {to su su{a i po`ari uni{tili usjeve.

Scontoprom: Trenutno upo{ljava 600 radnika

(Foto: D. Stojni})

Ravnopravni partneri
Elizabeta Josipovi} smatra da bi politi~ari i dr`ava kona~no trebali postati ravnopravni partneri i pregovara~i s privrednicima, kojima bi putem brzih finansijskih injekcija pomogli da lak{e prebrode ekonomsku krizu te da o~uvaju proizvodnju i radna mjesta. po~etkom narednog mjeseca biti anga`irano dodatnih 30 radnika - kazala je Josipovi} te je dodala da Scontoprom o~ekuje i pro{irivanje poslova sa stalnim partnerom,

Blokirano skoro 4.700 preduze}a
U Sloveniji su u julu bile 4.683 firme s dospjelim nepodmirenim obavezama, a skoro ~etvrtina ih je iz gra|evinskog sektora, saop}ila je dr`avna Agencija za javnopravnu evidenciju i usluge. Broj firmi kojima je ra~un bio blokiran barem pet dana, porastao je u odnosu na isto razdoblje pro{le godine za 8,2 posto.

{vedskom IKEA-om te s Dormeom, koja je u fazi finalnih pregovora. Ona je naglasila da se Scontoprom i dalje dr`i provjerene poslovne devize i pravila u kojima je va`no ispo{tovati ugovor i inozemnog kupca te, uz kvalitetnu i pove}anu produktivnost, prilagoditi proizvodnju trenutnim zahtjevima tr`i{ta. Isti~e da i pored podsticaja za izvoz i subvencija koje Vlada Republike Srpske daje zaposlenima u tekstilnoj bran{i, problema ima s brzim bankovnim kreditima. - Tu bi dr`ava trebala utjecati na banke koje kreditne aran`mane plasiraju sporo ili nikako i uz astronomske kamate tako da ispada da, prakti~no, radimo samo za banke. A tu, kada inozemno tr`i{te tra`i novi

proizvod, treba veoma brza reakcija ili posao propada ka`e Josipovi}.

Primjer Meksika
Navodi primjer kada je prije nekoliko mjeseci ugovorila plasman svojih proizvoda za meksi~ko tr`i{te, kada joj je hitno trebalo 200.000 maraka za kupovinu materijala. - Ni u jednoj banci nisam nai{la na razumijevanje bez obzira na to {to sam imala promet od 30 miliona KM, hrpu ugovora i godi{nju dobit od 1,6 miliona maraka. Posao sa Meksikom ipak nije propao. Sna{la sam se i odrekla svih svojih zarada kako bih ispo{tovala kupca. Trud je nedavno nagra|en novim i jo{ ve}im narud`bama namje{taja, dvosjeda i garnitura - isti~e ona.
M. ZGONJANIN

[ansa za promociju bh. industrije

Drvoprera|iva~i iz BiH na Sajmu u Klagenfurtu
Drvoprera|iva~i iz Bosne i Hercegovine posjetit }e 51. internacionalni sajam drveta u austrijskom Klagenfurtu, koji }e biti odr`an od 26. do 29. avgusta. Prema informacijama iz asocijacije Interfob iz Banje Luke, koja je jedan od partnera ovog sajma u BiH, manifestaciju }e posjetiti predstavnici 13 preduze}a te klastera drvoprera|iva~a iz Prijedora, koji u svom ~lanstvu ima vi{e od 40 preduze}a iz sektora drvne industrije, prenosi Fena. Ove godine, klju~ne teme Sajma su {umarstvo i in`injering u {umarstvu, tehnologije za pilanje i obradu drveta, gradnja i proizvodnja od drveta, transport i logistika te bioenergija i tehnologije za za{titu okoli{a. Sajam u Klagenfurtu ima dugu tradiciju, interesantan koncept i daje kompletan pregled u {umarstvu i drvnoj industriji, posebno najnovijih tehnologija.

Privredni sajam EKOBIS 2010 u Biha}u

Berzanski barometar za 20. 8. 2010. godine

Deficit SAD 1,3 biliona dolara
Bud`etska kancelarija ameri~kog Kongresa procijenila je da }e deficit Sjedinjenih Ameri~kih Dr`ava ove godine biti ve}i od 1,3 biliona dolara. To je ne{to manje nego lani, ali i dalje predstavlja veliki manjak. Kongresna bud`etska kancelarija saop}ila je da je ogroman deficit posljedica manjih prihoda na federalnom nivou usljed posrnu}a privrede, ali i potro{nje vlade usmjerene na podsticanje rasta.

O~ekuje se u~e{}e vi{e od 250 izlaga~a
Sajam EKOBIS 2010 bit }e odr`an u organizaciji Privredne komore Unsko-sanskog kantona (USK) od 2. do 5. septembra u Biha}u, a o~ekuje se prisustvo vi{e od 250 izlaga~a, me|u kojima i poznate kompanije Bosch i Tehnix. Direkcija Sajma odr`ala je jedan od zavr{nih sastanaka, na kojem je razradila posljednje organizacione detalje. U narednih nekoliko dana bit }e postavljeni {atori u kojima }e izlaga~i prezentirati svoju ponudu. - Organizatori ovogodi{njeg izlo`beno-prodajnog Sajma, koji }e biti odr`an na 10.000 kvadratnih metara otvorenog i zatvorenog prostora, odlu~ili su da te`i{te stave na turizam ka`e Ismet Pa{ali}, predsjednik Direkcije Sajma. Unutra{nji kapaciteti previ|eni za odr`avanje Sajma ve} su popunjeni, a vanjski dio, koji je predvi|en za izlaPa{ali}: Te`i{te na turizmu

Euro/dolar 1,2710 Nafta 73,48 po barelu Zlato 1.230,60 $ po unci 1,28% 0,39% 0,89%

Kursna lista Centralne banke BiH
EMU Australija Kanada Hrvatska ^e{ka R Danska Ma|arska Japan Litvanija Norve{ka [vedska [vicarska Turska V.Britanija USA Rusija Srbija 978 036 124 191 203 208 348 392 440 578 752 756 949 826 840 643 941 EUR AUD CAD HRK CZK DKK HUF JPY LTL NOK SEK CHF TRY GBP USD RUB RSD 1 1 1 100 1 1 100 100 1 1 1 1 1 1 1 1 100 1,955830 1,362960 1,464011 26,771787 0,078658 0,261850 0,698261 1,797439 0,565032 0,244970 0,205880 1,483492 1,011793 2,381810 1,534844 0,050127 1,865568 1,955830 1,366376 1,467680 26,838884 0,078855 0,262506 0,700011 1,801944 0,566448 0,245584 0,206396 1,487210 1,014329 2,387779 1,538691 0,050253 1,870244 1,955830 1,369792 1,471349 26,905981 0,079052 0,263162 0,701761 1,806449 0,567864 0,246198 0,206912 1,490928 1,016865 2,393748 1,542538 0,050379 1,874920

ga~e, prema{io je pro{logodi{nje brojke. Svoje proizvode i ponudu predstavit }e, uz doma}e, i inozemni privreM. D. dnici i obrtnici.

16

Dnevni avaz, subota, 21. avgust/kolovoz 2010.

biznis

EKONOMIJA Ocjene analiti~ara {vicarske banke UBS

Trgovanje 262.825 KM

Poljska i ^e{ka bje`e od evropske valute
Slabljenje nacionalnih valuta spa{ava privredu u vrijeme finansijske krize
Iako su ulaskom u Evropsku uniju (EU) prihvatile obavezu da pre|u na euro, Poljska i ^e{ka mogle bi je odlagati unedogled, jer su poslije svjetske ekonomske krize sve ja~i glasovi da se uvo|enje zajedni~ke evropske valute odugovla~i {to du`e, ocjenjuju ekonomisti iz {vicarske banke UBS. - Ljudi koji odlu~uju u Poljskoj u vrijeme krize, spoznali su koliko nacionalna valuta za ekonomiju mo`e biti spas. Slabljenje zlota krajem 2008. i po~etkom pro{le godine pomoglo je izvoznicima i, vjerovatno, spasilo poljsku ekonomiju da ne upadne u recesiju - ocijenio je u najnovijem izvje{taju te banke njen glavni ekonomist Andreas Hofer. Iako je u momentu izbijanja svjetske ekonomske krize poljska vlada ve} pripremala ulazak Poljske u ~ekaonicu za euro, ERM 2 sistem kurseva, u kojem kandidati za ulazak u eurozonu provode najmanje dvije godine, analiti~ari {vicarske banke sada ocjenjuju da }e
1.467,16 891,57 943,56

Indeks SASX-10 zavr{io u minusu
Obveznice FBiH i dalje u centru pa`nje
Na Sarajevskoj berzi ju~er je ostvaren promet od 262.825 maraka, a u sklopu 63 transakcije prometovano je ukupno 607.749 vrijednosnih papira. Promet na kotaciji kompanija iznosio je 30.851 KM, me|u fondovima 2.917, obveznicama FBiH 144.403, na primarnom tr`i{tu 24.603, a na sekundarnom 60.050 KM. Najve}i rast cijene imale su obveznice za ratna potra`ivanja serije C, od 3,4 posto, dok je najve}i pad registrirao DC Te{anj Kra{evo,

Vrijednost indeksa
BIFX SASX-10 SASX-30 0,53% 0,12% 0,06%

od 25,37 posto. Vrijednost indeksa fondova BIFX porasla je za 0,53 posto, na 1.467,16 poena. Indeks SASX-10 izgubio je na vrijednosti 0,12 posto i iznosi 891,57 poena, dok je vrijednost indeksa primarnog slobodnog tr`i{ta SASX30 ve}a za 0,06 posto i iznosi 943,56 poena.

Poljska: Euro }e utjecati na ku}ne bud`ete

Kursna lista SASE na dan 20. 8. 2010.
Dioni~ko društvo Zvani~ni kurs (KM) Promjena kursa (%) Koli~ina Vrijednost Broj transakcija
ZVANI^NA KOTACIJA

BOSNALIJEK D.D. SARAJEVO ZIF BIG INVESTICIONA GRUPA OBVEZNICE RATNA POTRA@IVANJA A OBVEZNICE RATNA POTRA@IVANJA B OBVEZNICE RATNA POTRA@IVANJA C OBVEZNICE RATNA POTRA@IVANJA D OBVEZNICE RATNA POTRA@IVANJA E STARA DEVIZNA ŠTEDNJA SERIJA J BH TELECOM D.D. SARAJEVO ENERGOINVEST D.D. SARAJEVO JP ELEKTROPRIVREDA BIH POSTBANK BH D.D. SARAJEVO VRANICA D.D. SARAJEVO DC TEŠANJ KRAŠEVO DD PROMET DD SARAJEVO SODASO HOLDING DD TUZLA TRZ HAD@I]I DD

15,98 3,18 34,49 30,02 27,97 26,00 25,00 83,00 21,72 4,20 27,50 20,00 11,85 0,50 25,00 19,00 5,00

-0,10 2,73 1,45 0,02 3,40 0,00 -0,01 -1,19 -1,25 0,00 -0,02 0,02 0,42 -25,37 0,00 0,00 0,00

1.930 916 119.738 109.441 76.319 91.791 94.361 1.030 705 500 135 100 100 102.321 112 80 781

30.851,10 2.917,10 41.302,42 33.445,29 21.347,06 23.865,66 23.588,05 854,90 15.288,56 2.032,00 3.713,17 2.000,20 1.185,00 51.160,50 2.800,00 1.520,00 3.905,00

6 3 3 5 4 4 11 1 7 4 5 3 1 1 1 1 1

KOTACIJA FONDOVA

Poljska po}i putem [vedske, koja svoju obavezu da se odrekne svojih kruna ne uzima pretjerano ozbiljno. Kriza je poja~ala i bojazni obi~nih Poljaka od eura i, prema najnovijoj anketi agencije TNS OBOP vi{e od 53 , posto anketiranih smatra da }e euro negativno utjecati na

njihov ku}ni bud`et, dok svega 22 posto Poljaka vjeruje u koristi od ulaska u eurozonu za svoje li~ne finansije. Trenutno Poljska, kao ni ^e{ka, ni ne ispunjava kriterije iz Mastrihta za ulazak u eurozonu, a finansijski krugovi ne predvi|aju da bi mogla pre}i na euro prije 2019.

U ^e{koj se poslije pobjede stranaka desnice i centra na parlamentarnim izborima krajem maja, tako|er, prestaje tra`iti rok kada bi se zemlja mogla oprostiti od svoje valute, a euro u toj zemlji ima veoma mo}nog protivnika popularnog predsjednika Vaclava Klausa.

OBVEZNICE FBiH

Saop}enje Evropske komisije

PRIMARNO TR@I[TE

Gr~ka ispunila uvjete za novu tran{u pomo}i
Evropska komisija saop}ila je da Gr~ka ispunjava uvjete potrebne za isplatu idu}e, devet milijardi eura vrijedne tran{e finansijske pomo}i eurozone, koja }e vladi u Atini biti ispla}ena u septembru. - Komisija smatra da pozitivna ocjena koju je gr~ka vlada dobila za ispunjavanje dogovorenih preduvjeta za isplatu pomo}i, otvara vrata za realizaciju idu}e faze zajma - navedeno je u Komisijinom saop}enju. Od ukupno devet milijardi eura, koliko iznosi ta tran{a, 6,5 milijardi dolazi od

SEKUNDARNO TR@IŠTE

Promet 213.227 maraka

Akcije Elvaca najlikvidnije
Na Banjalu~koj berzi ju~er je kroz 71 transakciju ostvaren promet od 213.227 KM, a najve}i je obavljen akcijama preduze}a Elvaco iz Bijeljine, u iznosu od 127.600 maraka, uz pad cijene za 1,23 posto. Ukupan promet obveznicama iznosio je 61.345 maraka. Najve}i skok cijene imao je Polara invest fond, od 7,46 posto,

Gr~ka: U septembru dobiva devet milijardi eura

Vrijednost indeksa
BIRS FIRS 0,16% 0,34% 821,58 1.398,14

~lanica eurozone, a 2,5 milijarde od Me|unarodnog monetarnog fonda. Ministri finansija eurozone trebali bi odobriti isplatu nove tran{e Gr~koj 7. septembra.

a pad VIB fond, od 6,25 posto. Vrijednost berzanskog indeksa BIRS pove}ana je za 0,16 posto, na 821,58 poena, dok je vrijednost indeksa fondova FIRS sko~ila za 0,34 posto i iznosi 1.398,14 poena.

Privatizacijski savjetnik Citigroup

Polovina Telekoma Srbije vrijedi 1,6 milijardi eura
Savjetnik za prodaju dr`avnog dijela Telekoma Srbije Citigroup savjetovao je dr`avi da, umjesto 40, na prodaju iznese vi{e od 50 posto dionica ove kompanije, pi{u beogradski mediji pozivaju}i se na Vladu Srbije. Preliminarni podaci pokazuju da je vrijednost cijele kompanije procijenjena na 3,2 milijarde eura. To zna~i da, prema procjeni Citigroupa, polovina srbijanske telekomunikacijske kompanije vrijedi 1,6 milijardi eura. Citigroup zavr{it }e procjenu vrijednosti imovine do kraja mjeseca, poslije ~ega se o~ekuje raspisivanje javnog poziva.

Skra}ena lista Banjalu~ke berze za 20. 8. 2010.
Naziv emitenta
Elvaco a.d. Bijeljina Telekom Srpske a.d. Banja Luka ZIF Zepter fond a.d. Banja Luka Republika Srpska - izmirenje ratne štete 3 Republika Srpska - izmirenje ratne štete 4

Prosje~na cijena
0,4 1,29 3,94 31,001 29,9067

Promjena u%
-1,23 0,78 0,77 0 0,15

Maks. cijena
0,4 1,33 4 31,001 30

Min. Ukupan cijena promet (KM)
0,4 1,28 3,92 31 29,42 127.600,00 7.688,88 4.920,00 25.389,77 17.006,72

BERZANSKA KOTACIJA

KOTACIJA FONDOVA SLOBODNO BERZANSKO TR@I[TE I OBVEZNICE

globus

Dnevni­avaz,­subota, 21.­avgust/kolovoz­2010.

17 Ukratko

ANKETE Svaki­pe­i­Ame­ ­­ a­ ac­mi­ li­da­je­li­ er­SAD­mu­ li­ an­ t rik n s d sm

Novi Obamini problemi pred novembarske izbore
Na­pi­a­ je­o­izgr­ ­ nji­d`ami­e­u­Nju­o­ ­ u,­23­po­ to­ispi­a­ ih­sma­ra­ka­ o­ t n ad j j rk s t n t k }e­to­zda­ je­bi­i­si­ bol­vje­ ­ ke­to­e­ ­ ­ ci­e­ n t m rs l ran j Dio li~nosti
optu`io­ kr­ ­ i~are­ da­ ~esto it spo­ i­ ju­ Oba­ i­ u­ vje­ u mn mn r kao­je­ an­od­pr­ ­ le­ a. d ob m Li­ er­ SAD­ je­ pro{le­ se­ d dmi­ e­po­ vr­ io­pr­ ­ o­mu­ li­c t d av s ma­ a­ da­ izgr­ ­ e­ d`ami­u­ u n ad j Nju­o­ ­ u,­ {to­ su­ re­ u­ li­ a­ j rk p b k nci­ do~eka­ i­ obe}anjem­ da l }e­ovaj­stav­bi­ i­je­ no­od­pi­ t d ta­ ja­ko­e­}e­bi­ i­aktu­ ­no­to­ n j t el kom­pr­ ­ i­ bo­ ­ e­ka­ pa­ je. ed z rn m n Age­ ci­e­ pr­ ­ o­ e­ ka­ o n j en s k anke­ a­“Timea”­po­ a­ u­u­da t kz j 46­ po­ to­ ispi­ a­ ih­ Ame­ ­ ­ a­ s tn rik na­ a­sma­ ra­da­islam­vi{e­od c t dr­ ­ ih­ re­i­ i­a­ po­ r`ava­ na­ ug lgj d si­ je­ pr­ ­ iv­ dr­ ­ ih­ vje­ ­ i­ a, l ot ug rn k dok­je­stav­~etvrtine­anke­ i­ ­ t ra­ ih­da­ame­ i~ki­mu­ li­ a­ i n r s mn “ne­vje­ ­ ­u­u­ame­ i~ke­vr­ ­e­ruj r ij dno­ ti­`ivota”. s Na­ pi­ a­ je­ o­ izgr­ ­ nji t n ad d`ami­e­u­Nju­o­ ­ u,­23­po­ to j j rk s anke­ i­ ­ ­ ih­sma­ ra­ka­ o­}e­to t ran t k zda­ je­bi­ i­si­ bol­vje­ ­ ke­to­ n t m rs le­ ­ ­ ci­e,­dok­44­po­ to­ispi­ a­ ran j s tnih­mi­ li­da­je­to­uvr­ ­ a­`rts ed vama­te­ ­ ­ ­­ ti~kog­na­ a­ a.­ roris pd
Gi­a­ d:­Ne­­ vje­ na­bo­ ­ a l r iz s rb
(Foto:­AFP)­­

Skoro­ sva­ i­ pe­ i­ Ame­ ­ ­ k t rika­ ac­ima­po­ re{an­stav­da n g je­ pr­ ­ sje­ nik­ SAD­ Ba­ ­ k ed d ra Oba­ a­(Barack)­mu­ li­ an, m s m po­ a­ a­ a­je­je­ na­anke­ a­~iji k z l d t je­po­ od­stav­li­ e­ a­o­pla­ i­ v d r nr­ ­ oj­ izgr­ ­ nji­ d`ami­ e­ u an ad j Nju­o­ ­ u­ ne­ a­ e­ o­ od­ mje­ j rk d l k sta­gdje­su­bi­ i­to­ ­ je­ i­Svje­ l rn v tskog­ tr­ o­ i­ skog­ ce­ tra g vn n (WTC),­ uni{te­ i­ u­ te­ ­ ­ ­ ­ n roristi~kom­ na­ a­ u­ 11.­ se­ te­ p d p mbra­2001.­go­ i­ e. dn Bli­ u­30­po­ to­sta­ o­ ni­ a z s n v k SAD­ sma­ ra­ da­ mu­ li­ a­ i­ t s m nma­ tr­ ­ a­ za­ r­ ­ i­ i­ da­ bu­ u eb b an t d ka­ di­ a­ i­za­pr­ ­ sje­ ni­ a­ili n dt ed d k da­ bu­ u­ u­ Vr­ o­ nom­ su­ u, d h v d po­ a­ u­e­ istra`iva­ je­ ja­ nog kz j n v mni­e­ ja­obja­ lje­ o­u­ma­ a­ jn v n gzi­ u­ “Time”.­ Oko­ 24­ po­ to n s ispi­ a­ ih­u­anke­ i­je­ka­ a­o­da tn t zl je­ Oba­ a­ -­ kr{}anin­ ko­i­ je m j ~esto­u­cr­ vi­i­~esto­go­ o­ i­o k v r svo­oj­vje­ i­-­mu­ li­ an. j r s m Bi­e­ a­ku}a­obja­ i­ a­je­da j l vl

Mrtva trka pred dana{nje izbore
SIDNEJ -­Po­ lje­ njeg­da­ a s d n pr­ ­ i­ bo­ ­ e­ka­ pa­ je­pr­ d ed z rn m n e da­ a{nje­ izbo­ e­ u­ Au­ tr­ ­ i­i n r s al j dvi­e­vo­ e}e­str­ ­ ke­bi­ e­su j d an l u­mr­ voj­tr­ i.­Anke­ e­ja­ nog t c t v mni­e­ ja­po­ a­ u­u­da­je­vla­ j n k z j da­u}a­La­ u­ ­ ­ ti~ka­str­ ­ ka j b ris an izgu­ i­ a­ti­e­ no­vo­ stvo­i­da bl j s d je­sa­ a­izje­ na~ena­s­opo­ i­ d d zci­skim­ko­ ze­ ­ a­ i­ ci­ a,­pr­ j n rv t v m e­ o­ i­BBC.­ n s D`uli­a­ Gi­ a­ d­ (Julia­ Gi­ la­ j l r l rd),­pr­ a­au­ tr­ ­ ska­pr­ ­ i­e­ v s al em j r­ a,­suo~ena­je­sa­ a­s­ne­ ­ vje­ k d iz snom­ bo­ ­ om­ u­ izbo­ ­ om rb rn fi­ i{u­s­li­ e­ ­ m­ko­ ze­ ­ a­ i­ n d ro n rv t vne­ ko­ ­ i­ i­e­ To­ i­em­ Ebo­ al c j nj tom­(Tony­Abbo­ t).­ t

Oba­ a:­Po­ ve}eni­kr{}anin­ m s

(Foto:­AFP)­

je­ame­ i~ki­li­ er­“posve}eni r d kr{}anin”­i­da­je­nje­ o­ a­vje­ g v ra­ “dio­ nje­ o­ e­ li~no­ ti,­ ali g v s ne­i­dio­onog­o­~emu­me­ i­i dj i­ ja­ no­ ti­ sva­ o­ ne­ no­ go­ v s k d v vo­ e”.­Ova­ ve­anke­ e­do­ a­ r k t d tno­ su­ po­ a~ale­ gla­ o­ o­ je j v b l Oba­ e­i­nje­ o­ ih­de­ o­ r­ ­ m g v m k ata­pr­ d­ko­i­ a­su­no­ e­ ba­ e jm v m r­ ki­ izbo­ i­ na­ ko­i­ a­ }e­ se s r jm

odlu~iva­ i­ o­ ko­ tr­ ­ i­ ame­ t n ol ri~kog­Ko­ gr­ ­ a. n es Je­ an­ vi­ o­ i­ zva­ i~nik d s k n Bi­ e­ e­ ku}e,­ pod­ uvje­ om j l t ano­ i­ no­ ti,­ka­ ao­je­ka­ o nm s z k je­ 60­ po­ to­ onih­ ko­i­ mi­ le s j s da­je­pr­ ­ sje­ nik­mu­ li­ an ed d s m “to­ nau~ilo­ iz­ me­ i­ a”,­ te dj

Aktuelno pitanje

BAGDAD -­Ira~ki­ogr­ ­ ak an El-Ka­ ­ e­ pr­ ­ ­ eo­ je­ ju~er id euz odgo­ o­ ­ o­ t­ za­ sa­ o­ ­ i­v rn s m ub la~ki­na­ ad­na­ce­ tar­za­re­ p n gr­ ­ o­ a­ je­ vo­ ni­ a­ u­ Ba­ut v n j k gda­ u,­ gdje­ je­ po­ i­ u­ o d gn l na­ ma­ je­ 57­ re­ r­ ­ a­ i­ vo­ j n g ut jni­ a. k

El-Kaida odgovorna za napad

Na­ ad,­ je­ an­ od­ na­smr­ o­ p d j t no­ ni­ih­ u­ ovoj­ go­ i­ i,­ do­ s j dn go­ io­se­u­uto­ ­ k­ka­ a­je­bo­ d ra d mba{­ sa­ o­ ­ i­ a­ ule­ io­ u m ub c t go­ i­ u­ mla­ i}a­ ko­ i­ su ml d j ~ekali­da­pr­ ­ a­u­za­ tjev­za ed j h pr­ ­ ru`iva­ je­ira~koj­vo­sci, id n j pr­ ­ o­ i­Re­ ­ e­ s. en s ut r

Pr­ ­ es­ko­ i{te­ ja­ato­oc r n mske­ ce­ tr­ ­ e­ “Bu{er” n al na­ju­ u­Ir­ ­ a­bit­}e­pod g an po­ pu­ om­ ko­ tr­ ­ om t n n ol Me|una­ ­ ­ ne­age­ ci­e­za rod n j ato­ sku­ene­ ­ i­u­(IAEA), m rg j {to­ isklju~uje­ mo­ u}no­ t g s bi­o­ka­ ve­ma­ i­ u­a­ i­e­sa l k np l cj upo­ r­ ­ lje­ im­ nu­ le­ ­ ­ t eb n k arnim­ go­ ­ ­ om,­ sa­ p}ila­ je riv o ju~er­zva­ i~na­Mo­ kva. n s Mi­ i­ ta­ ­ tvo­va­ jskih n s rs n po­ lo­ a­Ru­ i­e­sa­ p}ilo­je s v sj o da­izgr­ ­ nja­ce­ tr­ ­e­u­Ir­ ad n al a­ u­ uz­ po­ o}­ Ru­ i­ e n m sj “dolazi­ do­ ko­ a~nog­ za­ n vr{etka”­i­da­}e­do­su­ ra t bi­ i­ do­ r­ ­ lje­ o­ go­ ­ ­ o t p em n riv za­ce­ tr­ ­ u. n al -­To­zna~i­da­su­opr­ ­ ema­ je­i­te­ ti­ ­ ­ je­svih­si­ n s ran ste­ a­ sta­ i­ e­ izvr{eni. m nc Sa­ im­ tim­ bit­ }e m ozna~eno­po­ r­ ­ a­ je­ce­k et n ntr­ ­ e­“Bu{er”­-­sa­ p}ilo al o je­mi­ i­ ta­ ­ tvo.­ n s rs

“Bu{er” pod kontrolom IAEA

Ir­ ­ an

Pripadnik­ “zemunskog kla­ a”­ Sr­ ­ ko­ Ka­ i­ i},­ ko­i n et ln j je­ uhap{en­ u­ Hr­ a­ skoj, v t otkr­ o­ je­ istra`ite­ ji­ a­ jo{ i l m stra{ni­e­stva­ i­ko­e­su­~inili j r j od­mlje­ e­ ja­lju­ skih­ti­e­ a v n d j l u­ma{ini­za­mlje­ e­ je­me­ a. v n s

Kalini} na glavu navla~io skalp ubijenog Juri{i}a
Ka­ o­na­ o­ e­sr­ i­ a­ ski k v d bj n me­ i­ i,­ Ka­ i­ i}­ i­ osta­ i­ su dj ln l se­ i­na­gla­ u­na­ la~ili­ko`u b v v i­ska­ p­ubi­ e­ og­Mi­ a­ a­Ju­ l j n l n ri{i}a­ te­ ta­ o­ po­ i­ ­ ­ i.­ Na­ k z ral kon­to­ a­su­od­di­ e­ o­ a­Ju­ g j l v ri{i}evog­ti­e­ a­sku­ a­ i­gu­ a{ j l h l l

Zvje­ ­ ko­po­ a{anje­uhap{enog­“zemunca” rs n

ISLAMABAD -­Pa­ i­ tan­je ks pr­ ­ va­ io­pet­mi­ i­ ­ a­do­ a­ih t l on l ra­po­ o}i­od­Indi­e­za­`rtve m j po­ la­ a,­u­ri­ e­ kom­po­ a­ i­ p v j t k zva­ ju­ do­ re­ vo­ je­ izme|u n b l dva­po­ va|ana­su­ je­ a­u­vr­ s s d i­ e­ e­ ka­ a­ Pa­ i­ tan­ usta­ e j m d ks j na­no­ e­na­ on­je­ ne­od­na­ g k d jte`ih­ pr­ ­ ­ ­ nih­ ka­ a­ tr­ ­ a i r od t s of

Pakistan prihvatio pomo} Indije

u­svo­ oj­hi­ to­ ­ ­ i.­ j s rij Po­ la­ e­su­ugr­ ­ i­ e­20­mi­p v oz l li­ ­ a­lju­ i­i­oko­pe­ i­ e­pa­ on d tn ki­ ta­ ske­te­ ­ ­ o­ ­ ­e,­do­ a­ no s n rit rij d t opte­ e}uju}i­ vla­ u­ ko­ a­ se r d j bo­ i­pr­ ­ iv­ta­ i­ a­ a­i­El-Ka­ r ot lb n i­ e.­ Uje­ i­ je­ i­ na­ ­ ­ i­ za­ d dn n rod tra`ili­su­460­mi­ i­ ­ a­do­ a­ l on l ra­hi­ ne­po­ o}i.­ t m

Si­ o­ i}:­Ra­ lju­io­Ka­i­ i}a­­ m v z t ln

ko­ i­su­po­ lu`ili­Vla­ i­ i­ u j s dmr Mi­ i­ a­ lje­ i}u­ko­ i­je­to­po­ ls v v j jeo­ni{ta­ne­slu­ e}i. t -­ Ka­ i­ i}­ ka`e­ da­ su­ s ln u`iva­ jem­gle­ a­ i­ka­ o­nji­ n d l k hov­ pr­ ­ a­ e­ j­ je­ e­ lju­ sko ij t l d d me­ o­ -­ tvr­ i­ sa­ o­ o­ ­ ik s d g v rn “Vesti”­ko­i­je­na­ o­ no­imao j v d uvid­u­Ka­ i­ i}eve­iska­ e­hr­ ln z va­ skoj­po­ i­ i­i. t lcj Ka­i­ i}­je­na­ o­ no­i­ve­ ­ ln v d oma­ljut­na­ko­e­ u­“zemunca” lg Mi­o{a­Si­ o­ i}a­ko­eg­je­po­ l m v j ku{ao­ ubi­ i­ kod­ Za­ r­ ­ a­ jer t g eb vje­ ­ ­e­ da­ se­ Si­ o­ i}­ do­ o­ ruj m v g vo­ ­ o­sa­sr­ i­a­ skim­vla­ ti­ a ri bj n s m da­po­ ta­ e­za{ti}eni­svje­ ok. s n d Ka­ o­do­ na­u­“Ve~ernje k z j no­ o­ ti”,­u­sje­ i­sko­ ­ g­Ka­ v s n ro li­ i}evog­ izru~enja­ vo­ i­ se n d pr­ ­ i­ rat­ izme|u­ advo­ a­ a av k t Ka­ i­ i}a­i­Si­ o­ i}a,­ko­i­po­ ln m v j ku{ava­u,­sva­ i­za­svog­kli­ j k je­ ta,­ osi­ u­ ­ ­ i­ bo­ je­ uvje­ e n g rat l t kod­na­ le`nih­or­ a­ a.­ d g n

HAG -­Ho­a­ dski­sud­ka­ nio ln z je­je­ nu­mu­ li­ a­ sku­umje­ d s mn tni~ku­ gr­ ­ u­ sa­ 2.500­ eu­ a up r zbog­go­ o­ a­mr`nje,­jer­su­nje­ v r ni­ pr­­ a­ ni­ i­ na­ svo­e­ inte­ ­ ip d c j rnet-str­ ­ i­ e­po­ ta­ i­i­str­p­ko­i an c s vl i j do­ o­ i­u­pi­ a­ je­ho­o­ a­ ­ t.­ v d tn l k us

Kazna AEL-u zbog govora mr`nje

Sud­ u­ ho­ a­ dskom­ gr­ ­ u l n ad Ar­ ha­ mu­odba­ io­je­`albu n j c ni`eg­su­ a­i­izr­ ­ ao­ka­ nu, d ek z uz­ obr­ ­ lo`enje­ da­ str­ p az i ko­ i­ je­ Ar­ ­ ska­ evr­ ­ ska j ap op li­ a­ (AEL)­ obja­ i­ a­ 2006. g vl mo`e­bi­ i­opa­ an.­ t s

Ame­ i~ka­ admi­ i­ tr­ ­ i­r n s ac ja­je­pr­ i­put­ja­ no­upo­ o­ ­ v v z ri­ a­ da­ ki­ e­ ka­ vo­ ska­ ko­ ­ ­ l n s j risti­stru~nja­ e­za­ra~una­ e­za k r ta­ ne­“cyber”­na­ a­ e­na­ko­j p d mpa­ i­ e­ i­ dr`avne­ age­ ci­ e nj n j iz­SAD.

Kinezi imaju posebne jedinice stru~njaka za “cyber” napade
U­izvje{ta­u­obja­ lje­ om j v n ove­ se­ mi­ e,­ Pe­ ta­ on­ je d c n g uka­ ao­ da­ ki­ e­ ka­ ar­ i­ a z n s mj ko­ ­ ­ ti­po­ e­ ne­je­ i­ i­ e­ko­ ris s b dnc mpju­ e­ ­ kih­stru~nja­ a­ka­ t rs k ko­bi­ra­ vi­ a­ i­vi­ ­ ­ e­i­na­ a­z j l rus p da­ i­ne­ r­ ­ a­ e­ jske­si­ te­ e­i l p ij t l s m mre`e,­pr­ ­ o­ e­age­ ci­ e. en s n j Ame­ ­ ­ a­ ci­ na­ o­ e­ da rik n v d po­ to­ e­mno­ e­te{ko}e­u­ra­ s j g zbi­ a­ ju­mre`e­“cyber”­{pij n juna`e,­kao­i­da­je­po­ e­ ad n k vr­ o­te{ko­do­ a­ a­ i­da­ti­na­ l k z t pa­ i­ do­ a­ e­ iz­ Ki­ e.­ Ki­ e­ d l z n n -

Pr­ o­ja­ no­upo­ o­ ­ ­ je­Pe­ ta­ o­ a v v z ren n g n

De­ o­ ­o­ a­ o­oko­400­ru­ u­ skih­Ro­ a­ p rt v n m n m

ski­ zva­ i~ni­ i­ upo­ o­ ­ ­ i­ su n c z ril da­ bi­ no­ i­ Pe­ ta­ o­ ov v n g n izvje{taj­ mo­ ao­ da­ je­ na­ g l ru{iti­ odno­ e­ izme|u­ dvi­ e s j dr`ave,­ ali­ ni­ u­ di­ ­ ­ tno s rek spo­ e­ u­ i­te­ u­“cyber”­na­ m n l m pa­ a.­ d

BUKURE[T -­U­Ru­ u­ i­ m nju­su­sti­ li­pr­ i­Ro­ i­iz­gr­ g v m u­ e­od­oko­400­pr­ ­ a­ ni­ a p ip d k ovog­na­ ­ ­ a­ko­i­su­pr­ ­ i­ je­ rod j is l ni­da­na­ u­ te­Fr­ ­ cu­ ku,­a p s an s po­ je~u­s­ru­ u­ ske­te­ ­ ­ o­ ­t m n rit r i­ e,­pr­ ­ o­ e­age­ ci­ e. j en s n j -­Ro­ i­su­do­ r­ ­ o{li­u­Ru­ m b od mu­ i­ u,­ kao­ i­ u­ bi­ o­ ko­ u nj l j

Romi po~eli stizati u Rumuniju

evr­ ­ sku­dr`avu,­ako­ima­u op j le­ a­ ne­pa­ i­ e.­Oni­ko­i­ima­ g l pr j ju­pr­ ­ le­ e­za­za­ o­ om­bit ob m k n }e­ po­ vr­ nu­ i­ spe­ i­ a­ noj d g t cj l pr­ ­ e­ u­ i,­ uo­ ta­ om­ kao­ i oc d r s l svi­dr­ ­ i­gra|ani­-­izja­ io­je ug v mi­ i­ tar­za­admi­ i­ tr­ ­ i­ na ns n s at v i­unu­ ra{nja­pi­ a­ ja­Ru­ u­ t t n m ni­e­Va­ i­ e­Bla­ a.­ j sl g

18
AFERE Istraga­o­Hypo­Alpe­Adr­a­ba­ ci i n

Dnevni­avaz,­subota, 21.­avgust/kolovoz­2010.

globus

Hr­ a­ski­ta­kun­sma­ra­ka­ o­je­ovaj­pr­ ­ met­te­ a­za­dne­ na­me|upo­i­i~ka­po­ku­ u­ ­­ a­ ja v t j t k ed m v lt t s riv n
Eksplo­ i­a­usmr­i­a­11­oso­ a­­ zj tl b

Ku­le:­Ni­ o­me­ni­e t k j ni{ta­slu`be­ o­pi­a­ n to
Nije u bijegu

Kompanija “Tr a n s o c ean”, koja je bila vlasnik platforme ~ija je eksplozija dovela do naftne katastrofe u Meksi~kom zaljevu, optu`ila je britansku firmu BP da skriva klju~ne podatke koji su neophodni za istragu, prenose agencije. “Transocean” tvrdi da BP poku{ava sprije~iti bilo koje drugo tijelo da istra`i eksploziju platforme “De-

“Tr­a­nso­ce­an”­tvr­di­da­BP skr­i­va­po­da­tke­o­eksplo­zi­ji

No­ i­na­ ad­na­br­­a­ sku­ko­ pa­ i­u v p it n m nj

epwater Horizon” u kojoj je 20. aprila poginulo 11 radnika i po~elo curenje sirove nafte. Ove optu`be mogle bi izazvati novi politi~ki debakl BP-a jer je “Transocean” poslao primjerke pisma ~lanovima kabineta predsjednika SAD Baraka Obame (Barack) kao i vode}im ljudima ameri~kog Kongresa.

Nakon {to se prekju~er saop}enjem austrijskim medijima oglasio biv{i premijer Hrvatske Ivo Sanader, u vezi s aferom “Hypo banka” u medijima je istupio i hrvatski tajkun Miroslav Kutle. U razgovoru za HTV rekao je da ga o predmetu koji se povla~i po medijima nikada niko ni{ta slu`beno nije pitao. - Radi se o predmetu koji je star 10-12 godina i o kojem me niko nikada ni{ta nije slu`beno pitao. U cijelom tom razdoblju to je tema za dnevna me|upoliti~ka potkusurivanja - izjavio je Kutle. Hrvatski mediji podsje}aju kako je Sanader navodno od Kutle dobio 800.000 njema~kih maraka kako bi mu sredio kredit u Hypo Alpe Adria banci. Biv{i {ef Vlade Hrvatske je u ~etvrtak poslao saop}enje austrijskim medijima u kojem je istakao da nije u bijegu te da nije prihvatio provizije za posredovanje u vezi s dobivanjem kredita od Hypo Alpe Adria banke.

Ku­le:­Re­ ­ ci­a­na­ on­istu­ a­Sa­ a­ e­ a­ t ak j k p n d r

Branimir Glava{ primio je 16. avgusta pravomo}nu presudu Vrhovnog suda kojom je ka`njen sa osam godina zatvora zbog ratnog zlo~ina u slu~ajevima “gara`a” i “selotejp”, prenijele su ju~er agencije. - Glava{ je 16. avgusta primio pravo- Gla­ a{:­Ka`njen­sa­osam­go­ i­ a­za­vo­ a­ v dn t r mo}nu presudu i od tog dana te~e 30-dne- ratnom Osijeku”. Maduni} je negirao mevni rok za podno{enje usta vne tu`be - izjavio je njegov dijske tvrdnje da je Glava{ advokat Ante Maduni}, te odbio primiti presudu od ponovio da }e presudu Vr - 30. jula kojom mu je Vrhohovnog suda odbrana po- vni sud potvrdio prvostepeku{ati “sru{iti” svim pra- nu presudu, ali kao i ostavnim sredstvima i “dokazati lim optu`enicima smanjio pravu istinu o zbivanjima u zatvorsku kaznu.

Gla­ a{­je­pr­­ io v im pr­ ­ o­ o}nu­pr­ ­ u­ u av m es d

Advo­ at­Ma­ u­ i}­ne­ i­ ­ o­me­ i­e k d n g ra dj

Kada je rije~ o poslovanju Hypo Alpe Adria ba nke, slovenski poslovni dnevnik “Finance” objavio je ju~er kako je i u Sloveniji u toku policijska istraga o poslovanju slovenskih po dru`nica austrijske banke. Policijska uprava Ljubljana potvrdila je za nave-

Nema detalja

deni list da je od jula u toku istra`ni postupak u vezi sa slu~ajem “Hypo banka”, odbiv{i dati detalje. - O na la zi ma }e bi ti oba vi je{te no dr`avno tu `ila{tvo, ali zbog daljnjih postupaka ne mo`emo dati vi{e informacija - naveli su u lju blja nskoj po li ci jskoj upravi za “Finance”, ne `ele}i odgo vo r i ti je li

za htjev za istr a gu po kr e nut iz Austrije, te ko je u krugu ispitanih, odnosno osumnji~enih. Vi{e informacija nije bilo mogu}e dobiti ni od austrijskih organa, dok slovenska centralna banka tako|er nije `eljela otkriti je li od nje zatra`eno davanje podataka o poslovanju Hypo banke u ovoj dr`avi.

Britanska vlada upozorila je Libiju da bi bilo kakva proslava prve godi{njice osloba|anja iz zatvora bomba{a iz Lokerbija Ab dela Baseta el-Megrahija bila uvredljiva i neukusna za porodice `rtava. El-Megrahi je jedini ko ji je osu|en zbog bomba{kog napada u avionu kompanije “Pan Am” iznad {kotskog grada Lokerbija u decembru 1988. godine, ka -

Jo­ i­ o­ i}­na­Fa­ e­ o­ ­ u sp v c b ok Pr­o­sla­va­go­di{nji­ce­oslo­ba|anja z El-Me­gr­a­hi­ja­bi­la­bi­uvr­e­dlji­va Po­ iv­“patriotama”
da je poginulo 259 ljudi u avionu, uglavnom Ameri kanaca, te 11 na zemlji. ElMegrahi tvrdi da nije odgo voran za taj napad. El-Megrahi osu|en je 2001. na 27 godina zatvora, ali je 20. avgusta pro{le godine oslobo|en jer boluje od raka i potom se vratio u Libiju. Tada mu je progno zirano da }e `ivjeti do tri mjeseca, no on je i danas `iv. Hrvatski predsjednik Ivo Josipovi} pozvao je poreznu upravu da krene u akciju i prisili “patriote da plate po rez dr`avi koju vole”. - Zaista je do{lo vrijeme da svi pla}aju porez. Dosta je toga da velike “patriote”, bez obzira na to da li su sportisti, menad`eri, umjetnici, privrednici, politi~ari imaju imovinu koja daleko prelazi

Br­­a­ ci­upo­ o­ ­­i­Li­ i­u it n z ril b j

Biv{i predsjednik Uprave “Hrvatske elektroprivrede” (HEP) Ivan Mravak tri sata je proveo na ispitivanju u USKOK-u. Njegov novi advokat Branko [eri} preksino} je samo kratko izjavio kako se njegov klijent nije branio {utnjom ve} istinom. Iako advokat nije bio rje~it, “Ve~ernji list” pi{e kako je Mravak USKOK-u rekao da je samo radio “po nalogu s vrha”. Protiv Mravka je ove sedmice pokrenuta jo{ jedna u nizu istraga. Ovaj put je osumnji~en da je zloupotrebom te udru`ivanjem u grupu za po~injenje kaznenih djela

Mr­a­vak­re­kao­da­je­ra­dio­po­na­lo­gu­s­vr­ha
o{tetio HEP za jo{ 6,3 milio na kuna. On se od maja nalazi u pritvoru pod sumnjom da je prodajom jeftine struje {ibenskom TLM-u o{tetio HEP za 600 miliona kuna. Drugoosumnji~eni direktor HEP-ove Opskrbe Ivan Mrljak, koji je osumnji~en zajedno s Mravkom, nakon ispitivanja u USKOK-u pu{ten je da se brani sa slo bode. Prema nalogu o provo|enju istrage, USKOK tereti Mravka i Mrljaka da su se od oktobra 2008. do maja 2009. godine udru`ili s vi{e osoba iz dva dioni~arska dru{tva kojima je isporu~iva-

No­ o­ispi­i­ a­ je­zbog­HEP-a v tv n

Mr­ ­ ak:­Ima­no­ og­advo­ a­a­­ av v k t

na struja po povla{tenim cijenama, te im je na taj na~in

na {tetu HEP-a pribavljena dobit od 6,3 miliona kuna.

da­pla­e­po­ ­ ­ t rez

njihove prihode i da ih niko ne pita odakle im - naveo je Josipovi} na svojoj stranici na Facebooku, prenose agencije. Hrvatski lider je istakao kako je “dobro biti bogat” i platiti {to vi{e poreza. - Porez pla}amo dr`avi koju volimo i o~ekujem da porezna uprava krene u akciju - napisao je Josipovi}.

Slobodan Ka{i} (68), osu|en u odsustvu na 13 godina zatvora zbog {verca 557 kilograma kokaina, opet je uhap{en na osnovu Interpolove potjernice u Ju`noj Americi. Nakon {to je prije dvije godine nakratko pritvoren u Venecueli, Ka{i}, koji odavno `ivi u Karaka su, ovaj put je uhap{en u Li-

Uhap{en­biv{i­ va­e­ ­ o­i­ ta­Ka{i} t rp l s

Na­osno­ u­Inte­ ­ o­o­ e­po­je­ ­ i­ e v rp l v t rn c

mi, glavnom gradu Perua. Procedura njegovog izru~enja Hrvatskoj navodno je ve} pokrenuta. Biv{i vaterpolista osu|en je zbog po{iljke droge, zaplijenjene 1997. godine na rije~kom kontejnerskom terminalu Brajdica. Dr oga vrijedna oko 55 miliona njema~kih maraka stigla je brodom iz Ekvadora.

kiosk

Dnevni­avaz,­subota, 21.­avgust/kolovoz­2010.

19

KAZNE Hr­ a­ska­i­BiH­ra­ mi­e­ i­e­55­za­ tje­ a­ v t z j nl h v

Za­ tjev­za­izdr`ava­ je­ka­ ne­za­Br­ ­ i­ i­a­Gla­ a{a,­ko­i­je­pr­ ­ o­ o}no­osu|en­za­ra­ne­zlo~ine h n z an m r v j av m t u­Osi­e­ u­na­osam­go­ i­ a­za­vo­a,­jo{­ni­e­upu}en,­ali­se­to,­ka­ o­sa­ na­e­ o,­o~eku­e­usko­­ jk dn t r j k z j m j ro
Hr­ a­ sko­pr­ ­ o­ u|e­upu­ vt av s ti­o­je­26­za­ tje­ a­BiH­da­pr­ l h v e­ ­ me­pr­ ­ o|enje­za­ vo­ ­ kih uz ov t rs ka­ ni­ko­e­su­pr­ ­ o­ o}no­izr­ z j av m e­ li­ su­ o­ i­ u­ Hr­ a­ skoj,­ dok k d v vt je­iz­pr­ ­ ca­BiH­pr­ ­ a­Hr­ a­ av em vtskoj­upu}eno­29­ta­ vih­za­ tje­ k h va,­po­ vr­ io­je­Ni­ o­a­Sla­ o­e t d k l d j iz­Se­ to­ a­za­me|­ ­ a­ ­ ­ nu­pr­ k r un rod a­ nu­po­ o}­i­sa­ ­ ­ nju­Mi­ i­ v m rad nsta­ ­ tva­pr­ ­ de­BiH. rs av Re­ u­ tat­ je­ to­ Izmje­ a­ i z l n do­ u­ a­ Spo­ ­ ­ u­ a­ o­ me|­ p n raz m uso­ nom­izvr{ava­ ju­su­ skih b n d odlu­ a­u­ka­ ne­ im­stva­ ­ ­ a, k z n rim ko­i­ su­ u­ fe­ r­ ­ ­ u­ po­ pi­ a­e j b uar t s l dvi­e­ ze­ lje,­ a­ vr­ ­e­ e­ ka­ a j m ij m d }e­ pr­ ­ je­ i­ po~eti­ slu`iti­ za­ eb z tvo­ ­ ke­ka­ ne­vi{e­ni­e­da­e­ rs z j lko. -­Za­ tje­ i­idu­ko­ ti­ u­ ­ ­ ­ h v n n irano­ od­ po­ pi­ i­ a­ ja­ spo­ ­ ­ u­ t sv n raz ma.­Pr­ ­ e­ u­ a­je­ta­ va­da,­na­ oc d r k pr­ ­ jer,­sud­u­Hr­ a­ skoj­ko­i im vt j je­do­ io­pr­ ­ u­ u­po­ no­ i­za­ n es d d s htjev­hr­ a­ skom­Mi­ i­ ta­ ­ tvu vt n s rs ima­pr­ ­ o­`albe­u­ro­ u­od­tr­ av k i­ e­ et­da­ a. ds n Za­ tjev­za­izdr`ava­ je­ka­ h n zne­za­Br­ ­ i­ i­ a­Gla­ a{a,­ko­ an m r v ji­ je­ pr­ ­ o­ o}no­ osu|en­ za av m ra­ ne­ zlo~ine­ u­ Osi­e­ u­ na t j k osam­go­ i­ a­za­ vo­ a,­jo{­ni­e dn t r j upu}en,­ali­se­to,­ka­ o­sa­ na­ k z je­ o,­o~eku­e­usko­ o. m j r Na­ le`ni­ u­ BiH­ ne­ `ele d otkr­­ i­ime­ a­lju­ i­ko­i­su­pr­ ­ it n d j avo­ o}no­osu|eni­u­BiH,­a­tr­ m e­ u­ no­ su­ u­ bi­e­ u­ u­ Hr­ a­ n t j g v tskoj.­Me|utim,­za­o~eki­ a­ i­je vt da­ se­ me|u­ 29­ upu}enih­ za­ htje­ a­ na­a­ e­ ime­ a­ biv{eg v l z n ~lana­Pr­ ­ sje­ ni{tva­BiH­Ante ed d Je­a­ i}a,­osu|enog­na­de­ et­go­ lv s di­ a­za­ vo­ a­zbog­ma­ve­ ­ a­ i­ n t r l rz c ja­u­He­ ­ e­ o­ a~koj­ba­ ci,­i­Iva­ rc g v n na­ Be­ de­ a,­ biv{eg­ di­ ­ ­ to­ a n r rek r Za­ o­ a­PIO/MIO­FBiH. v d Ono­{to­je­si­ u­ ­ o­je­ te­da g rn s bi­ se­ [imi}­ usko­ o­ mo­ ao r g na}i­u­je­ noj­od­bh.­ka­ ni­ ­ d z oni­ a.­Sa­ a­sve­za­ i­ i­od­ekspe­ c d vs di­ i­ no­ ti­Ka­ to­ a­nog­su­ a tv s n nl d u­Sa­ ­ ­e­ u.­ raj v

Lje­kar­[imi}­usko­ro­iza­re{eta­ka
Be­ der­i­Je­a­ i} n l v

Be­ ­u­ ko­ i:­U­po­ ­ ­ i~nom­bi­ ni­ u­ rl s n rod z s

[imi}:­Odlu­ a­na­Ka­ to­ a­nom­su­ u­Sa­ ­ ­e­ o k n n l d raj v

Izdr`ava­ je­ka­ ni n z

pr­ ­ o­ u|a,­ ko­e­ po­ om­ za­ av s j t htjev­upu}uje­na­ a,­a­mi­ga m pr­ ­ lje|uje­ o­bh.­su­ o­ i­ a os m d vm ko­i­ su­ na­ le`ni­ u­ ko­ kr­ ­ j d n etnim­slu~aje­ i­ a­-­po­a{nja­ vm j va­Sla­ o­e. d j Pr­ ­ a­sa­ na­ ji­ a­„Globem z n m ala“,­za­ tjev­za­izdr`ava­ je­ka­ h n zne,­ izme|u­ osta­ih,­ po­ ne­l d

sen­ je­ i­ za­ ka­ ­ i­ ­ i­ ­ ­ ­ a rd oh rurg Ognje­ a­ [imi}a,­ ko­eg­ je n j @upanijski­sud­u­Ri­e­ i­pr­ ­ j c avo­ o}no­osu­ io­na­pet­go­ i­ m d dna­za­ vo­ a.­ t r Ovaj­za­ tjev­ve}­je­pr­ ­ li­ h os je|en­ Ka­ to­ a­ nom­ su­ u­ u n n l d Sa­ ­ ­e­ u,­ ko­i­ tr­ ­ a­ pr­ ­ na­ i raj v j eb iz t pr­ ­ u­ u,­ na­ on­ ~ega­ [imi} es d k

Policija­na­ r­ ­ i­a­niz­pr­ ­ u­ ta p av l op s jer­je­Vi­i­ubi­ao­pr­ ­ ti­u­ke? l j os t t
Vla­ nik­fa­ ­ e­ubio­49­`ena­l Uhap{en­2007.­pa­pu{ten­jer­ga­je­pr­­a­ i­a­pr­ ­ ti­u­ka­ s rm ij v l os t t
tom­ubi­ ao.­Ne­ e­od­ubi­ e­ j k j nih­ `ena­ izr­ ­ ao­ bi­ na­ ko­ ez ma­ e,­a­po­ om­ih­sta­ ljao­u d t v za­ r­ i­ a~­ ili­ nji­ a­ hr­ ­ io mzv m an svi­ je.­Dr­ ­ e­bi­po­ o­ ao­na n ug k p fa­ ­ i. rm Pi­ ton­ tr­ ­ u­ no­ slu`i k en t do`ivo­ nu­za­ vo­ ­ ku­ka­ nu t t rs z za­ {est­ ubi­ ta­ a.­ Po~etna s v tu`ba­iz­2007.­bi­ a­je­za­26, l ali­su­ i­ a­ko­ i­je­ta­ a­bio­za­ dj j d du`en­ za­ slu~aj­ odlu~io­ je pr­ ­ es­po­ i­ e­ i­ i­na­dva­di­ oc dj lt je­ a­jer­je­mi­ lio­da­se­po­ ­ l s ro­ a­ne­mo`e­no­ i­ i­s­to­ i­ o t st lk stra{nih­de­ a­ ja­odje­ nom.­ t l d Su|enje­za­pr­ ­ ­ ta­ ih­20 eos l ubi­ ta­ a­bi­ o­je­pr­ ­ vi|eno s v l ed za­ avgu­ t,­ me|utim­ no­ i s v su­ i­ a­je­za­ vo­ ­ o­Pi­ to­ ov dj t ri k n slu~aj­ i­ re­ ao­ da­ ga­ ne­ a k m smi­ la­na­ ta­ lja­ i­jer­on­ve} s s v t slu`i­do`ivo­ ni­za­ vor.­ t t Po­ ­ ­ i­ e­`rtava­tvr­ e­da rod c d mu­ je­ ni­ ak­ dru{tve­ i­ po­ z n lo`aj­ `ena­ ko­ e­ je­ ubi­ ao j j olak{ao­kr­ a­ i­niz.­To­ e­u v v m pr­ ­ og­go­ o­ i­i­~injenica­da il v r Ka­ a­ ski­ se­ ­ ­ ski­ ubi­ a n d rij c Ro­ e­ t­Vi­i­Pi­ ton­(Willie­Pi­ br l k ckton)­ ubio­ je­ u­ je­ nom­ od d na­kr­ a­ i­ih­ zlo~ina~kih­ ni­ j v vj zo­ a­ u­ Sje­ e­ ­ oj­ Ame­ ­ ­ i v v rn ric uku­ no­ 49­ `ena,­ ali­ sa­ a­ je p d otkr­ ­ e­ o­da­je­br­ j­nje­ o­ ih iv n o g v `rtava­ mo­ ao­ bi­ i­ zna~ajno g t ma­ ji­ da­ ka­ a­ ska­ po­ i­ i­a n n d lcj ni­e­po~ini­a­niz­ka­ a­ tr­ ­ a­ j l t s of lnih­gre{aka.­ Po­ i­ i­ a­ u­ Va­ ku­ e­ u lcj n v r obja­ i­ a­je­do­ u­ e­ te­i­do­ vl k m n ka­ e­ ve­ a­ e­ uz­ slu~aj, z z n uklju~uju}i­ 11­ sa­ i­ sni­ ki t m ispi­ i­ a­ ja­i­Pi­ to­ o­ o­svje­ tv n k n v do~enje­ko­ e­je­pr­ ­ e­bi­ o­ta­ j ij l jno.­Pi­ ton­je­od­sr­ ­ i­ e­de­k ed n ve­ e­ e­ ih­ go­ i­ a­ do­ pr­ e d s t dn v po­ o­ i­ e­ 2000.­ svo­ e­ `rtve, l vn j ugla­ nom­pr­ ­ ti­ u­ ke,­na­ a­ v os t t l zio­u­kva­ ­ u­cr­ e­ ih­fe­ je­ a rt v n n r Va­ ku­ e­ a,­ a­ za­ im­ ih­ no­ n v r t vcem­ili­na­ ­ o­ i­ i­ a­ma­ io rk t c m m na­svo­ u­fa­ ­ u­svi­ ja,­gdje j rm n bi­ ih­ okr­ ­ no­ mu~io­ i­ po­ut

Po­ ­ ­ i­ e­`rtava­ogor~ene­zbog­slu~aja­„Pikton“ rod c

Fo­ o­ r­ ­ i­ a­ go­ ih­ gr­ ­ i t g af j l ud Ma­ ­ ­ e­ Be­ ­ u­ ko­ i­ (Berlusrin rl s n coni,­44),­k}er­ e­ita­ i­a­ skog k lj n pr­ ­ i­e­ a­Si­vi­a­Be­ ­u­ ko­ i­ em j r l j rl s n ja­(73),­obja­ lje­ a­je­u­no­ om v n v br­ ­u­se­ mi~ni­ a­„Chi“­ko­i oj d k j je­u­vla­ ni{tvu­nje­ e­po­ ­ ­ i­ s n rod ce.­Ma­ ­ ­ a,­pr­ ­ sje­ ni­ a­po­ rin ed d c r­ ­ i~ne­ ko­ pa­ i­e­ „Fininod m nj vest“­ i­ izda­ a~ke­ ku}e v „Mondadori“,­odmor­pr­ ­ o­ov di­ u­ vi­ i­ na­ Be­ ­ u­ i­ a­ sa l rm d m su­ r­ ­ om­ Ma­ ­ ­ ­ i­ em­ Va­ p ug uric j nda­ ­ m­(Maurizio,­48)­i­dva io si­ a.­ n Ma­ ­ ­ a­ je­ na­ o­ no­ sni­ rin v d -

Gdje­i­ka­ o­lje­u­u k tj Be­ ­u­ ko­ i­e­ i­ rl s n j v

Se­ mi~nik­„Chi“­obja­ io­ d v

mlje­ a­dok­je­pr­ ­ vla~ila­go­ n es r­ ji­dio­ku­ a}eg­ko­ ti­ a.­Se­n p s m dmi~nik­je­obja­ io­i­pri~u­na v ~ak­ 25­ str­ ­ i­ a­ na­ ko­ i­ a an c jm pi{e­gdje­pr­ ­ i­er­Be­ ­ u­ ko­ em j rl s ni­pr­ ­ o­ i­odmor,­ka­ o­je­u ov d k odli~noj­ fo­ ­ i,­ gdje­ odmor rm pr­ ­ o­ i­nje­ ov­na­sta­ ­ ­i­sin ov d g j rij Pi­ ­ ­ i­vio­ko­i­je­ina~e­po­ pr­ers l j t e­ sje­ nik­po­ ­ ­ i~ne­TV­ko­ d d rod mpa­ i­e­„Mediaset“.­Pi{u­i­o nj Si­ vi­ e­ oj­ k}er­ i­ iz­ dr­ ­ og l j v k ug br­ ­ a­ s­ Ve­ ­ ­ i­ om­ La­ ­ o ak ron k ri (Veronica)­Ba­ ­ a­ i­(28),­ko­a rb r j je­tr­ ­ u­ no­na­odmo­ u­sa­su­ en t r pr­ ­ om­u­Po­ ­ o­Ro­ o­ du.­ ug rt t n

@ena­ma­ net­pr­­ la~i g iv me­a­ne­pr­ ­ me­e­ tl ed t
Br­ ­ a­ ka­Br­ ­ da­Ali­ on it n en s (Allison)­ ima­ ja~e­ ele­ tr­ ­ k oma­ ne­ no­ po­ je­ od­ ve}ine g t l lju­ i,­ pa­ pr­ ­ la~i­ me­ a­ ne d iv t l stva­ i.­ Ka­ a­ pro|e­ po­ ­ d r d re bla­ a­ ne­ ona­ se­ po­ va­ i,­ a g j k r zbog­nje­se­sa­ i­od­se­ e­pa­ m b le­i­au­ o­ o­ i­ ski­ala­ ­ i.­ t m bl rm -­ ^ini­ mi­ se­ kao­ da­ se me­ al­li­ e­ i­za­mo­ e­ko­ ti,­a t j p j s ne­za­mi{i}e.­Lju­ i­se­smi­ u d j ka­ a­ vi­ e.­ Osje}am­ se­ kao d d fri`ider­pr­ ­ r­ ­ en­ma­ ne­ i­ ek iv g tma.­ Ne­ a­ ni{ta­ go­ e­ ne­ o m r g ka­ a­ se­ sve­ bla­ a­ ne­ uga­ e d g j s ka­ a­u|em­u­tr­ o­ i­ u.­Zna­ d g vn la­sam­akti­ i­ ­ ­ i­ele­ tri~ne v rat k igra~ke­svo­ a­si­ a­ka­ a­bih g n d u{la­ u­ nje­ o­ u­ so­ u.­ Zbog g v b me­ e­se­te­ e­ i­ i­ a­ne­ r­ ­ ta­ n l vzj p es no­kva­ i,­a­si­ a­ i­ e­pu­ a­ u­r j lc c j go­ o­ i­50-go­ i{nja­Br­ ­ da.­ v r d en Lje­ a­ i­ka`u­da­svi­lju­ i k r d

Na­ on­uzr­ ­ o­ an­str­ ­ om­ p ok v es

Ali­ on:­Br­ ­ni­pr­ ­ le­ i s oj ob m

Pi­ ton:­Do`ivo­ni­za­vor k t t

je­1997.­bio­uhap{en­na­ on k {to­ je­ je­ na­ od­ pr­ ­ ti­ u­ ki d os t t uspje­ a­po­ je}i­s­fa­ ­ e.­Pi­ l b rm kton­je­uhap{en­istu­ve~er­i optu`en­za­po­ u{aj­ubi­ tva, k s ali­za­ o­{to­je­nje­ o­ a­`rtva t g v bi­ a­pr­ ­ ti­ u­ ka­pod­utje­ a­ l os t t c jem­na­ ­ o­ i­ a,­oslo­ o|en­je rk t k b optu`bi­bez­obzi­ a­na­do­ a­ r k ze.­

Po­ i­ i­ a­ ta­ a­ ni­ e­ pr­ ­ lcj d j etra`ila­ nje­ o­ u­ fa­ ­ u­ ni­ i g v rm t pr­ ­ e­ a­ fo­ ­ ­ zi~ke­ te­ to­ e ov l ren s v na­odje}i,­{to­je­u~ini­ a­tek l se­ am­go­ i­ a­po­ li­ e,­ka­ a d dn s j d je­ na­ njoj­ pr­ ­ a{la­ DNK on dr­ ­ ih­`rtava.­Tek­je­2002. ug odlu~eno­da­fa­ ­ a­bu­ e­pr­ rm d e­ ra`ena,­a­ta­ a­je­mo­ str­ t d n um­i­uhap{en.­

ima­ u­ na­ on­ i­ kod­ svih­ je j p dr­ ­ a~iji,­ a­ ~ini­ se­ ka­ o­ je ug k Br­ ­ da­ pod­ vi­ o­ im­ na­ o­ en s k p nom,­{to­bi­mo­ lo­bi­ i­uzr­ g t o­ o­ a­ o­str­ ­ om.­ k v n es

Ne­u­r­o­hi­r­u­r­ga­pa­r­a­li­zi­ra­lju­bav
Ame­ i~ki­ ne­ ­ ­ ­ og­ Met r urol Fr­ ­ ­ i­ g­(Matt)­iz­Po­ ­ la­ da, erk n rt n u­sa­ e­ noj­ame­ i~koj­dr`avi v z r Or­ ­ on,­pa­ i­od­ri­e­ kog­sta­ eg t j t nja­zbog­ko­eg­po­ ta­e­pa­ ­ ­ j s j rali­ i­ ­ n­sva­ i­put­ka­ a­osje­ i z ra k d t emo­ i­ u­ lju­ a­ i.­ Fr­ ­ ­ i­ g cj b v erk n (39)­ po­ ta­e­ ne­ o­ r­ ­ an­ ~ak s j p k et i­ka­ a­ima­ro­ a­ ti~ne­mi­ li d m n s ili­ka­ a­vi­ i­pa­ ­ ­ e­ka­ o­ra­ d d rov k zmje­ ju­u­nje`no­ ti.­ n j s Nje­ o­ o­ sta­ je­ je­ obja­ ­ g v n {-

Ne­ ­ i~an­po­ ­ ­ e}aj­ ob rem

Pr­o­na|ena­ukr­a­de­na­vi­o­li­na­vr­i­je­dna­300.000­do­la­r­a
Po­ i­ i­ a­ u­ Ho­ g­ Ko­ gu lcj n n uspje­ a­je­pr­ ­ a}i­170­go­ i­l on d na­sta­ u­vi­ ­i­ u­vr­ ­e­ nu­oko r ol n ij d 300.000­ame­ i~kih­do­a­ a­ko­ r lr ja­je­je­ nom­mu­ i~aru­ukr­ ­d z a de­ a­dok­se­vo­ io­tr­ ­e­ tom. n z aj k Vi­ ­ i­ a­ izra|ena­ u­ Ita­ i­i ol n lj 1838.­ vla­ ni{tvo­ je­ mu­ e­ a s z j „Chi­Mei“­u­Ta­ ­ a­ u­na­Ta­ in n jva­ u.­ Ne­ ­ e­ o­ a­ i­ mu­ n im n v n zi~ar­do­ io­je­vi­ ­ i­ u­na­po­ b ol n su­ bu­ da­ bi­ na­ tu­ io­ u d s p ku­ tu­ ­ om­ ce­ tru­ u­ Ho­ g l rn n n Ko­ gu. n Dok­ je­ na­ on­ ko­ ce­ ­ a k n rt tr­ ­e­ tom­ pr­ ­ a­ io­ s­ je­ nog aj k el z d na­ dr­ ­ i­ kr­ j­ lu­ e­ za­ r­ ­ e­ ug a k d ij mao­ je,­ a­ lo­ ov­ je­ odnio p instr­ ­ e­ t.­ Kr­ ­ lji­ ac­ ni­e um n ad v j

Lo­ ov­po­ lo­ io­vr­­e­ an­instr­ ­ e­ t­ro|aku­ p k n ij d um n

bio­svje­ tan­vr­ ­e­ no­ ti­pr­ ­ s ij d s edme­ a­i­dao­je­vi­ ­ i­ u­svom t ol n ro|aku­kod­ko­eg­je­na­kr­ ­ j aju­ i­ pr­ ­ a|ena.­ Po­ i­ i­ a­ je on lcj otkr­ ­ a­lo­ o­ a­uz­po­ o}­ka­ il p v m me­ e­ za­ na­ zor­ po­ ta­ lje­ e r d s v n na­tr­ ­e­ tu.­ aj k

nje­ o­ kao­ ko­ bi­ a­ i­a­ na­ ­ n m n cj rko­ e­ si­ e,­ hr­ ­ i~nog­ po­ ­ ­ l p j on reme}aja­spa­ a­ ja,­i­ka­ a­ le­ si­ vn tp k je,­ izne­ a­ nog­ sla­ lje­ ja n d b n mi{i}a­zbog­ko­eg­oso­ a­po­j b sta­ e­ pr­ ­ r­ ­ e­ o­ ne­ o­ r­ ­ n iv em n p k etna,­ali­svje­ na­oko­i­ e.­ s ln Fr­ ­ ­ i­ g­ne­smi­e­za­ r­ i­ erk n j glti­svo­u­su­ r­ ­ u­Tri{­(Trish) j p ug s­ko­om­je­u­br­ ­ u­13­go­ i­ j ak dna­i­tr­ i­na­ a­ e­pa­ ­ ­ i­ e­to­p p d ral z kom­sva­ e­nji­ o­ e­go­ i{nji­ k h v d ce.­ Fr­ ­ ­ i­ g­ po­ e­ ad­ ima­ i erk n n k vi{e­na­ a­ a­dne­ no.­ p d v

20

Subota, 21. avgust/kolovoz 2010.

Dnevni avaz

oglasi

kultura

Dnevni avaz, subota, 21. avgust/kolovoz 2010.

21

BUGOJNO Pripreme za 18. susrete pozori{ta/kazali{ta lutaka

Pet predstava bit }e u takmi~arskom programu
Susreti od 21. do 26. septembra Osim tri diplomske predstave, i scensko ~itanje tekstova Gosti iz Beograda i Zadra
Osamnaesti susreti pozori{ta/kazali{ta lutaka bit }e odr`ani od 21. do 26. septembra u Kulturno-sportskom centru u Bugojnu.

Hasanbegovi} i Premec: Zajedno izla`u

Planovi Kluba „Underground“

Od likovnih postavki do promocije knjiga
Cilj mi je da imamo {arolik na~in rada, ka`e Bukvi}
Sarajevski klub kar Marko Kusluk, „Underground“, koji koji je zavr{io pose prije 20 godina zvao stdiplomski studij u kafe-galerija „Zvono“, Italiji. Svoje radove ima mnogo novih plaizlo`it }e i Daniel Prnova. Kako nam je kaemec sa Nelom Hazao organizator izlosanbegovi}. U planu `bi Sa{a Bukvi}, u gaje i postavka Milolerijskom prostoru trmira Kova~evi}a enutno je postavljena Bukvi}: Bit }e Stra{nog. izlo`ba umjetnika Ha- izvedeni i - Svi mediji s komzalije Muhi}a. jima }e se umjetnici performansi - Nakon njega sa predstaviti su rasvojim radovima i jednim zli~iti, a meni je cilj da imadokumentarnim filmom pr- mo {arolik na~in rada. Naedstavit }e se bh. fotograf mjeravamo organizirati i Erol ^olakovi}, koji trenu- ve~eri poezije tako da }e tno `ivi u [vicarskoj. On mi mlada bh. pjesnikinja koja se javio telefom i izrazio `ivi u Kanadi Nata{a Nuha`elju da izla`e - ka`e Bukvi}. novi} imati promociju svoTako|er, sa svojim per- je zbirke - isti~e Bukvi} i formansom nastupit }e i dodaje da }e u ovoj galeriji Lala Ra{}i}, a nakon nje svoj strip predstaviti i Filip A. Ke. izla`e mladi akademski sli- Andronik.

Zajedni~ki projekt
Kako nam je kazao direktor Vahid Durakovi}, `iri u sastavu Muhamed Nametak, Strajo Krsmanovi} i Zoran Ga{i u takmi~arski program uvrstio je pet predstava. - Rije~ je o djelima Dje~ijeg pozori{ta RS „@eljezni dje~ak“ Bonje Lunguba, zatim zajedni~ki projekt Studija lutkarstva i Art teatra iz Sarajeva te KSC Bugojno „Mali princ“ koji je re`irala Dubravka Zrn~i}-

Iz predstave „Ma~ak u ~izmama“ Pozori{ta mladih

Kulenovi}, „Zaljubljeni ginjol“ Jaroslava Antonuga iz Lutkarskog kazali{ta Mostar - isti~e Durakovi}. U takmi~arski program tako|er su u{le i predstave Pozori{ta lutaka iz Mostara „@elim biti normalan“ Teodora Valova i sarajevskog Pozori{ta mladih „Ma~ak u ~izmama“, ~iju re`iju potpisuje Drago Buka.

Promocija knjige te bilten i katalog
U sklopu Susreta pozori{ta/kazali{ta lutaka bit }e promovirana i knjiga „Drveni konji}“ Ismeta Bekri}a, koji je za ovaj naslov dobio nagradu Dru{tva pisaca BiH ga jedna pri~a“ Sanija Saninskog (Seunny Sunninsky). - Tako|er }emo imati i tri diplomske predstave sa Umjetni~ke akademije iz Osijeka, Odsjek lutkarstvo. Planirano je i scensko ~itanje tekstova studenata za najbolju knjigu za djecu i mlade u 2009. godini. Prema Durakovi}evim rije~ima, svakog dana }e biti {tampan i bilten, a trenutno je u pripremi i katalog. Akademije scenskih umjetnosti Sarajevo, Odsjek dramaturgija - isti~e Durakovi} i dodaje da }e biti uprili~eno i dru`enje najmla|ih sa dje~ijim piscima Ismetom Bekri}em i [imom E{i}em.
A. KENDI]

Program Centra za savremenu umjetnost

„Helijum simfonija“ od ponedjeljka u Galeriji „Collegium artisticum“
U Galeriji „Collegium artisticum“ u Sarajevu u ponedjeljak }e biti otvoren multidisciplinarni projekt „Helijum simfonija“. Nastao je kroz zajedni~ki rad i me|usobnu inspiraciju grupe autora koji `ive i stvaraju {irom svijeta. Simfonija se sastoji od deset Nuhanovi}: Zajedni~ki rad autora stavova, me|usobno preklo- jno (Raynaud) iz Francuske, pljenih elemenata slike, sku- Ana Stipsi} iz Srbije, Marko lpture, muzike i digitalne ani- Vuji} iz SAD te Vanja Ciraj i macije. Kako nam je kazala Irma Saje iz BiH. Projekt se kustosica Galerije Sanela Nu- realizira u okviru programa hanovi}, u~estvovat }e Viktor Centra za savremenu umjeA. Ke. Stipsi} iz Brazila, Helena Re- tnost.

Zajedni~ki projekt
Kao gosti u~estvuju Pozori{te lutaka iz Beograda s predstavom „Maks metalik“ Bojana Bari}a te Kazali{te lutaka Zadar sa „Koliko je du-

Durakovi}: Dru`enje s gostima

Po~etkom naredne sezone Baleta Narodnog pozori{ta Sarajevo

Ljubi{i} i Vidakovi} bit }e stalno uposleni
Do sada radili za male honorare Nije bilo potrebe za raspisivanjem konkursa jer su u pitanju ve} dva postoje}a mjesta, ka`e Papo
Nakon vi{e od deset mjeseci ~ekanja, Balet Narodnog pozori{ta Sarajevo u junu je napokon dobio odobrenje Vlade KS za popunjavanje dva radna mjesta baletnih umjetnika. Naime, kako je „Avaz“ ve} pisao, nakon odlaska dva igra~a iz ansambla u septembru pro{le godine, ostala su upra`njena dva radna mjesta koja nisu bila popunjena. Prema rije~ima direktorice Baleta NPS Edine Papo, nije bilo potrebe za raspisivanjem konkursa jer su u pitanju ve} dva postoje}a mjesta i oni ve} imaju osobe koje }e to popuniti. - Prije svega, mi smo veoma sretni zbog odluke Vlade. [to se ti~e uposlenika, rije~ je o Tamari Ljubi{i} i Borisu Vidakovi}u iz Novog Sada. Oni su kod nas do sada radili za male honorare koje smo im uspijevali dati, ali po~etkom naredne sezone oni }e biti primljeni u stalni radni odnos A. Ke. - isti~e Papo.

Za deset dana na policama knji`ara

„Ministarstvo posebnih slu~ajeva“
Na policama knji`ara za deset dana na}i }e se novi naslov. Rije~ je o romanu „Ministarstvo posebnih slu~ajeva“ Natana Inglandera (Nathan Englander) koji je iza{ao u izdanju IK „Buybook“. Autor je ro|en 1970. godine u Njujorku, gdje `ivi i radi. Njegove kratke pri~e objavljene su u „The New Yorkeru“, te brojnim antologijama, uklju~uju}i i „The Best American Short Storise“. Zbirka kratkih pri~a „For the Relief of Unberable Urges“ nagra|ena je

Program }e se znati 30. avgusta
^lanovi Baleta Narodnog pozori{ta Sarajevo nalaze se na kolektivnom godi{njem odmoru do 30. avgusta, kada }e biti i odr`ana prva kolektivna sjednica. Kako nam je kazala Papo, tada }e se definitivno znati kompletan program Baleta za idu}u sezonu. - Ja, naravno, imam plan gotov i za dvije sezone unaprijed. Nama su uvijek finansijska sredstva problem, jer nam ona odre|uju koliko }emo imati premijera i repriza u sezoni - ka`e Papo.

Naslovnica romana

Papo: Dobili odobrenje

PEN/Malamud i nagradom A. Ke. „Sue Kaufman“.

22

Subota, 21. avgust/kolovoz 2010.

Dnevni avaz

oglasi

jet set

Dnevni­avaz,­subota, 21.­avgust/kolovoz­2010.

23

PROJEKTI \uro­obja{nja­ a­za{to­je­ka­ nio­CD­„Bombaj­{tampe“­ v s

Kona~no smo dobili dozvolu od „Stonesa“
Album­izla­ i­u­se­ te­ bru­l Ve­i­ i­ko­ ce­ ­i­u­Sa­ ­ ­e­ u,­Ba­ joj­Lu­ i,­Ze­ i­ i­i­Mo­ ta­ u z p m l k n rt raj v n c nc s r l Ma{allah,­sve­je­do­ ro.­Ka­ a­bu­ e­dr­ ­ a~ije,­di}i­}u­ru­ e,­ka`e­\uri}­ b d d ug k
gurno je da }emo odr`ati ~etiri velika koncerta, i to u Sarajevu, Banjoj Luci, Zenici i Mostaru. Naravno, na repertoaru }e biti sve pjesme s novog album, kao i na{i stari hitovi - nastavlja popularni \uro. On se nakon odmora vra}a i re`iji. Rije~ je o nastavku snimanja srbijanske verzije serije „Na{a mala klinika“, u kojoj glume Slobodan Ninkovi}, Bora Stjepanovi}, Neda Arneri}... - Ostalo nam je da snimimo jo{ dvadesetak epizoda. Drago mi je {to se serija gleda i u BiH i da je dobro prihva}ena. Gluma je, uz muziku, moja velika ljubav. Iako imam dosta obaveza u mu zici i glumi, nisam umoran. Ma{allah, sve je dobro. Kada bude druga~ije, di}i }u ruD. Z. ke - ka`e \uri}.

Ronaldinjo i Brnovi}: Slu~ajan susret

Br­ ­ i­ska­no­ o­ e­na­zvi­e­ da­u­Bu­ vi­ az l g m t j z d
Brazilska nogometna zvijezda Ronaldinjo (Rolandinho) odmarao se nekoliko dana na Crnogorskom pri morju. Nogometa{ Milana u`ivao je u ljepotama Budve, a u jednom od no}nih provoda upoznao se sa crnogorskom manekenkom Sanjom Brnovi}, u~esnicom {oua re alnosti „VIP Veliki brat“.

Uo~i izlaska dugonajavljivanog albuma „Neka DJ odma’ dole si|e“ Branko \uri} \uro, lider sarajevske grupe „Bombaj {tampa“, odmara se s porodicom u Piranu. - Album bi se u septembru kona~no trebao na}i na tr`i{tu. Ve} se uveliko {tampa. Izdavanje se odu`ilo, a najvi{e zbog toga {to smo ~ekali dozvolu od „Rolling Stonesa“ da koristimo dijelove nekih njihovih pjesama. Sada je sve sre|eno i, na sre}u svih ~lanova benda, zavr{eno ka`e \uri}. U pripremi je i promotivna mini turneja po Bosni i Hercegovini, koja bi trebala po~eti sredinom se ptembra. - Jo{ nismo odredili ta~ne datume nastupa, a si-

Ronaldinjo u Sanjinom zagrljaju

- To je bio slu~ajan susret. Iskreno, nisam ni znala da je u Crnoj Gori. Moj se pare bio je pored njegovog. Kada me je vidio, odu{evio se. Odmah je po~eo da mi dijeli komplimente i pozvao me je u svoj separe. Vodili smo normalan razgovor - re kla je Brnovi} za srbijanske D. Z. medije.

„Bombaj {tampa“: Prvi nastup sredinom septembra

uU studiju producenta Amila Loje pjeva~ Amel ]uri} snimio je ovih dana singl „Ti i ja“, koji bi se po~etkom se ptembra trebao po~eti emitirati na radiostanicama. Nedugo zatim uslijedit }e i snimanje videospota, koje je planirano van granica Bosne i Hercegovine. - Tekst potpisuje moj dugogodi{nji saradnik Amil Lojo, a pjesma je vese- ]uri}: Priprema novi album la i o~ekujem da postane hit - govori pjeva~, koji polako, ali sigurno priprema teren za novi album. A. I.

Amel ]uri} pri`eljkuje hit

Po­ u­ a­za­Li­ dzi­Lo­ a­ n d n h n

24

Dnevni avaz, subota, 21. avgust/kolovoz 2010.

show biz

Sude}i prema svemu, Lindzi Lohan (Lindsay) odli~no }e unov~iti svoj boravak iza re{etaka. Magazin OK! ponudio joj je milion dolara za prvi intervju nakon izlaska iz zatvora, u kojem je provela 13 dana. Mlada glumica trenutno je jo{ u klinici za odvikavanje od ovisnosti iako je, prema nekim {pekulacijama, trebala biti pu{tena. Glumici }e ova finansi-

Mi­r­a­nda­i­Or­la­ndo­po­stat }e­ro­di­te­lji Mi­li­on­do­la­ra­za­inte­r­vju
Lo­ an:­Pr­ ­ e­a­13­da­ a­u­za­vo­ u h ov l n t r

MANEKENKE Ljepotica priznala da je tr udna

jska injekcija itekako dobro do}i, jer je njena filmska karijera ve} neko vrijeme na ledu, a u medijima je bila zanimljiva isklju~ivo zbog svog razuzdanog pona{anja. Lindzi se proslavila ulogama u filmovima “Zamka za roditelje”, “Opasne djevojke” i “[a{avi petak” da bi se vrlo brzo od perspektivne glumice pretvorila u no}nu pticu, sklonu opijatima.

Uvijek sam bila otvorena prema opciji da postanem majka i oduvijek sam smatrala da }e Orlando biti sjajan otac, ka`e ljepotica

Lista magazina “Forbes”

D`ej-Zi­ na­bo­ a­i­i j g tj hip-hop­ mu­ i~ar z
D`ej-Zi:­Za­go­ i­ u­za­ ­ ­ io­63­mi­i­ ­ a­do­a­ a­ dn rad l on l r

Nakon duge {utnje i izbjegavanja direktnih odgovora na pitanje o~ekuju li ona i njen suprug Orlando Blum (Bloom) dijete, manekenka Miranda Ker (Kerr) kona~no je otvoreno priznala da }e uskoro postati majka. - Da, trudna sam ve} ~etiri mjeseca - kazala je lijepa 27-godi{nja manekenka za {panski “Vogue”. Za septembarski broj spomenutog ~asopisa trudna ljepotica snimila je editorijal. Nedavno je Miranda kazala kako je spremna na maj~instvo: - Uvijek sam bila otvorena prema opciji da jednog da-

na postanem majka i oduvijek sam smatrala da }e Orlando biti sjajan otac. Mislim da su djeca i trudno}a sastavni dio `ivota. Vidim da su se i drugi supermodeli, poput Hajdi Klum (Heidi), Adrijane Lime (Adriana) i Alesandre Ambrozio (Alessandra Ambrosio), veoma dobro sna{li u toj ulozi - govori Miranda Ker. Vijest o trudno}i lijepe manekenke pro{irila se jo{ prije mjesec nakon {to je je dan od uposlenika hotela na karipskom otoku Angvila, u kojem su Miranda i Orlando boravili za vrijeme medenog mjeseca, ispri~ao medijima: - Orlando se neprestano ispri~avao zbog toga {to je Miranda ~angrizava. Kazao je da ne podnosi dobro trudno}u. Djelovali su veoma zaljublje no.

Ker­i­Blum:­^ekaju­pr­­ o­ u in v

Na tradicionalnoj listi najbogatijih hip-hop muzi~ara, koju je objavio magazin “Forbes”, prvo mjesto, kao i obi~no, zauzima D`ejZi (Jay-Z), koji je od juna 2009. do juna 2010. godine zaradio 63 miliona dolara. Prema mi{ljenju urednika ~asopisa “Forbes”, D`ejZi je ponovo pokazao da je usamljen u svojoj ligi, kao i da su, u pore|enju s njim, svi ostali drugoliga{i. Popularni reper zaradio je novac od prodaje albuma, turneje, udjela u NBA timu Nju D`ersi nets, lanca no}nih klubova “40/40”... Zanimljivo je da je D`ej-

Zi prije ~etiri godine u numeri “Oh My God” kolege “prozvao” stihom “Vi to zovete velikim parama, a ja platim vi{e za porez”, {to nije daleko od istine. Naime, D`ej-Zi }e na iznos svoje godi{nje zarade platiti porez od 22 miliona dolara, {to je, s izuzetkom drugoplasiranog Didija (Diddy), vi{e od zarade svih ostalih hip-hop muzi~ara s liste. Ejkon (Akon) je na tre}em mjestu, dok je ~etvrtoplasirani Lil’ Vejn (Lil’ Wayne).

U svom domu u Teksasu

Popularni pjeva~ Riki Martin (Ricky) napisao je memoare u kojima }e otvo reno progovoriti o svom pu tu do slave, svojoj seksua lnosti te o o~instvu. Knjiga, skromno nazvana “Ja” ili na {panskom “Yo”, bit }e obja -

Ma­r­tin­obja­vlju­je­me­mo­a­r­e

Ispovijest slavnog pjeva~a

Ma­ ­in:­Knji­ a­u­pr­ ­ a­i­2. rt g od j no­ e­ bra­ v m

vljena 2. novembra u Sjedinjenim Ameri~kim Dr`avama. Fanovi 38-godi{njeg pjeva~a tako }e prvi put mo}u ~uti kako je Riki odlu~io da objavi da je homo seksualac i na koji se na~in nosio s time do sada s obzi rom na to da je donedavno skrivao tu ~injenicu. Riki je izjavio da pi{e me moare u vrijeme kada je obja vio da je “homoseksualac i da je blagoslovljen zbog toga”. - Pisanje ove knjige omo gu}ilo mi je da istra`im dru ge puteve i iskustva koji su me doveli do toga {to sam danas. Morao sam zavr{iti neke nedovr{ene pri~e ko je prije nikada nisam poku{ao dovr{iti te dubinski istra`iti sje}anja koja su ve} bila izbrisana iz mog uma - kazao je Martin.

Uprkos svom zvjezdanom statusu, australska glumica Nikol Kidmen (Ni cole Kidman) o~ito se ne boji zaprljati ruke. U svom do mu u Teksasu ho livudska diva uzgaja vlastito povr}e, a kako je sama priznala, nestrpljivo ~eka da proba svoje

uzga­a­po­ r}e j v
kukuruze. Osim {to je po~ela uzgajati doma}u hranu, Nikol na svom teksa{kom ran~u uzgaja alpake, a htjela bi nabaviti i njihove malo po znatije ro|ake lame. Ona i njen suprug Kit Urban (Keith), obja{njava Nikol, `ele da im k}erka Sandej Rouz (Sunday Rose) odraste u dodiru s prirodom. Posebno joj je va`no

Ni­ ol k
da Rouz po{tuje starije, {to je vrlina koju Nikol smatra veoma va`nom. - Mislim da je veoma tu`no {to se u dana{nje vrijeme stariji ne po{tuju onako kako se to nekada ~inilo. Ranije smo po{tovali njihove godine, `ivotno iskustvo i mudrost, a sada je to rijetkost u mnogim kulturama, a ne samo u na{oj - ka`e Nikol.

Ne­ i­ u­ ­ a­Alba s g rn
Glumica D`esika Alba (Jessica) osvanut }e na naslovnici septembarskog izdanja ~asopisa “Cosmopolitan”. Lijepa glumica po~astit }e ~itaoce novim fotogr afijama, ali i svojom `ivotnom pri~om, u kojoj se raspri~ala o porodici, karijeri i svojim skrivenim strahovima. Iako je glumila u hit-filmovima kao {to je “Fantasti~na ~etvorka”, {to se ve} doista mo`e nazvati holivudskim uspjehom, te iako je krasi fantasti~an izgled, priznala je kako se ~esto osje}a nesigurnom, jer smatra kako je sve to prolazno. D`esika je spomenula i kako je presretna u braku te da je od prvog trenutka kada je ugledala svog supruga Ke{a Vorena (Cash Warren) znala da }e s njim provesti ostatak `ivota.

Glumica otkrila svoje strahove

Ki­ men:­ d Ne­bo­i­se­ j za­ r­ja­i­ru­ e­ pl t k

Alba:­Sla­ a v je­pr­ ­a­ na ol z

sveznadar

Dnevni avaz, subota, 21. avgust/kolovoz 2010.

25
U prehranu uklju~ite vo}e i povr}e

Ta~no Neta~no
La Man{ ili Engle kanal di 1.ncuske? liku Britaniskiod sjeverjeli otok Ve ju ne Fra luci su ra roblje bi 2.Mameuglavnomtni zaskog i nicivka-jelci, tur ka skog porijekla? te do 3.Imeza nksterlazi od engleskog izraza ci nu?
1. TA^NO

ISTRA@IVANJE Kako sa~uvati srce i izbje}i mo`dani udar

Oso­ e­ s­ me­ a­ o­ i~kim­ si­ dr­ ­ b t b l n omom­ima­ u­ve}e­izgle­ e­za­ne­ ta­ ak j d s n fa­ to­ a­ri­ i­ a­za­bo­ e­ ti­sr­ a,­mo`da­ k r zk l s c ni­udar­i­di­ a­ e­ es­ti­ a­2­ako­se­pr­ ­ j b t p idr`ava­ u­zdr­ ­ og­re`ima­pr­ ­ r­ ­ e.­ j av eh an Istra`iva~i­sa­Uni­ e­ ­ i­ e­ a­“Colv rz t t lege”­u­Lo­ do­ u­na­ o­ i­ ju­ka­ o­je n n p mn k klju~na­~injenica­da­pr­ ­ u­ nu­ulo­ u es d g ima­uku­ an­na~in­pr­ ­ r­ ­ e,­a­ne­sa­ p eh an mo­po­ e­ i­ e­ko­ po­ e­ te­pr­ ­ r­ ­ e. j dn m n n eh an Me­ a­ o­ i~ki­ si­ dr­ m­ se­ odno­ i t b l n o s na­ pr­ ­ u­ no­ t­ ba­ ­ m­ tri­ od­ fa­ to­ a is t s re k r ri­ i­ a­ kao­ {to­ su­ pr­ ­ je­ ­ ­ a­ pr­ ­ u­ zk et ran is tno­ t­ma­ nog­tki­ a­oko­abdo­ e­ a, s s v m n

Zdr­a­vom­pr­e­hr­a­nom pr­o­tiv­me­ta­bo­li~kog­ si­ndr­o­ma
Klju~na je ~injenica da presudnu ulogu ima ukupan na~in prehrane, a ne samo pojedine komponente prehrane
po­ i{ena­ko­ ce­ tr­ ­ i­ a­tr­ ­ li­ e­ ­ ­ a v n n ac j ig c rid u­kr­ i,­sma­ je­ a­ko­ ce­ tr­ ­ i­ a­tzv. v n n n n ac j do­ r­ g­ ho­ e­ te­ ­ ­ a­ (HDL)­ u­ kr­ i, b o l s rol v po­ i{en­kr­ ni­pr­ ­ i­ ak­i­po­ i{ena­pr­ v v it s v i­ u­ no­ t­{e}era­u­kr­ i. s t s v U­no­ oj­stu­ i­ i­utvr|eno­je­ka­ o v dj k pr­ ­ r­ ­ a­ sa­ ta­ lje­ a­ od­ pr­ ­ ­ vo­ a eh an s v n oiz d od­inte­ r­ ­ nog­zr­ a,­ve­ i­ ih­ko­ i~ina g al n lk l vo}a­ i­ po­ r}a,­ so­ e­ i­ bi­ e­ og­ me­ a v j j l s (umjesto­ cr­ e­ og­ me­ a)­ kod­ oba v n s spo­ a­to­ om­pr­ ­ a­ r­ ­ ih­pet­go­ i­ a l k om t an dn do­ o­ i­do­zna~ajnog­sma­ je­ ja­ri­ i­ v d n n zka­ obo­ i­ e­ a­ ja­ od­ ovih­ hr­ ­ i~nih lj v n on bo­ e­ ti. l s

Kr­ ­ pir­ om pu­ jen­si­ ­ ­ n rom
l Sastojci: 4­kr­ ­ na up kr­ ­ pi­ a,­150­g­bi­ e­ og om r j l si­ a,­po­ a­~a{e­ki­ e­ og r l s l vr­ nja,­20­g­ma­ la­ a,­3 h s c ja­ a,­so,­bi­ er,­per{unov j b li­ t. s l Priprema: 1. Do­ ro­opr­ ­ i­kr­ ­ b at ompir,­sku­ a­ i­ga­u­lju­ ci h t s do­po­ a,­za­ im­oci­ e­ i­ i,­ogu­ i­ i­i l t j dt lt ka{i~icom­izdu­ i­ i.­ bt 2. U­udu­ lje­ ja­sta­ i­ i­umu}ena­ja­ a­sa b n vt j

Konzumov” recept dana

Me|unarodna­gr­ ­ a­nau~ni­ up ka­na­ r­ ­ i­ a­je­ve­ i­ i­ko­ ­ k­u­ra­ p av l lk ra zvo­ u­te­ ta­ko­ im­}e­bi­ i­mo­ u}e j s j t g ide­ ti­ i­ i­ ­ ­ i­oso­ e­za­ a`ene­tu­ e­ ­ n f c rat b r b rku­ o­ om­kod­ko­ ih­}e­se­po­ a­ i­ i l z j j vt si­ pto­ i­ bo­ e­ ti­ i­ mo­ u}no­ t m m l s g s {irenja­za­ ­ ­ e.­ raz Istra`iva~i­ ka`u­ ka­ o­ }e­ ovaj­ te­ t k s omo­ u}iti­zna­ no­ra­ i­ u­di­ a­ no­ u­i­li­ g t nj j g z je~enje­ bo­ e­ ti,­ te­ ta­ o­ sma­ ji­ i­ sto­ u l s k n t p smr­ no­ ti­kod­obo­ je­ ih­od­tu­ e­ ­ u­ o­ e, t s l l b rk l z pi{e­~asopis­“Nature”. U­svi­ e­ u­se­sva­ e­se­ u­ de­tu­ e­ ­ u­ j t k k n b rk lo­ om­ za­ ­ ­ i­ je­ na­ oso­ a,­ a­ go­ i{nje z raz d b d umi­ e­dva­mi­ i­ ­ a­obo­ je­ ih.­ r l on l l

La­Man{ ili­En­ le­ ki g s ka­ al­ (La n Ma­ che­ na n ­ fr­ ­ cu­ kom an s zna~i­ “ru­ kavac”)­ dio je­Atla­ t­ k­ ns og­ oke­ ­ a an ko­ i­ di­ e­ i j j l ot­ k­Ve­ i­ u­Br­ ­ a­ i­ u­od­sje­ e­ ­ e­Fr­ ­ o lk it n j v rn ancu­ ke­te­spa­ a­Sje­ e­ ­ o­mo­ e­s­Atla­ ti­ s j v rn r n kom.­Dug­je­oko­563­ki­ o­ e­ ra­(350­mi­ l m t lja),­a­na­svom­naj{ir­ m­mje­ tu­{irok­240 e s ki­ o­ e­ a­ a­(150­mi­ ja).­Do­ e­ ­ ki­tje­ nac l m t r l v rs s je­na­ u`i­dio­ka­ a­ a,­gdje­{irina­izno­ i­sa­j n l s mo­34­ki­ o­ e­ ra­(21­mi­ ja)­od­Do­ e­ a­do l m t l v r Rta­Gr­ s­Nez,­te­se­na­ a­ i­na­isto~nom i l z ru­ u­Engle­ kog­ka­ a­ a,­gdje­se­sre}e­sa b s n l Sje­ e­ ­ im­mo­ ­ m.­ v rn re Za­vr­ ­ e­ e­dr­ ­ ne­ri­ ske­he­ e­ o­ i­ ij m ev m g m nje­ka­ al­je­imao­la­ i­ ski­na­ iv­Oce­ ­ us n tn z an Br­ ­ a­ ni­ us­i­sve­do­1549.­bio­je­po­ nat it n c z kao­Br­ ­ a­ sko­mo­ e. it n r
2. TA^NO

La­Man{­di­ e­ i­Ve­ i­ u j l lk Br­ ­ a­ i­ u­od­Fr­ ­ cu­ ke it n j an s

izdr­ ­ lje­ im­si­ ­ m­u­ko­ e­ste­do­ a­ i­so­i ob n ro j d l bi­ er.­ b 3. Odo­ go­sta­ i­ i­po­ko­ a­ i}­ma­ la­ a, z vt m d s c pa­pe}i­u­po­ ma­ a­ oj­po­ u­ i­oko­30 d z n s d mi­ u­ a­na­220 n t ste­ e­ i.­ p n 4. Izva­ i­ i­na dt ta­ jir,­odo­ go n z pr­ ­ a­ a­ i­ki­ em z t se­ im­vr­ l hnjem,­po­ u­ i s t sje­ ka­ im c n per{unom­i odmah­po­slu`iti.

MJESTO U HRVATSKOJ

IME RUKOMETA[A NA SLICI

@I^ANI MUZI^KI INSTRMENT (mn.)

@ITELJ DREVNE AONIJE

GLUMAC STALONE

KONJSKA OPREMA (tur.) MUZI^AR KUPER DOTICATI

UPALA KRVNIH SUDOVA (gr~.)

PREDIGRA U [PANSK. POZORI[TU

STRANA SVIJETA

ZARA\IVATI, DOBIJATI

Ma­ e­ u­ i­ (na m l c sli­ i)­su­ra­ ni­za­ ­ ­c t ro blje­ i­ i­ bi­ e­ ci,­ ug­nc j l la­ nom­ tu­ ­ kog­ i v rs ka­ ka­ kog­po­ ­ ­e­ la v s rij k ko­ e­ su­ pe­ ­ i­ ski­ i j rz j egi­ a­ ski­ vla­ a­ i­ u p t d r sr­ ­ njem­vi­ e­ u­uv­ed j k r{ta­ a­ i­ u­ vo­ sku­ i v l j vla­ ti­ u­ ga­ ­ u.­ U s t rd Egi­ tu­su­ste­ li­jak p k po­ i­ i~ki­ utje­ aj­ te lt c 1250.­ go­ i­ e­ ru{e dn di­ a­ ti­ u­Aju­ i­ a,­na­ e­ nuv{i­za­su­ ta­ a n s j bd m t l n Ejbe­ a­(Ajbeka).­Na­ on­to­ a­vla­ a­u­Egi­ k k g d j ptom­go­ o­ o­tri­sto­ je}a.­Za­ njeg­su­ ta­ a t v l d l n iz­te­di­ a­ ti­ e,­Ba­ i­ a­el-Ma­ i­ a­sru{io­je n s j hr lk 1390.­go­ i­ e­ma­ e­ uk­Ba­ ­ uk.­Sa­njim dn m l rk po~inje­ no­ a­ ma­ e­ u~ka­ di­ a­ ti­ a­ Bu­ v m l n s j rd`ida. Tu­ ­ ki­su­ tan­Se­ im­I­za­ ­ i­ a­1517. rs l l uz m go­ i­ e­Egi­ at­i­do­ r­ j~uje­vla­ t­ma­ e­ dn p k a s m lu~kih­su­ ta­ a.­Una­ o~­to­ e,­ne­ i­ma­ l n t m k me­ u~ki­kne­ o­ i­opsta­ u­u­ne­ im­egi­ a­ l z v j k p tskim­ po­ r­ ­ i­ a­ a­ na­ vla­ ti­ sve­ do k aj n m s po~etka­19.­sto­ je}a.­U­18.­sto­ je}u­po­ o­ l l n vno­do­ a­ e­do­ve}eg­utje­ a­ a,­ali­je­egi­ a­ l z c j p tski­po­ kr­ ­ j­Mu­ a­ ed­Ali­slo­ io­nji­ o­ t al h m m h vu­vla­ t­1811.­go­ i­ e­kr­ a­ im­po­ o­ jem.­ s dn v v k l
3. TA^NO

Ko­su­bi­ i­ma­ e­ u­ i l m l c

UBIRANJE NOVCA OSOBINA MILOSRDNIH OSOBA RIJE^NA RIBA, BULJE[ ISHRANA @IVOTINJA ZA KLANJE REZULTAT RADA LIKOVNOG UMJETNIKA PREZIME RUKOMETA[A NA SLICI IRONI^NO ISMIJAVATI, IRONIZIRATI INDIJSKA @ENSKA NO[NJA RIM. NAKL. LUKRECIJE NAPAD, NAVALA ANKONA NAMIGIVATI SLAVNA ATLETI^ARKA GABRIJELA

O.C. A]IM ODMILJA

RJE[ENJE IZ PRO[LOG BROJA [A[, OTAPALA, USTANAK, LAP, [TAKORI, IKA, NJENO, ZRAK, T, ANDREA, UVIR, RI, DONATORI, AKRIL, DOTAD 2261

TEMPO TONA

ITALIJA

Ime­te­ k­do­ n lz ­a­ i­od­en­ le­ k­ g g ­ s o izr­ ­ a­ za­ ci­ te­ ­ az s rnu,­ko­i­su­19­ 5. j 1 go­ i­ e,­za­vr­ ­e­ dn ij me­ Pr­ og­ svj­ ­ v etskog­ra­ a,­ko­ ­ ­ t risti­ i­Br­ ­ a­ ci­ka­ l it n ko­bi­od­Ni­e­ a­ a­sa­ r­ ­i­pr­ ­ ­ vo­ nju,­i­ka­ j m c k il oiz d sni­u­upo­ r­ ­ u,­pr­ ih­mo­ e­a. j t eb v dl Na­ on­{to­su­izme|u­dva­svje­ ska­ra­ k t ta­pr­ ­ ­ ve­ e­ i­i­usa­ r{eni­no­ i­mo­ e­ i, oiz d n v v d l te­ k­je­do­ io­ve­ i­ i­zna~aj­kao­sr­ ­ stvo n b lk ed ko­ e­je­ko­ ne­ oj­vo­ sci­dr­ ­ a­ i~no­po­j p n j am t ve}alo­mo­ i­ no­ t­i­va­ r­ ­ u­mo}.­Ni­ e­ ci bl s t en j m su­na­po~etku­Dr­ ­ og­svje­ skog­ra­ a­te ug t t oso­ i­ e­uspje{no­po­ e­ a­ i­sa­svo­ om­do­ bn v z l j ktr­ ­ om­bli­ kr­ ­ a,­da­bi­ih­ka­ ni­ e­ra­ vi­ in c ig s j z le­i­dr­ ­ e­za­ a}ene­str­ ­ e. ug r an

Te­ k­engle­ ki­ n s izr­ z­za­ci­ te­ ­ u a s rn

26

Subota, 21. avgust/kolovoz 2010.

Dnevni avaz

oglasi
PRIVATNA KLINIKA NA PRODAJU SA VRHUNSKOM OPREMOM

BOSNA I HERCEGOVINA FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE KANTON SARAJEVO JAVNA USTANOVA SREDNJA [KOLA POLJOPRIVREDE, PREHRANE, VETERINE I USLU@NIH DJELATOSTI SARAJEVO ul. Hamdije Kre{evljakovi}a br. 55 Broj: 0205-1507/10 Dana, 18. 08. 2010. godine Na osnovu Odluke [kolskog odbora JU Srednja {kola poljoprivrede, prehrane, veterine i uslu`nih djelatnosti Sarajevo raspisuje:

KONKURS
za upis vanrednih u~enika za {kolsku 2010/2011. godinu
Javna ustanova Srednja {kola poljoprivrede, prehrane, veterine i uslu`nih djelatnosti Sarajevo vr{i upis vanrednih u~enika u {kolskoj 2010/2011. godini za slijede}a stru~na zvanja i zanimanja, te zvanje majstora (V stepen): III stepen (zanimanja) - prera|iva~ vo}a i povr}a - prera|iva~ `ita, bra{na i {e}era - prera|iva~ mesa i mlijeka - cvje}ar - vo}ar - vinogradar - frizer - vlasuljar - kozmeti~ar IV stepen (stru~na zvanja) - poljoprivredni tehni~ar op}eg smjera - poljoprivredni tehni~ar prehrambenog smjera - veterinarski tehni~ar op}eg smjera V stepen (majstor) - majstor mesar - majstor pekar - majstor frizer - majstor kozmeti~ar Prijem zahtjeva i upis vanrednih u~enika koji pola`u razred u cjelini }e se vr{iti do kraja septembra teku}e {kolske godine, zaklju~no sa 30. 09. 2010. godine. Prijem zahtjeva i upis vanrednih u~enika za prekvalifikaciju, polaganje predmetnih, dopunskih i maturskih ispita }e se vr{iti najkasnije do petnaest (15) dana prije po~etka svakog ispitnog roka utvr|enog Zakonom o srednjem obrazovanju („Sl. novine Kantona Sarajevo“ broj: 10/04 i 34/07) i Pravilima {kole. Za vanredne u~enike {kola }e organizovati obaveznu instruktivno-konsultativnu nastavu shodno odredbama Zakona o srednjem obrazovanju („Sl. novine Kantona Sarajevo“ broj. 10/04 i 34/07). Uz prijavu za upis prila`u se slijede}a dokumenta: - svjedod`be o zavr{enim razredima, odnosno zavr{enoj {koli (original) - izvod iz mati~ne knjige ro|enih - za svjedod`be ste~ene u inostranstvu dokaz Ministarstva obrazovanja i nauke o nostrifikaciji Potrebna dokumenta za upis u V stepen (zvanje - majstor): - svjedod`ba o zavr{enoj srednjoj {koli ili stru~noj {koli (III ili IV stepen stru~ne spreme) i potvrda o radnom iskustvu u struci u trajanju od najmanje dvije godine. Zahtjevi za upis i potrebna dokumenta predati u JU Srednju {kolu poljoprivrede, praherane, veterine i uslu`nih djelatnosti Sarajevo, ul. Hamdije Kre{evljakovi}a br. 55, Sarajevo. Za dodatne informacije mo`ete se obratiti na tel.: 26 29 00 lok. 109.
- Rentgen aparati, - Infuzione pumpe, - operacioni stolovi, - operacione lampe , - aparati za anesteziju, - endoskopski aparati, - kreveti , - ultrazvuk aparat, - inventar,... Klinika je osnovana 2008. godine i zatvorena u martu 2010. Mogu}a je slobodna ponuda za svaku od ma{ina. Kontakt: 061 74 1 155, 0045 21 75 96 03 dzm@sumborg.dk www.sumborg.dk

Bosna i Hercegovina Federacija Bosne i Hercegovine KANTON SARAJEVO Srednjo{kolski centar Ilija{ ILIJA[ Na osnovu Odluke [kolskog odbora broj: I2078/2010 od 19.08.2010. godine, Srednjo{kolski centar Ilija{ iz Ilija{a, r a s p i s u j e:

JAVNI KONKURS
ZA PRIJEM U RADNI ODNOS NASTAVNIKA [KOLE Nastavnici za nastavne predmete: 1. Higijena i prva pomo}; 1 izvr{ilac- 3 ~asa 2. Anatomija i fiziologija ~ovjeka; 1 izvr{ilac - 2 ~asa 3. 5. Fizika; 1 izvr{ilac - 11 ~asova 6. 4. Islamska vjeronauka; 1 izvr{ilac - 15 ~asova 8. 5. Muzi~ka kultura; 1 izvr{ilac - 4 ~asa 10.

- Za navedena radna mjesta radni odnos se zasniva na odre|eno radno vrijeme do 31.08.2011. godine. Uvjeti: Pored op}ih uvjeta za zasnivanje radnog odnosa, kandidati treba da ispunjavaju uvjete za nastavnika propisane Zakonom o srednjem obrazovanju, odnosno uvjete predvi|ene Nastavnim planom i programom za gimnaziju, tehni~ke i stru~ne {kole. Kandidati su du`ni uz prijavu prilo`iti slijede}a dokumenta: - diplomu ( ovjerena kopija) - izvod iz mati~ne knjige ro|enih (original ili ovjerena kopija - ne starije od 6 mjeseci ) - uvjerenje o dr`avljanstvu ( original ili ovjerena kopija - ne starije od 6 mjeseci) - biografiju sa navodima o kretanju u slu`bi Prijave sa potrebnom dokumentacijom predaju se u prostorijama {kole ili na adresu {kole: Srednjo{kolski centar Ilija{, ulica Kakanjska broj 16. Nepotpune i neblagovremen prijave ne}e se uzimati u razmatranje. Konkurs ostaje otvoren 8 dana od dana objavljivanja.

Bosna i Hercegovina Federacija Bosne i Hercegovine Kanton Sarajevo Javna ustanova Srednja {kola poljoprivrede, prehrane, veterine i uslu`nih djelatnosti Sarajevo Hamdija Kre{evljakovi} br. 55, Sarajevo Tel/Fax ++387 33 44 33 71 Broj: 0205-1506/10 Dana, 18. 08. 2010. godine Na osnovu Odluke [kolskog odbora, JU Srednja {kola poljoprivrede, prehrane, veterine i uslu`nih djelatnosti Sarajevo raspisuje:

USLOVI: V stepen - pekar - specijalist ODRE\ENO VRIJEME (do 30. 06. 2011. godine) 6. prof. knj`evnosti naroda BiH i bosanskog jezika, te prof. bosanskog jezika i knji`evnosti naroda BiH (uklju~uju}i alternativnu opciju s imenom hrvatskog i/ili srpskog jezika 1 izvr{ilac - puna norma USLOVI: VSS - zavr{en filozofski fakultet (nastavni smjer na Odsjeku za knji`evnost naroda BiH, studijska grupa: Knji`evnost naroda BiH i bosanski, hrvatski, srpski jezik, te nastavni smjer na Odsjeku za bosanski, hrvatski, srpski jezik, studijska grupa: bosanski, hrvatski, srpski jezik i knji`evnosti naroda BiH) 7. prof. hemije 1 izvr{ilac - 8 ~asova USLOVI: VSS Zavr{en prirodno-matemati~ki fakultet (prof. hemije) Prijave sa li~nim podacima (adresa stanovanja, kontakt telefon), te sa dokazom o ispunjavanju uslova iz konkursa: - diploma (ovjerena kopija) - rodni list (ovjerena kopija) - uvjerenje o dr`avljanstvu (ovjerena kopija) - kra}a biografija - opis dosada{njeg rada - potvrda o radnom iskustvu u nastavi dostaviti na adresu: JU SREDNJA [KOLA POLJOPRIVREDE, PREHRANE, VETERINE I USLU@NIH DJELATNOSTI SARAJEVO, ul. Hamdije Kre{evljakovi}a br. 55, Sarajevo. Konkurs ostaje otvoren 8 (osam) dana od dana objavljivanja. Neblagovremene i nepotpune prijave ne}e se uzimati u razmatranje. Sa svim prijavljenim kandidatima }e se obaviti informativni razgovor o ~emu }e kandidati biti naknadno obavije{teni. V.D. direktora: (mr. Ali} Suad)

BOSNA I HERCEGOVINA FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE OP]INA FOJNICA OSNOVNA [KOLA „MUHSIN RIZVI]“ FOJNICA Broj: 02-491/10. Dana, 18. 08. 2010. godine Na osnovu ~lana 57. Zakona o osnovnoj {koli (Slu`bene novine SBK broj 11/01 i 17/04) i ~lana 73. Pravila Osnovne {kole „Muhsin Rizvi}“ u Fojnici, Upravni odbor [kole na svojoj sjednici odr`anoj dana 17. 08. 2010. godine raspisuje

KONKURS
za popunu upra`njenih radnih mjesta 1. Nastavnik bosanskog jezika i knji`evnosti . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1 izvr{ilac, 12 sati sedmi~no, na odre|eno vrijeme do 15. 08. 2011. godine, 2. Nastavnik engleskog jezika . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1 izvr{ilac, 6 sati sedmi~no, na odre|eno vrijeme do 15. 08. 2011. godine, 3. Nastavnik matematike . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1 izvr{ilac, 4 sata sedmi~no, na odre|eno vrijeme do 15. 08. 2011. godine, 4. Nastavnik geografije . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1 izvr{ilac, puna norma, na odre|eno vrijeme do povratka zaposlenika sa funkcije, a najdalje do 15. 08. 2011. godine. 5. Nastavnik informatike . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1 izvr{ilac, 9 sati sedmi~no, na odre|eno vrijeme do 15. 08. 2011. godine, 6. Nastavnik vjeronauke (dio nastave u podru~nim {kolama) . . . . . . .1 izvr{ilac puna norma, na neodre|eno vrijeme, 7. Nastavnik vjeronauke za rad u podru~nim {kolama . . . . . . . . . . . . . .1 izvr{ilac, 10 sati sedmi~no, na odre|eno vrijeme do 15. 08. 2011. godine 8. Nastavnik razredne nastave za rad u podru~noj {koli Rizivi}i . . . . . . .1 izvr{ilac, puna norma, na neodre|eno vrijeme. Uz prijavu kandidati su du`ni prilo`iti dokaze o stru~noj spremi, predvi|ene Zakonom o osnovnoj {koli, diplomu o zavr{enoj {koli, izvod iz mati~ne knjige ro|enih, uvjerenje o dr`avljanstvu, uvjerenje o neka`njavanju. Kandidati su du`ni dostaviti sljede}u dokumentaciju: dokaz o tehnolo{kom vi{ku, dokaz o polo`enom stru~nom ispitu, potvrdu o du`ini radnog sta`a za svaku navr{enu godinu u obrazovanju, potvrdu o du`ini ~ekanja na posao nakon sticanja stru~ne spreme tra`ene konkursom, dokaz o prosjeku ocjena ostvarenih na fakultetu tokom studija, dokaz o du`ini sta`a nakon sticanja stru~ne spreme, uvjerenje u u~e{}u u odbrani BiH, dokaz o eventualnoj invalidnosti. Sa prijavljenim kandidatima }e biti obavljen razgovor, koji je obavezan, dana 02. 09. 2010. godine u 10.00 sati u O[ „Muhsin Rizvi}“ u Fojnici. Konkurs ostaje otvoren 8 dana ra~unaju}i od dana objavljivanja. Nepotpune i neblagovremene prijave ne}e se uzeti u razmatranje. Prijave sa dokumentima slati na adresu: Osnovna {kola „Muhsin Rizvi}“, Novo Naselje br. 7., 71270 Fojnica. O[ „Muhsin Rizvi}“ Fojnica

KONKURS
za prijem u radni odnos ODRE\ENO VRIJEME (do 31. 08. 2011. godine) 1. prof. latinskog jezika 1 izvr{ilac - 12 ~asova USLOVI: VSS - zavr{en filozofski fakultet (prof. latinskog jezika) 2. prof. tjelesnog i zdravstvenog odgoja (profesor za fizi~ku kulturu) 1 izvr{ilac pola norme USLOVI: VSS - zavr{en fakultet sporta i tjelesnog odgoja 3. nastavnik prakti~ne nastave za zanimanje frizer 1 izvr{ilac - 12 ~asova USLOVI: V stepen - majstor - frizer - vlasuljar 4. nastavnik prakti~ne nastave za zanimanje kozmeti~ki tehni~ar 1 izvr{ilac - 14 ~asova USLOVI: IV stepen, vi{i fizikalni terapeut kozmeti~ar 5. nastavnik prakti~ne nastave za zanimanje pekar 1 izvr{ilac - puna norma

u nASLijE\E­nA[E­VLASti­

ko­LA­PS­PR­i­VR­E­dE, Vo­jSkA­nE­ZA­Po­SLE­nih i­SVE­Sku­PLji­@iVot­

u otkRiVAmo­

Po­ o]nik­mE­ i­ E m Lh ALi]­SAm­SE­ i­dAo B dR@AVni­no­ Ac­ V

POLITI^KI PRILOG NAJTIRA@NIJEG BH. DNEVNIKA

21. AVGusT/KOLOVOz 2010.

intERVju mu­ ­ er­ef.­Zu­ o­ ­i},­gla­ ni­mu­ ti­a­iZ­u­Sr­ i­i am k rl v f j bj
@eli­ o­je­ nu­no­ ­ a­ nu m d rm l au­ o­ o­ i­ u­u­okvi­ u t n mj r po­ to­ e}ih­su­ e­ ­ ­ ih s j v ren dr`ava,­ali­gdje­}e­po­ to­ a­ i s j t mi­ i­ um­pr­ ­ a­na nm av odlu~iva­ je­o­se­ i­na­ni­ ou n b v k k te­re­ i­ e­ l Sva­ i­po­ u{aj gj di­ o­ u­ i­ e­BiH­zna~i s l cj uvla~enje­ci­ e­ og­re­ i­ ­ a­u j l g on n ne­ ta­ i­ no­ t­ l Po­ a{anje s bl s sr­ i­ a­ skog­re`ima bj n pr­ ­ ­ vo­ i­u­Sa­ d`aku oiz d n re­ ­ ci­ e­sli~ne­vr­ te­kao ak j s svo­ e­ r­ ­ e­ o­na­Ko­ o­ u j v em n s v l Bo{nja~ki­`ivotni­pr­ ­ tor os se­pe­ ­ a­ e­ tno­ubi­ a rm n n j

Au­to­no­mi­jA­SA­nd@AkA SPASit­]E­Bo[njAkE

2

21. AVGUST/KOLOVOZ 2010.

INTERVJU Muamer ef. Zukorli}, glavni muftija IZ u Srbiji

Autonomija Sand`aka spasit }e Bo{njake
@elimo jednu normalnu autonomiju u okviru postoje}ih suverenih dr`ava, ali gdje }e postojati minimum prava na odlu~ivanje o sebi na nivou te regije Svaki poku{aj disolucije BiH zna~i uvla~enje cijelog regiona u nestabilnost Bo{nja~ki `ivotni prostor se ubija
Razgovarao: Faruk VELE

A

utonomija Sand`aka je ne{to {to se mora dogoditi. To je jasna poruka - ka`e u intervjuu za „Avaz“ glavni muftija Islamske zajednice u Srbiji Muamer ef. Zukorli}. Na Sand`aku je u posljednje vrijeme potpuno uzavrela politi~ka atmosfera. Toliko da se mnogi pitaju kako }e to zavr{iti i ho}emo li imati jo{ jednu reprizu Kosova. Duhovni lider sand`a~kih Bo{njaka po prvi put otvoreno govori {ta je uzrok novih autonoma{kih stremljenja Sand`aku, koliko srbijanski re`im grije{i prema Bo{njacima u Srbiji i kako iznova ponavlja gre{ke s Kosova. Muftija Zukorli} obja{njava kakav }e biti odgovor Sand`aka u slu~aju eventualne destabilizacije BiH, te iznosi svoje stavove o napadu na dom reisu-l-uleme dr. Mustafe ef. Ceri}a, bo{nja~kim politi~arima, tekfir ideologiji i njenim sljedbenicima, te ulozi Islamske zajednice u borbi protiv terorizma.

gmatizma i pacifisti~ke orijentacije Bo{njaka, mi tra`imo rje{enja, odnosno na{u slobodu i prava u okviru postoje}ih dr`ava. Ne znam da li postoji bla`i zahtjev. Ali, kada vam ne prihvataju blage zahtjeve, {ta da ~inite? Na{a poruka je jasna. Tra`imo na{u slobodu i na{a prava u okviru Srbije, Crne Gore i ma gdje Bo{njaci bili. No, mi se razlikujemo od njihovih poltrona iz Sand`aka. Mi ka`emo: „Da bismo prihvatili dr`avu Srbiju i do`ivjeli je kao svoju, ona nas mora do`ivjeti kao svoje gra|ane, a ne kao drugorazredna bi}a“. Mi u tome ne popu{tamo, ma koliko to njima u{i paralo. Ako oni nas smatraju drugorazrednim gra|anima, mi ne}emo dr`avu Srbiju do`ivjeti kao svoju domovinu.
[ta je uzrok u zadnje vrijeme sve sna`nijeg glasa o autonomiji Bo{njaka u Sand`aku? Je li to, kako pojedinci tvrde, zapravo odraz ukupnog nezadovoljstva tamo{njih Bo{njaka polo`ajem u kojem se nalaze?

Muftija Zukorli}: Bo{njaci imaju frtalj dr`ave

Boris Tadi} ka`e kako ne mo`e da zamisli da su Srbi u Crnoj Gori manjina, pa to dva puta ponovi u Podgorici. To je sve normalno. A kada Bo{njaci i spomenu autonomiju, digne se svijet da se na njih sru~i. Poru~uju: „[ta sad vi, kao, ho}ete“?! Bo{njaci se optu`uju za cijepanje dr`ave. [to vi{e govorite da ne}ete da cijepate teritoriju, oni govore da ho}ete. Vi{e ne znate je li pametnije re}i da ho}ete da cijepate Srbiju ili da ne}ete. To je opet znak diskriminacije Bo{njaka u mentalitetu vlasti u Beogradu. Za nas drugi parametri va`e. Sve {to je dozvoljeno drugima, nama je zabranjeno. Kada se tome doda genocidna sudbina Bo{njaka tokom proteklih decenija i stolje}a, kada se doda ~injenica da smo mi na-

kraj poruke. ^ak i kada Ministarstvo prizna da je diskriminiralo Bo{njake, ni{ta se ne desi. Zapravo, tako poku{avaju otvoriti novi manevarski prostor za nove manipulacije i malverzacije.
[ta ove ~injenice govore o odnosu Srbije prema Sand`aku i Bo{njacima? [ta se `eli posti}i?

Primjer Kosova
Predsjednik Odbora za obnavljanje Narodnog vije}a Sand`aka D`email Suljevi} poru~io je nedavno da }e, u slu~aju da se RS otcijepi, isto u~initi i Sand`ak. Ta izjava, koja je zlonamjerno pripisana Vama, izazvala je dosta pa`nje u regionu. [ta mislite o takvim paralelama uop}e? Jesu li one realne i koliko su opasne?

- Katastrofalan odnos beogradskog re`ima prema Bo{njacima je uobi~ajena pojava. @alosno je da je to permanentna politika Beograda prema Bo{njacima, neovisno jesu li na vlasti proevropske ili neke druge snage. Ono {to je vrlo lo{e jeste da se taj odnos predstavlja kao normalan. Naprimjer, pomo}nik ministra za ljudska prava

- ^injenica je da je sve {to smo mi ponudili proteklih deset godina, a imalo je, uvjetno re~eno, integristi~ku ambiciju sand`a~kih Bo{njaka u pogledu dr`ave Srbije i `elju da svoja prava ostvari-

Nama se nametao ko je stigao
- Za mene je narod `rtva. Bo{njaci su jedan od najboljih naroda. Prvo, uspjeli su pre`ivjeti sve {to su pre`ivjeli. Oni su i najvitalniji. Da su neki drugi narodi bili pod torturama kao mi, zasigurno bi nestali. Mislim da na{ narod ima velike kapacitete, ali onako poput skupe rude, duboko ispod zemlje, ili poput krupnog bisera, koji je uvijek na dnu mora. Treba se potruditi da se do|e do tog blaga. Tu su problem na{i politi~ari. Oni ne znaju do}i ka`e da su Bo{njaci specifi~ni i da za njih moraju postojati posebni zakoni. To je rasisti~ka izjava. No, on i dalje ostaje na polo`aju i nema nikakve odgovornosti za svoje istupe. Ili, Nevena Petru{i}, povjerenica za za{titu prava manjina, utvrdi da je Ministarstvo za ljudska i manjinska prava Srbije diskriminiralo Bo{njake propisivanjem posebnih uvjeta za konstituisanje Nacionalnog savjeta Bo{njaka, a opet se ni{ta ne desi. Zamislite kada se utvrdi da Ministarstvo za ljudska i manjinska prava vr{i diskriminaciju, a njegova uloga je da {titi prava!? To je naprosto do snage na{eg naroda, jer nastupaju povr{no i bez ideala, sa plitkim interesima. Problem je {to se haoti~no desila politi~ka reafirmacija naroda, pa se kroz sistem i dugoro~no nije moglo do}i do najboljih bo{nja~kih sinova i k}eri koji }e voditi narod, ve} se nametao ko je stigao. Znate, uvijek se najbolje sna|u me{etari. Trebamo do}i do najboljih ljudi i afirmirati najbolje koje imaju i Bo{njaci u BiH i u Sand`aku. mo u okviru te dr`ave, dr`avne vlasti su opstruirale. Konkretno, onog trenutka kada smo proglasili jedinstvenu Islamsku zajednicu u Srbiji, a to zna~i uvezivanje svih Bo{njaka i njihovo prakti~no vezivanje za Srbiju, oni su odmah pristupili udaru na Zajednicu. Prvo poku{ajem otimanja Zajednice, a zatim pravljenjem paralelne. Kada smo napravili Internacionalni univerzitet u Novom Pazaru sa odjeljenjima {irom Srbije, sli~no su reagirali. Neka pametna vlada bi s rado{}u do~ekala to kao model integracije Bo{njaka i Sand`aka u sistem dr`ave Srbije. Taj

- Cilj je, zasigurno, satanizirati muftiju Zukorli}a kako bi se stekao utisak da predstavlja opasnost za Srbiju. Umjesto da srbijanska vlast do|e pameti i ka`e: „Evo svi pobjego{e, ostali su samo Bo{njaci u Sand`aku. Hajdemo pokazati da mo`emo `ivjeti s nekim, da ne moraju svi pobje}i, pa pru`iti ruku iskrenog prijateljstva“. Ne, naprotiv. Oni vi{e nemaju koga napadati, pa krenuli na nas u Sand`aku. Onda, oni vole targetirati nekoga, a sada je to muftija Zukorli}. Kad te odrede kao cilj, onda ne biraju sredstva. [ta god ko ka`e, onda je to rekao muftija.
Dobro, mislite li da treba vezati pitanje budu}nosti BiH i Sand`aka?

primjer bi koristila za popravljanje svog imid`a u svijetu. Naprotiv, oni i dan-danas prave razne opstrukcije da bi gu{ili taj Univerzitet, a posebno odjeljenja {irom Srbije. Projekt Bo{nja~kog nacionalnog vije}a (BNV) u Srbiji, tako|er, jeste integrativni projekt koji u okvirima zakona Srbije poku{ava da ostvari prava Bo{njaka. Ali, oni su ga opet diskriminatorski opstruirali. [ta je poruka? Poruka je naprosto suicidna sa pozicije dr`ave. Jer ona odbija sve {to Bo{njaci poku{avaju raditi u interesu i te dr`ave. [ta onda ostaje Bo{njacima i Sand`aku osim da tra`e dodatne za{tite i autonomni status gdje ne}e mo}i neki pomo}nik ministra ili ministar da odlu~uje o njihovoj sudbini. To je potpuno logi~an slijed koji se sada name}e iz permanentnog pona{anja dr`avnih organa u proteklih 20 godina.
S tim u vezi, prema Vama, koliko dr`avni re`im Srbije gura Bo{njake u autonomiju i koliko se tu ponavlja historija Kosova?

Moramo vratiti samopo{tovanje
- Mi smo bili taoci historije u pogledu nacionalne konsolidacije u 19. stolje}u, kada se desilo nacionalno definiranje naroda Evrope. Mi tu jednostavno ka~imo posljednje vozove. Ali, cijena je previsoka. Neke procese, koji se rade decenijama, mi moramo odraditi u nekoliko godina. To permanentno stvara probleme. Ali, mi imamo dovoljno prostora za optimizam. Najgore se predat i re}i da ne mo`emo. Osim toga, ta porobljenost bo{nja~kog naroda u proteklom stolje}u je dovela do devijacije, a to je nedostatak samopo{tovanja. To je ne{to {to predodre|uje za poraze. A nama saradnici {alju izvje{taje kako Bo{njaci u Sand`aku vole vlasti Srbije, ali da ima tamo jedna {aka ljudi koji su gladni. To je stereotipna pri~a. [ta treba uraditi? Stegnuti obru~ oko muftije i nekoliko ljudi i sve je gotovo. Sve se to osamdesetih i devedesetih ~inilo na Kosovu i evo do ~ega je do{lo. Kada ja upozorim na te stvari, oni odgovaraju da prijetim kosovizacijom. Pona{anje srbijanskog re`ima jednostavno proizvodi uSand`aku reakcije sli~ne vrste kao svojevremeno na Kosovu. To je sasvim logi~an pravac kretanja.
Bojite li se da, ipak, govorite prete{ke stvari?

trebaju pobjede i pobjede. Nama trebaju ljudi koji vjeruju u kvalitet svog naroda i koji u sebi imaju {ampionskog talenta. Moramo vratiti samopo{tovanje Bo{njacima. To se potvrdilo i nedavno na izborima za Bo{nja~ku kulturnu zajednicu. Oni su dokaz kako je narod spreman da na jednoj strani ima svoju autenti~nu nacionalnu poruku, koju prihvata, a da, s druge strane, ima kampanju od nekoliko miliona eura, koju glatko odbije. To je bio veliki ispit koji je, prema meni, narod polo`io. To mi daje motivaciju da idemo dalje i da vjerujemo u kapacitet na{ega naroda. rod koji je pre`ivio Srebrenicu, a da je sve to projektirano iz Beograda, jasno vam je zbog ~ega je narod zabrinut. Osim toga, mi smo jedini evropski narod koji nema nacionalnu dr`avu. Pa ~ekajte, kome ja to trebam povjeriti sudbinu moje djece i unu~adi?! Takvim monstrumima koji su toliko neuki da ne znaju ko su bile dahije, niti {ta su bili Turci, pa iz tog razloga ubiju 9.000 Bo{njaka da bi se osvetili dahijama!? To je ilustracija na{eg stanja. To je pitanje savjesti. Skloni sve moje pozicije i specifi~nosti, ali moja savjest normalnog ~ovjeka ne dozvoljava mi da se pomirim s tim da takvim ljudima i takvom re`imu povjerim budu}nost i sudbinu moje djece. Otud proisti~e ta motivacija da se borimo za na{u sigurnost. Ovo nije borba za nekakve politi~ke koristi. Ovo je borba za minimum dostojanstva, sigurnosti, ~asti i prosto neke iole sigurnije budu}nosti.
Koliko je svijest o kojoj govorite sazrela me|u Bo{njaci-

- Mislim da zveckanje stabilno{}u BiH, ne treba biti stru~njak pa to otkriti, ne mo`e biti samo bosanska stvar. Da budemo vrlo jasni. Svaki poku{aj disolucije BiH, zna~i uvla~enje cijelog regiona u nestabilnost. To je ve} vi|eno. Ja ne znam da li to treba obja{njavati. Ali, u svakom slu~aju, na{ stav je savr{eno jasan. Dakle, ne zbog emocija, ve} jednog normalnog pra-

- Vidite, oni ~ak nisu ni razumjeli moje poruke. Ja ve} nekoliko godina ukazujem na nadolaze}e probleme i opasnosti, prave}i paralele sa nekim pojavama na Kosovu. Ali, oni nikad to nisu do`ivjeli kao dobronamjernu poruku, ve} kao prijetnje, najavu kosovizacije Sand`aka. Moj akcent je bio na sli~no pona{anje re`ima danas na Sand`aku sa nekim elementima pona{anja na Kosovu ranije. A to zna~i nespremnost da se priznaju problemi i da se oni rje{avaju. Kada se god uka`e na probleme, upre se prstom u nekog doma}eg neprijatelja sa navodnom stranom zavjerom. To je isti put. Nema razlike izme|u Milo{evi}evog i sada{njeg re`ima Srbije. Uvijek se govori da je u Sand`aku sve super, med i mlijeko. Njihovi ovda{njih

- Pitam se za{to se samo u slu~aju Bo{njaka svaka, pa i normalna stvar satanizira. Od nje se prave tabui, predstavlja se kao bauk. Najnormalnije je da Srbi u BiH imaju Republiku Srpsku, iako do genocida nije postojala ni kao najni`i oblik administrativne organizacije. Najnormalnije se govori o autonomiji Srba na Kosovu po modelu ju`nog Tirola u Italiji. Najnormalnije je da predsjednik Srbije

21. AVGUST/KOLOVOZ 2010.

3

Napad na dom reisa Ceri}a je opomena
Kako komentirate nedavni napad na dom reisa Ceri} u Sarajevu? Policija je uhapsila sitnog kriminalca, koji je to djelo, navodno, priznao, ali po na~inu izvr{enja te{ko da je koristoljublje moglo biti krajnji motiv. Muftija tuzlanski Husein ef. Kavazovi} u tome je prepoznao poruke. [ta Vi mislite o tome?

KATEDRA Za{tita demokratskog poretka

- Kad su ovakvi napadi u pitanju, ne postoje slu~ajnosti. Kriminalci znaju da postoje autoriteti i oni ne diraju tamo gdje ne treba, osim kad su anga`irani. To je sastavni dio pritiska. Ustvari, time se {alje poruka. A onda se muftija kritizira {to ima tjelohranitelje. Evo reis Ceri} nema ni{ta, pa mu svaka {u{a mo`e lupati pend`ere u no}i. [ta je sad dobro, ovo {to ja radim ili on? Ja se ne sla`em s tim da reis Ceri} ovako prepu{ta sebe neima i da li se ba{ svima dopadaju ideje o autonomiji o kojima govorite?

zvjesnosti samo da mu neko ne bi zamjerio {to ima osiguranje. To, jasno, nije krivica reisa Ceri}a ve} onih oko njega, dakle institucije IZBiH. Narod koji ho}e da je ozbiljan, mora ozbiljno da brine o svojim autoritetima. Ne mo`e ku}a reisa Ceri}a biti svakom dostupna da mu lupa pend`ere, pa da onda naga|amo {ta je u pitanju. Izvinite, ali u tom slu~aju smo neozbiljan narod, nacija i Islamska zajednica.
Bez obzira na motive, posve indikativno je da na napade na reisa Ceri}a niko nije reagirao?

- Pazite, stalna suglasnost da se duhovni lider Bo{njaka i poglavar IZBiH konstantno vrije|a, ismijava, napada, pljuje, ima tendenciju da se javnost navikne da je to normalno. A to se nikada ne de{ava ni sa velikodostojnicima SPC-a, ramo boriti principijelno. [ta nam pripada, to nam pripada. ^injenica je da danas na Balkanu imate Srbe koji, uzmemo li bratsku im Crnu Goru, imaju svoje dvije i po dr`ave. Albanci, tako|er, imaju svoje dvije i po dr`ave. Bo{njaci imaju frtalj dr`ave! Ako ho}emo preciznu ilustraciju, onda ona ovako izgleda. Ne mislim da je dobro da se na taj na~in utrkujemo, ali je va`no da to imamo u vidu da bi vidjeli koliko smo za{ti}eni ili neza{ti}eni. Toliko smo za{ti}eni koliko imamo dr`avnog aparata koji nas {titi.

niti velikodostojnicima Katoli~ke crkve. To je opasna tendencija. Tu ja opet zamjeram bo{nja~kim politi~arima, elitama, pa i samim Bo{njacima kao narodu. Mi moramo znati po{tovati sebe da bi nas drugi po{tovali i mi se ne smijemo suglasiti sa takvim oblicima skrnavljenja. Kada to rade godinama, postaje normalno da se napadne i na ku}u reisa Ceri}a. Postoje i tendencije da se autoriteti dovedu i u vezu s kriminalom, mafijom itd. Jer, ako se sutra ne{to desi, masa }e re}i: „Ma on je ne{to tamo bio upetljan sa bandom“. To je sve prora~unato. Mislim da bi se ovo u slu~aju reisa Ceri}a moglo protuma~iti kao opomena. Kao da su poru~ili: „Deder, reise, malo povedi ra~una o sebi, nego da daje{ velike izjave i poruke narodu“. na`alost, prisutni i u Sarajevu. To je ne{to {to je vi|eno mnogo puta. Oni znaju da se svako institucionalno ja~anje naroda de{ava na stubovima, a stubovi su izvjesni autoriteti u narodu koji mogu biti iskazani u vjeri, kulturi, politici, nauci... ^im vide da neko isko~i, da je pro{ao sve kvalifikacije uprkos nepravednoj igri, onda se obru{e na njega. Nisam ja tu jedini primjer. Reis Ceri} je prije mene mnogo vi{e napadan. Znamo {ta mu rade mediji sa sumnjivom vlasni~kom pozadinom, objavljuju}i naru~ene tekstove pod maskom nezavisnosti, a ustvari su jako zavisni. I u mom slu~aju imamo istu pojavu. Ovdje je bitno polomiti nekog ko se drznuo da ka`e istinu, a ko je istovremeno dobio podr{ku naroda. Po njihovom mi{ljenju, ne morate svaku ciglu sru{iti. Sru{ite stubove i zgrada sama pada. Posljednjih godina ja sam suo~en s raznim oblicima prijetnji, koje su imale i drasti~ne oblike. Ugro`en je bio i moj `ivot. Ali, navikao sam se na to nenormalno stanje, jer godinama `ivim u potpunoj nesigurnosti. Svjestan sam da sloboda nije jeftina stvar, da se za nju mora rizikovati, `rtvovati se... Mi tra`imo dijalog i mirna rje{enja, ali, na`alost, nemamo sugovornike za to u Srbiji. Mi moramo ~uvati i boriti se za na{e ljude, afirmirati ih, a kako bi oni bili stubovi te nacionalne zgrade. Fokusiranjem mene oko svih tema u Sand`aku `eli se bo{nja~ki narod predstaviti kao vjerska zajednica, a ne nacija. Kroz moju ahmediju se implicira da je u pitanju klerikalizacija politike, a da bi se navukle reakcije me|unarodnih faktora. Iako ja nemam nikakvu politi~ku ulogu. S druge strane, `eli se poru~iti kako mi nismo kolektivitet, ve} da postoji persona koja je kriva za sve. Po istom modelu reis Ceri} je kriv za sve na svijetu. I {to neko nije otvorio fabriku, i {to neko pravi d`amiju, i za to {to pare nisu date nekom drugom. Te demago{ke, udba{ke poruke, su kli{ei. To se potegne uvijek kad je potrebno.

Obama ne trguje principima
Iz Amerike, i to od najbitnije ameri~ke li~nosti dana{njice, dolazi nam glas razuma i ohrabrenja
U posljednje vrijeme i iz Amerike, ali i iz Evrope su za muslimane u cijelome svijetu stizale dosta nepovoljne vijesti. Sve su restriktivne mjere bile pravdane navodnom opasno{}u od islamskog terorizma, mada nikada nije bila dokazana bitna veza izme|u vjere islama i pona{anja najve}eg broja njegovih sljedbenika i pojava islamskog terorizma, koji svakako ima svoje veoma odre|ene uzroke, ali se ti ne sadr`e u na~elima i prakticiranju islamske vjere i njenih zakona.

- To je ono {to poprima masovnost u Sand`aku na svim nivoima. Politi~kom, vjerskom, kulturnom, obrazovnom i op}enarodom... Po{to je to dobilo op}enarodnu podr{ku, to izaziva nervozu Beograda i njegovih agenata iz ministarskih fotelja koji dolaze iz Sand`aka. To je ono {to u svojim grudima nosi 95 posto Bo{njaka Sand`aka i Sand`aklija. To nije puka `elja, ve} osje}aj realnosti i minimuma potrebe za o~uvanje identiteta i na{eg opstanka uop}e. Dakle, `elimo jednu normalnu autonomiju u okviru postoje}ih suverenih dr`ava, ali gdje }e postojati minimum prava na odlu~ivanje o sebi na nivou te regije. To je ne{to {to je u skladu sa evropskim regionalizmom, sa intencijom evropske reorganizacije i decentralizacije. Ni{ta mimo toga. To je u skladu sa demokratskim na~elima i evropskim konvencijama. U pitanju je ne{to {to je sasvim normalno i ne{to {to se, da budemo realni, mora desiti. Ide se u tom smjeru i najbolje bi bilo da to vlast u Beogradu {to prije shvati.
Kako Bo{njaci u Sand`aku reagiraju na stalne prijetnje Milorada Dodika da }e podijeliti BiH? Da li se polo`aj Bo{njaka u Sand`aku treba vezati za polo`aj Srba u BiH, kako, recimo, smatra Suljevi}?

Politi~ki interesi
U islamskom svijetu, ~ak kod veoma umjerenih muslimana, kakvima se mogu sasvim opravdano smatrati i muslimani Bosne i Hercegovine, dolazi zbog toga do opravdane zabrinutosti da }e se neugodna iskustva ne samo daleke pro{losti, kada su muslimani bili u Evropi istrebljivani kao muhe, nego i nedaleke, kada je na muslimane Bosne i Hercegovine izvr{ena agresija (srpska i hrvatska) i kada je nad njima izvr{en genocid, ponovo vratiti, o ~emu su oni dobili jasne znakove u djelovanju odre|enih krugova koji jo{ smatraju da su muslimani opasnost za njihovu prevlast na ovim prostorima. Pri tome se o~igledan teror, koji se ne vodi pod vidom vjere, ali se vodi pod vidom politi~kih interesa nacije koja je sasvim identificirana sa vjerom, namjerno

Pi{e: Akademik Muhamed FILIPOVI]
da po{tovane tradicije vjerske tolerancije i ideje zajedni~kog `ivota i kada se u te svrhe koristi ~ak i mo} vlasti, dok se na drugoj strani islam kriminalizira i nasr}e se na islamske institucije, iz Amerike dolazi jedan veoma blagorodan, pozitivan znak i mi{ljenje o tome da prava demokratija ne mo`e da diskriminira ni jednu legitimnu ljudsku potrebu i da muslimani, na isti na~in kao vjernici bilo koje druge vjere u Sjedinjenim Ameri~kim Dr`avama, imaju pravo da {to ~ini Osama bin Laden), mada on nema nikakve veze sa islamskim vjerovanjem, ali sasvim sigurno ima sa polo`ajem muslimana u dana{njem svijetu u kojem narodi najbogatijih zemalja svijeta `ive najjsiroma{nije, pritisnuti svakom vrstom nevolja oplja~kani i obespravljeni.

Svijest o sudbini
Neki su primijetili da se, s druge strane, taj bo{nja~ki teritorij konstantno topi. Vi ste na to upozorili i nakon nedavnih poku{aja Srbije da dodatno atomizira Sand`ak. [ta mo`ete re}i o tome?

- Ne bih se osvrtao na Dodikove prijetnje. To je ne{to {to je toliko brutaliziralo i banaliziralo javnu, politi~ku komunikaciju. Ma kako primitivno to izgledalo, smatram da je to namjerni primitivizam u politici koji treba da relativizira sve i da psiholo{ki priprema javnost za neke namjere iza kojih sasvim jasno stoje politi~ki centri u Beogradu. U {irem dijelu ovog regiona ni{ta se ne radi bez Beograda i time se niko ne treba zanositi. Dodika manje-vi{e treba tretirati, ali uvijek treba znati gdje se donose odluke. Nisam neko ko pribjegava reciprocitetima, mada oni nekada mogu biti logi~ni. Mi se za svoju slobodu, ipak, mo-

- Bo{nja~ki `ivotni prostor se permanentno ubija. On je ugro`en i u BiH, genocidnim ratom, ali i u Sand`aku, gdje se genocid provodi u svilenim rukavicama. Taj genocid nije proizvod stava nekog srbijanskog politi~ara ili re`ima u trenutku, ve} permanentna srbijanska politika od Ilije Gara{anina i njegovog „Na~ertanija“, preko Jovana Cviji}a, Stevana Moljevi}a, Vase ]ubrilovi}a, do Dobrice ]osi}a. To je definitivno i Bo{njaci to moraju znati. To je ono sa ~im se Sand`ak suo~ava. Nije ovdje u pitanju nikakvo politikantstvo. U pitanju je svijest o budu}nosti i sudbini. Ili }emo se prepustiti da kao sapun nestajemo, da budemo dostupni svakom da opere ruke i da opet poslije toga budemo manji, ili }emo, naprosto, praviti svoj put. Po{tuju}i pri tome i civilizacijska i demokratska i sva druga prava. Ali, ne dopu{taju}i da svi drugi namiruju svoje nacionalne interese preko na{ih le|a.
[ta zna~i markiranje Vas kao klju~nog problema Sand`aka i Srbije, bezmalo regiona. Bojite li se da i li~no fizi~ki mo`ete biti ugro`eni?

Velike religije
Nasuprot Evropi, u kojoj Sarkozi (Sarkozy), Merkel ili neki dr`avnici u [vicarskoj, Belgiji ili Danskoj, ali i u na{oj okolini, donose diskriminatorske zakone i odluke kojima se diskriminira pravo muslimana da `ive i pona{aju se u skladu sa svojom vjerom, kao da pravo vjerovanja nije ljudsko pravo i kao da je vjerovanje neka apstraktna aktivnost i da ~ovjek ima pravo da vjeruje u sebi i skriveno, ali ne i da ispoljava svoje vjerovanje, iz Amerike, i to od najbitnije ameri~ke li~nosti dana{njice, dolazi nam glas razuma i ohrabrenja, a to je glas da samo jednakost u pravima i to rigorozno po{tovana i provedena, ima demokratski sadr`aj i karakter, {to mora da ohrabri sve nas i ulije nam snage da prevazilazimo sada{nje tegobe i neprijateljstva koje prema nama pokazuju neki koji zaboravljaju osnovne istine svih velikih religija, a to su istine da kao ljudi pripadamo jednom ljudskom rodu, da nam je Bog jedan i da su nam prava jednaka i pred njim i pred svjetskim silama. Nada nikada ne umire. To je velika istina koja se ostvaruje, a postoje i oni koji je o`ive.

Ratovi se vode na tlu islamskih zemalja
Nema dokaza da je ijedna islamska zemlja, za razliku od nekih drugih, izvr{ila ili pripremala agresivnu akciju prema drugim i posebno neislamskim zemljama, a ratovi previ|a, a agresivne nacionalisti~ke i {ovinisti~ke organizacije se toleriraju i prikazuju kao bezazlena udru`enja, mada u dokazima o djelovanju tih organizacija postoje gomile najte`ih krivi~nih djela po~injenih iz najni`ih nacionalnih i vjerskih pobuda izvr{enih masovno i na posebno te`ak na~in. U situaciji kada bosanskohercegova~ki muslimani gledaju kako se silom name}u odre|eni simboli~ki i drugi vidovi prevlasti katoli~anstva i pravoslavlja u {kolama i sl., i to se ~ini u zemlji u kojoj nikada nije javno isticana i nametana simboli~ka prevlast odre|enih vjera, prvenstveno zbog stare i uvijek do sakoji danas iscrpljuju svijet vode se na tlu islamskih zemalja, mada na njima nisu generirali nego su daleka posljedica drugih zbivanja u svjetskoj politici i odnosima u svijetu. grade svoje bogomolje i druge institucije vjerskog `ivota, budu}i da su one ku}e ljubavi i mira. To gledi{te predsjednika Baraka Obame pokazuje nam da je ameri~ka demokratija uistinu jo{ `iva i sna`na i da se dr`i svojih izvornih principa i da njima nije sklona da trguje u duhu vremena u kojem mnoge zemlje koriste stjecaj okolnosti da bi dobile prednosti i onemogu}ile da islam i njegovi vjernici `ive i djeluju u uvjetima koji su jednaki za sve druge vjere. Ova druga ideologija, a to je ideologija prevlasti i posebnih prava kr{}anstva, vidljiva je u cijeloj Evropi, u kojoj se pojava islamskog terorizma (to je samo tehni~ko ime, a ne definicija onoga

- To su uobi~ajeni mehanizmi udba{kih faktora koji su jako mo}ni u Srbij, ali su,

4

21. AVGUST/KOLOVOZ 2010.

OTKRIVAMO U Federalnom ministarstvu obrazovanja skandalima nikad kraja

Pomo}nik Melihe Ali} sam sebi dao dr`avni novac
Ministar Nevenko Herceg nagra|en za rad o ambroziji
a spisku onih koji su ove godine dobili finansijsku pomo} Federalnog ministarstva obrazovanja i nauke na{lo se i ime magistra Jasmina Brankovi}a, kojem }e za istra`ivanje „Politi~ki ar-

Potpomognuti i novinari

N

hiv ministarstva vanjskih poslova SR Njema~ke“ biti uru~eno 1.700 KM.

dijelio novac! Iako je laiku jasno da se radi o klasi~nom sukobu interesa, odnosno zloupotreSukob interesa bi polo`aja, Brankovi} tvrdi Za one koji ne znaju, Bra- da u ovome nema ni{ta sporno. Kako nam je kazao, on bi nkovi} je pomo}nik federabio diskriminiran kada mu lne ministrice obrazovane bi bilo omogu}eno da nja i nauke Melihe Ali}, a na ~elu je Se- u~estvuje na ovom javnom pozivu. ktora za nauku i Podsjetimo, „Avaz“ je tehnologiju. Uprpo~etkom sedmice otkrio da avo ovaj sektor nadle`an je za ra- je ovo ministarstvo nezakonito dalo novac za odbranu spodjelu novca magistarskog rada Kenanu za nau~na ^aklovici, sinu rektora Saraistra`ivanja, {to zna~i da je Branko- jevskog univerziteta Faruka ^aklovice. Iz ovog ministarvi} prakti~no stva priznali su sam sebi do„gre{ku“ i obustavili Ali}: Dijeli novac i isplatu sre{akom i kapom, dstava. kao da je iz njenog Ina~e, na privatnog d`epa spiskovima onih koji su dobili pomo} Ministarstva ima jo{ mnogo, u najmanju ruku, zanimljivih slu~ajeva. Tako su kolega

Melihe Ali} iz Federalne vlade - ministar okoli{a i turizma Nevenko Herceg - i njegovo dvoje saradnika nagra|eni sa 2.000 KM za svoje nau~no djelo o ambroziji, a otkupljen im je i dio tira`a. U Ministarstvu nisu bili dare`ljivi samo prema vlastitim uposlenicima, kolegama iz Vlade i rektorskoj djeci. Ni predstavnici se-

Koliko ko{ta karta Mostar - Mostar?
U spiskovima o raspodjeli novca moglo bi se na}i jo{ mnogo spornih stvari. Naprimjer, oko 50.000 KM podijeljeno je u kategoriji „Podr{ka u~e{}u na doma}im i me|unarodnim nau~nim skupovima“. Pomo} je namijenja tro{kovima smje{taja i prijevoza u gradove u kojima se konferencije odr`avaju. Me|utim, ~etvero profesora Sveu~ili{ta u Mostaru dobilo je ukupno 2.100 maraka kako bi uspjelo prisustvovati nau~nom skupu „Business Systems Management“ koji }e se u decembru odr`ati ni manje ni vi{e nego u Mostaru!

Herceg: Jedan od nagra|enih dme sile nisu ostali kratkih rukava.

Otupiti o{tricu
Naime, voditelj na Kantonalnoj televiziji u Sarajevu Aid Mr{i} dobio je 2.000 maraka za istra`ivanje „Identitet malih nacija i separatisti~ke grupe“, a istim iznosom potpomognuta je izrada rada novinara dr`avne televizije Seida Masnice

Zapa`anja revizora
Revizorski izvje{taj o poslovanju Federalnog ministarstva obrazovanja i nauke pokazao je da nema dokaza da je novac za nauku, tehnologiju, obrazovanje i sli~no dijeljen u skladu s kriterijima.

Brankovi}: Ne vidi ni{ta sporno „Komunikacija u multietni~kim zajednicama“. Ono {to je posebno interesantno je da u Ministarstvu nisu zaboravili ~ak ni svoje naj`e{}e kriti~are - predstavnike nevladinog sektora. Tako je perjanica ovda{njeg NVS-a Majda Behrem-Stojanov iz Centra civilnih inicijativa „pogurana“ sa 1.800 maraka za nau~no usavr{avanje „Poslovno pravo EU“.

Masnica: Novac za rad Pitanje koje se name}e je da li se na ovaj na~in `eli otupiti o{trica nevladinih organizacija, pogotovo CCI-ja, koji je posljednjih godina nemilosrdno raskrinkavao nerad i bahatost vladaju}e oligarhije. Kao {to je poznato, Meliha Ali} je dugogdi{nji kadar Stranke za BiH, i jedan je od najbli`ih i najvjernijih saradnika Harisa Silajd`i}a. G. MRKI]

PROPUSTI „Kon~arev“ EMV na testiranju u drugim zemljama

Za{to @FBiH jo{ ne koristi voz kupljen lani za 5,3 miliona eura?
Finalna isporuka tek nakon {to se zavr{e vi{emjese~na testiranja u Slova~koj, Ma|arskoj i Crnoj Gori
„@eljeznicama FBiH“ krajem decembra pro{le godine isporu~en je niskopodni elektromotorni voz (EMV) hrvatskog proizvo|a~a „Kon~ar - elektri~na vozila“, pla}en 5,3 miliona eura. No, voz se trenutno nalazi u Slova~koj, gdje }e, prema izvorima na{eg lista, ostati na testiranju tri mjeseca, nakon ~ega }e isto toliko biti testiran u Ma|arskoj, a potom i u Crnoj Gori. Za sve to vrijeme @FBiH ne}e imati nikakve koristi, jer je voz ustupljen na besplatno testiranje drugim zemljama. Izvr{ni direktor za poslove `eljezni~kog operatera u @FBiH Nijaz Puzi} potvrdio je za „Dnevni avaz“ da su ispitivanja ovog voza na prugama @FBiH obavljena u prvom kvartalu ove godine, a potom i na prugama „Hrvatskih `eljeznica“. - Od 21. juna EMV se nalazi na poligonu VUZ Velim u ^e{koj, gdje se obavljaju tipska ispitivanja za maksimalne brzine, uz prisustvo i na{ih ovla{tenih lica. VUZ je jedan od najve}ih i tehni~ki najbolje opremljenih evropskih poligona za ispitivanje `eljezni~kih vozila. Na njemu se obavljaju ispitivanja `eljezni~kih vozila renomiranih proizvo|a~a kao {to su „Siemens“, „[koda“ i dr. Sve tro{kove ispitivanja niskopodnog elektromotornog voza snosi proizvo|a~ - ka`e Puzi}. On je pojasnio da }e finalna isporuka voza uslijediti tek nakon dobivenih pozitivnih rezultata ispitivanja, koji trebaju biti potvr|eni certifikatom nezavisne certifikacione ku}e o tehni~koj ispravnosti voza. M. K.

Za skoro iste pare mogao biti kupljen trenutno najkvalitetniji „pendolino“
Na{ izvor ukazao je i na to da se umjesto „Kon~arevog“ voza vrijednog 5,3 miliona eura, za samo malo vi{e novca, ta~nije za {est miliona eura, mogao kupiti trenutno najbolji i potpuno nov voz „pendolino“. Na pitanje za{to „@eljeznice FBiH“ nisu kupile „pendolino“ umjesto EMV-a, Puzi} je odgovorio da se u projekt nabavke u{lo u vrijeme mandata biv{e Uprave @FBiH te da ne mo`e komentirati poslovne odluke i postupke iz tog perioda.

Voz @FBiH na poligonu VUZ Velim u ^e{koj: Jo{ zadugo ne}e voziti po BiH

21. AVGUST/KOLOVOZ 2010.

5

LOVRENOVI]EV PROJEKT Perfidna i opasna manipulacija

PRESSIJA

Ste}ci nisu ni srpski ni hrvatski, ve} bosanski!
Prakti~ni i dugoro~ni cilj „du{ebri`ni~ke“ inicijative Dubravka Lovrenovi}a je me|unarodna politi~ka podr{ka njegovoj pseudoznanstvenoj debogumilizaciji bogumilske teze o ste}cima i Crkvi bosanskoj
informativnim emisijama FTV gledaoci su 10. avgusta imali prilike upoznati se sa informacijom o novootkrivenoj i „skoro uop}e nepoznatoj“ nekropoli ste}aka, prona|enoj u selu Dokanj kod Tuzle. Informacija je dobila publicitet prvorazredne vijesti, a FTV je o svemu napravila i poseban prilog koji je toga dana vi{estruko emitiran, izme|u ostalog i u udarnom terminu „Dnevnika“.

U

Kome pripada Imamovi}?
U sveop}oj politi~koj razgradnji dr`ave Bosne i Hercegovine, s ciljem njene kona~ne podjele, uporedo traje proces razgradnje autenti~ne bosanske povijesti. U svemu tome anga`irani su politi~ki motivirani histori~ari tipa Dubravka Lovrenovi}a, i to ne iznema, izme|u ostalog i za nekropolu u selu Dokanj, ne mo`e se tvrditi da je „novootkrivena“ ili „skoro uop}e nepoznata“, ako je ta nekropola zastupljena u stru~noj i nau~noj literaturi. Naime, nekropola u selu Dokanj zastupljena je u najrelevantnijoj literaturi o ste}cima, u Katalo{ko-topografskom pregledu ste}aka autora [efika na|uje. Dubravko Lovrenovi} otvoreno pi{e da je sredi{nja Bosna „srce drevnoga hrvatstva“. Ne iznena|uje ni to {to Lovrenovi}u otvoreno poma`u politi~ari tipa Sredoja Novi}a, jer Novi} pripada stranci Milorada Dodika. Kome pripada Jasmin Imamovi}? Tuzlanskog kantona ~e{}e nego uz katoli~ka. Na osnovu njihove terenske situacije - uz pravoslavna, katoli~ka ili muslimanska groblja - ste}ci se ne mogu smatrati katoli~kim, pravoslavnim ili muslimanskim nadgrobnim spomenicima, iz razloga {to su oni u Bosni, posebno ste}ci koji su u obliku plo~e ili sarkofaga, zasigurno stariji nadgr-

Zbunjeni Imamovi}
Glavne uloge u tom „uradku“ imali su histori~ar Dubravko Lovrenovi} i Jasmin Imamovi}, op}inski na~elnik Tuzle. Slikom i tonom, iz sela Dokanj, javnost je od FTV i u~esnika u prilogu (dez)informirana o „skoro uop}e nepoznatoj nekropoli ste}aka“, ~emu se posebno

povremeno, a ne kao pravilnost - ste}ci su postajali i pravoslavni i katoli~ki nadgrobni spomenici. Drugi cilj dezinformacije o „nepoznatoj“ tuzlanskoj nekropoli jeste da se iznova aktuelizira inicijativa Dubravka Lovrenovi}a koja je pred parlamentarnom procedurom da se ste}ak, zajedni~kom inicijativom Srbije, Hrvatske, Crne Gore i Bosne i Hercegovine, nominira na listu UNESCO-a, {to je medijima jo{ jednom naglasio i Lovrenovi}. S tim u vezi, nu`no je razlu~iti dvije stvari. Ste}ak zaslu`uje da se na|e na UNESCO-ovoj listi i to nije sporno. Me|utim, on je tipi~no bosanski kulturni spomenik i njega je du`na nominirati, prije svega, dr`ava Bosna i Hercegovina.

Tihi} i Avdi}: Dva poslijeratna druga

Prilog za biografiju Ekrema Avdi}a

Tihi}ev ideolog i savjetnik
Sa smetlji{ta novinarske profesije iskopao ga je Sulejman Tihi}, ~ija je zobnica Avdi}u trenutno najprimamljivija. Dok bude zobi, Avdi} }e i pisati
Dokle se`e patolo{ka mr`nja pivarsko-esdeaovskog kriminaliziranog klana prema „Avazu“ i njegovom vlasniku najbolje je pokazao tekst prvog novinarskog reketa Tuzlanskog kantona Ekrema Avdi}a. Nakon propale novinarske i politi~ke karijere, Avdi} trenutno prima pla}u pomo}nika kantonalnog ministra za trgovinu i turizam. opskurni lokalni list, sa ~ijim se vlasnikom znao toliko napiti da su ih ~ak i psi lutalice zaobilazili u {irokom luku. @elio je onomad postati i direktor RTV TK. I htjeli ga imenovati. Ali, avaj, Avdi}u se „zagubila“ beogradska diploma. Imao je, u me|uvremenu, uz rat, Avdi} i epizodu u Prescentru Drugog korupsa, u kojem je najvi{e vremena tro{io na iznu|ivanje novca od stranih novinara za kojekakva radne dozvole. Nakon rata priklju~io se Jati i Silajd`i}evom jatu, pa je ~ak dogurao i do fotelje kantonalnog ministra. Mandat mu se pamti jedino po tome {to je sinu za {kolovanje na Tursko-bosanskom koled`u obezbijedio stipendiju „Fruteksa“ iz ^eli}a, fabrike za preradu vo}a iz rodnog mu kraja.

Demontiranje teze
Du`e od jednog stolje}a bosanski ste}ak svojata se kao hrvatski ili srpski. Najnovijom „zajedni~kom srpsko-hrvatskom inicijativom“, u ime tobo`nje za{tite, indirektno (i izuzetno perfidno!) iznova se svojata kao srpski i hrvatski! Po logici stvari, zajedni~kom me|udr`avnom inicijativom, najautenti~niji srednjovjekovni spomenik Bosne tretira se zajedni~kim spomenikom Srbije, Hrvatske i Crne Gore. Zloupotrebljava se ~injenica da se, stjecajem povijesnih prilika i pomjeranjem granica, u znatno manjem broju nego na prostorima savremene dr`ave Bosne i Hercegovine, na{ao i na dana{njem hrvatskom, srpskom i crnogorskom tlu. Od oko 60.000 ste}aka ukupno negdje oko 10.000 se nalazi u pograni~nim dijelovima Srbije, Hrvatske i Crne Gore {to je, kako pi{e Vladimir ]orovi}, „u vezi s bogumilskim pitanjem“. Prakti~ni i dugoro~ni cilj „du{ebri`ni~ke“ inicijative Dubravka Lovrenovi}a je me|unarodna politi~ka podr{ka njegovoj pseudoznanstvenoj debogumilizaciji bogumilske teze o ste}cima i Crkvi bosanskoj. Kako pi{e u svojoj studiji „Ste}ci“, postavio je sebi cilj da tu hipotezu „demontira“ i u tome ne bira sredstva, ni po cijenu ponovnog „otkrivanja“ nekropola koje su davno otkrivene.
Doc. dr. Ibrahim PA[I]

Udba{ka konjica
Osim toga, Avdi} je od prije nekoliko mjeseci i

Ste}ci: Primjerci iz sela Dokanj niti su tek otkriveni niti su nepoznati

radovao Jasmin Imamovi}. Ushi}en „otkri}em“, obe}ao je da }e za{tititi nekropolu, te da }e ona biti faktor razvoja Tuzle i Bosne i Hercegovine uop}e. Posebno mjesto dobio je jedan dokanjski katolik, od kojeg se moglo ~uti da stanovnici sela nekropolu ste}aka smatraju „katoli~kim grobljem“. Informacija o novootkrivenoj i „skoro uop}e nepoznatoj“ nekropoli ste}aka u selu Dokanj gruba je dezinformacija i bezo~na podvala. Za bilo koju nekropolu koja je zastupljena u stru~noj literaturi o ste}ci-

Be{lagi}a (str. 198) i Arheolo{kom leksikonu Bosne i Hercegovine (II, str. 105). Koji su ciljevi dezinformacije nije te{ko zaklju~iti. Dva su osnovna, a prvi je da se naglasi da su ste}ci „katoli~ki nadgrobni spomenici“, {to u posljednje vrijeme zastupa Dubravko Lovrenovi}. S tim u vezi, ciljano je odabrana jedina tuzlanska nekropola koja se nalazi uz katoli~ko groblje! Me|utim, na tlu Bosne i Hercegovine desetine nekropola nalaze se u starim muslimanskim grobljima ili uz njih. Ste}ci se tako|er nalaze i uz pravoslavna groblja, na podru~ju

obnici od katoli~kih, pravoslavnih ili muslimanskih. S tim u vezi, nu`no je jo{ jedanput naglasiti ono {to su davno utvrdili ]iro Truhelka, Vladimir ]orovi}, i jo{ mnogi drugi histori~ari: ste}ci su tipi~no bosanski bogumilsko-krstjanski nadgrobni spomenici i podizali su ih pripadnici Crkve bosanske. Teritorijalna rasprostranjenost ste}aka uglavnom se poklapa sa granicama srednjovjekovne Bosne. Istina, samo u prijelaznim povijesnim periodima, usljed vjerskih progona, prevjeravanja i sl. - i to isklju~ivo

savjetnik predsjednika SDA Sulejmana Tihi}a, koji je sude}i po ve} ranije plasiranim {ovinisti~kim tezama i uvredama, naru~ilac teksta. Dok slu{a{ {ta ti govori, dobro je vidjeti i ko ti to govori. A u slu~aju Avdi}a ima se svega vidjeti. No, vrlo malo lijepoga. Sklonost prema pisanju naru~enih tekstova naslije|e je koje je Avdi} ponio iz biv{eg sistema, u kojem je bio novinarska laka konjica za kosovsko-udba{ke montirane procese. Nakon rata zobnica je pre{la u druge ruke, nosio ju je ko je stigao, s tom razlikom da nijedan ozbiljan medij vi{e nije `elio objavljivati njegove spletkaro{ke i reketa{ke tekstove. Zalud se nesretnik, poput ofucane amsterdamske kurve na zalasku karijere, stalno nudio i nametao. Saradnju mu je na kraju otkazao ~ak i

Etika i moral
Kada je ispao iz talova i {utnut iz SBiH, godinama se svetio primitivnim tekstovima po lokalnim niskotira`nim glasilima. Zbog svega i njegovo pozivanje na etiku i moral svakome ko ga barem malo poznaje mo`e izazvati jedino nagon za povra}anje. Sa smetlji{ta novinarske profesije iskopao ga je Sulejman Tihi}, ~ija je zobnica Avdi}u trenutno najprimamljivija. Dok bude zobi, Avdi} }e i pisati. E. HUREMOVI]

6

21.­AVguST/KOLOVOz­2010.

21.­AVguST/KOLOVOz­2010.

7

Ko­a­ s­pr­­ r­ ­ e,­vo­ska­ne­ a­ o­ le­ ih­ l p iv ed j z p s n i­sve­sku­ lje­pre`ivlja­ a­ je­ p v n
TK {ampion po nezaposlenosti l Investicije se mogu prebrojati gotovo na prste l U Sarajevu ljudi bez posla, od gradnje ostali samo projekti, u HNK raste cijena potro{a~ke korpe, dok je u USK u posljednje ~etiri godine prosje~na pla}a bila ispod federalnog prosjeka l Podaci Svjetske banke govore da ~ak 20 posto bh. gra|ana `ivi u dubokom siroma{tvu, a 50 posto ih je na granici siroma{tva
eznanje, nerad i nebriga aktuelnih vlasti, kada se podvu~e crta ispod njihovog posljednjeg mandata, dobivaju kriti~ne razmjere koje su na svojoj ko`i najbolje osjetili gra|ani. Zagrebe li se imalo ispod povr{ine njihove surove vladavine, izrone ubjedljivi razlozi zbog kojih je danas osiroma{eni, oplja~kani i frustrirani narod na rubu egzistencije zbog ekonomskog posrnu}a, te na pragu o~aja zbog bezizlaznosti u koje je gurnut. @ivotni standard je sve bjedniji, a broj nezaposlenih raste. Investicije se mogu prebrojati gotovo na prste, a infrastrukturni radovi sitni, lokalnog karaktera. Uvjeti za `ivot su postajali sve gori, a istovremeno skuplji. Mnogo je pokazatelja koji potvr|uju da su zahvaljuju}i nesposobnosti vlasti u Federaciji BiH, protekle ~etiri godine bukvalno izgubljene, a da gra|ani `ive sve te`e i te`e. Prema nedavno objavljenim podacima o pla}ama i cijenama potro{a~ke korpe, do{lo se do saznanja da se u BiH `ivi te`e nego u cijeloj regiji.

u

rom ro b s n j ag zz z s j rn NASLIJE\E­NA[E­VLASTI­ Osi­ ­ ­ a{eni­na­ ­ d­na­ru­ u­egzi­ te­ ci­e­i­na­pr­ ­ u­o~aja­zbog­be­ i­ la­ no­ ti­u­ko­u­je­gu­ ­ ut­
90.441­ne­ a­ o­ le­ ih,­ni{ta­od­inve­ ti­ i­a­ zps n s cj
Kakvi su rezultati rada u odlaze}em mandatu aktuelne vlasti u Tuzlanskom kantonu koju jo{ od 2002. godine ~ini koalicija SDA i SBiH, najbolje pokazuje podatak da se na evidenciji Zavoda za zapo{ljavanje nalazi 90.441 osoba, {to je za oko 4.000 vi{e nego u decembru 2006. godine. Do porasta broja nezaposlenih do{lo je zbog toga {to nije bilo nikakvih investicija u nova radna mjesta, novih fabrika i pogona koji bi koliko-toliko nadomjestili uni{tenu privredu u tuzlanskom bazenu. - Najve}i procenat bud`eta Tuzlanskog kantona ide na tro{kove bud`etskih korisnika, prosvjete, zdravstva, pravosu|a, policije itd. [to se ti~e investicija, jedna od ve}ih je rekonstrukcija brane Modrac koja se finansira iz kantonalnog bud`eta u iznosu od nekoliko miliona maraka. Druge investicije uglavnom se odnose na projekte op}ina - kazala nam je Edina Fazli}, savjetnica za medije u kabinetu premjera Enesa Muji}a. Na prste se mogu izbrojati i one manje investicije poput pro{logodi{njeg zavr{etka lokalnog puta Sapna - Nezuk, u koji je

N

„Aida“:­Je­ na­od­fa­ r­­ a­na­izdi­ a­u­ d b ik s j ulo`eno oko 300.000 KM. Tuzlanska vlada mo`e se pohvaliti tek da je podr`ala projekt toplifikacije Gra~anice, izgradnju zgrade Gimnazije „Ismet Mujezinovi}“, te dva manja pogona za proizvodnju obu}e u Teo~aku i ^eli}u. Iz sredstava od privatizacije, a putem NLB Tuzlanske banke, Vlada TK je na raspolaganje privredi stavila 5,5 miliona KM kako bi se otvorili novi pogoni i pospje{ilo zapo{ljavanje. No, koja je konkretna korist od sitnih investicija Vlade TK, niko ne zna. ^injenica da se na izdisaju godinama dr`e fabrike „Aida“, TTU, kao i Livnica ~elika, i da povremenim davanjima Vlada pune ~etiri godine kupuje socijalni mir, da su uni{tene sve druge tuzlanske velike fabrike ~iji su radnici poslati na evidenciju nezaposlenih, ukazuje na to da je u protekle ~etiri godine Vlada samo dijelila pare poreznih obveznika bez pokretanja ijedne ve}e investicije. Od obe}ane izgradnje br ze ceste Tuzla - Ora{je nije bilo ni{ta. Za otprilike {est godina, koliko traju najave gradnje ove ceste, ura|en je samo izvedbeni projekt. Od svega {to je realizirano, kada je ova cesta u pitanju, je to da su pojedini kantonalni fu nkcioneri i strana~ke vo|e pokupovali placeve na loka cijama preko kojih bi trebala pro}i trasa ceste u namjeri da ih kasnije prodaju dr`avi za mnogo ve}u sumu novca.

To potkrepljuje informacija da prosje~an Slovenac zaradi oko 1.900 KM, a na 20 najosnovnijih namirnica potro{i 58,4 KM, dok prosje~an bh. gra|anin zaradi 2,5 puta manje, a za osnovne namirnice izdvoji 40 KM. Uz to, gra|ani na{e zemlje stalno su na udaru neopravdanih poskupljenja, od cijena energenata do hljeba, a vlasti ih nisu bile sposobne za{tititi niti od reketa{kog pove}anja kamata na kredite koje imaju u stranim bankama. Podaci Svjetske banke govore da ~ak 20 posto bh. gra|ana `ivi u dubokom siroma{tvu, a 50 posto ih je na granici siroma{tva. ^etiri godine od pro{lih op}ih izbora pokazalo se da su obe}anja vlasti koja je tada zasjela u udobne i basnoslovno pla}ene fotelje o ulaganju {est milijardi eura u razvoj infrastrukture u FBiH, bila samo {arena la`a. To je, na`alost,

Oko­6.000­de­ o­ i­i­ a­ ih­bo­ ­ ­ a­ m bls n rac mje­ e~no­tra`i­po­ a­ s so
Unsko-sanski kanton proteklu deceniju i po u svim segmentima `ivota „dr`ala“ je SDA, a formiranjem SBiH vlast je podijeljena na te dvije politi~ke opcije kojima se u posljednje tri godine pridru`uje novoformirana A-sda. Tako|er, ranija opozicija DNZ i SDP s vremena na vrijeme, , polujavno-polutajno ulazila je u koalicije za vlast. Posljednje tri godine vlast u USK uz burne politi~ke igre i dalje dr`i SDA potpomognuta DNZ-om i SDP-om. U~inak ovih partnera krajem 2007. godine na podru~ju USK, koji broji oko 300.000 stanovnika, bio je 40.922 nezaposlene osobe. Godinu kasnije broj osoba koje tra`e posao bio je manji i iznosio je 36.227, ali u januaru ove godine posao u USK tra`ilo je ~ak 38.849 osoba. U op}inskim biroima za zapo{ljavanje svakog mjeseca oko 6.000 demobilisanih boraca i blizu 1.000 ratnih vojnih invalida tra`e posao. Za posljednje ~etiri godine

potvrdilo i istra`ivanje koje je „Dnevni avaz“ proveo u pet kantona u kojima u protekle ~etiri godine nije bilo gotovo nikakvih, spomena vrijednih, rezultata.

Li­ ta­pr­ ­ a­ih­pr­ ­ u­ e}a­sve­ve}a­ s op l ed z
I u Zeni~ko-dobojskom kantonu, u kojem su u posljednja dva izborna mandata na vlasti SDA i SBiH, do{lo je do pada investicionih ula ganja, kako stranih tako i doma}ih. Veoma sporo ide izgradnja energetskih objekata, a izgradnja autoputeva je u potpunom kolapsu. Nema novih infrastrukturnih projekata, kao ni zapo{ljavanja. Umjesto da se smanjuje javna potro{nja, ona se dodatno pove}ava. Najte`u agoniju trenutno pro`ivljavaju radnici zavidovi}ke „Krivaje“, ~iji problemi svakodnevno pune novinske stupce. Propalo je [IP „Stup~anica“ Olovo, „@eljezara“ i Tvornica rezervnih dijelova Vare{, „Borac“, „Stolarija“, „21. decembar“, „Komrad“, Dom {tampe u Zenici. Problema ima i u KTK Visoko, te{anjskom „Ukusu“... Dok se ne{to ulagalo u rudnike Kakanj i Breza, u rudnike Zenica nije gotovo ni{ta, a najavljuje se i zatvaranje pogona u Stranjanima. Od infrastrukturnih projekata zavr{ena je „Arena“ Zenica, ~ija je gradnja po~ela jo{ prije rata, zatim dva privatna hotela i tr`na centra u Zenici, kao i nekoliko {oping centara u drugim gradovima kantona. U prvih {est mjeseci ove godine zabilje`en je tek neznatan rast industrijske proizvodnje od 0,1 posto Prosje~na pla}a u prvom polugodi{tu u ZDK iznosila je 669 KM, po ~emu je ovaj kanton pretposljednji u FBiH. Ne-

Skup{ti­ a­USK:­Ni­e­ an­izvje{taj­o­inve­ ti­ i­a­ a­ n j d s cj m prosje~na pla}a u ovom kaputem kredita KWF banke, ntonu bila je ispod federazatim gradskog trga, glalnog prosjeka. vnog gradskog mosta „Alija Do podataka o investiciIzetbegovi}“, izgradnji jama u USK te{ko je do}i i pje{a~kog i mosta u naselju na jednom mjestu, a kako bi Vrka{i}-Kralje vrijednosti se do{lo kada Vlada USK za 1,4 miliona KM, ure|ivanju ~etiri godine nije podnijela {ehidskog mezarja Humci, nijedan izvje{taj Skup{tini izgradnji sportskog centra USK (!?). „Stens“, gradskog kina. Djelimi~ne podatke o Lani je op}inska admiinfrastrukturnim projektinistracija Biha}a ulo`ila ma ima tek Op}ina Biha} oko 2,5 miliona KM u prokoja se mo`e pohvaliti da je jekte vodoinfrastrukture i od 2005. do 2008. godine rasvjete te pomo}i poljopru~estvovala u rekonstrukciivrednim proizvo|a~ima ji dijela vodovodne mre`e na umanjivanju efekata krvrijednosti tri miliona eura ize.

Ra­ ni­ i­„Krivaje“:­Osta­ lje­ i­na­dnu­­ d c v n zaposlenih ima 65.775, {to je pove}anje za 1,7 posto, dok je zaposlenih 69.687.

Lju­ i­bez­po­ la,­od­gr­ ­ nje­osta­i­sa­ o­pr­ ­e­ ti­na­papiru d s ad l m oj k
Od pompeznih najava aktuelnog saziva vlasti SDA i SBiH na nivou Kantona Sarajevo da }e se prije svega posvetiti izgradnji uzdu`nih i popre~nih saobra}ajnica, isplaniranih jo{ pedesetih godina pro{loga sto lje}a, proiza{ao je samo kilome tar tzv. sjeverne longitudinale. Rije~ je o potezu ceste od @eljezni~ke stanice do Socijalnog. Sve ostalo svedeno je na izr adu idejnih planova i CD-ova s vizuelnim prikazom cesta. Primjer za to su 1. i 12. transverzala te ju`na longitudinala. Sve tri ceste pomogle bi rastere}enju saobra}ajnih gu`vi, i to iz pravca grada prema Vogo{}i, Tuzli, Zenici, te entitetskoj liniji. Prema mi{ljenju direktora Direkcije za puteve KS Adema Zolja, umjesto pri~e, puno toga se moglo napraviti da Vlada KS, ali i Federacije BiH, nisu dozvolile da im novac curi na sve strane. - Sada se samo pri~a kako novca nema, a na desetine miliona KM je neiskori{teno od GSM operatera, nerealizirani su krediti za sarajevsku obilaznicu, zatim od naknada za prodaju goriva itd. - ka`e Zolj. Osim saobra}ajnica, ulaganja u izgradnju objekata gotovo da i nije bilo. Iza sada{nje sarajevske vlade ostat }e tek „Art ku}a sevdaha“ na Ba{~ar{iji i treba napomenuti da su prostori je te ku}e samo obnovljene. Jedino ~ime se Vlada KS jo{ mo`e pohvaliti u proteklom ~etverogodi{njem mandatu je tek nekoliko miliona maraka ulo`enih u predinvestiranje izgradnje stanova za mlade, poku{aj obnove Vije}nice, te pomo} Gradskoj upravi u izgradnji bazena Otoka. Od nabavke sistema za proizvodnju vje{ta~kog snijega na Igmanu i Bjela{nici napravlje na je ~itava afera. Topovi za snijeg su dopremljeni iz Austrije, Vlada je dobavlja~ima dala tek pola para, ali vi{e nema, te je ~itav sistem sada pod klju~em. Svi ovi projekti planirani su godi{njim programima rada Vlade i Skup{tine KS, ali po{to ba{ ta ista vlada i Skup{tina kontroliraju sami svoj rad, onda nema nikakvih sankcija. Uostalom, kakvu brigu za `ivotni standard Sarajlija je vodila vlast u ovom kantonu mo`da ponajbolje pokazuje zvani~ni podatak Privredne ko more Kantona Sarajevo da je samo broj nezaposlenih sa 62.475, koliko ih je u Kantonu Sarajevo bilo na kraju 2008., do maja 2010. pove}an na 67.075. S druge strane, bud`et Ka ntona Sarajevo samo za 2009. iznosio je 681.231.000, a za ovu godinu 704.900.000 maraka. I {ta je ura|eno s tolikim milionima?

Pad­`ivotnog­sta­ da­ ­ a­iz­go­ i­ e­u­go­ i­ u n rd dn dn
^ak i povr{nom analizom statisti~kih po dataka za posljednje ~etiri godine vrlo lako se dolazi do zaklju~ka da je `ivotni standard i gra|ana Hercegova~ko-neretvanskog kantona, a ponajprije Mostara, koji se nalaze pod vla{}u HDZBiH, HDZ 1990, SDA i SBiH, iz godine u godinu sve vi{e padao. Ovoj tvrdnji najvi{e ide u prilog ~injenica da u HNK, osim izgradnje HE Mostarsko blato, u proteklim godinama nije bilo nijedne investicije u infrastrukturne projekte, a da je, s druge strane, cijena potro{a~ke korpe, pogotovo u gradu na Neretvi, sve vi{e rasla. Posebno zabrinjavaju}e je znatno sma njenje broja radnika zaposlenih u privredi. Nakon neznatnog porasta, nakon 2008. godine broj od 25.743 radnika lani je smanjen za 1.327, a u ovoj godini za ~ak 2.069! Krajem decembra 2007. na evidenciji Slu`be za zapo{ljavanje HNK bilo je 30.838 nezaposlenih osoba. Ova brojka donekle je zadr`ala kontinuitet, te je u 2008. iznosila 29.403, lani 29.596, a u junu ove godine 29.436 osoba. Prema rije~ima zamjenika predsjednika Privredne komore HNK Amira Bolobana, nivo investicija u ovom kantonu u protekle ~etiri godine bio je krajnje nezadovoljavaju}i, kako po obimu tako i po strukturi. On je napomenuo da je u pro{loj, ali i u ovoj godini, do{lo do zna~ajnog pada investicija, a da su sredstva mahom ulo`ena u trgovinu, te bankarski sektor. Prema podacima Federalnog zavoda za statistiku, u 2006. godini je u HNK ulo`eno 316 miliona KM, a u naredne dvije godine 392 miliona, odnosno 504 miliona. Do pada opet dolazi u 2009. kada su investirana 402 miliona KM. Boloban je, me|utim, potcrtao

U­gr­ ­ u­na­Ne­ ­ ­vi­do{lo­je­do­pa­ a­inve­ ti­ i­a ad ret d s cj da se radi o statistikama koje prikazuju i ulaganja u javnu upravu. Tako|er, prosje~na pla}a u HNK u periodu od 2006. do 2009. iznosila je 773 KM. Gra|ani Neuma imaju najni`e pla}e, a prosje~na iznosi 568 KM, dok je najve}i prosjek pla}e u Ravnom - 871 KM. No, treba napomenuti da se ve}inom radi o uposlenicima u javnoj upravi. Prosje~na pla}a u Mostaru iznosi 844 KM, u Konjicu 575, u Jablanici 743, a u ^itluku 605 KM.

Nikad­realizirano­rje{enje­za­ju`nu­longitudinalu

Istra`iva~ki tim „Dnevnog avaza“

6

21.­AVguST/KOLOVOz­2010.

21.­AVguST/KOLOVOz­2010.

7

Ko­a­ s­pr­­ r­ ­ e,­vo­ska­ne­ a­ o­ le­ ih­ l p iv ed j z p s n i­sve­sku­ lje­pre`ivlja­ a­ je­ p v n
TK {ampion po nezaposlenosti l Investicije se mogu prebrojati gotovo na prste l U Sarajevu ljudi bez posla, od gradnje ostali samo projekti, u HNK raste cijena potro{a~ke korpe, dok je u USK u posljednje ~etiri godine prosje~na pla}a bila ispod federalnog prosjeka l Podaci Svjetske banke govore da ~ak 20 posto bh. gra|ana `ivi u dubokom siroma{tvu, a 50 posto ih je na granici siroma{tva
eznanje, nerad i nebriga aktuelnih vlasti, kada se podvu~e crta ispod njihovog posljednjeg mandata, dobivaju kriti~ne razmjere koje su na svojoj ko`i najbolje osjetili gra|ani. Zagrebe li se imalo ispod povr{ine njihove surove vladavine, izrone ubjedljivi razlozi zbog kojih je danas osiroma{eni, oplja~kani i frustrirani narod na rubu egzistencije zbog ekonomskog posrnu}a, te na pragu o~aja zbog bezizlaznosti u koje je gurnut. @ivotni standard je sve bjedniji, a broj nezaposlenih raste. Investicije se mogu prebrojati gotovo na prste, a infrastrukturni radovi sitni, lokalnog karaktera. Uvjeti za `ivot su postajali sve gori, a istovremeno skuplji. Mnogo je pokazatelja koji potvr|uju da su zahvaljuju}i nesposobnosti vlasti u Federaciji BiH, protekle ~etiri godine bukvalno izgubljene, a da gra|ani `ive sve te`e i te`e. Prema nedavno objavljenim podacima o pla}ama i cijenama potro{a~ke korpe, do{lo se do saznanja da se u BiH `ivi te`e nego u cijeloj regiji.

u

rom ro b s n j ag zz z s j rn NASLIJE\E­NA[E­VLASTI­ Osi­ ­ ­ a{eni­na­ ­ d­na­ru­ u­egzi­ te­ ci­e­i­na­pr­ ­ u­o~aja­zbog­be­ i­ la­ no­ ti­u­ko­u­je­gu­ ­ ut­
90.441­ne­ a­ o­ le­ ih,­ni{ta­od­inve­ ti­ i­a­ zps n s cj
Kakvi su rezultati rada u odlaze}em mandatu aktuelne vlasti u Tuzlanskom kantonu koju jo{ od 2002. godine ~ini koalicija SDA i SBiH, najbolje pokazuje podatak da se na evidenciji Zavoda za zapo{ljavanje nalazi 90.441 osoba, {to je za oko 4.000 vi{e nego u decembru 2006. godine. Do porasta broja nezaposlenih do{lo je zbog toga {to nije bilo nikakvih investicija u nova radna mjesta, novih fabrika i pogona koji bi koliko-toliko nadomjestili uni{tenu privredu u tuzlanskom bazenu. - Najve}i procenat bud`eta Tuzlanskog kantona ide na tro{kove bud`etskih korisnika, prosvjete, zdravstva, pravosu|a, policije itd. [to se ti~e investicija, jedna od ve}ih je rekonstrukcija brane Modrac koja se finansira iz kantonalnog bud`eta u iznosu od nekoliko miliona maraka. Druge investicije uglavnom se odnose na projekte op}ina - kazala nam je Edina Fazli}, savjetnica za medije u kabinetu premjera Enesa Muji}a. Na prste se mogu izbrojati i one manje investicije poput pro{logodi{njeg zavr{etka lokalnog puta Sapna - Nezuk, u koji je

N

„Aida“:­Je­ na­od­fa­ r­­ a­na­izdi­ a­u­ d b ik s j ulo`eno oko 300.000 KM. Tuzlanska vlada mo`e se pohvaliti tek da je podr`ala projekt toplifikacije Gra~anice, izgradnju zgrade Gimnazije „Ismet Mujezinovi}“, te dva manja pogona za proizvodnju obu}e u Teo~aku i ^eli}u. Iz sredstava od privatizacije, a putem NLB Tuzlanske banke, Vlada TK je na raspolaganje privredi stavila 5,5 miliona KM kako bi se otvorili novi pogoni i pospje{ilo zapo{ljavanje. No, koja je konkretna korist od sitnih investicija Vlade TK, niko ne zna. ^injenica da se na izdisaju godinama dr`e fabrike „Aida“, TTU, kao i Livnica ~elika, i da povremenim davanjima Vlada pune ~etiri godine kupuje socijalni mir, da su uni{tene sve druge tuzlanske velike fabrike ~iji su radnici poslati na evidenciju nezaposlenih, ukazuje na to da je u protekle ~etiri godine Vlada samo dijelila pare poreznih obveznika bez pokretanja ijedne ve}e investicije. Od obe}ane izgradnje br ze ceste Tuzla - Ora{je nije bilo ni{ta. Za otprilike {est godina, koliko traju najave gradnje ove ceste, ura|en je samo izvedbeni projekt. Od svega {to je realizirano, kada je ova cesta u pitanju, je to da su pojedini kantonalni fu nkcioneri i strana~ke vo|e pokupovali placeve na loka cijama preko kojih bi trebala pro}i trasa ceste u namjeri da ih kasnije prodaju dr`avi za mnogo ve}u sumu novca.

To potkrepljuje informacija da prosje~an Slovenac zaradi oko 1.900 KM, a na 20 najosnovnijih namirnica potro{i 58,4 KM, dok prosje~an bh. gra|anin zaradi 2,5 puta manje, a za osnovne namirnice izdvoji 40 KM. Uz to, gra|ani na{e zemlje stalno su na udaru neopravdanih poskupljenja, od cijena energenata do hljeba, a vlasti ih nisu bile sposobne za{tititi niti od reketa{kog pove}anja kamata na kredite koje imaju u stranim bankama. Podaci Svjetske banke govore da ~ak 20 posto bh. gra|ana `ivi u dubokom siroma{tvu, a 50 posto ih je na granici siroma{tva. ^etiri godine od pro{lih op}ih izbora pokazalo se da su obe}anja vlasti koja je tada zasjela u udobne i basnoslovno pla}ene fotelje o ulaganju {est milijardi eura u razvoj infrastrukture u FBiH, bila samo {arena la`a. To je, na`alost,

Oko­6.000­de­ o­ i­i­ a­ ih­bo­ ­ ­ a­ m bls n rac mje­ e~no­tra`i­po­ a­ s so
Unsko-sanski kanton proteklu deceniju i po u svim segmentima `ivota „dr`ala“ je SDA, a formiranjem SBiH vlast je podijeljena na te dvije politi~ke opcije kojima se u posljednje tri godine pridru`uje novoformirana A-sda. Tako|er, ranija opozicija DNZ i SDP s vremena na vrijeme, , polujavno-polutajno ulazila je u koalicije za vlast. Posljednje tri godine vlast u USK uz burne politi~ke igre i dalje dr`i SDA potpomognuta DNZ-om i SDP-om. U~inak ovih partnera krajem 2007. godine na podru~ju USK, koji broji oko 300.000 stanovnika, bio je 40.922 nezaposlene osobe. Godinu kasnije broj osoba koje tra`e posao bio je manji i iznosio je 36.227, ali u januaru ove godine posao u USK tra`ilo je ~ak 38.849 osoba. U op}inskim biroima za zapo{ljavanje svakog mjeseca oko 6.000 demobilisanih boraca i blizu 1.000 ratnih vojnih invalida tra`e posao. Za posljednje ~etiri godine

potvrdilo i istra`ivanje koje je „Dnevni avaz“ proveo u pet kantona u kojima u protekle ~etiri godine nije bilo gotovo nikakvih, spomena vrijednih, rezultata.

Li­ ta­pr­ ­ a­ih­pr­ ­ u­ e}a­sve­ve}a­ s op l ed z
I u Zeni~ko-dobojskom kantonu, u kojem su u posljednja dva izborna mandata na vlasti SDA i SBiH, do{lo je do pada investicionih ula ganja, kako stranih tako i doma}ih. Veoma sporo ide izgradnja energetskih objekata, a izgradnja autoputeva je u potpunom kolapsu. Nema novih infrastrukturnih projekata, kao ni zapo{ljavanja. Umjesto da se smanjuje javna potro{nja, ona se dodatno pove}ava. Najte`u agoniju trenutno pro`ivljavaju radnici zavidovi}ke „Krivaje“, ~iji problemi svakodnevno pune novinske stupce. Propalo je [IP „Stup~anica“ Olovo, „@eljezara“ i Tvornica rezervnih dijelova Vare{, „Borac“, „Stolarija“, „21. decembar“, „Komrad“, Dom {tampe u Zenici. Problema ima i u KTK Visoko, te{anjskom „Ukusu“... Dok se ne{to ulagalo u rudnike Kakanj i Breza, u rudnike Zenica nije gotovo ni{ta, a najavljuje se i zatvaranje pogona u Stranjanima. Od infrastrukturnih projekata zavr{ena je „Arena“ Zenica, ~ija je gradnja po~ela jo{ prije rata, zatim dva privatna hotela i tr`na centra u Zenici, kao i nekoliko {oping centara u drugim gradovima kantona. U prvih {est mjeseci ove godine zabilje`en je tek neznatan rast industrijske proizvodnje od 0,1 posto Prosje~na pla}a u prvom polugodi{tu u ZDK iznosila je 669 KM, po ~emu je ovaj kanton pretposljednji u FBiH. Ne-

Skup{ti­ a­USK:­Ni­e­ an­izvje{taj­o­inve­ ti­ i­a­ a­ n j d s cj m prosje~na pla}a u ovom kaputem kredita KWF banke, ntonu bila je ispod federazatim gradskog trga, glalnog prosjeka. vnog gradskog mosta „Alija Do podataka o investiciIzetbegovi}“, izgradnji jama u USK te{ko je do}i i pje{a~kog i mosta u naselju na jednom mjestu, a kako bi Vrka{i}-Kralje vrijednosti se do{lo kada Vlada USK za 1,4 miliona KM, ure|ivanju ~etiri godine nije podnijela {ehidskog mezarja Humci, nijedan izvje{taj Skup{tini izgradnji sportskog centra USK (!?). „Stens“, gradskog kina. Djelimi~ne podatke o Lani je op}inska admiinfrastrukturnim projektinistracija Biha}a ulo`ila ma ima tek Op}ina Biha} oko 2,5 miliona KM u prokoja se mo`e pohvaliti da je jekte vodoinfrastrukture i od 2005. do 2008. godine rasvjete te pomo}i poljopru~estvovala u rekonstrukciivrednim proizvo|a~ima ji dijela vodovodne mre`e na umanjivanju efekata krvrijednosti tri miliona eura ize.

Ra­ ni­ i­„Krivaje“:­Osta­ lje­ i­na­dnu­­ d c v n zaposlenih ima 65.775, {to je pove}anje za 1,7 posto, dok je zaposlenih 69.687.

Lju­ i­bez­po­ la,­od­gr­ ­ nje­osta­i­sa­ o­pr­ ­e­ ti­na­papiru d s ad l m oj k
Od pompeznih najava aktuelnog saziva vlasti SDA i SBiH na nivou Kantona Sarajevo da }e se prije svega posvetiti izgradnji uzdu`nih i popre~nih saobra}ajnica, isplaniranih jo{ pedesetih godina pro{loga sto lje}a, proiza{ao je samo kilome tar tzv. sjeverne longitudinale. Rije~ je o potezu ceste od @eljezni~ke stanice do Socijalnog. Sve ostalo svedeno je na izr adu idejnih planova i CD-ova s vizuelnim prikazom cesta. Primjer za to su 1. i 12. transverzala te ju`na longitudinala. Sve tri ceste pomogle bi rastere}enju saobra}ajnih gu`vi, i to iz pravca grada prema Vogo{}i, Tuzli, Zenici, te entitetskoj liniji. Prema mi{ljenju direktora Direkcije za puteve KS Adema Zolja, umjesto pri~e, puno toga se moglo napraviti da Vlada KS, ali i Federacije BiH, nisu dozvolile da im novac curi na sve strane. - Sada se samo pri~a kako novca nema, a na desetine miliona KM je neiskori{teno od GSM operatera, nerealizirani su krediti za sarajevsku obilaznicu, zatim od naknada za prodaju goriva itd. - ka`e Zolj. Osim saobra}ajnica, ulaganja u izgradnju objekata gotovo da i nije bilo. Iza sada{nje sarajevske vlade ostat }e tek „Art ku}a sevdaha“ na Ba{~ar{iji i treba napomenuti da su prostori je te ku}e samo obnovljene. Jedino ~ime se Vlada KS jo{ mo`e pohvaliti u proteklom ~etverogodi{njem mandatu je tek nekoliko miliona maraka ulo`enih u predinvestiranje izgradnje stanova za mlade, poku{aj obnove Vije}nice, te pomo} Gradskoj upravi u izgradnji bazena Otoka. Od nabavke sistema za proizvodnju vje{ta~kog snijega na Igmanu i Bjela{nici napravlje na je ~itava afera. Topovi za snijeg su dopremljeni iz Austrije, Vlada je dobavlja~ima dala tek pola para, ali vi{e nema, te je ~itav sistem sada pod klju~em. Svi ovi projekti planirani su godi{njim programima rada Vlade i Skup{tine KS, ali po{to ba{ ta ista vlada i Skup{tina kontroliraju sami svoj rad, onda nema nikakvih sankcija. Uostalom, kakvu brigu za `ivotni standard Sarajlija je vodila vlast u ovom kantonu mo`da ponajbolje pokazuje zvani~ni podatak Privredne ko more Kantona Sarajevo da je samo broj nezaposlenih sa 62.475, koliko ih je u Kantonu Sarajevo bilo na kraju 2008., do maja 2010. pove}an na 67.075. S druge strane, bud`et Ka ntona Sarajevo samo za 2009. iznosio je 681.231.000, a za ovu godinu 704.900.000 maraka. I {ta je ura|eno s tolikim milionima?

Pad­`ivotnog­sta­ da­ ­ a­iz­go­ i­ e­u­go­ i­ u n rd dn dn
^ak i povr{nom analizom statisti~kih po dataka za posljednje ~etiri godine vrlo lako se dolazi do zaklju~ka da je `ivotni standard i gra|ana Hercegova~ko-neretvanskog kantona, a ponajprije Mostara, koji se nalaze pod vla{}u HDZBiH, HDZ 1990, SDA i SBiH, iz godine u godinu sve vi{e padao. Ovoj tvrdnji najvi{e ide u prilog ~injenica da u HNK, osim izgradnje HE Mostarsko blato, u proteklim godinama nije bilo nijedne investicije u infrastrukturne projekte, a da je, s druge strane, cijena potro{a~ke korpe, pogotovo u gradu na Neretvi, sve vi{e rasla. Posebno zabrinjavaju}e je znatno sma njenje broja radnika zaposlenih u privredi. Nakon neznatnog porasta, nakon 2008. godine broj od 25.743 radnika lani je smanjen za 1.327, a u ovoj godini za ~ak 2.069! Krajem decembra 2007. na evidenciji Slu`be za zapo{ljavanje HNK bilo je 30.838 nezaposlenih osoba. Ova brojka donekle je zadr`ala kontinuitet, te je u 2008. iznosila 29.403, lani 29.596, a u junu ove godine 29.436 osoba. Prema rije~ima zamjenika predsjednika Privredne komore HNK Amira Bolobana, nivo investicija u ovom kantonu u protekle ~etiri godine bio je krajnje nezadovoljavaju}i, kako po obimu tako i po strukturi. On je napomenuo da je u pro{loj, ali i u ovoj godini, do{lo do zna~ajnog pada investicija, a da su sredstva mahom ulo`ena u trgovinu, te bankarski sektor. Prema podacima Federalnog zavoda za statistiku, u 2006. godini je u HNK ulo`eno 316 miliona KM, a u naredne dvije godine 392 miliona, odnosno 504 miliona. Do pada opet dolazi u 2009. kada su investirana 402 miliona KM. Boloban je, me|utim, potcrtao

U­gr­ ­ u­na­Ne­ ­ ­vi­do{lo­je­do­pa­ a­inve­ ti­ i­a ad ret d s cj da se radi o statistikama koje prikazuju i ulaganja u javnu upravu. Tako|er, prosje~na pla}a u HNK u periodu od 2006. do 2009. iznosila je 773 KM. Gra|ani Neuma imaju najni`e pla}e, a prosje~na iznosi 568 KM, dok je najve}i prosjek pla}e u Ravnom - 871 KM. No, treba napomenuti da se ve}inom radi o uposlenicima u javnoj upravi. Prosje~na pla}a u Mostaru iznosi 844 KM, u Konjicu 575, u Jablanici 743, a u ^itluku 605 KM.

Nikad­realizirano­rje{enje­za­ju`nu­longitudinalu

Istra`iva~ki tim „Dnevnog avaza“

8

21. AVGUST/KOLOVOZ 2010.

MAFIJA[KI KRUGOVI Koje su sli~nosti afera u Hrvatskoj i BiH

Silajd`i} kao Sanader, Oru~evi} bosanska verzija Nevenke Jurak
Dok Dr`avno tu`ila{tvo i Ured za suzbijanje korupcije u Hrvatskoj zatvaraju korupcijski krug oko biv{eg premijera, sli~ne modele poslovanja u na{oj zemlji vlast podr`ava

H

rvatsku posljednjih sedmica i naro~ito dana potresaju krupne korupcijske afere u ~ijem sredi{tu je biv{i premijer Ivo Sanader. Mediji u susjedstvu raspisali su se o primanju mita, namje{tanju poslova i ~udnim tokovima novca, koji su, kako se sumnja, u pravilu zavr{avali u Sanaderovim i d`epovima njegovih prijatelja.

Kutlino mito
U dijelu medija ~ak je objavljena i informacija da je Sanader s porodicom pobje-

„Globus grupi“ u Hypo Alpe Adria banci. Pozivaju}i se na izvore u USKOK-u, hrvatski mediji objavili su da je o isplati provizije Sanaderu prije nekoliko mjeseci progovorila Milena [antor, nekada{nja bliska saradnica Miroslava Kutle. Ona je u detaljnom iskazu USKOK-u kazala kako je sredinom devedesetih godina, po nalogu Kutle, isplatila 800 hiljada tada{njih njema~kih maraka osobi inicijala I. S. S obzirom na to da je li~no potpisivala isplate, [antor je zaklju~ila da je rije~ o isplati provizije Ivi Sanade-

da je informacija o pokretanju istrage „u najmanju ruku

ak je uhap{ena i odre|en joj je jednomjese~ni pritvor. Ona se tereti da je preko „Fimi-medie“ vr{ila pranje novca, te da je fikti-

Nevenke Jurak, koja ima desetak uposlenih, po~ela je dobivati milionske poslove za

Jurak: Milionerka u zatvoru

Oru~evi}: Posrednik za kampanje

na{e nikako ne usu|uju udariti kriminalno-politi~ku zmiju u glavu. [tavi{e, ta zmija svoje ljude ima u gotovo svim dr`avnim strukturama. Da li je, naprimjer, iko u BiH ikada barem poku{ao istra`iti kako, od koga i pod kojim uvjetima desetine kompanija u vlasni{tvu porodice Selimovi} dobivaju ogromne kredite? Nije rije~ samo o vi{e od 100 miliona maraka kredita od Razvojne banke, ve} o nekoliko puta ve}im iznosima kod kojih su kompanije klana Selimovi} kratkoro~no i dugoro~no zadu`ene kod komercijalnih banaka. Sabrati sva dugovanja kompanija u vlasni{tvu Selimovi}a, koje su uni{tili i pokrali, gotovo je nemogu}a misija. Izvjesno je da ta cifra prelazi milijardu maraka. Uz to, da li se iko usudio pitati, a kamoli istra`nim radnjama provjeriti, imaju li Selimovi}i „svoje sanadere“ i ko su oni? Tim mafija{kim krugovima se, osim „Avaza“, ne bave ni drugi mediji, koji su ili pod njihovom kontrolom ili potkupljeni. Tako|er, svi iz sli~nih razloga zatvaraju o~i i pred posljednjom aferom koja neodoljivo podsje}a na hrvatsku aferu Jurak.

He}ina kampanja
Sanader: Pritisnut istragama Silajd`i}: Kriminalni preslik

Hilmo i Mujo Selimovi}: Imaju „svoje sanadere“

gao u SAD, odakle se ne planira ni vratiti!? Dr`avno tu`ila{tvo Republike Hrvatske (DORH) za sada protiv Sanadera nije otvorilo zvani~nu istragu, ali je vi{e nego jasno da hrvatski tu`ioci i USKOK biv{em premijeru pu{u za vrat. Najsvje`ija afera u kojoj je Sanader u centru pa`nje odnosi se na navodno uzimanje provizije, odnosno primanje mita, u iznosu od ~ak 800.000 tada{njih njema~kih maraka. Taj iznos, navodno, bio je provizija od 20 posto kredita koji je Sanader sredio nekada{njem majstoru privatizacijskih skandala Miroslavu Kutli u njegovoj

ru. Sanader }e kasnije, 2004. godine, postati premijer Hrvatske. Tragom ove informacije, u dijelu hrvatskih medija objavljeno je da je DORH protiv Sanadara pokrenuo istragu. To bi bila prva zvani~na istraga protiv premijera, nakon ~ijeg naprasnog i nikad razja{njenog povla~enja s funkcije na povr{inu izbijaju brojne afere. Me|utim, dva dana nakon toga, saop}enjem se oglasio DORH, ta~nije glavni hrvatski tu`ilac Mladen Baji}, demantiraju}i da je protiv Sanadera pokrenuta istraga. No, Baji}ev demantij nije bio „tvrd“, a njegova ocjena

preuranjena“ ustvari potvr|uje da su odnosi na relaciji Sanadar - Kutle pod lupom tu`ilaca i USKOK-a. Uz to, Baji} je potvrdio da hrvatski tu`ioci sara|uju i sa austrijskim istra`iocima, nakon ~ije istrage je uhap{en biv{i direktor Hypo banke Volfgan Kulterer (Wolfgang). Ohrabren javnim istupom tu`ioca Baji}a, iz SAD se oglasio i sam Sanader. Tvrdi da nije pobjegao, da je na odmoru, te, o~ekivano, da nije primio proviziju od Kutle. Odmor u SAD itekako bi mogao prisjesti biv{em hrvatskom premijeru, ne samo zbog afere s Hypo bankom ve} puno vi{e zbog istrage koju DORH vodi protiv marketin{ke agencije „Fimimedia“. Naime, samo dan nakon {to je Sanader otputovao u SAD, vlasnica i direktorica „Fimi-medie“ Nevenka Jur-

Prate}i doga|anja u Hrvatskoj, nemogu}e je ne primijetiti sli~ne principe „poslovanja“ kriminalno-politi~ko-medijskih struktura u BiH
vnim ra~unima za nikad obavljene usluge o{tetila dr`avu za oko 2,3 miliona eura. Jurak je bliska prijateljica biv{eg premijera Hrvatske, te jo{ nekolicine ljudi iz njegove vlade i vrha HDZ-a. Zahvaljuju}i prijateljskim vezama sa Sanaderom i kompanijom, Jurak je bez javnog natje~aja dobivala marketin{ki posao u dr`avnim preduze}ima. Tome je kumovala Sanaderova „preporuka“. Naime, hrvatski mediji iskopali su detalje sa sastanka odr`anog 2007. godine na kojem je Sanader direktorima i ~lanovima uprava dr`avnih preduze}a „sugerirao“ da trebaju poslovati s Jurak. Mala firma marketin{ke kampanje dr`avnih kompanija, koji su, uz to, dijelom napla}eni a neura|eni. I na ovim korupcijskim aferama Hrvatska je pokazala snagu dr`ave - USKOK i DORH vode ozbiljne i temeljite istrage koje bi na kraju i biv{eg premijera mogle ko{tati - slobode! Prate}i doga|anja u zapadnom susjedstvu, nemogu}e je ne primijetiti sli~ne principe „poslovanja“ kriminalno-politi~ko-medijskih struktura u BiH. Razlika je jedino u tome {to se hrvatske pravosudne i policijske institucije ozbiljno bave svojim poslom, dok se

Po istom modelu po kojem je Sanader „sugerirao“ ~elnicima najja~ih dr`avnih kompanija da se reklamiraju isklju~ivo preko „Fimi-medije“, federalni ministar energije, industrije i rudarstva Vahid He}o, pa i Silajd`i}, odlu~ili su putem probranih marketin{kih agencija podobnim medijima plasirati stotine hiljada maraka novca iz bud`eta Federacije BiH. Bosanska verzija Nevenke Jurak je Safet Oru~evi}, pod ~ijom su kontrolom marketin{ke agencije koje je, bez javnog poziva, za pola miliona vrijednu reklamnu kampanju „o boljem `ivotu“ odabrao He}o. Oru~evi}, o~ekivano, reklame i novac usmjerava podobnim medijima, onima koji su podr`avali i podr`avaju poku{aj plja~ke elektroenergetskog sektora i preizbornu kampanju njegovog ahbaba Silajd`i}a. Zbog toga se, ako hrvatski model preslikamo u BiH, bosanskim Sanaderom ne mo`e zvati He}o, ve} upravo glavni boss - Silajd`i}.
E. HUREMOVI]

21. AVGUST/KOLOVOZ 2010.

9

POLITI^KI POLIGON

Sumnjiva privatizacija u Br~kom

Bonske ovlasti bh. gra|ana
Ne treba sumnjati da je Incko svoj stav ve} „testirao“ ne toliko me|u ambasadorima koliko me|u obi~nim gra|anima

Istraga i protiv {efa Ureda za upravljanje javnom imovinom?
Zbog nezakonitog rada ugro`ena imovina Adila Glavini}a i Zumrete ^avali}
U Br~kom se u posljednje vrijeme sve glasnije govori o kriminalu prilikom privatizacije pojedinih javnih preduze}a, {to se posebno odnosi na privatizaciju 67 posto dr`avnog kapitala u ODP „Nova trgovina“ koju je kupila firma „Ja}imovi}“ iz Banje Luke. U ovoj pri~i sumnjive aktivnosti nisu vo|ene samo prema Distriktu, nego i prema Adilu Glavini}u i Zumreti ^avali}, ~ija je imovina ugro`ena zbog poklonjene parcele „Ja}imovi}u“, za koju su mu, mimo zakona, dati uvjeti za izgradnju trospratnog objekta. Prema tvrdnjama o{te}enog Glavini}a, „ovo je skandalozan primjer otimanja dr`avne imovine za ra~un biznismena koji su bliski pojedincima iz Vlade Distrikta i skandalozan primjer ugro`avanja li~ne imovine“. - Na nezakonit na~in je obezbije|en aneks ugovora kako navodno ta parcela pripada „Novoj trgovini“, a poznato je da to zemlji{te nikada nije bilo vlasni{tvo tog preduze}a, odnosno to je vlasni{tvo Vlade Distrikta - kategori~an je Glavini} koji posjeduje i sve dokumente kojima potkrepljuje svoje tvrdnje. Prema informacijama do kojih je do{ao „Dnevni

V

isoki predstavnik Valentin Incko (Inzko) ponovo je, po ko zna koji put, pozvao gra|ane da upotrijebe svoje bonske ovlasti i 3. oktobra u {to ve}em broju iza|u na izbore i glasaju.

Pro{lo vrijeme
Ohrabren porastom registriranih bira~a u inozemstvu, prvi ~ovjek me|unarodne zajednice u BiH ukazao je na probleme koji svakog dana mu~e obi~nog ~ovjeka ove zemlje: ekonomska kriza i nezaposlenost, metastazirana korupcija, bahatost nesposobne i nezaja`ljive vlasti koja halapljivo `dere sada{njost i budu}nost bh. gra|ana... - @elio bih da bira~i pitaju politi~are za stvari koje su od su{tinskog interesa. Ako ima, recimo, 500 hiljada nezaposlenih ljudi, jedno takvo pitanje je kako }e biti s ekonomijom u budu}nosti. Drugo pitanje koje je isto utkano u va{e dru{tvo, ali ne samo u ovoj zemlji, ima toga i u Evropi, jeste pitanje korupcije. I tu trebaju da pitaju bira~i politi~are {ta }e se tu mijenjati - kazao je Incko tokom sjednice CIK-a, kojoj je u ~etvrtak prisustvovao. Visoki predstavnik prednja~i me|u diplomatama u BiH po svojoj otvorenosti. On se nedvosmisleno zala`e za temeljito „re{etanje“ aktuelne vlasti i apelira na gra|ane ne samo da iza|u i glasaju ve} i da pametno iskoriste svoj glas.

Pi{e:

on svoj stav ve} „testirao“ ne toliko me|u ambasadorima koliko me|u obi~nim gra|anima, koji ga nerijetko i naru`e „{to ne radi svoj posao“. Ali, koliko isti ti gra|ani rade „svoj posao“? Jer, zna se da Incko vi{e ne mo`e smijeniti ni najobi~nijeg op}inskog slu`benika, ako ovaj ima podr{ku nekog od politi~kih bossova. Vrijeme kada je me|unarodna zajednica vedrila i obla~ila Bosnom i Hercegovinom je iza nas! Toga su svjesniji u samoj me|unarodnoj zajednici nego unutar - posebno bo{nja~ke zajednice. Jednostavno, svijet vi{e ne}e nakon punih 15 godina - da ureduje na{om zemljom.

Buro: Podnesena prijava

Sead NUMANOVI]

Puno la`i
Ve} je odavno vrijeme da i vi{e nego odli~no pla}eni bh. politi~ari zaslu`e svoje pla}e, ali i da glasa~i ocijene da li svakom od politi~ara treba dati priliku da i naredne ~etiri godine `ivi od na{eg novca. Po gradovima i selima {irom BiH ve} se vode rasprave o tome da li glasati i za koga. Nepoznanica jeste puno, manipulacija i la`i jo{ i vi{e. Ipak, na gra|anima je najve}a odgovornost. Ako `ele da jo{ vi{e propadaju, neka svoj glas daju kao i do sada ili - jo{ gore - ne iza|u na izbore. Bonske ovlasti su u na{im rukama!

On se nedvosmisleno zala`e za temeljito „re{etanje“ aktuelne vlasti i apelira na gra|ane ne samo da iza|u i glasaju ve} i da pametno iskoriste svoj glas
Neki mu mogu prigovoriti da prakti~no lobira za nove stranke. No, istina je da Incko ne govori u BiH ni{ta {to ne bi rekao bilo gdje u svijetu, posebno u svojoj domovini. Nadalje, ne treba sumnjati da je

avaz“, ovakvim radom lokalni bud`et je o{te}en za najmanje 200.000 KM (za koliko se poklonjena parcela mogla prodati), pa zbog toga ovaj slu~aj istra`uju nadle`ne slu`be u Br~kom. - Podnio sam krivi~ne prijave protiv odgovornih u Vladi, odnosno protiv {efa Ureda za upravljanje javnom imovinom Mirona Bure i njegovih saradnika jer smatram da je on odigrao klju~nu ulogu u ovome kriminalu - kazao je ogor~eni Glavini}. U poku{aju da ~ujemo i Burin komentar o svemu ovome nismo uspjeli jer se nije javljao na mobitel, a od njegove sekretarice smo saznali da je na godi{njem odmoru do 30. avgusta.
E. RA@ANICA

Izvinjenje
U pro{lom broju priloga „Sedmica“ tehni~kom gre{kom je uz tekst „Java{luk u Upravi za za{titu bilja“ od 14. avgusta 2010. godine objavljena pogre{na fotografija. Tako je umjesto direktora Uprave za za{titu bilja BiH Milada Zekovi}a objavljena fotografija direktora Kancelarije za veterinarstvo BiH Drage Nedi}a. Redakcija se zbog ove nenamjerne gre{ke izvinjava.

SRAMNO Uznemireni bo{nja~ki povratnici u Banjoj Luci

Provokacije i uvrede tokom ramazana
U policiji su nam kazali da ne mogu sprije~iti takve doga|aje jer nemaju dovoljno ljudi, ka`e Muji~i}
Bo{nja~ki povratnici u Banjoj Luci posljednjih

dana izlo`eni su stalnim provokacijama i uvredama, te ne mogu na miru obavljati namaze u d`amijama u ovom gradu zbog konstantnih napada. Kako saznajemo u Med`lisu IZ u Banjoj Luci, u srijedu oko tri sata grupa vandala desetak minuta orgijala je kru`e}i oko banjalu~ke Ferhadije, pjevaju}i srpske pjesme i psuju}i, a da za to vrijeme nije

Banja Luka: Zabilje`eno vi{e incidenata

reagirao niko od policajaca koji danono}no ~uvaju ovaj vjerski objekt. Osim vandalskog ~ina, huligani su i nekoliko dana ranije u razli~itim banjalu~kim naseljima, u kojima prete`no `ive bo{nja~ki povratnici, na sli~an na~in uznemiravali d`ematlije. Tako je u ponedjeljak u toku no}i grupa mladi}a na obali Vrbasa na privatnom posjedu jednog Bo{njaka vrije|ala njega i

njegovu porodicu upu}uju}i im uvredljive rije~i i psovke, pjevaju}i srpske pjesme ispred njihove ku}e, a kom{ije, kako saznajemo, iz straha nisu smjele ni da provire napolje. Sli~na situacija desila se i prije dva dana ispred d`amija u banjalu~kim naseljima Novoselija i Gornji [eher za vrijeme klanjanja teravije i sabah-namaza. - Kada se to prvi put desilo nismo pridavali tome

veliku pa`nju, ali provokacije tokom ramazana postaju sve u~estalije i za pomo} smo se obratili i banjalu~koj policiji. Oni su nam kazali da nisu u mogu}nosti da u potpunosti sprije~e takve doga|aje jer nemaju dovoljno ljudi zbog godi{njih odmora. Neugodno je klanjati u d`amiji kada se oko nje stalno ~uju urlici i uvrede kazao je predsjednik Med`lisa IZ Banja Luka B. S. Kasim Muji~i}.

10

21. AVGUST/KOLOVOZ 2010.

ISTINA Zahvaljuju}i svjedo~enju Ines Ribi}

Tu`ila{tvo BiH istra`uje {ta se de{avalo na okupiranoj gora`danskoj teritoriji
Klijenti naj~e{}e tra`e fotografije kao dokaz

Velika potra`nja za detektivima

Nekada tra`ili preljubnike, sada pronalaze du`nike
Pra}enje nevjernih supru`nika predstavlja mnogo posla, a malo para, ka`e Dagoja
Detektivske agencije i privatni detektivi u BiH zbog recesije nisu ostali bez posla, ve} naprotiv, njihove usluge sve su tra`enije. Gra|ani ih uglavnom anga`iraju da naplate dugove ili `iranti da prona|u odbjegle du`nike ~ije kredite moraju otpla}ivati. No, i dalje ima i onih koji ne vjeruju supru`nicima pa od detektiva tra`e da provjere njihovu vjernost. vlasnik agencije „Alfa DM“. Dodao je da imaju i dosta zahtjeva da prona|u izgubljene prijatelje, a neposredno nakon rata uglavnom su gra|ani tra`ili ~lanove porodica. U banjalu~koj privatnoj detektivskoj agenciji „Nes“ obja{njavaju da obavljaju {irok spektar poslova, potrage za izgubljenim ljudima i predmetima, rasvjetljavanje kra|a, osiguranje li~nosti i objekata, ali da najvi{e posla imaju s gra|anima koji tra`e pra}enje drugih osoba, naj~e{}e zbog sumnje u preljubu.

Iskaz Gora`danke, koja je pre`ivjela jer je promijenila svoje i imena sestara, pred istra`iocima trajao punih {est sati

Cijene usluga
Privatni detektiv koji svoje usluge nudi putem oglasa isti~e da vi{e od 50 posto njegovih klijenata ~ine `ene koje tra`e nadzor i pra}enje supruga. - @ene su mi naj~e{}e mu{terije, ali ne volim raditi za njih, jer prili~no te{ko pri-

Potvrda sumnji
- Podjednako se javljaju i `ene i mu{karci i tra`e neku vrstu dokaza da ih mu`, odnosno `ena, vara. Naj~e{}e Ribi} ispred kamiona: U Americi je postala voza~

Tra`e ih i javne li~nosti
U agenciji „Nes“ navode da su s radom po~eli prije 12 godina, a privatni detektiv Goran T. prije toga bio je zaposlen u kriminalisti~koj policiji MUP-a RS. hvataju informaciju da im mu` nije vjeran, bude tu i suza, vriske - kazao nam je detektiv iz oglasnika, ali ipak nije `elio otkriti cijene svojih usluga, naglasiv{i samo da nisu visoke. U detektivskoj agenciji „Alfa DM“ iz Travnika isti~u da se oni ne bave preljubama zato {to im se ne isplati. - Pra}enje preljubnika zahtijeva 24-satni nadzor uz anga`iranje barem tri zaposlenika, kako ne bi bili primije}eni. Uglavnom to ne radimo, jer pra}enje preljubnika predstavlja mnogo posla, a malo para. Zato se bavimo naplatom potra`ivanja, a cijene na{ih usluga su individualne i zavise od mnogo faktora. Uglavnom se dogovorimo da nam plate 20-30 posto od iznosa napla}enog duga - kazao nam je Mustafa Dagoja, - Bilo je slu~ajeva da nam se za usluge obrate i osobe iz javnog `ivota RS, ali na{ posao krajnje je diskretan i to nikada ne bi procurilo u javnost - istakao je Goran. tra`e fotografije kako bi se sami uvjerili u preljubu. Nekada je njihov razlog ~isto da potvrde neke svoje sumnje, a nekada ho}e da to iskoriste kako bi se razveli, dobili dio zajedni~ke imovine, starateljstvo nad djecom i sli~no ispri~ao je za „Avaz“ privatni detektiv Goran T. On isti~e da su cijene njihovih usluga dosta razli~ite i da sve zavisi od toga koliko klijent `eli da se neka osoba prati, da li samo u Banjoj Luci ili moraju putovati i u druge gradove, i sli~no. - Neki tra`e da pratimo njihovog bra~nog druga samo za vrijeme radnog vremena, dok drugi zahtijevaju da ih pratimo i na putovanjima ili no}u. Zahtjevi su individualni i na taj na~in formira se i cijena - poja{njava Goran. M. A. - B. S.

Gora`danka Ines Ribi} vi{e nije sama u borbi za istinu o sudbini njenog oca i pravdu za one koji su ubili njene roditelje. U istragu o doga|ajima na okupiranoj gora`danskoj teritoriji, gdje je porodica Ribi} 1992. godine ostala u ku}nom pritvoru, a nakon njene

vidjela. Posljednji put vi|en je na kamionu punom bo{nja~kih zarobljenika. Bio je isprebijan, svezan za karoseriju kamiona koji ga je odvezao ka Sokocu. Ines je imala 17, a njene sestre Anesa i Emina 12, odnosno devet godina. Kako bi pro{le preko

Planira povratak
Svaki dan u `ivotu Ines Ribi} i njene porodice prolazi u planiranju povratka u BiH. Sa suprugom Seadom i sinom Emelom to }e u~initi vrlo brzo. - Trebali smo se vratiti ove godine, ali nismo uspjeli prodati ku}u. Nadam se da uskoro vi{e ne}u morati kupovati povratnu kartu - ka`e nam Ines.

ispovijesti u na{em listu prije godinu, uklju~ilo se i Tu`ila{tvo BiH. Iskaz Ines Ribi} pred istra`iocima trajao je punih {est sati.

Ubijeni roditelji
Podsjetimo, njena majka Slavica ubijena je ispred ku}e, a nekoliko dana ranije otac Ibrahim Ribi} odveden je „na ispitivanje“ i nikada ga vi{e nije

okupirane teritorije morale su promijeniti i imena. Ines je danas va`an svjedok zla koje se de{avalo na teritoriji pod kontrolom SDS-a ratne 1992. godine. - O~ekujem da neko odgovara za ono {to je u~inio mojoj porodici i sada je do njih da oni po~nu da pozivaju drugu stranu na ispitivanje. Imaju dovoljno imena koga mogu

da pozovu i pitaju - ka`e nam Ines. Uporedo sa nastojanjima da sazna gdje su posmrtni ostaci njenog oca, traje i njena borba za egzistenciju vlastite porodice u SAD. Nakon {to je vi{e od deset godina radila kao menad`er u robnim ku}ama, Ines je nedavno odlu~ila polo`iti voza~ki ispit i sjesti za volan {lepera. - Privla~i me mu{ki posao, odoh u {ofere. To mi je, izgleda, nasljedno jer i otac i nena bili su {oferi. Kad je prijatelj poku{avao da me odgovori spominjao mi je relaciju prema Kaliforniji, preko Roki Mauntansa, najgoreg puta za {ofere. Prva moja vo`nja bila je upravo na toj relaciji, ali meni je bilo super, kao da sam cijeli `ivot to radila. Obi{la sam, ne znam ni koliko, dr`ava i tek na tom putu shvatila koliko ima jada i bijede u Americi. Kad obi|ete Luizijanu, Misisipi, Mizuri, ne mo`ete da vjerujete da su monta`ne ku}ice podupr-

te kocima da se ne sru{e pri~a nam Ines o svom ameri~kom `ivotu.

Kupuje motorole
Svoj prvi posao voza~a dobila je u SWIFT-u, najve}oj kompaniji u ovoj oblasti. Radila je samo {est sedmica, a onda ponovo do{la u BiH. Dan odmora provela je i me|u istra`iocima Instituta za tra`enje nestalih osoba (INOBiH) na jezeru Peru}ac, gdje ve} danima traje potraga za tijelima `rtava iz Podrinja. - @alosno. Nakon svih ovih godina ~ekanja, sada kada se dobila prilika da se prona|u posmrtni ostaci gotovo da se i ne tra`e, jer mali je broj ljudi za taj prostor. Vidjela sam jedan autobus i nekoliko automobila, a potrebno je najmanje 500 traga~a - ka`e Ines, te dodaje da }e u SAD pokrenuti akciju i prikupiti pomo} za kupovinu motorola istra`iocima koje dr`ava nije adekvatno opremila.
A. BAJRAMOVI]

21. AVGUST/KOLOVOZ 2010.

11

KULTURA DIJALOGA Poruke teologa ili gra|anskog politi~kog ideologa

O istini zbog istine
Zar na{ dobri pastir ne primje}uje da i oni koje svim srcem brani ne rade za spodobe istih takvih profesija
ije~i uva`enoga teologa koji pretendira da je gra|anski politi~ki ideolog odzvanjaju mi ve} nekoliko dana u u{ima. Ne znam da li ~itam propovijed u gra|anskim novinama ili platformu neke militantne politi~ke partije koja se namjerava do~epati vlasti denunciraju}i nacionaliste u njihovoj svagda pretpostavljenoj ulozi prikrivenih petokolona{a, {pijuna, obavje{tajaca.

R

Sluge mo}nika
Kada gra|anski politi~ki ideolozi pi{u o „nacionalistima“, onda njihova retorika ne poznaje granice uljudnosti i dobrog ukusa, jer oni su moralni ~istunci i mogu stvari nazivati njihovim pravim imenima. Zanimljivo je da uvijek kada ti „~asni pojedinci“ brane jedni druge od „nacionalista“, tj. „mizernih oportunista i ci-

ni~nih sluga mo}nika koji se znaju pretvoriti u gore tirane od svojih gospodara“, onda kao svoje glavno oru|e koriste opaku taktiku isklju~ivanja. Ne samo da im uskra}uju slobodu misli i izra`avanja tako {to ih rado uspore|uju sa otpadom ljudske vrste, karakteriziraju kao ljude „bez empatije i moralnih kriterija“, nego poku{avaju na sve na~ine da im oduzmu i pravo na javnu rije~. A ~ovjeku oduzeti pravo javne rije~i zna~i osporiti mu ljudskost. Ima jo{ ne{to u rije~ima sve}enika-kolumniste u slu`bi jedne sarajevske ideologije isklju~ivosti, a to su uvrede i diskvalifikacije. Ne trebaju li nas upravo teolozi u~iti uva`avanju i razumijevanju, blagosti Bo`ijoj, empatiji prema svima, pa i prema gre{nicima, pogotovo ako se obra}aju gra|anima u rubr-

amljene istine“. O, pa ovakvi pozivi za isklju~ivanje u ime „usamljene istine“ su prevazi|eni jo{ u srednjem vijeku, upravo da istina ne bi bila usamljena. I jo{ ne{to: i „mo}na la`“ je istina sve dok joj se, i to javno, ne suprotstavi bolja argumentacija koja vodi do istine koja nipo{to nije vje~na nego }e vrijediti sve dok se ne pojavi neka nova, bolje potkrijepljena. Izuzev ako istine gra|anskih ideologa nisu svete, dogmatske i zbog toga izvan svake rasprave.

Poziv na uzbunu
Pi{e: Sanja VLAISAVLJEVI]
ici „Opijum za narod“? Umjesto toga imamo na djelu poziv za oduzimanjem „jednake pozicije u dijalogu i javnom diskursu“, prozivanje i kvalificiranje svih koji podr`avaju „mo}ne la`i“ umjesto „usAli, sude}i po njihovoj metodi isklju~ivanja, svi oni koji se, poput biblijskog proroka Jeremije, drznu da progovore o nekoj drugoj i druga~ijoj istini, e oni zaslu`uju da budu „nasilno ubijeni“ u svojoj ljudskosti. U jednom je [ar~evi} ipak u pravu: ta-

kve ubijaju upravo „prijatelji i la`ni proroci“. Doista je to kod nas tako: ko odlu~i druk~ije gledati na stvari, pogotovo kada je o politici rije~, treba ponajvi{e da se ~uva svojih la`nih prijatelja, a prepoznat }e ih, na`alost, tek onda kada ga oni proglase „la`nim prorokom“. Teolog-kolumnista je pozvao na uzbunu, jer je spoznao veliku prijetnju koja dolazi od nevaljalih policajaca, obavje{tajca, generala-bojovnika i ostalih „sli~nih spodoba“. Zar na{ dobri pastir ne primje}uje da i oni koje svim srcem brani ne rade za spodobe istih takvih profesija? Nisu li i oni „rat proveli kao visokopozicionirani du`nosnici“, „dobro se obogatili“ i postali „dobro situirani“? Samo oni su to radili i bogatili se za „dobrobit naroda“, a ovi drugi samo za svoje dobro!

PREGOVORI

Potpisivanje sporazuma ~eka „drugu stranu“

BiH spremna da izru~uje kriminalce susjedima?!
Entitetske zabrane mogle bi zakomplicirati situaciju Hrvatska napravila prvi korak u regionu Kalini} prvi kriminalac koji }e biti izru~en
Ako bi na{i susjedi pokazali dobru volju, odnosno, pokrenuli inicijativu za me|usobno izru~enje kriminalaca, pravosudni organi BiH bili bi spremni potpisati takav sporazum. zapadnim susjedima to je omogu}ila nedavna promjena Ustava, {to je otklonilo sve prepreke za izru~enje. S druge strane, nama Ustav ne postavlja takve barijere. Sve {to bismo morali u~initi je da nakon {to potpi{emo sporazum, iz Zakona o krivi~nom postupku BiH, izbri{emo stavku koja zabranjuje izru~enje - kazao nam je Arnaut. Kako su me|unarodni sporazumi iznad doma}eg zakonodavstva, taj dokument bi odmah nakon potpisivanja stupio na snagu, nakon ~ega bi se pristupilo i izmjenama Zakona koji regulira ovo pitanje. Me|utim, Arnaut tvrdi da se u Ministarstvu pravde BiH i pored spremnosti ne vode takve aktivnosti, jer niko od susjeda, ali ni doma}ih pravosudnih organa, nije pokrenuo inicijativu. sporazum. Za{to bismo {titili bilo kojeg kriminalca, ma ~iji da je dr`avljanin?! Ipak, za dogovor je potrebno dvoje. Takav sporazum mora `eljeti i druga strana...- pojasnio je zamjenik dr`avnog ministra pravde. Me|usobna saradnja BiH sa susjedima, kada je rije~ o sporazumima iz oblasti pravosu|a, ove godine bila je na visokom nivou. Intenzivni kontakti i pregovori sa nadle`nim organima Srbije i Hrvatske rezultirali su potpisivanjem sporazuma o
Arnaut: Nema inicijative

Izmjena zakona
Da u Ministarstvu pravde BiH postoji nedvojbeno raspolo`enje za to potvrdio nam je zamjenik ministra pravde BiH Sr|an Arnaut, nakon {to su Srbija i Hrvatska na osnovu tog sporazuma dogovorili izru~enje Sretka Kalini}a, osu|enog u odsustvu na 30 godina zbog ubistva srbijanskog premijera Zorana \in|i}a. Osim toga, ovaj opasni kriminalac osu|en je i na 40 godina zbog sudjelovanja u 19 ubistava, tri otmice i dvije teroristi~ke akcije. - Nakon {to su ove dvije zemlje me|usobno potpisale sporazum o izru~enju, Hrvatska je napravila prvi korak i odlu~ila izru~iti Srbiji osobu koja ima dvojno dr`avljanstvo. Na{im

Izru~ivanje na osnovu prebivali{ta
Su{tina sporazuma koji su potpisale Srbija i Hrvatska jeste da }e ove zemlje me|usobno izru~ivati svoje dr`avljane ili osobe bez dr`avljanstva, okrivljene i osu|ene za organizirani kriminal i korupciju, s prebivali{tem u dr`avi kojoj je upu}ena molba za izru~enje.

U BiH kriminalci zasad sigurni
Sporazum o me|usobnom izru~enju svojih dr`avljana okrivljenih i osu|enih za djela organiziranog kriminala i korupciju potpisale su Hrvatska i Srbija. Uskoro bi trebao biti potpisan i izme|u Hrvatske i Crne Gore. U tom slu~aju BiH bi ostala jedina zemlja u kojoj bi kriminalci bili sigurni od izru~enja.

Dobra saradnja
- Govorimo o „obi~nom“ kriminalu, pa ne vidim razlog zbog ~ega ne bismo potpisali takav

me|unarodnoj pravnoj pomo}i u krivi~nim i gra|anskim stvarima, te o izvr{enju sudskih presuda.

Inicijativu za potpisivanje sporazuma o izru~enju kriminalaca trebali bi pokrenuti vije}a za saradnju

dvije zemlje ili dr`avne vlade. Me|utim, u Ministarstvu pravde BiH strahuju da bi kompletnu

stvar mogle zakomplicirati entitetske zabrane izru~enja. S. RO@AJAC

12 21.­AVGUst/kOlOVOZ­2010.
iz BiOgrafije
Per Peterson (Petterson) ro|en je 1952. u Oslu. Sa 18 godina znao je da `eli biti pisac. Nekoliko godina radio je u tvornici papira, kao i njegovi majka i otac. Iako on nije pisao u to vrijeme, ipak je imao naviku ~itanja, uglavnom ameri~kih autora fantastike. Njegov omiljeni autor je Rajmond Karver (Raymond Carver), glasoviti novelista dvadesetog stolje}a. Nakon {to je po~eo pisati, objavio je pet romana: „Bdjenje“, „Za Sibir“, „EchoLand“, „Pepeo u njegovim ustima“ i „Pijesak u njegovoj cipeli“. Njegov roman „Hajde da krademo konje“ dobio je IMPAC knji`evnu nagradu Dablina, nagradu Independent Foreign Fiction i Nagradu norve{kih knji`ara i kriti~ara.

Iznad­ri­e­ e­su­se­di­ a­i­pr­ ­ e­ o­ i jk z l am n v ma­ le­i­bi­o­je­pr­ ­ la­ no g l oh d
Ipak sam i dalje stajao tamo gledaju}i u rijeku, posmatraju}i je kako dola zi iza okuke malo dalje uzvodno, blistava i blaga pod izmaglicom, i te~e dalje pored nas
(Izdava~ „Connectum“ Sarajevo, za izdava~a Ajet Arifi, prijevod s engleskog Nura Dika Kapi}, urednica Emina Kamenarevi}, lektura i korektura Emina Kamenarevi}, Sarajevo, maj 2010.)

u EksklUZIVnO Odlo­ ci­iz­knji­ e­„Hajde­da­kr­ ­ e­ o­ko­ je“­Pe­ a­Pe­ e­ ­ o­ a m g ad m n r t rs n

“Dolazi{ li?”, rekao je, “hajde da krademo konje.” Ispostavilo se da mi zna~i samo on i ja, kao i obi~no, i ako ja ne po|em s njim on }e oti}i sam i onda ne bi bilo zabavno. Osim toga, bilo je te{ko krasti konje sam. Nemogu}e, ustvari. “^eka{ li dugo?”, upitao sam. “Upravo sam stigao.” Uvijek bi to rekao a ja nikad nisam znao je li to ta~no. Stajao sam na dovratku samo u ga}ama i gledao preko njegovog ramena. Ve} je bilo svijetlo. Iznad rijeke su se dizali pramenovi magle i bilo je pr-

ohladno. Uskoro }e otopliti, ali sada sam osje}ao kako mi se je`i ko`a po bedrima i stomaku. A ipak sam i dalje stajao tamo gledaju}i u rijeku, promatraju}i je kako dolazi iza okuke malo dalje uzvodno, blistava i blaga pod izmaglicom, i te~e dalje pored nas. Znao sam to napamet.

Sanjao sam o tome cijele zime. “Koje konje?”, upitao sam. “Barkaldove konje. Dr`i ih na ogra|enom pa{njaku u {umi, iza imanja.” “Znam. U|i dok se obu~em.” “^ekat }u ovdje”, rekao je. Nikad ne bi

Otvorena vrata

Iz­kr­­ i­ a it k
u „Od prve kratke re~enice ovog hipnoti{u}eg norve{kog romana o mladosti, sje}anju, i da, kra|i konja, znate da ste u rukama majstora pripovijedanja“ Newsweek „Savr{ena... napeta pri~a, toliko originalna da se ~ini da pro{iruje `ivotno iskustvo i samog ~itaoca“ Thomas McGuane, The New York Times Book Review „Petterson vje{to isprepli}e svoju hronologiju, unose}i tajne unutar nekoliko podzapleta i o`ivljavaju}i vje~ne ideje o uslovljenosti i porodi~nim vezama. Ali istinski trik je u na~inu na koji sve kona~no, vje{to prelazi u emotivni udar“ Entertainment Weekly

u{ao unutra, mo`da zbog mog oca. Nikad nije razgovarao s mojim ocem. Nikad ga nije pozdravio. Samo bi spustio pogled kad bi se mimoi{li na putu do seoskog du}ana. Moj otac bi zastao, okrenuo se da ga pogleda, pa bi rekao: “Nije li ono bio Jon?” “Jeste”, rekao bih. “[ta je s njim?”, pitao bi moj otac svaki put kao da je zbunjen, i ja bih svaki put odgovorio: “Ne znam.” Ustvari, i nisam znao, niti sam ikad pomislio da pitam. Sada je Jon stajao pred vratima, na stepenici, a bila je to samo kamena plo~a, zure}i u rijeku, dok sam ja zgrabio odje}u sa naslona jedne od stolica napravljenih od panja i navukao je {to sam br`e mogao. Nisam volio da on tamo stoji i ~eka, iako su vrata ostala otvorena kako bi me cijelo vrijeme mogao vidjeti.

Jasno je da sam trebao shvatiti da je ne{to posebno tog julskog jutra, ne{to u vezi s maglom na rijeci i izmaglicom iznad brijega, ne{to u bijeloj svjetlosti na nebu, ne{to u na~inu na koji je Jon rekao {ta ima da ka`e ili u na~inu na koji se kretao ili stajao kao ukopan na vratima. Ali bilo mi je samo petnaest i jedino sam opazio da ne nosi pu{ku koju je uvijek imao sa sobom u slu~aju da nam neki zec pretr~i preko puta, {to i nije bilo tako ~udno jer bi mu smetala pri kra|i konja. Pa, nismo i{li da pucamo u konje. Koliko sam mogao vidjeti, bio je isti kao i uvijek: istovremeno i smiren i napet, `mirkaju}i, koncentriraju}i se na ono {to }emo da radimo, bez znaka nestrpljenja. To mi je veo-

Naslovnica knjige

Bio je isti

ma odgovaralo, jer nije bila tajna da sam u pore|enju s njim bio spora~ u ve}ini na{ih pothvata. Za sobom je imao godine iskustva. Jedino sam bio dobar u splavarenju niz rijeku, imao sam uro|en osje}aj za ravnote`u, prirodno nadaren, mislio je Jon, iako on i nije tako rekao. U~io me je da budem bezbri`an, u~io me je da mogu posti}i mnoge stvari o kojima nisam sa njao da su mogu}e ako se unaprijed previ{e ne prepustim mislima, jer bi me to sigurno usporilo.
(Oprema teksta je redakcijska)

u RAZGOVORI
Ferovi}: Koordinatorica radionice
(Foto: I. [ebalj)

Umje­ ni­ a­Alma­Fe­ ­ ­ i}­za­“Avaz”­ t c rov

Ra­ i­ ni­ a­mu­ i~kog­te­ ­ ra­bit d o­ c z at }e­odr`ana­u­Art­ku}i­se­ da­ a v h
U Sarajevo sti`e renomirana profesorica Ana-Mari Spid sa Kraljevske muzi~ke akademije u Londonu l Radila i sa vrhunskim holivudskim glumcima
U Sarajevu po drugi put od 30. avgusta do 3. septe mbra boravit }e renomirana profesorica sa Kraljevske muzi~ke akademije u Londonu Ana-Mari Spid (Anne-Marie Speed). Razlog njene posjete je peto dnevna audio-vizuelna radionica muzi~kog teatra u Art ku}i sevdaha na kojoj }e ona biti predava~. Kako nam je kazala sopranistica Alma Ferovi}, koordinatorica ove radionice, u~esnici }e imati priliku izme|u ostalog upoznati se sa studijom ameri~ke nau~nice D`o Estil (Jo Esstil) koja obja{njava gra|u i funkciju fonetornog aparata. - Spid je moja biv{a profesorica koja predaje na Odsjeku za muzi~ki teatar, gdje sam ja ina~e i magistrirala. Ona je tako|er i glu mica, reditelj, a licencirana je i kao praktikant za ovu {kolu u okviru koje }e tako|er prezentirati sve {to je vezano za glas, performans, glumce, pjeva~e te profesore - pri~a nam Ferovi} te napominje da je Spid tako|er radila i sa vrhunskim holivudskim glumcima. Predavanjima }e prisu-

Br­ ­ni­ko­ ce­ ­i oj n rt

Alma Ferovi} u~estvovala je na brojnim koncertima u na{oj zemlji te Hrvatskoj, Sloveniji, Austriji, Makedoniji, Njema~koj, Turskoj, Gr~koj, ^e{koj, [vicarskoj, Maroku, [vedskoj i Italiji. U~estvovala je na Bijenalu mladih umjetnika Evrope i Mediterana, me|unarodnim festivalima “Sarajevska zima” i “Ba{~ar{ijske no}i”. Bila je povremeno urednik mu zi~ko-pozori{nih ~lanaka u muzi~kom ~asopisu “Music” u izdanju Muzikolo{kog dru{tva FBiH.

Spid sa u~esnicima pro{logodi{nje radionice

stvovati studenti Muzi~ke akademije u Sarajevu, solisti Opere Narodnog pozo ri{ta i jo{ mnogi drugi gosti iz Irske, [kotske i Njema~ke. - Najva`nije je da mi imamo fri{ku zanimljivost, koja je trenutno veliki hit u

cijelom svijetu. Poenta je da prije svega {to prije dobijemo platformu muzi~kog teatra te odsjek na akademiji. Tako|er, da se u {to skorijem periodu i mi mo`emo pohvaliti sa svojim mjuziklom - zaklju~uje A. KENDI] Ferovi}.

oglasi

Dnevni avaz subota, 21. avgust/kolovoz 2010. 39

PRIRODNO-MATEMATI^KI FAKULTET UNIVERZITETA U SARAJEVU Na osnovu Odluke Nastavno-nau~nog vije}a Prirodno-matemati~kog fakulteta Univerziteta u Sarajevu od 15. 07. 2010. godine raspisuje se Podru`nica „Elektrodistribucija“, Sarajevo

KONKURS
za popunu slobodnih mjesta za upis kandidata u I godinu studija u {kolskoj 2010/2011. godini na Prirodno-matemati~kom fakultetu Univerziteta u Sarajevu Prirodno-matemati~ki fakultet Univerzitet u Sarajevu
PREDVI\ENO trajanje prvog ciklusa studija (godine i (E)CTS)*

Obavje{tavamo sve zainteresirane Ponu|a~e da je JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo Podru`nica „Elektrodistribucija“ Sarajevo u Slu`benom glasniku Bosne i Hercegovine broj 56/10, u skladu sa Zakonom o javnim nabavkama Bosne i Hercegovine (Sl. glasnik br. 49/04, 19/05, 52/05, 92/05, 8/06, 24/06 i 70/06) objavila:

JAVNA NADMETANJA PO OTVORENOM POSTUPKU
BROJ STUDENATA 10304-OP-006A/10
Redovni Redovni Vanredni Strani Ukupno studij - studij**- studij*** dr`avljani tro{kove tro{kove studija studija snosi snose Osniva~ sami studenti 42 20 20 1 83 12 5 17 18 5 1 24 4 5 20 29 8 5 13 7 16 31 54 5 6 9 20 2 7 10 19 3 12 15 11 30 9 50 11 10 5 26 20 4 24 19 14 15 1 49 9 2 2 13 2 2 2 6 2 3 1 6 1 3 3 7 7 5 5 17

za izbor najpovoljnijih ponuda Projektovanje, nabavka materijala i izgradnja elektroenergetskih objekata na podru~ju Kantona Sarajevo posebna zona Projektovanje, nabavka materijala i izgradnja 10 (20) kV kablovskih veza i TS 10(20)/0,4 kV „Trnovo 3“ Nabavka materijala i opreme za remont transformatora Projektovanje, nabavka materijala i izgradnja 10 (20)kV kablovskih veza i TS 10(20)/0,4 kV „Stup Nukleus 1“ i „Stup Nukleus 2“ Projektovanje, nabavka materijala i opreme i radovi na priklju~enju mobilne TS 110/10(20)kV Grbavica 10 MVA Usluge snabdijevanja vozila Podru`nice „Elektrodistribucije“ Sarajevo te~nim gorivima Projektovanje, nabavka materijala i izvo|enje radova na EEO Podru`nice „Elektrodistribucije“ Sarajevo (posebna zona) na podru~ju Kantona Sarajevo Projektovanje, izvo|enje radova i nabavka materijala za TS 10(20)/0,4 kV Safeta Zajke 8 i NN kablovskog priklju~ka sa mjernim ormarom za kupca IMZIT - COMERC Projektovanje, izvo|enje radova i nabavka materijala za 10(20)kV kablove na lokacijama: TS 110/10kV Sarajevo, Energoinvest Stup - TS Alatnica, TS Vatrogasni dom za kupca METAL-CENTAR iz TS Alatnica

LOT - 3 10304-OP-012/10 10304-OP-013/10

Odsjek za fiziku - Nastavni~ki smjer (fizika) - Op}i smjer (fizika) - Nastavni~ki smjer (fizika) - Nastavni~ki smjer (fizika i informatika) Odsjek za geografiju - Nastavni~ki smjer - Regionalno i prostorno planiranje - Turizam i za{tita `ivotne sredine - Odsjek za hemiju - Nastavni~ki smjer - Op}i smjer - Odsjek za matematiku - Op}i (teorijski) smjer - Primjenjena matematika - Nastavni~ki smjer (matematika) - Nastavni~ki smjer (mat. i info.) - Teorijska kompjuterska nauka

4 4 3 3 4 4 4 4 4 3 3 3 3 3

10304-OP-014/10 10304-OP-015/10 10304-OP-016/10 LOT - 1 LOT - 2

Uz prijavu na Konkurs za popunu slobodnih mjesta za upis u I godinu studija, kandidat je du`an predati dokumente predvi|ene Konkursom za upis studenata u I godinu studija na visoko{kolske ustanove Univerziteta u Sarajevu u {kolskoj 2010/2011. godini, objavljenog u dnevnoj {tampi 18. 06. 2010. godine. Konkurs traje od 23. 08. - 31. 08. 2010. godine. Prijave podnesene poslije utvr|enog roka, kao i nepotpune prijave ne}e se uzeti u razmatranje. Kvalifikacioni ispit odr`at }e se 07. 09. 2010. godine sa po~etkom u 10.00 sati.

10304-OP-017/10 Nabavka opreme i guma za vozila LOT - 1 Nabavka opreme za vozila LOT - 2 Nabavka guma za vozila Svaki ponu|a~ koji je zainteresiran za u~estvovanje na Javnom nadmetanju du`an je dostaviti pismeni zahtjev za u~e{}e na faks +387 33 75 15 75. Detaljne informacije i uslovi za u~e{}e su navedeni u zvani~nom Obavje{tenju. Ostale dodatne informacije mogu se dobiti putem navedenog broja faksa ili na telefon broj +387 33 75 14 70, odnosno na Web stranici JP Elektroprivreda BiH d.d. - Sarajevo (www.elektroprivreda.ba)

40

Subota, 21. avgust/kolovoz 2010.

Dnevni avaz
Izdajem stan u centru grada. Tel. 061 504 476, 033/205-825. Izdajem stan, Tuzlanska 29. Tel. 033 464-846. Izdajem stan-kancelarijski prostor 70 m2, III sprat, kod Katedrale. Tel. 062 812 183. Izdajem tros. namje{ten stan u neboderu u blizini tram. st. Pofali}i. Tel. 066 466 227, 524-936. Iznajmljujem dvosoban stan Otoka - kod Merkura, ul. Grada~a~ka, 400 KM. Tel. 061 905 212. Jednokrev. soba, studentu (m), Nova Breka. Tel. 033 443-282. Jednokrevetna soba sa c. grijanjem, banja, kuhinja, dnevni boravak, kablovska 120 KM. Tel. 062 467 823. Jednokrevetnu sobu sa manjom kuhinjom, poseban ulaz, upotreba kupatila, mu{karcu. Tel. 033 532-035. Jednos. stan namje{ten, priv. ku}a, [ip, pos. ulaz, odvojena struja. Tel. 033 485-657. Jednosoban stan u centru. Tel. 061 183 788. Kod Islamskog fakulteta extra soba studentu ili samcu. Tel. 061 958 368. Ko{. brdo, ul. Juki}eva, jednosoban stan namje{ten sa cen. grijanjem, u zgradi. Tel. 062 916 382. Logavina, izdajem stan 3-soban, komforan, 110 m2, internet, kabl. TV, svijetao, sun~an, 600 KM. Tel. 061/72 58 59, 061 135 661. Manja ku}a blizu mora, max. 6. kreveta, Orebi}. Tel. 033 451-581, 062 226 638. Manji jednos. stan prednost samci ili studenti, Pofali}i. Tel. 033 648-788. Namje{ten dvosoban stan 70 m2, cen. grijanje, telefon, kablovska TV. Tel. 657-697, 061 507 240. Namje{tena garsonjera izme|u Katedrale i Bjelava. Tel. 205-330. Ned`ari}i, izdajem kompletno opremljenu auto-praonu. Tel. 061 244 166. Neum - apartmani povoljno, klima, gara`a. Mob. 063 436 333. Tel. 036 885-555, www.villaplava.com Neum - centar, apartmani sa terasama, blizu mora, povoljno. Tel. 036 884-710 i 062 970 364. Neum - povoljno izdajem apartmane smje{tene neposredno uz more. Mob. 063 327 098. Tel. 036/884169. Neum - povoljno sobe i apartmani. Tel. 063 350 047. Neum - sobe i apartmani uz more. Tel. 063 339 686. Neum - sobe i apartmani, kod hotela „Neum“. Tel. 036 884-686, 061 777 843. Neum, apartmane klimatizirane blizu mora. Tel. 061 141 752, 061 183 981, 036/884-493. Neum, centar, iznajmljujem apartmane. Tel. 063 350 149. Neum, iznajmljujem apartmane kod pla`e hotela Zenit. Tel. 063 496 227. Nudim studentici sobu sa c.g., Souk bunar - centar. Tel. 033 225-909. Orebi}, apartman, 2 i 3 krevetne sobe sa kupatilom, parking, oko 200 m od mora - povoljno. Tel. 00385 98 186 3337, BiH 061 390 322. Orebi}, apartmani ~etvero, peto i {esto krevetni, parking. Tel. 061 846 930, 00385 95 859 2024. Orebi}, centar, nove apartmane, parking, klima, sat TV. Tel. 063 368 327. Orebi}, izdajem dobro opremljene apartmane. Tel. 00385 20 713-792. Orebi}, izdajem manju ku}u blizu mora. Tel. 033 451-581. Odmor u Drveniku, polupansion 20 eura, apartman 10 eura po osobi. Tel. 00385912517145. Orebi}, soba, kuhinja, kupatilo, TV, klima, terasa, ro{tilj, parking, blizina mora, 30 EUR-a. Tel. 00385 20 713 793, 00385 98 924 6035. Otok Hvar-Su}uraj, apartmani 35 osobni, uz pla`u izdajem. Tel. 00385 21 773-305, 00385 99 683 0611. Pos. prostore za razne namjene, na vi{e lokacija. Tel. 061 156 262. Poslovni prostor u naselju [ip, nov 69 m2, fiksno 690 KM. Tel. 062 320 648. Prizemlje ku}e 100 m2, izdajem strancima, pos. ljudima, svi priklju~ci, namje{teno, parking. Tel. 062 169 114, Sarajevo. Repi} kod Kleka, izdajem apartman na moru. Tel. 00385 20 691-344, 00385 91 553 7707. Sobe sa kupatilom u Neumu, povoljno. Tel. 061 206 946. Sobe sa upotrebom kuhinje, ul. Biokovska, Gradac. Tel. 00385 21 697 340. Sobu studentici, kuhinja, banja, grijanje. Tel. 033 232-494. Socijalno, izdajem sobu `enskoj osobi. Tel. 641-885. Sprat ku}e na Pelje{cu-Sreser od 15. 8. 2010, cijena 35 EUR-a. Tel. 033 526-100, 061 914 956. Stan Tuzlanska. Tel. 033 464-846. Stan u priv. ku}i sa vi{e le`aja, Bare-[ip, 80 KM po le`aju. Tel. 062 139 215. Stan, ul. Saliha Behmena. Tel. 464-773. Stari Grad, izdajem frizerski salon. Tel. 061 157 740. Studenticama izdajem dvosoban namje{ten stan, ^. Vila, Grada~a~ka, c.g. Tel. 033 442-331. Studentu garsonjeru sa stalnim internet priklju~kom i grijanjem. Tel. 033 921-031. Tina Ujevi}a 13, pos. prostor 98 m2, centar Sarajeva. Tel. 061 033 953. Trogir-^iovo, apartmani povoljno, divne pla`e, ugodan boravak. Tel. 061 100 210, 061 157 290. U Kleku apartman 3+1 le`aja, 50 m od mora. Tel. 061 563 370, 033 243554. U strogom centru Sarajeva, izdajem sobu `enama, upotreba nus prostorija, grijanje. Tel. 061 383 809. Vogo{}a, kod auto-ku}e Mercedes, pos. prostor 130 m2, uz glavnu cestu, raskrsnica, parking. Tel. 061 235 178. Zenica - centar, izdaje se pos. prostor pogodan za mikrokreditne banke, urede, predstavni{tva, apoteke, zubne, salone i sl. Tel. 061 189 895. www.nekretnine.ba

MALI

OGLASI
Prodaja
Opel Corsa 1.0 B, 2004. god., siva, 3 vrata, full oprema, pla}eni carina i PDV, uvoz Njema~ka, cijena do registr. 8.200 KM. Tel. 061 835 565. Opel Corsa 1.0 B, 2004. god., siva, 3 vrata, full oprema, pla}eni carina i PDV, 90.000 km pre{la, cijena do registracije 7.900 KM. Tel. 061 835 565. Opel-Omega, tip 200, boja siva, registrovan do juna 2011. g. Cijena 3.300 KM. Tel. 062 203 410, 061 203 367. Pasat 1.6 D, karavan, god. 84., ispravan, odjavljen, 5 brzina, 650 KM, Sarajevo. Pasat karavan, 1997. god., TDI, 110 konja, reg. do 12. 8. 2001. god. Cijena 9.600 KM. Tel. 061 146 187. Pe`o 206 1.8 benzin, 2000 godina, 5400 KM, mo`e zamjena. Tel. 062 437 176 Prodajem golf 3, dizel, 6100 KM, limun boja ,mo e zamjena. Tel. 061 434 867 Pe`o 206 HDI, 2003. god., crni, 3 vrata, full oprema, pla}ena carina i PDV, 124.000 pre{ao, cijena do registracije 8.400 KM. Tel. 061 158 202. Pe`o 307 2.0 HDI, 2003. god., ljubi~asti, 4 vrata, full oprema, pla}eni carina i PDV, 138.000 km pre{la, cijena do reg. 11.700 KM. Tel. 061 158 202. Polovne gume za kombi 205/65 r16 Godijer, 120 KM. Tel. 214-351. Povoljno prodajem Pasat karavan, turbo dizel, 85. god. Tel. 061 133 264, 033 459-888. Prodaja i ugradnja alnasera, alternatora za sva vozila, zamjena neisp. za ispravne. Tel. 061 365 193. Prodajem i ugra|ujem ogledala za retrovizore, povoljno. Tel. 061 382 478. Prodajem |ip Tojotu.Tel. 061 538 400. Prodajem Renault Kangoo teretni, 2005. godina. Cijena po dogovoru. Tel. 062 916 907. Prodajem za Golfa alnaser, altenator, 2, 3, 4 i za ostala vozila, mo`e i monta`a. Tel. 033 531-996, 063 639 176. Reno Clio 1.2, 16 V, 2003. god., sivi, 4 vrata, 43.000 km pre{ao, uvoz Njema~ka, pla}eni carina i PDV, cijena do registr. 8.600 KM. Tel. 061 835 565. Reno Klio, 2003., benzin sa dosta opreme, uvoz iz Njema~ke, pla}ena carina i PDV, 6.900 KM. Tel. 061 204 169. Renault megane 1,5 DCI, 2007. god, karavan, tek registrovan, ful oprema servis ura|en, nove gume, siva metalik, cijena 14950 KM. Tel. 061 259 784. Retrovizorska ogledala za sve vrste auta 5 KM. Tel. 061 512 799. Seat Ibiza 1.4 B, 2004. god., crni, 3 vrata, full oprema, pla}eni carina i PDV, uvoz Njema~ka, cijena do registracije 8.950 KM. Tel. 061 158 202. Seat Ibiza 2004. god., benzin, tek registrovana, crna boja, ljetne-zimske gume, ful oprema, gara`irano, nije udarana, cijena 10.300 KM. Tel. 062 43 93 93. Seat Ibizu, 2003., benzin, full oprema, uvoz iz Njema~ke, pla}ena carina i PDV, 8.700 KM. Tel. 061 107 285. [ofer{ajbe nove i polovne za sve tipove vozila. Tel. 061 749 462. VW Kedi, 1999. god., bijele boje, dizel, u extra stanju. Tel. 061 253 170. VW Sharan 1.9 TDI, 85 KW, plavi, tek registrovan. Tel. 033/687-154, Butmirski bataljon 24, Butmir. Za Pasat el. motor za podizanje stakla za prednja lijeva vrata. Tel. 061 260 598.

Izdavanje
Neum - izdajemo povoljno apartmane i sobe na samoj pla`i po najni`im cijenama. Klima, TV i parking. Tel. 063 321 434. 741-Mo Izdajem apartmane sa predivnim bazenima, terasama, popust 50%, Dobre Vode, Bar. Rez.: +382 69 211-680, +382 30 364-386. www.royal-azur.com 12519-1tt Tu~epi - biser Jadrana! Pansion „Bili dvor“ nudi ekstra povoljne cijene. Tradicionalno bogata gastronomija, blizina mora 50 m, parking, klima, sat-TV. Novo! Apartmani prvi red do mora. Tel. 00385 21 679-673. 1223-1Mo Ljetovanje u kampu „Grma“ Gradac n/m smje{taj u kamp prikolicama, upotreba kuhinje, parking, sve za 6 EUR-a po osobi. Informacije na tel.: 00385 91 723 1717. 10097-1tt Neum - kod pla`e hotela Zenit, povoljno iznajmljujemo novosagra|ene sobe i apartmane (klima, kuhinja, balkon, TV, gara`e). Tel. 036/885-165 ili 063 894 751. PTT Djevojka tra`i 2 cimerke. Trosoban namje{ten stan sa kuhinjom i kupatilom. Ulica Zmaja od Bosne kod Ekonomske {kole. Tel. 061 357 340. 12784-1tt Ljetovanje u Gradcu i Podacama od 25. 8. - 6 no}i 7 dana po cijeni od 175 KM. U cijenu ura~unat prijevoz. Smjena svakih 7 dana. Tel. 062 773 602, 061 185 805. Izdajem trosoban stan kod bolnice Ko{evo. Povoljno za studente. Poseban ulaz, centralno grijanje. Zvati na tel. 062 303 658. 11040-1Nd` „Alma“ vila Neum, apartmani, sobe, blizu mora. Tel. 061 131 900. Aneks, garsonjera namje{tena, grijanje, poseban ulaz. Tel. 061 365 690, 033 653-311. Apartman izdajem na Bjela{nici. Tel. 062 320 648. Apartmani, sobe za no}enje sa parkingom od 15-25 KM, Ko{. Brdo. Tel. 062 226 665. Apartmane i sobe sa klimom i tv u Neumu, odmah pored obale, izdajem povoljno sa parkingom. Tel. 061 131 831, 033 541 493 Apartmani-sobe, dnevni boravak, sa parkingom, blizina Wise. Tel. 061 267 264. Apartmansko preno}i{te iznad Katedrale, parking, kablovska, 15 KM po osobi. Tel. 061 339 647. Bjelave, izdajem studenticama stan - ku}u od 100 kvadrata, plinsko eta`no grijanje, tri dvokrevetne sobe, dnevni boravak, kuhinja, trpezarija i ostava. Zvati od 10 do 22, na broj 062 942-823. Brije{}e, izdajem ili prodajem zemlji{te na 820 m2, put sa tri strane, pogodno za gra|evinsko stovari{te. Tel. 061 84 84 33. Budakovi}i, jednosoban u ku}i, poseban ulaz. Tel. 061 365 690, 033 653-311. Butmir, izdajem sprat ku}e opremljen. Tel. 033 680-106. Centar - Papagajka, nudim no}enje u luksuzno opremljenom apartmanu. Tel. 061 724 725. Centar, izdajem dvoiposoban namje{ten stan, klima, cen. grijanje, blind vrata. Tel. 062 440 125. ^. Vila, trosoban stan 83 m2. Tel. 062 730 641. Djevojkama studenticama namje{ten stan. Tel. 033/203-887. Dvokrevetnu sobu zaposlenim radnicima, cijena po krevetu 60 KM. Tel. 660-176. Dvos. namje{ten stan prednost studenti-ce, blizu FDS, Pofali}i. Tel. 033 645-156, 602 439 329. Dvos. stan, grijanje, A. Bu}e kod „Zraka“. Tel. 061 268 476. Ferhadija, izdaje se kancelarijski prostor 220 m2, extra opremljen. Tel. 033 450-740, 033 616-856. Gradac, izdajem apartmane, klima, parking. Tel. 00385 98 965 7400. Gradac, povoljno iznajmljujem sobe i apartmane. Tel. 00385 91 880 2134.

Prodajem Audi 100 TD, 1986., 3.200 KM, registrovan do 7. 2011. god. Reno 5 campus, 1986. god., registrovan, 1.750 KM. Tel. 061 526 308. 12936-1tt Motor Vespa Pijaggio X8 EVO, 250 ccm, 2008. god., met. crna, tek registrovan. Tel. 061 526 308. 12936-1tt Audi A6 gepek (vrata), crna boja, 190 KM. Tel. 061 709 956. Audi jaje, 1.6, turbo dizel, 89. god, 4500 KM. Tel. 061 443 277. Auto gume polovne 195/65 r15 m+s, 205755 r16 p+s, 185/65 r14, 155/r13 i dr. Tel. 061 511 779, Sarajevo. Auto ogledala za retrovizore za sve vrste auta, 5 KM. Tel. 061 149 190. Autostakla „Rule“, original {ofer{ajbe i bo~na stakla sa ugradnjom. Garancija 5 godina. Stup, Bojni~ka 109. Tel. 063 851 759, 061 413 317. BMW 324 dizel, 1988. god., registrovan do 11. mjeseca, automatik, 2.300 KM. Tel. 061 438 446. BMW 530i, 11./2003. god., ful oprema, tiptronik, ima i plin. Tel. 061 190 618. Chrysler stratus cabrio 2.0 benzin, 1998. god., ful oprema, registrovan. Tel. 061 864 130. Citroen BX 1.9 god. 89., karavan, dosta novih dijelova, 700 EUR-a, Sarajevo. Tel. 062 270 366. Citroen C4, 1.6 HDI, 2007. god., full oprema, reg. god. dana. Tel. 063 506 303. Crveni Chevrolet Avero, 2 vrata, 1. registracija u martu 2009., gara`iran. Tel. 061 188 758, 033/526-521. Dijelovi za auta Zastava, stakla i gume s felgama, guma 165-14 i 15513. Tel. 061 530 314. \ip Hyundai, 2.5 dizel, tek registrovan. Tel. 061 156 436. Felicija 1.3, 1996. god., registr., 27. 5. 2011. Tel. 063 276 379. Fiat Uno .0 B, fire, 97. god., reg. do 8. 5. 2011., 5 vrata, dobro o~uvan, povoljno. Tel. 062 315 616. Ford Fiesta 1.4 TDCI, 2004. siva, 3 vrata, full oprema, pla}eni carina i PDV, 120.000 km, full oprema, pla}eni carina i PDV, 120.000 km pre{la, cijena do registracije 8.900 KM. Tel. 061 835 565. Ford Fiesta benzin 55 KS, 2001. god., klima, ostala oprema. Tel. 061 349 638. Ford Fiesta gepek (vrata), 2003. god., 100 KM. Tel. 061 709 956. Ford KA, crni met., 2001., 114.000 km, bez klime (panorama krov), ABS, servo, cent. br. + dalj., el. podiza~i, 2 airbaga, CD, 2x to~ka, ekstra-gara`iran, tro{i 6 lit, 5.000 KM. Tel. 061 108 144. Golf 1989. god., centralna brava, servo, {iber, 4 vrata. Tel. 061 134 533, 033 698-553. Golf dizel, 86. god., 2700 KM. Tel. 062 255 987 Golf 2, TAS-ov, bordo, 4 vrata, registr. do 11. 09., 3.700 KM. Tel. 061 745 586, Ilid`a. Golf 4, kabriolet, tvrdi krov, 2000. god. Crn, crna ko`na sjedi{ta, motor 85, benzin. Plus aluminijske felge „racer“. Sve 10.000 KM. Tel. 033 281 370. Hitno Reno Megan coupe, 2001. g., metalik sive boje, benzin, ful oprema. Tel. 061 338 433. Jugo koral 60, 1989., o~uvan, reg. do 20. 10. 2010., ul. Jaja~ka. Tel. 062 421 050, 033 643-785. Kombi MB 609, god. 90., extra dobar, dugi, visoki, 4.200 EUR-a, Sarajevo. Tel. 062 270 366. MB 190 D, god. 86., reg. 6. 2011., crveni, {ir. lajsna, 2.500 EUR-a, zamjena za put. kombi SK. Tel. 062 270 366. Mercedes 190, o~uvan, neregistrovan, povoljno. Tel. 061 148 197. Minibus Iveko automatik, god. 85., ispravan, osim alansera, odr`avan, 800 EUR-a, Sarajevo. Tel. 062 270 366. Nov skuter Peugeot V-clic, 49 ccm. Tel. 061 157 888.

Grbavica kod @eljinog stadiona, 2-soban stan 64 m2, velika terasa i ba{ta, namje{ten a mo`e i nenamje{ten, cen. grijanje. Tel. 062 134 558. Grbavica, izdajem dvosoban stan u priv. ku}i, I sprat, plus gara`a. Tel. 063 639 213. Hrasno brdo, Posavska 128, izdajem sprat ku}e. Tel. 062 422 405. Hrasno, pos. prostor 100 m2, pogodan za sve namjene, sa parkingom. Tel. 061 150 273, 063 234 915 Hrasno, Trg heroja 32, jednoiposoban namje{ten stan ozbiljnoj zaposlenoj `enskoj osobi. Tel. 063 487 813. Hvar-Su}uraj, iznajmljujem apartman 4+2 (70 m2) blizu pla`e. trakic@sucuraj.net Tel. 00387 61 810 398, 00387 35 272-120. Ilid`a, izdajem pos. prostor. Tel. 061 139 562. Izdajem dvosoban namje{ten stan na Vracama iznad Turskog koled`a u privatnoj kuæi, internet, kablovska 450 KM. Tel. 061 345 043 Izdajem jednosoban stan u Hrasnici u privatnoj kuæi. Tel. 033 513 036. Izdajem 2 i 1-krevetnu sobu, TV, kuhinja, kupatilo, poseban ulaz - studenti. Tel. 033/238-744, 061 335 409. Izdajem apartmane na otoku Pagu, dogovor. Tel. 00385 23 612 230, 091 724 3207, 061 349 669. Izdajem ~etverosoban stan u strogom centru Sarajeva, sa ba{tom, povoljno. Tel. 061 382 261. Izdajem dvije radnje (120 m2) sa parkingom 200 m2. Tel. 062 546 354. Izdajem dvosoban namje{ten stan, c.g., kod stadiona Ko{evo. Tel. 061 530 795. Izdajem frizersko-kozmeti~ki studio, Sarajevo-Dobrinja. Tel. 061 207 448. Izdajem gara`u blizu Medicinskog fakulteta. Tel. 033 207-936. Izdajem ili prodajem radnju na Siranu. Tel. 062 917 009. Izdajem jednosoban namje{ten stan na Grbavici, 2. sprat, kod [opinga. Tel. 061 167 930, a vikendom 00385 92 244 4341. Izdajem jednosoban stan 50 m2, namje{ten, strogo poseban ulaz, cen. grijanje, sa parking mjestom, kablovska TV, internet, sve posjeduje. Zvati od 12-20 h. Tel. 033 458-323. Izdajem na moru Komarna-Klek apartmane za 3-6 osoba sa upotrebom kuhinje. Tel. 062 439 329, 066 430 574. Izdajem namje{ten dvosoban stan sa grijanjem, poseban ulaz. Tel. 061 149 442, 061 233 948. Izdajem namje{ten jednosoban stan na Grbavici, 2. sprat. Tel. 061 167 930. Izdajem namje{tene stanove stranim dr`avljanima, Ned`ari}i-Sarajevo. Tel. 061 221 706. Izdajem p. prostor 240 m2 za sve namjene sa parkingom uz glavnu cestu, Saraj polje. Tel. 061 545 358. Izdajem pos. prostor 35 m2 u Pofali}ima kod benzinske pumpe, pogodan za kancelarije. Tel. 061 132 268. Izdajem poslovni prostor kod @eljinog stadiona 32 m2, vrlo povoljno. Tel. 062 972 512. Izdajem jednosoban stan, namje{ten sa centralnim grijanjem, blizu Ba{~ar{ije. Tel: 033-531-366 i 062105-335 Izdajem namje{ten stan studenticama ili bra~nom paru mo`e i sa djetetom za èuvanje. Vraca, Samoborska 19. Cijena 300KM. Tel. 033 656 294 ; 062 295 703. Izdajem namje{ten jednosoban stan, 38 m2,na Ko{evskom brdu, . Tel. 062 127 238. Izdajem poslovni prostor sa h. opremom za ~i{}enje, mogu}nost prodaje. Mob. 062 165 566. Izdajem prazan stan 65 m2, c. grijanje, sa parkingom, I sprat, Saraj polje. Tel. 061 545 358. Izdajem sobe sa upotrebom kuhinje, Lukavica. Tel. 065 463 148. Izdajem sobe sa upotrebom kuhinje, Srebreno-Dubrovnik. Tel. 00385 20 486-628. Izdajem sprat ku}e ulica Travni~ka 28 iznad OHR-a pogodno za studente.Tel. 061 509 746. Izdajem strancima ili studentima namje{ten stan na Grbavici odmah iznad @eljinog stadiona.Tel. 062 385 332. Izdajem sobe za spavanje, TV, Stari Grad, cijena 20 KM. Tel. 061 537 479. Izdajem stan u centru grada sa gara`om na du`i period. Tel. 062 258 306, 062 986 371.

Prodaja
Hitno prodajem vikend ku}u 130 m2 i oku}nice 1.500 m2, na lokaciji Puhovik - put prema Rakovici. Tel. 061 136 309, 033 639-052. 10835-1Nd` Stan na Grbavici 35 m2, ul. Behd`eta Muteveli}a br. 27 i stan u centru 65 m2, ul. Kranj~evi}eva br. 4, zgrada „Karingtonka“. Tel. 061 311 238. N. Mostar, Lu~ki most - novogradnja, 1-sobni i 2-sobni 50 m2 do 76 m2. Gratis gara`no mjsto i ugra|ene kuhinje. Od 2.200 KM sa PDV-om. Tel. 061 499 229. 1224-1Mo Neum - Tiha luka, ku}a sa gara`om i 300 m2 oku}nice. Tel. 061 548 365, 036/884-297. 12736-1tt Prodajem dvosoban stan na Mojmilu, 55 m2. Tel. 061 206 728. 12837-1tt Prodajem 4-soban stan u Sarajevu, 130 m2, centar kod Ferhadije i Ba{~ar{ije, drugi sprat, renoviran, ili mijenjam za manji i razlika. Tel. 062 509 365. 12874-1tt Povoljno - dvosoban stan 55 m2 ^engi} V., ul. Grada~a~ka, III sprat. Tel. 066 488 818. 10987-1Nd` Robot - Socijalno, pos. prostor 52 m2, stan 69 m2, prodajem. Tel. 061 102 695. 12899-1tt Novo Sarajevo, jednosoban stan 42 m2, visoko prizemlje (kod Mercatora), cijena 70.000 KM. Tel. 061 493 323. 12896-1tt Prodajem namje{ten frizerski salon 22 m2, na Grbavici, vrlo povoljno (ustupnina). Tel. 033 459-635. 11039-1Nd` Prodajem ku}u sa oku}nicom, 1.500 m2 oku}nice, VRLO POVOLJNO, Ahatovi}i - Djevoja~ke vode. Tel. 061 132 197, 061 207 921. 11030-1Nd` Povoljna prodaja: Dobrinja 2 - 38 m2/II + balkon, cen. grijanje i plin, lijepo o~uvan - 56.000 KM. [vrakino do Merkatora garsonjera 29 m2/II, cen. grijanje, nije adaptirano, 42.500 KM. Vraca 43 m2/II 65.000 KM. Tel. 061 269 835, 061 510 964. 12951-1tt Prodajem tri placa ukupne povr{ine 1.200 m2, na jednom je devastirana ku}a, mo`e i zamjena, a mo`e i odvojena prodaja. Sve po dogovoru. Ulica Novopazarska br. 88, Hrasno brdo, Sarajevo. Tel. 061 991 185, 065 200 257. 215-1Bl Adapt. manja bos. ku}a iznad Bistrika, mo`e zamjena za stan. Tel. 061 260 598. Alipa{ino polje C-faza, vl. 1/1, stan 42 m2, zatvorena lo|a. Tel. 546-226. Alipa{ino polje, renoviran stan 78 m2, VI sprat, cijena 105.000 KM. Tel. 066 261 650. Alipa{ino polje, ul. Semira Fra{te, trosoban stan, I kat, 78 m2, cijena 120.000 KM. Tel. 061 172 066. B. Potok, ul. S. Zajke, ku}a p+s sa gara`om i 470 m2 oku}nice. Tel. 061 260 598. Bare-[ip, gara`a, novogradnja, iza Sam-shopa, 15,5 m2. Tel. 061 358 229. Ba{~ar{ija, prodaje se poslovni pr-

Kupovina
Kupujem havarisana vozila. Tel. 061 206 689. Kupujem motor, mjenja~ i turbinu za Iveco Daily 50C13, 2004. god., 130 KS. Tel. 061 157 224. Vr{imo otkup rabljenih, dotrajalih i havarisanih vozila. Tel. 061 716 013. Kupujem razne dijelove za Reno Scenic 2000 godina.Tel. 061 719 786. Kupujem vozila ni`e vrijednosti, havarisana neispravna, na stranim tablama i sl. Tel. 061 758 217. Auto kupujem: Citroen C3, Pe`o 206, Reno Klio, Polo, Hunday, [koda Fabija 2004/56, 6. Tel. 061 217 897. Uzimam havarisana i ostala auta za dijelove. Tel. 061 614 887, 061 249 467.

Dnevni avaz
ostor (objekat) u najprometnijoj ulici Starog Grada, Bravad`iluk 355 m2. Tel. 061 275 535. Bistrik, prodajem ku}u, cijena 45.000 KM. Tel. 065 240 493. Bjelave, jednosoban 41 m2, sa balkonom. Tel. 033 225-656. Bjelave, ku}a sa ~etvoroijednoiposobnim stanom 145 m2, gara`om 30 m2, ba{tom 165 m2, vl. 1/1, useljivo odmah. Tel. 033 201-051, 065 097 899. Bla`uj, vikend ku}u i 1.350 m2 zemlje, voda, struja, vlasnik 1/1. Tel. 061 160 085. Blizu Ba{~ar{ije prodajem stan, plin, lo|a, 3. sprat, novija gradnja. Tel. 033 447-825, 061 335 327. Bos. Krupa, naselje Kr~ane, 8.500 m2, vlasni{tvo 1/1, cijena 50 KM/m2. Tel. 061 156 886. Bos. Krupa, Sokak 210 m2, sa svim komunalijama, 120 KM/m2. Tel. 061 156 886. Breka, trosoban 80 m2, I sprat, kompletno adaptiran sa dosta nove opreme. Tel. 061 106 424. Centar kod Avazovog tornja, 40 m2/priz., kompletno adaptiran, 65.000 KM. Tel. 061 269 835. Centar, dvos. stan. Tel. 061 514 301. Centar, prodajem dvosoban stan. Tel. 061 514 301. Centar, prodajem pos. prostor 157 m2, prizemlje, parking, pogodno za sve namjene. Tel. 061 304 599, 033 665-419. Centar, ul. Pat. lige kod Stud. poliklinike, dupleks ku}a 35 m2, 2 sobe, kuhinja, sa velikom terasom ispred ku}e, odli~no stanje, 65.000 KM. Tel. 061 510 964. Centar-Dalmatinska, stan 121 m2, visoko prizemlje, upotrebljiv i za pos. prostor. Tel. 033/221-533. ^. Vila, N. Filipovi}a, prodajem pos. prostor 30 m2. Tel. 061 323 270. ^engi} Vila 1, prod. dvos. stan 57 m2. Tel. 033 677-065. Dev ku}a u S. Gradu ([iroka~a), sa dokumentacijom za adaptaciju, 25.000 EUR-a. Tel. 033 523-423. Dobrinja 2, stan 56 m2, iznad po{te, u odli~nom stanju, pogled na dvije strane, 45.000 EUR-a. Tel. 033 473-377, 061 274 866. Dobrinja C-5, stan 63 m2, II sprat, ul. R. Demird`i}a. Tel. 061 144 162. Dobrinja I, stan 87 m2, troipos., I sp., balkon. Tel. 062 141 072. Dobro{evi}i-Ahatovi}i, ku}u i 2,5 dul. zemlje, mo`e u 2 parcele, a i zamjena za stan. Tel. 061 20 33 67. Dubrovnik, prodajem dvosoban stan u Gru`u, V sprat, ustakljen balkon sa pogledom na Gru{ku luku. Tel. 00385 20 418-192. Dun. zemlje u Osjeku, vlas. 1/1, cijena 20.000 EUR-a. Tel. 061 540 015. Dvoipos. stan 65 m2, na Dobrinji sa dva balkona vis. prizemlje. Tel. 065 877 065. Dvos. novogradnja, 55 m2, na Betaniji-Pionirska dolina, sp. I, cijena 2.400 KM/m2. Tel. 061 540 015. Faleti}i, zbog selidbe prodajem ku}u 10x12, sa oku}nicom 1.200 m2, uz rijeku Mo{}anicu. Tel. 061 304 599, 033 665-419. Fojnica-[~itovo, ku}a p+s+p sa gara`om i 4.200 m2 zemlji{ta, jeftino. Tel. 061 260 598. Hitno 70 m2 centar, Avaz, kompletno renoviran, osun~an, 4. sprat, gara`a, 138.000 KM. Tel. 061 186 665. Hitno prodajem adaptiran jednoiposoban stan 45 m2, 13. sprat, Hrasno, Trg heroja, 86.000 KM fiksno. Tel. 061 811 144. Hitno prodajem povoljno stan u Dobrinji, kod Merkatora, renoviran. Tel. 062 322 888. Hrasno brdo, Posavska 128a, prodajem ku}u sa prate}im objektima, povoljno. Tel. 062 422 405. Ilid`a, ku}a kod stare op{tine sa 483 m2 stamb. prostora i 676 m2 zemlji{ta. Tel. 065 877 065. Ilid`a, povoljno namje{ten dvoiposoban 54 m2, i gara`u u zgradi 24 m2. Tel. 061 335 374. Ilid`a-centar, na prodaju stan 53 m2, I sprat. Tel. 066 251 589. Ilid`a-Pejton, stan 60 m2, extra lokacija. Tel. 033 624 442. Ilid`a-Stoj~evac, ku}a 2 sprata, pomo}na ku}a i 500 m2 oku}nice, povoljno. Tel. 033 694-514. Ilija{, ku}a 1/2, 180 m2, i pos. prostor 50 m2, Bosanski put 187. Tel. 065 905 779. Iznad Mejta{a, Sepetarovac 44, stan 46 m2, prizemlje, vrlo povoljna cijena. Tel. 220-187, 062 681 078. Jednos. stan od 37 m2, u Vogo{}i, prodajem. Tel. 065 877 065. Jednos. stan, centr. grijanje, Had`i}i. Tel. 062 723 539, Had`i}i. Kko{evo, dvoiposoban 63 m2, II sprat, 2 balkona. Tel. 221-194. Ku}a ameri~ki stil, novija, 2 sprata po 110 m2. Tel. 061 257 567. Ku}a na Ilid`i-Pejton 12,5x11,5, prizemlje+2 sprata, sa gara`om i pos. prostorom, cijena dogovor. Tel. 061 226 007. Ku}a u Kasindolu 9x10 (P+S+VP) sa pomo}nim objektima i 1.400 m2 zemlje, uz cestu, papiri uredni. Tel. 062 419 252, 061 159 513. Ku}a u Konjicu (Ora{je), 600 m2 oku}nice, povoljno. Tel. 061 628 651. Ku}a ve}a, novija gradnja, Vraca, A. Smajlovi}a. Tel. 061 160 068. Ku}u 1/1, sa dva dvosobna stana, posebni ulazi, povoljno. Tel. 061 506 750. Lijepa vikend ku}a 80 m2, parcela 1.300 m2, oaza mira, zelenila i ti{ine u Glavnom polju. Tel. 061 147 997. M. Dvor 70 m2, adapt., prvi sprat, vl. 1/1, cijena 100.000 EUR-a. Tel. 061 211 303. M. Dvor kod Skup{tine BiH, pos. prostor vel. 25 m2, vl. 1/1, povoljno. Tel. 062 943 493. Marin Dvor, ul. K. Tvrtka, 130 m2/II, dvostrano orijentisan, 70% adaptiran, 2.150 KM/m2. Tel. 061 269 835. Na Ilid`i-Lu`ani, stan 60 m2, povoljna cijena, I sp. Tel. 033 638-541. Nahorevska (iza Pionirske) ku}u 10x11 sa tri stana na tri eta`e, poseban ulaz za svakis tan. Tel. 061 304 599, 033 665-419. Ned`ari}i, novogradnja, garsonjera 33 m2, 1.800 KM/m2 as PDV-om. Tel. 061 504 425. Neum, Tiha luka, stan 40 m2 sa terasom i pogledom na more, kompletno namje{ten, cijena na upit. Tel. 061 147 336. Novo, ku}a vikend dijelom nezavr{ena, 1.000 m2 oku}nice, Rajski Do-Trnovo. Tel. 226-554, 062 183 507. Obala K. bana, stan 54 m2, II sp. S. Grad. Tel. 062 920 191. Op}ina Trnovo, selo Gra~anica, FBiH, ~etiri i po dunuma zemlje, 100 metara kroz imanje te~e ~ista rijeka, a izvor je 50 m od imanja, sa~uvana priroda, udaljenost od sela 800 m. Sve zagra|eno. Zadnja cijena 8.000 po dunumu. Tel. 061 686 095. Otoka, ul. @rtava fa{izma, dvos. stan 54/I+balkon veliki, stanje odli~no, odmah useljiv, 1.850 KM/m2. Tel. 061 269 835. Pos. prostor u Ferhadiji 220 m2 (I + II sprat), lux. adaptiran, prodaja 995.000 KM, izdavanje 4.000 KM mjese~no. Tel. 061 510 964. Pos. prostor u Vogo{}i, 240 m2 u dvije eta`e, 250.000 KM. Tel. 061 489 542. Povoljno zemlji{te za gradnju vikend naselja. Tel. 062 532 670, zvati nave~e. Povoljno, atraktivan stan u potkrovlju u ulici Ferhadija u Sarajevu. Tel. 061 220 541. Prodaje se ku}a na Bistriku pov. 250 m2, udaljena 1,2 km od Ba{~ar{ije ili 10 minuta hoda. Prelijep pogled na grad. Ku}a se sastoji od 3 zasebna stana sa odvojenim ulazima. Uz ku}u se nalaze 2 gara`e sa 3 gara`na mjesta. Svi papiri uredni 1/1. Ku}a je upravo potpuno renovirana. Ima ba{tu. Tel. 062 451 110. Prodajem ku}u na sprat sa oku}nicom u Had`i}ima (Binje`evo) ili mijenjam za jednosoban stan uz doplatu. Tel: 062-522-831 i 033-422221 Prodajem ku}u 2 sprata i vikendicu na istom placu, dulum zemlje, uz rijeku sa bazenom. Tel. 061 192 073. Prodajem ku}u sa dva trosobna stana, dvije radnje, ba{~a, parking. Tel. 062 546 354. Prodajem ku}u u Butmiru, useljiva, 2 sprata, grijanje, gara`a, papiri 1/1. Tel. 061 971 090. Prodajem poslovni prostor 23m2 1/1 vlasni{tvo, Aerodromsko naselje, Andrije Andrejevi}a 37, mogu~nost dogradnje, pogodno za ugostiteljstvo, cijena 35 000 KM.Tel. 061 509 746. Prodajem ku}u, plac za gradnju i nedovr{en pos. prostor - Rajlovac. Tel. 061 685 355, Zabr|e. Prodajem lijepu bosansku ku}u u blizini Vije}nice. Tel. 061 935 062. Prodajem novu ku}u u Sarajevu, naselje Binje`evo. Ku}a ima tri sprata, svaki sprat ima zaseban ulaz. Oku}nica povr{ine 1.000 m2, ogra|ena zidom. Vlasni{tvo 1/1, sve uknji`eno u grunt. Tel. 062 337 813. Prodajem plac 500 m2, [amin Gaj-Rakovica. Tel. 061 579 445. Prodajem plac na Crnogorskom primorju, \enovi} kod H. Novog. Tel. 033 638 125. Prodajem povoljno zemlju u Bu}a Potoku i Hladivodama. Tel. 033 659756, 062 178 832. Prodajem stambeno poslovni prostor dim. 12x8, oku~nice 422 m2, Ilija{. Tel. 061 552 547. Prodajem stambeno poslovni prostor dim. 12x8, oku~nice 422 m2, Ilija{. Tel. 061 552 547. Prodajem stan 40 m2, M. Dvor. Tel. 062 724 003. Prodajem stan 86 m2 u Novom Sarajevu, austrougarska gradnja, sre|en, 195.000 KM. Tel. 061 489 542. Prodajem stan bez posrednika, na Grbavici I, 61 m2, XIV sprat, adaptiran, 2.400 m2 fiksno. Tel. 061 438 855, 033 610-550. Prodajem stan Mojmilo, 53 m2, sa stvarima, sve novo. Tel. 061 299 371, 061 377 898. Prodajem stan u Doboju 42 m2 + 10 m2 terasa. Tel. 061 143 036. Prodajem stan u novogradnji Ned`ari}i od 37,20 m2, parking mjesto ispod zgrade. Tel. 062 170 897. Prodajem u centru kod Lovca stan 106 m2, II kat. Tel. 061 188 846. Prodajem useljivu ku}u 240 m2, pijaca Vrap~i}i Mostar, ili mijenjam za Trebinje, Sarajevo. Tel. 061 301 772. Prodajem zemlju blizu Vije}nice stara Dariva, ul. Obhod`a 32. Tel. 062 504 781. Prodajem: Hrasnica, stan 59 m2, novija gradnja, lamela, ul. Stari drum. Tel. 061 167 953. Prodajem-iznajmljujem posl. objekat 1.000 m2 + 4.000 m2 oku}nice, sa asvaltiranim parkingom, uz magistralni put Sarajevo-Mostar, na 17. kilometru, ili vr{im zamjenu za stamb.-posl. prostor u Sarajevu. Tel. 061 249 249. Radni~ka 122, ku}u, dva podruma, vis. prizemlje, sprat, 450 m2 oku}nice. Tel. 065 185 108. S. Kolonija, duplex ku}a - priz. + sprat + potkrovlje, 2 manje ba{te, eta`no grijanje, 103.000 KM. Tel. 061 269 835. Sarajevo, ^. Vila, 2-soban 54 m2+predulaz, u dobrom stanju. Cijena po dogovoru. Tel. 061 079 791. Stan 50 m2, 16 sp., A. [a}irbegovi}, cijena po dogovoru. Tel. 062 452 371. Stan 68 m2 u centru Sarajeva. Tel. 061 817 523. Stan 69 m2, A. Babi}a, povoljno. Tel. 061 537 152. Stan B. Potok, Tibra Pacifik, novogradnja 112 m2. Tel. 061 072 815. Stan Ilid`a-Lu`ani, 3 sp., 58 m2, cijena po dogovoru. Tel. 033 623-534. Stan kod Vje~ne vatre 150 m2, IV sprat, lift, 1 m2 - 1.000 EUR-a. Tel. 063 603 010. Stan na Dobrinji 3, 74 m2, dvostr. orijentisan, cijena 118.000 KM, hitno. Tel. 061 308 689. Stari Grad, devastirana ku}a, 330 m2 zemlji{ta, ul. Brusulje 77, 12.000 EUR-a, papiri uredni. Tel. 061 543 853. Stup, Bojni~ka 109, ku}a sa pos. prostorom od 80 m2 i stanom iznad, autopraonica i parking. Ulaz sa glavne ceste. Sve renovirano, komunalije uredne, vlasnik 1/1. Tel. 062 735 608. Tros. stan, neboder, VII sp., Kolodvorska. Tel. 066 466 227. Trosoban stan kod Stomatologije, ul. Gabelina. Tel. 061 548 390. Trosoban, ul. Bolni~ka 78 m2, sp. II, ima gara`u, cijena 2.900 KM/m2. Tel. 601 540 015. Tuzla, na Bulevaru u ul. I. Ribara br. 11, prodajem jednosoban stan 36 m2, renoviran, cijena 1.700 KM/m2. Tel. 061 296 649, 062 287 962. U centru Sarajeva, 2,5-soban stan. Tel. 061 817 523. U Had`i}ima ku}a 8,5x9, p+s+p, dvije vanjsk egara`e, oku}nica 618 m2, cijena dogovor. Tel. 420-319 i 521-187. U N. Sarajevu, stan 86 m2, austroug. gradnja, sre|en, 195.000 KM. Tel. 061 289 542. Vikendica u Buhotini sa 2.000 m2 zemlje i na Mi{i}ima-^evljanovi}i. Tel. 061 188 846. Vikendica u Kijevu, 2 dun., zemlje, voda, struja. Tel. 062 214 895. Vikendica u RS-u, G. Kotorac, a mo`e i zamjena za manji stan. Tel. 062 923 714. Vi{njik, jednosoban stan 32 m2. Tel. 033 465-079. Vi{njik, stan jednosoban 32 m2. Tel. 033 465-079. Vogo{}a, prodaje se pos. prostor u centru, na 2 eta`e (72 m2). Tel. 061 275 535. Vogo{}a-dupleks: jednosoban, garsonjera, gara`a, ostava, terasa 6x5,5, mogu}nost pro{irenja, 62.000 KM. Tel. 436-322. Vratnik, ku}a sa svim priklju~cima, uslovna za stanovanje, vl. 1/1. Tel. 061 139 592. Vratnik, ku}a sa svim priklju~cima, uslovna za stanovanje, vl. 1/1. Tel. 061 139 592. 76 m2 stan na Otoci, 20. sprat, vl. 1/2. Tel. 062 422 290, 065 778 224. Kupujem stan u Sarajevu, manje kvadrature. Tel. 033 214-944. „ZA SUPER SEX + NAJBR@I EFEKAT + ZA SUPER BIZNIS (VPC 4 KM). VIAGRA + CIALIS + LEVITRA + BILJNA = HIT + PODESNA I ZA BOLESNE! TEL. 061 807 485.“ 12511-1TT

subota, 21. avgust/kolovoz 2010.

41

Zamjena
Mijenjam 4-soban stan u Sarajevu 130 m2, centar kod Ferhadije i Ba{~ar{ije, drugi sprat, renoviran, za ku}u ili stan u Neumu ili Ulcinju, Baru ili sli~no. Tel. 062 509 365. 12874-1tt RS (Rudo), mijenjam ve}u ku}u sa oku}nicom za KS, ili prodaja. Tel. 061 684 706. Mokro - mijenjam ili prodajem ku}u, 3 sprata i 3,5 dul. zemlje, uz magistralni put. Tel. 062 214 041. Mijenjam ku}u u Zvorniku za stan u Sarajevu. Tel. 061 817 960. Mijenjam stan 60 m2, 18. sprat, Al. Polje, za manji uz doplatu. Tel. 061 208 998. Mijenjam ili prodajem trosoban stan u Saraj polju za manji. Tel. 061 202 497. Mijenjam stan na Dobrinji 60 m2, za ve}i. Tel. 062 169 040. Vla{i} za Jadran, Sarajevo ili Biha}, mijenjam apartman na ski-stazi. Tel. 061 483 448, 061 144 086. Biha} za Sarajevo ili Biha}, mijenjam 3,5-stan + gara`a. Tel. 061 483 448, 061 144 086. Stan u Sarajevu 52 m2, mijenjam za isti ili manji u B. Luci. Tel. 033 542-668. Trideset dun. zemlje u RS-u za 12 u Sarajevskom ili ZD kantonu. Tel. 033 634-300. Jednosoban stan na D. Malti za dvos. Tel. 033/659-756, 062 178 832. M. Dvoru, 70 m2 za Mejta{. Tel. 061 211 503. Stan 52 m2 za manji ili garsonjeru uz doplatu. Tel. 678-733.

„VIAGRA-PFIZER“ ORIGINAL! 50 i 100 MG. CIALIS 20 MG, KAMAGRA GEL 100 MG. ZA BOLJI I DU@I SEX. DOSTAVA. UPUTSTVO. DISKRECIJA. POUZE]EM. TEL. 061 702 404. 10222-1ND@
Prodaja i monta`a brvnara po va{oj `elji i niskoj cijeni. Tel. 066 969 293. Metalna vrata ulazna, portal, 4x1,5 m, dobro stanje, povoljno. Tel. 061 775 193, Sarajevo. Laptop HP-Fu|i, uvoz iz Njema~ke, star 2 godine, malo kori{ten, povoljno. Tel. 062 156 882. {ator dvije kabine, predsoblje, o~uvan, prodajem, vinil pod, jeftino. Tel. 062 169 114, Sarajevo. Manji fri`ider ispravan, 40 KM. Tel. 062 972 512. Sobna vrata sa {tokom 2 kom., 0,90x2,05 desna, ostakljena, nova. Tel. 061 819 488. Polovnu stolariju, 3 prozora 180x140, termo stakla sa `aluzinama. Tel. 033 622-064, 062 156 840. Polukru`nu sofu za sjedenje i sobni sto, dobro sa~uvano, pogodno za vikend. Tel. 033 848 252, 063 887 680. Dvije TA pe}i trojke i tri ipo, ispravne, dobro o~uvane. Tel. 033 452478. Doma}e koke nosilje, odli~nog kvaliteta. Tel. 061 206 345. Ljekovito bilje kanarion, maj~ina du{ica, metvica, kunica. Tel. 061 206 345. Plakar bijeli vis. 2,30 sa 100, dubina 60, povoljno. Tel. 463-428.

„RASPRODAJA OGRIJEVA“. Prodajem bukova drva cijepana i }utke. Ugalj Banovi}i (kocka, orah). Akcija uglja Kreka 90 KM - 1 T. Prijevoz obezbije|en. Tel. 061 670 068. 12626-1tt D.O.O. „GORI VATRA“. Prodaja ogrijeva u svim oblicima. Koli~ina zagarantovana. Cijena povoljna. Krediti za penzionere i zaposlene u javnim ustanovama do 10 rata. Tel. 061 173 949. 12892-1tt AKCIJA: Prodaja ogrijeva u svim oblicima. Koli~ina zagarantovana. Cijena povoljna. Krediti za penzionere i zaposlene u javni ustanovama. Tel. 061 360 298. 12892-1tt Prodajem aluminijska vrata za trgovinu 2,20x2,20. Tel. 638-006. Prodajem Braunove mre`ice za brijanje i el. aparate. Tel. 061 323 906. Podajem fri`ider staklena vrata, ve{ ma{ine, {porete struja plin, fri`idere, 120-150 KM. Dostava besplatna. Tel. 033 533-631. Prodajem skija{ke cipele i 1 m3 cijepanih drva. Tel. 033 526-521. Turisti~ki vodi~ „100 turisti~kih destinacija BiH“. Tel. 061 757 925. Doma}a svje`a ljekovita prepeli~ija jaja 30 kom-9 KM, A i 10 KM S klasa, mlade prepelice nosilje pred no{enje 5 KM, bespl. dostava. Tel. 061 138 184, 062 134 551. Prodajem ~etiri ormara mali, veliki, srednji i jedan sa ladicama i krevet na sprat.Tel. 061 556 761. Prodajem starije foto aparate. Tel. 061 548 447. Karabin Kranj lova~ki 8x57. Tel. 061 958 001. Nokia 6700, potpuno nova, 320 KM. Tel. 061 311 999. Strug Ada Potisje hp PA 30, glodalica Prvomajska, tip G3010-4. Tel. 066 643 516. Nove originalne dijelove za industrijske {iva}e ma{ine, povoljno. Tel. 062 876 691. Prodaja i monta`a vikend-ku}a brvnara od poluoblica, povoljno. Tel. 061 134 597. Mediven ~arape za vene, `enske, duge i kratke, povoljno. Tel. 061 052 033. Prodajem skoro novu plinsku pe} za grijanje marke Susler, 200 KM, zvati iza 17 sati. Tel. 061 377 150. Po~iteljski sirup za jetru, hepatitis, esh coli, holesterol, trigliceride, imunitet. Tel. 033 646-912. Prodajem knjige za sedmi razred, cijena 70 KM. Tel. 061 817 765. Hvalov zbornik, faksimil, transkript i komnetar. Izdanje Svjetlost - ANU BiH, 1968. god. Tel. 061 160 085. Police i ormari u veoma dobrom stanju, povoljno. Tel. 062 225 123. Biciklo Scott, USA-aluminij, prodajem. Tel. 470-801.

Servis: ve{ ma{ina (Gorenje, Ei Ni{, Kon~ar, Obodin, Kandi, Zanusi, Iberna), {poreta, bojlera. Dolazak besplatan! Garancija! Mob. 061 171 666. 11756-1tt „KIRBY“ - Dubinsko usisavanje, pranje, ispiranje svih vrsta tepiha, namje{taja, auta, pranje portala, generalna ~i{}enja stanova i firmi. Itisoni 1 m2/1 KM. Firma „GLANZ“. Tel. 061 350 688. 9733-1Nd` Alu `aluzine 20 KM/m2. Trakaste zavjese 20 KM/m2. Alu i PVC roletne. Harmo vrata i tende. Cijene sa monta`om. Tel. 033 211-484, 033 767-995, 061 131 447. 1028-1Nd` TV VIDEO DVD SERVIS svih marki i modela aparata. Garancija, dolazak na ku}nu adresu, novi daljinski za TV. Sa povjerenjem. Tel. 033/650-400, 033/610-000. PTT „HIGIJENA“ - Dubinsko usisavanje, pranje i ispiranje tepiha (1 KM = 1 m2) i namje{taja: ugao = 20 KM, kau~ = 10 KM. Tel. 061 141 944. 10837-1Nd` 5 molera profes. zavr{avaju stan u danu, nude i usluge ~i{}enja, mogu}e pla}anje i ra~unom. Tel. 061 969 136. 10952-1Nd` Instrukcije engleski, njema~ki i prevod. Tel. 061 339 306. Vodoinstalater - svi vodoinstalaterski radovi - kvalitetno, brzo, precizno, ~isto. Tel. 061 199 442, 033/621733. Studentica daje ~asove iz matematike, engleskog i njema~kog jezika, u~enicima osnovne i srednje {kole. Povoljno. Tel. 061 377 184. Servis ra~unara „Majo“, instalacija windowsa, internet konekcija, antivirusna za{tita ra~unara, ~i{}enje virusa, hardwerski i softverski problemi, itd. Tel. 062 118 202. Kirby dubinsko usisavanje iu pranje }ilima, etisona i sjede}ih garnitura, najkvalitetnijim kirbijevim {amponima. Tel. 062 118 202. Central. grijanje, plin. instalacije, zamjena konvektora itd., radimo kvalitetno i povoljno, uz garanciju. Tel. 061 500 037. Iskusan profesor instruira matematiku |acima uspje{no, povoljno, dolazim va{oj ku}i. Tel. 062 417 695. Ku}na dostava DVD filmova i serija, 2 KM po DVD, zvati od 11-19 h. Tel. 063 191 701, Sarajevo. Dajem ~asove iz matematike i statike |acima i studentima, uspje{no. Tel. 033 526-945. Instruiram francuski i latinski, povoljno i uspje{no. Tel. 033 223-347. Servis - programiranje, prodaja

Potra`nja
Potrebno vi{e manjih stanova, praznih i namje{tenih za izdavanje (Agencija). Tel. 061 031 330. Strancu potreban manji stan do 60 m2 u zgradi za izdavanje na du`i period (Agencija). Tel. 061 522 190.

registar kasa i el. vaga. Tel. 061 251 809. Matematika za popravne, profesor sa iskustvom, uspjeh zagarantovan. Tel. 061 135 748. Prof. daje instrukcije iz engleskog jezika djeci i srednjo{kolcima, dolazim na adresu. Tel. 061 227 439. Moler veoma brzo i efikasno moluje va{e stanove. Tel. 061 926 333. [ivanje `. konfekcije, sve vrste prepravki kvalitetno i povoljno. Tel. 065 695 706, Alipa{no C-faza. Engleski jezik, sudski prevodilac, prevod i poduka. Tel. 061 533 935. Bravar - izra|ujem i montiram sve od `eljeza, usluge savijanja cijevi. Tel. 061 709 382. Kerami~ar, rigips i moleraj. Tel. 061 202 713. Moler-majstor, kre~i, gletuje, farba stolariju. Tel. 062 282 243. Kerami~arske usluge, moleraj, postavljanje elektro instalacija, laminata i rigipsa. Tel. 062 466 093. PC serviser nudi usluge opravke ra~unara, XP antivirus i drugo, dola, zak besplatan. Tel. 062 328 044. Povoljno, ugradnja termo fasada, molersko farbarski radovi, laminat, rigips, keramika. Tel. 061 565 834. Molerske usluge, vrlo kvalitetno. Tel. 062 127 525. Auto limar radi sve vrste autolim. radova, jeftino, brzo, kvalitetno. Tel. 061 270 427. ^asovi engl. jezika. Tel. 061 334 895. Kombi prevoz namje{taja, selidbe, odvoz kabastog otpada, povoljno, obez. radna snaga. Tel. 062 139 453. Prevoz putnika na sve destinacije sa VW bus, sjedi{ta 1+8. Tel. 062 606 611. Kerami~ar radi kvalitetno i povoljno. Tel. 062 140 094. Zidar i tesar radimo sve gra|evinske radove, Cazinska 27. Tel. 061 019 468. Radim termo fasade, 10 KM sa skelom. Tel. 062 298 347. Radimo termo fasade, moleraj, {panski zid, uz garanciju i dugogodi{nje iskustvo. Tel. 061 278 188. Zidar sa grupom radi krovove, fasade i ostale radove. Tel. 062 196 097. Instrukcije iz ruskog jezika i prevod rusko-bosanski i bosansko-ruski. Tel. 061 969 966. Presvla~im kau~e i sve opravke, dolazim na lice mjesta. Tel. 544-932, 062 522 986. Povoljno prevoz kombijem i putni~kim automobilom. Tel. 061 248 036. Matematika, fizika i elektrotehnika, instrukcije uspje{no i povoljno daje dipl. ing. Tel. 201-195, 061 277 297. Kombi prevoz putnika 1+8 i selidbe, povoljno. Tel. 061 223 343. Molersko-farbarske poslove obavljamo brzo, ~isto, povoljno. Tel. 033 442-998 i 062 139 085. Molersko-farbarski radovi i posavljanje tapeta, izvodim kvalitetno i povoljno. Tel. 061 382 230. Profesorica engleskog, sudski tuma~-prevodilac, dr`i ~asove za sve uzraste. Tel. 033 465-958, 062 612 399, Dobrinja. Instruiram matematiku za sve {kole i fakultete, uspje{no i povoljno. Tel. 061 549 242. Profesor instruira matematiku sve uzraste povoljno, uspje{no, dolazim ku}i. Tel. 657-082, 066 329 172. Dajem instrukcije iz hemije za u~enike i studente. Tel. 066 891 378. Radim molersko-farbarske poslove brzo, ~isto i povoljno, radno iskustvo preko 20 god. Tel. 061 174 192, 033 210-791. Dubinsko usisavanje, pranje tepiha i namje{taja. Tel. 061 319 571. Popravljam sve vrste fri`idera, rashladnih ure|aja, uz garanciju. Dolazak besplatan. Tel. 061 156 309. Stolarske usluge po povoljnim cijenama. Tel. 061 336 541, 033 511526. Stolar, izrada i monta`a kuhinja, plakara, predsoblja, zamjena baglama. Tel. 062 944 952. Profesorica engleskog jezika daje ~asove i prevodi. Tel. 061 556 700, 033/657-038. Vodoinstalater odr`ava staru i postavlja novu instalaciju, ~isti bojlere, sve uz garanciju. Tel. 061 497 622, 062 012 291. Rainbow dubinsko pranje }ilima, namje{taja, generalke u stanu, ozbiljna `ena. Tel. 061 311 276, 033 666275. Lije~im vanjske i unutra{nje hemoroide. Tel. 061 533 146. Staklar radi sve vrste staklarskih usluga, dolazim na adresu. Tel. 061 609 947. Vodoinstalater - obavlja sve vrste vodoinstalaterskih usluga, opravke, adaptacije, instaliranje. Tel. 061 696 133.

42

Subota, 21. avgust/kolovoz 2010.

Dnevni avaz
Popravljam TV svih modela, profesionalno i na va{oj adresi. Tel. 061 365 690, 033 653-311. Autoprevoznik manjim kamionom vr{i prevoz kabastog otpada, pjeska, {ljunka. Tel. 061 268 847. Drva re`em motornom `agom, radim i druge poslove. Tel. 061 491 463. Prevodim engleski 5 KM/str. i povoljno dajem instrukcije. Tel. 643990. Molersko-farbarske usluge. Tel. 062 823 902. Instrukcije iz matematike, fizike, i elektrotehnike za u~enike osnovnih i srednjih {kola. Tel. 061 812 528. Vr{im selidbe modernim kombijem sa radnom snagom u dr`avi i vani. Tel. 061 227 189. Kombijem prevozim kabastu robu. Tel. 061 204 061. Vodoinstalater, radim nova kupatila, brzo, povoljno, ~isto, garancija. Tel. 061 349 294. Extra povoljno! Kombi prevoz i selidbe. Tel. 061 147 361. Elektri~ar VKV za ku}ne el. instalacije i ure|aje. Pozovite. Tel. 618-907. Vr{im selidbe i sve vrste prevoza sa kombijem, povoljno. Tel. 061 165 009. Kombijem prevozim razne vrste robe, selidbe, otpad + ispomo}. Tel. 062 476 471, 033 614-436. Moleraj, laminat, rigips, edelpuc, kompletne adaptacije stanova i ku}a. Tel. 062 402 122. VKV moler radi ~isto, uredno, kvalitetno, jeftino. Tel. 062 214 519. Engleski, njema~ki, prevodi, instrukcije, dipl. radovi, disertacije, pripreme za ispite. Tel. 063 947 405. Radim centralno grijanje i prepravke grijanja. Tel. 062 316 826. Prevoz putnika i organizovanih grupa luksuznim mercedesovim kombijem na sve destinacije. Tel. 061 862 323. Kombi prevozom vr{im selidbe, prijevoz putnika, odvoz {uta. Cijena povoljna. Tel. 061 817 424. Izvodim sve vrste elektroradova. Tel. 061 156 340. Profesor matematike sa iskustvom daje instrukcije |acima i studentima, tokom godine. Tel. 061 382 301, 033 473-574. Studentica ekonomije instruira matematiku za srednju i osnovnu {kolu. Tel. 061 929 114. Vodoinstalater, 30 g. iskustva, vrši opravke instalacija, monta u sanitarnih ureðaja i proèepljenja. Tel. 062 139 034 i 033 535 659. KV moler kre~i stanove, ku}e 70 KM, radim gletovanje, farbanje, postavljamo ukrasni stiropor. Tel. 062 388 242, 638-454. Molersko farbarski radovi, gletovanje, molovanje, lakiranje stolarije. Tel. 061 262 895. Kerami~ki radovi od 8 KM, laminat od 3 KM, brzo, kvalitetno i povoljno. Tel. 062 422 040. Med. sestra pru`a usluge infuzija, injekcija, ispiranje uha, obradu rana, kontrolu [UK-a, urina, tlaka. Tel. 641-144. Radimo molersko-farbarske radove, rigips, keramiku, laminat, i komplet adaptacije uz garanciju. Tel. 061 255 253. Iskusna profesorica daje instrukcije iz engleskog i arapskog jezika. Tel. 033 611-023. Dajem instrukcije iz engleskog jezika, povoljno. Tel. 061 274 111. Rigips, el. instalacije i moleraj radim povoljno. Tel. 066 205 286. Vodoinstalater opravlja ~esme, vodokotli}e, sifone, ventile, penzionerima jeftinije. Tel. 061 205 803. Elektri~ar - elektro instalater, sve vrste el. radova, kvarova, atest. Tel. 061 398 483. Radim kompletnu adaptaciju stana, brzo, povoljno. Tel. 062 226 904. Kvalitet i garancija, sve vrste bravarije, jeftino i povoljno. Tel. 062 522 901. Radim sa |acima Me|unarodne {kole Sarajevo, po nastavnom planu na engleskom kao i konverzaciju, informatiku. Tel. 062 293 688, Sarajevo. Superefikasno uni{tavamo `ohare, moljce, mrave, stjenice, u{i, buba-{vabe, mi{eve... Tel. 061 928 535. @ohare, stjenice, `ute mrave i mi{eve uni{tavamo uz garanciju. Tel. 061 184 796. @ohare, `ute mrave, stjenice, buhe i mi{eve uni{tavamo u va{im stanovima sa garancijom. Tel. 234-805. Uni{tavamo `ohare, `ute mrave, stjenice, mi{eve, 100% efikasno. Tel. 062 553 100. Uni{tavanje `ohara, stjenica, buha, mrava i mi{eva, 100% efikasno. Tel. 033 546-770. Servis zdravlja - uni{tavamo moljce, muhe, stjenice, komarce, mi{eve, itd. Tel. 062 136 248. Vodoinstalater sa 30 god. iskustva, vr{i opravku instalacija, monta`u i pro~epljenje. Tel. 535-659, 062 139 034. Kombi prevoz svih roba, povoljno. Tel. 061 205 906. Parket, {ipod, postavljamo, brusimo i lakiramo, postavljamo gotove parkete i laminate. Tel. 062 828 306. Sve za kompjuter! Rje{avanje problema, instalacija programa, ugradnja dijelova, kursevi. Tel. 061 827 793. Instrukcije iz matematike uspje{no i povoljno. Tel. 466-736, 061 506 755. Instrukcije iz engleskog jezika, turskog, matematike, posebne metode rada sa djecom. Tel. 061 714 367. Autoprevoznik kamionom-grajferom i mini bagerom 5 T, sve vrste iskopa i prevoza. Tel. 061 100 268. Kvalitetno i uz garanciju postavljanje, bru{enje i lakiranje parketa, {ipoda i laminata. Tel. 061 244 183 Uredno i kvalitetno sa dugogodi{njim iskustvom radim molersko farbarske radove. Tel. 062 189 683, 033 664-539. Mini bagerom radimo ono {to veliki ne mo`e, iskop kanala, razbijanje betona, SZR Mulavdi}. Tel. 061 219 946. Ku}ni majstor. Tel. 061 708 798. Instruiram |ake i studente iz matematike na Alipa{inom Polju, ~as 6 KM. Tel. 061 157 991. Prevoz putnika Sarajevo-more, klimatizirano, novim lux kombijem, dolazim na adresu. Tel. 062 213 645. Kombi prijevoz povoljno. Tel. 062 302 327. Vr{im prevoz putnika na more i po BiH, klimatizirano: Tel. 062 642 538. Izuzetno povoljno ru{imo stare objekte, renoviramo stanove sa vlastitim prevozom. Tel. 062 423 123. Kamionom povoljno prevozim sve vrste gra|evinskog materijala, pijeska, {ljunka, {uta. Tel. 062 423 123. Nudimo sve vrste detektivskih usluga, diskrecija zagarantovana. Tel. 062 378 818. Sudski tuma~ za njem., engl., holand. jezik, ul. Ko{evo 36, Sarajevo. Tel. 061 108 144. Stolar: popravka, monta`a, izrada kuhinja, plakara, namje{taja, vrata, prozora, brava. Tel. 062 534 123, 033 463-353. Ku}ni majstor: postavljam garni`e, lustere, plafonjere, slike, brave, baglame i ostalo. Tel. 061 838 018. Prof. daje instrukcije iz metematike za osnovce i srednjo{kolce. Tel. 062 467 237, 033 643-388. Prof. engleskog daje ~asove. Tel. 626-157. Vr{im prijevoz i uno{enje robe, kombijem. Tel. 061 241 751. Prevoz za sve destinacije putni~kim kombijem, profesionalni voza~, povoljno. Tel. 062 713 956. Laminate, brodski pod postavljamo povoljno i kvalitetno. Tel. 061 311 622. Servis, prodaja, programiranje svih vrsta registar kasa. Tel. 061 251 809. Presvla~im kau~e i sve opravke, dolazim na lice mjesta. Tel. 544-932, 062 522 986. Dajem instrukcije matematike i fizike, dolazim ku}i. Tel. 033 204-453, 061 914 014. Vodoinstalater - vr{i sve vrste popravki i instalaciju novih ure|aja i kupatila. Tel. 063 918 655. Povoljno i kvalitetno prevodim francuski jezik. Tel. 062 386 073. Izra|ujem i montiram sve od `eljeza, brzo i kvalitetno. Tel. 061 709 382. Uni{tavamo: `ohare, stjenice, mrave, mi{eve, efikasno uz garanciju. Tel. 033/234-805. Nastavnica engleskog jezika daje instrukcije u~enicima osnovnih {kola. Tel. 033 642-704. Vr{im opravku elektroinstalacija i ugradnju novih povoljno. Tel. 611542. Njema~ki advokat iz BiH zastupa u svim pravnim stvarima u Njema~koj. Tel. 061 537 739. Kompletnu adaptaciju stanaku}e, keramiku, rigips, laminat, moleraj, itd. Tel. 062 226 904. Povoljno uz garanciju radimo termo fasade, moleraj, {panski zid, dugogodi{nje iskustvo. Tel. 061 278 188. Termofasade-rigips, {panski zid, veoma povoljno, uz garanciju. Tel. 061 270 971. Kerami~arski tim radi postavljanje svih vrsta keramike, cijena po dogovoru. Tel. 061 525 310. Voda, keramika, grijanje, kvalitetno i povoljno. Pozovite. Tel. 061 182 737. Profesionalno kerami~ar, kvalitet. Tel. 061 509 061. Molersko-farbarski poslovi, povoljno, kvalitetno i ~isto. Tel. 061 262 973. sta. Tel. 063 901 698, Novo Sarajevo. Poma`em osnovcima u u~enju i savladavanju svih {kolskih predmeta. Tel. 061 670 078, Novo Sarajevo. @ena srednjih godina radila bi u pekari, trafici i samoposluzi, imam iskustvo, samo ozbiljne ponude. Tel. 062 422 290. Hitno potrebna frizerka, plata na procenat 50% ili po dogovoru fiksna. M. Dvor. Tel. 062 813 333. Fast-foodu potrebna radnica na poslovima poslu`ivanja, isplata svaku no}. Tel. 062 670 734. Autopraonici na Alipa{inom polju, potrebni radnici. Tel. 061 172 518. Potrebna kuharica, konobarica za rad u restoranu u Kotoru (Stari grad). Tel. 00382 69 049-733. Restoranu potrebna pomo}na kuharica. Tel. 062 387 663. Higijena - ramazansko sni`enje rainbow usisiva~, dubinsko usisavanje i pranje tepiha i namje{taja, po dogovoru. Tel. 062 524 502, 033 674019. ^istim kvalitetno stambene i pos. prostore. Tel. 061 516 910. Potreban frizer za `ene i mu{karce. Tel. 061 900 620. Dajem instrukcije iz matematike i fizike, na poziv dolazim ku}i. Tel. 061 266 183. Povoljno i kvalitetno radimo termo fasade, rigips, {panske zidove sa dugogodi{njim iskustvom. Tel. 061 270 971. Vr{im prevoz putnika, stvari, preseljenja. Tel. 061 250 911. Najpovoljnije pravimo i montiramo vikend-ku}e, brvnare. Tel. 061 134 597. Obuka za voza~e, vrlo korektno. Tel. 061 338 085. Rafting na Neretvi. Tel. 061 142 430. Instrukcije za osnovce mm, bio, hemija, fizika, bosanski, engleski, arapski. Tel. 061 33 93 74. Peremo sve vrste }ilima, itisona, tepiha, mokro pranje 2-3 KM/m2, dolazimo po }ilime. Tel. 033 659-250, 062 213 732. Elektri~ar popravlja {porete, bojlere, indikatore, automatske osigura~e, plafonjere, instalacije itd. Tel. 062 180 021. Moler tra`i posao. Tel. 033 242027. Prevoz putnika na sve destinacije. Tel. 061 107 928. Dugogodi{nji pravnik u penziji dobar poznavalac prava iz vi{e oblasti, `eli da se uklju~i u radne sposobnosti. Tel. 062 321 732. Potrebna ozbiljna radnica za rad u fast-fudu na A. Polju. Tel. 061 399 951. Potrebni kuhari, kuharice, pomo}nici u kuhinji. Tel. 061 191 972, 033 515-885. ^uvala bi dijete od godinu dana {kolskog i pred{kolskog uzrasta uz pomo} u ku}i, vrlo sam ozbiljna. Tel. 061 220 782. Penzioner 50 god., tra`i poaso ~uvara ili voza~a B i C kat. Tel. 062 154 130. Profesorica pedagogije nudi pomo} roditelima i djeci u ostvarenju {kolskog uspjeha. Tel. 066 468 812. Instrukcije matematike te priprema za sigurne upise, popravne, dolazim ku}i. Tel. 033 469 965. ^i{}enje ku}a, stanova, pos. prostora, po{teno i pedantno. Tel. 061 289 900. Bravar, varilac radi ograde, gitere, tende, klizne kapije, vrata i dr. Tel. 062 177 796.

Izvodim gra|evinske radove, maltanje, fasade, krovovi, keramika itd. Tel. 061 708 542 Klimatiziranim kombijima prevoz na more sa smje{tajem, grupna putovanja kao i selidbe po bih i u regionu. Tel. 033 511 492 i 061 899 883. Povoljno i kvalitetno ~istim stanove i poslovne prostore. Tel. 062 401 619. Ugradnja blind vrata, stolarije, regips, laminat,moleraj i sve vrste adaptacija. Tel. 061 542 493. ^istim ku}e i poslovne prostore, pranje tepiha, }ilima i drugo. Tel. 061 580 063. Povoljno vr{imo bru{enje i lakiranje svih vrsta parketa i {ipoda uz garanciju. Tel. 061 967 229 i 061 262 868 Molerske usluge uredno, kvalitetno. Tel. 062 127 525. Staklar - radimo sve staklarske radove, dolazimo na adresu. Tel. 061 842 343. Profesorica dr`i instrukcije iz matematike i fizike. Tel. 033 522-016. Prevoz stvari, namje{taja i ostalog ve}im kombijem, radna snaga, povoljno. Tel. 061 268 442, Saraj. Vr{im prevoz robe, stvari i ljudi, radna snaga po potrebi. Tel. 062 385 762. Lektori{em i korigujem sve vrste tekstova. Dugogodi{nje iskustvo. Tel. 033/658-707, 062 165 429. Elektri~ar - usluge el. instalacija, interfoni, alarmi, gromobrani, el. usluge. Tel. 061 132 991, 033 418-086. Rigips majstor radi potkrovlja, plafone, pregradne zidove. Tel. 061 511 503. Vr{im prevoz putnika po BiH i na more. Tel. 061 434 374. Iskusna profesorica engleskog, njema~kog i francuskog daje ~asove i prevodi. Tel. 061 702 873, 033 200616. Servis ra~unara „Aki“, popravka, nadogradnja, instalacija, internet konekcija, antivirusna za{tita, dolazak na ku}nu adresu. Tel. 061 545 375. VKV moler - radi molersko-farbarske poslove, povoljno. Tel. 061 507 683. Bravar, sve bravarske usluge, povoljno. Tel. 062 940 731, 033 691-260. Sve stolarsko-tapetarske usluge radim brzo i povoljno. Tel. 061 606 651, 066 620 342. Iznajmljujem play station 2 i 3 sa igricama. Tel. 061 201 341. Dajem instrukcije iz matematike i fizike. Mob. 062 343 100. Prevoz putnika sa kombijem po BiH, SCG i HRV. Tel. 061 209 935. Bravar radi ograde, kapije, gelendere ulazna i gara`na vrata, zatvara balkone. Tel. 061 526 205. Profesor daje instrukcije iz matematike za osnovce i srednjo{kolce tokom godine. Tel. 061 244 251. Tapetar-dekorater, povoljno presvla~i namje{taj u radionici ili kod vas, uz garanciju. Tel. 033 718-405, 061 156 728. Kvalitetno i povoljno postavljanje, bru{enje i lakiranje svih vrsta parketa i podova kao i laminata. Tel. 061 321 289, 061 134 260. [ivanje trajnih autopresvlaka, paleta boja, popravak sjedi{ta, neba, tapacirunga, poda. Tel. 061 215 658. Moler sa iskustvom iz Njema~ke, izvodi molerske radove kvalitetno uz garanciju. Tel. 061 372 829. Vodoinstalater sa iskustvom vr{i popravku, monta`u i pro~epljenja vod. instalacija. Tel. 061 348 717. Peremo }ilime rainbow ma{inom u va{em stanu ili ru~no u praonici sa dostavom. Tel. 061 202 630, 033 673284. Molerske usluge. Tel. 062 922 323, 066 205 151.

Ponuda-potra`nja
Potreban mehani~ar-vulkanizer sa iskustvom za rad u autoservisu. Plata po dogovoru + topli obrok. Tel. 061 170 526. 11041-1Nd` ^istim ku}e, stanove, pos. prostore i peglam ve{. Tel. 061 828 175. Agencija „Meka“ za ku}nu njegu starih, bolesnih, 24 sata sa vama. Tel. 061 237 641. ^uvala bih dijete u svom stanu na Grbavici kod @eljinog stadiona. Tel. 642-458. ^uvala bih djecu i odr`avala stan. Tel. 061 220 782. Frizerskom salonu, potreban mu{ko-`enski frizer. Tel. 061 177 944. Tra`im posao voza~a B i C kategorije, polo`en dr`avni ispit. Tel. 062 815 488. Ugostiteljskom objektu na Dobrinji, potreban radnik-ca za uslu`ivanje, plata redovna. Tel. 062 189 642. Profesionalno ~i{}enje stanova, poslov. prostora, tepiha i namje{taja. Tel. 061 210 017. Pedagogica-psihologica ~uvala bi dijete pred{kolskog i {kolskog uzra-

Kupujem stare njema~ke marke i austrijske {ilinge. Tel. 061 323 906. Kupujem umjetni~ke slike, filateliju, stari nakit, satove zidne, d`epne, ru~ne, ordenje, zna~ke i ostalo. Tel. 033 456-505, 061 214 405. Kupujem suvenire Sarajevske olimpijade. Tel. 033 456-505, 061 214 405. Kupujem lomljeno zlato, dukate, zlatne satove i ostala od zlata. Tel. 061 965 126. Kupujem lomljeno i zubarsko zlato, dukate, {orvane i ostalo, najvi{e pla}am. Tel. 033 655-598, 061 553 640. Kupujem staru deviznu {tednju, ratnu od{tetu, dionice, certifikate, isplata odmah. Tel. 061 337 593. Kupujem dionice svih firmi i fondova, stara devizna {tednja, ratna od{teta. Isplata i dolazak odmah. Tel. 061 517 897. Kupujem staru dev. {tednju, ratne od{tete i dionice, prodajem neulo`ene certifikate, isplata odmah. Tel. 061 140 521. Kupujem dionice, staru deviznu {tednju i ratnu od{tetu. Tel. 062 358 344. Kupujem norve{ku gusanu pe} Jotul (humanitarnu), pla}am 200 KM. Tel. 061 400 190. Kupujem deviznu {tednju, ratnu od{tetu, isplata odmah. Tel. 061 526 918. Kupujem {tednju deviznu, obveznice, akcije, isplata odmah. Tel. 061 271 935. Kupujem dionice, staru deviznu {tednju, ratna potra`ivanja, isplata odmah. Tel. 061 863 224. Kupujem staru deviznu {tednju, ratnu od{tetu, dionice, cerfitikate, isplata odmah. Tel. 061 192 036. Kupujem staru deviznu {tednju, obveznice, ratna od{teta, isplata i dolazak odmah u BiH. Tel. 063 876 472. Poklanjam lijepu malu macu. Tel. 062 972 512, 062 139 588. Kupujem: suvenire Sarajevske olimpijade ZOI-84., plakete, medalje, baklje, zna~ke i sli~no. Tel. 061 139 767. Kupujem: staro oru`je, sablje, kubure, ordene, medalje, zna~ke i sli~no. Tel. 061 139 767.

Kupon za besplatne male oglase - do 10 rije~i

Dnevni avaz
Tekst................................................................................. ........................................................................................... ..........................................................................................

T elefon/adresa........................................................... .
Kupon predati/poslati na adresu: „Dnevni avaz“(za Male oglase), Te{anjska 24b, 71000 Sarajevo

oglasi
UNIVERZITET U SARAJEVU FARMACEUTSKI FAKULTET SARAJEVO

Dnevni avaz subota, 21. avgust/kolovoz 2010. 43

biha}ka industrija rashladnih aparata d.d. BIHA], Jablanska bb Bosna i Hercegovina Na osnovu ~lana 102. stav 1. ta~ka 8. Statuta „ Bira „ d.d. Biha} i odluke direktora o popunjavanju radnih mjesta, Slu`ba pravnih, kadr. i op{tih poslova objavljuje

OBAVIJEST

Obavje{tavaju se kandidati za upis u I godinu studija akademske 2010/2011. godine na Farmaceutskom fakultetu u Sarajevu, da }e se kvalifikacioni ispit za dodatni broj od 30 kandidata (20 doma}ih i 10 stranih dr`avljana), na istom polagati 3. 9. 2010. godine. Svih 30 kandidata su SAMOFINANSIRAJU]I. Vrijeme i mjesto polaganja bi}e naknadno objavljeni na oglasnoj plo~i Fakulteta. Dokumentacija kandidata za kvalifikacioni ispit, koja je propisana konkursom Univerziteta u Sarajevu, }e se primati od 26. 8. 2010 - 1. 9. 2010. godine u Studentskoj slu`bi, ulica Ko{evska br. 4. Svi zainteresovani kandidati obavezni su ponovo se prijaviti na II kvalifikacioni ispitni rok. Kandidati su du`ni sa sobom ponijeti samo identifikacioni dokument-li~nu-osobnu kartu, paso{/putovnicu ili voza~ku dozvolu. Nije dozvoljeno u amfiteatre unositi bilo kakve knjige, skripte, sveske i sli~no, POSEBNO MOBITELE U PROTIVNOM ]E SVE BITI ODUZETO NA ULAZU U AMFITEATAR. DEKANAT FARMACEUTSKOG FAKULTETA UNIVERZITETA U SARAJEVU Ul. Ko{evska br. 4. SARAJEVO

KONKURS
za popunu radnog mjesta 01. RUKOVODILAC FINANSIJSKO RA^UNOVOSTVENE SLU@BE U EKONOMSKO FINANSIJSKOM SEKTORU - 1 izvr{ilac 02. Opis poslova:neposredno rukovodi slu`bom, organizira vr{enje svih poslova iz djelokruga rada slu`be, raspore|uje poslove na zaposlenike i daje bli`e upute o na~inu i vr{enu tih poslova, osigurava blagovremeno, zakonito i pravilno vr{enje poslova iz djelokruga rada slu`be, izra|uje godi{nje, polugodi{nje i mjese~ne planove i izvje{taje o radu slu`be, vodi brigu o radnoj disciplini i evidenciji o pristutnosti na radnom mjestu, izra|uje finansijske planove, izra|uje polugodi{nje i godi{nje obra~une Dru{tva, kontroli{e blagajni~ko poslovanje, vodi evidenciju PDV-a i izra|uje PDV prijavu, vodi glavnu knjigu i uskla|uje sa pomo}nim knjigama, obavlja i druge poslove iz nadle`nosti slu`be po nalogu neposrednog rukovodioca. Pored op{tih uslova propisanih zakonom, kandidat treba da ispunjava sljede}e posebne uslove: 01. VSS / VII stepen stru~ne spreme ekonomskog smjera, najmanje 5 godina radnog iskustva na 02. poslovima ra~unovo|e ( po`eljno u organizacijama proizvodnog karaktera ), poznavanje rada na ra~unaru, polo`en ispit za samostalnog certificiranog ra~unovo|u, po`eljno poznavanje engleskog jezika Potrebni dokumenti: -diploma o zavr{enoj {koli - ( original ili ovjerena kopija ) -uvjerenje o dr`avljanstvu -izvod iz mati~ne knjige ro|enih -potvrda o radnom sta`u nakon sticanja stru~ne spreme -potvrda o polo`enom ispitu za samostalnog certificiranog ra~unovo|u -uvjerenje o neka`njavanju -dokaz o poznavanju rada na ra~unaru - poznavanje engleskog jezika Prijave na konkurs dostaviti sa tra`enim dokumentima u roku od 15 dana od dana objave konkursa putem po{te preporu~eno na adresu: „ Bira „ d.d. Biha}, ul.Jablanska bb, 77 000 Biha}. Za sve detaljnije informacije svi zainteresirani kandidati mogu se javiti na telefone: 037 310 012 / 310 021. DIREKTOR: Musli} Edin, ing.ma{.

„TUZLAPREVOZ“ d.o.o. Tuzla Prevoz roba u doma}em i me|unarodnom cestovnom saobra}aju Mitra Trifunovi}a U~e 13, 75000 Tuzla Uprava: 00 387 35 286-682, 286-683 Prodajemo gra|evinsko zemji{te u vlasni{tvu 1/1 „TUZLAPREVOZ“ d.o.o. Tuzla na lokaciji na Bosanskoj Poljani-Tuzla povr{ine cca 19.000 m2 sa halom ukupne povr{ine 759 m2, upravnom zgradom sa komplet infrastrukturom ukupne povr{ine 384 m2 i asfaltiranom povr{inom cca 8000 m2 sa pristupnim asfaltnim putem sa magistralnog puta Sarajevo-Ora{je udaljenosti 500 metara. Udaljenost od carinskog terminala 100 metara. Za detaljnije informacije obratite se na broj telefona: 061/135-807.

NATJE^AJ
za izbor i imenovanje ravnatelja Javne ustanove Ljekarna/Apoteka Gornji Vakuf-Uskoplje Kandidati koji se natje~u za poziciju ravnatelja treba da ispunjavaju slijede}e uvjete: 1. OP]I UVJETI: - da je dr`avljanin BiH - da je stariji od 18 godina - da nije otpu{ten iz dr`avne slu`be kao rezultat disciplinske mjere na bilo kojoj razini u BiH u razdoblju od tri godine prije dana objavljivanja upra`njene pozicije - da se na njega ne odnosi ~lanak IX.1. Ustava BiH, 2. POSEBNI UVJETI: - da ima zavr{en VII stupanj stru~ne spreme zdravstvenog usmjerenja - da ima najmanje 5 godina radnog iskustva u struci, - da ima polo`en stru~ni ispit, - da posjeduje provjerene rezultate u pogledu stru~nih, organizacijskih i drugih radnih sposobnosti, - da se ne vodi kazneni postupak, odnosno da nisu osu|ivani za kazneno djelo koje po zakonu predstavlja smetnju za zasnivanje radnog odnosa, - da nisu na funkciji u politi~koj stranci, - da nisu izabrani zvani~nici, nositelji izvr{nih funkcija.

Uz prijavu na natje~aj kandidat je du`an prilo`iti: - kra}i `ivotopis, adresu i kontakt telefon, - Izvod iz mati~ne knjige ro|enih, - uvjerenje o dr`avljanstvu, - diplomu o zavr{enom {kolovanju, - uvjerenje o radnom iskustvu, - uvjerenje o polo`enom stru~nom ispitu, - izjavu na okolnosti iz to~ke 1. alineja 3. i 4. - uvjerenje o nevo|enju kaznenog postupka od nadle`nog suda ne starije od 3 mjeseca - izjavu na okolnosti iz to~ke 2. alineja 5. i 6. Dokumentacija se prila`e u originalu ili ovjerenom presliku. Imenovanje ravnatelja se vr{i na 4 godine. Kandidati koji budu ispunjavali uvjete natje~aja biti }e pozvani na intervju. Nepravovremene i nepotpune prijave ne}e se razmatrati. Rok za podno{enje prijava je 15 dana od dana posljednje objave ovog natje~aja. Prijave sa dokazima o ispunjavanju uvjeta natje~aja dostaviti na adresu: JU Ljekarna/Apoteka Gornji Vakuf-Uskoplje, Mehmedbega Sto~anina bb, 70240 Gornji Vakuf-Uskoplje, sa naznakom „Prijava za natje~aj za ravnatelja, ne otvaraj“. Gornji Vakuf-Uskoplje, 18. 8. 2010. PREDSJEDNIK UPRAVNOG VIJE]A Branko Matijani}

PSD PTT „PRIJATELJ PRIRODE“ SARAJEVO Zmaja od Bosne 88, Sarajevo, Bosna i Hercegovina Raspisuje konkurs za radno mjesto: DOMA]IN - DOMAR u objektu Planinska ku}a Igman - Malo polje 1 izvr{ilac Uslovi: - III ili vi{i stepen stru~ne spreme u bilo kojem zanimanju - op}a zdravstvena sposobnost - da kandidat nije osu|ivan i da se protiv njega

ne vodi postupak - dr`avljanstvo Bosne i Hercegovine - voza~ki ispit B kategorije i posjedovanje vlastitog vozila - da je kandidat punoljetan i da nije stariji od 60 godina Prednost imaju kandidati koji }e posao obavljati sa supru`nikom. Krajnji rok za prijavu je 31. 8. 2010. godine. Kontakt osoba D`evad Brdari} tel: +387 61 035 544 ili na e-mail:planinar@bih.net.ba 12883-1tt

BOSNA I HERCEGOVINA FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE AGENCIJA ZA PRIVATIZACIJU U FEDERACIJI BOSNE I HERCEGOVINE

BOSNA I HERCEGOVINA FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE AGENCIJA ZA PRIVATIZACIJU U FEDERACIJI BOSNE I HERCEGOVINE

BOSNIA AND HERZEGOVINA FEDERATION OF BOSNIA AND HERZEGOVINA AGENCY FOR PRIVATIZATION IN FEDERATION OF BOSNIA AND HERZEGOVINA

OBAVIJEST
I „Unis Pretis“ d.o.o. Vogo{}a u postupku male privatizacije metodom neposredne pogodbe prodao je Ekonomsko dvori{te - {ifra predmeta 11000237 ^engi} Emiru iz Sarajeva. Ugovor je potpisan dana 16. 8. 2010. godine. Kupoprodajna cijena je 173.275,20 KM. II „Unis Pretis“ d.o.o. Vogo{}a u postupku male privatizacije metodom neposredne pogodbe prodao je ekonomsko dvori{te - {ifra predmeta 11000238 ^engi} [emsudinu iz Rakovice. Ugovor je potpisan dana 16. 8. 2010. godine. Kupoprodajna cijena je 180.700,00 KM.

BOSNA I HERCEGOVINA FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE KANTON SARAJEVO OP]INSKI SUD U SARAJEVU Broj: 65 0 p 114402 09 P Sarajevo, 13. 7. 2010. godine Tu`itelj: Adil @ivojevi} Tu`eni: Nekretnine Pelak D.O.O. Sarajevo Radi: Ostali Vsp: 70.000,00

NAPOMENA: Stranke su du`ne najkasnije na pripremnom ro~i{tu iznijeti sve ~injenice na kojima zasnivaju svoje zahtjeve i predlo`iti sve dokaze koje `ele izvesti u toku postupka, te na pripremno ro~i{te donijeti sve isprave i predmete koje `ele upotrijebiti kao dokaz (~l. 77. ZPP-a). Na pripremnom ro~i{tu }e se raspravljati o pitanjima koja se odnose na smetnje za dalji tok postupka, o prijedlozima stranaka i ~injeni~nim navodima kojima stranke obrazla`u svoje prijedloge (~l. 79., 80. ZPP-a). Tu`eni mo`e najkasnije na pripremnom ro~i{tu podnijeti protivtu`bu. (~l. 74. st. 1 ZPP-a) Ako na pripremno ro~i{te ne do|e tu`ilac, a bio je uredno obavije{ten, smatrat }e se da je tu`ba povu~ena, osim ako tu`eni ne zahtijeva da se ro~i{te odr`i (~l. 84. st. 1. ZPP-a). Ako na pripremno ro~i{te ne do|e uredno obavije{teni tu`eni, ro~i{te }e se odr`ati bez njegovog prisustva (~l. 84. st. 2. ZPP-a).

POZIV
Za: NEKRETNINE „PELAK“ DOO SARAJEVO, Ul. TEREZIJE BB, SARAJEVO Pozivate se kao stranka na PRIPREMNO RO^I[TE, za dan PONEDJELJAK, 15. 11. 2010. godine u 10,30 sati, pred ovaj sud u sobu broj 309/III. SUDIJA Selimovi} Fazlagi} Amela, s.r. Za ta~nost ovla{teni radnik suda

44

Subota, 21. avgust/kolovoz 2010.

Dnevni avaz

oglasi

oglasi
Na osnovu Ugovora o obavljanju administrativnih poslova u oblasti homologacije vozila, dijelova, ure|aja i opreme, broj 01-02-2-4323/09, zaklju~enog 04.12.2009. godine izme|u Ministarstva komunikacija i transporta Bosne i Hercegovine i Konzorcijuma koga sa~injavaju AD „EIB Internationale-PJ Centar za motorna vozila“ Banja Luka, „Institut za saobra}aj i komunikacije“ doo Sarajevo, „Institut za privredni in`enjering“ doo Zenica i „Centar-motor“ doo [iroki Brijeg, na osnovu ~lanova 19. i 22. Pravilnika o homologaciji vozila, dijelova, ure|aja i opreme („Slu`beni glasnik BiH“ , broj 41/08), (u daljem tekstu Pravilnika), raspisuje se

Dnevni avaz subota, 21. avgust/kolovoz 2010. 45

dostaviti slede}u dokumentaciju: a) Prijavu sa podacima o podnosiocu prijave (naziv, adresa, telefon, fax, e-mail, web-stranica, ime i prezime odgovorne osobe, ime i prezime osobe za kontakte, itd.) i podacima o poslovnom profilu; b) Ovjerene kopije izvoda iz sudskog registra; c) Spisak saradnika koji }e raditi na poslovima homologacije vozila sa ovjerenim kopijama diploma i dokazima o zaposlenju; d) Skice prostora za pregled vozila i raspolo`ivog kancelarijskog prostora; e) Spisak opreme i ure|aja kojim se raspola`e; f) Dokaze o kompetencijama (reference kandidata, reference stru~nih radnika) 4. POSTUPAK IZBORA TEHNI^KIH SERVISA 1. Na osnovu prispjelih prijava utvrdi}e se preliminarna lista kandidata koji ispunjavaju op{te uslove; 2. Prema dodatnim uslovima iz ta~ke 2. oglasa, formira}e se optimalna mre`a tehni~kih servisa sa odgovaraju}im brojem ispitnih mjesta; 3. Rangiranje kandidata }e se obaviti po osnovu stru~nih kompetencija (materijalna i kadrovska osposobljenos kandidata, iskustvo na sli~nim poslovima, reference saradnika u vidu specijalisti~kih kvalifikacija, posebna znanja, li~no iskustvo, nau~ni i stru~ni doprinos u oblasti, inovacije, znanje engleskog jezika itd.); 4. Stru~ni saradnici izabranih tehni~kih servisa pola`u stru~ni ispit za dobijanje licence; 5. Prije izdavanja rje{enja o izboru, komisija stru~ne institucije obavlja kontrolu stanja na licu mjesta i provjeru podataka navedenih u prijavi. 5. ROK ZA PODNO[ENJE PRIJAVA Rok za podno{enje prijava je 27.08.2010. godine. 6. DOSTAVLJANJE PRIJAVA Prijave sa tra`enom dokumentacijom i dokazima se dostavljaju u zatvorenoj koverti na adresu nosioca Konzorcijuma: AD „EIB Internationale-Centar za motorna vozila“ Skendera Kulenovi}a 14, 78000 Banja Luka Na koverti treba napisati: „PRIJAVA ZA IZBOR TEHNI^KIH SERVISA“. Napomene: - Neblagovremene i nepotpune prijave se ne}e razmatrati - U slu~aju da se utvrdi da u dokumentaciji bude neta~nih podataka, prijava }e se odbaciti

JAVNI OGLAS
Za preliminarni izbor tehni~kih servisa koji }e vr{iti homologaciju vozila, dijelova ure|aja i opreme vozila na prostoru Bosne i Hercegovine. 1. OPIS POSLOVA U skladu sa ~lanom 20. Pravilnika tehni~ki servisi }e vr{iti: a) Utvr|ivanje identiteta i tehni~kog stanja vozila b) Pregled i ispitivanje vozila pri homologaciji vozila 2. USLOVI KOJE TEHNI^KI SERVISI TREBAJU ISPUNITI Tehni~ki servisi, treba da ispunjavaju op{te uslove, propisane ~lanom 21. Pravilnika: a) Da na svakom ispitnom mjestu, raspola`u odgovaraju}im radioni~kim prostorom u kojem je mogu}e obavljanje pregleda vozila, da raspola`u odgovaraju}im kancelarijskim prostorom i odgovaraju}om opremom. b) Da ima zaposlene saradnike u punom radnom vremenu sa slede}im stru~nim kvalifikacijama 1) 1 izvr{ilac VSS, diplomirani in`enjer ma{instva, smjer motori i vozila, 2) 1 izvr{ilac VSS, diplomirani in`enjer ma{instva, smjer motori i vozila ili diplomirani in`enjer saobra}aja, drumski smjer, 3) 1 izvr{ilacc IV SSS, ma{inskog ili saobra}ajnog (drumskog) smjera 4) 1 izvr{ilac IV SSS Pored op{tih uslova, definisanih ~lanom 21. Pravilnika, prilikom izbora }e se koristiti i dodatni uslovi koje propi{e ministar komunikacija i transporta BiH. 3. POTREBNA DOKUMENTACIJA Svaki kandidat koji se prijavi na oglas du`an je

BOSNA I HERCEGOVINA
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE HERCEGOVA^KO-NERETVANSKI KANTON GRAD MOSTAR JU „VI OSNOVNA [KOLA“ MOSTAR [KOLSKI ODBOR Broj: 259/[O-05/10 Mostar, 20. 8. 2010. godine Na osnovu Odluke [kolskog odbora Javne ustanove „VI osnovne {kole“ Mostar broj: 258/[O-05/10 od 20. 8. 2010. godine, objavljuje se

PONI[TENJE DIJELA KONKURSA
Poni{tava se dio konkursa objavljenog dana 17. 8. 2010. godine u dnevnim novinama „Dnevni avaz“ pod b) na odre|eno vrijeme do 15. 7. 2011. godine 2. Nastavnik razredne nastave . . . . . . . . . . .1 izvr{ilac (od oktobra 2010. godine)

Bosna i Hercegovina Federacija Bosne i Hercegovine Kanton Sarajevo Javna ustanova Srednja {kola poljoprivrede, prehrane, veterine i uslu`nih djelatnosti Sarajevo Hamdije Kre{evljakovi}a br. 55, Sarajevo Tel/Fax ++387 33 44 33 71 Broj: 0205-1584/10 Dana, 20. 8. 2010. godine

OBAVJE[TENJE
Dana, 25. 8. 2010. godine (srijeda) u 10.30 u prostoriji Javne ustanove Srednje {kole poljoprivrede, prehrane, veterine i uslu`nih djelatnosti Sarajevo, ul. Hamdije Kre{evljakovi}a br. 55, sa svim zainteresovanim vlasnicima frizerskih salona }e se obaviti razgovor u cilju ostvarivanja saradnje u realizaciji prakti~ne nastave za u~enike ove {kole koji se obrazuju za zanimanje FRIZER (I, II, III razred). V.D. Direktor (mr. Suad Ali})

BOSNA I HERCEGOVINA FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE KANTON SARAJEVO OP]INSKI SUD U SARAJEVU PARNI^NO ODJELJENJE ZA SPOROVE MALE VRIJEDNOSTI ILID@A Ul. Ustani~ka br. 19. BROJ: MAL-1184/05 Sarajevo, 18. 3. 2010. godine Op}inski sud u Sarajevu i to stru~ni saradnik Neira Kova~, u pravnoj stvari tu`itelja DD BH TELECOM SARAJEVO - DIREKCIJA SARAJEVO, ul. Zmaja od Bosne br. 88., protiv tu`enog [imunovi} Darke iz Sarajeva, ul. Bosanska br. 7 5/20. radi duga v.s.p. 767,30 KM, na osnovu ~lana 348. stav 3. Zakona o parni~nom postupku objavljuje sljede}i,

OGLAS
- tu`ba na odgovor Kod ovog suda je podnesena tu`ba dana 26. 1. 2005. godine, u pravnoj stvari tu`itelja DD BH TELECOM SARAJEVO - DIREKCIJA SARAJEVO, ul. Zmaja od Bosne br. 88, protiv tu`enog [imunovi} Darke, iz Sarajeva, ul. Bosanska br. 7 5/20, radi duga v.sp. 767,30 KM, kojom tu`bom tu`itelj predla`e da se tu`eni obave`e da na ime duga isplati iznos od 767,30 KM, sa zakonskim zateznim kamatama po~ev od dana dospje}a obaveza, do dana isplate kako slijedi: - na iznos od 355,50 KM po~ev od 8. 9. 2004. do dana uplate

- na iznos od 134,90 KM po~ev od 8. 10. 2004. do dana uplate - na iznos od 273,40KM po~ev od 8. 11. 2004. dodana uplate - na iznos od 3,50 KM po~ev od 8. 12. 2004. do dana uplate te naknaditi tro{kove parni~nog postupka, sve u roku od 15 dana. Poziva se tu`eni [IMUNOVI] DARKO iz Sarajeva, ul. Bosanska br. 7 5/20, da u roku od 30 dana da odgovor na tu`bu. U odgovoru na tu`bu obavezni ste po ~lanu 7. ZPP-a izjasniti se o tu`benom zahtjevu i navesti mogu}e pocesne prigovore, te izjasniti se da li priznajete ili osporavate tu`beni zahtjev. U tom izja{njenju ukoliko osporavate tu`beni zahtjev trebate navesti razloge iz kojih se razloga osporava, ~injenice na kojima zasnivate svoje navode, dokaze kojima se utvr|uju te ~injenice, te pravni osnov za va{e navode. Odgovor na tu`bu treba sadr`avati sve elemente podneska i to: oznaku suda, ime i prezime, odnosno naziv pravne osobe, prebivali{te ili boravi{te, odnosno sjedi{te stranaka, njihovih zakonskih zastupnika i punomo}nika, predmet spora i potpis (~lan 334. ZPP) Odgovor na tu`bu sa prilozima se predaje sudu u dovoljnom broju primjeraka za sud i protivnu stranku pozivom na broj predmeta. Ukoliko u ostavljenom roku ne dostavite odgovor na tu`bu protiv Vas mo`e bit donesena presuda zbog propu{tanja, ako je tu`itelj u tu`bi stavio takav prijedlog (~lan 182. ZPP-a). Dostava se smatra obavljenom protekom roka od 15 dana od dana objavljivanja na oglasnoj plo~i suda u jednim dnevnim novinama koje se distribuiraju na podru~ju Federacije. NAPOMENA: Odgovor na tu`bu se mo`e podnijeti putem prijemne kancelarije Op}inskog suda u Sarajevu, ul. [enoina br. 1. STRU^NI SARADNIK Neira Kova~, s.r.

46

Subota, 21. avgust/kolovoz 2010.

Dnevni avaz
POSLJEDNJI POZDRAV

na{em radnom kolegi

HASANU (HALILA) HOD@I]U - HOD@I
(1953 - 2010)
S velikom ljubavlju i ponosom ~uvat }emo uspomenu na tebe. Neka ti Allah d`.{. podari lijepi d`ennet, a porodici snagu i sabur. JP Elektroprivreda Bosne i Hercegovine JOB Podru`nice Hidroelektrane na Neretvi, Jablanica
PTT

POSLJEDNJI POZDRAV

na{em radnom kolegi

HASANU (HALILA) HOD@I]U - HOD@I
(1953 - 2010)
Jednostavnost, dobrota, hrabrost i istrajnost su bile tvoje vrline koje si nesebi~no iskazivao dok si bio s nama. Ponosni smo {to smo te imali, a tu`ni {to smo te izgubili. Neka ti dragi Allah d`.{. podari lijepi d`ennet, a tvojoj porodici sabur. JP Elektroprivreda Bosne i Hercegovine Sindikalna organizacija Podru`nice Hidroelektrane na Neretvi, Jablanica

PTT

POSLJEDNJI POZDRAV

na{em radnom kolegi

HASANU (HALILA) HOD@I]U - HOD@I
(1953 - 2010)
Oti{ao si kao hrabra osoba i dobra du{a. Vrijeme koje prolazi ne}e u~initi da zaboravimo, nego da sa~uvamo uspomenu i sve lijepe trenutke provedene s tobom. Neka ti Allah d`.{. podari lijepi d`ennet i vje~ni rahmet, a porodici snagu i sabur. JP Elektroprivreda Bosne i Hercegovine Sekcija dobrovoljnih davalaca krvi Podru`nice Hidroelektrane na Neretvi, Jablanica
PTT

TU@NO SJE]ANJE

SJE]ANJE

Dana 21. 8. 2010. navr{avaju se 3 godine kako je preselio na ahiret

na na{eg dragog brata

Dana 24. 8. 2010. godine navr{ava se 6 mjeseci od smrti na{e drage

SVJETLANE KO[TREBI]
Pomen }e se obaviti 22. 8. 2010. godine u 12 sati na groblju Sv. Arhangeli na Ciglanama.

D@EVAD TURKOVI]
17. 5. 1992 - 21. 8. 2010.
Dragi na{ D`evade, Danas se okupljamo i obilje`avamo godi{njicu na{e mature. Dolazimo sa razli~itih strana svijeta i sastajemo se prvi put nakon 20 godina. Ti danas nisi sa nama, ali si uvijek u na{im mislima i srcima. Neka Ti je vje~ni rahmet. Tvoj IV-2 Srednje ekonomske {kole u Sarajevu, generacija 1989 - 1990. 12771-1tt

RAMIZ KADRI]

[EMSUDINA (AHMEDA) BABI]A
21. 8. 1996 - 21. 8. 2010.
Neka Ti Allah d`.{. podari lijepi d`enet i vje~ni rahmet. O`alo{}eni: brat Hajrudin i sestra Ramiza sa porodi10086-1nd` cama

Porodica
12938-1tt

SJE]ANJE na na{eg dragog dedu, supruga i oca

SJE]ANJE

na na{eg dragog

SJE]ANJE na dragu majku

Njegovi otac Hamdija i brat Kasim sa porodicama
10902-1nd`

POSLJEDNJI SELAM

na{oj dragoj

ABID ([A]IR) TOKA^A
16. 2. 2010 - 21. 8. 2010.
S ljubavlju i po{tovanjem ~uvat }emo najljep{e uspomene na tvoj plemeniti lik i tvoju neizmjernu ljubav i dobrotu. Tvoji najmiliji: supruga Emina, unuci Dino i Damir, snaha Sabina i sin Ned`ad
11022-1nd`

ABID ([A]IR) TOKA^A
16. 2. 2010 - 21. 8. 2010.
Uspomene i lijepo sje}anje na tebe i tvoj plemeniti lik ostat }e vje~no. Tvoji: Mujanovi} Lamija, Sarah, Hanna, Irena i Osman
11022-1nd`

HAMIDU ME[EVI]
20. 8. 2005 - 20. 8. 2010.
Po dobru }emo te pamtiti i s ljubavlju spominjati, a u srcima zauvijek ~uvati. Neka ti dragi Allah d`.{. podari lijepi d`enet, a tvojoj plemenitoj du{i vje~ni rahmet. Tvoj sin Ekrem, snaha Hasnija i unuci Almin i Jasmin
11026-1nd`

ESMI FAZLI], ro|. LAGUMD@IJA
Neka Ti dragi Allah d`.{. podari lijepi d`enet. Tvoji: tetka Belkisa, tetak Jusuf, teti} Edin, teti~na Ermina sa suprugom Alijom i djecom Ajdinom i Jasminom
12941-1tt

Dana 21. 8. 2010. godine navr{ava se osamnaest tu`nih godina od kada nije sa nama na{ dragi

POSLJEDNJI POZDRAV POSLJEDNJI POZDRAV

MUNIB (HASIB) SEJFI]
1992 - 2010.
Po dobru }emo te se sje}ati, s ljubavlju i sjetom spominjati i nikada zaboraviti. Neka ti Allah d`.{. podari lijepi d`enet i vje~ni rahmet. Tvoji: supruga Munevera, sin Elvir, snaha Elvira, unu~ad Merima, Munib, Merjema, Armin, punica had`i Hasnija i {ura Muhamed sa porodicom
12937-1tt

dragoj supruzi i majci na{oj dragoj, miloj

ESMI FAZLI] ESMI FAZLI]
Draga na{a, puno }e{ nam nedostajati, volimo te! Draga, puno }e{ nam nedostajati. Suprug Seid - Peco i k}erka Azra
12946-1tt

Sestra Saba i zet Ramiz Dedi}
12946-1tt

Dnevni avaz
Navr{ava se 6 bolnih mjeseci od prerane smrti mog voljenog oca

subota, 21. avgust/kolovoz 2010.

47

SEAD BA[IGOVAC - CAJA
Dragi o~e, 6 mjeseci prolazi bez tebe, polako shvatamo da nam ode zauvijek i sa sobom odnese i dio na{eg srca. Znao si koliko smo te voljeli, ali nikad ne}e{ saznati u kakvom bolu svaki dan `ivimo od kad te nema. Vrijeme nikad ne}e ispuniti prazninu koja je za tobom ostala. Ko te poznavao, zna {ta smo izgubili! Bio si i ostao dio svih nas, uvijek voljen i nikad zaboravljen. Neka ti na{e suze ne remete tvoj vje~ni rahmet. Tvoje ime bi}e moj ponos, a tvoja smrt moja vje~na bol i tuga! PTT Tvoji: k}erka Vesna, unuka Melina i zet Alen

Dana 21. 8. 2010. navr{ava se 6 mjeseci od prerane i iznenadne smrti mog voljenog supruga

SEAD BA[IGOVAC - CAJA
1957 - 2010.
Polako shvatam da sam te zaista izgubila, ne tvojom i mojom voljom nego voljom Svevi{njeg, te Ga molim da ti podari lijepi d`enet. Ljubav prema tebi, jo{ uvijek je svom snagom prisutna i daje mi snagu da idem dalje. Neka ti je vje~ni rahmet. U srcu ~uvam lik i sje}anje na tebe. Zauvijek tvoja supruga D`emila
PTT

Dana 21. 8. 2010. navr{avaju se dvije godine od kada je preselila na ahiret na{a voljena

MIRSADA ^AR[IMAMOVI], ro|. KARI[IK
Sa tugom koju vrijeme ne lije~i, ~uvamo te u na{im srcima i mislima. Tvoji: majka Sabira, suprug Jusuf, k}erke Emina i Naida, unuka Iman, tetka Kadira i zetovi Damir i Vedran. Hatma dova poklonit }e se danas, 21. 8. 2010. godine, prije jacije namaza u Alipa{inoj d`amiji.
12929-1tt

POSLJEDNJI POZDRAV

na{oj dragoj kolegici

Dvadeset prvog avgusta 2010. navr{ava se godina od kada nije vi{e sa nama na{ voljeni suprug i otac

ESMI (HASIB) FAZLI]
(26. 5. 1960 - 20. 8. 2010)
Zaposlenici BOSNA-SUNCE osiguranje d.d. Sarajevo
N

PERO DURE MAR^INKO
Te{ko je navi}i se na `ivot bez tebe. Tu`na je ova godina jer nam neizmjerno nedostaje{. Tvoji: supruga i sinovi sa porodicama
12897-1tt

48

Subota, 21. avgust/kolovoz 2010.

Dnevni avaz
SJE]ANJE

POSLJEDNJI POZDRAV na{em radnom kolegi

RAMIZA ALA\UZ, ro|. FERHATBEGOVI]
8. 4. 1934 - 21. 8. 1999.
Suprug Omer i djeca Sabaheta, Sabahudin i Selver
12795-1tt

HASANU (HALILA) HOD@I]U - HOD@I
(1953-2010)
Na{ kolektiv je s nevjericom prihvatio tu`nu vijest da je ostao bez dragog radnog kolege, dobrog druga i izuzetnog stru~njaka kakav si bio. ^uvat }emo uspomenu na tebe i sa rado{}u se sje}ati tvog lika. Upu}ujemo iskreno sau~e{}e tvojoj porodici.

SJE]ANJE

SABAHUDIN BAHTI]
JP Elektroprivreda Bosne i Hercegovine Podru`nica Hidroelektrane na Neretvi, Jablanica
N

2004 - 2010.
S ljubavlju i po{tovanjem, Porodica
12739-1tt

TU@NO SJE]ANJE

SJE]ANJE

SJE]ANJE

na na{eg nikad pre`aljenog i zaboravljenog

na oca i supruga na na{eg dragog

RASIM (HASO) PRLJA^A
31. 3. 1950 - 21. 8. 1992 - 21. 8. 2010. Postoji ljubav koju smrt ne prekida i tuga koju vrijeme ne lije~i. Molimo dragog Allaha d`.{. da ti podari lijepi d`enet i vje~ni rahmet. Tvoji najmiliji: supruga Safija, sin Emin, zet ]ibi i k}erka Emina
12889-1tt

HARISA - PILOTA

NEZIR (ADEM) \ONKO
21. 8. 1992 - 21. 8. 2010.
Jedina va`na stvar kada odemo su tragovi ljubavi koje smo za sobom ostavili.

Sejo & Bracko
12916-1tt

Tvoji: supruga Fadila, k}erka Ilderina, sin Veldin s porodicom
12927-1tt

TU@NO SJE]ANJE

Dana 22. 8. 2010. navr{ava se 40 tu`nih dana od kako je preselio na ahiret u 35. godini na{ voljeni sin, brat

na mu`a

na oca i majku

MUAMER [EHI]
Dragi na{ Muamere, samo mi, tvoji najbli`i znamo koliku bol osje}amo i koliko nam nedostaje{. Molimo dragog Allaha d`.{. da te nagradi lijepim d`enetom i svom d`enetskom ljepotom. Tvoji najmiliji: otac Hamid, majka Fahrija i tvoja jedina seka Muamera. Tevhid }e se prou~iti u novoj d`amiji Dobrinja III-B u 15 sati u nedjelju, 22. 8. 2010.
10989-1nd`

ALIJA (MUSTAFE) NAMETAK
21. 8. 1990 - 21. 8. 2010.

MEHMED (SALIHA) DERI]
19. 8. 1970 - 21. 8. 2010.
Voljeni i dragi nikad ne umiru. Supruga i k}erka Himeta

FATIMA (IBRAHIMA) DERI]
4. 12. 1988 - 21. 8. 2010.
9828-1nd`

Dana 21. 8. 2010. navr{ava se ~etrdeset tu`nih dana od kada je na ahiret preselila na{a draga mama, bika, punica

SIBA (BARUD@IJA) AJDARPA[I]
U na{im srcima ostale su bol i praznina jer nisi s nama. Allahu dragi, {to slu{a{ molbu na{u samo nas jednom, molim te, ~uj, najljep{im d`enetom i na{u MAMU obraduj. Tvoji najmiliji: mu` ]amil, sinovi Ismet, Nusret, Izet, Ned`ad i k}erka Ismeta sa porodicama. Tevhid }e se odr`ati dana 21. 8. 2010. u 18.30 h u ku}i o`alo{}enih u ul. Kurta Schorka 12910-1tt 24 B Ilid`a.

Dana 22. 8. 2010. navr{ava se 40 tu`nih dana otkako je preselila na ahiret na{a draga supruga i majka

VEDIDA ZAHIROVI], ro|. U[ANOVI]
Tevhid }e se prou~iti u nedjelju, 22. 8. 2010. u ku}i `alosti, Bardak~ije 127 u 15 sati. O`alo{}eni: suprug Bakir, sinovi Armin, Ervin, Amar, otac Avdo, mati Almasa
12761-1tt

Dnevni avaz
SJE]ANJE

subota, 21. avgust/kolovoz 2010.

49

U subotu, 21. avgusta navr{ava se 6 mjeseci od iznenadne smrti na{e drage i voljene sestre

ANER KASAPOVI] - BUAZ
1979 - 2005.
BRAVEHEART
12955-1TT

BIBE ALIHOD@I], ro|. JA[AREVI]
Ali tuga i bol za tobom ostaje dok smo `ivi! Tvoji: brat i sestre Tevhid }e se prou~iti u Mehmedaginoj d`amiji u Vitezu
12950-1tt

Dana 22. avgusta 2010. godine navr{ava se godina dana od smrti na{e majke

i

13. avgusta navr{ilo se 10 godina od smrti na{eg oca

EMIRA HALUGI], ro|. BANJANOVI]
iz Zvornika

ABDURAHMAN HALUGI]

Trag ljubavi i dobrote koji ste ostavili za sobom vje~no je prisutan u na{im srcima. Neka vam Allah d`.{. podari lijepi d`enet i sve d`enetske ljepote. Va{ sin [emsudin sa porodicom Tevhid }e se prou~iti u subotu, 21. 8. 2010. godine u 14 h u d`amiji Bakije.

111

Rahmet du{i

SJE]ANJE

SJE]ANJE

IN MEMORIAM

RAMIZ (ALIJA) SAL^IN
22. 8. 1992 - 22. 8. 2010.
branitelju Bosne i Hercegovine Povodom sje}anja i obilje`avanja dana pogibije ratnog komandanta TO Novi Grad Sarajevo Ramiza Sal~ina poziva Vas da u nedjelju, 22. 8. 2010. u 10.00 sati do|ete na Saraj-Polje, na mjesto pogibije branitelja Bosne i Hercegovine Ramiza Sal~ina. Istog dana u 11.30 sati na {ehidskom greblju Kova~i na mezar Ramiza, Seada, Elmedina i Mirsade Sal~in polo`iti }e se cvije}e. Fondacija „Ramiz Sal~in“
11035-1nd`

SUBHIJA (MUNIBA) JAHI]
21. 8. 2006 - 21. 8. 2010.

SUBHIJA (MUNIBA) JAHI]
21. 8. 2006 - 21. 8. 2010.
Tvoja sestra Senija i zet Stojko
11043-1nd`

ARSLAN RA[^I]
21. 8. 2001 - 21. 8. 2005.
Porodica Memi{evi} Mi{ko, Mesuda, Jasmina, Edo
12943-1tt

Tvoja sestra Indira i zet Amir
11043-1nd`

Voljenoj k}erki, na{em dobrom an|elu

SJE]ANJE na na{e drage

IVONI JURI]
22. 8. 2007 - 22. 8. 2010.
S ljubavlju i molitvom te ~uvamo u na{im srcima, kao najve}i Bo`ji dar, u vjeri i nadi da }emo se na}i tamo gdje te Gospodin ~uva do na{eg ponovnog susreta. Tvoji mama i tata S ljubavlju te nose u srcima svi tvoji najmiliji
11036-1nd`

Dana 21. 8. 2010. godine navr{avaju se dvije godine kako nije s nama

ARMA KAVAZOVI]
ISMET (ALIJE) HASE^I]
21. 8. 2005 - 21. 8. 2010.

FATIMA HASE^I], ro|. HURI]
22. 8. 1999 - 22. 8. 2010.

Sa ljubavlju i po{tovanjem se sje}amo Tvoga lika. Ponosno ~uvamo uspomenu na Tebe. Otac Kasim, suprug Elvedin, k}erke Amela i Ilma
1216-1mo

S ljubavlju i po{tovanjem ~uvamo uspomenu na vas i molimo Allaha d`.{. da vam podari lijepi d`enet. 11042-1nd` Porodica

Dana 21. 8. 2010. navr{ava se 40 tu`nih dana otkako nije s nama na{ dragi

ASIM HERCO
Dragi Asime, Bio si i ostao si na{a snaga i zvjezda vodilja. Ostala je tuga u du{i, bol u srcu i suze u o~ima nema te, a tu si, prisutan u svakoj na{oj misli. Hvala ti {to si svoj `ivot posvetio nama. Tvoji najmiliji: [aban, Jadranka, Nele, Almir, Din~i i Armina
12945-1tt

IN MEMORIAM

Pro{lo je deset godina otkad sa nama nije na{

ARSLAN (RA^O) RA[^I]
Kao i svake godine okupit }emo se na njegovom mezaru na groblju Bare, danas u 12 sati. S ljubavlju, Porodica
12942-1tt

50

Subota, 21. avgust/kolovoz 2010.

Dnevni avaz
POSLJEDNJI SELAM

Dana 20. 8. 2010. nav{ila se godina dana kako nije sa nama na{a draga ocu na{e kolegice

TAIBA ([ABANA) HRNJI], ro|. SINANOVI]
Neka ti Allah podari lijepi d`enet i vje~ni rahmet. Porodica Tevhid }e se prou~iti u nedjelju, 22. 8. 2010. iza iftara u porodi~noj ku}i.
12960-1tt

HUSO (MUJO) LELO
Neka ti Allah d`.{. podari lijepi d`enet i vje~ni rahmet. Kolektiv „BH GOLD SPED“ DOO
12959-1tt

POSLJEDNJI SELAM

POSLJEDNJI SELAM

dragom tetku

na{em dragom ocu, puncu i dedi

ATIFU TELA]EVI]U
Tvoja pravi~nost, po{tenje, plemenitost, a nadasve ljudska mehko}a, ostavili su dubok trag u na{em sje}anju. Neka ti dragi ALLAH d`.{. podari lijepi D`enet. Tvoji: Esko, Muamera, [ejla i Lejla Brkovi}
12964-1tt

RA[IDU (BEGO) PARGANLIJA
Neka mu dragi Allah d`.{. podari lijepi d`enet i vje~ni rahmet. K}erka Ramiza, zet Ifet, unuke Kadira, Nermina i Senada, praunu~ad Belma, Elmar, Melisa i Dani, zetovi Alen i Mark Tevhid }e se prou~iti istog dana u ku}i rahmetlije u 13.00 sati.
615-1go

POSLJEDNJI POZDRAV

na{em dragom prijatelju, drugu i kolegi, prije svega dobrom ~ovjeku

HASANU HOD@I]U
Njegovi prijatelji sa stonog tenisa: Baja, Mirza, Spaha, Tica, Pela i njegova nezamjenjiva mala raja: Dino, Bebe, Japanac, Kevri}, Salko, Nedim, Edis
PTT

POSLJEDNJI SELAM

na{em dragom ocu, dedi, svekru i puncu

HUSO (MUJO) LELO
Neka Ti Allah d`.{. podari vje~ni rahmet i lijepi d`enet. Zauvijek tvoji: sin Jasmin, k}erka Jasna, unuci Irfan i Amila, snaha \enita i zet Ahmed
11047-1nd`

Dana 21. 8. 2010. navr{ava se {est tu`nih mjeseci od kako je preselio na ahiret na{ Babo

Dana 21. 8. 2010. navr{ava se sedam dana od smrti na{e drage, plemenite

DERVI[ (AHMEDA) TAHIROVI]
Dani prolaze, ali tuga i bol u na{im srcima ostaju. Bio si veliki ~ovjek i pravi otac. Preselio na ahiret jesi prije {est mjeseci, ali ti jo{ uvijek `ivi{ i me|u nama si, jer ~ovjek `ivi onoliko koliko ga se sje}aju njegovi najmiliji, a ti }e{ `ivjeti koliko `ivimo i mi. Tvoja supruga Suada, sin Nermin, k}erke Fatima i Ramiza, snaha Petra, zetovi Jusuf i Kruno, te unuka Edisa, unuci Mirsad, Emir i Edis. Neka ti dragi Allah d`ele{anuhu, za svu tvoju plemenitost i dobrotu koju si ~inio, podari lijepi d`enet i vje~ni rahmet. EL-FATIHA!
11060-1nd`

FADILE (MURATA) MANDI], ro|. KUSTURICA
Tuga i bol se ne mjere vremenom, nego prazninom {to ostaje iza tebe. Molimo dragog Allaha d`.{. da te obasja Svojom milo{}u, podari lijepi d`enet i vje~ni rahmet. Tvoja zahvalna porodica Izet, Dino, Meliha, Arijana
11044-1nd`

Dnevni avaz
Navr{ava se 40 dana od smrti na{e voljene Dana 21. 8. 2010. navr{ava se 40 dana otkako je na ahiret preselila na{a draga majka, svekrva i nana

subota, 21. avgust/kolovoz 2010.

51

MELIHE HOPI], ro|. VRBANJAC
Voljeli smo je svi, neka ne padnu u zaborav dani ti. Prou~it }emo Fatihu i po`eljeti d`enetsku ljepotu, jer je bila ne{to posebno u na{em `ivotu. Na nekom boljem mjestu sada njena du{a spava, a mi }emo obe}ati jedno: sa~uvat }emo je od zaborava. Tvoji: suprug Nedim, sinovi Tarik i Edin
246-1tr

SABAHA (OMER) TABAKOVI], ro|. CEROVI]
Te{ko je rije~ima izraziti na{u bol, ali ona i nije u rije~ima. Bol ona najve}a je u na{im srcima. Tako nam nedostaje{, na{a draga majko, nano, kako smo te svi zvali. Molimo Allaha d`.{. da ti podari lijepi d`enet. Tvoji: sinovi Hasan i Jasmin, snahe Amra i Hajrija, unu~ad Eldin, Nejra, Amina i Faris Dana 21. 8. 2010. godine u 17.30 sati prou~it }e se mu{ki tevhid u ku}i `alosti, Behd`eta Muteveli}a 93/III.
12967-1tt

Godina je pro{la otkako si preselila na{a draga mama, neno, punice

Dana 21. 8. 2010. navr{ava se 40 tu`nih dana od smrti moje voljene supruge

[EFIKA TUFEK^I], ro|. JAGANJAC
Nedostaje{ nam puno, i tvoja dobrota, plemenitost, snaga, vjera... Svaki dan. Volimo te puno! U na{im si srcima zauvijek! Tvoji najmiliji
TU@NO SJE]ANJE
878-1tz

PEMBE (SALIHA) ^OLI], ro|. MUMINOVI]
Hvala ti za sve {to si u~inila meni, na{oj rodbini, prijateljima i kom{ijama. Tvoj neutje{ni suprug Meho
12963-1tt

SJE]ANJE

POSLJEDNJI SELAM

na na{eg dragog, voljenog i nikad pre`aljenog

na{em uva`enom ~lanu Uprave i prijatelju kluba

ESMI FAZLI] EDHEM (SULJE) GANIJA ADMIR (AID) DIVALI]
1986 - 2006. 21. 8. 1986 - 21. 8. 2010.
S ljubavlju, ponosom i tugom, Tvoji: supruga Samija, sin Midhat, k}eri Selvedina i Mersiha, unuci Mirza i Nermin, unuka Edna, zet Edin, snaha Lejla
12968-1tt 885-1tz

AID DIVALI]
1962 - 1992.

Neka joj dragi Allah d`.{. podari lijepi d`enet i vje~ni rahmet. Uprava i ~lanovi @enskog odbojka{kog kluba Vogo{}a
12962-1tt

Vrijeme nije lijek, nego samo nijemi svjedok na{e boli. Neka vam Allah d`.{. podari lijepi d`enet i vje~ni rahmet. Majka i supruga Elvira, sin i brat Atif sa suprugom Adelom

Dana 21. 8. 2010. navr{ava se 10 tu`nih godina od kako je preselio na ahiret na{ dragi sin, suprug i otac

SJE]ANJE na na{e najmilije

SENAD (EJUB) HAD@I]
POSLJEDNJI SELAM

na{em dragom amid`i

HUSO (MUJO) LELO ABIDA CERIBA[I], ro|. ^IZMI]
21. 8. 2004 - 21. 8. 2010.

Dragi Senade, molimo Uzvi{enog Allaha d`ele{anuhu da ti podari sve d`enetske ljepote i obasja te Svojom milo{}u. Tvoji najmiliji: majka Razija, supruga Muniba, sinovi Kenan i Dino, snahe, sestra Sajda, zet Faruk i sestri~na Aj{a. Hatma dova }e se prou~iti u nedjelju, 22. 8. 2010. u Begovoj d`amiji poslije podne namaza.
11052-1nd` 11055-1nd`

HASAN - HASO CERIBA[I]
27. 6. 1993 - 21. 8. 2010.
11059-1nd`

Mirsad, Bedrija, Ismar i Merima

S ljubavlju i po{tovanjem, K}erke Jadranka i Jasminka, unuke Una, Maja i Da{a

SJE]ANJE SJE]ANJE POSLJEDNJI SELAM

na

Danas se navr{ava 7 tu`nih dana otkako nije sa nama na{

na{em dragom prijatelju

PEMBU - ALIJU ^OLI]
11. 7. - 21. 8. 2010.

SALKO (MURAT) ISLAMBA[I]
1939 - 2010.
Uvijek }e{ biti sa nama, u na{im srcima. Tvoji: supruga Mejra, sin Re{ad, snaha Dina, unuci Harun i Arman
11049-1nd`

HUSO (MUJO) LELO
S ljubavlju i po{tovanjem, Djever Fajko i jetrva Mubera Kahvi} Sead i Vahida
11045-1nd` 12963-1tt

Dana 22. 8. 2010. navr{ava se 40 tu`nih dana kako je preselila na ahiret na{a draga majka, punica, svekrva i nana TU@NO SJE]ANJE

Dana 21. 8. 2010. navr{ava se 40 tu`nih dana od smrti na{e strine

na na{u dragu strinu

ALIJE ^OLI] PEMBA - ALIJA ^OLI]
Hvala ti za svu pa`nju i ljubav koju si nam pru`ala. Uvijek }e{ biti s nama. Sutka, Buco, Lana, Edi
12963-1tt

FATIMA (HAMDIJE) BE[LI], ro|. HAD@IBAJRI]
Neka ti dragi Allah d`.{. podari lijepi d`enet i vje~ni rahmet. Tvoja djeca: sin Sabahudin - Kapo, k}erke Sabaheta i [uhra, snaha Merima, zetovi Pa{an i Hasan - Bake, unuci Amer sa suprugom Aidom i Tarik, unuke Aldijana sa suprugom Samirom, Sabrina i Amina. Tevhid }e se prou~iti istog dana, 22. 8. 2010. u ku}i `alosti, Bosta12952-1tt ri}i br. 8 sa po~etkom u 16 sati.
12963-1tt

Uspomena na tebe i tvoju plemenitost ostat }e vje~no. S ljubavlju i po{tovanjem, Tvoja Keka i Semir

52

Subota, 21. avgust/kolovoz 2010.

Dnevni avaz
Rahmet du{i

EDHEM (NURKO) VATRE[
20. 8. 2007 - 20. 8. 2010.
Supruga Naza sa porodicom
12969-1tt

Danas, 21. avgusta 2010. navr{ava se beskrajno tu`na godina od kada nije sa nama na{a voljena

prof. dr. DUBRAVKA POTKONJAK
Uvijek u na{im mislima. Porodica U 17 h polo`i}emo cvije}e na njen grob.
12971-1

POSLJEDNJI POZDRAV POSLJEDNJI SELAM

TU@NO SJE]ANJE

na{em dragom ocu, puncu i dedi

na{em drugu i prijatelju

ATIF (OSMAN) TELA]EVI]
16. 7. 1937 - 20. 8. 2010.
Neka ti dragi Allah podari lijepi d`enet i neka ti je vje~ni rahmet. S ljubavlju i po{tovanjem, Tvoji: k}erka Alma, zet Jasmin i unuk Harun
12976-1tt

RASIMU BE[I]U
POSLJEDNJI SELAM

Primarijus dr. DRAGO KOVA^EVI]
2008 - 2010.
Brat sa porodicom
11064-1nd`

na{em dragom mu`u, ocu, svekru i dedi

Od njegove raje sa Grbavice: Jasenko S, ]ata, Munja, Ergin, Alja, Ko{pa, Hera, Memo, ^eponja, Ibro, Ramiz, Fudo, Nijaz, ]iro, Mirza, Dino, Murfet, Meho, Fake, Sinan, Hasib, Jasenko D, Mario, Fudo [., Ante, Mirko, Amir, Doktor P Emko, Huso ,
12977-1tt

ATIF (OSMAN) TELA]EVI]
16. 7. 1937 - 20. 8. 2010.
Neka ti dragi Allah podari lijepi d`enet i neka je vje~ni rahmet tvojoj plemenitoj du{i. Tvoji: supruga Nevzeta, sin Eldin, snaha Mirela, unu~ad 12976-1tt Ajla i Afan
POSLJEDNJI SELAM POSLJEDNJI POZDRAV

na{em dragom prijatelju na{em dragom daid`i

HOD@I] HASAN - HOD@A
Neka je vje~ni rahmet tvojoj plemenitoj du{i i neka ti dragi Allah d`.{. podari lijepi d`enet. Pela, Ado, En}i, Sejo, Edva, Poki, Seno, Nino, Kama, Prevlja, Majra i Lejla
PTT

Dana 21. 8. 2010. godine navr{ava se deset godina od smrti na{eg dragog

AGANU (IBRAHIMA) [EHOVI]U

SMAIL (ALIJA) HALA^
S ljubavlju i po{tovanjem ~uvamo uspomenu na tebe, tvoju dobrotu i plemenitost. Neka ti Allah d`.{. podari lijepi d`enet i vje~ni rahmet. Tvoji: supruga Muzafera, k}erke Amra i Elma, zet Salahudin - Karaga i tvoj unuk Emir
12966-1tt

Od Ned`ada i D`evada i njihovih porodica
11065-1nd`

POSLJEDNJI POZDRAV

SJE]ANJE Dana 21. 8. 2010. navr{ava se tre}a godina od smrti na{e drage

Dana 21. 8. 2010. godine navr{ava se 40 dana od kada je na ahiret preselila

PLANJA RAGIBU
Nermin Planja i D`emo Bisi} sa porodicama
12972-1tt

Dana 21. avgusta 2010. navr{ava se godina od preseljenja na ahiret mog voljenog brata
POSLJEDNJI SELAM

had`i ALIJE (HAMDIJE) KO^O
Neka ti dragi Allah d`.{. podari sve d`enetske ljepote i neka je vje~ni rahmet tvojoj plemenitoj du{i. Tvoja sestra Sanija sa porodicom
11038-1nd`

MESUDIJA (JEVRI]) TALJANOVI]
Zaborav ne postoji, samo beskrajna praznina i tuga u srcima onih koji je vole. Neka ti Allah d`.{. podari lijepi d`enet i vje~ni rahmet. Tvoji: sin Vero, k}erka Vaida, snahe Drita, Senada, Lejla i Aida, unu~ad Jasmin, Kenan, Mirsad, Elvir, Adnan i Adela, te praunu~ad Anes i Adna
12933-1tt

MELIHA HOPI], ro|. VRBANJAC
Allahu dragi {to slu{a{ molbu na{u, samo nas jedno, molim Te, ~uj, Najljep{im d`ennetom, pokraj Tesnima, i na{u MELIHU obraduj! Tvoji Lepiri}i: Sana, Husein i Aida
247-1tr

na{oj dragoj tetki

PA[A (JA[ARA) ^AJO
Neka ti dragi Allah podari lijepi d`enet i rahmet. Tvoji iz ^ikaga: Alma, Nihad i Omar i obitelj ^ehi} iz Sarajeva
12973-1tt

Dnevni avaz
POSLJEDNJI SELAM

subota, 21. avgust/kolovoz 2010.

53

tetku i zetu

MUJI ^IKI
Neka ti Allah d`.{. podari lijepi d`enet. Tvoji Kori}i
11070-1nd`

POSLJEDNJI SELAM

RASIMU ^ENGI]U
koji nas je iznenada napustio 20. avgusta 2010. godine. Tvoju plemenitost, dobrotu i vedrinu ~uvat }emo zauvijiek u na{im srcima! S po{tovanjem i ljubavlju, Uposlenici doma „DOM VILLA FILIS“
12980-1tt

TU@NO SJE]ANJE

Dana 21. 8. 2010. navr{ava se 6 mjeseci od prerane smrti

Dragom daji posljednji selam

POSLJEDNJI SELAM

dragom daji

RASIM ^ENGI]

RASIM ^ENGI]

MUHAMED HAMO ELEZOVI]
iz Mostara 21. 8. 1983 - 21. 8. 2010.
Uvijek }emo te voljeti. Brat Mujo sa familijom
1241-1mo

Porodice: Limo, Avdovi} i Bi~ak~i}

Od Bedre, Alme, Mie, Ide, Edina i Amada
12982-1tt 12982-1tt

BE[LIJA (U[ANOVI]) NEZIRA
Neutje{ni: brat Meho, Raza, Beno i Irma
12948-1tt

POSLJEDNJI SELAM

POSLJEDNJI POZDRAV

mom dragom amid`i dragom

RASIM ^ENGI]
POSLJEDNJI SELAM

MUSTAFI (IDRIZA) HAD@I]U
S ponosom }e{ ostati u na{em trajnom sje}anju. Neka ti Allah d`.{. podari lijepi d`enet i vje~ni rahmet.

dragom bratu Od Sade, Huse i Senada Pra{e
12982-1tt

Tvoj brati} Asim sa suprugom Izetom i djecom Timur12975-1tt om i Arminom

POSLJEDNJI SELAM

RASIM ^ENGI]

SJE]ANJE

dragoj sestri, svastici, tetki
POSLJEDNJI SELAM

Navr{avaju se 4 godine otkako nije sa nama Od njegovih sestara Bahre, Bedre, Hide, Kire i Sade
12982-1tt

dragom

RASIM ^ENGI] ESMI FAZLI]
TU@NO SJE]ANJE POSLJEDNJI SELAM

na{em dragom

DEVLA (HASAN) BEGANOVI]
Sestre [evka i Zineta sa porodicama
12931-1tt

Vje~no }emo ~uvati uspomenu na tebe. Neka ti dragi Allah d`.{. podari lijepi d`ennet i vje~ni rahmet. Sestra Sena, zet Mujo, sestri} Ramiz i sestri~na Jasna sa svojom porodicom
11856-1nd`

Neka ti dragi Allah d`.{. podari lijepi d`enet i vje~ni rahmet. Od Hide, Dine, Edina, Tie, Ene i Alana
12982-1tt

POSLJEDNJI SELAM

ABID TOKA^A
Uvijek si bio i ostao dio na{ih `ivota. S ponosom ~uvamo uspomenu na tebe. S ljubavlju: sin Sejo, snaha Senada, unuci Ahmed i Rijad
12939-1tt

AGAN [EHOVI]
Fiko, Elma, Ado i Semir
11051-1nd`

Dana 21. 8. 2010. navr{ava se deset tu`nih godina kako sa nama nije na{ otac i djed

mom dragom {uri, prijatelju i dobrom ~ovjeku

ANDRIJA SER[I]
Vrijeme ne mo`e izbrisati bol, tugu i prazninu koja je ostala iza tebe. Obitelji [krba i Bo{njak
11069-1nd`

RASIM ^ENGI]
Biba, Hamo i djeca
12982

54

Subota, 21. avgust/kolovoz 2010.

Dnevni avaz
...za ovaj trenutak - pripremajte se - (hadis) Sa `alo{}u obavje{tavamo rodbinu, prijatelje i kom{ije da je na{ dragi

Obavje{tavamo rodbinu, prijatelje i kom{ije da je na{ dragi

ATIF (OSMAN) TELA]EVI]
preselio na ahiret u petak, 20. avgusta 2010. u 74. godini. D`enaza }e se obaviti u subotu, 21. avgusta 2010. u 14 sati na Gradskom groblju Vlakovo. O@ALO[]ENI: supruga Nevzeta, sin Eldin, k}erka Alma, zet Jasmin, snaha Mirela, unu~ad Ajla, Harun i Afan, bra}a Asim i Rasim sa familijama, sestre Bekija, Vedija, Subhija, Senija, Enisa i Samija sa familijama, snaha Erzinama sa familijom, te porodice: Tela}evi}, Brkovi}, Spahi}, ^ole, Kova~evi}, Kamenica, Mulovi}, Bambur, Sejfovi}, Kurtovi}, Selmanovi}, Ko{tovi}, Vajzovi}, Had`ihamzi}, Mahmutovi}, Suki}, Sijari}, Meki}, Ganibegovi}, Sarvan, te ostala mnogobrojna rodbina, prijatelji i kom{ije Tevhid }e se prou~iti istog dana u 14 sati u ku}i `alosti u ulici Humska 346.

111

POSLJEDNJI SELAM

na{em dragom prijatelju

MUJO (AHMED) ^IKO
dana 20. 8. 2010. godine preselio na ahiret u 74. godini. D`enaza }e se klanjati u subotu, 21. 8. 2010. godine poslije ikindije namaza u 17,00 sati ispred d`amije u Donjim Had`i}ima, a ukop }e se obaviti na gradskom mezarju Kopi{anj. O@ALO[]ENI: supruga [uhra, sin Vedad, k}erka Lejla, zet Mirza, snaha Selma, unu~ad Hamza, Nejla, Hana i Sabra, brati}i Nihad i Nihada, sestri} Muhidin, teti}i, dajd`i}i i amid`i}i, kao i porodice: ^iko, Kori}, [i{i}, Had`ajli}, Hrnji}, Fi{o, Ala|uz, Drina, Paljanin, Aganovi}, Fazli}, Basi} i Tabak, te ostala mnogobrojna rodbina, prijatelji i kom{ije Tevhid }e se prou~iti u isto vrijeme u porodi~noj ku}i u Donjim Had`i}ima.
4804-1tt

PLANJA RAGIBU
Od porodica Hasanovi}, Hod`i}, Pleh i Kalamuji}

RAHMETULLAHI ALEJHI - HA RAHMETEN VASIAH!
12985-1tt

Danas se navr{ava godina dana od kako je prestalo da kuca plemenito srce na{e voljene supruge, majke, bake, punice i svekrve

Sa neizmjernom tugom
POSLJEDNJI POZDRAV

na{em dragom kolegi

MARE BELAN, ro|. PILIPOVI]
Vrijeme prolazi, a bol ne prestaje. Zauvijek }e{ ostati voljena u na{im srcima. S ljubavlju, Porodica
4803-nr

OSMI JUNUZOVI]U
IN MEMORIAM
koji nas je iznenada napustio 17. avgusta 2010. Tvoju plemenitost, dobrotu i vedrinu ~uva}emo zauvijek u na{im srcima. S po{tovanjem i ljubavlju, Kolege iz Geofizike d.o.o. Sarajevo i Geofizike d.d. Zagreb Ta~an datum posljednjeg ispra}aja bit }e naknadno objavljen.
111

Dana 21. avgusta navr{avaju se dvije tu`ne godine od smrti mog voljenog supruga

ANTO SU^I]
21. 8. 2007 - 21. 8. 2010.

prim. dr. DRAGO KOVA^EVI]
Vje~no u mom srcu, vje~no u mojim mislima. Volim te. Tvoja Rada
12986-1tt

POSLJEDNJI SELAM

POSLJEDNJI SELAM

ZAPOSLENICI „OPRESA“ d.d. SARAJEVO
N

na{oj dragoj majci, punici i nani

dragoj tetki

POSLJEDNJI SELAM

dragoj tetki

Dana 21. 8. 2010. navr{ava se punih sedam godina otkako je preselio na{ dragi suprug, otac, djed

ESMI FAZLI] [EMSA (MUJO) [EHO
Od k}erke Tife, zeta Salke, unu~adi Idriza i Amire, snahe Mirzete i praunu~adi Emraha i Ernada
11071-1nd`

MUHAMED (TEOFIK) SEFI] - JASKO
Najljep{i dio na{eg `ivota bio je s tobom, i zato nam nedostaje{. Uspomene na tebe, tvoj lik i svu ljubav koju si nam poklanjao, ~uvamo i ~uvat }emo do kraja na{ih `ivota. Neka ti dragi Allah d`.{. podari lijepi d`enet i vje~ni rahmet. Tvoji: supruga Enisa, sin Teofik - Teo, k}erka D`ejla, zet [aban Valjev~i} i unuk Hamza
12988-1tt

Molimo Uzvi{enog Allaha da ti podari lijepi d`ennet i vje~ni rahmet. Tvoji: Jasko, Sanela, Amer i Faris Kulovac
11856-1nd`

PA[A ^AJO, ro|. HRKOVI]
Porodice: Zvrko i [ujanovi}
12958-1tt

Dnevni avaz
Obavje{tavamo rodbinu, prijatelje i kom{ije da je na{a draga ... za ovaj trenutak - pripremajte se - (hadis) Duboko o`alo{}eni obavje{tavamo rodbinu, prijatelje i kom{ije da je na{ dragi

Subota, 21. avgust/kolovoz 2010.

55

[EMSA (MUJO) [EHO, ro|. KLJUNO
preselila na ahiret u petak, 20. 8. 2010. u 83. godini. D`enaza }e se obaviti u subotu, 21. 8. 2010. godine u 17 h na mjesnom mezarju u selu Papratnice - Miljevina (Fo~a). O@ALO[]ENI: sinovi Dervi{ i Ferid, k}erke Tifa i Zahida, sestra Tifa, svak Nail, djever Omer, unuci D`enan, Nermin, Idriz i Elvis, unuke Amina, Indira, Amira, Aldijana, zetovi Salko i Ri~ard, snahe, Zejna, Mufida, Mirzeta i Senida, praunu~ad Midhat, Ezad, Emrah, Ernad, Ajdin, Haris, Elizabeta - Lana i Lamija, sestri}i, sestri~ne, brati}i, brati~ne, te porodice [eho, Kljuno, Drinjakovi}, Moco, Ramovi}, Me{i}, Hibovi}, Ki{i}, Tur~alo, Tejlor, Altoka, Jusufovi}, Krila{evi}, Klinac, Vilmanovi}, Meki}, Kurtovi} i ostala mnogobrojna rodbina, kom{ije i prijatelji 11071-1nd`

... za ovaj trenutak - pripremajte se - (hadis) Duboko o`alo{}eni obavje{tavamo rodbinu, prijatelje i kom{ije da je na{a draga

SULEJMAN (FEJZIJA) ]I[IJA
preselio na ahiret u ~etvrtak, 19. 8. 2010. u 81. godini. D`enaza }e se klanjati u subotu, 21. 8. 2010. poslije ikindije namaza (17 sati) u haremu d`amije Japalaci-Tar~in, a ukop }e se obaviti na mezarju Vilovac (Djevoja~ko greblje). O@ALO[]ENI: supruga [efika, sinovi Muharem i Sead, k}erka D`emaila, brat Muharem, zet Mujo, snahe Amra, Bisera, Hasija, Mula, Latifa i Olga, unu~ad Albin, Alen, Aldijana, Nijaz, Mirsad, Mirsada, Mirsad, Emina, Jasmina i D`emal, praunu~ad, brati}i Ekrem, Indira i Nijaz sa porodicama, te porodice: ]i{ija, Pijad`er, Drakovac, Hasanovi}, Crneta, kao i ostala rodbina, kom{ije i prijatelji Tevhid }e se prou~iti istog dana poslije ikindije namaza u d`amiji Japalaci - Tar~in. RAHMETULLAHI ALEJHI RAHMETEN VASIAH 111

ESMA (HASIB) FAZLI], ro|. LAGUMD@IJA
preselila na ahiret u petak, 20. 8. 2010. u 51. godini. D`enaza }e se obaviti u subotu, 21. 8. 2010. u 17 sati na mezarju Ora{ac - Mio~e - Rudo. O@ALO[]ENI: suprug Seid - Peco, sin Nesef, k}erka Azra, brat Sabahudin, sestre Sena i Saba, snaha Anita, unu~ad Alen, Zlatko i Alvin, te porodice: Fazli}, Lagumd`ija, Kadi}, Dedi}, Kulovac, Omerovi}, ]elovi}, Hamzi}, Hafizovi}, Had`i}, Durgut, radne kolege iz „Bosna-Sunce osiguranja“, kao i ostala brojna rodbina, kom{ije i prijatelji Prijevoz do mezarja i nazad obezbije|en sa Vije}nice sa polaskom u 13 sati. RAHMETULLAHI ALEJHA RAHMETEN VASIAH
111

... za ovaj trenutak - pripremajte se - (hadis) Duboko o`alo{}eni obavje{tavamo rodbinu, prijatelje i kom{ije da je na{ dragi

Obavje{tavamo rodbinu, prijatelje i kom{ije da je na{a draga Obavje{tavamo rodbinu, prijatelje i kom{ije da je na{ dragi

PA[A ^AJO, ro|. HRKOVI]
preselila na ahiret u ~etvrtak, 19. avgusta 2010. u 71. godini. D`enaza }e se obaviti u subotu, 21. avgusta 2010. u 14 sati na mezarju Grli}a brdo. O@ALO[]ENI: sin Hamdija - Dado, k}erka Elvira, bra}a Mustafa i Murat, sestre Rabija, Sabrija i Emina, snaha Remza, zetovi Sead Kuli}, Muhamed Zametica i Ibrahim Liki}, unu~ad Ahmed, Muhamed i Amila, brati}i i brati~ne, sestri}i i sestri~ne, djeverovi Nurudin, Fahrudin i Muhidin sa porodicama, zaova Fatima sa porodicom, te porodice: ^ajo, Hrkovi}, Husi}, [ujanovi}, Zametica, Liki}, Kuli}, Su}eska, Hukelji} i ostala brojna rodbina, prijatelji i kom{ije Tevhid }e se prou~iti istog dana u 14 sati u Hubijaraginoj d`amiji - Medrese. Ku}a `alosti: Nerkesijina br. 41. 111

ARSLAN (DULJKO) RASTODER
preselio na ahiret u ~etvrtak, 19. 8. 2010. u Sarajevu u 87. godini. D`enaza }e se obaviti u subotu, 21. 8. 2010. u 14.30 sati na mezarju Radmance - Petnjica - BERANE. O@ALO[]ENI: sinovi ^ako, Amir, [ahin, [eko, Mesud, Sadik i Fikret, k}eri Tima, [efika i Sadeta, snahe, zetovi, unu~ad, praunu~ad, bra}a Rasim i Nazif sa porodicama, sestra Meka sa porodicom, te porodice: Rastoder, Ramdedovi}, Alikadi}, Turkovi}, Kala~, Mehovi}, Batilovi}, Li~ina, Hajdarpa{i}, ]opek, kao i ostala brojna rodbina, kom{ije i prijatelji Tevhid }e se prou~iti istog dana poslije klanjanja d`enaze namaza u porodi~noj ku}i umrlog, u selu Radmance. RAHMETULLAHI ALEJHI RAHMETEN VASIAH 111

MUSTAFA (IDRIZ) HAD@I]
profesor pedagogije i psihologije
preselio na ahiret u ~etvrtak, 19. avgusta 2010. u 86. godini. D`enaza }e se obaviti u subotu, 21. avgusta 2010. u 14.30 sati na Gradskom groblju Bare. O@ALO[]ENI: k}erke D`enana i Ilvana, unu~ad Emir, Faruk, Na|a i Naida, brati}i Asim i Admir sa porodicama, zet Zahir, snaha Fata, svastika Zinka sa porodicom, te porodice: Had`i}, Vrani}, [erak, Bukva, Murti}, Berkovi}, Demirovi}, D`aferovi}, Keki}, Tanovi}, [alaka, Bi~ak~i}, Divovi} i ostala brojna rodbina, prijatelji i kom{ije Tevhid }e se prou~iti istog dana u 14.30 sati u ]ur~i}a d`amiji. 111 Ku}a `alosti: Hamze ]elenke br. 64/I - Lu`ani - Ilid`a.

Duboko o`alo{}eni obavje{tavamo rodbinu, prijatelje i kom{ije da je na{ dragi Obavje{tavamo rodbinu, prijatelje i kom{ije da je na{ dragi Obavje{tavamo rodbinu, prijatelje i kom{ije da je na{ dragi

HUSO (MUJO) LELO
preselio na ahiret u petak, 20. avgusta 2010. u 77. godini. D`enaza }e se obaviti u subotu, 21. avgusta 2010. u 17.30 sati na mezarju Grli}a brdo. O@ALO[]ENI: sin Jasmin, k}erka Jasna, unu~ad Irfan i Amila, zet Ahmed, snaha \enita, bra}a Nail, Kadrija, Remzija i Suljo sa porodicama, sestre Naila i Fata sa porodicama, brati}i i brati~ne, sestri}i i sestri~ne, svastike Semka, Fata i Suada sa porodicama, prijatelji Sejo, Vahida i Alemka, {uri} Salko Hajdarevi} sa sestrama Nihadom i Suvadom i majkom Ramizom, te porodice: Lelo, Hajdarevi}, D`afi}, Kahvi}, Kutlovac, Klico, Vra`alica, Bahtanovi}, Muj~i}, Omerba{i}, Halilagi}, D`indo, Grbo, Kozi}, Smaji} i ostala mnogobrojna rodbina, prijatelji i kom{ije Tevhid }e se prou~iti istog dana u 17.30 sati u ku}i rahmetlije u ulici Kromolj br. 12. 111

RAGIB (HUSO) PLANJA
preselio na ahiret u petak, 20. avgusta 2010. godine, u 74. godini. D`enaza }e se obaviti u subotu, 21. avgusta 2010. godine u 17.00 sati na mezarju Ravne bakije. O@ALO[]ENI: sin Dino, k}eri Izeta i had`i Zineta, bra}a Fehim i Miralem, snahe Alma, Marsela i Aida, zetovi Sakib Hasanovi}, had`i Faruk Ja`i}, Emir Huseinba{i} i Namik Merzi}, unu~ad had`i Renata, Erma, Berina, had`i Ammar i Jasmin, praunuka Esma, svastika Hasna Okanovi}, brati}i i brati~ne, sestri}i i sestri~ne, te porodice Planja, Hasanovi}, Ja`i}, ]utahija, Muji~i}, Mari}, Goli}, Sara~evi}, Zup~evi}, Hod`i}, Pleh - ^oli}, Djedovi}, Kalamuji}, Mu{i}, Kustura, [uvalija, Muratovi}, Imamovi}, Huseinba{i}, Kuli} i ostala mnogobrojna rodbina, prijatelji i kom{ije Tevhid }e se prou~iti istog dana u 17.00 sati u ku}i rahmetlije u ulici Bakije sokak br. 80. 111

OSMAN (AHMED) GLADOVI]
preselio na ahiret u ~etvrtak, 19. 8. 2010. godine u 76. godini. D`enaza }e se obaviti u ponedjeljak, 23. 8. 2010. godine u 14.00 sati na mezarju Vlakovo. O@ALO[]ENI: supruga Emina, sin Hamdija, k}erka Mu{a, snaha Pemba, bra}a Bego i Nurbeg sa porodicama, sestra Nura, unuci [eval, Kenan i Muamer, unuke Sajma, Samira i Alma, zetovi Mesud, Isam i Adis, praunuk Ismail, brati}i, brati~ne, te porodice: Gladovi}, Pirgi}, [ehi}, ^av~i}, Karga, Habibovi}, Hukara, D`indo, Mehi}, Jusupovi}, Pali}, Zuki}, Kurtovi}, Begi}, Juki}, Sejdi}, Sinanovi}, Zejnilovi}, Udov~i}, Sulejmanovi}, kao i ostala brojna rodbina, kom{ije i prijatelji Tevhid }e se prou~iti istog dana u ku}i rahmetlije u 14.00 sati, ul. Zaima Imamovi}a 29, Sokolje. Prijevoz do Vlakova i nazad obezbije|en - sa autobuskog stajali{ta Podlugovi sa polaskom u 12.30 sati, sa usputnim zaustavljanjem na autobuskim stajali{tima: Ilija{ i Vogo{}a i iz Sokolja - autobusko stajali{te Ra{mer, sa polaskom u 13.00 sati. RAHMETULLAHI ALEJHI RAHMETEN VASIAH 111

... za ovaj trenutak - pripremajte se - (hadis)

Sa `alo{}u obavje{tavamo rodbinu, prijatelje i kom{ije da je na{ dragi

Sa `alo{}u obavje{tavamo rodbinu, prijatelje i kom{ije da je na{ dragi

AGAN (IBRAHIMA) [EHOVI]
dana 19. 8. 2010. godine preselio na ahiret u 81. godini. D`enaza }e se klanjati na mezarju Grivi}i - Had`i}i u subotu, 21. 8. 2010. poslije ikindije namaza u 16,45 sati. O@ALO[]ENI: brati} [efik, sestri}i Ned`ad, D`evad, Vehid, Sulejman i Galib, sestri~ne Nermina, Nasiha, Muharema, Zlatka, Hanka i Sena, porodice: [ehovi}, ^ovi}, ^omor, Mujan, Me{anovi}, Suba{i}, Hod`i}, Fejzi}, Halili}, Karali}, te ostala mnogobrojna rodbina, prijatelji i kom{ije Tevhid }e se prou~iti u d`amiji Grivi}i. RAHMETULLAHI ALEJHI RAHMETEN VASIAH
11050-1nd`

RA[ID (BEGO) PARGANLIJA
preselio na ahiret dana 19. 8. 2010. godine u 78. godini. D`enaza }e se klanjati dana 21. 8. 2010. godine u 13.00 sati ispred Sinanbegove d`amjie u Gora`du, a ukopat }e se na mezarju Kazagi}i u Kazagi}ima. RAHMETULLAHI ALEJHA RAHMETEN VASIAH! O@ALO[]ENI: supruga Mera, k}erka Ramiza, sinovi Admir i Bego, zetovi Irfan, Mark i Alen, unuke Kadira, Nerma i Senada, sestri} Mustafa, sestri~ne Ai{a i Ajla, brati}i Mirsad, Zijad i Rijad, amid`i}i Hajrudin, Elvedin, Fatima, porodice Parganlija, Polutak, D`aferovi}, Bajrica, Ov~ina, Abdulahovi}, Ahmedbegovi}, Kuijken, te ostala familija, pr615-1go ijatelji i kom{ije

Obavje{tavamo rodbinu, prijatelje i kom{ije da je na{ dragi Duboko o`alo{}eni obavje{tavamo rodbinu, prijatelje i kom{ije da je na{ dragi

RASIM (MUHAMED) ^ENGI]
preselio na ahiret u petak, 20. avgusta 2010. godine, u 80. godini. D`enaza }e se obaviti u subotu, 21. avgusta 2010. godine u 14.00 sati na Gradskom groblju Vlakovo. O@ALO[]ENI: k}erka Azra, sin Adnan, unuke Samra, Elma i D`enana, zet Emir, snaha Elvisa, sestre Bahra, Bedra, Kira, Hida i Sada, {ura Muhamed Ka{mo, porodice ^engi}, Ka{mo, Pjani}, Mulahasanovi}, Mufti}, Tataragi}, Obar~anin, Halimi}, @i{ko, Pra{o, Kapetanovi} i ostala mnogobrojna rodbina, prijatelji i kom{ije Tevhid }e se prou~iti istog dana u 14.00 sati u ku}i `alosti u ulici Topal Osman pa{e br. 28/IV (zgrada Loris) 111

RASIM (RASIM) BE[I]
preselio na ahiret u nedjelju, 15. 8. 2010. godine u 60. godini. D`enaza }e se obaviti u subotu, 21. 8. 2010. godine u 14.00 sati na mezarju Vlakovo. O@ALO[]ENI: sin Kemal sa porodicom, sestre [ljivi} Zekija sa porodicom, Be{i} Fatima sa porodicom, Omerovi} Ramiza sa porodicom, Be{i} Razija, Seferovi} Emina sa porodicom, Be{i} Ehlimana, brat Be{i} Aziz, ro|aci, rodice, kao i ostala brojna rodbina, kom{ije i prijatelji Tevhid }e se prou~iti istog dana u 14.00 sati u d`amiji Hrasno. RAHMETULLAHI ALEJHI RAHMETEN VASIAH
111

56

Subota, 21. avgust/kolovoz 2010.

Dnevni avaz
8. Pedagog {kole, 1 izvr{ilac, zamjena pedagoga {kole za vrijeme obavljanja poslova v.d. direktora {kole, a najkasnije do 2. 1. 2011. godine USLOVI: Pored op}ih uslova za zasnivanje radnog odnosa, kandidati treba da ispunjavaju i posebne uslove predvi|ene Zakonom o osnovnom odgoju i obrazovanju i Nastavnim planom i programom za osnovnu {kolu. Uz prijavu i biografiju potrebno je prilo`iti sljede}a dokumenta (original ili ovjerenu fotokopiju): Op}i uslovi: - Punoljetnost (izvod iz mati~ne knjige ro|enih ne stariji od 6 mjeseci), - Dr`avljanstvo Bosne i Hercegovine (uvjerenje o dr`avljanstvu ne starije od 6 mjeseci), - Uvjerenje o neka`njavanju (uvjerenje nadle`nog organa ne starije od 3 mjeseca), - Op}a zdravstvena sposobnost (dokazuje se ljekarskim uvjerenjem) Posebni uslovi: - Stru~na sprema (odgovaraju}a diploma) - Polo`en stru~ni ispit (uvjerenje o polo`enom ispitu) - Dokaz o radnom iskustvu (potvrda) Napomena: Prilikom odabira kandidata primjenjivat }e se Zakon o dopunskim pravima boraca branitelja BiH, („Slu`bene novine Kantona Sarajevo“ br. 9/07). Konkurs ostaje otvoren 8 (osam) dana od dana objavljivanja, u dnevnom listu „Avaz“. Prijave sa dokazima o ispunjenju uvjeta konkursa dostaviti isklju~ivo u zatvorenoj koverti, s naznakom „za konkurs za prijem uposlenika, ne otvarati“, putem po{te na adresu: Javna ustanova Osnovna {kola „Hrasno“ Sarajevo, Ulica Porodice Ribar broj 2. Neblagovremene i nepotpune prijave ne}e se uzimati u razmatranje. Prijavljeni kandidati }e o rezultatima konkursa biti obavije{teni u roku od 8 (osam) dana od dana dono{enja odluke o izboru.
BOSNA I HERCEGOVINA FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE KANTON SARAJEVO OP]INSKI SUD U SARAJEVU Broj: 65 0 RS 126007 10 Rs Sarajevo, 17. 08. 2010. godine

oglasi
Tu`bom je predlo`eno i dono{enje presude zbog propu{tanja. Tu`enik u odgovoru na tu`bu mo`e ista}i procesne prigovore, te je potrebno da se izjasni priznaje li ili osporava postavljeni tu`beni zahtjev (~l. 71. stav 1. ZPP-a). Ako tu`enik osporava tu`beni zahtjev, odgovor na tu`bu mora da sadr`i razloge zbog kojih se tu`beni zahtjev osporava, te ~injenice na kojima zasniva svoje navode, dokaze kojima se utvr|uju te ~injenice (~l. 71. stav 2. ZPP-a). Tu`enik u odgovoru na tu`bu, a najkasnije na pripremnom ro~i{tu mo`e podnijeti protivtu`bu (~l. 74. stav 1. ZPP-a). Ako tu`enik ne dostavi u zakonskom roku pismeni odgovor na tu`bu, kojom je tu`itelj predlo`io dono{enje presude zbog propu{tanja sud }e donijeti presudu kojom usvaja tu`beni zahtjev (presudu zbog propu{tanja), osim ako je tu`beni zahtjev o~igledno neosnovan (~l. 182. stav 1. ZPP-a). Odgovor na tu`bu sa prilozima se predaje sudu u dovoljnom broju primjeraka za sud i protivne stranke, sa pozivom na gornji broj predmeta. Dostava tu`be na odgovor tu`eniku KENGURO d.o.o. vl. Ak{amija Said iz Sarajeva ul. M. Spahe br. 20 smatra se obavljenom protekom roka do 15 dana, od dana objavljivanja. SUDIJA Emina Kurtovi} Sabljica

BOSNA I HERCEGOVINA FEDERACIJA BiH KANTON SARAJEVO OP]INA NOVO SARAJEVO JU OSNOVNA [KOLA „HRASNO“ Ulica Porodice Ribar broj 2 Na osnovu ~lana 75. Zakona o osnovnom odgoju i obrazovanju („Slu`bene novine Kantona Sarajevo“ broj 10/04, 21/06 i 26/08), ~lana 70. Pravila [kole i Odluke [kolskog odbora Javne ustanove Osnovne {kole „Hrasno“ od 20. 8. 2010., JU Osnovna {kola „Hrasno“ Sarajevo raspisuje

KONKURS
za prijem uposlenika/uposlenica u radni odnos 1. Nastavnik matematike i fizike, 1 izvr{ilac, puna nastavna norma, na odre|eno vrijeme do 31. 8. 2011. godine 2. Nastavnik biologije, 1 izvr{ilac, puna nastavna norma, na odre|eno vrijeme do 31. 8. 2011. godine 3. Nastavnik likovne kulture, 1 izvr{ilac, 19 ~asova sedmi~ne nastavne norme, na odre|eno vrijeme do povratka nastavnika sa porodiljskog bolovanja, a najkasnije do 10. 2. 2011. godine 4. Nastavnik njema~kog jezika, 1 izvr{ilac, 10 ~asova sedmi~ne nastavne norme, na odre|eno vrijeme do 31. 8. 2011. godine 5. Nastavnik tehni~kog odgoja, 1 izvr{ilac 6 ~asova sedmi~ne nastavne norme, na odre|eno vrijeme do 31. 8. 2011. godine 6. Nastavnik katoli~kog vjeronauka, 1 izvr{ilac, 1 ~as sedmi~ne nastavne norme, na odre|eno vrijeme do 31. 8. 2011. godine 7. Nastavnika razredne nastave, 1 izvr{ilac na odre|eno vrijeme do 31. 8. 2011. godine

Op}nski sud u Sarajevu i to sudija Emina Kurtovi} Sabljica u pravnoj stvari tu`itelja Agovi} Re{ada iz Sarajeva ul. Bunica br. 55. protiv tu`enika Ak{amija Said iz Sarajeva ul. M. Spahe br. 20 i KENGURO d.o.o. vl. Ak{amija Said, radi radni spor, van ro~i{ta dana 17. 08. 2010. godine u smislu odredbe ~lana 348. stav 3. Zakona o parni~nom postupku FBiH objavljuje

OGLAS
Poziva se tu`enik KENGURO d.o.o. vl. Ak{amija Said iz Sarajeva ul. M. Spahe br. 20 da u roku od 30 dana dostavi sudu pismeni odgovor na tu`bu od 03. 02. 2010. godine kojom je predlo`eno da tu`enik obave`e da isplati tu`itelju iznos od 10.080,00 KM na ime doprinosa za period po~ev od 25. 05. 2005. godine do 31. 07. 2009. godine, uz naknadu tro{kova parni~nog postupka, pod prijetnjom prinudnog izvr{enja.

BOSNA I HERCEGOVINA FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE KANTON SARAJEVO OP]INSKI SUD U SARAJEVO PARNI^NO ODJELJENJE ZA SPOROVE MALE VRIJEDNOSTI ILID@A Ul. Ustani~ka br. 19. BROJ: MAL-1157/05 Sarajevo, 18. 03. 2010. godine Op}inski sud u Sarajevu i to stru~ni saradnik Neira Kova~, u pravnoj stvari tu`itelja DD BH TELECOM SARAJEVO - DIREKCIJA SARAJEVO, ul. Zmaja od Bosne br. 88., protiv tu`ene BATU[AJ [EHRE, iz Sarajeva, ul. D`emala Bijedi}a br. 75, radi duga, v.s.p. 919,20 KM, na osnovu ~lana 348. stav 3. Zakona o parni~nom postupku objavljuje sljede}i

Poziva se tu`ena BATU[AJ [EHRA, iz Sarajeva , ul. D`emala Bijedi}a br. 75., da u roku od 30 dana da odgovor na tu`bu. U odgovoru na tu`bu obavezni ste po ~lanu 71. ZPP-a izjasniti se o tu`benom zahtjevu i navesti mogu}e procesne prigovore, te izjasniti se da li priznajete ili osporavate tu`beni zahtjev. U tom izja{njenju ukoliko osporavate tu`beni zahtjev trebate navesti razloge iz kojih se razloga osporava, ~injenica na kojima zasnivate svoje navode, dokaze kojima se utvr|uju te ~injenice, te pravni osnov za va{e navode. Odgovor na tu`bu treba sadr`avati sve elemente podneska i to: oznaku suda, ime i prezime, odnosno naziv pravne osobe, prebivali{te ili boravi{te, odnosno sjedi{te stranaka, njihovih zakonskih zastupnika i punomo}nika, predmet spora i potpis (~lan 334. ZPP). Odgovor na tu`bu sa prilozima se predaje sudu u dovoljnom broju primjeraka za sud i protivnu stranku pozivom na broj predmeta. Ukoliko u ostavljenom roku ne dostavite odgovor na tu`bu protiv Vas mo`e biti donesena presuda zbog propu{tanja, ako je tu`itelj u tu`bi stavio takav prijedlog (~lan 182. ZPP-a): Dostava se smatra obavljenom protekom roka od 15 dana od dana objavljivanja na oglasnoj plo~i suda u jednim dnevnim novinama koje se distribuiraju na podru~ju Federacije. NAPOMENA: Odgovor na tu`bu se mo`e odnijeti putem prijemne kancelarije Op}inskog suda u Sarajevu, ul. [enoina br. 1. STRU^NI SARADNIK Neira, Kova~, s.r.

BOSNA I HERCEGOVINA FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE KANTON SARAJEVO OP]INSKI SUD U SARAJEVU Broj: 65 0 Ps 026858 09 Ps 2 Sarajevo, 31. 05. 2010. godine Op}inski sud u Sarajevu, sudija Denis Kurtovi}, u pravnoj stvari tu`itelja COCA-COLA HBC D.O.O. SARAJEVO, ul. Mostarsko raskr{}e bb., Had`i}i, koga zastupaju punomo}nici Branko Mari}, Dijana Ivanovi}, Vi{nja Dizdarevi} i Predrag Radovanovi}, advokati iz Sarajeva, protiv tu`enog FRANS D.O.O. SARAJEVO, ul. Trg me|unarodnog prijateljstva br. 3, Sarajevo, radi duga, v.sp. 9.999,76 KM, van ro~i{ta dana 31. 05. 2010. godine, donio je

Obrazlo`enje
Tu`itelj je dana 23. 07. 2009. godine kod ovog suda podnio tu`bu protiv tu`enog, radi isplate duga u iznosu od 9.999,76 kM. Dana 26. 01. 2010. godine, tu`enom je na prijedlog tu`itelja dostavljena tu`ba putem oglasne plo~e suda i objavom u dnevnim novinama, a u smislu ~lana 348. Zakona o parni~nom postupku FBiH, na odgovor u roku od 30 dana od dana prijema, uz dopis ovog suda sa poukom tu`enom o obavezi iz ~lana 70. stav 1. ZPP-a FBiH. Kako tu`eni kojem je uredno dostavljena tu`ba nije u zakonskom roku sudu dostavio pismeni odgovor na tu`bu, a tu`itelj je predlo`io dono{enje presude zbog propu{tanja, to je sud na osnovu ~lana 182. stav 1. ZPP-a FBiH, donio odluku kao u izreci. Odluku o tro{kovima, sud je donio na osnovu ~lana 383. ZPP-a FBiH i isti se sastoje od sudske takse na tu`bu u iznosu od 300,00 KM, sudske takse na odluku u iznosu od 150,00 KM, tro{kova punomo}nika prema advokatskoj tarifi za sastav tu`be u iznosu od 421,00 KM, {to ukupno iznosi 871,20 KM. SUDIJA DENIS KURTOVI] POUKA: Protiv ove presude nije dopu{tena `alba, ali tu`eni mo`e podnijeti prijedlog za povrat u prija{nje stanje (~lan 183. stav 1. ZPP-a).

OGLAS
- tu`ba na odgovor Kod ovog suda je podnesena tu`ba dana 26. 01. 2006. godine, u pravnoj stvari tu`itelja DD BH TELECOM SARAJEVO - DIREKCIJA SARAJEVO, ul. Zmaja od Bosne br. 88., protiv tu`ene Batu{aj [ehre, iz Sarajeva, ul. D`emala Bijedi}a br. 75, radi duga v.s.p. 919,20 KM, kojom tu`bom tu`itelj predlo`io da se tu`eni obave`e da na ime duga isplati iznos od 919,20 KM, sa zakonskim zateznim kamatama po~ev od dana dospje}a obaveza, do dana isplate kako slijedi: - na iznos od 25,30 KM po~ev od 08. 09. 2004. do dana uplate - na iznos od 192,20 KM po~ev od 08. 10. 2004. do dana uplate - na iznos od 697,20 KM po~ev od 08. 11. 2004. do dana uplate - na iznos od 4,50 KM po~ev od 08. 12. 2004. do dana uplate te naknaditi tro{kove parni~nog postupka, sve u roku od 15 dana.

PRESUDU
- zbog propu{tanja Obavezuje se tu`eni da tu`itelju na ime duga isplati iznos od 9.999,76 KM, sa zakonskom zateznom kamatom i to: - na iznos od 5.260,78 KM po~ev od 01. 06. 2005. godine pa do isplate - na iznos od 1.901,52 KM po~ev od 06. 06. 2005. godine pa do isplate - na iznos od 2.837,46 KM po~ev od 02. 07. 2005. godine pa do isplate kao i da tu`itelju naknadi tro{kove parni~nog postupka u iznosu od 871,20 KM, a sve u roku do 30 dana.

BOSNA I HERCEGOVINA FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE KANTON SARAJEVO OP]INSKI SUD U SARAJEVU Broj: 65 0 P 081790 09 P Sarajevo, 06. 07. 2010. godine Op}inski sud u Sarajevu i to sudija Raji} Milena, u pravnoj stvari tu`itelja Amele Mujak iz Sarajeva, ul. Prvomajska br. 9/2, protiv tu`ene Stambena zadruga „Monta`a“ sa p.o. Sarajevo, ul. Tahtali sokak br. 16, radi razrje{enja du`nosti direktora i zaklju~ivanja radne knji`ice odjave sa penzijskog i invalidskog osiguranja i odjave sa zdravstvenog osiguranja objavljuje slijede}i

BOSNA I HERCEGOVINA FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE KANTON SARAJEVO OP]INSKI SUD U SARAJEVU Broj: 65 0 Ps 068993 08 Ps Sarajevo, 20. 4. 2010. godine OP]INSKI SUD U SARAJEVU, sudija Radivoje Stani{i}, u pravnoj stvari tu`itelja Bramac krovni sistemi d.o.o. Sarajevo, ulica Skenderija br. 5/III, koga zastupa Ljubovi}-Aganovi} Behija, advokat iz Sarajeva, protiv tu`enog GRAMEL d.o.o. Ilid`a, ulica Azi}i br. 31, radi duga v.s.p. 10.000,00 KM, na osnovu ~lana 348. stav 3. Zakona o parni~nom postupku Federacije BiH,

Obavezuje se tu`eni da tu`itelju isplati iznos od 10.000,00 KM, sa zakonskom zateznom kamatom po~ev od 18. 6. 2006. godine do isplate, kao i da mu nadoknadi tro{kove parni~nog postupka u iznosu od 821,20 KM u roku od 30 dana od dana dono{enja presude. POUKA: Protiv ove presude nije dozvoljena `alba, ali tu`eni mo`e podnijeti prijedlog za povrat u prija{nje stanje (~lan 183. stav 1. ZPP-a). Obavje{tava se tu`eni da da se dostava ovog pismena smatra obavljenom u roku od 15 dana od dana objavljivanja u dnevnim novinama FBiH i na oglasnoj tabli suda. Sudija Radivoje Stani{i}

OGLAS
Za STAMBENA ZADRUGA „MONTA@A“ sa p.o. Sarajevo, ul. Tahtali sokak br. 16 Pozivate se kao stranka na PRIPREMNO RO^I[TE za dan 16. 11. 2010. godine u 10,00 sati, pred ovaj sud u sobu broj 301/III. SUDIJA Raji} Milena NAPOMENA: Ako na pripremno ro~i{te ili na ro~i{te za glavnu raspravu ne do|e uredno obavije{teni tu`itelj, smatrat }e se da je tu`ba povu~ena, osim ako tu`eni ne zahtijeva da se ro~i{te odr`i (~l. 84. st. 1. ZPP-a). Ako na pripremno ro~i{te ili na ro~i{te za glavnu raspravu ne do|e uredno obavije{teni tu`eni, ro~i{te }e se odr`ati bez njegovog prisustva (~l. 84. st. 2. ZPP-a). Najkasnije na pripremnom ro~i{tu stranke su du`ne iznijeti sve ~injenice na kojima zasnivanu svoje zahtjeve i predlo`iti sve dokaze koje `ele izvesti u toku postupka, te na pripremno ro~i{te donijeti sve isprave i predmete koje `ele upotrijebiti kao dokaz (~l. 77. ZPP-a). Na pripremnom ro~i{tu sud }e rje{enjem odrediti dan i sat odr`avanja glavne rasprave, pitanja o kojima }e se raspravljati, dokaze koji }e se izvesti i koje osobe }e biti pozvane na glavnu raspravu (~l. 94. st. 1. ZPP-a), pri ~emu se stranke upozoravaju da sud mo`e odrediti da se glavna rasprava mo`e odr`ati odmah nakon pripremnog ro~i{ta (~l. 94. st. 3. ZPP-a).

OBJAVLJUJE PRESUDU
zbog propu{tanja

sport

Dnevni avaz, subota, 21. avgust/kolovoz 2010.

57

INTERVJU Vahid Halilhod`i}, trener zagreba~kog Dinama

Trijumf u Ma|arskoj je nagrada za hrabrost
Jedva sam ~ekao me~ u \eru Drago mi je da se ljudi u domovini raduju mojim uspjesima na klupi maksimirskog kluba Ne zanosim se, bit }e i gorkih pilula
Razgovarao: Admir DRINJAKOVI]
Vahamanija - stanje u kojem su novinari, fudbaleri i ko sve ne u i oko Dinama. Krivac je proslavljeni bh. stru~njak Vahid Halilhod`i}, koji je svojim znanjem i harizmom od posrnulog zagreba~kog kluba napravio pozitivnu top-pri~u u Hrvatskoj. U nevjerovatno kratkom vremenskom razdoblju, mjerenom tek satima, legenda bh. fudbala u~inila je malodu{ne igra~e kluba iz Maksimira velikim pobjednicima iz \era.

Ibri~i}: Spli}ani nadomak grupne faze Evropske lige

Senijad Ibri~i} nakon briljantne igre

Najbolji dani `ivota
Navija~i Hajduka u deliriju Golove protiv Uniree posvetio porodici
Senijad Ibri~i} donio je „Torcidi“ nakon dugo vremena slavlje o kakvom su ma{tali. S dva gola i jednom asistencijom bh. reprezentativac bio je junak pobjede Hajduka (4:1) nad rumunskom Unireom. Spli}ane je doveo nakorak do grupne faze Evropske lige i u totalnu ekstazu. - Bilo je ludo i nezaboravno. Takav ambijent, takva igra... to je prava rijetkost. sretni, jer su trebali od Hajduka veliku i dobru stvar. Sada su to dobili. Ljudi tu `ive za ovo {to smo napravili i kako da se ne osje}amo dobro - naglasio je Ibri~i} napomenuv{i da je ostalo jo{ 90 minuta, u kojima treba ovjeriti dobar rezultat s Poljuda i pro}i Rumune. Fudbaler kojem su navija~i u pro{loj sezoni dodijelili priznanje „Hajdu~ko srce“,

Brojne ~estitke
Vahu smo ju~er prije podne telefonom „uhvatili“ na povratku iz Ma|arske, a njegov glas zvu~ao je umorno, ali i zadovoljno. - Ma eksplodirat }e mi mobitel od silnih poziva, posebno iz Bosne i Hercegovine. Svi `ele ~estitati, i to me, bez la`ne skromnosti, ~ini sretnim. Drago mi je da se ljudi u domovini raduju mojim uspjesima.

Najbitnije je po~eti pobjedom
Halilhod`i}: Volim riskirati, volim izazove

Koja je, onda, bila dobitna kombinacija?
- Od ponedjeljka sam radio najmanje po 15 sati. Odr`avao sam treninge na kojima se oznojim kao i barem pola tima, gledao sam snimke utakmica \era, strpljivo razgovarao s igra~ima... No, takav sam oduvijek, bilo da se radi o Pari Sen @ermenu, Obali Slonova~e ili Dinamu. Iskreno, bio sam veoma nestrpljiv, jedva sam ~ekao

Moram u Francusku po stvari
- ^im uhvatim vremena, moram skoknuti do Francuske po stvari. Tek }u se onda useliti u stan u me~ u \eru, jer sam kod svih fudbalera osjetio da su razgovori s njima imali efekta. Tako je i bilo, odigrali smo neo~ekivano dobru utakmicu i pobijedili s 2:0 i sada smo blizu plasmana u grupnu fazu. Naravno, o~ekuje nas jo{ revan{, u koji ne}emo u}i nimalo opu{teni. Naprotiv. kojem }u `ivjeti tokom, nadam se, dvoipogodi{njeg boravka u Zagrebu. kao u malo kojoj sredini i zbog toga ne bih `elio razo~arati. Imam podr{ku i biv{ih igra~a Dinama Marka Mlinari}a, Zvjezdana Cvetkovi}a, Slavena Zambate... Tek sam na po~etku velikog posla i svjestan sam, za razliku od nekih drugih, da }emo morati progutati i nekoliko gorkih pilula. Jednostavno, to je fudbal.

Septembar donosi i po~etak kvalifikacija za Evropsko prvenstvo. Ibri~i} s velikim optimizmom gleda na utakmice reprezentacije Bosne i Hercegovine s Luksemburgom i Francuskom. - Idemo da probamo naSve je i{lo onako kako smo `eljeli. Jednostavno, sve ono {to se doga|alo, ne mo`e se opisati, mora se do`ivjeti rekao je Ibri~i} za „Dnevni avaz“ nakon utakmice pred 35.000 bu~nih gledalaca na Poljudu. Kako ka`e, nije bilo slavlja igra~a, jer veoma brzo slijede novi izazovi. Ipak, navija~i su slavili, a fe{ta u Splitu te{ko da }e skoro stati. - Vidjet }emo kako }e biti {etati gradom. Ljudi su

staviti ono {to smo uradili u pro{lim kvalifikacijama. Luksemburg je prilika za tri boda i podizanje samopouzdanja. Najbitnije je da po~nemo pobjedom, jer to sve usmjerava dalje - smatra igra~ Hajduka. posvetio je postignute golove supruzi i djetetu koje uskoro treba donijeti na svijet. - Ovo je bilo za njih. U`ivam u najboljim danima u `ivotu - jasan je Ibri~i}. I, na kraju, Bosanac o Hercegovcu koji je hit u drugom dijelu Hrvatske. Prema mi{ljenju Ibri~i}a, Vahid Halilhod`i} je veliko poja~anje za Dinamo i vodit }e se mrtva utrka za titulu prvaka izme|u Dinama i HaN. DEMIROVI] jduka.

Mnogi su, pa i Vi sami, tvrdili kako nije pametno preuzeti „Modre“ u moru problema pa jo{ samo dva dana uo~i prvog me~a plej-ofa Evropske lige. Ludost i hercegova~ka tvrdoglavost ili potpuna vjera u sebe, znanje i iskustvo koje posjedujete?
- I jedno i drugo. Upravo sam za „Dnevni avaz“ po imenovanju za trenera Dinama rekao da je dolazak na Maksimir svojevrsna ludost na koju sam pristao, jer nikada nisam bje`ao od izazova, kako u fudbalu, tako i u `ivotu. S druge strane, znam ko sam, {ta sam i koliko mogu. Volim riskirati, volim izazove. Pobjeda u \eru nagrada je za hrabrost i smjelost koju sam pokazao.

Bli`e BiH
- Nikada nisam trenirao klub koji je bio bli`i BiH. Sada }u brzo mo}i do}i u rodnu Jablanicu, posjetiti prijatelje u Mostaru i Sarajevu. Nakon {to je 2010. godina po~ela otkazom na klupi Obale Slonova~e, nastavila se bole{}u meni dragih ljudi, sada je sve druga~ije. Punac se osje}a mnogo bolje, kum je iza{ao iz bolnice, a ja }u biti u prilici da ih za nekoliko sati obi|em. Ovo su lijepi dani.

„Kupio“ javnost
U samo nekoliko dana svojim profesionalnim radom na najvi{em svjetskom nivou, ali i duhovito{}u istinske mostarske liske, uspjeli ste „kupiti“ medije, javnost, biv{e i sada{nje dinamovce... Jeste li o~ekivali takav ambijent?
- Prije svega, drago mi je zbog igra~a, rukovodstva kluba, navija~a i svih ostalih da su stvari krenule naprijed. Nai{ao sam na prijem

Drina i Olimpik igraju u Zvorniku

Mo`e li se ma|arski recept primijeniti u nedjelju nave~er, kada Dinamo u okviru hrvatskog prvenstva gostuje Slaven Belupu?
- Ne poznajem svoj tim, a kamoli i da znam ne{to vi{e o protivniku, koji je bolje plasiran na tabeli od nas. No, ne pada mi na pamet da tra`im alibi. Uhvatio sam se zahtjevnog posla i spreman sam da podnesem svaki pritisak.

Debitant `eli prvu tricu, „Vukovi“ sti`u kompletni
Fudbaleri Drine osvojili su samo bod nakon tri odigrana kola. Zvorni~ani danas na svom terenu do~ekuju Olimpik iz Sarajeva i nadaju se da mogu sti}i do prve pobjede. Veznjak debitanta u Premijer ligi BiH Nemanja Obradovi} vjeruje u uspjeh. - Dobro poznajemo ekipu iz Sarajeva, koja je pobjedama nad Leotarom i [irokim pokazala da ima odli~an tim. Igraju veoma tvrdo i ~ekaju {ansu iz kontranapada. Dobro smo se pripremili za ovaj susret, a nadam se da }emo, no{eni podr{kom s tribina, osvojiti tri boda - rekao je Obradovi}. Stru~ni {tab Olimpika nema problema s igra~kim kadrom, a `elja je i ovog puta trijumf. - Semir Kapi} imao je lak{u povredu, ali }e i on biti u

Ostvarili ste trijumf u Ma|arskoj a da ve}ini igra~a ne znate ni ime.

Leotar na Policama do~ekuje Travnik

Trebinjci pod imperativom, gosti bez ~etvorice
Leotar u dana{njem me~u na Policama protiv Travnika nema izbora, tri boda su imperativ. Trebinjci }e biti oslabljeni neigranjem „po`utjelog“ Vladimira Todorovi}a, kao i povrije|enih Anela Rami}a i kapitena Bojana Vu~ini}a. Ekipa }e, zato, biti ja~a za povratnika Nenada Stojanovi}a, ali i za Vladimira Mandi}a te Nikolu Stojkovi}a, prinove iz Srbije. Zbog potreba tima, Rajko Komneni} bit }e prekomandovan na desnog beka. - Moramo pobijediti kako znamo i umijemo. Poslije dva kiksa u prethodna tri kola, protiv Travnika imamo imperativ osvajanja tri boda - rekao je Komneni}. Travni~ani u isto~nu Hercegovinu sti`u bez Midheta Saraj~i}a (crveni karton) i povrije|enih Nihada Ribi}a, Nenada Eri}a i Adina M. P - S. P . . Lihovca.
Komneni}: Moramo pobijediti

Kapi}: Imao lak{u povredu

kombinaciji. Nemamo ni suspendiranih igra~a tako da smo kompletni. Drina ima imperativ pobjede, ali mi `elimo ponovo pokazati kvalitet. Respektujemo protivnika, ali }emo ih poku{ati iznenaditi rekao je Edin Prlja~a, trener „Vukova“. R. J. - N. D.

58

Dnevni avaz, subota, 21. avgust/kolovoz 2010.

sport

PREMIJER LIGA Sarajevo igra tre}i me~ u osam dana

Umorni na najte`eg protivnika
Avdi} i Ivankovi}: Sarajevo i Zrinjski igraju na Ko{evu

Tra`ili smo odgodu, ali Zrinjski nije prihvatio, ka`e Mirza Vare{anovi}
Sarajevo ve~eras, ponovo u 21 sat, igra tre}u utakmicu u osam dana. Poslije Slobode i ^elika, na Ko{evo dolazi Zrinjski. Bordo tim je izmoren, a po nesre}i, Zrinjski bi, sude}i prema svom kvalitetu, mogao biti dosta tvr|i orah od Tuzlaka i Zeni~ana. - Tra`ili smo odgodu od Zrinjskog, ali nije pristao, jer u srijedu nave~er igra protiv Vele`a - ka`e nezadovoljni trener Sarajeva Mirza Vare{anovi}. Sarajevo mora igrati, ali pitanje je - kako? - Veldinu Muharemovi}u je pukao mi{i} i ne}e mo}i igrati najmanje dvije sedmice, dok se nekoliko igra~a `ali na veliki umor. Skrpit }emo ekipu, potra`iti nova
Vare{anovi}: Igra~i se `ale na umor

[est utakmica ~etvrtog kola

@eljo na Tu{nju
^etiri me~a po~inju u 17 sati, na Bilinom polju se igra od 20 sati, a na Ko{evu od 21
Danas je na rasporedu {est utakmica ~etvrtog kola Premijer lige BiH u nogometu, a sutra igraju [iroki Brijeg - Zvijezda i Slavija Budu}nost. ad`ik (Ljubu{ki). DRINA: Maksimovi}, Vuka{inovi}, Proti}, Mihajlovi}, Sredojevi}, Obradovi}, Krezovi}, Nini}, N. Lazarevi}, Risti}, ]ulum (\elmi}). Trener: Mile Milanovi}. OLIMPIK: Lu~i}, Suljevi}, Je{e, Kolarov, Suba{i}, Kreser, Vidovi}, Kapi}, Tijago, Muji}, Alimanovi}. Trener: Edin Prlja~a.

Novo iznena|enje za gledaoce
Nakon {to je pro{log vikenda postavila veliki videoekran na Ko{evu, uprava Sarajeva, predvo|ena ambicioznim predsjednikom Zijadom Bleki}em, nastavlja s projektima koji sve vi{e pribli`avaju klub evropskim standardima. Za ve~eras je planirano novo iznena|enje za gledaoce, a kakvo, ostaje nam da vidimo.

Sloboda @eljezni~ar
Stadion Tu{anj u Tuzli. Po~etak u 17 sati. Sudija: Robert Zrili} (Banja Luka). SLOBODA: Mujki}, Aleksi}, Halilovi}, Raca, Jogun~i}, Zoleti}, Gavari}, Daji}, ^ehaji}, Muji}, Smajlovi}. Trener: Vlatko Glava{. @ELJEZNI^AR: [ehi}, ^oli} (Stani}), Radovanovi}, Me{i}, Bogi~evi}, ]ulum, Vi{}a (Rov~anin), Savi}, Popovi}, Zeba, M. Be{lija. Trener: Amar Osim.

Vele` Rudar
Stadion Vrap~i}i u Mostaru. Po~etak u 17 sati. Sudija: Denis Begovi} (Grada~ac). VELE@: Bori}, As. [kalji}, Kajtaz, Zaimovi}, Iveti}, Kadri}, Demi}, Kodro, Lelo, Oki}, Durakovi}. Trener: Demir Hoti}. RUDAR: Tripi}, [odi}, Kotaran, Staki}, Jevti}, Kiki}, Kova~evi}, @eri}, Ljeljak (Marinovi}), Da{i}, Kantar. Trener: Boris Gavran.

rje{enja - ka`e Vare{anovi}. O Zrinjskom, strateg Sarajeva ima visoko mi{ljenje. - Imaju jednu od najkvalitetnijih ekipa u na{oj ligi. Gledao sam ih kada su gostovali ^eliku. Izgubili su, ali su bili bolja ekipa na

terenu. Nadam se da }e na Ko{evo do}i da se nadme}u, da ne}e, kao Sloboda, igrati s devet igra~a na 20 metara od svog gola. Takve je najte`e probiti. Ko bude bolji, neka pobijedi - ka`e M. T. Vare{anovi}.

Sarajevo dobilo svog @uninja

Klub koji iza sebe ima takve navija~e, mora biti veliki
Igra~ iz fudbalske {kole Gremija potpisao na dvije godine
Sarajevo je ju~er dobilo svog @uninja. Brazilac Boteljo @unior (Botelho Junior), koji je u proteklih sedam dana trenirao na Ko{evu, ju~er je u prisustvu predsjednika kluba Zijada Bleki}a potpisao dvogodi{nji ugovor s bordo timom. Dvadesettrogodi{nji Brazilac izdanak je ~uvene fudbalske {kole Gremija, kluba koji je svijetu dao Ronaldinja (Ronaldinho). U klubu iz Porto Alegrea ponikao je i dres njegovih selekcija nosio punih 14 godina, a na Ko{evo sti`e iz trening-kampa Milana kao fudbaler koji ima sve predispozicije da postane zvijezda na{e lige. Kako je tek po~eo u~iti engleski jezik, Boteljo se Naro~ito sam impresioniran navija~ima. Klub koji iza sebe ima takve simpatizere, mora biti veliki - rekao je Boteljo. Maleni Brazilac, koji igra na poziciji polu{pica i dobro se slu`i objema nogama, zadovoljan je prijemom u Sarajevu. - Moram priznati da sam u klubu nai{ao na sjajan, ljudski odnos. Nisam imao dilema da li da ostanem ili ne. Zahvaljujem predsjedniku Bleki}u {to }u dobiti priliku. Jedva ~ekam da je opravdam i da poka`em {ta znam - kazao je Brazilac. Na nastup Botelja navija~i Sarajeva ipak }e morati malo pri~ekati, jer }e dokumentacija biti zavr{ena za M. T. desetak dana.

Leotar Travnik
Stadion Police u Trebinju. Po~etak u 17 sati. Sudija: Anto @ivkovi} (Ora{je). LEOTAR: Milenkovi}, Komneni}, ^orlija, [araba, Ze~evi}, Andri}, Mandi}, Mijailovi}, Marjanovi}, Vare{anovi} (Stojkovi}) i Stojanovi}. TRAVNIK: Adilovi}, Badrov, E. Varupa, Terzi}, Helvida, [iljak, ]uri}, Pranjkovi}, Kara|oz (Kola{inac), Mujaki} (D`afi}), Faji}. Trener: Ned`ad Selimovi}.

^elik Borac
Stadion Bilino polje u Zenici. Po~etak u 20 sati. Sudija: Vladimir Dominkovi} (Ora{je). ^ELIK: Bilobrk, Brkovi}, Milo{evi}, ^ovi}, Sadikovi}, Puri}, Zahirovi}, Duro, Jamak, Adilovi}, D`afi}. Trener: Abdulah Ibrakovi}. BORAC: Avduki}, Stupar, Trivunovi}, ]ori}, Puziga}a, Raspudi}, Muminovi}, Stan~eski, Vukelja, Staji}, Nikoli}. Trener: Vlado Jagodi}.

Drina Olimpik
Stadion u Zvorniku. Po~etak u 17 sati. Sudija: Goran Par-

Boteljo @unior s Bleki}em: Nisam imao dilema

(Foto: J. Brutus)

Tabela
1. Rudar 3 2. Sarajevo 3 3. @eljezni~ar 3 4. Slavija 3 5. Zvijezda 3 6. Olimpik 3 7. Vele` 2 8. Borac 3 9. ^elik 3 10. Zrinjski 2 11. [iroki 3 12. Travnik 3 13. Sloboda 3 14. Budu}nost 3 15. Leotar 3 16. Drina 3 2 2 2 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 2 1 1 0 1 1 1 1 1 0 1 1 1 2 2 2 1 2 2 4:2 5:2 5:2 5:5 3:3 2:2 3:1 5:4 3:3 5:4 4:5 3:5 2:4 2:4 1:3 1:4 7 6 6 6 6 6 4 4 4 3 3 3 3 2 1 1

Sarajevo Zrinjski
Stadion „Asim Ferhatovi} Hase“ u Sarajevu. Po~etak u 21 sat. Sudija: Ognjen Valji} (Banja Luka). SARAJEVO: Hamzi}, Arsenijevi}, [}epanovi} (Dupovac), Torlak, D`akmi}, Guti}, K. Hand`i}, Pliska, Avdi}, Koja{evi} (Hamzagi}), Jahovi}. Trener: Mirza Vare{anovi}. ZRINJSKI: Had`i}, Rizvanovi}, [unji}, D`idi}, Ivankovi}, Stjepanovi}, M. Ani~i}, Selimovi}, @i`ovi}, Sal~inovi}, Lendri}. Trener: Dragan Jovi}.

obratio novinarima na portugalskom, ali je tu, sre}om, bio i prevodilac. - Kada sam prvi put ~uo da bih mogao do}i u Sarajevo, raspitao sam se o klubu

i zadovoljan sam {to sam vidio da je rije~ o kolektivu s dugom historijom. Gledao sam utakmice koje je Sarajevo igralo na svom stadionu i zadovoljan sam.

Dragan Jovi} uo~i gostovanja Zrinjskog na Ko{evu

Proputovali smo pola Evrope i Azije, a na{ se rival nije micao iz Sarajeva
Na prvom gostovanju sezone (^elik 1:2) Dragan Jovi} nije mogao ra~unati na ~ak {est igra~a, dok }e ve~eras na Ko{evu nakon dugo vremena imati sve nogometa{e na dispoziciji. - U pro{lom kolu protiv Slavije do{li smo do prvih bodova, a protiv Sarajeva `elimo dokazati da smo sposobni osvajati bodove i u gostima - izjavio je trener Zrinjskog, koji je u srijedu u`ivo svjedo~io utakmici izme|u Sarajeva i ^elika. - Sarajevo je dosta mijenjalo u prijelaznom roku tako da sam se `elio u`ivo uvjeriti u njegove mogu}nost - dodao je Jovi}. On smatra apsurdnim konstatacije da }e doma}i igra~i biti umorniji zbog utakmice u srijedu. - Nama je ovo deveta utakmica u sezoni, a Sarajevu tek ~etvrta. Osim toga, proputovali smo pola Evrope i Azije, a na{ protivnik nije se micao iz Sarajeva. U Zenici smo igrali tri dana nakon revan{a protiv Odensea pa nismo tra`ili alibi u umoru - zaMa. P . klju~io je Jovi}.

sport

Dnevni avaz, subota, 21. avgust/kolovoz 2010.

59

@ELJEZNI^AR Bh. prvak putuje na gostovanje u Tuzlu

Prekinuti Slobodinu seriju
U ekipi ne}e biti povrije|enog Svrake, kojeg }e mijenjati ]ulum
Nakon {to je u Travniku pretrpio tek drugi premijerliga{ki poraz u 2010. godini, @eljezni~ar }e u goste jedinoj ekipi koja ga je savladala proljetos Slobodi u Tuzlu. Koliko su Tuzlaci jaki na svom terenu, ilustrira podatak da su pobijedili u posljednjih devet doma}ih me~eva. No, na Grbavici se nadaju da }e prekinuti Slobodinu seriju. - Sigurno je da }e doma}ini biti agresivni iako su ostali bez nekoliko igra~a ovog ljeta. Na svom terenu }e biti izuzetno te`ak protivnik svakoj ekipi. Liga je izjedna~ena, te{ko je predvidjeti ne{to, jer su sve ekipe sli~nog kvaliteta - ka`e menad`er @elje Amar Osim. Stru~ni {tab imat }e problema sa sastavljanjem ekipe, ne}e biti Muamera Svrake, koji se povrijedio u Travniku. Elvis Me{i} i Edin Vi{}a su, tako|er, imali problema, ali se u taboru aktuelnog prvaka nadaju kako }e biti spremni do utakmice na Tu{nju. - U Travniku smo primili bezveze golove, moramo biti mnogo oprezniji protiv Slobode - govori trener @elje. U prvom timu ponovo }e biti Milan ]ulum, koji }e zaigrati u veznom redu, dok su blizu sastava Damir Rov~anin, Sr|an Stani} i SeZ. [. mir Kerla.
„Ro|eni“ puni samopouzdanja

Duel nepora`enih ekipa u Mostaru

„Ro|eni“ pucaju na vrh
Imamo prostora za napredak, ka`e Hoti}
Vele` je u prve dvije utakmice osvojio ~etiri od maksimalnih {est bodova. Remi u Banjoj Luci podigao je atmosferu u ekipi i poja~ao samopouzdanje koje }e biti potrebno da „Ro|eni“ danas savladaju Rudar, uz njih jeutakmice, u gostima je dobio [iroki Brijeg i to moramo respektovati. No, mi smo doma}ini i dosta toga ovisi o nama. Utakmica mo`e biti te{ka, pogotovo ako se gosti odlu~e za zatvorenu varijantu. U tom slu~aju, moramo
]ulum u pro{lom duelu na Tu{nju: Ponovo u timu

Nakon te{kog poraza od Sarajeva na Ko{evu (0:3), fudbalere Slobode o~ekuje jo{ jedan veliki izazov, novi duel s ekipom iz glavnog grada. Na Tu{nju danas gostuje aktuelni prvak @eljezni~ar. Trener Vlatko Glava{ isti~e da njegovi igra~i jedva ~ekaju me~ u kojem }e poku{ati produ`iti niz do-

0DL@ OQNK@Y@ Y@ DKIT
ma}ih pobjeda na deset utakmica, ra~unaju}i i pro{lo prvenstvo. - Pred nama je jo{ jedan derbi. @eljo je na Tu{nju rado vi|en gost. Igra~i su spremni da odgovore na vrlo zahtjevan zadatak, a to je pobjeda. Naravno, nimalo nam ne}e biti lako. @eljo je dobar, na svakom terenu igra otvoreno. Oba tima su pretrpjela odre|ene igra~ke promjene i jo{ se polako uigravaju. Vjerujem u svoje momke. @elimo da bodovi ostanu na Tu{nju. Sama ~injenica da je na{ gost prvak predstavlja ogroman motiv - rekao je Glava{, koji nema problema s „kartoniranim“ i povrije|enim igra~ima.

Sloboda uo~i duela s aktuelnim prvakom

Ljeljak vodi napad Rudara
Trener Rudara Boris Gavran odlu~io je da napad u Vrap~i}ima predvodi biv{i igra~ Vele`a Aner Ljeljak. - Vele` }e morati da se dinu nepora`enu ekipu u prvenstvu, koja se, iznena|uju}e, nalazi na prvom mjestu. Demir Hoti} ima na raspolaganju sve igra~e, uklju~uju}i i novajliju Dalija Memi}a (20), koji mo`e igrati na poziciji stopera, desnog beka, pa ~ak i zadnjeg veznog, a pro{le sezone bio je ~lan ma|arskog Ke~kemetija. Trenera Vele`a, s druge strane, brinu `uti kartoni, jer u srijedu slijedi gradski derbi sa Zrinjskim. - Rudar je nepora`en u tri otvori, a u kontranapadima je na{a {ansa. Raduje me to {to je Ljeljak maksimalno spreman i motiviran - ka`e V. V. Gavran. igrati strpljivo - ka`e Hoti} te dodaje: - Imamo prostora za napredak. Ako pobijedimo Rudar, do}i }emo u vrh tabele i tu `elimo i mo`emo ostati. Najmla|i ~lan postave „Ro|enih“ Mirza ]emalovi} izdvaja sjajnu atmosferu u ekipi. - Pokazali smo protiv Borca da mo`emo i znamo. S Rudarom igramo ku}i i tu ne smije biti nikakve dileme, idemo da osvojimo tri boda i idemo prema vrhu tabele - optiF. I. mist je ]emalovi}.

Novajlija Darko Raca je, tako|er, optimist. - I Sloboda i @eljo su veliki klubovi. Znamo odakle nam prijete opasnosti i u~init }emo sve da ih na Tu{nju zaustavimo. Volio bih da ponovimo igru od prije dvije sedmice, kada smo savladali Travnik s 2:0 - istakao je iskusni igra~. E. M.

Kapiten ^elika Adnan Zahirovi} najavljuje trijumf nad Borcem

Vrijeme za osvetu
^elik }e ve~eras (20 sati) na Bilinom polju u jednom od derbija 4. kola Premijer lige do~ekati Borac. Banjalu~ani su veliki du`nici Zeni~anima, jer su ih u protekle dvije sezone savladali sva ~etiri puta uz gol-razliku od 8:2. - @elimo da im se revan{iramo za te poraze. Naravno, ne}e biti nimalo lako, jer se Borac i ove sezone pokazao kao bolji tim u gostima nego ku}i. Uostalom, jedinu pobjedu su i upisali u gostima kod Drine - ka`e mladi kapiten ^elika Adnan Zahirovi} te isti~e: - Vjerujem da }e nas i ovog puta podr`ati i navija~i i da }emo u lijepom ambijentu i kvalitetnom susretu ostvariti pobjedu V. B. ka`e Zahirovi}.

Borac gostuje u Zenici

Bilino polje za va|enje
U {ampionat su u{li kao najozbiljniji kandidat za najvi{i plasman, ali nakon tri kola i dvije utakmice na doma}em terenu fudbaleri Borca imaju razo~aravaju}a ~etiri boda. Od toga su tri osvo- Puziga}a: Idemo na pobjedu, dobar i remi jena u Zvorniku Vele`a - istakao je Jagodi} te (2:0), a jedan u Banjoj Luci je najavio da promjene u taprotiv Vele`a (1:1). U pr- ktici ne}e biti. vom kolu, Borac je izgubio Lijevi bek Bojan Puziod [irokog Brijega (2:3). ga}a, koji je jednu polusezoBanjalu~ane danas o~eku- nu nosio dres ^elika, zna da je te{ko gostovanje u Zenici, Borac u Zenici o~ekuje paali Vlado Jagodi} i njegovi klena atmosfera. igra~i najavljuju da }e igrati - Imamo informacije iz na pobjedu, kojom bi nado- Zenice da nas se ^elik boji, knadili doma}e minuse. jer su tamo svjesni da ima- Ni ^elik nije, poput mo najja~u ekipu u ligi. Idenas, ispunio o~ekivanja. Na- mo na pobjedu, a i remi bi ma je najva`nije da se vrati- bio odli~an - rekao je PuziS. K. mo nakon neuspjeha protiv ga}a.

Zahirovi}: Uz podr{ku navija~a do pobjede

Orli} u drugoj fazi Lige prvaka u malom nogometu

Tri pobjede, gol-razlika 26:8
Igra~i Orli}a, prvaka Bosne i Hercegovine u malom nogometu, vratili su se iz Austrije, gdje su ostvarili najve}i uspjeh u historiji plasirav{i se u glavnu fazu Lige prvaka. Orli} je u tri utakmice u Be~u uknji`io isto toliko pobjeda uz suverenu gol-razliku od 26:8, ~ime je osigurao u~e{}e na turniru u Ukrajini od 25. septembra. - Do sada se nijedna ekipa iz BiH nije plasirala u drugu rundu takmi~enja. Nama je to uspjelo iako smo imali velikih problema kako uop}e da otputujemo u Be~. ^estitao bih igra~ima, koji su dali maksimum. Krasilo ih je veliko drugarstvo i bili su pravi ambasadori na{e zemlje - kazao je direktor Orli}a D`enan Muminovi}. Najbolji igra~ malog nogometa u BiH Nijaz Mulahmetovi} osvrnuo se na nastupe ekipe. - Prva utakmica protiv doma}ina (Stela Rosa Be~) bila je najte`a. Lo{e smo u{li u susret, gubili s 0:1, ali smo se brzo vratili i preokrenuli na 8:3. Pobjeda nam je dala samopouzdanje pa smo ohrabreni u{li u susret s prvim favoritom, moldavskim Tornadom. S trijumfom nad Moldavcima (7:4) bilo je jasno da

Ekipa Orli}a u Be~u: Najve}i uspjeh u historiji

smo ve} u drugom krugu pa je utakmica protiv prvaka [kotske Perta bila samo formalnost. Ipak, i tu smo slavili s 11:1 te tako jo{ vi{e popravili ugled bh. malog fudbala u Evropi - kazao je Mulahmetovi}.

Prema njegovim rije~ima, ako Orli} u septembru izbori jedno od prva dva mjesta u konkurenciji doma}eg Lviva, gr~ke Atine i kiparskog Ararata, plasirat }e se u elitnu fazu takmi~enja, me|u 16 najboA. ^. ljih ekipa Evrope.

60

Dnevni avaz, subota, 21. avgust/kolovoz 2010.

sport

REPREZENTACIJA U utorak spisak za Luksemburg i Francusku

Su{i} jo{ razmi{lja o Samiru Muratovi}u
Jahi} u duelu s Dejlijem: Ne}e pauzirati zbog povrede
(Foto: Reuters)

Povreda Sanela Jahi}a

Zove Luli}a, prekri`io Alispahi}a
Spisak kandidata za kvalifikacijske utakmice s Luksemburgom 3. septembra u gostima i s Francuskom ~etiri dana poslije u Sarajevu selektor nogometne reprezentacije Bosne i Hercegovine Safet Su{i} objavit }e u utorak. Prema na{im saznanjima, na spisku }e se na}i i nogometa{ {vicarskog Jang bojsa Senad Luli}, koji je ve} upisao debi u dr`avnom dresu, u prijateljskoj utakmici protiv Azerbejd`ana. Selektor se, navodno, jo{ dvoumi da li da pozove Samira Muratovi}a, iskusnog veznog igra~a austrijskog [turma, koji je preksino} protiv Juventusa u Evropskoj ligi u{ao u igru u fini{u utakmice. Muratovi} nije igrao protiv Katara zbog povrede. U odnosu na taj me~, koji je odigran 10. avgusta (1:1), sa spiska }e, najvjerovatnije, otpasti ~lan hrvatskog [ibenika Mehmed Alispahi}. U utakmici pro-

[ehi}, Vranje{ i Bunoza uz ekipu

Deset kop~i na glavi zaustavilo krvarenje
Sanel Jahi} je s AEK-om pobjedonosno zavr{io susret protiv {kotskog Dandi junajteda (1:0) u posljednjem pretkolu Evropske lige. Na{ reprezentativac odigrao je svih 90 minuta na poziciji desnog beka iako se ~inilo da }e ranije u svla~ionicu. - Igra~ Dandija Dikson (Dixon) je u 25. minuti u skoku zakasnio i udario glavom u moju glavu. Pao sam sav krvav na zemlju. Tek je deset kop~i zaustavilo krvarenje. Utakmicu sam odigrao do kraja i slavio sa suigra~ima - rekao nam je Jahi} te je dodao da zbog ove povrede ne}e imati pauzu, {to }e obradovati selektora reprezentacije Safeta Su{i}a. Gr~ki tim u potpunosti je nadvisio {kotskog predstavnika i zaslu`eno slavio pobjedu, koja mu, vjerovatno, osigurava plasman u grupnu fazu Evropske lige. - Dandi je tipi~na {kotska ekipa. Igraju na duge lopte. Mi smo im spustili loptu na zemlju i dominirali. Zaslu`eno smo pobijedili. Uradili smo veliki dio posla, ali i u revan{u moramo biti na nivou i ne dopustiti nikakvo iznena|enje - dodao je. Na tribinama su se na{li i skauti slavnog Seltika, koji su pratili nastup Sanela Jahi}a. - Danijel Majstorovi} nedavno je iz AEK-a oti{ao u Seltik i rekao mi je da su se raspitivali o meni i da su najavili dolazak u Dandi. ^ast je kada se tako veliki klub zanima, ali imam ugovor s AEK-om i, ako me, zaista, `ele, [koti }e se morati prvo dogovoriti sa mojim poslodavcem - zaklju~io je A. N. Jahi}.

Okupljanje 30. avgusta
Reprezentacija BiH okupit }e se 30. avgusta u Sarajevu. Do polaska u Luksemburg planirana su dva treninga. Za putovanje je organiziran ~arterlet (polazak u ~etvrtak, povratak u subotu). U Luksemburgu }e ekipa boraviti u hotelu „Novotel“. Reprezentacija Francuske najavila je dolazak u Sarajevo za 6. septembar. Francuzi }e boraviti u hotelu „Radon Plaza“, a izrazili su `elju da napuste BiH odmah poslije utakmice.
[tili}: Zaradio povjerenje

tiv Katara Semir [tili} je, izgleda, zaradio selektorovo povjerenje pa }e ostati u krugu kandidata. Kako smo saznali, Su{i}, tako|er, namjerava da tokom priprema u ekipi

ima i mlade reprezentativce Ibrahima [ehi}a (golman @eljezni~ara), Ognjena Vranje{a ([erif Tiraspol) i Gordana Bunozu (Visla Krakov), na koje ra~una u budu}nosti. A. N.

EUROFUDBAL Nakon Francuza i Engleza, po~inju i Nijemci

U divljanju poslije remija u [tokholmu

Barcelona i Sevilja za prvi {panski trofej
Liverpul igra jo{ jedan derbi, protiv Man~ester sitija
Dok Francuzi igraju ve} tre}e kolo, a Englezi drugo, ovog vikenda takmi~enje po~inje i u Njema~koj. Sezona je otvorena sino}njom utakmicom aktuelnog prvaka Bajerna i Volfsburga, a derbi je u Hamburgu, kojem }e gostovati viceprvak [alke. U Engleskoj, Liverpul igra jo{ jedan derbi. Nakon remija protiv Arsenala u pro{lom kolu, „Redsi“ u ponedjeljak putuju ambicioznom Man~ester sitiju, oto~kom rekorderu po transferima ovog ljeta. U [paniji }e biti dodijeljen prvi trofej. U revan{susretu Superkupa Barcelona }e protiv Sevilje poku{ati sti}i manjak od 1:3, a u tome }e joj pomo}i {panski reprezentativci koji su pro{log vikenda bili po{te|eni nastupa. U Francuskoj, aktuelni prvak Marsej i biv{i {ampion Bordo tra`e prve bodove, a protivnici su im Lorijen i Pari Sen @ermen. (M. T.)
- Nirnberg, Hanover - Ajntraht, Hofenhajm - Verder, Frajburg - Sent Pauli (15.30), Hamburg - [alke (18.30). NEDJELJA: Majnc - [tutgart (15.30), Borusija Dortmund - Bajer (17.30).

Kamenovani autobus: [ve|ani bili nezadovoljni remijem

(Foto: AFP)

Detalj iz prve utakmice Sevilje i Barcelone

Navija~i AIK-a bocom pogodili predsjednika Levskog
Nakon utakmice Evropske lige u [tokholmu, navija~i AIK-a zasuli su autobus igra~a bugarskog Levskog kamenjem i bocama, a tom prilikom pogodili su i predsjednika kluba iz Sofije. Nezadovoljni zbog remija od 0:0, doma}i navija~i po~eli su divljati, a sukobili su se i s policijom. - Nikada nisam vidio ni{ta ovakvo. [okiran sam, jer je [vedska civilizirana zemlja - rekao je Todor Batko, prvi ~ovjek Levskog. Ranije ovog mjeseca, AIK je zbog nereda koje su navija~i napravili poslije me~a pretkola Lige prvaka protiv Rozenborga, ka`njen s 15.000 eura. (M. T.)

Parovi i satnica
Engleska
Parovi 2. kola: SUBOTA: Arsenal - Blekpul, Birmingem Blekburn, Everton - Volverhempton, Stouk - Totenhem, Vest Bromvi~ - Sanderlend, Vest Hem - Bolton (16 sati), Vigan - ^elzi (18.15). NEDJELJA: Njukasl - Aston vila (14.30), Fulem Man~ester junajted (17). PONEDJELJAK: Man~ester siti - Liverpul (21). PS@ - Bordo (21).

Francuska
Parovi 3. kola: SUBOTA: Nica - Nansi, Lion - Brest, Marsej - Lorijen, Lens - Monako, Ren - Sent Etjen, Tuluz - ArleAvinjon (19), Okser - Valensijen (21). NEDJELJA: So{o Lil, Monpelje - Kaen (17),

Italija
Superkup: SUBOTA: Inter - Roma (20.45).

Njema~ka
Parovi prvog kola: Sino}: Bajern - Volfsburg. SUBOTA: Keln - Kajzerslautern, Borusija Menhengladbah

[panija
Revan{ Superkupa: SUBOTA: Barcelona - Sevilja (prvi me~ 1:3, po~etak u 20.30).

Prva liga FBiH
Parovi 2. kola: Subota: Gradina - GO[K, ^apljina - Iskra, Ora{je - Slaven, Bosna - Radnik (H), Rudar Igman, Krajina - Jedinstvo, Kraji{nik - Gora`de; Nedjelja: Omladinac - SA[K Napredak. Sve utakmice po~inju u 17.30 sati. N. D.

Prva liga RS
Parovi 2. kola: Subota: Sloboda (BN) - Radnik, BSK - Sloboda (MG), Kozara Drina HE, Modri~a Maxima - Famos, Sloga - Mladost, Sutjeska - Lakta{i, Podrinje Proleter. Svi susreti po~inju u 17 sati, izuzev u Fo~i, koji G. I. je od 19.30 sati.

Srbijanac napu{ta CSKA

Krasi} u Juventusu za 15 miliona eura
Krasi}: Ide u slavni klub iz Torina

Reprezentativac Srbije Milo{ Krasi} pre{ao je iz moskovskog CSKA u torinski Juventus za 15 miliona eura, javila je italijanska

agencija ANSA. Za prelazak srbijanskog fudbalera torinska „stara dama“ platit }e, navodno, (M. T.) 15 miliona eura.

sport

Dnevni avaz, subota, 21. avgust/kolovoz 2010.

61

KO[ARKA ^etvrti uzastopni poraz bh. reprezentacije

Nastavlja se agonija
Ukrajinci ve} u sedmoj minuti vodili sa 29:8
Ako smo gajili nade da bismo se mogli nekako domo}i Evropskog prvenstva 2011. u Litvaniji, vi{e ni tu mogu}nost nemamo, ako je ikada zaista i postojala. S obzirom na formu, ~ak bi izbjegavanje posljednje pozicije u kvalifikacionoj grupi B bio uspjeh za ko{arka{ku reprezentaciju BiH koja je ju~er nokautirana i u Ukrajini (69:87). rgej Li{~uk (10 poena) i Kirilo Fresenko (9) poigravali su se s na{om odbranom u
Oliver: Ponovo bez svjetskog rekorda
(Foto: AFP)

Atletski miting Dijamantne lige u Cirihu

Statistika
Ukrajina BiH 21/13 1 poen 17/13 33/22 2 poena 40/19 19/10 3 poena 17/6 34 Skokovi 21 20 Asistencije 12 9 Osvojene lopte 10 16 Izgubljene lopte 15 21 Prekr{aji 21 prvoj ~etvrtini (31:14). Selektor Sabit Had`i} je do po~etka drugog perioda izrotirao desetoricu igra~a (nisu ulazili samo Bo`o \urasovi} i Miralem Halilovi}). Nakon serije ko{eva Nihada \edovi}a, Henrija Domerkanta (Henry Domercant) i Alekseja Ne{ovi}a ~ak se ~inilo da je prona{ao dobitnu kombinaciju (37:45).

Voriner i Oliver pobrali lovorike
Ameri~ki dvojac neprikosnoven na 400 i 110 metara s preponama
U nedostatku najja~ih svjetskih zvijezda, lovorike na atletskom mitingu Dijamantne lige u Cirihu, pretposljednjem u sezoni, pobrali su Amerikanci D`eremi Voriner (Jeremy Wariner), koji je u utrci na 400 metara istr~ao najbolje vrijeme sezone, te Dejvid Oliver (David), koji je na 110 metara s preponama produ`io niz bez poraza. Voriner, osvaja~ tri zlatne olimpijske medalje i pet svjetskih titula, imao je ove sam bolji, sljede}e godine bit }u jo{ bolji - rekao je Voriner, kojem je ovo {esta pobjeda u Dijamantnoj ligi. Oliver je imao rezultat od 12,93, samo {est stotinki sporije od svjetskog rekorda Dejrona Roblsa (Dayron Robles). Kada je na semaforu vidio svoj u~inak, sru{io se i po~eo udarati rukama o tlo. - Znam da nisam savr{en atleti~ar. Jo{ pravim gre{ke i zato mi ovako malo nedostaje da oborim svjetski rekord. Popravit }u to, ako ne ove,

Novi debakl
Na{i ko{arka{i su prethodna dva gostovanja (Ma|arska, Makedonija) otvorili jako slabo, ali po~etak duela u Dnjepropetrovsku prevazi{ao je najgore prognoze. Makedoncima je, recimo, trebalo 17 minuta da odu na vi{e od 20 poena razlike, a Ukrajincima samo sedam!

GRUPA B
Rezultati: Ukrajina BiH 87:69, Ma|arska Makedonija (sino}). Naredni me~evi (23. avgust): BiH - Ma|arska (20.45), Makedonija - Velika Britanija (20.45).
1. V. Britanija 2. Makedonija 3. Ukrajina 4. BiH 5. Ma|arska 5 5 6 5 5 5 4 2 1 1 0 1 4 4 4 435:398 386:317 432:458 361:391 335:385 10 9 8 6 6

[ansa u fini{u
No, realizatorski rasplo`eni Ukrajinci nisu posustajali, ve} su na{ prazan hod u fini{u prvog poluvremena kaznili i u nastavak u{li sa vodstvom od 52:37. U prvih 20 minuta doma}i su proma{ili samo sedam lopti („dvojke“ 19/15, „trojke“ 8/5) i to sve bez vode}eg igra~a Alekseja Pe~erova koji nije ulazio u igru. Tra~ak nade pojavio se u 34. minuti, kada smo smanjili na 63:71, no, raspuca(Foto: S. Saletovi})

Pobjednici po disciplinama
MU[KARCI: 200 metara: Valas Spirmon (SAD) 19,79; 400 m: D`eremi Voriner (SAD) 44,13; 5.000 m: Tariku Bekele (Etiopija) 12:55,03; 110 prepone: Dejvid Oliver (SAD) 12,93; 3.000 prepreke: Ezekijel Kemboi (Kenija) 8:01,74; vis: Ivan Uhov (Rusija) 2,29; dalj: Dvajt Filips (SAD) 8,20; kugla: Kristijan Kantvel (SAD) 21,87; disk: Robert Harting (Njema~ka) 68,64; sezone dosta problema s povredom, ali je s rezultatom od 44,13 sekundi ipak uspio nadja~ati Jamaj~anina D`ermejna Gonzalesa (Jermain), koji je do Ciriha bio najbr`i u ovoj sezoni (44,40). - Osje}ao sam se dosta bolje nego u utrci u Londonu. Iz utrke u utrku sve {tafeta 4 x 100: SAD 37,45. @ENE: 100 m: Veronika Kembel-Braun (Jamajka) 10,89; 400 m: Alison Feliks (SAD) 50,37; 1.500 m: Nansi D`ebet Langat (Kenija) 4:01,01; 400 prepone: Kalijese Spenser (Jamajka) 53,33, kugla: Nade`da Ostap~uk (Bjelorusija) 20,63, dalj: Briti Riz (SAD) 6,89; motka: Fabijana Murer (Brazil) 4,81; koplje: Kristina Obergfel (Njema~ka) 67,31. onda sljede}e godine - rekao je frustrirani Oliver. Gledaoci su mogli vidjeti zvijezde u ameri~koj {tafeti 4 x 100 metara, gdje je Tajson Gej (Tyson Gay) pomogao Amerikancima da do|u do pobjede s najboljim vremenom sezone (M. T.) 37,45.

Fesenko i Pustozvonov (Ukrajina) u duelu sa Vardom (BiH)

Proma{ili smo tri uvodna napada, a Ukrajinci svoja ~etiri realizirali (0:8). To je bio samo po~etak agonije, jer su doma}i u sedmoj minuti imali 29:8. Se-

Ukrajina 87:69

BiH

Misteriozna bolest Gladira
Ukrajinci su igrali oslabljeni, jer su pred po~etak sino}njeg me~a neo~ekivano ostali bez Sergeja Gladira. Kako je rekao selektor Vitalij ^ernij, 22-godi{nji bek zbog bolesti je zavr{io kvalifikacije, a iz ukrajinskog saveza su saop}ili da Gladira o~ekuje dugotrajan proces rehabilitacije, ne otkrivaju}i druge detalje.

Sportski centar Meteor u Dnjepropetrovsku. Gledalaca 1.000. Sudije: G`ego` Zemblicki (Poljska), Ingus Baumanis (Latvija), Robert Viklicki (^e{ka). Pet li~nih gre{aka: Li{~uk (32), Bav~i} (33). Rezultat: Ukrajina - BiH 87:69 (31:14, 21:23, 16:18, 19:14). UKRAJINA: Pustozvonov 17, Luka{ov 7, Glebov 10, Onufrijev 4, Zabir~enko 3, Krivi~, Agafonov 13, Li{~uk 14, Pe~erov, Fesenko 15, Kravcov 4. Selektor: Vitalij ^ernij. BOSNA I HERCEGOVINA: Ne{ovi} 11, Kojadinovi}, Hod`i} 2, Milo{evi} 8, Bav~i} 5, Jazvin 4, Varda 3, Domerkant 20, \edovi} 5, Bajramovi} 11, \urasovi}, Halilovi}. Selektor: Sabit Had`i}. ni Pustozvonov, Agafonov, Glebov... brzo su vratili prednost te se dostojno revan{irali na{em timu za poraz na startu kvalifikacija u (E. J.) Sarajevu (74:84).

Damir D`umhur nije igrao zbog ki{e

@estoka tu~a ko{arka{a Srbije i Gr~ke

Zlatko Ali} 18. s rekordom BiH
Bronzanu medalju na Olimpijadi mladih u Singapuru Damir D`umhur ipak }e poku{ati osvojiti danas s obzirom na to da je njegov me~ protiv Rusa Viktora Balude ju~er otkazan zbog ki{e. Na{ najbolji mladi teniser trebao bi biti u prednosti, jer }e Baluda prije njihovog okr{aja za tre}e mjesto igrati nastavak finala parova, u kojem, zajedno sa sunarodnjakom Mihailom Birjukovom, gubi od Britanca Olivera Goldinga i ^eha Jir`ija Veselog s 1:4 u prvom setu. U Singapuru je ju~er nastupio i pliva~ Zlatko Ali}, koji je na 200 metara delfin osvojio 18. mjesto. S rezultatom 2:08,81 postavio je novi rekord Bosne i Hercegovine.

Atinska policija uhapsila Krsti}a
Srbijanski ko{arka{ Nenad Krsti} uhap{en je ju~er zbog toga {to je u masovnoj tu~i dvije reprezentacije na Akopolis kupu u Atini stolicom pogodio Grka Janisa Burusisa (Ioannis Bourousis) u glavu, saop}ila je gr~ka policija. Krsti} je ju~er poslije podne pu{ten iz pritvora u Atini, ali se u Beograd nije vratio s ostatkom ekipe. Burisis, koji je dobio posjekotinu na glavi, najavio je sudsku tu`bu. Incident se desio dvije minute prije kraja (Gr~ka vodila sa 74:73), kada su se sukobili Milo{ Teodosi} i Antonis Fotsis, a odmah potom i svi ostali igra~i. Prednja~io je gr~ki centar Sofoklis Skorcanitis (Schortsanitis), koji je sa svojih 206 centimetara i 140 kilograma ru{io sve pred sobom. Krsti} ga je nekoliko puta udario sle|a, a kada je Skorcijanitis krenuo prema njemu, srbijanski igra~ poku{ao ga je pogoditi stolicom, koja je, me|utim, zavr{ila u Burusisu. Povodom ovog slu~aja hitnu istragu i kazne najavila je Me|unarodna ko{arka{ka federacija (E. J.) (FIBA).

Gor~i} i Ba{i} u polufinalu
Bosanskohercegova~ki teniseri Ismar Gor~i} i Mirza Ba{i} plasirali su se u polufinale ITF turnira iz Futures serije u ^akovcu (Hrvatska). U ~etvrtfinalu 10.000 dolara vrijednog turnira Gor~i} je, kao prvi nosilac, s 3:6, 7:5, 7:5 pobijedio jo{ jednog na{eg igra~a - Tomislava Brki}a, dok je {estopostavljeni Ba{i} s 5:7, 6:4, 6:4 bio bolji od doma}eg igra~a Ante Pavi}a, drugog nosioca i 590. igra~a na ATP listi. Gor~i} je ranije priredio veliko iznena|enje eliminirav{i hrvatskog reprezentativca Roka Karanu{i}a.

Krsti} poga|a stolicom Burusisa

(Foto: Reuters)

SUBOTA 21. 8. 2010.

15.55
KO[ARKA, BHT1

BHT1

FTV

OBN

HAYAT TV

PINK BH

22.20 ELITE MODEL LOOK 2010

21.50

CSI: MIAMI

19.15

EXKLUZIV

16.10

KRAMER PROTIV KRAMERA

19.30

NI[TA ZA SAKRITI

Engleska Premijer liga: Arsenal - Blackpool

17.50
FILM, OBN

Pompeji
Opasni vulkan prijeti Pompejima. Ljudi su upla{eni i u ekstremnim uvjetima nastavljaju `ivot. Borba s prirodnom katastrofom u~init }e ljude osjetljivijim, ranjivijim i borbenijim. Da li }e ljubav pobijediti strah? Uloge: Viktor Alfieri, Linda Batista... Reditelj: Paolo Poeti

07.00 Izvan granica, strana dokumentarna serija, 5/26 07.35 Izvan granica, strana dokumentarna serija, 6/26 08.00 BHT vijesti Program za djecu i mlade 08.05 Mumijevi, animirana serija, 73/74 08.30 Galakti~ki fudbal, animirana serija, 15/22 08.55 Gor{tak, animirana serija, 15/30 09.15 Du{ko Dugou{ko, animirani film 09.25 Mornar Popaj, animirani film 09.30 Marko Kravari}, igrani program 10.00 BHT vijesti 10.10 The Doha Debates 11.00 Strategija {vrake, doma}a igrana serija, 2/3 12.00 BHT vijesti 12.10 Tribunal 12.40 Impresije iz Namibije, strani dokumentarni program 13.10 Retrovizor, muzi~ki program 13.30 Dama s kamelijama, britanskoameri~ki igrani film 15.15 BHT vijesti 15.25 Engleska Premijer liga, pregled 15.55 Nogomet. Engleska Premijer liga. Arsenal - Blackpool, prijenos 18.00 \avoli iz dubine, strani dokumentarni program 19.00 Dnevnik Sport Vrijeme 19.35 London Live, muzi~ki program 20.05 Kako vam drago, ameri~ko-britanski igrani film 22.10 BHT vijesti 22.20 Elite Model Look 2010, snimak 23.55 Nomad-ratnik, francusko-kazahstanski igrani film 01.40 Kako vam drago, ameri~ko-britanski igrani film, r. 03.45 Pregled programa za nedjelju

07.00 Povratak u ^apljinu, dokumentarni program 07.30 Povratak Bosni: Unutarnja zemlja, dokumentarni program, 1. dio 08.00 Vijesti 08.05 Mali {lager 09.40 Lutkokaz 10.00 Bakine pri~e: Dvije princeze, r. 10.10 Barimba 10.35 Kako to 10.50 Mekanike u misiji 11.00 Rolo Koster 11.15 Bo u pokretu 11.40 ^arli i Mimo 11.50 Tomica i prijatelji 12.00 Dnevnik 1 12.15 Mozaik religija, vjerski program 12.40 Vrijeme je za bebe, 12. epizoda 13.20 Crusoe, igrana serija, 11. epizoda 14.10 Flash Gordon, igrana serija, 3. epizoda 14.55 Mjesec Ramazana: Trebinjski kod, dokumentarni program 15.20 Islam i muslimani u Hrvatskoj, dokumentarni program, 1. dio 15.50 Dobri ljudi 16.25 Zvjezdani studio 16.55 Vijesti 17.00 Sarajevska hronika 17.25 Dolina sunca, igrana serija, 81. epizoda 17.50 Dnevnik, najava 18.15 Dolina sunca, igrana serjia, 82. epizoda 18.50 Dnevnik, najava 19.10 Loto, prijenos izvla~enja 19.15 Ramazanska vaktija 19.25 BSO - sigurne minute 19.30 Dnevnik 2 20.10 Sudija Mastarn|elo, italijanska mini serija, 1. dio 21.49 Dnevnik, najava 21.50 CSI. Miami, igrana serija, 15. epizoda 22.39 Loto, dobitna kombinacija brojeva 22.40 Dnevnik 3 22.55 12.08 Isto~no od Bukure{ta, rumunski igrani film 00.25 Zvjezdani studio, muzi~ki program 01.00 Centralni zatvor 01.45 Pregled programa za nedjelju

09.30 Oggy i @ohari, crtani film 10.00 An|eli i prijatelji, crtani film 10.25 Gusarska akademija, crtani film 10.45 Nimboli, crtani film 11.00 ^uvari planete. Jednorog 11.55 Ke~eri, sportski program,r. 12.45 Skrivena kamera, zabavna emisija 13.00 Lonci i poklopci, kulinarski show 13.45 Nogometni rivali: Barcelona vs. Real Madrid, sportski program 15.25 Ta~ka na i, film 16.25 Tehnologija danas, dokumentarni program 16.55 Ekolo{ka pitanja, dokumentarni program 17.25 Strogo povjerljivo, dokumentarni program 17.50 Pompeji, talijanska mini serija 18.55 OBN Info 19.15 Exkluziv, zabavna emisija 20.00 Filmski maraton. [ti}enik 22.15 Filmski maraton. Mrak film 3 00.10 Filmski maraton. Tajanstvena sila
17.30 18.00 18.30 19.00 19.15 20.05 20.30 21.30 23.00

08.00 Miffy, crtani film 08.30 Jagodica bobica, crtani film 09.00 Ben 10, crtani program 10.00 Nin|a kornja~e FF, crtani film 11.00 Autoklub 11.30 Bistro BiH 11.58 Biometeorolo{ka prognoza 12.00 Gradski mi{evi, crtani film 13.10 Najbolje godine, igrani serija 143.epizoda 14.20 [umski duh, igrani film 16.10 Kramer protiv Kramera, igrani film 18.00 Vremenska prognoza 18.02 Ramazanski program 19.00 Vijesti u 7 Vremenska prognoza Sport 19.30 Ramazanski program 20.00 Najbolje godine, igrana serija 144. epizoda 21.00 Partneri u akciji, igrani film 23.00 Prava avantura, igrani film 01.00 Bruce Lee, igrana serija, 42. epizoda 01.50 Vremenska prognoza

08.00 Posljednji iz plemena Koman~a, film 10.00 Bra}a po materi, film 12.15 Info top 12.20 Gold music 14.00 Info top 14.05 Sarajevo on line 14.15 Made in Banja Luka 14.25 Sekula nevino optu`en, film 15.50 Info top 16.00 Gre{ne du{e 17.00 Paparazzo potjera 17.30 Pare ili `ivot, serija 18.30 Info top 18.45 Vremenska prognoza 19.00 Sarajevo on line 19.15 Made in Banja Luka 19.30 Ni{ta za sakriti, zab. emisija 20.15 Bruco{i u frci, film 22.15 Bilo jednom u Meksiku, film 00.10 Generacija 1984, film

TV Alfa
07.00 08.11 09.00 09.30 10.30 10.40 11.30 11.35 12.30 12.40 13.15 13.33 14.30 14.35 16.30 16.35 17.00 18.15 19.00 20.00 21.40 22.15 24.00 03.00 Dje~iji program Muzika Crtani filmovi Gostiona - repriza Vijesti Muzika Vijesti Za svaku bolest trava raste (repriza) Vijesti Poznati Na tragu prirode SMS CHAT i EPP Vijesti SMS CHAT i EPP Vijesti Muzika Kontragard (repriza) Za svaku bolest trava raste repriza Ramazanski program Igrani film SMS CHAT Igrani film Jukebox Jutarnji ramazanski program

TVTK
14.10 Za svaku bolest trava raste, obrazovni program 14.30 Muzi~ko popodne zabavni program 15.50 TV shop 16.00 Vijesti 16.15 Na{e pri~e, informativno-dokumentarni program 16.45 Hod vjekova, dokumentarno-obrazovni program 17.00 Bh. veza, informativni program 17.30 Moj dom, magazin 18.00 ^ekaju}i kandilje ramazanski program 19.00 Dnevnik RTV TK 19.30 ^ekaju}i kandilje ramazanski program, nastavak 20.30 Veliki susret turska igrana serija 21.45 Film 23.15 Vijesti

TV Gora`de
17.00 Gradovi svijeta, dokumentarni program 17.55 BH veza, info. program 18.25 Muzi~ki program 19.00 Hronika Festivala prijateljstva Gora`de 2010. Muzi~ki program 20.00 Istina, dok. program 20.30 Igrani film 22.00 Iz arhive Festivala prijateljstva 23.00 Hronika Festivala prijateljstva Gora`de 2010.

TV KISS
11.50 13.45 15.25 16.10 17.00 19.10 19.30 20.10 Rubala show Nogomet Vinoteka, emisija Zagrljaj ljepote Film: Inspektor Larry FIS SHOP Dnevnik HRT FIO show

Ljudi i vrijeme, repriza Bh. veza, info. magazin Mali oglasi, obavje{tenja Vijesti Ramazanski program Vrata tajne, serija Koncert Igrani film Vijesti - repriza

TV Cazin
16.30 17.30 18.00 19.00 19.40 Gost i ona Autovizija, repriza Moja {kola, program za djecu Bonus Muzi~ki program

BN
16.00 Novosti 16.25 Paparazzo potjera, r. 17.10 Nostalgija kod Juge 18.45 Pazi, mogu}e je! 19.30 BN monitor 20.15 TV serija: ^etiri `ene 21.00 Vitafon zvuk koji lije~i 21.30 Pisma iz Herceg Novog 22.30 Pregled dana 23.00 Savremena komunikacija i edukacija u sexologiji 00.00 Filkm: Malkolm X 02.00 Film: Zlo~in iz strasti

TV USK
14.00 14.10 15.40 16.35 16.35 17.15 18.00 18.30 19.00 19.30 20.05 20.45 21.30 21.35 Top shop Igrani film Cirkus, zabavni program Top shop Autoshop magazin TV {kola Bh. veza Pri~e {umskih patuljaka 8/14 program za djecu Dnevnik TV USK Muzi~ki program Hronika kraji{kih gradova, informativni program Sje}anje i opro{taj Vijesti Studenti, dok. serija 5/16

TV Bugojno
16.00 Kramer protiv Kramera, igrani film 19.00 Sedmi~ni informator 19.25 Ramazanski program 20.00 Najbolje godine, igrana serija 21.00 Partneri u akciji, irani film 23.00 Prava avantura, igrani film

TV Kakanj
17.00 17.05 18.00 19.00 19.30 20.10 20.20 21.00 Flash vijesti Gostiona Harun Jahja Denis napast U susret iftaru Vijesti IC Poruka, serija Islam i nauka, dok.program

TV Visoko
17.00 17.10 18.30 20.35 21.00 20.25 Pregled programa Zabranjena ljubav, r. Ramazanski program Sje}anja Aktuelnosti II kolo I nogometne lige FBiH: Bosna-Radnik Had`i}i, snimak 23.00 TV strane

TV HEMA
18.00 Autoshop magazin - emisija o automobilizmu - repriza 19.00 Ramazanski program 20.00 Kada je kolijevka pala - igrani film 22.00 Zanimljivosti - pregled zanimljivosti 22.46 Top shop 23.00 Dokumentarni program, r. 02.00 - 04.00 Program za dijasporu

HIT TV
19.00 20.00 21.00 22.00 22.30 23.30 00.50 Iz dana u dan Auto shop magazin Biljana za Vas Bonaventura Folk show Trend setter Tri minuta

TV Zenica
15.00 Vijesti 15.10 Plima `ivota, igrana serija 17.00 Bonaventura

SATELITSKI TV PROGRAM
RTS Eurosport Eurosport 2 Sportklub National G. MTV Adria RTL PRO 7

21.40
FILM, NOVA TV

16.00

RADE [ERBED@IJA...

19.15

TENIS

21.00

SKI SKOKOVI

16.00

STOKE-TOTTENHAM

19.00

[APTA^ PSIMA

21.00

ARTIST OFFICIAL...

18.45

RTL AKTUELNOSTI

19.10

TALK, TALK, TALK

16.00 Rade [erbed`ija i prijatelji 17.00 Tvoje pjesme, moji snovi: Sini{a Kova~evi} 17.55 Leti, leti pjesmo moja mila 18.25 Kvadratura kruga 19.30 Dnevnik 20.10 Sti`u dolari 21.10 TV lica: Vladika Porfirije 22.00 Trendseter

16.45 Ski skokovi 17.30 Ski skokovi 19.15 Tenis WTA Turnir Montreal 21.00 Tenis WTA Turnir Montreal 22.45 Borila~ki sport

17.30 Fudbal: FC Koln - Kajzerslautern 18.30 Fudbal: Hamburg SCHALKE 04 20.30 Vijesti 21.00 Ski skokovi 22.00 Fudbal: Hoffenheim Verder Bremen 23.00 Fudbal: Hamburg SCHALKE 04

13.15 Championship: Coventry - Derby 15.15 Najava Premier League 16.00 Premier League: Stoke Tottenham (DIREKTNO) 18.00 ATP Masters Cincinnati 1/4 finala 20.00 ATP Masters Cincinnati 1/2 finala (DIREKTNO)

16.00 Isus. ^ovjek iz Nazaretha 17.00 Divlja Rusija 18.00 Tajne kri`a 19.00 [apta~ psima 20.00 Premijera Najbolji posao na svijetu 20.30 Premijera Najbolji posao na svijetu 21.00 Zato~eni u inozemstvu 22.00 Smrtonosna akcija

15.00 Music Weekend 16.00 Music Weekend 16.30 Brand New 17.20 Just See MTV 17.50 3 From 1 18.00 Top 20 19.40 Alternative Nation 21.00 Artist Official Top 20 Pink 23.00 MTV World Stage Beyonce 00.00 Party Zone

14.45 Sumnjivi slu~ajevi 15.45 Porodica u problemima 16.45 [kolski istra`itelji 17.45 Prevareni 18.45 RTL aktuelnosti 19.05 Explosiv 20.15 X Factor, {ou 22.15 Bulent Ceylan live! 00.00 Upps, {ou

14.10 Melkolm u sredini, serija 15.10 Sta`isti, serija 16.05 Kongo, film 18.00 Vijesti 18.10 Simpsonovi 19.10 Talk, Talk, Talk 20.15 Solitary, pobijedi sebe 22.05 Elton vs. Simon

Krvavi zlo~in
Za iscrpljenog policajca iz Sijetla Danijela Pruita kampiranje se pretvara u pakao kada njegovu suprugu D`esiku napadnu u {umi. Na putu prema bolnici Pruit do`ivljava sudar, D`esika prepoznaje svog napada~a u voza~u drugog vozila. Uloge: D`ejms Kan, D`onatan [e~ Reditelj: Vilijam A. Graham

SUBOTA 21. 8. 2010.
RTRS HRT 1 HRT 2 NOVA TV

[APAT ZVIJEZDA
Priprema: Hedija MEHMEDI]
Ljubav: Ne{to se mijenja. Vama je najva`nije da nije dosadno. Sve se po~inje doga|ati u va{u korist. 21. III - 20. IV Posao: Intenzivno razmi{ljate o prilikama, novim poduhvatima, mo`da i o promjeni posla. Nemojte prenagliti. Zdravlje: Osjetljiviji nego ina~e.
OVAN

17.45

RUKOMETNI TURNIR [AMPIONA

17.05

JELOVNICI IZGUBLJENOG VREMENA

22.10

STRUNA U KRVI

20.05

ELITNE UBOJICE

08.15 Jutro u Srpskoj, Br~ko **.** Mala TV 09.00 Henrijeve `ivotinje, crtana serija (24./27) 09.25 Avanture gusjenice Karlosa, crtana serija (1. i 2./13) 10.15 D`imbo i d`et set, program za djecu (15. i 16./25) 10.30 Moderni zoo vrtovi, dokumentarni program (8./8) 11.15 Svemirski brod Zemlja, obrazovni program (34./52) 11.25 WWM magazin, muzi~ki program 12.00 Vijesti 12.15 Turizam plus 13.00 Dolina sunca, TV novela (15.i 16./210) 14.30 Ljubav na Menhetnu, film 16.00 Likovna kolonija „Rakani 2010.“, reporta`a 16.15 Preobra`enje u Trebinju - reporta`a 16.40 Ah, ta planeta 17.00 Vijesti 17.10 Pravila igre, serija (30./35) 17.45 Rukometni turnir {ampiona „Banja Luka 2010.“, direktan prenos 19.15 Ma~or Feliks - Zabuna u moru, crtani film **.** RTRS preporu~uje 19.30 Dnevnik **.** Sport 20.00 50. sabor truba~a u Gu~i - finale, direktan prenos **.** 50. sabor truba~a u Gu~i - Koncert Miroslava Ili}a, direktan prenos 00.00 Prijevremeni izbori za na~elnika op{tine Petrovac - Drini}, hronika 00.05 Prvi talas, serija (40./66) 00.50 Ljubav na Menhetnu, film

08.00 Vijesti 08.10 Kinoteka - ciklus klasi~nog vesterna: Karavana hrabrih, ameri~ki film* 09.35 Jelovnici izgubljenog vremena: ^uda od graha i fa`ola 10.00 Vijesti 10.09 Vrijeme danas 10.10 Vijesti iz kulture (R) 10.15 Ku}ni ljubimci 10.50 Normalan `ivot, emisija o obitelji 12.00 Dnevnik 12.15 TV kalendar (R) 12.35 More ljubavi, telenovela (22/165)* 13.20 Prizma, multinacionalni magazin 14.05 Ekumena: Religija u postkomunizmu, religijski program 14.55 Reporteri - izbor: Ubojstva albina u Africi 15.50 Znanstvene vijesti 16.05 Euromagazin: [panjolska fronta 16.40 Vijesti 16.49 Vrijeme sutra 16.50 Kulturna ba{tina: Zagreba~ke fontane 17.05 Jelovnici izgubljenog vremena: Marinade i savuri (R) 17.25 Prirodni svijet 3: Velika bijela psina - `ivu}a legenda, dokumentarna serija (10/14)* 18.20 Lijepom na{om: Ilok (1.) 19.15 Vrijeme 19.16 LOTO 7/39 19.30 Dnevnik 20.00 Vaterpolo, EP 2010. - vinjeta: Fran Pa{kvalin 20.02 Vrijeme 20.10 Ku}a debele mame 2, ameri~ki film (R)* 21.50 Vijesti 22.05 Vijesti iz kulture 22.10 Festival Dalmatinske {ansone - [ibenik 2010. 23.45 Filmski vikend s Liamom Neesonom: Darkman, ameri~ki film (12)* 01.15 Festival Dalmatinske {ansone - [ibenik 2010., progla{enje pobjednika 01.35 No} kultnih flmova: Brza cesta, ameri~ki film (12)*

07.00 Panorame turisti~kih sredi{ta Hrvatske 08.10 Najava programa 08.15 @utokljunac: Divlji zapad 08.40 Vrijeme je za Disneyja: 101 dalmatinac* Vrijeme je za Disneyja: Moji prijatelji Tigar i Pooh* 09.25 Cijele note, serija za djecu (2/13)* 09.50 Slu~aj za ekipu BARZ, serija za djecu (17/26) (R)* 10.15 Slu~aj za ekipu BARZ, serija za djecu (18/26) (R)* 10.40 Sportske igre mladih (8/12) 10.55 Briljanteen* 11.40 Hrvatski pisci na TV ekranu - Tito Strozzi: Igra i zbilja* 12.50 ^ovjek i afri~ka fauna: Parkovi protiv prirode, dokumentarna serija (3/3) (R)* 13.50 KS automagazin 14.20 4 zida 14.55 Pore~: Rukometni kup 2010. finale, prijenos 16.40 Oluja svih oluja, ameri~ki film* 18.45 Mu}ke 6a, humoristi~na serija (2/6)* 19.35 Tu|inci u Americi, humoristi~na serija (11/18) (R)* 19.55 Tom i Jerry, crtani film 20.05 Ve~eras... 20.10 HNL: Karlovac - Rijeka, utakmica 22.10 Struna u krvi 6, serija (15) (4/4) (R)* 23.45 Mini HNL 00.05 Mu}ke 5b, humoristi~na serija (2/3)* 01.05 Mu}ke 5b, humoristi~na serija (3/3)* 02.25 Mu}ke 6a, humoristi~na serija (1/6)* 03.15 Mu}ke 6a, humoristi~na serija (2/6)* 04.05 Kraj programa

07.00 LEGENDA O TRI MU[KARCA, igrani film 08.45 Dora istra`uje, serija 09.10 Timmy Time, serija 09.25 Ben Ten, crti} 09.50 Na{a mala klinika, serija 10.50 Dodir s neba, serija 11.50 Frikovi, serija 12.45 Smallville, serija 13.40 LEGENDA O TRI MU[KARCA, igrani film 15.30 NAORU@AN I OPASAN, igrani film 17.00 Vijesti Nove TV, informativni program 17.10 Nad lipom 35, doma}a produkcija 18.15 Lud, zbunjen, normalan, serija 19.15 Dnevnik Nove TV, info. program 20.05 ELITNI UBOJICE, igrani film 21.40 KRVAVI ZLO^IN (12), igrani film 23.15 SMRTONOSNA ZAVJERA (12), igrani film 00.45 Male no}ne pri~e (18), doma}a produkcija 02.15 VO@NJA SMRTI (18), igrani film 03.50 ZATI[JE (15), igrani film 05.50 Frikovi, serija 06.35 Kraj programa

Ljubav: Ako vam u posljednje vrijeme ne cvjetaju ru`e u ljubavi, imate priliku da poradite na li~nom planu. 21.IV - 22.V Posao: Intenzivno radite, zavr{avate obaveze, spremate se zapo~eti nove. Zainteresirani ste, u`ivate u poslu. Zdravlje: Miran dan.
BLIZANCI Ljubav: Ovisni ste o ljubavnoj harmoniji. Sve ste

BIK

svjesniji da bez skladne veze ne mo`ete biti sretni. Posao: Te{ko se koncentrirate. Misli vam lutaju, vjerovatno zbog problema koje ne mo`ete rije{iti. Zdravlje: Treba vam razonoda, dru{tvo.
23.V - 22.VI

Ljubav: Volite biti neovisni o partneru. @elite dr`ati sve konce u rukama, imati pod kontrolom emocije... 23.VI - 22.VII Posao: Shva}ate, po hiljaditi put, da je najbolje da se oslonite na sebe, svoje sposobnosti i mogu}nosti. Zdravlje: Najbolja preventiva je uredan `ivot.
RAK

Ljubav: @udite za uzbudljivom avanturom, a `elja se mo`e ostvariti. Veza koju zapo~nete, mo`da 23.VII - 22.VIII potraje. Posao: U posljednje vrijeme poslovi vas zaokupljaju i vi{e no {to `elite. Puni ste planova, radite bez odmora. Zdravlje: Uzmite vitamine uz iscrpljuju}i tempo. Ljubav: Ne `elite pokleknuti pred emocijama. Naime, ~ini vam se da bi to umanjilo va{u neovisnost. 23.VIII - 22.IX Posao: Mnogo radite, ali ste zadovoljni, jer i ovaj dan donosi uspjeh. Ima manjih problema, ali sve je dobro. Zdravlje: Pretjerani rad izaziva glavobolju.
DJEVICA

LAV

Ljubav: Ako i racionalizirate situaciju, nemojte ni{ta poduzimati. Jednostavno, primirite se i 23.IX - 22.X ~ekajte. Posao: Nailazite na stanovite te{ko}e. Naime, neko iz poslovne sredine ko~i ili remeti va{e planove. Zdravlje: [etajte, {etajte, {etajte...
[KORPIJA

VAGA

22.15
FILM, PINK BH

Bilo jednom u Meksiku
Meksi~ki predsjednik objavljuje rat narko bosu, koji za osvetu planira da svrgne predsjednika tako {to }e pomo}i generalu Markezu da izvr{i pu~. CIA agent Sends se nalazi izme|u dvije vatre, poku{avaju}i na sve na~ine da do pu~a ne do|e, pa ~ak i natjerav{i legendarnog El Marija~ija da se vrati iz penzije. Uloge: Antonio Banderas, Selma Hajek, D`oni Dep Reditelj: Robert Rodrigez

20.10 Sudija Mastran|elo
FTV
Diego Mastran|elo je pomo}nik dr`avnog tu`itelja. Advokat prvoklasnog karaktera, sa istan~anim instinktom i gvozdenom disciplinom. U privatnom `ivotu on je nepopravljivi ne`enja, ljubitelj zadovoljstava koja mu se nude, dobrih vina i dobrog `ivota... Uloge: Diego Abatantuono, Amanda Sandreli, Antonio Katania, Ugo Konti Reditelj: Enriko Oldoini

Ljubav: Nastavlja se intenzivno razdoblje. Nemate vremena odahnuti. Odazovite se na pravi poziv! Posao: Pokazujete `elju za samostalnim i predanim radom. Pazite da vas ostala zbivanja ne odvuku od posla. Zdravlje: Jak ritam iscrpljuje.
23.X - 22.XI

STRIJELAC Ljubav: Neukrotivi nemir je u vama. Ako imate pa-

rtnera sli~nog temperamenta, usaglasit }ete ritam. Posao: Iako imate dosta briga i obaveza, nema razloga za nezadovoljstvo. Slobodno prihvatite izazove. Zdravlje: Probleme pravite sami.
23.XI-22.XII

JARAC

SERIJA

Kako vam drago 20.05
FILM, BHT1
Nakon {to je Selijin otac oduzeo prijestolje Rozalindinom ocu, vojvodi Frederiku, on bje`i u {umu sa svojim vjernim sljedbenicima. I Selija odlazi s njima. Dok su {etali {umom Rozalinda upoznaje Orlanda, u kojeg se odmah zaljubi... Ali, u strahu od potjere, Rozalinda se mora preru{iti u dje~aka Ganimeda. Tokom ponovnog susreta s voljenim Orlandom, on je ne prepoznaje, a ona ne smije otkriti svoj identitet. Uloge: Kevin Klajn, Brus Dalas Houvard, Romola Garai Reditelj: Kenet Brenag

Mrak film 3

22.15
FILM, OBN

Ljubav: Iako vam se to mo`da ne ~ini, sve {to vam se doga|a, od velikog je zna~aja za budu}nost. 23.XII-21.I Posao: Mnogo vam je lak{e i bezbolnije ma{tati i kovati planova, nego se prihvatiti konkretnog posla?! Zdravlje: Mislite da je gore nego {to jeste.
VODOLIJA Ljubav: Veoma zna~ajan dan. Ne toliko zbog do-

Sindi Kembl zavr{ila je fakultet, postala televizijska novinarka i sada tra`i dobru televizijsku pri~u. Ubrzo otkriva niz stra{nih stvari koje prijete Zemlji - invazija svemiraca, uboji~ine snimke, ~udni krugovi na farmi, proricanja, djeca s jezivim o~ima, ambiciozni silovatelji, te sva|a s Majkl D`eksonom. Sindina prijateljica Brenda umire jezivom smr}u nekako povezanom s ubojitom videokasetom... Uloge: Pamela Anderson, D`eni Mekkarti, Merni Eng Reditelj: Dejvid Zuker

ga|aja oko vas, koliko zbog bure u va{im emocijama. Posao: Va`ni doga|aji su iza vas, mo`da kriza ili problemi. Sada ste u praznom hodu, neodlu~ni ste. Zdravlje: Prenapregnutih ste `ivaca...
22.I-19.II

Ljubav: Ako se potrudite, sve mo`e rezultirati ljubavnim ushi}enjem, sre}om i renesansom va{e veze. 20.II-2O.III Posao: Privla~e vas novi poslovi, pa ako i niste zavr{ili stare. Rije{ite se repova, jer vas ko~e. Zdravlje: Nervozu osje}ate kroz `eludac.
RIBE
MOSTAR: Husnije Repca bb, tel: 036/558-891; tel/fax: 036/558-890; GRA^ANICA: Ahmed pa{e Budimlije br. 23 (zgrada Ozrenka), tel: 035/706-043; TRAVNIK: @itarnica F Travnik, tel: 030/512-718, BANJA LUKA: Ekvator tr`ni centar, ulica Kralja Petra Prvog Kara|or|evi}a b.b.tel: 051/215-885, 215-887; GORA@DE: [ukrije Kukavice 12, tel: 038/222-251; BIJELJINA: Me{e Selimovi}a 2, tel: 055/209-753 Adresa: Te{anjska 24 a List je upisan u evidenciju javnih glasila u Ministarstvu obrazovanja, nauke, kulture, sporta i informiranja RBiH pod brojem 529 od 28. 9. 1995. god. u skladu sa Zakonom o javnom informiranju. PDV ID BR. 200934630002. CIJENA: 1 KM

Dnevni avaz
Prvi broj „Avaza“ od{tampan je 15.9. 1993. Bosanskohercegova~ki politi~ki dnevnik; Izdava~: "avaz-roto press" Glavni i odgovorni urednik: Sead Numanovi} Ure|uje redakcijski kolegij: zamjenik glavnog urednika Indira ]ati}, pomo}nik glavnog urednika Fadil Mandal, DESK Muriz ^engi}, Globus Ibrahim Sofi}, Biznis Ismar [migalovi}, Crna hronika Re{ad Ljubovi}, Sport Oleg Lokmiæ, Kultura i Sarajevski kanton Mladen Daki}, Dopisni~ka mre`a Fatma Tihi},

Sveznadar Zrinka Ili}, RTV Extra Aleksandar Toma{evi}, Panorama D`enana Burek, Prilozi Miodrag Ili}, no}ni urednik Sead Hasovi}, Oglasi Izet Dropi} Grafi~ki urednici: Sulejman Memi}, Jadranka Le{i} Menad`ment “avaz-roto press”: Sanja Isanovi}, direktor Dru{tva DTP: Studio "avaz-roto press" [tampa: GIK “OKO” d.d Sarajevo, D`emala Bijedi}a 185, tel: 033/455-333. TELEFONI: Generalni direktor: 281- 391, glavni i odgovorni urednik: 281- 490, Unutra{nja rubrika: 281- 388, 281- 398 i 281- 411, Panorame i dopisni~ka mre`a: 281- 409,

Sarajevska hronika: 281-380, 281- 419 i 281-442, Crna hronika: 281413, RTV extra: 281- 421, Kultura: 281-355, Sportska : 281- 417 i 281-418, Fax: 281- 406, e-mail: sportska@avaz.ba , DTP: 281-424, e-mail: redakcija@avaz.ba, modem: 281- 412, faxovi: 281- 414 i 281- 415, Marketing: 281- 356, Fax: 281-441, e-mail:marketing@avaz.ba, Oglasna: 281-717, 281-718, Fax: 281-412, e-mail: umrlice@avaz.ba, Plasman i prodaja: 281-364, Finansije: 281- 357. DOPISNI[TVA: ZENICA: Marjanovi}a put bb (zgrada Jabuka), 032/424-440, tel/fax: 424-441; TUZLA: Turalibegova 22 (poslovno-zanatski centar Korzo-pasa`), tel: 035/ 257-277 i 257-477; BR^KO: Bosne srebrene br. 3 (Kvadrant), tel: 049/215-648, BIHA]: Biha}kih branilaca br. 2, tel: 037/310-363;

TOP VIJESTI

LJUDI I DOGA\AJI

[ilovo djelo „Portret Wally“

Vra}ena slika
BE^ - Nakon 13 godina pravne bitke slika „Portret Wally“ slavnog austrijskog umjetnika Egona [ila (Schiele) ju~er je vra}ena iz Njujorka u be~ki muzej „Leopold“. Slika je, naime, 1997. predstavljena u njujor{kom Muzeju moderne umjetnosti na izlo`bi „Egon Schiele: The Leopold Collection, Vienna“, ali nikada nije vra}ena austrijskoj instituciji.
Dijaz: Ispred Roberts, Bil, Pita, Obame...

Poznati kao mamci na internetu

DIJAZ NAJOPASNIJA ZA KOMPJUTERE
Hakeri koriste imena poznatih kako bi ukrali brojne podatke od znati`eljnika
LOS AN\ELES - Pretra`ivanje podataka o Kameron Dijaz (Cameron Diaz) i drugim holivudskim zvijezdama mo`e skupo ko{tati vlasnike ra~unara. Prema istra`ivanju kompanije za za{titu podataka „McAfee“ o sigurnosti na internetu, „najopasnija“ slavna li~nost za pretragu na mre`i je Dijaz, ispred D`ulije Roberts (Julia) i D`esike Bil (Jessica Biel). Bez svog znanja, atraktivna Dijaz ~esto slu`i kao mamac prevarantima na internetu koji koriste njeno ime kao i imena njenih kolegica da bi privukli korisnike na maliciozne internet-stranice i zarazili njihove kompjutere. Na taj na~in hakeri dolaze do PINova i lozinki za online bankarstvo, kao i drugih podataka koje mogu sami iskoristiti ili prodati na netu. Osim navedenih glumica, opasnost vreba i prilikom pretra`ivanja podataka o @izel Bindhen (Gisele Bundchen), Adrijani Limi, Hajdi Klum (Heidi), Bredu Pitu (Brad Pitt), ali i ameri~kom predsjedniku Baraku Obami (Barack).
Podalide: Glavna uloga

Film o Sarkoziju
PARIZ - Zapo~eli su radovi na novom filmu o politi~koj karijeri francuskog predsjednika Nikolasa Sarkozija (Nicolas Sarkozy), javile su ju~er novine „Le Parisien“. „Osvajanje“, u kojem Deni Podalide (Denis Podalydes) glumi francuskog {efa dr`ave, prati Sarkozijevu karijeru od mjesta ministra unutra{njih poslova do njegovog izbora za predsjednika 2007. godine.

\oli otkazala posjetu Brijunima
ZAGREB - Ameri~ka glumica An|elina \oli (Angelina Jolie, 35) otkazala je posjetu Brijunima i pozori{tu „Ulysses“ jer je njeno osiguranje procijenilo da ne}e mo}i u dovoljnoj mjeri za{tititi njen mir i privatnost, javlja portal „24sata“. Ona je u pozori{tu trebala boraviti kao posebna go{}a Radeta [erbed`ije i pogledati njegovu predstavu „Kralj Lir“, koju je re`irala glum~eva supruga Lenka Udovi~ki.

Iskosa

U zatvoru 73 puta
Jan{a: Jo{ bez optu`nice

Istraga o aferi „Patria“ pri kraju
LJUBLJANA - Biv{i premijer Slovenije Janez Jan{a jedan je od osumnji~enih u aferi „Patria“ ~ija je istraga u Sloveniji pred zavr{etkom, objavili su ju~er lokalni mediji. Protiv Jan{e jo{ nije podignuta optu`nica, ali je kriminalisti~ka policija protiv njega podigla kaznenu prijavu zbog sumnji da je kao premijer zloupotrijebio slu`beni polo`aj i „nezakonito primao darove“. Jan{a je za mariborski list „Ve~er“ izjavio da do sada nije primio nikakvu optu`nicu vezanu uz taj slu~aj.

LONDON - Britanac Dejvid Ferbern (David Fairbairn) sa 37 godina bio je u zatvoru 73 puta. Na sudu je bio 96 puta od tinejd`erskih dana zbog desetina sitnih kra|a, ali je svaki put u zatvoru bio po nekoliko dana. Nekoliko sati nakon {to je 72. put iza{ao iz zatvora, pijan je oplja~kao benzinsku stanicu, ali je odmah uhap{en i zatvoren na dvije i po godine.

\oli: Procjena osiguranja

(Foto: AP)