P. 1
HUBUNGAN ETNIK - PENGENALAN

HUBUNGAN ETNIK - PENGENALAN

|Views: 614|Likes:
Published by Mahyuddin Khalid

More info:

Published by: Mahyuddin Khalid on Aug 22, 2010
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PPTX, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

10/25/2012

pdf

text

original

©MahvuddlnkhalldƎAshrofZaklţ ul1M emkav«salamŦulLmŦeduŦmv

ÞLnCLnALAn kLÞAuA ÞLnCLnALAn kLÞAuA
MCuuL MCuuL
Pu8unCAn L1nlk Pu8unCAn L1nlk
C1u333 Pu8unCAn L1nlk
©
e
M
k
A
v
©eMkAv
ÞLnCLnALAn
kLÞLn1lnCAn
MCuuL
ÞLnlLAlAn
ÞLLAn
ÞLnCLnALAn
Malavsla Ŵ sebuah neaara sedana membanaun
vana menu[u ke arah sLaLus neaara ma[uŦ
SuaLu peraerakan vana menaambll masa 30
LahunŦ
8eberapa penaalaman se[arah neaara
memberlkan penaa[aran penLlnanva kesLabllan
pollLlk selaln keselmbanaan ekonoml baal
menaelakkan konfllk anLara kaumŦ
ÞLnCLnALAn
©
e
M
k
A
v
©eMkAv
ÞLnCLnALAn
kLÞLn1lnCAn
MCuuL
ÞLnlLAlAn
ÞLLAn
kLÞLn1lnCAn Pu8unCAn L1nlk ?AnC PA8MCnlS
Akan membawa kesLabllan pollLlk Ǝ ekonomlŦ
Þerlu usaha berLerusan unLuk memupuk dan
menaekalkan hubunaan eLnlk vana harmonlsŦ
Þenaa[aran darlpada perlsLlwa 13 Mel 1969ť
V 8usuhan kaum Lldak menaunLunakan seslapaŦ
V Lanakah konkrlL perlu dlambll baal menaeraLkan
perpaduan naslonal Ǝ keharmonlan anLara kaumŦ
V Þerpaduan naslonal Lldak akan Lercapal seklranva
sebllanaan besar rakvaL mlsklnŦ
V 8akvaL harus berLoleransl Ǝ sallna hormaL
menahormaLlŦ
kLÞLn1lnCAn
©
e
M
k
A
v
©eMkAv
ÞLnCLnALAn
kLÞLn1lnCAn
MCuuL
ÞLnlLAlAn
ÞLLAn
uSAPA kL8A!AAn un1uk MLMuÞuk ÞL8ÞAuuAn nASlCnAL
Selaln darlpada lLuţ ker[asama dan sumbanaan
darlpada sekLor swasLaţ sekLor komunlLl dan
semua parLl pollLlk sama penLlna baal
melenakapkan usaha kera[aanŦ
Pubunaan eLnlk dl Malavsla bukan seLakaL
hubunaan anLara kumpulan eLnlkţ malahan
mellpuLl kumpulan kelas soslal vana berbeza
(anLara para peker[aţ pelbaaal LlnakaL soslal)Ŧ
kLÞLn1lnCAn
©
e
M
k
A
v
©eMkAv
ÞLnCLnALAn
kLÞLn1lnCAn
MCuuL
ÞLnlLAlAn
ÞLLAn
Pu8unC kAl1 An1A8A LkCnCMl uAn L1nlSl1l
Þertumbuhan ekonom| dan kestab||an po||t|k Ŵ
Leras keharmonlan hubunaan eLnlkŦ
Ju[udnva ldenLlflkasl kealaLan dalam sesuaLu
sekLor ekonoml denaan sesuaLu kaumŦ
Membawa kepada persepsl vana men[adl
sLreoLalp berlkuLŤ
V Melavu Ŵ peLanl dan nelavan
V Clna Ŵ pernlaaaan dan perlombonaan
V lndla Ŵ buruh dl esLeL
V Þerlbuml dl Sabah dan Sarawak Ŵ dl kawasan
pedalaman vana mundurţ eLnlk Clna kuasal ekonoml
kLÞLn1lnCAn
©
e
M
k
A
v
©eMkAv
ÞLnCLnALAn
kLÞLn1lnCAn
MCuuL
ÞLnlLAlAn
ÞLLAn
Pu8unC kAl1 An1A8A LkCnCMl uAn L1nlSl1l
!oseph SLlallLzţ bekas
keLua Ahll Lkonoml
8ank uunla menvaLakan
bahawa keLlka Malavsla
dllanda keaawaLan
ekonoml (1997Ŵ98)ţ
penvelesalan ekonoml
saha[a Lldak mencukupl
kerana wu[udnva
perkalLan vana rapaL
denaan eLnlslLlŦ
!CSLÞP S1lCLl1Z
kLÞLn1lnCAn
©
e
M
k
A
v
©eMkAv
ÞLnCLnALAn
kLÞLn1lnCAn
MCuuL
ÞLnlLAlAn
ÞLLAn
Pu8unC kAl1 An1A8A LkCnCMl uAn L1nlSl1l
Pubunaan harmonls vana LerauaaL akan
menvebabkan survlval Malavsla LuruL LerauaaL
mesklpun ekonoml dan pollLlk dalam keadaan
balkŦ
Cleh lLuţ penvelesalan harus menaambllklra
kesan ke aLas hubunaan eLnlkŦ
Pubunaan Llmbal ballk etn|s|t|Ŵekonom| Ŵ suaLu
clrl penLlna slsLem soslal MalavslaŦ
kLÞLn1lnCAn
©
e
M
k
A
v
©eMkAv
ÞLnCLnALAn
kLÞLn1lnCAn
MCuuL
ÞLnlLAlAn
ÞLLAn
kLÞLn1lnCAn MCuuL Pu8unCAn L1nlk
Pubunaan eLnlk merupakan saLu n|r| pent|ng
vana mencorakkan slsLem soslal dl MalavslaŦ
Mesklpun Lahap perpaduan naslonal sesuaLu
vana sukar unLuk dlukurţ namun dunla mellhaL
Malavsla sebaaal sebuah neaara vana ber[ava
mewu[udkan hubungan etn|k yang harmon|sŦ
ÞresLasl balk Malavsla lnl Lelah membolehkan
neaara dlplllh sebaaal penaerusl ÞerLubuhan
Þersldanaan lslam (ClC) dan Þeraerakan neaaraŴ
neaara 8erkecuall (nAM)Ŧ
MCuuL
©
e
M
k
A
v
©eMkAv
ÞLnCLnALAn
kLÞLn1lnCAn
MCuuL
ÞLnlLAlAn
ÞLLAn
kLÞLn1lnCAn MCuuL Pu8unCAn L1nlk
ºApakah formula ke[ayaan Ma|ays|a dalam
mewu[udkan hubunaan eLnlk vana harmonls?" Ŵ
[awapannva ada dl dalam modul lnlŦ
Modul lnl [uaa dlharapkan dapaL secara
berLerusan menahldupkan semanaaL seLla
kawan sesama rakvaL MalavslaŦ
Þela[ar lÞ1 men[adl Lumpuan Ŵ bakal anaaoLa
masvarakaL berllmu vana akan meneruskan
usaha serLa menenLukan arah perpaduan neaara
dl masa hadapanŦ
MCuuL
©
e
M
k
A
v
©eMkAv
ÞLnCLnALAn
kLÞLn1lnCAn
MCuuL
ÞLnlLAlAn
ÞLLAn
kAnuunCAn MCuuL Pu8unCAn L1nlk
ahag|an 1 Ŵ konsep dan LeorlŦ
ahag|an 2 Ŵ LaLar belakana pollLlk dan ekonomlŦ
ahag|an 3 Ŵ 8eberapa aspek penLlna vana
berkalL secara lanasuna denaan hubunaan eLnlkŦ
kandunaan modul lnl dlharapkan dapaL
memberlkan kefahaman vana leblh manLap
menaenal hubunaan eLnlk dl MalavslaŦ
MCuuL
©
e
M
k
A
v
©eMkAv
ÞLnCLnALAn
kLÞLn1lnCAn
MCuuL
ÞLnlLAlAn
ÞLLAn
ÞLnlLAlAn ku8SuS
Þenllalan 8erLerusan 30 Ʒ
V u[lan / kulz 13 Ʒ
V kerLas ker[a 13 Ʒ
V ÞembenLanaan / SeLara 20 Ʒ
Þenllalan Akhlr 30 Ʒ
V Cb[ekLlf
V Lsel
!umlah 100 Ʒ
ÞLnlLAlAn
©
e
M
k
A
v
©eMkAv
ÞLnCLnALAn
kLÞLn1lnCAn
MCuuL
ÞLnlLAlAn
ÞLLAn
ÞLLAn ÞLnCA!lAn
MINGGU 1AIUk kANDUNGAN
1
W1akllmaL kursus
2 8A8 1
Wkonsep Asas Pubunaan LLnlk
3 8A8 1
WÞerpaduan Ǝ lnLearasl
Wkepelbaaalan LLnlk dan 8udava
Wlslam Ǝ ÞlurallLl
8A8 2
WSe[arah MasvarakaL Þlural Ǝ ÞlurallLl
8A8 3
Wkonsep dan Þroses Þenaaubalan Þerlembaaaan
WÞerlembaaaan Malavsla Sebaaal konLrak Soslal
8A8 3
W8aslonal unsur 1radlsl ualam Þerlembaaaan
WÞerlembaaaanlslam dan Pubunaan LLnlk
8A8 4
Wkonsep Þembanaunan ÞollLlk dan neaara 8anasa
WLaLar 8elakana ÞollLlk Malavsla
WÞersepakaLan ÞollLlk dalam konLeks Pubunaan LLnlk
WCuLl SemesLer
ÞLLAn
©
e
M
k
A
v
©eMkAv
ÞLnCLnALAn
kLÞLn1lnCAn
MCuuL
ÞLnlLAlAn
ÞLLAn
ÞLLAn ÞLnCA!lAn
MINGGU 1AIUk kANDUNGAN
9 8A8 3
Wkonsep Modenlsasl ualam Þembanaunan Lkonoml
WÞembanaunan Lkonoml Malavsla Sebelum dan
Selepas Merdeka
10 8A8 3
Wuasar dan lsu 8erkalLan Lkonoml
WÞendekaLan lslam ualam Þembanaunan Lkonoml
11 8A8 6
WÞelan 1lndakan dan SLraLeal ke Arah lnLearasl
12 8A8 7
WSenarlo Pubunaan LLnlk dl Malavsla
WCabaran Pubunaan LLnlk dl Malavsla
WlakLor ÞenenLu ke[avaan Pubunaan LLnlk
13 8A8 8
Wlslam dan keharmonlan LLnlk
WAsas Pubunaan LLnlk
1 8A8 8
WÞrlnslp lslam 8erkalLan nllal kemanuslaan
WApllkasl Pubunaan Soslal
1 WMlnaau ulanaka[l
ÞLLAn
©
e
M
k
A
v
©eMkAv
ÞLnCLnALAn
kLÞLn1lnCAn
MCuuL
ÞLnlLAlAn
ÞLLAn
ÞuSA1 ÞLnCA!lAn

- ÞuSA1 ÞLMlkl8An uAn kLlAPAMAn lSLAM
- 8anaunan Akademlk Cl1u
- 8lok Cempaka 3
- unlvL8Sl1l 1LknCLCCl MA8Aţ SPAP ALAM

- clLu«salamŦulLmŦeduŦmv
- 03Ŵ33442630

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->